Vous êtes sur la page 1sur 7

©vªpXô¶oWyUô²oôÍm

ØRXô°jÕYm G§oùLôiÓs[ LÓûUVô] ùSÚdL¥


Capitalism in crisis

ApXôy(Ñ×) áß¡\ôu.

َ‫ت َلوْ َكاُنوا َيْعَلُمون‬


ِ ‫ت اْلَعْنَكُبو‬
ُ ‫ت َلَبْي‬
ِ ‫ن اْلُبُيو‬
َ ‫ن َأْوَه‬
ّ ‫ت َبْيًتا َوِإ‬
ْ ‫خَذ‬
َ ‫ت اّت‬
ِ ‫ل اْلَعْنَكُبو‬
ِ ‫ل َأْوِلَياءَ َكَمَث‬
ِّ ‫ن ا‬
ِ ‫ن ُدو‬
ْ ‫خُذوا ِم‬
َ ‫ن اّت‬
َ ‫ل اّلِذي‬
ُ ‫َمَث‬
ApXôy ApXôRYoLû[ (ReLÞdÏ) TôÕLYXoL[ôL GÓjÕdùLôiPYoLÞdÏ ERôWQm
£Xk§léf£«u ERôWQjûRl úTôu\RôÏm, AÕ (R]dLôL) ÅÓ Juû\d LhP¥dùLôiPÕ B]ôp
¨fNVUôL ÅÓL°ùXpXôm ªLÜm TXÅ]Uô]Õ £Xk§léf£«u ÅPôÏm CûR AYoLs
A±kÕùLôs[ úYiÓúUõ (tmq 29 :
41 )

ApXôy(Ñ×) CkR YN]j§p £Xk§léf£«u ÅhûPlTt±d áßmúTôÕ AÕ ÅÓL°ùXpXôm ªLÜm


TXÅ]Uô] ÅÓ Guß áß¡\ôu, AÕúTôXúY ùY°júRôt\j§p ØRôXô°jÕYdùLôsûL (capitalistic
system) ªLÜm Y[of£VûPkR SÅ]Uô] ùLôsûL úTôuß úRôu±]ôÛm ApXôy(Ñ×)
á±dLôhÓYÕúTôX AÕ ùLôsûLL°ùXpXôm ªLÜm TXÅ]Uô] ©túTôdÏjR]Uô] ùLôsûLVôÏm,

LPkR£X SôhL[ôL úUtLj§V SôÓL°Ûs[ TZmùTÚm Ye¡L°p Øuú]ô¥Vô] Ye¡Ls TXÜm


ùSôße¡ ÅrkÕ ùLôi¥Úd¡u\], ØRuØRp AùU¬dLô®u AIG Ye¡«u §Yôp (bankrupt)
ùNn§jRôsL°p A±®dLlThPÕ, ARu©u]o AùU¬dL AWÑ AkR Ye¡ûV ®ûXùLôÓjÕ Yôe¡VÕ,
©u]o ùXyúUu ©WRov (Lehman Brothers) Gu\ AùU¬dLô®u ªLlùT¬V Ye¡Ùm ARu©u]o
ùU¬p ûXuf (Meryl Lynch) Gu\ Ye¡Ùm *ùTuɪ (Fenni Mae) Utßm *©W¼Uôd (Freddie Mac)
B¡V ¨§¨ßY]eLÞm ReL[Õ §YôûX (bankrupt) A±®jR], CkR Ye¡Lû[ ®ûXùLôÓjÕ YôeÏYRtúLô
ApXÕ AYt±p ØRÄÓ ùNnYRtúLô GYÚm ØuYWôR LôWQjRôp AûY ùSôße¡ ÅrkÕ®hP],
CRu®û[YôL EXLùTôÚ[ôRôWj§p JÚ®RUô] úRdL¨ûX HtThÓ ®ûXYô£Ls EVokÕ EfNjûR
AûPkRúRôÓ TXo ReL[Õ úYûXûVÙm CZkÕ®hP]o,

úUtLj§V SôÓL°ÚkÕ £XB«Wm ûUp çWj§tÏ AlTôÛs[ Ck§Vô®p Sôm Y£jÕ YkRúTô§Ûm
EXL[ô®V CkR ¨Lr®u ¾V®û[®ÚkÕ TôÕLôl× ùTt\YoL[ôL Sôm CpûX GuTûR ®[e¡d
ùLôs[ úYiÓm, SPl× ùNn§jRôsL°p ØmûT TeÏfNkûRÙm úR£V TeÏfNkûRÙm Årf£VûPkÕ
ùLôi¥Úd¡u\] Gu\ ùNn§ûV Sôm Lôi¡ú\ôm, LPkR JÚ YôWLôXj§p ØmûT TeÏfNkûR (BSE-
Bombay stock exchange) 16% Årf£VûPkÕ LPkR êuß BiÓL°p CpXôR A[ÜdÏ ªLúUôNUô]
©u]ûPûY Nk§jÕs[Õ, Øu× JÚúTôÕm LôQôR YûL«p PôXÚdÏ G§Wô] Ck§V ìTô«u U§l×
Årf£VûPk§Úd¡\Õ ( ì 49,50), AùU¬dLô®Ûm IúWôlTô®Ûm CÚd¡u\ Ye¡L°u Årf£Ùm
¨§¨ßY]eL°u (financial institutions) §YôXôÜm EXLØÝY§Ûm L¦NUô] A[ÜdÏ ùTôÚ[ôRôW
©u]ûPûY HtTÓj§ CÚd¡\Õ, CRu ®û[ÜLs NÁTj§p ØmûT TeÏfNkûR«Ûm úR£V
TeÏfNkûR«Ûm G§ùWôjRÕ,
CkúRôɳVô®u TeÏfNkûR LPkR £XSôhL[ôL §\dLlTP®pûX, ùNu\ YôWj§p AÕ 20%
®rf£ûVÙm LPkR JÚYÚPj§p AÕ ùUôjRUôL 47% Årf£ûVÙm Nk§jÕs[Õ, Yû[ÏPô SôPô]
NܧAW©Vô®u TeÏfNkûR 43% Årf£ûV Nk§jÕs[Õ,

