Vous êtes sur la page 1sur 1

Problemes_MAGNETISME-1

3-5-20111. Un prot entra en un selector de velocitats, com el de la figura, on B=3000 G i E=210
5
V/m.
Quina s la velocitat del prot si no es desvia? Si hi entrs amb una velocitat superior a la
calculada, cap a on es desviaria?
e=1,610
-19
C


2. En un espectrmetre de masses, un i de
58
Ni, de
crrega +e i massa 9,6210
-26
kg, saccelera a travs duna
ddp de 3 kV. Si B=0,12 T, determina el punt dimpacte dels
ions.
3. Una barra metllica de massa M, inicialment en reps, est repenjada sobre un parell de
varetes conductores horitzontals separades una distncia L i per les quals circula un corrent
constant I. Tot el muntatge es troba en el si dun camp magntic segons sindica.
a) Si negligim el fregament, determina el tipus de moviment de la barra i la seva velocitat
al cap dun temps t.
b) Si el coeficient de fregament esttic s
s
, determina el valor mnim del camp per a que
la barra es posi en moviment.