Vous êtes sur la page 1sur 208

THAIMED 351150, Àìó©: 2429076; ì¾: 5424229

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Anna 10 Á°È­ 130 132 33,410 34,000

Anna b#50bl 50 Á°È­ 650 660 167,050 170,000

Antacil 10 Á°È­ 44 46 11,308 12,000

Antacil b#50bl 50 Á°È­ 220 230 56,540 59,000

Antacil ­Õ¦í´, ³É¾ 1 FL 32 33 8,224 9,000

Antacil ­Õ¢¼¸ 1 ÂÍ 290 300 74,530 77,000

Antergan 1 ÂÍ 165 175 42,405 45,000

Bebidol 1 ÂÍ 255 265 65,535 68,000

Benda 500 12 Á°È­ 122.8 135 31,560 35,000

Bentel comp 10 Á°È­ 190 200 48,830 52,000

Betadipo ê¾ 1 ÂÍ 270 280 69,390 72,000

Canazone cream 1 ÂÍ 264 275 67,848 70,000

Difeline 15g pmd 1 ÂÍ 220 230 56,540 59,000

Difeline 25mg comp 1 ÂÍ 132 140 33,924 36,000

Dutross Sp 1 ÂÍ 225 235 57,825 60,000

êȾ­À¥í¾£÷­ 5 ÂÍ 480 123,360 -

êȾ­À¥í¾£÷­ 1 ÂÍ 96 100 24,672 26,000

Iyafin caps 25 Á°È­ 110 115 28,270 30,000

Iyafin Sp 1 ÂÍ 130 140 33,410 36,000

Izac ºö´ 10 §º¤ 64 66 16,448 17,000

Izac ºö´ b#50§º¤ 50 §º¤ 320 330 82,240 85,000

Neotica balm 1 ÂÍ 230 240 59,110 62,000

Neotica comp b#25 25 Á°È­ 200 210 51,400 54,000


Nora cream 1T 24 26 6,168 7,000

Nora shampoo 1 FL 60 62 15,420 16,000

Sara µº© 1 ÂÍ 250 260 64,250 67,000

Sara 125mg ®ö¸ 1 ÂÍ 255 265 65,535 68,000

Sara 125mg ³û¾ 1 ÂÍ 190 200 48,830 52,000

Sara 250mg 1 ÂÍ 325 335 83,525 86,000

Sara caps b#20 20 Á°È­ 100 105 25,700 27,000

Tiffy caps 1 ¡ñ® 109 112 28,013 29,000

Tiffy rub 19g 1 ÂÍ 320 325 82,240 84,000

Tiffy rub ­Éº¨ 6g 1 ÂÍ 130 135 33,410 35,000

Tiffy Sp 1 ÂÍ 135 142 34,695 36,500

Troneo 25 Á°È­ 60 65 15,420 17,000


BERLIN 265054; ¡ö¤: 5607907 & ©ëÁ¦¤©¾¸: 6498704

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Amlodipine 10mg 1 box 520 570 133,640 147,000

500box x 520B 600 - 154,000

Amlodipine 5mg 1 box 250 300 64,250 77,000

500box x 250B 320 - 82,000

Anapril 20mg 1 box 85 105 21,845 27,000

700box x 85B 110 - 28,000

Anapril 5mg 1 box 55 63 14,135 16,000

700box x 55B - -

Begesic 1 ÂÍ 250 260 64,250 67,000

1200b+300b x 26B - -

Bestatine 10mg 1 box 78.5 85 20,175 22,000

1000b+400b x 110B - -

Bestatine 20mg 1 box 72 100 18,504 26,000

2000box x 72B 110 - 28,000

Caraten 25 mg 1 box 696 720 178,872 185,000

100b+15b x 800B 750 - 193,000

Caraten 6.25 mg 1 box 364 380 93,548 98,000

10b+1b x 400B - -

Duspatin 135mg 1 box 336 390 86,352 100,000

100b+25b x 420B 400 - 103,000

Febril 160mg 1 box 218 240 56,026 62,000

10b+1b x 240B - -
Hidil 300mg 1 box 120.5 140 30,969 36,000

500b+720b x 294B 150 - 39,000

Hyles 100 mg 1 box 668 700 171,676 180,000

10b+1b x 735B 720 - 185,000

Hyles 25 mg 1 box 231 250 59,367 64,000

10b+1b x 231B - -

Isotrate 10mg b#50bl 50 Á°È­ 426 450 109,482 116,000

25b+12b x 630B - -

Miracid b#14c 1 box 50 55 12,850 14,000

1000b x 50B - -

Mirax b#100bl 1 box 800 850 205,600 219,000

Mucilin b#40sc 1 box 150 170 38,550 44,000

100b+20b x 180B - -

Nelapine 20mg - -

Prenolol 100 mg 1 box 237 250 60,909 65,000

50b+19b x 326B - -

Prenolol 50 mg 1 box 90 110 23,130 28,000

120 - 31,000

Samarin b#25bl 1 box 625 670 160,625 172,000

680 - 175,000

Saproxen b#50bl 1 box 894 930 229,758 240,000

40b+7b x 1050B - -

Swiff 90cc 1 FL 105 115 26,985 30,000

Viladine 250mg 1 box 477 520 122,589 134,000

20b+2b x 525B - -
Xanidine 150mg 1 box 80 90 20,560 23,000

200box x 80B 100 - 26,000

Xanidine 300mg 1 box 190 210 48,830 54,000

220 - 57,000
®ðìò¦ñ©¡¾­µ¾¸¼¤­½£º­ 212126; ´½­
󸺭:7702099; ¯É¾¸¼¤ 7610053; Bi:5685876; ª÷ɨ 7612343

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Aldomet 250mg 50 bl 1,320 1,320 339,240

1 bl 26.4 27 6,785 6,939

Aller Tab 10mg 10 bl 346.5 315 330 80,955 84,810

10box+1box x 346.5B - -

Almag tab b#1000c 1 bot 210 183.8 200 47,237 51,400

10.5bot+1.5bot - -

Almag Sp 12 FL 293 315 75,301 81,000

69FL + 3FL x 25.50B 1 FL 24.40

Amacone Liquide 1 bot 30 26.09 6,705 -

20Á¡ñ©+3Á¡ñ©x6ÂÍx360B 1 ¹ù 325 - 83,525

Amacone tab 50 bl 253 211 220 54,227 56,540

10¡ñ®+2¡ñ®x253B - -

Amoxy 125mg Sp 1 FL 22 18.33 19.58 4,711 5,032

1000FL+200FL 1 ¹ù 235 - 60,395

Amoxy 250mg Sp 1 FL 29.50 24.58 27 6,317 6,939

1000+200x29.5B 1 ¹ù 325 - 83,525

Amoxy M.H 500mg 500 c 1,100 1,000 1,020 257,000 262,140

1,100B Á«´10% 100 c - -

Amoxy M.H 500mg Box 50 bl 1,160 1,055 1,080 271,135 277,560

1,160Á«´10% 10 bl - -

Bodivitin Sp 1 FL 17.50 15.31 3,935 -

126Fl + 18Fl x 17.5B 1 ¹ù 200 - 51,400

Bromped Sp 1 FL 21 17.50 4,498 -

120Fl + 24Fl x 21B 1 ¹ù 210 220 53,970 56,540


§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Brown mixture 1 FL 19 17.42 4,477 -

132Fl + 12Fl x 19B 1 ¹ù 220 - 56,540

Chlorleate 1 FL 21 18.81 4,834 -

1032Fl+120Flx21B 1 ¹ù 236 - 60,652

Clinoril 200mg 100 c 770 - -

Clovira cream 1g 1T 25 23 26 5,911 6,682

55T+5Tx25B 1 ÂÍ 300 - 77,100

Cofed 500 c 740 647.5 670 166,408 172,190

21bot+3bot x 740B 100 c - -

Cofed 50 bl 770 700 720 179,900 185,040

770B Á«´10% 10 bl - -

Combinplex tab blue 1000 c 275 250 270 64,250 69,390

275B Á«´10% 100 c - -

Cozaar 24 c 900 818 840 210,226 215,880

10box+1box x 900B - -

Cystosin K 16 c 25 24 27 6,168 6,939

23bot+1botx25B - -

Deanxit 100 c 465 422.72 440 108,639 113,080

100bot+10botx465 - -

Denim 50 bl 143 110 120 28,270 30,840

100box+30box x 143B 10 bl - -

Dextramet 15mg 500 c 310 281.81 300 72,425 77,100

310B Á«´10% 100 c - -

Docaine 2% 50ml 1 FL 61 55.45 60 14,251 15,420

61B Á«´10% - -

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K


Dolobid 250mg 10 bl 583 570.85 580 146,708 149,060

23.5box+0.5box x 583B - -

Dorox 500mg 500 c 1,760 1,600 1,620 411,200 416,340

1760 Á«´10% 100 c - -

Fluanxol depot 20mg 10 a 1,160 1,122.59 1,150 288,506 295,550

30box + 1box x 1160B 1a 120 - 30,840

Fludizol 200mg 50 c 330 300 320 77,100 82,240

330B Á«´10% 1 bl - -

Fotax 1g 1 FL 49.50 45 11,565 -

49.50B Á«´10% - -

Fungisil cream 1T 23 21.08 22 5,418 5,654

132T + 12T x 23B 1 ÂÍ 265 - 68,105

Fungisil T cream 1T 35 32.08 33.5 8,245 8,610

132T + 12T x 35B 1 ÂÍ 400 - 102,800

Genta M.H 80mg 1 FL 11 9.16 2,354 -

11B Á«´20% - -

Histica 10mg 10 bl 143 130 140 33,410 35,980

143B Á«´ 10% - -

Hydro b#50bl 50 bl 132 119 140 30,583 35,980

132B Á«´10% 10 bl - -

Hyzaar 50 12.5mg 30 c 990 900 231,300 -

990B Á«´10% - -

Isosorbide b#50bl 50 bl 336 303 340 77,871 87,380

336 Á«´10% 10 bl - -

K.M.H 1g 1 FL 15.50 12.91 3,318 -

15.50B Á«´20% - -

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Kalcee ( orange,grape) 1T 55 45.83 49 11,778 12,593