ClúTôÕ SUdÏs JÚ úLs® GÝ¡\Õ õ CkR Årf£dÏ ©u]²«p CÚdÏm LôWQeLs Gu]?

CkR ®YLôWjûR Øû\VôL BnÜùNnRôp ¡W¥h ¡Wuf (credit crunch) Guß á\lTÓm
JúWùVôÚ ®`VmRôu CkR Årf£dÏ Ød¡V LôWQUôL CÚk§Úd¡\Õ GuTûR A±kÕ ùLôs[Xôm,
CkR ®YLôWjûRl Tt± Sôm ®[dLUôL A±kÕùLôs[ úYiÓm Hù]²p EXL ùTôÚ[ôRôWm
úRdL¨ûXdÏf ùNu±ÚlTRtÏm ¨§fNkûR«p(financial market) ùSÚdL¥¨ûX HtTh¥ÚlTRtÏm LPkR
TjÕ BiÓL°p HtThP EX¡u Øuú]t\m ClúTôÕ NÚdÏRûX AûPk§ÚlTRtÏm TXSToLs úYûX«ZlûT
Nk§jRRtÏm úUtÏX¡u ùTôÚ[ôRôWf ùN¯l× YWiÓúTôn EXL ùTôÚ[ôRôWj§p JÚ ¥¬pVu PôXo
TQm ùRôûXkÕ úTô]RtÏm ¡W¥h ¡Wuf(credit crunch) Guß ùNôpXlTÓm CkR ®YLôWmRôu
©u]² LôWQUôL CÚk§Úd¡\Õ,

¡W¥h ¡Wuf (credit crunch) Gu\ôp Gu]? AR]ôp HtThP ®û[YLs Gu]?

CkR ®YLôWm G°RôL ׬kÕùLôs[d á¥VÕRôu, Cuû\V LôXLhPj§p ØRXô°jÕY SôÓL°p


YôrkÕ ùLôi¥ÚdÏm UdLs ReLÞdÏ ùNôkRUôL ÅÓ YôeLúYiÓm Guß GiÔmúTôÕ ReLs ûL«p
ARtϬV TQm CpXôR¨ûX«p LPàdÏ TQm ùTtß ÅÓ Yôe,Ï¡\ôods, AqYôß LPu YôeÏmúTôÕ JÚ
Ye¡úVô ApXÕ JÚ ¨§¨ßY]úUô Yh¥ A¥lTûP«p ARtÏ ¨¨ÙR® ùNn¡\Õ, LPû]lùTt\Yo
ANpùRôûLûVÙm Yh¥jùRôûLûVÙm ©u]o AYo TX RYûQL°p §Úl©f ùNÛj§VôLúYiÓm,
CÕRôu ¨§ÙR® A°dÏm Ye¡L°u ¨TkRû]VôÏm, ReL[Õ ûL«p TQªpXôR ¨ûX«p ÅÓ
YôeÏTYoLÞdÏ CÕ G°ûUVô] Y¯VôLj úRôuß¡\Õ AúRúYû[«p ¨§ÙR® ùNnYRu êXm
Yh¥jùRôûL ¡ûPlTRôp Ye¡Ls CûR XôTm DhÓm SPY¥dûLVôL LÚÕ¡u\], CkR Øû\«p ÅÓ
YôeÏYRtÏ APUô]Øû\ (mortgaging) Guß á\lTÓ¡\Õ,

APUô]Øû\«p ÅÓ YôeÏ¡\YoLs ¨§ÙR® A°jR Ye¡LÞdÏ ANp Utßm Yh¥jùRôûLûV §Úl©f


ùNÛj§V ©u×Rôu AûR ReLÞdÏ ùNôkRUôd¡d ùLôs[Ø¥Ùm, AqYôß LPû] §Úl©f
ùNÛjRôR®hPôp ÅÓ T±ØRp ùNnVlThÓ úYù\ôÚ STÚdÏ ®tTû] ùNnVlTÓm,

1940 Bm BiÓ LQd¡uT¥ AùU¬dL UdL°p 40 NRÅRj§]o ùNôkRUôL ÅÓ ûYj§ÚkRôoLs, 1960


Bm BiÓ Yôd¡p ÑUôo 60 YRÅRj§]o ùNôkRUôL ÅÓ ûYj§ÚkRôoLs, RtúTôûR ¨XYWlT¥
¡hPjRhP 70 NRÅRj§]o ReLÞdÏ ùNôkRUôL ÅÓ ûYj§Úd¡\ôo[Ls, Ye¡«p LPuùTtß ÅÓ Yôe¡V
©u× AkRdLPû] AûPdLôR ¨ûX«p Ï¥«ÚlTYoLÞm C§p APeÏYôoLs, ARôYÕ Cuû\V¨ûX«p
YôPûL ùNÛjRôUp Ï¥«ÚlTYoLs 70 NRÅRj§]o BYôoLs,

