Vous êtes sur la page 1sur 2

1

+~ xsZ)**
ƒ¢{izg 8gzZ ypg 18 |$ izg , ¸t
X ÷’Ã 1430y pg 26 @*
20 ~ð¸

ݬ yη
&
æ°Z îGœ!Y] ƒ£ïøL ÒE
CK g
ÔcZ™ÔŠ !*
y Î 0* WŒZ

~k%ZàÑ}g7 éE
Þ ‡ÆäWÃÐçW^',
7. " ½gzZ\g-Ô¨Z0
5SG +e»ß._Æ]îx Ó
~ c Z™ÃY 2009 m 20 g Z  Z cZ™Ôæ°Z G 12:44]ZgÅß._Ɖ
îœ!YÔ]ƒ£Ôσ6, ]Š ÑzÅwZØÁh
Ü z~g£ÆyÎ 0*
‰ W ï»g$+g z Z w Zj ZÆ0
Ü z »“ +e Brazil,Buenos Aires, Argentina *Ñññƒ D™ {û6,wZjZ Æ Y 2009m 19 szcÆy Î 0*
*
Å
( ö:WXZ Ô¬·:^g7g )cZ™
£gzZ æ°Z G îœ!Y £ *Z (+
$¬ : ^g7g) c Z™ }~ *Š ZÎÆ ( Punta Arenas, Chile (Declination)é»0 +eèaā ¹äݬyη ykZ { â C Ù Ð c Z™Š !* WŒZæ°Z îGœ!Y} gZŠ Z ´Š
**Ññgz Zi ×** ÑñyzçzC Ù â Æ gñZ /Æ ]ƒ /ì Å Ô Å äW à 0 +e Ð çW ^',Ì ª[ ëWƒz¾izgkZ~ c Z™ }Ôì ! †izg kZ Ó â ~ ð´Z áZz äƒ ~gY 0Ð wh e $ƒg
* z Å‚ Æ 6¤',£Z gà ËZ e ä £Z ß · ** Ññ ñƒ D ™ {û6,w Zj Z Æ m20g Z ÂZ 2 Ô ÇƒzgŠ ó ó -7.6L L‡ÿLG 5!6,( UT+6 ) 19:32 ¦Ñ~} g!* Æä WÃÆ0 +eÆ| 1430wZØ
āì c* C Ð Šæ Å Moon c al c u l at o r 6 ._Æ ]îx Ó izg kZā ¹ ä Ý ¬ y Î vŠ áZz äƒ iZ0 +Z W, Z 6,w h e $ƒggzZ/Å0 +e kZ Æ ] āì Š H¹Ð z¥ Å ]î/gzZ
[ ëW ƒz¾~ c Z™ ÃY 2 0 0 9 m 2 0 gZ ÂZ ~g7 éE " ½ZÎÆ eÑZgzZ Z”à ÑÔ\g- à ÑÔy0*
5SG Y z ×zg gzZ q ·g Z Ô ( LAG)Îz¾¾ Û } ïZú ~{)zyZk ,ZÔy j îjZÔ yÎ 0* Ô c*+ZÔ÷Š@._
&
sf `gŠ wZj ZÆ0 +e6,( UT+6 ) 19:31 ª +e /ì ykZ ãZz Ç!*
0 » ä WÃ0 +e ~ *ŠŠ !* WÒZÃm 19ß ªizg kZ {)z(Phase ) kZ Ôì ÃY 2009 m 20 g ZÂZ y kZ » ä WÃ0
W *ŠŠ !* +e
‚¾ Û /zgŠ 9.8= ( Altitude ) q ·gZ :fƒ n²Z +ZiÐ à Ѹ² 50 éE " ½Ðzz Åé! †Æ c Z™ }Ô fƒ ³**
5SG ð•Z ~ {™Û à Ñm<!* « Å| 1430 wZØ~ ´ ˜yZ Z®7¬ Ð
