Vous êtes sur la page 1sur 149

1 {Š6»}n

z
}p„
ž
~ Ýzg Å6WŒ Û ]c W ó{Š6»}n: wzZ [!
[Oe W: wzZ `
 ie
“ W:xzŠ `
[se W:xÎ`
°Z ¸ e W:xg X `
~ Ýzg Åžg Ig Š q Z ó{Š6»}n:xzŠ [!
4G4I
5!:wzZ `
bÑŠÆ [ s èEG 5E
G
žg IgŠ q ZgzZ [s[ éE 5B-dZ 9‡:xzŠ `
~ Ýzg ÅÉ ò @ gzZñ/ôg U W ó{Š6»}n:xÎ[!
ò @
É ñ ôg U
z/ WgzZ {Š6»}n: wzZ `
G
ò @
É zñ/ôg U WgzZ [s[ éE 5B-dZ 9‡:xzŠ `
~ Ýzg Å‹g P< Ø Zèó{Š6»}n:xg X [!
Ø è » s ¦ Z : wzZ `
<
Ø è »îG
< 0½É â : xzŠ `
Ø è»¨¦ : xÎ`
<
Ø è » «ZØ:xg X `
<
t · Z »Y fy›gzZ {Š6»}n: Q`
iF ZÂgzZ {Š6»}n: Q[!
iF ZÂgzZ {Š6»}n:: wzZ `
[ZŽ »]2P gzZ {Š6»}n: ¼[!
µª: wzZ `
µZuzŠ : xzŠ `
µZŠ: xÎ`
µåa:xg X `
µVZv0 : Q`
µÙ : ¼`
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
2 {Š6»}n

ž
ZÐ ~ yZ X ñâ •
» ÞZ Ä ¯ q Û ~g Y ezŠ a Æ ðÉggzZ e Z@ Å ã̈Z » âä \¬z: 4vZ
}g \ }g ø •Z ÅTì » Ë¥z Y m ZŸ ZuzŠ gzZ Zƒ ~ ]gßň y M Œ Û x !Z » Tì Ÿ
G
ðÉggzZ eZ@ Å ã̈Z » âÑuZz » wz4 Ætz• ïE L 3µgzZ ƒ Å Y m Z X ðƒ 6~ ·]|9
~ *Š kZ ñƒ D™ ,@ Æ ] â© Z {Š™ wi *
Æ vZ Ã]÷Zp ã^KZ }È Æ vZž @ì ó
ì „ §t Xì Œ6ðÉg 0Ð t Ü Z Äg kgzZ §z Z (q Z »ë Z ‹â ©Z yZ X ,g Z ¦Ï0 i
Û z » yZZ ä ~
À7
ž{ »]¡ ã̈ZB‚B‚Æ äƒ ¦Ñ êL q Zt gzZì c Šg Z Œ  wÎgÆvZ&
Xì Ì
y̈Z ][Z Ðq Z:gz ì ]! µ Z ƒ 1™ *Ã]¡KZ b§Å Vzgâ Y ä Vâ ̈Z ¤ Z
X •z » § ~¡ÏZ ]â ©ZÆ [ sz,~ xs ZXì @ ƒ Ìg ZŠ™ ! B‚B‚Æ äƒ §!
G-! IF
Æ }n ñƒ D™w Ñ+ZÐ ]Z fz•Æ Y fŽ • +Š åE 4&
C {z ÃøL G}g ø ~ [Â kZ
Ë„ h •á J
u Å D}g øX • D M Ãbâ s§ Å ¶Š g Z Œ Û®$ — Âï c  Zz Ã}Š6
Z
G-d
ÔÌÅ [ éE 5B ZÆ kZ Ð Tƒ H7„z, (Z ~ }g ! Æ }Š6Æ }n ä Ý ¬ szc
X ƒ Cƒ
s%Z kZÆ xsZ ñf~ }g ! Æ }Š6Æ }n ¬ Ð ™¼ h ' × 6qçñkZ ë~ sf
X • D™ÃsÜ~ ïKZ [s+”  â ÀÐ T• f  {^Y »
Æ}Š6Æ}n
•ñ »xsZ Y f~}g !
kZ y xgŠ Æ Y fžì ~gz¢ * ™ç»Šzu Å c kZ ¬ Ð ä™c 6}Š6Æ }n
Mg ‡}g ø ]! t‰ Ü z D™· _ » Z åXE3W î0ÏJ5k!Xì V¹s %Z ÝZgzZì J
u ¾t · Z ~X
:ì t · Z6VÂ!sf `gŠ »Y fgzZ Y •x ÓÆ ïGE 4O]IZ ~ZkZžce 6g d‚fÆ
nÈ è‡X å Z  Zz *Ö Ã}n LZ Ð V•Z a Æ ]Z0 • Zzi Z Å ~  x™Z Ñ ( 1
: •Dâ•Û
Í¡ì ¡e à`n× š†Ê çãÊ !äi^qæ‡ p] ! äe à’’jì] ^ÛÚ h^rvÖ] š†Ê
DME
ÔÖƒ ÌŽÒ à`e ‡çrm ¡Ê ànËÓÖ] æ äqçÖ] oÊ
ów !
Æu ó侻XìXm 5V; Æ Y fx Ó — ó Vð; gzZ {n ZÎ â ( 2
J eß}g ‚ Æ
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
www.KitaboSunnat.com

3 {Š6»}n
: • ˜x x  0Z)´X • 4ZŠ ~,q Š 4  {)zBgzZ yŠ¤
Æ Y fƒ 
oÊ ]çË×jì] æ é…ç ^â‚m æ ^ããqæ ^•^u ^ãÛŠq æ é†vÖ] †Ã• ᜠo× ]çÏËi] æ
DNE
Ÿ Ýœ oa é…ç œ ^Ûâ…^˾œ oju àm‚nÖ] æ äqçÖ]
Vð; VâzŠgzZ }n Æ kZ ñZΟZg ‚ » kZgzZ w!
Æ ]gúžì t · Z6]!
k Z » Y fgzZ
~ }g! Æ Vï* kZ Æ ‚Vð; VâzŠ gzZ }n Æ ]gúä Y fgzZX ì , » kZóÆ
?7c •, » ]gúÌ{z Hžì Hs%Z
» VâzŠ yZ ~ ]gß+Z ƒ “  i ~ Vð; gzZ }n ¤ Zžì t · Z Ì6]! kZ » Y f ( 3
Xƒ z {)z *Î~ Vð; c ƒ H\ Z å6}n }Xì Z  Zz Ì* Ö
 Zz ~ ]gßÅ• —
X ǃ Z J e » Vð; gzZ}nžì t · Z Ì6] ! kZ »Y f ( 4
Ù ªÆ yZ gzZƒ : “
C  i ~ yZªÆ • B; VâzŠ gzZ {n s %Z ûy xgŠ Æ Y f : ( 5
c ìZ  Zz {Š6» }n ž ì ~ ]! kZ sÜs%Z Xƒ :60 Z Ì» • Æ nË~ ä™
ïŠ g Z ŒÛZ Zz Ã}Š6Æ }n {z ì 4ZŠ ~, {n » ]gúž • b‡Æ ] ! kZ Y fŽ ?ï
ï Šg Z ŒÛ ïÃ}Š6Æ }n {zì 74ZŠ ~,{n » ]gúž• b‡Æ ] ! kZ Y fŽ gzZ •
X•
aZ c  Zz ´g î {n CZ a Æ ]gúžì 7òúŠt Ì» ËÐ ~ ïG4O] I Z ñf ( 6
Z E
CZ ]gúª ó7c ì 4ZŠ ~,{n » ]gúžì ŠzöJ ] ! kZ sÜ~ZkZ c ÅY fXì
YfxÓ Âì m» äƒ ïÆ }Š6Æ }n J V ˜ X 7c σgÕÐzz Åp g î {n
G-!
Æ }n Ž Æ +Š åE C ‰Æ ¢q )ñZÎâóì ï{Š6»}n ÁiZ Áž • b‡Æ ]! kZ
G-!
Æ [ kZ KZ ä ëaÆ +Š åE C 4Z •ó bâ s§Å ¶Š gZŒ Û®
$ Ðzz ÅdÁKZÃ}Š6
Xì ÅwEZ b ˜Z Å[s+” a
)Xì Z  Zz¬Ñ *™ {Š6» }n žì t < Ø è » +y M Ðfg/ó•Æ‹g Z < Ø Zè ( 7
G d
gzZX H7B‚Ææ z åO]I}g7 •ñ » [ éE -
5B Z~ }g ! Æ}Š6Æ }n ä ã]Z)´~¢q
{Š™y Ò „Æ ã]Z)´ ä ]Z|>Š .x * x ÓÆ ˆâ gzZÆ gzšÆ ã]Z)´žì t |
ÜÓu ]ƒ]EE g u kZ à yZ ë Âì ] ! Å ã ]Z ) ´ J  V˜X ì H 7žÜ » ïgzZ bÑŠ
6gîÆ t Z]Æ DD†q] ä×Ê ^_ì] Ü$ ‚ãjq^Ê ÜÓu ]ƒ] æ á]†q] ä×Ê h^‘] Ü$ ÜÒ^vÖ]
D O E

¯6qçñkZž • n g h » ä™ lgZ  ¦t ëÐ [ s+” p ó• BgŽ ò$ vZ ÃgzZ gzm


t ÝZgŠ X ,™: ûÒ$ iÕñÆ xñfvŠ c ã]Z)´B‚Æ •ñ¦$ LZ ‰ Ü z D VZ
Æ ã]Z)´gzZ xñf‰² • ïŠ g Z Œ Û ~I eZzg Ã}Š6~ ÇS0 Z Å [f]Z|
X ì ï{Š6»}n q Š 4

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

4 {Š6»}n
: • D â• Û ã]Z)´
DPEØ–Ê] å†jŠÊ ]ˆñ^q á^Ò á] æ äqçÖ] ÌŽÒ á] oÖ] l^ßÚ©ÛÖ] ð^ŠßÖ] †¿Þ kËù×Þ

X ó óì aZ —
J e » kZpì i ZŽp¤ g î{nž• D ÑŠzÂÅ]!
Z »p kZÃVÂgúë L L
Û ™ YÐW
: • Dâ•
àÚ æXkÛÃÞ æ ^ãfÊ gq]çÖ] ݈jÖ] àÚ X^`e àŠvm ^Ú æ 霆ÛÖ] o× grm ^Ú ^ßnfÊ
ä×Ö]çq…] æ Xoqæ‡ ÄÚ ^n×Û äjÚˆjÖ] p„Ö] çâ ]„âæ Ø–Ê] çãÊ àŠuŸ^e „ì]
DQE
àÇ×fm ànu oi^ße ÄÚ ä×%ÛÖ oßÏÊçm á] oÖ^Ãi
 Zz Ha Æ ]gúžì c
ä TXì ?HgzZ ì Z Š ™ ãZz Ð b§hZ ä ë :L L
Xì aZ {z  ZñÃŒZ ä TgzZ óì 4 {zgzZ Ç}™e
ñÃkZ {z  ZñÐ ï¢ÃZ
 Zz
vZ ~gzZì HB‚Æ ~ç KZ ~ Ï0
i YZzŠi Z ä ~ x ZoZ» Tì „z ({Š6»}n)t gzZ
}Š =ÂÌ~ }g!
Æ V@ KZ Å (} Š6Æ }n ) ]!
ÏZ = {zž Vƒ@
™y Z Ð
X ó óN Yƒ y ZŽ {z Z

: •Dâ•Û (gzZ q
Z
DRE
änÖ] çÂ‚Þ æ äfvjŠÞ ^Ú ÔÖ„Ê XàãßÚ ^–m] ànËÓÖ] æ äqçÖ] p] ÔÖƒ gru àÛÊ
ïŠ ]úŠ Å ÏZgzZ • BïëÃ]!
ÏZ Â xJ e ÃVð; gzZ } n ªVâzŠ yZ ä TL L
X ó ó•
: •Dâ• Û (gzZ q
Z
à ^ßÇ×e ‚Î ^ÛÒ Xàm‚Ö] oÊ Ä_ßi æ è‚e å†j‰ á] áæ†m p†ì] èËñ^› ðŸ©a Øe^Ïmæ
á]çìŸ] ðŸ©a oÖ^ô Ê X ènÞ^ßf×Ö] •¡fÖ] ˜Ãe oÊ èߊÖ] oÊ kf$ ^Ûe ÔŠÛjm àÚ ˜Ãe
‚Îæ XèߊÖ] oÊ Ø‘] äÖ ànËÓÖ] æ äqçÖ] †j‰ á] Ü×ÃnÖ ènÖ^jÖ] èÛ×ÓÖ] ÑçŠÞ Üâ†nÆ æ
D SE
óóóó#"äßÚ‡ oÊ ]•çãÃÚ á^Ò
5qZ ~ +Š gzZì ® {Š6»}nžìt wì »Xì {z¤
$ ZuzŠ q Þ W!
Z . Æ kZgzZL L
+Z Ìä ï G4O] •q áZz •g Æ V¸´ ‰Æ yažì â¸t …ž 6X ì Š XZ
E
• D™yÒ bÑŠ P~ sf ÌaÆ VzuzŠ {z´Æ yZgzZ VǸ yZ LZ ëX ì ½]!
ŠŽñ~ ïGE4O]z yWŒÛ ÝZ Å õE4E
/F& J eÆ Vð; VâzŠ gzZ }nž Ï ñYƒ ãZz ]!tÐT
ó'
ó ‰y J eB; VâzŠgzZ {n CZ 'gú~ äâ iÆ ~  wÎgÆvZgzZì
ãZz Ãc kZ KZ ñƒ D™w Ñ+ ZÐ/ôg U Š q Z d
WgzZ g ŒÛ Æ {g Š
ä ã]Z)´ˆ Æ kZ
Ë Y @Š6
X •$ 47 ],Æ XXèÛ׊ÛÖ] éœ †ÛÖ] h^ruZZïÅy ZgzZŠ ‹Z ÅX c
53@ Û
â•
: ì sf `gŠ yZÄ» kZ ðƒ ù• á 6qçñÆ [s[ ~y WŽ Å ã]Z)´
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

5 {Š6»}n
†jŠe 霆ÛÖ] ݈֜ æXg’Ãiæ •‚Ži æ ð^Û×ÃÖ] ÌÖ^ì àÚ o×ÂX ÜvËÛÖ] •†Ö]
gvjŠÚ æ è߉ äÞ]V ÜãÖçÏe ÄßjÏm ÜÖæ gqæœ æ ^ãnËÒ æ ^ããqæ
aÆ ]gúgzZ Å¿#ÅY fñƒ f  x »Ð ƒgzZŠŸä Tž[ZŽ h Âì » ¿kZ
Æ ]gúž H: r Z 6w¸kZÆ Y f ä kZ gzZ c ÛZ
Š g ZŒ Zz —
J e » Vð; gzZ }n Æ kZ
X ì ïgzZ <— J eÃ}n LZa
ñY ~Š ]úŠ ÃVÍß Å ä™: Æ kZ cñY H: ÃkZž @ ƒ 7t È » <  c ï( 8
yZgzZŒaZÃähgÆ yZ ¿ðÞì 7†x|t » äƒ ò[Z • òÅVzi ú õ 0 †
tnç » [ s+” ‰X }™SÅ ähgÆ yZ Ã0# Ö Z ñƒ ïŠ g ZŒ Û úÃ5ZŠ Z Å
 7¦ZŠÆ kZ {z pì ï{Š6»}nž • D WÃD™g ZŒ
‘ Û Z » ]!
kZ ò¯ ã! i {zžì
}n {z ZuzŠ • D™W69‡Æ }Š6Æ }n {z Âq Z• D VZ ¯6qçñkZ {z ÌZ 
X~ ]îKZ [s+” t èÑqX • ïŠ g ZŒ Û úÐZ gzZ • ïŠ ]úŠ Å ä™: {Š6»
{n a Æ ]gúgzZ • ¦ZŠ Æ }Š6Æ }n {z • ïŠ áZjÆ wZ ¸Z Æ G™ x ‰
Dƒ 7•Zz ÌÐ p°k˜Z Å ï[s +” tX • BaZ Ð õE /F& J e : óÃ õE
4E /F4E
& Je
Å
: ìt {zì Åp°Ž Å<  cïä èEG4G 5ß ZX
DTE
Üju †nÆ ^f×› Ì×ÓÛÖ] àÚ ä×ÃÊ Å…^ŽÖ] g×› ^Ú çâ
Û xiÑÐZpZƒ Hc_Ð • ä qg•
Š: gZ Œ
X c á » Tžì ÷{zŠ Z%Ð ïc
[zq
ª Zƒ c Û xiÑ Ãä™Æ kZ pƒHc_ä qg •
Š: g ZŒ á » ä™Æ Tžì @ ƒ {z ïž c Í
X ǃ 7g Õ Â Ç}™:gzZ ÇA [ ZN  Ç}™ÐZ¤ Z
Ìà y$ }g ‚ LZB‚B‚Æ }n {z • C™ {Š6&ZpŽ ž ì c W~ Ú Š âÀ ( 9
zi !
gzZz¼ »J  óyŠ¤ów!ÆuB‚B‚Æ }n &Zpà Zz ä™: {Š6»}n ²• y J e
E E
4& J e Æ X• Y ¡
G™ xž ì t §ZzX ì q) Z » Y f6õ/F Z ,Z tX • B
g A Ì{)z
„g™ ãZz ] Zg „Ñ! {gÃè Å ã]Z)´ÃT ~ ó pkZ Âì &ïÃ}Š6Æ }n ðä Z~
G-d
½ZgzZ [ éE 5B ZÆ }Š6Æ }n b§ÅG™x‰{zžì tnç » [s+” ²X •
KZ pD™7I {Š6»}n aÆ V@gzZ)Hzzi KZ b§Å ã]Z)´gzZ •7b‡Æ
X • ï ŠáZjÆ G™xgzZ òã]Z)´ O Y ~k  
g »gzZ Vzk’
*Ö {n CZ Vñø) a Æ ]gúž ì t •¸ Zg ø ~ }g! Æ }Š6Æ }n(ë 10
ì „z •¸ Zg ø Â~}g ! Æ Vƒ 0
Âìnç » Vƒ 0 V˜X ì Z
gzZ Vð; Æ ]gúJ  Zz¬Ñ
 Zz ¬Ñ Ì*
Z Ö Vƒ 0LZ Ð VzŠ% bZ a Æ ]gúªì ~ }g ! Æ }n Æ ]gúŽ
}g ! ó » Vð; Æ ]gúË ; gXì HÜÌq ) Z » Y f6kZ äòx x
kZ ÂX 0Z)´ž 6ì

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

6 {Š6»}n
4ZŠ ~ XX^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ]ZZ t ì 7Z  Zz * Ö Ã yZ a Æ ]gúž ì t •ñ Zg ø ~
Xì Yƒ Z Ö »Vð; LZaÆ ]gú~ ] Ñq ‰V;ó•
 Zz XXèÃm…„×Ö ]‚‰L L *
Æ ]gz¢pì ´g îÃ}n LZ ¬ÝZ a Æ ]gú~ ª  q Å x ZwZ gzZ i ú b§ÏZ
Xì ^ Ö Ã}n LZaÆ kZ Ì~ Vpq VâzŠ yZÐ 80
Y * ZÆ • c •
Æ }n g óy*X Zƒ ù• á y*q Z Ð y ZÄÆ ó{Š6»}nL~ Y 2005 ~Z ót ZÑ ZL)xâ
o lZ JW~óyWŒ Û Õ L)xâ Ð s§Å szžZ ¶Zg 6T¸ bâ s§Å ¶Š g Z Œ Û®$Ã}Š6
] ‚h × ~ ót ZÑZ L)xâ ~ ˆ
' Ü ¬Æ y*sîkZ }gøX Zƒ ù• á × óz dg7½q Z ~
t ‚Ão lZ ] ‚ yZ {” ù• á ~ ót ZÑZ L)xâ ä szžZ ¶Zg V Zi Zˆ Nƒ ù• á 6qçñkZ o lZ
 Zz Æ }Š6Æ }n ~ Tž Hê » ä™ A
Z % [  +Z qZ 6qçñkZ ñƒ n g
Z» ]2á Zz äY ñVZ J
q [ ZB‚B‚Æ wÑZ+ Z µÐ <  z [Â~ }g ! Æ äƒ
kZ g]z È » w Ñ+ Z Æ ƒ  óeZzg R• c Vƒ áZz ì ® $ Ã[sX ñYH 7 î*²õd
G5µ
Ì» bÑŠ ‰ 7Ð s§Å òã ]Z)´ ~ [  kZ ä ëa kZ• ïE3½G òã]Z)´6qçñ
X ì 1{^ Y dq Z
G™x‰• ŠŽñ•ñzŠ ~}g ! Æ} Š6Æ }n ~ xžì 7s %Z ðÃ~ kZ
~ Ýzg Å bÑŠ •ñª q Š 4 } g øX • ï Š g Z ŒÛ ïÃkZ Y •‰²ì Z  Zzt qŠ 4 Æ
o Î KZ ä VrZèY • Bgó Ž ò$vZÃLÌÃY •z Y fáZzp g •ñ ZuzŠ ëgzZì SZggzZ ~ ¸
Ì4gzZ¸ ÌIZÆ kZ {zgzZì ÅÒÃÅ ä™x¥Ã¬ÆvZÐ <  z y WŒ Û Æ™Š ¿Z ~
R•q Z c$
® Ã}Š6Æ }n ~ Tžì 7ŠŽñw¸ (Z Ì» ݬ ËÐ ~ xpX ¸
• ë ú~ + Š c Zzg R•q
e Z c$
® Ã} Š6Æ}n i°eŠ .x * Ž gzZƒ Š¹e Zzg
ŠŽz!Æ DÃyZ ä à ¬vZ Üó × o× ä×Ö] äוœZ ì c Û ä yWŒ
â• Û ~ }g ! Æ Xž• vß {zt
Š ™{ Ze
Xì c
QóbÑŠ ãWŒ Û ë¬ Ð ƒ  XÐ ,™„~V” õ0 ëÃbÑŠ ~ }g ! Æ }Š6Æ }n
X Ð ,™7bÑŠÆ iFZÂ~y WgzZ wZ¸ZÆ G™xñfQ/ó ô§U WQÄó ì " Š qZ
ILG

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

7 {Š6»}n

wzZ [!
Û ]c
~ Ýzg Å6WŒ W:{Š6»}n

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

8 {Š6»}n

wzZ `
h^f×q km•
: ìžg Ie Wsf `gŠ Å[ Zx Z >gÎ?Š ãWŒ Û «6[ŽzÆ }Š6Æ}n
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù Øû Îö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
DQUVh]ˆuŸ]E —àømû ƒøç+ mö ¡Êø ø àøÊû†ø Ãû m% áû]ø oÞF•û ]ø ÔøÖô ƒF à$ ãôfônû eô¡øqø
[O LZ {z ž óÃ VÂgúÅ yZZ I Z gzZ Ã V@ gzZ V- ç KZ ,Š È \W! ~
 Ñ } ZL L
žì dÛ {Š c
Œ iÆ ]! kZ ¿t » y ZX ,™ 1 \
6 zQ (Æ Vzn) LZz‰ » ( VzgŠ e)
X ó óñY ~Š: 1ÃyZgzZ ñY 1yTÃy Z
Û »[sÆ]Z0 ` Zzi ZgzZ VÂgúy›
?VY t•
Š Ã] Z0 ` ZziZ ¬» [ sTžì „gƒ ãZz ]!
¬» [sÏZì ;g Y c t Оg ItWkZ
ž• ` ™yÒ ¬ ] ! t ëgzZóì ;g Y c
Š ÃVÂgúy›x ¬
X ó óåZ
 Zz {Š6»}n ~ [sÆ]Z0 ` Zzi Zžì t· Z6]!
kZ » fx Ó L L
Z gzZ Оg I e
àÚ àãn× ànÞ‚mZZ + „ q W „ q Zž ì eù t ì t Â]! À. Þ ‡
a Æ VÂgúy›x ¬ gzZƒ ;g ƒ " U  Zz {Š6» }n a Æ ]Z0 ` Zzi Z ÐXX àãfne¡q
Z
y›x Ó Âì ;g ƒ " U Zz {Š6» }n Оg I e
Z WkZ a Æ ]Z0 ` ZzZi Z ¤ Zóï
G-d
5B Z » }Š6Æ }n ОgI e
[ éE WkZ a Æ ] Z0 ` Zzi Z¤  Zz Ìa Æ V Âgú
Z ǃ Z
X ǃ ï{Š6»}n aÆ VÂgúy›ƒ  Âì ;gƒ "
U
G-d
„™f »}Š6Æ }n ~žg Ie WkZžìt w ì »[s[ éE 5B Z 9‡gzZ [ s+”
‰
ƒ 7„ wEZaÆ õ/F EE
4& J e Ã}n V; Æ V1²[ OgzZì 7
•¸t ~ w ì}g øX å @
: • ] ;Žz sf `gŠ ÅkZì ß †
Š ÑZ ì[OX ( 1
: x|»Y *
@'Æ kZ²ì — J e ÌÃ}n B‚B‚Æ y$ x ÓŠ Z%Ð ó ó ð^Þ•Ÿ] ÄÚ h^f×qL L
G
ž• s ï³t ˆÆ ä™c ~½~ha D~ ] Y!£ LZ [ s[ éE 5B-dZ 9‡gzZ [ s+”

¸Ð Y fyZ ëX ó óì 7ï•
t½W ç {zžÐ ,™lg Z ¦ á ¬~ÑÆ [ O — J eÃ}nL L
Ð Vs¦ÑÆ kZ . Þ W!Æ p~½Æ [Ož @ B â•Û ·_Ì»žg Ig Š q ZB‚B‚Æ
p¦Ñ » kZ „z ì p~½Ž » {)z s MZóeóxßó > & ó >Ãi †óñY ƒ Ýq /Zz ÃyZ Ì

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ y WjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

9 {Š6»}n
wÎgÆvZ …Š Z%{z ÏA 7Ð [ ËŹ{z ì Š Z%Ž Å à ¬vZÐ p ÖZ y ZÉ ì 7
ìt x|» > &ŠŽñ~ yWŒ Û ž ÇA 7t ~ [ ŹÌËX ÏA Ð g Š q Z Å ~

Š q Z …x|t » > &É X N Y Å ZŠ ZB‚Æ p ÖZgzZ ] éJ5G
g 4˜³¼ ] Îg âZ ~ ]‡zZ yZž
~gz¢ * ™ qŽg s§Åg Š q Z¬ Ð V1 ŹaÆKÃÂC Ù Æ yWŒÛ b§ÏZì MÐ
y!i TyWŒ Û èYì HwEZ ä x Z™/ô c  z wÎgÆvZ ~ ãçÁ {z ~ g
~ Š q Zžì
Å
óûG3B Z kñØZó7Z [ ó G
` @ + E
îœÒÉZ øGG£ó[²Z y—ž : ì y!
4& i Å x Z™/ô {z ì Zƒ wi *
~
s§Åžg Ig Š q Z a Æ ä™³ãçÆ [Oë Z  a kZ ó~ y! i Å b ôgzZ kz²Z
gzZì ï• á Ì— J e Ã}n {z´Æ y$ ~ VsÆ [Ožì @ ƒ x¥t … • D™ qŽg
§Zz ~ Tì e Zzg sf `gŠ Å ~g g ?Š Å kZX åszc~ ~  ~tÇ~ Vs4Z [ O
Û ~}g !
: • Câ • ÆØñ 0 yZ$ñóȬ {¦ñƒ D™y Ò ]¬Å’ Z
ànu äÂ^q†j‰^e k¿Ïnj‰^Ê h^rvÖ] ØfÎ oÞ]†m á^Ò æ oÞ•… ànu oßʆÃÊ
D UE
XXoe^f×re äß oãqæ l†jŠÊZZèm]æ… oÊ æ Xoe^f×re oãqæ l†ÛíÊ XoßʆÂ
X¸ D™ ¬Š ¬ Ð wz4 Æ ¬Æ [s= {z gzZ ¬Š = Z  1 yT = ä VrZ ÂL L
[O LZ {n CZ ä ~ ˆƒg ZË Ð zz Åì áøçûÃö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$ ]ôæø äô ×# Öô ^Þ$ ]ô Æ yZ ~ :
Ð ( gŠ e) [OLZ {n CZ Ð kZ ä ~L ž
L ì~e Zzg q Z gzZX ó ó1 , J e Ð ( gŠ e)
X ó ó1Ö
Æ õE 4E
/F& J e Ã}n [Ož * ™ÒÃÅ ä™" U t Ð V1 Š¹ˆ Æ ùkZ Å ~g g
p ÖZžìt wßZ ~Š ã gzZ ª »‚ÁßZ èYX ì ïª ÑgzZ Ýq Ñ q Z óå @ ƒ 7w EZa
}uzŠ ‰ {)z ‹Y [Š ZgzZ = ó¹Ãžg Ig Š q ZaÆ ”Å Vs¦ÑgzZ k˜ZÆ6WŒ Û
~tÇ[Ow– ÆñÈ ¬ ]|._Æ g u kZçO Xì Ýq ßF gzZ E¯6 § · wßZ
x âZ ókg à 0Zój• Û ÑZgà0Z óáZg x âZñÈ ó ¬ ]|gzZ óå  @Y HwEZ aÆ õE
E
4& J eÆ }n ~
/F
I&E
X ‰à Zz + YÃy! i ! ²{Š c iÐ {)z ~ çlBi)´gzZ ~C Ù Ž)´ ó2
` ZziZ Âg ut ž • D ™ sz@ t Å ó ó oe^f×re äß oãqæ l†jŠÊ L[s +” ‰
ÃxÀÆ kZÜŒ Û » ó ó oe^f×reL Lž• D™ n²t ë ~ [ZŽ Æ kZ Âì m{ a Æ ] Z0
ÏZ sÜ™f » T H w EZó ó[OL LÂa Æ äÖ {n CZ ä È ñ ¬ ]|èY óì ;g ™" U
aÆ VÂgúy›x ÓÉ ì 7m{aÆ ] Z0 • Zzi Z sÜe  Mt gzZX ì ~žg Ie W
X ì @
ƒC Ù ªÐó ó àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô ^ŠøÞô æø L Lp ÖZÆ kZž 6 ì ó x¬
:Y Zg M Å+¬gzZ ó ó à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö LX ( 2
+¬yZX ì 1 {Š6»}n Š Z%Ð ó óY *
Š ÑZ ì[OL Lä +¬+y
MgzZ }nx Ó â½
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

10 {Š6»}n
• x âZÆ ¹‰gzZ {)z ?Œ Û x âZ ó! ²Z 0Z x â Zóm é}8E–1Z x â Zó~dx â Z‰• ÌY •‰~
IE &
• Y Zg WÅ +¬sÜtž ñY Œ:t ÃY ZgWÅ+ ¬yZa kZX {)z ~ çlBi)´óY ZÁZ  c ™i1Z‰
_ö‰• Ìx â ZÆ ¹‰ •ž¤ ZÐ ¹ ~ Xž • Y Zg WÅ +¬g;Z Yy ZtÉ
X •^ Ã6Š ¿ZzgŠ ‰ •
X| 310 °õ Z ó~dk ̀0·Q1Z x âZ ó~d‚( 1
—àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³m5þ ™
:• D â • Û ~dk ̀0Z)´~ ô=Åe  M kZ
àËŽÓÊ Xàãjq^vÖ àãiçne àÚ àq†ì àâ ]ƒ] àã‰^fÖ oÊ ð^ÚŸ^e àãfŽji Ÿ
àãÖ š†Ãm ¡òÖ àãfne¡q àÚ àãn× ànÞ‚nÖ àÓÖæ àãâçqææ àâ…çÕ
D MLE
ÙçÎ àÚ pƒ^e †ñ]†u àãÞ] Ü× ]ƒ] XЉ^Ê
g(Z ¹x~ k]B‚Æ V- & ß ÂìÐ Vzy•Æ ]gz¢KZ 'gúy›{z Z  LL
ƒ x¥ž @ ÃVzgŠ e KZ 6zZ LZÉ óOg : îÃVzn gzZ Vß !
,™ 1 \ LZ ñƒ D™
G
X ó óÃ$Ð VÂ! {Š e
f Z Å èEG¨ ÃgzZ • 'gúŠ Zi M {zžñY
4 ^
ÃX• K ÜwZ ¸ZÆ Y f~ }g ! kZ ä ~dk ̀0Zˆ Æ kZì ñZg KZ Å ~dk
 ̀0Zt
kZ ä V,Zžì * ™yÒ ñZg Å ~dk ̀0Z ÑÝZ 6VŒ Zg øèY ìg ™yÒ 7VŒ ë
Xì ˆƒ yÒ 6gî ãZz Ç! ~ ]g „kZ {zgzZì ŒHx|» e W
| 207 °õ Z óY ZÁZŠ c c ™i1Z óy M ÅZ ãç( 2
i0¼ 
: ì ~ yWÅZ ãç
Ù^Î ð]†ËÖ] ^ß$‚u Ù^Î ‚ÛvÚ ^ß$‚u Ù^Î XŒ^fÃÖ]çe] ^ß$‚u ð]•†Ö] h^f×rÖ]æ
äÖçÎ oÊ àm†n‰ àe] à áç àe] à èßm‚Òçe] g×ãÛÖ] àe onvm oß$‚u
ÐŽÖ]æ ^ãjãfqæ ^ãnßn p‚u] o_Çi Ù^Î V ]„Óâ —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™
D MM E
ànÃÖ] Ÿ] †ì¤]
VrZó Hy Ò ä ·Ð ë ¹ äVrZ ó Hy Ò ä kmZ1Z Ð ëX ì gŠ e Š Z%Ð [ OL L
gzZ Ð yú0Z {zó HyÒ ä ù0 ¼Ðí ¹ä VrZó Hy Ò ä Y Z• Û x â ZÐ ë ¹ ä
}g ! ø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ w¸Æ \¬vZ • D™e
Æ —à$ ãôfônû eô¡q ZzgÐ +§0Z {z
Z K Z ( ]gú) {zž ¹ ( ä +§ 0Z ) ä VrZž ~
 KZ gzZ ç M q
gzZ Ï| J e à ã%
X óÆ
ó ç Mq
Z ñZÎÏ| J e ÌÃs§~uzŠ
| 370 °õ Z óm é}E
BÄZ ~i Z°Z Z0£Z–1Z óy M ÅZ x ©Z ( 3

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

11 {Š6»}n
: ì ~ m é}8E‚
à ^ããqæ †jŠe é…çÚ^Ú èe^ŽÖ] 霆ÛÖ] á] o× èÖŸ• èm¤] å„â oÊ †Óeçe] Ù^Î
០^â†Ã•æ ^ããqæ †jŠe ^ãn× ‹nÖ èÚŸ] á] o× èÖŸ• ^ãnÊæý ànnfßqŸ]
DMNE†ñ]†vÖ] •]…] äÞ] å†â^¾ —àønû ßô Úô çûÛöÖû] ðô ^ŠøÞô æø™ oÖ^Ãi äÖçÎ

bZ Ã]gúyZŽ âžì „g™ª ÑŠ 6]!  M tžì ¹~ ‚Å e


kZ e  M kZ ä –1ZL L
ŠŽñðÉg Ìs§Å]!  M kZgzZ'ì Š
kZ ~ e Š ¬» äÖ Ã}n LZÐ VzŠ%
c
ðô «ŠøÞô æø ™ w¸Æ \¬ vZ èY Xì 7~gz¢ * Ö Ã Vß!gzZ }n LZ 6~& ßž ì
X ó ó• 'gúy›Š Zi M Š Z%VŒžì ;gƒ ãZzt 6gî~C
Ù ªÐ—àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
| 516 °õ Z ó~ ðšE Z Y ZÁZŠ&0ŸZ·1Z ó~N‚( 4
E3Å
:• D â • Û ~‚Åžg Ie  M kZ ~Nx â Z
äe ØÛjŽi ojÖ] éXð¡ÛÖ] çâæ h^f×rÖ] ÄÛq —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™
á] ànßÚ©ÛÖ] ð^ŠÞ †Ú] é‚nfÂçe]æ Œ^f àe] Ù^Îæ …^ÛíÖ]æ Å…‚Ö] ÑçÊ éœ†ÛÖ]
DMOE
†ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÖ é‚u]æ ^ßn Ÿ] gne¡rÖ^e àãâçqææ àã‰æ¨… àn_Çm
zZ Æ øzŠ gzZ 1KZ ]gú& ì gŠ e {zt gzZ ì ¦ Å [O ó™
0Z gzZ ì fhzZ 6  °L L
BJ eÐ (gŠ e) [OLZÃVzn gzZu LZ {zž Š c Š ¬ÃVÂgúž ¹ä {D1ZgzZ k„
X ó ó• Š Zi M {zžn ƒx¥ž @ ZgzZ
Og ?ç M q
IE &
| 538 °õ Z óòig Z¦Z ~çlB²Z/0·vZg Y ÌØZ1Z ós ç Z ( 5
IE&
:• Dâ • Û ~‚Åe  M kZ ~ çlBi)´
àãâçqæ ^ãe àn_Çmæ àãn× ^ãßnì†m —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ oßÃÚæ
á^Ê!!!Ôãqæ o× Ôeç$ oÞ•] é]†ÛÖ] äqæ à hç%Ö] Ù‡]ƒ] Ù^Ïm àãÊ^_Â]æ
oßÃÚ áçÓm áœVŸ] ˜nÃfj×Ö çâ k×ÎD àãfne¡q àÚE oÊD àÚE oßÃÚ ^Ú k×Î
æ gne¡rÖ] àÚ àãÖ ^Ú ˜Ãfe àff×rjm ᜠ^Ûâ‚uœ ànãqæ ØÛjvÚ ˜nÃfjÖ]
æ èÚ•^íÖ] èßâ^ÛÖ] æ èÚ¢^Ò …^Ûì æ Å…• oÊ èÖ„fjÚ é†vÖ] áçÓi Ÿ ᜠ•]†ÛÖ]
o× ä×–Ê æ ^ãe^f×q ˜Ãe 霆ÛÖ] oì†i ᜠoÞ^%Ö]æ ^ãjne oÊ ];Â^’Ê á^f×q ^ãÖ
D MPE
èÚ¢] àÚ ˆnÛji oju ÄßÏji ^ããqæ
Æ yZ gzZ B\ 6  ° yZ {zžì t p» —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ gzZL L
zZ LZ Ù
@ Y ¹ ÂñY ? Ø Z ÀÐ }n Æ ]gúZ  èY óB  ,J e ÃVîU gzZ Vzn LZ=g f
»XX àÚZZ ~ XX àãfne¡q àÚZZ ž}™wZÎt ¤Z :‰‰‰™dŒ Û Æ}n LZ Ã} À LZì
E G
" E G
"
zŠ ~ úG3 EVŒžìg~ ‚ft gzZì aÆ úG3 EVŒ ó óðLž
š3 š 3 G4X3
L Vƒ Ht ~ ð3G ÈH
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

12 {Š6»}n
ªá | hzZ [Oq ZÐ ~ yZ • ™
 °}g‚¹ Ž k0 Æ ]gúžt Âq Z • ]ÑÈZ
gzZ 1Dq Z ( sÜñƒ ng î {n) b§Å)Š { gz& gzZ ~&
ß ]gúŠ Zi Wžì t Š Z%
žìt x|ZuzŠgzZ VƒŠŽñ[OZ zŠ~ yk0
ZiÐ kZ c Æ kZ²† :C Ù !
~ •hzZ
~& ßgzZ ~ kZž @
á wﵘªá \ 6}n LZz‰» [O„ q Z LZ ]gú
X ó ón ƒ t•Û~
3ÅZ ~iœZ·0Z0 Ý°Z†+ -Z w ) `ÁZ1Z x â Z ó çG
X| 597 °õ Z ó~Š Z å›E
E .n.ÅZŠ Zi ( 6
:• ˜ ~‚Åžg It M kZ ~iŽ 0Z)´
Ù^Îæ !èm•…Ÿ] àŠf×m V èfnjÎ àe] Ù^Î —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™oÖF^Ãi äÖçÎ
DMQE†ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÖ àãâçqææ àã‰æ¨… àn_Çm V å†nÆ
GE
u LZ {zžì I »Y f}uzŠ² óB| hzZ ,gŠ e {zžìt Š Z%Ð kZžì ¹ä îE 4G
0G L # ZL L
5¢ èE
X ó ó• 'gúŠ Zi M {zžn ƒx¥ž @
B,J eÃ}n gzZ
| 606 °õ Z ó~iZg +-Zõx â Z.
ó Z‘Z ( 7
:• Dâ •Û ~‚Åžg It M kZ
‹nÖ äÞ] ÄÚ ^ããqæ †jŠi àÚ áŸ ànÞˆm Ÿ àãÞ] àʆÃm •]†ÛÖ] Ù^Ïm á] àÓÛmæ
g×› àÓÛm Ÿ l]…çjŠÚ à`Þ] àʆÃnÊ ^ãi…ç ̎Ói ^ãÞ] ^ãnÊ ÄÛ_m Ÿ é…çÃe
DMRE
àãßÚ ^ÞˆÖ]
• 7'gúãZi {zž Ç ñ Yƒx¥t ~ }g!
Æ yZž ñY ½]!
tžì eÌt gzZL L
ó 74ZŠ ~,{zžŠŽz!
Å: LyQt Ð kZ ì , J eÃ} n LZ ä TèY ó
ÆkZ 1
• 'gúàZz {Š6{zž Ç ñ Y 1 yT ÃyZ : óÏ}Š wÅt ‚Æ ËÃ, LZ {zž Ï ñY
X ó óǃ: eÌc_ » *
iÐ yZgzZ
| 692 °õ Z w•Z ~z é}E 4ÉZ/0vZ†+-ZÜ*
G3E è‡ ó~z¡ ‚( 8
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø ‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³m5þ ™
—à$ ãôfônû eô¡q øø
:• ˜ ~‚Åe  M kZ
á^Ê ˜nÃfj×Ö àÚæ èq^vÖ á‡†e ]ƒ] àãËu¡Ûe àãÞ]‚e]æ àãâçqæ àn_Çm
D MSE
˜Ãfe ÄË×jiæ ^ãe^f×q ˜Ãe oì†i 霆ÛÖ]
ó ó àûÚô L LgzZ ìC Ù !
aÆ ~ , J e Ð VzgŠ e KZ ÃVâ$
 q Ë{z² B  gzZ Vzn LZ {zL L
Eš3G
"
ó Xó á • ÉgzZá \
Ã{ ‰ÆgŠ e KZ ]gúªóì aÆ úG3 E6VŒ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

13 {Š6»}n
EEBÄ EE
 M kZX|701 °õ Z ó ö§3 Z ö§i ZŠú0£Z0£Z 0vZ†]»_Z1Z x âZ óe‚( 9

D™‚Åe
:• ˜ ñƒ
àãâçqæ ^ãe àn_Çmæ àãn× ^ãßnì†m —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ oßÃÚæ
DMTE
Ôãqæ o× Ôeç$ á•] é]†ÛÖ] äqæ à hç%Ö] Ù]‡ ]ƒ] Ù^Ïm àãÊ^_Â]æ
6zZ LZÃ ( VzgŠ e) ™
yQgzZ B \  ° {zžìt p» —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™L L
LZ ì @ Ø Z ÀÐ }n Æ ]gú¤
Y ¹ ÂñY ? ZX B 
,J e ÃVîUgzZ Vzn LZ Ð
ó óX z™d
ŒÛ Æ}n LZÃ} À
 M kZX|725 °õ Z ów•Z °hZ ~Š Z å›E
Åe 3ÅZ •Z'
E Z 0 ·0 Z+-Z î ´ x â Z óyi {‚( 10
: • ˜ ~‚
àn_Çm á] ànßÚçÛÖ] ð^ŠÞ †Ú] Œ^f àe] Ù^Î ... àn_Çmæ ànì†m p] —àønû Þô ‚ûmö ™
D MU E
†ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÖ é‚u]æ ^ßn Ÿ] gne¡rÖ^e àãâçqææ àã‰æ¨…
Û yÒ ~ ‚Å e
Dâ•  M kZ ™^Ð M ) ... BJ e c
N\{zžì t Š Z%Ð —àønû Þô ‚ûmö ™L L
VzgŠ e KZ ÃVzn gzZ Vzu LZ {zžì Š ñ „0Z (•
Š ¬t ÃVÂgúÅyZZ IZž ¹ä k
c
X ó ó• 'gúŠ Zi M {zžnƒx¥tž @
ó ç Mq
Æ Z ñZÎBJ eÐ
Å
D™‚Å e  M kZ |ó 754 °á ó©0
ÑZ y § 0 Š- 0 Z0 Š- 0·x â Z óûG3B+ Zs Z ( 11
:• D â •Û ñƒ
æ‚fm á^Ò p„Ö] ០àãâçqæ o× àãn× æ] àâ•^Šq] ÄnÛrÖ ØÚ^• àãn×Âæ
D NL E
äqçÖ] çâ èn×â^rÖ] oÊ àãßÚ
èY óì {n sÜŠ Z% Ð ó ó àãn×ÂL L c
ì ï• á ß}g‚ Æ VÂgúyZ —à$ ãônû ×øÂø™ gzZL L
X ó óå„ {n {z ‰C™C
Ù ªÃq T'gú~ qY
X| 671 °õ Z ó?ÅZ ~g »ÑZ£Z 0·vZ†1Z ó?Œ
Û ‚( 12
:• ˜ ~‚Åžg I› M kZ
á^Òæ ð^ÚŸ] ØÃËm ^ÛÒ àãâçqæ àËŽÓm àÒæ Ù„fjÖ] l^ne†ÃÖ] é•^ kÞ^Ò ^ÛÖ
á] #" äÖ牅 ä×Ö] †Ú] XàãnÊ é†ÓËÖ] gÃŽiæ XàãnÖ] Ù^q†Ö] †¿Þ oÖ] ènÂ]• ÔÖƒ
DNME
àãrñ]çu oÖ] tæ†íÖ] á•…] ]ƒ] àãn× gnÖ¡rÖ] ð^ì…^e àâ†Ú^m
Bg îÃVzn LZ b§ÅV- &
  6 ZgR¼ ( » qYgzŠ ) ~ &Zp[²èaL L
ß {zgzZ å ¹!
» à ìxÐ áZjÆ yZgzZÚ Š s§ÅyZÆVzŠ%÷t » yZgzZ ‰
vZ Â å ;g0 ̄ !
]gz¢KZ {z ÌZ  ,Š ¬» ä\ ÃVzgŠ e6 Š ¬t à ~
zZ LZ ÃyZž c  wÎg LZ ä \¬
X ó ó,™{Š Zg Z »åÙ !
C •Æ
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

14 {Š6»}n
ó 0³• Z +-ZŠ qƒqM
X|747 °áM ó 0Z‚( 13
:• ˜ ~‚Åžg It M kZ
àønû Þô ‚ûmö ™ ØqæˆÂ ä×Ö] ÙçÎ à oÞ^Û׊Ö] é‚nf kÖ^‰ àm†n‰ àe ‚ÛvÚ Ù^Îæ
D NNE
p†ŠnÖ] äßn ‡†e]æ ä‰]…æ äãqæ o_ÇÊ —à$ ãôfônû eô¡q
ø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô‚ûmö ™ w¸Æ \¬ vZ Ð ãG {D ä ~ ž • ë +§ 0 ·L L
ugzZ {n CZ (ñƒ D C ‚iÅ e  M kZ ) ä VrZ  H wZÎ~ }g! Æ —à$ ãôfônû eô¡øqø

+ Å X ó óHC
Ù ªÃç M N !
KZgzZ 1,J e
 M kZX ï±–! Z 0 Ý°Z†+ -Z w °x â Zz öÐC Z£Z 0·+ -Z w °x â ZóA°‚( 14
Åe
Û ~‚
:• D â •
D NOE
é‚u]æ ^ßn Ÿ] àãjq^vÖ àq†ì ]ƒ] åçqçÖ] o× ^ã–Ãe ànì†m p]
ZgzZ ìaÆ ~
?ç M q  B wZe 6Vzn LZz‰ » VzgŠ e yZ {z ªL L
 q Ë{z Z
Ä X ó óOg
5E
Åžg It M kZ X|860 °á ó öÐE4DZ b-Z wŠ ¬ 0 Z0 /51Z óy M ÅZ xE ° [ é5ÒÉZ ( 15
E
:• D â • Û ~‚
àãâçqææ àã‰æ¨… àn_Çm á] ànßÚçÛÖ] ð^ŠÞ àÚ é‚nfÂçe]æ Œ^f àe] Ù^Î
D NPE
†ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÖ é‚u]æ ^ßn Ÿ] gnÖ¡rÖ^e
Ð VzgŠ e }n gzZu LZ {zž ì ¹~ }g! Æ ó óÝð0.ÅZ Y ̈L Lä >D1Z gzZ k
ñ „0ZL L
X ó ó• 'gúŠ Zi M {zžn ƒx¥ž @ ó ç Mq
Æ Z ñ ZÎBJ e
X|885 °á ó¦YZ/0•Z'Z +-Z y ;' gó g-Z Ä( 16
:• ˜~‚Åžg It M kZ
à‚m ¡Ê àãÞ]‚e] ÄnÛqæ àãâçqæ o× p] —à$ ãônû ×øÂø™ àe†Ïm p]—àønû Þô ‚ûmö ™
DNQE
^ÊçŽÓÚ ^ãßÚ ^òn•
: î ÌÃq ËgzZ 6Ÿx Ó LZ gzZ Vzn LZ ª —à$ ãônû ×øÂø™ ,™ d
ŒÛ {z ª —àønû Þô ‚ûmö ™
X ó ó,hg
ÑZ¾0Z /Z†·1Z¾
X ©0 ó 0Z‚( 17
Û ~‚Åžg Ie
:• D â •  M kZ
àãâçqæ àËŽÓm àÒæ ó ó èfrvÖ]L L oßÃÚ oÊ Ù„fjÖ] l^ne†ÃÖ] é•^ kÞ^Ò ^ÛÖ
àãnÊ é†ÓËÖ] gÃŽiæ àãnÖ] Ù^q†Ö] †¿Þ oÖ] ^nÂ]• ÔÖƒ á^Òæ ð^ÚŸ] ØÃËi ^ÛÒ
àne цËÖ] ànfmæ àâ†jŠi ÄÏnÖ gne¡rÖ] ð^Þ•^e àa†Ú^m #" äÖ牅æ ä×Ö] †Ú]

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

15 {Š6»}n
D NRE
àâ†jŠe †ñ]†vÖ] ͆ÃjÊ X†ñ]†vÖ]æ ð^ÚŸ]
C™wì {Š6{z ÃÏZgzZ å ¹!
ÌZ 6 ZgRÐ ~ ]ZŠ ¬ ( ÅqY gzŠ ) Å&Zp[²èaL L
gzZ Ú Š s§Å yZ Æ VzŠ%÷t» y Z gzZ ‰Bg î b§Å V- & ßÃVzn LZ {z gzZ‰
,Š ¬» ä\ Æ VzgŠ e Ãy Zž c
Š ¬Ã ~
 Ñ LZ ä \¬vZ Â å ;g 0 ̄ ! » à ìx
Æ äƒg˜Æ y ZgzZ ñYƒ ãZz t• Û yxgŠ Æ V- &
ßgzZ VÂgúŠ Zi M gzZ Vƒg˜{zž @
X ó óñY Hwì 'gúŠ Zi M Ãy Z :

Ù ¤·#Z óZgج 0Z‚( 18
X Zgج 0ZC
:• D™y Ò ~‚Åžg It M kZ
†ñ]†vÖ^e àŠfj×m Ÿ oÒ ÄßÏjÖ] àÚ ð^ÚŸ] ÄßÛm äjÊ¡ì é‚Ú h^_íÖ] àe †Û á^Òæ
D NSE å‚Ãe ÔÖƒ Ù]‡ Ü$ é……‚Ö^e àãßÚ ÄßÏji àÚ h†– mæ

ó¸ D™ IÐ Ü [ÕÃV- &
Ð VÂgúŠ Zi Mž @  ñ æ0 /]|L L
ß~ ÄܧzŠ LZ[
»¿t ˆ Æ yZQ ¸ ó Dgâ Ð } hÃÃkZ fhzZ [ÕÐ~ y Z ÌŽ gzZƒ: ¹xÅy Z
X ó óŠ
ƒ
㻟Z·0 Z0· k ó ; Z ì ( 19

:• D â•Û ~‚Åžg It M kZ
é‚u]æ ^ßn Ÿ] àã‰æ¨… æ àãâçqæ àn_Çm á憊ËÛÖ] Ù^Î V p‚u]çÖ] Ù^Î
D NTE
pƒ^e àãÖ š†Ãm ¡Ê †ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÊ
J eu LZ gzZ }n LZ {zžì ¹~ ‚Å e
B,  M kZ ä +¬žì ¹ä ~uZzL L
X ó óñY ~Š: 1Ãy ZgzZ • 'gúŠ Zi M {zž ñY 1yYtž @ Z ñZÎ
Æç M q
X| 1270 °á óÏß M Šú¦+-Z [ Þ¯Z1Zó ãšZ bzg ( 20
:• ˜ ñƒ D™‚Å ó ó à$ ãônû ×øÂøL L~žg It M kZ
æ] àã‰æ¨… o× V ØnÎæ àâ•^Šq] ÄnÛq o× XXàãn×ÃeZZ •]†ÛÖ] á] †â^¿Ö]æ
oÊ Ì×jì]æ äqçÖ] çâ èn×â^rÖ] oÊ àãßÚæ‚fm á^Ò p„Ö] ០àãâçqæ o×Â
D NUE
†jŠjÖ] ]„â ènËnÒ
ßó wZe 6Vzn c
Vzu LZžì Ìt w¸qZ gzZ ì ŸZg‚ Š Z%Ð ó ó à$ ãônû ×øÂøL L~ C
Ù ªgzZL L
Ù ªÃq T'gú~ qY §zšèY
E E
~ ªkZ Å õ FJ e {n p å{n » yZ {z ‰C™C
/4 &
X óì ó s %Z » +¬
3G
~‚Åžg It M kZ X| 1307 °õ Z ó~g ‡Z Y ðE©ÅZ ŸZ 0 Z0 Œ0 & œ óy#Z ì ( 21
Û
:• D â •

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

16 {Š6»}n
é‚u]æ ^ßn Ÿ] àã‰æ¨…æ àãâçqæ àn_Çm á憊ËÛÖ] Ù^Î V p‚u]çÖ] Ù^Î
DOLE
Œ^f àe] äÖ^Î äeæ pƒ^e àãÖ à•†Ãm ¡Ê †ñ]†u àãÞ] Ü×ÃnÊ
ƒx¥tž @ Z ñZÎBJ eugzZ}n LZ 'gú{zž ¹ä +¬žì ¹ä ~uZzL L
Æç M q
X ì w ¸Ì» k„0Z ¸gzZ ñY ðà: 1ÃyZgzZ • 'gúŠ Zi M {zž
x 1898 °áó~zÎZ/0·ó~zâ‚( 22
:• ˜~‚Åžg Ie WkZ
^ÞˆÖ] g×› àÓÛm Ÿ l]…çjŠÚ àãÞ]æ †ñ]†u àãÞ] àʆÃm á^e Ðu] p] DoÞF•û ]øE
D OME
^ãi…ç ̎Ói á] ^ãnÊ ÄÛ_m Ÿ ^ããqæ †j‰ àÚ áŸ àãßÚ
Ã\ M LZ ä VrZž~ w q kZ • 'gúŠ Zi M {zž ñY 1yTÃyZžìt Š Z%Ð ó óÌŠ ZL L
,J e Ã}n LZ ]gúŽèY óì 7eÌc_ » *
á iÐ yZ ~ ]gß+Z Xƒ c
Ö
X ó óÏáÅ, CZ {zž YY H7yát ~}g!
ÆkZ
X ©Z% ½0£Z)´ ó©Z%‚X ( 23
Û ~‚Åe
:• D â •  M kZ
oÞ•] ^ããqæ à hç%Ö] Ù‡ ]ƒ] é]†Û×Ö Ù^Ïmæ àÖ‚Šmæ ànì†m p] —àønû Þô ‚ûmö ™
D ONE
h†Î] p] !Ôãqæ o× Ôeç$
Ø Ð }n Æ kZ Z
?  Z À » ]gúX B \(,gŠ e KZ ) {zž ì t Š Z%Зàønû Þô ‚ûmö ™L L
Xó ™
ód
ŒÛ Æ}n LZÃ} À LZì @ Y ¹ ÂñY
X| 1376°á ó~ å›iÅZÜ*
0 Ý°Z† ó~Ä‚( 24
Û ~‚Åe
:• D â •  M kZ
DOOE
àâ…æ‚‘æ àãâçqæ ^ãe àn_Çm p]
X ó óB ,
J eB‚GI  ° ) y ZJ
Æ (™ gzZ}n LZ ª
3E
4¨iÅ
X| 1393°á ó öŠG Zg êZ·0 }ÑZ· óy#Z Y ZçZ ( 25
:• ˜ ~‚Åžg Ie  M kZ
äÖçÎ ^ããqæ oju ^ãÞ‚e ÄnÛq ^â†j‰æ 霆ÛÖ] h^rju] o× ènÞ•†ÏÖ] èÖ•] àÚæ
oßÃÚ á] Ü×ÃÖ] Øâ] àÚ ‚u]æ †nÆ Ù^Î ‚ÏÊ—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ oÖF^Ãi
D OPE
àãâçqææ àãÞ‚e ÄnÛq á†jŠm àãÞ] Xàãfne¡q àÚ àãn× ànÞ‚m
 Mt ?Š q
žg Ie Û Æ õE
Z ~ bÑŠ ã M Œ 4E
/F }g7 gzZ [sÆ ]gúL L
& J e ÌÃ}nž ©y$
 M kZžì ¹ä DIZ }g‚ ¹ gzZ ì Ì —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™
t x|» e

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

17 {Š6»}n
X ó óÏBJ eÃ}n gzZ y$
}g ‚ LZ 'gú{zžì
X ~<%ZvZ Y zY Ãß Z1Z óðz‚( 26
o× p] —à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û Ÿøô ù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³m5þ ™
DPQEàãâçqæ

,gŠ e 6
,™ 1 \ zZ LZ {zž,ŠÈÐ VÂgúÅݸgzZ V@gzZ V- ç KZ ! ~
 Ñ } ZL L
X6Vzn LZ ªó ó
G3Å =ŠE
X| 1225 °õ Zó~ åE4hI©E Å
5E Z ~ çX . ZvZ Y zè‡X ~1‚( 27
:• ˜ ~‚Åžg It M kZ
àãâçqææ à㉨… àn_Çm á] ànßÚçÛÖ] ð^ŠÞ†Ú] é‚nfÂçe]æ Œ^f àe] Ù^Î
霆ÛÖ] ០˜nÃfj×Ö XXàÚæZZ †ñ]†vÖ] àãÞ] Ü×ÃnÖ ]‚u]æ ^ßn Ÿ] gne¡rÖ^e
DORE
^ãe^f×q ˜Ãe oì†i
KZ }n gzZu LZ {zž Š c Š ¬ÃVÂgúÅ yZZ IZžì w¸ » {)z >D1Z gzZ k„0ZL L
E 3G
"
ú ó ó àÚô L LgzZ X • 'gúŠ Zi M {zž ñY 1yYtž @óÆç M q
G3 šE Z ñZÎBJ eÐ VzgŠ e
Xóìó C\ ( 6}n LZ )z‰»gŠ e KZ ]gúèY ì ó aÆ
ó~] 'Y–1Z #Z§
Z4Z ó Z Z^P ( 28
: • ˜ ~‚Åžg Ie WkZ
æ‚fm Ÿ oju h^f×rÖ] àãâçqæ o× ànì†m pœ àãfne¡q àÚ àãn× ànÞ‚m
D OSE
èq^vÖ kq†ì ]ƒ] Ðm†_Ö] ^ãe †¿ßi é‚u]æ àn Ÿ] 霆ÛÖ] àÚ
b§kZ6}n LZ [O{zžžì È » —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™L L
žB \
X ñW: Ãz ðà »ŸÆ ]gúÆçWq Z ñZÎ
EoBÄ
| 1224°áó ö- ZR0Z ~ å£+ Z0·0£Z kmZ1Zh ó =Zs Z ( 29
Å

: • ˜ ~‚Åžg Ie WkZ
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ZZ
D OTE
àãâçqæ ^ãe àn_ÇnÊ àãfne¡q àÚ àãâçqæ o× ànì†m p œXXà$ ãôfônû eô¡q øø
З à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ZZ
X ó óB , J eÃ}n LZÐ kZgzZÔ B \ 6}n LZz¼ »[ OLZ {zžìt Š Z%
ÅY fáZzp g mÐ ´ )ZÆ¢q)ë[ ZX ‰§ · ! ²Å +y Mz }nñf Ât
X • D™7ä%P Ƨ ·zŠg Z
Ð58²Z î0™z ËZe ó ç.E Å
öG E G2. Z‘Z( 30
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

18 {Š6»}n
: • ˜ ~‚Åžg Ie WkZ
†j‰ æ á‚fÖ] æ äqçÖ] o× قŠÖ] æ ð^ì…Ÿ] •]†ÛÖ] æ gm†ÏjÖ] ð^Þ•Ÿ]DànÞ‚mE
^ãe^f×q ˜Ãe o_Çi 霆ÛÖ] á^Ê ˜nÃfj×Ö àÚ æóóóo×Ãe p‚ ]„Ö æ èßmˆÖ]
^òn• Ÿ] àãjq^vÖ t†ì ]ƒ] åçqçÖ] o× ^ã–Ãe ànì†m •]†ÛÖ]æ ˜Ãfe ÄË×jiæ
D OUE
é‚u]æ ànÃÒ ¡n×Î
Ð zz ÏZ ì *  igzZ ì *
Ö Ã“ }g ‚gzZ }n Š Z%Ð Y *
6y$
\ Š Z —ànÞ ‚m™
E G
"
 žì È » Tì aÆ úG óðLgzZ‰‰‰Š H ~¼B‚Æ óZ Ð
3 š3
E
y'gúZ L Z
ñZÎ,™ 1 \6Vzn LZ Ã{ q ZÆ [ OLZ Âì•Æ ]gz¢ËC Ù ! Ð
XÆp g ?çWq Z
Xr  ™ ÷?* Ññ óy M ÅZ sg ç( 31
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
—à$ ãôfônû eô¡øqø
:• D â • Û ñƒ D™yÒ x¯žÜˆÆ ä™yÒ ‚Ýq§~}g ! Æe  M kZ
y$x ÓÐ gŠ e ÌÂ} 7Â
Ð y6¯ Å]gz¢ËZ
 ÃVÂgúž Zƒ "
UtÐe  M kZL L
x £ ì‡Æ kZ ̵'zÍ%X á™ Ö Ì{n ™ \ zZ ÆuÃgŠ e kZ gzZ ì™ Ö
Ð 6
D PLE
X óì
ó
X ~ŠzŠñdÑZ1Z¦ óy M ÅZ ƒ( 32
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡øqø
zZ LZž zŠÈÐ VÂgúÅ yZZ IZ gzZ V@óV- ç KZ ! Ñ
ø Æ VzgŠ e KZ 6
1\ å } ZL L
X ó ó,™
Û yÒ ~ŠzŠñ *
:• D â • Ññ~‚Åžg It M kZ
ó ó¢
•L LsÜÀF» ÂkZ™ƒ [¦Ð tZè !f+¬gzZ ¢á‰Æ äâ i {ŠŽñL L
t Ž @ƒ „z ¤ Z Š°» \¬vZ p óñ Y • $ Ð ¬Æ äÖ {n b§Ëž @ • D™
yâ 7t L{zƒ } Y y! i ! ²Ì¿ŽX @ Û ó ó à$ ãônû Öø]ô àønû Þô ‚ûmö L L {z • T e *
â• ™yÒ ]Z|
Æ ó ó à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô L LV M'h
'× X• M  ƒÆ h  • ¡pÆ ó ó à$ ãônû ×øÂø àønû Þô‚ûmö L Lž Y
E G
"
Z »gŠ e ª óì aÆ úG3šEó ó àûÚô L LVŒžìC Ù ªX • ú â {Š c
3
Xzq  pt p ÖZ
igzZ ~h
»e  M a kZ Xzq Z ¡» kZž: Ï ñY WgŠ e ~g7 ÂÏ ñY Wžì C Ù ª Ìt gzZ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

19 {Š6»}n
& ,™ 1 \ Z » y Z ™• | hzZ b§hZ ,gŠ e KZ'gúžì t x|s ™
6zZ LZ ø q
DPME
X ó ó• ë ÜZ e µ˜~ x ¬ s²
Ññ óy M ÅZ y) F
-Š Zi M xæZ1Z * ( 33
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡øqø
zZ LZžØŠÈÐ VÂgúÅݸgzZ V@ óV- ç KZ \ M ! Ñ
» yZ™| hzZ ,gŠ e KZ6 å } ZL L
X ó ó,™ 1 \
nz¼
:• ˜Š Zi M xæZ1Z *  M kZ
Ññ~‚Åžg Ie
ZZz6gîV7 aÆ VÂgúy›x ÓŽ • ñâ •
 Û yÒ x ©ZÆ{Š6ª[s~ 59 e  M LL
Š ¬ÃVÂgú~ e
 žì c
Æ x » Ë{z Z  M kZ ä \¬vZ • D â • Ûk
ñ „0Z ]|X •
Ù !
g/X Og ?@ M sÜgzZ ,™ 1 Ö ì CZ™wZ e6zZ LZ ø Æ VzgŠ e KZ ÂìC a
DPNE
X óì
ó HyÒ x|¸ » e  M kZ ä É@z/ô
X k& Z ŒZ }Z * Ññ óy M Œ Û ' ( 34
D
ø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø ‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡q
Xó ,
ó ™ 1\ zZ LZžzŠÈÐ VÂgúÅyZZ IZgzZ V@óV-çKZ !Ñ
øÆVzgŠe KZ6 å }Z L L
Û
:• D â •r™k&Z *
Ññ~‚Åžg It M kZ
z¼ » kZ ÂìC Ù !
Ð Vzy&Zpy›ž ðâ • Ûe
Z@ t 0Ð ó ó[OL LkZ ä y M Œ Û LL
¸ X ñ M : 7Øi ~ äQ½ 7ZgzZ ñY Q eóZ ° Ì{nž @ ,™ 1 \ 6zZ LZ
¹FÅ •ä ÏZ gzZ ì òZg Ì[Z ~ VÉh1 ~(pÑ Å VÂŒŠ }g ø Ž ì ó ó[OL L
Û s ÜÆd
gZ Œ •¤ •È ÇŠ Z-ŠÆäâ i kZç'
Z d kZ Xì à ™g(Z ^Å µ' [ ZÐ
Šp'„z sÜg ïZ » Tì ŠŽñ~ p ÖZ ãZz e .¬» kZ ~ ˆy M Œ Û p ó,Š • ïŠ
D POE
X ó ó• ¦æÆ äƒ[v {Š c
iÐ åwÎggzZ Z }Ž • M ™vßß
Ù i ÑZ {•
X ~C á x™c óy M ÅZ Y M(35
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡øqø
žÃVÂgúÅ yZZ IZ] gzZ ÃV- Š Zñ™ KZ óÃ]Z0 • Zzi Z KZ Øâ •
Û \ M ! xå (Ñ } ZL L
X ó óø ÆVzgŠ e KZ6zZ LZ ,™ 1wZ e (ÂìC Ù ! )
{z Z
Û *
:• D â• Ññ~‚Åžg It M kZ
ž,Š }Š ¬t ÃVÂgúy›~g‚gzZŠ .u0 È ZºŠ KZ ó]Z0 • Zzi Z KZ \ M !x(Ñ } ZL L
» k ZQ X ,™ 1 • b§hZ Ã\ M LZ Ð gŠ e ~(q
Z ÂìCÙ ! Ð Vzy LZ {z Z 
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

20 {Š6»}n
Ëb§kZX ì yÂ{ y›tž ñY ^ è ÃVß ZzÚ Šž @ ,™ 1wZ e6}n LZ ø q
Z
DPPE
X ó óσ: ]P̀Åä*»Ãí! 
$
X Š- +-Z b & * Ññ óy #Z ŒZ‚( 36
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡øqø
:• ˜ ~‚Åžg Ie  M kZ
gŠ e 6 Zg7 Ð T• ë ÃgŠ e ~(+Z Ž ì ¦ Å [O ó™
zZ LZ X ñ Y Q e y$  °L L
gzZ ñY ¾Ìz9 »}n Ð Tžì Üﵘ b§kZ6}n LZŠ Z%Ð ä\ 
DPQE
X óc
ó e *
M ÃÌ3 ZgÐZÐ ½ ™ q ,Ã
X ~z0 »ögŠ Z·* Ññ óy M ÅZ sgç( 37
ø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø ‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡q
:• ˜ ~‚Åžg Ie  M kZ
ÃËžì ~gz¢ * Ö y$ Ü zä
gzZ {n gzZu CZÃ]gú‰ Ð yžì @ Ù ªs™Ð e
ƒC  M kZLL
äâi kZÃTì òZg~ Vâ›J [ZÐ xsZ qzÑŽìzz%{Š6¸gzZ ñ M: Ã{n » kZ
DPRE
XóóñXÐ •ÆyQÃVâ›gzZ}Š e Z@ÃyZvZX•Te *  6]áÆ
™ »„
X 㢣ZY  * Ññ]| ó㢂( 38
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ø Ÿôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
— à$ ãôfônû eô¡øqø
nžÃVÂgúÅVâ ›gzZÃV@ KZgzZÃVÂgúKZØŠÈ ! Ñ
Ï~hð6zZ LZ B\ å } ZL L
D PSE
X ó ó,gŠ e KZ
XB \ Ì6{n nÐuz¼ »gŠ eB‚Æ õE 4E
/F ª
& J e y$
}™ÞzZzt ¿ðä Z ̈ Æ Y Zg WÅ +¬g;Z YMh Z yZgzZ g Š q Z 9ÅÈñ ¬ ]|
Âó@ ƒ 7wEZ aÆ õE
E
U
ƒ 7" {Š6»}n Ð eWkZgzZ @ 4& J e {n ~ y!
/F i ! ²[ Ož
Âä V,ZèY • •Zz* i ! ²+¬x Ót ._Æ ~úŠ kZ}g vžÐ }¸ ëÃkZ
Ð y!
X ì 1 {Š6»}n Š Z%Ð ó óY *
Š ÑZ ì[OL L~ [Oe W
}n a Æ VÂgúy›x ¬ gzZ ~ #Z ] ¯óÝð0. Z ]'Zžg Ie
Å Wtžì t x¯žÜ
Xì „g™]m Z ó[Žzzg$ »¬Æ äÖ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