ReLs ûL«p TQªpXôR LôWQjRôÛm Ye¡«p LPu Yôe¡]ôp §Úl©f ùNÛjRYRtÏ úTô§V YÚUô]m
CpûX GuTRôÛm ÑUôo 25 NRÅRj§ÚkÕ 30 NRÅR UdLs ÅÓ CpXôR¨ûX«p AùU¬dLô®p
CÚkÕYÚ¡\ôoLs, ÅÓ YôeÏYRtÏ YZeLlTÓm ¨§ÙR® (housing loan) ùRôPoTô]
NhPeL°Ûs[ LhÓlTôÓLs Aû]jûRÙm ¿dÏm ùLôsûLûV 1980 Bm BiÓ AùU¬dLAWÑ
ùLôiÓYkRÕ, CRuLôWQUôL APUô]Øû\«p LPàdÏ ÅÓ YôeÏTYoL°u Gi¦dûL ùYÏYôL A§L¬jRÕ,
APUô]Øû\«p ¨§ÙR® YZeÏm ¨§¨ßY]eL°u SPY¥dûLLs A§L¬jÕ EfNLhPUô] XôTjûR AûYLs
ReLs LQdÏ T§úYÓL°p T§VûYjÕd ùLôiP],
CkRYûL APUô]j§tÏ Nl©ûWm UôohúLw (subprime mortgage) Guß áß¡\ôoLs, NôRôWQUô]
ãZp LPu ùT\Ø¥VôRYoLs áP CkRØû\«p LPu ùTtß®PXôm, AúRúYû[«p CkRØû\«p LPu
ùLôÓdÏm Ye¡LÞdÏ CZl× HtTÓYRtÏ Yônl×Ls A§Lm CÚlTRôp Yh¥jùRôûL áÓRXôL Yã-
dLlTÓ¡\Õ,

AùU¬dLô®p ÅÓ CpXôUp CÚdÏm 25 NRÅR UdLÞdLôL APUô]Øû\«p ÅÓ YôeÏm §hPm


ùLôiÓYWlThPÕ, 2007 Bm BiÓ ÕYdLj§p APUô]Øû\ LPu §hPj§p Ye¡Ls ØRÄÓ ùNnR ùUôjR
ùRôûL ÑUôo 1,3 ¥¬pVu PôXWôÏm ARôYÕ JÚ XhNjÕ ØlTRô«Wm úLô¥ AùU¬dL PôXo
TQjûR CkR §hPj§p ¨§¨ßY]eLÞm Ye¡LÞm Yh¥ DhÓm úSôdLjúRôÓ ØRÄÓ ùNnR],

AùU¬dL UdLs ùNôkRUôL ÅÓ YôeÏm BûN«p Liê¥jR]UôL ùNVpThPRôp ùNôkRUôL ÅÓ


YôeÏ¡\YoL°u Gi¦dûL EVokÕ ùLôiúP ùNu\Õ, LPu ùRôûLûV §Úl© ùNÛjRôRYoL°u Gi¦dûL
EfNLhPjûR Gh¥VRôp NUô°dLØ¥VôR A[ÜdÏ ¨§ùSÚdL¥ûV Nk§jR AùU¬dLô®u ªLlùT¬V
¨§¨ßY]Uô] ¨ëùNgѬ Cud(New Century Inc) 2007 Bm BiÓ R]Õ §YôXôûY A±®jRÕ, CÕRôu
AùU¬dLô®p ØRuØRp HtThP Årf£«u A±Ï±VôÏm,

ReLs ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL«u ÁÕ ûYjR A¾RUô] Sm©dûL«u LôWQUôL LPu ùTt\YôL°p


ùTÚmTôuûUVô]YoLs LPû] §Úl©f ùNÛjR®pûXùVu\ôp Gu] ®û[ÜLs HtTÓm GuTûR
AùU¬dLoLs EQokÕ ùLôs[j RY±®hPôoLs, A§LUôL TQm DhPúYiÓm Gu\ úTWôûN«p
AYoLs ReLû[j RôeLú[ A¯ÜdÏ ChÓfùNu\úRôÓ EXL ùTôÚ[ôRôWjûRÙm A¯ÜdÏ ChÓfùNuß
®hPôoLs õ

CjRûLûV U²RoLû[lTt± ApXôy(Ñ×) CqYôß áß¡u\ôu.

