Vous êtes sur la page 1sur 178

MLT 630 Turbo Srie B-E2

MLT 630 -120 LSU Srie B-E2


MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
547845 PL (31/01/07)
BP 249
44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE
TEL: 33 (0)2 40 09 10 11
TWJ DEALER
INSTRUKCJA OBSUGI
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSUGI MUSI BY PRZECHOWYWANA W WZKU PODNONIKOWYM. OPERATORZY S ZOBOWIZANI DO
ZAPOZNANIA SI Z NI I JEJ PRZESTRZEGANIA.
TEKSTU I ILUSTRACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE WOLNO REPRODUKOWA W CAOCI ANI W CZCI.
1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I BEZPIECZESTWA
2 - OPIS
3 - KONSERWACJA
4 - OSPRZT DODATKOWY
31/01/2007 DATA PIERWSZEGO WYDANIA
1 - 1
1 -
1 -
INSTRUKCJE
INSTRUKCJE
DOTYCZCE
DOTYCZCE
OBSUGI I
OBSUGI I
BEZPIECZESTWA
BEZPIECZESTWA
1 - 2
1 - 3
SPIS TRECI
INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY
OPERATOR
WZEK PODNONIKOWY
A - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA
B - PRZYSTOSOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO STANDARDOWYCH
WARUNKW EKSPLOATACJI
C - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
INSTRUKCJE
KONSERWACJA
INSTRUKCJE DLA OPERATORA
WPROWADZENIE
INSTRUKCJE OGLNE
A - INSTRUKCJA OBSUGI
B - UPRAWNIENIA DO OBSUGI WE FRANCJI
(lub patrz prawodawstwo obowizujce w innych krajach).
C - KONSERWACJA
D - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
E - PODNOSZENIE OSB
INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY
A - PRZED URUCHOMIENIEM WZKA PODNONIKOWEGO
B - INSTRUKCJA OBSUGI DLA KIERUJCEGO
C - RODOWISKO
D - WIDOCZNO
E - URUCHOMIENIE WZKA PODNONIKOWEGO
F - PROWADZENIE WZKA PODNONIKOWEGO
G - ZATRZYMYWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
H - JAZDA WZKIEM PODNONIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM
A - WYBR OSPRZTU
B - MASA ADUNKU I RODEK CIKOCI
C - CZUJNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO
E - ZABIERANIE ADUNKU Z ZIEMI
F - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH
G - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA STABILIZATORACH
INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU
A - ZALECENIA DOTYCZCE POMOSTU
B - OBSUGA POMOSTU
C - RODOWISKO
INSTRUKCJA OBSUGI ZDALNEGO STEROWANIA
ZALECENIA DOTYCZCE KONSERWACJI WZKA PODNONIKOWEGO
INSTRUKCJE OGLNE
KONSERWACJA
POZIOM SMARW I PALIWA
HYDRAULIKA
UKAD ELEKTRYCZNY
SPAWANIE
MYCIE WZKA PODNONIKOWEGO
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO WYCZENIA Z EKSPLOATACJI NA DUSZY CZAS
WPROWADZENIE
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO
OCHRONA WZKA PODNONIKOWEGO
PRZYWRCENIE WZKA PODNONIKOWEGO DO EKSPLOATACJI
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 5
1 - 5
1 - 5
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 8
1 - 8
1 - 9
1 - 9
1 - 10
1 - 10
1 - 11
1 - 12
1 - 14
1 - 14
1 - 14
1 - 14
1 - 15
1 - 15
1 - 16
1 - 18
1 - 20
1 - 20
1 - 20
1 - 20
1 - 21
1 - 22
1 - 22
1 - 22
1 - 22
1 - 22
1 - 22
1 - 23
1 - 23
1 - 24
1 - 24
1 - 24
1 - 24
1 - 24
1 - 25
1 - 4
INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY
OPERATOR
- Wzka podnonikowego uywa mog jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upowanienie do obsugi
wzkw podnonikowych w zakadzie odpowiednia osoba otrzymuje na pimie. Operator wzka jest zobowizany do posiadania
go zawsze przy sobie.
Dowiadczenie pozwala stwierdzi, e moliwych jest szereg sytuacji, w ktrych obsuga wzka podnonikowego nie jest wskazana.
Poniej podano najwaniejsze moliwe do przewidzenia nieprawidowe zastosowania, ktre s bezwzgldnie zabronione.
- Dajce si przewidzie nieprawidowe zachowanie wynikajce ze zwykego zaniedbania, ktre nie wynika z chci
nieprawidowego uycia urzdze.
- Odruchowe reakcje danej osoby w przypadku wadliwego dziaania, wypadku, uszkodzenia wzka podnonikowego
podczas jego eksploatacji.
- Zachowanie wynikajce z zasady najmniejszego wysiku przy wykonywaniu zadania.