21 {Š6»}n

xzŠ `
kßm‡ km•
IF
4& ]Ÿzc¼6}Š6Æ}n ~ Ýzg Å 31 e
XÐ , æ¾hG  M Åg‡Z >gÎ ë~ `kZ
à$ ãöjøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø à$ ãö qøæû †ö Êö àø¿ûËøvûmø æø à$ âô…ô^’øeû ]ø àûÚô àø–û–öÇûmø kôßFÚô ç+ Ûö×ûÖôù ØûÎöæø ™
$Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæø ^ãø ßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø $Ÿ]ô
æû]ø à$ ãôÞô ]çøìû]ô æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃö eö ðô «ßøeû ]ø æû]ø à$ ãôñô «ßøeû ]ø æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃöeö ðô «eø ! æû]ø à$ ãôñô «eø ! æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃö fö Öô
†ônû Æø àønû Ãô fôj# Ö] æô]ø à$ ãö Þö^Ûømû ]ø kûÓø×øÚø ^Úø æû]ø à$ ãôñô «ŠøÞô æû]ø à$ ãôiô çFìø]ø oûßô eø æû]ø à$ ãôÞô ]çøìû]ô oûßô eø
Ÿøæø ðô ^Šøßôù Ö] lô…F çûÂø o×FÂø ]æû†ö ãø¿ûmø ÜûÖø àømû „ôÖ$ ] ØôËû_ùô Ö] æô]ø Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô èô eø …ûŸô ]û oÖô æ]ö
äø m% ]ø ^Ã÷ nû Ûôqø äô ×# Ö] oÖø]ô ]çûeö çûiöæø à$ ãôjô ßømû ‡ô àûÚô àønû Ëô íûmö ^Úø Üø×øÃû nö Öô à$ ãô×ô qö…û ^øeô àøeû †ô–ûmø
DOMV…çßùÖ]E —áøçûvö×ô Ëûiö ÜûÓö×$ Ãø Öø áøçûßöÚô ç+ ÛöÖû]
«™Å VƒÇ xÑ KZ gzZ óOg - ÃVƒó KZ {zžÐ VÂgúð¸ ,ŠÈ (! Ñ å } Z ) gzZL L
LZ ø Æ VzgŠ e KZgzZ óñYƒC Ù ªŠ lŠp ŽžÆ kZ ñZÎ,™:C Ù ª“  i KZgzZ ,™
V7!LZ cÆ VzC Ù ØLZ ñ ZÎ,™:C Ù ªt ‚Æ ËÓ  i KZgzZ X ,™ 1wZ e6Vl
cÆ VǸ L Z c Æ VœÆ VzC Ù ØL Z c Æ Vœ LZ c Æ V7! Ù ØLZ c
Æ VzC Æ
yQ cÆ xÝ ~&  ß LZ c ÆVÂgú (Å wŽ é) KZ c Æ Væ¸ LZ c Æ V–LZ
: •Zz Ð VÂ! {æ7 ÅVÂgúŽÆ V” yQ c Vƒ ng: n¾ÅnËŽÆ VzŠ%„  Šk  i
DÃVÍß » kZ ì ¿g Ö ä VrZ “  i Žžá: ™g â (6}i ) Vî 0 LZ {z gzZ X Vƒ
ó Xó î Y 0
b # ?žh•á ! yZZ I Z} Z z™/ÂV; ÆvZ™ïƒ  ?gzZX ñ Yƒ
ÑŠÐ ]Zg ±Z sf `gŠ6[ŽzÆ}Š6Æ}nžgI› Mt
:ì „g™ª
Û X (1
 i~ y M Œ
:x|»“
: ì Zƒ wEZaÆ Y âZ Åg 4î ¯ gzZ} À ªVzq ~Š â9zÒZ  » “  i~ y M Œ Û
]Zg- igzZ Y âZ àZz äƒ wEZaÆ “ i Å}n a
 iz d ó Æ ( {)z {n) Y ¡ ZÆ ]gúž
:ì ;gƒ ãZzÐ ]c M sf `gŠž 6ó• „ Y âZ ~Š â Ì{zèY• ï• á ~ x|Æ “  iÌ
DOMVÍ]†ÂŸ]E —ýÜûÓöjøßømû ‡ô ]æû„öìö Ýø•ø ! oûßô fø ³mFþ ™ DM
DONVÍ]†ÂŸ]E —ýǻ•ô ^fø Ãô Öô tø†ø ìû]ø oûjô Ö$ ] äô ×# Ö] èøßømû ‡ô Ýø†$ uø àûÚø ØûÎö™ DN
DSVÌ`ÓÖ]E —ý^ãø Ö$ è÷ßømû ‡ô š ô …û Ÿø ]û o×øÂø ^Úø ^ßø×ûÃø qø ^Þ$ ]ô ™ DO
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ y WjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

22 {Š6»}n
DRLV“’ÏÖ]E — ^ãø jößømû ‡ôæø ^nø Þû‚% Ö] éô çnF vøÖû] Åö^jøÛøÊø ðõ oû•ø àûÚôù Üûjönû iô æû]ö ^Úø æø ™DP
t

DkË# ’# Ö]E —FgôÒô ]çøÓøÖû] èô ßømû ˆôeô ^nø Þû‚% Ö] ðø «ÛøŠ$ Ö] ^ß$ ³³þ m$þ ‡ø ^Þ$ ]ô ™ DQ
DTVØvßÖ]E — è÷ßømû ‡ôæø ^âøçûfö Òø†û jøÖô †ø nû ÛôvøÖû]æø Ùø^ÇøfôÖû]æø Øønû íøÖû]æø™ DR
½

DSUV“’ÏÖ]E — ä́jô ßømû ‡ô oûÊô ä́Úô çûÎø o×FÂø tø†øíøÊø™ DS


½

DPRVÌ`ÓÖ]E — ^nø Þû‚% Ö] éô çnF vøÖû] èößømû ‡ô áøçûßöfø Öû]æø Ùö^ÛøÖû]ø™ DT


t

DNLV‚m‚vÖ]E —ýèºßømû ‡ôæ$ çº ãû Öøæ$ gºÃô Öø ^nø Þû‚% Ö] éöçnF vøÖû] ^³ø Ûþ ³$ Þþ ]ø ]çûÛö×øÂû]ô ™ DU
DQUVäF›6 E —ýèô ßømû ˆôùÖ] Ýöçûmø ÜûÒö‚öÂôçû Úø Ùø^Îø™ DML
DTSVäF ›6 E —ýÝôçûÏøÖû] èô ßømû ‡ô àûÚôù ]…÷ ]‡ø æû]ø ^ßø×ûÛôùuö ^ß$ Óô³³þ ÖþF æø™ DMM
Ì6Y âZ ~Š â t : Z » “
 i  ._Æ 2‚Z z °Z ¸Æ y! i ! ²žì 7— ðÃ~ kZ
yWŒ Û ~ pq Z Ë q Z¤Zžì {°‡t »‚ÁßZ pì Yƒ Ì6Y ¡ ZÆ ]gúgzZ ì @ ƒ
1Š Z% p„z »  kZ  ǃ sGE %Z ~ }g ! Æ pÆ Â kZ ÌV˜ ƒ Zƒ wEZÐ ]Ò~
3G©4]I
kZ Æ yWÅ! Š
yWÅZ ‚ö )´ X ì Zƒ wEZ 6gî ÒZ ~ yWŒ Û Â {z ~ pT Ç ñY
: • ˜ ñƒ D™yÒ Ã}°‡
ànÃÚ oßÃÚ é•]…] ᕆÏÖ] oÊ gÖ^ÇÖ] áçÓm á] ^ãßÛ–i ojÖ] á^nfÖ] Å]çÞ] àÚ á] æ
àÚ•]†ÛÖ] çâ oßÃÛÖ] ÔÖƒ áçÓÊ á•†ÏÖ] oÊ ÀË×Ö] ÔÖƒ …†Ói ÄÚ ÀË×Ö] oÊ
oÊ äi•]…] èf×Æ èÖ Ÿ‚Ö Å]ˆßÖ] ØvÚ oÊ •]†ÛÖ] çâ äÞ] o× قm gÖ^ÇÖ] oÊ ÀË×Ö]
DPTE
ÀË×Ö] ÔÖ„e ᕆÏÖ]
²ƒ Š1Š Z%p¥q ZÐ ]Ò » Âq Û¤
Z ~ y M ŒZžì Ìt Ð ~ y#Z q ZâZgzZL L
?Š Å]!
kZ * ƒŠ Z%Ð ]Ò » p¥kZ Ð ÂkZ ~ y M Œ Û Âƒ
ó c
M g ! Û Ât
F~ y M Œ
ó Xó ǃŠ Z%p̈¸ ¸ V;z ǃ s%Z ~}g! ÆpÆÂkZ ÌV˜žì
ó Zƒ w EZ a Æ Vzq ~ œ â Å g 4 î ¯ c
ì VzÀ Â » “  i 6
g î ÒZ ~ y M Œ Û èa
KZ ]gúÃX• Y âZ ~C Ù ª {z Š Z%Ð “  i ~ ]gßÅ s %Z ~— à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™Z®
p ÖZ Æ eWkZG@ Å kZ ó{)z g ; gzZ Vc
haód óŒ » óV1!
i 0 †ì C™w EZ 6gîÆ “ i
 i ~ p ÖZ yZèY ì
“ ó „gƒ ÌÐ XXàãjßm‡ àÚ ànËím ^Ú Ü×ÃnÖ àã×q…ªe àe†–m ŸæZZ
*ƒ » q kZ ÌY ]ZQ Âì “  i ~Š â Š Z%Ð “  i  óZ
 Xì „ “  i ~Š â 6g Z%Ð
{zžì ¬t Ã]gú~XX àãjßm‡ àm‚fm Ÿ æZZ q Š 4}g ø a kZƒ Ð ~ Y âZ ~Š ➎ ce
ƒCÙ ªŠ lŠpŽ “
 i {zžì Š Z%ÐXX ^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ]ZZ gzZ ñÖ ÃkZ ª}™: C Ù ªÃ“ i
 i Å VzÀg zZ ~mÅ Vð; ó)u » V\W †ƒ ú ~ äÖ ÃTgzZ ñY
kZ gzZX {)z “
Xì 7°oÆ äÖ {n * ƒC Ù ª »“ i

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ y WjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

23 {Š6»}n
Z èY N Y ¾ Ì“
  i ] ⣞ì À t³òiÑ » äÖ Ã“  ižìg ~ ‚ft
Ö » XžÐ N Y ¾ŠpiZ “
ÝZ » <Ñ *  i ] â £ Â Ï ñ Ö Ã“  i KZ ]gúðÃÌ
(Å “ i ]â £ Âì * Ö Ã“ i ]â £Š°ÝZ » <ÑZ  ž @ ƒ Za t wZÎ[Z óì Š°
 i Â( Å “
wEZ Ó  i ]â £ž ì t [ ZŽ » kZ ?ì ]gz¢ H Å ä™ wEZ “  iÂ
IE
B&
 Ÿz Å kZ ä ~ çl i)´ž 6ì¾I~ ä™
: ì Ås
DPUE
†jŠjÖ] æ áç’jÖ^e †Ú¢] oÊ èÇÖ^fÛ×Ö ^ãÃÎ]çÚ áæ• èßmˆÖ] †Òƒæ
• ‰ K wEZa kZ p ÖZÆ“
{æ7gzZ äÖ Ã]â £y Zž @  i ñ O Å“
 i ]â£
X n Y H¾I~ ¬Ð áZjÆp g
MŠŽz!
ì 3g X ä ?ÃT ƒ Ö ÌÓ
 i kZ H “
 i ]â £žì Š Š ¬t ÃVÂgúª
c
Xì 7Š°*Ö Ã“ i ñâ Z
:{Š6»}n gzZ=Ñœ£X ( 2
» Tì c Š ¬» «™ Å { Ç xÑÃVÂgúð¸ ä \¬z : 4vZ ~( 31:g‡Z )žg I › M kZ
: 4vZ a Æ Tì Ð ¼Å ] c gz¢«™Å ã̈Z ±X ì «™Å ã̈Z ©z ±Ñ
àømû ‚ôfû mö Ÿøæø L La Æ ŠÅ ¬kZ ² c Š ¬ » `z• Û ûLE©E8 ~ó ó à$ ãö qøæû†ö Êö àø¿ûËøvûmø æø L L ä \¬z
òi Ñ » T c Š ¬» äÖ Æ Y âZ à Zz äƒ w EZaÆ “  i Å}n LZÃ]gú~ ó ó à$ ãö jøßømû ‡ô
´g î »}n :  Z(¹ qZÐ ~ [ òZÆ * ièa X ì À ~ ]gßÅ äÖ Ã}n ³
, Z X c Š ™ IÌÐ ù Zg f g zZ [ òZÆ kZB‚B‚Æ ä™ IÐ * i ä à ¬vZa ÏZ ì Ì
Ä
Ü z D™c Å=Ñœ£ ä èEG 45 Å
GßZX • ë <Ñ ÷L r‹ Õä) ~ b ˜Z Å èEG À $ 4GÅ

‰ G ZÃ]â ©Z
+
Û {™E 45 gzZ ]Øq ó]c
À$ À $
D™p°Å ] Õä) X ì c â• Ì» ] Õä) Æ yZB‚B‚Æ ] G é5GE kB gz¢
: • ˜ ?• á x â Z ñƒ
æ l^m…憕 àÚ èÏe^ŠÖ] ‚‘^ÏÛÖ] Å]çÞ] ØnÛÓjÖ p†ì] ^Ú^Óu] oÖ^Ãi ä×Ö] ņ•
D QLE
^ãÖ è×ÛÓjÖ] æ èÛjjÖ^Ò Xl^nßnŠvi æ l^nq^u
G
•K ~gY ]â ©ZgzZ¼ÆŠÅ] G 45kB+gzZ ]Øq ó]c
é5E
G gz¢=Ñœ£— ‚ ä \¬vZL L
X ó ó• n
gzgŠ »šgzZ-Æœ£y ZžŽ
Æ ]gú~ ó ó à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø L L p ÖZÆžg I› M kZaÆ ŠÅ ~gz¢êL 7Æ `z• Û ûLE
À ©E8 Z®
u Å ~
:ì g  wÎgÆvZ ?Š ÅkZXìÜZŠ » * i {n »]gúX cÛ IÐp
â• g îÃ}n
àÚ é œ†Ú] l ð^rÊ #" ofßÖ] Ìm•… Ø–ËÖ] á^Ò Ù^Î Œ^f àe ä×Ö] ‚f àÂ
äqæ ͆’m #" ofßÖ] ØÃrÊ XänÖ] †¿ßi æ ^ãnÖ] †¿ßm Ø–ËÖ] ØÃrÊ X ÜÃ%ì

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
24 {Š6»}n
D QME †ì¤] ÐŽÖ] oÖ] Ø–ËÖ]
k„ 0 a ð¸ I
i Æ yZ ì e Zzg Ð ñ k„ 0 vZ† ]|
™38E
0 aX ðW]gúq Z Å\ ê ¸ Æ6~gZÎB‚Æ ~ wÎgÆvZ6µñÆ q ZŠß Z Á
ñ „0 aä ~
ñ {n » k  wÎgÆvZ X ÐÚ Š s§ÅyQ {zgzZÑ Ú Š s§ÅkZ k ñ „
X ó óc
Š¢s§~uzŠ c ¥ » kZ™
ä ÅzmvZ - wÎgÆ vZgzZì û» • {n » ]gúžì ?Š ãZz Å ] ! ut
kZ g
 wÎgÆ vZžì m» ]!
kZ ä ~ V ˜ X H[ !
kZ J åO] ~g ¯ »• áZz äƒ Za Ð kZ
qgzZ ¶~ x ZwZ ª
ª Ù ªs ™zz ÅkZ Â óc
q ]gú{zžìC Š: VY¬»} Š6Æ }n Ã]gú
Xì qzæ´g îÃ}n LZaÆ kZ ~ x ZwZ
ÑŠ X ( 3
:Ð & §Æ \ óQRª
Å
~ b cùª ÑŠ ~ b ˜Z Å èEG4G 5ß ZÃTìi§q ZÐ ~ t§Æ x ©Z o ^Z à zZª ÑŠ
Å ó ó à$ ãôeôçû nö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø ÖûæøL Lz » e WX • ë Ì£kª c kZñx|c [æ
cŠ ¬t ÃVÂgúð¸~ { kZÆ e Wä \¬vZèY ì ó @ ƒ" {Š6» }n Ð \ óQR ª
U ÑŠ
yŠ¤Å yZž @ ,™ 1 wZ egŠ e °ŸZ q Z6V-KZgzZ BJ e b§hZ [pÃVlLZ {zžì
îÃ}n èa X n Y H »ÌÃ80 ZÐ ÌŠ ZÆ • b§kZgzZ óVƒ:C Ù ª{)zg ¸ZÆJ  gzZ
Ð ùkZ ¬» õ/F E4& J e Ã}n a kZ ì 60
E
Z {Š c
i » • ÚÅ äg â : ÿ¹E $N6Vl~ p g
ìŠ H IÐ ì s Q Ã+-ZzÂC Ù „ ~ ó ó Íõù]ö ^Ûøãö Ö$ ØûÏöiø Ÿøæø Lž
L 6Xì @ ƒ" U
\ óQR & ~
]|Xì I•Æ ùÏZ Ì* g â gzZ bŠ V1Ç ó I > Z'Ã+-Zz Ð & §Æ \ óQR ª ÑŠ p
: • Câ • Û yÒ ~}g ! Æ wz4 Æžg I› M kZñÈ ¬
o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæø ™ ä×# Ö] ÙˆÞ] ^ÛÖ !Ùæ¢] l]†q^ãÛÖ] ð^ŠÞ ä×Ö] Üu†m
D QNE
^ãe á†Ûjì^Ê àã›æ†Ú àÏÏ• —à$ ãôeôçûnö qö
àøeû †ô–ûnø Öûæø ™ e  M ä \¬ vZ Z !ñâ• Û 3g 6VÂgú à Zz ä™ ]ó U ¬ à ¬ vZL L
ó Xó 1 ¯V¨hzZ™h M ÃVzgŠ e KZ ä VrZ Âðâ •Û wi *
— à$ ãôeôçû nö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô
: ì w ¸»v0Zƒq~}g ! kZ
D QOE
àãâçqæ àn_Æ p] á†Ûjì^Ê
ó óX 1,
J eÃVzn LZ ä VrZì Š Z%Ð ó ó á†Ûjì^ÊL L
:wEZ »xiÑ ÷X ( 4
H IÐ g ÖZÆ “
^Úø $Ÿ]ô™ gzZì Š  i Þ~ —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
25 {Š6»}n
Tì Zƒ w EZ xi Ñ ÷~( ñYƒC Ù ªŠ lŠpÐ ~ “  i kS Ž Æ kZ ñZÎ) — ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø
÷~ ù¤ Z%ZX “
 i Å {)z î 'cyƒ Ç ó} À‰ƒó : e* Ö » Tžì “  i +ZŠ Z%Ð
Ù ªÐ ~ “
Dƒ p ÖZÆ ( ,™C  i kZ {zŽ Æ kZ ñZÎ) ó ó ^ãø ßûÚô áø†ûãø ¾û]ø ^Úø Ÿ$]ôL B
L ‚Æ ~¼
Ù ªŠ lŠpž: ì CY ÅC
CƒC Ù ª“
 i Å}n èY óå Y Y ŒIÃ}n ~ ]gß+Z Â

:‚Å Šñó &0vZ†]|X ( 5
w¸t »ñŠ&0vZ†]|~‚Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ$]ô L L~ ó óy#Z ìYL Lä ~dk ̀0Z ( 1
: ì HÜ
Ñ^v‰] oe] à Xp…ç%Ö] oÞ†fì] Ù^Î Xgâæ àe] ^Þ†fì] Ù^ÎX‹Þçm oß$‚u
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ Ù^Î •çÃŠÚ àe] à ”çuŸ] oe] à XoÞ]‚ÛãÖ]
†øãø ¾ø ^Úø Ÿ
D QPE
h^n%Ö] V Ù^Î —^ãø ßûÚô
Ð kZž cÛ ~‚Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø Ÿ
â• $ ]ô à$ ãöjøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø L LäñŠ&0vZ†]| L L
ó Xó • } ÀŠ Z%
Zzgt Ð Šñ &0vZ†]|ä Áqx â Z( 2
:ì ÅÜB‚Æ•kZ e
oe] àe †Óe çe] ^ß$ äfnjÎ àe ØnÃÛ‰] ^ß$ oÞŸ ‚n’Ö]‚ÛvÚ àe ä×Ö] ‚f oÞ†fì]
àømû ‚ôfû mö Ÿæøø ™ ä×Ö] ‚f à ”çuŸ] oe] à Ñ^v‰] oe] à Ôm†• ^ß$ äfn•
$ ]ô ™ é•¡Î Ÿæ ½†Î Ÿæ Ìß• Ÿæ Ù^í×ìŸ Ù^Î —à$ ãö jøßømû ‡ô
Ù^Î —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
D QQE
h^n%Ö]
ód
• Š Z% {)zg ; gz Z V 1! Š Z%Ð kZž c
i 0 Û ~}g !
â• Æ“  i ä Šñ &0vZ†]| L L
ó Xó • Š Z%} ÀÐó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ôL LgzZ
1Z ~zZg q
Z » kZžt qZX • K Šg Zz ] ŸZ ‹Z zŠ 6• Å g
u kZ ä [s +” ‰
GE
& 4hÅ
6• kZ Xì ûÒ5B {zžt nZ‹Z ZuzŠ gzZ ì ;g ™ e 0š3“g zZ ì ~zZg Öæ ö™G3EZ t GZ
Zzg Ð îE E
X • D™7]• á gZ¦
P ë~ # Ö }
Å[s+ ” Ð áZjÆ ]ŸZ‹Z
V‹nÖ‚i …æ] Ñ^v‰]çeœ
Û 9~ ó óÁq ug´ L Lä Áq x â Z ÕkZ Vxnv’i oÒ ofaƒ Ý^Ú] …æ] ÜÒ^u Ý^Ú]
cŠgZŒ

Áq x â Z Xì Åg (Z kZñÅ Áq x â Z ~ äƒ 9Æ • kZ ~ó ó3 L LKZ ä If x â Z gzZ ì
: •Dâ•Û

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
26 {Š6»}n
oÊ ofâ„Ö] äÏÊ]ææ DQREå^q†ím ÜÖ æ Ü×ŠÚ ½†• o× xnv‘ &m‚u ]„â
D QSE
ä’ní×i
ä If x â ZgzZ X H7yÒ ~ [ KZÐ Z ä VrZp¤Z óì 96_ ZÑÅ›x â Z g
utL L
ó óXì Åg(Z kZñÅ Áqx â Z ~ ó ó3L L[ KZ Ì
kZñÅ Áq x âZ ~ oÅ g u Ë{z¤ Zž • x â Z {z If x âZ Xì 9zgŠ u•Å gu kZ
ï6gîLZ Åg u k QgzZ • ܄ ïÅyZ ÌY f‰ ã]Z)´uZ [ÂB™g (Z
žì zz ¸ X BŠíq » ó ó èÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ruL La Æ ]oX D™7kC]gz¢Å
kS Ž Hg (Z ]jˆ Æ ä™Üw¸ » ñóŠ&0Z ~ ó ó èÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ruL L ä ã]Z)´
Xì HŠ OZ6ïÅIf x â Z~ ¡Åw¸kZ Ìä ã]Z)´žì ?Š Å]!
34hÅ
»Öæ gzZì ~zZg Öæ ö™GEZ t GZ1Zž• … Y Ú Z sÜ+Š* }g øžÐ ,™n²¸ ë
V#ž¸ •Zz [p ÌÐ ]! kZ $ög;Z Y‰ If x â ZgzZ Áq x â Z p ó7wJ. Þ ‡îE0š3E

» X• V -g ! {z Å®Æ g u ÁßZt X ǃ wú6® 0š3E
 • {z ƒ Ð f *Z V# îE “ » ~zZg Öæ
ëÚÅ[ s+” ~}g ! Æ ¡Å g u kZ Z®X n g 7>}g‚¹ V; }g ø p Ò
¼ ˆÆ oÅw ¸kZÆ If x â ZgzZ Áq x â Zp¤ Z X • D™Š OZ {Š c i6ïÅ Áqx âZgzZ If x â Z
š E
3š !
]Z|DIZ ~ }g ! Æ ] c Zzg èE Å ~zZg Öæ ë§{ Å»ÈEZ p7Â]gz¢Å™
X • ï ŠK 7] î‰Å
ì HwJ~ 9KZ ÃîE 0š3E
“Æ t GZ 1Z ä ›x âZ V Ü×ŠÚ Ý^Ú] …æ] oÃnfŠÖ] Ñ^v‰]çe] ( 1
X ì q )Z6¡Å›9žZ 
HÜîE 0š3E “ » t GZ 1Z ä ›x â Z ~ X• ïŠ K 7Š ‹Z Å g Š q Z zŠ Å›9ë~ sf

†ËÃq àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u Ÿ^Î oß%ÛÖ] àeŸ ÀË×Ö]æ …^Že àe] æ oß%ÛÖ] àe ‚ÛvÚ ^ß$ ‚u D]
çûÖøEE V Ù^Î äÞ] " # ofßÖ] à ä×Ö] ‚f à ”çuŸ] oe] à Ñ^v‰] oe] à èfÕ ^ß$‚u
D QTE
DD†õÓûeø ^eø ]ø lö„ûíøi$ Ÿø ¡÷nû ×ô ìø ]‚÷uø]ø oûjô Ú$ ]ö àûÚô ]„÷íôj$ Úö kößûÒö
à èfÕ ^ß$‚u †ËÃq àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u Ÿ^Î …^Že àe ‚ÛvÚ æ oß%ÛÖ] àe ‚ÛvÚ ^ß$ ‚uDh
oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]øEE VÙçÏm á^Ò äÞ] " # ofßÖ] à ä×Ö] ‚f à ”çuŸ] oe] à Ñ^v‰] oe]
DQUE
DDoßFÇô Öû]æø Íø^ËøÃø Öû]æø oÏF³þj% Ö]æø p‚Fãö Öû] Ôø×öòø‰û]ø
E !
Þ ‡*
š Å
~ ®X 'ƒ: ] c Zzg èEš3 Å èG E4hæ ~ ®Â @ ƒ wJ. Þ îE 0šE 3“ » ~zZg Öæ ¤ Z
E ! E4hÅ
á Å]!
š
ä >Š .x * ‰ž Aì 7{Š ‚ Ú ZXtžì @• kZ ÏŠŽñÅ]c 3
Zzg èEš Å èG æ
Þ ‡ÌîE
. E
0š3“ » ~zZg Öæ ]‡zZ ‰._Æ X•* ó Zçz wßZÆ kZ V; Æ DIZ Xì 1™

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
27 {Š6»}n
Xì @ Y Hwú6q•gzZì @ ƒ wJ
: • Dâ • Û ~ bÑÅ›9~zâx â Z ( 2
o× ÙçÛvÚ àÃe ànŠÖ‚ÛÖ] àÚ èvnv’Ö] gjÓÖ] àÚ ^Ûâ†nÆ oÊ æ ^ÛãnÊ ^Ú á]
DRLE
p†ì] è`q àÚ äÂ^Û‰ lçf$
yZ • w®Ð ó ó àÂL L]c E4hæÅ ŠŽñ~ à 9{z´Æ yZ gzZ ›z ~g gL L
Zzg Ž Å V- zZg èG
X óì
ó @ q •Ð •~uzŠ Ë» ]c
U
ƒ" Zzg
: •Dâ• Û ~g ÂÑZ º[ KZ ã é›E Z 0·)´ ( 3
3{ÅZ •Z'
á]æ X àÃe ‹Ö‚ÛÖ] ØfÏm Ÿ äÞ] änÊ Œ…^ËÖ] àËÖ^e †n’fÖ] èÏ%Ö] à kf$ ]ƒ]
ÜÓvmæ èË’Ö] å„â o× &m•^u] pæ†m å^ßmœ… Ü$ X ÝçÚ„Ú å ‚ß ‹nÖ‚jÖ]
Ô×i †nÆ àÚ ^ãÖ^’i] ͆ ‚Î äÞ] o× قm ^ãÖçfÎ Ý‚Â o× ä’Þ á^Ò ^ãjv’e
DRME
Ðm†_Ö]
Æ kZ :DgzZ @
™7wJîE0š3E
“ » Öæ {zž ñY ƒ " U ]! Ù â Æ ®gzZrZ
t ÐC  LL
» ¡ÅyZgzZì @ ZzgB‚Æ îE
™Ü]c 0š3“Æ V- zZg Öæ {zž BŠ ëQ ì
E ó xñè q
Š 4
tžì } Yt {zžì @ ÑŠ6]!
™ª kZ ¿¯§t ÂóVƒ wJ. Þ ‡*
]cZzg {z² ìó @
ά
X ó ó• µÐ •~uzŠ q Z ]c
Zzg
V ½¡jì] …æ] Ñ^v‰] çeœ
GE& 4hÅ
» o %Z U âi p ó• DÎ ÂÍ » äƒ ûÒ5B 6ö™G3EZ t GZ 1Z [ s+”
DY ™wÍ {™E 
GE&
Û v0ZƒqX å Š
: • Dâ• ƒ ûÒ5B ~ äâ i ~y WLZ t GZ1ZX •
D RNE
å†ì«e ¼×jì] X è%Ö^%Ö] àÚ X ‚e^ XèÏ$ X †%ÓÚ
GE&
ûÒ5B ~ äâ i ~y ó ~zZg » 6 }Š óì $
M LZ ì ó rì
¬ ì ó ÑZz ä™e
ZzgÐ ]Ò L L
X ó óå Š
ƒ
4hÅ
Û ~3 F
: • D â• Æ ö™G3EZ t GZ1Z If x â ZXì Hg ïZ Ì»o %ZÆ kZ Âä If x â ZgzZ
D RO E
¼×jím ÜÖ æ oŠÞ æ ï^• äÞ] Ÿ] Üãi^f$] æ èÊçÓÖ^e ànÃe^jÖ] èÛñ] àÚ
4G
gzZ¸ D Y wÈÐzz Åäƒ J h1 1 ó• Ð ~ èEG
"
5E gzZ • Ð ~ Vñâ Z ¹ @
U Ɔà L L
E &
ó Xó ¸ : ûÒ5B
G
GE&
Æ o %Z²• wJ. Þ ‡]c Zzg Ŭ Ð o %Zžìt {°‡~ }g ! Æ ûÒ5Bžì t ]! ~uzŠ
GE
& Å
o %Z Uâ iÆ kZ Â Š Þ ‡]c
™ 34
Eh
ƒ ûÒ5B ~{ ~y WÆ /KZ Z öG Z t GZ1ZgzZX • œg . Zzg ň
ÐÄ0 y çŽ ]c Zzg {z Å t GZ 1Za kZ ó• ÅyÒ ]c ZzgÐ kZ äÄ0 y çsÜ~
: •Dâ• Û If x â ZX ÏVƒ wJ. Þ ‡] cZzg Å ZÎ â Æ kZgzZ ÏVƒŠzŠ%{z • w®

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
28 {Š6»}n
æ X &Ö^$ ^ßÃÚ ‹nÖ ‚rŠÛÖ] oÊ Ñ^v‰] çe] ^ß$‚u èßnn àe] Ù^Î V pçŠËÖ] Ù^Îæ
èßnn àe] ÄÚ åçÒ†i ^ÛÞ]æ ¼×jì] ‚Î á^Ò Ü×ÃÖ] Øa] ˜Ãe Ù^ÏÊ VpçŠËÖ] Ù^Î
D RPE
䛡jìŸ
ðÃB‚ }g ø gzZ ¸ D™yÒ g u …~ KtGZ1Zž ¹ ä Ä0Zž ¹ ä ~\L L
GE&
Åo %ZÆkZ ä DIZgzZ å Š ƒ ûÒ5B {zžì I » DI Z ‰ž ¹ä ~\gzZX å @ƒ: ZŠ
ó Xó å @
™yÒ ÐÄ0Z {zžŽ c Š hg ¢ Zzg yZ ÅkZÐzz
Ã]c
:tòz t( » e
WX ( 6
t ÃVÂgúð¸~—à$ ãôjô ßømû ‡ô àûÚô àønû Ëô íûmö ^Úø Üø×øÃû nö Öô à$ ãô×ô qö…û ^øeô àøeû †ô–ûmø Ÿæøø ™{ kZÆ e W
{)z di 0 c
 i Å we c
“ Vƒ 0 Æ yZž @óá: ™g â 6}i Vƒ 0 LZ ‰ Ü z º {zžì Š c Š¬
• aÆ VzŠ ç'M™ƒC Ù ª“
 i —t Å]gúb§kZèY óVƒ:zás§Åy QŠ ç'M™Íg ° Å
½ ™g â 6}i Vƒ 0 ÃVÂgúaÆ ä™ »ÌÃ80 ZÆ • {0<ÑŽ Xì CY 0 ̄ ! »
]i YZ Åp g î {n ÃVÂgú~ e WÏZ {zž ´g y át ~ }g ! Æ <ÑkZ ì „g uzg Ð
Z gzZ \e Å VñŠ wq¾ “
Å i Z0  i Å}nX ì ]! F Ñ! Ð ™Å y ̈Z x ¬ q Z ìó „g }Š
t òz t (Æ yWŒ Û *
™ I»}n )g fÆ ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ôL La kZóì ™| (¹ Ð “ i
:ì Š• á gZ » ~ vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ/0Z ]|X ì s ÜÆ
ä×Ö] Ù牅 ^m èÛ׉ Ý] kÖ^Î DDäô nû ³þÖø]ô äö ×# Ö] †ô¿ößûmø ÜûÖø ðô ¡ønø íöÖû] àøÚô äü eø çû$ø †$ qø àûÚø EE
ÌŽÓßi ]ƒ] V kÖ^Î DD]†÷ fû •ô äü ßønû ìô†û iöEE V Ù^Î [àãÖçm„e ð^ŠßÖ] Äß’i ÌnÓÊ
D RQE
DDäô nû ×øÂø áø•û ˆôiø øŸ ^Â÷]…ø ƒô äü ßønû ìô†û iöEE V Ù^Î [àãÚ]‚Î]
N â• Û 7x™Ãs§Å kZ ( yŠ Æ # Ö ª) \¬vZ cÃ} À LZB‚Æ°ä TL L
\
y!i zŠg ZÃTZg) " »} À ) ø LZ 'gú! ~  wÎgÆvZ} Z :Ån²äñ• ÅQ  ó Xó Ð
ÅQ ]| ó Xó z™ 1 \
ª! ZÐZ 'gú? L L: c
q Û ä\
â• å M ?,™ H » (• ë ÌðZŠ ~
1\B; q ZÃø LZ 'gú? L L: cÛ ä\
â• å M ?Ð N Y ÁVî 0
Æ yZ ÂA : Ån²ä• ñ
ó Xó î \
: { Š c
iÐ kZgzZ z™
ì ;g ™C Ù ªt bŠ [ ZŽ ÃyZ » \
å M gzZ *
™wZÎ~ }g !
Æ äY {gA Vî 0 »ñ• ÅQ ]|
ñƒ D™w Ñ+Z Ð g u ÏZ Ìä ã]Z)´ž ì zz ¸ X ì Z  Zz Ì — J e » Vî 0 ž
ÛZ
E E
kZ Å õE4& J e V î 0
/F  Xì Hg Ñ~,Æ kZÃV î 0
Z Æ ]gúgzZì c Šg Z Œ ZzÃõE4& J eÆ Vî 0
/F
!• M  {g lñ{ù < zy M Œ Û ~}g !
Æ õE4E
/F& J e {n Âì ~ <  zy M Œ Û N @

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
29 {Š6»}n

:wZ ¸ZÆñ/0vZ†gzZ k
ñ „0vZ†]Z|X ( 7
DYK Ü~‚Å XX ^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ]ZZ wZ ¸Z zŠ Ž Ð áZjÆñ/0ZgzZ k ñ „0Z ]Z|
X • ®{zó•
:• ™f ë »Š ‹Z zŠ ÅkZ ì ó m» w¸Æ k ñ „0Z J V˜ : ÙçÎ ^Ò Œ z ^f àe]
à †nfq àe ‚nÉ à oñ¡ÛÖ] Ü×ŠÚ ^ß$‚u Ù^Î á]æ†Ú ^ß$‚u Ù^Î gm†Ò çe] ^ß$‚u ( 1
D RR E
Üi^íÖ]æ ØvÓÖ] V Ù^Î XX^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø ZZÙ^Î Œ^f àe]
ž ¹~}g ! Æó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø L Lä VrZžì e ZzgÐ k ñ „0ZL L
X óì
ó _ùZgzZ)uŠ Z%Ð kZ
Üw Z¸ZÆ s®z b̀ñf~3 F Æ ðŸZ›~' × x â ZXì ®~zZg ðŸZ›~•ÅkZ
: • ˜ ñƒ D™
à èÛ%nì oe] àe†Óeçe] Ù^Î æ X]‚q &m‚vÖ] †ÓßÚ çâ æ V o× àe æ†Û Ù^Î
çe] Ù^Î æ X &m‚vÖ] ÌnÕ V èÂ…‡ çe] Ù^Î æ X¼×jì] äÞ] Ù^Ïm V ànÃÚ àe ovm
Ù^Îæ XänÊ áçÛ×Ójm Vp…^ífÖ] Ù^Îæ X &m‚vÖ] ÌnÕ çâ æ änÊ áçÛ×Ójm V Üi^u
DRSE
èÏ%e ‹nÖ V oñ^ŠßÖ] Ù^Îæ XÌnÕ Vp„Ú†jÖ] Ù^Îæ XðoŽe ‹nÖ V •æü]• çe]
{zž • D™ÜÐ ¥0 ¼ î*I-G 47E! Z 0ZX ì g {Š c
•Z ” i ¹ {zž ¹ä Z0 z/L L
GE&
D™x¯ ~ }g !
Æ kZ $öž ¹ ä ?q1Z Xì g •Z ®ž ¹ ä·gi1ZX ì ûÒ5B
7̼ž ¹ä Š î ZŠ1Z X ì x¯~ }g! Æ kZž ¹ä ~gg Xì g •Z ®{zgzZ •
X óì
ó 7r ¹ä ð̈óì ® ¹ä ~èF Xì
: ì Hy ÒB‚Æ•sf `gŠ Ãe Zzg kZ ä •x â Z( 2
‚ÛvÚ Œ^fÃÖ]çe] ^ß$‚u Ÿ^Î Xæ†Û oe] àe ‚nÉ æ ÀÊ^vÖ] ä×Ö] ‚f çe] ^Þ†fì]
‚f à '^nÆ àe “Ëu ^ß$‚u Ù^Î …^frÖ] ‚f àe ‚Ûu] ^ß$‚u Ù^Î hçÏÃm àe
àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ Ù^Î Œ ^f àe] à †nfq àe ‚nÉ àˆچa àe Ü×ŠÚ àe ä×Ö]
D RTE
äqçÖ]æ ÌÓÖ] oÊ ^Ú V Ù^Î —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô
Æ ó ó ýà$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö ŸøæøL L ä VrZž • D™e Zzg Ðñk„0Z ó¦0 G]|L L
ó Xó ƒ~}n c
ÒŽ q {zì Š Z%Ð kZž cÛ ~}g!
â•
×C
X • ®~zZg zŠ' Ù 0›0vZ†gzZg (Z†0£Z ~•Åg ukZ
: • ˜ ò~'
× x âZ ~3 F
Æg (Z†0£Z
ä×Ö]‚f çe] ÜÒ^vÖ] Ù^Îæ Xh„Óm á^Ò V oÚ†–vÖ] ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ Ù^Î
Ñ]†ÃÖ] Øa] kmœ… Vp‚ àe] ‚Ûu] çe] Ù^Îæ XÜâ‚ß pçÏÖ^e ‹nÖ V ÀÊ^vÖ]
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
30 {Š6»}n
DRUE
äËÕ o× ànÃÛrÚ

X ì 7~ ¸{z qŠ 4 Ñ{zž ¹ä ò ç¸B ZvZ†0·L L
Æ $öž ¹äƒqvZ†1Z X å N
X ó ó• 56äƒ ®Æg(Z†0£Z {zž ¬Š Ãt Z²IZ ä ~ž ¹ä ~°0Z
Æ•sf `gŠ ~ 'KZ äŽ ! Z 0Z Ãw ¸Æ/ ñ 0vZ†]| VÙçÎ ^Ò z†Û àe]
:ì HÜB‚
é†â^¿Ö] èßmˆÖ] V†Û àe] Ù^Î ÄÊ^Þ ^Þ Ù^Î ‡^ÇÖ] àe Ý^Ža ^Þ Ù^Î …]ç‰ àe èe^f•
DSLE
á^ËÓÖ]æ äqçÖ]
Ù ªï
V× VâzŠ gzZ {n Š Z%Ð {C LE
G3G ñ 0 vZ†]| «*
" iž • D™ yÒ Ð / ]|L L
X ó ó•
EG
Æ s®z b̀ñf~ }ÂgzZ ýG3š{$ Å Tì (Z ~zZg g ZÎ0/³ ~ • Å g u kZ
T å̦ZŠ s§Å}o•$ kZ LZgzZ å Ö%Ð g ±ZÆ }o¿t Xì s %Z yxgŠ
Xì c Û ŠzŠ%Ãg
Šg Z Œ Š q Z ÅkZ ä _ög;Z Y‰N  0£Zx âZ <  IZ x â ZÐzz Å
:• ˜ ~3 F Æg ZÎ0/³ ~' × xâZ
kÃÛ‰ onvm oe] àe ‚Ûu] Ù^Î Xäe sjvm Ÿæ ä%m‚u gjÓm Ñæ‚‘ V Üi^u çe] Ù^Î
DS M E
ð^q…¡Ö äß gjÒ] ÜÖ äjÒ†i Ù^ÏÊ èe^f• †Òƒæ Øfßu àe ‚Ûu]
Ï ñY ~ñ 7uÐ kZ pÏ ñY èg u Å kZ ì tzœ {zžì ¹ä ?q 1Z x â Z
ÃkZ ä ~ž ¹gzZ H™f »/³ ä V,Zžì ‹Ð £Z x â Z ä ~ž• ë m ! Z 0£ZX
X –7̼РkZÐzz Åäƒ Ö%Æ kZgzZ c Š hg

ñ 0ZgzZ k
:x|9» wZ ¸ZÆ/ ñ „0Z ]Z|X ( 8
:• ÅyÒ ] ¶Âõ0 ä Y fÅw Z¸Z Ñ! ñ 0ZgzZ k
{gÃèÆ / ñ „0Z
V,Z ªX ~ yÒ Æ {C Ù ª“  iž: • ~ yÒ Æ·N“  i ówZ¸Z Æ ]Z|yZžt q ZX ( 1
X ÅXX ^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ]ZZ ž: ì ÅyÒ ‚ÅXX àãjßm‡ àm‚fm ŸæZZ )g fÆ w Z¸Z yZ LZ ä
äÖ {n * Ù ª » Tžì {C
™C Ù ª“
 i {zt pì „ {C Ù ª“ i Š Z%Ð wZ ¸Z yZžt ZuzŠX ( 2
Zzg ‰~z%Ð k„0Zž 6ó{)z _ùZgzZ ~mÅ Vð;)
]c ó u » V\W†óì 7°oÆ
» Vzq -Z ~
Xì {™E
– » VâzŠ yZ ‡· Zp•B; VâzŠ gzZ {n Š Z%Ð {C Ù ª“  iq Š 4 Æ ] Z|yZžt ZŠX ( 3
X *Y h Z »gŠ eÐ {)z Zƒ‰óZ•ž: ìŠ Z%
G@
Å kZ ÌÐ w¸q ZÆ k„0Zž 6ì ó ´g îÃ}n LZ » ]gú~ yŠ Z%Ð kZX ( 4

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
31 {Š6»}n
XÐ ,™yÒ ™^ÐWë& ì Cƒ
Xì ´g îÃ}n LZ »]gú@ Š ¬Š Z%Ð kZX ( 5
kZ a kZX ì ._Æ t òz t (Æ kZg e «²ì s ÜÆ t òz t (Æ yWŒ Û ßÂ~y W
6ƒ ._Æ t òz t (Æ y WŒ Û žŽ σ „  gŠ ß„z sÜÅ kZ Ì6äƒ " U9Æ w ¸
…æ] XXà$ ãö qøæû†ö Êö àø¿ûËøvûmø æø ZZ ¢ Š Z% {n ÐXX^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ZZž • ` ™ {™E 6 zZ ë ž
à$ ãôjô ßømû ‡ô àûÚô àønû Ëô íûmö ^Úø Üø×øÃû nö Öô à$ ãô×ô qôö…û ^øeô àøeû †ô–ûmø Ÿøæø ZZ …æ] XXà$ ãôeôçû nö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø ÖûæøZZ
X ì s ÜÆ XX
! ñY 1 {n Š Z%Ð “
 i¤
ZX ( 9
p{z Ð kZ ÌA ì 4ZŠ Ì{n ~ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ L ñY 1 Ìyâ 9ÂkZ ¤
$ ]ôL ž Z
ǃt p» kZ {Š c içOXì xi Ñ ÷ó ó †ø ãø ³þ¾øL LèY ó• T e Üï[s+”
iÐ {Š c Ž À7
6Xì 7`wðÃ~ kZ ÂñY Á{n Lñƒ s eÃVzÀÐzz Å• wË c Zž
Zƒ¤
Û ~‚KZ¾0Z¬g•X ì HyÒ x|¸ » e
:• D â • WkZ ä +¬‰ž
ð^ËìŸ] oÊ ‚ãjri á] æ p‚fi Ÿªe é…çÚªÚ éœ†ÛÖ] á] èm¤] Á^ËÖ] ÜÓve oÖ †ã¿m æ
^ÛnÊ äjÒ†u é…憕 ÜÓve †ã¿Ê ^ãf×Æ ^Ú ØÒ oÊ ð^ß%j‰Ÿ] ÄÏmæ èßm‡ çâ ^Ú ØÓÖ
DSNE
äß oËÃÛÖ] ç`Ê äqçÖ] ]„â o× †ã¾ ^ÛÊ á^• |¡‘] æ] ^ãßÚ ]‚e Ÿ
Ù ªÃ\ M LZ {zžì Š
gzZ }™:C cŠ ¬» ]!kZÃ]gúžì 4t = Ð p ÖZÆ e  M LL
Ù Š Z%Ð Y ]ZgzZX }™ÒÃÅäÖ Ð b§hZÓ
M ̈¸6]gúŽ ì q {zC  i ÅnC Ù
ƒCÙ ªz ðà » ŸÆ kZ Ð zz Å ä™Çù CZ c w~gz¢ ðÃ]gú} óñY
} ™•
X óì
ó s ç {z ÂñY
 M Åg‡Z >gÎX ( 10
: ûz µñ »e
Ð y² Æ ó }Š6ÆC Ù !
Æ yž: • 0Æ }Š6Æ g0 ZÆ y]c M Å}Š6Åg‡Z >gÎ
[ZŠ WÆ äƒ 4ZŠ ~ y „ i ¸W » ]â ©Z yZèYXì ~ ]c 
M Å [ Zx Ù !
ÑZ >gΙf » }Š6C
: ì à ¬ ~g ! á g Zž 6ì ;gƒ ñƒ D™y Ò
Š•
o×Â]çÛ׊i æ ]çŠÞªjŠi oju ÜÓiçne †nÆ ^içne ]ç×ì‚i Ÿ ]çßÚ• àm„Ö] ^ãmªm
!!!^ã×âœ
y ?ž J
Z ƒ: 4ZŠ J
‰Ü z kZ ~ VzyÆ VzuzŠ {z´Æ Vzy LZ yZZ I Z } Z
Xßž: xsÃyZgzZßá: ]i YZÐ Vß Zz
t òz t ( kZÆ kZÃXXáçv×Ëi ÜÓ×ÃÖ!!! Üâ…^’eœ àÚ ]ç–Çm ànßÚ©Û×Ö ØÎZZ ]c Û
WÅ yWŒ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
32 {Š6»}n
[ZŠ WÆ äƒ 4ZŠ ~ yÆ}uzŠ ËÃݸVŒžì ãZz Ç!~ZkZ e Wt Â-~
D™„~ V”&Ã]â ©Z Æ [sz ,~ y M ŒÛ k& Z ŒZ }Z *
ÑñX • ìg Y ñ2
Û ñƒ
:• D â •
bŠ 0Ð äY ä M g0 ZÆ VzyÆ™¥#ÃVÂgúgzZ VzŠ%x ¬Ž • x ©Z {z }ŠL L
ÃkZ ƒ 4ZŠ yÆð¸ ËLZ Z
 y›q Zžì Š c CtB‚Æ,~ XgzZ • ‰
t X • CƒZ
¬ Vc H~ ]gß+Z 6VÂgúÅ ygzZce ã™ ~È0
È0 Å°Z¸z [ZŠ M Á
( 73)
X ó ó• ñƒ yÒ ~g‡Z >gÎx © Z
Æ {)z MY ßó { Šó â ZŠ óð“ }g ZŠ ¸g xø* áZz äƒ 4ZŠ Ð ]Ò~ y~žg I› M kZ ª
Æ Vzg ZŠ ¸g RŒ Û yZ ñƒ Tg ~ yèa X • ˆ ~Š ] c Z@ ¹ÜZ¼ Ã&Zp Å y~ }g !
cŠ uzg Ð g ÖZÆ “  i t ‚Æ ]Z|yZ Ã&Zpa kZ å {Š c  it ‚
i y kZ » g Ö Z Æ “
E
Å]gúyZgzŠ Æ ` » x » ~ yèY Š cŠ ¬»y ú“‰ Ü z Dƒ 4ZŠ ~ yÆ ËÃVzŠ%gzZ Š 
}uzŠ Æ yB‚Æ kZ b§ÏZ • Dƒ {Š c i ¹ ]*kZÆ äY ÁÆ,gzZg ÖZÆ “ i
î » ,J u ËgzZg ÖZ » “  i t ‚Æ Xž ˆ ~Š ™yÒ „B‚ Ì„  z Å Vzg ZŠ ¸g xø
Xì ^ Y {)z zi ! ów!
gzZ yŠ¤ †´g
xøRŒ Û yZ e
 Mt q Š 4 Æ yZ pì „ y Âûz µñ » e  M kZ qŠ 4 Æk ñ „0Z ë @

k ̀0Z Xì ^ Y J
u Ëg ÖZ » “  it ‚Æ Xžì ~ }g ! Æ ( {z´ÆC Ù Ø) Vzg ZŠ¸g
:• D™Üw ¸» ók ñ „0Z ~‚KZ ~d
Ÿøæø™ äÖçÎ Œ^f àe] à o× à èmæ^ÃÚ oß$ Ù^Î ä×Ö]‚f oß$ Ù^Î o× oß$‚u
ÌÓÖ] h^–ìæ ànÃÖ] ØvÒæ XäqçÖ]æ é†â^¿Ö] èßmˆÖ] V Ù^Î —à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö
D SPE
^ãn× Œ^ßÖ] àÚ Øì• àÛÖ ^ãjne oÊ †ã¿i å„ãÊ Üi^íÖ]æ

“i ~C Ù ªŠ Z%Ð “
 iž • D â •Û ~ }g ! ñ „0Z ]|L L
Æ —à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ k
yZ ]gúŽ ì {z “ á ~ kZ Ì_ùZ gzZ ~mÅB; )
 it gzZ • ï• ó u » V\ M ó{n gzZ ì
ó Xó • Tg Dƒ 4ZŠ ~ yÒZžŽ ì C™C Ù ªt ‚Æ( {z´ÆC Ù Ø) VzgZŠ¸gxøRŒ Û
Vzg ZŠ¸g xøRŒÛ áZz äY ä M ~ yykZ » äƒC Ù ªÆ Tì “  i {ztžì t Š Z%
kZ t ‚Æ XgzZ • {z´Æ C Ù Øž Ž • xg õRŒ Û {z Š Z%Ð Y ]Z Z®óì @
ƒ {Š c
i t ‚Æ
Xì ^YaÆ ]gúg ÖZ »“ i
Z yxgŠ Æ k„0Z gzZ³! Z 0 ZXì {e
q Zzgt p ó• r ~zZg x ÓÆ e Zzg kZ
Û ~ÀF
:• D â • Ƴ! Z0 Zó~' × x â ZXìrÌ~zZgt Xì Š V¦0@W~zZg
¤

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
33 {Š6»}n
‚â^rÚ ^Ûãßne ؉†Ú Œ^f àe ä×Ö] ‚f à pæ…
~zZg¦0 @WyxgŠ Æ VâzŠ yZ p• Å yÒ ]c
Zƒ Z¤ Zzg Ë%Ð k„0Z ä kZL L
X óì
ó
D SQ E
¡‰†Ú pæ†Ê ªn• Œ^f àe] à ÄÛŠm ÜÖ ànÃÚ àe à á^Ûã› àe] Ù^Î
Ë%Ð k„0ZÉ ó‹ 7¼ Ð k„0Z ä Zžì HÜÐ ¥0 ¼ ä y£0ZL L
Xóì
ó @ Zzg
™Üe
 i Å kZgzZì x Zw *
» kZ ~ “ Ù ªÃ“
™C  i KZaÆ ]gúž @U
ƒ" t Оg Ie WkZ :
ÅVð;) ó u » V\W‰ƒ úaÆ ]gú~ äÖ Æ Tž “  i +Z V;óì ï•
á Ì{n
ì Ág ÅkZ Â{)z [ ä c ~m

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
34 {Š6»}n

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
35 {Š6»}n

: xÎ`
h^ru km•
:ìžg Ie Wsf `gŠ Å[Z x Z {gÎ?Š ~ŠÅ[ŽzÆ }Š6Æ}n
†ønû Æø Ýõ^Ãø ›ø oÖF]ô ÜûÓö³þÖø áøƒøç+ ³m%þ áû]ø Ÿ? $]ô oùô fôß$ Ö] løçû nö eö ]çû×öìö‚ûiø Ÿø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
àønû ŠôÞô ^ûjøŠûÚö Ÿøæø ]æû †ö ŽôjøÞû^Êø ÜûjöÛûÃô ›ø ]ƒø^ô Êø ]çû×öìö•û ^Êø Üûjönû Âô•ö ]ƒø]ô àûÓô³³þ þÖFæø äö ³þÞF]ô àømû †ô¿ôÞF
ÐôvøÖû] àøÚô óvûjøŠûmø Ÿø äö ×# Ö]æø ÜûÓößûÚô óvûjøŠûnø ³þÊø o$ fôß$ Ö] pƒô ç+ mö áø^Òø ÜûÓöÖô ƒF á$ ]ô &õmû ‚ôvøÖô
àùãôeôçû ×öÎöæø ÜûÓöeôçû ×öÏöÖô †ö ãø ›û]ø ÜûÓöÖô ƒF hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^Êø ^Â÷^jøÚø à$ âöçûÛöjöÖû^ø‰ø ]ƒø]ôæø
á$ ]ô]‚÷³ø eþ ]ø ǻ?‚ôÃû eø ÝàûÚô äü qø]æø‡û ]ø •çû vöÓôßûiø áû]ø Ÿ? æø ø äô ×# Ö] Ùøçû X‰ö…ø ]æûƒöç+ iö áû]ø ÜûÓö³³þ þÖø áø^Òø ^Úø æø
ðõ oû•ø Øùô Óöeô áø^Òø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø åö çû Ëöíûiö æû]ø ^ò÷nû •ø ]æû‚öfû iö áû]ô þ^Û÷nû ¿ôÂø äô ×# Ö] ‚øßûÂô áø^Òø ÜûÓöÖô ƒF
ðô «³þßø³³ûþ eþ ]ø Ÿ? øæø à$ ãôÞô ]çø ìû]ô Ÿ? øæø à$ ãôñô «³þßø³³ûþ eþ ]ø Ÿ? øæø à$ ãôñô «³eøþ ! o
?û Êô à$ ãônû ×øÂø |ø^ßøqö Ÿ ø þ^Û÷nû ×ô Âø
äø ×# Ö] àønû Ïô i$ ]æø àùãö Þö^Ûø³û mþ ]ø kû Óø³þ×øÚø ^Úø Ÿøæø à$ ãô³ñôþ «ŠøÞô Ÿøæø à$ ãôiô çF ìø]ø ðô «³þßø³³ûþ eþ ]ø Ÿ? øæø à$ ãôÞô ]çø ìû]ô
Dh]ˆuŸ]E —]‚÷nû ãô•ø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø áø^Òø äø ×# Ö] á$ ]ô
ñY c š a Æ äî * 3Ã ?žt 1ƒ # Ö 4Z Š~ VzyÆ ( ~  ) Ñ !ß Zz yZZ } ZL L
ÏZ ÂñY c š ( aÆ ä3 ) Ã ?Z  p} ó 7* ™: g OZ »ÕÆ kZž ó (~ ‰ Ü z, Z )
—" XƒgÆ: ™ Î Y aÆ ä™'! gzZ î Y - Ð ( V;z) Âß 3 *
3Z Qóî Y ‰ Ü z
Ð ä™]! h\¬vZgzZ • D âÑ ( Ð ì¼ ) Ð ?{zgzZì êŠ 1Ã9¿t Zg v
¹ ( ¿)t X ùâ Ð úÆ}Š6Âùâ q ðÃÐ ( ]Z0 • Zzi Z ) yZ ?Z  gzZ X @âÑ7
Yt a }gvgzZ X ÌÃVßŠÆ (]Z0 • Zzi Z ) yZgzZÃVߊ }g vì ÑZz ä™u0
^ {Š c
i
Ð V-ç Å ó\ å M ?žì ^ Yt a }gv:gzZ î à1Ã ( ~  )wÎgÆvZ ?žì 7
Ë ?¤ ZX ì {k Z (¹ q Š 4
ÆvZ *™ (Z —" X z™ b ï ÌLˆ Æ (]Ãz Å )\ å M
ðÃ6( ]Z0 • Zzi Z ) yZ Xì ÑZz + Y Ãq C
{k Ù \¬vZ —" Âß Ö ÃkZ c Ù ªÃq
z™C
LZ gzZ Ð VǸ LZ gzZ Ð Vœ LZ gzZ ~ }g! Æ( ä™: {Š6Ð ) V7! LZ 7
ó V- &
} Z ) ?gzZ Ð ß xó Ý LZ gzZ Ð VÂgú (y›) KZ gzZ ÐVæ ¸ LZ gzZ Ð V–
ó Xó ì ;gNŠÃqCÙ \¬vZ —" Xƒg Cg eÐ \¬vZ (]Z0 • Zzi Z
:wz4
È•á »žg I› M
Û ñ÷Z ]|~}g !
:• D â • Æ wz4
È•á Æžg I› M kZ ( 1

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
36 {Š6»}n
l^ãÚœ l†Úœ ç×Ê †q^ËÖ]æ †fÖ] Ôn× Øì‚m ä×Ö] Ù牅 ^m k×Î †Û Ù^Î
DSRE
h^rvÖ] èm• ä×Ö] ÙˆÞ^Ê h^rvÖ^e ànßÚ©ÛÖ]
vßÆnC Ù ÉÃgzZ (~ yÆ\ å M !~
 wÎgÆvZ} Z ¹ä ~ž• D â • Û/
ñ ]|L L
Û wi *
â•  M Å}Š6ä \¬vZ Âó,Š ¬»}Š6ÃÝð0.ÅZ ]'Q \
e å Mž l» ó• Tg D M
ó Xó ~Š
:• D â • Û X ì ˆÅy Ò Ìe ZzggzZ q Z „Ðñ÷Z ]| ( 2
# ä×Ö] Ù牅 oÖ] gßm‡ km‚â] ^ÛÖ h^rvÖ] èm• èm¤] å„ãe Œ^ßÖ] Üö×øÂû]ø ^³þÞø]ø
"
# ofßÖ] ØÃrÊ áç$‚vjm ]æ‚ÃÏÊ ÝçÏÖ] ^•æ ^Ú^Û Äß‘ X knfÖ] oÊ äÃÚ kÞ^Ò
"
Ÿø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ oÖF^Ãi ä×# Ö] ÙˆÞ^Ê áç$‚vjm •çÃÎ Üâæ Äq†m Ü$ t†ím
äÖçÎ oÖ]ô —Ÿ äö 9ÞF]ô àømû †ô¿ôÞF †ø nû Æø Ýõ^Ãø ›ø oÖF]ô ÜûÓö³þÖø áøƒøç+ mö áû]ø Ÿ? $]ô oùô fôß$ Ö] løçûnö eö ]çû ×öìö‚ûiø
D SSE
ÝçÏÖ] Ý^Îæ h^rvÖ] h†–Ê —hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô ™
]|Z  X Vƒ }Y {Š c iÐ ƒ  ~}g! ( Æwz4 )Æ [ s ì
: GLG  M kZ èG
" M ªe 4$ML L
]úŠ Å / ñó ôgzZ Hg» * 3ä \ å M ó‰~ yB‚Æ \ å M {zgzZ ŠHg »aÆ \ å M Ã k5 i
ÂD M :Zz gzZ ä C Ù ! å M X ‰ µ ä™ '!
\ ™Ö vß ( ˆ Æ ä3 * 3 ) X Å (—z)
løçû nö eö ]çû×öìö‚ûiø Ÿø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ ä \¬vZ ¸ Dƒìg ™'! Æ ÌQ vß
—hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô ™ ™á Ð —äö 9ÞF]ô àømû †ô¿ôÞF †ø nû Æø Ýõ^Ãø›ø oÖF]ô ÜûÓö³þÖø áøƒøç+ ³möþ áû]ø Ÿ? $]ô oùô fôß$ Ö]
J
ó Xó ‰ - ™JZ vßgzZ Š Š wZ e {Š6( ˆ ÆkZ) :X ðâ •
c Û wi * kz
ZÆ e
:Y Z b M
:ì {™E » VÂ!( 4 )g e ~žg I› M kZ
Xì [ sX {zì ðƒ wi *  Mt ~}g !
e ÆXT ( 1
Xì Ð ] ñ Z0 • Zzi Z [æ~ e  M kZ ( 2
Xì »[Ž zÆ [s¬ ( 3
X N Yƒ u 0 wŠ ªóì w”»»‹g ÓA ( 4
E
Xì s %Z ~ ] ! ¶a pXì t · Z Ì» [s èE LGÅ#z + ”
4¨ 6X• +Z Â'! &«
IZ x ¬p ó• D™" U
Ðe M kZ [Žz »}Š6ÂaÆ ]Z0 ` Zzi Z [s+” x Óa kZ
~ hÆ ]Z0 • Zzi Zžg Ie Š 4
 Mt q Æ yZ X D™7ï• á ~ ¬Æ e  M kZ ÃVÂgúyZZ
~ sf X »‹g Óž: ì x Z™ Z z x Z •Z » yZ A Å ¶Š ¬»}Š6Ã]Z0 • Zzi ZgzZì m{
ì m{ „ aÆ ]Z0 • Zzi Zžg Ie
yZZ IZ x ¬ ¬» kZ c  Mt HžÐ B {^ Y » ]!kZ ë
?ì ï• á ÌÃV Âgú

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
37 {Š6»}n

:AŬ
X ( ì ˆÅ yÒ zz ªA Å kZ ª) Xì ÿÓ›!{z ì ZƒŠg Zz ~žg I› M kZ ¬Ž » [ s
: ì \¬ ~g ! á gZ
›•
—à$ ãôeôçû ×öÎöæø ÜûÓöeôçû ×öÏöÖô †ö ãø ›û]ø ÜûÓöÖô ƒF hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^Êø™
t gzZ zó ™wZÎÐ úÆ}Š6Ð ( ]Z0 • Zzi Z) yZ ?: ( ! â ›} Z )L L
Vߊ }g v]!
ó Xó ÌÃVߊÆyZgzZì à Zzp {Š c
g {À 0 i ¹ ÌÃ
ó x ¬ At Xì —à$ ãôeôçû×öÎöæø ÜûÓöeôçû×öÏöÖô †ö ãø ›û]ø ÜûÓöÖô ƒF™ {z ì ðƒ y Ò ~ ùž Ž A Å ¬
ì
x ¬ A Z® óì ÌÃV Âgúy ›x ¬ „ âZ ì Ã] Z0 • Zzi Z Î]gz¢Å »‹g ÓèY
Ãg »i§Æ ä™x¥ÃA ÅnkZgÃè ~ ùXì ?Š Å èÀŬ* ƒ x ¬ » AgzZ óðƒ
ñƒ D™ p°Å Ý kZòã»Øx â Z X • ë ó ó änfßjÖ]æ ð^ÛmŸ] Ô׊ ÚL Lq
Å
Š 4 Æ èEG4G
5ß Z
:• ˜
æ] çâ àÓm ÜÖ çÖ Ì‘çe á]†jΟ] ä_e^•æ änfßjÖ]æ ð^ÛmŸ] &Ö^%Ö] Ô׊ÛÖ]
DSTE
•^Ãfj‰¡Ö ^ÃÊ• Øn×ÃjÖ] o× ØÛvnÊ ]‚nÃe á^ÓÖ Øn×Ãj×Ö å†n¿Þ
•z , Z ˬžì t ‚Ÿ » kZ gzZ ì ó ó änfßjÖ]æ ð^ÛmŸ]L LÝ ZŠÐ ~ A ´ )L L
ŬkZ Õz kZ Z®ó @
ƒ ûi Zê ¬{z  Cƒ: AnÅ kZ c Zžƒ Zƒ 5B‚Æ
•z {z ¤
ó Xó n Y HgzŠ Ã^z»g~ ƒÅ¬ž @Ç ñY c ¯ AGEI
3©4]
:• ˜ ñƒ D™p°Å ó ó änfßjÖ]æ ð^ÛmŸ] Ô׊ÚL L öŠG )´
è× ̑çÖ] ÔÖƒ änÊ àÓm ÜÖ çÖ äqæ o× o†• ÜÓve Ì‘æ á†jÏm á] çâ
DSUEànÊ…^ÃÖ] ‚ß ^fnÃÚ Ý¡ÓÖ] á^ÓÖ ÜÓvÖ] ÔÖ„Ö

Zž ñ M ™ ï b§kZB‚Æ •z ˦ѬðÞ ì tó ó änfßjÖ]æ ð^ÛmŸ] Ô׊ÚL L


{z ¤
X ó óǃx¯ ÑZz Íq
Š 4
Æ @g¬ x¯ {z ÂñY c
¯ : AŬkZ •z
ó óx¯ ÑZz ÍL Lx¯t Â3â : A Å kZ à ó ó[¨‹g ÓL L•z {gÃè ˆ Ug ¯Æ [s¬ë¤ Z
Ù ÞZ įèY ì
ó A Å[sêL ó ó[¨‹g Ó Lž
À7
Xì u0 Ð ÍÆ nC U
L Zƒt " Z®X ǃg Ñ
Û Ð ÝZ
:Y Z̀Z »¬~ q•
I Z x ¬ b§Å ] Z0 • Zzi Z ¬» [sÐ wßZ szcÆ kª ˆƒ x¥A Å ¬Z 
ÝZ ~ e  M {gÃè X A gzZ ¬ óq •
Û óÝZ : • g e kª È »g Z X Š UÌa Æ V Âgúy ZZ
ƒ "
x ¬ Xì ó ó»‹g Ó L LAgzZì » ó ó[ s L L¬ ó• ó ó'gúÅy ZZ I Z x ¬L L q •
Û ó• ó ó] Z0 • Zzi Z L L
• Zzi Z ) ÝZ » A Z Z® X • ` Z{Š c i Å ó ó[¨‹g Ó L LÚÅ ] Z0 • Zzi Z 'gúy ZZ I Z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
38 {Š6»}n
x ¬ ÚÅ] Z0 • Zzi Z Ì[ s¬Âì ] mZ {Š c
i ~ ( V Âgúy ZZ I Z x ¬) q •Û ÚÅ ( ]Z0
X ǃB‚ÆN @ {Š c
i ~ V ÂgúyZZ I Z
M
:èÀÅ[se
Û sf `gŠ Xì ï•
kZ íZ Œ á ÌÃVÂgúyZZ I Z x ÓB‚B‚Æ Ýð0.ÅZ ] 'Qžg I› M t
X • ìg™g ÖZ » |
ó ó gfŠÖ] ”ç’íe Ÿ ÀË×Ö] ÝçÛÃe é†fÃÖ]L Lì {°‡t »‚wßZ : {°‡ »‚wßZ X ( 1
DTLE