ُ‫َأْلَهاُكُم الّتَكاُثر‬
JÚYûW®P JÚYo A§LUôL ùTôÚû[l ùTÚdLúYiÓm Gu\ úTWôûN
EeLû[ JuߪpXôRYoL[ôL Bd¡®hPÕ,,,,,,,,,
(tmq 102 : 1 )

AùU¬dLô ¨§fNkûR«u UôùTÚm _ômTYôuL[ô] *©W¼úUd (Freddie Mac) Utßm *ùTu²ª


(Fenni Mae) B¡V ¨§¨ßY]eLs RôeLs §YôXô] ùNn§ûV A±®jÕ ®hP] úUÛm ReLs ¨§¨ßY]
SPY¥dûLLû[ Aû]jûRÙm ꥮhP], ©u]o AûYLs ûL«p ALlThPYoLs VôWôL CÚkRôÛm
AYoL°u ùTôÚ[ôRôW¨ûX Tt±úVô ApXÕ LPû] §Úl©fùNÛjÕm §\u Utßm SôQVm B¡VûY
Tt±úVô BnÜùNnVôUp ReL°PØs[ ÅÓLû[ LPàdÏ ®tTû] ùNnV BWm©jÕ ®hP], BWmTj§p
7% ®ûXûV EVoj§ ®tTû] ùNnRYoLs ©\Ï 9,5% ®ûXûV EVoj§ ®tTû] ùNnRôoLs, ÅhûP
YôeL°YoLs §Úl©f ùNÛjRúYi¥V UôRjRYûQ CWh¥lTôL B]Rôp AYoL[ôp LPû] §Úl©f ùNÛjR
Ø¥V®pûX, ØRXô°jÕY ¬Vp GvúPh NhPj§uT¥ ùNôjûR APUô]j§p Yôe¡VYo LPu ØÝYûRÙm
§Úl©f ùNÛjRôRYûW ùNôjûR ®tLØ¥VôÕ, Ck¨ûX«p AYoLs §Úl©f ùNÛjRúYi¥V ùRôûL
¡hPjRhP CÚUPeLôL EVokÕ ®hP], CkR NhPj§u A¥lTûP«p LPuùTt\YoLs ReL°Pm
ùUôjRTQm CÚkRôÛm JúWRYûQ«p §Úl©f ùNÛjR Ø¥VôÕ, LPu ùTt\úTôÕ HtßdùLôiP
RYûQd LôXj§tϬV Yh¥ ØÝYûRÙm §Úl©d ùLôÓdLôUp LPû] AûPdLØ¥VôÕ ARôYÕ LPu
ùTt\ ùRôûLûVlúTôX CÚUPeÏ ùRôûLûV AYo ùNÛjRúYiÓm , ERôWQUôL TjÕYÚP RYûQdÏ
LPu Yôe¡VYo JúWUôRj§p ùUôjR TQjûRÙm §Úl©f ùNÛjR RVôWôL CÚkRôÛm TjÕYÚP
LôXj§tϬV Yh¥ûV AYo ùNÛj§úV BLúYiÓm, CqYô\ôL JqùYôÚ B«Wm PôXo LPàdÏm
Yh¥jùRôûL ¿eLXôL AYo 350 PôXo A§LUôL ùNÛjRúYiÓm, G]úY LPu ùTt\YoL[ôp
LPuùRôûLûV §Úl©f ùNÛjR Ø¥V®pûX, CR]¥lTûP«p TpXô«Wd LQdLô]YoLs RYûQ RY±V
LPuLôWoL[ôL B¡®hPôoLs, JÚ ×s°®TWj§uT¥ CjRûLVYoL°u Gi¦dûL ÑUôo ØlTÕ
XhNUôÏm,

RYûQ RY±V LPuLôWoLÞdÏ LPû] §Úl©f ùNÛjR ER®×¬Ùm úSôdLjúRôÓ ×x ¨oYôLm


IkÕYÚP Yh¥jùRôûL YãlTûR ¨ßj§ûYjRÕ, Ck¨ûX«p LPû] §Úl©f ùNÛjRôRYoL°PªÚkÕ
T±ØRp ùNnVlThÓ Uß®tTû]dÏ RVôWôL CÚkR ÅÓL°u Gi¦dûL ùYÏYôL A§L¬jÕd ùLôiúP
ùNu\Õ B]ôp YôeÏYRtÏ GYÚm ØuYW®pûX, LôXRôURm HtThPRôp ÅÓL°u ®ûXU§l×
EVokÕùLôiúP ùNu\Õ CÚkRúTô§Ûm AYtû\ YôeÏYRtÏ GYÚm RVôWôL CpûX, úUtá±V
AùU¬dLô®u CWiÓ ¨§¨ßY]Øm CjRûLV ùSÚdL¥ûV Nk§jRÕ, NÁTj§p AùU¬dLô®u Utù\ôÚ
ªLlùT¬V Ye¡Vô] ùXyúUu ©WRov (Lehman Brothers) Gu\ ¨ßY]Øm CÕúTôu\ ùSÚdL¥ûV
G§oùLôi¥Úd¡\Õ Guß ùNn§Ls áß¡u\],

¨§¨ßY]eLs Liê¥jR]UôL LPuùLôÓdÏm SPY¥dûL«p DÓThPÕ Hu?

LPuYôe¡VYoLs JÚúYû[ LPû]j §Úl©f ùNÛjR®pûX Gu\ôp Gu] ®û[Ü HtTÓm Guß Hu AYoLs
AgN®pûX? ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûL«p AYoLs ûYj§ÚkR ÏÚhÓjR]Uô] Sm©dûL
Utßm úUtLj§V ØRXô°jÕYYô§L°u CVpTô] AÛfNôh¥Vm B¡VûY EiûUûV EQoY§ÚkÕ AYoLû[
RÓjÕ®hP], AjÕPu A§LUôL TQm DhPúYiÓm Gu\ úTWôûNÙm CRtÏ Ød¡V LôWQUôÏm,
Øû\Vô] A¥jR[jûR AûUdLôUp Lh¥Pm LhÓYûRlúTôX Ju±u ÁÕ Ju\ôL
ùNeLtLû[ AÓd¡dùLôiúP úTô]ôoLs Cߧ«p AkR Lh¥Pm ¨ûXÏûXkÕ AYoLs ÁúR N¬kÕ
ÅrkÕ®hPÕ õ ApXôy(Ñ×) CjRûLV úTWôûN ©¥jR U²RoLû[lTt± ©uYÚUôß áß¡\ôu.