1000T+200T x 55B - -

Katsin tab 200mg 25 bl 1,600 1,333.33 342,666 -

10box+2box x 1600B 1 bl - -

5.5box + 0.5box x 1600B 25 bl 1,467 377,019 -

1 bl 61 - 15,677

Kenalin shampoo 1 FL 82.50 70.71 75 18,172 19,275

12bot + 2bot x 82.50B - -

Klamacin 1 box 31 25.83 26.70 6,638 6,862

600box + 120box x 31B 1 ÂÍ 320 - 82,240

Kloramin blue 1000 c 73 63.87 75 16,415 19,275

21bot+3bot x 73B 100 c - -

Kloramin yellow 1000 c 73 63.87 75 16,415 19,275

21bot+3bot x 73B 100 c - -

Kupa 4mg 1000 c 470 427.27 440 109,808 113,080

470 Á«´10% 100 c - -

Malocin 500 c 1,260 1,155 1,180 296,835 303,260

5.5bot+0.5bot x 1260B 100 c - -

Mebendazole 1 box 12.50 10.41 11.70 2,675 3,007

600box + 120box x 12.50B 1 ÂÍ 135 - 34,695

Megaprim pink 800mg 500 c 770 705.83 730 181,398 187,610

5.5bot+0.5bot x 770B 100 c - -

Moduretic 50 bl 1,150 - -

1 bl 23 25 5,911 6,425

Mucotic 100mg 50 sc 167 139.16 150 35,764 38,550

100box+20box x 167B 10 sc - -

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Mucotic 200mg 50 sc 220 200 210 51,400 53,970

50box + 5box x220 - -


Muntivim drops 1 FL 25.50 23.37 24.2 6,006 6,219

132FL+12FL x 25.50 12 FL 280 290 71,960 74,530

Muscelax 500 c 590 536.36 137,845 -

590B Á«´10% - -

Myosic 500 c 565 513.63 550 132,003 141,350

565 Á«´10% 100 c 113 - 29,041

Myospa 500 c 265 231.87 250 59,591 64,250

10.5bot+1.5bot x 265B 100 c 55 - 14,135

One six twelve B.P 50 bl 518 496.53 510 127,608 131,070

23box+1box x 518B 10 bl 102 - 26,214

One six twelve tab 500 c 440 421.66 440 108,367 113,080

23bot+1bot x 440B 100 c 88 - 22,616

Oreda 100 sc 210 161.53 170 41,513 43,690

100box+30box x 210B 10 sc 17.5 - 4,498

Osra 50 sc 118 98.33 25,271 -

10box+2box x 118B - -

PCL 100 c 57 51.82 57 13,318 14,649

120bot+12bot x 57B - -

P G S 1.000.000 UI 1 FL 10 9.09 10 2,336 2,570

10B Á«´10% - -

Para OB WP 500mg 1000 c 285 237.50 248 61,038 63,736

285B Á«´20% 100 c - 6,500

Para OB WP 500mg blue 1000 c 285 237.50 248 61,038 63,736

285B Á«´20% 100 c - 6,500

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Periactin 4mg 50 bl 450 450 470 115,650 120,790

10 bl 94 - 24,158

Povadine 15 ml 13 10.83 2,783 -


13B Á«´20% - -

Povadine 30 ml 20.50 17.08 4,390 -

20.50B Á«´20% - -

Prednisolone 5mg 500 c 242 211.75 240 54,420 61,680

21bot+3bot x 242B 100 c - 13,000

Procaine Peni G 1 FL 29 26.36 29 6,775 7,453

29B Á«´10% - -

Proscar 30 c 1,540 1,400 359,800 -

1540B Á«´10% - -

Pyracon drop 1 FL 17 15.58 16.5 4,004 4,241

132FL+12FL x 17B 187 197 48,059 50,629

Pyracon Liq Green 1 FL 13 10.83 11.7 2,783 3,007

13B Á«´20% 130 140 33,410 35,980

Pyracon Liq Red 1 FL 13 10.83 11.7 2,783 3,007

13B Á«´20% 12 FL 130 140 33,410 35,980

Pyracon tab OBBY 1000 c 285 237.50 247 61,038 63,479

285B Á«´20% 100 c - 6,500

Pyracon tab OBW 1000 c 285 237.50 247 61,038 63,479

285B Á«´20% 100 c - 6,500

Pyracon tab OBWB 1000 c 285 237.50 247 61,038 63,479

285B Á«´20% - -

Pyracon tab OBWG 1000 c 285 237.50 247 61,038 63,479

285B Á«´20% - -

Ranicid inj 10 A 143 130 140 33,410 35,980

10box+1box x143B - -

Renitec 20mg 3 bl 475 455.20 460 116,986 118,220

115Box+5box x 475B 1 bl 155 - 39,835

Renitec 5mg 3 bl 220 210.83 215 54,183 55,255


115Box+5box x 220B 1 bl 220 - 56,540

Roxomycin 150mg 10 bl 561 510 131,070 -

561B Á«´10% - -

Serrano 500 c 665 604.54 630 155,367 161,910

665 Á«´10% 130 - 33,410

Simetyl 80mg 10 bl 121 105.87 27,209 -

21box+3box x 121B - -

Streptomycin sulfate 1g 1 FL 10 9.09 10 2,336 2,570

10B Á«´20% - -

Sulfometh OB Blue 400 500 c 639 532.50 136,853 -

639B Á«´20% 560 - -

Sulfometh 30ml 1 FL 12.50 11.45 13.4 2,943 3,444

132FL+12FL x 12.50B 138 160 35,466 41,120

Sulfometh 60ml 1 FL 22 20.16 21.7 5,181 5,577

132FL+12FL x 22B 12 FL 242 260 62,194 66,820

Sykofen Sp 1 FL 68.50 70 - 17,990

- -

Sykofen tab 10 bl 425 435 - 111,795

1 bl 44 - 11,308

Tenadrin 1 FL 16 14 15 3,598 3,855

126FL+18FL x 16B 168 180 43,176 46,260

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Terco D 500 c 365 319.37 340 82,078 87,380

21bot+3bot x 365B 100 c - 18,000

Terco D 50 bl 407 370 390 95,090 100,230

407B Á«´10% 10 bl 86 - 22,102

Tricomed 500 c 398 364.83 400 93,761 102,800


5.5bot+0.5bot x 398B - -

Tricozone 300 c 792 693 740 178,101 190,180

10.5bot+1.5bot x 792B 100 c 720 185,040 65,000

Trim Oral Paste 1T 37.50 34.57 36 8,884 9,252

132T+12T x 37.50B - -

Trim Oral Paste 50 sc 450 393.75 101,194 -

5.5+0.5 x 450 413 430 106,141 110,510

21box+3box x 450B - -

Tripo 1 FL 19 16.62 17.5 4,271 4,498

126FL+18FL x 19B 12 FL 200 210 51,400 53,970

Triptanol 25mg 500 c 940 950 - 244,150

100 c 192 - 49,344

Virogon 200mg 5 bl 660 550 141,350 -

10box+1box x 660B - -

Vitamin B1 100mg 1000 c 408 370.91 95,324 -

408B Á«´10% - -

Zefaxone 1g 1 FL 110 91.66 100 23,557 25,700

110B Á«´20% - -

Zefaxone 250mg 1 FL 60.50 50.41 12,955 -

60.50B Á«´20% - -

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ì¾£¾ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

Zefe M.H 1g (Cefazolidine) 1 FL 55.50 46.25 11,886 -

55.50B Á«´20% - -

Zeftam 1g 1 FL 132 110 115 28,270 29,555

132B Á«´20% - -

Zeplex dry 1 FL 38 31.66 33.5 8,137 8,610

500FL+100FL x 38B 1 ÂÍ 400 - 102,800


Zeplex tab 250mg 100 c 231 210 230 53,970 59,110

231B Á«´10% - -

Zeplex tab 500mg 100 c 363 330 350 84,810 89,950

363B Á«´10% - -
®ðìò¦ñ© Memesco ¡¾­µ¾

Office : 215042

¹ö¸Îɾ: 5513378

®÷­êñ­: 7703855

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Anucare b#12bl x 1bl x 12c 1 bl 19,500 20,000

Anucare b#12bl x 1bl x 12c 12 bl 230,000

Bislan 8mg b#10bl 10 bl 24,000

Bislan bot#1000c 1 bot 100,000

Casprin 100mg (Aspirin)bl#30c 1 bl 25,000 26,000

Domper 10mg b#10bl x 10c 10 bl 36,000

Domper bot#500c 1 bot 96,000

Econazine 10g 1T 9,000 10,000

Econazine 20g 1T 12,000 13,000

Elanforte 10g 1T 9,000 10,000

Elanforte 20g 1T 12,000 13,000

Loramide 10blx10c (Imodium) 10 bl 33,000

Macgel b#10bl x 10c 10 bl 38,000 40,000

Pontalon b#10bl x 10c 10 bl 40,000 41,000

Pontalon bot#1200c 1 bot 300,000 305,000

Pontalon bot#1200c 1c 260

Poro 125mg b#10bl x 10c 10 bl 75,000 77,000

Poro 125mg b#10bl x 10c 1 bl 8,000

Poro 250mg b#10bl x 10c 10 bl 95,000 97,000

Poro 250mg b#10bl x 10c 1 bl 10,000


§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Prednisolone 5mg b#10bl x10c 1 bl 2,500

Prednisolone 5mg bot#500c 1 bot 100,000 105,000

Prednisolone 5mg bot#500c 1c 220

Quemox 1 bl 5,000

Shine Hepavite 10bl x 10c 10 bl 70,000 73,000

Shine Hepavite 10bl x 10c 1 bl 7,500

Virless cram ( Acyclovir 5g ) 1T 6,000 6,500

Vit E 100mg bot#120c 1 bot 55,000

Voren b#10bl 10 bl 27,000 29,000

Voren bot#1500c 1 bot 200,000 205,000

Voren bot#1500c 1c 140

Voren Plus 20g 1T 12,000 13,000

Yucomy b#10bl x 10c 10 bl 94,000 96,000

Yucomy 20g 1T 12,000 13,000


Lao Inter Pharma

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Dolfenal Fr b#25bl x 4c 1 box 59,500 64,000

