Vous êtes sur la page 1sur 7

tk1 tk2 tn1 tn2 dt lo kluong cao tbinh dien tich

3.77 3.63 2.22 1.58 3.67 9073.90 2.02 14,949.25 1.65 0.91 14.949
3.7 3.57 2.65 1.63 3.61 6837.00 2.1 10,289.69 1.51 0.68 10.290
3.64 3.51 2.44 1.68 3.54 6479.95 2.21 8,618.33 1.33 0.65 8.618
3.57 3.45 2.97 1.76 3.48 7404.37 2.87 4,498.15 0.61 0.74 4.498
3.49 3.39 3.9 2.84

3.54 3.63 -0.24 1.58 3.56 5605.65 1.12 13,663.77 2.44 0.56 13.664
3.48 3.57 1.5 1.63 3.5 6922.11 1.58 13,290.45 1.92 0.69 13.290
3.43 3.51 1.5 1.68 3.44 8438.72 1.62 15,421.76 1.83 0.84 15.422
3.38 3.45 1.52 1.76 3.39 9758.86 1.65 16,931.62 1.74 0.98 16.932
3.32 3.39 1.53 1.79 3.34 9039.18 1.65 15,276.21 1.69 0.90 15.276
3.27 3.39 1.5 1.79 3.31 16979.50 2.08 20,927.23 1.23 1.70 20.927
3.21 3.38 1.65 3.38

3.54 3.46 -0.24 1.8 3.47 4814.00 0.65 13,563.45 2.82 0.48 13.563
3.48 3.4 1.5 -0.45 3.42 4545.45 0.42 13,636.35 3.00 0.45 13.636
3.43 3.35 1.5 -0.89 3.37 4505.36 0.91 11,071.92 2.46 0.45 11.072
3.38 3.3 1.52 1.5 3.31 4533.11 1.5 8,216.26 1.81 0.45 8.216
3.32 3.24 1.53 1.44

3.46 3.4 1.8 1.22 3.38 6498.17 0.47 18,877.18 2.91 0.65 18.877
3.35 3.29 -0.89 -0.25 3.27 6460.00 0.01 21,011.15 3.25 0.65 21.011
3.24 3.18 1.44 -0.25

3.32 3.18 1.53 -0.25 3.23 6954.67 1.13 14,587.42 2.10 0.70 14.587
3.27 3.13 1.5 1.73 3.17 12902.82 1.79 17,838.15 1.38 1.29 17.838
3.21 3.07 1.65 2.27

3.18 3.18 0.48 -0.25 3.16 3960.40 0.94 8,772.29 2.22 0.40 8.772
3.13 3.13 1.8 1.73 3.08 7895.19 1.93 9,020.25 1.14 0.79 9.020
2.97 3.07 1.93 2.27

3.35 3.18 -0.37 1.34 3.25 8806.42 0.19 26,978.47 3.06 0.88 26.978
3.29 3.18 -0.15 -0.08

3.63 3.53 1.58 -0.11 3.55 7015.16 0.27 22,957.11 3.27 0.70 22.957
3.54 3.48 -0.24 -0.14 3.46 7499.58 0.4 22,967.46 3.06 0.75 22.967
3.46 3.37 1.8 0.18 3.39 6406.36 1.32 13,261.17 2.07 0.64 13.261
3.4 3.32 1.22 2.07
3.53 3.35 -0.11 2.08 3.37 16558.86 1.06 38,168.17 2.31 1.66 38.168
3.37 3.21 0.18 2.09 3.26 11877.58 1.64 19,301.07 1.63 1.19 19.301
3.32 3.14 2.07 2.2

3.35 3.2 2.08 3.2 3.2 4825.00 2.63 2,726.13 0.57 0.48 2.726
3.14 3.1 2.2 3.05
212597.37 416,820.47 212,597.43