ّ ‫ن اْلَم‬
‫س‬ َ ‫ن ِم‬
ُ ‫طا‬
َ ‫شْي‬
ّ ‫طُه ال‬
ُ ‫خّب‬
َ ‫ل َكَما َيُقوُم اّلِذي َيَت‬
ّ ‫ن ِإ‬
َ ‫ل َيُقوُمو‬
َ ‫ن الّرَبا‬
َ ‫ن َيْأُكُلو‬
َ ‫اّلِذي‬
Yh¥ûV EiTYoLs û`jRô]ôp ¾iPlThPYoLs ûTj§Vm ©¥jRYoLs GÝYûRl úTôp
(UßûU«p) GÝYôoLs, , , ,
(tmq 2 : 275 )

û`jRôu ¾i¥V§u LôWQjRôp ûTj§Vm ©¥jRYoLû[l úTôp Yh¥ûV EiTYoLs CÚd¡\ôoLs Guß
ApXôy(Ñ×) áß¡\ôu, CÕúTôu\ ¨ûX«pRôu úUtLj§V ØRXô°jÕY Yô§Ls CÚd¡\ôoLs. RôeLs
ùNnYÕ Cu]ùYuß A±VôR ûTj§VdLôWoLû[lúTôp AYoLs ùNVpTÓ¡\ôoLs, ReLÞdÏ
HtTh¥Úd¡u\ ùSÚdL¥«ÚkÕ ùY°YÚYRtÏ ¾oÜ Juû\ AYoLs úR¥d ùLôi¥ÚkRôÛm ùUuúUÛm
NeLPj§p £d¡dùLôiP YiQm ®¯©Õe¡ ¨t¡\ôoLs,

ùTÚmùSÚl× Juß ùLôÝkÕ®hÓ G¬ÙmúTôÕ ARtÏ LôWQUôL CÚdÏm G¬YôÙûY êÓYRtÏ


ØVt£dLôUp Ri½ûW As°jùR°jÕd ùLôi¥ÚlTYoLû[l úTôp úUtÏX¡]o ùNVp TÓ¡\ôoLs,
AùU¬dL UdL°p ÑUôo 20 NRÅRj§]o ReLs ùNôjÕdL°u U§lûT®P A§LUô] LPû]l ùTt\YoL[ôL
CÚkÕYÚ¡\ôoLs, AùU¬dL Ï¥UdLs ÁÕ 6 ¥¬pVu PôXo LPuÑûU CÚkÕ ùLôi¥Úd¡\Õ B]ôp 1,3
¥¬pVu PôXo UhÓúU AùU¬dL ùTôÚ[ôRôWj§u ÑZt£«p CÚd¡\Õ,

JÚ¨ßY]m ¨§fNkûR«p TeÏùLôsÞmúTôÕ ARôYÕ JÚ¨ßY]m ùTôÕjÕû\ ¨ßY]m (PLC- public


limited company) Guß AûZdLlTÓmúTôÕ AÕ TeÏlTj§WeLû[ ®tTû] ùNnY§p DÓTÓ¡\Õ,
ªLlùT¬V A[®p ReLs YÚUô]jûRÙm ùNôjÕdLû[Ùm ùTÚd¡d ùLôsYRtÏjRôu
TeÏlTj§WeLû[ AkR ¨ßY]m ®²úVôLm ùNn¡\Õ, ERôWQUôL JÚ¨ßY]m 10 ªpVu PôXo
ùNôjÕdLû[ UhÓm ùLôiPRôL CÚdÏm ¨ûX«p TeÏfNkûR«p DÓThÓ TeÏLû[ ®tTû] ùNnRôp
K¬WÜdÏs ARu ùNôjÕ U§l× 50 ªpVu PôXWôL B¡®Ó¡\Õ B]ôp AkR ¨ßY]j§u EhLhPûUl©u
GRôojR¨ûX«p GkR®R Uôt\Øm HtThÓ®ÓY§pûX,