Å Ýð0.ÅZ ] ' Qp¤Z Â] c Mt X » wz4ïE


L 4]ž: ì @
E Y Hg ±Z » xÀÆ p ÖZ ñƒ D™‚ž
É Çƒ: » ¤SÅ wz4ïE ó m{ wz4
L 4]g ± Z p ì
E  » ] c
: M y Z ª óNƒ wi * á
~ y•
Å]  c M y Z b§ÅÝð0.ÅZ ] ' Q Ì'gúyZZ I Z ._Æ }°‡kZ Z®X ǃ » èÀÅp ÖZ
Æ kZ Þg Ie Ù ¤
 MC Z X ì Zƒ „ Ð  : m{ Ëwz4» ] c Û èY ó• ¥#
M ÒZ Å y M Œ
a Æ Š Z• Û Z m{Æ gzŠ m{ qZ ] â © Z ~ Û ÂñY c
$Z Æ y M Œ Š ™ m{ „B‚Æ wz4: 
Xì °oÆ e •! ÅxsZžŽ Ð N Y {g™ƒ mº
• Zzi Zˆ Æ wz4 Æžg I› M kZžì " U ] ! tÐgŠ q Z 9: ¿» VÂgúyZZ IZ X ( 2
Å]! kZ ¿t » VÂgúy›X å c Š ™ qzÑ *
™{Š6Ìä VÂgúyZZ IZ x ¬B‚B‚Æ ] Z0
6X • ï• á ÌÃVÂgúy›x ¬ {z´Æ ]Z0 • Zzi Z ] â© ZÆžg I› M kZžì ?Š ãZz
:žì _ƒ yÒ ¬ e Zzgt Å 6–! Z ›  Y • Z ]|ž
D TM E
Ý]†uŸ] oÊ ÔÖƒ ØfÎ ¼ŽjÛÞ ^ßÒæ Ù^q†Ö] àÚ ^ßâçqæ o_ÇÞ ^ßùÒ
C™ 1™ ÌÉ~ ª
q Å x ZwZ ¬ Ð kZ gzZ ‰g ,
J e Ð VÍß ÃVzn LZ ë L L
X ó ó‰
Xì x ¬žg I ì
GLG U
" Mtž Zƒ " t Ð ¿¯§ÆVÂgúy ›x ¬ Z®
ì c Šg Z ŒÛ N â Å0# Ö QÃ]Z0 • Zzi Z „ ~ [ Zx
ÑZ >gÎä \¬z: 4vZ : \zQ ª ÑŠ X ( 3
]çûvöÓôßûiø áû]ø Ÿ? øæø™ ùsf `gŠ B‚B‚Æ kZ² —Üûãö jö³ãFþ Ú$ ]ö äü qö]æø‡û ]øæø™ : ì \¬ ~g ! á gZ
›•
à b ïB‚Æ ] Z0 ` Zzi Z ˆ Æ ]Ãz Å ~ vZ wÎg )gf Æ —]‚÷³ø eþ ]ø ǻ?‚ôÃû eø àûÚô äü qø]æø‡û ]ø
Ý

yZgzZ • N â Å # Ö Q x ÓžŽ ]Z0 ` Zzi Zžì t ]! Þ ‡X Š


g¨. c ŠgZ Œ Û x Zwa Æå å
Ñ~}g ! Æ VÂgúy›x ¬  Š Š ¬»}Š6ÃyQŠŽz!
c Æ kZ óŠ c ZIx ZwÌÃ b ïB‚Æ
]â© ZÆ [ saÆ V Âgúy ›x ¬ Z® ì ó y‚ M {Š c
i ÚÅ] Z0 ` Zzi Z * ƒ Za ]ÑìÆ
X • Dƒ " U \zÑ!
 Mtžì @•
Xì x ¬ e kZ Ìt òz t ( »žg I› M kZ :t òz t ( »žg Ie
á 6]!  M X (4
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
39 {Š6»}n
t gzZ Vƒ: 4ZŠ ]i YZ%~ VzyÆ ~  Ñ {zžì Š cŠ ¬t ÃyZZ I Z „ ~ qzÑÆ e M
x ¬ b§ ÏZ ì I *ƒ 4ZŠ Æ ]i YZ % ~ yÆ \ å M b§Tž ì ]! Ù ª Xì x ¬ ¬
C
xÀÆ [s¬Ìe  M à Zz ä M ˆ Æ kZ , i Z {z´Xì ¬¸ Ì~ }g ! Æ VzyÆ Vâ ›
: ì \¬ ~g ! Š•á g ZXì „g™{g • á Z s§Å
—à$ ãôñô «³eøþ ! oûÊô à$ ãônû ×øÂø |ø^ßøqö Ÿø™
X óì
ó 7{ k
ðà (~ ä™: {Š6Ð yQ ) ~}g !
ÆV7!
Æ yZ6zZÆyZL L
Û Z IÐ ¬Æ [ s~žgI› M kZ
Xì q )Z6èÀÅ Y ]Z kZgzZ ì ;g Y HyÒ ÃŠ Z•
x¬ „ zt É óì 7aÆ ]Z0 • Zzi Z sÜ„  zt ì ó ˆÅ yÒ „
 zÅŠ Z• Û Z IŽt ª
x ¬ Y ]Z »x ¬èY óì x ¬ Ì[ s¬ª äßÚô IÂì x ¬ IZ  Xì ÌaÆ VÂgúy ›
: ì HyÒ ~‚KZ äM èE # Za kZXì @
LE ƒ „Ð
grm Ÿ h…^Ο] ðŸçâ á] àne gÞ^qŸ] à h^rvÖ^e ð^ŠßÖ] ä×# Ö] †Úœ ^ÛÖ
àømû ‚ôfû mö Ÿøæø ™ oÖF^Ãi äÖçÎ ‚ß …çßÖ] é…ç‰ oÊ Üâ^ß%j‰] ^ÛÒ ÜãßÚ h^rjuŸ]
D TN E $ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô
—à$ ãôjô ÖøçûÃö fö Öô Ÿ
¸g RŒÛ yZB‚B‚Æ kZ  c Š ¬» [s (~ e  M {gÃè) ÃVÂgúä \¬z: 4vZ Z  LL
¸g yZ ä \¬vZž 6Xì 7~gz¢ * ™ {Š6Ð X ~Š ™ yÒ Ì„  zq Z Å Vzg ZŠ
ó Xó ì c Û I~—à$ ãôjô ÖøçûÃöfö Öô Ÿ
Šg Z Œ  M Åg‡Z >gÎÃVzg ZŠ
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ e
[stžì CYƒN @
'
h × Å]!
kZÐ p ÖZÆ ó ó àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô L L~ 59 e
 M Å >gÎkZ
Xì ï• á ÃV Âgúy›x ÓgzZì x ¬¬»
 M kZ ä Š Z® ~(¹ q
Æžg Ie Z Å +¬+y Mz }n : Y Zg M Å +¬g;Z Y ( 5
:• ïŠK Ü]Zg „Å+¬g;Z Yq ZP ë~ sfX ì c Û x ¬Ã¬
Šg Z Œ
:• D â •Û ~‚Åžg Ie  M kZ ~dk
̀0Z)´ : ñ Zg Å ~ò dx â Z /
t]æ‡] ÜjÖª‰ ]ƒ]æ V ÙçÏm —h^ru ð]…æ àÚ àâç×ò‰^Ê ^Â^jÚ àâçÛjÖª‰ ]ƒ]æ™
àÚ àâç×ò‰^ÊZZ ^Â^jÚ t]æ‡^e ÜÓÖ àŠÖ oi]ç×Ö] ànßÚ©ÛÖ] ð^ŠÞæ "# ä×Ö] Ù牅
DTOEàãßneæ ÜÓßne †j‰ ð]…æ àÚ V ÙçÏm XXh^ru ð]…æ

 wÎgÆvZ ?Z
yZgzZ V- ç Å ~  ªX ó ùó â Ð ú Æ} Š6Âùâ ¼ Ð yZ ?Z
 gzZL L
ó Xó ùâ Ð úÆ} Š6Âùâ q ðà ó• 7Vc
ç ~g vžŽ Ð VÂgúy›
Û )´/
: ñZg Å ?Œ
oÊ h^ru ð]…æ àÚ àãjÖªŠÚ oÊ áƒ] oÖ^Ãi ä×Ö] á] o× ØnÖ• èm¤] å„â oÊ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
40 {Š6»}n
oßÃÛÖ^e ð^ŠßÖ] ÄnÛq ÔÖƒ oÊ Øì‚mæ ^ãnÊ ànjËjŠm è×òŠÚ æ] š†Ãi èq^u
Ý‚Ïi ^ÛÒ ^ãiç‘æ ^ãÞ‚e é…ç ^ã×Ò éœ†ÛÖ] á] àÚ èÃm†ŽÖ] Ùç‘] èßÛ–i ^Ûeæ
DTQ
Eèq^vÖ Ÿ] ÔÖƒ ÌŽÒ ‡çrm ¡Ê
•Æ ]gz¢ ËÐ ú Æ } Š6ä \¬vZž ì ?Š Å ]!
Ô ò : c  M tL L
kZ e
á 'gúx Ó~ ¬kZ gzZ Xì ~Š ]i YZ Å ä™]!
ï• Ð ]Z0 ` Zzi Z Ð n¾Å ä™
ÌŸZg‚ » kZ óì {Š6x ÓÅx Ó]gúžì Cƒ ãZz ]!
t Ð VßßZÆ <ÑèY ó•
%Ã{ ËÆ ŸLZ a Æ ]gú: Xì _g¦ ̬ ctž 6óì {Š6Ìi Zz M gzZ
ó Xó ì 7^
Y ÜÅÆ ]gz¢
:• D â • Û ~‚KZ m é}E BÄZ–1Z x â Z /
BÄZ–1Z x â Z : ñ Zg Å m é}E
^ßÒ ƒ] å†nÆ oÊæ änÊ Ý^ oßÃÛÖ^Ê äq]æ‡]æ ofßÖ] oÊ ^‘^ì ÙˆÞ á]æ ÜÓvÖ] ]„âæ
D TQ E
äjÚœ áæ• äe ä×Ö] ä’ì ^Ú Ÿ] äe ð]‚jΟ]æ äÂ^fi^e àm…çÚªÚ
å\ M gzZ \
å M x|» e  M kZ pì Zƒ wi * ~ }g !
Æ V- ç Å \å M gzZ ~
 Ñp¤Z ¬tL L
yZ ñZÎóì Š c å M ~ ]!
Š ¬» ~zc gzZ q nZ Å \ Ù …èY óì ï•
C á ÃVâzŠ )Æ
ó Xó ì c
Š™m{B‚Æå\ M {z´Æ# Ö Q Å ó\
å M ä \¬vZÃXžÆ]â © Z
1 ïE ó @
L 4]èY ì
E á Ã#
ƒ ï• Ö Qx Ó[ æ »uZzžì {°‡t » wßÑZ D: {°‡ »}wßZ ( 6
Û ~ }g !
Dâ • Æ }°‡kZ ã]Z)´ X ƒ ?Š ðÃÅ ¤SÅ ¬kZžt ÆäOS ó• ' Z'ƒ
~
:•
]„â áçÓm ØãÊ ÜÓve än× ÜÓu æ] èÚŸ] àÚ ]•†Ê ÜnÓvÖ] Å…^ŽÖ] g›^ì ]ƒ]
ÔÖ„e ^‘^ì áçÓm æ] [“n’íjÖ] ØnÖ• Ý^Î ]ƒ] Ÿ] XèÚŸ] oÊ ^Ú^Â ÜÓvÖ]
ävq… p„Ö] çâæ XÙæùŸ] ÐvÖ]æ XÙç‘Ÿ] ð^Û× ÔÖƒ oÊ Ì×jì] [g›^íÛÖ]
D TR E
ànÏÏvÛÖ] àÚ å†nÆæ oÞ^ÒçŽÖ]
¬t H Â,™ ~gY ¬ðÃÃkZ c ,™[æÐ Š•Û ËÆ #
Ö Q \¬z: 4vZ œqg • áZ
 LL
B‚Æ ¥#kZ ¬t c ?ƒ ?Š ðÃÅ HÅ kZžÆ kZ ñZΠǃ x ¬ a Æ #
Ö QxÓ
gzZ ã»Øx â Z Ãw¸ÏZ gzZ ì hw¸ª p óì s %Z ~ ZkZ » wßZ ñf ?ǃ m{
ó Xó ì ~Š ßF
ä >}uzŠGEI
3©4]
Û ñƒ D™yÒ ÃwßZ {gÃè öŠG )´
:• D â•
á] àÚ Ùç‘Ÿ] oÊ …†Ïi ^Ú çâ V Ý^ h^rvÖ] èm• ÜÓu á] o× èÖ•¢] àÚæ
‚u]çÖ] ÔÖ„e ÜÓvÖ] “jím Ÿæ èÚŸ] ÄnÛq äÛÓu ÜÃm ‚u]çÖ] h^_ì

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
41 {Š6»}n
D TS E
g›^íÛÖ]
Ì{°‡t qZ Ð ~ yZ • D YK yÒ bÑŠ Ž ~ äƒ x ¬Æ ¬{Š™yÒ Æ [s› M L L
¬gzZì @
ƒï•á Ã#
Ö Qx Ó[æ »uZzL L:• D™yÒ Ð b§kZ ~ wßÑZ D\ M &ì
ó Xó @
ƒ 70Ð ¥#u Zz! Z kZ
 Mžì Cƒ "
ÃVÂgúy›x Ó¬» kZ gzZ ì x ¬ [se U
] !
t ÌÐ wßZ Ñ!
{gÃè
á
Xì ï•

[ ZŽ »yZgzZ VxßzŠ Å[ s+”G
sf `gŠžŽ ó• g D » V!~Š ã
zŠ ~ ƒÅe 5B-dZ9‡gzZ [ s+”
WkZ [ s[ éE ‰
:•
?ìŠ Z% HÐ [s ( 1
G
7Zzz ck]Š Z%Ð [s Â~žg Ie WkZ q Š 4 Æ [s[ éE 5B-dZ 9‡gzZ [s+”‰
VŒž • ë Y ft a ÏZ óÅ {)zg Z- Š c
ƒ Å} i ZzgŠ Ë{z ì e ì ^zZ ðÊ Z%Ð kZÉ ì
Š ¬» äÖ ]Z f KZ V Œ Ã]Z0 ` Zzi ZgzZì » äÖ ] Zf KZÉ ì 7» äÖ {n ¬
c
Š
nÈ臆ì 79* ™"U {Š6»}n aÆ V Âgúy›x ¬ Оg Ie WkZa kZì
:•˜
äqçÖ] oÊ Í¡ì¡e àãn× š†Ê çãÊ Xäe à’’jì] ^ÛÚ h^rvÖ] š†Ê
àã‘çí• …^ã¾] Ÿæ ^â†nÆ Ÿæ é•^ã• oÊ ÔÖƒ ÌŽÒ àãÖ ‡çrm ¡Ê ànËÓÖ]æ
D TT E
l]†jjŠÚ àÒ á]æ
a Æ yZž ì 7s%Z ðÃ~ kZ gzZ ì m{ a Æ ]Z0 • Zzi Z †• Û Å [sL L
Ì~ ]5ç}uzŠ Æ nkZ c ]Š Þa Æ yZ gzZ åZ Zz *Ö » VâzŠ Vð; gzZ }n
Ù ª6VzuzŠ Ã]Zf KZ {zž å: ^
C Y Ìt a Æ yZgzZó å: ^Y *Ù ªÃ{ ËÆ ŸLZ
™C
ó Xó Vƒ: VY „ ~ }Š6{zìe ,™
:• ];Žz sf `gŠ Å äƒ ßÆ kZì ßuZu•¸t
:• ˜ j • Û Zgà0ZXì @ ƒ w EZ~ pÆ}Š6c ^zZ óh M Â »[ sX ( 1
DTUE
h^ru ànòn• àne Ù^u ^Ú ØÒæ äe grju] ^Ú h^rvÖ]æ ý †jŠÖ] V h^rvÖ]
ñY H {Š6)gf Æ Tì Ùa Æ q k QCÙ Â » [sgzZ Xì ó ó{Š6L LŠ Z%Ð [sL L
ó Xó ì CB[sƒ h M yxgŠÆY âZ zŠžŽ q {zC Ù gzZ
{i ZzgŠ óƒ g Z-Š {z ì e ì [ s {z ƒ YY H wEZ 6gîÆ }Š6c
^zZ óh MÃT q {zC
Ù ž c
Í

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
42 {Š6»}n
ó : VY „ ^z»g ÅnËì e ì
ƒ ó x ¬ [sÂÐ g ±ZÆ ! ²¹X Vƒ } ÀvŠ c ƒ k]ƒ ó
X Ð }[ sÃkZ
yZ ó¶ˆ~Š ]i YZ Åå  Ð y•Æ ]gz¢Ã]Z0 ` Zzi Zž • @• á 6] ! Š q Z 9X ( 2
kZ g
ñƒ D™ œg » •ñkZÆ ònÈn‡v ò èE#
LE Z X ¶Ág Å ä M t ‚Æ VÍß~ }Š6aÆ
:• ˜
ofßÖ] ‚Ãe àÒ ‚Îæ àãn× ÔÖƒ š†Ê àÚ å^•] ^Ú o× ØnÖ• å†Òƒ ^ÛnÊ ‹nÖæ
àâæ &m‚vÖ] àãßÚ áçÃÛŠm Üâ‚Ãe àÚæ èe^v’Ö] á^Òæ àË_mæ àrrvm
DULE”^í•Ÿ] Ÿ á]‚eŸ] l]†jjŠÚ

ˆ Æ ]Ãz Å ~ Û 6yZtžì 7?Š ðÃÅ kZ ì Å ]!


 Ñ X ån• Ž ä nÈè‡L L
g
ä VrZž~ wq kZ F uÐ yZ xñ Z™/ôgzZ ‰C™ egzZ s Zî ( r) Vc ç Å ó\
å M
X ó Ãó ]Zf KZž: å @
ƒ c
Ö Ãx •Z LZ
„ Ð } Àì e ì ó Š°» x¯ * Ö ÃŸÉ óì 7x¯Š°* Ö Ã]Zf ~žg I› M kZX ( 3
Xì Cƒ ÌÐ Y Zg M Å+¬g;Z YG@ Å ñZg kZ ~g ø Xƒ: VY
 M ~dk
Å —hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^Êø™ e  Š 4
̀0Z :x|»[ sq Æ ~dk ̀0Z /
Û ~¨
:• D â •
ÜÓeç×ÏÖ †ã›] h^ru ð]…æ àÚ ÔÖƒ àâçÛjÖª‰ ]ƒ] Å^jÛÖ] àâ^m] ÜÓÖ]ç‰
ð^ŠßÖ] †Ú] àÚ Ù^q†Ö] …æ‚‘ oÊ š†Ãi ojÖ] ^ãnÊ ànÃÖ] š…]ç àÚ àãeç×Îæ
ÜÓn× á^_nŽ×Ö áçÓm Ÿ á] àÚ p‚u]æ Ù^q†Ö] †Úœ àÚ ð^ŠßÖ] …æ‚‘ oÊæ
DUME
Ønf‰ àãn×Âæ
]! tc
ó e *ƒ Ð ú Æ } Š6*
™wZÎ~ }g!
Æ q ËÐ ]Z0 • Zzi Z yZ Zg vL L
àZz ä™u0 ßá Zz äƒ Za Ð ç M Ì~ Vߊ Æ yZ gzZ Vߊ }g v
Ã]Ñì z ]!
_
0Ð VzŠ%~ VßŠÆ VÂgúgzZ • D Yƒ Za 0Ð VÂgú~ VßŠÆ VzŠ%žŽ ì
ï: 3 Zg ðÃÃy-~ A çÆ yZ c ~ A ç}gvžì ¸ [£{Š c igzZ ó• Dƒ Za
X ón
ó
:• D â • Š 4
Û ~i Zg x â Z : x|» [ sÂq Æ ~i Zg x â Z /
Ÿ] áçÓmŸ ÔÖƒæ àãn× †jŠÖ] Ù‚Še †Ú] —h^ru ð]…æ àÚ àâç×ò‰^Ê™ äÖçÎ
DUNEàãn× gqæ h^rvÖ] á^Òæ l^eçrvÚ l]…çjŠÚ àãÞçÓe

Ü z ÏZtgzZ B \
ǃ e‰ ,gŠ e6zZ LZ {zžì ¬t —hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^Êø ™L L
X ó óåZ
 Zz [ s6y Zgz Z Vƒ ðƒ’~} Š6{zžZ 

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
43 {Š6»}n

:AÅ[s ( 2
G
ÃA kZ Å ¬Æ [ sž • D™t t~uzŠ [ s[ éE 5B-dZ 9‡gzZ [ s +” 6gîx ¬
z x Z •ZÆ ]Z0 ` Zzi Zóa Æ [ s¬( Å kZgzZ óì ðƒ yÒ ~ ùžŽ ñƒ D™i Z0 ZÃ
X • D ¯ A ŬÃx Z™Z
x Z™Z z x Z •Z ÿLE &‡zgŠ ua }g øñ]Z0 • Zzi ZgzZ ]Z f Å ~ vZ wÎgž 7— ðÃ~ kZ
å M w q¾ A Å[ sêL 7‰ bŠ ~ e {gÃè p ó•
À
ì 7x Z™ Z z x Z •Z » ]Z0 • Zzi Z c \  M Ñ!
Xì ˆƒ yÒ ~ ùžŽ ì [¨sAÝZ ŬkZÉ ó
sÜ# Ö wt Hž • D™w ZÎt Ð yZ ë • D ¯ A Å[ s¬Ã ó ó` Zzi Z ïG L !wL Lvߎ
a kZ óCƒ 7" U Ö wt a Æ V@gzZ c
# Š }Š ¬» [ s ÂÃyZž ¶mºa Æ ` Zzi Z
G-d
aÆ ]Z0 ` Zzi Z [ s[ éE 5B Z 9‡gzZ [s+ ” x Óžì§Zz%Zt gzZ ?å: ¬» [ sÃV@
yZ Zg ø X D™7]m Z »}Š6Æ nËaÆ V@ Å ó~  \ M p ó• ï Š g Z Œ ÛZ Zz {Š6Â
å7¤ ZgzZ ?ì H?Š Å kZ Â å¤ Z ?7c å {Š6aÆ V@ Å ~  Ñžì w ZÎt Ð ]Z|
\ M Ð A kZ • ìg ™yÒ [ s+”  c \ M Ð áZjÆ }Š6Æ ] Z0 ` Zzi Z AŽ Â
ÌÐ V- ç ‰Å \ å M óV Ã
Ó ‰Å ~  \ M èYXì @ Yƒ " U{Š6Ìa Æ V@ Å~ 
éö‚ønùô ‰øEE :ì ŠŽñÌyâ• Û »~ \ M Ð á ZjÆÒ ñ à ]|ž 6 ó• ™| (~ # Ö wz ]³
ó Xó ÏVƒg ZŠuÅVÂgúż \ ñ M Lž
L D UOE
DDèô ß$ røÖû] Øôâû]ø ðô ^ŠøÞô
Ð ~žg Ie WkZgzZ • ¬bÑŠÆ èÀÅkZgzZì x ¬žg Ie Wtžìt x¯žÜ
X ì aÆ VâzŠ óVÂgúy›x ¬gzZ ]Z0 ` Zzi Z [s¬ÑZz äƒ " U

:xg X `

‚Â]çÎ km•
:ì e Wsf `gŠ ňyWŒ Û ?Š ~ŠÅÅ}Š6Æ}n
àøÃû –øm$ áû]ø |º^ßøqö à$ ãônû ×øÂø ‹ønû ×øÊø ^u÷^ÓøÞô áøçûqö†û mø Ÿø oûjô Ö# ] ðô «Šøßôù Ö] àøÚô ‚öÂô]çø Ïø³þÖû]æø™

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
44 {Š6»}n
D…çßÖ]E —Hܺnû ×ô Âø ĺnû Ûô‰ø äö ×# Ö]æø à$ ãö ³þÖ$ †ºnû ìø àøËûËô Ãû jøŠûm$ áû]øæø èõ ßømû ˆôeô Ý kqF†ôùfø ³þjøÚö †ø nû Æø à$ ãö eø ^nø $ô
LZ {zžì 7{k ðÃ6 zZÆ yZ Âó‰g 7yZ Å b  {zÐ ~ VÂgúSh1 ~(gzZL L
t •g™ $ {z¤
ZgzZX Vƒ: à Zz ä™g ÖZ » “  i {zž~ wq kZ Ogg@ Z } À ( °Ÿ Z )
ó Xó ì ÑZz + Y óÑZzG
 \¬vZgzZ óì 4 {Š c
i ¹ aÆ y Z
g@Z {)z [ O }} À °ŸZ LZ ¤ Z {zžì ˆ ~Š Ág ÃVÂgúSh1 ~žg I › M kZ
™ozæB‚Æ _ ZÑzŠ ÃÁg kZ p ì ó 7{k ðÃaÆ yZ ÂñYƒ ÌC Ù ª{n » y ZgzZ ,Š
Š
:c
Ü„: ƒ ó @M ¬Ãy Z „: ª óVƒ _ƒ k-â Ð b ïÐzz Å9J(Žž Vƒ +Z 'gú{z ( 1
Ë ƒ Za éZpÒÃËÐ á ZjÆ yZ: gzZƒ éZpÒðÃg0
$ ó yZ ðÃÅ äI
ZÆ y Z: ƒ

VZ 7{Z ÃÐ Ág kZÆ ™g 4 î ¯ ªB‚Æ “  iz di 'gú{zž ðÎt oÑ ~uzŠ ( 2
}n {Š ‚Æ \Z å% 7Z • Se * Û Z bZB‚Æ }n A {z ¤
M t ‚Æ Š Z• Zó‰
Xì Ág Å ä M t ‚Æ V•ZB‚Æ
Z L L —à$ ãö ³þÖ$ †º nû ìø àøËûËô Ãû jøŠûm$ áû]øæø ™ :ž c
{z ¤ Û Ìt B‚Æ ä™yÒ Æ _ ZÑzŠ yZ p
Š â•
aZ aÆ yZt Â,™{Š6{z ¤ Z ªX óì ó 4 {Š c i ¹ aÆ y Z ÂN VZ: {Z ÃÐ Ág kZ
X ì Ág Â,™: ¤ Z óì
: Š Z%Ð [{
ž 6 gó Š e à Zz õE4E
/F Û zŠž: ó{)z [Õ c
 c
& J e ÃJ [O }ó• } À °ŸZ Š Z%Ð [{
X ì Ås  Ÿz Å kZ ä +¬

:• ˜ ~‚Å—à$ ãö eø ^nø $ô àøÃû –øm$ áû]ø |º^ßøqö à$ ãônû ×øÂø ‹ønû ×øÊø™ ~dk̀0Z
p„Ö] Å^ßÏÖ] oâæ àãfne¡q oßÃm àãe^n$ àÖm á] Ü$] Ÿæ t†u àãn× ‹n×Ê
àÖm á] àãn× t†u Ÿ h^n%Ö] ÑçÊ áçÓm p„Ö] ð]•†Ö]æ …^ÛíÖ] ÑçÊ áçÓm
DUPE
èßmˆe l^q†fjÚ †nÆ ð^e†ÇÖ] àÚ Ý…^vÛÖ] †nÆæ Ù^q†Ö] àÚ Ý…^vÛÖ] ‚ß ÔÖƒ
Ð [OgzZ ó,ŠÄg™g @ Z {)z [Oª} À LZ {z¤ Zì 7{k ðÃ6( VÂgúSh1) yZL L
yZ Xì CY à 6zZ Æ VzÀž Ž ì gŠ e {zgzZ ì @Y 16zZ Æ øzŠžŽ ì [Õ {z Š Z%
 ip óOgg@
“ Zt ‚ÆŠ Z• Û Z xø)gzZ xøLZgŠ e c Zì 7{k
[Õt {z ¤ ðÃ6VÂgú
ó Xó ,™:C
Ùª
Û ~‚Å—à$ ãö eø ^nø $ô àøÃû –øm$ áû]ø |º^ßøqö à$ ãônû ×øÂø ‹ønû ×øÊø™ e
:• D â •  M ~N x â Z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
45 {Š6»}n
Å^ßÏÖ]æ hç%Ö] ÑçÊ p„Ö] ð]•†Ö]æ h^f×rÖ] oâæ àãe^n$ ˜Ãe àÖm oßÃm
DUQE
äÃ•æ ‡çrm ¡Ê …^ÛíÖ] ^ÚªÊ …^ÛíÖ] ÑçÊ p„Ö]
žŽ ì gŠ e gzZ [O {z gzZ Og g@
Z } À ‰LZ {zžì t Š Z% ( Ð äg@ Z }À )L L
* Z » kZì m» øzŠ J
g@ V˜ Xì @ ƒ6zZÆ øzŠžŽ [Õ {z c
ì Cƒ6 zZÆ VzÀ
ó Xó ì 7^ Y
IE&
Û ñƒ D™p°Å ó ó[{L L~ çlBi)´
:• D â •
D UR E
…^ÛíÖ] ÑçÊ p„Ö] h^f×rÖ]æ èËv×ÛÖ^Ò é†â^¿Ö] h^n%Ö^e •]†ÛÖ]æ
žŽ ì [OgzZ (•hzZ }X Vƒ ñhzZ 6 Ù ªžŽ • } À {z Š Z%Ð ó ó[{L L
zZ ª) VƒC
ó Xó ì @ zZÆøzŠ
ƒ6
:x|»[OgzZ q ¤
G
gzZ q ¤~‚Åžg Ie WkZ ä +¬žì ~úŠt » [s[ éE 5B-dZ 9‡gzZ [ s+” ‰
wEZaÆ VzÀ,Z ._Æ ¹! ²p ÖZÆ [OgzZ q ¤gzZ • K wEZ p ÖZÆ [ O
X VƒaÆ õE 4E
/F& J eužŽ • Dƒ
wEZ a Æ VzÀ,Z p ÖZt V; Æ [²I Z ì ß ~úŠ t » ] Z|yZ ~ wì }g ø
@ Y xJ e {n Ð Xž • Dƒ w EZ ÌaÆ VzÀ,ZgzZƒ @ Y xJ euÐ Xž • Dƒ
ÞZ w EZ» p ÖZ yZ V; Æ( Y fgzZ Y •óÉ@ /ó ô) ùZÑIZˆ Æ wz4 Æ [Oe WgzZXƒ
E
: • bÑŠ sf `gŠÆ ~úŠ kZ}g øgzZì ~ VsÆ õ/F E4& J e {n 6gî
VoFÖ^Ãi äÖçÎ oÊ é‚nf à ‚ÛvÚ à áç àe] à èn× àe] ^ß$‚u Ù^Î hçÏÃm à X ( 1
—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøiô ^ßøeø æø Ôøqô]æø‡û Ÿô$ ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
Ù^Î é‚nf p‚ß ^ãŠfÖæ ‚ÛvÚ Ù^Î ‚ÛvÚ ^Þ‚ß ^ãŠfÖæ Ù^Î áç àe] ^Þ‚ß ^ãŠf×Ê
å ð]•… oìæ]æ oßÛnÖ] äßn t†ì]æ p†ŠnÖ] äßnÂæ äËÞ] o_ÇÊ äe ÄßÏjÊ äñ]•†e áç àe]
DUSE
gq^vÖ] o× æ] äfq^u àÚ ^fm†Î ä×Ãq oju ÑçÊ àÚ
Ð +§0·Ð M {zgzZ yú0ZÐ ëž• D â • Û yÒ {zóHyÒ äm0ZÐ ë• ë [©L L
àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøiô ^ßøeøæø Ôøqô]æø ‡û Ÿô$ ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ ž • D™ yÒ Ð ã é)ÐhÅZ {D {z gzZ
yú0Z X c 3Š ™| hzZ à (gŠ e) [ Oä yú0Z ñƒ D™‚Å —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö
{Dt ‚}÷ž • ë +§0·X J hzZ b§kZ ÃgŠ e ä +§0 ·t ‚}÷ž • ë
gzZ u* KZ ó1| hzZ b§hZ ÃkZ™á gŠ e KZ ä yú0Zž ¹ä îG 0ÒL‘ 0Z X J hzZ ÃgŠ e ä ã é)ÐhÅZ
z'
J Z KZÃgŠ eÐ 6 zZžJ VŒ HnÐ 6zZÃgŠ e KZgzZ 3g îÃç M N ZŠgzZ à Ö Ìç M N !
™^Ð M ë c ×6kZXì ¹®Ð Z ä ã]Z)´Xì 9e Zzgt ó Xó 1 Ö ÌÃz' ZgzZ c
à

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
46 {Š6»}n
XÐ ,™
DUTE
†ñ]†vÖ^e oãfŽi Ÿ Ù^Îæ ^ãe †–Ê èÃßÏjÚ ^ßÖ èÚ] †Û p]… Ù^Î ‹Þ] à X ( 2
Ö {n ä T ¬Š Ã~&
]|X å Zƒ c  ßq ñ ]|žì e
Z ~gø ä / ZzgÐ ÷ ñ Z ]|L L
B‚ÆVÂgúŠ Zi Mž c ñ
Š ¬Ð ZgzZ Zg â ÃkZ ä /
Xì ¹Š ‹ÑZ 9ÃkZ Ìä ã]Z)´Xì 9e Zzgt ó Xó z™:g(Z
ànu äÂ^q†j‰^e k¿Ïnj‰^Ê h^rvÖ] ØfÎ oÞ]†m á^Ò æ oÞ•… ànu oßʆÃÊX ( 3
DUUEXXoe^f×re äß oãqæ l†jŠÊZZ èm]æ… oÊ æ Xoe^f×re oãqæ l†ÛíÊ XoßʆÂ

X¸ D™ ¬Š ¬ Ð wz4 Æ ¬Æ [s= {z gzZ ¬Š = Z  1 yT = ä VrZ ÂL L


[O LZ {n CZ ä ~ ˆƒg ZË Ð zz Åì áøçûÃö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$ ]ôæø äô ×# Öô ^Þ$ ]ô Æ yZ ~ :
Ð ( gŠ e) [OLZ {n CZ Ð kZ ä ~L ž
L ì~e Zzg q Z gzZX ó ó1 , J e Ð ( gŠ e)
X ó ó1Ö
Æ VzÀ,Z p ÖZÆ [ OgzZ q¤~ y! i ! ²Å É@ gzZ x Z™/ôžì @
ƒ x¥Ð eZzg yZ
 gŠ Ç!
„ ]!tX ¶yJ e Ì{n B‚B‚Æ õ/F E4& J eu CZ ]gúÐ Xž¸ Dƒ wEZa
E
Z ÝZgŠ [Oó‰g X Ì~ y{)z [O'gú ~ äâ iÆ É@
gŠ e ~(q gzZ/ôžì
Æ äÖ Ÿ CZ ÐZ ~ i ú c ‰Bg ñhzZ 6u â À ‰Cƒ ~ yZ  'gúÃT ¶Cƒ
X ‰g™w EZaÆ äÖ {n CZÃgŠ e ÏZ Â‰Ç CÙ ! Ð yZ p‰C™wEZa
?wÑ+Z6}Š6Æ}n Ð Z åXE M
3We
: {Š6ÃVÂgúSh1 ª ó ó ‚Âô]çøÏøÖû]øL L)g fÆ p ÖZÆ ó ó |º^ßøqö à$ ãônû ×øÂø ‹ønû ×øÊøL L~žg Ie M
•B gyQ Å b ï {zgzZ • yZŽ 'gúŽžì t ó ó³#x| L L» kZgzZ ì ˆ~Š Ág Å ä™
6V ÂgúSh1 y Zž ó ó |º^ßøqö à$ ãônû ×øÂø ‹ønû ×øÊøL L:• p ÖZÆ e
 M X ÏVƒg…k ÂÏ, ™: {Š6{z¤ Z ó
wÑ+ZX Vƒ yZŽ ª óVƒ: Sh1žŽ • 'gú{zt gzZì Ì{k 6X•¼ž c 
ÍX ì 7{ k
Å
Xì @B³ #x|q Š 4 Æ èEG 45ßZg »i§t »
G
:• ˜ ñƒ D™p°Å ó ó³ #Ä|L L öG
Ð58²ZSz ËZ e

‚nÎ ð^ËjÞŸ X lçÓŠÖ] à …çÒ„Û×Ö ke^%Ö] ÜÓvÖ] oËÞ o× ݡÓÖ] èÖŸ• çâæ
á¢æ] h^_íÖ] ‹ßq àÚ ä×nÖ• ០h^_íÖ] ØnÖ• oÛŠmæ Ñç_ßÛÖ] •çnÎ àÚ
DMLLE
än× ٕ h^_íÖ]
ÔŬ@'Æ kZ x¯ì ;gƒ " UÐ ( Ð p ÖZ ƒ æ) ¬Žžìt Š Z%Ð ³ #Ä |L L
èY ó• ë Ì ó ó[æ ÿLGŠ L LÃkZóƒ *
5Å ƒ: »{ Ë~ Š¶ Åtžzz ÅkZgzZ }™ªÑŠ 6

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
47 {Š6»}n
E
ó Xó ì @ÑŠ6kZ [æ c
™ª 7?Št
ì Ð ~ [æ øL 4E
ó ykZ» y~Æ VzŠ% s§Å Tž ]gúyZŽ â {zž Zƒ "
kZƒ U
Оg IeWkZ :
X ì {k̄ !C
 ٠!
Ð y|J e {n %»

:ÙZj
ènË׊Ö] èfjÓÛÖ] XQOL ” XTt Xp…^fÖ] xjÊ!DM
݈u àe] …]•XQO”X݈u àe] äÚ¡ÂX Å^ÛqŸ] gi]†Ú!DN
‚ãjq] ]ƒ] ÜÒ^vÖ]†q] h^e XèߊÖ]æ h^jÓÖ^e Ý^’jŸ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘!DO
Q ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru!DP
S ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru!DQ
T ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru!DR
NS ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru!DS
ä9ñçÒ äm‚n•… äfjÓÚXSR”XM‚×qXo×nuˆÖ] äfâæ …çjÒ‚Ö]XoÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] Ùç‘œ!DT
—åö çûÛöjöÃû Ûô‰ø ƒû]ô Ÿø çû Öø™ h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ !DU
læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÛÖ]…]• XOLR ” XUt Xp †f› †m†q àe] XᕆÏÖ] Ømæ^i oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q!DML
…憊Ö]…]• èÃf_Ú OPU ” XNt Xð]†ËÖ] •^m‡ àe oFnvm ^m†Ò‡çe] XᕆÏÖ] oÞ^ÃÚ!DMM
læ†ne oe†ÃÖ] gjÓÖ]…]• èÃf_Ú XOSQ ” X&Ö^$ t X”^’rÖ] †Óeçe] XᕆÏÖ] Ý^Óu] DMN
læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]• XMRL ” XQt XpçÇe Ý^Ú] X ØmˆßjÖ] ÜÖ^ÃÚ!DMO
á]†`i Xh^jÊ• l]…^ŽjÞ] èÃf_Ú XNSP ” X&Ö^$ t Xp†ŽíÚ‡ èÚ¡Â XÍ^ŽÓÖ]!DMP
†_Î äuæ• oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] èÃf_Ú XPNN ” XRt Xp‡çq àe] äÚ¡Â X†nŠËjÖ] Ü× oÊ †nŠÛÖ] •]‡!DMQ
á]†`› XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]• XNOL ” XNQt Xp‡]… Ý^Ú] X†nfÓÖ] †nŠËjÖ]!DMR
!å†Ú^ÃÖ] èÃf_Ú XMOT ” XQt Xpæ^–ne Ý^Ú] XØmæ^jÖ] …]†‰]æ ØmˆßjÖ] …]çÞ]!DMS
é†Ú^ÃÖ] èÃf_Ú XMOT ” XQt XoËŠÞ Ý^Ú] XØmˆßjÖ] Õ…]‚Ú!DMT
é†Ú^ÃÖ] èÃf_Ú XMOT ” XQt Xá‡^ì Ý^Ú] XØmˆßjÖ] oÞ^ÃÚ oÊ Ømæ^jÖ] h^fÖ!DMU
š^m†Ö] èn%m‚vÖ] †–Ö] Äe^_Ú XNQL ” XSt XoŠÖ‚ÞŸ] á^nu àe] èÚ¡Â X¼nvÛÖ] †vfÖ]!DNL
læ†ne oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu]…]• XNPO ” XSt Xof›†Î Ý^Ú] XᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ]!DNM
š^m… Ý¡ŠÖ]…]• XQRU ” XOt X†n%Ò àe] äÚ¡Â XÜn¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi!DNN
ène†ÃÖ]…]•XQRO ” Xo›çn‰ æ o×vÚ Ý^Ú] X ànÖ¡q †nŠËi!DNO
læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]• QTT ” XQt Xo×fßvÖ] Ù•^ àe] Xh^f×Ö]!DNP
læ†ne änÛni àe] äfjÓÚ XPMN ” XQt XoÂ^ÏfÖ] àm‚Ö] á^â†e X…çŠÖ]æ l^m¤] g‰^ßi oÊ ……‚Ö] Ü¿Þ!DNQ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
48 {Š6»}n
MMR ” XMNt XoŠÖ‚ÞŸ] än_ àe] XˆmˆÃÖ] h^jÓÖ] †nŠËi oÊ ˆnqçÖ] …†vÛÖ]!DNR
MLS ” XNNt X]…ç•^Â àe] X†mçßjÖ]æ †m†vjÖ] †nŠËi!DNS
læ†ne †ÓËÖ]…]• XOLP ” XPt XoÞ^Òç• Ý^Ú] X†m‚ÏÖ] xjÊ!DNT
TU ” XNN‚×q Xo‰çÖ• äÚ¡Â XoÞ^ÃÛÖ] |æ…!DNU
læ†ne oÚ¡‰Ÿ] ']†jÖ] ð^nu] å…]•] XMPO ” XMMt XoqçßÎ äÚ¡Â XᕆÏÖ] ‚‘^ÏÚ oÊ á^nfÖ] xjÊ!DOL
læ†ne X†ÓËÖ]…]• XMTU ” XNt XpæçßÖ] p…^rÖ] †Û àe ‚ÛvÚ XØmˆßjÖ] ÜÖ^ÃÛÖ †nßÛÖ] †nŠËjÖ]!DOM
læ†ne Xoe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] å…]•] OR ” XNNt XoÆ]†ÛÖ] oFË_’Ú ‚Ûu] XoÆ]†ÛÖ] †nŠËi DON
芉©Ú XRMT ” Xp‚ÊÖ] †‘^Þ àÛu†Ö]‚f äÚ¡Â înŽÖ] Xá^ßÛÖ] Ý¡Ò †nŠËi oÊ àÛu†Ö] Üm†ÓÖ] †nŠni!DOO
læ†ne èÖ^‰†Ö]
QTR ” XRt Xo×nÏË• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•]!DOP
š^m… Ý¡ŠÖ]…]• Xp†Ši†Ú] ä×Ö] ð^ß$ ð^ÊçÖ]çe]X àÛu†Ö] Ý¡Óe ᕆÏÖ] †nŠËi!DPQ
OTP ” XS‚×q Xojµ oÞ^µ ä×Ö] ð^ß$ o•^Î Xp†`¿Ú †nŠËi!DOR
QTL”Xp†ñ]ˆrÖ] †e^q †Óe çeœ înŽÖ] X†n‰^ËjÖ] †Šmœ!DOS
!læ†ne änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•XQO” XR‚×q XoߊvÖ] äfnr àe]X ‚m‚ÛÖ] †vfÖ] !DOT
ÐŽÚ• †ÓËÖ] …]• XMLR” XNN‚×q Xo×nuˆÖ] äfâæ …çjÒ‚Ö] X†nßÛÖ] †nŠËjÖ]!DOU
o2]†Ò Í…^ÃÛÖ] é…]•] XNOQ ” XSt Xgu^‘ ÄnË• ‚ÛvÚ ojËÚ XᕆÏÖ] Í…^ÃÚ!DPL
…çaŸ ᕆÏÖ] á^Ûq†i å…]•] XMNU ” XPt Xp•æ•çÚ ^ÞŸçÚ XᕆÏÖ] Ün`Ëi!DPM
…çaŸ oÚ•^Ò] oÚ¡‰] XNMQ ” XOt X•]‡• Ý¡ÓÖ]çe] ^ÞŸçÚ XᕆÏÖ] á^Ûq†i!DPN
…çaŸ XàŽm;Þ¨^Ê á]…^Ê XNRU ” XRt Xou¡‘] àŠu] ànÚ] ^ÞŸçÚ XᕆΠ†e‚i!DPO
…çaŸ XˆßŽnÓn×fµ ᕆÏÖ] ð^n• XUQ ” XPt Xgu^‘ å^• Ý†Ò †nµ XᕆÏÖ] ð^n•!DPP
…çaŸ XÝ¡ŠÖ]…]• äfjÓÚ XQQT ” X̉çm àm‚Ö] |¡‘ ^ÞŸçÚ Xá^nfÖ] àŠu]!DPQ
änʆ•] äÃÚ^q änÞ^Û% äfjÓÚ XQPQ ” XQt Xpç×â‚Þ^Ò ‹m…•] ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ l†–uXᕆÏÖ] Í…^ÃÚ!DPR
…çaŸ
èm•çÉ ‚ãÊ Ô×ÛÖ] ÄÛrÚ XQRT ” XoÞ^Û% ‚Ûu] †nf• ^ÞŸçÚ l†–u XoÞ^Û% †nŠËi!DPS
!MUT ” XRt Xo_nÏß• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•]!DPT
OMV…çßÖ] å…ç‰X p†ŽíÚ‡ äÚ¡ÂXÍ^ŽÒ †ŠnËi!DPU
!MN ” XNt Xof›^• Ý^Ú] Xl^ÏÊ]çÛÖ]!DQL
!Øq†Ö] à 霆ÛÖ] su h^e XsvÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘!DQM
Dà$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû†ô–ûnø ÖûæøE h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘!DQN
!èn×ËŠÖ] èfjÓÛÖ] XPUL ” XTt Xp…^fÖ] xjÊ!DQO
!OLP ” XUt Xp†f› †m†q àe] X p†f› †nŠËi!DQP
!læ†ne XènÚ¡‰Ÿ] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ XOUS ” XNt Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]!DQQ
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
49 {Š6»}n
!læ†ne XènÚ¡‰Ÿ] l^Âçf_ÛÖ] gjÓÚ XOUS ” XNt Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]!DQR
!læ†ne XOUS ” XNt XÕ…‚jŠÛÖ] o× ofâ„Ö] ÐnË×i!DQS
!” Ðm‚’Ö] †Óe oe] Øñ^–Ê h^e Xèe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘!DQT
!ØÛÃm ÜÖ^Ú †• àÚæ ØÛ ^Ú †• àÚ ƒçÃjÖ] h^e X…^ËÇj‰Ÿ]æ èeçjÖ]æ ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘!DQU
!læ†ne †ÓËÖ]…]• XOO ” XMt pæçÞ Ý^Ú] XÜ×ŠÚ xnv‘ |†Že t^ãßÛÖ]!DRL
!OQ ” XMt XoÞ^Ãß’Ö] Üna]†e] àe ‚ÛvÚ äÚ¡Â X…^¿ÞŸ] xnÏßi!DRM
!SO ” XNt X†ru àe] äÚ¡ÂXgm„`jÖ] gm†Ïi!DRN
!læ†ne èʆÃÛÖ] …]• XNSL ” XPt Xofa„Ö] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚ ä×Ö]‚fÂçe] Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ!DRO
!NSL ” XPt Xofa„Ö] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚ ä×Ö]‚fÂçe] XÙ]‚jŸ] á]ˆnÚ!DRP
! ð^ŠßÖ] Ùçmƒ h^e XèßmˆÖ] h^jÒ Xoñ^ŠßÖ] å]æ… !DRQ
!OLP ” XUt Xp†f› †m†q àe] äÚ¡Â Xp†f› †nŠËi!DRR
!læ†ne XèÖ^‰†Ö] 芉©Ú XMLO ” XSt XpˆÛÖ] ̉çm àm‚Ö] Ù^Ûq XÙ^ÛÓÖ] gm„`i!DRS
!^ãjßm‡ àÚ éœ†ÛÖ] p‚fi ^Ú h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ XoÏãne Ý^Ú] Xp†fÓÖ] àߊÖ]!DRT
!QP ” XMt XpˆÚ Ý^Ú] XÙ^ÛÓÖ] gm„`i!DRU
—à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xèfn• oe] àe] Ìß’Ú!DSL
!pˆÚ Ý^Ú] XOQU ” XOt XÙ^ÛÓÖ] gm„`i!DSM
!PTU XPTT ” XMLt XˆnqçÖ] …†vÛÖ] oŠÖ‚ÞŸ] än_Â àe]!DSN
X 7 m ók& Z ŒZ }Z * Ññ óy M Œ
Û gzZ {Š6!DSO
!OLQ ” XUt Xp†f› †m†q àe] Xp†f_Ö] †nŠËi!DSP
!NRN ” XQt XpˆÚ Ý^Ú] XÙ^ÛÓÖ] gm„`i!DSQ
—ý oôùfôß$ Ö] løçûnö eö ]çû ×öìö‚ûiø Ÿø™ äÖçÎ h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] å]æ…!DSR
—ý oùô fôß$ Ö] løçûnö eö ]çû ×öìö‚ûiø Ÿø™ äÖçÎ h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] å]æ… !DSS
!MUS ” XoÞ^Òç• Ý^Ú] XÙçvËÖ] •^•…]!DST
!QTQ ” XR‚×q Xo_nÏß• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•]!DSU
!š^m†Ö] Í…^ÃÛÖ] èfjÓÚ XS ” Xp‚ÊÖ] †‘^Þ àe àÛu†Ö]‚f Xá^ŠvÖ] ‚Â]çÏÖ]!DTL
!PQP ” XM‚×q XÜÒ^u Ý^Ú] Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]!DTM
!š^m… Ý¡ŠÖ]…]• èÃf_Ú XQQR ” XO‚×q X†n%Ò àe] äÚ¡Â X†n%Ò àe] †nŠËi!DTN
!læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•XONQ ” XML‚×q Xp†f› †m†q àe] Xp†f› †nŠËi!DTO
!ÐŽÚ• oÖ]ˆÇÖ] èfjÓÚXNNS ” XS‚×q Xof›†Î Ý^Ú] XᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ]!DTP
!læ†ne oe†ÃÖ] h^jÓÖ]…]• XOSL ” XO‚×q X”^’rÖ] †Óeçe] Ý^Ú] XᕆÏÖ] Ý^Óu]!DTQ
!š^m… èm]†Ö] …]• XPM ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèßÛÖ] Ý^Ûi!DTR
!QTU ” XR‚×q Xo_nÏß• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•]!DTS

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
50 {Š6»}n
!ènË׊Ö] èfjÓÛÖ] XQOL ” XT‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] äÚ¡Â Xp…^fÖ] xjÊ!DTT
!læ†ne …•^‘ …]• XNUT ” XM‚×q XoÏm†ÊŸ] …ç¿ßÚ àe] Xh†ÃÖ] á^ŠÖ!DTU
!ènË׊Ö] èfjÓÛÖ] XQOL ” XT‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] äÚ¡Â Xp…^fÖ] xjÊ!DUL
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•XONQ ” XML‚×q Xp†f› †m†q àe] Xp†f› †nŠËi!DUM
!á]†`› ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•XNNR ” XMO‚×q Xp‡]… Ý^Ú] X†nfÒ †nŠËi!DUN
!éçfßÖ] l^Ú¡Â h^e XgÎ^ßÛÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] å]æ…!DUO
!læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•XOPT ” XU‚×q Xp†f› †m†q àe] Xp†f› †nŠËi!DUP
!læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•XPPU ” XP‚×q XpçÇe Ý^Ú] XpçÇe †nŠËi!DUQ
!á]†`› XTR ” XO‚×q Xp†ŽíÚ‡ äÚ¡Â XÍ^ŽÒ †nŠËi!DUR
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• XOON ” XML‚×q Xp†f› †m†q àe] Xp†f› †nŠËi!DUS
!…^ÛíÖ] †nÇÖ o×Ãi èÚŸ] oÊ h^e XèÚ^ÚŸ]æ Åç_jÖ] é¡‘ h^jÒ Xèfn• oe] àe] Ìß’Ú!DUT
—åö çûÛöjöÃûÛô‰ø ƒû]ô Ÿø çûÖø™ h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘!DUU
!ä9ñçÒ äm‚n•… äfjÓÚ XORN ” XM‚×q Xo×nâˆÖ] äfaæ †9Ò]J XoÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] Ùç‘]!DMLL

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
51 {Š6»}n

xzŠ [!
Š qZ :{Š6»}n
~ Ýzg Åžg Ig

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
52 {Š6»}n

: wzZ `
ØñŸ• 1Ò h^ru ànjf%Ú
ÅKÃ¬Æ \¬z : 4 qg • á ~ }g ! Æ }Š6Æ }n ~ Ýzg Å ]c M ã MŒ Û ä ëJ [Z
~ yZ X • C™ª ÑŠ 6}Š6Æ }n Ž Ð ,™yÒ Ãžg Ig Š q Z yQ ë [ Z Xì Å ÒÃ
ÌZŽ • ]c Zzg +Z ‰gzZ • _ƒ yÒ ~ }pMkZ ̬žŽ • g Š q Z +Z ‰Ð
Â-~ Ýzg Å ]c Û Ã] c
M ãMŒ Zzg yZX ì cŠ ™ ¦Ã]c  yZ ä ëX Nƒ 7yÒ J
Zzg ƒ 
X ì @ Yƒ ãZz™ÁX
V70 i Åñx Z™/ôgzZ ~ x™ Z ÑÐZ ë Z  ì e~ ]gßÏZ‚9Åe  M ËÅy M Œ Û
ä VrZžì Cƒ " U ]! t Ð ¿¯§Æñx Z™/ô{Š™y Ò ~ ]c Zzg yZ X -ÐZ™Äg ~
•z‚Å ]c Û ÝZgŠ ]c
M ãMŒ Zzgt X å Œx|H » ] c M {”wi *
Å[Z x  ÑZ >gÎgzZg‡Z >gÎ
™³ÌÃûkZÆxñ Z™/ôg Š q Zt s§~uzŠ gzZ X ¶ˆà Ze 6 vZ wÎg ~g ZŠ)f ÅT•
~
z wZ ¸Z Æ~  wÎg Æ vZ s§q Z ] c Zzgt ž cÍ X Zƒ Ýq ˆ Æ G  ]c M t 7Z Ž • „g
EG
¿¯§z ] ZŠñ• Û Æ] ñ Òôs§~uzŠ gzZ • „g â• Û ðÉg s§Å ów å Îg çLG $
.n© Ð áZjÆ wdZ
cÎ 7¬6g Š q Z Å›z ~gg ‰ Ü z D Î ¬6] c Zzg yZ Xì „gƒ yÒ Ì! ô‚)g f Æ
Š q Z {Š™yÒ Å V1 VâzŠ yZèY óŠ
G
ïEL 3µvŠ {z´Æ ®%ZXì q ) Z » $ö6¡Å g 
Xì Š cŠ™yÒ „B‚ U¿Ì¬» e Zzg ˆà Ð g Š q Z
Zzg ŒgzZ 9{Š6»}n
:~ Ýzg Å]c
VÂgúy›x ¬gzZ ] Z0 ` Zzi Z éG 58ZÜžŽ • e Zzg {z ‰ì H„~ V”zŠ ä ëÃe Zzg yZ
• C™ª ÑŠ 6}Š6Æ }n @ g• á ZžŽ • {z ‰gzZ• „g ™ª ÑŠ 6}Š6Æ }n aÆ
X • ôÜ~ZkZžŽ • ìg™yÒ Ãe Zzg y Z ë¬X
ÄøÚø àövûÞøæø ^ßøeô áøæû †% Ûömø áö^fø Òû†% Ö] áø^Òø kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] Ýùô ]ö àûÂø DM
o×FÂø ^ãø ‰ô]+ …ø àûÚô ^ãø eø ^fø ×ûqô ^Þø]‚øuû]ô kûÖø‚ø‰ø ^ßøeô ]æûƒø^uø ]ƒø^ô Êø lº^Úø †ôvûÚö "# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
53 {Š6»}n
D ME
åö ^ßøËûŽøÒø ^Þøæû‡ö æø^qø ]ƒø^ô Êø ^ãø ãôqûæø
vZ ëgzZ ¸ Dg¦
Ð k0 Û {zì
}gø ¶ ‡ž • Câ • ó e
Zzg ÐñÈ ¬ ]|Ýð0.ÅZ Å Q L L
[OLZ ë ÂDg¦ Ð k0 ó Cƒ ~ x ZwZ ï
 :‰
} g ø {z Z GLÅqB‚Æ ~
 wÎgÆ
îŠ wÅÃ} n LZ ë ÂD Y g¦
Ð M ¶‡ {z Z
 gzZ ‰g\ 6}n LZ Ðu LZ
ó Xó ‰
]|èY óì ßžŽ ì H m{B‚Æ ]Z0 ` Zzi Z Ãg u kZ ä +Š* ‰}g ø
vZ wÎgÉ óH 7yÒ ¿¯§ CZ sÜ~ g u äñÈ ¬
E
ÌÎyZgzŠ Æ e çL«^B‚Æ ~
VzgŠ e KZ}n LZ {z6äg ¦ Ð d Œ Û Æ Vj‡žì c e~}g ! ƃ  y Z‰Cƒ &Zp
Xì „gƒ ÌÐ e Zzg ‹ZG@ ÅèÀÅ kZgzZì x ¬ g ut X ‰g , J eÐ
žÐ }¸ ~ [ZŽÆ kZ ë óì ! ôw¸ ÂtÉ ì 7g ut ì ¹ä Š* Z}g ø
q
ÆvZ ! ôðÞì Cƒ ¸ ~k  ½g uèY • IYgzZ •Zz * ÌÐ p°Å g u r  ™t
X ,™g (Z Ùñ{6kZ ~  wÎgÆvZgzZ}™x » ðÃ~ ÏŠŽñÅ ~  wÎg
t ë óì ¹®ÐZ ä ã]Z)´èYì ®g utžì IÌt » + Š* ‰}g ø
1Z ®Ã g u kZ ä )´ó• ´p Ð wZ ¸Z Æ ã]Z )´ ~ }g ! Æg u kZ ž • ë
Å
kZ ~( 2690:¶g ) × i!gzZ ( 32m ) î*Ðh. Z > PÔZ [s²ì ¹ ó ó®L L~( 1833:¶g )Š ƒ ZŠ
…Z > é¹I
9gzZ ì ¹ ó ó@ZŸZ ° ŒL LÃkZ ~( 108m ) î*Ðh. Z > PÔZ [Oä )´ b§ÏZ ì ¹ ó ó9L ÃL
Å

®îp©$ ° Ðzz Å äƒ ®Æ ~zZg Ë~ • óg


EE
uq ZèYì Œg utžì ¸ ]!
Zzg kZèaXì CY VÃzgŠÆ Œ~ ]gßÅG@
e ÅgŠ q Z pë ‰ÜLZpì Cƒ
~ •Å g u kZ Xì Œe Zzgt a kZì –ä ã]Z)´ž 6ì CƒÐ @ZØgzZG@ Å
kZ pì c Û ®ÐZ ä $ö‰Ð zz Å T óì ~zZgB ZŠ c
Š gZŒ i !Z 0h m~zZg q Z
x âZgzZì Å Üg uÐ kZ ä ›x âZa kZì 7¹· Z O Š 4 Æ $ö[P * ƒ ® » ~zZg
Xì ¹tzœÐZ ä öE -™f
t ÂN Y ï] c Zzg gzZ¼ ÜkZ Å pkZ ¤ Zžì (Z ü » e Zzg kZžì t x¯žÜ
Cƒ x¥9]! ¸gzZì ¹ŒÐzz Å@ZØÆ kZÃe Zzg kZ ä ã]Z)´Xì YƒgzŠ ü

:ì Š• á gZ » ~  wÎgÆvZ DN
DNE DDàmû ‡ø ^Ë$ ÏöÖû] ‹fø ×ûiø Ÿøæø èöÚø †vûÛöÖû] éö]* †û ÛøÖû] gÏô jøßûiø ŸøæøEE
ô ô ô ô
ó Xó ê ä*Š „:gzZñhzZ: [Õ]gúðÃ~ x ZwZ ï
GLÅqgzZL L
Û ~ bÑÅg
:• D â• ò 0ZxsÑZ •
u kZŠ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
54 {Š6»}n
ÜÖ oi¡Ö] ð^ŠßÖ] oÊ ànÊæ†ÃÚ ^Þ^Ò àm‡^ËÏÖ]æ h^ÏßÖ] á] o× قm ^ÛÚ ]„âæ
D OE
àãm‚m]æ àãâçqæ †j‰ o–jÏm ÔÖƒæ àÚ†vm
G
: ~ x ZwZ ïL ÅqžŽ åszc~ VÂgúyZ < ä*ŠgzZ [Õžì ?Š Å]! kZ gutL L
Xó B
ó J eÃVð; gzZ Vzn LZ {zžì è¾ » ]!
kZ ÷t gzZ ó‰Cƒ
IÐ Ü ä*Š gzZ [ Õ ~ x ZwZ ª  q ä~ vZ wÎgž ì Zƒ y Ò ~ g už 6
X Ï(ä*ŠgzZ [ Õ {z ‰ Ü z k Q ÂVƒ: ~ x ZwZª q 'gúZ ž cÍX cÛ
â•
q ~ e
ZwZ ª Zzg «X • Š „~ :We Zzg ~uzŠ gzZ «žì t I » +Š* ‰}g ø
XìŠ H IÐ ä™[Õ~ x ZwZ ª q~ e Zzg ~uzŠ²ì ™f » äÖ {n ~ x
kZ [ ÕgzZ óÐ äÖ {n ž: Š H IÐ ä™[ ÕÃ]gú~ x ZwZ ª  qž • ët ë
q Ã]gú~ g
x ZwZ ª u ~uzŠXƒ ŠcZ|a Æ äÖ {n 6gîm{žŽ • ë Ã} À
,Z Ë]gú¤ Z V; ó{)z µ'
†ì Š H IÐ ä™ w EZ Z À Zƒ sa Æ äÖ {n ~
kZ Z Àt ì e ì ^ Y ƒ ŠcZ|: aÆ ÑkZ Žžá Ö ~ x ZwZ ª q {n CZ Ð } À
: • Dâ• Û Š 0Zx â ZXƒ ;g™éÌÐ }n Æ
äŠÛm á^Ò á] æ Ñ^ËiŸ^e‡^q äqçÖ] ‹Ûm Ÿ ðoŽe ^ããqæ 霆ÛÖ] k_Æ çÖ æ
Ÿ äqçÖ] à ^ãi†j‰ oÊ^ri ᜠ霆ÛÖ] Ì×Ói Ÿ æ ^–mœ ‡çrm äÞ] xnv’Ö^Ê
^Ûâ¡Ò æ ^ãm‚m æ ^ããqæ àne pç‰ "
# ofßÖ] á^Ê ÔÖƒ †nÆ Ÿ æ ‚ne Ÿæ •çÃe
é^Â]†Ú †nÆ àÚ àãâçqæ o× àÖ‚Šm àÒ äq]懜æ æ 䉜†Ò Ÿ Øq†Ö] á‚fÒ
oÊ éœ†ÛÖ] Ý]†u] Ù^Î äÞœ "
# ofßÖ] à Ü×ÃÖ] Ø✠àÚ ‚u] ØÏßm ÜÖ æ é^Ê^rÛÖ]
‹f×i æœ gÏjßi ᜠ^â^ãÞ " # ofßÖ] àÓÖ Ì׊Ö] ˜Ãe ÙçÎ ]„â ^ÛÞ] æ ^ããqæ
†jŠm ᜠäÖ ‡çrm äÞœ ÄÚ ÌíÖ] æ “nÛÏÖ] ‹f×m ᜠ݆vÛÖ] oãÞ ^ÛÒ àm‡^ËÏÖ]
æ ÜãÎ^Ëi^e äß oãßm ]„ã×Ê h^ÏßÖ] àÚ pçÎ] ÄΆfÖ] æ èÛñ¢] Ñ^Ëi^e än×q… æ äm‚m
äÞ^Ê åçvÞ æ ÄΆfÖ^Ò äqçÖ] †jŠÖ Äß’m^Ú ‹f×i Ÿ èÚ†vÛÖ] kÞ^Ò ]„ãÖ
D PE
h^ÏßÖ^Ò
kZ » Y f Â}™: éÃ}n Æ kZ Ž á Ö Ð q +Z Ë{n CZ ~ x ZwZ ª q ]gú¤ Z
™éÃ}n Æ kZ Tž ñÖ {n CZÐ q +Z {z¤ ZgzZì ^
Y *
™ (Zžì t · Z6]!
áZz äÖ {n {zž Y Y c ¯ 7• » ]! kZ Ã]gúì ^ Y Ìt ì t w¸9ƒ „g
Æ ]gúä ~  ÑèYÇggzŠ )g f Æ q gzZ Ë c
B; c~ÇËÐ }n LZ Ã} À
ÃVâzŠ yZgzZì ¬» y$ÆŠ%žŽ ì „z ¬» VâzŠ yZgzZì c Û'
ŠgZ ŒZ'
ÃVð; gzZ }n
» ]! kZgzZ ‰C™ 1 \
Z À6Vzn LZ Vc
ç Å\WXì 7^ Y bŠUB‚ÆuÆŠ%
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
55 {Š6»}n
HÜt Ð å\Wä ËÐ ~ DIZ „: gzZ ìg {eÐ }n Æ yZ {zž‰C™7p Ò
gzZ [Õ » ]gúä \WpXì w¸» x‰tX ó óì ~ }n Æ kZ x ZwZ » ]gú Lž Lì
B; LZ {zžì ^Yt aÆŠ%gzZ óÐ Ü } iñgzZ 1Ê%ž 6ì H IÐ Ü ä*Š
kZì ^Cc Z Å[Õóµ'
¹F
q  q Vƒ 0
Xì t· Z »Y f6kZgzZì Y Ö ~ x ZwZ ª gzZ
{n žŽ Ïê 7k] (Z ]gú~ x ZwZ ªq a kZXì t· Z » Y f6ƘŠkZ a
Z Å„ [ÕžŽ ì {)z µ'
X ì ^q  ¯ „aÆ äÖ
c
ž 6ƒ Š
i ó @
{Š c ƒ 7" U [Žz » } Š6Æ }n Ð g u kZž ì H nZ ‹Zt ä +Š* ‰}g ø
{Š6~ ª q {z´Æ x ZwZ ª  q 'gúäâ iÆ ~  wÎgÆ vZžì Cƒ " U ]! âZ {Š c iÐ
X ‰C™
ì @ ƒ" U [Žz »}Š6Æ}n Ð g u kZžì 7„ H ~úŠt ä ëž• ët ë
]! t …{Š c i Ð {Š c iÐ g Š q ZF{Š c iž • ` ™ ãZz ] ! t ~ qzÑÆ [! kZ ÂëÉ
Ü zä
‰ C Ù ! Ð ygzZ ‰C™ {Š6» }n ] Òô~ äâ i Æ ~  wÎg Æ vZžì Cƒ x¥
‰ž 67® $ {Š6»}nž Š ƒ " U Ât Ð g Š q Z yZX åszcV; Æ yZ * Ö Ã}n
ët ë ?ì HzgŠ » kZ ‰C™¿t Ž ]Òôžì @ ƒ Za t wZÎQ pì wì» [ s+” 
W ó“
e  ie W ó[s e W|gŠ * Ö Ã}n LZ » ] ÒôèY ì » [Žz zgŠ » kZž •
Ð ,ë6kZì @ ƒ" U [Žz »}Š6Æ }n b§TÐ ]c WyZgzZ å¿6{)z [ O
X • ` ™W~ [ ! ¬
Æ kZ • bÑŠ ãWŒ Û bÑŠ ÝZÆ [Ž zÆ }Š6Æ }n q Š 4 }g øžì t x¯žÜ
bÑŠ xž: ì H6gîÆ ±Âz ô=Å bÑŠ ãWŒ Û {z ì H {™E ä ë » bÑŠ Æ ng e Ž {z´
Šã
Å•¸ LZ ä ë6Xž}™Ð áZjÆ bÑŠ ãWŒ Û yZ Âì ã™×6ë ä ˤ Zó6gîÆ
Xì ¿g
:ž• Câ • Û y Ò~}g ! ÆñyZ$]|~ e Zzg à Zz ó ó ÔÊŸ] è’ÎLñÈ L ¬ ]| DO
oûãôqûæø lö†û Û$ íøÊø oûßô Êø†ø Âø àønû uô ä́Âô^qø†û jô ‰û^eô kö¿ûÏønû jø‰û^Êø hô^røvôÖû] Øøfû Îø oûÞô •…ø áø^Òøæø
D QE
oûeô^fø ×ûrôeô
ó ó áøçû Ãöqô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$ ]ôæø äô ×# Öô ^Þ$ ]ôL LÆ yZ óå ¬Š ¬ Ð ( wz4
Æ ¬Æ) [s= ä VrZ gzZL L
Ð [O LZ {n CZ ä ~ : óå 1 yT = ä VrZ² óˆƒ gZË ~ Ð zz Åì
X ó ó1,
J e
ó ó[ éE CÄZ îG
5ÒE ! M L LÃg
G ë bÑŠ Æ èÀÅ kZgzZì x ¬ Ìg
u kZ X • ` ™™f ~ wzZ [ ! ut
Xì CYƒ ãZz™ÁèÀÅ g ukZ ÂñY Œ~ Ýzg Å 59 e M Å[ Z x
ÑZ >gΪ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
56 {Š6»}n
lô]†øqô^ãø ÛöÖû] ðø ^ŠøÞô äö ×# Ö] Üöuø†û mø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] Ýùô ]ö àûÂø DP
à$ ãö ›øæû†ö Úö àøÏûÏ$ •ø —à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæø™ äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø ^Û$ Öø ÙøæøŸö û]
D RE
^ãø eô áø†û Ûøjøìû^Êø
̀' àZz ä™]ó U¬ \¬vZžì e ZzgÐ •\¬vZ ègȬ ]|Ýð0.ÅZ Å Q L L
ä VrZ Âðƒ wi *— à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæø™ e
 Mt Z
 !}™3g6VÂgú
X ó ó1,
J eÃVzn LZ™ ¯ øzŠÆ yQ™h M ÃVzgŠ e KZ
Û ~ ô=Åg
: • D â• ò 0Z
u kZv
ä VrZžìt È » XXáø†û Ûøjøìû^ÊøZZ w¸ÆñÈ ¬ ]|ª àãâçqæ àn_Æ pœ á†Ûjì^Ê
J eÃVzn LZ
X 1,
¹gzZì ñZgŠ»Å yZÀF t »v0Z žì –t zz Å/Zz* Ð ! ²¹ä [s+” ‰
ƒ 7wEZ a Æ õ/F E E
4& J e {n  »g ð~ ! ²
»g ðž • ë ~ [ ZŽ Æ [s+” yZ ëX @
: • bÑŠ sf `gŠÆ kZgzZì ÙaÆ õE 4E
/F& J e {n ~ y! i ! ²Â
: • C™yÒ gñ s›  ÒÃ ]| DÌÖ]
D SE
Ðômû ‚ôù’ôùÖ] †õÓû³eøþ oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø ÄøÚø àövûÞøæø lº^Úø †ôvûÚö àövûÞøæø ^ßøâøçûqöæö †ö ÛôùíøÞö ^ß$ Òö
Y •Z ]|gzZ 'ƒ ~ x ZwZ ï
G J eÐ ( gŠ e)g ðÃVzn LZ ë L L
L Åq ëž~ wq kZ ‰y
Xó ‰
ó CƒB‚}g ø i–! Z › 
:¹ä VrZž• D™ÜÐ {-Zz KZ-{ ! Z0 ³• Z Dh
oeªi 霆Ú] ^ßâ ànßÚ©ÛÖ] Ý] ^m ^ãÖ k×ÏÊ èmæ†jÖ] Ýçm ànßÚ©ÛÖ] Ý]ö o× Øì‚Þ ^ßÒ
äe k_ÇÊ ^â…‚‘ àÚ ^â…^Ûì èŽñ^ kÃÊ†Ê èÚ†vÚ oâæ ^ããqæ o_Çi á]
D TE
^ããqæ
qZ VŒ ! Ýð0.ÅZ ÅQ } Z ¹ ä ~ ‰Cƒ¢q ~ #
 Ö }Å óÝ ñ ð0.ÅZ ÅQ öZ ~f 8 ë L L
ñ ¬ ]| Âì C™gïZ Ð äÖ Ã} n LZ ~ x ZwZ ª
» kZ äÈ qžŽ ì +Z ]gú
X ó óc
Š,
J e {n » kZÐ kZgzZ c Æ kZ (gŠ e)gð
VZ ÐJ
ó¶„g™^ Ð zz Å }Z•
Y* Û ‰Æ~  wÎg Æ vZ à õE 4E
/F  q ]gú{z
& J e {n ~ x ZwZ ª
GLÅqž c
Xì Y Y xJ e {n ~ x ZwZ ï et ÐZ™, J e {n » kZ äÈ ñ ¬ ]|²
Û Z » ]!kZ ~ ó ó èÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ruL LÌä ã]Z)´Šp Dt
E
õE4& J e Ã}n gðžì Hg Z Œ
/F
:• ˜ ñƒ ïŠ!Zj »Äq Z ã]Z)´X å @ Yƒ wEZ ]‡zZ ‰ÌaÆ
ga„ÛÖ] …^ÛíÖ] oÊ èvn×Û×Ö ØÎ
ga„ÛÖ] oÏjÖ] oì] ÔŠÞ l‚ŠÊ]