tzZièt Û / zgŠ - 2 1 . 2 = ( R e l . A z i . ) Æäƒ/] 60@* 40 â½~ VèµZz6 ,jZ Å 0 +e kZ ‰ Ü z Æ [ë W ƒz¾ ~ £/σÃY 2009 m 21c vZ Y ÷ á yZ õg@*
( Age ) // zgŠ 23.6= ( Elongation) [z¾B‚ B‚ éE " ½ c*¬ Ð `gÎ Ô0
5SG + e ŠŽ z *
! x Ó Æ 0
+ e k Z gz Z σ 4 47 ] 18 s Ü / y Î · *
* Ñ ñ KgÆ ï > Å æ ° Z Gœ!Y ]ƒ
î
EG
$
( L a g ) Îz¾ ¾ Û /44 6 ] 4 2 = ]!* t ~ Ýzg ÅgÃè ÿLG 5{©ā ¹ ä **Ññ / ǃ ³**{Š c* i ÌÐ wh Æ | 1429 wZØÔ w Zj Z c* äWÃ6,R@¬Æ0 +eÆ| 1430wZØä Ý ¬
4.34 = ( Phase ) z ×zg / 450 = Ôy jîjZÔyÎ 0* Ô c*+ZÔ÷Š@èaāì ãZzÇ!* ã½Ã7Ææ°Z îGœ!Y] ƒ£akZ Ô fƒ wZØāì c*
& C ñƒ fe {^ ,Y » ]** kZ Æ äW:
» wZØÓâ ā c* C ä ßz i × ** Ññ/ / / ‚ m 20 g Z ÂZ y kZ » äWÃ0 +e ~ {)z yZk , Z h
+].z*Šx ÓÆwhe $ƒgÈ kZZ +ZiÐ XgŠ| l, e ._Ɖ Ü z~g £@¬]Š ÑzÅ0 +eÆ| 1430
4 g Z ÂZ ._ Æ ‰ Ü z ~g£ Æ y Î 0*0 +e wZØ~ ´ ˜yZ Z®7¬Ð kZ Ôì ÃY 2009 Ã0 +e Ð çW^',~V¸´X._Æ Vh§ 6,18:44 UT/GMT ÃY 2009 m 18Ô-
X Ç ¶ ï» §$ +6,4 10™ #12 Æ yŠÃ',Æ Z ãƒÃ Y 2009 m 21c õg @*« Å | 1430 ñZÎ â ´7 W (1/ þ : ÷t {z Ô7y kZ ðû ä W 444 ™ # 12 ] Zg ~ yÎ 0* Ü z kZ Ôσ

15 ._Æ y´ Z Æ yÎ 0* Ö Óāì g ãZz
# Å0 +e Æ wZØ Ó â èa ā ìg Š c*tVŒXce \g- Zg7 ( 3/ ¨Z å( 2/z!f[† ð •Z yÎ 0* ]Š Ñz Å0 +e kS X fƒìgƒ ( UT+6)
‚q -Z ‰ Ü z ~g£ » yÎ 0*Ð Y2009 s6,Z [ë Wƒz¾Æm 18Ô- ~ {)z y Î 0* ]Š Ñz å éE " ½ ( 5 / ‹
5SG Û Z à Ñ Zg7 éE " ½ ( 4 / ] 5 éE
5SG " ½Æ [ëW ƒz¾Æm 1 8 Ô-~
5SG
Æ f¤ /gzZ yÎ 0* ãU* [ ZçOì Š
èy ´Z @* Hc*Š J (, ! †WZ', +e » izg k Z2Ô Ïƒ ˆ ]P ÌÆ kZgzZZ”Zg7( 6/{)zVƒÔò xñZÎâ USA /Å0
0 +e kZ Ãm 18 Ô- ª izg kZ 2 X σˆ
YJ"
X Çìgt Û »‚ 6ñOÅ] 5~‰ Ü zÎâ ¬ Ð `gÎ(C Ù ~*Š ZÎƸ ! †Æ k%Z *Š x Ó éE " ½/ / / º´ µZz 6,n²Z
