Vous êtes sur la page 1sur 7

-? ..:].

€ ENrno%scouq,ruAlrurvERsrry
COLLEGEOFLIBERAL ARTS

Thia

€,ertiliearte o| cPeco gnitlon

ia auande.d to

M^e&I^*.
r'shrTMih
vtugn*
FeaturesEditor
The NewAcademe

GtventfusEh davof fr{arch.I.ggEat CEU,fr{antla.

'ilaa
LASCPresident College
Advissr

A.:)/)- rt 76./-^t-

Dean
EL
: E:
Eg5g.?- =r1 iEtE!==,ai?i==-; T=E [ 9

o
=*C
E Ca
o=6

.=;: EEd!-'5i+tEni+!"! : =< i


= =9 E
LE;
If =.i- E3*=E= ! i*aE E :; li
f € =5*>,Er,ili?E i;
L ?E
EsE
O
==\,,.o-::d!-::.=

? A 7 :1;Ti T$1EIEF:E€
!E E? E
CL
;F;i
E=.i F]!rrsFEr:rS€i ;o Eg;Er

Hs$?
Eko € Ee

I
-saEo € 9
42 - !::;t;.?€i-.1??€E E
;^.€9Eg
sL.
Eg'=

=--
;95 Ee:.-'9€S:^9e-5j
lr
}E€ FS5
u;f
E;;
E sE
o9e tE;laegEseegEt c 9X

l-
;?;it:;E;E?
.: !';

sN i9E
:9E
J H=E
Eii
liiil
igi!
:) i 3'=
fi u- .Ee--

iEl?iiE siri
siii :i
;Y E €

ii !
UI
o

l9!
il
= o
L v =

:) 3..E;
a'
l-
F
:EO
.'t3 il=tl::
2
;;li
q,?
-.3 :;:*?:tg;?=,i; ;=
o.
()
'&,' cB
o()
c
r
>r
o
k
a k
iDll
l,tJi: SE ct G'
TJi
o sT
XF.

tr
F k a

7, z, :16
g,
C,. ;?tor T +r 2
g
ul,
]F
,ro
_r
It +r
,
l-
th
Td
tr
orl
I
D
j
! f, l|.
&,
F{
t{ E
F, 3 o J

(\ g,
o Fts € oi
+f
r* o ul
o=
.se a G'
z
tt

:s o +,
>.
I
ro ri I

c)E
I
eE
e tr
p o
,i
f3 3:
{ o si
d,I El
(tc
'E6 ?C I
6
H
['
o ,a<. 7 a 4.9
c
frl o c

eEg
5 _-tr O cf
C)

e F:P
-o o o
{
€i;
RFE
w:-E
igE €g; =
6 ' -=i €
l
:E! E;b Iv : i:==
;E8
-E=
:8s
8ed z !-:
I€=* .J6 - L=r
E ' "F UEE

s
i €.E
:- ea:

5€E
Eeb
eF*
2*E
It

a :i.
=!.E

.og

"gE 4
+
=:
:!

,={
JA}IUARY Is'FEBRUARY 1.5 I993

TNA
Acnornrr ADVISORIES
. B a g om r g - f i n r l s m
. rg-aral
muna bago gumimrL iinie
JOELD. PACIA mahaba naman ang atlng
ltlilar in ('hial bakasyon.
' ' B a g o m a g b a k a s l o ni .s a u l i
RYANTORRf,S- Onulatun Mmagel
If,RCEL EURCOS- Munagtng lilitar a n g m g a h i n i r a mn a g a m i ta t
SHERWIN CASTfLLO * PtttinuiMmagar MAYALCANTARA- Astt( iula!ilMMunayl
m a g b a y a dn g m g a u t a n g .
IDITORS
DEPARTMENT " S a b a k a s y o nb, a * i i n l a h a t
a n g a n y o n ge n e r g y P a r a s a
MARIAFATIMAVILLENA- /'Lorrrros ARIELLLIVA - /'ili2rnt/i'lttrtr s u s u n o d ,s a P a a r a l a ' Y m a s
m a g a n d aa n g P a k i k i b a k a .
REFORTERS . M a g - i m P o kd i n h a b a n g
ALMAMAUHAY maaga para sa susunod na
MISCHELLOMANILA
MARNILLIECLOOT'O EMILYf,MOTIN semestreay marami kang Pera.
'Bago pa rin magbakasYon'
PSARLMANUEL- /'horographcr SANDM MMOS - '4rttrt
b i g y a nn ' y o n a m a n n g h u l i n g
UTRLOIIRDESTECil\trZ
tingin ang Centro dahil for
MS.TESSIEAVINILLA'RAMIREZ,
'llcinculALlvt:cr l rcrtknt s u r e .m a m i - m i s sn ' Y o i t o .

