Vous êtes sur la page 1sur 11

1.

Asistenta si protectia drepturilor copilului sub semnul


globalizarii
Termenul pentru atingerea obiectivelor stabilite de Summit-ul Mondial pentru Copii
era anul 2000. Prin urmare, obiectivele stabilite la Summit-ul Mondial trebuiau s fie
evaluate la hotarul dintre secole, pentru a se putea ntocmi noi planuri. S-au fcut planuri
!i pentru a se profita de aceast oca"ie pentru a se rennoi eforturile depuse n interesul
copiilor. #n perioada 200$-2002 s-au organi"at o serie de activit%i !i evenimente
cone&e n acest scop. 'nul dintre aceste evenimente a fost Consultarea regional a
organi"a%iilor societ%ii civile, organi"at la (ucure!ti, )om*nia, n aprilie 200$, unde s-a
elaborat documentul + , regiune demn pentru copii. -
Mi!carea global pentru copii a fost g*ndit ca o campanie interna%ional care s
pregteasc o sesiune special a .a%iunilor 'nite unde urma s se ia un nou anga/ament
fa% de copii. Campania a fost denumit + Spune da pentru copii -. Scopul campaniei a
fost de a da oca"ia doritorilor s-!i e&prime spri/inul pentru cele $0 ac%iuni fundamentele
0denumite imperative1 necesare pentru mbunt%irea vie%ii !i bunstrii copiilor !i
tinerilor din toat lumea. S-au adunat declara%ii din diferite localit%i din ntreaga
lume, at*t prin 2nternet, c*t !i n cadrul unor campanii la nivelul comunit%ii unde s-au
folosit formulare pe hartie.
, regiune demn pentru copii este o vi"iune pentru copiii care triesc n regiunea 3uropei
Centrale !i de 3st, a 4rilor (altice !i a Comunit%ii Statelor 2ndependente. )eali"at pe
ba"a unui larg proces de consultare desf!urat n r*ndul organi"a%iilor societ%ii civile din
regiune care se ocup de drepturile copilului, documentul a fost coordonat de 5rupul de
lucru al ,.5-urilor regionale privind Mi!carea 5lobal pentru Copii, n el fiind integrate
puncte de vedere consemnate n urma consultrilor cu diferite ,.5-uri din %rile din
ntreaga regiune. Te&tul a fost convenit la reuniunea de Consultare regional a
organi"a%iilor societ%ii civile organi"at la (ucure!ti n perioada 6-$0 aprilie 200$. 3ste o
agend pentru un nou secol, elaborat cu peste un deceniu dup adoptarea aproape
universal a Conven%iei .a%iunilor 'nite cu privire la drepturile copilului,
!i repre"int a chemare clar la ac%iune ntr-o serie de domenii cheie de politic !i
practic.
#n Planul de 7c%iune din cadrul documentului , lume demn pentru copii se stabilesc trei
re"ultate care trebuie atinse n mod necesar8
9 un start c*t mai bun n via% pentru copii,
9 accesul la un nv%m*nt de ba" de calitate, inclusiv la nv%m*ntul primar gratuit !i
obligatoriu, !i
9 !anse c*t mai mari pentru copii !i adolescen%i pentru ca ace!tia s-!i poat de"volta
capacit%ile individuale.
:e asemenea, Planul de 7c%iune reafirm obiectivele !i %intele anterioare relevante pentru
copii care au fost sus%inute de summit-urile !i conferin%ele mondiale, printre ele !i
Summit-ul Mileniului al .a%iunilor 'nite.
Planul de 7c%iune cuprinde 2$ de obiective pentru copii n cele ; domenii prioritare de
ac%iune. ,biectivele sunt considerate un pas esen%ial spre reali"area ,biectivelor de
:e"voltare ale Mileniului adoptate n 2000 de liderii mondiali care au participat la
Summit-ul Mileniului.
2. Reglementari legale de aplicare a asistentei si protectiei
drepturilor copilului
<egisla%ia actual privind promovarea !i protec%ia drepturilor copilului, care se aplic
ncep*nd cu anul 2000, a valorificat e&perien%a etapelor de reform anterioare !i
aduce elemente noi care ne apropie de practicile %rilor de"voltate !i, totodat,
rspunde unor fenomene care au cptat amploare n ultimii ani8 diverse forme de
e&ploatare a copilului, cu precdere e&ploatarea prin munc !i e&ploatarea se&ual n
scop comercial, traficul de copii, migra%ia ilegal, copiii refugia%i, etc. 7stfel, se face
trecerea de la un sistem a&at pe protec%ia copilului n dificultate la un sistem care
vi"ea" promovarea !i respectarea drepturilor tuturor copiilor.