5SG +Zi Ð [ë Wƒz¾Ì~( USA ) ð½G 5 Z e y‚ }êƒf
*Š Š !* W ÒZÃm 19 ß b§ ÏZÔ Ç ñYƒ [z¾ °» Æ ‹ Û Z WZ',izg kZ ._Æ ] îh .z WZ',
+] E
+e » izg k Z Z å˜W ì σ ] 7¡‰
0 Ü zÆ
k° Z »wwhe
è ƒg ~œ
$ / % ³** ð •Z wZj ZÆ0 +e kZ~ {™Û à Ñm<!* Ç!* » ä WÃ0 +e ~k%Z !†} g7 gzZz! † Ð `gÎ(C Ù ~*Š ZÎƸ ! †Æ k%Z ! †
ǃ~c Z™Ãm 20 g Z ÂZ ËÆ*ŠÃm 18 Ô- ä ¿Ë¤ /Za kZ Ô fƒ yñ Ô6 ¤', © c*eg** ',/ / /ì ykZ ãZz Æ 0 +e kZ Ì~ k%Z !†X Ç ñYƒ [z¾¬
ÆgñZ Iè ‹g Ziz (vZ ˜:^g7g )c Z™ +ZÔ÷Š @ à x ÷
&
Ô c* á Å m19 ßc*~ ¸ Ì • Ø−{ ã!* Æ ( MCW )[ +Zz ®gz wá‚ ~ PuntaArenas } fƒ ³** ð•Z w Zj Z
| 1430w ZØÓâ ._Æ] â ¥{”ÝqÐ íŠ +e Ð çW^',~ {)z yZk
0 Z Ôy j
, îjZ Ôy Î 0* yŠgZ {Šú • Ø ã!*Æ I C O P gzZ k%Z / Å 0 +e Ô 42 2 ( L a g ) Îz¾ ¾ Û
k°Z » wwh e $ƒg ~œ/%a Æ Ú Š 0 +e » ð• Z q-Zt  Š H1™wJÃòúŠ kZgzZ HòúŠ »Ú Š gzZ ‹ Û Z Vz Ô[f[†Æ ´7 Wä SAAOgzZ gzZ zgŠ 2 . 5 q ·g Z Ô4 5 1 ] 3 ¡
kZ gzZ ǃ ~cZ™Ãypg 29._m 20 g Z  Z )fÆVˆwh èe $ƒg ÅV;z Z®Ôǃê&À ð•Z Æ ( U S A ) k%Z { ñ; „  c* g Æ0+e nºZX ǃzgŠ 4.1 sÜ Elongation
Æ Vˆwh e $ƒg VgzZ 9zi ~ ½o y ZgzŠ Ð yZgzZŠ Z®Ôx £Ôx ** ÆVƒ ZÍ {zāceÃyZgZŠ Ã0 +e Ð çW^',~ ( {)z VƒgzZ ò x)[† îGœ!Y ] ƒ£ÔÐzz Åäƒ wZjÑZ ³** gŠkZ
´Ð äW: c* ä WÃ0+e X fƒÂÌk° Z ù÷ á ,~k , ’Åê L Z Œ6,] ÑZΉ i7 Y 1978 ~ k%Z /ì HC Ù ªykZ à ©» äW XgŠ| l, eG "½Æ wh e
é5SE $ƒg È kZÃ7Ææ°Z
Ô]ƒz} èE #C
LGÙ â á Zzä™x »6,R@¬ā @* N â Û à Zz ä™® )÷ á Z ÅkZgzZx ÈZ »whe $ƒg { âC Ù Ð Ãm 18Ô- ._Æ ] Zg £h .z *ŠZ
+] +Zi Ð
y »gZvŠgzZ}çÆwwh e $ƒg ~œ
/%] â ¥
:÷$ Ë Y ~Š6,V zy ¯b!*ñ 16 s f `gŠ à ~4h +' × ~ ] îKZÆ™g¨6,]YgqÆê Ú Z 'CFCO' w«Ð ƒ  Œ6,] ƒè+ C Ù â ~g7 — Âyj îjZ ÔyZk ,Z Ô ÷Š@Ôy*zy Ôy Î 0*