400box + 37box x 65,000K

Enervon C bot#100c 1 bot 70,500 75,000

10bot + 1bot x 77,500K

Enervon C b#25bl 1 box 73,700 78,000

10box + 1box x 81,000K

Growee Sp 1 FL 25,000 26,000

Neopyrazone b#25bl x 4c 1 box 73,700 78,000

10box + 1box x 81,000K

Nutrillin Sp 1 FL 11,000 12,000

Kremil's b#25bl x 4c 1 box 37,600 40,000

33box + 3box x 41,000K


®ðìò¦ñ©¯¾ì½´ó¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­B ì¾£¾¦‰¤B ªí­êô­(K) ì¾£¾¦‰¤K

Airrox 1 box 177.3 190 45,566 48,830

10Box+1Box x 195B - -

Arbitol 1 box 960 1,000 246,720 257,000

10Box+3Box x 1248B - -

Astymin C Drop 1 Fl 5-0.6 53 13,004 13,621

120Fl+20Fl x 59B - -

Astymin Forte caps 1 box 377 400 96,889 102,800

10Box+3Box x 490B - -

Atorin 10mg 1 box 192.5 49,473 -

10Box+3Box x 250B - -

Atorin 20mg 1 box 323 340 83,011 87,380

10Box+3Box x 420B - -

Beclate Aq 1 box 160 170 41,120 43,690

24Box+3Box x180B - -

Calsium Forte 1 box 349 370 89,693 95,090

10box+30bl x 370B - -

Cefo L 100 1 box 638.5 164,095 -

10box+3box x830B - -

Cefo L 200 1 box 1,230 1,250 316,110 321,250

10box+3box x 1600B - -

Cefo L Dry Syp 1 Fl 48 50 12,336 12,850

120Fl+20Fl x 56B - -
Ceremin tab 1 box 291 320 74,787 82,240

10box+1Box x 320B - -

C Fizz 1000 1 box 115.6 118 29,709 30,326

24box+3Box x130B - -

Circanetten 1 box 366.6 390 94,216 100,230

10box+2box x440B - -

Circulex 1 box 155 160 39,835 41,120

100box x 155B - -

Clanza 1 box 490 500 125,930 128,500

50box x 490B - -

Clibite 1 box 260 270 66,820 69,390

20box+5box x 325B - -

Doqua 500 1 box 600 620 154,200 159,340

10box+1box x 660B - -

Douzabox Bl 1 box 257.2 270 66,100 69,390

12box+2box x 300B - -

Douzabox 218 230 56,026 59,110

20bot+3x250B - -

Ecoflox 500mg 1 box 97 105 24,929 26,985

40box+20box x 145B - -

Ecotid 1 sac 46.7 50 12,002 12,850

30box+6box x 560B - -

Eye Plus 1 box 243.5 255 62,580 65,535

20box+3box x 280B

- -
Fenaflex 1 box 407 417 104,599 107,169

20box+3box x 468B - -

Floxin 1 box 330 340 84,810 87,380

10box x 330B - -

Glusa 1 box 285 295 73,245 75,815

10B+3B x 370B - -

Gynamine 1 bot 380 400 97,660 102,800

100bot x 380B - -

Herpenon cream 1T 12.9 14.2 3,315 3,649

120T+20T x 15B - -

Herpenon 1 box 217 240 55,769 61,680

20box+4box x 260B - -

Ketoconazole cream 1T 12.9 14.2 3,315 3,649

120T+20T x 15B - -

Lermex 1 box 118.5 130 30,455 33,410

20box+5box x 148B - -

Levotin 1 box 100 115 25,700 29,555

50box x 100B - -

Livox 1 box 685754? #VALUE! -

10box+3box x 890?980? - -

Loranox 1 box 217.5 240 55,898 61,680

20box+3box x 250B - -

Margel À¯õº¨ 1 Fl 24.8 27 6,374 6,939

100Fl x 24.8B

- -
Margel ´óÀ¦œº 1 Fl 30.8 32 7,916 8,224

100Fl x 30.8B - -

Metlam 7.5 1 box 139.2 140 35,774 35,980

20box+3box x 160B - -

Metfor 500 ( Foil ) 1 box 208.5 230 53,585 59,110

10box+2box x 250B - -

Metfor 850 ( Foil ) 1 box 424 460 108,968 118,220

10box+3box x 550B - -

Nappy Hippo 25g 1T 42.5 44 10,923 11,308

120T+11T x 46B - -

Nappy Hippo 5g 1T 17.4 18.5 4,472 4,755

120T+11T x 19B - -

Nystin V.T 1 box 214 230 54,998 59,110

10box+1box x 235B - -

Orich Plus 1 box 275.5 290 70,804 74,530

10box+3box x 358B - -

Ossifix 1 box 175.4 190 45,078 48,830

10box+3box x 248/228B - -

Para G Dek 1 Fl 12 13 3,084 3,341

120Fl+20Fl x 14B - -

Parafizz 500 1 box 126 136 32,382 34,952

20box+3box x 145B - -

Piroxicam Forte 1 box 65 70 16,705 17,990

100box x 65B - -
Powerton 3G 1 box 337.5 350 86,738 89,950

20box+3box x 388B - -

Prasikon Tab - -

10box+1box x 550B 1 box 500 128,500 -

20box+3box x 550B 1 box 478.3 122,923 -

Propump caps 1 box 102.5 115 26,343 29,555

40box+10box x 128B - -

Silybean 1 box 316 330 81,212 84,810

20box+5box x 395B - -

Sutac 1 box 95.5 105 24,544 26,985

20box+6box x 124B - -

Taraten cream 1 box 12 3,084 -

120box+20box x 14B - -

Throasil Lozenges 1 box 30.5 31 7,839 7,967

200box+30box x 37B - -

Thyrosit 1 box 229 240 58,853 61,680

10box+1box x 252B - -

Timazol - -

10box+160bl x 560B 1 box 425 440 109,225 113,080

1 bl 9 - 2,313

Timi cream 1T 20 21 5,140 5,397

120T+30T x 25B - -

Unigin 1 box 120 130 30,840 33,410

50box x 120B - -
Univit E 1 box 120 130 30,840 33,410

50box x 120B - -

Zefe Forte 1 box 200 210 51,400 53,970

10box+3box x 260B - -

Zentrax 1 box 616 640 158,312 164,480

10box+3box x 800B - -

Zex 120 1 box 421.5 435 108,326 111,795

10box+3box x 548B - -

Zymed Syrub 1 Fl 18.9 20 4,857 5,140

120Fl+20Fl x 22B - -
ì¾£¾¦‰¤K
VE

§ˆµ¾ unit ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Altacef 250mg

Altacef 500mg

Ascoril Expecorant

Ascoril Syrup

Ascoril Syrup

Canditral Capsules 10x4's 197,000

Cardioace 30's 129,000

Diabetone 30's 122,000

Feroglobin B12 Cap 30's 75,000

Feroglobin syrup 200ml 83,000

Jointace tablet 30's 129,000

Maclar 250mg 4 x 10's 210,000

Maclar 500mg 4 x 10's 370,000

Menopace 30's 122,000

Omega H3 30's 122,000

Osteocare syrup 200ml 85,000

Osteocare tablet 30's 65,000

Perfectil 30's 122,000

Powercort cream 15g T 9,000

Pregnacare 30's 87,000

Premence 30's 87,000

Relcer Gel 180ml 21,000

Relcer tablet 10x10's 59,000


»¤¤¾­°½ìò©µ¾Àì¡ 3

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

µ¾ê¾¦¾¨®õÀ©ñ¡

Adeno comp b#10bl

Albendazole 400mg comp

Amoxi 250mg Sp

Ampi 250mg Sp

Aromax blist

Aromax box

Atropin comp

B1 100mg

B2 10mg b#1000c

B6 50mg b#1000c

Berberine b#500c

Bigas bot

C 500mg b#500c

CPM 500mg comp

CPM Sp

Cuminol blist

Cuminol box

Dakin 1L

Decho capsule

Dertodine 10%

Diclofenac 50mg À£õº®À´ñ©³É¾

Doralen
§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Formol 1L

Helmin

Heptamyl comp

Heptamyl inj

ÏȺ¤¦¾´©¾¸ 20g

ÏȺ¤¦¾´©¾¸ 8g

Metronidazole 500mg

Mucolax Sp

Noralgin inj

­Õ¡„­1L

­Õ´ñ­¤¾ 60ml

Paradek 250mg Sp

Povadine 30cc

PP b#1000c

Promethazine b#1000c

Promethazine Sp

Pyra 125mg Sp

Savon

Soufre 20g
»¤¤¾­°½ìò©µ¾Àì¡ 2

Ä¡È: 4433465

£¿´ó: 2240860

ª÷¡: 2032955

Ϻ­: 5408200

缩: 5404901

êò®: 5399169

ê÷­: 5412706

office: 312271

office: 351586

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

¡½À²¾½ì¿Ä¦É

¦½®ø Mosbar 20g

¦½®ø Mosbar 40g

¨¾­¢¾¸

¢ò¤©¿

§¾ Relax

§¾´Éº­2

§¾¢ò¤©¿

§¾¢ò¤¹º´

§¾Ï¾¡¨ð

µ¾´Èº¤ 8g

Acide boric

Acide Folic

Albendazole 200mg
Alvityl comp

Alvityl Sp

Amoxi 125mg Sp

Amoxi 1g inj

Amoxi 250mg bl

Amoxi 500mg bl

Ampi 1g inj

Ampi 250mg b#1000c

Ampi 250mg bl

Ampi 500mg bl

Ampi Sp

Antimycose

ASA 500mg b#1000c

Atropine inj

B2 10mg

B6 50mg

Bactrim ( Sulfatrim ) comp

Bactrim ( Sulfatrim ) Sp

Becozym b#10A

Becozym bl

Berberine bot

Berberine comp

Berberine Sp

Bevitine 250mg

Bevitine 2cc
Bicarbonate

Bromhexine comp

Bromhexol

Buscopan cap

Buscopan inj

C 100mg b#1000c

C 50mg b#1000c

Calyptine

Cansane

Cardilol

Ceftriazon 1g

Chloram 250mg capsule

Chloram Sp

Cohistan

Colesta

Combantrim ( Pyrentel )