- W przypadku niektrych urzdze, przewidywalne zachowanie takich osb, jak: praktykanci, osoby niepenoletnie, osoby
niepenosprawne, osoby odbywajce szkolenie majce ochot na obsugiwanie wzka podnonikowego, operatorzy obsugujcy
wzek w celu wygrania zakadu, dla rywalizacji lub wasnego dowiadczenia.
Osoba odpowiedzialna za urzdzenia musi uwzgldni te kryteria przy dokonywaniu oceny czy dana osoba bdzie nadawaa si
na operatora.
WZEK PODNONIKOWY
A - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA
- Firma MANITOU zapewnia, e wzek podnonikowy jest zdatny do uytku w standardowych warunkach eksploatacji, okrelonych
w niniejszej instrukcji obsugi, ze wspczynnikiem testowym STATYCZNYM 1.33 i wspczynnikiem testowym DYNAMICZNYM 1,
zgodnie ze zharmonizowan norm EN 1459 dotyczc wzkw ze zmiennym wysigiem.
- Przed zoeniem zamwienia kierownictwo firmy musi upewni si, czy wzek podnonikowy jest odpowiedni do
przewidzianego zastosowania oraz przeprowadzi okrelone badania (zgodnie z obowizujcym prawodawstwem).
B - PRZYSTOSOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO STANDARDOWYCH WARUNKW EKSPLOATACJI
- Oprcz urzdze montowanych standardowo w wzkach podnonikowych, dostpnych jest wiele elementw dodatkowych,
takich jak: wiata drogowe, wiata stop, wiato byskowe, wiata cofania, brzczyk alarmowy cofania, wiato przednie,
wiato tylne, wiato u gowicy wysignika, itp.
- Operator musi uwzgldni warunki eksploatacji wzka podnonikowego i urzdzenia owietleniowe. Skontaktuj si z
dealerem.
- Naley uwzgldni warunki klimatyczne i atmosferyczne na miejscu eksploatacji.
. Zabezpieczenie przed mrozem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
. Przystosowanie smarw (popro swojego dealera o informacje).
. Filtracja silnika spalinowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
Do eksploatacji w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od -15C do +35C prawidowe poziomu smarw
sprawdzane s podczas produkcji. W przypadku eksploatacji w ciszych warunkach klimatycznych, przed uruchomieniem
konieczne jest oprnienie wszystkich ukadw a nastpnie zapewnienie prawidowych poziomw smarw odpowiednich do
temperatur otoczenia. To samo dotyczy pynu chodzcego.
- Wzek podnonikowy eksploatowany w obszarze, w ktrym nie ma urzdze ganiczych musi by wyposaony w ganic.
Odpowiednie rozwizania naley omwi z dealerem.
Wzek podnonikowy przeznaczony jest do eksploatacji na zewntrz w normalnych warunkach atmosferycznych oraz wewntrz
w odpowiednio wietrzonych pomieszczeniach. Zabrania si uywania wzka w obszarach, w ktrych wystpuje ryzyko poaru
lub w miejscach o zagroonych wybuchem (np. rafinerie, skad paliwa lub gazu, magazyny atwopalnych produktw, itp.). Do
uywania w tych obszarach dostpne s okrelone urzdzenia (informacji na ten temat udzieli dealer).
- Nasze wzki podnonikowe speniaj wymagania dyrektywy 89/336/WE dotyczcej kompatybilnoci elektromagnetycznej
(CEM) oraz zwizanej z tym normy zharmonizowanej EN 12895. Prawidowe dziaanie wzkw nie jest gwarantowane, jeli
wzki znajduj si w obszarach, gdzie natenie pola elektromagnetycznego przekracza prg ustanowiony t norm (10 V/m).
- Dyrektywa 2002/44/WE narzuca kierownictwu firm wymg nie naraania pracownikw na oddziaywanie nadmiernych wibracji.
Nie istniej uznane przepisy pomiarw, ktre umoliwiayby porwnanie maszyn rnych producentw. Rzeczywiste
otrzymane dawki mona pomierzy tylko w warunkach rzeczywistych u uytkownika.
- Poniej podajemy rady w celu zminimalizowania dawek wibracji:
Wybiera wzek podnonikowy i jego wyposaenie najlepiej dostosowane do przewidywanych zastosowa.
Dostosowa ustawienie fotela do masy operatora (w zalenoci od modelu wzka podnonikowego), utrzymywa
w dobrym stanie fotel oraz zawieszenia kabiny. Utrzymywa cinienie w oponach zgodnie z zaleceniami.
Upewni si, e operatorzy dostosowuj prdko pracy do stanu terenu.
W miar moliwoci wyrwna teren, usun przeszkody i nierwnoci.
1 - 5
C - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
- Dla bezpieczestwa wasnego i innych osb nie wolno samodzielnie zmienia konstrukcji i nastaw rnych elementw
zastosowanych w wzku podnonikowym (cinienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujce, prdko silnika spalinowego,
wprowadzanie dodatkowego wyposaenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprztu bez atestu, systemw alarmowych, itp.). W
takim przypadku odpowiedzialnoci nie mona obarczy producenta.