Mai /os sunt redate c*teva din informa%iile puse la dispo"i%ie de ctre institu%iile
responsabile pe diferite arii n care se implementea" drepturi ale copilului8
:reptul copiilor la educa%ie este garantat de Constitu%ia )om*niei. 7ccesul la
nv%m*ntul primar !i gimna"ial este prev"ut de legea nv%m*ntului !i este gratuit
pentru to%i copiii din )om*nia. Cu toate c familiile sunt scutite de ta&e !colare
pentru nv%m*ntul obligatoriu, e&ist ns o serie de cheltuieli obligatorii, legate de
procesul de nv%m*nt, pe care nu toate familiile le pot acoperi, de e&emplu8
uniforme pentru clasele 2-2= sau la solicitarea unit%ii de nv%m*nt,rechi"ite
inclusiv condi%ionarea achi"i%ionrii altor manuale alternative dec*t cele puse la
dispo"i%ie de unitatea de nv%m*nt !i pre%ul mult prea mare al unora dintre acestea,
transport etc. Totodat, e&ist deficien%e n a sus%ine participarea elevilor din mediul
rural la nv%m*ntul secundar !i superior prin diferite programe sociale. #nc trebuie
promovat o participare !colar, la parametri normali, a copiilor din comunit%ile de
rromi !i de oferirea unei educa%ii de calitate.
Pentru copiii !colari care au dificult%i n e&ercitarea dreptului la educa%ie, mai ales a
celor din mediu rural, Ministerul 3duca%iei !i Cercetrii a de"voltat programe
na%ionale pentru facilitarea accesului n !coli, const*nd n asigurarea gratuit%ii pentru
transport !i oferirea de hran !i rechi"ite.
3duca%ia timpurie repre"int un domeniu-cheie n ceea ce prive!te inclu"iunea social
!i de"voltarea uman, contribuind semnificativ la reducerea ratei abandonului.
Prin%ii sunt principalii responsabili de educa%ia timpurie a copilului, ns e&ist nc
o lips relativ acut de educare parental a prin%ilor !i derularea de programe de
educare timpurie n sistemul formal.
:reptul la sntate este recunoscut de legisla%ia n vigoare, to%i copiii p*n la
v*rsta de $6 ani av*nd calitatea de asigurat fr plata contribu%iei n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate. 7ceast calitate le confer dreptul de a beneficia de
asisten% medical profilactic !i curativ n condi%iile prevederilor actelor normative
care reglementea" materia asigurrilor sociale de sntate.
'ltimii ani au adus n aten%ia opiniei publice problema procurrii medicamentelor
gratuite !i compensate, situa%ie care afectea" n egal msur popula%ia de copii !i
cea de adul%i !i v*rstnici, precum !i copiii afla%i n eviden%a sistemului de protec%ie.
Totodat, continu s e&iste probleme legate de procurarea prote"elor !i orte"elor
pentru copiii cu di"abilit%i, precum !i de plata unor opera%ii comple&e n %ar !i n
strintate.
:reptul copilului la protec%ie mpotriva violen%ei, abu"ului, negli/rii !i
e&ploatrii, inclusiv, abu" !i e&ploatarea se&ual, e&ploatare economic !i forme grave de
munc a copilului, folosirea ilicit !i traficul de stupefiante !i substan%e psihotrope,
rpirea, v*n"area !i traficul de copii .
:reptul la protec%ie mpotriva torturii !i tratamentelor crude, inumane sau
degradante pentru copiii care sv*r!esc fapte penale, precum !i dreptul la protec%ie al
copiilor priva%i de libertate.
)eglementarea dreptului la identitate n legisla%ia rom*neasc a presupus !i
presupune n continuare interven%ia unor multipli factori !i modificarea unor acte
normative din diferite domenii 8actele de stare civil, eviden%, domiciliu, re!edin% !i
actele de identitate, protec%ia !i promovarea drepturilor copilului,e&emple de aspecte
care trebuie s fie reglementate8 stabilirea unei identit%i provi"orii pentru copilul
prsit>gsit>fr identitate, monitori"area copiilor fr identitate reveni%i n familie
direct din unit%ile sanitare. :e altfel, n pre"ent nu este cunoscut amploarea
problemei referitoare la copiii fr identitate astfel nc*t s se poat lua msurile
necesare pentru respectarea acestui drept.