480,599.70 2.00

97,102.00

383,497.70

48,551.00

85649.67
3584

23.9

34,015.59
29,763.64

1404
315
1437
151
2094
2083
522
1812
9818
BAÛNG KÍCH THÖÔÙC HEÄ THOÁNG ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG
CHIEÀU
TEÂN M/CAÉT DAØI CHIEÀU ROÄNG (m) DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG (m2)
STT ÑÖÔØNG NGANG (m) MAËT ÑÖÔØNGDAÛI P/CAÙCHVÆA HEØMAËt ÑÖÔØNG
DAÛI P/CAÙCHVÆA HEØ
A Ñöôøng chính khu nhaø ôû
1 Ñöôøng soá 1 4-4 637,90 11,0m 5,0m*2 beân 7.072,58 6.379,02
2 Ñöôøng soá 3 3-3 441,90 5,0m*2 beân 4,0m 4,0m*2 beân 4.880,97 3.535,23
3 Ñöôøng soá 4 1-1 578,67 5,0m*2 beân 15,0m 4,0m*2 beân 6.724,43 4.629,40
4 Ñöôøng soá 5 2-2 249,91 9,0m 4,0m*2 beân 2.245,92 1.999,25
5 Ñöôøng soá 8 5-5 312.9777 9,0m 4,0m*2 beân 3.190,07 2.503,82
6 Ñöôøng soá 14 6-6 420,89 11,0m+5,0m (11-19)m 5,0m*2 beân 6.148,19 4.208,95
B Ñöôøng khu ôû : (Noäi boä khu nhaø)
7 Ñöôøng soá 9 7-7 167.6011 6,0m 4,0m*2 beân 1.202,74 1.340,81
8 Ñöôøng soá 10 7-7 245.2020 6,0m 4,0m*2 beân 1.753,95 1.961,62
9 Ñöôøng soá 11 7-7 222,2866 6,0m 4,0m*2 beân 1.530,85 1.778,29
10 Ñöôøng soá 12 7-7 438.6622 6,0m 4,0m*2 beân 2.847,69 3.509,30
11 Ñöôøng soá 13 7-7 375.6569 6,0m 4,0m*2 beân 2.452,73 3.005,26
12 Ñöôøng soá 15 7-7 102,38 6,0m 4,0m*2 beân 735,91 819,03
13 Ñöôøng soá 16 7-7 95,23 6,0m 4,0m*2 beân 697,86 761,81
14 Ñöôøng soá 17 7-7 88,61 6,0m 4,0m*2 beân 658,18 708,90
15 Ñöôøng soá 18 7-7 133,26 6,0m 4,0m*2 beân 880,25 1.066,06
16 Ñöôøng soá 2 7-7 467,27 6,0m 4,0m*2 beân 2.892,62 3.738,18
17 Ñöôøng soá 6 7-7 83,67 6,0m 4,0m*2 beân 640,62 669,34
18 Ñöôøng soá 7 7-7 143.5078 6,0m 4,0m*2 beân 1.098,04 1.148,06
Phaàn
19 buø tröø caùc giao loä 600,39 -6.284,46
GIAO CD TK X1,2
Y1 Ñ5 & Ñ14 5 429.4
Y2 Ñ5 & Ñ8 3.7 0
D5&D12 0.30%
X 127.6 301.8
Y= #ADDIN? M

D5&D15
X 62.5
Y= #ADDIN? M

D5&D16
X 119.2
Y= #ADDIN? M

D5&D17
X 177.3
Y= #ADDIN? M

GIAO ÑÖÔØNG CD TK X1,2 GIAO CD TK X1,2


Y1 Ñ1 & Ñ14 3.7 653.25 Y1 Ñ5 & Ñ12 ### 437.85
Y2 Ñ1 & Ñ760 3.1 0 Y2 Ñ1 & Ñ12 ### 0
D6&D1 0.09% D12&D4 ###
X 42.5 X 338.5
Y= #ADDIN? M Y= ### M

D7&D1
X 220.5 M D15&D12
Y= #ADDIN? M X 312.8
Y= ### M
D8&D1
X 304.7 M D3&D12
Y= #ADDIN? M X 141.31
Y= ### M
D10&D1
X 415.78 M D3&D12
Y= #ADDIN? M X 59
Y= ### M
D12&D1
X 525.91 M
Y= #ADDIN? M

D13&D1
X 574.91 M
Y= #ADDIN? M
D reõ&D1
X 358.05 M
Y= #ADDIN? M

GIAO ÑÖÔØNG CD TK X1,2 GIAO ÑÖÔØNGCD TK X1,2


Y1 D12&D4 #ADDIN? 243.36 Y1 Ñ5 & Ñ14 5.000 433.69
Y2 Ñ4 & Ñ8 #ADDIN? 0 Y2 D1&D14 3.7 0
D3&D14 0.30%
X 140
Y= ### M
D15&D14
X 310.2
Y= ### M

GIAO ÑÖÔØNGCD TK X1,2


Y1 Ñ5 & Ñ8 3.700 372.17
Y2 Ñ1 &D 8 ### 0
D9&D4 D6&D4
X 63.31 X 65.8
Y= #ADDIN? M Y= ### M

D10&D4
X 124.17
Y= #ADDIN? M

D11&D4
X 182.48
Y= #ADDIN? M
GIAO ÑÖÔØNG CD TK X1,2
Y1 Ñ5 & Ñ8 3.700 372.17
Y2 Ñ1 &D 8 #ADDIN? 0
D8&D2 ###
X 58.41
Y= #ADDIN? M GIAO ÑÖÔØNGCD TK X1,2
Y1 Ñ4 & Ñ8 ### 332
D8&D3 Y2 Ñ4 &D 760 3.200 0
X 143.73 D6&D4 ###
Y= #ADDIN? M X 54.45
Y= ### M
D8&D4
X 228.73 D7&D4
Y= #ADDIN? M X 230.72
Y= ### M

GIAO ÑÖÔØNG CD TK X1,2 GIAO ÑÖÔØNGCD TK X1,2


Y1 D7&D4 #ADDIN? 183 Y1 D8&D3 ### 438.9
Y2 D7&D1 #ADDIN? 0 Y2 D3&D14 ### 0
D2&D7 D8&D3
X 58.17 X 88.56
Y= #ADDIN? M Y= ### M

D3&D7 D9&D3
X 144.71 X 145.06
Y= #ADDIN? M Y= ### M

D10&D3
X 199.06
Y= ### M

D11&D3
X 253.06
Y= ### M

D11&D3
X 307.06
Y= ### M