Daonil ( Baovalin )

Decolgen Sp

Deepadong 250mg

Deewad Lao

Diabeta

Diazepam

Diclofenac 50mg comp

Dicynone 250 comp

Dicynone 2cc
Digoxin comp

Digoxin inj

Divil b#3bl

Doxycline

Elexir T comp

Elixir T Sp

Eosine 10ml

Ephedrine

Ephynal

Ery 250mg comp

Ery Sp

Ethnol Glycerine

Fansidar

Fedilate 10mg

Fedilate 20mg

Felodipine 5mg

Fer

Flagyl 250mg

Flagyl 500mg

Furosimide ( Lasix ) bot

Gastra bl#6c

Gastricil

Gelalusil

Genta 80mg

Glucose
Golden circle 10g

Golden circle 20g

Golden circle 8g

Hepanyl 250mg bl#10c

Heptamyl 5ml

Heptamyl comp

Hydrocortisone

ìò©¦½©¸¤

K1 50mg

K1 mg

K10 mg

K20 mg

KCl

Lasix ( Furasix ) comp

Lasix inj

Leonyl bl#6c

Lugol Sp

Magne B6

Mefenamic

Mendazole 500mg comp

Mendazole 500mg Sp

Methergin

Mg

NaCl

Neostigmine
Neuro B

Niketmide

Norfloxacine

Notalgin

Nystatine bl#10c

Ofloxacine

Omeprazole

Opto Tifo

Oral À£ñ´

Oral orange

Oxyde de zinc

Padong À´ñ© 2

Para 500mg comp

Para b#1000c

Para Sp

Partamol

Pavalon

Peni 1 ìɾ­

Peni V b#1000c

Peramine

Phenergan comp

Phenergan inj

Phenergan Sp

Phenobarbital 100mg

Polaramine
PP 50mg

Praziquentel

Prednisolone

Primperan comp

Primperan inj

Primperan Sp

Priovit Sp

Procaine

Rumatyl bl#6c

Salbutamol comp

Salicylate

Salicylate Benzoic

Saltolin Sp

Soufre

Spasmalgine

Stilben

Synthomycetine

Tanidan

Tension 5mg

Tetra 1% Pmd

Tetra 250mg

Tetra 250mg b#1000c

Tomesan

Tramadol

Valium 10mg comp


Valium 5mg comp

Vano 500 bl#6c

Vick ù¨È

Vick ­Éº¨

Voltagine ( Voltarene ) inj


»¤¤¾­°½ìò©µ¾Àì¡ 2

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨


»¤¤¾­°½ìò©µ¾Àì¡ 3

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨


Getz Pharma List

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Ribazole 400mg bl

Ribazole 500mg bl

Claritex 250mg bl

Claritex 500mg bl

Claritex Granule 1FL x 50ml

Claritex Drop 1FL x 25ml

Leflox 250mg

Leflox 500mg

Leflox I.V

Fexet 60mg

Fexet 120mg

Fexet 180mg

Fexet D

Getryl 1mg

Getryl 2mg

Getryl 3mg

Getryl 4mg

Lipiget 10mg

Lipiget 20mg

Lipiget 40mg

Risek 20mg bl

Risek 40mg bl

Risek 40mg I.V


Montiget 4mg sc

Montiget 4mg tab

Montiget 5mg tab

Larinex tab 5mg

Reventa 70mg bl

Reventa 100mg bl

Rovista 5mg

Rovista 10mg

Rovista 20mg
®ðìò¦ñ©¯¾ì½´ó¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

§¾¯ö¡¯Éº¤ªñ® 1 ¡ñ® 10,000

§¾»ñ¡¦¾°ò¸ 1 ¡ñ® 16,000

§¾Ï¾¡¨ð Plus 1 ¡ñ® 5,800

§¾Ï¾¡¨ð­Éº¨ 1 ¡ñ® 4,800

§¾Ï¾¡À¨ö¾ 1 ¡ñ® 4,800

§¾Ï¾¡À¨ö¾ ù¨È( ì÷É­ÃÏÈ ) 1 ¡ñ® 5,500

§¾ìö©­ÕÎñ¡ 1 ¡ñ® 13,000

§¾º¾¨÷¨õ­ 1 ¡ñ® 15,000

AD 1 ¡ñ® 10,000

Afovir 1 ¡ñ® 400,000

Alluphose 1 ¡ñ® 48,000

Azifu 1 ¡ñ® 25,500

Bot loi su 1 ¡ñ® 14,000

Bronzoni 10 bl ฿65

Cefixime 1 ¡ñ® 17,000

Coramine vn 1 ¡ñ® 12,000

Da Huong 1 FL 6,800

Dolamo 1 ¡ñ® 55,000

Donakyn 1 ¡ñ® 27,000

Dopiro D 1 ¡ñ® 18,000

Empovid

Hefix 1 ¡ñ® 70,000

Huat Huyet 1 ¡ñ® 12,000


Koligin F 1 ¡ñ® 31,150

Lacto Baby 1 ¡ñ® 20,000

Maldiv 1 ¡ñ® 53,000

Middidi 1 ¡ñ® 63,000

Normo OPC 1 ¡ñ® 9,190

Omega 6 1 ¡ñ® 45,000

Omeprazole India ì÷É­ÃÏÈ 1 ¡ñ® 13,000

Promitate 1 ¡ñ® 7,650

Regitone 1 ¡ñ® 25,000

Samvigyl ( Rodogyl ) 1 ¡ñ® 6,500

Saphiasol 1 ¡ñ® 27,000

Slimcare 1 ¡ñ® 85,000

Super Mama 1 ¡ñ® 14,575

Tam Diep 1 Ïö©Âª 1 ¡ñ® 13,200

Tam Diep 2 1 ¡ñ® 18,500

Vinegar 1 ¡ñ® 46,500


®ðìò¦ñ©Á¦¤²½¥ñ­ Tel: 2885519

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Amorvit A b#15v x 5 1 ¡ñ® 25,000

Boganic b#5 x 10 1 ¡ñ® 28,000

Bromhexin 8mg 1 bl 4,000

Ceframid b#10 x 10 1 ¡ñ® 4.7$

Dafrazol ( Ome 20mg ) b#14c 1 bl 6,000

Midamox ( Amoxi 500 )10x10 1 bl 2,500

Natriclomid 10ml 1 FL 2,500

Ofloxacine 1 bl 5,000

Ofloxacine ª¾ 1 FL 5,000

Piracetam b#6 x 10 1 bl 1,670

Trajordan 100ml 1 FL 9,500


®ðìò¦ñ©Â§¡©ó

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Bactrim ( Medcotrim 60cc ) Sp

Cloxa ( Cloxin 125mg ) Sp

Diocine Sp

Decol Sp

L. Dacin Sp

Peni V Sp

Cycloferon b#5bl

Colchicine b#10bl

Cimetidine thai b#10bl

Fungisil b#10bl

Hyzil tablet

L. Dacin b#50bl

Oralsol CBFOrange

Paramed b#50bl

Philatop b#20A

Tramadol b#50bl x 10c

C §º¤¢¼¸

Sinakarang

Decholest

Hypno

¦í´²ð©ó

Ceftriaxone 1g ´û¸¤

Cycloferon b#5A
Cytoflavine b#5A

Becozyme b#10A

Difenac b#5A

Peni 1 ìɾ­¦ñ¡

Strepto 1g

Tramadol b#10A

Reamberin

À¢ñ´À¥¾½Àìõº©

´ó©¯¾©¯¾¨ÁÍ´

´ó©¯¾©¯¾¨¯øÉ

Á¯É¤Âº® Pop 6 inch

Confenac gel 30g

Betacort N

Clodermis

Dynacort

Myotopic

Mycosone

Skineal 5g

Skineal 10g

Skineal 15g

Skineal ¡¸©

Skineal 50§º¤

Test µ¾®É¾

Thiopental

¦¿ìó1 Kg
®ðìò¦ñ©¡¾­µ¾ÀºÀ§¨

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Cal cal 1,500 1 x 30's

Candid cream 5g

Candid VT 100mg 1x12x6's

Cox Expectorant 60cc

Coxfen 400mg 1x50x10's

Cox Keto cream 5g

Cox multivit syrup 60cc

Cox multivitamin 1x100's

Cox pain cream 30g

Cox S.P Gel 1x12x30g

Coxavate D cream 5g

Coxavate D cream 15g

Coxavate N cream 5g

Coxavate N cream 15g

Dicamine lotion 60cc

Ketocox tab 1x25x10's

Nancy strip 1x1set

Rose Pink 1x1Set

Rose Plum 1x50Set

Nina tab 1x21's

Pyrahist capsul 1x1000's

Pyrahist Syrup 60cc

Senna laxative 1x3x10's


Septicox cream 1x12x5g

Tempcox Syrup 120mg

Tempcox Syrup 250mg

Vircox tab 1x5x5's

Wormaca suspension 30ml

Eviton Plus tab 1x60's

J Slimm coffee 1x10sachets


®ðìò¦ñ©I C Pharma ¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Amitase

Ascoril À´ñ©

Candid B cream

Candid ear drops 15ml

Candid mouth paint

Candid powder

Candid V1

Candid V6

Candiderm cream 15g

Eganin

Fexihist 120

Fexihist 180

Flucort N

Fortec

Glivo b#25c

Lamovin 100 b#3bl

Melacare cream 15g


Atlantic Pharmed

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Asmotone plus syrup

Acidin gel

Optimox

Pyrigesic syrup

Pyrigesic tablet

Flemoxin 250

Flemoxin 500
®ðìò¦ñ©¸¼¤¥½Àìó­

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Ampi 1g

B.complex 1cc b#100A

B1 100mg 1cc b#100A

B12 100mg 1cc b#100A

B6 100mg 1cc b#100A

Benzyl Peni 1 ìɾ­

C 500mg inj b#50A

Ca gluconate b#10A

Cephalexin 500mg

Chloram 250mg b#10A

Cimetidine b#10bl

CPM b#1000c

Diclofenac inj b#10A

Ery 250mg b#24bl

Genta 80mg

Para 500mg b#50bl

Trivitamin inj b#10A


»É¾­¢¾¨µ¾¡¾Îø£¿ Âêë: 216428; 214863

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

µ¾¯½©ö¤ì¿Ä¦É

µ¾¯½©ö¤ì¿Ä¦É (capsule)