-03005010542-03009285203
X á^ÃjŠÛÖ] çâ æ ÐÊçÛÖ] ä×Ö]æÔ ÃÑ gzZ ‹ Û Z ! †izg kZ ä aZ/ËZe }çÆD 8 x ¬ c* ( Naked eye)çW^',Ì}~ *Š
-03009244269-03006831822
R i o , )V” ¼ Æ k%Z ! † ß /7y kZ ðà » äWÃ0 +e Ð {)z \jZ
-03339117228-03332135499
-03205907095-03337924347
-03004132218-03008446669
-03337274187-03009410041
-03009316401-03009310858
X 03003828700 X 03337785019
µZz ~ ½o ._Æ ùZg f Æ gñZ Iè ‹gZiz
+e Ì~~W DCOÆIC
0 Ù Ð~q H Z124
Ô÷ DƒŠŽñ]Z|gZŠ)f Æ ä™wJ„ ZÍ Å
Ë Y~Š q:ZÅkZ Ì~~W DCOC
Xì $ Ù Z®

:^ â
÷6,
ÔŒ Z, ¸†
2

Y Zg M Å]ƒ+C ÆwZØÁh
Ù âzYf~}g!* åHxÈZ»ÚŠypgÁh~½oÃ~Z21-ä]ƒ£
ÑñÔ÷`™Š OZ§ÖZEZŠ6,]îÅeY+C
ݬyη** Ù â Š¼É©c* eg**
', c* +eÌ}Ô1z~{@xäŠ Z
W7Ã0 ] â £64
+ZiÐ5356,
Û ZZ
ìCƒ[ø7Š6,
$‚d
V $z~Vâ!* iVÐ~m,ôZgzZ!²ÔzŠgZïÅæ°Z G
îœ!Y 7Š6,V
ì[ø $z,Å{)zªÅ igzZ{@xÄ£Ôx **
$‚d Æ+@xx Ó
~ÔÐzzÌË{ â ˤ /Zāì –ñƒ ï Š]i YZ ´Šgñ** Æ y Î 0* (y Zçg Ü:^g7g) c Z™ LZgzZ Vˆwh e $ƒgŠ¼ì‡Æ]ƒ£ îGœ!Y ]ƒ £(Š ZPy ** °:^g7g ) c Z™
ÂVjÉ: {ûðÃ6,k ,’Å whèe $ƒg È kZ Å\ W Å ] ƒ £ Æ yÎ 0*cZ™æ°Z îGœ!Y } gZŠ Z Զń  ZpgŠ ÅÚ Š0 +e ~½o Ð Y NgŠ¼ ½o Ì6,µñÆypgÓ â b§Å·C Ù äæ°Z
]Zk, ’—‚Å\Wā÷ M hÉt Ð s§~÷\ W äWÃ0 Ù B‚ÆöÐā²°»Ð s§
+e { â C ~œ /%Ô c*W7Ã0 +e Ì}~½yÎ 0* izg kZë @* Y 2009~Z 21-X å Hx ÈZ » Ú Š 0 +e ~
gî/Ìk ’{ŠŽñt Å\ Wāì y Z= ~ Ýzg Å ÅVz¸gzZ ] Zk
, , ’ Cƒ ׌6,]** kZ Æ Ì}~½oā Hê ¸ Ìä ww he $ƒg ] â £ 64 ~ ½oÃ| 1430 y@29 ._
ä c Z™ ( ' ) ~çg/]ƒC Ù â /σ„  gŠ6, ±ñƒ D ™g ÖZ »yEZgzZ ]äð•Z6,® )÷ áZ ZgzZ y@ 30 à ~Z 22 ß Z® c* W 7Ã0 +e 0 +e Ì}ŠŽz!* Æ V@ÃÅŠ Z +ZiÐ 5356,
Û ZZ