:reptul copilului de a nu fi separat de prin%i dec*t n situa%iile n care separarea
este n interesul superior al acestuia.
3. Violenta asupra copilului manifestata in scoala si in afara
acesteia
=iolen%a este o problem actual a societ%ii noastre, av*nd impact asupra actului
educa%ional desf!urat ntr-un cadru institu%ionali"at. =iolen%a uman este, fr ndoial,
una dintre temele recurente ale societ%ilor contemporane.
5lobali"area interesului fa% de violen%a social este consecin%a unei con!tienti"ri
generali"ate privind necesitatea punerii violen%ei pe agendele de lucru ale diferi%ilor actori
sociali, responsabili de gsirea unor solu%ii, dar !i mobili"area corpului social pentru
luarea de po"i%ie, implicarea !i participarea la prevenirea !i combaterea acestui fenomen
social.
?iind un fenomen comple&, violen%a are determinri psihologice, sociale, culturale,
economice, lucru evident atunci c*nd lum n considerare amploarea formelor ei de
manifestare !i inter-rela%iile pe care le presupune.
=iolen%a !colar este doar una dintre manifestrile violen%ei cotidiene.
Mass-media acord din ce n ce mai mult aten%ie violen%ei, contribuind astfel la
con!tienti"area !i cre!terea interesului public fa% de violen%a tinerilor !i implicit, cea
!colar. @coala nu mai este o entitate i"olat, un spa%iu social autonom, necorelat cu
dinamica social, neafectat de conflictele !i dificult%ile cu care se confrunt societatea, n
general. 3a este o parte integrant a comunit%ii largi, iar problemele cu care se confrunt
ca institu%ie !i mediu de formare a tinerilor privesc ntreaga societate. @coala trebuie
v"ut ca un forum al sociali"rii, un
spa%iu transparent, deschis lumii e&terioare, ale crei tensiuni le asimilea" !i devenind
chiar un spa%iu de manifestare a violen%ei.
7stfel, violen%a !colar este o form a violen%ei cotidiene !i o problem global.
=iolen%a !colar nu este un fenomen nou, manifest*ndu-se !i n trecut, n spa%iul autonom
al !colii. #n "ilele noastre, !coala, ca institu%ie, este mai transparent. #n conte&tul cultural
!i politic european se accept !i se promovea" ideea c !coala trebuie s fie un spa%iu
privilegiat, al securit%ii, liber de conflicte !i de manifestri ale violen%ei sociale.
=iolen%a n !coli nu este un fenomen social nou, ast"i fiind mai vi"ibil datorit mediei.
#n vechea 3urop, n !coli domnea brutalitatea, tolerat pentru disciplinarea elevilor. #ns,
o dat cu evolu%ia societ%ii umane, n cursul istoriei, a aprut un nou tip de personalitate,
caracteri"at prin cre!terea controlului afectelor !i descre!terea impulsivit%ii A forme
superioare de control de sine.
#n "iua de a"i e important s avem o nou imagine asupra copilriei !i, binenteles, asupra
metodelor de educare a copiilor. =iolen%a mpotriva copilului nu mai este tolerat.
Trebuie aprat interesul copilului pentru a-i asigura de"voltarea n cele mai bune condi%ii,
iar rul tratament al copilului este inter"is prin lege 0amenin%area, indiferen%a, negli/en%a,
der*derea, umilirea, pedepse corporale etc.1. :efinirea violen%ei !colare este un proces
continuu.
Promovarea siguran%ei n !coal nseamn, n primul r*nd, prevenirea violen%ei !colare.
=iolen%a poate lua diverse forme8 pedeaps fi"ic, restric%ie fi"ic, constr*ngere solitar !i
orice form de i"olare, obliga%ie de a purta o vestimenta%ie distinctiv, restric%ii
alimentare, restric%ii sau refu"ul de a avea contact cu membrii familiei sau cu prietenii,
abu"ul verbal, sarcasmul. :e asemenea, putem cuprinde tot aici, comportamente precum8
e&primare inadecvat sau /ignitoare, bruscare, mpingere, lovire, rnire, comportament ce
intr sub inciden%a legii 0viol, furt, vandalism etc.1, ofens adus cadrului didactic,
comportament !colar inadecvat. Principalele msuri de preven%ie sunt8 regulamentul
!colarB rolul consilierilor !colari n prevenirea violen%ei este foarte importantB informarea
la ore de dirigen%ie despre consecin%ele violen%eiB implicare elevilor n prevenirea
violen%ei propriu-"is8 ac%iuni de con!tienti"are de ctre elevi a efectelor negative ale
violen%ei organi"ate n !coli, organi"area de nt*lniri cu autorit%i din poli%ie, nt*lniri cu
prin%ii 0consilierea speciali"at a acestora1, programe de formare a cadrelor
didactice 0managementul clasei de elevi1, asisten%a familiilor cu probleme, elaborarea de
materiale informative pe tema violen%ei !i prevenirii acesteia, evaluri psihologice.