INSTRUKCJE
- Instrukcja obsugi musi by zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wzku
podnonikowym i w jzyku uywanym przez operatora.
- Naley bezzwocznie wymieni instrukcj obsugi oraz wszelkie tabliczki i etykiety, ktre s nieczytelne lub uszkodzone.
KONSERWACJA
- Konserwacj lub naprawy, oprcz wyszczeglnionych w czci: 3 - KONSERWACJA powinien przeprowadza wycznie
personel o odpowiednich kwalifikacjach (naley skonsultowa si z dealerem), z zachowaniem odpowiednich rodkw
bezpieczestwa i higieny w trosce o bezpieczestwo operatora i osb trzecich.
Wzek podnonikowy naley poddawa okresowej kontroli w celu zapewnienia jego zgodnoci. Czsto tych kontroli okrela
aktualne prawodawstwo kraju, w ktrym wzek jest uywany.
1 - 6
INSTRUKCJE DLA OPERATORA
WPROWADZENIE
PONISZY SYMBOL OZNACZA:
OSTRZEENIE! OSTRONIE! ZAGROENIE BEZPIECZESTWA OPERATORA LUB WZKA PODNONIKOWEGO.
Ryzyko wypadku podczas uywania, serwisowania lub naprawy wzka widowego mona ograniczy przez przestrzeganie
instrukcji dotyczcych bezpieczestwa i podejmowanie dziaa sucych jego zapewnieniu opisanych szczegowo w niniejsze
instrukcji.
- Wykonywa wolno jedynie operacje i manewry opisane w niniejszej instrukcji obsugi. Producent nie moe przewidzie
wszystkich moliwych sytuacji zagroenia. W rezultacie zalecenia dotyczce bezpieczestwa podane w instrukcji obsugi i
umieszczone na wzku nie s wyczerpujce.
- Podczas obsugi wzka operator musi zawsze zdawa przewidywa moliwe zagroenie dla niego, innych osb lub wzka
podnonikowego.
Nieprzestrzeganie zalece dotyczcych bezpieczestwa oraz instrukcji obsugi lub instrukcji napraw i serwisowej moe
doprowadzi do powanych wypadkw, nawet miertelnych w skutkach.
INSTRUKCJE OGLNE
A - INSTRUKCJA OBSUGI
- Uwanie zapozna si z instrukcj obsugi.
- Instrukcja obsugi musi by zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wzku
podnonikowym.
- Naley zgasza jeli tabliczki i naklejki s nieczytelne lub uszkodzone.
B - UPRAWNIENIA DO OBSUGI WE FRANCJI
(lub patrz prawodawstwo obowizujce w innych krajach).
- Wzka podnonikowego uywa mog jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upowanienie do
obsugi wzkw podnonikowych w zakadzie odpowiednia osoba otrzymuje na pimie. Operator wzka jest zobowizany do
posiadania go zawsze przy sobie.
- Operator nie wolno przekazywa uprawnie do obsugi wzka widowego innej osobie.
C - KONSERWACJA
- Operator musi natychmiast powiadomi przeoonego jeli stan wzka podnonikowego nie jest naleyty lub nie spenia
wymaga okrelonych w uwagach dotyczcych bezpieczestwa.
- Zabrania si samodzielnego przeprowadzania napraw lub regulacji przez operatora, chyba e odby on odpowiednie szkolenie
w tym zakresie. Operator zobowizany jest do utrzymywania wzka w czystoci, jeli naley to do jego obowizkw.
- Operator musi wykonywa codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA
CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Operator musi upewni si, czy opony s dostosowane do rodzaju podoa (patrz obszar powierzchni styku opon w rozdziale:
2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA). Moliwe s opcjonalne rozwizania - naley skonsultowa si ze swoim dealerem.
. Opony do PIASKU.
. Opony TERENOWE.
. acuchy niegowe.
Wzka podnonikowego nie naley uywa jeeli cinienie w oponach jest nieprawidowe, opony s uszkodzone lub nadmiernie
zniszczone, poniewa mogoby to narazi uytkownika i inne osoby na niebezpieczestwo lub spowodowa uszkodzenie wzka
widowego. Zabrania si montau opon napenionych piank - w takim przypadku producent nie gwarantuje prawidowej
eksploatacji, z wyjtkiem wczeniejszego upowanienia.
D - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
- Dla bezpieczestwa wasnego i innych osb nie wolno samodzielnie zmienia konstrukcji i nastaw rnych elementw
zastosowanych w wzku podnonikowym (cinienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujce, prdko silnika spalinowego,
wprowadzanie dodatkowego wyposaenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprztu bez atestu, systemw alarmowych, itp.). W
takim przypadku odpowiedzialnoci nie mona obarczy producenta.
1 - 7
E - PODNOSZENIE OSB
- Stosowanie urzdze roboczych i osprztu do podnoszenia adunkw
do podnoszenia osb jest:
zabronione
lub dozwolone wyjtkowo i pod pewnymi warunkami (patrz
obowizujce przepisy w kraju, w ktrym wzek
podnonikowy jest uywany).