lru KA
-snrRgt

ls
Targets, Talrgles
i & Tangents
'
/llill.'Fr
narnan,iraglr*'idrry te n
tingin k-ungkani-kaninoPero para sa una mont
anghirdi nn namarnalayanaY
ura. Muntik ka nag
mons buhok.Aalis ka na sana mong
pero-buti na lang at nakin nn ne 30
3O
sa huling
""lnrnuto mong
o n s kxlasc-
lase.
1'akdangoras na naman'
n! poyektoPno.yda
kuhanan
kananamang oanttang
nntPosa
naisipmo ay puwedenaman
namaneihabol.
{e namang
bukas. Puurcde ihabol.
Haynaku,tayotal-agang mgaPiliqino,
oalaeini lamangira puGde na'puurcdeng
lang-,puwedeng umabot pa'
itra66t na lang]
ltta6t
punedengtanggapinpa Palagina lamang
iayongtrriii.Ulii riasapagpasok'huli parin
sa pagsusumlt€
Dagsusumit€ ng Proyelito
Palaeina lamang
la nattngInllslp na
eanoonna lamang ng ang buhay-buhay.
buhay-t Ang
l-ahatay puwede de na lamang ihabol sa
-pinakahulingsandaling oras
Mga kabaok, maging maagananran
uyo pa6 maiwasan natinangpagiginghuli
Ano deal?

Tunay na Pag-ibig--- r ni MARNELLIECLEOFE


o tunaY nga ba? Aminin!? Malimit, ginagawanstin
rng mgs bagay-neng gahol .seorrs'
I ni MARIA FATIMAVILLENA nairt [ewe.-kisangkap ny salita. Ha-
los nru-unepr ngs ing pagngrwe bego
eng Drqqtw9.
-'nno
klase Uaang daPat? AYon sa mga
Meremisarting mgekebataanrng nngderaenseib8't-ibnng lq lgl hong aking nakapanayarn'ekspertodaw
krisissa kanilang buhry' Ngunlt hlndl tayo
suliranin.Hinaharaplng bnwet ganitongusapan Kaya
sanalamang sila [agdaiingsaliongkuninangkanilang
a""ri'r""r.*"r"ne-kibo,-si Luise,isengkolehiyahnanamumuth pamilvr' narninininaripat
ililil;;; ;; t;i;?r..u"r'.n sr maanriiggawinsaknnvang kanvang idcyaat ilagaysa panulatparasa Inyong
il;;;;;';t;-ti-n"v it n^ttt"kdr silan-g. meg-usap'Trkot rng bumalotsa kaalaman.
' bigYang-
x."v.ig-ttli nang'malaman ang mah[ing suliraningkanyanghaharrpin' Una sa lahat, karlangang
*sunti;ako. Ray," " ni Luisa satanyang isipan' halaga ang oras, garvinang Inagagawa
angpnuliGulitnNboses nanghirrtayin pang tanglawan ng
nabanggit ay hindi pagnanasa nasisirasaatingkinabukasan' llurvag
Angsitwasyong b i t u i n - a n g i n u m d ngg a w a i na t m u l i n g
argmararni pangsuliranin
nanraiii<ailang narlyayariJikaranihan biio nag-uugat sikatannq araw.
kagaya ngnuagangpag-aasawa nakung Pan[alawa.a1usinat ihandaanglahat
*"i.. itarrgr**igapinalceryosong ganitong upanglyong
tmldiatan natin tung ivongsusuriinav hindisagot sa ng bagayna makatutulong
G;i t;;;fig ay lxhagYanggumaan
Nawai mairr! probGrna dahilmaaaring ito arg maging gawain
-
;;l hi;li Pangatlo,isiPingkaYamonggawtn
",.g'llnga.
a"riniahil t"lia ngu'n! dahilanngpagkawasCt ng isangpamilya
"
UiUriuiro sa a n g a n u m a n gb a g a y k a h l t n a m a ) '
;;i;";t. "ang pag'aasawu'yiind-i dahilangnrganragulangayhirrdipahanda k a h r r a p d n .l y o n g l a l a s p a g y a m a n l n '
p.t g f.-r"g iy'origisusuto nu ttpug sabuhaynapunongresponsibilidad' . ibuhos'rtang hustoiyong.talino at pairalin
i"ds.ltutu*.." Lalonghindisolusyon angipalaglag ivons ' Daniniwala sasarlll.
l-d
"5,Sj" ,n ay iyong
-g itttg ruguv angbatangnasasinapupunan na wala iiigitsa lahar.pagmarnahal
ii'irti'lugo,.nu sawing sangkapupanganumangga\ aln
angiUuUun'ga iito namang kasalanan kundi ang -maging i'yong-matafutnarigmay ngiti sa labi at
atinf,unangisip-in
"u HinJi uvo birrimang isansgabingpagkalimot'
' ; ;i;;;;"Jit"iri.. kongmasasabi.ay ang tamaDa saoras.
dapatpaafipin sa-simfuyo ng atlngmga tlg 1anCi bestang iYonggala kaJuglahat
itoayaririgtrotittotin' panatilihing bukas ang inyong ng ito ay naisapust atnaisadi*a Kailanman
iJ"iiti"[tgr"s anggawangmavkalakip
ilffi;'ffggrbi ngi-+ il' n*ting - komunikrevonsainvongmgamagulang aiai tinut"rcstyon
na kung ito'y may
ir*it t"gfy"iiu*n-g uur,"i. at sundinangkanilangmga payodahil * tunavna hiraplalb Ano bilib ka na?
inyong ikabubuti' sangt<ap na pagmamahal.
Maramisa atin ang ginugu'"ung ito ay.para sa bakanabahomo
Huiag nani tumunganga
n^^ttw* av "premari-tal sex- bilatg Manatilirrgmalinisdahil angtunayna av sangs,abundok naat patuloylia parln sil
l*d;;; p:.d.*.lr"l. lto ay otoo pag'ibigav nagbibigavng karampatang oie{h'i[a. Buti nayungmaiwanka ng lat-
ay Lichika truuaglangmahulisadeadlineng
kung ang dalawang rm ay *asal'ngunit brygdalq,l.Uawat isasa atin at ito
lanrangng nakapaghihintay' ti6€rmong.. .Sigeka?!l!
nn! trinUi. ito'ay isarg uri