µ¾¯½©ö¤ìö´ (capsule)

µ¾¯ø¡ê¾©

µ¾±÷È­©º¤ÀÍí¾ (­¾¤¦¾¸)

µ¾©ó¡½À²¾½ (capsule)

µ¾©ó¡½À²¾½º¾¹¾­

µ¾©ö´ìø¡¡™¤ (­Éº¨)

µ¾©ó®¿ì÷¤ê¾© (²½ëõ¦ó)

µ¾©óÀ®ö¾¹¸¾­(capsule)

µ¾©óìö¤¢¾¸

µ¾®¿ì÷¤Àìõº© (Îø£¿ªí´)

µ¾Á¡ÉÂë¡¡½Ã¦ (Îø£¿ªí´Á©¤)

µ¾Á¡ÉÂ롪ò©ªÒ (capsule)

µ¾Á°È­©º¤ÀÍí¾

µ¾ê¾²œ­À´õº¤ (ù¨È)

µ¾º¾¨÷¸ñ©ê½­½ (capsule)
®ðìò¦ñ© Diethelm ¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

¡¸¾¤ì÷¤ 15ml

¡¸¾¤ì÷¤ 28ml

¡¸¾¤ì÷¤ 3ml

´½¹¾¹ò¤

À¢ñ´À¥¾½Àìõº©

Accuchek

Accuchek advantage 25s

Accuchek softclix lancet 25s

Algoplaque 10cm x 10cm

Alomide 0.1% 10ml

Augmentin 1g b#10FL

Augmentin 250mg b#12sc

Augmentin 625mg b#2bl x 7c

Azopt 1% 5ml

Bepanthene

Bepanthene

Bepanthene b#6A

Bepanthene comp b#2bl x 10c

Bepanthene ointment 5% 30g

Beroca b#10c

Betex b#25bl

Betoptics 5ml

Biotine 5mg b#2bl x 10c


Biotine inj b#6A

Bluemethylene

Burnol Plus 10g

C 50mg b#1000c

Ca D vitA b#10c

Calahyst

Calahyst lotion 60cc

Calcium C b#10c

Calcium sandoz b#10c

Calcium sandoz junior

Chlor pyred 15mg

Ciloxan 5ml

Clamoxyl 500mg b#2bl x 6c

Decaquinon 10mg

Dettol 100ml

Dettol 250ml

Dettol 500ml

Dettol 50ml

Dettol 5L

Dilatrend 6.25mg b#30c

Dormicum b#10A

Due action

Duo natural

Duo Strawberry

Emadine 0.05% 5ml


Engerix B Adult 1box x 1doze

Equal

Flagyl 250mg vn b#2bl x 10

Flemex adult

Flemex comp

Flemex kid

Flucon 5ml

Hirudoid 14g

Hirudoid 5g

Hirudoid Forte 5g

Hydrogene 450ml

Hydrogene plastic

Imodium b#25bl x 4c

Insulin N,R,mixte

Laroscorbine 1g

Lexomil b#30c

Madopar HBS 125 b#100c

Madopar HBS 250 b#100c

Maxidex 5ml

Maxitrol 5ml

Maxitrol oilment 3.5g

Merislon 6mg b#50bl

Methylcobalm

Methylcobalm inj b#10A

Motilium M
Myonal 50mg b#3bl

Norflxacine 400mg b#10bl

Norgesic

Norvasc 5mg

Nurofen 200mg

Nurofen 400mg b#50bl

Nurofen child

Omesac

Optiskin b#20sc 150 x 90mm

Optiskin b#20sc 250 x 90mm

Optiskin b#50sc 53mm x 70mm

Paracet 500mg

Paracet 60ml

Pariet 20mg b#14c

Periet 10mg b#14c

Piroxicam 10 b#1000c

Piroxicam 20 b#1000c

Povidone 15ml

Povidone 400ml

Priorix 1dose 0.5ml vaccine

Rivotril 2mg b#30c

Rocaltrol 0.25mg b#3bl x 10c

Rocephine 1g I.M

Rocephine 1g I.V

Siduol b#25bl
Sinecode 60ml

Skarnpip

Supradyl b#10c

Supradyl b#10c

Syringe 20ml ( sr ) b#50

Syringe 50ml ( EST ) b#20

Syringe 50ml catherter tip b#20

Syringe insuline 1ml

Tears natural 15ml

Tegaderm dressing 20 PS

Telebrix 35

Three way stopcock

Tiger 14cm x 10cm

Tiger 7cm x 20cm

Tiger balm 10g

Tiger balm 19.4g

Tiger balm 30g

Tiger muscle rub 30g

Timolol maleate 0.5% 5ml

Tobradex 5ml

Tobrex 5ml

Travastan 0.04% 2.5ml

Ugotul 15cm x 20cm

Urgo 20mm x 72mm

Urgo assorted 20pcs


Urgo crepe 10cm x 4.5cm

Urgo crepe 6cm x 4.5cm

Urgo crepe 8cm x 4.5cm

Urgoderm 10cm x 10cm

Urgosterile 50pcs 53 x 70mm

Urgotul 10cm x 10cm

Urgotul SSD

Valium 10mg b#25c

Valium 5mg b#25c

Varilix 1dose 0.5ml

Ventoline spray

Viartrils 314mg b#500c

Viartrils b#30sc

Vigamox 0.5% 5ml

Vitamine C 50mg

Voltarene emulgel 10g

Voltarene emulgel 25g

Voltex cream

Voltex kool 25g

Xenical

Zentel 200mg b#2c

Zinnat 250mg( cefuroxime axetil )

Zymafluor 0.25 b#100c


®ðìò¦ñ© KPN ¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

§¾´Éº­Lao star

§¾¢¼¸

©ó¡½À²¾½ PES b#50bl

3B b#25bl

Acetine

Air X

Amoxi 30cc Sp

Amoxi 500mg cap

Amoxi 60cc Sp

Ampi 250mg Sp

Ampi 500mg cap

Ampi 60cc Sp

º¦ö©êò®¡¾­¾¤ 40g

Aureo PES b#50bl

Aureo ù¨È

Bactrim ( Strimside )