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
57 {Š6»}n
äjvi Õ‚ì …çÞæ …^ÛíÖ] …çÞ
g`×jm ÜÖ Ì nÒ ÔãqçÖ ^frÂ
DUE ÷
^–m] ^ããqæ o× á^Ò ^â…^Ûì á^e ^ãË‘æ ‚ÏÊ
G
ò¾Æ ð¸ Ú÷zgŠ } ÷Ð zz Å (gŠ e)gð~¯LZ ä ž} ŠÈ™ Y ÐJ ð$NL L
}¾=X ì gâ » Vzg Äg}¾nÆ kQQgzZgâ » ( gŠ e)gðXì c Š ™[Zy Ø è gzZ
Ã<
•zt »/8KZ 䲕 á ! ;ggâ 7VY>J ÌZ ( ŠŽz! ÆgâãZ ) {zžì À6}n
X Zƒ »x¯ » ã]Z)´ ó Xó åÌ6}n Æ kQgð » k Qžì HyÒ
Xì ó ó äjvi Õ‚ì …çÞæ …^ÛíÖ] …çÞL L Š PZ û
kZ [ Z ¸ D™w EZ aÆ õE
E
4& J e {n  »g ð~ ¹KZ Å É@
/F gzZ x Z™/ôž Zƒ " U
:
4 + Å
&£gzZ û3B Z kñØZ ó[²Z y—=ž}™c_t ¤
t Ð Ã Å ! ²¹ÜG îœEÒÉZ øG G G Z ðÈ Æ
ƒ w EZaÆ õ/F E E
4& J e {n g ðž ƒ 3Š™wï
:Ð }¸ ë~}g ! Æ kZ Âì @
^Ú¡‰ ]çÖ^Î áç×â^rÖ] Üãf›^ì ]ƒ] æ
çøâöæø ^ãø nû ×øÂø áöƒô ^ûjøŠûmø ðø ^qø ‹ônû ÏøÃö Öû] oeô]ø ^ìø]ø xø×øÊû]ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø DP
äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ðø «qø ^Û$ ×øÊø äü Öø áøƒø• áû]ø könû eø ^øÊø hö^røvôÖû] Ùøˆø Þø áû]ø ‚øÃû eø èô Âø^•ø†$ Ö] àøÚô ^ãø Û% Âø
D MLE
äü Öø áøƒø• áû]* oûÞô †ø Úø ^* Êø k
Eö Ãû ßø‘ø pû„ôÖ$ ^eô äü iö†û fø ìû]ø "
#
ä VrZž ¸ ó ð¸Æ øG 4¨G“1N ZžŽ • C™yÒ ~}g ! Ñ¡
Æ ÷ P R ¦Ÿg LZñÈ ¬ ]|L L
]i YZ 7Z ä ~ žâ ]i YZ Å äƒ 4ZŠ ~ yˆ Æ äƒ wi * ]c M Å [sÐ í
ä\å M Â~Š¸Å§Zz kZ à ó\å M ä ~gzZ ñÑ p=~ vZ wÎg Z X cŠ ™gïZ Ð ¶Š
Ñ¡E
ó Xó VzŠ ]i YZ Åäƒ 4ZŠ ~ yà ÷ Z ~ž c Š ¬=
:• D™yÒ ~ ô=Åg u kZvò 0Zƒq
gÞ^qŸ] Ù^q†Ö] àÚ éœ†ÛÖ] h^rju] hçqæ änÊæ
X óì
ó Z ™{Š6Ð VzŠç'MbZ » V Âgúžì ?Š Å] !
 Zz * utL L
kZ g
à R ¦Ÿg LZ ä VrZa kZ óì {Š6ÌÐ R ¦Ÿg LZž åwì ¸ ¬ »È ñ ¬ ]|
{Š6» ]gúÐ R ¦Ÿgž6äC Æ ~ vZ wÎg ~ ˆ X ~Š : ]i YZ Å äƒ 4ZŠ ~ y LZ
X ~Š} Š ]i YZ Åäƒ 4ZŠ ~ yà R LZ ä \ ñ Mì ó 7
:•t p ÖZÆ e Zzg qZ Å›
áøƒø^+ jø‰û] xø×øÊû]ø oÛ# Šømö èô Âø^•ø†$ Ö] àøÚô ^ãø Û$ Âø á$ ]ø äö iû†ø fø ìû]ø ^ãø Þ$ ]ø èøŽøñô ^Âø àûÂø éøæø †û Âö àûÂø
D MM E
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø lû†ø fø ìû^øÊø äö jûfø røvøÊø ^ãø nû ×øÂø
DEDäö ßûÚô oûfôrôjøvûiø ŸøEE V ^ãø Öø Ùø^ÏøÊø "
Ñ¡
ñ ¬ ]|ò{zç•N]|L L
Æ yZ ä ÷ Z R ¦ŸgÆ yZž ~Š ¸ä VrZž • D™ÜÐÈ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
58 {Š6»}n
ñ ¬ ]| ÂÅÔ]i Y Z Å ä M k0
vZ wÎgQX 1™{Š6Ð yZ äÈ
¸ÅA ç kZ Ã~
X ó zó ™: {Š6Ð kZ L L:cÛ ä\
â• å M Â~Š
Ùöçû ‰ö…ø æø áø^ËøŠûÂö àûÚô äü ×øËøÏûÚø " # oôùfôß$ Ö] ÄøÚø ^ß$ Òö Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àûÂø DQ
# äô ×# Ö]
^Ã÷ nû Ûôqø ^Âø†ô’öÊø äü jöÎø^Þø lû†ø %øÃø Êø oùõ nø uö køßûeô èøn$ Ëô ‘ø Íø•ø …û ]ø ‚ûÎøæø ä́jô ×øuô]…ø o×FÂø "
DDéø]* †û ÛøÖû] Ôønû ×øÂøEE VÙø^Îø Õø ðø ]‚øÊô äö ×# Ö] oøßô ×øÃø qø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø èøvø×û›ø çûeö ]ø ÜøvøjøÎû^Êø
^ßøËûßøjøÒû]æø ^fø Òô †ø Êø ^Ûøãö fø Òø†û Úø ^Ûøãö Öø xø×ø‘û]øæø ^ãø nû ×øÂø åö ^ÏøÖû^* Êø ^âø^iø]* æø ä́ãôqûæø o×FÂø ^e÷ çû $ø gø×øÏøÊø
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
^ßøeôù†ø Öôô áøæû‚öeô^Âø áøçûfö ñô ^iø áøçûfö mô•EE V Ùø^Îø èô ßømû ‚ôÛøÖû] o×øÂø ^ßøÊû†ø •û]ø ^Û$ ×øÊø "
DMNE ø ø
èßmû ‚ôÛøÖû] Øøìø•ø oj# uø ÔøÖô ƒF ÙöçûÏömø Ùûˆø mø Üû×øÊø DDáøæû ‚öÚô ^uø
²¸B‚Æ ~ Ü z Æ 3Zz Ð y é¨Ei“ëžì e
 x™ Z Ñ ‰ ZzgÐ ñ´ â 0 ÷Z ]|L L
Æ vZ gzZ ð3™^ä ï zZ 7
eZ X ‰ k/ ]|ú Æ \ å M gzZ ¸ gZÎ6ï zZ \å M
ÆvZ } Z : ¹gzZ ã ~ #Ö }Å\ å M Ug¯³ñó 1Z ]|X ‰ ¤ n É/ ñó ]| ~  wÎg
ì LZ Z À ä ³ñ 1Z ]|X óßó ¸Å ]gúL L: c Û ä\
â• å M !}™ ZÆ6\ å M = vZ ! ~  wÎg
 gŠ Ã~g ZÎÅ /
„ ñó ]|gzZ \å M gzZc
Š wZe 6yQ Z À CZQóñ M k0 Æ/ ñ ]|gzZ ÑZe6
ä\å M Âã k0 ÆÜæ ëZ  óìg k0 k MÆ \ å M ëˆ ÆkZ X ‰ ƒgZÎVâzŠ {z  H
å MJ
\ ‰ Ü z Æ äƒ 4ZŠ ~ Üæ gzZ DDáøæû‚öÚô ^uø ^ßøeùô †ø Öô Xáøæû ‚öeô^Âø Xáøçûfö ñô ^iø Xáøçû fö mô•EE :c
â•Û
ó Xó ìg _7¬Š ¸'  
Z'
}n Æ yZ Â å Hg ZÎB‚ LZ Z  Ã/ ñ ]|ä ~  wÎgÆvZž• p ÖZ ~ e ZzggzZ q Z
:•t p ÖZÆ g uX ¶~Š wZ egŠ e q Z6
ô ô ô # äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^âø†ø jø‰øæø
DMOE ^ãø ãqûæøæø ^âø†ãû ¾ø o×FÂø åü ðø ]•ø … ØøÃø qøæø åü ðø ]…ø æø ^ãø ×øÛøuøæø "

]|gŠ e KZgzZ Hg ZÎ ( 6. ñó ]|ä ~


zZ )ú LZ 7ZgzZ xJ eà /  wÎgÆvZgzZL L
X ó ó~Š wZe6}n gzZ# Å/
B‚Æ/ ñ ]|yŠ &yxgŠ ÆÜæ gzZ6Z  ä~ vZ wÎgž • p ÖZÆ e ZzggzZ q Z
™ ¯ ~&  ßÃy Z c ì H b ïB‚Æ/ ñ ]|ä ~  \ Mž Š ƒ s%Z ~ Vâ ›  c â• Û xª
:Ñ ìxñ Z™/ô‰ Âì ó 3g
äü ßönû Ûômø kûÓø×øÚø ^Û$ Úô oøãôÊø ^ãø fû rövûmø ÜûÖ$ áû]ô æø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] lô^ãø Ú$ ]ö p‚Fuû]ô oøãôÊø ^ãø fø røuø áû]ô
DMPE h ø ^røvôÖû] ‚$ Úø æø äü Ëø×ûìø ^ãø Öø ^* ›$ æø Øøvøiø…û ] ^Û$ ×øÊø
å M¤
: {Š6Ð yZ ä \ Zz™ {Š6Ð yZ ä \
Z gzZ Ï Vƒ Ð ~ Ýð0.ÅZ ] é<X&OQ {z  c å M¤ZL L
ñó ]| Â H aÃÐ V;z ä \
gzZ 1 èú à / å MZ  : X Ï Vƒ ~&  å M {z  c
ß Å\ Zz™
ó Xó cŠ é{Š6

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
59 {Š6»}n
Æ V-& ß² óå {Š6aÆ ( VÂgúŠ Zi M ) ] Zw~ äâ iÆ \ å Mžì ?Š Å ]! kZ Ìg ut
X å: {Š6a
yxgŠÆlgzZÜæ ä~ vZ wÎg6µñÆ `¤ ïzçžì e ZzgÐñ~ÄZ .ñ1Z ]| DR
kZ™ Zj ã0 ~ á\ q Z ä \ å M X¸ Ìñw š ]|B‚Æ \ å M gzZ ÑZ e î Z 76: Zç•8Ex £
LZ ßó 8 à ã0kZž ¹Ð VâzŠ ë ä \ å MQ X Å Ì´~ kZgzZ ñðŠìgzZB; VâzŠ Ð
X H„,Z ä ë  zó ™Ýq ~ŸpgzZß Z e6J  gzZì
èËñô ^› äö ßÚô ^ãø Öø ¡ø–øÊû^øÊø ^ÛøÓöÚôù Ÿôö ¡ø–ôÊû]ø áû]ø †ôjûŠôùÖ] ðô ]…ø æ$ àûÚô èøÛø×ø‰ø Ý% ]ö lû•ø ^ßøÊø
DMQE ÷ ø ø û

¼ Ìa Æ Vâ KZž ¹Ð úÆ} Š6ä•


kZ ä VrZ Â bŠ hg ã0 ñ ÅQ ]| ÂL L
X ó óc
Š hgaÆyZ ã0
¼Ð ~
Xì g u ‹Z ?Š ÅèÀÅkZgzZì x ¬ Ìg ut
oÖF]ô hº^jøÒô ^âø‚ônø eô †õjû‰ô ðô ]…ø æø àûÚô éº]* †ø Úû ] kôÚø æû]ø V kûÖø^Îø ^ãø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø DS
DDéõ ]* †ø Úû ] ‚ömø Ýû]ø Øõqö…ø ‚ömø ]ø pû…ô•û ]ø ^Úø EE VÙø^ÏøÊø åü ‚ømø " # o% fôß$ Ö] ˜ # äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø
ø fø ÏøÊø "
DMRE
DDðô ^ß$ vôÖû^eô oûßô Ãû mø Õô…ø ^Ëø¾û]ø lô†û n$ ÇøÖø é÷]* †ø Úû ] kôßûÒö çûÖøEE V Ùø^Îø éº ]* †ø Úû ] Øôeø V kûÖø^Îø
 wÎgÆvZ ÐB; LZ Ð ú Æ}Š6ä ]gúq
Å~ Zžì eZzgÐÈñ ¬ ]| L L
=L L: câ•Û gzZ 1ËB; CZ ä \
å M X åâq á Z s§
Z~B; Æ]gúkZž~ wq kZ H{g•
å M 6kZ X Vƒ ]gú~ž ¹ä ]gúkZ Âó óìB; » ]gúc
ä\ ìB; »Š%tž 7x¥
óXó (nƒ t• Û ~ ]gúgzZŠ%ž @
)z™sp™ Î ~mÃVï*
LZ Âì ]gú¤Z L L: cÛ
â•
äâ iÆ \ å M 'gú žì ;g™ ãZzt bŠ â Ã ó\å M Ð ú Æ }Š6» ]gú~ g u kZ
X ‰Cƒ~}Š6Â'ƒ¢q~ # Ö }Å\å MZ ~
®~ Zzg y™0 .~ •Å g u kZX ì ®e Zzgtžì I » +Š* ‰}g ø
˜ Ð VÃg !
ª /Å g•Z %D+Š* t }g øž • ët ëX ì w!î*|“›  /gzZì
z ¡Å g u ËèÑq • ïŠg Z Œ Û ®~ Ýzg Å wY°Z Y • Z DsÜÃe Ù Ðzz Å
Zzg ~uzŠC
DaÆ kZÉ ì 7°» „ ¢ wÅÁ Åw Y°Z Y • Z sÜaÆ äÎ ¬~}g ! Æü
Zzg ._Æ g
: • Ång e e •Z %DXì ]gz¢Å¬_rz WzÆ g •Z %
Zzg Å ~g g 9†• 9Ðg ±ZÆ VâzŠ QgzZ•žŽ ]c
e Zzg {zX ( ³ Z
X • ®Ðg ±Z VâzŠ QgzZ•žŽ ]c Zzg {z X ( [
G Å
èE4)Z [s†• Cƒ ®Ðg ±ZÆ Qp• Cƒ 9Ðg ±ZÆ•žŽ ]c Zzg {z X ( `
Æ Q{z ÂN Y ï@Zؼ Æ yZ Z  p• ®Ð g ±ZÆ •žŽ • +Z e Zzg ‰X ( Š
E
~uzŠ ‰))Æ kZ pì ®e Zzgt MZ&
ª • ë { çG .žÅŒÃyZ gzZ• Cƒ 9Ð g ±Z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
60 {Š6»}n
X ì c Š ¯ Œä ( ]c Zzg ®
~ó ó4393: >‡L Lä ã]Z)´a ÏZóì ŒÐg ±ZÆ Qpì ®Z•Ìe Zzg Ñ! ZgÃè
~ó ó5104: ðûZ 9L L b§ÏZgzZì ¹ŒÐZ ~ó ó4166: Š ƒ ZŠ 1Z 9L LpX ó ó®{Š ‹Z Lž L ì¹
X ì ¹ŒÐZ Ì
gÖ Z » {)z ~m †“  i Å kZ gzZB; LZ a Æ ]gúžì ?Š ÌÅ ]! kZ g ut
Û Z bZ ~ äâ iÆ \W'gúžì @
Ð Š Z• ƒ"U Ìt Ð g u kZX ì ^ Yt ‚ÆŠ Z• Û Z bZ
ZuzŠX åZ  Zz {Š6tžì t [ ZŽ » kZ Â ?<  c åZ  Zz {Š6tžì t wZÎ[Z p‰C™{Š6
z ] c
W ã WŒ Û * ™{Š6t » ]Òôžì t [ ZŽ » kZ?ì H?Š Å äƒ Z  ZzÆ kZžì t wZÎ
ìZ  Zz {Š6»}n aÆ ]gúžì @ ƒ" U Ð [ sx ©Z z ]c W ãWŒ Û gzZ å¿6[ sx ©Z
X • ` ™™f » kZÐ ,ëž 6
• C™ª ÑŠ @ g•á Z6}Š6Æ }nžŽ Ð ,™{™E » e Zzg yZP ë[Z
ÜûÖø ðø ¡ønø ìö äü eø çû $ø †$ qø àûÚø EE "# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ^Ûøãö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø DT
[à$ ãôÖô çûmö „öeô ðö ^Šøßôù Ö] àøÃû ßø’ûmø Ìønû Óø³þÊø V èøÛø×û‰ø Ý% ]ö kûÖø^ÏøÊø DDèô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø äô nû Öø]ô äö ×# Ö] †ô¿ößûmø
Ÿø ^Â÷]…ø ƒô äü ßønû ìô†û nö ÊøEE VÙø^Îø à$ ãö Úö ]‚øÎû]* ÌöŽôÓøßûiø ]ƒ÷]ô V kûÖø^ÏøÊø DD]†÷ fû •ô àønû ìô†û mö EE V Ùø^Îø
D MSE DDäô nû ×øÂø áø•û ˆômø
ª)Q̄ ! Æ°Ã} À LZ ÌŽ L L: c Û ä~
â• vZ wÎgžì e ZzgÐñ/0Z ]|L L
E
E
'gú: HwZÎä• ñ x Q ]|  ó óÇ}™: x™çLŽ s§Å kZ yŠÆ #
$ Ö ª \¬vZ Ç ( ñ\
ÆyZ ÂA :Ån²ä• ñ x Q ]|X ó óB \
ª! ZÐ ZL L:c
q Û ä\
â• å M ?,™ H » ø LZ
ó Xó N \
: {Š ciÐ kZp óB \ B; q
Z {z ÂL L: cÛ ä\
â• å M XÐN Y {g· Vî 0

Z ÂXì Z  Zz — ªxŠ LZ a Æ ]gúžì „g ™yÒ6
J e » V î 0 ut
g î ãZz g
{Š c
i ÚÅ Vî 0 ~pg îÃ}n èY óì Z  Zz \z ÆäN!J e »}n Âì Z
—  Zz —
J e » Vî 0
Xì60 Z »•
»}wßZžŽ ì H•Æ wßZÆó óà zZ ª ÑŠ L L] mZ »}Š6»}n Ð g u kZ ä ë
z xE ¦Ñp• n g Â$ ” ¹ ~hðÅ y! i ! ²Ž Š* Z }g ø pì wßZ szcq
q Z
t¤ » š ¾ ó óà zZ ª
Z?ì x * ÑŠ Lž L • ˜ ñƒ D™W6ë ó• •Zz* Ç! Ð ] q ˜Z
ë Ú ¾ ó óà zZ ªÑŠ Lž
L @ Yƒ ãZz 6yZ Â f
 â•Û ·_Ì» [Â Ï KgËÅ}wßZ r ™
Âa Æ “  ݬó@ Y 0 7ݬ ¿ðÃÐ p g D » y! i ! ²žì ¹[p H ä ݬ Ë? •
u wßZ }
g ó wßZ óguóy WŒ Û ÜÑxEa J á²sîq Z ~ ÄÅY f¢ ™ Y ~ kg Zæ
 @ Y 0 ݬ òŠ WÐ + Y y! i ! ²sܤZìó f7ã™Ýq ½Å {)z {owßZ ó‚wßZ ó

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
61 {Š6»}n
X Dƒ ݬ [²}g ‚
Ž ì H ó óøLÀ L F» ó ósf L L ! ²ä ëžì –ñƒ D™nZ‹Z6ë ä Š* Z}g ø
q
zŠg Z ðì Ð ä™nZ ‹Z6ër  ™t ¤ Zž • ët ëX ì ó óðZŠ LÀ L F9» kZgzZì ßž
Ì~ pÆ ó óðZŠ L L » ó óøL L~ y! i zŠg Zž CY ƒ ãZz ]! t 6yZ  f  NŠ ™wÅ„ ¹
ÃÅÚ Š ¹! ²…žì t {gtÃr  ™yZ Zg øX • Ìp ÖZ sŠ ZáVâzŠt gzZì Ù
X BZe ]Š ¬ ÅÚ Š ¹zŠg ZŠp¬ ñO Åä™
# o$ fôß$ Ö] á$ ]ø oôùßô ãø röÖû] †õÚô ^Âø àôeû èøfø ÏûÂö àûÂøæø DU
Ùø^ÏøÊø DDðô «Šøßôù Ö] o×øÂø Ùøçûìö‚% Ö]æø ÜûÒö^m$ ]ôEE V Ùø^Îø "
DMTE
DD löçûÛøÖû] çöÛûvøÖû]øEE VÙø^Îø [çø ÛûvøÖû] kømû ]ø†ø Êø]ø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V…ô^’øÞûŸø ]û àøÚôù غqö…ø
EX9
ª)”Ð äƒ 4ZŠ 6VÂgúL L: c Û ä~
â• vZ wÎgžì e ZzgÐ ñö-;E
%¬ 0µ]|L L
 wÎgÆvZ} Z : ¹ä òŠ M q
~ ZÐ ~g »Z Â ó ó(ì qN*Y ~ VEÅVÂgú» VzŠç'M
Û ÆC
gZŠ¸g RŒ Ù ØL L: cÛ ä\
â• å M  ?ì wì H~ }g! Æ VzgZŠ¸g RŒÛ ÆC Ù Ø»\
å M!
ó Xó • ]ñÂ
 Û IÐ ä M t ‚Æ y Q‰
c â• Ü z D™nçÐ V ÂgúÃVzŠç'Mä ~ vZ wÎg ~ gu kZ
Ûe
ú Æ }Š6t Z]Æ—hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^Êø™ ã M Œ M Âì *
™nç ðäZ ªX
Xì ?Š ãZz ÌÅƘÅyizŠç'M¹ %Z g ut ,i Z {z´Xce *
ƒÐ
Æ o %ZÆ yiz Š%žt Š Ze6kZ ó„ • Âs ÜÆ }Š6Æ }n [ s+” 9z ÒZ
:• D â• Û (q Z Š*
Z}gøX • b‡Ì
q
~ Vzy{z~ Vzà ì @ 7xg VZŠ¤
u~ lç ¶ˆ™òC Ù !
Ð yÃ]gú~gâ Å" ¾ L L
•Z 6Vyóì gz~ x »Æy™Äg • Z 6u ì ó ¦Ã~hzg6uvóì CÎ e7 zh Ä
ìg C™x »gzZ ì „g ™x » Ð à• Û M ñZ’Z : t á Æ VzŠç'M{z ~ ]ŒŠ ì
: • ó C™g»
X ó óÏ
ÃÕá Zz äƒ6VÂgú{z aÆ ä™" U Ão %ZÆ yizŠ%ž ó6r  ™y Zì À…
ƒ 9¼ ƒ  t H Âì ;gƒ (Z¤ Û «i ZŽ •Ð ~8Š {h
Zžì w ZÎÐ yQ Zg ø ! • ìg â • Š ¾
yLZ ~g ZŠ)f ÝZ Å]gúH ?ì @ ZIg ZŠ)f » lçÃVÂgúxsZ H ?ce * ƒ (Z H c
?ì ;g
6Vy ó* ™ ðÌ™ Y Y ~ VzyÆ VzuzŠ óVaË óVÃvc ì *™š FÅV” LZgzZ ÜeÃ
G
vZ wÎg ÎÐ VÂgú H ?ì RÃ ~hzg 6VÃv ó*
I
~Š î>XG4h Ð Vk M ui *
-E $ ä~ ™g » • Z
ÕkS ž åce ÂÃr  »Z Â ìó „ (Z G gzZ óì Õ¼ ƒ  t¤Z ?ì 7Õ6yQ ¢ x »,Zóì
Æ [ sX D Y µ ä™"
gzZ + ” U Ão %ZÆ yi z Š%™ ¯ Š ã
ÃÕkZž: D VQ ¯s ÜÆ
ž @ • D™a kZ ] mZ » [ s Ég Iè gzZ Y fXì t• Û ¸ y xgŠ Æ VßZz ä™] mZ » kZ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
62 {Š6»}n
X • 6zZÆ Š% Vc g ZŠ)f ~g ‚ ÅC Ù !Æ yX ìg ~ y™0 :â Å y {z gzZ A ]³Ã]gú
GEE
á gZX ì Š
›• ¹x Z é¸~ y M Œ Û ÃŠ% ÂÐzz ÏZóì g ZŠ)f » õ§©$ y* Æ V”gzZ ~ç KZ ~ ÝZ „Š%
: ì \¬ ~g !
àûÚô ]çûÏöËøÞû]ø ^Ûøeôæ$ ˜õ Ãû eø o×FÂø Üûãö –øÃû eø äö ×# Ö] Øø–$ Êø ^Ûøeô ðô «Šøßôù Ö] o×øÂø áøçûÚö ç# Îø Ùö^qø†ùô Ö]ø™
DOPVð^ŠßÖ]E —½ ÜûãôÖô ]çøÚû ]ø
~Š ¤ ( 6VÂgúÃVzŠç'Mª) 6‰Ã‰ä \¬vZžÐ zz kZ ó• Áq6VÂgúŠ ç'ML L
X ó ó• D™ ay
wâ LZ ( 6VÂgú)Š%žì Ìtzz ÅkZgzZì
)Š { Å VzyÆ VzuzŠ ñOÆ :â Å yÃVÂgú{zX BŠ ¿¯§ » [s èE LG s§ ~uzŠ
#”
Ö }
Å# ÅC Ù Ø LZgzZ áeÃV”Æ VzuzŠ ñO Å š  FÅ V” LZ {zž @ ó• T e * ¯
›aÆ ŠÅ] ÷ZpKZÃ]gúå ä VzŠ ç'ž M ì t§Zz X}™# Ö } ÅVzŠ ç'MbZ ñO
D™ „z w¡Z {Š c iÐ ƒ  » ]gú ó• g ZŠ } úŠ Æ t £Æ VÂgúŽ [fI Z Xì c ¯w
ÃVÂgú)g f Æ Vr’Å V Z²¾ £ä Š%Æ [fa Æ ŠÅ kƒ z ]÷Zp ÒKZ X •
Æ V ÂgúgzZ ðZryY Ð V-g ZŠ)f Ùç KZ™ Î} ÈÆ yi zŠ%‹Zz)gzZ ÑïC Ù ! Ð Vzy
Æ ~ç KZŠ%žì @ 1kgŠt … ÂxsZ X c Š x *» VZ² ~Š Zi M Ãä™ ` »x »™òC Ù !Ðy
)f Ùç KZB‚B‚Æ ~g ZŠ)f Å V”gzZ yŠ%<Yp ñJ B; ~ Vñ»Æ yÆ kZB‚
X} Š wZ e6Vð+Æ ]gúÌV c g ZŠ
}Ñ ç}g ø¼ Ž p ì ó X {eq Z * ™x »™òC Ù ! Ð y » ]gú~ ª~gZCZ
Xì CŠ c i z Õ* ™ «i ZŽ •ÃkZì ;gƒ ~
kôqø†ø ìø ]ƒø^ô Êø 麅ø çûÂø éö]* †û ÛøÖû]øEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ çûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø DML
D MUE
DD áö^_ønû Ž$ Ö] ^ãø Êø†ø Žûjø‰û]
 X ì q Å äÖ Â]gúL L:c
tZ Û ä~
â• vZ wÎgžì e Zzg Њñ &0vZ†]| L L
ó Xó ì 8 Š™ VZç WÃkZ y - Âì ÇÙ !
C (Ð y )
ó óé…çÂLLŸZg‚ »]gú žì Š Z%Ð kZXÚ ÅäÖ ªóì Š ¹ G ó ó é…çÂL LÃ]gú~ gu kZ
I
E 45k!
Û ÃTì „z ö Ð kZc ó e *
-
ì c Š ™yÒ ~ p ÖZÆ XX ^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ]ZZ ä yWŒ Ö ÃTì
 i ÅyZgzZ @W}
Xì {)z “ ó ÀB ó ; Æ ]gú{zgzZƒú~ äÖ ÆXª
QQÐ kZó@ ™7I xsZÃå C Ù !
Ð yaÆ ]gúžì @ ƒ"U Ìt Ð g ukZ
: • p ÖZ~ ] c
Zzg ‰
^ãe… äqæ àÚ áçÓi ^Ú h†Îœ æ á^_nŽÖ] ^ãʆŽj‰] kq†ì ]ƒ^Ê é…ç 霆ÛÖ] á]

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
63 {Š6»}n
D NLE
^ãjne †ÃÎ oÊ oâ æ
gzZX ì 8 Š ™ VZç WÃkZ y - Âì ÇÙ !
C ( Ð y )t Z  X ì q Å äÖ Â]gúL L
ƒ d˜Í „ ~ y LZ { z²ì Cƒ ‰ Ü z kZ d
ŒÛ {Š c  Ð Ÿg Å [g LZ ]gú
iÐ ƒ
ó óñY
ã] Z )´² ~ó ó137: ‹Z x ©Z L Lä y éŒG ©ÅZ 0Z ~ ó ó ó92B 3: ~fj ÆI Z G îvEg ¬L L ä ! ²Z 0Z
0Z Xì ¹ ó ód ¾ŒL LÃg u kZ ä ~èF x â ZXì ¹ 9Ãg u kZ ~ó ó346: (nÅZ 9L Lä
Ð+
X ì ¹ ` îZ . Þ ‡ÐZ ~ó ó201B4: ö C Z L Lä x x 
:žì e ZzgÐñîE 0š^IN0{4]| DMM
áû]ø …ö ‚øqû]ø äü Þ$ ^ô Êø ^ãø nû Öø]ô †û ¿öÞû^Êø gûâøƒû]ô EE V Ùø^ÏøÊø ^ãø fö _öìû]ø é÷]* †ø Úû ] äö Öø lö†û Òø„øÊø "
# o$ fôß$ Ö] könû iø]*
Ùôçû Ïøeô ^Ûøãö iö†û fø ìû]øæø ^ãø mû çøeø ]ø oÖF]ô ^ãø jöfû _øíøÊø …ô^’øÞûŸø û] àøÚô é÷]* †ø Úû ] könû iø^* Êø DD^ÛøÓößønû eø Ýø•ø ç+ mö
V kûÖø^ÏøÊø ^âø…ô‚ûìô oûÊô oøâôæø éö]* †û ÛøÖû] ÔøÖô ƒF kûÃø ÛôŠøÊø Ùø^Îø XÔøÖô ƒF ^âø†ôÒø ^Ûøãö Þ$ ^øÓøÊø " # oùô fôß$ Ö]
Ùø^Îø ÔøÖô ƒF kûÛø¿øÂû]ø ^ãø Þ$ ^øÒø Õø‚öŽöÞû^øÊø Ÿ]ô$ æø †û ¿öÞû^Êø †ø ¿ößûiø áû]ø Õø†ø Úø ]ø " # äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø áû]ô
DNME
DD^ãø jöqûæ$ ˆø jø³þÊø ^ãø nû Öø]ô lö†û ¿øßøÊø
«~ Ð T H {™E » ]gúq
Zt ‚Æ \ å M ä ~gzZ c M k0 Æ~  wÎgÆvZ ~L L
ƒ ̄ !
» ›Îâ }gv]! t óßNŠ (Ãq
Z ) ÃkZ ¬™ YL L :câ•Û ä\å M  å Le * ™
vZ 7Z gzZ Å ]! Å b ïÐ +-Zz Æ kZ ä ~  c M k0Æ ]gúq Z Åg »Z ~ X ó óÏ
• Dâ• Û {ñ4]|X HI* ÃÚ ŠÆ űä +-Zz X c C ~}g ! Æ w¸Æ ~  wÎgÆ
 wÎgÆvZ ¤
~ Zž ¹ ä űkZ X ¶~9~ } Š6{z gzZ à Í]! ~÷ ä ]gúkZž
ä ]gúkZ c ™: (ZžVƒ C3nÅvZ ~ Âì 7(Z¤
ÍX * ZgzZ ßó NŠ ?žì c Š ¬»ä
~ˆ QgzZ ¬Š Ã]gúkZ ä~ž• D â • Û {ñ4]|X * Y Z(Ãyâ •Û Æ~  wÎgÆvZ
ó óX 1™ b ïÐ kZ
Z Z
q  ž ¶zz ¸ X ‰C™[ s~ äâ iÆ~ vZ wÎg 'gúžì ?Š Å ]! ut
kZ g
X åY:NŠ ÌŠŽz! Æ kZ  å &x • » b ïÃ]gúq ZŠ%
ŒL L~ó ó14B5: wZ bÑ Lä ~N x â Z²~ó ó1087: ~ènZ ò L Lä ~èF Zzg kZ
x âZ Ãe
G Å
²~ó ó503B7: çG .2. Zg^Z L Lä èE© Z 0Zó~ó ó387:‹Z x ©ZL LÃe ©ÅZ 0ZX ì ¹ ó ó
E Å Ò ) Zzg kZ ä y éŒG
X ì ¹ 9ÐZ~ó ó1524:zâ 0Z 9L Lä ã]Z)´
gzZ *
ÎkŠ ó{Š6
óZƒ0
Z :ì H {™E » Vs~Š ã g eÆó óg}L LÂ~ ó óG 4&£L Lä kgà 0Z
îœEÒÉZ øG
G
nZ ‹Z ä +Š* ‰}g ø 6Tì H ó ó{Š6 L F» ó óg}
LÀ L L~3 F Ægu kZ ä ëX * ZI
•)´Xì " U ÌÐ g uB‚B‚Æ ¹ÀF tZg øž • ët ë óì ßÀF tžì H

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
64 {Š6»}n
pÆó ó}Š6L LÂt ~ g
Š q Z ‰èYì H ó ó J,L À L F» ó ó Jg}
L L~ bÑ Åzâ 0Z ä ~
: • p ÖZÆ g uq Z †ì Zƒ wEZ ~
†qœ ÔÖæ ÜÃÞ Ù^Î su ]„ãÖœ kÖ^ÏÊ of‘ ^ãÃÚ ^â…‚ì oÊ oâ æ 霆Ú^e †Ú
ZB‚ÆkZgzZ åÌ{Š6žŽ Zƒg¦
kZ  åÌ^ q Ð k0 Z » ~
Æ ]gúq  wÎgÆvZ
X ì ̀Z » kZa }¾gzZ óV; cÛ ä \W Âì e ÌaÆkZ H HwZÎä
â•
ÀF» ó óg} L Lä Š* Z }g øXì ß *
q ™ ó ó{Š6
L LÀF» ó óg} L ì Šã
L ž " nZ‹Zt :
6XÑÐ kZ ÌQ ÂñY 1™ Ìó ó{ Ç ]ïÅ ]gúL LÀF» kZ¤ ZXì H { Ç ]ïÅ ]gú
[sÐ Š Z• Û Z bZ {z ~ VÂgßVâzŠ ~ ó } Š6c ƒ ~ {Ç ]ï KZ ì e ]gúX @ 77W Z ðÃ
X ì Cƒ~
u ñƒ D™ nZ‹Z 6ë Š*
» XX…ö ‚øqû]ø äü Þ$ ^ô Êø ^ãø nû Öø]ô †û ¿öÞû^Êø gûâøƒû]ô L Lp ÖZ Æ g Z }g ø
q
: • ˜ ñƒ D™ÀF
ó óì .
Þ ‡kZ {zžßNŠ6gîàSÐ Z ªßNŠÐZ ƒ Y: cÛ ä \W L L
â•
ß †žŽ • ìg N ß b§Å ]gú;Å XX åZZ ~ó óäÞ^ÊZZ a Æ ä™ J¦•¸ CZ Š* }g ø
?ì $ Ë ^ßù s§Å]gú;Å™èX ì
^ãø nû Öø]ô lö†û¿øÞø oj# uø ^ãø Öø ^. ³f$þ íøiø]ø kö×ûÃø røÊø é÷]* †ø Úû ] köfû _øìø V Ùø^Îø èøÛø×øŠûÚø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø DMN
köÃû Ûô‰ø Ùø^ÏøÊø [" # äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø göuô^‘ø køÞû]øæø ]„øâF ØöÃø Ëûiø]ø äü Öø Øønû Ïô Êø ^ãø Öø ØõíûÞø oûÊô
áû]ø Œø^+ eø ¡øÊø éõ ]* †ø Úû ] èøfø _ûìô pÿõ †ôÚû ] gô×ûÎø oûÊô äö ×# Ö] oÏøÖû]ø ]ƒø]ô EE V ÙöçûÏömø "# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
D NNE
DD^ãø nû Öø]ô †ø¿ößûm$
~ga ÃkZ ~ gzZ 5x • » b ïs§Å ]gúq Z ä ~žì ~z%Ðñ00 ·]|L L
ÃkZ (™ 0
µñ) ä ~ ˆ~ r ! Zž © óŠ
LZ ]gú{z yŠ q µ ä™ÒÃÅÚ Š|
~ž ¹ä ~  ?• D™ (Z ™ƒ ! ôÆ ~  wÎgÆvZ \ M :¹ä VÍßÐí  1NŠ
á Ð ]gúË »Š% ËZ
~ Ú Š s§Å kZ ƒ {Š Zg Z » ~Š •  L Lì ‹Ð ~
 wÎgÆvZ ä
X óì
ó 7`wðÃ
]gúˤ Zž • ?Š Å ]! kZ XX^ãø nû ³þÖø]ô †ø ¿ößûmø áû]ø Œø^ûeø ¡Êø ø ZZ ž p ÖZt Æ ~ wÎg Æ vZ
kZÆ ™Ø »ñ00 ·]|X 7{z´Æ kZ ì ó Ág ÅÚ Š ÃkZ ƒ éZp Å b ïÐ
[s~ äâ i kZ 'gúžì ?Š Å ]! kZ Ì* 0NŠ : ŠŽ ! ™ÒÃÅÚ Š Ã]gú
Æ kZ gzZ *
kZ Æ ™ Ø| ~ga Ã0 ñ 0 ·]| Â Cƒ C™: [ s Ì]gú{z ¤ Z b§ ÏZX ‰C™
?¶]gz¢ HÅÚ Š ÃyÂ{
ì ® ó ó> ¤g Z 0 ` s L L~zZg q
Z ~ kZžì HnZ ‹Z6g u kZ ä +Š* ‰}g ø

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
65 {Š6»}n
E
ó ó1791: ÿG 5Ò›ÅZ Y Zzg Z L Lä ã]Z)´Ãg u kZž • ët ëXì 7u. Þ ‡g ut Ðzz ÅT
Xì ¹ ó óŒL L~ó ó2082: Š ƒ ZŠ 1Z 9L gLzZ ~
E
ó b]
E
Æ• ~uzŠ q Z Ì~> PÔZ à Z çŽ3G " V°Z ° [! Z [  : zâ 0Z òg ut ,i Z {z´
ã]Z)´B‚Æ •kZ Ãg u kZ Xì 7~zZg > ¤g Z 0 ` s~ •kZ Å kZ gzZ ì ŠŽñB‚
Xì ¹ ó ó9L L~ó ó1522:zâ 0Z 9L Lä
lô]æøƒøæø àômû ‚ønû Ãô Öû] Ýøçûmø ˜ ø n$ vöÖû] tø†ôíûÞö áû]ø ^Þø†û Úô ]ö V kûÖø^Îø ^ãø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøn$ _ôÂø Ýùô ]ö àûÂø DMO
X à$ âö¡’ $ ø Úö àûÂø ˜ ö n$ vöÖû] ÙöˆôjøÃû mø æø Üûãö iøçøÂû•ø æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] èøÂø^Ûøqø áø‚ûãø Žûnø Êø …ôæû ‚öíöÖû]
àûÚô ^ãø jöfø uô^‘ø ^ãø Šûfô×ûjöÖô EE V Ùø^Îø [hº^fø ×ûqô ^ãø Öø ‹ønû ³þÖø ^Þø]‚øuû]ô äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø éº]* †ø Úû ] kôÖø^Îø
DNOE
X DD^ãø eô^fø ×ûqô
{zóBïyŠÆ +ÏÃVÂgúd{Š6gzZ à Zz ¬ëž Š Š ¬…ž• Câ •
c Û ñ¾ ÅQ ]|L L
ä ]gúqZ X •g {eÐ(Åi ú'gúàZz ¬gzZ óVƒ¢q ~ ¬Š gzZ ®  ) ÅVâ ›
KZÃkZ -ÅkZ L L: cÛ ä\
â• å M ?ƒ: gŠ e k0
ÆËÐ ~ ë¤Z ! ~
 wÎgÆvZ} Z :¹
Xó}
ó ™q Ñ~gŠ e
gŠ e X å: Ìg¦ðà »å
C Ù !
gŠ e%~ äâ iÆ ~  wÎgÆvZžì ¸ è Ð g ukZ
å MžŽ ì gŠ e {z [Ož • ` ™"
\ U
]! t ¬ ëgzZì c u kZaÆ
M ™f » [ O~ g
gŠ et ~ yX ‰C™w EZ ÌC Ù !
Æ ygzZ Ì~ y'gúð¸gzZ ]Z0 ` Zzi Z ~ äâiÆ
‰y Ye ß{z´Æ Vð; gzZ }n LZ Ð kZ 'gúa kZ ¶Cƒ w EZ a Æ {)z i ú
ÌÃ}n LZ {z´Æ ŸLZÐgŠ e ÏZ 'gúð¸x ¬gzZ Ýð0.ÅZ ]'Z ‰ Ü zäÙ !
C Ð yp
XìCÙ ªÐ XX oe^f×re oãqæ l†ÛíÊZZeZzg Å ~g g ÅñÈ ¬ ]|ž 6‰g Ö

xzŠ `
…æ] h^ru h^fvj‰] àn×ñ^Î
äÒ…^fÚ &m•^u]
G
~XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q …æ] h^ruZ[  KZ ä ã]Z)´ÃbÑŠÆ [ éE
5B-dZÆ [ s
~ ïKZ Ì( áZz ¶Š g ZŒ Û ú c Zzg R• c
e $
® Ã[s ª) [ s+ ” Xì H y Ò
~ +Š c
Zzg R•q
e Z Å Vâ › c $
® Ã[s ñƒ D™ {Š .Z Ð bÑŠ Æ „ ã]Z)G´
GGI
Æ }n ~XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q …æ] h^ruZ [  KZ ä ã]Z )´X • ïŠ g Zç«3©i!

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
66 {Š6»}n
wÑZ+ Z ‰ K Ð g Š q Z yZ K  n! ë • ÅyÒ g Š q Z {¾Ð á ZjÆ äƒ ïÆ }Š6
X Ð ,™7]Ÿzc¼ KZ6
V ØnÖ• o×`µ
]* ‚øfø ³þÊø ‚ônû Ãô Öû] Ýøçûmø éø¡ø’$ Ö] "
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø lö‚ûãô•ø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôeô^qø àûÂø
äô ×# Ö] pçøÏûjøeô †ø Úø ^øÊø Ùõ¡øeô o×FÂø ^ò÷Òôù çøjøÚö Ýø^Îø Ü$ $ö èõ Úø ^Îø]ô Ÿøæø áõ]ƒø]ø †ônû Çøeô èô fø _ûíöÖû] Øøfû Îø éô ¡
ø ’$ Ö^eô
à$ ãö ¿øÂøçøÊø ðø ^Šøßôù Ö] oiø]ø oj# uø o–FÚø Ü$ $ö Üûâö†ø Ò$ ƒøæø Œø^ß$ Ö] ÀøÂøæøæø ä́jô Âø^›ø o×FÂø &$ uøæø
ðô ^Šøßôù Ö] èô _ø‰ô àûÚô éº]* †ø Úû ] kôÚø ^ÏøÊø Üøß$ ãø qø gö_øuø à$ Òö†øø %øÒû]ø á$ ^ô Êø àøÎû‚$ ’øiø Ùø^ÏøÊø à$ âö†ø Ò$ ƒøæø
áø†û ËöÓû³þiøæø éø^ÓøŽ$ Ö] áø†û %ô Óûiö à$ Óö³þÞ$ Ÿôø EE VÙø^Îø [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ÜøÖô kûÖø^ÏøÊø àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰ø
à$ ãôjô ›ø†ôÎû]ø àûÚô Ùõ¡eø ô hôçû$ø oûÊô àønû Ïô ×ûmö à$ ãônùô ×ô uö àûÚô àøÎû‚$ ’øjømø àø×ûÃø røÊø Ùø^Îø DD†ø nû ŽôÃø Öû]
DOOE
à$ ãôÛôiô ]çøìøæø
Ð[ä \ å M  óåB‚Æ ~ vZ wÎg~ϯ ú~žì e ZzgÐñvZ†0' Y ]|L L
ä\ å M X ‰ƒ} 9™á Zg – » ów ñ š ]|\
å M Qó H qzÑÆ # Ö ‡Z z yZ f Z%Ãi ú¬
å M Q X Å Ãz ÷z ÃVÍßgzZ ðÑŠ (FÅ ®
\  ¤Z Å kZ gzZ cŠ ¬» ä™g (Z ò ¾»vZ
Æ VÂgúX • ïgZ » 3ÒZÐ ~ ?èY óz™ H‘œ ? ¹Ð yZgzZ ñ M k0 Æ VÂgú
ÆvZ } Z : ¹ä ]gúkZ X ¶àZz VzgÄg {( bâ qužŽ ˆƒ ~9]gúq Z Ð yxgŠ
~]* ÅCÙ ØgzZ e
D {Š c
i ¹ ?ž ǃÐzz kZtL L: cÛ ä\
â• å M  ?ǃ VY (Z ! ~  wÎg
g@
Z VáùZ Å Vð; gzZ V1! Å V⠻Р~ ]Zg-i LZ 'gú{zž • ë ~zZg ó Xó ƒ C™
ó Xó '% Z e ~} ÀÆw ñ š ]|™g@ Z
{n » ]gúkZž • D ñ?Št [s+ ” Ð p ÖZÆ ó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰ø L L~ g u kZ
E
sf `gŠ ÅkZ Xì 7„  gŠ w Ñ+ ZtèÑq X c Š: ¬» õE 4& J e {n ÃkZ ä~
/F vZ wÎggzZ å î
:• ] ; Ž z
wÎg ä ]gúTž ì ŠŽñwÈZ ~ ¸ » ]! kZ:* Y uu » } À C · Z Ð }n Æ ]gú ( 1
XƒŠ ¹ ZÀÐ }n Æ kZ6gîzz å HwZÎÐ~ vZ
aÆ õ/F
E
E4& J e ŸZg7 CZ k0 Æ V ÂgúX ¶¶ÅVzÀ~ äâ i k Qžì t Âzz q Z Å kZ D]
:• p ÖZÆ e Zzgq Zž 6X å @ ƒ: ŠŽñ ZÀ Ì
lô]æø ƒøæø àômû ‚ønû Ãô Öû] Ýøçûmø ˜ ø n$ vöÖû] tø†ôíûÞö áû]ø ^Þø†û Úô ]ö V kûÖø^Îø ^ãø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøn$ _ôÂø Ýùô ]ö àûÂø
Xà$ âö¡$’øÚö àûÂø ˜ ö n$ vöÖû] ÙöˆôjøÃû mø æø Üûãö iøçø Âû•ø æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] èøÂø^Ûøqø áø‚ûãø Žûnø Êø …ôæû ‚öíöÖû]
àûÚô ^ãø jöfø uô^‘ø ^ãø Šûfô×ûjöÖô EE V Ùø^Îø [hº^fø ×ûqô ^ãø Öø ‹ønû ³þÖø ^Þø]‚øuû]ô äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø éº]* †ø Úû ] kôÖø^Îø
DOPE
X DD^ãø eô^fø ×ûqô
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
67 {Š6»}n
ÌÃVÂgúd{Š6gzZ à Zz ¬~ VâŠÆ +Ïëž Šc Š ¬…ž• Câ • Û ñ¾ ÅQ ]|L L
ÂX •g {eÐ(Åi ú'gúà Zz ¬gzZ óVƒ q
Ñ~ ¬Š gzZ ®
 ) ÅVâ ›{zgzZ Bï
 ?}™ H{z ƒ: gŠ e k0 Z ! ~
Æ ]gúËÐ ~ ë¤  wÎgÆvZ } Z : ¹ä ]gúq Z
Xó}
ó ™q
ÑÌÃkZ~gŠ e KZ -ÅkZ L L: cÛ ä~
â• vZ wÎg
Åäƒ Á Z À~ äâ iÆ ~ vZ wÎgžì ?Š ãZz Å]! kZ g ut
Ë~ ] Ñq,ZX ‰C M aÆ i úÅÏ™• 6 zZ LZgŠ e „ q Z ]‡zZ ‰'gúzŠ zŠ Ðzz
Æ ä™w ZÎ]gú{z² îSóì ]! ~¡Ç! *Y uu »gŠ e 6gîèg ¬ Ð }n Æ ]gú
Xƒ Cƒ ~9Ìa
6gîzzgŠ e Ð }n Æ ]gúkZžì Cƒ G@ Å ]! kZ ÌÐ ]c Zzg ~uzŠ ‰ Dh
áZjÆ ]gúkZ ‰ Ü z D™y Ò e Zzgt ä VM• ! ôuZzvZ†0' Y ]|X ¶ˆ¹
]| ók ñ „0 vZ†]| / ñó 0 vZ†]|² ó• K yÒ p ÖZ Æó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰ø L LÐ
Ð~ vZ wÎg Æ ]gú • D™yÒ Ãe Zzg ÏZ Z  ë)zñ{k  Ù 1Z ]|gzZ Šñ &0 vZ†
C
yÒ ÚÅ ó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰øL LÐ áZjÆ}n Æ ]gúkZp• D™ Â{™E » ä™wZÎ
Ü z kZ ÂÐäƒ ~9aÆ ä™w ZÎÐ \
‰ å MZ  ]gútžì @ ƒ x¥t Ð T óD™7
ñ Y ]|~ y ZgzŠ kZgzZ ˆ¹Ð }n Æ kZgŠ e Å -Å kZ c

{ó Å' gŠ e Å kZ6gîèg ¬
Š™yÒ „B‚ ÌÃÚkZ Å}n Æ kZ ä VrZgzZ ~ 76]gúkZ
X c
:• p ÖZÆ e Zzg Åk ñ „0vZ†]|
D OQE
oøâô àûÚø àöŠøvøÖû] p…ô‚ûmø Ÿø !äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ÜûÃø Þø V^âø†ö nû Æø äö fû rômö ÜûÖø 麂øuô]æø éº]* †øÚû ] kôÖø^ÏøÊø
gzZó ó~ Š: [ZŽ ä ËgzZ óc
 wÎgÆvZ } Z V;L L:¹ä kZ X c Š [ZŽ à ó\
å M ä ]gúq
ZL L
ó Xó ¶yÃ]gú{zž7x¥t ÃŒ
:• p ÖZÆ e Zzg Å{ñk Ù 1Z ]|
C
DORE # ø
[äô ×Ö] Ùçû‰ö…ø ^mø Õø]ƒø ÜøÖô æø V à$ ãö ßûÚô éº]* †ø Úû ] kôÖø^ÏøÊø
ó ó?ǃ VY (Zt! ~
 wÎgÆvZ} ZL L
:• p ÖZÆ e Zzg Åñ/0vZ†]|
DOSE [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ^ßøÖø^Úø æø V èºÖø ˆû qø à$ ãö ßûÚô éº]* †ø Úû ] kô Öø^ÏøÊø
ƒ VY (Z „B‚}g ø ! ~
 wÎgÆvZ } Z : ¹ä ]gúà Zzp
g ñ Zg q
ZÐ ~ yZ ÂL L
ó ó?Ç
:ì e Zzg ÅñŠ&0vZ†]|
æû]ø ÜøÖô æû ]ø Üønû Êô äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V à$ ãô×ô ÏøÂû]ø àûÚô æû]ø ðô ^Šøßôù Ö] èô nø ×ûÂô àûÚô kûŠønû Öø éº]* †ø Úû ] kôÖø^ÏøÊø

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
68 {Š6»}n
DOTE
[Üøeô
 wÎgÆ vZ } Z : ¶7Ð ~ VÍßW{Š c
(Z! ~ igzZ {Šgz M'
užŽ ¹ ä ]gúqZ ÂL L
ó ó?ǃÐzz ¾c
VY
ñ'ó Y ]|~ ä™Üp ÖZÆó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰øL Lžì Cƒ ãZz ]!
 t Ð ] c Zzg Ñ! {gÃè
Ú Å kZ² ó• D™ {™E » ]gúsÜ Â• D™ÜÃe Zzg kZ ñx Z™/ô ¹! gzZ • Š»
gîèg ¬Ð }n Æ ]gúkZžì Cƒ ãZz ]! t Ð T óD™7™f » ó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰øL L
aÆ „0 ¶Å]gúkZ ä VrZgzZ ~ 76]gúkZÃÅ' ñ Y ]|yZgzŠ kZgzZ å Š ¹ ZÀ6
‰Å kZ a Æ ”Å ]gúkZ Ìä/ ñ ô}uzŠ ‰ž 6 óc Š ™ÜÌÃÚ {gÃè Å kZ
äñŠ&0vZ†]|²ó óy Â{ ñZg r  ™L L ó ó èÖˆqL L äñ/0vZ†]|Xì HÜÃ]Ì
X •K Üp ÖZÆ ( ¶yÂ{ ÅZgŠ äxgŠ ª) ó ó à$ ãô×ô ÏøÂû]ø æû]ø ðô ^Šøßôù Ö] èô nø ×ûÂô àûÚô kûŠønû ÖøL L
Æ ¬Æó° ó Z¸L L Z® ¶Sh1 ]gú{zžì –~ ô=Å g u kZ ä Y f‰:¶Sh1 ]gú ( 2
Ui W~ y! i ! ²ó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰øL L èY X ¶Ág Å ä™: {Š6» }n a Æ kZ ._
zz Åúz œkZgzZƒ ~g ¦ ~ úz œÏ0  i ~g ‚ ÅTžì @ Y Ñ1 ÌaÆ ]gúk Q
~ pkZ p ÖZt ~ e Zzg q Zž 6X Vƒ ‰ ƒow{z} gzZ 8 g gzZƒ Š Ä% {n » kZ Ð
X • ñƒ ÌwEZ
àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰ø éº]* †ø Úû ]æø^Þø]ø EE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oùô Ãô rø•ûŸø ]û ÔõÖô ^Úø àôeû ÍôçûÂø àûÂø
lö]ƒø ^ãø qôæû‡ø àûÚô kûÚø • éº ]* †ø Úû ] èô eø ^f$ Š$ Ö]æø o_6 ‰ûçöÖû^eô ‚ömû ˆômø ^* Úø æû]øæø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø àônû iø^ãø Òø
D OUE
DD ]çûiö^Úø æû ]ø ]çû Þö^eø oj# uø ^âø^Úø ^jømø o×FÂø ^ãø ŠøËûÞø kûŠøfø uø Ùõ^Ûøqøæø gõ’ôßûÚø
àZz Vß Ç {( bâ qugzZ ~ L L: cÛ ä~
â• vZ wÎgžì ~z%Ð ñºÑZ ´ â 0 sú]|L L
Å iZ à Zz ]Š ÞgzZ ãxgŠ ä (~zZg)h Ö ª]gú
mgzZ Ð Vƒ b§ÅVèZ zŠ yS yŠÆ #
ÅV” LZ ä kZgzZ Š ƒ ]¯0 z{ » Tì ]gú]gzpà Zz ©ø  {zt H{g• á Z s§
ó Xó ˆ%]gú{z c
ˆƒ ~(Š ÑzZžJ á 5)Ã\ M LZ§{
VŒ 3gÆzg (Ð ~Š •
aÆ ]gú+Z  » ó ó àômû ‚$ íøÖû] ðö ^Ãø Ëû‰øL L Ui W~ [²¹žì @ Zt Ð e
ƒ { i Z0 Zzg kZ
{(Ð cuªoÐzz Åú JgzZ ;‚z T r8 g »}n Æ Tžì @ ƒ w EZ Ì
æÅnË~ kZÐzz Å äƒ ( { ( ª)ow {z}
„g: ¹! g »}n Æ TgzZƒ
z 8 ó Š
ƒ
tXì Zƒ wEZ ó ó ‚Âô]çø ÎøL L ~ y M Œ Û a Æ Tž ¶_ Và { kZ Æ /{z ,i Z {z´ ¶
X Sg 7¹! ]gz¢ÌÅôÂ~uzŠ Ëžì ~ ¸âZ s  Ÿz
Å[stžì Å7 ñZgt ~ }g ! Æg u kZ ä Y f‰:§Zz »¬ Ð †• Û Å[ s ( 3
Æ Y f‰[Oe  M Å[ Z x ÑZ >gβ ðƒ qzÑ~ ~ó 2Ïi úèY óì§Zz »¬ Ð †• Û

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
69 {Š6»}n
ŠŽñykZt Z®X ðƒ wi * ~ ~ó 5 q Š 4 Æ ‰gzZ ~ ~ó 4q Š 4 Æ ‰ó~ ~ó 3q Š 4
! [Zh! DZvZz Xƒ »¬ Ð wz4 Æ [ O› M§Zztžì
VØnÖ• p†‰æ•
àûÚô éº]* †ø Úû ] lô ðø ^røÊø "
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø Ìømû •ô …ø Øö–ûËøÖû] áø^Òø Ùø^Îø Œõ^f$ Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Øô–ûËøÖû] äø qûæø Íö†ô’ûmø " # o% fôß$ Ö] ØøÃø røÊø äô nû ³þÖø]ô †ö ¿ößûiøæø ^ãø nû Öø]ô †ö ¿ößûmø Øö–ûËøÖû] ØøÃø røÊø ÜøÃø %ûìø
Ÿø ]†÷ nû fôÒø ^í÷nû •ø oûeô]ø kûÒø…ø •û ]ø äô ×# Ö] èø–ømû †ôÊø á$ ]ô äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø kûÖø^ÏøÊø †ôìøŸ? û] Ðùô ŽôùÖ] oÖø]ô
DNPE
Åô]•ø çøÖû] èô r$ uø oûÊô ÔøÖô ƒFæø DDÜûÃø ÞøEE V Ùø^Îø [äö ßûÂø s% uö^øÊø]ø èô ×øuô]†$ Ö] o×øÂø köfö %ûmø
6 ~g ZÎB‚Æ ~
  wÎg Æ vZ k ñ „0 a]|žì e Zzg Ð ñ „0 vZ†]|L L
k
38E
™I
Ú Š s§Å ]gúkZ k ñ „0 a]|X ð M ó¶B g mÐ ê FŽ ]gúq Z ¸ Æ
~uzŠ c ¥ » k Q™ñ {n » k ñ „0 a]|ä~  x™ Z Ñ X ÐÚ Š s§Å ñyQ {z gzZ Ñ
~gZÎ{zgzZì Zƒ n• Û e ~9J (6\! }÷ž HwZÎÐ \ å M ä ]gúkZ X c
Š¢s§
» q ZŠß Z Át gzZ X ó óV;L L: cÛ ä\
â• å M  ?Vß™ eÐ s§ÅkZ ~ H óY7ÌÖ J¦6
ó Xó ì§Zz
ì 7„ gŠ w Ñ+Z6[Žz x°Æ }Š6Æ }n Ð g u kZž • ` ™yÒ ]! t¬ë
Xì qzæ´g î{n aÆ ]gú~ x ZwZ ï GLÅq ]gútèY ó
GLÅqgzZ ¶~ x ZwZ ï
: ì –~ bÑÅg u Åñk„0 aä w8 0Z
ofßÖ] t]æ‡] ݈×m ^Ú h^rvÖ] àÚ àãn× ‹nÖ ànßÚçÛÖ] ð^ŠÞ á] o× ØnÖ• änÊæ
͆‘ ^ÛÖæ …^jj‰Ÿ^e ènÛÃ%íÖ] " # ofßÖ] †Ú¢ ð^ŠßÖ] ÄnÛq ÔÖƒ ݈ÖçÖ ƒ] X "
#
ÜãÂ^ÛqŸ ^•†Ê ‹nÖ ^ããqæ 霆ÛÖ] †j‰ á] o× ØnÖ• änÊæ V Ù^Î XØ–ËÖ] äqæ
D NQE
ð^e†ÇÖ] å•… çÖæ é¡’Ö] oÊ ^ããqæ p‚fi á] 霆Û×Ö á] o×Â
aÆ` Zzi Z Å ~
 x™ Z ÑžŽ ìI7 Û [s{z6VÂgúy›žì ?Št ~ g
E n• u kZL L
™38
gzZ ï Š ¬» ä™{Š6Ã]gúÅ ê F~  \ M  @ƒxi ÑaÆ VÂgúx Ó[st ¤ Z X åxi Ñ
Ì?Š Å ]! u kZž ¹ä w 8 0Z X D¢: s§~uzŠ {n » k„0 a
kZ ~ g
~ i ú]gúžì q ) Z6]! kZ » < IZèY óì 7n• Û *
Ö Ã} n LZ » ]gúžì
ó Xó VƒìgNŠÐ Z bZìe ÏÇg î{n CZ
:• ˜ ñƒ D™ œg6kZˆÆ ä™Ü•ñ »w 8 0Zv0Z)´
D NRE
èÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞŸ †¿Þ å^•] ^ÛÖ ènÛÃ%íIE
Ö] è’Ïe äÖŸ‚j‰] oÊæVk×Î
™38
ó Ãû*
]gú{zèY ì ™wÑ+Z Ð ® Æ ]gúÅ ê F » w8 0Zž Vƒ Ht ~L L
ó Xó ¶~ x ZwZ ï
GLÅq

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
70 {Š6»}n

E
:•ñ » ã]Z)´
™I
38
Ü ¬ » óv
ˆ ó 0Z L L ã ]Z)´X ¶: ~ x ZwZ ïL q ]gúÅ ê Fžì H òúŠt ä ã]Z)´
G Å
:• ˜ ñƒ D™
^ßÚ‚Î ‚ÏÊ ! äÊ¡ì †â^¿Ö] Øe XèÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞ] o× ØnÖ• Ÿ äÞ^Ê X¡Ò V k×Î
X èfÏÃÖ] é†Ûq oÚ… ‚Ãe á^Ò ^ÛÞž "
# ofß×Ö ènÛÃ%íÖ] Ù]©‰ á] äŠËÞ ÀÊ^vÖ] àÂ
Ü$ XoÖ^Ãi ä×Ö] äÛu… äŠËße çâ äÏÏu á^Ò ^Ú oŠÞ ÀÊ^vÖ] áªÓÊ Ø×vjÖ] ‚Ãe p]
!èjfÖ] …çÒ„ÛÖ] Ù^_e àe] ÙŸ‚j‰] oÊ t‚ím Ÿ ÔÖƒ á^Ê èÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞ] gâ
än× قŠÖ^e ^ããqæ †j‰ ‡]çq oÊ èÚ†vÛÖ] †nÆ ÄÚ Õ†jŽi èÚ†vÛÖ] ០ÔÖƒ
Ÿ á] ^ãn× grm ^ÛÞ]æ ànni¤] ‹Ú^íÖ]æ Äe]†Ö] & m‚vÖ] ÔÖƒ o× قm ^ÛÒ
á] "# ^â†ÚŸ X‡çrm Ÿ gÞ^qŸ] Ý^Ú] ^ããqçÖ éœ†ÛÖ] ÌŽÒ á] ç×Ê !¼ÏÊ gÏjßi
àã×Ûq]æ ð^ŠßÖ] àŠu] àÚ oâæ ^Ûn‰ Ÿ ݈u àe] Ù^Î ^ÛÒ ÑçÊ àÚ än× ØfŠi
͆ ‘ Ø e " # ^â†Úªm ÜÖ ä×Ò ]„â ÄÚæ =^ãe àjjËm á] Œ^f àe Ø–ËÖ] •^Ò ‚Îæ
o× g rm Ÿ …çÒ„ÛÖ] †jŠÖ] á] o× ^–m] ØnÖ• ]„â oËÊ X^ãß ؖËÖ] äqæ
DNSEè×nÛq kÞ^Ò çÖæ 霆ÛÖ]

X • D™„~ V”&Ã]g „Å ã]Z)´ ë§{ Å ã‚ M ÅMg ‡


:òúŠ ª » ã]Z)´
äÊ¡ì †â^¿Ö] Øe XèÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞ] o× ØnÖ• Ÿ äÞ^Ê X ¡Ò V k×Î
kZèY ó( ì HyÒ ä v0ZžŽ ) ì 7(Z ¦
?Š ðÃÅ]!  Ù žVƒ Ht ( ã]Z ) ~L L
C
X óì
ó Cƒx¥sÜÆkZ |C Ù „ É ó¶~ x ZwZ ï
GLÅq ]gú{zžì 7
+G
÷L Ü óì 7?Š ðÃÅ äƒ ~ x ZwZ ï GLÅqÆ ]gúž It » ã]Z)´ VpFç• h]çq
q ]gú{z²ì » ‰
ª Ü z k Q§Zztžì " U ]! tÐg Š q Z ~g ‚ ¹ Xì s ÜÆ ù
:• CY Å `gŠ ~ sf g Š q ZPX ¶~ x ZwZ
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Ìømû •ô …ø áø^Òø äü ³þÞ$ ]ø Œõ^f$ Âø àôeû ] Øô–ûËøÖû] àôÂø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø DM
†ôvûß$ Ö] éø]‚øÆø "
DNTE
ýÜøÃø %ûìø àûÚô éº]* †ø Úû ] äö jûiø^øÊø
Û {zž • D™ ÜÐ k
Æ vZ ðÅ ã!
Œ ñ „0 a]|I ñ „0Z ]|L L
( ð¸ L Z ) k
™38E
ó'
ó ð M k0
Æ\ å M ]gúq
Z Å ê Fž¸g ZÎB‚Æ ~  wÎg
äö jûiø^øÊø †ôvûß$ Ö] éø]‚øÆø "
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Íø•û …ô áø^Òø äü Þ$ ]ø Øô–ûËøÖû] äô nû ìô]ø àûÂø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø DN
DNUE ýÜøÃø %ûìø àûÚô éº]* †ø Úû ]

Û {zž • D™ÜÐ k
wÎg ðÅ yŠ á Zz ã!
Œ ñ „0 a]| ð¸ LZ k
ñ „0Z ]|L L

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
71 {Š6»}n
I E
ó ó' ð M k0 å M ]gúq
™38
Æ\ Z Å ê Fž¸g ZÎB‚Æ~
vZ
X ì ¹ 9~ó ó2368:zâ 0Z 9L Lä ã]Z)´Ãe Zzg kZ
# o$ fôß$ Ö] kôÖø^* ‰ø ÜøÃø %ûìø àûÚô é÷]ø†ø Úû ] á$ ]ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø DO
DOLEý ÄÛûqø éø]‚øÆø "
õ EG
™I
ó'
ó HwZÎ ðÅ2Š'
× Ð~ ñ „0Z ]| L L
38 5E
 x™ Z Ñ ä ]gúq
Z Å ê î0ÏG ZzgÐ k
4¢žì e
Zzg q
: • p ÖZt~ e Z Å£Zµ ( 4
æ †vßÖ] Ýçm "
# ofßÖ] Í•… á^Ò äÞ] Œ^f àe Ø–ËÖ] à Œ^f àe ä×Ö] ‚f àÂ
͆’m " # ä×Ö] Ù牅 ØÃrÊ ^ãnÖ] †¿Þœ k×ÃrÊ ^ãneœ Ì×ì èm…^q kÞ^Ò
D OME
†vßÖ] Ýçm é†ÛrÖ] oÚ… oju of×m oßÚ oÖ] ÄÛq àÚ Ùˆm Ü×Ê ^ãß oãqæ
gZÎúÆ\ å WyŠÆã!
Û {zž• D™e
Œ ZzgÐ k„0 a]| ók„0vZ†]|
 wÎgÆvZ  ÎÚ Š s§Å kZ ~ ¶gZÎúÆ \!
s§Å kZ ~ LZ e ÅkZgzZ¸
Æã!Û ä \WžJ
Œ VŒ ìg ë¼J *Ð2Š' × \W:Ñ ä¢Ã}n }÷Ð
X Åòg Å (µ ) {0 yŠ
X ì ¹ ó óŠ ‹ ÆI Z 9L L~ó ó242B3: £ZµL Lä™ • á £Z •Ãe Zzg kZ
B‚Æ ®  )q Z ÅVÂgúÉ ó¶: û Z ]gútžì Ìs  Ÿzt ~ e Zzg sîq Z Å› DQ
:•t p ÖZÆ e Zzg kZ X ¶
†ôÃû Ž$ Ö] àøŠøuø ¡÷qö…ø áø^Òøæø Œõ^f$ Âø àøeû Øø–ûËøÖû] Íø•ø …û ]øæø ‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ö_ûiø áû]ø Øøfû Îø ÄøÊø‚øÊø
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ÄøÊø•ø ^Û$ ×øÊø ^Û÷nû ‰ôæø ˜
†ö¿ößûmø Øö–ûËøÖû] ÐøËô _øÊø àømû †ôrûmø àºÃû ¾ö ä́eô lû†$ Úø " ø nø eû ]ø
oÖ] äãqæ Ø–ËÖ] ÙçvÊ Ø–ËÖ] äqæ o× å‚m " # ä×Ö] Ù牅 Ä•çÊ à$ ãônû Öø]ô
Ø–ËÖ] äqæ o× †ì¤] ÐŽÖ] àÚ å‚m " # ä×Ö] Ù牅 ÙçvÊ †¿ßm †ì¤] ÐŽÖ]
DONE
ý†ŠvÚ à_e oiœ oju †¿ßm †ì¤] ÐŽÖ] àÚ äãqæ ͆’m
ók
ñ „0 a]|ä \ å M gzZ ñƒ: ZzgÐ x Zw•¬ Ð äƒ qƒ `gÎ ~vZ wÎgL L
X¸ y̈Zôz q
Z Æ 8
g CáZz Vß ! ñ „0 a]|gzZ c
]gzp k è ú LZ Ã
¶ù]gúq Z 6q Ù ~ Xž}g¦
ZC .zZ¼ Ð k0
Æ\å M Â H aÃä \
å MZ

ó'
ó Ñ Ú Š s§ÅVÂgúyQ k
ñ „0 a]|
ñk„0 a]|žì Cƒ " UqÜ]! t Ð ]c
Zzg ~g ‚¹gzZ Å b§kZgzZ Ñ!{gÃè
U
GLÅq ]gú{zž Zƒ "
ï M 7 ñƒ D Y s§Å ÖÐ2Š'
: X c × ðÅ yŠ á Zz ã!Û §Zzt ÑZz
Œ
Æ }n Ð g u kZ Z®ì qzæ ´g î {n CZ a Æ ]gú~ x ZwZ ªq gzZ X ¶~ x ZwZ
Xì 79* ñ?Š6[Žz x°Æ }Š6
» Tì ~£Zµe
ì Hä ã ]Z)´ {™E Zzg q ñ ]|.
Z ÅZ Þ W!
Æ mÀ ôÜyZ
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
72 {Š6»}n
Xì »ˆÆ ó gó û Z òg L§ ƒ x¥t Ð T
L Zzt ì @
ì @ U
ƒ" ùt Ð kZ Âì »ˆ Æ ó óg ûZ ògL § L Zztž ñY ̃ " U Zžì t Â]!
t¤ «
?ì »ˆ ÌÆ x ZwZª  qtž
+E? Å
Æ Tì ó óòz ç Z _g q 0 Ý°Z†L L~zZg q
E
}g ! Z ~ Š ‹Z x ÓÅ g u kZžì t ] ! ~uzŠ
Ý ^âæœ äÖ Ñæ‚‘ : ì –~ ó ód EG ½ L L[  KZ ä v0Z)´~
 å<X-ÊZ d
X ó ó• ÌëzÐ ¹ÆkZgzZì tzœL L
kZèYì ëz » ~zZg kZtž @ ƒ ¸ kCgzZ Xì ¹ ó óuzá L ÃL kZ ä £Z x âZÐzz Åx JzZ 4Z
6 Zzg ÅV- zZgryZž 6ì »¬ Ðó óg û Z òg L §
zZ ë] c L Zztžìt yÒ » V- zZgr. Þ W! Æ
X •` ™y Ò
Æ ] ! kZ Ìv0Zžì Ht òúŠ ZuzŠ Ð áZjÆ v ò 0Z ä ã]Z)´:òúŠ ZuzŠ » ã]Z)´
:• ˜ ã]Z)´X ¶: ~ x ZwZª q ]gú{zž¸ b‡
oÚ… ‚Ãe á^Ò ^ÛÞ] "
# ofß×Ö ènÛÃ%íÖ] Ù]©‰ á] äŠËÞ ÀÊ^vÖ] à ^ßÚ‚Î ‚ÏÊ
äÛu… äŠËße çâ äÏÏu á^Ò ^Ú oŠÞ ÀÊ^vÖ] áªÓÊ Ø×vjÖ] ‚Ãe p] !èfÏÃÖ] é†Ûq
oFÖ^Ãi ä×Ö]
IE
» ]gúîG 0.™38žì t I » v0Z Špž • ` ™yÒ ¬ ]! t Ð áZjÆ v0Z ƒq ë L L
ì @ ƒ kC(Z Xˆ Æ ¶Š wÅx ZwZ ª ì ó §Zz » ˆ Æ òg ŵ ï0 *
™wZÎÐ \å M
ó Xó ( ¶~ x ZwZ ï ŠÈt gzZ ) ‰ wÈÃkZ å H]mZ »]!
GLÅq ]gú{zž c Tä v ò 0Zƒq
:•t p ÖZ 9Æ kZì HÜw¸Ž ä ã]Z)´Ð áZjÆv0Zƒq VpFç• h]çq
èfÏÃÖ] é†Ûq oÚ… ‚Ãe ÄÎæ ènÛÃ%íÖ] Ù]ç‰ áçÓm á] ØÛjvmæ
I8E
X óƒ
ó Zƒˆ Æòg ŵ ï0 wZÎt »]gúîG
0.™3ž ì wÈZ Ì» ]!
kZgzZL L
~ 67 m ó4¢ Å ~g ]Z ì w ÈZt » yZ gzZ ì H7 wÈZ ~ ]g „kZ KZ ä v0Z ƒq
CZ qÜñƒ D™ œgÃw ÈZ ÏZ LZ ä v0Z ~ 10 m ó11¢Å ~g ]Z ì™^Ð M²óì ŠŽñ
:H7~ p ÖZ yZ •ñ
èÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞŸ X †¿Þ å^•] ^ÛÖ ènÛÃ%íÖ] è’Ïe äÖŸ‚j‰] oÊæ V k×Î
IE
ó Ãû*
q {zèY ì
ª 0.™38 » w8 0ZžVƒ Ht ( v0Z) ~L L
™wÑ+ZÐ ®Æ]gúîG
ó Xó ¶~ x ZwZ
Xƒ »ˆ Æ x ZwZ ï
GLÅq§Zzt ì Yƒž å H7w ÈZ » ]! kZ ~ w ÍZ w¸LZ ä v0Z
Ì•ñ » v0Z ƒqž Zƒ " Š ™Ìœg » wÈZ kZ LZ „ Šp)g f Æ ãU
UZ®X c w¸LZ p
w¸ZuzŠ »v0ZƒqèYX ¶~ x ZwZ ª q ]gú{z ‰ Ü z k Q Zƒ§Zzt » k„0 aZ  žì ¸