~k ,’ðÃ6,ïÅæ°Z G îœ!Y { â C
Ù 6,Y ¯ Ū ´ KZ ~k , ’ä ] ƒ èE #C
LGÙ âZ +Zi Ð16 Cc* ]à@¬ z /σ 1430 y pg J ÃY 2009 ~Z 23g Z KgÆïøL ÒE CÅ& æ°Z îGœ!Y]ƒ£X c* W7Ã
Y 2008 ~Z 27 ñƒ D ™]gmÐ ™ {û Š OZ§Ö Z EZŠ6,w he $ƒg‹ îÅæ°Z îGœ!Y6,gî +Zi Ð5 3 5 6,] â £6 4 Xà ~Z 2 1 Ô- Ú Š0
Z á Å~Z 21- ä Ý ¬ yη**
+e x ÷ Ññ
»Š OZ EZŠ6,gî~k ,’6,]îÅÝ ¬y η** G
Ññà îœ!YB‚B‚Æ ] q& ZgzZ VzggtÆXì H 10 c Z™: ÷ t { z Å ÒÃ Å Ú Š 0 +e äŠ Z ÛZ h .z *Š x Óizg kZā ¹ ñƒ D C ]¬Å
+]
~ i ¸WÆ| 1430 xøB‚ „B‚gzZ å HgÖ Z »Š OZ EZŠ ä +C Ù â X6,wh e $ƒg‹ îÅæ°Z Ô2 {‡g e Ô 2 ß Ô3 gƒÑÔ4 Š !* W(WÔ]â £ ^',~ ]Y‘´ à ÑÆy Î 0* ._Æ ]î
YE
6,y¯ug@* J µáÅw‚}g7 ._Æ ïKZ çÔ ~gzŠztZ@ bg ÷ á :÷t x ** Æ yZì Hg ÖZ Ô2@ÃÔ2g ð½E C #-FÔ 2I˜Ô2" $F, Ô 2^ÃgØÔ 2{g7< ykZ ðà » äWÃ0 +e Ð ( Naked eye)çW
I E
yZ wZØJ ~ yÎ 0* Ì._Æ T‰~Š Z /ó â Š‡+ −Z çG .-'**
ÑñUK ça^gyñ} ÔŠ !*
W¡ÔyMÔuçG .n$ â Ô ,Û ÔgùÔuÔgŠ ZÍÔ 2 ^;Ã [ +Zz®gz wá‚ yñÔ6¤',© c* eg **',X å7
Ìw–Æh{ Ú·Wz6,X σÃm21 cvZY ÷ +Z w¾ ËZe /Ö Z Ô ~',i- e Š‡[© **
á à Z$ Ññ ÔåhzºÔ+ $ +ÔZxÝzSÔÏâ g7÷Ôgz?Ôgc* vZzS ã!* ÆICOPgzZ k%Z• Ø−{ ã!* Æ( MCW )
H"
Æ c Z™eY/ σÃm21cvZ Y ÷ á yZ[ZÏ ã!* Æ (MCW ) [ +Zz®gz wá‚yñ / k%Z Ôg7 ZÔyZŠ% Ô,Ñâ ˆgŠ ÔŠ !* WxsZ ÔŠ !* M Z Ô ÿ5E
WP Ã0+eÐçW^',J -V´ éE " ½ä yŠg Z {Šú•
5SG Ø
7Œ Û @÷á ËZ e `g ™ZÆ''ISPA''] îðÜ£ e $ƒg { âCÙ Ð Y 1978~ k%Z / k%Z• Ø−{ èÔ ~h ;zÔŠ !* WßÔwZ‘‚ÔV´Ô]z%ËÔŠ !* Wq ¼ Ð kZ Ô à ©ð •Z Ì{ zgzZ å HC Ù ªy kZ » äW
Â, zā –~ é~ Zx ** Æ Ý ¬ yη ** Ññä 6,]ƒ+ è CÙ â à Zzä™® )÷ á ZÅkZgzZx ÈZ »wh s§Åæ°Z îGœ!Y/ / /ôegzZ !ZßÔ {ùâ Ô| ¥ / Æ ]îÅ yZ ~ V¸´ ãÎ 0* µZz 6,n²Z +Zi
Cƒ„  gŠvZY ÷ á â ]Zk