TeÏfNkûRL°p Ht\C\dLm LôQlTÓYRôp XôTm DhÓm úSôdLjúRôÓ UdLs TeÏLû[ YôeÏY§Ûm


®tT§Ûm DÓTÓ¡\ôoLs, BLúY TeÏ®ûX«p Ht\m YÚm Guß GiÔmúTôÕ TeÏLû[ YôeÏY§Ûm
TeÏ®ûX«p C\dLm YÚm Guß GiÔmúTôÕ TeÏLû[ ®tT§Ûm Øû]l× LôhÓ¡\ôoLs, ReL°Pm
CVpTôL Es[ úTWôûN«u LôWQUôLÜm ¨ßY]eLs ÁÕs[ Sm©dûL«u A¥lTûP«Ûm CjRûLV
SPY¥dûLL°p UdLs DÓTÓ¡\ôoLs, BLúY úL°dûL AWeÏL°p ãRôhPj§p DÓTÓ¡\YoL°u
ùNVpLÞdÏ JlTôL CÕ CÚd¡\Õ, ùT¬V Ye¡Ls Utßm ¨ßY]eLs B¡VYt±u TeÏLs ®ûXfN¬ûY
Nk§jRúTôÕ AkR ¨ßY]eLs ÁÕ UdLs ûYj§ÚkR Sm©dûL LôQôUp úTôn®hPÕ G]úY ARu
TeÏLû[ ®tTû] ùNnÕ®ÓYRtÏ UdLs AûXúUô§]ôoLs, GqY[ÜdÏ TeÏLû[ ®tTû] ùNnY§p
Õ¬Rm Lôh¥]ôoLú[ô AqY[ÜdÏ TeÏL°u ®ûX«p N¬Ü HtThPÕ. Cߧ«p ªlùT¬V ¨ßY]eLs Guß
LÚRlThP AkR Ye¡Ls ¨XU¦úSWj§p ÅrkÕ ùSôÚe¡l úTôn®hP], £X¨ßY]eL°u TeÏLs 92%
®ûX Årf£ûV Nk§jR] ARôYÕ 100 PôXÚdÏ Yôe¡V TeÏLû[ UdLs 8 PôXÚdÏjRôu ®t\ôoLs õ

CRtÏ Øu× ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWj§p HtThP ùSÚdL¥LÞdÏ GqYôß ¾oÜ LôQlThPÕ GuTûR
BnÜùNnYRu êXm Cuû\V ùSÚdL¥dÏ ¾oÜ LiÓ®PXôm Guß úUtLj§V ØRXô°jÕYY§Ls
LÚÕ¡\ôoLs, ØRXô°jÕYdùLôsûL ©túTôdLô]Õ GuTûRÙm RY\ô]Õ GuTûRÙm JqùYôÚ
Øû\Ùm LôXm ¨ì©jÕd Lôh¥®hPÕ, Lmë²^m A¯ûY Nk§jR AúR®Rj§p ØRXô°jÕYØm A¯ûY
Nk§dL CÚd¡\Õ GuTûR úUtLj§VoLs A±kÕm ReLs AÛfNôh¥Vj§p ¨ûXjÕ
¨ußùLôi¥Úd¡\ôoLs, RôeLsRôu ªdLTXm ùLôiPUdLs Guß BÕ NØRôVjRYoLs
AÛNôh¥Vj§Ûm ALmTôYj§Ûm CÚkRÕ úTôX CYoLÞm RôeLsRôu TXUô] UdLs Guß
CßUôl©p CÚd¡\ôoLs,

ApXôy(Ñ×) áß¡u\ôu.

‫شّد ِمْنُهكْم ُقكّوةً َوَكككاُنوا‬


َ ‫خَلَقُهْم ُهَو َأ‬
َ ‫ل اّلِذي‬
َّ ‫ن ا‬
ّ ‫شّد ِمّنا ُقّوًة َأَوَلْم َيَرْوا َأ‬
َ ‫ن َأ‬
ْ ‫ق َوَقاُلوا َم‬
ّ‫ح‬
َ ‫ض ِبَغْيِر اْل‬
ِ ‫لْر‬
َْ ‫سَتْكَبُروا ِفي ا‬
ْ ‫عاٌد َفا‬
َ ‫َفَأّما‬
َ‫حُدون‬ َ‫ج‬ ْ ‫ِبَآَياِتَنا َي‬
úUÛm BÕ áhPjRôo 骫p OôVªu± ùTÚûUV¥jÕdùLôiÓ GeLû[®P YûU«p
ªÏkRYoLs Vôo? Guß á±]ôoLs, AYoLû[l TûPjR ApXôy AYoLû[®P YûU ªdLYu
GuTûR AYoLs ®[e¡d ùLôi¥ÚdL úYiPôUô? úUÛm SUÕ
AjRôh£Lû[ UßjRYoL[ôLúY AYoLs CÚkRôoLs,
(tmq 41 : 15 )

ReLs ùTôÚ[ôRôWjûR LôlTôt±d ùLôsÞm ØVt£«p ØRXô°jÕYYô§Ls ReLÞdÏj


RôeLú[ ØWiThÓd ùLôi¥Úd¡\ôoLs, G²àm AYoLs ReLs ùLôsûL«p Cuàm ©¥YôRUôL
Jh¥dùLôiÓRôu CÚd¡\ôoLs AûR TXUô]Õ Guß LÚÕYúRôÓ AûR ײRlTÓjRÜm ùNn¡\ôoLs
úUÛm AûR EXLØÝY§Ûm SûPØû\lTÓjÕYRtÏ AûZl× ®Ód¡\ôoLs, AùU¬dL ùTôÚ[ôRôWjûR
BTj§ÚkÕ LôlTôtßYRtLôL L¦NUô] ùRôûLûV AùU¬dL Lôe¡Wv AàU§jÕs[Õ, CkR
®YLôWj§tLôL 700 ©pVu PôXûW AùU¬dL AWÑ JÕd¡«Úd¡\Õ, £XÕ° ¿ûWj ùR°lT§u êXm
ùTÚm¾ûV Aû]jÕ®PXôm Guß ØRô°jÕYYô§Ls GiÔ¡\ôoLs, ØRXô°jÕY ùTôÚ[ôRôWm
EXùLe¡Ûm HtTÓj§«ÚdÏm CZlûT Jl©ÓmúTôÕ 700 ©pVu PôXo GuTÕ JußúU ¡ûPVôÕ,

