Vous êtes sur la page 1sur 32

Nama Kursus: Asas Pengurusan Data

Kod Kursus: BBR23303Tajuk:
Kesukaran Dan Miskonsepsi Bidang Statistik
Nama Ahli Kumpulan:

1)Too Su Chen ( DB100682 ) 5) Noor Farhana Bt. Oman ( DB100938 )
2)Loi Patricia ( DB100657 ) 6) Mislia Bt. Atan ( DB100360 )
3)Teow Kah Ti ( DB100759 ) 7) Siti Norazah Bt. Md Mahdi ( DB100068 )
4)Lui Lee Fong ( DB100656 ) 8) Siti Mariana Bt. Jamian ( DB100119 )

Miskonsepsi Umum dalam
Matematik

Pemahaman yang kurang lengkap dalam fakta-
fakta nombor.
Kelemahan dalam komputasi/pengiraan.
Kesukaran dalam memindah pengetahuan.
Kesukaran untuk membuat perkaitan dalam
pengalaman matematik.
Kefahaman yang kurang lengkap mengenai
bahasa matematik.

DEFINISI MISKONSEPSI

Miskonsepsi didefinisikan sebagai kekaburan
dan tidak kesempurnaan atau salah kefahaman
tentang sesuatu.

Masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam
pembelajaran matematik dan sering menjadi
penghalang kepada mereka untuk memahami
konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan
konsep yang mereka salah ertikan.Teknik yang digunakan untuk menghurai,
dan mempersembahkan data, biasanya di dalam
bentuk taburan frekuensi.

Dalam bidang pendidikan, statistik biasanya
digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam
pelbagai situasi.

Contoh, taburan pelajar mengikut pencapaian
dalam ujian.

STATISTIK
Ia biasa digunakan dalam proses pemindahan
skor mentah kepada graf, poligon kekerapan atau
histogram, termasuk pengiraan dan penggunaan
julat, peratus, min, median dan mod.

Nilai Jumlah
Mahasiswa
A 5
B 9
C 25
D 3
E 1
MISKONSEPSI STATISTIK
DAN
CARA MENGATASI

1. Kesalahan yang sering berlaku apabila pelajar
diberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan
seperti untuk mencari median bagi suatu siri data.
Sebagai contoh:

5, 2, 4, 8, 2, 3, 1

Kesilapan biasa yang dilakukan oleh pelajar, iaitu
tidak menyusun semula set data tersebut dan membuat
kesimpulan akhir bahawa jawapan bagi penyelesaian
tersebut adalah 8.


Penyelesaian:

Median ialah nilai terletak di kedudukan
tengah skor-skor yang disusun secara menaik
atau secara menurun.

Penyelesaian bagi penentuan median untuk siri
data tersebut adalah dengan menyusun semula
siri data:

1, 2, 2, 3, 4, 5, 8

Maka, 3 adalah median bagi set data.

Oleh itu, guru perlu mengorganisasi dan
mempamerkan skor dalam bentuk yang teratur
supaya ia lebih bermakna. Taburan yang disusun
secara menaik atau menurun akan membantu
pelajar dapat mentafsirkan data dengan cepat.

2.Bagi konsep mod, kesalahan umum yang sering
berlaku adalah seperti:Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar iaitu
nilai tiga tersebut telah berulang dua kali menjadikan
mod bagi set data tersebut 3.

Penyelesaian:

Mod ialah skor yang mempunyai kekerapan tertinggi
dalam sesuatu taburan skor.

Penyelesaian mod bagi set data terkumpul adalah
markah 4 kerana mempunyai kekerapan tertinggi
iaitu 5.


Oleh itu, guru perlu memperkukuhkan pembelajaran
dengan menggunakan konsep dan kaedah yang baru
melalui penyelesaian masalah seperti menggalakkan
murid mencipta dan menyelesaikan masalah mereka
sendiri yang serupa.

3.Penentuan min bagi suatu data juga
terdapat kesalahan umum atau miskonsepsi
seperti contoh:

Antara miskonsepsi yang sering berlaku apabila
pelajar salah anggap dan berfikir bahawa nilai data
adalah 5 di mana hanya terdapat 5 petak lajur.

Min =

Penyelesaian:

Min dikira dengan menjumlahkan semua skor yang
diperolehi dalam sesuatu pengukuran dan hasil
tambahnya dibahagikan dengan jumlah bilangan skor
atau kekerapannya.
Nilai min bagi data tersebut adalah di mana
penyelesaiannya seperti berikut:

Min =

Bagi mengatasi masalah miskonsepsi ini, guru
perlu menggalakkan murid rajin berlatih soalan
seperti ini dalam bentuk jadual taburan
kekerapan dengan skor yang tidak terkumpul .
Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan bagi jisim 108 biji bebola
plumbum yang dijual di sebuah kedai.