Chloram Sp

CPM Sp

Gano 500

Griseo

Hawkben À´ñ©

Hawkben Sp

Hawkson
Hero 500

Hero Sp

ÏȺ¤­¸©¡¸¾¤êº¤ 8g

Loben 2 Sp

Loben 3 Sp

Neuro b#25bl

Noparin

Para ¯Ëº¤

Para ´ö­b#100bl

Para Á°È­¢¼¸ b#50bl

Para Sp
China

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

¦ð¢ó©´ö©

¢¼¸¥ó­

£ó´ B.L

¥º¡Ã¦È¨È¼¸

µ¾£÷´À´ñ©ì½À©õº­

µ¾¥Èº¨´É¸¤

µ¾¥Èº¨¢¼¸

²ó£¾¤¹¸¾¤

ªò©¡¾À¦õº

Cealis

Dali

Dexa À´ñ©

ê¾¢šÀª‰¾

Miconazole ê¾

­ö¡ÁºÈ­

Piroxicam À´ñ© ¥ó­

Prednisolone ¦ñ¡

Prenisolone À´ñ©

S.10cc Á¡É¸¦ñ¡¦ñ©

S.20cc Á¡û¸¦ñ¡¦ñ©

T13

Test ¨È¼¸¥ó­

Viaga ¥ó­
Viaga 球
¡ò 5552151

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

ºò¸­Õ ­Éº¨

ºò¸­Õ ¡¾¤

ºò¸­Õ ù¨È

ºò¸­Õ ­¸©
²½¨¾­¾¡

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

²½¨¾­¾¡ §ö¤©ˆ´

²½¨¾­¾¡ Á´ÈµøÈ¡¿
Ath

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Betnovate N

Clinovate N

Clinovir

Clinoderm

Sporoxyl

Flexy gel

Nizoral

Zema cream

Skinpact

Fungo B

ºö´¦½Ï÷­Ä² Á²ñ¡

Atropine ¦ñ¡

Archifen ª¾

Adrenaline

Allerax

Amikacin ¦ñ¡

Buta ¢¾¸

B12 À´ñ©¸ò´¡¯È¾§¿¯¾¡Á»©

Buscopan b#50bl

Bomcin

Bainto

Aspirine PH8

Aspirine upsa
Anusol

î²

Beecalforte

Bilduretic

îÀµñ­¨¾¸

Bisolax

Ca lactate

Colchicine T.O

Ca D sc

Cimetidine b#1000c

C sc

Chloram 1g

Ceftriaxone 1g

Caesa

Clotriderm 500 vaginal tablet

Charbon 220

Test chek

Cephalexin 500mg thai

Cloxa 1g

Cortin inj

Cimag inj

Breast pump

Dicron

Dextrometropha b#1000c

Dextrometropha b#10bl
Decose

©ø©´ø¡À©ñ¡¦˜­

Diazepam inj

ºò¸Ã¹¨È

E cream

Eno

Fisherman

Fitne b#20c

Fitne ¢¼¸

Fitne Á©¤

Flora À´ñ©

Felgesic 20

Frizz C

Famotab 40

Fartussin

Framagon

Gynogyna ìɾ¤

Gastropine

Gano thai

Genta ¡¸©

Gynoesten ¨ñ©

Gynoesten À´ñ©

Glucosa À´ñ©

Gluco DR strip

Histidin inj
Haemovit

Histidine T.P

Hormon men

Hawkson

Hipex

INH

jungo spray

Kana inj

¢šÀ°™¤ À®ó28

Kanolone

¡¨15

Kana comp

Kremil S

Lorita

Lilly

Lopril

Lasix inj

Linco 2cc

Linco 10cc

Ïð¥÷ì¾

Mediton £÷´¦ñ¡

Margaret

Metaplex

Marvit

Methergin
Matchto tablet

Metsil inj

Neopore 1.5 b#2doze

¤É¼¤¨ò¤

¤û¼¤§¾¨

­Õ´ñ­ÀÍõº¤­Éº¨

­Õ´ñ­ÀÍõº¤Ã¹¨È

Neuro T.P

Neuro inj T.P b#10A

­ö¡Á¡É¸¢¼¸

Noraphen

Neuro T.P ¯Ëº¤

Neuro inj b#3A

Oxy ¦ñ¡¦ñ© ­Éº¨

Oxy ¦ñ¡¦ñ© ù¨È

Oxytocine b#100A

Poire N.1

Poire N.2

Poire N.3

°ö¤¸òÀ¦©

Prednisolone ®ö¸

²ñ¤²º­¨ò¤

²ñ¤²º­§¾¨

Pox

Progesterone inj
Pircam

Royal D orange

Royal D green

Roxithro ¦˜­

Roxithro ¨¾¸

9 vitamin Sp

¡ø´¾­­Õ¡¾¡º¤

banner Sp

Zefute Sp

Nutroplex

Drivermide Sp

Salcoxin

Salicylate

Sofratule

Seringe insulin

Sodamin

µ¾¦ó³ñ­¹É¾©¾¸Ã¹¨È

§¾ slimming Äê

Test chektru b#50

Tramadol B.K

ÏȺ¤«É¸¨êº¤ 8g

Terra pmd

Tegretol

Tylenol

Therma ªò©Á¡É¯¸©
ªò©Ã¦ 1,5

ªò©Ã¦ 2,5

Tensoplast

Tiger© ªò©®¾©¡¾ªø­b#100

Urosed

Visonic b#25bl

Vom

9 Vitamin tablet

Vit K3 10mg b#50A

Trofen Sp

ĺ£º® kid

ĺ£º® ù¨È

Zenzera ì÷É­ÃÏÈ

§¾Ï¾¡¨ð­Éº¨

§¾Ï¾¡¨ð Plus ( ù¨È )

§¾º¾¨÷¨õ­

Bainner Sp
®ðìò¦ñ© CBF ( Pierre Fabre Medicament )

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Agram 125mg

Arginine box#20A

Cyclo 3 Fort box#30GL

Ossopan Box#30T

Primalan Box#14T

Structum Box#60GL

Tanganil Box#30T

Tanganil Box#5A

Tardiferon B9 Box#30T

Theostat LP Box#30T

Topaal CP ( Alginic acid )B#42T

Topaal suspension Bot#120ml

Aspirine PH8

Aspirine upsa
Anusol
®ðìò¦ñ© CBF ( Pierre Fabre Dermatologie )

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

Alopexy 2%

Cyteal

Dexeryl 250g

Dexeryl 50g

Eclaran 10%

Eclaran 5%

Eryfluid

Granudoxy Box#15T

Lobamine Box#60T

Locacid cream

Locacid lotion

Locapred 0.1%

Locatop 0.1%

Mycoster cream 1%

Mycoster cream 1% Filmogene8%

Mycoster solution 1%

Aspirine PH8

Aspirine upsa
Anusol
¯É¾­¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

¡½Ã¦À¦˜­¹ö¸À¦õº

¦¸­À©ñ¡

¦¸­Ã¹¨È

¦½®øÁ͸

¦½ªó®ö¸Á¡É¸

¦½ªóÀ®­Âì

¦½ªóÀ²­²¾©

¦í´¯Èº¨ÃÏÈ

¦ò¤À¹Ã¹¨È

¦ò¤À¹­Éº¨

´½¹¾¹ò¤

©ø©´ø¡»ø®À©ñ¡

µ¾Á©¤

²óĸ¡§¾¤©ó

À¦õº11ª§¾¨

À¢ñ´¦ñ¡

îÀµñ­10À´ñ©

îÀµñ­4À´ñ©

î²

Aluminium ®ö¸

Aluminium ÀÍõº¤

Aspirine PH8

Aspirine upsa
Anusol

Ampi 250mg Sp

º¦ö©êò®

ĺ¤ÑÁ©¤

ĺº½¤÷È­

B.complex À´ñ©

B1 3mg

B12

Babyrota

Becozole 1L

Becozole 500ml

Belcid

Bisolvon ¢¼¸ Sp

Bompar

Brygel Sp

Bura

Buscopan b#50bl

Buta ¢¾¸

Ca C

Ca gluconate

Calbiron inj

Calbiron tablets

Calvitfort inj

Chloram 250mg inj

Chlorleate
Cimetidine comp

Cohistan

Compress 3x3

Compress 4x4

Contac

Coton §º¤

Coton 200g

Coton 40g

CPM

CPM comp

Denox

Dexa Àì¡5

Dexa ¦ó¦í´

Dexa 2#3

Dexa Á¡È­Áª¤

Dexa À´ñ©¦ó´É¸¤

Dexa ÀÍõº¤´ö­

Dexa inj

Diclofnac 50 T.P

Fecol Adult tablets

Fecol children tablets

Fecol Sp

Fer

Formol

Gastropine
Hicomplex 500ml

Hicomplex 500ml

Indocid ³É¾¢¾¸

ìû¾¤®¾©

Kittifed

Linco inj 2cc

LoLo CD

Manocalci inj

Manoprovit À´ñ©

Manoprovit Sp

Manoprovit Sp

Manosimed ®ö¸

Marvit 50 tablet

Matchto gel

Moxaco

Mycosamthoong

Neotape Á©¤

Nox pain

Nutroplex

­Õ´ô¡

Olydex

Opsar

PanAmin

Para ­ÕÁ©¤Sp

Paradek 250mg Sp
Peni V Sp

Perivit 60cc

Pharotus

Rotacin

Salmol ( Salbutamol )

Scott Á®¡¯¾

Stamina

Sul B.C.O

Tetra 250 ¦í´

Tetra 250 ©¿Á©¤

Ziga gel
®ðìò¦ñ©¸¼¤êº¤¡¾­µ¾

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤ ì¾£¾¨Èº¨

¡ºñ¡ 3¹ö¸

¦¾¨Á¨È¡½À²¾½

¦¾¨Á¨È¨È¼¸

«ö¤Ã¦È¨È¼¸Äê

§¾´Éº­

®˜¤¨È¼¸§¾¨

®¾¹ìº© Digital

®É¸¨¡ò´¥ð

®ñ¤²ñ­10 x 5

®ñ¤²ñ­9 x 2.5

µ¾©ö´ Pax

µ¾©ö´Â¯Ê¨§¼­

­¾¤¹ö¤

¹¸É¾­­¾¤

¹ö¸ Catherter Lock

²ò´À¦­­Õ 3cc

²ò´À¦­­Õ¦¿ìó

²ò´À¦­­Õìø¡¡™¤

9 Vitamin SP

9 Vitamin tablet

Ĵɤñ©ìš­

Aspirine PH8

Aspirine upsa
Anusol

À£ˆº¤ìɾ¤

Amoxi 125 Sp ´óÀ¥É¨

Amoxi 1g

Amoxi 250 Sp ´óÀ¥É¨

Archifen ear

Archifen eye

Bande µõ© 2 inch

Bande µõ© 3 inch

Bande µõ© 4 inch

Bande µõ© 6 inch

Beprogent

Beprosalic

Beprosone

Bilduretic

Bio TT ( Tetavax )

Butacinon

Butacinon ¸¼¤êº¤

C.mycin

Cephalexin 00 b#10bl

Chromic

Cimag b#50bl

Cimag inj

Clinovate N

Clinovir
Cloderm

Comet Sp

Compress nebulizer ( Family )

Difenac inj T.P

Difenac tablet T.P

Doxy cap b#50bl

Ecocort

Ethilon

Extension 50cm

Flexy gel

Flexy gelungo B

Fluciderm

Foban

Fobancort cream

Glucosa 1500sc b#30sc

Glucosa 500 b#10bl x 10c

Gynoesten ¨ñ©

Gynofan

Gynogesic

Gynogyna

Gynovir 5g

I.V Catherter

ϸ¡

Kittifed

Masage gel
Mask À¥É¨

Mucobrox

Newtamine Sp

Newtamine tablet

Noraphen b#500c

Norfloxacine

Oralyte ¦í´Àì¡3

Oralyte À£ñ´Àì¡3

Orrepaste

OT. Strip Basic

OT. Strip Ultra

Para inj

Para ­ÕÁ©¤ Sp

Pharotus

Pradong ¸¼¤êº¤

Salcoxin

Seringe 10cc

Seringe 20cc

Seringe 3cc

Seringe 50cc ¹ö¸Ã¹¨È

Seringe 50cc ¹ö¸­Éº¨

Seringe 5cc

Sporoxyl pmd

Stetoscope

Stobismol
Stockincete 3inch

Stockincete 6inch

Stogel

Stotab

Strip ì÷É­ÃÏÈ

Stugun b#50bl

T.A ´¤

Tension ¡ö¡Á¢­

Tension ¢Ó´õ

Tramsone

Veracold Sp

Veracold tablet

Vicryl N.1

Zenzera
Viet
§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­$ ì¾£¾¦‰¤$ ªí­êô­K ì¾£¾¦‰¤K

´ó©¯¾©

´ó©ªñ©

®¾¹ìº©

Ĵɤñ©ìš­

À¢ñ´¦ñ¡Á¢É¸

À¢ñ´¯ó¡

Accuchek

AD vn b#100c

Adalate 20mg India


Adalate L.P 20mg

Adona ( Adrenoxyl )

Albumine

Aldactone

Alpha b#10bl

Alpha b#3A

Aminazin

Amiodarone

Amitase Koria

Amitase vn
Amlor 5mg b#3bl

Antibio

Anusol b#24c

Apothrihex

Apranax

Ariel TDDS

Artane 5mg

Aspegic

Aspegic 100mg

Aspirine PH8
Aspirine upsa

Atarax

Avlocardyl

Azythromycine 250mg

Azythromycine 500mg b#3c

Baithach

Becozym À´ñ©´ö­¹¸¼©

Bepanthene b#6A

Bevitine b#5A FR

Bioseptil vn§º¤
Biprofenid b#2bl

Bivo ( Bromhexin )