TeÏfNkûR ®YLôWjúRôÓ ®`Vm Ø¥kÕ®P®pûX


EeLs ûLYNm Es[ TQj§u EiûUVô] U§l× Gu]ùYuß GlúTôúRàm ¿eLs Gi¦l TôojRÕiPô? ARu
U§l× Lô¡RUôLÜm A§p AfN¥dLlThP GÝjÕdL[ôLÜm CÚd¡\úRVu± úY±pûX, ARu EiûUVô]
U§l× EeLs ùTôÚ[ôRôWj§p ¿eLs ûYj§ÚdÏm Sm©dûLRôu, UdLs Sm©dûL ûYj§ÚlTRtÏ
NUUô] Ej§WYôRm ùLôÓlTRtÏ AW£Pm ReLm ûL«Úl©p CpûX, 1970 Bm BiúPôÓ Aû]jÕ
SôÓLÞm ReLjûR CÚl©p ûYjÕdùLôiÓ SôQVm Af£Óm YZdLjûR ûL®hÓ®hP],

BLúY ClúTôÕs[ AWÑLs ReLs LPuLÞdLôL Lô¡RSôQVjûR Af£hÓ ùY°«Ó¡u\] B]ôp ARtÏ
DPô] ReLjûR ûL«Úl©p ûYjÕdùLôsY§pûX, CúR Øû\ûVjRôu AùU¬dLôÜm UtßØs[ CRW
EXLSôÓLÞm LûP©¥d¡u\], Cuû\dÏs[ ùTôÚ[ôRôW ãZp Lô¡RSôQVj§u ×ZdLm A§LUôL
CÚlTRôp ùTôÚhL°u ®ûXLs A§L¬jÕd ùLôiúP CÚd¡u\] AúRúYû[«p SôQVj§u U§l× Ïû\kÕ
ùLôiúP ùNp¡u\],

CûR SôQVj§u ùLôsØRp §\²p HtTÓm N¬Ü Guß UdLs ϱl©Ó¡\ôoLs, GqYôß CÚl©àm
UdL°u ûLYNj§p CÚdÏm TQj§u U§l× Ïû\kÕ ùLôiúP«Úd¡\Õ, ReL°u Ye¡ úNªl©p CÚdÏm
TQj§tÏ Yh¥ ¡ûPd¡\Õ Guß UdLs §Úl§ AûPkÕ ùLôs¡\ôoLs, BLúY EeL°PØs[ 100 ìTô«u U§l×
AÓjRYÚPm 88 ìTôVôL Ïû\kÕ®Óm B]ôp Yh¥VôL Ye¡Ls ùLôÓdÏm 14 ìTôûV úNojÕ
EeL°Pm 114 ìTôn CÚlTRôL Sm©dùLôiÓ ¿eLs U¡rf£VôL CÚd¡ÈoLs,

CûRjRôu TQÅdLm Guß áß¡ú\ôm, AWÑ Ej§WYôRm A°jÕs[ U§l©ÚkÕ SôQVj§u EQûUVô]
U§l× Årf£VûPÙm úTôÕ TQÅdLm HtTÓ¡\Õ, B]ôp TQÅdLjûR DÓùNnV úNªl×LÞdÏ Ye¡Ls
Yh¥ ùLôÓd¡u\], TQÅdLm HtTÓmúTôÕ EiûUVô] Øû\«p TQm DhÓm HûZUdLs
ùTôÚhLÞdÏ A§L ®ûX ùLôÓdL úYi¥«Úd¡\Õ, CR]ôp ùNpYkRoLs úUÛm ùNpYkRoL[ôLÜm
HûZLs úUÛm HûZL[ôLÜm BÏm¨ûX HtThÓdùLôi¥Úd¡\Õ,

TQm DhÓYRtLôL úUtùLôs[lTÓm CkRlúTôh¥l TkRVj§p ØRXô°jÕYYô§Ls GkR®RUô]


JÝdLØû\Lû[Ùm ©uTt\ôR LôWQjRôp ùTôÕUdLs TX Cu]pLû[ AàT®jÕ YÚ¡u\]o, Es[T¥úV
ØRXô°jÕYYô§Ls û`jRôuL°u úRôZoL[ôL B¡®hPôoLs úUÛm AYoLs û`jRô²u áhPj§p
Es[YoLôLÜm CÚd¡\ôoLs,

ApXôy(Ñ×) áß¡u\ôu.

َ‫سُرون‬
ِ ‫خا‬
َ ‫ن ُهُم اْل‬
ِ ‫طا‬
َ ‫شْي‬
ّ ‫ب ال‬
َ ‫حْز‬
ِ ‫ن‬
ّ ‫ل ِإ‬
َ ‫ن َأ‬
ِ ‫طا‬
َ ‫شْي‬
ّ ‫ب ال‬
ُ ‫حْز‬
ِ ‫ك‬
َ ‫ل ُأوَلِئ‬
ِّ ‫ساُهْم ِذْكَر ا‬
َ ‫ن َفَأْن‬
ُ ‫طا‬
َ ‫شْي‬
ّ ‫عَلْيِهُم ال‬
َ ‫حَوَذ‬
ْ ‫سَت‬
ْ‫ا‬
û`jRôu AYoLû[ ªûLjÕ ApXôaûY ¨û]ÜáoYûR ®hÓm RÓjÕ®hPôu AYoLsRôu
û`jRô²u áhPj§]o, A±kÕùLôsÞeLsõ ¨fNVUôL û`jRô²u áhPj§]oRôu SxPYô°Ls,
(tmq 58 : 19 )