- Piktogram umieszczony na stanowisku operatora przypomina, e:
Kolumna lewostronna
- Zabronione jest podnoszenie osb za pomoc
wszelkiego rodzaju osprztu przy uyciu wzka
podnonikowego innego typu ni ORH.
Kolumna prawostronna
- Wzkiem podnonikowym typu ORH mona
podnosi osoby przy uyciu platform specjalnie
zaprojektowanych do tego celu przez firm
MANITOU.
- Firma MANITOU sprzedaje wyposaenie zaprojektowane specjalnie do
podnoszenia osb (OPCJONALNY wzek podnonikowy ORH, naley
skontaktowa si z dealerem).
N

2
4
1
6
2
1
ORH ORH
1 - 8
INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY
A - PRZED URUCHOMIENIEM WZKA PODNONIKOWEGO
- Wykona codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE
LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Naley sprawdzi czy prawidowo dziaaj wiata, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Naley sprawdzi czy lusterka wsteczne s w dobrym stanie, czyste i odpowiednio ustawione.
- Sprawdzi czy dziaa sygna dwikowy.
B - INSTRUKCJA OBSUGI DLA KIERUJCEGO
- Bez wzgldu na to jak due dowiadczenie ma operator, zaleca si aby zapozna si z obsug wszystkich elementw
sterowania i przyrzdw przed rozpoczciem obsugi wzka podnonikowego.
- Nosi odzie odpowiedni do kierowania wzkiem podnonikowym, unika lunej odziey.
- Operator powinien sprawdzi czy ma odpowiednie rodki ochrony do zamierzonego zadania.
- Dusze naraenie na wysoki poziom haasu moe powodowa problemy ze suchem. Zaleca si uywanie oson ucha w celu
ochrony przed nadmiernym haasem.
- Naley zawsze wsiada na siedzenie operatora przodem i uywa przeznaczonych do tego uchwytw. Nie wolna wyskakiwa
z wzka, by szybciej znale si na ziemi.
- Podczas uywania wzka zawsze naley zachowa ostrono. Nie sucha radia ani muzyki przez suchawki.
- W adnym wypadku nie wolno obsugiwa wzka podnonikowego gdy donie lub stopy s mokre lub zabrudzone tustymi
substancjami.
- Dla wikszej wygody ustawienie fotela w kabinie kierowcy naley prawidowo wyregulowa.
W adnym razie fotela nie wolno regulowa podczas jazdy wzka podnonikowego.
- Operator musi zawsze zajmowa normaln pozycj w kabinie kierowcy. Zabronione jest wystawianie na zewntrz rk, ng i
innych czci ciaa z kabiny wzka.
- Operator powinien by przypity pasem bezpieczestwa, odpowiednio dopasowanym do jego wzrostu.
- W adnym razie elementw sterowania nie wolno uywa inaczej ni zgodnie z ich przeznaczeniem (np. do wchodzenia lub
schodzenia z wzka podnonikowego, itp.).
- Jeeli elementy sterowania wyposaone s w urzdzenia o wymuszonym dziaaniu (blokada dwigni), zabrania si
wychodzenia z kabiny bez przestawienia tych elementw sterowania w pozycj neutraln.
- Zabrania si przewoenia pasaerw zarwno na wzku, jak i w kabinie.
1 - 9
C - RODOWISKO
- Naley przestrzega przepisw dotyczcych bezpieczestwa pracy obowizujcych w danym miejscu.
- Jeli wzek podnonikowy bdzie uywany w ciemnoci lub w nocy, naley upewni si, czy jest on wyposaony w wiata
robocze.
- Podczas manipulowania adunkami naley sprawdzi, czy nikt nie znajduje si na trasie wzka podnonikowego i adunku.
- Nie zezwala nikomu na zblianie si do obszaru roboczego wzka podnonikowego ani na przechodzenie pod uniesionym
adunkiem.
- Podczas uywania wzka na poprzecznej pochyoci, przed uniesieniem wysignika naley postpowa zgodnie ze
wskazwkami podanymi w paragrafie: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE
POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO.
- Poruszanie si po pochyoci wzdunej:
Jecha i hamowa ostronie.
Poruszanie si bez adunku: Widy lub osprzt zwrcone w d.
Poruszanie si z adunkiem: Widy lub osprzt zwrcone w gr.
- Naley wzi pod uwag wymiary wzka i adunku, nim rozpocznie si przeciskanie w wskim lub niskim przejciu.
- Nigdy nie wolno wjeda na pomost zaadowczy bez uprzedniego sprawdzenia, czy:
Znajduje si on w odpowiedniej pozycji i jest umocowany.
Jednostka transportowa, z ktr pomost jest poczony (wagon, samochd ciarowy, itp.) nie przesunie si.
Pomoc ma nono odpowiedni do masy cakowitej wzka podnonikowego z adunkiem.
