Vous êtes sur la page 1sur 12

Les lments constitutifs dun rseau:

- louvrage de captage : barrage (fixe ou mobile), prise au fil de leau, partiteur avec les dispositifs de
scurit comme les vacuateurs de crue, protection en gabion
- le rseau dirrigation :
les canaux dirrigation: canal principal, canal primaire (CP), canal secondaire (CS), CT, voire mme C!
les drains : drain principal, drain primaire ("P), "S, #
les ouvrages dart : dalot, passage $ b%uf, b&c'e, dssableur, passage suprieur, ouvrage de dc'arge,
sip'on, prise parcellaire, ponceau, passage $ c'arrette ou $ 'omme, les dispositifs de scurit tels gabion
ou perrs ma(onns ou mur de sout)nement, #*
+nona av, ireo andrai-itra ara-te-ni-ann, solotenann, ./0
momba ny fizarana rano
asa mito', mandavan-taona mandritr, n, taom-pamo-arana
manao n, fandaminana momba n, fi1aran-drano i1a, tapa'ina ao anatin n,
fivoriamben n, /pambol,
manara-maso n, fanapa'an--evitra noraisina
mampi'atra n, "+23
manao tatitra amin n, ./0 momba n, fangata'ana rano*
momba ny asa fanadiovana sy fikojakojana
mitsiri-a n, asa to-on, 'o tantera'ina miara-a amin n, mpambol,
mitari-a fivoriambe 'anapa'ana n, asa 'atao
mandrindra n, laminasa
manara-maso n, fanatantera'ana n, asa
mampi'atra n, "+23
manao tatitra momba n, fa'avitan n, asa amin n, ./0
momba ny fiarovana ny tombontsoan ny Tambajotra
mamolavola "+23 'ifampife'e1ana
manao fivoriambe 'andaniana n, "+23
manara-maso n, fanimban-4avatra ataon n, olona s, n, bib, fiomp,
manao fanentanana mba 'ampi'ena n, doro-tanet,
mampi'atra n, "+23
mitari-a n, von4, rano va-, ra'a mis, lo1a voa4ana'ar, (rivo-do1a, tondra-drano,
rano-trambo, *** )
manangana -omit, mpitsara 'o an n, "+23
Ahoana ny fomba fikajiana ny habetsaky ny asa fikojakojana?
Fanalana fotaka na fasika
- 0aisina n, sa-an n, la-an-drano ar, refesina av, eo n, 'abetsa'an n, fota-a na n, fasi-a to-on,
esorina
Fahasimbana eny aminny asa vaakaly (ouvrages dart)
- .andrefesana mivantana ireo fa'asimbana
- .ampiasana -a4, ara-mari-a tsotsotra*
Fanisana ny fitaovana very
- 5mena n, so-a4in, s, n, isan,
Lava-davaka eny amin ny lalana
- .andrefesana mivantana n, -ara1anasa miara-a aminn, asa-mari-a tsotsotra
Fahasimbana eny amin ny fefilohan ny lakan-drano
- .andrefesana n, sa-an,, n, 'alalin, ar, n, 'alavann, fa'ava-isana 'ita*
Inona avy ireo asa-ikojakojana ilaina mba hamandeha ny tambajotra ?
Ireo asam-pikojakojana mahaatra
6 - 3sa i1a, fantatra mialo'a n, fotoana n, fanatantera'ana a1, isan-
taona, ar, mateti-a vitan n, 'erintsandr, to, n, :
fanadiovana s, fisavana n, la-an-drano fitari'an-drano*
.anadiovana n, la-an-drano fanarian-drano*
.analana fota-a s, fasi-a amin n, la-an-drano
7 - 3sa i1a, mila milina le'ibe n, fanatantera'ana a1, to, n, :
fisavana n, renirano s, n, fanarian-drano le'ibe
fanondrotana na fanarenan-dalana
+reto asa ireto dia tantera'ina isa-, n, 8 na 9 taona, en, met, mi'oatra no'o i1an, ara-a n, fise'oan-4avatra*
Ireo asam-pikojakojana tsy nampoiina
+reto asa ireto dia tantera'ina isa-, n, 8 na 9 taona, en, met, mi'oatra no'o i1an, ara-a n, fise'oan-4avatra*
3sa i1a, mateti-a aorian n, fandalovan n, rivo-do1a na tondra-drano no anatantera'ana a1, to, n, :
- .anamboarana en, amin n, asa voa-al, re'etra
- .anarenana n, fanarian-drano
- .anamboarana lalana s, tete1ana
- .anoloana 'idin-drano madini-a
- .anoloana fitaovana ver, na niala
!" #omba entin ny #ikambanana $amiasa rano manao ny asam-ikojakojana
- :oan ireo asa vitan n, 'erintsandr, dia to-on, 'is, 'atran, n, fanentanana n, mpampiasa rano re'etra
'anatantera-a a1,*
- :oan n, asa vo-atr, n, fa'asimban-4avatra natera-, n, lo1a voa4ana'ar, dia mis, n, ; von4, rano va-, <
ifandrombonan n, besinimaro
- 0a'a mis, mpi-ambana ts, ma'avita n, an4ara asan, dia to-on, 'andoa vola 'o solonasa i1, ara-a i1a,
tapa-a ao anatin n, fitsipi-pipe'e1ana s, n, "+23
%" #ehiny
/ba 'ampate1a s, 'o fiarovana n, Tamba4otra dia to-on, 'otandrovina lalandava n, fanatantera'ana n, asam-
pi-o4a-o4ana re'etra, na n, ma'a1atra na n, ts, nampoi1ina*
