Vous êtes sur la page 1sur 9

&

?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Flute
Cello
Soprano
Alto
Tenor
!
!
!
!

.
Kol b' ra ma nish
!
!
!
!

"
r

mah b' ra mah nish
!
!
!
!

"
R
mah ra chel m' va - - - - - - - -
Kol B'Ramah

Arranged by: B. Gelfand


version 1
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
4
!
!
!
!

" r

kah al ba neh
!
!
!
ra chel m' vah

" "
hah
!
!
!

kah al ba neh
!
!
!
!

hah al ba neh
!
- -
- - - - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
8
!
!
!
.

3
hah al ba neh hah
!
!
!.

ra chel m' va ka


!
!
!
.al ba ne chah
!
!
!
!.

ra chel m' va kah
!
!
- - - - - - - -
- -
2
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
12
!
!
.al ba neh chah
!
!
!
!.

ra chel m'va kah
!
!
!
!
.

al ba neh chah
!
!
!
!.

ra chel m' va kah
!
!
- - - - - - - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
16
!
!
.

.

al ba neh
!
!
!
!
w
chah
!
!
!
!
!
!
!
!
w

.Kol b' ra ma nish

.Kol b' ra ma nish

.
Kol b' ra ma nish - -
- -
- -
3
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
20
!
mah b' ra ma nish


mah b' ra ma nish

"
r

mah b' ra mah nish
!ma oooma ooo

"
R
mah ra chel m' va
!

al ba neh


al ba neh

" r

kah al ba neh - - - - - - -
- -
- - -
-
-
- -
-
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
23


w
hah

"
r
hah ra chel m' vah
w
hah

kah al ba neh
!

hah al ba neh
!

!
.

3
hah al ba neh hah
!
- - - - - - - - -
4
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
27.

ra chel m' va kaRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'


.al ba ne chahva kah m' va kahva kah m' va kah.

ra chel m' va kahRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
30


.al ba neh chahva kah m' va kahva kah m' va kah.

ra chel m'va kahRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'
.

al ba neh chahva kah m' va kahva kah m' va kah
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
33
!.

ra chel m' va.

ra chel m' va.

ra chel m' va
!
.

.

.

.

kah ba neh
.

.

kah ba neh
.

.

kah ba neh
!
w
w
chah
w
chah
w
chah

.ni ko
!
!
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
37

!leich mi beh
!
!

!
.
"
r

chi v' et ei na yich
!
!


!

.
"
r

mi di ma v'
!
!
- - - - - -
6
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
40

!
et rag li mi
!
!

!
.
j
.

deh chi n'
!
!


!
.
"
Rum n' um ha
!
!
- - - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
43
w
!


shem
!
!
!
.

.
.

.
.

ra chel m' va ka
!
!
!

"


.
.

al ba ne chah
!
!
!

.
.

.
.

ra chel m' va kah


!
!
- - - - - - - -
7
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
47
!
.


.
.

al ba neh chah
!
!
!


.
j

.
.

.
.

ra chel m'va kah


!
!
!

.
.

al ba neh chah
!
!
!

.
.

.
.

ra chel m' va
!
!
- - - - - - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
51
!

.
.


.

kah ba neh
!
!
!
!
w
!
!.

ra chel m' va kaRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'


.

al ba ne chahva kah m' va kahva kah m' va kah
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
8
Kol B'Ramah
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
55..

ra chel m' va kahRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'


.al ba neh chahva kah m' va kahva kah m' va kah.

ra chel m'va kahRa chel m' va kah ra chel m'

Ra chel m' va kah ra chel m'
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
&
?
&
&
V
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Vc.
S
A
T
58
.

al ba neh chahva kah m' va kahva kah m' va kah

.

..

ra chel m' va.

ra chel m' va.

ra chel m' va


.

.

.

.

kah ba neh
.

.

kah ba neh
.

.

kah ba neh
w
w
w
w
w
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
9
Kol B'Ramah