Vous êtes sur la page 1sur 4

!

Y 3
4
S
mf
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
cresc.
S S
C
C
C
C
C
G
C
C
O
C
C
O
C
C
O
C
C C C
Tempo di Mazurka
#
Y
3
4
O
C
O C
O C
con Pedale
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O
C
C
C W C
w
C W
G
C
O
C W
C
C
C X
7
!
Y
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
O C
dim.
C
C
C
C
G
C
B
C C C
B
S
#
Y
C
C
C C
S
C
w
C
G
C O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
S S
C
C
G
C C
C W
G
C W
C
C
S
13
!
Y
B
>
sfz
B
C
C
C
C
G
C
C
C
C
G
C
C
C
C
G
C W
C
C
C X
C
G
C
C
C
G
C
C
C W
leggiero
C
G
C
C
C W
>
C
G
C
C
S
C W C X
B
C Y
C C
C
C
C
p
C
#
Y !
C
C X
C W
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
C
C
C
>
C
C
>
C
C
C
G
C
18
!
Y
# C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
B
B
>
p
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
G
C
C W
C
G
C
C
C X
G
C
C
C
C
C C
S
C
C
!
Y
#
C
C
C
C
G
C
C W
C
C C W
C
C
C
C W
C
C
>
C
C
C
G
C
C
C
C
C
G
C
C W
23
#
Y !
C
S
S
C
C
O
g
C
C
C
O
C
C W
O
S S S
C
C
O
g
C
C
C
O
C
C
G
C
C
C
G
C
C
C
G
C
C W
C
G
C
C
C X
G
C
C
C W
C
C W
C
#
Y C
C
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
G
C
C
C W
C
C
C
C X
G
C W
C W
C
G
C
C Y
C
G
C
C
C W
Isaac Albniz (18601909)
Mazurka d-Moll
fr Klavier solo
2003 by Stretta Music - www.stretta.de
Albniz: Mazurka d-Moll 2003 by Stretta Music - www.stretta.de
- 2 -
28
!
Y
C
C W
sfz
>
C W
C
C
sfz
>
C
C
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
cresc.
S S
C
C
O
C
C
O
C
C
O
C
#
Y
C
C
C
G
C
C
C
G
C
O
C
O C
O C
p
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O
C
C
C W C
w
C W
G
C
34
!
Y
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
C
C
C
C
G
C O C
dim.
C
C
C
C
G
C
B C C C
C C C
B
S
#
Y
O
C W
C
C
C X
C
C
C C
S
C
w
C
G
C O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
S S
C
C
G
C C
C W
G
C W
C
C
S
39
!
Y X
W
W S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
C
C
G
C
C
C
C
G
C W
C
C
C X
C
G
C
C
C
G
C
C
C W
leggiero
C
G
C
C
C W
>
C
G
C
C
S
C W C X
B
C Y
C C
C
C
C
p
C
#
Y X
W
W
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
C
C X
C W
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
C
C
C
>
C
45
!
W
W
B
C
C
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C W
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C
G
C B C
w
C W
G
C
C
p ma sonore
C C C C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
cresc.
C
f
C
C
C
C
C
C W C C
# W
W
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
C
C
C W
C W
C
C
C
C
51
!
W
W
B
C
C W
G
C
C
C W
C
G
C
C
rit.
C
G
C
B
a tempo
C
C
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C W
G
C
B
C
C
G
C
C C
S
C
C W
C
C C C C C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
# W
W
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
O B
57
!
W
W
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
rit.
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
G
C
C
C
a tempo
C
C
G
C
C W
C
C
f
C S
C
C
C
S S
C
C C
C
S
S
C
C
C
f
C C
# W
W
B
B
C
O
B
O B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
O B
Albniz: Mazurka d-Moll 2003 by Stretta Music - www.stretta.de
- 3 -
62
!
W
W
C
C
G
C
B C
C
G
C
C
C
C
C
G
C
C
C W
C
G
C
C
C
C
G
C
C W
C
C
C
G
C
B
C
C
G
C
C
C
C
C W