Pomoc ma wielko odpowiedni do wielkoci wzka podnonikowego.
- Nigdy nie wolno wjeda na kadk dla pieszych, posadzk ani dwig towarowy bez upewnienia si czy s one odpowiednie
do masy i wielkoci wzka podnonikowego, ktry zostanie zaadowany oraz bez sprawdzenia czy s one w dobrym stanie
technicznym.
- Naley zachowa ostrono w obszarze zaadunku, wykopw, rusztowa grzskiego terenu i otworw wazowych.
- Przed uniesieniem lub usuniciem adunku naley upewni si czy teren jest stabilny i pewny pod koami i/lub stabilizatorami.
W razie potrzeby pod stabilizatory podoy odpowiednie kliny.
- Naley sprawdzi, czy rusztowania, pomost zaadowczy, palowanie lub grunt s w stanie unie adunek.
- Nigdy nie ukada adunkw na nierwnym terenie, na ktrym mogyby si one przewrci.
Jeeli adunek lub uywane narzdzie bdzie pozostaw wysunite przez duszy czas naley pamita, e moe spowodowa
to przechodzenie oleju hydraulicznego.
By temu zapobiec naley:
- Stale sprawdza dugo wysunicia adunku i regulowa j na bieco.
- W miar moliwoci stara si, by podnonik pracowa w temperaturach zblionych do neutralnych.
- W przypadku pracy w pobliu napowietrznych linii naley upewni si czy zachowana jest bezpieczna odlego midzy
obszarem roboczym wzka podnonikowego a lini napowietrzn.
W tej sprawie naley skontaktowa si z lokalnym zakadem energetycznym. Mona ulec poraeniu prdem lub powanemu
uszkodzeniu ciaa w przypadku obsugi lub parkowania wzka podnonikowego zbyt blisko przewodw energetycznych.
Podczas silnych wiatrw nie przeprowadza robt, ktre zagraaj statecznoci wzka podnonikowego i unoszonego przez
niego adunku, w szczeglnoci wystawienia adunku na dziaanie wiatru.
D - WIDOCZNO
- Bezpieczestwo ludzi znajdujcych si w promieniu dziaania wzka, operatora i samego wzka zaley od dobrej widocznosci
dla operatora w kadym kierunku, kadej chwili i w kadych okolicznociach.
- Wzek zosta zaprojektowany tak, by da operatorowi maksymaln widoczno do przodu i do tyu (dziki lusterkom
wstecznym) podczas jazdy bez adunku i z wysignikiem w pozycji transportowej.
- Jeli wielko adunku ogranicza widoczno do przodu naley zachowa szczegln ostrono i:
- jecha tyem,
- zmieni uoenie adunku,
- skorzysta z pomocy kogo kto moe pokierowa jazd, pamitajc by by on zawsze dobrze widoczny,
- ograniczy te manewry do niezbdnego minimum.
- Praca z pewnymi narzdziami wymaga by wysignik by podniesiony, co ogranicza widoczno z prawej strony. Wwczas:
- zmieni uoenie adunku,
- poprosi o pomoc osob trzeci by pokierowaa naszymi ruchami.
- Jeli widoczno na drodze jest nieodpowiednia, naley zapewni sobie pomoc drugiej osoby, ktra bdzie miaa dobr
widocz-no i bdzie staa poza obszarem pracy wzka.
- Naley zadba o dobr widoczno (czyste okna, odpowiednie owietlenie, prawidowo ustawione lusterka wsteczne, itp.).
1 - 10
E - URUCHOMIENIE WZKA PODNONIKOWEGO
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
Wzek podnonikowy naley uruchamia lub wykonywa nim manewry tylko gdy operator siedzi na fotelu w kabinie kierowcy i
ma przypite oraz wyregulowane pasy bezpieczestwa.
- Nie naley nigdy prbowa uruchamia wzka podnonikowego przez popychanie lub cignicie go. Operacja taka moe
spowodowa powane uszkodzenie skrzyni biegw. W razie potrzeby holowania wzka podnonikowego w sytuacji awaryjnej,
naley ustawi bieg jaowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G - KONSERWACJA OKRESOWA).
- Jeli do rozruchu awaryjnego uywany jest akumulator, naley uywa akumulatora o takiej samej charakterystyce i
przestrzega biegunowoci przy podczaniu go. Najpierw naley poczy zaciski dodatnie, a dopiero potem ujemne.
Nieprzestrzeganie biegunowoci akumulatorw moe spowodowa powane uszkodzenie obwodu elektrycznego. Elektrolit w
akumulatorze moe wytwarza wybuchowy gaz. Unika pomieni i tworzenia si iskier w pobliu akumulatora. Nigdy nie
odcza akumulatora podczas adowania.
INSTRUKCJE
- Sprawdzi zamknicie i zabezpieczenie pokryw(y) silnika.
- Naley sprawdzi, czy dwignia jazdy do przodu/do tyu jest w pooeniu jaowym.