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
73 {Š6»}n
Xì y
¸
:òúŠ ZŠ » ã]Z)´
…çÒ„ÛÖ] Ù^_e àe] ÙŸ‚j‰] oÊ t‚ím Ÿ ÔÖƒ á^Ê X èÚ†vÚ kÞ^Ò ^ãÞ] gâ Ü$
Ù‚ŠÖ^e ^ããqæ †j‰ ‡]çq oÊ èÚ†vÛÖ] †nÆ ÄÚ Õ†jŽi èÚ†vÛÖ] ០ÔÖƒ èjfÖ]
çÖæ 霆ÛÖ] o× grm Ÿ …çÒ„ÛÖ] †jŠÖ] á] o× ^÷–m] ØnÖ• ]„â oËÊ ýän×Â
è×nÛq kÞ^Ò
èY óì 9gÃè wÑ+Z » w 8 0Z Ì Â¶~ x ZwZ ï GL Åq ]gú{zž ñY 1 Ìyâ ¤ ZQL L
àZz ä M Ð Mž 6Xì ^ J e Ð } ÀÃ}n LZ a Æ VâzŠ ó)
Y — ó ø)L LgzZ ó)
ó øL L
bZ » ]gú¤ Z XñhzZ : [Õžì t sÜZ  Zz a Æ ó) ó øL LXì ;gƒCÙ ªÐ g Š q Z
» ä\ Z À6}n LZÃ]gúkZ ~ vZ wÎg  @ Y ÜÅ »}n LZt ‚Æ VñŠ M
ƒ: ^
]|gzZ ¶ÌÕgzZ @{Š c i ¹ ]gú{z²6gîm{ ì ó ¹ä x x 0Zž 6óï Š ¬
å M ŠŽ !
\ Æ kZ óD Yƒ {ZeÐzz Å]gúkZ {zž 劎ñ{çt ~ }g! Ækñ „0 a
óc
Š¢s§~uzŠ {n » k„0 a]|É óc Š: ¬» ä\ Z À6}n LZÃ]gúkZ ä
ó Xó ƒ: VY „ ]gzp{zìeì 7Z  ZzaÆ ]gú{Š6»}nžì ?Š ~ kZ :
wÎgŠŽ z! Æ kZp óå ^Y —J e {n CZ ~ x ZwZ ª qaÆ ]gúkZ w– Æ ã]Z)´
»\å M gzZ óc
Š¢s§~uzŠ {n » k„0Z a]|É c Š: ¬» õE 4E
/F& J e {n Ã]gúkZ ä ~ vZ
Xì 7Z  Zz {Š6»}n aÆ ]gúžì ?Š Å]! kZ ¿t
» wÑ+Ztóì Hg (Z Ð áZjÆ x x 0Z ä ã]Z)´ i Z0 ZŽ » w Ñ+Z VpFç• h]çq
J e ~ x ZwZ ï
— GLÅqÃ}n b§TaÆ ]gúkZžì ãZz ]! X ì 7g »i§szcðÃ
IF
4&
0 a]|ÃøL GÆ 8 0 Z Æ • ä ~ vZ wÎg [ ZX å qzæÌ´g î b§kZ å ^ Y
žì @ ƒ" UV¹t Ð kZ ócŠ : ¬»}Š6Ã]gúkZgzZ c Š ™s§~uzŠ ™ñÃ}n Æ k„
» kZ X å * ™ »Ã• á Zz äƒ Za ‰ Ü z k QÑÝZ ?ì 7Z  Zz {Š6» }n a Æ V Âgú
ž åt g »i§ ZuzŠ X g \ gŠ e KZ6}n LZ {zgzZ ïŠ ¬Ã]gúkZ \ å Mž åt Âg »i§q Z
E“E
g(Z à j§¬ X Hg (Z à j§}uzŠ ä \ å M gzZ X ï Š ¬»y úL Ãk„0 a]|\ å M
k„0 a]|É óå: » ]gúq Z sÜnçèY ó¶{Š c i ú ~ kZž ¶t zz Å ä™:
I E
X¸ ìgNŠg ! g !
Âs§Å]gúîG 0.™3 gzZ¸ ìgNŠ s§ÅVÂgúZ
8 ZiÐ q
Z ~^kZ
[ Z¸ ìgNŠ Ã{z¤
{z  c q ZÆ VÂgúk„0 a]|žì @ ƒ x¥Ð e Zzg Å›
X ¸ ìgNŠ k„0 a]|s§Å T å{z¤ gzZ ðÃÃ&Zpt c ¶ï• á ~ {z¤
kZ ÌyÂ{
óå qzæ´g î{n aÆ yZžÆ kZŠŽz!
c ïŠ ¬»}Š6ÃVÂgúƒ  yZ ~ vZ wÎg  c [Z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
74 {Š6»}n
Áú ~ T H g (Z Ã 5 Zg }uzŠ ä~  \ M X D™ b &Z Å k„ 0 a]| \ å M
»}n žì ?Š Å ] ! kZ „ * hñ c ¥ » }n Æ a]| » ~  wÎgÆ vZ ,i Z {z´X ¶
GE
Z®Xì Ð ~ ùZg f z [òZÆ Ïg Zz M @G îSE
@G 4
- &gzZ ìŽûgzZ œ % » Œ ãZ²{n èY ì ó {Š6
~gz¢ — J e {nžì ;gƒ " U t „Ð ä¢s§~uzŠ Ã}n Æ a]|Æ~ vZ wÎg
ë  Hs§~uzŠ c ¥ »}n Æ yZÐ 8 0 ZÆ • ä ~  wÎgÆvZž• ët vߎX ì
{Š6» kZÐzz kZóìŽû{nž• ìg™]! t „Ð qzÑ ÂëžÐ }¸ ~ [ ZŽÆ yZ
Xì Z  Zz
V ØnÖ• p†Šni
^mø kûÖø^ÏøÊø " # äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖF]ô éº]* †ø Úû ] lôXðø «qø Ùø^Îø pùô ‚ôÂô^Š$ Ö] ‚õÃû ‰ø àôeû Øôãû ‰ø àûÂø
†ø¿øß$ Ö] ‚øÃ$ ’øÊø "
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ãø nû Öø]ô †ø ¿øßøÊø Ùø^Îø oûŠôËûÞø ÔøÖø göâø]ø köòûqô "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
ô Ïûmø ÜûÖø äü ³³$þ Þþ ]ø éö]* †û ÛøÖû] lô]* …ø ^Û$ ×øÊø äü ‰ø]û…ø "
^ãø nû Êô ˜ # äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ø›ø^û›ø Ü$ $ö äü eø ç$ ‘øæø ^ãø nû Êô
DPLE
kûŠø×øqø ^ò÷nû •ø
vZ} Z: ¹ä kZgzZ ð M k0
Æ~ wÎgÆvZ ]gúq Zžì e ZzgÐñÄ0 ™]|L L
b§hZ » kZgzZ ¬Š s§Å kZ ä \ å M X HS a Æ \
å M ÃÑLZ ä ~! ~ wÎgÆ
ó Xó ˆÖ {z Âì 7~
 q ÅkZÃ ó\
å Mž ¬Š ä ]gúZ å MQó 1 { ^
 X 1 qu CZ ä \ Y
u kZÉ X å Zƒ î{n » ]gúkZžì 7™f » ] !
t ÂÐ g kZ Ì}~ g u kZ D]
ä v0Z)´ p» ó ó äü eø ç$ ‘øæø ^ãø nû Êô †ø ¿øß$ Ö] ‚øÃ$ ’øÊø Lè
L Y ó¶~ }Š6]gú{zžì Cƒ " U ]!
: ì Hy Ò
ó ó ^ã×ˉ]æ ^â¡Â] †¿Þ äÞ] •ö ]†ø ÛöÖû]æøL L
X ¬Š Ã{ áZzngzZ{ áZz6zZÆ kZ ä ~
vZ wÎgžìt Š Z%ª
ó ó ˜ËìL LpÆ ó ó høç$ ‘øL LgzZÆ ä™— ê ó ó ÄÊ…L LpÆ ó ó ‚øÃ$ ‘øL Lä ~zâx âZ²
X ¬Š ™w Ze Ãn6zZ6ŸÆ ]gúkZ ä \ å M ªX •KÆ ä™- ê
a kZ ó¬Š s§Å kZ ä\ å MèY ó¶: ~ }Š6]gú{zžì e * U
™" Z
t ðÃÐ p ÖZ yZ¤
ž • p ÖZ ~ g u kZèYXì ß w Ñ+Zt óì È H » Ú Š ÃkZ ¶~ }Š6{z ¤ Zž
zÑZzn  å îz ÑZz 6 Z X à Z e Ã6V”VâzŠ áZzn gzZáZz 6
zZ ¤ zZÆ ]gúkZ ä \ å M
G-d
ä [ s[ éE 5B Z 9‡gzZ +” pXì 7?Š ðÃÅ ä™t• Û ~ V”VâzŠ Xce * ƒ îÌ
}g !Æ { á Zzn ä VrZgzZó å î {n » ]gúªz ÑZz 6 zZžì H" U tÐg u kZ
»]gúkZÐ ?Š ÏZ • ìg™" U îÃ{ áZz6zZ {zÐ ?Š TèÑq ì ó Åg (Z Ùñ{~
•ñÆ ]Z|yZŠpgzZÆ mÀ ôÜŽ ì ó @U*
ƒ" ƒ î Ì{)z Vî 0óV1H ªz ÑZzn

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
75 {Š6»}n
žì t x|9» g uXì q) Z » # Ö Q ñf6äƒ 4ZŠ ~,Æ à H îSì ó s Ü ÌÆ
Ðg u kZž Zƒ " U : Xå 1 {^ Y ~ }g ! Æ {)z ŸgzZ ŠÆ ]gúkZ ä~  vZ wÎg
Xì 7„  gŠ wÑ+Z6[Žz x°Æ }Š6Æ}n
kZžì Åt ä Y f‰äÂÅ kZ  å î {n » ]gúkZž ñY 1 Ìy â nÁ! Z Dh
¤
Åk Qƒ {Š Zg Z » b ïÐ TgzZóå H7aÆ b ï~ # Ö } Å ~ vZ wÎgÃ\ M LZ ä ]gú
G-d
Æ vZ ä ]gúkZž ì c Š t [ ZŽ » kZ ä [ s [ éE 5B Z 9‡gzZ +” Xì ^ Y 9 Š s§
t Å ]Z|yZX ¸ ìgNŠ ÃkZ >IZ x Ó² ó å H7Ã\ M LZ a Æ b ïÐ~  wÎg
aÆ b ïB‚Æ~  wÎgÆvZÃ\ M LZ Â ¹Z ä ]gúkZžì t |ÝZX ì ß ]!
6X å H7Ã\ M LZ ÌaÆ >I Z ~ ]gßÅ äƒ: {Š Zg Z » ~  wÎgÆvZp óH7
Z ŠŽñ~ >I Z b ï » ]gúkZ ä \
q å Mžì M {™E » ]! kZ ™^Ð M ~ e Zzg kZž
M Åy M Œ
áû]ø o% fôß$ Ö] •ø ]…ø ]ø áû]ô ™ e Û èY X å ‚ g éZp Å ä™ b ïÐ kZž Ž c Š ™Ð ¿,Z
Æw å ÎgÆvZ Ã\ M LZ ]gúðä Zž åD» ]! kZÃVÂgúx Óˆ Æ wz4 Æ —^ãø vøÓôßûjøŠûm$
Æ vZ É óB ~ b ï LZ Ã kZž ì 7~gz¢a Æ ~  wÎg Æ vZ Âì C™ ÌS a
Ã\ M LZ ä ]gúkZ ñƒ n gt ‚Ãw ÈZ ÏZXì ŠŽñÌöRÅg ïZÐ s§Å ~  wÎg
IZ ~ ]gßÅg ïZ gzZ ó• ìg C p ÖZÆ qzÑÆ e Zzgž 6 óH7a Æ ~  wÎgÆ vZ
>IZ Z  b ï » kZ ä ~  wÎgÆ vZžì ŠŽñ~ y M Æ e Zzgž 6 óH7aÆ >
ä ]gúkZž Zƒ " UÐ T óH: g ïZ ðÃ6b ï kZ ä ]gúkZ  c Š ™Ð ¿q Z ŠŽñ~
Æ VâzŠ >IZ gzZ ~  wÎgÆ vZ a kZX å H: 7a Æ ~  wÎgÆ vZ sÜÃ\ M LZ
Xå^ Y 9 Š s§Å]gúkZa
V ØnÖ• oãiç2
Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø áø‚ûãø Žûmø lô^ßøÚô ç+ ÛöÖû] ðö ^ŠøÞô à$ Òö V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
àønû –ôÏûmø àønû uô à$ ãôiô çûnö eö oÖF]ô àøfû ×ô Ïøßûmø Ü$ $ö à$ ãô›ôæû†ö Ûöeô lõ^Ãø Ëôù ×øjøÚö †ôrûËøÖû] éø¡ø‘ø " # äô ×# Ö]
DPME
‹ô×øÇøÖû] àøÚôù ‚ºuø]ø à$ ãö Êö†ôÃû mø Ÿø éø¡ø’$ Ö]
qÑ~ i úÅ ðB‚Æ ~
 vZ wÎg 'gúy›ž• Câ • Û {z ì
ó e
ZzgÐÈ ñ ¬ ]|L L
ÃVzyLZˆ Æä™ ZŠ Z i ú{zQó@ ƒ } ~ VzgŠ eßLZ ä VrZž~ wq kZ 'ƒ
ó Xó å@: ÌyT ðÃÃyZÐzz Å} ƒ0
0 ZgzZ 'Y ¬ :Zz
: • ˜ ñƒ D™w Ñ+ ZÐ g u kZ ã]Z)´
‹×ÇÖ] Ÿ çÖ äÞœ äÚçãËÚ á^Ê ‹×ÇÖ] àÚ àʆÃm Ÿ ^ãÖçÎ çâ ^ãe ÙŸ‚j‰Ÿ] äqæ æ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
76 {Š6»}n
DPNE
hç×_ÛÖ] kf%Ê èÊçŽÓÚ oâ æ àãâçqæ àÚ é•^ àʆÃm ^ÛÞ] æ àʆÃm
 HwÑ+Z Ð XX‹×ÇÖ] àÚ àʆÃm Ÿ ZZ p ÖZ Æ g
¤ Zžì t x|» kZèY ì Š u kZ
VƒA {z²• CY ãà „ Ð Vzn LZ 6gîx ¬ 'gú{z gzZ'Y ãT {z  @ Z
ƒ: Zƒ0
ƒ ï»}Š6Æ}n ª)[£Zg ø :
ƒÝq ( *

ì ŠŽñ]! t 6gî ãZz ~ kZèY @ ƒ 7Ýq [£» ã]Z)´Ð g u kZž• ët ë
}g ‚ LZ Â‰Ç C Ù !
Ð y•Æ ]gz¢Ë'gúy›Z  ~ äâ iÆ ~ vZ wÎgž
X ‰g • ~gŠ e ~(q ZÃy$ 
?ì HŠ Z%Ð ( å @0: yT ðÃÃyZ Ð zz Å}ƒ0 Z ) ó ó ‹ô×øÇøÖû] àøÚôù ‚ºuø]ø à$ ãö Êö†ôÃû mø Ÿø L L
:• ˜v0Zƒq~}g ! kZ
|^f•Ÿ] Ÿ]ô oñ]†×Ö †ã¿m Ÿ pœ Ù^q… Ý] ð^ŠÞ œ àʆÃm Ÿ å^ßÃÚ V p•æ]‚Ö] Ù^Î
D POE
è‘^ì
ª ó• Š% c
• 'gú{ zž å ¸ 7è t Ðzz Å}ƒ0Zžì t p» kZž• ë ~Šz ZŠ L L
X ó¸
ó Dƒá‘ c
ñ‚sÜ{ zaÆá Zz Ú Š
Eš!
Û\
:• D â • ò MX ì ~Š ßF ò zâx â Z
à öW - ÏZ Ìä ~
ð^ŠÞ œ àʆÃm ^Ú å^ßÃÚ p•æ]‚Ö] Ù^Î XØn×Ö] Ý¡¾ ^m^Ïe çâ D‹×ÇÖ] àÚ àʆÃm ^ÚE
…^ãßÖ] oÊ èÃË×jÛÖ] ᢠÌnÕ ]„âæ àãÞ^nÂ] ͆Ãm ^Ú ØnÎæ X Ù^q… Ýœ àâ
D PPE
é‚ñ^Ê Ý¡ÓÖ] oÊ oÏfm ¡Ê ^ãßn ͆Ãm Ÿ ^÷–m]

ƒ: x¥tžì t p» kZž• ë ~ŠzZŠ Xì *
å @ ƒ ¹! Å]ZgŠ Z%Ð ó óøÒ› ZL L
» O g@
èY óì ®w¸t gzZ ¶Cƒ: x¥]Z f ÅyZžìt w¸q ZgzZ X • Š% c
• 'gú{zž
Ã » x¯ Â Cƒ 7x¥]Z f Å kQƒ 3g™ Ö ~gŠ e Ã\ M LZ ä ]gúT Ì~ yŠ
{Z
X ( ì x¯Ž ~ g u ª) Lg 7¹!
K ܘÃe åçqæ ^ß–Ãe ͆Ãm ^Ú ôÖZÆ e Zzg qZ ~G @ Å p‰ K LZ ä ã]Z)´
7„ mðÃÐ e
tX á Zzg kZ »Tž•Æ e Zzg ~uzŠ qZ Ç! p ÖZtž• ët ëX •
: ì b§kZ eZzg å
æ ͆’ßßʆrËÖ] á^Û% ÄÚ o×’Þ ^ßÒ Ù^Î äneœ à oËßvÖ] Œ^mœ àe ä×Ö] ‚fÂ
D PQE
˜e åÄçqæ ^ß–Ãe ͆Ãm
EE
Û {z • D™ÜÐ \!
B
ÅòB‚Æ y¢]|ëž• D â • LZ ö§3 Z kc
P0vZ†]|
X ¸M
 yT: }n Æ}uzŠ qZ ë ¸ 3ß:Zz Z  gzZ¸ _6i ú
Zzg ~uzŠgzZì „gƒ ] !
Åäâ iÆ y¢]|~ e  wÎgÆvZ~ e
Å äâ iÆ ~ Zzg «

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
77 {Š6»}n
Xì ]!
„g ƒ ]! Å yT Å VzŠ%~ e Zzg ~uzŠ ²ì c k  inç » yT Å VÂgú~ e Zzg «
p ÖZ Æ e Zzg ~uzŠ óÅp ÖZÆ e Zzg «ˆ Æ t• Û ãZzgŠ kZ ~©:Æ ]c Zzg VâzŠXì
?ì $ Ë Y Åù ô=Ð
V ØnÖ• 6mç3Þ^µ
lû ðø ^røÊø ý gºñô ^Æø çøâöæø èøj$ fø Öû] ^ãø Ïø×$ ›ø “ õ Ëûuø àøeû æ†ôÛûÂø ^eø ]ø á$ ]ø ‹õnû Îø kôßûeô èøÛø›ô^Êø àûÂø
V Ùø^Îø Ü$ $ö X Ôõmû †ô•ø Ýùô ]ö kônû eø oûÊô ‚$ jøÃû iø áû]ø ^âø†ø Úø ^øÊø ý äü ³þÖø ÔøÖô ƒF lû†ø Òø„øÊø "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
oÛFÂû]ø غqö…ø äü ³³þ ³þ þÞ$ ^ô Êø ÝõçûjöÓûÚø Ýùô ]ö àôeû ] ‚øßûÂô pû‚ôùjøÂû] oeô^vø‘û]ø ^âø^ŽøÇûmø éº]* †ø Úû ] Ôô×ûiô EE
éº]ø†ø Úû ] Ôõmû †ô•ø Ý% ]öæø Ôõmû †ô•ø Ýùô ]ö oÖF]ô oû×ô Ïô jøÞû]ô EE V Ù^Î Dèm]æ… oÊæE DPREDDÔôeø ^nø $ô àønû Ãô –øiø
Vkö×ûÏöÊø DDáô^Ëønû –ùô Ö] ^ãø nû ×øÂø Ùöˆôßûmø X äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô èô ÏøËøß$ Ö] èöÛønû ¿ôÂø …ô^’øÞûŸø û] àøÚô èºn$ ßô Æø
áû]ø åö †ø Òû]ø oûÞôù ^ô Êø áô^Ëønû –ôùÖ] éö†ø nû %ô Òø éº]ø†ø Úû ] Ôõmû †ô•ø Ý$ ]ö á$ ]ô oû×ô Ãø Ëûiø ŸøEE V Ùø^ÏøÊø XØöÃø Êû^ø‰ø
^Úø ˜ ø Ãû eø ÔôßûÚô ÝöçûÏøÖû] p†ø nø Êø Ôônû Îø^‰ø àûÂø höçû%$ Ö] ÌøŽôÓøßûmø æû]ø Õô…ö ^Ûøìô ÔôßûÂø ¼øÏöŠûm$
D PS E
DDÝõçû jöÓûÚø Ýùô ]ö àôeû æ†ôÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø ÔôÛôùÂø àôeû ] oÖø]ô oû×ô Ïô jøÞû] àôÓô³³þ ³þ ÖþF æø àønû âô†ø Óûiø
]|'‰ ƒ T ¸ gzZ ~ŠX t : 7Z ä 50 z/1Zžì e Zzg Ð ® ñ ›
 ÒÃL L
ÅQ {zž c Š ¬ÃyZ ä \ å M Â'H™f » kZÐ \ å M gzZ N M k0Æ~ vZ wÎg ó®ñ › ÒÃ
@
ƒ * Y * M »/ñó ô °» }÷V; Æ q Ñ ôLOQ L L: c Û ä\
â• å M Q X ,g Z¦
]°~ yÆ q Ñ
} À (°ŸZ ) LZ ?Z®ó• òŠ M Ó Z {zèY óßg Z¦
*
q ]° V; Æ x¯x Q 0Z ?a kZ ì ó
vV; Æ q Ñ ÅQ ?:c â•Û ä~
vZ wÎgž• p ÖZÆ e Z X óƒ
ZzggzZ q ó $
Ë Äg™g @ Z V;z
yZ ó• à Zz ä™ ay {Š c
i ¹ ~ 5 ZgÆvZ • ó yÂ{gZ-â q Z Åg »Z qÑ Å QgzZ X î Yƒ
ä\ å M 6kZ X ÏVz™„ (Z ~ž ¹ä ~ ÂX óì ó Sg Ägzæ M Ð ]ÒÅVâ ¶V; Æ
I ~ a kZ ó• Tg D Y D M Ð ]Òy¶V; Æ q Ñ ÅQèY !™# Ö (Z Â L L: c
â•Û
ž BŠz {z » Ÿ}¾ vßgzZ ñY ÁÐ VCH ~¾ Z À c ñY¤ gŠ e ~¾ž @ ™7
ó Xó • dÆR }¾žŽ Yƒ vV; Æ x¯x Q0Z ÂÉ XƒI* ÌN 9 Š »T
Xì Zƒ {™E »U {n » ó® ñ › ÒÃ ~ kZžì 7ãZz ~ A ç kZ ÌÇ! ut
g
gŠ e ~¾ž L L ó ó Õô…ö ^Ûø ìô ¼øÏöŠûm$ áû]øL ž
gŠ et [Z X ó óñY ¤ L t {zóì Å ä \
å M Ž ]!
{Š c
i Ð {Š c
i
* gŠ e Ðu Ð
Z¤ ó ä¤ gŠ e Z®óì lñ{ g u ~ }g ! kZ Ðó u c
ì {™E » ä¤Ð }n
Xì 7„  gŠ ¢ Š Z%
: ì Hw Ñ+ Z~ p ÖZ yZÐ g u kZ ä ã]Z)´ :ÙŸ‚j‰] ^Ò oÞ^fÖ] äÚ¡Â
†Î] "
# ofßÖ] ០ÔÖƒæ X†â^¾ é…çÃe ‹nÖ äqçÖ] á] o× &m‚vÖ] èÖŸ• äqææ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
78 {Š6»}n
]„â Ù‚Ê X Œœ†Ö] ð^_Æ çâæ !…^ÛíÖ] ^ãn×Âæ Ù^q†Ö] ^â]†m á] o× ‹nÎ èße]
D PT E
^㉜… †j‰ grm ^ÛÒ å†j‰ gq]çÖ^e ‹nÖ ^ãßÚ äqçÖ] á] o×Â
~x™ Z ÑžÐzz kZ {z Xì ãZzóì 74ZŠ ~,{n žª
 ÑŠ 6]!kZ Å g u kZL L
gLzZƒ ShzZ (gŠ e)gðä kZ² BŠ ~ w q kZŠ%ÃkZž ðŒ]! t à ó®
ñ ›  ÒÃ ä
ƒ wEZ aÆ õE 4& J e Ãu ógó ðL
E
ž 6ì 74ZŠ ~,{nž ðƒ " U ]! t :Xì @ /F
Xóìó 4ZŠ ~,u
ã]Z)´Xì gz$ ð•Z w Ñ+ Zt » ã]Z)´ : p…æˆÛÒ oÒ ÙŸ‚j‰] 1Ò oÞ ^fÖ] äÚ¡Â
:• ];Žz sf `gŠ Åt kZXì ß ì ó @ ƒ w EZaÆ "hzZÃug ðž * ™òúŠt »
ÆgŠ e Åup ÖZÆ ógó ðL L c ó ó[ OLž L ì Cƒ x¥]! t Ð ¹¤ Zžì t Â] ! « (1
7w EZaÆ äÖ {n gŠ et [ Zžì CYƒù ÔÅ ]! kZÐ kZ • Dƒ wEZa
Æ õE 4& J euÃ{)z ógó ð L L c
/FE
ó ó[OL L._Æ Tž åÍÑ yâ ‡ (Z ðÃ~ qY§zŠ H ?$ Ë YÅ
u ógó ðL LgzZ ó ó[ OL ž Z ?7a Æ õ/F 4& J e { n p å YY H w EZ Âa
E E
L ñY ̃ " U t¤
Y xJ e 7{n Ð yZž ì Cƒ Ð V¹ ÔÅ ]! kZ Ð kZ Â å @ ƒ wEZ a Æ õE 4E
/F& Je
{n CZÐ gŠ e ðƒ ShzZ6u LZ6æ M Åxø* Ë~ y&Zpg ZŠ {Š6~ äâ iÆ À ` M²?Y
Xì Cƒ ~ ]gßÅÛzŠgŠ et ]‡zZ ‰X • g Ö
Zzg ÅŠ î ZŠ1Z gzZ ~g g ~ }g !
e Æ ó ó[ OL Lä ë b§Tžì t ]! ë Z gzZ ~uzŠ ( 2
Æ ógó ð L L b§ ÏZ ó‰C™ wEZ a Æ äÖ {n CZ à ó ó[ OL L'gúy›ž H " U Ð
Æ äÖ {n CZ à ógó ðL L'gúy›žì @ ƒCÙ ªÐ Xž • Q]c Zzg +Z…Ì~ }g !
X ‰C™wEZa
: • C™yÒ gñ s›  ÒÃ ]| DÌÖ]
D PUE
Ðômû ‚ôù’ôùÖ] †õÓû³eøþ oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø ÄøÚø àövûÞøæø lº^Úø †ôvûÚö àövûÞøæø ^ßøâøçûqöæö †ö ÛôùíøÞö ^ß$ Òö
Y •Z ]|gzZ 'ƒ ~ x ZwZ ï
G J eÐ ( gŠ e)g ðÃVzn LZ ë L L
L Åq ëž~ wq kZ ‰y
X ó ó‰CƒB‚}g ø– ñ !Z›

:¹ä VrZž• D™ÜÐ {-Zz KZ-{ ! Z0 ³• Z Dh
oeªi 霆Ú] ^ßâ ànßÚ©ÛÖ] Ý] ^m ^ãÖ k×ÏÊ èmæ†jÖ] Ýçm ànßÚ©ÛÖ] Ý]ö o× Øì‚Þ ^ßÒ
äe k_ÇÊ ^â…‚‘ àÚ ^â…^Ûì èŽñ^ kÃÊ†Ê èÚ†vÚ oâæ ^ããqæ o_Çi á]
DQLE
^ããqæ
Ö }
Z VŒ ! Ýð0.ÅZ ÅQ } Z ¹ ä ~ ‰Cƒ¢q ~ #
q Å óÝ
ñ ð0.ÅZ ÅQ öZ ~f 8 ë L L
ñ ¬ ]| Âì C™gïZ Ð äÖ Ã} n LZ ~ x ZwZ ª
» kZ äÈ qžŽ ì +Z ]gú

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
79 {Š6»}n
X ó óc
Š,
J e {n » kZÐ kZgzZ c Æ kZ (gŠ e)gð
VZ ÐJ
ó¶„g™^Y* Ð zz Å }Z• Û ‰Æ~  wÎg Æ vZ à õE 4E
/F  q ]gú{z
& J e {n ~ x ZwZ ª
Xì Y Y xJ e {n ~ x ZwZ ï GLÅqž cet ÐZ™, J e {n » kZ äÈ ñ ¬ ]|²
Û Z » ] !
gðžì Hg ZŒ kZ™^Ð M ~ ó ó èÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ruL LÌä ã]Z)´Šp ( 3
:• ˜ ñƒ ïŠ!Zj »Äq Z ã]Z)´X å @ Yƒ wEZ ]‡zZ ‰ÌaÆ õE 4E
/F& J eÃ}n
ga„ÛÖ] …^ÛíÖ] oÊ èvn×Û×Ö ØÎ
ga„ÛÖ] oÏjÖ] oì] ÔŠÞ l‚ŠÊ]
äjvi Õ‚ì …çÞæ …^ÛíÖ] …çÞ
g`×jm ÜÖ Ì nÒ ÔãqçÖ ^frÂ
DQME ÷
^–m] ^ããqæ o× á^Ò ^â…^Ûì á^e ^ãË‘æ ‚ÏÊ
G
ò¾Æ ð¸ Ú÷zgŠ } ÷Ð zz Å (gŠ e)gð~¯LZ ä ž} ŠÈ™ Y ÐJ ð$NL L
}¾=X ì gâ » Vzg Äg}¾nÆ kQQgzZgâ » ( gŠ e)gðXì c Š ™[Zy Ø è gzZ
Ã<
•zt »/8KZ 䲕 á ! ;ggâ 7VY>J ÌZ ( ŠŽz! ÆgâãZ ) {zžì À6}n
X Zƒ »x¯ » ã]Z)´ ó Xó åÌ6}n Æ kQgð » k Qžì HyÒ
Xì ó ó äjvi Õ‚ì …çÞæ …^ÛíÖ] …çÞL L Š PZ û
V ØnÖ• 6mça†ni …æ] 6mça…^eX 6mçã:•X 6mçi^‰Xo9ã2
Æ •¸ kZ ÂëgzZ • ?Š Åp g îÆ V\WgzZ Vð;óñO Å}n Žž • {z ]c Zzg õ 0
t
gzZ • 4ZŠ ~Xó^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ] ZZt èYì ^ Y ´g î@WgzZB; LZ n Æ ]gúž• b‡
²ì Z  Zz {Š6»}n aÆ ]gúq Š 4 }g øX ì ÌúaÆ ]gú~ õE 4E
/F& J eÆ yZ
: • ïŠK™f K  n! Q¿»]c yZ ë[ZX ì ï{Š6» Vð;
Zzg õ 0
VÂgú» ~ wÎgÆvZ6µñÆÏ~ Tžì e Zzg Åñk„0vZ†]|?Š ,v0
: • p ÖZÆ e Zzg kZì yÒ » (F Å ºœgzZ ¶Š[Ã
D QNE
Ù¡e hç$ oÊ äßÊ„Ïm àãm‚mªe àmçãm àãjmœ†Ê
„ ~} ÀÆwš ]|]Zg- igzZ ‰„g q ÃVð; LZ 'gú{z ¬Š ¹Z ä ~ :
X ‰„g
ƒ ]Ãz Å!p0ÄC Ù ØÆ yZ6µñÆ q ZŠßZ Ážì e Zzg Å_g q › 4]?Š ,‚
 îœG3E
Æ äg Z ¦ yŠ Æ kÎgzZ Šƒ Üäz „ ¬ Ð äg ¦ ]° Å yŠ kŠ ¹g eX ¶nq {z gzZ ˆ
kŠ { â g e Â]° ~g vž ¹ä V,Z ÂðƒÐ . Þ zZ1Z ] ‡5 Åy Z ~ ª
q kZX Nƒg » {zˆ
: • ~z%p ÖZt~}g !Æ ~g» ÅÔôy Z~ e Zzg kZX z™~g7 {zì yŠ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
80 {Š6»}n
D QOE
Dlªnãi æ kf–jì] æ Ek×vjÒ] ‚Î æ
X Nƒg»gzZ ðÎ ~mgzZ c
Î)uä V,ZgzZ
: • p ÖZÆ Tžì e Zzg ÅȬ ]|?Š , ^W
DQPE
kf–jì] oju ^ãÃm^fm Ü×Ê èf–jíÚ àÓi ÜÖ æ äÃm^fi "
# ofßÖ] kiœ 霆Ú] áœ
ä å\W ¶ðƒ ðÎ 7~m6Vð; •Z pðWaÆ ä™³ k0 Æ å\W]gúq
Z
VŒ Å: ³Ð kZ
X à Î ~mä kZžJ
wÎg Æ vZ ¶„g 3 *
3ÐB; N !  ¹ì e
yÂ{ q Zzg Å·0vZ †?Š ,ƒg !
:• p ÖZÆ eZzg kZX Zgâ 6B; Æ kZ ä ~

D QQE
ÔÖ^ÛŽe o×Òªi Ÿ Ù^ÏÊèÛÏ×Ö] k_ÏŠÊ p‚m h†–Ê
X 3: ÐB; N !
cÛ ä\
â• å W Š
¤
ˆ  Zg â 6B; }÷ä ~
 wÎgÆvZ Â
: • p ÖZÆ Tžì e Zzg Åy ! N]|?Š ,ƒ¾
# ofßÖ] ØÃrÊ g⃠àÚ îjÊ ^â‚m oÊ æ "
" # ofßÖ] oÖ] é†nfâ kße l ð^q
DQRE äÃÚ èn’Ãe ^â‚m h†–m

 wÎgÆvZ ¶_ùZ Å äÎ~B; Æ kZgzZ ðWk0


CZ ~ Æ~ wÎgÆvZ >çG.2E4X›

XÑ ägâ 6B; ÆkZ¡
Ë 07?Š6[Ž z x°Æ }Š6Æ}n ] c
X$ t Z åE<XÅ
Zzg Vv0
VØnÖ• 6mçÞ
: ¹Ðí ä V,Zž• D™ÜÐñk„0vZ†]| ób ! g ! Z 0Y «]|
# ofßÖ] kiœ ð]•çŠÖ] 霆ÛÖ] å„â Ù^Î o×e k×ÏÊ èßrÖ] Ø✠àÚ éœ†Ú] Ôm…œ Ÿœ
"
æ èßrÖ] ÔÖ æ l†f‘ kò• á] Ù^Î ä×Ö] Å•^Ê ÌŽÓiœ oÞ] æ ņ‘œ oÞœ kÖ^ÏÊ
oÖ ä×Ö] Å•^Ê ÌŽÓiœ oÞ] kÖ^ÏÊ †f‘œ kÖ^ÏÊ ÔnÊ^Ãm ᜠä×Ö] lç• kò• á]
D QSE
^ãÖ ^Â‚Ê ÌŽÓiœ Ÿœ
t¹ ä k ñ „0vZ†]| Âó7VYž ¹ä ~ ÂVƒ 3Š : ]gúq Z Å ¼
 N~H
CY ƒ k~gzZ ì @ 7{gzŠ » Ï%= ¹ ä kZ gzZ ðWk0 Æ~  wÎg Æ vZ ]gúà »
6~g F KZ) Âì e ¤Z cÛ ä å\WX , ™ ¬Š Ð vZ \
â• å W Â (ì @
Y Á, Z÷ ª)Vƒ
™ ¬Š Ås¬Ð à ¬vZ}¾~ Âì Se ¤  a }¾}$
ZgzZì ¼ Æ kZgzZ™ñ(
å W (ì @
vZ \ Y Á, Z÷ª)ƒ CYƒ k~ pÏ Vz™ñ~ž ¹ä ]gúkZVƒ êŠ
X Å ¬Š aÆkZ ä \ å W ÂVƒ: k~ž,™ ¬ŠÐ à ¬
Y ÁÌ, » kZ yZgzŠ kZgzZ Vƒ D 7}gzŠÆ Ï%6T]gú+Z q
ÚZ ~ kZgzZƒ @ Z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
81 {Š6»}n
Ë 0ù ?Š 6[Ž z x°Æ } Š6Æ }n ]gú+Z Ân Ö ÃŸLZ {zžìg ¹!
$ : ÌgÅ

Ÿ{z´Æ }n gzZB; Æ ]gúkZ ‰ Ü z Æ }gzŠ Æ Ï%žì ãZz ~ }g ! kZ e Zzg
a ÏZ ó¶C7ÌÃ6Y ¡ Z yZÆ kZ~ ª Û Z bZgzZ¸ DY ÁÌY ¡
q kZ ÅŠ Z• Z}uzŠÆ
ñk„0vZ†]|îÂG 54X7e* tZ å<XÅX ¶Å„
E  ZpgŠ Å ¬Š Ð ~  wÎgÆ vZ ä ]gúkZ Â
Út Å kZ Ð p ÖZÆXX ð]•çŠÖ] 霆ÛÖ] å„âZZ ~ ˆ g zZƒ ¬Š ~ ª q Å Ï%‰ Ü z ËÃkZ
Xƒ ÅyÒ Ð b ò !
g ! Z 0«]|
~ ªÅ Ï%]gú{z ‰ Ü z kZ Vƒ¾ p ÖZt Z  ä ñk„0vZ†]|žì eÌt
oÑ *ƒ •¬ aÆ x ©Z 1èYì 7• Åx © Z ¦Ñ{z ƒ ~ ªÅ Ï%]gú¤ ZgzZƒó
E !
Z Å ~g g 9X Y0 7?Š ~ ZËa Æ èEG4¨ ó•)q
zZg q
p ÖZ Æ e Ò ¹ Z a kZì ó
:•
†j‰ o× ð]•ç‰ è×mç› éœ†Ú] Ô×i †Ê‡ Ýœ pœ… äÞ] ð^_ oÞ†fì] sm†q àe] àÂ
DQTE èfÃÓÖ]

q Û i x Pä V,Zž ~Š¸t ä b !
Z {z¬Š6}Š6Æ~Õ g ! Z 0 «=ž• ë ó̀0Z
X • ]gúà»gzZ sî
kZž ì ~ Tž ì Å Ü~ e Z Å ógó Z )
Zzg gzZ q µL L~ bÑ Å gu kZ q Z ä v ò 0Z
CY vB‚Æ }Š6ÆŸ {z  Cƒ 1tÃkZ ÌZ  gzZ ¶Ðzz ÅXq Z 1t Ã]gú

…^j‰œ oiªi ^ãniªm ᜠknŽì ]ƒ] kÞ^ÓÊ ^ãÖ ^Â‚Ê oÞ•†rm ᜠ&nfíÖ] Í^ìœ oÞ]
D QU E
^ãe Ð×ÃjjÊ èfÃÓÖ
 ÂÅ ¬Š aÆ kZ ä å\W Â} Š™ ^= {zž ì 4get Ð ÖkZ=
]gúkZ ÌZ
CY vÐ yZ ™ Wk0Æ VzŠ6Æ~ {z Â Ç ñWk0
Æ kZ X {zž @
ƒ kCspt Ã

VØnÖ• 6m牕
:• D™ÜV- ÃkZ ~èF Zzg Åñk„0vZ†]|
x â Zì e
àe] à ð]‡çrÖ] oe] à ÔÖ^Ú àe æ†Û à ‹nÎ àe |çÞ ^ß$‚uèfnjÎ ^ß$‚u
Œ^ßÖ] àŠuœ àÚ ð^ߊu "
# ä×Ö] Ù牅 Ì×ì o×’i 霆Ú] kÞ^Ò Ù^Î Œ^fÂ
áçÓm oju Ý‚Ïjm ÝçÏÖ] ˜Ãe á^ÓÊ D¼Î ^ã×%Ú kmœ…^Ú ä×Ö]æ ŸVŒ^f àe] Ù^ÎE
]ƒ^Ê †ì©ÛÖ] Ì’Ö] oÊ áçÓm oju Üã–Ãe †ìªjŠm æ ^â]†m ¡òÖ Ùæ¢] Ì’Ö] oÊ
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
82 {Š6»}n
‚ÏÖ æ ànÚ‚ÏjŠÛÖ] ^ßÛ× ‚ÏÖæ™ä×Ö] ÙˆÞªÊ Däm‚m oÊ^qæE än_e] kvi àÚ †¿Þ ÄÒ…
DRLE
—àm†ìªjŠÛÖ] ^ßÛ×Â
G
1Z {z gzZ ´ â 0z/{z Å yÒ g
u ä ®0 b â…• ë {z Å yÒ g u ä îE 4G
0G5¢ …
wÎgÆvZ ]gú]gzp¹ q Z :¹ ä V,Zž • D™ÜÐ ñk„0Z {z gzZ Ð Y ZiœZ
kZ vß ‰( @Š 7L]gúÜkZ ä ~ž• ë k„0Z ) ó¶f7i úúÆ ~ 
Ѓ  Ð zzž kZ ‰gzZ ÃNŠ : ÃkZž @ ¸ Dƒ } 9~ •«Ð zz Å ]gú
LZ ) 8 Š Ð n Æ •KZ Â @ q
™ qÃg Z Z ðÃÐ ~ yZ ¸ Dƒ ~ • ~y W
? 1 yY ä ëgzZ L LÅ wi *
žgIe ™ {eÐ VƒU LZ ÃVð; VâzŠ
Wt ä à ¬vZ Â(@
X • áZz äY {gúŽ ÃVÍßyZgzZ • á Zz äY| (ÐWŽ ÃVÍßyZ ~
Â: ~l gzZ • VžŽ • ]c WÅ óÆ ó Z >gÎ L L{z ì {™E
»žg I] c WX~ g
u kZ ( 1
V;z Ì'gúgzZVƒ _7i úÆ ƒN Z y›V˜ ¶K+Z ðÄ : gzZ ¸ ]â ©ZÆ }Š6
X Vƒ CWaÆ ä™ ZŠ Z i ú®
 )!
¹°ZvZ†0 kzP L L~zZg q
Z ~•Å g u kZèYì ®e Zzgtžì ¸ ]! 9( 2
:• ˜ ñƒ D™ÜñZg Åò~g g x âZ v òó 0Z ~}g ! Æ Tžì ó Yó ZiœZ1P
àÚ îm…^jÖ] oÊ äÖ å]æ… &m‚u gÏ äÖ^Î ^ÛÞ] änÊ áçË×jím æ †¿Þ å•^߉] oÊ
DRME å‚ß ÌnÕ p†ÓfÖ] æ p†ÓfÖ] ÔÖ^Ú àe æ†Û èm]æ…

Y ZiœZ 1Z L Lp ÖZt~ õg@


KZ ä ~g g x â ZX ì s %Z ~ kZ » $ögzZ ì Ãû•Å kZ
Æ~gg x â ZžŽ ì Ð ~ æ¾E 5ÅZ ´ â 0 z/e
Zzgt gzZ• ¾ ˆ Æ ä™Üe Z Å ó ó
Zzg q
X ì ®q Š 4
¤ ZZ åE<XÅX ì Ð ´ â 0 z/žŽ ì HnZ ‹Z6•kZ Å ó óY ZiœZ1ZL Lä ~g g x â Z q
 Š 4
Æ v0Z
Ãûq Š 4 Æ ~g g x â Z• {z ƒ ;g ™ÜezZgÐ Y ZiœZ 1Z¤
Z ´ â 0 z/~• Å g u Ë

X • ˜ ñƒ D™ÜñZg Å ó ó~°0Z L Lv0Z™^ÐW
DRNE
è¾çËvÚ †nÆ &m•^u] 醎 …‚Î ÔÖ^Ú àe æ†Û äß '‚u p‚ àe] Ù^Î
Š q Z kŠ â½Ð Y ZiœZ1Z ä ´ â 0z/žì ¹ä ~°0Z
X • pô)žŽ • ÅÜg
Æ >pì wJ. Þ ‡gzZrqŠ 4
Æ s®z b̀[P ÒZp ¤ Z Y ZiœZ 1Zž ì ¸ x¯žÜ
{gÃègzZX • ÃûgzZ pô) {z • ÅÜÐ Y ZiœZ1Z ä ´ â 0z/žŽ ]c
Zzg Ñ!
e Š 4
Zzg {z q
ì HÜÐ Y ZiœZ1Z ä ´ â 0z/ÃXžì q ZÐ ~ ] c Zzg yZ Ì
x âZXì 79s§Å k„0Z ÚÅ kZgzZì w¸ » Y ZiœZ 1Z e Zzgtžì t ]! 9( 3

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
83 {Š6»}n
:• ˜ˆ Æ ä™ÜÃe Zzg kZ ~èF
åçvÞ ð]‡çrÖ] oe] à ÔÖ^Ú àe æ†Û à &m‚vÖ] ]„â á^Ûn׉ àe †ËÃq pæ…
DROE
|çÞ &m‚u àÚ x‘œ áçÓm ᜠäf•œ ]„â æ Œ^f àe] à änÊ †Ò„m ÜÖ æ
• D™Üb§ÏZ Ð Y ZiœZ 1Z {zgzZì HÜÐ ´ â 0 z/Ãg u kZ ä yÑ0Q
Cƒ x¥ 9{Š c u Å b â g
iÐ g u t gzZ H 7™f » k„ 0Z ~ kZ ä V,Z gzZ
X (ì 9{Š c ƒ ~z%: Ð k„0Z » e
i * Zzg kZ ª)Xì
: • ˜ ~ bÑÅg u kZ ~gÁg IÝ°Z†x â Z
DRPE
p„Ú†jÖ] äe |†‘ ^ÛÒ ð]‡çrÖ] oe] ÙçÎ äÞ] äf•¢] àÓÖ
Xì Å ô¥ÅkZ ä ~èF 9{Š c
x â Zž 6ì w¸» Y ZiœZ1Ztžì Cƒx¥¸ ]! i
: • ˜ ñƒ D™‚Åäa e WÅ ó Æ
ó Z >gÎ LM
L 0Z x â Z
å]æ… ‚Î æ é‚m‚• é…^ÓÞ änÊ &m‚vÖ] ]„â æ!!! ]‚q gm†Æ &m‚u änÊ •…æ ‚Î æ
^eœ ÄÛ‰ äÞœ p†ÓßÖ] çâ æ ÔÖ^Ú àe æ†Û à á^Ûn׉ àe †ËÃq à Ñ]‡†Ö] ‚fÂ
Œ^f àeŸ änÊ ‹nÖ ¼ÏÊ ð]‡çrÖ] oe] Ý¡Ò àÚ äÞœ †a^¿Ö^Ê!!! ÙçÏm ð]‡çrÖ]
DRQE†Òƒ

ˆÆ ä™ÜÃe Zzg kZÐW )‰‰‰ ì ðƒ Üe


Zzg bZ „ ¹ q
Z~‚ÅžgIe WkZ
ÜÐ yÑ0QÃg u kZ ä t Zi°Z†Xì vZ {Š c i¹ ~ g
u kZgzZ ( • ˜
¸ ìgž {zžì ‹Ð Y Ziœ1Z ä V,Zž • D™e Zzg Ð ~KZ ´ â 0 z/{z ì H
Xì 7ï• á ]!ðÃÅk„0Z ~ kZì x¯ »Y ZiœZ1Ztžì @ƒx¥¸C Ù „‰‰‰
VØnÖ• 6mæ…^n+
Û { zì e
: • D â• Zzg ÅñŠ&0vZ†]|
ä×Ö] ‚f à ݡu àe ä×Ö] ‚f à Ñ^v‰] oeœ à á^nˉ ^Þ†fì] è’nfÎ ^Þ†fìœ
^fn› Äß’i oâ æ é•ç‰ oiªÊ äjfrÂªÊ éœ†Ú] "
# ä×Ö] Ù牅 pœ… Ù^Î •çÃŠÚ àe
ÜÏn×Ê äfrÃi 霆Ú] pœ… Øq… ^Ûmœ Ù^Î Ü$ äjq^u o–ÏÊ äßn×ì^Ê ð^ŠÞ ^â ‚ß æ
DRRE
^ãÃÚ p„Ö] Ø%Ú ^ãÃÚ á^Ê ä×✠oÖ]
Æ ñ{ŠÎ]|\
Òp{zgzZ ñWk0 å W ÂÐhZ Ãå\W{z ¬Š Ã]gúq
Z ä ~ wÎgÆvZ
Å ~g7 éZpKZ ä å\WX c
Š hgÃ\Wä VÂgúyZ ‰'gú‰ Ü z kZ k0
Æ yZ ‰CÎ
k0Æ ~ç ÅkZèY ñWk0 Æ~ç KZ {z ÂÑ hZÐ ZŽ AŠ Ã]gúË¿ÌŽ ¹Q
Xì k0Æ]gúkZŽ ì „z Ì
~g Ny ç1ZL L~ / Kg¹ ä kZ ì XXè’nfÎ L L~zZg q
Z ~•Å g
u kZžì t Â]!
«

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
84 {Š6»}n
yÒ ~3 F × x âZXì 79Ð ~g Nyç1Z e
Æ kZ ~' Zzg Å kZa kZ Åg (Z ~Š¤ á Å óó
•
: • D™
oÊ Ÿ] ðo• ØÒ oÊ èÏ$ è’nfÎ ànÃÚ àe ovm à èÛ%nì oeœ àe †Óe çe] Ù^Î æ
D RSE
†nÇ‘ çâ æ äßÚ ÄÛ‰ äÞ^Ê pçÏÖ] Õ]„e ‹nÖ á^nˉ &m‚u
eZzg Å ~gNyç ñ ZÎì r~ q C
 Ù î~G3E¢ž • D™ÜÐ ¥0 m óî*I
4G 47E! Z 0 –1Z
-G
N
g {zž Z ì ‹‰Ü z kZ Ð ~gNyç ä kZ ì 7~ ¸{z ~ ä™e
Zzg Ð kZ óÆ

If x âZX ì szc)žŽ ì ó óx'0vZ†L L~zZg q Z ~ •Å e Zzg kZžt ]! ~uzŠ
X • K w EZ p ÖZÆXX ͆Ãm •^Óm ŸZZ ~}g ! Æ kZ ä
Ð XX äßÃßÂZZ {zgzZì ~zZgÖæ VâzŠ ó ót GZ1Z L gLzZ ó ó~g Nyç L L~ e Zzg kZžt ] ! ~Š
X ì wJ. Þ ‡*
e E
Zzg ÅyZ Z å<XÅ• ìg™e Zzg
{z å ¬Š Ã]gúT ä ~  wÎgÆ vZžì 7ŠŽñs  Ÿz ÌÅ ]! kZ ~ e Zzg kZ
x°Æ }Š6Æ }n e Zzg "+Z a kZX¸ Š ! WÌ›)~ÜæèY ó›) c ¶y ›
?ì $ Ë 0ù ?Š6[Ž z
V ØnÖ• 6mçâ•ç2
‚nÖçÖ] ^ß$‚u Ÿ^Î oÞ]†ù vÖ] Ø–ËÖ] àe ØÚù ©Úæ oÒ^_ÞŸ] gÃÒ àe hçÏÃm ^ß$‚u
äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø Ôm…• àe hçÏÃm Ù^Î ‚Ö^ì à é•^jÎ à †nŽe àe ‚nÉ àÂ
Ѻ^Îø…ô hº^nø $ô ^ãø nû ×øÂøæø " # äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø kû×øìø•ø †õÓûeø oûeô]ø køßûeô ðø ^Ûø‰û]ø á$ ]ø ^ãø ßûÂø
ÜûÖø ˜ ø nû vôÛøÖû] kôÇø×øeø ]ƒø]ô éø]* †û ÛøÖû] á$ ]ô ðö ^Ûø‰û]ø ^mø EE VÙø^Îøæø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ãø ßûÂø šø †ø Âû^øÊø
D RTE
äô nû Ë$ Òøæø ä́ãôqûæø oÖF]ô …ø ^•ø]øæø DD]„øâFæø ]„øâF Ÿ
$ ]ô ^ãø ßûÚô p†F mö áû]ø xû×ö’ûiø
ä VrZ gzZ N M k0 Æ~ vZ wÎg – ñ !Z › Zzg ÐñÈ ¬ ]|L L
 Y • Z ]|ž ì e
 ! Y •Z } Z L L:c
Z Û ñƒ D™nZ²Z Ð yZ ä ~
â•  wÎgÆvZ ¸ ñƒê } Àq g!
ÆkS gzZÆkS ñZÎ~ Y ¡ ZÆ ŸÆkZžì 7^ Y aÆ kZ ÂñYƒ yZŽ ]gú
ó Xó H{g•
á Z s§ÅVð; VâzŠgzZ}n LZ ä \ å M gzZ ó óñ M ü
w~Š ÷
Z Åe
Zzg
ó ó4104: Š ƒ ZŠ1Z 9L ÃL e Zzg kZ ä V,Z • Š „~ }g ! Æe Zzg kZ ]îÅ ã]Z)E´Å
§.
ŒE L LÐZ ~ó ó4298: × i! L gLzZ ó ó2045: (nZ 9L L b§ÏZXì ¹ 9~ó7ó 9: êA Z Š°Z L LgzZ
…Z > é¹I
ÿG 5Ò›ÅZ Y Zzg Z L LgzZì ¹ ó óŒL LÐZ ~ó ó187: x ZÔZ îG !¸ LgLzZó 7
G .žEÅ
ó 847: ì ÎZ 9L L b§ÏZX ó óì ¹ ó ó{ çG
Cg e ~ e Zzg kZ Xì ®ð•Z e Zzgtžì ¸ ] ! 9gzZX ì ¹ ó ó® L ÐL Z ~ó ó1795:
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
85 {Š6»}n
:•
ó 7"
Zzgt Z® ì
x âZ Xì Ë% e U ñ ¬ ]|Å q
]‡5 ÐÈ gŠ 0 -{ : k× o×`µ
Û ˆÆ ä™ÜÃe
:• D â • Zzg kZŠ î ZŠ1Z
DRUE
èŽñ^ Յ‚m ÜÖ Ôm…• àe ‚Ö^ì ؉†Ú ]„â
ó Xó c: à ñÈ
0 ó ¬ ]|ä q gŠ 0-{Xì Ë%e ZzgtL L
s®z b̀[Zg;Z YgzZg/Xì ®~zZga 0G~•Åg u kZ : k× p†‰æ•
~uzŠ X • Á¹ Y f,Z p óì ¹ÌrÃkZ ä Y f‰p¤ Û ®Ãa 0Gä
Š gZ Œ
Z Xì c
Б
Æ ~zZg ËZ  žì {°‡ » s®z b̀êL gzZX ì ¬b̀ˆÅÐ s§Å Y fg/žt ]!
× x â Z X Ç ñY 3g xl6s®ÃkZ Âσ¬¤
~' Z b̀ÂñYƒ s %Z ~ s®z b̀~ }g !
:• D™y Ò ~3 F Æa 0G
à å†nÆæ oÚ…]‚Ö] á^Û% Ù^Îæ ð oŽe ‹nÖ ànÃÚ àe] à å†nÆæ p…æ‚Ö] Ù^Îæ
àe ä×Ö]‚f àe ‚ÛvÚ Ù^Îæ ^ËnÕ á^Ò oßm‚ÛÖ] àe o× Ù^Îæ ÌnÕ ànÃÚ àe]
l]†ÓßÛÖ] é•^jÎ à pæ†m &m‚vÖ] pçÏe ‹nÖ ðoŽe ‹nÖ &m‚vÖ] †ÓßÚ †nÛÞ
oe] kÃÛ‰ Üi^u oe] àe] Ù^Îæ ØÛjvÚ çâæ ä¿Ëu oÊ áçÛ×Ójm p…^ífÖ] Ù^Îæ
çe] ÜÒ^vÖ] Ù^Îæ ÌnÕ oñ^ŠßÖ] Ù^Îæ ^Þ‚ß т’Ö] ä×vÚ áŸçÏm èÂ…‡ ^e]æ
p†q¤] Ù^Îæ Ñ‚’Ö] än× gÖ^ÇÖ]æ p‚ àe] Ù^Îæ Üâ‚ß pçÏÖ^e ‹nÖ ‚Ûu]
Ù^Îæ ª_íÖ] •u^Ê ÀËvÖ] p•… á^Ò á^fu àe] Ù^Îæ ÌnÕ •æü]• oe] àÂ
Ñæ‚‘ ÔÖƒ èfÕ à ènÏe Ù^Îæ Œªe äe ‹nÖ xÖ^‘ ^Þ‚ß çâ …]ˆfÖ] †Óeçe]
DSLE
&m‚vÖ] oÊ á^Š×Ö]
Ð ¥0Z ä ògZ-Z y¢x â Z Xì 7¼a 0Gžì HÜÐ ¥0Z ä {)z ~gzšL L
{zžì ¹ä Œ0Z Xì ¹®Ð Z Ìä ´æ 0 ZXì ~zZg ®{zžì HÜ

¹ä ~g g x â Z Xì @ ™Üg Š q Z ”Ð {Š y ìó 7~ ¸~ A çÆ g ugzZ ì g •Z
 ™-Zz LZ ä ~ž ¹ä ?q ! Z 0Z X ì "{zgzZì x¯~ ¡Æ kZÃ$öž
gzZ r
{zžì ¹ ä Áq Xì ¹®ÐZ ä ð̈Xì tzœq Š 4
}gø {zžì ‹ Ð ·gi1Z
!Z ä ~̀M Xì tzœ{zžì ¸ yá̈¸žì ¹ä ~°0Z X ì 7~ ¸q Š 4 }g ø
Û ûÒ›ÅZ gÃgzZ ûE
E
Xìc Š gZ Œ ©EBÄZ ~œg ä yx0Z X • ë ®ÐZ Š î ZŠ1Zžì HÜÐ Š î ZŠ
† Xì g •Z Ô™ {z ì ó 7`wðÃ~ h e Š 4
ZzgÐ kZ q E.ËZ–1Z
}gøž ¹ä g Z çE
ó óXì tzœ~A çÆg u {zžì HÜÐ%ä

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
86 {Š6»}n
Šó î ZŠ1Z ó´æ 0 Z ó¥0 ¼ s®z b̀[Z g;Z Yž • ìgNŠ ~ ]g „Ñ! {gÃè ë
ˆ Å yÒ Ð {Š y Å kZ Âä[Z ‰gzZ Xì Hg Ñ ~zZg ®ÐZ ä ~g g gzZ yx èE # Z óð̈
LE
Xì Hg Ñ~ ]Z” Ã]c Zzg
gzZ • D™e 0š3“gzZ • Öæ ~zZg zŠ 6z gzZ {Š y~• Å g
Zzg Ð îE E Eu kZ : k× p†Šni
:X-!

¤ ZE( ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÚ }) {z´Æ V1 à Zz äY è6÷EÆ yZ c ®žì t {°‡
X-!
:E
÷ Æ yZgzZ ®X σg Ñ®e Zzg {z  Ç}™y Ò e ZzgÐ îE 0š3E
“~zZg Öæ ðÃ~ [ Ë
áZjÆ ã3÷ZgzZ ~zâx â Z ë~ }g ! Æ îE “Æ V- zZg Öæ ŠŽñ~ V1Â à Zz äY è6
0š3E
X • IÐ }°‡kZ ]c Zzg ÅV1ÂyZž• ` ™cÐ
:• ˜ ~ [  KZ ~g »ÑZ·0Š × •
çâæ 冒 ÀÊ^u á^Ò ÔÖ^Ú àe ‹Þ] gu^‘ p†’fÖ] o‰æ‚ŠÖ] èÚ^• àe å•^jÎ DM
DSME
è%Ö^%Ö] èÏf_Ö] àÚ å†nÆæ oñ^ŠßÖ] äe äË‘æ ‹nÖ‚jÖ^e …ç`ŽÚ
ƒq Æ äâ i LZ ó• Ð ~ èEG58™Æ ´
4E ñ â 0 ÷Z ]| ~ ç¸E 3ÅZ Ïz åhÅZ)¬Š 0 >Š yL L
Î ä $ö}uzŠ gzZ ð̈x â Z x Z²Z » äƒ Öæ 6yZ X • szc~ :D
tX ì c X¸
ó óX • n
gmÐ 6 }Š
àÚ Ñ‚’Ö] ÄÚ ‚m‚ŽÖ] ‹nÖ‚jÖ^e Íç‘çÚ Íæ†ÃÚ oÏŽÚ‚Ö] Ü×ŠÚ àe ‚nÖæ DN
D SNE
èÃe]†Ö]
mÐ 6 ¸a ó• tŠ ™ ó• sßñz szc~ ä™:D
{Š c
i ¹ b-Z ›0 6zL L
X ó ó• n
g
Æ VâzŠ X ì s ÜÆ g u kZ ¿» VâzŠ– ñ !Z ›  Y • Z gzZÈ ñ ¬ ]| : k× oãiç2
Z ] Òôg;Z YzŠžì eùt X ‰y
q J e Ã}n LZ {zž • _ƒ yÒ g Š q Z~ }g !
®ð•Z e Zzgtž Zƒ "U Ð Cg e Ñ!{gÃè ?ƒ s ÜÆ kZ ¿CZ » yZgzZ ,™yÒ Ãe Zzg
Xì 7„  gŠ wÑ+ Z6[Ž z x°Æ }Š6Æ}n Ð g ukZa kZì ó
VØnÖ• 6mçâ…‚ßµ
gzZB; » ]gúŠ Z%Ð kZžì w¸ »k ñ „0Z ]|~ ô=Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô L L?Š , ðgG
:ž• ` ™~ s  Ÿz Å 31 e  M Åg‡Z >gÎëc -6w ¸kZXì {n
Xì 7" U Е 9w ¸t » k ñ „0Z D]
ñƒ s eÃVzÀÐzz Å• wË c ZƒŠ Z%Ð kZ ÂñY ̃ " UÐ • 9t ¤ Z Dh
Xì * Y Á»}n
kZ Ìä ?Œ Û )´gzZ ì Å yÒ ‚¸ Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô L Lä¾0Z¬g•ž 6
Xì ¹ŒÃ‚
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
87 {Š6»}n

ÙZj
!^ããqæ o_Çi èÚ†vÛÖ] oÊ h ^e XÔ‰^ßÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉ DM
!èÚ†vÛÖ]æ ݆vÛ×Ö gn_Ö] àÚ oãßm ^Ú h^e XsvÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DN
!š^m… Xð^jÊŸ]æ ènÛ×ÃÖ] 'çvfÖ] é…]•] X TL ” Xð^Û×ÃÖ] àÚ èÂ^Ûq X…çËŠÖ]æ h^rvÖ] oÊ Øñ^‰… èÂçÛrÚ DO
!MO ^iMMN ”XNR‚×qXänÛni àe] äÚ¡ÂXänÛni àe] pæ^jÊ DP
!îÖ] ýåçÛjÃÛ‰ ƒ] Ÿ çÖ h^e X†nŠËjÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DQ
!àãeçnq o× àâ†Ûíe àe†–nÖæ h^e XᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DR
!o–ÏÞ] ‚ÏÊ l ^Ú ]ƒ^Ê ^nu Ý]•^Ú Øq†Ö] ØÛÃm ^ÛÞ]æ h ^e XsvÖ] h^jÒ XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ DS
!NSN ” XN‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] X†nfvÖ] “ní×jÖ] DT
!OO ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru DU
!ØvËÖ] àfÖ h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DML
!ØvËÖ] ð^Ú àÚ èÂ^•†Ö] Üm†vi h^e XÅ^•†Ö] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DMM
!æˆÇÖ] àÚ Äq… ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e X†nŠÖ]æ •^`rÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DMN
!QLXPU ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru äÖ]çve ‚É àe] äq†ì] DMO
!†fnì éæˆÆ h^e Xp‡^ÇÛÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DMP
!á^Û$ è߉ Ù]ç• oÊ Ìñ^› éæˆÆ h^e Xp‡^ÇÛÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DMQ
!ð^Šß×Ö h^–íÖ] oÊ h^e XØq†jÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉ DMR
!ð^ŠßÖ] Ùçmƒ†q oÊ ð^q ^Ú h^e X" # ä×Ö] Ù牅 à Œ^f×Ö] h^jÒ Xp„Ú†jÖ] à߉DMS
!o× Ùçì‚Ö]æ ݆vÚ æƒŸ] 霆Ú^e Øq… áç×ím Ÿ h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DMT
ävnv‘ oÊ á^fu àe] å]æ… æ l^fnÇÛÖ] o× Ùçì‚Ö] ènâ]†Ò oÊ ð^q ^Ú h^e XÅ^•†Ö] h^jÒ Xp„Ú†jÖ] à߉ DMU
!†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö]æ
!UN”XO‚×qXoe†ÃÖ] àe] äÚ¡ÂX p„Ú†jÖ] ÄÚ^q |†• pƒçu¢] è•…^ DNL
!^ãqæˆjm á] •]…] ]ƒ] 霆ÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉ DNM
!^ãqæˆjm á] •]…] ]ƒ] 霆ÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉ DNN
!h^n%Ö] oÊ é¡’Ö] hçqæ h^e Xé¡’Ö] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DNO
!Øq†Ö] à 霆ÛÖ] su h^e XsvÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DNP
!ènË׊Ö] èfjÓÛÖ] XML ” XMM‚×q Xp…^fÖ] xjÊ DNQ
!^–mœ DNR
!NU ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru DNS
!‚nÖçÖ] o× ͡jìŸ] †Òƒæ Øn%ÛjÖ]æ änfŽjÖ^e ÜÓvÖ] h^e Xé^–ÏÖ] h]•• h^jÒ Xoñ^ŠßÖ] à߉ DNT
!Ä_jŠm ÜÖ ]ƒ] ovÖ] à svÖ] h^e XÔ‰^ßÛÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉ DNU

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
88 {Š6»}n
!Øu†Ö]Xo× ԊÛjŠm Ÿ p„Ö] ovÖ] à svÖ] h^e XsvÖ] Ô‰^ßÚ h^jÒ Xoñ^ŠßÖ] à߉ DOL
!NPN”XO‚×qX‚Ûu] Ý^Ú]X‚Ûu] ‚ßŠÚ DOM
!"# ofßÖ] èru h^e XsvÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DON
!àm‚nÃÖ] é¡‘ h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DOO
ÏP DOP
!ÔøßÃm^fm l^ßÚ©ÛÖ] Õø ð^q ]ƒ] h^e XᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DOQ
!äÞ^’ÏÞæ äi•^m‡æ á^ÛmŸ] Ù^ÛÓj‰] oÊ ð^q ^Ú h^e X" # ä×#Ö] Ù牅 à á^ÛmŸ] h^jÒ Xp„Ú†jÖ] à߉ DOR
!ð^ŠßÖ] èßjÊ h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉ DOS
!OUOS V ‚Ûu] ‚ßŠÚ DOT
!^Ûnjm Ù^ àÚ Ø–Ê oÊ h^e Xh•Ÿ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉ DOU
!†ŠÃÛÖ] smæˆi h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DPL
!†rËÖ] kÎæ h^eXé¡’Ö] knÎ]çÚ h^jÒXp…^íe xnv‘ DPM
”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru DPN
!†rËÖ] kÎæ h^eXé¡’Ö] knÎ]çÚ h^jÒXp…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ DPO
!xf’Ö^e †nÓfjÖ] h^fvj‰] h^eXé¡’Ö] Ä•]çÚ æ ‚q^ŠÛÖ] h^jÒXÜ×ŠÚ xnv‘ DPP
!OQP”XM‚×qXäfn• oe] àe]Xäfn• oe] àe] Ìß’Ú DPQ
!^ãÖ èÏËÞ Ÿ ^$¡$ èÏ×_ÛÖ] h^e XÑ¡_Ö] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DPR
!è‰^ŠrÖ] è’Î h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DPS
!RQ”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DPT
!o–ÏÞ] ‚ÏÊ l ^Ú ]ƒ^Ê ^nu Ý]•^Ú Øq†Ö] ØÛÃm ^ÛÞ]æ h ^e XsvÖ] h^jÒ XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ DPU
!NSN ” XN‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] X†nfvÖ] “ní×jÖ] DQL
!OO ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^ru DQM
RT”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQN
RU”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQO
SL”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQP
SM”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQQ
SN”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQR
SL”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DQS
xm†Ö] àÚ Å†’m àÚ Ø–ÊXo•†ÛÖ] h^jÒXp…^íe xnv‘ DQT
xm†Ö] àÚ Å†’m àÚ Ø–ÊXo•†ÛÖ] h^jÒXp…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ DQU
†rvÖ] é…ç‰ àÚ h^eXä×Ö] Ù牅 à ᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒXp„Ú†jÖ] à߉ DRL
!OOR ”XM ‚×qX†ru àe] äÚ¡ÂXgm„ãjÖ] gm„ãi DRM
^–mœ DRN

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
89 {Š6»}n
†rvÖ] é…ç‰ àÚ h^eXä×Ö] Ù牅 à ᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒXp„Ú†jÖ] à߉ DRO
†rvÖ] é…ç‰ àÚ h^eXä×Ö] Ù牅 à ᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒXp„Ú†jÖ] à߉ |†• pƒçu¢] èËvi DRP
!NPV†rvÖ] é…ç‰X†n%Ò àe] äÚ¡ÂX†n%Ò àe] †nŠËi DRQ
!äŠËÞ o× Í^ínÊ éœ†ÛÖ] p†m Øq†Ö] h^eX |^ÓßÖ] h^jÒXoÚ…]‚Ö] à߉ DRR
!ONN”XT‚×qXpˆÚ Ý^Ú]XÙ^ÛÓÖ gm„`i DRS
!^ãjßm‡ àÚ éœ†ÛÖ] p‚fi ^ÛnÊ h^e XŒ^f×Ö] h^jÒ X•æü]• oe] à߉ DRT
!^ãjßm‡ àÚ éœ†ÛÖ] p‚fi ^ÛnÊ h^e XŒ^f×Ö] h^jÒ X•æü]• oe] à߉ DRU
!ML ” XP‚×q XpˆÚ Ý^Ú] XÙ^ÛÓÖ] gm„`i DSL
!PN ” Xp…^’ÞŸ] ‚ÛvÚ àe •^Ûu în• XïçnŽÖ] àÚ ‹nÖ‚jÖ^e oÚ… àÛÖ ï牆Ö] pæƒ Í^vi] DSM
!QP ” Xp…^’ÞŸ] ‚ÛvÚ àe •^Ûu în• XïçnŽÖ] àÚ ‹nÖ‚jÖ^e oÚ… àÛÖ ï牆Ö] pæƒ Í^vi] DSN