, ’Åwh e $ƒg ÈkZ Å\ W }çÆ DÚ Z 'CFCO' w«Ð ƒ Œ Ôx **Æ ]Z|áZz ä™{@xÃ~Z 21Ô- Ð X å ykZ » äWÃ0 +e=g f Æ ]ÑWsÜ._
ÒZh+] .z *ŠÆwhe $ƒgāce ´gŠ c* t%Z÷ ;y G ã!* Æ wá‚ wh /aZ /ËZe $z ,åÅ {)z ªÅ igzZ {@x Ä£ sÜ ä {)z yz',
d gzZ SAAO Ô .5 k1Z ËZ e
&gzZ]g Zwî0<EgŠ ðc }ïZúŠñZ~] Zg £ / yZk , Z Ôy ZéÔ ð§ Z ZvZ Y ÷ á â ] ƒC Ù â / k %Z :ìtè »TÔì [ ø 7Š6,V$‚ »äWÃ0 +e~V¸´|ÐkZgzZ´‚ÆyÎ 0*
ò £ »ïZúyZèÑq @* Y3g7p Ò» {)zƒ  ÚÆ +−Z Y M]ƒC Ù â /Š !* WxsZ ~$£Za o bZ h t t p : / / w w w . e s n i p s . c o m / w e b / ªizg kZ w– Æ aZ /ËZ e² å HC Ù ªy k Z
Y 2008 yŽ 4āì zz ¸Xì @* $ƒg wh e
7,W,Z Z÷6,e $ƒg Ô w¾ ~R, ó} Š Zñ™Æ y Z / ~gƒÑ M o on n e ws of J a m i at u r r as h e ed / X å7yk Z» äWÃ0 +e~y Î 0* Ã~Z 21 -
+e »| 1429 6 {Z ~Š ) ~ y Î 0*
0 äƒ  à ̂Îõ ! {ÎZ /gƒÑ ?iÚ Z −{ ±Ã a^g Ææ°Z îGœ!Yb§Å{ âC Ù w©ø D ä {È izgkZ
E
/ c* W:Ã0+e p¶Å ðÍ7Åä WÃÐ ã ‚ W Ò» ¯gͱ6,.‚gœÆ îG 0½Ó¡gñZ £y Î 0*
! ²ÔzŠg Z ïÅæ° Z G îœ!Y ] ƒ£āì g ãZz Cƒ q -Z Æ ‹ Û Z ! †/h { Ú·Wz6,ß
[ø 7Š6,V $ ‚d $z { â C
Ù ~ V â !* iVÐ~ m,ôZgz Z t Zi°Z† ËZ e y) F,Æ ó ó S A M A A L L} gZŠ Z
þ tè »Tì Cƒ á ”g Z · /íŸÔ; ~zZgâ Ôgq 1Z /Z',
:ì Z
http://www.esnips.com/web/ f¤/bZg { Çœg „÷ á Å6 ¤', āìg ãZz/6 ¤',
MoonnewsofJamiaturrasheed/ ò Z ¸ÑZ ÎáZz ä™x »J -w‚ 36 ~ ~ñzg ) ,W
$‚ d
V $z @¬ Cƒ g { â C Ù k,’zŠg Z ÅeY G îœ!Y ] ƒ£ä ©  c* eg **',] ƒC Ù â C&c*]à
ì Cƒ[ ø 7Š Ì6,moonsighting.com x ** Æ Ý ¬ yη ** ÑñKgÆ ïøL ÒE CÅæ°Z
-Z ˆÈÃY 2008~Z 19 ª„ w‚¸¦
~Z q /
~çg / ]ƒC Ù â !‚ 85Æ y Î 0* gzZ~ é
ݬ yη ** ÑñÃY 2008~Z 27 ä ( ' )
òÀ~ [ZŽ Æ wZÎq -Z~ â 4Š q -Z x ** Æ
