Vous êtes sur la page 1sur 11

LEVENDE TEKENINGEN

+ Het Verhaal van de Witte Slang

LIVING PAINTINGS
+ The Story of the White Snake
18 seconds of poetry / 18 seconden
dichtkunst
Voice = Hello. How are you ? Stem = Goeiedag. Hoe gaat het ?
“Good old man, please give us a ride !” lady
White shouted to the boatman from the bank.
The young man asked the boatman to stop and
let them go aboard. They thanked the young man
and Xiaoqing asked him his name. He replied,
“Xu is my surname. I am told that I once met an
immortal near the Broke Bridge when I was a
child, so my father gave me the name Xian”
(Xian means immortal in Chinese.) And so lady
White’s wish was fulfilled. The handsome young
man was indeed the little boy who had always
stayed in her heart.

“ Lieve oude man, a.u.b. Laat ons meevaren !” riep


lady White vanop de oever tot de schipper. De
jongeman vroeg de schipper om te stoppen en om hen
aan boord te laten komen. Allen dankten de jongeman
en Xiaoqing vroeg hem zijn naam. Hij antwoordde
“Xu is mijn achternaam. Er werd mij verteld dat ik
op een dag, toen ik nog een kind was, een
onsterfelijke ontmoette dicht bij de Broke Bridge en
daarom gaf mijn vader mij de naam Xian” (Xian
betekent “onsterfelijk” in het Chinees). En zo werd de
wens van lady White vervuld. De knappe jongeman
was inderdaad de kleine jongen die altijd al in haar
hart was geweest.
Omwille van de stortbuien, leende Xu Xian zijn Because of the downpour, Xu Xian lent lady
regenscherm aan lady White om naar huis te gaan. White his umbrella to carry home. Late,
Nadien toen zij naar het regenscherm keek, voelde zij whenever she looked at it, she felt a longing for
een vol verlangen naar Xi Xian. Xu Xian zelf werd Xu Xian. Xu Xian also felt himself falling in love
verliefd op lady White. Op de dag dat Xu Xian zijn with lady White. On the day he went to get back
regenscherm ging terughalen, vroeg hij Xiaoqing om his umbrella, he asked Xiaonqing to act as go-
als tussenpersoon op te treden voor een huwelijk between to arrange a match between lady White
tussen hem en lady White. Xiaoqing deed haar werk and himself. Xiaonqing did her job well and the
goed en het paar trouwde met elkaar. pair married.
Na hun huwelijk verhuisde het koppel en Xiaoqing After their marriage, the couple and Xiaoqing
naar Zhenjiang waar zij een medicinale moved to Zhenjiang and set up a herbal
kruidenwinkel openden. Lady White schreef de medicine store. Lady White wrote out the
voorschriften en Xu Xian en Xiaoqing verzamelden prescriptions while Xu Xian and Xiaoqing
en verdeelden de medicinale kruiden. Patiënten die gathered and dispensed the herbal medicine.
niet konden betalen, kregen gratis behandeling en Patients unable to pay were given free treatment
medicijnen. De winkel werd heel snel bekend en and medicine. The store quickly became well
populair. known and popular.
At the time of the Dragon Boat Festival , it was custom for every household to
fasten plants such as calamus and Chinese mugwort on the ground to drive
spirits away. These were of course dangerous to lady White and Xiaoqing, since
they were spirits after all. Lady White was by now pregnant so she had even
more reason for staying at home. Xu Xian prepared a pot of old wine with
realgar for realgar not only drove away evil spirits but was also concidered
beneficial to pregnant women. Lady White could not find a reason to refuse the
drink and she took a sip, thinking that her superior magic skills would make her
immune to the power of relgar. But she immediately was stricken ill and barely
managed to get to bed. Xu Xian rushed to the bed and drew aside its curtain.
Lady White was no longer there. In her place was a large white snake coiled in
the bed. So great was Xu Xian’s shock that he fell to the floor and died.