Cele mai utili"ate msuri de interven%ie sunt sanc%iunile !i asisten%a. 7ceste ca"uri, de
obicei sunt sanc%ionate prin8 observa%ii individualeB mustrare n fa%a clasei>consiliului
profesoralB mustrare scrisB eliminare de la cursuri pentru o perioadaB e&matriculareB
amen"i, activit%i e&tracurriculare.
7sisten%a celor implica%i n astfel de situa%ii se face prin8 discu%ii cu persoana n cau",
discu%ii cu un consilier !colar.
2nterac%iunea individ-mediu !colar are o mare importan% n demersul educativ, iar mediul
!colar trebuie s ofere toate condi%iile necesare bunei desf!urri ale activit%ii didactice,
astfel nc*t ambian%a educa%ional din cadrul !colii s fie una propice de"voltrii elevilor.
4. Modalitati de protectie a copilului afat in difcultate
Protec%ia special a copilului repre"int ansamblul msurilor, presta%iilor !i serviciilor
destinate ngri/irii !i de"voltrii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
prin%ilor si sau a celui care, n vederea prote/rii intereselor sale, nu poate fi lsat n
gri/a acestora.
Msurile de protec%ie special a copilului sunt8
a1plasamentulB
b1plasamentul n regim de urgen%B
c1supravegherea speciali"at.
Plasamentul copilului constituie o msur de protec%ie special,av*nd character
temporar, care poate fi dispus, n condi%iile pre"entei legi, dup ca", la8
a1 o persoan sau familieB
b1 un asistent maternalB
c1un serviciu de tip re"iden%ialC2D!i licen%iat n condi%iile legii nr.2E2>200;.
Persoana sau familia care prime!te un copil n plasament trebuie s aib domiciliul n
)om*nia !i s fie evaluat de ctre direc%ia general de asisten% social !i protec%ia
copilului cu privire la garan%iile morale !i condi%iile materiale pe care trebuie s le
ndeplineasc pentru a primi un copil n plasament.
Pe toat durata plasamentului, domiciliul copilului se afl, dup ca", la persoana, familia,
asistentul maternal sau la serviciul de tip re"iden%ial care l are n ngri/ire.
Plasamentul copilului care nu a mplinit v*rsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia
e&tins sau substitutiv, plasamentul acestuia ntr-un serviciu de tip re"iden%ial fiind
inter"is.
<a stabilirea msurii de plasament se va urmri8
a1plasarea copilului, cu prioritate, la familia e&tins sau la familia substitutivB
b1men%inerea fra%ilor mpreunB
c1facilitarea e&ercitrii de ctre prin%i a dreptului de a vi"ita copilul !i de a men%ine
legtura cu acesta.
Plasamentul in regim de urgenta
Plasamentul copilului n regim de urgen% este o msur de protec%ie special, cu caracter
temporar, care se stabile!te n situa%ia copilului abu"at sau negli/at, precum !i n situa%ia
copilului gsit sau a celui abandonat n unit%i sanitare.
Pe toat durata plasamentului n regim de urgen% se suspend de drept e&erci%iul
drepturilor printe!ti, p*n c*nd instan%a /udectoreasc va decide cu privire la
men%inerea sau la nlocuirea acestei msuri !i cu privire la e&ercitarea drepturilor
printe!ti. Pe perioada suspendrii, drepturile !i obliga%iile printe!ti privitoare la
persoana copilului sunt e&ercitate !i, respectiv, sunt ndeplinite de ctre persoana, familia,
asistentul maternal sau de ctre !eful serviciului de tip re"iden%ial care a primit copilul n
plasament n regim de urgen%.