- Przekr klucz zaponu w pozycj I aby uruchomi ukad elektryczny.
- Naley obserwowa automatyczny test czujnika statecznoci wzdunej (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY
STEROWANIA). Nie uruchamia silnika nim system ten nie ustabilizuje si.
- Naley upewni si czy prawidowo dziaaj kontrolki na pulpicie operatora i wskaniki poziomu paliwa (patrz: 2 - OPIS:
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Przekrci kluczyk zaponu w pozycj II aby podgrza silnik przez 5 sekund i nastpnie przekrci cakowicie kluczyk: silnik
spalinowy powinien si uruchomi. Zwolni kluczyk zaponu i pozwoli, aby silnik pracowa na biegu jaowym.
- Nie uruchamia rozrusznika przez czas duszy ni 15 sekund i nie wykonywa podgrzewania przez 5 sekund po nieudanej
prbie.
- Sprawdzi czy wszystkie kontrolki na tablicy przyrzdw zgasy.
- Sprawdzi wszystkie przyrzdy kontrolne przy nagrzanym silniku spalinowym i w regularnych odstpach czasu podczas
obsugi wzka, aby szybko wykry usterki i mc bezzwocznie je skorygowa.
- Jeeli przyrzd nie wskazuje poprawnego odczytu, naley natychmiast zatrzyma silnik i przeprowadzi niezbdne operacje.
F - PROWADZENIE WZKA PODNONIKOWEGO
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
Zwraca si uwag operatora na zagroenia zwizane z uywaniem wzka podnonikowego, a w szczeglnoc:
- Ryzyko utraty panowania.
- Ryzyko utraty bocznej i wzdunej statecznoci wzka podnonikowego.
Operator musi zachowa panowanie nad wzkiem.
W przypadku przewrcenia si wzka nie naley stara si opuci kabiny w czasie tego zajcia. OPERATOR JEST
NAJBEZPIECZNIEJSZY POZOSTAJC PRZYPITY PASAMI W KABINIE.
- Zaznajomi si z przepisami ruchu w firmie i przede szystkim oglnymi zasadami poruszania si po drogach publicznych.
- Nie wykonywa operacji przekraczajcych nono osprztu wzka podnonikowego.
- Wzek naley zawsze prowadzi z widami lub osprztem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysignik wcignity
a karetka pochylona do tyu.
- Aby unikn ryzyka spadnicia adunku, przewoone adunki powinny by zawsze zrwnowaone.
- Palety, skrzynie, itp. powinny by w dobrym stanie i odpowiednie do podnoszonego adunku.
- Naley zapozna si z wzkiem na terenie, na ktrym bdzie on uywany.
- Hamulce robocze powinny dziaa prawidowo.
- Obciony wzek podnonikowy nie moe przekracza prdkoci 12 km/h.
- Naley prowadzi pynnie z prdkoci odpowiedni do warunkw eksploatacyjnych (konfiguracja terenu, adunek na wzku).
- Nie uywa elementw sterowania wysignika podczas jazdy wzka.
- Nie wykonywa manewrw wzkiem z wysignikiem w pozycji uniesionej, chyba e w wyjtkowych okolicznociach i z
najwiksz ostronoci, przy bardzo nieduej prdkoci i delikatnym hamowaniu. Naley sprawdzi czy widoczno jest
odpowiednia.
- Powoli pokonywa zakrty.
- We wszelkich okolicznociach operator powinien mie pewno, e panuje nad wzkiem przy danej prdkoci.
- Jecha powoli na wilgotnym, liskim lub nierwnym terenie.
- Delikatnie hamowa, nigdy gwatownie.
- Dwigni jazdy do przodu/do tyu uywa tylko w pozycji zatrzymanej i nigdy nie robi tego w sposb gwatowny.
- Nie prowadzi z nog na pedale hamulca ani z wczonym hamulcem postojowym.
- Zawsze naley pamita, e hydrostatyczny ukad kierowniczy jest niezwykle wraliwy na ruchy kierownic, naley wic ni
obraca delikatnie, bez szarpania.
- W adnym razie silnika spalinowego nie wolno zostawia wczonego gdy wzek jest pozostawiony bez nadzoru.
- Nie opuszcza kabiny gdy na wzku jest uniesiony adunek.
- Zawsze naley patrze w tym kierunku, w ktrym odbywa si jazda i sprawdza czy na trasie przejazdu jest odpowiednia
widoczno.
1 - 11
- Czsto spoglda do tyu przy uyciu lusterek wstecznych.
- Omija przeszkody.
- Nie jedzi na krawdzi rowu lub stromego zbocza.
- Niebezpiecznie jest uywa jednoczenie dwch wzkw podnonikowych do podniesienie duych lub o duej objtoci,
poniewa operacja taka wymaga zachowania szczeglnych rodkw ostronoci. Dziaania takie naley wykonywa w drodze
wyjtku i po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
- Stacyjka rozrusznika zostaa wyposaona w mechanizm bezpieczestwa pozwalajcy zatrzyma wzek gdy zachowuje si on
nienormalnie lub gdy nie daje si wyczy inaczej.