.**T+*:ef
pEEn coult'IteLoeJ' ^t
Peer counselors t?/4j1 6aB\trcr:',:j
'-

at your senfice 'wo Fsil\


r by MARIA FATIMA A'
VILLENA

C o l l e g el i f e i s a b i g l e a P ' a t r a n -
This is
sition period to adulthood'
the stage w h e n m o s t a d o l e s c e n tes x -
perienie confusion, uncertainties'
a n x i e t i e sa n d i n r d e q u e n c t e s '
str.rdent counselorstry to make them-
R e c o g n i z i n gt h e s i g n i f i c a n c eo f
the s e l v e sv i s i b l e i n t h e c a m p u s '
t h i s c r u c i a ls t a g eo f d e v e l o p m e n t '
Department The Programstartswith recruit-
Counselling and Testing
ment through the Dean's recommen-
of CEU. with the supportofthe Admi- per-
d a t i o n s . E v a l u a t i o no f a c a d e m i c
n i s t r a t i o n .u p h o l d t h e P e e rC o u n s e l ' commitment to serve
fornrance and
ing - prograrnfor its studentry' theii fellow studentswere also
taken
Foiemostand Primaryaim of the
are into account.Oncetheserequirements
orogram is to assiststudentswho
are met. they then undergo continu-
i n d l r e c tn e c do l ' t l r eg L r i d a n csee r v i c e s '
g a p ous formation training'
T o b r i d g et h e p o s s i b l eg e n e r a t l o n
a n d t h eir T h e P e e r C o u n s e l o r sa r e e f f i -
b e t w e e - nt h e c o u n s e l o r s
f a c i l i - c i e n t l v m o n i t o r e db y t h e i r d y n a m i c
y o u n g c l i e n t s . t r a i n i n go f p e e r
E CABASAAN and alle moderator Mr' Elmerando
iators-wasdeenrednecessary'Further- lbr
l utot c r c a t ct h c s p i r i t o l ' T . M o r e s . t h c c o l l e g ec o u n s e l o r
nrorc. irl ordcrto and Pre-Dentistry'
tnc Dentistry
liicndship. opennessand trust'
'l'able witncss tht
J at the Round to