Msura plasamentului n regim de urgen% se stabile!te de ctre directorul direc%iei
generale de asisten% social !i protec%ia copilului din unitatea administrativ-teritorial n
care se gse!te copilul gsit sau cel abandonat de ctre mam n unit%i sanitare ori
copilul abu"at sau negli/at, n situa%ia n care nu se nt*mpin opo"i%ie din partea
repre"entan%ilor persoanelor /uridice, precum !i a persoanelor fi"ice care au n ngri/ire
sau asigur protec%ia copilului respectiv.
2nstan%a /udectoreasc va anali"a motivele care au stat la ba"a msurii adoptate de ctre
direc%ia general de asisten% social !i protec%ia copilului !i se va pronun%a, dup ca", cu
privire la men%inerea plasamentului n regim de urgen% sau la nlocuirea acestuia cu
msura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului n familia
sa. 2nstan%a este obligat s se pronun%e !i cu privire la e&ercitarea drepturilor printe!ti.
Supravegherea specializata
Msura de supraveghere speciali"at se dispune fa% de copilul care a sv*r!it o fapt
penal !i care nu rspunde penal. #n ca"ul n care e&ist acordul prin%ilor sau al
repre"entantului legal, msura supravegherii speciali"ate se dispune de ctre comisia
pentru protec%ia copilului, iar, n lipsa acestui acord, de ctre instan%a /udectoreasc.
Pentru copilul care a sv*r!it o fapt prev"ut de legea penal !i care nu rspunde penal,
la propunerea direc%iei generale de asisten% social !i protec%ia copilului n a crei unitate
administrativ-teritorial se afl copilul, se va lua una din urmtoarele msuri8
plasamentul, plasamentul n regim de urgen%, supravegherea speciali"at.
#n dispunerea uneia dintre aceste msuri , Comisia pentru Protec%ia Copilului, atunci c*nd
e&ist acordul prin%ilor sau al altui repre"entant legal al copilului, ori, dup ca", instan%a
/udectoreasc, atunci c*nd acest acord lipse!te, va %ine seama de8
a1condi%iile care au favori"at sv*r!irea fapteiB
b1gradul de pericol social al fapteiB
c1mediul n care a crescut !i a trit copilulB
d1riscul sv*r!irii din nou de ctre copil a unei fapte prev"ute de legea penalB
e1orice alte elemente de natur a caracteri"a situa%ia copilului.
Msura supravegherii speciali"ate const n men%inerea copilului n familia sa, sub
condi%ia respectrii de ctre acesta a unor obliga%ii, cum ar fi8
a1frecventarea cursurilor !colareB
b1utili"area unor servicii de ngri/ire de "iB
c1urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapieB
d1inter"icerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legturi cu anumite persoane.
#n ca"ul n care men%inerea n familie nu este posibil sau atunci c*nd copilul nu !i
ndepline!te obliga%iile stabilite prin msura supravegherii speciali"ate, comisia pentru
protec%ia copilului ori, dup ca", instan%a /udectoreasc, poate dispune plasamentul
acestuia n familia e&tins ori n cea substitutiv, precum !i ndeplinirea de ctre copil a
obliga%iilor.
Pe toat durata aplicrii msurilor destinate copilului care sv*r!e!te fapte penale !i nu
rspunde penal, vor fi asigurate servicii speciali"ate, pentru a-i asista pe copii n procesul
de reintegrare n societate.
5. Protectia sociala a copilului cu dizabilitati
Protec%ia !i promovarea drepturilor persoanelor cu deficiente au la ba" urmtoarele
principii8
a1 respectarea drepturilor !i a libert%ilor fundamentale ale omuluiB
b1 prevenirea !i combaterea discriminriiB
c1 egali"area !anselorB
d1 egalitatea de tratament n ceea ce prive!te ncadrarea n munc !i ocuparea for%ei de
muncB
e1 solidaritatea socialB
f 1 responsabili"area comunit%iiB
g1 subsidiaritateaB
h1 adaptarea societ%ii la persoana cu handicapB
i1 interesul persoanei cu handicapB
/1 abordarea integratB
F1 parteneriatulB
l1 libertatea op%iunii !i controlul sau deci"ia asupra propriei vie%i, a serviciilor !i formelor
de suport de care beneficia"B
m1 abordarea centrat pe persoan n furni"area de serviciiB
n1 protec%ie mpotriva negli/rii !i abu"uluiB
o1 alegerea alternativei celei mai pu%in restrictive n determinarea spri/inului !i asisten%ei
necesareB
p1 integrarea !i inclu"iunea social a persoanelor cu handicap, cu drepturi !i obliga%ii
egale ca to%i ceilal%i membri ai societ%ii.