B]ôp BÕ NØRôVjRYoLs YWm×Á± CßUôl©Ûm ùTÚûU«Ûm ¨ûXj§ÚkRRôp A¯ûY


Nk§jRÕúTôp RôeLÞm JÚSôs A¯ûY Nk§júR BLúYiÓm GuTûR U\kRYoL[ôL ØRXô°jÕYYô§Ls
AfNUtß CÚd¡\ôoLs, BÕ NØRôVjRYoLs úTôXÜm ^êÕ NØRôVjRYoLs úTôXÜm ùTÚªRj§p
CÚd¡\ôoLs,

ApXôy(Ñ×) áß¡u\ôu.

‫عِنيٍد‬
َ ‫جّباٍر‬
َ ‫ل‬
ّ ‫سَلُه َواّتَبُعوا َأْمَر ُك‬
ُ ‫صْوا ُر‬
َ ‫ع‬
َ ‫ت َرّبِهْم َو‬
ِ ‫حُدوا ِبَآَيا‬
َ‫ج‬َ ‫عاٌد‬
َ ‫ك‬
َ ‫َوِتْل‬
ReLs CWhNL²u AjRôh£Lû[ ¨WôL¬jÕ AYàûPV çRÚdÏ UôßùNnR BÕ áhPj§]o
CYoLsRôu õ YWm×Á±V Ym×dLôWoLs JqùYôÚY¬u LhPû[ûVÙm AYoLs
©uTt±]ôoLs, (tmq
11 : 59 )

ØRXô°jÕYYô§Lû[l úTôXúY BÕ áhPj§]o AÛfNôh¥Vm ùNnRôoLs úUÛm AYoLs RôeLsRôu


骫p TXUô] UdLs Guß Gi¦dùLôiÓ LoYm ùLôiPYoL[ôL AfNUtß CÚkRôoLs,

Cuû\dÏ úUtLj§VoLÞdÏ HtTh¥ÚdÏm ùSÚdL¥dÏ ëLj§u A¥jR[j§p LhPûUdLl Th¥ÚdÏm AYoL°u


ùTôÚ[ôRôWúU ©WRô] LôWQUôL CÚd¡\Õ, ReLÞûPV A±ûYÙm §\ûUûVÙm TVuTÓj§
AYoLÞdÏ HtTh¥ÚdÏm Aû]jÕl ©Wf£û]LÞdÏm ¾oÜ LiÓ®PXôm Guß Sm©dùLôi¥Úd¡\ôoLs,
Tôû[Y]j§p úRôußm Lô]p¿ûWl úTôu\Õ AYoL°u CkR Sm©dûL, ùRôûX çWj§ÚkÕ
TôodÏmúTôÕ AÕ Ri½ûWl úTôuß Lôh£V°dÏm B]ôp AÚ¡p ùNuß Tôod,ÏmúTôÕ ùYßûUûVj
R®W úYù\ôuû\Ùm LôQØ¥VôÕ, ØRXô°jÕYYô§L°u ¨ûX CRtÏ JlTôLúY CÚd¡\Õ, CqY[Ü
Årf£ûV Nk§jR ©u]Úm AYoL°u ùLôsûL Ïû\Ùs[Õ GuTûRúVô AÕ ©túTôdLô]Õ GuTûRúVô
AYoLs EQokÕ ùLôs[®pûX, CjRûLV áhPj§]ûWlTt± ApXôy(Ñ×) ©u YÚUôß áß¡\ôu.

‫لك‬
ُّ ‫سككاَبُه َوا‬
َ‫ح‬
ِ ُ‫عْنكَدُه َفَوّفككاه‬
ِ ‫لك‬
َّ ‫جكَد ا‬
َ ‫شكْيًئا َوَو‬
َ ‫جْدُه‬
ِ ‫جاءَُه َلْم َي‬
َ ‫حّتى ِإَذا‬
َ ‫ن َماًء‬
ُ ‫ظْمَآ‬
ّ ‫سُبُه ال‬
َ‫ح‬
ْ ‫ب ِبِقيَعٍة َي‬
ٍ ‫سَرا‬
َ ‫ن َكَفُروا َأعَْماُلُهْم َك‬
َ ‫َواّلِذي‬
ِ ‫سا‬
‫ب‬ َ‫ح‬ِ ‫سِريُع اْل‬
َ
úUÛm GYoLs ¨WôL¬lTYoL[ôL CÚd¡u\ôoLú[ô AYoLÞûPV ùNVpLs Tôû[Y]j§u
Lô]p ¿ûWlúTôu\RôÏm, Rô¡jRYu AûR Ri½o Guß GiÔ¡\ôu AR²Pm AYu YÚmúTôÕ
Juû\Ùm AYu LôQUôhPôu, B]ôp ApXôy (®§jR Ø¥) ûY AeÏ AYu LôÔ¡u\ôu, AYu
LQdûL AYu AeÏ Ø¥jÕûYd¡\ôu, LQdÏj ¾olT§p ApXôy Õ¬RUô]Yu,
(tmq 24 : 39 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-