To-on, 'is, vola fitsin4ovana ; vod, andro meri-a < -oa anefa ao anatin n, teti-bola isan-taona mba 'anala n,
olana tampo-a met, 'itranga (asa met, ts, vitann, .i-ambanana -a 'ilana mpi-arama)*
2a eo a1a i1an, re'etra i1an, dia met, 'is, i'an, n, olana eo amin n, fanatontosana n, asam-pi-o4a-o4ana=
i1a, no 'odini'intsi-a amin n, manara-a*

&' (LA&A $)T' *I+)T,A-A )( A$I& &' #A&AT(&T(.A&A &' A.A$- +I-(/A-(/A&A
6* 2, ts, fa'ampian n, fandaminanasa
7* 2, ts, fa'ampian n, fanentanana s, n, risi-, n, mpambol,
8* 2, ts, fa'ampian n, vola entina miasa
Tohadrano 0ouvra1e de cata1e2
.okajy : .akana raikitra 0barra1e fi3e24 5avarano misy hidin-drano vy 0rise avec vanne mtalli6ue2 4
#anarian-drano hazo 0asse batardable en bois2
#aritra voakasika #eetra fitantanana
>avarano /ain-tan, : 3mpia-arina n, 'idin-drano
.otoam-pa'avaratra : 3mpidinina n, 'idin-drano
.anarian-drano /ain-tan, : :idiana n, fanarian-drano aminn, fametra'ana n, tsivalan--a1o
.otoam-pa'avaratra : So-afana n, fanarian-drano aminn, fanesorana n, tsivalan-
-a1o
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, 'idin-drano
/andava-taona /piambin-drano
- .anasiana mena-a n, nifinifin?n, ta'on?n, 'idin-drano
s, n, -ri-a fanodinana a1,
+sa-, n, enim-bolana .i-ambanann, /pampiasa
0ano (./0)
- .anamarinana n, fiasann, 'idin-drano +san-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsivalan--a1o +sa-, n, dim, taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn,
to'adrano
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anadiovana n, mari-drano +sa-, n, dim, taona /piambin-drano
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
Tohadrano 0ouvra1e de cata1e2
.okajy : .akana raikitra 0barra1e fi3e2 4 5avarano misy hidin-drano hazo 0rise deau avec asse
batardable2- #anarian-drano hazo 0asse batardable en bois2
#aritra voakasika #eetra fitantanana
>avarano /ain-tan, : @sorina n, tsivalan--a1o
.otoam-pa'avaratra : 3petra-a n, tsivalan--a1o
.anarian-drano /ain-tan, : :idiana n, fanarian-drano aminn, fametra'ana n, tsivalan--a1o
.otoam-pa'avaratra : So-afana n, fanarian-drano aminn, fanesorana n, tsivalan-
-a1o
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, 'idin-drano
/andava-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsivalan--a1o +sa-, n, dim, taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn,
to'adrano
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anadiovana n, mari-drano +sa-, n, dim, taona /piambin-drano
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
Tohadrano
.okajy : .akana tsy raikitra 0barra1e mobile2: Tsan1a-kazo 0na tsivalan-kazo2 4 5avarano misy hidin-
drano vy
#aritra voakasika #eetra fitantanana
>avarano /ain-tan, : 3mpia-arina n, 'idin-drano
.otoam-pa'avaratra : 3mpidinina n, 'idin-drano
Tsanga--a1o (na tsivalan--a1o) /ain-tan, : 3petra-a n, tsanga--a1o (na tsivalan--a1o)
.otoam-pa'avaratra : @sorina n, tsanga--a1o (na tsivalan--a1o)
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo lomotra en, amin?n, 'a1o 3lo'a s, aorianan?n, fotoana
iasan?n, la-an-drano
/piambin-drano
- .anerena ireo bolao mita1ona n, v, ipeta'an?n,
tsanga--a1o
+san-taona /piambin-drano
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, 'idin-drano
/andava-taona /piambin-drano
- .anasiana mena-a n, nifinifin?n, ta'on?n, 'idin-drano
s, n, -ri-a fanodinana a1,
+sa-, n, enim-bolana ./0
- .anamarinana n, fiasann, 'idin-drano +san-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsanga--a1o na tsivalan--a1o +sa-, n, dim, taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn,
to'adrano
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anadiovana n, mari-drano +sa-, n, dim, taona /piambin-drano
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
Tohadrano
.okajy : .akana tsy raikitra : Tsan1a-kazo 0na tsivalan-kazo2 4 5avarano misy hidin-drano hazo
#aritra voakasika #eetra fitantanana
>avarano /ain-tan, : @sorina n, tsivalan--a1o
.otoam-pa'avaratra : 3petra-a n, tsivalan--a1o