Soalan :
1)Lukiskan satu ogif bagi data di atas.
2)Daripada ogif itu, carikan bilangan bebola plumbum yang jisimnya sekurang-
kurang 8.5g.
Jisim (g) Bilangan Bebola Plumbum
3.1 - 4.0 5
4.1 - 5.0 11
5.1 - 6.0 31
6.1 - 7.0 35
7.1 - 8.0 16
8.1 - 9.0 7
9.1 - 10.0 3
Penyelesaian:
1)
2) bilangan bebola plumbum yang jisimnya sekurang-kurang 8.5g=
(108 102) biji = 6 biji
Kesilapan yang biasa dilakukan ialah salah mentafsir ogif.
Salah jika terus mengambil nilai 102 biji daripada ogif sebagai jawapan.
Sebenarnya, nilai 102 ialah bilangan biji bebola yang jisimnya kurang
daripada 8.5g. Jadi kita perlu tolak 102 dari jumlah 108 untuk mendapat jisim
yang sekurang-kurangnya ( melebihi) 8.5g.
i) Melukis histogram
a)Menggunakan sempadan bawah dan
sempadan atas

Selang
kelas

Kekerapan

Semp
Bawah
Semp Atas T. Tengah

20 29 2 19.5 29.5 24.5
30 39 3 29.5 39.5 34.5
40 49 7 39.5 49.5 44.5
50 59 5 49.5 59.5 54.5
60 69 3 59.5 69.5 64.5


SALAH
Pasangan yang pertama
Betul
Semp bawah yang
pertama
Kesilapan umum:
Salah juga jika tinggalkan ruang di antara turus-turus segi empat
tepat apabila melukis histogram.


b) Menggunakan titik tengah
titik tengah mesti berada di tengah
c) Menggunakan selang kelas


Salah
Betul
ii) Melukis Ogif
Kekerapan K.longgokan
Median mesti nilai dari graf
iii) Melukis poligon kekerapan


Data di atas perlu dikumpulkan mengikut selang
kelas (class interval) tertentu sebelum graf
histogram dan poligon kekerapan dibuat.
Matematik
moden
32 30 30 29 28 37
26 25 25 24 23 32
20 20 18 17 10 7
Jadual ditaip dalam Open Office.org Calc. Untuk
membuat histogram dan polygon kekerapan, baris
untuk titik tengah dan frekuensi perlu dihitamkan.
Klik Chart di pada Tool Bar dan pilih Column and
Line supaya histogram dan poligon kekerapan
berada dalam graf yang sama.

Klik Next. Kemudian anda perlu membetulkan sedikit
graf anda dengan klik pada 3 pilihan; iaitu Data series in
rows, First row as label dan First column as label.
Klik Next.

Klik Next lagi apabila kotak dialog Data Series muncul.
Pada kotak dialog Chart Element, masukkan tajuk
histogram anda pada ruang Title dan juga nama untuk
paksi-x dan paksi-y pada ruang X axis dan Y axis. Anda
boleh pilih untuk Display Legend atau tidak (contoh di
bawah tidak memilih Display Legend). Kemudian
klik Finish. Selepas itu, graf anda akan kelihatan seperti
ini.Untuk membuang ruang antara setiap bar, dwiklik
pada bar yang berwarna biru (seperti di bawah).Kotak dialog Data Series akan muncul dan pilih Options.
Kemudian lihat padaSettings, terdapat dua
pilihan; Spacing dan Overlap. Tukarkan kedua-duanya
menjadi 0% dan klik OK. Graf anda akan berubah seperti di
bawah.Jika mahu menukar warna graf anda, pada kotak dialog yang
sama, (Data Series) pilih Area dan cari warna kegemaran
anda. Jika mahukan garis sempadan untuk graf anda, dwiklik
pada ruangan kosong dalam graf sehingga keluar Chart
Area. Pilih Borders dan klik style Continuous. Klik OK dan
graf anda akan kelihatan seperti di bawah.
Untuk membuat graf ogif, anda memerlukan titik tengah dan
data terkumpul seperti dalam jadual di bawah. Hitamkan
titik tengah dan data terkumpul.Langkah 1:
Klik Chart pada Tool Bars. Klik Line, klik Smooth lines dan klik Lines Only.
Kemudian klik Next.

Langkah 2:
Untuk Data Range, anda perlu tandakan (tick) pada tiga kotak; Data
series in rows, First row as label dan First column as label. Kemudian
klik Next.

Langkah 3 :
Klik Next lagi dan anda boleh isikan tajuk ogif anda pada ruang Title,
isikan label untuk paksi-x pada ruang X axis dan paksi-y pada ruang Y
axis. KlikFinish jika sudah selesai seperti di bawah.


Langkah 4:
Ogif anda akan muncul selepas itu dan anda boleh juga
mengedit ogif anda seperti Langkah 7 di atas. Selepas
meletakkan garis sempadan dan menukar warna, ogif anda
boleh kelihatan menarik seperti di bawah.

Terima
Kasih