Boganic

Bromhexin b#500c

Calcibronat b#20c

Calcium sandoz Fr b#20c

Calcium vn b#20c

Carbimazole India b#10blx10c

Catapressan b#3bl x 2

Cefixime 200mg India


Cefotaxime 1g inj

Celestamine ¯ýº¤¹¸¼©

Celestamine fr b#2bl x 15c

Celestamine tablet vn

Celestamine vn b#2bl x 15c

Celestone

Celestone fr

Celestone vn

Centrum

Cephalexin 500mg b#10bl x 10c


Cere 10ml b#5A

Chloram India

Chophytol b#180c

Cinnarizine 50c

Ciprofloxacin 500mg vn

Ciprofloxacin eye drop

Clamoxyl 250mg sc

Clamoxyl 250mg Sp

Clarithromycin 500 b#10c

Clomid fr
Clomid hungary

Colchicine fr

Colib

Cooling gel vn

Coquelusedal 100mg

Coquelusedal 250mg

Coramine Fr b#5bl x 4c

Coramine vn b#5bl x 4c

Cordarone fr

Cotixil vn b#2bl x 8c ( Tilcotil )


Coversyl

Cycloferon inj b#5A

Cycloferon tablet b#5bl x 10c

Cytotec

Daflon b#4bl

Daonil fr Íñ¤Á©¤

Daonil fr vn

Deca durabulin

Decontractyl

Demacot 10g
Diamicron

Diamox

Diantalvic

Dicynone

Dicynone 500mg b#2bl x 10c

Difenac 50mg vn

Dihydan

Diovan 160

Diprosalic

Dodecavit b#6A
Doliprane 500mg b#2bl x 8c

Dopamine

Dormatil 200mg b#1bl

Dormatil 50mg b#2bl

Dotac

Doxy b#50bl

Duphalac

Duphaston

Durabulin 25

E bl
Eau distille 2cc

Efferalgan 150mg

Efferalgan 80mg

Efferalgan C

Efferalgan codeine

Eganin b#12bl x 5c

Endix G

Endoxan

Ercefuryl

Ery 250mg sc
Ery 500mg

Ery bact

Eucalyptine

Extencillin 1,2

Extencillin 2,4

Feminine Hygiene

Flagyl ¨ñ©

Flagyl 250mg bl

Flucinar

Flucort N
Flurouracile

Forcan b#5bl

Fortec

Gant steril vn b#50£øÈ

Gaviscon

Gliatillin b#14c

Glucophage b#5bl x 20c

Glucosamine 250mg vn b#10bl x 10c

Glucosamine b#200c

Griseofulvin 500mg
Gynofa ìɾ¤§Èº¤£º©

Haldol inj

Halog cream

Heptamyl fr b#2bl

Histaglobine b#3fl

Homtamine koria

Homtamine vn

Hydrocortisone 100mg b#10Fl

Ich mau

Imodium fr b#2bl
Kana 1g

Kcort «õ¡ b#5A

Kcort 球 b#5A

Kem halog

Kem muon thuo

Kem top gel

Kina ¨ñ©

Korcin

Legalon b#4bl

Lidocaine 2% b#100A
Lignospan b#50A

Lincomycin 500mg vn

Lipanthyl 300mg b#3bl x 10c

Lipitor 10mg b#30c

Lipitor 20mg b#30c

Lisopaine

Loxen 20mg

Loxen 50mg

Loxen inj b#5A

Lutenyl b#10c
Maalox b#4bl x 10c

Madecazole pmd

Meladinine Sp

Meladinine tablet

Mestinon b#150c

Methionine b#150c

Mictasol blue b#10bl x 10c

Multi Á§ÈÁ®® Ca vn

Muxystine sc

Mycogynax ¨ñ© b#12c


N.1 2+2

N.1 strawberry

Nalidixic ( Negram )

Nautamine b#20c

Neocodion black

Neocodion green

Neomercazole

Nifehexal 20mg b#10bl x 10c

Nitriderm

Nootropyl 1g Fr b#12A
Nootropyl 800

Nudigyl 1g vn b#12A

Nystatin ¨ñ© b#12c

Nystatin ¨ñ©©º¡¡÷¹ì¾® b#10c

Nystatin tab b#2bl x 8c

­Õ¡„­2cc b#100A

Oestrogel

Ofloxacine b#10bl x 10c vn

Ofloxacine ear

Ofloxacine eye
Ofus Koria b#10bl x 10c

OK

Omeprazole india b#10bl x 10c

One touch

Orgamethrine b#20c

Otipax ear

Otrivine 1% adult

Otrivine children

Ouabaine b#100A

Oxyboldine b#2T x 12c


Ozip b#10bl x 10c

Palpipax vn b#4bl

Panthicone F b#10blx 10c

Peni 1 ìɾ­¦ñ¡

Peni 1 ìɾ­À´ñ© b#10bl x 10c

Phariton

Phenergan cream

Pho L b#10bl x 10c

Phosphalugel b#26sc

Pince N.12*14*16
Piracetam koria b#10bl x 10c

Piracetam vn b#10bl x 10c

Piracetam vn b#6bl x 10c

Plavix

Polaramine 2mg vn b#2bl x 15c

Polaramine fr b#2bl x 15c

Polygynax ovule b#2bl x 6c

Polysilane sc

Previscan

Primarin
Primperan b#2bl x 20c vn

Procaine 2% b#100A

Profenid inj

Progestogel

Questran

Rifampicine India b#10bl x 10c

Rodogyl fr b#2bl x 10c

Rodogyl vn b#2bl x 10c

S.10cc vn

S.5cc vn
Salbutamol bot

Salbutamol vn b#10bl x 10c

Sectral

Sinakarang

Sirepar 5cc

Smecta

Solumedrol

Solupred b#2bl

Sorbitol Fr b#20sc

Spasfon b#3bl x 10c


Spasfon inj b#6A

Spectomycine 2g

Spersallerg

Sterdex

Streptomycine 1g vn

T.K D3

Tadenan 50mg

Tamik

Tamoxifen

Tanakan b#2bl x25c


Tanganyl fr À´ñ©¨¾¸ b#2bl x 10c

Tanganyl fr À´ñ©´ö­b#2bl x 10c

Tanganyl inj b#5A

Tanganyl vn b#2bl x 10c

Tegretol b#5bl

Theostat 100mg b#2bl x 15c

Theostat 300mg b#3bl x 10c

Theralene

Tilcotil inj vn

Tilcotil tab vn b#2bl x 8c


Tobicom b#18 x 10

Torental 400mg

Trankal

Tranxamine 500mg

Tranxamine inj b#10A

Tranxamine tab b#10bl x 10c

Triamcinolone inj b#5A

Ucetam Koria b#10bl x 10c

Ultralevure b#50c

Ultrogestan b#2bl x 15c


V.RO TO cream

Vastarel fr b#2bl x 30c

Vastarel vn b#2bl x 30c

Ventoline »ö´ b#6bl x 5

Ventoline spray Aus

Ventoline spray fr

Viartril b#6A

Visceralgine vn b#2 x 10c

Vitamine E

Voltarene 50g fr pmd


Voltarene 50mg fr b#4bl

Voltarene 50mg vn

Voltarene inj fr b#5A

Xylocaine b#100A

Zovirax pmd

Zyloric 100mg

Zyloric 200mg

Zyloric 300mg
ì¾£¾¦‰¤K
Thai
§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­ ì¾£¾¦‰¤$ ì¾£¾¨Èº¨$
ìó¤­Éº¨

ìó¤Ã¹¨È

Tiffy rub ­Éº¨

Tiffyb rub ù¨È

Vick ­Éº¨

Vick ù¨È

ªò©¹ö¸

ªò©®¾©¡¾§É¾¤

ªò©¡¾À¦õº­Éº¨
ªò©¡¾À¦õºÃ¹¨È

Ïúº¤À¦õº­Éº¨

Ïúº¤À¦õº¡¾¤

Ïúº¤À¦õºÃ¹¨È

Neopore ¥ò¸

Neopore 2,5;

Neopore 5;

Neotape ( ªò©Á©¤ )

Q.C gel T.O ( Vaseline )


Clinigel 50g T.P ( Vaseline )

91 E

Anusol oilment

Betnovate N

Canesten 5g

Canesten 20g

Chingazone

Dermasol

Dermovate 5g

Dermovate 15g
Gentrex

Hiruscar

Hirudoid ­Éº¨

Hirudoid ù¨È

Hirudoid Forte 5g

Fenistil

Flexy gel

Kanolone 5g

Kanolone b#50sc
Kela lotion

Kela cream

Kenacomb

Myda B

Neozolone

Nappy hippo 5g

Nappy hippo 25g

Tonaf

T.A cream
Timi 5g

Timi 15g

Zocovin

Zema cream

Zema lotion

Zambuk ­Éº¨

Zambuk ù¨È

Counterpain 10g hot

Counterpain 10g cool

Counterpain 30g hot


Counterpain 30g cool

Counterpain 60g hot

Counterpain 60g cool

Counterpain 120g hot

Counterpain 120g cool

Bisolvon kid Sp

Bisolvon Ex Sp

Bisolvon ÀÍõº¤

Bigel
Bompar

Bigas

Cloxacilline 125mg Sp

Cimetidine

Cohistan

Dimetapp Sp

Dimetapp Elixir Sp

Depakin Sp

Denamol 250mg Sp
Ery 125mg Sp

Flora Sp

Hawkben Sp

Kittifed Sp

Mycosamthoong

Nutroplex

Opsar

Sevensea

Scott's Emulsion

Toplex 125mg Sp
Toplex 250mg Sp

Tystatin

ºö´ª½¢¾® 5ªö¸

Botan

Dex oph

Effemoline

Genta oph

Hista oph

Isotocarpine 2%
Spersallerg thai

Spersallerg vn

Vitreolent

Amitryptilline 10mg b#1000c

Amitriptilline 25mg b#1000c

Allerax b#1000c

Aminophylline b#1000c

Amoxi 250mg b#1000c

AD b#1000c
Amoxi 500mg Sp

Alka selzer

Aspirine bayer

Aspent . M

A_Betop

Acetine b#50sc

Alloric 100 T.O

Anna b#50bl

Atropine b#1000c

Atropine b#30A
AD b#1000c

Andriol b#6bl

Ammeltz yoko

Ascot 60

Antispa b#500c

Antispa b#1000c

Antispa inj

Accuchek advantage II

Accuchek active
À¢ñ´ Accuchek

B.calforte b#10£øÈ

Buscopan b#50

Bactrim 400mg b#1000c

Bactrim forte b#500c

Bisacodyl

B12 À´ñ©¦É¸¨ b#1000c

Banner b#100c

Banner b#30c
Bisolax b#50¡ñ®

Bainto

Brufen 200 b#1000c

Brufen 400 b#500c

Berodual

Bisolvon b#50bl

Botan

Bonjela

Boxing liniment

Betalol 10mg
Betalol 40mg

Berocca b#15c

Cardenol 10 b#1000c

Cardenol 40mg

Biozole 5bl x 10c

Bufenac 25mg b#50bl

Brygel 4's

Brygel 10's

î²
Bactigras

Bande µõ© 2 inch

Bande µõ© 3 inch

Bande µõ© 4 inch

Bande µõ©

Cataflam 25mg b#10bl x 10c

Cataflam 50mg b#2bl x 10c

Clinigel

Ca lactate b#1000c
Ca forte b#50bl

Ca D sc

Cloxacilline 500mg b#500c

Cimag inj b#50A

Ca gluconate

Caltrate Plus

Charbon b#1000c

Coxfen 200 b#1000c

Chlorpromed 100mg b#500c (Largatil)

