Vous êtes sur la page 1sur 1

Chieàu hoang vaéng.

b b b c ««ˆ.« ˆ«««« «« «« Œ œ»»» »»œ


Lam Phöông
« « « « «
«
======================
& “ { _««ˆ . «j «
ˆ« _«««ˆ . ˆ« «ˆ . ˆ« l ˙«
« =» l
Coù nhöõng chieàu möa buoàn giaêng giaêng khaép loái Coù nhöõng

««« «« « «
(Maáy naêm) daøi cuoäc ñôøi quaân nhaân ñaây ñoù Maáy naêm

bb b «« . œ
J
& ˆ« »» ««ˆ . ˆ« ««ˆ. «««ˆ l ˙»»» Œ »œ»» . œ»»» l œ»»» .
»
========================= Jœ»»» œ»»» . œ»»» »»»œ. œ»»»
l
chieàu giaù laïnh tím caû hoaøng hoân Toâi ñi xa thoân xa heo huùt löng
trôøi xuoâi ngöôïc khaép neûo ñöôøng xa Ñoâi khi mang taâm tö anh lính xa

b bb « ‰ « « «« «« « « «« «« « Œ «« ««
« « . « «
ˆ. « « « « « «
ˆ. « « ˆ.« ««ˆ ”{
1.
& «ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ
«j
========================= «ˆ l « .
_«ˆ «ˆ _ˆ««« . «ˆ
_«j
ˆ« l «˙
ñeøo Röøng xanh hoang vaéng tieâu ñieàu Vaø loøng nhö thaáy coâ lieâu Maáy naêm...
nhaø Maø loøng vaãn thaáy xoùt...

b b b «« . « ««« «« «« « Œ « « « «« «« ««
ˆ
« ˆ
« « « «
2.
& «j ˆ.
«
========================= « «
ˆ l l l
ˆ« __ˆ««« . _««˙ _«ˆ« _ˆ«« _««ˆ . ««ˆ j
__«j ˆ« ˆ« j
ˆ«=l
...xa Vì non nöôùc coøn ñieâu taøn Ai coù veà mieàn soâng Höông yeâu

b bb « Œ ««ˆ« . ««« l « Œ « =
«˙«
=========================
& ˆ« __««ˆ . «_« ««j
ˆ
« «««
ˆ «« l ««

j _˙ «
_
«
ˆ . «« l
_«ˆ
« _j««ˆ « «
thöông Nhaén cho raèng ngöôøi chieán só phong söông Ngaøy gaëp

b b « « «« «« »œ. ««ˆ« . « «
« «
« «« ««« « «« «««ˆ.« «««ˆ «« . ««
b «
ˆ
« . «
ˆ
j
« «
ˆ. «
ˆ
« »
» »
œ
»
=========================
& l «
ˆ«
j «
ˆ . «
«ˆ «
ˆ. «
ˆ l «
ˆ
« . ˆ«
j «ˆ =_««ˆ l
nhau töø khi löûa khoùi binh ñao Ngöôøi ôi giôø bieát ra sao Ñaàu xuaân ñeán nay laø

b bb Œ «« ««« «« «« «« ««« . ˆ««« ««˙« Œ œ»»» œ»»» =l


«
«˙« «
ˆ. ˆ«
=========================
& «
l _«ˆ« . ˆ« _«ˆ« . ˆ« ˆ«
j l
bao Toùc buoâng daøi hoa caøi tung bay theo gioù Maù em

bb b «« . ««« ««
ˆ« »» ˆ«« . «ˆ ˆ.««« ««««ˆ l ˙»»»
œ
J
»
=========================
& Œ »œ»» . »»»œ l œ»»» . Jœ»»» œ»»» . œ»»» œ.»»» =
œ»»» l
hoàng aám loøng aám caû muøa ñoâng OÂi chia ly taâm tö choân kín khueâ

b b b « ‰ « «« «« «« ««« «« « ««« «« «« « « Œ =”
«ˆ« «j ˆ
« . ˆ
« «
ˆ.
=========================
& ˆ« ˆ
« ˆ
l « . ˆ« «ˆ. «ˆ __««««ˆ . ˆ«« l _««˙ .
«j
phoøng Ngaøy ñi ai nhôù ai mong Coøn toâi goùi troïn noãi loøng.