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
C C
C
C W
C
C
C
C
B
# W
W
C
C
G
C
C
C
C
C
G
C W
C
C
C
C
C
S
B C
C
C C
C
C
O B
C
C
C
O B O B
68
!
W
W C
C W
G
C
B
B
C
C
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C W
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C
G
C
C W
C
C X
C
C C C C C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
cresc.
C
f
C
C
C
C
C
# W
W
C
C
C
C
C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
C
C
74
!
W
W
B C
w
C W
G
C
B
C
C W
G
C
C
C W
C
G
C
C
rit.
C
G
C
B
a tempo
C
C
G
C
B
C
C
G
C
B
C
C W
G
C
C W C C
C C
S
C
C W
C
C C C C C C
C
C
C
C
C
C
# W
W
C W
C W
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
O B
80
!
W
W
X
X
Y
B
C
C
G
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
rit.
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C
f
C S
C
C
C
S S
C
C C
C
S
S
C
C
# W
W
X
X
Y
C
C
C
C
C
C
B
B
C
O
B
O B
C
C
C
C
C
C
85
!
Y
a tempo rit.
C
C X
C
O
C
C
C
O
G
C
C
C
O
C
C
C
-
C
C
C
C
G
C
O B
O
B
S
mf
a tempo
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
C
C
C X
C X
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C Y
C
C
#
Y C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
O
C
O
G
C
O
C
-
C
C W
C
C W
G
C X
C
C W
C
C
C
C
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
91
!
Y
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
cresc.
S S
C
C
C
C
C
G
C O C
dim.
C
C
C
C
G
C
B C
O
C
C
O
C
C
O
C
C C C
C C C
B
S
#
Y
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O
C
C
C W C
w
C W
G
C
O
C W
C
C
C X
C
C
C C
S
C
w
C
G
C
S S
C
C
G
C C
C W
G
C W
C
C
S
Albniz: Mazurka d-Moll 2003 by Stretta Music - www.stretta.de
- 4 -
97
!
Y
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
C
C
G
C
C
C
C
G
C W
C
C
C X
C
G
C
C
C
G
C
C
C W
leggiero
C
G
C
S
C W C X
B
C Y
C C
C
#
Y
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
C
C X
C W
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
C
104
!
Y
#
B
>
sfz
B
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
B
B
>
p
C
C
C
C
G
C
C
C
C W
>
C
G
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
G
C
C W
C
G
C
C
C X
G
C
C
C
C
p
C
C
C
C C
S
C
C
#
Y !
#
C
C
>
C
C
>
C
C
C
G
C
C
C
C
C
G
C
C W
C
C C W
C
C
C
C W
C
C
>
C
C
C
G
C
110
#
Y !
C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
S
S
C
C
O
g
C
C
C
O
C
C W
O
S S
C
C
G
C
C
C
G
C
C
C
G
C
C W
C
G
C
C
C X
G
C
C
C W
C
C W
C
#
Y
C
C
C
C
G
C
C W
C
C
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
G
C
C
C W
C
C
C
C X
G
C W
C W
C
G
C
115
!
Y
S
C
C
O
g
C
C
C
O
C
C W
sfz
>
C W
C
C
sfz
>
C
C
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
#
Y
C Y
C
G
C
C
C W
C
C
C
G
C
C
C
G
C
O
C
O C
O C
p
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
121
!
Y
cresc.
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
S S
C
C
C
C
C
G
C O C
dim.
C
C
C
C
G
C
B C
O
C
C
O
C
C
O
C
C C C
C C C
B
S
#
Y
O
C
O
C
C
C W C
w
C W
G
C
O
C W
C
C
C X
C
C
C C
S
C
w
C
G
C O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
S S
C
C
G
C C
C W
G
C W
C
C
S
127
!
Y
?
S
C
C
O
C
C
O
S
C
C
O
C
C
O
C
C
G
C
C
C
C
G
C W
C
C
C X
C
G
C
C
C
G
C
C
C W
leggiero
C
G
C
C
C W
>
poco rit.
C
G
C
C
S
C W C X
B
C Y
C C
C
C
C
p
C
#
Y
?
O
C
O C
O C
C
C
C
C
w
C
G
C
O B
>
C
C X
C W
C
C
C
C
C
C W
C
C
C
C
C
C
>
C

Centres d'intérêt liés