Tsanga--a1o (na tsivalan--a1o) /ain-tan, : 3petra-a n, tsanga--a1o (na tsivalan--a1o)
.otoam-pa'avaratra : @sorina n, tsanga--a1o (na tsivalan--a1o)
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo lomotra en, amin?n, 'a1o 3lo'a s, aorianan?n, fotoana
iasan?n, la-an-drano
Aarde barrage
- .anerena ireo bolao mita1ona n, v, ipeta'an?n,
tsanga--a1o
+san-taona /piambin-drano
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, 'idin-drano
/andava-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsanga--a1o na tsivalan--a1o +sa-, n, dim, taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn,
to'adrano
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anadiovana n, mari-drano +sa-, n, dim, taona /piambin-drano
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
7obo fana1onam-asika 0dssableur2
.okajy : #anesorana fasika amin8ny alalan8ny hidin-drano vy vane de chasse mtalli6ue2
Asa atao #eetra fitantanana
.anesorana fasi-a :idiana n, tsivalan--a1o aorianan?n, dobo fanangonam-pasi-a
So-afana n, 'idin-drano nato-ana 'o fanesorana n, fasi-a
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana fasi-a +san-taona /piambin-drano
- .anasiana mena-a n, nifinifin?n, ta'on?n, 'idin-drano
s, n, -ri-a fanodinana a1,
+sa-, n, enim-bolana ./0
- .anamarinana n, fiasann, 'idin-drano +san-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao anatin?n, dobo
fanangonam-pasi-a
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsivalan--a1o aorianan?n, dobo
fanangonam-pasi-a
+sa-, n, dim, taona ./0
"obo fanagonam-pasi-a
.okajy : #anesorana fasika amin8ny alalan8ny tsivalan-kazo 0outrelle de chasse en bois2
Asa atao #eetra fitantanana
.anesorana fasi-a :idiana n, tsivalan--a1o aorianan?n, dobo fanangonam-pasi-a
@sorina n, tsivalan--a1o nato-ana 'o fanesorana n, fasi-a
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana fasi-a +san-taona /piambin-drano
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao anatin?n, dobo
fanangonam-pasi-a
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, tsivalan--a1o aorianan?n, dobo
fanangonam-pasi-a
+sa-, n, dim, taona ./0
#anarian-drano tsy zakan8ny lakandrano 0ouvra1e de dchar1e2
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
#izaran-drano 0rseau de distribution2
.okajy : #izarana raikitra 0distribution ermanente2
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anamarinana n, 'a'avon?n, to'ana tsiraira, +san-taona /piambin-drano
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano /andava-taona ./0
5avarano eny amin8ny lakandrano 0rise arcellaire2
.okajy : Tsotra 0simle2
#aritra voakasika #eetra fitantanana
>avarano 0e'efa ts, mila rano dia tsetsenana amin?n, baingatan, n, vavan,
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, vavarano
/andava-taona /piambin-drano
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
5avarano eny amin8ny lakandrano
.okajy : $isy hidin-drano vy 0avec vanne mtalli6ue2
#aritra voakasika #eetra fitantanana
:idin-drano 3mpia-arina n, 'idin-drano ara-ara-in?n, fetran?n, rano ilaina
0e'efa ts, mila rano dia aidina tantera-a n, 'idin-drano
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met,
'ampi-atso n, vavarano
/andava-taona /piambin-drano
- .analam-pota-a ao anat, n, dobo fandiovan-drano +san-taona ./0
- .anasiana mena-a n, nifinifin?n, ta'on?n, 'idin-drano
s, n, -ri-a fanodinana a1,
+sa-, n, enim-bolana ./0
- .anamarinana n, fiasann, 'idin-drano +san-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
#amitan-drano
.okajy : Lakandrano vita amin8ny betao 0b9che en bton 2
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
#amitan-drano
.okajy : Lakandrano vita amin8ny vy
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
#andikan-drano 0ouvra1e de franchissement2
.okajy : #andikana vita amin8ny bizo vita amin8ny betao na dalao
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra eo
amin?n, -ara-ara v,