C*t prive!te acordarea de spri/in, cadrul legislativ e&istent, n special <egea nr. ;;6>200G,
stabile!te serviciile !i presta%iile sociale, precum !i facilit%ile de care beneficia" copilul
cu di"abilit%i !i familia care l are n ngri/ire. 3lementul-cheie pentru tipul !i msura
drepturilor sociale l constituie gradul de handicap, actul normativ stabilind ; asemenea
grade8 grav,accentuat, mediu, u!or.
Persoanele cu handicap beneficia" de drepturi la8
a1 ocrotirea snt%ii - prevenire, tratament !i recuperareB
b1 educa%ie !i formare profesionalB
c1 ocuparea !i adaptarea locului de munc, orientare !i reconversie profesionalB
d1 asisten% social, respectiv servicii sociale !i presta%ii socialeB e1 locuin%, amena/area
mediului de via% personal ambiant, transport, acces la mediul fi"ic, informa%ional !i
comunica%ionalB
f 1 petrecerea timpului liber, acces la cultur, sport, turismB
g1 asisten% /uridicB
h1 facilit%i fiscaleB
i1 evaluare !i reevaluare prin e&aminarea la domiciliu a per- soanelor nedeplasabile de
ctre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.
6.Cauzele si factorii delicventei juvenile
:elincven%a /uvenil, este component a criminalit%ii, o parte a acesteia cu identitate
proprie, conferit de categoria de indivi"i la care se refer. 7ceast identitate proprie este
reflectat !i de caracterul sinuos al acestui fenomen, care nu se suprapune pe evolu%ia, pe
cre!terile !i descre!terile nregistrate de fenomenul infrac%ional n general. 7cest aspect
este reliefat !i de faptul c, criminalitatea n r*ndul minorilor are multe cau"e diferite de
cele ale criminalit%ii adul%ilor.:elincven%a /uvenil este un fenomen de devian%,
manifestat prin incapacitatea unor minori !i tineri de a se adapta la normele de conduit
din societate, incapacitate datorat unor cau"e de ordin bio A psiho A social.
Cauze specifice :
- lipsa de supraveghere permanent de ctre prin%i, supraveghetori, tutori !i n special a
celor HproblemI
- familiile de"organi"ate din r*ndul crora provin unii minori infractori ai cror prin%i
sunt cunoscu%i cu antecedente penale B
- discontinuitatea n educa%ie a minorilor de ctre !coal, unit%i de ocrotire 0 case de
copii, !coli de reeducare, !coli speciale 1 alte institu%ii cu atribu%ii n acest sens B
- necunoa!terea din timp a antura/ului, a locurilor !i mediilor frecventate de minori B
- lipsa unei legturi permanente ntre familie !i !coalB
- influen%a unor infractori ma/ori afla%i n antura/ul minorilor prin determinarea acestora
de a comite fapte antisociale B
- consumul de ctre unii minori de substan%e halucinogene !i alcool pentru cre!terea unei
stri euforice.
Personalitatea copilului ncepe s se conture"e dup v*rsta de 2 ani, v*rst la care
copilul ncepe s perceap !i s fie atent la ceea ce se nt*mpl n /urul su. ?amilia este
prima care trebuie s veghe"e la formarea !i modelarea personalit%ii copilului.#n
perioada adolescen%ei, continu n ritm alert procesul de desv*r!ire a personalit%ii
individului. 7par a!a numitele I cri"e I ale adolescen%ei, care apar !i n raport cu situa%ia
familiei, cu societatea n care trie!te adolescentul.#n aceast perioad n care a crescut
capacitatea de abstracti"are !i sinte", c*nd copilul devine puternic, capabil de eforturi
mari, colectivul n care nva%, grupul de prieteni !i pune amprenta pe formarea
personalit%ii. Tot acum g*ndirea lui, pstrea" o do" mare de subiectivism, n aceast
privin% e&emplul de obiectivitate al prin%ilor !i profesorilor fiind foarte important.Toate
frm*ntrile adolescen%ei duc la cristali"area personalit%ii, la formarea unui ideal de via%
!i al unui sistem de valori care nu se schimb ulterior.#n ca"ul n care copilul cre!te !i se
de"volt n condi%ii nesntoase, ntr-o familie de"binat, c*nd influen%at negativ de
colegi, de prieteni, etc., personalitateea poate deveni aceea a unui infractor.Personalitatea
infractorului minor, este re"ultatul unei mbinri nei"butite, a tuturor factorilor care
concur la formarea personalit%ii umane, mbinare care d na!tere unei personalit%i
temporar imperfecte care mbin greut%i de diferite grade n procesul de adaptare la
cerin%ele vie%ii n societate.