INSTRUKCJE
- Wzek naley zawsze prowadzi z widami lub osprztem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysignik wcignity
a karetka pochylona do tyu.
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw uywa zalecanego biegu (patrz: 2 - OPIS: URZDZENIA
STEROWANIA I KONTROLI).
- Wybra tryb kierowania odpowiedni do zastosowania i/lub warunkw roboczych (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY
STEROWANIA) (zalenie od modelu wzka).
- Zwolni hamulec postojowy.
- Ustawi dwigni zmiany kierunku jazdy w danym kierunku i przyspiesza agodnie w celu przemieszczania wzka
podnonikowego.
G - ZATRZYMYWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- Nigdy nie zostawia kluczyka zaponu w wzku podnonikowym pod nieobecno operatora.
- Gdy wzek podnonikowy jest nieruchomy, lub gdy operator musi opuci kabin (nawet na chwil), widy lub osprzt naley
umieci na ziemi, dwigni zmiany biegw w pooeniu jaowym, zacign hamulec postojowy i a dwigni jazdy do przodu/
do tyu w pooeniu jaowym.
- Upewni si czy wzek nie zosta zatrzymany w pozycji, ktra koliduje z ruchem drogowym i w odlegoci co najmniej jednego
metra od toru kolejowego.
- W przypadku duszego postoju naley chroni wzek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczeglnoci
przed mrozem (sprawdzi poziom pynu niezamarzajcego), zamkn na klucz wszystkie otwory umoliwiajce dostp do
wzka podnonikowego (drzwi, okna, pokryw silnika, itp.).
INSTRUKCJE
- Wzek podnonikowy zaparkowa na paskim terenie lub na pochyoci nie przekraczajcej 15 %.
- Dwigni zmiany kierunku jazdy ustawi w pozycji jaowej.
- Wczy hamulec postojowy.
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw dwigni biegw ustawi w pooeniu neutralnym.
- Cakowicie wcign wysignik.
- Obniy widy lub osprzt tak, aby spoczywa na ziemi.
- Osprzt z chwytakiem lub szczkami, lub czerpak otwierany hydraulicznie naley cakowicie zamkn.
- Przed zatrzymaniem wzka podnonikowego po duszym okresie eksploatacji, przez kilka chwil pozostawi silnik spalinowy
na biegu jaowy, aby pyn chodniczy i olej obniy temperatur silnika i skrzyni biegw. Nie naley zapomina o tym zabiegu
w przypadku zatrzymywania si lub ganicia silnika, bd gdy temperatura niektrych czci znacznie wzronie ze wzgldu
na niedrono ukadu chodzenia i ryzyko powanego uszkodzenia tych czci.
- Wyczy silnik za pomoc kluczyka zaponu.
- Wyj kluczyk zaponu.
- Sprawdzi czy wszystkie miejsca dostpu do wzka podnonikowego zostay zamknite na klucz (drzwi, okna, pokryw
silnika, itp.).
1 - 12
H - JAZDA WZKIEM PODNONIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- Operatorzy jadcy po drodze publicznej musz przestrzega obowizujcych przepisw ruchu drogowego.
- Wzek podnonikowy musi spenia wymagania obowizujcych przepisw o ruchu drogowym. W razie potrzeby moliwe s
opcjonalne rozwizania. Naley skontaktowa si ze swoim dealerem.
INSTRUKCJE
- Naley sprawdzi czy wiato obrotowe znajduje si na miejscu, wczy je i skontrolowa jego dziaanie.
- Naley sprawdzi czy prawidowo dziaaj wiata, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Wyczy przednie wiata robocze, jeli wzek jest w nie wyposaony.
- Wybra tryb jazdy "RUCH DROGOWY" (zalenie od modelu wzka) (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY
STEROWANIA).
- Wsun wysignik cakowicie i umieci osprzt na wysokoci 300 mm od ziemi.
- Ustawi dwigni sterowania poziomowaniem podwozia w pozycji rodkowej, tzn. wa poprzeczny osi rwnolegle do
podwozia (zalenie od modelu wzka).
- Podnie stabilizatory moliwie jak najwyej i przekrci je dorodka (zalenie od modelu wzka).
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw:
Na drodze rusza na 3 biegu i przej na 4 bieg (w zalenoci od modelu wzka podnonikowego), jeli warunki i stan drogi
pozwalaj na to. Na obszarach grskich rusza na 2 biegu i przej na 3 bieg, jeli warunki i stan drogi pozwalaj na to.
W adnym razie nie wolno porusza si na biegu jaowym (dwignia zmiany kierunku jazdy lub dwignia zmiany biegw w
pooeniu jaowym bd wcinity przycisk odcinania skrzyni biegw) w celu zachowania moliwoci hamowania silnikiem
wzka. Nieprzestrzeganie tego zalecenia na pochyoci umoliwi nabranie przez wzka nadmiernej prdkoci, ktra moe
sprawi utrat panowania nad nim (ukad kierowniczy, hamulce) i spowodowa powane uszkodzenia mechaniczne.
