Vous êtes sur la page 1sur 2

Soalan KBAT

BAB 5 TINGKATAN 4
1. Apabila telur digoreng, zat didalam telur bertukar dan tidak dapat di
balikkan. Hal ini menunukkan telur mengalami peruba!an kimia dari "egi#
A. Saiz
B. Bentuk
$. Keadaan irim
D. Komposisi kimia
%. Tindak bala" logam dengan a"id akan meng!a"ilkan ga" !&drogen.
'engan menggunakan eni" dan i"ipadu a"id &ang "ama,logam &ang
manaka! akan meng!a"ilkan i"ipadu ga" !&drogen &ang paling ban&ak
dalam ma"a "atu minit#
A. (lumbum
B. )agne"ium
$. *ink
D. Natrium
+. Amir mendapati ubat gegat &ang tela! diletakkan di dalam almari baun&a
tela! menadi ke,il "elepa" beberapa minggu. Apaka! pro"e" &ang terlibat
dalam peruba!an "aiz ubat gegat itu#
A. Konden"a"i
B. Pemejalwapan
$. (en&eatan
'. (embekuan
4. A&u tela! melakukan "atu ek"perimen di antara logam dengan a"id.
'idapati "eeni" ga" tidak ber-arna terbeba" dan apabila di ui dengan
ka&u ui bern&ala, bun&i .pop/ ter!a"il. Apaka! ga" &ang terbeba" itu#
A. Hidrogen
B. Nitrogen
$. 0k"igen
'. Ammonia
5. Seorang pelaar "edang melakukan ek"perimen dan mendapati ba!a-a
apabila dia memana"kan Sul1ur dan be"i "atu "ebatian akan terbentuk.
Sebatian baru &ang terbentuk itu berbeza dengan ba!an a"al.
a2 Apaka! peruba!an &ang berlaku kepada ,ampuran be"i dan "ulp!ur
"elepa" dipana"kan#
Perubahan kimia
b2 Apaka! ,iri lain bagi peruba!an &ang berlaku di 3a2#
-Perubahan tidak boleh berbalik
-Sifat kimia bahan baru berbea daripada bahan asal
,2 Berikan ,onto! lain bagi peruba!an di 3a2#
-Pembakaran pita magnesium
-Peneutralan
4. Sema"a kemalangan alan ra&a berlaku, alat penge"an pada kereta dapat
menge"an perlanggaran. Seteru"n&a, tindak bala" kmia &ang ,erga"
berlaku lalu meng!a"ilkan ga" untuk mengi"i beg udara dalam ma"a
kurang daripada "e"aat. Apaka! ga" dalam beg udara ter"ebut#
A. Ga" !&drogen
B. Ga" ok"igen
!. "as nitrogen
'. Ga" bromide
5. $ikgu de6a "edang mengema"kan bilik gelap dibelakang makmal "ain".
Apaka! ba!an kimia &ang tidak perlu di"impan di dalam bilik gelap#
I. 7arutan argentum klorida
II. 7arutan ammonia
III. 7arutan natrium !idrok"ida
A. I "a!aa
B. III "a!aa
$. I dan II "a!aa
D. ## dan ### sahaja
8. Hi"!am mendapati artikel 9artikel &ang dipamerkan di papan ken&ataan
(er"atuan Sain" Sekola! tela! beruba! -arna menadi kekeuningan
"elepa" beberapa bulan.. Apaka! &ang men&ebabkan kerta" 9kerta"
ter"ebut bertukar menadi kekuningan#
A. (eruba!an :zik
B. Perubahan kimia
$. (ereputan
'. (engok"idaan
;. <amai pelan,ong gemar membeli batik )ala&"ia "ebagai ,enderamata
di"ebabkan ole! -arnan&a &ang menarik. Apaka! ba!an &ang digunakan
dalam pe-arna untuk meng!a"ilkan ,orak batik ter"ebut.
A. Sul1ur.
B. Ammonia
$. Kal"ium karbonat.
'. )agne"ium ok"ida.
1=.Keraaan )ala&"ia menggalakkan orang ramai mengitar "emula ba!an
"eperti tin aluminium. Ini adala! kerana peng!a"ilan aliminium daripada
bii!n&a menggunakan tenaga elektrik &ang ban&ak. Bagaimanaka!
logam ini diek"trak daripada bii!n&a #
A. $lektrolisis
B. Hidroli"i"
$. (en&ulingan
'. >lektropore"i"