/andava-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, -ara-ara v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .analam-pota-a ao anat, n, asa voa-al, +san-taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
#andikan-drano
.okajy : #andikan vita amin8ny bizo vy
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra eo
amin?n, -ara-ara v,
/andava-taona /piambin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v, +sa-, n, dim, taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .analam-pota-a ao anat, n, asa voa-al, +san-taona ./0
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
- .anoloana n, bi1o v, +sa-, n, folo taona 5rinasa madini-a
mpianto-asa
"alao
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra eo
amin?n, vavan?n, dalao
/andava-taona /piambin-drano
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
#amitan8omby
#aritra voakasika #eetra fitantanana
Bali1, 'a1o 0oa'ian 'iditra ao anat, faritra anat, bali1, n, omb, re'efa 'iampita n,
la-andrano
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .amerenana amin?n, toeran, ireo bali1, mian4era /andava-taona /piambin-drano
- .amerenana amin?n, toeran, ireo vato fisa-a mi-odia /andava-taona /piambin-drano
Tetezankely #iamitana lakandrano
.okajy : .arety
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .anarenana n, lalotra simba /andava-taona ./0
- .anamboarana ireo faritra simba ao amin?n, asa
voa-al,
+san-taona ./0 na orinasa madini-a
mpianto-asa
Tetezankely #iamitana lakandrano
.okajy : $andeha anton1otra
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .amerenana amin?n, toeran, ireo 'a1o miala /andava-taona ./0
- .anoloana ireo 'a1o simba +sa-, n, dim, taona ./0
Lakandrano fitarihan-drano
.okajy : Lakandrano reniny - Tany
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .itsiri'ana n, moron?n, la-andrano 0e'efa mampidi-drano /piambin-drano
- .i-apana a'itra anat, la-andrano +san-taona ./0
- .analam-pota-a s, fanalebea1ana n, la-andrano +san-taona ./0
Lakandrano fitarihan-drano
.okajy: Lakandrano zanany - Tany
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .analam-pota-a s, .i-apana a'itra anat, la-andrano +san-taona /pampiasa rano
Lakandrano fandritan-drano 0canal dirri1ation2
-arazana asa atao #otoana fanaovana ny asa &y manao ny asa
- .analam-pota-a s, .i-apana a'itra anat, la-andrano +san-taona ./0
- .analam-pota-a anat, renirano fivarinan?n,
la-andrano fandritan-drano
+sa-, n, dim, taona ./0
.epetra mano-ana amin?n, fampiasana n, 'idin-drano
!okony hanatrika ny rano foana rehefa manidy na manokatra ny hidin-drano
"y fampiakarana sy fampidinana ny hidin-drano dia atao amin#ny alalan#ireo fitaovana voatokana toy
ny $volant$% $manivelle$ na $cl$
&aha sendra mikatso ny fampiakarana sy fampidinana ny hidin-drano dia tsy ao atao mihitsy ny
manao tery vaimanta mba handehanany'
#eetra manokana amin8ny fametrahana sy ny fanalana ny tsivalan-kazo
!okony hanatrika ny rano foana rehefa mametraka na manala ny tsivalan-kao
0a'a met, dia olona roa foana no mametra-a na manala n, tsivalan--a1o*
FANDAHARAM-POTOANA FANATANTERAHANA NY ASA FIKOJAKOJANA
Asa atao
/an #eb $ar Ar $ay /on /ol Ao1 .et (kt &ov 7es
Asa fambolena
- 3sa fanomanana
- .anetsana
- .iavana
- .i4in4ana
Fotoana tsy fandehananny !ano
Asa f"#o$a#o$ana
Tohadrano
- .anesorana ireo 1avatra mitsi-afona re'etra met, 'ampi-atso n, 'idin-
drano
- .anasiana mena-a n, nifinifin?n, ta'on?n, 'idin-drano s, n, -ri-a
fanodinana a1,
- .anamarinana n, fiasann, 'idin-drano
- .anovana n, lo-o aminn, v,
- .anoloana n, tsivalan--a1o
0:2
- .anarenana n, lalotra simba
- .anamboarana ireo faritra mis, mitete aminn, to'adrano
- .anadiovana n, mari-drano
- .amerenana aminn, toeran, ireo vato lasann, rano
Lakandrano fitarihan-drano
- .itsiri'ana n, moron?n, la-andrano
- .i-apana a'itra anat, la-andrano
- .analam-pota-a s, fanalebea1ana n, la-andrano
Lakandrano fandritan-drano
- .analam-pota-a s, .i-apana a'itra anat, la-andrano
- .analam-pota-a anat, renirano fivarinan?n, la-andrano fandritan-drano
0:2
0:2 C +sa-, n, dim, taona