Tulburrile de comportament, repre"int una din cau"ele de natur bio A psihic ale
delincven%ei /uvenile.7ceste tulburri comportamentale se pot manifesta prin
comportamente suicidare, fugile, comportamentale agresive !i delincven%a /uvenil a
to&icomanilor. :elincven%a /uvenil este determinat de imaturitatea afectiv, intelectul
liniar, de"voltarea di"armonic a personalit%ii. Comportamentul antisocial, la adul%i, este
anun%at de aceste tulburri comportameentale la copil, care pot lua !i forma ncp%*nrii,
nt*r"ierilor acas, agresiune fi"ic, impulsivitate.
Bolile psihice.:ac tulburrile de comportament nu nseamn neaprat boal psihic !i ar
putea n anumite condi%ii s nu duc la delincven%, tulburrile patologice de personalitate
se manifest n copilrie prin manifestri delincvente. 7sfel, personalitatea structural
di"armonic de tip antisocial, se manifest n copilrie prin chiulul repetat, purtare
necorespun"toare, minciuna persistent, furturi, vagabonda/, vandalism. 7ceste tulburri
repre"int o cau" de natur strict psihic.Tot n aceast grup de cau"e intr debilit%ile
mintale, organice, sau nt*r"ierile n de"voltarea intelectual.3tiomlogic, comportamentul
delincvent /uvenil, recunoa!te !i stri sechelare de limit, dup le"iunile cerebrale,
traumatismele obstreticale sau meningo A encefalopatice din copilrie. 7ceasta e&plic
comporamentul aberant prin modificrile consecutive mintale, sindromurile epileptice
sau tulburri de caracter.
Disfuncii ale mediului familial.#n familie copilul !i petrece cea mai mare parte din
timp. Personalitatea n formare a copilului este strict influen%at de modelul oferit de
prin%i. ?amilia !i pregte!te copilul pentru via%,ea poate fi mediu educativ sau
dimpotriv, guvernator de devia%ii comportamentale p*n la forma grav a delincven%ei
/uvenile.?amilia si e&ercit influen%a asupra copilului prin structura sa !i nivelul de trai
material !i cultural, prin stilul de via% ce o caracteri"ea".:elincven%a /uvenil apare de
cele mai multe ori, atunci c*nd copilul sau adolescentul normal psihic, aflat sub influien%a
at*tor factori, este frustat de suportul formativ !i de ambian%a afectiv A maturi"ant a unei
familii armonioase. :isfunc%iile sistemului familial, constituie cau"a principal a
comportamentului deviant la copii.)econstituirea unei familii din vduvi sau divor%a%i, cu
copii re"ulta%i din famili anterioare poate e&ercita o influen% negativ asupra copilului.
'n copil crescut ntr-un asemenea mediu va fi cu u!urin% e&pus influien%elor nocive
antisociale ale mediului !i va trece u!or la sv*r!irea de delicte.Pentru o de"voltare
psihic normal, minorul trebuie s aib un sentiment de siguran%, necesar de"voltrii
sale echilibrate. 7cest sentiment depinde de urmtoarele condi%ii 8 protec%ie mpotriva
loviturilor din afar, satisfacerea trebuin%elor elementare, coeren%a !i stabilitatea cadrului
de de"voltare, sentimentul de a fi acceptat de ai si.Copilul trebuie s fie iubit, s
druiasc dragoste, s fie condus !i ndrumat, dob*ndind ncetul cu ncetul o e&perien%
afectiv !i social comple&.G Caren%ele educa%ionale manifestate la nivelul familiei pot
fi cau"e ale delincven%ei /uvenile. 7sfel de caren%e sunt 8 lipsa unui climat de calm !i
n%elegere n familie, nivelul profesional sau cultural sc"ut al prin%ilor, schimbarea
frecvent a mediului familial, regimul educativ familial deficitar.
Eecul colar i incapacitatea colar.3ste o cau" a delincven%ei /uvenile, o condi%ie
care n pre"en%a unor factori face posibil apari%ia fenomenului de delincven%, dar este !i
un efect al disfunc%iilor psiho A sociale ale familiilor din care provin minorii. Totodat,
e!ecul !colar se datorea" !i faptului c unele cadre didactice nu gsesc ntotdeauna
metodele cele mai bune pentru educarea elevului.