Chlorpromed 100mg b#1000c


Coxfen 400mg b#1000c

CPM À£õº®À´ñ©¢¾¸ b#1000c

Centrum b#30c

Coloset

Cyclo progynova

Cetrizine b#50bl

Clarityne

Cardiprin

Combizyme
CDR

Celebrex

Cathete N24;22

Cooling gel

Kool Patch

Kool fever

Carbamazepine b#500c

Daonil b#10bl x 10c

T.O nil b#100bl x 10c


T.O nil b#1000c

Diabinese b#10bl x 10c

Dermovate 15g

Decose b#1000c

Diane

Depakine 500mg b#30c

Depakin 200mg

Depakin Sp

Decolgen b#25bl x 4c

Dex ohp
Diotine

Diazepam 5mg b#1000c ®Ò´ó¦½Í¾¡

Diazepam 5mg b#1000c ´ó¦½Í¾¡

Diazepam inj b#50A

Dimophen blx4's

Dimophen blx10's

Doproct b#2bl x 6c

©È¾¤êñ®êò´

Dagon fish
Difenac inj T.P b#50A

Difenac 50mg T.P b#50bl

Diarine

Dexa Á¡È­Áª¤

©ø©´ø¡À©ñ¡ê¿´½©¾

Dexa Àì¡5

Dexa ©º¡¥ò¡

Digoxin Tman b#1000c

Eno
Encephabol

Estromon b#10bl x 10c

ĺ£º®Á°È­¨¾¸

Essential b#1000c

Encephabol

Fisherman b#24sc

Fenaflex

Famotab

Furosemide b#50A

Fluoxetine b#500c
Flunco b#5bl x 10c

Flunarizine b#1000c

F B C b#2000c

Ferforvit forte b#1000c

Gynemin b#500c

Griseofulvin 125mgmb#1000c

Gentrex

Gastropin

Glucolyte b#500c T.O


Glucophage 850mg Á°È­ÀÍœº´

Glusa 500 tablet

Hawkson tab

Histidine C

Hidil

Haldol

Haemovti

Hista ohp

Hudson ­Éº¨
Hudson ù¨È

Hipex

Hawkben tab

5 À¥©ó À®ó1

5À¥©ó À®ó2

5À¥©ó À®ó3

Hiruscar

ºò¸­Õ­Éº¨

ºò¸­Õ7cc

ºò¸­Õù¨È
ºò¸­¸©¢¾¸

Intra

Pink Lady

Imodium b#4c

Ibucet b#500c

Isoptocarpine 2%

Kanolone b#50sc

K.A ­Éº¨

K.A ù¨È
Smooth E 15g

¦¿ìóÁ¨È¹ø

Kanolone tube 5g

Kremil's b#20bl x 10c

KCl ( Potassium )

¢šÀ°™¤ À®ó28

À¢ñ´¦ñ¡µ¾

À¢ñ´ accuchek

Kana b#10bl x 10c


Ketostril

£ºì­¾ 45 ¡¾¯õ­

¡¸¾¤ì÷¤­Éº¨¦÷©

¡¸¾¤ì÷¤£º®£ö¸

Kela lotion

µ¾ê¾Á¢É¸¡¾¯õ­

Kemilosan M

Lasix b#1000c À´ñ©¦ó³É¾

Linco 2cc

Lipotial 500c
Linco 10cc

ì½®¾¨ 24

Lomotil

Listeril ­Éº¨

Listeril 250ml

Marvit kidney ­Éº¨ 25À´ñ©

Marvit kidney ù¨È

Mercilon 21_28

Margaret
Marvelon 21

Marvelon 28

Minidiab

Motilium b#50bl

Metsin b#50A ( Metsil )

Metaplex 10cc

Marnon

Madona

Malathone
Mediton inj 2cc

Mobric 7.5

Malugel

M 16

Mask °É¾Á²

Mask À¥É¨

­Õ´ñ­´¸¨¨Éº¨

­Õ´ñ­´¸¨Ã¹¨È

Muscelax

Norgesic
Natrilix

Nexium

Neobun

Newphavit

­¸©Á´¸

Noxa

Noxy

Nizoral cream

Nizoral §º¤
Nizoral ¡¸©

Neurobion b#3A

Nasonex

Nasol

­Õ´ô¡ì÷ɭù¨È ¡¸©­Éº¨

Nufen 400 Centrum b#1000c

Nufen 400 T.O b#500c

Oxytocine 10 UI

Oxytetra ¦ñ¡¦ñ© 10cc


Oxytetra ¦ñ¡¦ñ© 50cc

°ö¤¸òÀ¦©

Panitol b#500c ( Carbamazepine )

P.U.I

Postinor

Procaine Peni inj

Phenokinon b#3A

Para inj b#50A

Patarcod Liver oil b#100c

Breast pump
Pernazene

Perkindol spray

Princi B Fort

Poly oph

²ñ¤²º­­Éº¨

²ñ¤²º­Ã¹¨È

Potassium

Pink Lady

Rhinocort
Ramadol tab

Ramadol inj

Becalfort

Rifampicine 600 b#10bl x 10c

Sporoxyl b#10bl x 10c

Santosin

Spersallerg

Stugin b#1000c

Sodamin
Skitolen spray À¹ùõº¤

Skitolen spray ¢¼¸

Skina

¦¸­À©ñ¡ì÷û­ÃÏÈ

Syringe 3ml ®Ò´óÀ¢ñ´

Syringe 5ml ´óÀ¢ñ´

Syringe 10ml ´óÀ¢ñ´

Syringe 20ml ´óÀ¢ñ´

Syringe 50ml ¹ö¸­Éº¨

Syringe 50ml ¹ö¸Ã¹¨È


Syringe 1cc insulin

«ö¤Ã¦Èº¾¥ö´

«ö¤µ¾¤¢¼­Ä©É

«ö¤µ¾¤Ã¦Èµ¾

Timazol

Thyrosit

Toloxin ( Digoxin )

Tranxene 5mg

Tylenol
Testosteron 250mg

Terra pmd

Tanderon

Tramadol inj

Trinolone kidsoral Paste

Topicorte

«É¸¨êº¤Ã¦ÈÁ¢É¸

Urfa b#100¡ñ®

Viartril sc
Vapex

Visine

Vick 25g

Vick 50g

Xasone b#100A

Xanax 0.5 b#50bl

Yomesan

Zovirax eye

Zambuk 8g

Zambuk 18g
ì¾£¾¦‰¤K ì¾£¾¨Èº¨K
À¥É¸ò§¼­

§ˆµ¾ ¥¿­¸­ ªí­êô­B ¦‰¤B ªí­êô­K ¦‰¤K

¡÷´¾­­Õ¡¾¡º¤ 288

¢šÀ°™¤À®ó28 52

À¢ñ´¦ñ¡ 49.50

À¥¸ìɾ¤´õ 35

î² 53

Accuchek active 372

Advance Tech 372

Benovate 40.50

Bisolax 820

Bisolvon ÀÍõº¤ 31.25

Bisolvon Ex 32.08

Bisolvon tab 1375


Byer Aspirin 152

Catherter 22 24 525

CDR 72

Chlorleate 14.50

Cimegel 37

Cohistan 14.50

Counterpain 120g cool 108

Counterpain 30g cool 41.50

Counterpain 30g Hot 35

Counterpain 60g cool 66

Counterpain 60g Hot 59

Daonil 268
Decolgen tab 101

Dex oph 198

Diane 136

Dimophen tab 74

Dinamol 250mg 179

Eno 330

Fecol adult 78

Fenaflex 33

Flora bot 128

Flora bot

Flora bot 128

Hawkben Sp 130

Hawkben tab 130


Hawkben tab 130 125

ÏȺ¤À¦õº 19.4g 500

ìó¤Ã¹¨È 141

ìó¤­Éº¨ 25.25

Kanolone 182

Kanolone 182

Ketosteril 2070

Kooling gel 55

Kremil 133

Macian spinal 765

Marvelon 21;28 61.30

Marvelon 21;28 63
Mask 28

Metaplex 28.50

Mybacin 975

Mycosamthoong 21.20

Myda B 160

Nasol 305

Nasol 310

Neobun 132.75

Neoplast S 26.50

Neopore 1.5 103

Nizoral bot 455

Nizoral bot 460

Noxa 70
Nutroplex 14.50

Nutroplex 14.60

Opsar 215

Oxycin 600

Procain 21.50

Ravitfort inj 57

Ravitfort tab 300

Scott 67

Scott 67.50

Seven sea 41.5

Simeticon Sp 37

Tonaf 300
Tonaf 300

Tylenol 14-0

Urfamycin 43.50

Vom 485

Xasone 800

Yomesan 722

Zantidine 37

Zema cream 2050

Zema lotion 134

Vous aimerez peut-être aussi