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
90 {Š6»}n

xÎ[!
ò @
~ Ýzg ÅÉ zñ/ôg U
W: {Š6»}n

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
91 {Š6»}n

wzZ `
à
{ nÃe^i æ zäe^v‘ …^$•
å M Xì Hg Ñ~ ó óyzÅZíL LÃVâ â i zŠ á Zz ä M ˆ LZgzZ äâ i LZ ä ~
\  wÎgÆvZ
: ì Š• á gZ » ó
DME
DDÜûãö Þøçû×ömø àømû „ôÖ$ ] Ü$ $ö Üûãö Þøçû×ömø àømû „ôÖ$ ] Ü$ $ö oûÞô †û Îø ÜûÒö†ö nû ìøEE
A Ð yQŽ vß {zQ óVƒ ñƒ A Ð yZžŽ vß {zQ ì
ó : â i Z÷4Ð ƒ
 ~ ?L L
X ó óVƒ ñƒ
Æ vZ X • Ð ~ ó óyzÅZ íL L: âi » óÉ ò @ Q gzZ : âi »/ ñ ôQó: â i » ~  wÎg Æ vZ ª
b§hZ ]! t~ yÒ Æžg Ig Š q Zž 6 ‰ ó C™{Š6»}n 'gú~ äâ iÆ ~  wÎg
6‰ ó B g™ Ö Ã}n &Zpy›Ì~ äâ iÆ É@ gzZ xñ Z™/ô b§ÏZ Xì _ƒ ãZz
B‚Æ iæL% Z ±gŠ ±Ð yzÅZí {Š6t Xì „gƒG@
G Å]! kZÐ g UM ‰ bŠ ~ sfž
Èg »6¬kZÆ <ÑŠ Z® ~(q Z Å &Zp›~0# Ö Q Ì` M gzZì Zƒ v~0# Ö Q
ä É@ gzZ/ôž • ìg ™ yÒ Ã}Š6Æ }n ~ Ýzg Å É@ z/ô§ UM ë ~ sfXì
X å ŒHÐ mÀÅ<  zy M Œ Û
àøÚô ^ßøâøçûqöæö oû_ôùÇøÞö ^ß$ Òö V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õÓûeø oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø àûÂø DM
DNE
Ýô]†ø uûŸô û] oÊô ÔøÖô ƒF Øøfû Îø ¼öŽôjøÛûÞø ^ß$ Òöæø Ùô^qø†ùô Ö]
J eÃVzn LZÐ VzŠç'Më Lž
ëgzZ ‰y Û {z ì
L • Câ • ó e
ZzgÐñ–! Z ›
 Y •Z ]|L L
ó Xó ‰C™ 1™ÌÉ~ x ZwZ ª q
yÒt »Yñ •Z ]|X • Ð ~ ] Òôg;Z YgzZ • Ç ÅÈ ñ ¬ ]|ñ–! Z ›  Y • Z ]|
[ éE Zzg kZ ä ã]Z)´X å: m{aÆ ]Z0 • Zzi Z ¬»[ sžì ?Š ¬Å]!
5Ò7L ÃL e kZ
ó ó108 m: î*Ðh Z > PÔZ
. Å
X ì ¹ 96
àövûÞøæø lº^Úø †ôvûÚö àövûÞøæø ^ßøâøçû qöæö †ö ÛôùíøÞö ^ß$ Òö V kÖ^Î ^ãÞ] …„ßÛÖ] kße èÛ›^Ê à DN
D OE
Ðômû ‚ôù’ôùÖ] †õÓûeø oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø ÄøÚø
J e ÃVzn LZ ~ x ZwZ ï
Y •Z ]|gzZ ‰g , G Zzg Ð gñ s ›
L Åq ëžì e  ÒÃ ]|L L
ó óX ‰CƒB‚}gø –ñ !Z›

Xì ¹Š ‹ÑZ 9ÃkZ Ìä ã]Z)´X ì 9e Zzgt
äÖçÎ oÊ é‚nf à ‚ÛvÚ à áç àe] à èn× àe] ^ß$‚u Ù^Î hçÏÃm à DO
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
92 {Š6»}n
àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøiô ^ßøeø æø Ôøqô]æø ‡û Ÿô$ ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ VoFÖ^Ãi
^ãŠfÖæ ‚ÛvÚ Ù^Î ‚ÛvÚ ^Þ‚ß ^ãŠfÖæ Ù^Î áç àe] ^Þ‚ß ^ãŠf×Ê —à$ ãôfônû eô¡øqø
äßn t†ì]æ p†ŠnÖ] äßnÂæ äËÞ] o_ÇÊ äe ÄßÏjÊ äñ]•†e áç àe] Ù^Î é‚nf p‚ßÂ
DPE gq^vÖ] o×Â æœ äfq^u àÚ ^fm†Î ä×Ãq oju ÑçÊ àÚ å ð]•… oÞ•œæ oßÛnÖ]

0·Ð M {z gzZ yú0Z Ð ëž • D â • Û yÒ {zó HyÒ äm0Z Ð ë • ë [©L L


Ôøiô ^ßøeø æø Ôøqô]æø ‡û Ÿô$ ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ ž • D™ yÒ Ð ã é)ÐhÅZ {D {z gzZ Ð +§
(gŠ e) [Oä yú0Z ñƒ D™‚Å —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø
+§0·X J hzZ b§kZÃgŠ e ä +§0·t ‚}÷ž• ë yú0Z X c 3Š ™| hzZÃ
™á gŠ e KZ ä yú0Zž ¹ä îG 0ÒL‘ 0Z X J hzZ ÃgŠ e ä ã é) h Z {Dt ‚}÷ž• ë
Ð Å
Ð 6 zZÃgŠ e KZgzZ 3g îÃç M N ZŠ gzZ à Ö Ìç M N ! gzZ u* KZ ó1| hzZ b§hZ ÃkZ
Xì 9e Zzgt ó Xó 1 Ö ÌÃz' Z c
c
àJz'Z KZÃgŠ eÐ 6zZžJ VŒ Hd Œ Û
DQE†ñ]†vÖ^e oãfŽi Ÿ Ù^Îæ ^ãe †–Ê èÃßÏjÚ ^ßÖ èÚ] †Û p]… Ù^Î ‹Þ] à DP
Ö {n ä T ¬Š Ã~&
]|X å Zƒ c  ñ ]|žì e
Z ~gø ä /
ßq ZzgÐ ÷ ñ Z ]|L L
)´Xì 9e Zzgt ó Xó z™: g(Z ¹xB‚Æ VÂgúŠ Zi Mž c ñ
Š ¬ÐZ gzZ Zgâ ÃkZ ä /
Xì ¹Š ‹ÑZ 9ÃkZ Ìä ã]Z
^ÛãÞ] ojì]æ oÚ] oßi†fì] Ù^Î ‚Ö^ì oe] àe ØnÂ^Û‰] à èßnn àe] pæ… DQ
l„ì^Ê ^ããqæ 霆ÛÖ] †Ûíi ÌnÒ ^â ^jÖªŠÊ ànßÚ©ÛÖ] Ý] èŽñ^ o× ^j×ì•
D RE
^ããqæ äe k_ÇÊ ^â…^Ûì Øˉ]
ä ÇgzZ Vâ ~÷=ž ¹ä VrZž• ë ñƒ D™ÜÐ -{ ! Z 0 ³•ZÄ0ZL L
ù Ã}n LZ ]gúž HwZÎÐ yZgzZ Ik0 ñ ¬ ]|Ýð0.ÅZ ÅQ VâzŠ {zž ~Š¸
ÆÈ
X ó óc
Š, ñ ¬ ]| Â ?| J e
J eÃ}n ÆyZB‚ÆkZgzZ Zñz" »gŠ e ÅyZ äÈ
: ¹ä VrZž• D™ÜÐ {-Zz KZ-{ ! Z 0³• Z DR
á] oeªi 霆Ú] ^ßâ ànßÚ©ÛÖ] Ý]ö ^m ^ãÖ k×ÏÊ èmæ†jÖ] Ýçm ànßÚ©ÛÖ] Ý]ö o× Øì‚Þ ^ßÒ
DSE
^ããqæ äe k_ÇÊ ^â…‚‘ àÚ ^â…^Ûì èŽñ^ kÃÊ†Ê èÚ†vÚ oâæ ^ããqæ o_Çi
! Ýð0.ÅZ ÅQ } Z ¹ ä ~ ‰C M k0 ÆÈ ñ ¬ ]|Ýð0.ÅZ Å Q öZ ~f 8 ( &Zp ) ë L L
äÈ ñ ¬ ]| Âó| J e {n CZ ~ x ZwZ ï GLÅqžì ~g ïZÐ ]! kZžŽ ì ]gúq Z VŒ
X ó óc
Š,
J eÃ}n ÆkZB‚ÆkZgzZ ðVZÐ J ÆkZgŠ e ÅkZ
Xìg™7™f » yZ ëÐ spÆ ª Zîp ó• X ÐòÉ@ ñ ôg UM Ð ¹ Ì{z´Æ kZ
z/
» bÑŠ aÆ k Qƒ 'â : ä TgzZì °»?Š „ q
ZaÆ k Qƒ 'â ä Tžìt Â] !ÝZ
Xì ÁÌg mZ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
93 {Š6»}n

xzŠ `
G-d
ò @
É zñîE
G!ôgU
WgzZ [s[ éE
5B Z 9‡
U
žì H" W!Î~ XèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×qZ [ KZ ä òã]Z)´
t Ð X• K yÒ g U
Y K
XÐ B {^  n! WyZ~ `kZ ëX ì ï ó7Z
»gU  Zz {Š6»}n
VØnÖ• o×`µ
Ö }
Æ ~g F ~ # Åñ–1Z ]|B‚Æ r  ™-Zz LZ ~ž • D â• Û òxi q ! Z 0 ®]|
:¬Š ä ~ Zƒ¢qÆ ]Š ÈÅyZx c Z
oâ æ äß h„i ‹nÛ kße ð^Û‰œ å‚ß ܊rÖ] ÌnËì ˜neœ Øq… çâ äÞœ
DTE
!!!!àm‚nÖ] èÚç•çÚ ð^–ne 霆Ú]
Ð \WÃVÍßžŽ ‰k0 Æ \WY •P]|gzZ • ´ â Æ Ÿ~gzZCñ–1Z ]|ž
~ yZÆ ™ c ZgÎÐ ðÎ~ w3 ) }¢B; Æ X‰]gúCq Z {z gzZ‰„g™gzŠ
X ¸ ñƒ(*
½8 )u
ggzZ ðà c
"U
 ÐeZzg kZgz¢t V; å Zƒ î {n » Yñ • Z ]|žì 7™f » ]!
kZ Ì}~ e
Zzg kZ
` ™y Ò •ñt „¬ ë~ }g ! Æ Vð; gzZ¸ 7ñƒ ñÖ B; LZ ä VrZžì @ ƒ
ì 7~gz¢ *Ö ÃVð; LZaÆ ]gúa kZ • 74ZŠ ~,Æ kZB; Æ ]gúž •
žì ãZz Ç!Â]! t  Zƒ Dù » äƒ CÆñY • Z ]|à ~zZgžì m» ] ! V˜
kZ J
Xì Y Y c Z~}g !
Î {i Z0 Æ ög ÅŸÆ ËÐ ög Å¢ÅVð;
VØnÖ• p †‰æ•
5ÒhÅZ1P
Û òÿG
ž• D â •
DUE!!àm‚íÖ] ð^Ãˉ Íç‘ ^jfßrÚ ^ãn×Â æ …ƒ oeœ èße] l ð^q

bâ qu {z gzZ ¸ Çg| hzZ } À zŠ Æ yzP ä VrZž~ wq kZ N We Åñg f 1Z ]|


‰‰‰‰‰à Zz Vzg Äg { (
e
ÂMZ& Zzgt ªX‚â]çŽÖ] oÊ ‚nq å•^߉]Z ì –~ }g ! Æ ¡Å eZzg kZ ä òã]Z)´
7g u ªì WZt Âq Za kZX ì $ Ë Y Å 76gîÆ @ZØp$ Ë 0 7?Š ~ZË
ÅZË6kZ pì Y Y HÜÂ~G@ Å W Zzg 9Ë t a kZì Ì®t ZuzŠ ì
Z c
e
X$Ë Y ¿g 7Š ã

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
94 {Š6»}n

VØnÖ• p†Šni
~9t ‚Æ å\WgzZN WÒ
ñ Ã ]|ž åB‚Æ ~  wÎgÆvZ ~ž • D â • Û ña0 yZ/
: Iƒ
D MLE
!!!!^ããqæ àÚ Ý‚Ö] g⃠‚Î æ ^ãnÖ] l†¿ßÊ
‰‰‰å ;g¤ ñ Ã]|ä ~ :
ypÐ } n Æ yZgzZ ¬Š s§ÅÒ
eZzg kZ ªX‚a]çŽÖ] oÊ äe Œªe Ÿ ‚߉Lì –ä òã]Z)´ Ì~ }g!
 Æ•Å e Zzg kZ
tžÐ }¸ ë Ì~ }g ! Æe á ž ì +Z • Å
Zzg kZXì Y Y H7ÃkZ6gîÆ @•
Šã ?Š xÅZËpì $
c Ë Y Å ÂÜ~ G@ ÅZ{”" U
Ð ù9Ëe Zzg ®
Ë 07
X$
VØnÖ• oãiç2
:ì eZzgÐñ' 4G
Y 0 î~G3E¢]|
'¡$ oÊ äjne oÊ •çÃŠÚ àe] oÖ] ‚‰œ oße àÚ ‡çr ÄÚ kÏ×_Þ^Ê!!!
DMME
!!!! äßnÏ×viœ Ù^ÏÊ Ñ†fm ^ãßnfq pœ†Ê †ËÞ
&k0 k0
ÆyZ² Š ÆñŠ&0vZ†]|B‚Æ ]gúSh1 q Z Å\‡P´ ~ :
Å]gúkZ ä Šñ &0vZ†]| ¸ ñƒÆ vß~ Vƒz¤
 ¬Š ñƒ ¾Ã ã% 
‰‰‰ƒ C&
 KZ Z ?H : ¹ä VrZ
ñà ã%
Ë 0 7?Š Åp
Æ VÂgúSh1 gzZ ì ™f » ]gúSh1 ~ kZèY $ g îÃ}n ÌeZzgt
X ì ŠŽñÁg Åp g î{n CZaÆ yZ~ yWŒ
Û ž• ` ™yÒ ëÐ áZj
VØnÖ• 6mç3Þ^µ
Ö }
: ñƒ¢q~ # Åñg f1Z ]|{zžì e ZzgÐ ™°Z Y • P1P
DMNE!!!èfÇŠÚ ð]•ç‰ äÖ éœ†Ú] å‚ß æ

‰‰‰ ‰~ ºÃ {zgzZ åÑ»8


g »X¶~ç ÅyZ k0
ÆyZgzZ
gÆ ŸÆ yZ ] !
Å8 {Š c iÐ {Š c
i å Zƒ î{n » yZžì 7{™E » kZ(ËÌ~ e Zzg kZ
X ì Y Y c Î Ì™NŠ ÃVð; {i Z0
Z »8
gÆ ŸgzZì ˆ
VØnÖ• o9ã2
:å Zƒ î{n » yZ ÂN WYñ •Z ]|‰ Ü zÆ ´M ÅñÛi 0vZ†]|žì ~™ X0Z õg Z
D MOE
èÛŠfjÚ äqçÖ] é†ËŠÚ l ð^q †Óe oeœ kße ð^Û‰œ äÚœ áœ
X N Wñƒ D Z—gzZB‚Æ} n Añ–! Z ›
 Y •Z ]|{-Zz ÅyZž

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
95 {Š6»}n
܉z kZ G /Å {-Zz Å yZgzZ ¶w ‚73‰
Ü z kZ /Å yZ ˆ ~Š ´M Z
 ñÛi 0vZ†]|
ëž 6ì ŠŽñ~ yWŒ Û Ág Åp g î {n CZ aÆ ]gú~ /kZgzZ σ „ {Š c
iÐ73
X • ` ™yÒ ¬
VØnÖ• 6mçi^‰
:¹  ¬Š ñƒñ hzZ [OÃ~&  Z ä ñ/]|
ßq
ð^ŠÞ àÚ †ñ]†vÖ] o× h^f×rÖ] ^ÛÞ] Ô‰œ… à änÕ h^f×rÖ] Ù^e ^ÛÊ
DMPE
ànßÚ©ÛÖ]
Æ VÂgúŠ Zi WsÜÐ ~ VÂgúyZZ IZ Â[OÄgg@
ZÐu LZÃkZì HÐ [ON
Xìa
Š Zi W[ Ož ì @ƒ x¥t {Š ci Ð {Š c
iÐ eZzg kZ ì 7ãZz ~ p g î {n Ìe Zzgt
„u sÜ[Ož ì 7t Š Z%Ð XÔ‰œ… à änÕLXa Æ V-& ßž: ì a Æ V Âgú
äÖ u Â& Z [ Ož • ` ™ct ¬~ ] ,—‚Ð á ZjÆ [OëX å @ Y JhzZ6
LZ ~ ÏŠŽñÅ VzŠ%xø)ÕhzZ Åu ÏZ &Zp Å [²på @ Y JhzZ „ 6ugzZ åa Æ
X ì @
ƒ"U Ðe ZzgŠŽñ~ ~g g 9ÅñÈ ¬ ]|ž 6‰g \ t ‚Æ}n
VØnÖ• 6mçã:•
äG ñ ]| Š ƒ Z×Ð áZjÆ yÆ yZ Ðñh i 0G]| »-Zz Æ kZgzZ yÂ{ q Z
:ž• ë ~zZgX Å ¬Š$ ~}g ! Æ kZ
DMQE
‚m‡ àe ‚nÉ éç• oßje^‘œ ÙçÏi …‚rÖ] ‹Ûj×i ð^nÛ ^ãjmœ†Ê
=ž ¶„gÈt gzZ ¶„g™lˆ,gZ- Š gzZ ¶S0
Z {zž~ wq kZ ¬Š Ã]gúkZ ä ~
X ì ˆµ ¬Š$
ÅG
Y ´g î{nCZaÆ ]gúžƒ x¥t Ð Xž• 7p ÖZ,Z ðÃÌ~ e
Xì^ Zzg kZ
VØnÖ• 6mçÞ
:ì e ZzgÐ b ! g ! Z 0Y «]|
D MR E
^m‚â ^ãÃÚ Ñ^Ši ÜßÇ×Ö ‚ñ¡ÏÖ] ØjËi èŽñ^ kmœ…
 g ; aÆ V- –yZ {zž ¬Š ÃñÈ ¬ ]|ä ~
]gßÅVzgâ YÆ ~@žŽ‰„g #
X ‰B‚ÆyZ ~
~uzŠ å î {n »ñȬ ]|žƒ x¥Ð Xž • 7p ÖZ ,Z Ì~ e
` Zzi Zžt ]! Zzg kZ
zg¨¹åZ  Zz {Š6»}n aÆ y Zžì q )Z »Y fx ÓÉ ã ò ]Z)´ Â~ }g !
Æ ] Z0
? HÜVYÃW Z kZ ä òã]Z)´ž eƒ: x¥t ̈Ƅ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
96 {Š6»}n
VØnÖ• 6m牕
:• ëòF0·0vZ†]|
æ ä×Ö] Ù牅 ðç•æ à ^ãÖª‰œ ƒçÃÚ kße Äne… oÖ] ànŠvÖ] àe o× oß׉…œ
kßÒ ]„ãe kÖ^ÏÊ ! ! !]‚Ú áçÓm ð ^Þ] oÖ] kq†ìªÊ ^ãjniªÊ^â‚ß ð^•çjm á^Ò
D MSE
ðç•ç×Ö ä×Ö] Ùç‰†Ö t†ìœ
}g !
Æ çzÆ~  wÎgÆvZ Ð yZž @5k0 Æñf ðš!›
 ßg äò@0 Z=ž
VrZ Âc Æñf ðš!›
Wk0  ßg ~ ¸ D™çz k0 Æ~  wÎgÆvZèY Vjb7 ~
~ Ð kZž ¹ä VrZ ‰‰‰å(x *
» äe m{ q ZžŽ Ñï@'
Z ) æ q qZ s§~÷ä
X ¶rï ã0 aÆçzÆ ~  wÎgÆvZ
Æ yZ {Š c
i Ð {Š c i å î {n » fñ ðš!›
 ßgžƒ x¥Ð Tžì 7]! +Z ðÃÌ~ W Z kZ
´g îà Vð; LZ a Æ ]gúž • ` ™ yÒ t ëgzZ ì Yƒ y kZ » äƒ îÆ Vð;
Xì ^Y¬Ñ
VØnÖ• 6mçâ…^n+
: ¬Š ä VrZgzZ ‰ k0 Æ ñZ›
 ÒÃ ]|{zžì e ZzgÐòvZ†0>z²]|
D MTE
^Ûi^ì ^â‚m oÊ kmœ… æ Ù^Î ànß$] ànß$] ‚m ØÒY YoÊ ^¾¡Æ ^ÓŠÚ ^â‚m oÊ

ZgzZ¸ èE½5 L ñzŠ ~ Vð; VâzŠÆyZ
X ¶Ì_ùZ ~B; q
Ë 07?Š Åp
X$ g î{n pì $ Ë 0Â?Š Åp g îB; Ìe Zzgt
VØnÖ• 6mçâ…^e
ZzgÐòy¢0 m ]|
:ì e
]•^Ú… l„ìªÊ ^â‚ß ^ãneœ o× oß%m Øq… ð^rÊ o× kße èÛ›^Ê ‚ß kßÒ
DMUE
äãqæ oÊ kËŠÊ
ä VrZ  Πä™p°Å-ZzÆ yZgzZ c Æ yZ òŠ Wq
Wk0 ÆñZ›
Z Â åk0  ÒÃ ~
X ~Š N6}n ÆkZ™ VZÄ Zg
X ì 7™f }~ kZ »p g î{n pì $ Ë 0Â?Š Åp g îÃVð; Ìe Zzgt
VØnÖ• 6mçâ†ni
:¹ä VrZì e ZzgÐòÐ! P0 m
…^Ûì æ Àn×Æ Å…• ^ãn× "# ofßÖ] kÒ…•œ ‚Î kÞ^Ò æ ÔnãÞ kße ð]†Û‰ kmœ…
DNLE †ÓßÛÖ] à oãßi æ Íæ†ÃÛÖ^e †Úªi æ Œ^ßÖ] h•©i ½ç‰ ^â‚ne Àn×Æ
E
3g X(1)M™ NZ ä VrZ å c
ñq : â i » å\Wä VrZgzZ ¬ŠÃòëG
0 5Ÿ(›
 Y Zªä ~

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
97 {Š6»}n
» szcgzZ ‰C2[Š Z ÃVÍß {z å ZhÃq
Z ~B; Æ yZgzZ ¶¿g| hzZgŠ e Kñq
ZgzZ å
X ‰QzgÐ ” gzZ tŠ ¬
X ì ŠŽñ~ g g îB; V ; ì 7™f »p
ukZ ykZ »p g î{n Ì}Ì~ e
Zzg kZ
V ØnÖ• 6mçâ•ç2
ke†•‚Î ÐnË‘ …^Ûíe é†ÛjíÚ ^ãjmœ†Ê ð]•…‚Ö] Ýœ o× k×ì• Ù^Î áçÛnÚ àÂ
DNME^ãfq^u o×Â

ÃT ¶¿g| hzZ gŠ e Kñq


Z ä \W Â Š Æ Y ZŠgŠ x P~žì e
k0 ò ™]|
Zzg Ð y
X å 3g • J z'
PLZÐ 6zZ ä \W
å Zƒ î{n »ñY ZŠgŠ x Pžƒ x¥Ð Tì 7™f »q +Z ËÌ~ e
Zzg kZ
VØnÖ• 6mçâ…‚ßµ
䉜… o× èÛñ^Î ð^Û‰œ kmœ†Ê †Óe oeœ o× oeœ ÄÚ k×ì• èmæ^ÃÚ àÂ
D NNE
ð^–ne
 Zƒ 4ZŠ k0 Û {z ì e
Æ –1Z ]|B‚Æ-Zz LZ ~ž • D â • ZzgÐ îG
!zç ]|
G
gCgzZ • ~96uÆ\WY • Z ]|ž ¬Š ä ~
X ‰Å8
Zzgt a kZ X‚a]çŽÖ] oÊ ‚nq å‚߉Z ì –ä òã]Z)´ ~ }g !
ù9Ëe ÆeZzg kZ
X Y YH7" U ÃZËÐ kZpì $ Ë Y ÅÜÂ~G@ ÅZ{”" U Ð
VØnÖ• 6mç`Öç‰
: • D™ÜÐ-Zz LZ Ý ò °Z†0 G îE45“
0G
G
ÙªŠÊ ^ãnÖ] Ø’m Ÿ ^ãqæ‡ áœ l†Ò„Ê h‚ßq àe é†Û‰ oÖ] 霆Ú] l ð^q
Ù^ÛÖ] kne àÚ éœ†Ú] äqæ‡ áœ gjÓÊzèmæ^ÃÚ oÖ] änÊ gjÒæ ÔÖƒ †ÓÞªÊ Øq†Ö]
D NO E
èÃßÏÚ éœ†ÛÖ] l ð^q æ Ù^Î !! ØÃËÊ Ù^Î!! àm• æ Ù^Ûq àÚ Àu ^ãÖ
 Y™7]ÑIÐ kZC Ù Ø » kZž ¹ä kZgzZ ðWk0Æ[ ñ + 0 >ª]|]gúq Z
÷Z ~ }g! ÆZkZ ä ñ>ª]| Hg ïZ » kZ ä kZ Â Y7 Ð C Ù ØÆ kZ ä VrZ
~uzŠ ËÐ ¶g Å wÓZ š
 ~Š •á Å ¿kZž – ! ZŽ ä ñtzç÷Z ]v  –â ÃñîG !zç
G
Ü zÆ ðž• ë ~zZg‰‰‰H„ (Z ä VrZ ‰‰‰zŠ ™Ð ]gúgZgŠgzZ ]gzp
gŠ e ]gú{z ‰
X ðWñƒñ hzZ
t ¬ë ~ }g !
Æ XèÃßÏÚZX å Zƒ î {n » ]gúkZžì 7™f » ]!
kZ Ì~ e
Zzg kZ
Xì @ƒ wEZ Ì~ pÆ [ Õ {z´ÆgŠ e Åu~ [²¹Âtž•` ™c

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
98 {Š6»}n

:ÙZj
!PQP ” XM‚×q XÜÒ^u Ý^Ú] Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] DM
!‚ã•] ]ƒ] …çq é•^ã• o× ‚ãŽm Ÿ h^e X l]•^`ŽÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘ DN
!o–ÏÞ] ‚ÏÊ l ^Ú ]ƒ^Ê ^nu Ý]•^Ú Øq†Ö] ØÛÃm ^ÛÞ]æ h ^e XsvÖ] h^jÒ XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ DO
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• XOON ” XML‚×q Xp†f› †m†q àe] Xp†f› †nŠËi DP
!…^ÛíÖ] †nÇÖ o×Ãi èÚŸ] oÊ h^e XèÚ^ÚŸ]æ Åç_jÖ] é¡‘ h^jÒ Xèfn• oe] àe] Ìß’Ú DQ
!PT ” XMM‚×q X†fÖ]‚f àe] X…^Ò„j‰Ÿ] DR
!é…çßÛÖ] èßm‚ÛÖ] NSN ” XN‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] X†nfvÖ] “ní×jÖ] DS
UR”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DT
US”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DU
US”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DML
UT”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMM
UT”XoÞ^f׉] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMN
UT”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMO
UU”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMP
MLL”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMQ
MLM”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMR
MLM”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMS
MLN”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMT
MLN”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DMU
MLN”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DNL
MLN”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DNM
MLO”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DNN
MLO”XoÞ^fÖ] äÚ¡ÂXèÛ׊ÛÖ] 霆ÛÖ] h^f×q DNO

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
99 {Š6»}n

xgX [ !
Ø Zè: {Š6»}n
~ Ýzg Å‹g Z <

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
100 {Š6»}n

wzZ `
ga„Ú ^Ò Í^ßuœ
KZ ~ b) ¦ÑZñƒ n g t ‚Ã] xÅ <  zy MŒ Û ~ g ZzŠ Z LZ ä xñf
sÜ# Ö ª@ u ÝZèY ó• 7Âua }g øp¤ Z Y Zg Mt Å }n ñfX Hg ÖZ » Y Zg M
´g Ã7ÃY Zg M Å xñf}n‰ Ü z D™o ^ZÐ mÀÅ <  Û p ó• <
zy M Œ  zy MŒ Û
XE
:E-!
t ‚Æ Mg ‡Ì|Å òúŠ kZ~ c kZ ë, i Z {z´Xì ÷ » <  I Z * ™{Š .ZÐ yZgzZ
G-!
}Š6Æ }n ÌðÃ~ x Lž L cM t ‚}g ø Ð s§Å +Š åOE C ‰žŽ • T e bŠ wÅ
Û ó4
• ïŠ g Z Œ ó L LÃ}Š6Æ }n ÆŠ ò 0Z wøxx ÓÆ x ÓÉ ó ;g 7b‡ » [Žz Æ
ÑñgzZ ~ŠzŠñ *
}Z * Ññ~¢q çL¸“w ¸ » [ŽzÆ }Š6Æ }n gzZ B7Z  Zz ÃkZ p
ÐgŠ rÝZÆ < Ø èC Ù žì ÅÒÃä ë~ c kZ X ó óZƒ 7û%«Ð s§Åk&Z ŒZ
X ñ M t ‚•ñ » yZ
gzZ¬ Ð ƒ  •ñ » y Z ëa kZì e Ò Z Ås ¦ Z ~ y z u 0 x'V ; }g øèa
 Î ^g Å] !
f kZ ܉z D ™y Ò •ñ CZ ˜À[ s+ 
”èY ó• ìg™7Ð ,}gŠ
] ‡zZ ‰~ •ñÆ s ¦ ZgzZÆ y ZèÑq óì •ñZg øžŽ ì •ñ„z Ì» s ¦ Zž •
„~ V”zŠ ÃkZ§{ Å ã‚ M ä ëa ÆKÕñÆ s ¦ Z Xì @ Û » y• M z }i
ƒ t•
Xì H
:•ñ » s ¦Z ~ ÏŠŽñ)Å• D]
yZ X ì 74ZŠ ~,Æ ]gú{n q Š 4 Æ s¦Z +y Mz }n~ ÏŠŽñ) Å •
ì @ 7ÂÙ !
C Ð yaÆ ]5ç ~gz¢}uzŠ ‰gzZ ]Š Þó| Û zh
 z• yèa Ã]gúq
 Š 4 Æ
Û IÐ,Æ ]gúÃ}n ] Z|t a kZ óì úJq
E
X • ï Šg Z Œ Z~ õ/FE
4& J e {n Z®
: ì ~ ë‡-Z + (i
D ME
^ãnÚ‚Îæ ^ãnËÒæ ^ããqæ Ÿ] é…ç é†vÖ] á‚e
X óÆ
ó Vî 0 ó n Æ kZ ñZÎì,ŸZg‚ »]gúŠ Zi M L L
VâzŠgzZB; VâzŠ }
:ì ~ ótó Z†Z L L (ii
D NE
^ãnËÒæ ^ããqæ Ÿ] é…ç ^ã×Ò é†vÖ] á‚eæ
X óÆ
ó Vð; VâzŠgzZ}n Æ kZ ñ ZÎì,ŸZg‚ »]gúŠ Zi M gzZL L

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
101 {Š6»}n
:ì ~ ó óù éE 
5{ÅZ ùZ$L L (iii
D OE
ànËÓÖ]æ äqçÖ] Ÿ] ^ãÞ‚e †ñ^‰ oÖ] é†vÖ] ènfßqŸ] àÚ ofßq¡Ö †¿ßÖ] Øvm ¡Ê
Y 9Š s§ÅŸ}g ‚Æ ]gúŠ Zi M bZ Ëa ÆŠ% bZ Ë L L
gzZ }n ñZÎì 7^
X óÆ
ó Vð; VâzŠ
:ì ~ ~K¬ òzë(iv
DPE
áçjÛÖ] oÊ ]„Ò ^ãnÚ‚Îæ ^ãnËÒæ ^ããqæ Ÿ] é…ç é†vÖ] á‚e
X óÆ
ó Vî 0 ó n Æ kZ ñZÎì,ŸZg‚ »]gúŠ Zi M L L
gzZB; VâzŠÆkZ }
~ ô= Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæøü m é}E
BÄZ –1Z x â Z ( v
:• ˜
D QE
é…çÃe ^ŠnÖ éœ†ÛÖ] àÚ ànËÓÖ]æ äqçÖ] á] o× قmæ
X ó ó• 74ZŠ ~,B; VâzŠgzZ {n » ]gúžì ?Š Ì6]!  Mt gzZL L
kZ e
:•ñ » s ¦Z ~ ÏŠŽñÅ• Dh
 Zz {Š6» }n q
Xì Z Š 4Æ s ¦ Z èE M z }n ~ ÏŠŽñ Å •
#y
LG
Û ~ ô=Å—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™m é}E
:• D â • BÄZ–1Z x â Z (i
ànnfßqŸ] à ^ããqæ †jŠe é…çÚªÚ èe^ŽÖ] 霆ÛÖ] á] o× èÖŸ• èm¤] å„â oÊ
èÖŸ• ^ãnÊæ àãnÊ gm†Ö] Øâ] ÄÛ_m ¡òÖ tæ†íÖ] ‚ß Í^ËÃÖ]æ †jŠÖ] …^ã¾]æ
ðô ^ŠøÞô æø ™ oÖ^Ãi äÖçΠ០^â†Ã•æ ^ããqæ †jŠe ^ãn× ‹nÖ èÚŸ] á] o×Â
D RE
†ñ]†vÖ] •]…] äÞ] å†â^¾ —àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
ÐZgzZì Š cŠ ¬» äÖ {n CZÐ VzŠ% bZÃ]gúyZŽ âžì ?Š Å]!  M tL L
kZ e
oož @ }™gÖZ » Ï À 0 KZgzZ ñÖ ÃŸLZ ‰ Ü zä CÙ ! c
Ð y{zžì Š Š ¬Ìt
ðÉg Ìs§ Å ]!  M kZ gzZ X Vƒ : 2 ~ ÓÑ Æ nË~ }g !
kZ ~ e Æ kZ
Æ ó ó ànßÚ©ÛÖ] ðö ^ŠÞL LèY ì
ó 7òi Ñ — J e » Vß ! gzZ }n LZ a Æ ~&
ߞ슎ñ
X ó ó• 'gúŠ Zi M VŒ Š Z%ÅvZžì Cƒx¥]! ¸ÐC Ùª
:• ˜ òà ÕäE
E
" x âZ (ii

ÍçíÖ äËŽÒ àÚ èe^ŽÖ] ÄßÚæ D^ããqæ Ÿ]E ^â‚Šq p] D霆ÛÖ] á‚e ÄnÛqæE
DSE
é…ç äÞŸ Ÿ èßjËÖ]
{n Ã]gúyZŽ âÐ spÆ • Xì 4ZŠ ~,Æ} n Æ kZ ñZΟx Ó » ]gúgzZL L
XóÐ
ó zz Åäƒ 4ZŠ ~,Æ(} n) kZž: Š
H IÐ %Å
:• ˜ò+$
¬ 0Z x â Z ànÏÏvÛÖ] èÛi^ì(iii
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
102 {Š6»}n
ÍçíÖ Øe é…ç äÞŸ Ÿ DÙ^q†Ö] àne äqçÖ] ÌŽÒ àÚE èe^ŽÖ] 霆ÛÖ] DÄßÛiæE
D TE
èßjËÖ]
Æ ]gú{nž 7Ð zz kZ óÇ ñY H IÐ p g î {n yxgŠ Æ VzŠ%Ã]gúyZŽ âL L
X ó óÇ ñY H (ZÐ g eÆ•É óì 4ZŠ ~
E,
-B+
:• ˜òêGE 0Z)´(iv
^ßÞ^Ú‡ oÊ Ù^q†Ö] àne ^ããqæ ÌŽÒ àÚ èe^ŽÖ] 霆ÛÖ] ÄßÛi ^ßíñ^ŽÚ Ù^Î
D UE
èßjË×Ö
yxgŠÆ VzŠ%Ð geÆ• ~ äâ i}g ø Ã]gúyZŽ âžì c Š ò :t ä Y x}gøL L
X ó óÇ ñY H IÐ % Å{n
:• D â •Û o{ËÓ’vÖ] +-Z î ´x â Z(v
D MLE
èßjË×Ö Ù^q†Ö] àne ^ããqæ ÌŽÒ àÚ ÄßÛi ]„Öæ
X ó óÇ ñY H I Ð %Å {n Ð zz Å • yxgŠ Æ VzŠ% Ã ]gú a ÏZL L
:• ˜ òà ðE34Ó¹ÅZ Ý°Z†x âZ (vi
G
^ßÞ^Ú‡ oÊæ èßjËÖ] oÖ] p•©m ¡òÖ ^ããqæ ÌŽÒ à èe^ŽÖ] ÄßÛi oÏjßÛÖ] oÊæ
é…ç é†vÖ] á‚e ÄnÛq ^ãß èŽñ^ àÂæ •^ŠËÖ] èf×ÇÖ š†Ê Øe gq]æ ÄßÛÖ]
DMME^ãnßn p‚u] Ÿ]
G34$ E
G
 » • ÷t èY ó Ç ñY H IÐ %Å{n Ã]gúžì ~ ö§ L L
äâ i }g ø gzZ ì :
ñ ¬ ]|gzZX ì Š
ÐÈ | (¹ Š YèY ì ó n•ÛÉZ Zz )zg Ð %Å{n Ã]gú~
ó Xó Æç M q
Z ÅkZ ñZÎì,Ÿx Ó » ]gúžì ~z%

¤Z ª ìó 74ZŠ ~,Æ ]gú{n q Š 4 Æ s ¦ Z +yMz }nžì t c dÜ
 Zz {Š6»}n ƒ sp »• ¤
Z Z p ì ó ^ Y 9 Š s§Å}n Æ ]gú ƒ: ]ágzZ ]¯
ñf+ÜçX • ï Šg Z Œ ÛZ Zz G
îœG ÛZ
$ g åEÓÉ Z åS]É ï Š 7g ZŒ  Zz Ã}Š6ƒÑs ¦ Zž c ÍXì
Æ } Š6Æ }n Ð zz Å äY | (Æ Š Yz • ~ äâi {ŠŽñ„ ƒ  ã½Ì~ s ¦ Z
ñf :• D Y ñ0 } (zŠ Æ s ¦ Z ~ y z u 0
{z¤ x'V; }g ø X • ïŠ ò : » [Ž z
~z0 •Z •gzZ c Z™x‰Zg ZŠ ór
» ögŠ Z g  ™ Ã?Ð ~ È- Š ñfX ~w'ñfgzZ È- Š
b§ÏZ X • ` ™Ü~ qzÑÆ y*~ Ýzg ŧ· Å yZ ë Y Zg M ÅgƒÑBÑ ZeY ór ™
G½$
x' žt x¯dÜXì ~Š ™Üä ë ÌñZg Å r  ™ {•á x™c Ý¬Æ Ka Æ „ïE L 3 ~w '
D™ ~g Y ò : »}Š6Æ }n Ðzz Å äY| (Æ Š Yz • î•E !â i ° s ¦ Z ñfÆ y z u0
X•

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
103 {Š6»}n

xzŠ `
ga„Ú ^Ò änÓÖ^Ú
ì s %Z ~ :  Æ [Žz p óì Z  Zz {Š6»}n q Š 4 0½É â Y f+y
Æ îG Mz }n
pì 7Z  Zz  ƒÑ {Š6»}n 6kZ Z®ì 74ZŠ ~,Æ ]gú{n q Š 4Æ îG0½É â ‰X
{Š6» kZ Z® ì 4ZŠ ~,Æ ]gú{n q Š 4 0½É â ‰² óÇ ƒ Z
Æ îG  Zz ~ ÏŠŽñ Å •
Xì Z ZzƒÑ
 Æ• [Ž z »}Š6Æ }n D]
:Ð :
¸ Ì» ´ ò â x â Z ._Æ e Zzg q Z X ì 74ZŠ ~,Æ ]gú{n q Š 4 Æ îG 0½É â ‰
X • ï Šg Z Œ ÛZ ZzÃ} Š6Æ }n Ð :  Æ • îG 0½É â pì •ñ
: ì ÅÜg uq Z~ ó ó¤ñL L[  KZ äò´ â x â Z(i
†öÛôùíøÞö ^ß$ Òö VkÖ^Î ^ãÞ] …„ßÛÖ] kße èÛ›^Ê à éæ†Â àe Ý^Ža à ÔÖ^Ú àÂ
D MNE
Ðômû ‚ôù’ôùÖ] †õÓû³eøþ oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø ÄøÚø àövûÞøæø lº^Úø †ôvûÚö àövûÞøæø ^ßøâøçûqöæö
:• D â• Û òã‡gi x â Z ݬ Ëâ g •~ bÑÅg ukZ
grm Øe Œ^ßÖ] ànÂœ à †jŠÖ] ‚’Ïe ^ããqæ †j‰ èÚ†vÛÖ] 霆Û×Ö ‡çrm äÞŸ
DMOE
é„×Ö] ‚’Ïe ^ãÖ †¿ßm æœ ^ãe èßjËÖ] kß¾ æœ kÛ× á]
XÐ V\ M ÅVÍßÃ\ M LZ {zž @
ì^ Ö Ã}n LZaÆ]gú~ x ZwZ ª
Y * qL L
»}n 6kZ ƒ yá » äYAŠ s§Å kZ Ðzz Å]ácƒ yá cD»• ÐZ¤ Z Xn
X óì
ó @  Zz {Š6
Yƒ Z
:• ˜ òËÓZ ~z¬Z·0£Z •(ii
†nÆE á‚fÖ] ÄnÛq ^ãÖ Ý†vÛe ‹nÖ p] ^ãßÚ Dofßq] Øq… ÄÚE 霆ÛÖ] é…ç DæE
DMPEèßjÊ ÍçíÖ ^Ûâ†j‰ ^ãn× gqæ á]æ é…çÃe ‹n×Ê oâ ^Ú]æ DànËÓÖ]æ äqçÖ]

t gzZ Æ V¿gzZ }n ñZÎì ŸZg7óì 7xøžŽ t ‚Æ Š% bZ , » ]gúgzZL L


ó Xó ì Z Ö Ð spÆ•ÃyZaÆ]gúp ó• 7, » ]gúVâzŠ
 Zz *
:• D â•Û òËÓZ ¹Î-Z£Z 0·x â Z(iii
àne Ñ†Ê Ÿæ ^ÛãnÖ] †¿ßÖ] ‡çrm é…ç †nÇÊ ^Ûâ^Ú]æ p] DànËÓÖ]æ äqçÖ] †nÆE
†¿ßÖ] áçÓm á]æ èßjÊ ÔÖ„Ö †¿ßÖ^e oŽím Ÿ á] ½†Že ^Ûãß›^eæ ànËÓÖ] †â^¾

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
104 {Š6»}n
^ããqæ †j‰ „òßnu ^ãn× grm Øâæ ^ÛãnÖ] †¿ßÖ] Ý]†uŸ]æ é„Ö ‚’Î †nÇe
ÔÖƒ ^ãn× grm Ÿæ] ga„ÛÖ] …çãŽÚ äÞ] ¡ñ^Î Ñæ‡†Ú àeŸ p„Ö] çâæ ^ãm‚mæ
D MQE
š^n à Ñ]çÛÖ] ØÏÞ o–jÏÚ çâæ 冒e ˜Æ Øq†Ö] o× ^ÛÞ]æ
Å yZ gzZ • 74ZŠ ~,VâzŠtžì t Š Z%Ð kZ (Æ V¿VâzŠ gzZ } n ñZÎ)L L
p óì 7t• Û ðÃ~ ( { áZz g0 Ù !
Z gzZC ) í! Ù ªÆ Vð;X ì ^
gzZC Y Ì9 Š s§
9Št ÂÏ Vƒ: …ÑzŠt ¤ Z XƒÆ ]¯% 9 Št gzZƒ: Za ŽÐ Ú Š kZžì t oÑ
c J e ÃVð; gzZ }n LZ6]gú~ ÏŠŽñx° Å _ ZÑzŠ yZ HpX ǃ x Zw
 Zz —
?ǃ Z
! ŠÃVƒó KZ {zžì Z  ZzaÆŠ%É óǃ: Z  Zz —
J e » Vð; gzZ}n LZ6]gúkZ
* Ö » Vð; gzZ }n LZ a Æ ]gú~ wq ]gß+Zžì t ñZg Å tzi% ?Çg ™
» nÈ臕ñ ZuzŠ X ì < Ø è g•» ´ â x â Ztžì HyÒ Ìt ä VrZgzZ ì Z  Zz
X óì
ó
:• ˜ òËÓZ ~z¬Z·0£Z •(iv
†nÇe ^Ûãß›^eæ ^Ûâ†â^¾ àne Ñ†Ê Ÿ ^ÛãÖ †¿ßÖ] ‡çrnÊ p] DànËÓÖ]æ äqçÖ] †nÆE
^ãm‚mæ ^ããqæ†j‰ „òßnu ^ãn× grm Øâæ Ý]†u Ÿ]æ ^ãÞ]‚qæ Ÿæ é„Ö ‚’Î
^ÛÞ]æ ÔÖƒ ^ãn× grm Ÿæ] ga„ÛÖ] …çãŽÚ äÞ] ¡ñ^Î Ñæ‡†Ú àeŸ p„Ö] çâæ
D MR E
š^n à Ñ]çÛÖ] ØÏÞ o–jÏÚ çâæ 冒e ˜Æ Øq†Ö] o×Â
Ù ªÆ Vð; gzZ ì ^
zC Y 9 Š s§Å VâzŠ yZžì t Š Z% ( Æ } n gzZ Vð; ñZÎ)L L
H ÂX ǃ x Zw  ǃB‚Æ ]¯ ˤ ó Æ ]¯ Ë% 9Št p óì 7t•
Z ƒ Û ðÃ~ í!
¹ä tzi%0Z ?7c  Zz {Š6» Vð; gzZ }n LZ a Æ ]gú~ wq ]gß+Z
ǃ Z
x â Ztž ¹~ }g! Æ kZgzZ ǃ Z Zz {Š6»}n gzZ Vð; LZaÆ ]gú~ ]gß+Z
Š%É óǃ: Z  Zz {Š6~ ]gß+Z6]gúžì I » nÈ臲Xì < Ø è g•» ´ â
Xóá
ó x »Ðy D{zG
EIì ~gz¢aÆ
ž
3©4hÅ
:• ˜ òËÓZ öŠG Zg êZ£Z0£Z)´(v
èßi^ËÖ] 霆ÛÖ] á^e Ì’ßÛÖ] ojËm ‚Î äÞ] †nÆ ànËÓÖ]æ äqçÖ] †nÆ ofßq] ÄÚ é†uæ
D MSE
ÝçnÖ] Øâ] •^ŠËÖ ^ããqæ †j‰ ^ãn× grm ‚Î
ó ŸZg ‚ {z´Æ Vð; VâzŠ gzZ}n ,t ‚ÆŠ% bZ » ]gúŠ Zi M gzZL L
I s »Z p ì
ò:t ~ }g!Æ ]gúà Zz ä™ Za ŽÐ zz Å äY | (Š Y~ äâ iÆ À ` M ?
Xóì
ó Z J eÃ} n LZaÆkZž Ç}Š
 Zz —
:• ˜ò|Ñ¿ (vi

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
105 {Š6»}n
•íi ÜÖ á] ^Ûâ†¿Þ äÖæ ofßq¡Ö ^ÛãËŽÒ ^ãÖ ‡çrnÊ é…ç ^ŠnÖ á^ËÓÖ]æ
^Ûâ†j‰ hçqæ ga„ÛÖ] …çãŽÚ Ñæ‡†Ú àe] Ù^ÏÊ èßjËÖ] kËnì á^Ê èßjËÖ]
D M TE
èm¨†Ö] à †’fÖ] ˜Æ grmæ ^Ûâ†j‰ grm Ÿ š^n Ù^Îæ
Y ÜÅ » Vð; t ‚ÆŠ% bZa Æ ]gúX • 74ZŠ ~,V×VâzŠ gzZL L
gzZì ^
» tzi%0Z ƒ60 Z » • ¤
Z Xƒ:60
Z » •ªÆ ì ^ Y Ì9 Š s§Å yZ a Æ Š%
t I » nÈ臲ì < Ø è g•» ´ â x â Zt gzZ Ç ñY xJ e ÌÃVð; VâzŠ yZžì I
X óá
ó x »Ðy Džì ~gz¢aÆŠ%É 7Z  Zz —J eÃyZaÆ]gúžì
 Æ,[Žz »}Š6Æ}n Dh
:Ð :
X • ï Šg Z Œ ÛZ J eÃkZgzZ • D™4ZŠ ~,Æ kZ ÌÃ}n Æ ]gúîG
 Zz — 0½É â ‰
ŸøæøL L ~ òz2 Z qùŠ 0Z Xì 4ZŠ ~,{n » ]gúžì ~z%Ìt e Zzg q ZÐò´ â x â Z(i
:• ˜ ñƒ D™ ô=Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö
èËnßu oe] gâ„Ú çâæ ^ãm‚mæ ^ããqæ oÖ] éçã• †nÇÖ †¿ßÖ] ‡çrm ØnÏÊ
á^Ê ‚Ûu] gâ„Ú †â^¾ çâæ ‡çrm Ÿ ØnÎæ ‚Ûu] gâ„Ú oÊ ÙçÎæ oÃÊ^ŽÖ]æ
D MUE
ÔÖ^Ú ÙçÎ çâæ ^â†Ë¾ oju é…ç ^ãßÚ ð o• ØÒ
Y 9 Š Æ ]á% s§Å Vð; VâzŠ gzZ }n Æ ]gúžì t ñZg q
x â Zt Xì ^ ZL L
tžìt ñZg ~uzŠ X ì ~z% „ (Z w¸q ò Z x â ZgzZ ì <
Z ÌÐ £ Ø è»w
ò •
á x â ZgzZ•
ò 1Z
VŒ ì ó 4ZŠ ~,q C Ù Å ]gúq
Š 4 Æ yZèY óì ¸ < Ø è g•»£Z x â Z gzZ 7^ Y
X óì
ó ÌÅ´ â x â Z ñZg ¸gzZóÌo* Æ kZžJ 
:• ˜ ñƒ D™‚Å ó ó hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû×öòø‰û^ÊøL L?
ò Œ
Û x âZ (ii
oÊ h^ru ð]…æ àÚ àãjÖªŠÚ oÊ áƒ] oÖ^Ãi ä×Ö] á] o× ØnÖ• èm¤] å„â oÊ
^Ûeæ oßÃÛÖ^e ð^ŠßÖ] ÄnÛq ÔÖƒ oÊ Øì‚mæ ^ãe ànjËjŠm èÖªŠÚ æ] š†Ãi èq^u
¡Ê Ý‚Ïi ^ÛÒ ^ãiç‘æ ^ãÞ‚e é…ç ^ã×Ò éœ†ÛÖ] á] àÚ èÃm†ŽÖ] Ùç‘] èßÛ–i
D NL E
^ãÞ‚fe áçÓm ð]• æ] ^ãn× é•^ãŽÖ^Ò èq^vÖ Ÿ] ÔÖƒ ÌŽÒ ‡çrm
ÆZ c ]gz¢ËÐ úÆ [sÃ]Z0 ` Zzi Z ä \¬vZžì ?Š Å]!  M tL L
kZ e
wßZ » <ÑèY ìó ï• á 6gî~sÃVÂgúy›x Ó¬t gzZX ~Š ]i YZ Åä™wZΕ
tž 6X ì 4ZŠ ~,Ìi Zz M gzZ ŸZg ‚ » kZžJ
]! VŒ ì ,x ÓÅx Ó]gúžì
7^Y ÜÅÆ ]gz¢Ë%Ã{ ËÆ ŸLZ a Æ ]gúa kZ ì _ƒ yÒ Ì¬
ó Xó ì ~gF ðÃ~ ŸÆ kZ c
ì „ZÍsÜÆ]gúŠ Z%Ð ]gz¢Xì
:• ˜ ~‚Å ó ó hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô à$ âöçû ×öòø‰û^ÊøL Lò! ²Z 0Z x â Z(iii

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
106 {Š6»}n
èq^vÖ æ] é…æ†–Ö Ÿ] ÔÖƒ ÌŽÒ ‡çrm ¡Ê ^ãiç‘æ ^ãÞ‚e é…ç ^ã×Ò éœ†ÛÖ]æ
DNME
^ãÞ‚fe áçÓm ð]•æ] ^ãn× é•^ãŽÖ^Ò
ŸLZ a Æ ]gúZ® ìó 4ZŠ ~,Ìi Zz M gzZ ŸZg ‚ » kZ óì ,x ÓÅx Ó]gúgzZL L
Z }óì $
Æ ]gú¤ Ë ™ (Z {z Ã7Æ ~
 q c ]gz¢V; ì ó 7^ Y * Ù ªÃ{ ËÆ
™C
ÆŠ% bZ Ãz ËÆ ŸLZ {z Â) {)zƒ ~gF ðÃ~ ŸÆ kZ c ƒŠ°bŠ „ZÍs Ü
ó XóG(Iì $
Ë wÅt ‚
3E4¨iÅ
:• ˜ ~‚Åžg Ie  M kZ ó òöŠG Zg êZ·0 }ÑZ·(iv
äÖçÎ ^ããqæ oju ^ãÞ‚e ÄnÛq ^â†j‰æ 霆ÛÖ] h^rju] o× ènÞ•†ÏÖ] èÖ•] àÚæ
oßÃÚ á] Ü×ÃÖ] Øâ] àÚ ‚u]æ †nÆ Ù^Î ‚ÏÊ—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™ oÖF^Ãi
D NNE
àãâçqææ àãÞ‚e ÄnÛq á†jŠm àãÞ] Xàãfne¡q àÚ àãn× ànÞ‚m
 Mt ?Š q
žg Ie Û Æ õE
Z ~ bÑŠ ã M Œ 4E
/F }g7 gzZ [sÆ ]gú
& J e ÌÃ}nž ©y$
 M kZžì ¹ä DIZ }g‚ ¹ gzZ ì Ì —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö ™
t x|» e
X ó óÏBJ eÃ}n gzZ y$ }g ‚ LZ 'gú{zžì

ó nÈè‡ñZÎ ì
Æ ó Z
 Zz {Š6»}n q Š 4
Æ îG 0½É â +yMz }nžì t x¯dÜ
•óì 74ZŠ ~,{n »]gúžìt I » îG 0½É â ‰X ï Š 7g ZŒ ÛZ
 ZzÃ}Š6Æ}nžŽ
4ZŠ ~,{n » ]gúžì t I » îG0½É â ‰² óÇ ñY c Š ¬» äÖ Æ }n Ã]gúÐzz Å
Ö Ã}n LZaÆ ]gúÐzz Å äƒ,gzZì
Xì xi Ñ *

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
107 {Š6»}n

xÎ`
ga„Ú ^Ò ä×e^ßu
zŠ ~ }g ! ZÐ £Z x â Z Xì 4ZŠ ~, {n » ]gúq
kZp¤ Š 4
ƨ ¦ + y
Mz }n
}%Zì ó 74ZŠ ~, {n » ]gúžt ZuzŠ gzZì 4ZŠ ~,{n » ]gúžt q
Z ó• ~z%w Z¸Z
óì H [™s§Å£Z x â Z ÃÏZ gzZ ì Hg (Z Ãw¸¬ ä[Z g;Z YáZz p g mÐ U
i ú{zžŽ ì ~ }g !
Æ,kZÆ ]gúw ¸t »£Z x â Zžì t I » yZ ~ }g !Æ w ¸}uzŠ
X Ï}™g (Z ~
Ù !
, »]gúC Ð iú
X • D™g Ñ~,ß}g ‚Æ ]gúC Ù ! ò Zx â Z
Ð i ú£
:• D â •Ûwò sZ–1Zx âZ ( 1
ÙçÏm ä×Ö] ‚f ^e] kÃÛ‰ Ù^Î Üã$‚u ‚ÛvÚ àe †ËÃq á] V ‚nÖçÖ] àe …ç’ßÚ oÞ†fì] D]
D NOE
^â†Ë¾ oju é…ç 霆ÛÖ] àÚ ð o• ØÒ
]gúž • ë \ M ó‹Ð vZ†1Z ä ~ž Hy Ò Ð y Z ä ·0Qž ~Š¸ä 6z 0gµ=L L
X ó ó• 4ZŠ ~,Ìo* V Œ óì ,qC
Æ kZžJ Ù Å
p†jŽmæ Änfm ÑçŠÖ] oÊ áçÓm Øq†Ö] ‚ÛuŸ ØnÎ Ù^Î ØnÂ^Û‰] àe h†u oÞ†fìœ Dh
霆ÛÖ] àÚ ð o• ØÒ Ù^Îæ ÔÖƒ å†ÓÊ ÔÖƒçvÞæ ^ãËÒ p†nÊ äßÚ p†jŽi 霆ÛÖ] äniªjÊ
‡çr kÞ^Ò á]æ ÔÖƒ å†Ò] oÞ^Ê oãjŽi èe^• kÞ^Ò ]ƒ] Ù^Î [äqçÖ^Ê äÖ ØnÎ é…çÂ
D NPE
lˆqæ]

|z•Û zh
yóì @ ]‡zZ ‰òŠ Mž Š
ƒ ~g Zi ! HwZÎÐ £Z x â Zž ~Š¸ä [w0 ³•Z=L L
Ÿb§kZgzZ ÒÅ kZ Š% {zóì Ch ,q ZÐ kZžŽ ì C M Ì]gúk0
y Æ kZ ìó @

X ì 4ZŠ ~,ŸZg ‚ » ]gúž ¹gzZ HI* Ã]! kZ ä £Z x â Z Xì 8 Š ÌY ¡
Z }uzŠ Æ
]á™NŠ ÐZ gzZƒ yZŽ â]gúZ  ž c
â•Û ä \ M Â?ì ¬H »}n ž Zƒ wZÎ{g! zŠ Ð \ M
X óì
ó ^ Š 4
Y q }÷ Âì Sh1 ]gú¤ ZgzZ óVƒ @
™I* ÌÐZ ~ ÂVƒ Dƒ Za ]! Æ
_
:• ˜ ~‚Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö ŸøæøL L~ òz2 Z qùòŠ 0Z)´ ( 2
èËnßu oe] ga„Ú çâæ ^ãm‚mæ ^ããqæ oÖ] éç`• †nÇÖ †¿ßÖ] ‡çrm ØnÏÊ
á^Ê ‚Ûu] gâ„Ú †â^¾ çâæ ‡çrm Ÿ ØnÎæ ‚Ûu] ga„Ú oÊ ÙçÎæ oÃÊ^ŽÖ]æ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
108 {Š6»}n
D NQE
ÔÖ^Ú ÙçÎ çâæ ^â†Ë¾ oju é…ç ^ãßÚ ð o• ØÒ
x â Z Ýt ì ó ^
Y 9 ŠÆ ]á% s§ÅVð; VâzŠgzZ}n Æ]gúžìt Âw¸q ZL L
ì 7^ Ytžì t w¸ ZuzŠ gzZ ì ~z%w¸q
Z (Z ÌÐ £Z x â Z Xì » w• á x â Z gzZ•1Z
´ â x â Z X Ìo*Æ kZžJVŒ ì ó ,ŸZg‚ » ]gúèY óì Ýg•»£Z x â Z ¸X
ó Xó ì ¸ ñZg ÌÅ
:• ˜ ~‚Å ó ó ^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ ò iŽ 0Z)´ ( 3
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿæø ø L L žg I› M ~
†Ë¿Ö] oju é…ç ^ãßÚ ð o• ØÒæ h^n%Ö] é†â^¿Ö] èßmˆÖ] Ù^ÏÊ ‚Ûu] än× “Þ ‚Îæ
á] Ø%Ú …„ÃÖ á^Ò á^Ê …„ †nÇÖ l^nfßqŸ] àÚ ð o• oÖ] †¿ßÖ] Üm†vi ]„â ‚nËmæ
†¿ßÖ] ^Ú^Ê è‘^ì ^ããqæ oÖ] ànÖ^vÖ] oÊ †¿ßm äÞ^Ê ^ãn× ‚ãŽm æ] ^ãqæˆjm á] ‚m†m
á^ËÓÖ]æ äqçÖ] ÔÖƒ oÊ ð]ç‰æ ^â†nÇÖ Ÿæ éçãŽÖ Ÿ ‡çrm ¡Ê …„ †nÇÖ ^ãnÖ]
DNRE
á‚fÖ] àÚ ^Ûâ†nÆæ
Ù ª“
ì ,ŸZg‚ » ]gúgzZ • } ÀŠ Z%Ð {C  ižì Å s ZÜÅ]! kZ äò£Z x â ZL L
Æg±% s§Å]gúbZžì @ ƒx¥Ð kZ X • 4ZŠ ~,Ìo* ÆkZžJ VŒó
]gúsÜ~ ]gß+Z Âó 9 ŠÐ n¾Å „ZÍ c á }óƒB‚Æg±t ¤
~Š • Z Xì x Zw 9 Š
Y 9 Š Æ ]á% c
^ ]áÃ} n Æ ]gúÆg±%pXì ^ Y 9 Š s§Å}n Æ
ó óXì ¬„ q
Z »ƒ
 Y¡
Z ¹!ÆŸgzZB; VâzŠ ó{n ~ZkZgzZì 7
Û òCÉ x â Z ( 4
:• D â •
ènÏfÒ †¿ßÖ] …^fjÂ^eE é¡’Ö] p] D^ãq…^ì é…çÂE èÇÖ^fÖ] é†vÖ] àÚ DäqçÖ]æE
D NSE
D^ãÞ‚e
¹! Ù !
Æ kZž 6ì 4ZŠ ~ ,Ð g ±Z Æ Ú ŠC Ð i úÌ{n » ]gúŠ Zi M Ú!
gzZL L
X óì
ó ¬» y$ }g ‚
:• ˜òŠ 0Z)´ ( 5
ØnÖ• —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø ‡û ø Ÿôù ØûÎö™
D NTE
ð^ÚŸ] áæ• †ñ]†vÖ] äe †Ú] ^ÛÞ] h^rvÖ] á] o×Â
Å ]!  M LL
kZ —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû×øÂø àønûÞô ‚û mö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «Šø Þôæø Ôøjô ßFeø æø Ôø qô]æø ‡û Ÿ ØûÎö™ e
ó Xó å: ¬t aÆ V- &  ß²óåaÆ VÂgúŠ Zi M ¬» [sžì ?Š
:• ˜(gzZ q Z
^ÛÚ ]„âæ àm‡^ËÏÖ]æ h^ÏjÞŸ] à oãßi èÚ†vÛÖ] 霆ÛÖ] á] xnv’Ö] oÊ kf$æ
àÚ†vm ÜÖ oiX¡Ö] ð^ŠßÖ] oÊ ànÊæ†ÃÚ ^Þ^Ò àm‡^ËÏÖ]æ h^ÏßÖ] á] o× قm

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
109 {Š6»}n
D NUE
àãm‚m]æ àãâçqæ †j‰ o–jÏm ÔÖƒæ
Š H IÐ Ü ä*Š gzZ Ü [ÕÃ]gú~ x ZwZ ª
 qžì " U ]!tÐ gu 9gzZL L
 wÎg Æ vZ < ä*Š gzZ [Õžì C™ª
y Z ~ äâ i Æ ~ ÑŠ 6q kZ ]!t gzZ ì
LZ {zžì C™ Ÿ» » ]! ó Cƒ: ~ x ZwZ ï
kZ q t gzZ ‰ GLÅqžŽ åszc~ VÂgú
X ó óOg™, J eÃVð; gzZ Vzn
:• ˜ ~‚Å ó ó à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö L ( Z
L gzZ q
àÚæ ^ãßnÃe Ÿ] †ã¿i ¡Ê ^㉜… ÑçÊ àÚ oÞ‚i ^ãÞ] å†nÆæ é‚nfÂçe] oÓu ‚Îæ
‹f×i Ÿæ gÏjßi Ÿ èÚ†vÛÖ] á] xnv’Ö] oÊæ àfÏjßm ð^ŠßÖ] àÓÊ h^ÏßÖ] äŠßq
äqçÖ] †j‰æ] äqçÖ] †j‰ çâæ àʆÃm ¡òÖ h^f×rÖ^e l]…çÚªÚ àÒ ]ƒ^Ê àm‡^ËÏÖ]
D OL E
gÞ^q£Ö ^â†ã¿i Ÿ] l†Ú] ojÖ] èßmˆÖ] àÚ á]‚nÖ]æ äqçÖ] á^Ò h^ÏßÖ^e
Ðu LZ Ã ( gŠ e) [O LZ ]gúžì HyÒ ä ë)z {D1ZL L
Z KZ gzZ Ï ñ\
ç Mq
~ äâ iÆ \ å MX ì ï•á Ì[Õ~ ½Å kZgzZ Ï}™:C Ù ªz ðà » ŸLZ {z´Æ
ä*Š „: gzZ} ™: [Õ]gú~ x ZwZ ª qžì ~ g u 9èY ‰ ó C™[Õ'gú
ªóì *Ö »}nŠ Z%Ð kZ ÂN Y: ãT {zž Š c Š a kZ ¬» [OÃVÂgúž 6ê ó
VzŠ% bZÃTž• ï• á ~“ i kZB; VâzŠ gzZ {nžì zz ¸ ó* Ö »}n Ð [ Õ
ó Xó Š
cŠ ¬» äÖ Ã]gút ‚Æ
X • ïŠ ]i YZ Å% Å{n Ã]gú•Æ ]gz¢Y •t %Z
:• ˜òyZi ¯0Ô™ ( 6
ý p„Ú†jÖ] å]æ… é…ç 霆ÛÖ]æ Ü׉æ än× ä×Ö] oב äÖçÏÖ é…ç ^ã×Ò éœ†ÛÖ]æ
o× قi é†nã• é†n%Ò oâæ èߊÖ]æ h^jÓÖ] àÚ ^â^ßÃÛe ð^q^Úæ ”ç’ßÖ] å„â
ð o• ^ãÞ‚e àÚ †ã¿m á] ‡çrm Ÿ gÞ^qŸ] Ù^q†Ö] Ý^Ú] é…ç ^ã×Ò éœ†ÛÖ] á]
gÞ^qŸ] Ù^q†Ö] àÚ Ù^ì á^ÓÚ oÊ kב ]ƒ] ^Ú] ^â†nÆæ é¡’Ö] oÊ Üãi†–ve
DOMEé¡’Ö] oÊ é…çÃe ‹nÖ çãÊ é¡’Ö] oÊ ^ããqæ ÌŽÓi ^ãÞ^Ê

