Vous êtes sur la page 1sur 4

Laatste boodschap van Werner Kiewitz erg belastend voor

Leopold III

Koning Leopold bleef volgens echtgenote Baels loyaal aan de
Fhrer
Thierry Debels
@thierryd
15/8/14
Koning Leopold wordt op 6 juni 1944 door de Duitsers
weggevoerd Twee d!gen l!ter is het !!n "ijn ge"in #e worden
s!$en ge%nterneerd in een verv!llen &!steel in 'irs(hstein
)erner Kiewit" w!s tijdens de Tweede )ereldoorlog de
persoonlij&e vertegenwoordiger en verbindingso**i(ier v!n
'itler + eigenlij& de bew!&er + bij &oning Leopold ,,,
Kiewit" sl!!gt erin op 15 juni een boods(h!p over te brengen
!!n 'itler- de .l!!tste boods(h!p v!n Kiewit"- n!$ens &oning
Leopold ,,, voor 'itler /"ie bijl!ge hieronder0
1
1
2oor!l de boods(h!p v!n Lili!n 3!els is te&enend 'istori(us
4lbert De 5onghe vert!!lde de"e p!ss!ge !ls volgt /"ie
bronver$elding onder!!n06
7
De bel!ngrij&ste boods(h!p is d!t Leopold .loyaal staat ten
opzichte van de Fhrer /"ie voetnoot 910
,n het Duits st!!t er .als er zum Fhrer stehe
8edio juni 1944 is er weinig twij*el over het st!ndpunt v!n
Leopold ,,, Ter in*o6 oper!tie 9verlord /D+D!y0 begon op 6
juni 1944 :ot! bene op de d!g d!t Leopold werd weggevoerd
3ron6
http6//wwwpersee*r/web/revues/ho$e/pres(ript/!rti(le/rbph;<<
75+<818;198=;nu$;65;1;7587
4