Ter gelegenheid van het Drakenboot Festival, was het gebruikelijk dat elk
huishouden planten vastmaakte zoals calanus en chinese bijvoet (Artemisia
vulgaris) en dit om de kwade geesten te verdrijven. Dit was uiteraard gevaarlijk
voor lady White en Xiaoqing vermits zij geesten waren. Lady White was in
verwachting van een kind en had dus alle reden om thuis te blijven. Xu Xian
maakte een pot oude wijn met robijnzwavel omdat dit goed was voor zwangere
vrouwen en ook de kwade geesten verdreef. Lady White nipte van de drank en
rekende erop dat haar superieure magische gaven haar immuun zouden maken
voor de robijnzwavel. Onmiddellijk werd zij ziek en kon amper in bed geraken.
Xu Xian rende naar het bed en trok het gordijn opzij. Lady White lag niet
meer in het bed en in haar plaats had er zich een grote witte slang in genesteld.
Xu Xian schrok zo hevig dat hij op de vloer dood viel.
When the realgar’s power faded; lady White
resumed her human form. She was heartbroken to
find Xu Xian lying dead beside the bed. But she
knew that the glossy ganoderma, a celestial herb
on the Kunlun mountain, could restore him to life.
She flew to the Kunlun mountain to steal the
celestial herb but encountered the white crane and
heavenly guards responsible for looking after the
glossy ganoderma. They fought to prevent her
from taking the herb and lady White was losing
the battle, when suddenly a voice commanded
them to stop. It was the voice of the Immortal of
the Southern End.

Als het effect van de robijnzwavel uitgewerkt was,


kreeg lady White terug haar menselijke vorm. Haar
hart brak toen zij Xu Xiang dood aan het bed zag
liggen. Zij wist echter dat de glanzende ganoderma, een
hemels kruid op de Kunlun-berg hem het leven terug
kon geven. Zij vloog naar de Kunlun-berg om het
hemelse kruid te stelen, maar daar raakte zij
verwikkeld in een hevig gevecht met de witte
kraanvogel en zijn hemelse wachten die over de
glanznde ganoderma moesten waken. Lady White
verloor het gevecht, maar plots riep een stem om het
gevecht te stoppen. Het was de stem van de
Onsterfelijke van het Zuidelijk Einde.
Lady White begged him in tears to help. Impressed by
her sincerity and perseverance, he granted her the
glossy ganoderma. Lady White ground the herb and
fed it to Xu Xian who soon came back to life. But he
was still frightened at the memory of the snake that
had appeared in his wife’s place. Lady White made up
a story to set his mind at rest. The snake he saw, she
told him, was in fact a dragon descending from
heaven. The sight was a good omen. She regretted that
she was unconcious at that time otherwise she would
have burnt some incense to the dragon. Xiaoqing
added she also had seen something white resembling
either a snake or a dragon and that it flew from the
bed to the window and desappeared. Xu Xian’s
suspicions were allayed by this colorful story and he
believed the story that lady White told him.
Lady White smeekte hem in tranen om haar te helpen. Hij
was nder de indruk van haar oprechtheid en volharding en
hij gaf haar de glanzende ganoderma. Lady White maalde
het kruid en diende het toe aan Xu Xian die vlug terug tot
leven kwam. Xu Xian was nog altijd bevreesd bij de
herinnering aan de witte slang in het bed van zijn vrouw.
Lady White verzon een verhaaltje om hem gerust te stellen.
Zij vertelde hem dat de slang , die hij gezien had, in feite
een draak uit de hemel was. Het zien van de draak was een
goed voorteken. Ze zei dat zij bewusteloos was want anders
had zij wierrook verbrand voor de draak. Xiaoqing voegde
eraan toe dat zij ook iets wit had gezien dat op een slang of
een draak geleek, maar dat dit ding van het bed naar het
raam was gevlogen en verdween. Xu Xian was niet langer
achterdochtig en geloofde het verhaal dat lady White hem
had verteld.
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges

Centres d'intérêt liés