ÏZ gzZt 'ì ,ŸZg ‚ » ]gúžì e Zzg Å ~èF?Š Å kZ óì ,ŸZg‚ » ]gúgzZL L


ž• C™ª kZ ó• ðƒŠg Zz ~ <
ÑŠ 6]! Û Ð ]ÒžŽ Ð mÀ~uzŠ Å b§
 zy M Œ
]gú~ VÂgßVâzŠ Å i ú) c ƒªq Å i úXì ,ŸZg‚ » ]gút ‚Æ VzŠ% bZ
V˜ ƒ „g| 7i ú(+Z Ë]gú¤ Z V; Xce * ƒ 7CÙ ªt ‚Æ VzŠ%z ðà » ŸÆ
ó Xó ì 7ï• á ~,{n »]gú~ i úèY ì ó $Ë wÅ{n CZ~ i ú{z ÂVƒ: Š%bZ
, »]gú~ iú
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
110 {Š6»}n
Æ }n Æ £Z x â Z ä ¨¦g/X ì 74ZŠ ~,Æ ]gú{n ~ i úq Š 4ƨ ¦
žŽ ì HyÒ Ã,kZ ~ w ¸kZ LZ ä £Z x âZžì Å ô=¸ Åw ¸áZz äƒ: 4ZŠ ~,
X Ï}™g (Z ~ ª q Åi ú]gú
:• D â • ÛC
ò Éx âZ ( 1
DONE
é¡’Ö] oÊ é…ç ‹n×Ê D^ããqæŸ] é…çÂE èÇÖ^fÖ] Dé†vÖ] ØÒE æ
ó 4ZŠ ~,Æ
q Åi ú{n ì
, » ]gú~ ª ó }n ñZÎóŸZg ‚ » ]gúŠ Zi M Ú!Ù gzZL L
C
EX ó ì
ó 7
Ѩ!
:• ˜ òU÷ 0Z)´ ( 2
äÞ] é†nfâ àe] †Òƒ än× “Þ ^â†Ë¾ ojFu Dé…ç ^ã×ÒE èÇÖ^fÖ] Dé†vÖ]æE
ÌŽÒ é†vÖ] 霆Û×Ö ‡çrm äÞ] gâ„ÛÖ] oÊ Í¡ì Ÿ DäqçÖ] Ÿ]E ý …çãŽÛÖ]
^ãÃnÛq á^e ÙçÏÖ] ‚Ûuœ Ð×›œ ‚Îæ å†nÆæ oßÇÛÖ] oÊ å†Òƒ é¡’Ö] oÊ ^ããqæ
D OOE
é¡’Ö] †nÆ o×Â æœ äqçÖ] ]‚ ^Ú o× ÙçÛvÚ çâæ é…çÂ
¹g•ÃñZg kZ ä {çG.2E4X0Z óÌo* VŒ ì 4ZŠ ~,x ÓÅx Ó]gúŠ Zi M L L
Æ kZžJ
aÆ ]gúžì 7s%Z ðÃ~ ]! Ø èÆ£Z x â ZgzZ XÆ}n ñZÎ'ì
kZ ~ <
Ìw¸t ÞÐ £Z x â ZgzZ Xì ŠŽñ~ {)z ož 6 ì ó ^
Y ´g î{n CZ ~ ª q Åi ú
Q c
ì ŸZg ‚ {z´Æ }n  c Š Z%Ð w¸kZX ì ,ŸZg‚ » ]gúžì Š H eZzg
X óì
ó ;gƒ™f »ª Ù !
q ÅC Ð i úVŒ
:• ˜òŠ 0Z)´ ( 3
p„Ö] h^f×rÖ] ‹f×i á] é¡’Ö] oÊ ^ãn× ‹nÖ äÞ] Å^ÛqŸ]æ “ßÖ^e kf$ ‚Î
á]æ ^ãjne oÊ o×’jÊ „òßnuæ kq†ì ]ƒ] ÔÖƒ ^ÛÞ]æ ^ãjne oÊ kÞ^Ò ]ƒ] ^â†jŠm
gne¡rÖ] ð^Þ•^e †ÚŸ] ØfÎ Ÿæù] ànŽÛm àÒ ^ÛÒ ^â^Ú‚Îæ ^â]‚mæ ^ããqæ pçÖ
D OPE
†¿ßÖ] é…çÃe è_fi†Ú é¡’Ö] oÊ é…çÃÖ] kŠn×Ê àãn×Â
_7i ú{zžì 7xiÑt a Æ ]gú~ i úžì " U
]! t Ð q ) Z gzZ ôÜùL L
Ð y{z²ì ‰ Ü z k Q ¬» [OXá Ö Ã\ M LZžñ hzZ b§kZ [O~ y‰ Ü z
ž 6 óVƒ: VYC Ù ªVî 0 B; VâzŠ ó{n » kZì e Ïñ7i ú~ „ y{z :X φC
c Ù !
gzZ, » iú:X ‰¹ ( C Ù !
Ð y ) ¬ Ð wz4 Æ ¬Æ ä\ Æ [O6zZ LZ 'gú
Ä ó Xó ì 7qZ, »Ã
5E
:• ˜ òöÐE
4DZ ÏYZ Š- 0 ¦% #Z ( 4
DOQE
^ããqæŸ] é¡’Ö] oÊ é…ç ^ã×Ò èÇÖ^fÖ] é†vÖ]æ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
111 {Š6»}n
X óì
ó ,Æ}n ñ ZΟZg ‚ » ]gúÚ!
~ i úgzZL L
:• ˜ Uò ãc ç0Z)´ ( 5
é…ç 霆ÛÖ] &m‚vÖæ Ý‚Ïi ^ÛÖ ^ããqæŸ] é¡’Ö] oÊ é…ç ^ã×Ò èÇÖ^fÖ] é†vÖ]æ
DORE
p„Ú†jÖ] å]æ…
?Š ÅkZgzZX ì [ ƒ yÒ ¬ž 6óì,Æ}n ñZΟZg ‚ » ]gúÚ! ~ i úgzZL L
X óì
ó ,ŸZg ‚ » ]gúžì e
Zzgt Å ~èF
:• ˜ òÄÏnŽÛÖ] Z0-{gzZ ®
ò Z !
ZvZ†0yÑ ( 6
VÝ^ŠÎ] è$¡$ oÖ] ÜŠÏi è×e^ßvÖ] ga„Ú àÚ …ç`ŽÛÖ] o× 顒Ö] oÊ é…çÃÖ^Ê
Ÿ] é…ç ^ã×ÓÊ èÇÖ^fÖ] é†vÖ] é…ç è¿×ÇÛÖ]æ ý è_‰çjÚæ èËËíÚæ è¿×ÇÚ
D OSE
†¿ßÖ] oÊ é…ç á^Ò á]æ é¡’Ö] oÊ é…ç ‹nÖ äÞ^Ê ^ããqæ
©EB& óî•E Ø è g•Æ¨¦L L
Ò›E!'ôágzZ îªE E Ò›E!
Š Zi M î•E
Ú! :• 9&Å,~ i ú._Æ <
ì 7,~ i ú{n » ]gúèY Æ ó }n ñZÎì ŸZg‚, » kZ :X ì , » ]gú
X óì
ó ,Ð g±ZÆÚ Šp¤ Z
{n » ]gúžì t q Z ó• ~z%]c
Zzg zŠ ~ }g !
Æ,Æ ]gúÐ £ ò Z x â Zžt x¯dÜ
~ w Z¸Z VâzŠ Xì 74ZŠ ~,{n » ]gúžt w¸ZuzŠ X • 4ZŠ ~,Ìo* Æ kZž ©
² óÏ}™g (Z t ‚Æ Š% bZ {zžŽ ì ~ }g! Æ, kZÆ ]gúw¸ª žì t r
Ù ªÐ w Z¸Z Ñ!
C {gÃèž 6 ìó ñZg ¸ ÌŨ¦Xì ~}g ! Æ,Æ ]gú~ i úw¸ZuzŠ
Xì ò :¸ Ì»Y f ~Š:Æ¢q§zšX ì ;gƒ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
112 {Š6»}n

xg X `
ga„Ú ^Ò ÄÊ]ç•
• ët «Z؉Xì » îG 0½É ➎ ì „z ã½Ý » «ZØ~ }g ! Æ }Š6Æ }n
Æ ]gúÐzz Å• {z p óì ~z%w¸¸ ÌÐ w• á x âZ óì 74ZŠ ~,Æ ]gú{nž
gzZ ì 4ZŠ ~ ,Æ ]gú{n q Š 4 Û xiÑ*
Æ «ZØg/%Z X • ïŠ g Z Œ Ö Ã}n LZ a
Ù ]gúÉ óì 7mðÃÐ äƒ: c
VzŠ% bZ {n CZ ~ w qC äƒÆ •» äÖ Æ }n
X ÏÇg™ Ö Ð
 Æ• [Žz »}Š6Æ}n
Ð:
Û xi Ñ Ã} Š6Æ }n Ð zz Å• pD™7g Ñ~,Ã}n Æ ]gú«Z؉
gZ Œ
X •ïŠ
E oBÄ
:• D â•Û òw•Z ö Z +-Z ix âZ ( 1
-
oÊ áçÓi á] Ÿ] èfÏßjÚ éœ†ÛÖ]æ Øn%Ûiæ é…ç‘ änÊ hç$ oÊ o×’m á] å†Ómæ
oÖ] †rm ^ãnÖ] †¿ßÖ] àÚ Ìnì á^Ê †¿ßÖ] à á懆jvm Ÿ gÞ^q] Õ^ßâæ ‚rŠÚ
D OTE
Œ‚ÏÛÖ] knfÒ é…^mˆÖ] Ä•]çÚ oÊ †n%Ò ]„âæ h^ÏßÖ] ÄÊ… ^ãn× ݆u •^ŠËÖ]
Ì-7i ú™X [Õ » ]gúb§ÏZ ì ó {z( óVƒk  z£~ T -7i ú~ } À, ZL L
: o ôZ Ð ~Ã$žŽ Vƒ ÌbZ¼ V;z gzZ ƒ ~ KË]gúžÆ kZ ñZÎ ì ó {z(
Â Ç “ Š Yžƒ ŠŽñ60 Z » ]!kZ Ð Ú Š s§Å ]gú~ ]Ñq , Z ¤ ZX Vƒ D™
}]â £Æ]gc i6gîx ¬ wj â (ZgzZ X ǃx Zw *
g@
Z [Õ Ì~ ª q Åi úaÆ ]gú
X óì
ó @
Y c
0 
~ {)z kYZ š
:• ˜ ~} g ! Æ} Š6Æ} n Æ ]gú~ x ZwZ ª qòw• á xâZ (2
˜Ãe æ] ^ãe^f×q oÞ‚i Œ^ßÖ] àÚ †jŠÖ] ‚m†i 釅^e kÞ^Ò ]ƒ] 霆Û×Ö áçÓmæ
o_Çi oju ^ããqæ à änÊ^riæ ^㉜… ÑçÊ àÚ ^ãe^n$ àÚ ÔÖƒ †nÆ æ] ^â…^Ûì
àe ‚nÉ ^Þ†fì] gÏjßi á] ^ãÖ áçÓm Ÿæ ^ããqæ o× †jŠÖ^Ò ^nÊ^rjÚ ^ããqæ
Ÿæ ^ãe^f×q àÚ ^ãn× oÖ‚i Ù^Î Œ^f àe] à ð^_ à sm†q àe] à ÜÖ^‰
Ù^Î äne] à Œ¨^› àe] à sm†q àe] à ÜÖ^‰ àe ‚nÉ ^Þ†fì] ý äe h†–i
DOUEgÏjßi Ÿæ ^ããqæ o× ^ãeç$ èÚ†vÛÖ] 霆ÛÖ] Ù‚Ši

gŠ e KZ ÂÏì e *
z‰» kZ c Ù !
™{Š6Ð VÍßgzZ σC  gzZL L
GLÅq ) ]gúZ
( ~ x ZwZ ï

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
113 {Š6»}n
gzZ ÏÇg µ Z Ð }n LZ ÐZ gzZ Ï}Š wZe 6u LZz ðà » VzÀ LZ {z´Æ kZ c
Š wZe {Š6ðÃÐ M Æ }n ž 6óìg µ Z Ð ŸZÀž Ï| J e b§kZ Ã}n LZ
c
ä w• á x â Z aÆ ]oÆ •ñkZˆ Æ kZ ) Xì 7^ ™[Õa Æ kZgzZ X ñY
Y *
ÜÐ k ñ „0Z {z Ð ó Y « {z Ð
ó ó̀0Z {z ó~Š¸ä Ý‚ 0G… (• ÅyÒ ]c Zzg zŠ
…'7Ïf ÃgŠ e KZ 6
 ÃkZ gzZ Ïá \ zZ LZ ]gúž c Û äk
â• ñ „0Zž • D™
VrZž • D™ÜÐ \! ó ó̀0Z {zó~Š¸ä Ý ‚0 G
LZ {z gzZ Ð kî ¤ 0Z {z Ð
ó Xó Ïê 7[ÕgzZ Ïñ\ 6}n LZÃ} À LZ ]gú~ x ZwZª q ¹ä
:• ˜ ~}g ! Æ c ÅóÆ ]gúèòãZzÕZ?Z† #Z ( 3
hçqææ èÚœ æ] kÞ^Ò é†u ^ãnËÒæ ^ããqæ Ÿ] ^ãÞ‚e †jŠm ^Ú éœ†ÛÖ] o× grnÊ
DPLE^fÖ^Æ èßjËÖ] oÊ ÄÎçm ^ÛãnÖ] †¿ßÖ] áçÓÖ Øe é…ç ^ÛãÞçÓÖ ‹nÖ é^nvÖ] oÊ ^Ûâ†j‰

Vð; VâzŠgzZ}n ñZÎá Ö ÃŸÆkZžŽì ~gz¢ * ƒ ZÀ ÚZ (aÆó )Æ]gúLL


ì 7Z Je »Vð; VâzŠgzZ}n ~ Ï0
 ZzÐzz kZ — igzZXƒ ~&
ß c ó
ƒŠZi M ]gú{zìeÆ
Xóì
ó k̄ !»•Ãs§ÅyZ]‡zZ ÒZžì Z JeÃyZakZÉó•,»]gútž
 Zz—
:• ˜ ñƒ D™c ~}g ! Æ óÆ ]gúïG GL3!ò~Š mZ ̇0£Z #Z ( 4
hçqææ !ànËÓÖ]æ äqçÖ] ]‚ ^Ú èÏnÎ… çÖæ o%Þ¢] àÚ †j‰ ^Ú grnÊ
DPME
^fÖ^Æ èßjËÖ] ÍçíÖ Øe é…ç ^ÛãÞçÓÖ ‹nÖ é^nvÖ] oÊ^Ûâ†j‰
ó Vð; VâzŠ gzZ }n ñ ZÎ}Š ,
Æ J e ÃŸÆ kZžŽ ì ~gz¢ Z À ÚZ a Æ ]gúL L
ž7Z Zza kZ — J e » Vð; VâzŠgzZ}n ~ Ï0
igzZX ƒ: VY „ ~&
ß]gú{zì e
Xóì ó Lgge »•Ð kZ ]‡zZ ÒZžì Z  Zza kZtÉ ìó ,t
 Æ,[Žz »}Š6Æ}n
Ð:
Ã}n LZ Ð VzŠ% bZ a Æ ]gúZ® ì ó 4ZŠ ~, {n » ]gúq Š 4
Æ «ZØg/
Xì Z Zz *
Ö
Û~
:• D â • ò pŠúÝ°Z†)´ ( 1
ànÂçÓÖ] oÖ] ànËÓÖ]æ äqçÖ] pç‰ ^ãÞ‚e ÄnÛq é¡’Ö] oÊ l]…ç Äe…] ^ãÖ
D PNE
^ãÞ‚e ÄnÛq gÞ^qŸ] Ù^q†×Ö èfŠßÖ^eæ
ó Vð; VâzŠgzZ}n ñZÎì,Ÿx Ó » kZ ~ i úX •,geÆ ]gúL L
VzŠ%bZgzZ Æ
X óì
ó ,ŸZg‚ » ]gút ‚Æ
Æ ]gúÃ}n gzZì H] mZ »}Š6Æ}n (F~ ~g ]Z ì äòã ?v0Z)´ ( 2
Û ñƒ D™ bÑÅe
:• D â • Z Å ~g g v0ZXì Hg Ñ~,
Zzg q

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
114 {Š6»}n
DPOE
gÞ^q¢] Ù^q†Ö] àÚ éœ†ÛÖ] h^rju] hçqæ änÊæ
X óì
ó Z ™{Š6Ð VzŠ%bZaÆVÂgúžì ?Š ÌÅ]!
 Zz * utL L
kZ g
:• ˜ ~ bÑÅe Zzg q
Z(gzZ q
Z
DPPE
àãâçqæ àn_Æ p] á†Ûjì^Ê
X ó óB ,
J eÃVzn LZ 'gúžìt È » á†Ûjì^ÊL L
:• ˜ òà Zçx â Z ( 3
D PQE
äÏu oÊ éœ†ÛÖ] äqçÒ é…ç ^ãÏu oÊ Øq†Ö] äqæ á] ÙçÏÞ ^ߊÖ
ó Xó ì,aÆŠ%{n »]gúž 6ì, b§ÏZaÆ]gúÌ{n »Š%žë 7t ë L L
:• ˜ ò~g éE
5G
4ÉZ/0~zâ·x â Z ( 4
oâæ ^â†Ë¾ èÚ¡Î oju ^ãÞ‚e ÄnÛq ^ãÃe]…æ ý l]…ç Äe…] ^ãÖ é†vÖ]æ
àÚ ðo• oÖ] †¿ßÖ] ofßqŸ] Øq†Ö] o× ݆vnÊ gÞ^qŸ] Ù^q†Ö] ‚ß ^ãi…çÂ
D PRE
äß ÔÖƒ †j‰ 霆ÛÖ] o× grmæ ÔÖƒ
Æ kZžJ ó ,ŸZg ‚ » ]gúžì t n¶a ' • ,ge a Æ ]gúŠ Zi M gzZL L
VŒ ì
Æ ]gúa ÆŠ% bZ Xì t ‚Æ VzŠ% bZžŽ ì ,{z » ]gút X ÌÚZ F
Æ o*
 Zzt a Æ ]gúgzZ ì x Zw9Š s§Å{ ËÆ Ÿ
J e ß}g‚ LZ {zžì Z
,
X óÇ
ó g™
:• ˜ òò çG

.>E Z yÑ #Z ( 5
ofßqŸ] †¿ßÖ èfŠßÖ^e é¡’Ö] t…^ì ^ãi…ç ^Ú] é¡’Ö] oÊ p] Dé†vÖ] é…çÂæE
݆vnÊ èÏnÎ… çÖæ èßjËÖ] àÚ] ‚ß çÖæ ànËÓÖ]æ äqçÖ] oju ^ãÞ‚e ÄnÛq oãÊ ^ãnÖ]
DPSE
^ãßÚ ¡’ËßÚ †Ë¾ èÚ¡Î çÖæ ^ãÞ‚e àÚ ®• oÖ] †¿ßm á] ofßqŸ] o×Â
VâzŠ gzZ {n X ì ,ŸZg ‚ » ]gút ‚ÆŠ% bZC Ù !
Ð i úX,~ i ú » ]gúŠ Zi M gzZL L
Xƒ Ì: g e » • ì e (Ï ñÖ ÃVð; VâzŠ gzZ }n LZ ]gú) • ï• á ~ kZ ÌB;
Æ kZ {zžì x Zwa Æ bZ : ( ì ¸, » kZ ÌQ) ƒ Š 1 ¯ xÝÃ]gúŠ Zi M Ëc
X óƒ
ó Š
ƒ Z] á ZF»o*
Ð ŸžŽƒ: VY „ • , Zt ì eAŠÃ{ ËÆy$ 
D™4ZŠ ~,Ã}n Æ ]gú«Z؉X ì P MÐ îG0½É â •ñ » «ZØžt x¯dÜ
]‚÷‰ pD™74ZŠ ~,Ã}n Æ ]gú«Z؉²X • b‡Æ}Š6Æ}n éS}O $E gzZ •
X • b‡Æ [Ž zÆ}Š6Æ}n Ð spÆ • ª èÃm…„×Ö

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
115 {Š6»}n

Q`
Ñ^Ëi] ^Ò ð^Û× á^Û׊Ú
‰žì ¸žÜ » kZì Å cŽ ä ëÐ áZjÆ Y •~ }g ! Æ }Š6Æ }n
•Æ ]gz¢Y •t) ǃ Z  Zz Ð zz Å • {Š6» }n t ‚Æ xø* c
bZ q Š 4
Æ Y•
]gú~ VÂgßVâzŠ ƒ: c ƒ60 Š 4
Z »• q Æ ‰gzZ ( • ï Š ]i Y Z Å%Å{n Ã]gú
Æ Y •x Óžì À Ìt ³q Z ÂñY c 5¤ Z à ò} VâzŠ y Z X ǃ Z  Zz {Š6» }n a Æ
g;Z Y‰& ì³{z ¸ Xì xi Ñ {Š6»}n ~ ÏŠŽñÅ•óÆònÈè‡ñZÎ óq Š 4
:• ïŠK Üë]Zg „ÅY fP Ð ~ yZXì Hy Ò ~ ] >KZ ä Y f
:•Dâ• Û ~ ô=Å óYó •ZguLLgzZóó^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ ò Š!
M ~
$ ]ôLLe M x/ZÒ)´ ( 1
Ù‚mæ èq^vÖ] ½]†j•] Ý‚Â &m‚vÖ]æ èm¤] Ñ¡›] †â^¿Ê èßjËÖ] Íçì ‚ß ^Ú]
Ÿ l]†Ê^‰ àq†ím á] ð^ŠßÖ] ÄßÚ o× ànÛ׊ÛÖ] Ñ^Ëi] èq^vÖ^e å‚nnÏi o×Â
D PTE
ᡉ…] àe] äÖ^Î Ñ^ŠËÖ] é†%Ò ‚ß ^Ûn‰
ðÎ: oÑÅ]gz¢žì @ ugzZ e
ƒ x¥¸ Ð g Ù ª Âì m»g eÆ • J
 MC V˜L L
]!kZ » Vâ ›žìt ?Š Åä™ÈB‚Æ ]gz¢Ãt :ZÆ g ugzZ e
 M²X ñY
Å VÍß Éò6gîm{ Ç ñY H IÐ å
CÙ !B‚Æ }n A ÃVÂgúžì t ·Z 6
ó Xó ì ¹ä ysgZ 0Zž 6óñYƒ]Ò
:•˜ ~ ô=Å óYó •Z guL LgzZó ó^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ  M ò~gzg–£Z 2• ( 2
$ ]ô LL e
oÖ] t^jvi ^Ú Ÿ] gÞ^q£Ö †ã¿i á] ^ãÖ ‡çrm Ÿ kÇ×e ]ƒ] 霆ÛÖ] á] •]†ÛÖ]æ
èßjËÖ] àÚœ ‚ß ]„âæ ànËÓÖ]æ äqçÖ] Ÿ] é•^ã• æ] è×Ú^ÃÚ oÖ] èq^v×Ö …^`¾]
o× ànÛ׊ÛÖ] Ñ^Ëi] èq^vÖ^e å‚nnÏi o× قmæ ¡Ê èßjËÖ] àÚ ÍçíÖ] ‚ß ^Ú]æ
DPUE
å…çã¾æ •^ŠËÖ] é†%Ò ‚ß ^Ûn‰ Ÿ åçqçÖ] l]†Ê^‰ àq†ím á] ð^ŠßÖ] ÄßÚ
Æ VzŠ% bZ {zžì 7^ Yt aÆ kZ ÂñYƒ yZŽ ]gúZ  žìt Š Z%Ð g uL L
cä7]gz¢~ A ç ËñZÎÃ{ ËÆ Ÿ{z´Æ Vð; VâzŠ gzZ }n LZ t ‚
ó : 60
» äƒ Za Æ • V˜ ƒ Z » •²ì ‰ Ü z kZ ¬t gzZ X}™C
Ù ªóÆ ¶Š „ZÍ
Vâ ›žìt ?Š Å ä™ÈB‚Æ ]gz¢Ãg u kZgzZX ì 7]i YZt V;zƒ60 Z
zŽ²6gîm{ Ç ñ Y H IÐ åC Ù !
B‚Æ }n A ÃVÂgúžì t · Z6]! kZ »
X óƒ
ó Š
| (Š Y
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
116 {Š6»}n
:• ˜ ñƒ D™Üw¸» ysgZ 0Z~ ô=Å ó Yó • Z g u L Lòã»Øx â Z ( 3
Ù‚mæ èq^vÖ] ½]†j•] Ý‚Â &m‚vÖ]æ èm¤] Ñ¡›] †â^¿Ê èßjËÖ] Íçì ‚ß ^Ú]
l]†Ê^‰ àq†ím á] ð^ŠßÖ] ÄßÚ o× ànÛ׊ÛÖ] Ñ^Ëi] èq^vÖ^e å‚nnÏi o×Â
DQLEÑ^ŠËÖ] é†%Ò ‚ß ^Ûn‰ Ÿ åçqçÖ]

VâzŠžì @ Ù ªÆ g
ƒ x¥¸ Ð C ugzZ e M Âì 60Z » äƒ Za Æ • J
V˜L L
ÈB‚Æ ]gz¢Ãg  M²X ñY H: ÈB‚Æ oÑÅ]gz¢ÃyZgzZ • Ç
ugzZ e
IÐ åCÙ !
B‚Æ}n A ÃVÂgúžì t · Z6]! kZ » Vâ ›žìt ?Š Å ä™
X ó óñYƒ ]ÒÅVÍß Éò6gîm{ Ç ñY H
:• D™ÜÐá ZjÆòg åE 5.ÅZ0Z~ ~g g bÑ óòã?v0Z ( 4
E
X^㉜… o_Çi á] ^ãÖ á]æ X Í^ËíÖ]æ Xä×Ò ¼níÛÖ] ‹f×i 霆ÛÖ] á] o× ]çÃÛq]
†¿Þ à äe †jjŠi ^ËnËì Ÿ‚‰ hç%Ö] än× قŠjÊ ^ããqæŸ] ^â†Ã• †jŠiæ
DQME Ù^q†Ö]

Ì} iñgzZ Ïê ñƒ ÷ } Àx Ó( ~ x ZwZ ª
q) ]gúžì q ) Z6]! kZ »DI ZL L
ž @
Ïá\ ó }n ñZÎÏ ñÖ ÃVß !
Z À ‚ - 6}nÆ gzZ Ï| J eÃu LZgzZ Ïê
ó Xó n $)gfÆkZÐ VzÃÅVzŠ%
:• ˜ ~}g ! Æ}Š6Æ ]gú~ x ZwZ ª qòU)ZŠ0Z ( 5
hç%Ö] Ù‚Ši ^ãÞ^Ê ^ãßÚ ^fm†Î Ù^q†Ö] …æ†ÛÖ ^ããqæ †j‰ oÖ] kq^ju] ]ƒ] ^Ú^Ê
DQNE
^Ê¡ì änÊ Ü×ÃÞ Ÿæ ^ããqæ o× ^㉜… ÑçÊ àÚ
Ï}™kC]gz¢ÅäÖ Ã} n LZÐzz Å äg¦ Ð d
Œ Û Æ VzŠ%]gúZ
 :L L
X óì
ó 7s%Z Ì» Ë~ kZ J 6}n LZ Z ÀÐu LZ Â
u ÅD}g øgzZ Ïá \
:• ˜ ~}g ! Æ}Š6Æ ]gú~ x ZwZ ª q Ï ò YZ)ZŠ0Z ( 6
ÑçÊ hç%Ö] Ù‚Ši ^ãÞ^Ê ^ãßÚ ^fm†Î Ù^q†Ö] …æ†ÛÖ ^ããqæ †j‰ oÖ] kq^ju] á^Ê
ÔÖ^Úæ ð^_ Ù^Î äeæ èŽñ^Âæ á^Û% à ÔÖƒ pæ… !^ããqæ o× ^㉜…
D QOE
^Ê¡ì änÊ Ü×ÃÞ Ÿæ àŠvÖ] àe ‚ÛvÚ æ Ñ^v‰]æ oÃÊ^ŽÖ]æ p…ç%Ö]æ
ZÀ CZ ÂÏ}™kC]gz¢ÅäÖ Ã}n LZÐzz Åäg¦ Ð dŒÛ ÆVzŠ%]gú¤ ZLL
xâZ ó~gN ó´ â x âZ Yó «gzZì w®ÐñȬ ]|gzZ y¢]|t X Ïá \
6}n LZÐu
X óì
ó 7s%Z ðÃ~ kZJ Ø è ¸ Ì»·x âZgzZ tGZ ów•
uÅD}gøgzZì < á
Xì Z Ö Ã}n LZ a Æ ]gú~ ÏŠŽñÅ• c
 Zz * •Æ ]gz¢ž Zƒ "U :
Xì t · Z »Y fx Ó6kZgzZ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
117 {Š6»}n

ÙZj
!oËŠßÖ] •çÛvÚ àe ‚Ûu] àe ä×Ö]‚f l^Ò†fÖ]çe] XNT ” XÐñ^΂Ö] ˆßÒ DM
!NQT ” XM‚×q Xèm]‚`Ö] XoÞ^ßnƆÛÖ] †Óe oe] àe o× àm‚Ö] á^a†e DN
MNM”XQ‚×q XoÞ^‰^Ò Ý^Ú] XÄñ^ß’Ö] Äñ]‚e DO
!ä9ñçÒ Xèm‚q^‰ èfjÓÚ XQT ” XM‚×q X‚ßãÖ] ð^Û× àÚ èÂ^Ûq Xèm‚ßãÖ] pæ^jËÖ] DP
!læ†ne oe†ÃÖ^e gjÓÖ]…]• XOMQ ” XO‚×q X”^’rÖ] †Óeçe] XᕆÏÖ] Ý^Óu] DQ
!NSN ” XO‚×q X”^’rÖ] †Óeçe] XᕆÏÖ] Ý^Óu] DR
äÞ^ì…^Ò äfjÓÚ XMOM” XoÖ¡fÞ†ŽÖ] o× àe …^Û àe àŠu X|^–mŸ]…çÞ àjÚ |†• oÊ |¡ËÖ] oÎ]†Ú DS
!o2]†Ò É^e Ý]…• XgjÒ l…^ri
ð^nu] …]• XSN ” XN‚×q X…^jíÛÖ] …• o× …^jvÛÖ] •… XoÏŽÚ‚Ö] àm‚e^ ˆmˆÃÖ]‚f àe †Û àe ànÚ] ‚ÛvÚ DT
!oe†ÃÖ] ']†jÖ]
!læ†ne èʆÃÛÖ] …]• XNTP ” XM‚×q XoËßvÖ] ÜnrÞ àe] àm‚Ö] àm‡ XÐñ^΂Ö] ˆßÒ |†• Ðñ]†Ö] †vfÖ] DU
…]• XMNM ” XM‚×q XoßÓvÖ] oßnÃÖ] ‚ÛvÚ àe o× àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ¨¡Â XoÏjÛÖ] |†• oÊ oÏjßÛÖ] …‚Ö] DML
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]
!ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• XNNM ” XM‚×q XoÖçfn×ÓÖ] á^Ûn׉ àe ‚ÛvÚ àe àÛu†Ö]‚f X†ãÞŸ] ÄÛrÚ DMM
!o–ÏÞ] ‚ÏÊ l^Ú ]ƒ^Ê ^nu Ý]•^Ú Øq†Ö] ØÛÃm ^ÛÞ]æ h^e XsvÖ] h^jÒ XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ DMN
oe^fÖ] oË_’Ú XNM” XO‚×q XoÞ^Î…ˆÖ] ̉çm àe oÎ^fÖ]‚f àe ‚ÛvÚ ä×Ö]‚fÂçe] XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ |†• DMO
!†’Ú of×vÖ]
äfjÓÚ XPLMXPLL” XM‚×q XoÓÖ^ÛÖ] pæ^’Ö] ‚ÛvÚ àe ‚Ûu] în• X†nÇ’Ö] |†ŽÖ] o× pæ^’Ö] än•^u DMP
!†’Ú Xof×vÖ] oe^fÖ] oŠnÂ
gjÓÖ]…]• XOPQ” XM‚×q XoÓÖ^ÛÖ] oÎ牂Ö] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚ X†nfÓÖ] |†ŽÖ] o× oÎ牂Ö] än•^u DMQ
!læ†ne XènÛ×ÃÖ]
èÃf_Ú XPLM ” XM‚×q XoÓÖ^ÛÖ] pæ^’Ö] ‚ÛvÚ àe ‚Ûu] în• X†nÇ’Ö] |†ŽÖ] o× pæ^’Ö] än•^u DMR
!of×vÖ] oÖ^fÖ] oŠnÂ
!MPT ” XM‚×q Xo_nÏߎÖ] …^jíÛÖ] ‚ÛvÚ àe ‚Ûu] X Øn×íÖ] èÖ•] àÚ Øn×vÖ] ga]çÚ DMS
!læ†ne èʆÃÛÖ]…]• XNTQ ” XM‚×q Xoßne†ŽÖ] gn_íÖ] àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] ‹Û• Xt^jvÛÖ] oßÇÚ DMT
!MMLXMLU ” XNN‚×q XänÛni àe] Ý¡‰Ÿ] în• X änÛni àe] pæ^jÊ ÅçÛrÚ DMU
!læ†ne Xoe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] XNNS ” XMP‚×q Xof›†ÏÖ] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚ Ý^Ú] XᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ] DNL
!læ†ne èʆÃÛÖ] …]• XMQSU ” XO‚×q Xoe†ÃÖ] àe] XᕆÏÖ] Ý^Óu] DNM
!QTR ” XRt Xo×nÏË• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•] DNN
!R ” XØfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú] Xð^ŠßÖ] Ý^Óu] DNO
!Q ” XØfßu àe ‚Ûu] Ý^Ú] Xð^ŠßÖ] Ý^Óu] DNP
!MMLXMLU ” XNN‚×q XänÛni àe] Ý¡‰Ÿ] în• XpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ DNQ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
118 {Š6»}n
!†¿Þ èÖæ• oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] XONXOM ” XR‚×q X p‡çq àe] äÚ¡Â X†nŠÛÖ] •]‡ DNR
!äÓÚ XèÚçÓvÖ] èÃf_Ú XOLU ” XM‚×q Xoiç`fÖ] ‹ Þçm àe …ç’ßÚ Ý^Ú] XÅ^ßÏÖ] Í^ŽÒ DNS
!PPT ” XMQ‚×q XänÛni àe] äÚ¡Â XänÛni àe] pFæ^jÊ DNT
!OSNXOSM ” XMQ‚×q XänÛni àe] äÚ¡Â XänÛni àe] pFæ^jÊ DNU
!MMMXMML ” XNN‚×q XänÛni àe] äÚ¡Â XänÛni àe] pFæ^jÊ DOL
!POXPN ” XM‚×q Xá]‡çÊ àe xÖ^‘ înŽÖ] X oãÏËÖ] “í×ÛÖ] DOM
!RQ ” XM‚×q Xoiç`fÖ] ‹m…•] àe …ç’ßÚ XÄe†ÛÖ] šæ†Ö] DON
!oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ] XOROXORN ” XM‚×q Xo×fßu x×ËÚ àe] XÅ‚fÛÖ] DOO
!MMQ ” XNN‚×q XänÛni àe] äÚ¡Â XänÛni àe] pFæ^jÊ DOP
!T ” Xo×fßvÖ] o‰‚ÏÛÖ] ̉çm àe oÂ†Ú înŽÖ] XgÖ^_ÛÖ] ØnßÖ gÖ^_Ö] ØnÖ• DOQ
!PT ” XM‚×q Xo×fßu á^mç• àe] XØnÖ‚Ö] |†• oÊ ØnfŠÖ] …^ßÚ DOR
XÄÏnŽÛÖ] o× àe ‚Ö^ì …çjÒ‚Ö]æ ØníÖ^e] ä×Ö]‚f àe á^Ûn׉ …çjÒ‚Ö] ÄßÏjÛÖ] •]‡ o× ÄjÛÛÖ] |†ŽÖ] DOS
!SR ” XN‚×q
']†jÖ] ð^nu] é…]•] XMTM ” XM‚×q XoߊvÖ] àm‚Ö] oÏi Ý^Ú] X…^’jìŸ] èm^Æ Øu oÊ …^nìŸ] èm^ËÒ DOT
!†_Î èÖæ• XoÚ¡‰Ÿ]
!gÃŽÖ] …]• XMNS ” XN‚×q XoÃÊ^• Ý^Ú] XÝŸ] h^jÒ DOU
!MMQ ” XO‚×q XoÞ]憎Ö] ‚nÛvÖ]‚f înŽÖ] Xt^jvÛÖ] èËvi o× oÞ]憎Ö] èn•^u DPL
!MMQ ” XO‚×q Xp•^fÃÖ] ܉^Î àe ‚Ûu] înŽÖ] Xt^jvÛÖ] èËvi o× p•^fÃÖ] ܉^Î àe] èn•^u DPM
XUS ” XM‚×q XoÃÊ^ŽÖ] Ý^ÚŸ] ga„Ú o× èm‚Û’Ö] l^íËßÖ] XoÞç×ÃÖ] p^–Ú •çÛvÚ àÛu†Ö]‚f äÚ¡Â DPN
!†’Ú XoÞ‚ÛÖ] èÃf_Ú
!ØvËÖ] àfÖ h^e X|^ÓßÖ] h^jÒ Xp…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ DPO
!àãeçnq o× àâ†Ûíe àe†–nÖæ h^e XᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ Xp…^íe xnv‘ |†• p…^fÖ] xjÊ DPP
!oe^fÖ] oŠn Äf_Ú XPU ” XN‚×q XoÖ]ˆÆ Ý^Ú] XÝç×ÃÖ] ð^nu] DPQ
!TL ” XM‚×q Xp…^ßjÖ] †Û àe pæçÞ ‚ÛvÚ Ý^Ú] XànÃÖ] é†Î |†• àmˆÖ] èm^ãÞ DPR
!OTT ” XM‚×q XoÚ†nrfÖ] á^Ûn׉ înŽÖ] Xgn_íÖ] |†• o× gnfvÖ] èËvi DPS
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]• XMLU ” XMM‚×q Xp•^e• Ün¿Â ÐvÖ] ‹Û• X•çfÃÛÖ] áç DPT
XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]• XPOM ” XMR‚×q Xp…ç¶Þ…^`‰ ‚Ûu] Øn×ì în• X•ç`rÛÖ] Ù„eDPU
!læ†ne
NPQ”XR‚×qXoÞ^Òç• Ý^Ú] X…^›æ¢] ØnÞ DQL
!PLR ” XO‚×q X†ru àe] Xp…^fÖ] xjÊ DQM
!OLQ ” XO‚×q XäÚ]‚Î àe] XoßÇÛÖ] DQN
!ONPXONO ” XO‚×q Xo‰‚ÏÛÖ] äÚ]‚Î àe] X†nfÓÖ] |†ŽÖ] DQO

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
119 {Š6»}n

Q[!
Z ÂgzZ {Š6»}n
iF

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
120 {Š6»}n

wzZ `
o×ÛÂ †i]çi
"U
 ÌB‚Æ iæLG ¢q çL¸“) J
% Z ( J ë™á Ð gzšÆ ~  wÎgÆ vZ {Š6»}n
Ù ž • ŠŽñY Zg M Å +¬z Y •gzZ É@
C z/ô§UM óg
uz y M ŒÛ OY ~ y*Ãk i } g ø Xì
{Š6» }n žì {g • á Z s§Å ]! kZ ~ g Š q Z Xì ;g òZg {Š6» }n ~0# Ö Q ~ gzš
~gzŠ Æ É@ z/ôž • ìg™ª ÑŠ 6] !kZ É@ z/ôg UM²X å~gzšÆ ~ vZ wÎg
ë,i Z {z´X ì [ ƒ " U B‚Æ bÑŠ {Š6»}n ~ yzÅZí c ÍX ‰CÖ {n CZ 'gúÌ
Æ yQžì @ ƒ"U t Ð T•K ÜwZ ¸ZÆ Y •gzZ +¬‰Ðá ZjÆ ~œC Ù ã½ä
Ð iF Z Â{Š6» }n žƒ ^6]! kZ ¿ðÊŽz! Æ kZ ¤Z X å òZg {Š6» }n Ì~ gzš
}nžì –t qÜäVMž • ïŠ ™ÜY Zg M Å[Zg;Z YP ëaÆ kZ Âì 7" U
U
Xì " Ð iæL% ZÂ{Š6»
G
X • b‡Æi ZŽ Æ Ú Š s§ÅVzŠç'MÆ VÂgúòà Zçx â Z : 1ñ]… oÒ o { Ö]ˆÆ Ý^Ú] ( 1
: • ˜ ñƒ ï Š ?Š ÅkZ
äqçÒ çâ Øe äÏu oÊ éœ†ÛÖ] äqçÒ é…ç ^ãÏu oÊ Øq†Ö] äqæ á] ÙçÏÞ ^ߊÖ
X ¡Ê èßjÊ àÓi ÜÖ á]æ ¼ÏÊ èßjËÖ] Íçì ‚ß †¿ßÖ] ݆vnÊ Øq†Ö] Ðu oÊ •†ÚŸ]
l^fÏjßÚ àq†ím ð^ŠßÖ]æ åçqçÖ] oÊçŽÓÚ á^ÚˆÖ] †ÛÚ o× Ù^q†Ö] Ùˆi ÜÖ ƒ]
D ME
tæ†íÖ] àÚ àÃßÚ æ] gÏßjÖ^e Ù^q†Ö] †ÚŸ ]æçj‰] ç×Ê
{n »Š%É óì ,a Æ Š% {n » ]gúž 6ì ,a Æ ]gú{n »Š%ž ë 7t ë L L
ÅkZ  ǃ60 Z »•¤ Z ªX ì aÆŠ%{n » a Ú! ž 6ì „ (Z (aÆ ]gú)
*
Ù Š%žì „g M ¬ ]!
C t Ð å èYX ì ^ Y 9Š Q ƒ:Ž¤ Z gzZ ǃ x Zw 9Š s§
~ZkZ ÌŠ%¤ Z X • Ç
CÙ !
™X [ Õ'gú²ó• ä C Ù !
B‚Æ}n A ~ äâ i
X ó ó@ Š ™ IÐ å
Y c C Ù !
ÃVÂgúc
@ Š ¬» Ü [ÕÃyZ ÂDƒ'
Y c  Æ VÂgú
Z'
ÆÚ Š s§ÅVzŠ%Æ VÂgúÌã ò ?v0Z: 1ñ]… oÒ o { Þ¡ÏŠÂ †ru àe] ( 2
:• ˜ ñƒ D™™f ?Š ÅkZX •` ™™f¬ ëž 6X • b‡Æ i ZŽ
‚q^ŠÛÖ] oÖ] ð^ŠßÖ] tæ†ì ‡]çq o× ØÛÃÖ] …]†Ûj‰] ‡]çrÖ] pçÏmæ
¼Î Ù^q†Ö] †Ú©m ÜÖæ Ù^q†Ö] àâ]†m ¡òÖ l^fÏjßÚ …^ˉŸ]æ Ñ]牟]æ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
121 {Š6»}n
DNE
ànjËñ^_Ö] àne ÜÓvÖ] †m^Çi o×Â Ù‚Ê ð^ŠßÖ] Üâ]†m ¡òÖ h^ÏjÞŸ^e
;g M ` ¿t Ð qzÑžì Qe ¾ÌÐ ?Š kZ Ãi ZŽ Æ Ú Š s§ÅŠ%Æ ]gúgzZL L
ÌLÃVzŠ%² ì ó i ZŽ »åÙ !
C ™X [Õ~ ª ó )aÆ VÂgúžì
q Å^gzZg Zi !

]
kZ ¬» VÂgúgzZ Š%žì ?Š Å]! kZt :X ÃNŠ : 7Z 'gúž Š c Š 7¬» [Õ
X óì
ó Z~Z
0Z •ÆZÆ Ú Š s§ÅŠ%Æ ]gúã ò »Øx âZ : 1ñ]… oÒ o
{ Þ^Òç• Ý^Ú] ( 3
:• ˜Ðá ZjÆv
‚q^ŠÛÖ] oÖ] ð^ŠßÖ] tæ†ì ‡]çq o× ØÛÃÖ] …]†Ûj‰] ‡]çrÖ] ‚m©mæ Ù^Î
¼Î Ù^q†Ö] †Ú©m ÜÖæ Ù^q†Ö] àâ]†m ¡òÖ l^fÏjßÚ …^ˉŸ]æ Ñ]牟]æ
sju] ]„ãeæ ànjËñ^_Ö] àne ÜÓvÖ] é†m^ÇÚ o×Â Ù‚Ê ð^ŠßÖ] Üâ]†m ¡òÖ h^ÏjÞŸ^e
D OE
oÖ]ˆÇÖ]
žì Cƒ ÌÐ ]! kS G @ÅXkZgzZì ^ Y 9 Š s§ÅŠ% » ]gúžì ¹äòv0ZL L
i ZŽ »åÙ !
C ™X [ Õ ~ ª ó )a Æ VÂgúžì "
q Å^gzZ gZi !

] Ut Ð iF ZÂ
X ÃNŠ: ÃyZ 'gúž Š c Š 7¬» Ü [Õ ÌLÃVzŠ%² óÃNŠ : ÃyQŠ%ž @ì ó
?Š Ìä àò Z çx â Z Ð ÏZ Xì Z¬» Vƒz¤
G
VâzŠžì ?Š Å ]!kZ iæL Z Ât :
%
ó Xó ì ~ñ
À ` Mž 6 ‰ ó Ç Ù !
C Ð y™X [Õ'gúy›~gzšC Ù ž Zƒ "
U t Ð iFZÂ:
» ]! kZ vߎ @'Æ kZ X • C™x ÈZ » kZ 'gúà Zzp g mÐ VâZ yIè Ì~gzšÆ
@ ƒ" Ut Ð iFZ Â Z®'™7{Š6»}n 'gúÒZèa ~ äâ iÆ À ` Mž • D™òúŠ
FZ ÂÐ VzúŠ sÜÆ iFZ Âžì ¸ lg Z¦  : ! Ö }
Š ¸ ~g ø ~ # ÅyZì ó 7{Š6»}nžì
~gzšÆ ~  wÎgÆvZž ,Š ™" U Â Ú Z sÜÐ ôÜùË{z¬ Ð ƒ  ó@ƒ 7"U
i
Y cÎ ¬t ù ñƒ Ù Š à •Z ƒ: "
U „ Z’Z Å ¿q  X ‰C™7{Š6» }n 'gú
Z Z
 \ Mžì @
~ ƒ Za w ÈZÐ XgŠ q Z {z •g ?ì " U Ð iF ™: {Š6»}nžì Y
Z Â *
ñƒ} ™Æ À ` MgzZX •` ™W×ë6y Z ó‰C™7{Š6»}n 'gú~ äâiÆ
™á Ð ~ vZ wÎgž J Z ì 79J ‰ Ü z kZ * ñ ?Š Å iF Z ÂÐ VzÑ ç¿" gzZ
X ñY c Š ™: "
UÃZË n~ äâ iC Ù J
gzŠÆ ` M

x¯dÜ
Û n«ÅbÑŠ X ì H{™E
6bÑŠ ã M Œ » bÑŠÆ nõ 0
ä ëÐ áZjÆ }Š6Æ }n

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
122 {Š6»}n
y›žì @ ƒ"U t Ð Xž • , Z ]â £g eÆ y M Œ Û žì Š HyÒ t ~ Tì Œ
X • ~ [Z x ÑZ >gÎ]â £ zŠ gzZ • ~ g‡Z >gÎ]â £ zŠ Xì Z  Zz {Š6» }n a Æ V Âgú
³Ãx|Æ ] c M ãMŒ Û Ñ!
{gÃè ÝZgŠžŽ ì Š HyÒ Ãžg I ì " Š q Z yQ~ bÑŠÆ n~uzŠ
ILG
Æ ô=z‚Å] c M ã MŒÛ žŽ ì HyÒ Ãg Š q Z +Z ä ë •Æ yZÄÆ g Š q Z X • „g™
yZž • „g ™„Š y ¶ Å¿¯§Æ ]Òô~ }g ! Æ [ s~ äâ iÆ ~  wÎgÆ vZ {z´
cŠ [ZŽ ú â z ì Y Ì» ] ÑDZ yZ •Æ c ÏZ ä ë,i Z {z´X å ŒH ä VrZ Ð ] c M
X • DYK Za Ðá ZjÆ g Š q Z ‰Ž ì
Æ}Š6ä É@ gzZ/ñ ôžì Š H ãZzt )gfÆ É@ ñ ôÁ Z¸Z ~ bÑŠÆ n~Š
z/
Xì Œx|H »] c Û ~}g !
M ã MŒ
³¸ Ð Tì HyÒ Ã}Š6Æ }n ~ Ýzg Å‹g Z ïE L 4XZè ä ë~ bÑŠÆ n¶a
 Zz èÃm…„×Ö ]‚& ‰ q
Z Š 4 Æ ‰gzZ ì Z  Zz ƒÑ {Š6» }n q Š 4 Æ Y • ‰ž ì À 
Xì "U ÌÐ iFZÂ{Š6»}nžì HyÒt ä ë~ bÑŠÆ n,v0 gzZ ~y
MXì
VŒ y*Zg ø Xì c Š ™yÒ •ñq Z µ ä ë~ Ýzg Å bÑŠÆ nõ0
Z CZ ~ i Z0 yZ
žŽ Ð B {^ Y ~ Ýzg Å bÑŠ ¦Ñ» ]ÑDZ gzZ ]ŸZ‹Z yZ ~ m‹Z ë [Z X ì ;gƒ »6
X ñƒ wßñyZgzŠÆ ® •á Z Åy*kZ …

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
123 {Š6»}n

ÙZj
!XXl†•^ÃÛÖ] h]••ZZ Ýç‰ Ø’Ê X|^ÓßÖ] h^jÒ XoÖ]ˆÆ Ý^Ú] XÝç×ÃÖ] ð^nu] DM
!OOS ” X U‚×q XoÞ¡ÏŠÂ †ru àe] Xp…^fÖ] xjÊ DN
!NPU ” XR‚×q XoÞ^Òç• Ý^Ú] X…^›æŸ] ØnÞ DO

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
124 {Š6»}n

¼[!
ZŽÆ yZgzZ ]2P 6}Š6Æ}n
]!

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
125 {Š6»}n

wzZ `
äf• ¡`µ
[ ƒ åÐ yZÄÆ ó ® ó $
 c ï óZ  Zz :{Š6»}nL Ly*Zg ø ~ }g! Æ }Š6Æ }n
Ž [s+” ~ }g ! Æ mÀ¬gzZ ôÜ{”Šg Zz ~ y WŒ Û Ð áZjÆ }Š6Æ }nXì
Y ógzZ dq
t ZÑ ZL L)xâ X Ð B { ^ Z » yQ ë ~ ] ,yZ [ Z ó• ìg™ Za ]2z u“
}Š6Æ }nžŽ ÐB; ~ e Ïq Z Ð x * Æ ó ó]Ñ ç È â‡L LÅr  ™ ~渣Zh zY k
æÆó ó
Òs Ü' Æ ë›~ i¼yZžì t§ZzX ì Œ6i¼Š° õ 0 Ær  ™ ~æ¸Ð áZjÆ
Ã{ÒúËÆ (y{ Š i Z0 ó Š
Zt ì H7Ð t Nz TÐ x * Æ ïz DÊ ZñÆ n~g £)gzZ
ã½Ð ` Wä VrZ Ž ¶„g WŠ c ók
ó ’L L{z Å yZ …™Íi¼t Æ r
  ™ ~æ¸X êŠ 7d i
~ t ZÑZ)xâ ñƒ D™×6k 
½q Z 6ó ó×Z >gÎL LÅ r
 ™ ~gŠ ØZC Ù ¤Wz6¬ w ‚ K*
½ÜŠŽñ~i¼yZ Æ r  ™ ~æ ¸ ë  Cƒ Zzg q Š 4 }g ø ¤Z b̀z ×6

k á
g »X ¶Å ù •
o Z){Š c i ÚÅk ’y ̈Z ~ ]* Ò zk
g»ž• Bt ëpX ïŠ É[ ~g7 q Z6VÂ! §Zz
~ i Z0Z dgzZ • o Z~k ’KZ r ™ ~æ¸X Vƒ n g mÐ Y x î0ªE G 3… ¥‚²îSì ó @
ƒ
~g7 ] ! ÌÃy Q Špp¤ ó lzg hZ q
Z ì ZžŽ • ï Š „™ÜÂáZj Ái Z Á • D™W
]* Ò Æ yZ b§Åk ’ž• T e * ÑŠzÂâZ sÜ7Z)g fÆk 
’kZ KZ ëXƒ „gW:™b§
s ÜÆ ë›{”" UÆ ÷eg Ë%X ce ãWá¼ :¼ Ŭ_Æ ~œ ,g Ì~
óó-» i¼Æ r  ™ ~æ¸ ë~ sfX ì 7y• á È cá Æ D̈¤ ËÆ yWŒ
• Û *
™} úŠ
Æ ä™ ùŸ‰ Ü z Ë »] õ 0 LZ ä VrZŽ • D™c6Ë kZ ñO Åh  {^Y Cc‹z
X Ñïˆ

V äf • ¡ ` µ
Æ }Š6Æ }n ~0# Ö Qžì ÑïtžÜ » i¼Æ ] õ 0  ™ ~æ¸
LZ ä r
{Š6]gúÐ q Ù ¹!
ZC {z´Æ Vzg ZŠ¸g xøžt q
ZX • ìg òZgÃñ; `Æ n&~ }g !
ä ~ŠzŠñ *
Ññ~0# Ö Q •ñtX ì Z Û Z bZ aÆ kZgzZ Ï}™
 Zz {Š6»}n Ð Š Z•
G™ xx Ó ì ó 7xi Ñ ì 4 {Š6» }n ž • ët {z ì ó » G™x•ñ ZuzŠX H7
b‡ ðà » [Ž zÆ }Š6Æ }n ~ VÓ¤ Z óì ¸ •ñ » ƒ
 Æ s ¦ ZgzZŠ 0Z wø

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
126 {Š6»}n
Xì 7Ì4 {Š6»}nžVƒ Ht ~gzZì Z÷•ñ ZŠX • vßszc)¼ {z ÂÌì
V äf• h]çq
~æ¸ ~ *Š Å ïz w Ñ+Z p ó• M  Y }1 Cñ,Z Æ az D Â~ …Æ Y x
žì H òúŠt ~ }g ! Æ ~ŠzŠñ *
Ññä r ™ ~æ¸X ì 7|ðÃÅyÒ kZÆ r ™
ZXì c
¤ ÛZ
Šg ZŒ Zz Ã}Š6Æ }n Ð V•ZaÆ VÂgúy›x ¬ ä VM• ¿¬ {z
à o×f• à oa]†Ê à ou¡‘] à p‚Ú^ÆEgâ„Ö] è׊׉ kZ Ãq Z r ™ ~æ¸
|t 6yZ Âóì HÝq +Š t CZ ä VrZ Æ ó yZ w–Ðó T óf  ™ Ìs§Å D‚n‰†‰
ÛZ
gZ Œ  Zz b§ÏZ Ã}Š6Æ }n aÆ V Âgúy›x ¬ x â Z q ZC Ù » (È {
Šž CYƒ gDW
*
Ññx â Z Æ r  ™ ~æ ¸X™| (}gŠ ÌÐ ~ŠzŠñ *ÑñÉ ó~ŠzŠñ *Ññ b§Tì ;g }Š
:• ˜ ~‚Å[Oe  M Xr ™k&Z ŒZ }Z
Å•ä ÏZgzZì òZg Ì[Z ~ VÉh1 ~(pÑÅVÂŒŠ }gø Ž ì [O¸ L L
¹F
sÜÆ d •¤ •È ÇŠ Z-Š Æ äâ i kZ à µ'
Z d kZXì à ™g(Z ^Å î ' [Z Ð
ߊp'„z sÜg ïZ » Tì ŠŽñ~ p ÖZ ãZz e
.¬» kZ ~ˆyWŒ Û p,Š Â,Šg ZŒ
Û
ó Xó Vƒ ¦æÆ äƒ[v {Š c Ž • M
iÐ wÎggzZ Z}  ™vß
Û +-Z qx â Z f *Z Æ r
Z 6ZÆ [ s „Z•
[ZŽ » w ZÎq  ™ k&Z ŒZ }Z *
Ññ b§ÏZ
:• ˜ ñƒ ï Š
^Y ´g î{n gzZB; žìtžÜ » Tì ŠŽñ ±Â~g7 ~}gzZ§·E
 ~XÆ [sL L
Š$E
H ` ´ H » V!*Š+ZX ì ðƒ Za .ßt Ð ä™:zÂ6y M Œ Û êL ~ ñZg ~÷Xì
ñ ô1ì y!
gzZ/ » +¬gzZ Y •X ~÷ ã!
i ë {z¤ i Ì{zQgzZ ó~÷ ã¹ì ù yÃX ñY
wq¾ X Œ7Ìx¯ » yZ ä ]Z|+y M1ì ŒÇä VrZ X¸ •Zz {Š c i É@
ìZ ™{Š6Zg7 Ð bZ q
 Zz * Š 4
}÷gzZ Vƒ t6ZkZ ~ X Äf³þj$ ³möþ áû]ø Ðuœ ÐvÖ]
Ü ¤ = Zgf XZ
‰ Zi }gŠÐ kZÉ óì ` Í%~ Y ÃÑŽ ì H Z  Zz [s¸ ä y M Œ Û gzZ
( 1)
X ó óVÙ~ # Ö }Å\ M y*×Âñ M
6[ŽzÆ }Š6Æ }n ãˆ(*
Ññ[» Š *ZgzZ ÉgÆ r Û +-Zq*
 ™ „Z• Ññ b§ÏZ
:• ˜ ~ y*q Z LZ s ÜÆ Z÷Z ~ßñ
µ'% 'gú~: â i ËLž åt {z ì ;g ¿& §Ž » V â ›~ *Š x Ó0Æ} Š6 LL
 » ]Ñç%Ztž J
ƒ VŒó‰CÖ ìå Ð Vñø* gzZ ‰Ç 7C Ù !
Æ [ÕgzZ
(2)
X ó óå Š
0XxlÐ
}g !
Ær ™ y{ £Z ¦u [» ¶‚Ük Š gzZ ÉZgÆ (*
Ññg ÖZ » ]ÑìÆ nÏZ
žì ;g }Š gzi 6]! Ù C
kZ x â ZC Ù » (y{
Š Xì ZƒÐ áZjÆ yZ ~ ]uZz Zw®~

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
127 {Š6»}n
¸ ß[Z x Ót }÷ž ì t g ZÜZ » r  ™ ~渲 ì ó xi Ñ * Ö Ã}n LZ a Æ ]gú
ÅŠg>Z X ì 7xi Ñ Ì— J eu — Â{Š6» }n a Æ ]gúžt {z gzZ óì „  gŠ ñZg ~÷gzZ
°e ZQu ðà »Šg>Z²7gzŠ yŠ {zžì @ Z™NŠ ] Y òzëÆ t ZÑZ ƒ!
ƒ { i Z0 g Z6V‚ d z
sÜ Â~ ( g‡Z >gÎ ) y M Œ Û ì
ó ÐtÃr  ™£Z h zY x â Z f *Z ~ ZÆ [ sžá™ òúŠt
ðv! fÍXì 7xi Ñ aÆ ]gú* Ö » Ÿ{z´Æ kZóì {™E » õE/F4E
& J eÆ VƒÇxÑgzZJ 
! ´ ãW
ì 4 {Š6» }n ž åt •ñ » G™ xžì m» w¸kZ Æ r  ™ ~æ¸ J V˜
Ð Y Zg M Å G™ xÉ ß ‡ ì ó c Š g ZŒÛ xi Ñ ÃkZ ¬ Ð ƒ  ä ~ŠzŠñ * ÑñgzZ ì ó 7xi Ñ
ž 6ó¸ b‡Æ xz²Æ }Š6Æ }n ƒ  É@ z/ôÐ ~ G™ xXì ³ » ª ˜
Ã} Š6Æ }n Ð :  Æ • Y •‰Xì s%Z ~ Y •² óì –ä „Z• Û +-Zq* Ññ
}n Ð ùgzZ • D™g Ñ~,Æ kZÃ}n Æ ]gúY •}uzŠ ‰² ó• ïŠg Z Œ ÛZ Zz
ó?
ò Œ
Û x âZ óàò Zçx âZ ó´
ò â x âZ ._Æ ñZg q Z £ ó Z x âZ ~¡™¯Zy ¸X • D™] mZ »}Š6Æ
)´ ó~ò z¡ x âZ óã ò ?v0Z)´óã ò 3÷Z x â Z M òó 0Z x âZ ó²
ò Z 0Z x â Z Š
òó 0Z x âZ ó!ò ²Z 0Z x â Z
yZ Xì c ÛZ
Šg ZŒ Zz éS}$ Ã}Š6Æ }n aÆ ]gú qÜä[Zg;Z Y‰ ë)z ~
E ò iœZ 0Z
Ær  ™ ~æ ¸[Z g;Z Yx Ót HX • ` ™yÒ -~ y*xLZ ëÃY Zg M Å ]Z|
»X Xó •[Z LZÆ yZ ?• yÃY fszcq Š 4 Æ y QQ Âì (Z ¤ Z ?• Y fszc)q Š 4
?• ` ™yÒ „¬ ë•ñ
7Ì4 H Âxi Ñ {Š6»}n žt {zgzZì » yQŠp•ñq Zžì HyÒ ä r  ™ ~æ¸

{Ša Å0 ïGL!Q sÑ » ä™7ÃTž ì (Z •ñt » r  ™ ~渞ì t w q |
ì ã¹ {z Š ã Å•ñkZÆ r  ™ ~æ¸Xì Zƒ ÝqÃr  ™ ~æ¸û%«~ õg @ Å V- œ
kZ [s èE #”
LGƒ  ã½Æ¢q)Xì H ùŸ‚q Z Zg7 CZ yZgzŠÆ i¼LZ ä VrZ6T
` M ]gúy›q Z ~ yzÅZížìtžÜ » ã ¹kZX • D™yÒB‚Æ s %Z¼ à ã¹
t Y~Üæ ~ äâ iÆ ~  wÎgÆvZ ‰ ó : pô'³Å VÂgú ÂV ;z ó¶pô) {Š c i ÚÅ
À ` M ._Æ ìÆ [s+”  c ÍX DƒÆ6V2Zg aÆ äCÃVÂgúŽ ¶]ÒÅ
]³Å ]gú` M q Š 4 Æ yZ X • { À 0 gzZ [v {Š c i ÚÅ VzÑ çÆ yzÅZí}ÑçÆ
Æ yzÅZía kZ óå @ Y c*~ yzÅZíž A @ Y c*7Ú Z ÃkZ ` M c ì 7{ç Ú Z Ã
Æ À ` M ó¶]gz¢Å¬Æ [ s  ( ”! : ¬¬Üv ó Z f ç M óvZ f ç) aÆ ó óVzÑ ç ÉÃL L
ì 7— ðÃ~ kZ ! yâZgDZ éE &OS zv éE&OS X „g 7¹! ]gz¢Å¬Æ [ s~ ó óVzÑç {À 0 LL

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
128 {Š6»}n
]uZz yZ [s èE
LGp ó• ñƒgz¢,Z ]uZzg ezŠ ~gzš ãæ ðZ’ZÆ ~
#”  wÎgÆvZž
ÆvZ wjâ »À ` Mžì M WòG & ¸ ÃòŠ M x ¬ q
ZÐ Tž• D™É©+Z q Z™}Š!Zj »
ÃV Âgú Â~ äâiÆ ~  wÎgÆ vZ Z® ì ó wj â 4gzZ { À 0
{Š c
i ÚÅ äâ iÆ ~  wÎg
aÆ äZh Z Ã[s¬~‚Å [ Zx ÑZ >gÎÌä r  ™ ~æ¸ Xì 7` M ó¶]gz¢Å[ s
u Å[²ñú{k bž Z  ˆ Æl ìž • D™wZÎt Ð r  ™ ~æ¸ ëXì ÙZF㹸
ä*Ð s§Å Éà ËÃ]gúy›Š Zi M ˈÆj kZÆ xsZ H óå [ ƒ„ »xs Z J
c 
Æl ì  㹠{z • ìg ¯ Š ã Å[s¬\ M à ã¹T c Í ?å@ ƒ Za wZÎ ðà » äà 1
"hzZ [OÉ 7}g @ Z [ OLZ ä ] Òôˆ Æl ìž • Ù Š ëpX ˆƒ »„B‚
nç ¸‚ X ‰„g C™¬ Ðl ì {z Ð ~È0 T•g C™¿B‚Æ ~È0 ÏZ 6¬Æ
LZ a Æ ]gúy ›q Z ~ Xž ) Ì~ ]Ñq m{ ó— Â]Ñq x ¬ {z X å Ì» ] G $@
é5šE
ñ !Z ›
:ì w¸»–  Y • Z ]|X ‰y J eÃ}n LZ ( x ZwZ ïGLÅq }ì ó ^Y ´g îÃ}n
DOE
Ý]†uŸ] oÊ ÔÖƒ ØfÎ ¼ŽjÛÞ ^ßÒæ Ù^q†Ö] àÚ ^ßâçqæ o_ÇÞ ^ßùÒ
X ó ó‰C™ 1™ÌÉgzZ ‰y
J eÐ VzŠç'MÃVzn LZ ~ x ZwZ ï
GL Åq¬ Ð kZ ë L L
:¹ä VrZžì w¸» ( îG 0šE Z)gò s›
$@
q  Òà b§ÏZ
D PE
Ðm‚’Ö] †Óe oe] kße ð^Û‰] ÄÚ àvÞæ l^Ú†vÚ àvÞæ ^ßâçqæ †ÛíÞ ^ßÒ
CƒB‚Æñ& œ–! Z ›
 Y •Z ]|ëgzZ ‰g ,
J e ÃVzn LZ ~ x ZwZ ª
q ë L L
ó Xó ‰
ž ð M :™]! t óŠ
cŠ ¬t ÃXóÂÃ] G $@
é5šE gzZ ]Òôžì t È »ìÆ r  ™ ~æ¸
X å èg ¬ ¬t ž ì Zƒ ¢Nt 6r  ™ ~æ¸ ˆ w‚ Î {Ša ² óì ¬~ÛD gzZ zz q
Zt
X¸ b‡Æ [Žz x°Æ }Š6Æ }n {zžì t I » r  ™ ~æ¸ ~ }g !
Æ s ¦ Z èG
EL 4$n
X • ` ™yÒ ~ y*LZ -ë•ñ » s ¦ Z ñ•

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
129 {Š6»}n

xzŠ `
äf• ]†‰æ•
ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ^øÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³³%þ mþ ^ø³³þ m5þ ™žg I e
M ž ì ¹ ä r ™ ~æ¸
ÛD zz q Z {z ì Š c Š ¬Ž ( »}Š6Æ }n)~—½ à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
Xì @ ƒC Ù ªÐ t òz t (Æ y M Œ
Û ž 6óì ¬èg ¬gzZ
V äf• h]çq
Û {Š c
t òz t (Æ y M Œ i Ð yZ k& Z ŒZ }Z *  ™ ~渞ì t wì Zg ø
Ññx âZ Æ r
I
ó œg » õ?XEkZÆ r
:ž ì -d  ™ ~æ¸ ~ T ó• ˜ k&Z ŒZ }Z * ÑñX • •ZzÐ
Ž ¶ÛD Ztžƒ: .ßt ÃËÐ } •kZû ½àømû ƒøç+ mö ¡Êø ø àøÊû†ø Ãû m% áû]ø oÞF•û ]ø ÔøÖô ƒFü L L
zz q
wÍZX „g 7¹! ]gz¢ÅkZ [ZgzZ ˆÅg(ZaÆp g pôÃ&Zpy›ÐÑÆg ZÑ Z
{zž• 7t pÆkZp ó• ñƒ wi * „ •Æ]»øƒ  • ñƒ wi * Ìæ x © Z Â
Š ¬t ~ ]ÑqXžt }uzŠ X N Yƒx³»x © Z {z ÂVƒ: ]»ø
c
t lƒ ~f ðà H å Š
{z Æ ÖgzZ § %Z ó• [Zy{Š c Ù ÚÅ À]Ñq ~ äâ i kZžì Y™ òúŠ
izgŠ g ZD
EE
( 5)
ó Xó ¶~Š ä y M Œ
Û ½ÅX‰ ƒxzn]Zg¦
Û Ãy Q ór
 ™ ~æ¸ w–óä VMž r
Š$
êL gzZ t òz t ( Æ y M Œ  ™ k&Z ŒZ }Z * Ññ
gzZ èg ¬ ÃkZž • ìgÈt ™ ¯ Š ã à —½àømû ƒøç+ mö ¡øÊø àøÊû†ø Ãû m% áû]ø oÞF•û ]ø ÔøÖô ƒF™ {zó~Š ½Å y M Œ
Û
zz ÅK: ÃwßZ T HyÒ wßZ q Z ä VrZ6gîÆ ?Š aÆ kZgzZXì ß '¬~ÛD 
t~ZkZ ÌÐ y Zž c ŠÈt ñƒ D™q ø ~ y• á Åx â ZŠ *Z LZ ä r  ™ ~æ¸ Ð
]»ø{z • ñƒ wi * Ìæ x ©Z L ž L H yÒ wßQt ä r  ™ k& Z ŒZ }Z * ÑñXì ðƒ
X óÐ
ó N Yƒ x³» x ©Z {z ÂVƒ: ]»ø{zž • 7t pÆ kZ p ó• ñƒ wi * „ •Æ
45OÅ
GßZ ÐZ • T e *
~ p ÖZ yZ èEG ŒwßZ Ž Ãr  ™ ~æ¸ £Z h zY æg ”LZ x â Z f *Z VŒ
D™‚z ô=Å <  zyMŒÛ ž ó ó gfŠÖ] ”ç’íÖ Ÿ ÀË×Ö] ÝçÛÃÖ é†fÃÖ]L L :• D™y Ò
X » wz4ïE EL 4]ž: ǃ »xÀÆ p ÖZg ±Z ÝZ ‰ Ü z

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
130 {Š6»}n

xÎ`
äf• ]†Šni
Æ w ¸Æ +§0Z ~z%~ ‚Å [ O› M ~ [ZŽ Æ y*}g ø ä Š* Z }g ø
q
霆ÛÖ] h^f×q gLzZ ì Å c ä _ö} (Ð ƒ
 Æ ¢q )6WZ kZž ì –~ }g !
Xì ~Š wŲÅkZ~ XèÛ׊ÛÖ]
V äf• h]çq
‰ - D™Üá ZjÆ yZÆ ïË%~ÇÅ ã]Z)´ +Š* }g ø Ð ]ÒT
*
™x » » ÎâdgzZ óðà .Zz 6qçñkZ {z¤
Zžì {gt: ÀÃy Z Zg ø ~ }g ! Æ kZ•
ã]Z)´ ~ZC Ù žce ÃyZ X ,Š ™ „ÀF» ó ó ÜvËÛÖ] •†Ö]L L[ Šã]Z)´ • T e
X ,™ 1™œ¼ ÌŠpñO ÅŠ OZ6ïÅ ò
c {z Å ã]Z)´q }g øóì ÅcŽ ~}g !
Š 4 Æ WZÆòã é)ÐhÅZ {D1Z äòã]Z)´
:•KŠg Zz ]ŸZ‹Z sf `gŠ6WZ kZ ä ã ]Z)´X • 79ò}Æ kZgzZ
nZ ‹Z ª » òã]Z)´ ( 1
:• ˜ ~ ÜvËÛÖ] •†Ö] ~}g ! Zzg kZ òã]Z)´
Æe
oÞ^Û׊Ö] é‚nf ០änÊ èru ¡Ê ÍçÎçÚ Åç_ÏÚ äÞ] X åçqæ àÚ äËÕ á^neæ
DRE
^Î^Ëi] oÃe^i
Z Ð ~ Xó• ];Žz ZÅ üÆ e
G
kZì s¸ñq ð‹©!e
Zzgtžìt q Zzg kZL L
ó Xó ¸ ¹ @ Æ ã é) h Z {DèY óì 7ua
{zžì t ·Z ~}g ! Ð Å
:nZ‹Z [ ZŽ
+¬XÐ áZjÆòã é)ÐhÅZ {D
G
X • ë „ q ð‹©!ÐZ {z ì H ÜÃ W Z kZ ä Y f c
G
s§Å ~zZg ËÆ 6 - Ð kZ c ¹ @ËÚÅ÷c w¸Ë~ Tžì Cƒ {z e Zzg q ð‹©!
ä ëa kZ Xì 9J  òã é)ÐhÅZ {D•Å W ò é)ÐhÅZ {Džì t |Xì Cƒ
Z kZ gzZ • ¹ @ã
Zžì t Ñ » ä™y Ò Ãe
q Zzg kZ Xì HyÒ •Æ y ZÄÆ É@ z/ô§UM Ãe
Zzg kZ
ä É@sgzZ É@ áZz ä0 ;Ð yZ c óì ŒHx|» e Û ä ¹ @
 M kZ Å y M Œ g;Z Y
yÒ q ¯%Ãe
Zzg kZ²ì O ‰ Ü z kZ nZ‹Z » òã]Z)´ Z®Xì HyÒ pH »žg Ie  M kZ
ó Y " nZ‹Z » ã ò ]Z )´Q Âì H yÒ „ q ð‹©!ÐZ ä +¬² X ñY H
G
Zzgt Z® ì
e
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
131 {Š6»}n
G
Xì 9q ð‹©!
ò ]Z)´ ( 2
nZ‹Z ZuzŠ » ã
:ì [ZCZ~ e Zzg kZž• ˜ ñƒ D™nZ‹Z ZuzŠ ~}g ! Æ WZ kZ òã]Z)´
ØnÎæ kmœ… ^ÛÒ XXp†ŠnÖ]ZZ ØnÏÊ änÊ èÊçŽÓÛÖ] ànÃÖ] ¼f• oÊ ]çe†_•] ÜãÞ]
^ã×%Úæ äÖ p†ì] èm]æ… oâæ XXänßn p‚u]ZZ ØnÎæ p†f_Ö] èm]æ… çâæ XXoßÛnÖ]ZZ
†ã¿m Ÿ ýpæ^jËÖ] oÊ änÛni àe] å†Òƒ ^Ûâ†nÆæ ”^’r×Ö XXᕆÏÖ] Ý^Óu]ZZ oÊ
D SE
Ðm†_Ö] èm¨… ØqŸ àãÞçn Ÿ]
qZ X Ïìg ?ç M ÏyÞì s%Z ~ ZkZ yxgŠ Æ Vß Zz ä™yÒ Ãe
 Zzg kZL L
ìeZzg Å ~dt gzZ X ç M N ZŠžìt w¸ZuzŠ óÏÇg ?ç M N ! KZ ]gúžìt w¸
Zzgt X ÏÇg ?ç M q
e ZÐ ~ V\ M VâzŠ KZžì ~ e Zzg ~uzŠ q
Z „ Å ~dgzZ
ì ~ kZì Å yÒ e ZzgŽ ~ òzëäŠ 0Z X ì ÅyÒ Ì~ y M ÅZ x ©Z ä m é}8E
ó Xó nNŠ Ã 5 Zgž @
ÏÇg ?@ M VâzŠ KZ {zž
: nZ‹Z [ ZŽ
:• ˜òy éC ZŠúËZe ñƒ D™ ô=Å[sg
Š Å u
V ^Ûâæ á^›†• änÊ ÐÏvi ]ƒ] Ÿ]ô ^÷e†_–Ú &m‚vÖ] oÛŠm Ÿ äÞ]
^ãßne ÄÛrÖ] àÓÛm Ÿ &nve &m‚vÖ] l ^m]æ… Í¡jì] DM
p†ì] o× èm]æ… xnq†i àÓÛm Ÿ &nve éçÏÖ] oÊ l ^m]æ†Ö] pæ^Ši DN
ØÓŽe ^ãßne ÄÛrÖ] àÓÚ] æ] p†ìŸ] o× l^m]æ†Ö] p‚u] kvq†i ]ƒ] ^Ú]
D TE
&m‚vÖ] à Ùæˆi h]†_•Ÿ] èË‘ á^Ê ÙçfÏÚ
Z X N Y ð0
t Âq : …ÑzŠ ~ kZžJ Z
M È7[sJ ‰Ü z kZÃg u ÌË L L
~uzŠ X ƒ: e¦ Ì~ ]gßËyxgŠ Æ yZžƒ (Z s%Z » ]c Zzg ng ” ë !
žì
: ebŠ ßF 6~uzŠ Ãq Z ËÐ ~ yZžVƒ ~z) b§kZ ~ ]¸]c Zzgtžìt ]!
yxgŠÆ yZ cƒ ebŠ ßF 6~uzŠÃq
Z ~ ]c
Zzg ng”ë !
yZžƒ (ZnçZ  pXƒ
ó Xó ì CYƒ »A Å[ZCZÐ g Ë ò]gßw=ðÃÅ ¦
u kZ ƒ $
gzZì e̦~ kZì Hs%ZŽ ä V-zZg Z~ ä™yÒ ÃW Z kZž• ët ë
X ÌßF
WZ ðÃ6X ÑÐ kZ ì s %Z Ž » V- zZg ~ ä™yÒ Ã W Z kZžì t Â]gßÅ ¦
3 Zg ]gúž Zƒ Za Xq Z Ð äÖ Ã}n [ ZX ì * Ö Ã}n J u eXÑX @ 77
Š ™{™E
t X c » VâzŠ ä ‰gzZ N !
ä ‰ç ó M N ZŠ ä V- zZg ‰aÆ kZ ÂX ÏAŠù