7. Pornografa
7semeni unei persoane care consuma alcool, copiii sunt e&pusi unei viitoare forme de
dependenta8 aceasta nu se reali"ea"a imediat, ci in timp, pe masura ce persoana respectiva
abu"ea"a de alcool sau, in ca"ul acesta, de pornografie.7sta nu inseamna ca orice copil
care este e&pus pornografiei, sub orice forma, va creste traumati"at sau va avea un
comportament se&ual deviant. Pentru ca, insa, acest subiect incepe sa ii invade"e pe
micuti de la o varsta frageda si prin diverse cai, cel mai indicat este reducerea, pe cat
posibil, a surselor de JinformareI.3ste usor sa spui ca toti copiii cresc pana la urma
normal, fara sa fie afectati de nimic, insa intotdeauna e&ista si riscuri care nu ar trebui
ignorate. 2ata cateva dintre acestea8
Epunerea la pornografie influenteaza atitudinea si valorile copilului
:in pacate, mesa/ele pornografice pot fi uneori mai puternice decat educatia primita
.Pornografia reuseste sa modele"e atitudinile, valorile si de cele mai multe ori, si
comportamentul.Po"ele din "iare sau de pe internet, revistele, filmele si pornografia de pe
internet promovea"a o anumite imagine a se&ualitatii, a partenerilor si devin o unealta
foarte importanta in educatia se&uala a copiilor. 2n acest sens, s-au efectuat studii asupra
adultilor, pentru a observa perceptia acestora in ceea ce priveste se&ul in general, dupa
vi"ionarea materialelor pornografice. :upa o e&punere de G saptamani, iata care au fost
re"ultatele8
(arbatii nu au mai va"ut violul ca pe un act ofensator si ilegal
7u inregistrat perceptii distorsionate asupra se&ualitatii
7u de"voltat un apetit penrtu practici se&uale violente
7u respins importanta monogamiei si au inceput sa isi puna la indoiala
validitatea casniciei
7u inceput sa vada relatiile de infidelitate ca pe ceva normal.
:aca valorile si conceptii unui adult se pot schimba radical, ce efecte cre"i ca va avea
pornografia asupra unui copilK
Epunerea la pornografie afecteaza procesul de dezvoltare
Copilul trece printr-o serie de perioade de crestere, iar una dintre acestea o repre"inta si
cea a activarii se&ualitatii. 2n aceasta perioada, mintea incepe sa identifice persoanele de
care acesta se simte atras. , educatie se&uala sanatoasa poate avea ca re"ultat impulsuri
normale si atractia fata de se&ul opus.Pe de alta parte, e&punerea la pornografie il poate
impinge pe copil catre un comportament se&ual deviant. Psihologii considera ca
memoriile unor e&periente se&uale, fie ele numai de natura vi"uala, raman imprimate in
mintea copiilor si sunt greu de sters. 7flarea identitatii se&uale are loc pe parcursul
copilariei si a adolescentei. 2n aceste momente critice, pornografia poate distorsiona
realitatea, imping la fante"ii deviante care se pot transforma mai tar"iu in fapte.:e
asemenea, pornografia ii e&pune pe copii sen"atiilor se&uale mult prea devreme, atunci
cand nu sunt inca pregatiti pentru acest lucru. :escoperirea propriului corp, de timpuriu
insa, determina o stare de confu"ie celor mici, indemnandu-i sa abu"ele de materialele
respective.
Epunerea la pornografie poate impinge la practici seuale deviante
Potrivit unui studiu, e&punerea timpurie la pornografie 0sub $; ani1 poate duce la practici
se&uale deviante, precum violul sau pedofilia. 7pro&imativ o treime dintre persoanele
participante la studiu, condamnate pentru pedofilie sau viol, au declarat ca au fost adesea
JinspirateI sa comita astfel de ilegalitati datorita vi"ionarii unor materiale pornografice.
Epunerea la pornografie ii poate indemna pe copii sa aiba un comportament seual
fata de alti copii
Copiii imita adesea ceea ce au va"ut, au citit sau au au"it. Studiile au aratat faptul ca
micutii e&pusi oricarei forme de pornografie pot fi JtentatiI sa manifeste un
comportament se&ual fata de alti copii mai mici sau mai vulnerabili.