Students' Diseases
-l'ht
ibout t h c s w o r d of Richartt Lion
'l'hc a l l h i sa d v i s t r s
. Kingsummoned
,' ord will bc rcwarded with gold' trea- ECUIA r bYMARCHALYN
Contibutor
do
sclt'." Only thcn aller you' I rvotrld
tlrercst.
'the -l-hese
Kins, wasdtlnlblbundcdtbr he arc highly communicable' Somc
Bervareof these discascs!
knervhecoulin't pull theswordhinrselll form of cure rnd may cvcntually
lead to
F-orsotle rcasolls'man,vleaders are highll' rcsistant to any
o r n o n - g r a d u a t i o n 'Avoid thcm n'hcn-
tendto be likc the King. who
give larvs r t i s n r i s s l l ,d l o p p i n g o u t , c r p u l s i o n
health'
to academic
and rtrlcsbttt thcl ii .i' f".trir..'i'rt.. n'"1 bc hazardous 1'our
thcnrsclvcscattntlt
'flrcY- ts
lbllorv. bc-
( S u l a t t u sd i n d i n g u s ) r u r c e nI.l t i . s i d c s p r c a da l l l l c t i o l t
\',.\\D,\l.lS\l
ctrntcthc i tticcand eVrdcnp t arlicrrlarly i n t h e f l f s t c l a ss
n 1 i r l db t l t l l o t t h t 'Ihis ttronting rr hctr thc studetlts tcnd
tltc
hilndsand thc tcct i s l h a t t l t c n o n - c t t r a b l c s in
Those stt'l'-
: t : : r r ' to bc liequcrrtll absertt
L c a d e r sd t r t r t r l r t , l t : i J c r l t\ :\ ( r l k ( rJl I l l l t c l ) i L are adviscd
l'cring lionr this disease
p r o n r i s et h i r l c si r t a n d V a n C o g l r so l ' ( ' [ : t l a r c
alire
a rc-adnrissiou slip in or-
rctultl li)r the \\ork arnl- tn ,,.'t:rn.tit
c v c r r r e a r s c r i b b l i n go n * a l l s '
done. insteatlthcr J c r r o h e a d n r i t r s dn c x t t l r c e t i n g '
pr()ntisctrtlst.l(r)- chairs and other school propertlss'
a l t 1 .h o P ea r t dl o v e P c r h a p si t ' s t h e i r r v a l o f e x p r e s s t t r g
S t . E t ' l P \I I E A D S ( A n t o c k i n s )
to his pcoPle. On t h c i r i n s e c t r r i t i e sO n e s u g g c s t e d
ink
the other liand. cure is otte bottle of vanishing
peopleshtluld not PeePbehind that uPright book
ever)' t\\'o \\ceKS. tak-
onlv rvork tbr tlre a n c l1 o u ' l l s e e t h e s l e c p - t h e a d
atl'licted rvith
sakcol'the lcrritrdthcl rvill rtccive trttt (llaPititis) ing liis nap Stuclents
thcv IIAPI'l S S\ \Dllo}lE \\'nose
alsolbr the lirlllllnientirndsuccess tlris disease are ofien those
\ \ ( r u l dg a i n . c l a s s e sa r e i n t h e a t l e r n o o r r'Sug-
Iniced.rrlrtrvcr thevtliccis shottld q r ' s t e dL l r r e t o r t h i s d i s e a s c a r e :
5
I
o

i'
6
=
r
F

o
lE
t

i:Lii
6elil
iE;il
7V.s.€
fF*g

altfllaaltglllii?l
T
r

?;EI
6aPg
P:G

+a€,;

*saai;Ee?i!!g
(t
=l 3

zz+211e
3 6Bf:
3
> 9
o;
? . € =)
22:z

eg1€aag11i
> a-EE =
a'
e 3+E;
t F1:
v
-+3;

FiFisiii'?iEElEli1
> !l o:

r*i
^< =
r :96
<i{
z. su{

*€g; {l

3[rE
* <!qr.
99d<
s s;=

llEi
d u , Q ^

s V ? = -It4

Hlasal I
? ?al
I lEaal
;Ii;
=E-6

o!

a
=gF j
6;

1e?
Q

o
t
ui:,i;
.*

F?I
;'rl
iFl
r=l
6€r
FT
.F

I
t

; qii

ffia'EAa?ilAEa?
el;Ea'
iaiE
ee
tcg
iiglii
r;1
eaa
€E ='
H9 e
F5';
E E:
oe;-
JA=
H.E;'

1a*?Ea:*i?iEiag
*iiee
3g=

i:a
- == . .
@4=

f ;<

I : 3: !
a
to z

ala'i',1?eEl?zz*B
z =-l.;i'zi
F9?-r:
!: <fi
> 6 AEE'
rt
>. 4=
a-:
dG
F=.
-< i!t
7 E H}
e ;-:

\aglgE1?g???i
=: =;
-< =
r- :P6
r €it
Itt
z rs{
]t"

$E:stl ifq ;: El
B lgal

??
l;€r
Imaasslraalaffi =9d
?::

iEsI
= :
iB ?1
Q 6
t o