Vous êtes sur la page 1sur 1

Problemes_OSCILLACIONS

1. Una partcula que es mou amb un mhs t velocitats de 16 cm/s i 12 cm/s quan es
troba a 3 cm i a 4 cm, respectivament, del punt dequilibri. Determinan lamplitud i el
perode.

2. Una molla, de massa negligible i de constant k=250 N/m es penja verticalment dun
suport fix i suneix al seu extrem lliure un objecte, de 10 kg de massa, que es deixa
lliure quan la molla no est deformada. Escriu lequaci del moviment resultant de
lobjecte.

3. Una massa puntual de 30 kg est fixada a una molla horitzontal, de massa
negligible i constant elstica 10 N/cm, que inicialment no est deformada. Una altra
partcula, de 10 kg, llisca sobre la superfcie apropant-se a la primera amb una celeritat
de 2 m/s. Determina lequaci del moviment resultant de les partcules si la collisi s
completament inelstica i si es pot negligir el fregament amb la superfcie.

4. Considerem el moviment del pist del motor dun cotxe com a m.h.s. Si la carrera
del pist s de 10 cm (doble de lamplitud) i el motor funciona a un rgim de 3600 rpm,
calcula la fora mxima que sexercir sobre el pist de 500 g i la seva celeritat
mxima.

5. Un bloc enganxat a una molla oscilla verticalment amb una freqncia de 4 Hz i una
amplitud de 7 cm. Quan es troba en el seu punt inferior, se li afegeix al damunt una
petita partcula (de massa prou petita com per no alterar loscillaci). Determina en
quin punt perdr el contacte la partcula amb el bloc i lalada mxima a qu arribar la
partcula.

6. Un oscillador esmortet perd un 3,5 % de la seva energia en cada cicle. Quants
cicles han de transcrrer per a que es dissipi la meitat de la seva energia?

7. Una massa de 50 g est lligada a una molla i realitza un moviment oscillatori
esmortet amb un perode doscillaci de 2 s. La seva amplitud disminueix un 5 %
cada cicle. Suposant que la seva equaci del moviment ve donada per


Determina i la constant de la molla k.


0 x x 2 x
2
0