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
132 {Š6»}n
{z ì ng ¬Ž ~ wZ ¸Z yZèY X Vƒ w ®wZ ¸Z ZÐò+§0Z ~ ]‡zZ Zžì eÌ
]gúžì ~ kZ s%Z c ó e *
Ö Ã}nž • 5~zZg ƒ  ~XÑXì 7ng ¬ »Š §
ó ŠŽñöRÅ VÂgßVÐ yZ ~ Ã~gø X VâzŠ c
ì N !cÏáÅç M N ZŠ aÆ Ú Š 3 Zg
X @
ƒ 7A% W Z ðÃ6XÑ6ä™g (Z ÌÃw ¸ËÐ ~ w Z¸Z VÐgzZ
ƒ Ú» e
V- zZg * Zzg ËgzZì Úe Zzg {z Å yÒ eZzgŽ ä ëžì t ]gßÅ ßF
ÅTì ßFî0<Ez q
ZÐ ~ ßF ] ;Žz CŠ c i Å ‚Æ V- zZggzZì @ ™ªÑŠ 6CŠ c i Å ‚Æ
Xì$ Ë Y ~Š ßF 6]cZzg ~uzŠ ÃeZzg Ë6Š ã

:• ˜ ñƒ D™y Ò Z Z ¯Æ Úe Zzg y ò éCŠÅZŠúËZ e
D UE
é]æ†Ö] àÚ ¼f–Ö] é•^m‡ o× äÖ^Ûj•] å‚ñ]çÊ àÚ
ó Xó ì C™ª
ÑŠ6CŠ c
i Å‚ÆV- zZgtžì Ìt q
ZÐ ~Z
Z ¯ÆkZL L
eßF  X ÌßF
gzZ ¦Z gzZì e̦~ ]c Zzg Z~z%Ðòã é)ÐhÅZ {D1Zž Zƒ "
U

X 79nZ‹Z » òã]Z)´a kZ Xì @ Yƒ »[ZCZ ƒ
ò ]Z)´ ( 3
nZ‹Z ZŠ » ã
:• ˜ ñƒ D™Šg Zz nZ‹Z ZŠ6e Zzg kZ Åò+§0Z óã ò ]Z)´
DMLE
Ô•¡e |†_Ú äËÖ^ì ^ÛÊ äÞ^ne Ý‚Ïi ^ÛÒ èm¥Ö Œ^f àe] †nŠËjÖ èËÖ^íÚ
Æw¸Æ k„0Z Ìw¸ŽgzZXì [ ƒ yÒ ¬ž 6ì ó ³#Æ‚Åk ñ „0Z w¸tL L
àãfne¡q á•‚Žm á] : ì w¸t Š Z%Å ã]Z)´Ð w¸Æ k„0Z ) ì ŠzŠ% {z ǃ ³ #
ó Xó (àãâ^fq o×Â
: nZ‹Z [ ZŽ
:ì 7„ gŠ {Ž1 ÌnZ‹Zt » òã]Z)´
0Zóòã]Z)´X ì Hg Z Œ
Û Z » kZŠpä ã]Z)´gzZì 7" U Ð • 9w¸t » k ñ „0Z D]
:• ˜Ðá ZjÆòk  ̀
á^Ò á]æ ]„âæ XXàãâ^fq o× àãfne¡q á•‚Žm á] á†Úœ Øe áæ†ì• Ù^ÎæZZ
DMME…çÚŸ ÙæŸ] àÚ xq…] äÞ^Ê ^ËnÕ å•^߉]

!
|0 b§hZ 6ã% KZ ,gŠ e KZ {zž Š Š ¬t ÃVÂgúž • ë + ¬}uzŠ ‰L L
c
SZg Ð zz ÅgñZ P Ð w¸}uzŠ Æ k„0Zt pì ®• Å e Zzg kZp¤
Z X B
X óì
ó
0Z a kZóì s %Z ~ yZ • ~z%w Z¸Z Ž ~ ‚Å ó [
ó O› M L LÐ k
ñ „0Z Šp Dh
~dk ò ]Z)´) ~ w¸kZŠpž Z
̀0Z ?ƒŠŽñng ¬( w– Æ ã  ì Yƒ uù w ¸» k„

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
133 {Š6»}n
:• ˜ \ M X •K ÜwZ ¸Z VâzŠÆ k„0Z ~‚KZ äò
äÖçÎ Œ^f àe] à o× à èmæ^ÃÚ oß$‚u Ù^Î xÖ^‘ çe] ^ß$‚u Ù^Î o× oß$‚u ( 1
—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™
ÑçÊ àÚ àãâçqæ àn_Çm á] èq^u oÊ àãiçne àÚ àq†ì ]ƒ] ànßÚ©ÛÖ] ð^ŠÞ ä×# Ö] †Ú]
DMNE
é‚u]æ ^ßn àm‚fmæ gne¡rÖ^e àã‰æ¨…
Z{zóHyÒ ätzçÐ í ¹ä VrZ óHyÒ ä Ô™1ZÐ ë ¹ä VrZ óHyÒ ä ZÐíL L
àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞôæø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø³³%þ mþ ^ø³³þ m5þ ™ ž• D™ÜÐ k„0Z {z gzZ Ð
Ð yÐ x » Ë{z Z  žì c Š ¬t ÃVÂgúy›ä \¬vZ ~ —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö
ó Xó Og ?ç M q Z KZgzZ B , J e™ \ gŠ eÐ 6zZÆu LZÃ}n LZ {z ÂìC Ù !
à äne] à oe] oß$‚u Ù^Î oÛ oß$‚u Ù^Î oe] oß$‚u Ù^Î ‚É àe ‚ÛvÚ oß$‚u ( 2
àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³³%þ mþ ^ø³³þ m5þ ™ äÖçÎ Œ^f àe]
èÚ¢] Œ^fÖ ‹f×i é†vÖ] kÞ^Ò Ù^Î —^Û÷nû uô…$ ]…÷ çûËöÆø äö ×# Ö] áø^Òøæø ýà$ ãôfônû eô¡q ø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø
‚Žiæ ÄßÏi á] h^f×rÖ] ð^Þ•]æ à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö áû]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðø «ŠøÞô äö ×# Ö] †Ú^Ê
D MOE
^ãßnfq o×FÂ
ä R }÷Ð í • ë {zó HyÒ ä \! }÷Ð í • ë {zó HyÒ ä Ä0·Ð íL L
ž • D™ÜÐ i k„0Z {z gzZ Ð \! LZ {z óHyÒ ä \! }÷Ð í • ë {zó HyÒ
á Ð —à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞôæø Ôøjô ßFeøæø Ôøqô]æø‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ü
=k] 6V- &  ß'gúŠ Zi Mž ¹ä k ñ „0Z ~ }g! ÆJ  —^Û÷nû uô…$ ]…÷ çûËöÆø äö ×# Ö] áø^Òøæø™ ™
ìt Š Z%Ð ä\ Ã[ OX ,™ 1 \ [OLZ {zž c Š }Š ¬t ÃVÂgúy›ä \¬vZ ‰
X ó óB|0 !6ã% KZ b§hZÃkZž
®{Š c i ÚÅw ¸¬ w¸ZuzŠžì t |èÑq óì ~Š ßF Ãw ¸}uzŠ äòã]Z)´
x¯dÜXì 7ŠŽñ{™E »J Æ ~zZg Ë~ yxgŠ Æ
x * ó ~zZg ~y
M gzZ¬ ñZÎ~ Tì
*
ƒ u» qZ ËÐ ~ yZÐzz Å äƒ ~z%w Z¸Z ZÐñk„0Z ~‚Å e  M kZžì t
X @ U
ƒ 7" Ì6gîË
™yÒ Ãx|gzZ p„ q ZÉ ó• 7ng ” ë ! W ñ „0Zžì t | Dt
Z VâzŠt Æ k
Æ „ äÖ {n Ìw¸ZuzŠgzZì ~ }g !
}g ! Æ äÖ {n Ìw¸ª » k„0Z X • ìg
IE&
B
: ì –ä ~ çl i)´ž 6Xì ï• á Ì* Ö {n ~ x|~½Æ ó ó Äøß$ ÏøiøL LXì ~
DMPEèÚ¢] àÚ ˆnÛji oju XÄßÏji X^ããqæ o× ^ãe^f×q ˜Ãe 霆ÛÖ] oì†i á]

óÏá wﵘªóÏ ñ\
Å]gúŠ Zi Mž @ 6}n LZz‰ » [OLZ ]gúž L L

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
134 {Š6»}n
ó Xó nƒ×Ð ~&
ß
:ì ~ W ZÆòã é)ÐhÅZ {D b§ÏZ
oßÛnÖ] äßn t†ì]æ p†ŠnÖ] äßnÂæ äËÞœ o_ÇÊ X äe ÄßÏjÊ äñ]•†e V áç àe] Ù^Î
DMQE
gq^vÖ] o× æ] äfq^u àÚ ^fm†Î ä×Ãq oju ÑçÊ àÚ åXð]•… oÞ•]æ
îÃç M N ZŠ² ~Š ,
J eç M N ! KZ ó1 ¯ [Õ » kZ gzZ à gŠ e KZ ä yú0ZL L
gzZ u*
ó Xó 1 Ö ÌÃz'
Z cHJ z'
ZÃkZžJ VŒóHnÐuÃgŠ e KZgzZ 3g
:• ˜ ~ bÑÅ ó ó ‚ômû ‚ô vøÖû^eô ĺß$ ÏøÚö غqö…ø " Z Å ~g g 9ó ãò ?v0Z
Zzg q
# o$ fôß$ Ö] oiø]øL Le
èÖ«e äãqæ èn_Çi à èm^ßÒ çâæ é•‚ŽÛÖ] áçßÖ]æ Í^ÏÖ] xjËe DÄßù³þÏøÚö E äÖçÎ
h†vÖ]
EOG!NM
ŸÅ yâgzZ •Å s ‡ ó óü3© L L
kZt gzZ ì B‚Æ h
{n CZ ä ¿kZž ì t) Ð ]!
X ó óå 3g ,
J eÐ [w‹ Ñ M
Æñk„0Z Z  Xì * Z w ¸VâzŠÆñk„ èE
Ö Ã}n p{zgzZ • ~ p„ q LE# Zž Zƒ "
U

t » òã]Z)´ Z®X ;g: s %Z ðÃ~ w ¸Æ +§0ZgzZ w ¸Æ k„0Z Š ƒ ³pt » w ¸
]ŸZ‹Z x ÓÆòã]Z)´6WZ kZ Xì ³#Æ w¸Æñk„0Z w ¸» +§0Zž Zƒ ë! nZ‹Z
Š }Š [ ZŽ Üæ ä ë »
X c

xg X `
äf• ^ãiç2
Æ +¬ Â~ yÒ Æ [O› M ä ëžì HŠg Zz nZ ‹Zt 6y*}g ø ä Š* Z }g ø
q
 M Åg‡Z >gÎp• K Üw Z¸Z
+¬~ yÒ Æ—^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ e
>gÎgzZ [O› Mžì ÅÒÃÅ ä™" U t ~ y*LZ ä sßñWz6XK 7ÜwZ ¸ZÆ
Æ +¬~ }g ! kZžì t |Xì ng ¬~ wZ ¸ZÆ +¬~‚Å e  M Ñ! {gÃè Åg‡Z
ó H ¦Ð ]Zg ±Z ZÃe
ì  M Åg‡Z >gÎgzZ [Oe  M ä +¬Xì 7ng¬ ðÃ~ w Z¸Z
X • ïŠK 7VŒ ëBVq ZP ÅT
V ÄÛq o×`µ
»}Š6Æ }n Š Z%Ð [ Oe  M ñƒ D™g Ñ~,Æ ]gúÃ}n ä +¬‰
» Tž “  i +Z ) “
 i Å {)z [ä ) ó u ó_ùZ } ó À З^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô ™ gzZ ì 1 [Ž z
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
135 {Š6»}n
:}Xì à Š Z% ( ƒ: °oÆ äÖ {n g¼
a } ÀŠ Z%Ð —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ äñŠ&0vZ†]|:‚ÅñŠ&0vZ†]| ( 1
:‰X •
Ÿæ Ìß• Ÿæ Ù^í×ì Ÿ Ù^Î — à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø ™ •çÃŠÚ àe ä×# Ö] ‚f àÂ
DMRE
h^n%Ö] Ù^Î —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ é•¡Î Ÿæ ½†Î
ód KZ 'gúž ì t Š Z%З à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿæø ø ™ ž c
i 0 Û ä Šñ &0 vZ†]|L L
â•
X ó ó• } ÀŠ Z%Ð —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô™ gzZ ó, ™:C
Ù ª{)zg ; gzZ V1!
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™ ò~z¡ x â Z : ~z¡ ‚ ( 2
èßmˆÖ^e •]†ÛÖ] ØnÎæ ^q†u ^â†j‰ á^Ê Üi^íÖ]æ h^n%Ö^Ò ð^n•Ÿ] èÖæ]ˆÚ ‚ßÂ
ènßmˆjÖ]æ ènÏ×íÖ] à‰^vÛÖ] ÜÃm ^Ú æ] Í^–ÛÖ] Í„u o× ^ãÕ]çÚ
Ÿ é¡’Ö] oÊ ]„â á] †ã¾¢]æ é…çÃe kŠnÖ ^ãÞŸ á^ËÓÖ]æ äqçÖ] çâ oß%jŠÛÖ]æ
ðo• oÖ] †¿ßÖ] ݆vÛÖ]æ tæˆÖ] †nÇÖ Øvm Ÿ é…ç é†vÖ] á‚e ØÒ á^Ê †¿ßÖ] oÊ
D MSE
é•^ãŽÖ] ØÛviæ èrÖ^ÃÛÖ^Ò é…æ†–Ö Ÿ] ^ãßÚ
} À }óñYƒC Ù ª‰ Ü zÆ wEZÆ Y âZ ZŽ ì Š Z%¼ {zÐ —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô™L L
 i äZñŠ Z%Ð “
“  ižì t w¸q i ¹ ~ äÖ ÃyZèY ó_ùZ gzZ
Z gzZ Xì ;{Š c
\Z ågzZ Íõ ›Za ~ Tì “  i x ¬ Š Z%Ð “ ó sz÷s p6VŒ gzZ •
 i c
ì
pX • 74ZŠ ~,Æ ]gútèY ó•B; VâzŠgzZ {n Š Z%Ð Y ]Z gzZ ó• ï• á VâzŠ
Š Zi M èY ó~ }g !
Æ,Æ Ãž: ì ~ }g! Æ,Æ i úw¸ ZuzŠžì t ñZg 9
ËÆ ŸÆ ]gú{zžì 7^ Yt a Æ Š% bZ Ë{z´ÆC Ù Øóì ,Ÿx Ó » ]gú
ó Xó aÆh „ZÍ caÆOç ` ´ }Æ ó ]gz¢ñ ZÎAŠ Ãz
Å
.n. ZŠ Zi‚ ( 3
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™ò~iŽ 0Z)´ : çG
ÀËÖ oÊæ •çÃŠÚ àe] à ”çuŸ] çe] å]æ… h^n$ ^ãÞ] ^â‚u] Ù]çÎ] èÃf‰ änÊæ
èßmˆÖ] Ù^ÏÊ ‚Ûu] än× “Þ ‚Îæ äf•œ ÙæŸ] ÙçÏÖ]æ ý ð]•†Ö] çâ Ù^Î †ì•
oÖ] †¿ßÖ] Üm†vi ]„â ‚nËmæ †Ë¿Ö] oju é…ç ^ãßÚ ðo• ØÒæ h^n%Ö] é†â^¿Ö]
‚ãŽm æœ ^ãqæˆjm á] ‚m†m á] Ø%Ú …„ÃÖ á^Ò á^Ê …„ †nÇÖ l^nfßqŸ] àÚ ðo•
‡çrm ¡Ê …„ †nÇÖ ^ãnÖ] †¿ßÖ] ^Ú^Ê è‘^ì ^ããqæ oÖ] ànÖ^vÖ] oÊ †¿ßm äÞ^Ê ^ãn×Â
DMTEá‚fÖ] àÚ ^Ûâ†nÆæ á^ËÓÖ]æ äqçÖ] ÔÖƒ oÊ ð]ç‰æ ^â†nÇÖ Ÿæ éçãŽÖ Ÿ

} ÀŠ Z%Ð kZžì t Âw¸ª X • ~z%wZ ¸Z ]‚~ }g! $ ]ô™L L


Æ—^ãø ßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø Ÿ
~ ]c Zzg ~uzŠ ‰Å w¸kZ Æ Šñ &0Z X ì HÜÐ Šñ &0Z ä mjÑZ1Z w¸t X •

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
136 {Š6»}n
 ZÜÅ ÏZ Ð £Z x â ZgzZ ì 9w¸ª ' • ñƒ ÜÌp ÖZÆgŠ e
¹ä £Z x â ZX ì s
~,Æ kZ Ìo* Æ kZž ©ŸZg‚ » ]gúèY ó• } À Š Z%Ð {C Ù ª“ ižì
Ðzz Åg± ˤ ó x Zw 9 ŠÆg±% s§Å]gúbZžì @
Z ì ƒ"U Ð kZ X • 4ZŠ
Ì~ ]gß+Z Âóa Æ ¶Š „ZÍ~ }g! a
ó Æ ä™ b ïÐ kZ }óAŠ
Æ kZ c
Xƒ: c
ƒ ]áì eì 7^ Y 9 Š s§Å]gúÆg±%X ÇAŠ „ Ã} n Æ kZ sÜ
ó Xó ì ¬„ qZ »ƒ
 Ÿ¹!gzZB; VâzŠ ó{n 6ZkZgzZ
ò 1™)´ : y M ÅZ x © Z ° y #Z ù Zzg ( 4
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™ ã
Ÿ ^ÛÊ äqçÖ] á] Ô• Ÿæ ènfßqŸ] oÖ] †¿ßÖ] èÚ†u ‚nËi ”ç’ßÖ] å„â ÄnÛqæ
D MUE
é…ç ]ƒ] çãÊ änÖ] †¿ßÖ] ‡çrm
žì7— ðÃ~ kZgzZ ì x Zw 9 Š s§Å]gúbZžì @
ƒ" U
Ð mÀx ÓyZL L
Xóì
ó 4ZŠ ~,{n »]gúž Zƒ "U
:Xì 7^Y 9 Š s§Å} n Æ ]gú
$ ]ô™òM0Z x â Z : M0Z‚ ( 5
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
•çÃŠÚ àe] Ù^Î åXð^Ëì] àÓÛm Ÿ ^Ú Ÿ] gÞ^q¡Ö èßmˆÖ] àÚ ^òn• á†ã¿m Ÿ p]
á] ØÛjvm ]„âæ Üi^íÖ]æ ^ãnËÒæ ^ããqæ Œ^f àe] Ù^Îæ ý h^n%Ö]æ ð]•†Ö^Ò
èßmˆÊ á^jßm‡ èßmˆÖ] •çÃŠÚ àe] Ù^Î ^ÛÒ ^ãñ]‚e] à ànãÞ ojÖ] èßmˆ×Ö ]†nŠËi áçÓm
DNLE
h^n%Ö] àÚ †â^¿Ö] oâæ gÞ^q¢] ^â]†m èßm‡æ …]çŠÖ]æ Üi^íÖ] XtæˆÖ] Ÿ] ^â]†m Ÿ
e** Ö ÃTžÆ kS ñZÎ,™: gÖZ » “  i ÅnÌË'gút ‚Æ VzŠç'MbZL L
]gúŠ Z%Ð kZžì w¸» k„0Z²'• } À c gŠ eŠ Z%Ð kZž ¹ä Šñ &0Z Xƒ
ä k„0Zžì ŠŽñwÈZ » ]! kZ ~ w¸kZÆ k ñ „0Z Xì _ùZgzZB; VâzŠ ó{n »
ä™CÙ ªÃTžì ~ }g ! Æ“  i kZ (ñ O Å {CÙ ª“  i ) {z ì Åp°Ž Å“i
ñZÎ 9 Š ÃTž {z q
Z : ì ÅnzŠ “  ižì w¸ »Š&0Zž 6X Š H IÃVÂgúÐ
bZ 9 Š s§ÅTžì {z “  iq ZgzZ ó• ;gzZ _ùZ {zóì 7^ YaÆËgzZÆC ÙØ
ó Xó ì “
 i ~CÙ ªÅVzÀŠ Z%Ð kZgzZì ^ YaÆVzŠ%
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ ò ã0
$ ]ô™ ì vZ Y zè‡ : ~1‚ ( 6
äqçÖ] ð^ß%j‰^Ê ý ^q†u ^â†j‰ oÊ á^Ê Üi^íÖ]æ h^n%Ö^Ò ð^n•Ÿ] èÖæ]ˆÚ ‚ßÂ
ð]‚e ‡]çq Ý‚Â o× قmæ é¡’Ö] Øq¢ Ÿ] ‹nÖ é†vÖ] é…ç àÚ ànËÓÖ]æ
ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ V oFÖ^Ãi äü ÖçÎ ^ããqæ 霆ÛÖ]
D NM E
—à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
Ù ª_ùZ c
ì CYƒC Ü z D™wEZÃY âZ Zžìt Š Z%Ð —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™L L
} À‰

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
137 {Š6»}n
‰ a Š Z%B; VâzŠgzZ {n » ]gúŠ Zi M Ž Ð Y ]Z'ì úz ;~ äÖ Æ yQèY ó
Y ´g îÃ}n LZaÆ]gú(~ ]Ñqx ¬) :ì, » ]gú~ i úŠ Z%Ð kZ •
^
ðô «ŠøÞô æø Ôøjô ßFeø æø Ôøqô]æø ‡û ^ø³³þ þÖôù ØûÎö o% fôß$ Ö] ^ãø ³% mþ ^ø³³þ m5þ ™ : ì w¸t » \¬vZ ?Š Å kZX ì 7
ó Xó —½ à$ ãôfônû eô¡øqø àûÚô à$ ãônû ×øÂø àønû Þô ‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
" E
G
ò å›iÅZÜ*
$ ]ô ™ ~
‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ .n©3E
0 Ý°Z†)´ : ~ÄçG szHZ y ‚Z x¯‚ ( 7
:• ˜ ~
oÖ] ç‚m ^Ú ÔÖƒ oÊ àÓm ÜÖ ]ƒ] ^ãŠf×e é•^ÃÖ] l†q ojÖ] é†â^¿Ö] h^n%Ö] pœ
D NNE
èßjËÖ]
Z
yZž J  óì @ Ù ª {z Š Z%Ð —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™L L
Y z 6gîx ¬ ÃXž • } À ~C
ó Xó (Âe äƒ {Š ‚ Ì} À ª)ƒ̄ ! »•žŽƒ: q +Z ðÃ~ VzÀ
ò ]
$ ]ô ™ ~
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ Y–1Z • : § Z Z^P ( 8
Z4Z'
†¿ßi ànßnÃÖ] æ] äñ^_Â] æ] ðo• Ùæ^ßi ‚ß ànËÓÖ^Ò å ð^Ëì]æ å†j‰ ^ãßÓÛm Ÿ ^ÛÊ
…^Ûì àÚ é†â^¿Ö] h^n%Òæ ØvÒ ànßnÃÖ] oÊæ ð^ßuæ Üi^ì ‚nÖ] oÊ á^Ò á]æ ^Ûãe
D NOE
å†j‰ ^ãßÓÛm Ÿ ƒ] äßÂçËÃÚ ]„ãÊ ÜŠrÖ] †jŠi éXð^fÂæ Œœ†Ö] o×Â
f Ãq Ë'gúèY B
 ó ; VâzŠ }óƒ e* *Ö gzZ, » Tžì “  i {z Š Z%Ð kZL L
Š 3 ZgÐ yZ ]gúž• @ M VâzŠŠ Z%Ð kZ c
ì÷ ó• C™wEZÃyZ ‰ Ü z ïŠ c Ü z

}} À ~CÙ ª b§ÏZ X ì)u“  i ÅV\ M gzZì ~mgzZ _ùZŠ Z%Ð “ i ÅVð; X
 i {ztó• ï•
ì“ á ~ kZ Ì óì g , J e ß}g‚žŽ gŠ e {zgzZgŠ e ðƒ ShzZ6u
ó Xó ì e*Ö ÃkZèY ó7ñ ðÃ6äƒC
* Ù ªÆ Tž
©E
3G4]I
:• ˜ˆÆ ä™™f »w Z¸Z zŠ ~z%~‚Å —^ãø ßÚô †ø ãø ¾ ^Úø Ÿ]ô™ òö )´ : y #Z Y ZçZ ( 9
û ø $ Š
G
Ÿ ^Ú oâ é†â^¿Ö] èßmˆÖ] ᜠ•çÃŠÚ àe] ÙçÎ p‚ß àm…çÒ„ÛÖ] ànÖçÏÖ] †ã¾]
çâ ÙçÏÖ] ]„â ^ß×Î ^ÛÞ]æ ènfßq¢] 霆ÛÖ] á‚e àÚ ðo• èm¨… ^ãnÖ] †¿ßÖ] ݈×jŠm
hç×ÏÖ ^â†ã›œæ èßjËÖ] h^f‰œ à ^â‚Ãeœæ Ù]çΟ] ½çuœ çâ äÞŸ †ã¾¢]
Ü¿Â] àÚ äjm¨… ^ãÖ^Ûq Ø‘œ çâ 霆ÛÖ] äqæ ᜠoËím Ÿæ ð^ŠßÖ]æ Ù^q†Ö]
DNPE ^ãe á^jjÊŸ] h^f‰œ

žì “ i +Z Š Z%Ð {C Ù ª“
 ižì » Šñó &0Z w¸9Ð ~ wZ ¸Z zŠ yS q
Š 4 }÷L L
kZ Ãw¸kZ ë Xƒ @M : xiÑ 9 Š s§Å{ ËÆ ŸÆ ]gúbZ Ð Ú Š s§Å T
Æ • ~ ä™g (Z Æ w¸kZgzZ óì d Œ Û {Š c Û 4a
iÆ o ôZt èY • ìg } Š gZ Œ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
138 {Š6»}n
ì yâ ‚ » ]g Ó Å Vߊ Æ VÂgúgzZ VzŠ%~ ä™g (Z ÃkZgzZ ì ~gz™ {Š c
i Ð [ òZ
Å}n Æ ]gúgzZ óì Œÿ gzZ ÝZ » kZ ÝZgŠ „ {n » ]gúžì x¥Ãƒ

 ]! t gzZX
X óì
ó :
q ZÐ ~ [òZ} (áZz ä™ 2~•ÆVÂgú9 Š s§
Å
$ ]ô™ò©0
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ 3B+ Zs Z ( 10
ÑZ y §1Z)´ : ûG
æ] ØvÒ æ] o×u àÚ éœ†ÛÖ] äe àmˆji ^Ú èßmˆÖ]æ èßmˆÖ] àÚ †ã¾ ^Ú oß%j‰]æ
Œªe ¡Ê h^–íÖ]æ ØvÓÖ]æ èíjËÖ]æ Üi^íÖ^Ò ^ãßÚ ]†â^¾ á^Ò ^ÛÊ h^–ì
DNQE
gÞ^q£Ö äñ]‚e^e
“iŽ :X • ~mgzZ)u ó]Zg- iŠ Z%Ð “
  igzZì Š H IÐ ¬kZ Ã{C Ù ª“
 iL L
Ù ªt ‚Æ VzŠç'MbZ ÃkZ ]gú¤
Z ó{)z ~mgzZ)u ó ÕäO£Fó_ùZ }ƒ {C
Ùª
9
kZ ÂÏ} ™C
ó Xó ì 7`wðÃ~
:• ˜~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ Yò ZÁZŠ c ™i1Z x âZ : y M ÅZ ã ç ( 11
i 0 ¼ c
D NRE
h^–íÖ]æ Üi^íÖ]æ ØvÓÖ] Ø%Ú —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™
ó Xó ì ~mgzZ _ùZ)
ó uŠ Z%Ð —^ãø ßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô™L L
$ ]ô™ òY ¦)´ :y#Z ì ( 12
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
^ãßÚ †ã¾ ^Ú Ÿ] èßmˆÖ] ð]‚e] à oãßÖ] oÞ•†ÏÖ] Ü¿ßÖ] †â^¾ á] Ôn× oËím Ÿæ
DNSE
^ÛâçvÞ æ èn×vÖ] àÚ ànÚ‚ÏÖ]æ ÌÓÖ] oÊ ^ÛÚ ^ÛâçvÞæ …^ÛíÖ]æ h^f×rÖ^Ò

“i KZÃ]gúž• ìg™ª ÑŠ 6]!kZCÙ ªgzZ Ä» y M Œ
Û žì 7—6\ M ]!
tgzZL L
b§ÏZX {)zÛzŠ c[O }óñYƒC Ù ªŠ lŠpžŽ Æ kZ ñZÎì Š H IÐ g ÖZÆ
ó!ó • 4ZŠ ~ {C
Ù ª“
 i Ì{z • =~ Vî 0 gzZ Vð; LZ 'gúžŽ ]Zg- i {z
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™ ©ZÔZ ½£Z x â Z :©ZÔZ‚ ( 13
é•^ÃÖ] l†q ^ÛÚ åXð^Ëì] àÓÛm Ÿ ^Ú Ÿ] gÞ^q£Ö èßmˆÖ] àÚ ^ò÷n• á†ã¿m Ÿæ p]
DNTE h^–íÖ]æ ØvÓÖ]æ Üi^íÖ^Ò å…çã¿e

Ù ª“
Ö » TÆ q kZ ñZÎ,™:C
*  i KZt ‚Æ VzŠ% bZ 'gúžì Š Z%Ð kZL L
ó ó!~mgzZ)ugzZ _ùZ‰ óN YƒC
Ù ª mŠ ¬Ž gzZƒ: e
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô ™ò~<%ZvZ Y z *
Ññ: Ý°Z xæ y M ÅZ‚ ( 14
àøeû †ô–ûnø Öûæø™ VoFÖ^Ãi äÖçÏÖ å†nÆæ h^ÏßÖ] àÚ oËíi Ÿ ojÖ] é†â^¿Ö] h^n%Ö] p]ZZ
kÎæ h^ÏßÖ^e àâ…æ‚‘æ àãâçqæ á†jŠm p] —à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô
àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖôù ØûÎö™ V oFÖ^Ãi äÖçÏÖ á]‚nÖ]æ äqçÖ] †ã¾ ^Ûe •]†ÛÖ] ‹nÖæ h^â„Ö]
DNUE
—Üûâô…ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
139 {Š6»}n
: ugI w¸Æ \¬vZ èY ì ó {)z [Õ }} À ~C Ù ªŠ Z% З^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô™ L L
Vzn LZ ‰ Ü zä C Ù !Ð y'gúžì t p» —à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæøü
X • 7B; VâzŠgzZ {n Š Z%З^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô™ gzZ X ,™ 1, J eÐ [ÕÃVlgzZ
å } Z ) L L —Üûâô…ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû –% Çömø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖôù ØûÎöü : ì \¬ ~g!›•
(!Ñ á gZ t ?Š Å kZ
ó Xó Og™ ! ŠÃVƒóKZ {zžØŠÈÐ Vë¸
É@
g;Z Y~‚Å—^ãø ßûÚô †øãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô ™ò~i Z°Z ?q ! Z 0 Ý°Z†x âZ : ?q ! Z 0Z‚ ( 15
:• D â • Û ñƒ D™Üw Z¸ZƦ0GgzZ@W
äqçÖ] oßÃm —^ãø ßûÚô †øãø ¾ø ^Úø Ÿ$]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ ä×# Ö] ÙçÎ oÊ †nfq àe] à D]
^ãßÚ p†m á] Øvm Ÿæ h^–íÖ] ànËÓÖ] èßm‡æ ØvÓÖ] äqçÖ] èßmˆÊ ànËÓÖ]æ
D OLE
ÔÖƒ †nÆ gm†Æ
gzZ {n Š Z%Ð —^ãø ßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø Ÿ Zzg Ð ¦0G]|L L
$ ]ô à$ ãöjøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿæø ø ™ žì e
a Æ bZ ËgzZ Xì ~m“  i Å Vð; gzZ ì )uŠ Z%Ð “  i Å}n X •B; VâzŠ
ó Xó AŠ¼ {z´ÆkZ ~ “  i Å]gúË{zžì 7^ Y
h^–íÖ]æ h^n%Ö] Ù^Î —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø™ ‚â^rÚ à Dh
DOME
ØvÓÖ]æ Üi^íÖ]æ
ó!ó ì )ugzZ _ùZ ó~m }
ó ÀŠ Z%Ð {C
Ù ª ïGLE ZzgÐ @WL L
" ižì e
3G
ò Š !
M iz9 [ © 0 ·)´ó~ óe ó b ZñL Lä ~ ò zÎZ ~zâx â Z ,i Z {z´
G
° k éE5©.ÅZ k
à L Lä ~
ŒZ L Läò~ŠŠ _öŒ£Z ¦ ~ ó ó óy M ÅZ '
L Lä k&Z ŒZ }Z *
D Ññ ó~ ó ók„0Z ‚
ó óy#Z ŒZ L Lä r  ™ Š- +-Z b & * ÑñgzZ ~ ó óy M ÅZ ƒL Lä ~ ò ŠzŠñ * ó ó§
Ññ ~ ó ZZ
Xì Hg (Zà ¦ÏZ ~
VÄÛq p†‰æ•
óB
g 7î UpÃyZ ]gúpX • 4ZŠ Ì{)zB; gzZ {n » ]gú~—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô ™
ÃY ¡Z yZ » ]gú•Æ ~g6 c ]gz¢ËQ c ì Š Z% * Y Á»Y ¡ Z yZ •Æ • wË Â c É
: ì ÅyÒ ä +¬sf `gŠ ¦t Xì Š Z% ÜÅ
ò 0Z¬g•: ¾0Z‚ ( 1
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ ¾
ð^ËìŸ] oÊ ‚ãjri á]æ p‚fi¢^e é…çÚªÚ éœ†ÛÖ] á] èm¤] Á^ËÖ] ÜÓve oÖ†ã¿mæ
^ÛnÊ äjÒ†u é…憕 ÜÓve †ã¿Ê ^ãf×Æ ^Ú ØÒ oÊ ð^ß%j‰Ÿ] ÄÏmæ èßm‡ çâ ^Ú ØÓÖ
D ONE
äß oËÃÛÖ] çãÊ äqçÖ] ]„â o× †ã¾ ^ÛÊ á^• |¡‘]æ ^ãßÚ ]‚e Ÿ
Ù ªÃ\ M LZ {zžì Š
gzZ }™:C Š ¬» ]!
c  M LL
kZÃ]gúžì 4t = Ð p ÖZÆ e

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
140 {Š6»}n
Ù Š Z%Ð Y ]Z gzZ X}™ÒÃÅ äÖ b§hZ Ó
M ̈¸ 6]gúŽ ì q {zC  i Å nCÙ
ƒCÙ ªz ðà » ŸÆ kZ Ð zz Å ä™Çù CZ c w~gz¢ ðÃ]gú} óñY
} ™•
ó óXì s ç {z ÂñY
Xì ¹ŒÃ ¦kZ Åò¾0Z Ìäò?Œ Û xâZ
$ ]ô ™ òÏß M)´ : ã šZ bzg ( 2
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
†nÆ àãÊ ÷¡%Ú xm†Ö] äjËŽÒ á^Ò …^ã¾] †nÆ àÚ ^ãßÚ †ã¾ ^Ú á] oßÃÛÖ] áçÓmæ
é•^ã• ØÛvi çvßÖ å…^ã¾] ÝˆÖ ^Ú ÔÖƒ ÜÓu oÊæ ð]ˆrÖ] …]• oÊ äe l]„ì]©Ú
D OOE
gnf› èrÖ^ÃÚæ
óñY ÁŠ lŠpK gÖZ » kZ%z ðà » ŸÆ ]gúž ǃt p» —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™L L
~ x|Æ kZgzZ X ǃ 7{~Z ¸ ðÃÐ ]gú~ ]y M ~ ]5ç, Z ó*
Y ÁÐ Zƒ‰
a Æ ` ´Æ ËZ e gzZ a Æ h „ZÍ }ƒó @
Y ƒ ˜iÑ gÖZ » Tž ì ï• á Ìz {z
ó Xó ( *Ù ªÃ{ ËÆ ŸLZ » ]gú)
™C
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ ò¦ ’ x â Z : gg åOÉZ Ä ( 3
‚’Î †nÆ àÚ ]‚fÊ äñ^Ëì] oÊ ‡†vjÖ] ÐŽnÊ †ã¿m &nve á^Ò p]
ÌŽÒ àÚæ ^â‚ne ^ãjq^u èÖæ]ˆÚ àÚ ^ãÖ ‚e Ÿ ^ãÞ^Ê ØvÓÖ]æ Üi^íÖ]æ…]çŠÖ^Ò
D OP E
^âçvÞæ é•^ãŽÖ] oÊ ^ããqæ
)ugzZ _ùZ ó;} ƒ
óC
Ù ªÆ }Š ZgZ %gzZƒ ú ~ äÖ Æ TžƒC Ù ªq {z ªL L
Æ nkZgzZ „ZÍ b§ÏZ Xì @ ™wEZB; CZ ~ ¶Š h
7*  Y âZ ZÃ]gúèY ó{)z
ó!ó ì @
7ÜÅÌ{n CZÃ]gú~ ]5ç}uzŠ
V ÄÛq p†Šni
§ÖZ kZ pXì 1 {n gzZB; Š Z%З^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ  M Åg‡Z >gÎä +¬‰
$ ]ô ™ e
Xƒ: sp »•²ì c Û^
Šg Z ŒY ~ ]gßkS Ó
i
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô™ A°‚r  ™ : A°‚ ( 1
èßjÊ Ìím ÜÖ á] ofßq¢ é†¿Þ ‡çrnÊ á^ËÓÖ]æ äqçÖ] çâæ —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™
D OQE
èßjËÖ] èßù¿Ú äÞŸ ݆vm oÞ^%Ö]æ ànãqæ ‚u] oÊ
ì^Y 9 Š s§ÅyZaÆ bZ q Za kZX ì {n gzZB; Š Z%Ð —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ L L
ó x Zw 9 Š s§ÅY ¡
ì Z yZÆ]gú._Æ‚~uzŠì ó ‚q Z Ât Xƒ: ge »•ªÆ
ó Xó • û»• Y ¡Zt Æ]gúèY
Å
G2. Z‘Z ( 2
Ð58²ZSz ËZe : ç.E
:• ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ òöG

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
141 {Š6»}n
á^Ê èßjËÖ] Ø’vi ÜÖ ]ƒ] é…çÃe ^ŠnÖ ànËÓÖ]æ äqçÖ] á] ^†•æ^ãÏÊ xq]†Ö]æ
D OR E
äqçÖ] †j‰ gqæ Ñ^ŠËÖ] †%Òæ èÏm^–ÛÖ] k×’uæ èßjËÖ] kËnì
• 74ZŠ ~,{ngzZB; ~ ÏŠŽñx° Å•žì ¸ w¸ SZgÐ g±ZÆ <Ñz}L L
Z p ó
E
]gú~ ]Ñq, Z ÂñY ƒ ]ÒÅ t éh¢NgzZ ñY HßÃVÂgúgzZƒ60 Z » • ¤
ó!ó ì Z Ö Ã} n LZaÆ
 Zz *
-oBÄ
E
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßÚô †ø ãø ¾ ^Úø Ÿ]ô™òö ZR0Z : h
û ø $ =Zs Z ( 3
ÍçíÖ Ÿ] á^ËÓÖ]æ äqçÖ] çâæ ^â…^ã¾] é•^ÃÖ] l†q ^Ú Ÿ] —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô ™
D OSE
èßjËÖ]
ƒg ÖZ mŠ ¬ Ð s§Å ]gú» Tì ¼ {z Š Z%З^ãøßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ L L
gzZ {n t gzZƒ @
ó Xó ƒ: sp »•ªÆ • V×VâzŠ
g(Zà ¦ÏZ Ìs ¦ Z ñfXì Hg (Zà ¦ÏZ ~ ó óy M ÅZ Y ML LÌä ~C Ù i ÑZ r á x™c
 ™ {•
X • ï Šg Z ŒÛZ ZzÃ}Š6Æ}n aÆ VÂgúñƒ D™
V ÄÛq oãiç2
,X ì t•Û ~ [sgzZ,Æ ]gúžì –~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ ä +¬‰
y » ]gú[s² ìó Zƒ yÒ ~ g‡Z >gÎ {Š6t gzZ Ï}™g (Z ~ y {zžŽ ì {Š6{z » ]gú
Xì ~ [ Z x ÑZ >gÎyÒ »[sgzZì {Š6»C Ù !
Ð
$ ]ô™ Šò Zi M xæZ1Z *
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †øãø ¾ø ^Úø Ÿ Ññ: y M ÅZ y )F ( 1
~,B; gzZ {n žì –gzZ • Å ÌV5”ñ¨~ ‚Å —^ãøßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ$ ]ô™ ä Y fL L
[sì yÒ »,~ e  M ck ižì g¨. Þ ‡]!
t 1Xì ^Y ´g î » yZ Z® ó• 74ZŠ
Z®ó Š Š ™bq yxgŠ Æ VÂgúgzZ VzŠ%xø)Ž ì q q
c Z ZZiÐ ,[sgzZ ì 7»
DOTE
ó Xó • µ Z µ Z x ©ZÆVâzŠ
( 2
$ ]ô™ y{ +-Z©z)´ : y M ÅZPE
:• ˜ ~‚Å —^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
X{z }uzŠgzZì ,yZÄ»X{z q g mÐ VîU zŠ x ©Z ~ eÆ &Zp L L
Z X • n
ÆkZCÙó !Ð y c ZÆ y{Zp]gúª ì
ƒg0 ó Ð } Š6ÆŸm»,Xì [syZÄ»
» [sXì ^ Y ´g î“
 gzZ ´g î~ ]Ñq ÁgzZ t ‚Æ ¾z ‚ yà » y$ LZ a
C
^gzZå Ù !Ð y~ ]Ñq ÁÃ]gúä <ÑÐ ZkZ ª ì ó Ð } Š6ÆC Ù !
m
>gÎÐ MX » [sXì Zƒ yÒX »,6gî ~Š ã ~ ]cM yZ Xì ~Š ]i YZ Å ä™
D OUE X ó ì
ó ~ [Z x
ÑZ
X ì HyÒ Ã ¦kZ~ ó óy M ÅZ ƒL LÌä ~ŠzŠñ *
Ññ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
142 {Š6»}n
V ÄÛq 6mç3Þ^µ
kZp óì „ {n gzZB; Š Z%Ð kZžì –~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ
$ ]ô ™ ä +¬‰
Û Z bZ ì
Š Z• ó ; gƒ ~ e Ë ™C
 M Ð M ™f »Xì $ Ù ªt ‚Æ xg õyZ LZ sÜ]gúq ZÓ
i
X 7t ‚Æ
$ ]ô™ò~z0
: • ˜ ~‚Å—^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø Ÿ » ögŠ Z *
Ññ: y M ÅZ sg ç ( 3
c óV×gzZB; VâzŠ gzZ {n ‰ ƒ
 ó CgŠgzZ û{Zp • Æ öâi gzZ öZg M pÆ “  iL L
Ù ª“
—^ãøßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø $Ÿ]ô™ ª {C  i ,q ƒ t gó -i gzZ u •
á 7 ‰ƒ
ó ~g (Z gzZ ¦¡
ÑZz ä M ~ e  M {Ò M ™f » X ó7^ Y t ‚Æ ËÆ xg õñZÎgÖZ » X• 4ZŠ~
DPLE
ó Xó ì
V ÄÛq o9ã2
À7
ZÃ[OêL {”wi *
q ÑZ >gΞt {zX ì Å7ä r
~ [ Zx  ™ ~渞Ž ì {z ¦”
 ™ ~æ ¸ Ìä r
¦kZ Xì Hg(Zà ¦kZ År  ™Ý ¬ægpWz6X ñY *
â ¬~ÛD  gzZ zz
»T ìó H yÒ~ i¼ LZ ´Ð ]Ñç Èâ ‡ä r  ™ ~æ¸ ÃTì ó óã¹ L L{z Š ã
Å
X • ` }Š ~¸¦ ],ë[ ZŽ

Q`
äf• 7]ç3Þ^µ
ƒ ù•á 6qçñÆ [ s!£ sî » r  ™Wz6q Z~ó óY 2006 yŽ @
~g†L L ` Û„Ž
ñY ƒ ù • á ~ }g Ñ{ÒWvZ Y • á yZžŽ ì c
Š Z{ÃðOZ Å ó ó ` Û L Lä ë [ZŽ -» kZX Z
WkZžì c
oÞ•] ÔÖƒZL L~ e â•Û ñƒ D™‚Å[ Oe Wä r  ™Wz6~ᣠkZX Ç
Å
45ßZ ~ }g !
Z
ǃ :  žì t {°‡ » èEG
G Æ: gzZì :  » [ s¬tXXàmƒ©m¡Ê àʆÃm áœ
»[ sa kZ 劎ñ:  t Â~ äâ iÆ \ å Wa kZ ǃ 7̬ ǃ 7: Z  gzZ ǃ ¬Â
X ǃ 7̬»[sa kZì 7ŠŽñ:  t `W å̬
Û »ÕgzZ :
:t• 
 à óàmƒ©m¡Ê àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒZ ä r
Å
b ˜Z Å èEG4G
5ß Z èÑq ì c
¯:  ™Wz6
: • ˜ ~ yÒ ÆóÕ LyZh i *ÆZ†ËZ eX • ë óÅL c óÕ LÐZ~

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
143 {Š6»}n
é•ç’ÏÛÖ] èv×’ÛÖ] ]„â æ Øq¤] æ Øq^ÃÖ] oÊ •^fÃÖ] èv×’ÛÖ k†• ^ÛÞ]æ
ᕆÏÖ^Êóóó Üãß t†u ÄÊ… æ ‚‰^ËÚ æ …]†•œ ÄÊ•^Ú]æ( ÜãÖ ÄÊ^ßÚ g×q ^Ú]
ÄÊ• æœ ÄËÞ g×q àÚ äÃm†Ži o× è%Â^fÖ] èÛÓvÖ] äÛÓve á†Ïm ^Ú ^fÖ^Æ Üm†ÓÖ]
Å…^ŽÖ] •]…œ …†• ÄÊ•æœ ÄËÞ g×q àÚ èv×’ÛÖ] oâV ÜÓvÖ] èÛÓvÊ!!…†•
¼e†i Ÿ(^ô fÖ^Æ( èÃm†ŽÖ] áœV Àu¡ÛÖ] ᜠŸ] ÜÓvÖ] ÔÖƒ Äm†Žje ^ãÏnÏvi
pœ(¼f–ßÚ †nÆ ]†Úœ èÛÓvÖ] áçÓi ‚Î æ!!!^Ú‚Âæ ]•çqæ èjÛÓve ÜÓvÖ]
oÖ] p•©m äÞ¢ än× ÜÓvÖ] ð^ße àÓÛm Ÿ æ( Üâ†m‚Ïi æ Œ^ßÖ] Ì×jì^e Ì×jím
Ÿ æ •†_m Ÿæ Ìn×ÓjÖ] †Úœ ÜnÏjŠm ¡Ê( Ý^ÓuŸ] oÊ o•çËÖ] æ h]†_•Ÿ]
D PME
Ý^Óu¢] àÚ Ø×vj×Ö l^•Ÿ] †%Ói æ( ¼f–ßm
c ~ *Š ªƒ Zg ¯{Z
 Ã » yZ {Zp• ‰ bŠ a Æ ÅÅ VzÈ ÜÑx © Zžì t |L L
Ð yZ c ì w” » æ a ÆVzÈ Â c Ô Š°Ð ÅkZÔ~ ]y W ªˆk Š¼

ì @ ™™f Ì»ÕkZB‚Æ ¬LZ ]‡zZÒZˆyWŒ Û ‰‰‰ ì *
™gzŠÃ;gzZ‡ ¢Ô ]* v
Ž ì Å{z Š Z%Ð Õ:‰‰‰]µ«Š c æw”ªƒ uøa Æ #=ŬkZ Ž
*Ñ ~ ŠŽzB‚Æ #=Å ¬kZ qg• á ÃTì Cƒ ~ ]gßÅ ]µ«Š c æ w”
ŠŽzó~ x © Z ÒZB‚Æ ÕÅkZìä <Ñžì p Ò.
x° c Þ ‡]!t ë @X • Te
Æ VÍß {z ªì Cƒ E) Õ]‡zZ ‰gzZ‰‰‰ìH 7o1%„  Zg {Z'
Ð g±Z Æ
¿g 76kZ Š ã
Ŭ‰ Ü z kZ ì Sg Cƒ spÌt Ð ~p~ Vzi Z0 ZÆ yZ gzZ s%Z
• ~ ]gßkZ ì á ̄ ! » •$gzZ g _ ¯ Šã
Z * ŬÃÕ~ ]gß+ZèY $ Ë Y
gzZì Y Y HEÃkZ „: gzZì $ Ë WèÀ~ kZ „:gzZ Lg 7ì‡6q q Z ¬» äƒ
X ó ó• M
ƒ} úŠÐ ¹Æ ä™g (ZgZ• Û {ZgÐ x © Z
: • DƒæW'ò}sf `gŠÐ c kZ Ñ! {gÃè ~g ø
àó mƒ©m¡Ê àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒZž• Ù Št ëgzZX ì g¢«ŠgzZ æ–Š Z%Ð Õ ( 1
 ž: ì Õt a kZì „gƒ ]!
X: Åg¢«Š ~
Ð g ±Z Æ m¾Z Z¬{z ÂñYH ~g Y ¬6Š ã Z ªÔì Cƒ E) Õ ( 2
Å kZ ¤
45 Å
Z6kZ ªì @
¤ ƒ •z E q Z :
 žì –ä èEGGßZ ~ }g ! Æ:  ² Çìg @ ƒ sp
àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒZ ž • ìgNŠ ëgzZX ǃ „ q Z aÆ ƒ  ¬{z ÂñY ¿g Š ã
Å ¬Ë
EÒ¹! EÒ¹!

èEG ‰²ì Lg ¹! ~ hÆ èEG ‰¬6Š ã
4¨ Å kZèYì •z E)q Z ó àmƒ©m¡Ê
Xì ÕÔ 7:  t a kZX Lg 7¹! ~ hÆ
]‡zZ ‰žce 6g ~ ‚f ]! t ì CY ¿g 6AÉ CY ¿g 76ÕŠ ã Å ¬ ( 3

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
144 {Š6»}n
t•Û ÝZ~ AgzZ ÕX ƒ •z E q Z Õ²ì @ ƒ‰Ü z kZt ì CY 0 A „ Õ
Xì CY 0A {z ÂñYƒ E¤ Z ÕXì »o í Z
*
™g(Z g Z•Û { Zg Ð x © Z ì È » p g Š ã
Å x ©Z 6kZ ƒ •z E) q Z Õ¤ Z ( 4
Û { ZgÐ [ s¬™ ¯ Š ã
Åg (Zg Z• ÃÕ~Z{gÃè ä r  ™Wz6ž 6Ô* Zh ZÃ]â© Z ¦ÑgzZ

yxgŠÆ ¬gzZÆ kZ =žƒ (Z :  »¬Ë¤ Zžc e ãƒ~ D}g ø ] ! t 6gî °ŸZ ( 5
¬gzZÆ( :  ) kZ =žƒ (Z :  »¬Ë¤ ZgzZ • ë óA ÃL : kZ ƒ $ Ë ™uZgŠ Z » 9 o
ì:  » ä™g žZ {izg^ †X • ë ó:  LsÜÃ:  kZ ƒ $ Ë ™: uZgŠ Z » 9  oyxgŠÆ
²ì A:  t a kZì eÐ =uZgŠ Z » 9  oyxgŠÆ ¬gzZÆ kZ îÂG tp
54X(Z :
yxgŠ Æ ¬gzZ Æ kZž ì (Z :  t pì :  » [Žz Æ i ú Å [f * ƒ [z¾ » `gÎ
 ot•
9 Û ÝZ ~ Agz Z :  X Ð }:  sÜÐZa kZì 7eÐ =uZgŠ Z » 9 o
 ._ÆìÆ r
:  ™Wz6¤ Zà óàmƒ©m¡Ê àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒZ w õn‘ X ì » uZgŠ Z »
 o yxgŠ Æ [ s ¬gzZ yxgŠ Æ kZ =èY Ç ñB7:
9  t ÌQ Â ñY 1 Ìyâ
 ž:Ð}AÃkZ~ ]gß+Zì $
Ô: Ë ™uZgŠ Z»
á Ð Tì Åc
qg • ÕÅ [s¬ ó àmƒ©m¡Ê àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒLžt x¯žÜ
„ : gzZ ì Y Y c ¯ A Â: à kZ Ð zz Å äƒ E) Æ Õ kZX ì g¢ «Š Ñ»
X • Dƒ •z E „ VâzŠ :  gzZ AèYÔ: 
Û Õà ó àmƒ©m¡Ê àʆÃm ᜠoÞ•] ÔÖƒL ÌäòöG²Z îE
Ð85 ™
žg IeWkZ {z ì c Šg ZŒ 0 z ËZ e
:• ˜ ~‚Å
oÞ•ªe à×e^Ïm ÜÖ àʆ ]ƒ^Ê ð^ÚŸ^e à_×jím Ÿœ †jŠjÖ^e †ñ]†vÖ] †Úœ àÚ èÛÓvÖ]
DPNEàãß Å^Û›¢] Ä_ÏßjÊ èm†vÖ] èfi†Ö é^Â]†Ú è•…^ÃÚ

: ûÒ$ iB‚ Æ V- &


ß 'gúŠ Zi Wž ì t ÅgzZ ÕÅ ¶Š ¬» [sà VÂgúŠ Zi W
1 Ïà ©Ån˹ZQ • Š Zi W{zž Ç ñYƒx¥~}g ! Æ VÂgúŠ Zi WZ
 N Yƒ
X N Yƒ »,yZ ß ÅnC Ù Ð yZgzZ ñY 3g p Ò »x £ÆVÂgúŠ Zi Wž @
Ï ñY ~Š: Ì

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
145 {Š6»}n

¼`

äf•^9ã2
{Š6» }n a Æ ]gú¤ Zž ì @ Y H 7µt Ð s§ Å i° eZ ‰gzZ kÜZ x Zú6gîx ¬
Æ kZ Ãe WkZ Å yWŒ Û ë¤Z ?ì È H » kZ ì c W¬Ž » óy DL~ y WŒ Û Q Âì ~gz¢
ì Zƒ y Ò ~ 31 eWÅgâ >gά» y ó DLXì @YƒgzŠµt Â,™ÒÃÅK~ t òt (
ËÃV ÂgúgzZ VzŠ% y›~ ]c Z qçñ » ( 31 @27) ] c
WyZ Xì „ q Wg e Å gâ >gβ
: ì @ Wy Z • ‰ ñ2[ ZŠ WÆ äƒ 4ZŠ yÆ ð¸ y ›}uzŠ
ƒ V- i ¸W »] c
o× ]çÛ׊i æ ]çŠÞªjŠi oju ÜÓiçne †nÆ ^içne ]ç×ì‚i Ÿ ]çßÚ• àm„Ö] ^ãmªm™
^âç×ì‚i ¡Ê ]‚uœ ^ãnÊ ]æ‚ri ÜÖ á^Ê áæ†Ò„i ÜÓ×ÃÖ ÜÓÖ †nì ÔÖƒ ^ã×âœ
^Ûe ä×Ö]æ ÜÓÖ oÒ‡œ çâ ]çÃq…^Ê ]çÃq…] ÜÓÖ ØnÎ á] æ ÜÓÖ áƒ©m oju
ÜÓÖ Å^jÚ ^ãnÊ èÞçÓŠÚ †nÆ ^içne ]ç×ì‚i ᜠ|^ßq ÜÓn× ‹nÖ Ün× áç×ÛÃi
× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
146 {Š6»}n
æ Üâ…^’eœ àÚ ]ç–Çm ànßÚ©Û×Ö ØÎ áçÛjÓi ^Ú æ áæ‚fi ^Ú Ü×Ãm ä×Ö]æ
kôßFÚô ç+ Ûö×ûÖôù ØûÎöæø áçÃß’m ^Ûe †nfì ä×Ö] á] ÜãÖ oÒ‡œ ÔÖƒ Üãqæ†Ê ]ç¿Ëvm
^ãøßûÚô †ø ãø¾ø ^Úø Ÿ $ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿæø ø à$ ãö qøæû†ö Êö àø¿ûËøvûmø æø à$ âô…ô^’øeû ]ø àûÚô àø–û–öÇûmø
$ ]ô à$ ãö jøßømû ‡ô àømû ‚ôfû mö Ÿøæø à$ ãôeôçûnö qö o×FÂø à$ âô†ôÛöíöeô àøeû †ô–ûnø Öûæø
æû]ø à$ ãôñô «eø ! æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃö fö Öô Ÿ
oûßô eø æû]ø à$ ãôÞô ]çøìû]ô oûßô eø æû]ø à$ ãôÞô ]çøìû]ô æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃö eö ðô «ßøeû ]ø æû]ø à$ ãôñô «ßøeû ]ø æû]ø à$ ãôjô ÖøçûÃöeö ðô «eø !
àøÚô èô eø …û Ÿô û] oÖô æ]ö †ônû Æø àønû Ãôfôj# Ö] æô]ø à$ ãö Þö^Ûømû ]ø kûÓø×øÚø ^Úø æû]ø à$ ãôñô «ŠøÞô æû]ø à$ ãôiô çFìø]ø
à$ ãô×ô qö…û ^øeô àøeû †ô–ûmø Ÿøæø ðô ^Šøßôù Ö] lô…FçûÂø o×FÂø ]æû†ö ãø ¿ûmø ÜûÖø àømû „ôÖ$ ] ØôËû_ôùÖ] æô]ø Ùô^qø†ùô Ö]
ÜûÓö×$ Ãø Öø áøçûßöÚô ç+ ÛöÖû] äø m% ]ø ^Ã÷ nû Ûôqø äô ×# Ö] oÖø]ô ]çûeö çûiöæø à$ ãôjô ßømû ‡ô àûÚô àønû Ëô íûmö ^Úø Üø×øÃû nö Öô
DOMV…çßùÖ]E —áøçûvö×ô Ëûiö
: 4ZŠ J ‰ Ü z kZ ~ VzyÆ VzuzŠ {z´Æ VzyLZ ?ñW™á yZZŽ VÍß {z } ZL L
?žh éhIG i ¹ a }gvtßó Ÿ: äs6: { IZgzZ ß™Ô: ]i YZ ?žJ
4X3 4 {Š c Z ƒ
4ZŠ ~ yÆ ]i YZ% Âì 7ÌðÃ~ yž ñYƒx¥t »¤ Z :X z™Ýq Ã
vZgzZì ]! Å Ï À 0 ia }gÓt z™ c
{Š c Y - :Zz  ƒ Y ^ßž ñY ¹t »¤ ZgzZƒ:
]i YZ%) ~ Vzy›;g)yZ ?¤ Zì 7{ k ðÃ6 zZ}g vXƒ D ™¿ÂŽ ì } Y à ¬
D Ö ?Ž gzZ ƒ D™C Ù ª ?Ž ì }Y à¬vZ gzZ ì œa }gv~ Xžƒ 4ZŠ ( Æ
«™ Å VƒÇ xÑ KZ gzZ Og ™ ! Š ÃVzÃKZ {z ,Š ÈÐ VzŠ% ð¸ \W(! Ñ å } Z)ƒ
} Z ) X • ìg ™ {z Ž ì ¸! Ð kZ à ¬vZ G ì ]! Å Ï À 0 i a Æ y Zt , ™
{Š c
KZgzZ ,™«™Å VƒÇxÑKZ gzZ óOg - ÃVƒó KZ {zžÐ VÂgúð¸,ŠÈ (! Ñ å
1wZ e6VlLZ ø ÆVzgŠ e KZgzZ óñYƒC Ù ªŠ lŠp ŽžÆ kZ ñ ZÎ,™:C Ù ª“ i
LZ c Æ V7! L Z c
Æ VzC Ù ØLZ ñ ZÎ ,™: C Ù ªt ‚ Æ ËÓ  i KZ gzZ X ,™
V–LZ c Æ VǸ L Z c Æ VœÆ VzC Ù ØLZ c Æ Vœ LZ c Æ V7!Æ VzC ÙØ
VzŠ%„  Šk  Æ xÝ ~&
i yQ c ß LZ c ÆVÂgú ( Å wŽ é) KZ c Æ Væ ¸ LZ c Æ
{z gzZ X Vƒ: •Zz Ð VÂ! {æ7 Å VÂgúŽ Æ V” yQ c Vƒ ng : n¾Å nËŽ Æ
?gzZ X ñ Yƒ DÃVÍß » kZ ì ¿g Ö ä VrZ “  iŽžá: ™g â (6}i ) Vî 0 LZ
ó Xó î Y 0
b # ?žh á ! yZZ I Z} Z z™/ÂV; ÆvZ™ïƒ
• 
: • ‰ ñ2[ ZŠ Wsf `gŠÆ äƒ 4ZŠ ~ yÆ ð¸ y›}uzŠ Ë~ ]c WyZ
yÒ ~ 27 eWž 6ce* ƒ 4ZŠ 7%K xsgzZ ]i YZ š ~ yÆ ð¸ y›}uzŠ Ë ( 1
X ì Zƒ
Wž 6ce*
Xì Zƒ yÒ ~ 28 e ƒ 74ZŠ ~ y ÂVƒ: ŠŽñ6y: { IZ¤Z ( 2

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
147 {Š6»}n
C‡5 ÂB ™]gmÐ C‡5 gzZƒ M  ™: ]‡5 Zg ¯Ð zz gzZ Ë c Vƒ sz^: { IZ¤ Z ( 3
Xì Zƒ yÒ ~ 28 e Wž 6ce * ™7g ZÜZ6]‡5gzZce ã™wJ]gmÅyZÃ
7`wðÃ~ äƒ 4ZŠ ]i YZ%V;z {)z ñZu óT Þ ƒ †ƒ: ÇÅ ö;g CZ fžŽ y{z( 4
VzyyZ ~ ]c W —‚èYì£2] q Z ~ y xgŠ e Wt ì Zƒ yÒ ~ 29 eWž 6ì
ž ˆ~Št ½«Ð ƒ  ~ ekZgzZ Vƒ ›;gžŽ • ìg Y ñC [ZŠ WÆ äƒ 4ZŠ ~
žì @ ƒ Za wZÎq ZŠ lŠp~ ‚fÆ ¥#6Tce * ƒ 74ZŠ ~ y ›;g Ë]i Y Z%
XìŠ cŠ ~ 29 eW[ZŽ » wZÎkZ ?ì ¬H » Vzy›;g)Q
Wž 6Og™ !
e Š ÃVƒóKZ {zžceÃVzŠ%y›‰ Ü z Dƒ 4ZŠ ~ yÆ }uzŠ Ë ( 5
w¸NŠ Å V” c ì ã™ ~i Zây¶ c • ä™ ` » x »Æ yÃ&ZpÅ yèYì Zƒ yÒ ~ 30
ugzZ }n LZ â Àa Æ &Zpy ZgzŠ Æ Vñ»}uzŠ x Ó‰ yZ gzZ yZÂì 㙕 wa Æ
 i KZŠŽ z!
Ó Æ ú kZž c Š ¬t Ã&Zp Âs§q Za kZì @ ƒ Â* Ö“  i Å {)z
Æ ` » x »z ZuzŠ ðà » Ÿc }n Æ yZ ¤ Z ÌŠŽ ! Æ ÒÃkZ gzZ ,™Òà ð•Z Å äÖ
yB‚B‚Æ kZpì ~ 31 e Wž 6ì Ág Å kZ Âì @ Y ÁÐzz Å• wËyZgzŠ
&Zpž @ Og™ ! ŠÉ ,hg: îgzZ {g ZzWÃ{ ó KZ {zžì ˆÅ e Z@ t ÌÃVzŠ%xø* ŠŽñ~
ðà ‡· ZiŠ|Š Wq Z¤ZgzZ } 7: Ã6kZ ÂñY ÌÁÐzz Å• wˤ Z, » {)z }n Æ
Åx|Æ kZgzZ e WkZt ì c W~ g ñ ]|ž 6á N
Š q Z Å {)z Z ß Zg ¯ ÂñY Ì7{ó+Z
Xì x £z ûÝP » g Š q Z
y›q Z b§ÏZó'Ö 7Ã}n LZŽ • Cƒ Ì&Zp›)~}Ñç›Ë,i Z {z´
D7%ÅY ¡ Z}uzŠ ‰c {n CZ •Æ ]gz¢Ã]gúV˜ž • ] â £,Z F~ }Ñ ç
YE8
yZyyZgzŠ õÁ»5 EË ca
ó Æ „ ZÍt ‚Æ è‡~ ª Z° Ë c t ‚Æ ËZ e ~ whˆ•
X ~k 
Z}uzŠ ‰c
»Y ¡ }n Æ kZ ~ Xž • D W7 µZñ,Z VpÃVÂ{ {Š6 !
Z b§ÏZ
q
s eÃa ñƒ ñVZ ~Š Í c Е wÅ Zƒ c wËÅ ŸÆ }Š Zg Z Ë%,
Ð zz Å •
X • ï• á ~ ¬Æ g Š q Z Åx|kZgzZy ó DLÌ] â£x Ót Âì @ Y Áñƒ

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
148 {Š6»}n

ÙZj
X 60m óY 1992# ót ZÑZ)xâ DM
X|• óy M ÅZ x Z}³Z ó67 m £ ó Zh
â bZû% ó{Š6»}n DN
!PQP ” XM‚×q XÜÒ^u Ý^Ú] Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] DO
!^nu Ý]•^Ú Øq†Ö] ØÛÃm ^ÛÞ]æ h^e XsvÖ] h^jÒ XÔÖ^Ú Ý^Ú] XÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚ DP
!…çaŸ XàŽm;Þ¨^Ê á]…^Ê XNSL ” XR‚×q Xou¡‘] àŠu] ànÚ] XᕆΠ†e‚i DQ
!NT ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XÜvËÛÖ] •†Ö] DR
!NU ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XÜvËÛÖ] •†Ö] DS
!MMNXMMM ” Xá^v_Ö] •çÛvÚ †9Ò]J X&m‚vÖ] x×_’ÛÖ] †nŠni DT
!MTS ” Xá^v_Ö] •çÛvÚ †9Ò]J X&m‚vÖ] x×_’ÛÖ] †nŠni DU
!NU ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XÜvËÛÖ] •†Ö] DML
!NR ” XoÞ^fÖ] äÚ¡Â XÜvËÛÖ] •†Ö] DMM
!QU V h]ˆuŸ] é…ç‰ Xp†f› Ý^Ú] Xp†f› †nŠËi DMN
!QU V h]ˆuŸ] é…ç‰ Xp†f› Ý^Ú] Xp†f› †nŠËi DMO
!QUVh]ˆuŸ] Xp†ŽíÚ‡ Ý^Ú] XÍ^ŽÒ †nŠËi DMP

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com
149 {Š6»}n
!QUVh]ˆuŸ] é…ç‰ Xp†f› Ý^Ú] Xp†f› †nŠËi DMQ
!OUS ” XN‚×q XÜÒ^u Ý^Ú] Xànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] DMR
!of×vÖ] oe^fÖ] o³FËþ _’Ú äÃf_Ú XUT ” XN‚×q Xpæ^–ne Ý^Ú] Xpæ^–ne †nŠËi DMS
!ONXOM ” XR‚×q Xp‡çq àe] äÚ¡Â X†nŠÛÖ] •]‡ DMT
!MQR ” XN‚×q XoÞçe^‘ äÚ¡Â XᕆÏÖ] Ý^Óu] oÊ á^nfÖ] Äñ]æ… DMU
!læ†ne XÜm†ÓÖ] ᕆÏÖ] …]• XRLL ” XN‚×q X†n%Ò àe] äÚ¡Â X†n%Ò àe] †nŠËi †’jíÚ DNL
á^jŠ2ç×e XPUR XPUQ ” XR‚×q Xojµ oÞ^µ ä×Ö] ð^ß$ o•^Î Xp†ã¿ÛÖ] †nŠËjÖ] DNM
!ä9ñçÒ XçµJ Ôe
!š^m†Ö] XPML ” XQ‚×q Xp‚ÊÖ] †‘^Þ àe àÛu†Ö]‚f äÚ¡Â Xp‚É †nŠËiDNN
!h†Â p•çÉ Xå‚q XNOP ” Xp†ñ]ˆrÖ] †Óeçe] în• DNO
!NLL ” XR‚×q Xo_nÏß• äÚ¡Â Xá^nfÖ] ð]ç•] DNP
!PPS ” XR‚×q XoŠÖ‚ÞŸ] á^nuçe] äÚ¡Â X¼nvÛÖ] †vfÖ] DNQ
!…憊Ö] …]• X NPU ” XN‚×q Xð]†ËÖ] ^m†Ò‡çe] XᕆÏÖ] oÞ^ÃÚ DNR
!NLQ ” XU‚×q XoqçßÎ àŠvÖ] Ðm‚‘ h]çÞ äÚ¡Â Xá^nfÖ] xjÊDNS
!læ†ne Xoe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]• XUU ” XMR‚×q XoÆ]†ÛÖ] o³FËþ _’Ú ‚Ûu] Ý^Ú] XoÆ]†ÛÖ] †nŠËi DNT
!š^m… Ý¡ŠÖ]…]• XPRS ” Xp†Ši†Ú] ä×Ö] ð^ß$ ^ÞŸçÚ XàÛu†Ö] Ý¡ÓÖ á•†ÏÖ] †nŠËi DNU
!NQSQ ” XO‚×q Xp‡]†Ö] Üi^u oe] àe] XÜi^u oe] àe] †nŠËi DOL
!NQSQ ” XO‚×q Xp‡]†Ö] Üi^u oe] àe] XÜi^u oe] àe] †nŠËi DOM
!PTU XPTT ” XML‚×q XoŠÖ‚ÞŸ] än_Â àe] XˆnqçÖ] …†vÛÖ] DON
!MPM ” XMT‚×q Xo‰çÖ• äÚ¡Â XoÞ^ÃÛÖ] |æ… DOO
!NQU ” XMO‚×q XoÂ^Ïe Ý^Ú] X……‚Ö] Ü¿Þ DOP
!;9nÛÖ o߶ÛÒ t^i XOQP ” Xo×vÚ àm‚Ö] Ù¡q Ý^Ú] Xo›çn‰ àm‚Ö] Ù¡q Ý^Ú] XànÖ¡q †nŠËi DOQ
!ÐŽÚ• †ÓËÖ]…]• XNMS ” XMT‚×q Xo×nuˆÖ] äfâæ …çjÒ‚Ö] X†nßÛÖ] †nŠËjÖ] DOR
!læ†ne XènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]• XRU ” XQ‚×q XoߊvÖ] äfnr àe] X‚m‚ÛÖ] †vfÖ] DOS
!…çaŸ oÚ•^Ò] oÚ¡‰]XNL ” XO‚×q X•]‡• Ý¡ÓÖ]çe] ^ÞŸçÚ XᕆÏÖ] á^Ûq†i DOT
!o2]†Ò ˆß‰ o×–Ê XMUN ” XN‚×q Xá^ì àm‚Ö] ‚nuæ äÚ¡Â XᕆÏÖ] †nÒ„i DOU
!…çaŸ änʆ•] äÃÚ^q XänÞ^Û% äfjÓÚ XMMT ” XQ‚×q Xpç×â‚Þ^Ò ‹m…•] ^ÞŸçÚ XᕆÏÖ] Í…^ÃÚ DPL
NLOæNLN” Xá]‚m‡ Üm†ÓÖ] ‚f …çjÒ‚Ö] XäÏËÖ] Ùç‘œ oÊ ˆnqçÖ] DPM
ÐŽÚ• †ÓËÖ] …]• XMML” XNN‚×q Xo×nuˆÖ] äfâæ …çjÒ‚Ö] X†nßÛÖ] †nŠËjÖ] DPN

× Ð bÑŠ œ
„ íÑ yWjŒ6Š ZñòsZŠ»z q–+'
www.KitaboSunnat.com