ð•Z0
+e » ( y@30)~Z 22ß
?åVY ãZz
6 ¬Zˆ Æ [ ëW ƒz¾gzZ ™zZ zgŠ 6 . 8 éE
, "½ h
5SG +÷ á ì c* Š ¯ {ëgzZ Âh +' $ƒg Å{)zVzg* 6,¬Z Ð zz Å T Ô÷ D Yƒ x³» }gzZ ³** £ Ææ°Z îGœ!Y (yZ%» :^g7g ) c Z™
× Ãe
} g7 yŠ Œ Z Âc*W7ʎz!* ƁgJ -434 èÂ^³ŠÖ] h]†³jÎ] à³Ú á]Lā L Š â
Hc*Û ~g$uaÏZ õg @* Å] ƒ»e $ƒgÅ0 +e kZŠŽz!* Æ䃊Žñ ìg Y K ] Zg§Z Š¼~ } g!* kZ Ð ]ƒ
ªizgŒ ZçOŠ H0wZjÑZï» ð•Zt~ yÎ 0* àe]çâ Ù^ÏnÊ è×n×Ö Ù¡ãÖ] p†m á] æ è׳âŸ] ï^³Ë³jÞ] `ðÃÐ }¤ /Z yŠ, ZX M7]ok^ðÃ~ ÑZz ä WÃÃx ÷ á Å ( y@30 )~Z 22 ßā÷
Æ( UT+6) 8:00 [ ëWƒz¾Ã~Z 22 ß Z(,»Vz0 +e ª(Ž! Z0Z'Ô ãZd )ó ó à³nj׳³nÖ ð•Z Ð zz Å äƒC Ù ª½ Ü { z ƒ wßñ„ ZÍ [z¾6,]â £ ‰ā åVY ãZz Ú Z 0 +e » ypg
äƒ 11.608 ÒÿLG 5!gzZ -4.270‡ÿLG 5! ‰ Ü z Ð~# Ö ª‹ â ´ I » ]Zg ~uzŠÐ ZgzZ ** Wà +Z ÌÎJ -[ Zāìt |gzZì Cƒ&À ÒZÐzzÅT ? Š Hƒ qzÑ ** WìÌÐ [ëW
-Z]æŁg6,¬ZgzZ 14.9 q ·gZ »kZŠŽ z!*
q Æ D™s # Ÿzh +'× Å%Z/ä Ý ¬y η** ÑñX ì „ ß { z ˆÅw@* 7,õYÐi§9ÅV‘ZÍ` å » ]Zg ~uzŠ0 +etāì CY ð0* ÷¡t ~ VÍß
çO ‰ƒ {Š c* i ð•Z ÌwZj ZvŠgzZ4 12‚ éE " ½: Zizg ‰
5SG Ü z » [z¾Æ 0 +e èa ā ¹ ñƒ 0 +eÆ| 1429 wZظ¦ /wV ãZz ÅkZX ÷ h Æuu/ßāì Qe $¾ÌÐ ] !* kZÃwìkZX
Î äWìÌÐ [ ë M ƒz¾6,V»‰0 +et ¾ Û Ô (Rel.Azi.)‚¾ Û 2ì @* Y| (,450 Æ] ƒ£}g ø Ô÷ V„ZÍÅ ( +$ +)g ¢Å &åŠ HHòúŠ »Ú Š0 +eÃx ÷á Å-6,]â £‰
·**ÑñXÑ ì0 +e » ~uzŠÐ Z w©ïE L i8vßgzZ @* 5 : Zizg ~ q ·g ZgzZ ( E l on g at i on )tzZi 6 ,{@x Ä£ Ð » VƒZÍ ÝZ ä i × ** Ññ f *Z X 3g { izg ª ÃßÆ™wJä Vˆò £ ÅV ;z
c* } g*ËgzZ n²Æ x £ Ëā ¹ä Ý ¬ yÎ wZjÑZ³** »]Zgq -ZakZì @* Yƒ†Ÿ ZzgŠ 10 Å i × ** ÑñX ìß Ç!* {z  HÉ H,/Z# ™ Y » ]Zg§ZŠ¼Æ n&kZ ?ì H|Ånçy W
kZÐ äYƒ Za t i Îâ Æ éÆ } g( Åä Yƒ wZjÑZï» ð•Z] ‡zZ Î ~‘
Û {Š c*  ‹Z0 +e ŠŽñ6,V $ ‚d$zB‚Æ ,~g7 ^g7g Cî ** ÑñKgÆïøL ÒE CÅ]ƒ£ñƒ ï Š[ZŽ
** Yƒ e** Ç!* c*»e $ƒg Å} g( c* } g* ÃVÍßgzZì 4äWìÌÐ [ëWƒz¾Ðzz h × Z
+' #0 +e (Zā ¹ ä Ý ¬ yη ** ÑñXì ҶŠ¤ / zz ~Š ã CÅ÷¡kZā ¹ä Ý ¬ yη
gzŠ kZ & ì |›z @xgzZ ¸$ ++Z q -Z ÆwVXì 0 +e »]Zg ~uzŠtāì @* ƒ$ èh +” îƒg wZjZ Æ kZ Âì @* Y ` k(,s§Å [f 6,whe $ƒgā ¹äVrZX ì /Zz** Ð V7ë
çOXì } Y¿ÑZzp pgú1úÎà ©C Ù â½~ [ è z¾Ãy@ 29._~Z 21 -~ cZ™6,gî ×((C Ù ~[f Þā: )g0 +ZÆk¸~D ( LAG)Îz¾¾
+Zg0 Û }ïZúŠ¼á Zzäƒi Z0 +Z W,Z
Æ x ¬ z m{C Ù ` W]Zg Å{ â 6 gzZ yŠ » { â 66,¨ ÿLG 5!gzZ 2.174‡ÿLG 5!6,( UT+6) 8:01 [ ëW åw ZjÑZ³* *t6,x £TgzZ÷ D Y− Dƒ4 tzZi ¾ Û Ô ( R e l . A z i . )‚ ¾  ÛÔ
~ éÆ`gÎgzZ n²Æ¨zz ÅTì ~D n²ÆyÎ 0* +etV- X å 11.943 Ò ï»0
} g7 0 +etyŠŒ Z6,x £ÏZQ c* ~[f°»ÆkZ z ×zg gzZ q ·gZÔ ( E l o n g a t i o n )
¹ä Ý ¬ y η ** ÑñX ì t Û M ÑZz äYƒ Za Æ kZgzZ å! † °»Ð g ±ZÆ VâzŠÔ ÒÿLG 5!gzZ q ¸ Xì @*WÃG6,gî ãZz gzZ ì @* Y 0 w ZjÑZ {Š c*
iÐ ƒ  6,䃳** ï»Æ{)z( Phase )
c*
6,qçñkZgzZìX kˆq -Zwhe $îgXā B‚B‚Æœ /Z%x ÓÆ]AñYÔ¸ ³** w Zj Z h+” a Æ èEG 4¨E¢Zz**Ð VÃg!* / Å wh e$ƒg Æ 0 +e z `gÎ gzZ n² Æ {@x Ä£W,Z
& Ôì bq UWz q -Z Îâ Æx ZúgzZ +C Ù â ÔYf ]â £ 64 éE " ½x ÈZk
5SG ,iÆæ°Z îGœ!Y ] ƒ£ g± Z VâzŠ /gzZ ¦ÑèÑqì CY 0 ¯ ) !* »$è ¤ /ZXì @* 7,» Úb!* Å ( Declination)é
Å ä™x » ÓZgzZ Ú6,R@¬z ±aÆ U 0* Ã0 +e Ì}ÌÃËÐ ~ Š Z +ZiÐ 5356, Šß W ð c~ gzŠ {ŠŽ ñX 7]!*
Û ZZ & ÀðÃt Ð Æ éÆ `gÎgzZ n²Æ {@x Ä£ Ôé» 0 +e
Xì ]gz¢ ~c Z™ˆÆ [ëWƒz¾Ã-Ž0 +e ¸X c*W7 c* $ƒgÆ™geà cä V,zg¦¡gzZV7 ð•Z~‘
wh e  µá«Ôw Zj ZÆ0 +e, Z ƒ³ #