1 - 13
JAZDA WZKIEM Z UMOCOWANYM OSPRZTEM PRZEDNIM
- Naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju dotyczcych moliwoci jazdy po drodze publicznej
z zamocowanym osprztem przednim wzka podnonikowego.
- Jeli przepisy drogowe w danym kraju zezwalaj na ruch z umocowanym osprztem przednim, konieczne jest - jako minimum:
Zabezpieczenie i oznaczenie ostrych i/lub niebezpiecznych krawdzi osprztu (patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY:
OSONY OSPRZTU).
Osprztu nie wolno obcia.
Naley sprawdzi, czy osprzt nie zasania pola owietlanego wiatami przednimi.
Naley upewni si, czy prawodawstwo obowizujce w danym kraju nie nakada innych zobowiza.
OBSUG A WZKA PODNONIKOWEGO Z PRZYCZEP
- Aby uywa przyczepy naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju (maksymalna prdko jazdy,
maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Nie wolno zapomnie o podczeniu wyposaenia elektrycznego przyczepy do ukadu wzka.
- Ukad hamulcowy przyczepy musi by zgodny z obowizujcym prawodawstwem.
- W przypadku cignicia przyczepy z hamulcami ze wspomaganiem, cignik wzka musi by wyposaony w mechanizm
hamulcowy przyczepy. W takim przypadku nie wolno zapomnie o podczeniu ukadu hamulcowego przyczepy do ukadu
wzka.
- Maksymalna masa przypadajca na hak przyczepy nie moe przekracza 1500 daN.
- Dozwolona maksymalna masa zestawu nie moe przekracza maksymalnej masy dozwolonej przez producenta (sprawdzi na
tabliczce producenta umieszczonej na wzku podnonikowym).
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw:
Podczas jazdy z przyczep rusza na 2 biegu i przej na 3 bieg, jeli warunki i stan drogi pozwalaj na to. Aby unikn
przegrzania silnika spalinowego i przekadni, nie wcza 4 biegu.
W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWA SI Z DEALEREM.
1 - 14
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM
A - WYBR OSPRZTU
- Z naszymi wzkami podnonikowymi uywa mona jedynie osprzt zatwierdzony przez firm MANITOU.
- Naley sprawdzi czy osprzt jest odpowiedni do przewidywanych zada (patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY).
- Jeli wzek podnonikowy jest wyposaony w OPCJONALN karetk pojedyncz z przesuwem bocznym (TSDL), stosowa
tylko dozwolone wyposaenie (patrz: 4 - WYPOSAENIE OPCJONALNE DOSTOSOWANE DO DANEGO MODELU).
- Naley sprawdzi czy osprzt jest prawidowo zainstalowany i zablokowany na karetce wzka podnonikowego.
- Naley sprawdzi, czy osprzt wzka dziaa prawidowo.
- Przestrzega dopuszczalnych obcie podanych w charakterystyce udwigw dla wzka podnonikowego z uywanym
osprztem.
- Nie przekracza nonoci znamionowej osprztu.
- W adnym razie nie naley podnosi adunku w zawiesiu bez osprztu sucego specjalnie do tego celu. Moliwe s
opcjonalne rozwizania - naley skontaktowa si ze swoim dealerem.
B - MASA ADUNKU I RODEK CIKOCI
- Przed uniesieniem adunku naley pozna jaka jest jego masa i gdzie jest rodek
cikoci.
- Charakterystyka udwigw danego wzka podnonikowego dotyczy jedynie adunku,
w ktrym pozycja wzduna rodka cikoci znajduje si 500 mm od podstawy wide
(rys. B1) Odnonie wyszego rodka cikoci naley skontaktowa si z dealerem.
- W przypadku adunkw o nieregularnych ksztatach przed wykonaniem jakiegokolwiek
ruchu (rys. B2) naley ustali przyblione pooenie rodka cikoci adunku i ustawi
go w osi wzdunej wzka podnonikowego.
Zabrania si transportu adunkw ciszych ni nono uytkowa okrelona
w charakterystyce udwigw wzka podnonikowego.
W przypadku adunkw o ruchomym rodku cikoci (np. ciecze), naley uwzgldni
zmiany pooenia rodka cikoci w celu okrelenia adunku, ktry bdzie
transportowany i zachowa wzmoon czujno w celu ograniczenia tych zmian, na ile
to moliwe.
C - CZUJNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
- Urzdzenie wskazuje stateczno wzdun wzka podnonikowego. Przy wartociach
adunku zblionych do dopuszczalnych wartoci obcienia (patrz: 2 - OPIS:
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Naley zawsze obserwowa ten przyrzd podczas transportu adunkw.
- Gdy przyrzd ten wskazuje stan alarmowy zabronione jest wykonywanie tak zwanych
"POGARSZAJCYCH" ruchw, takich jak:
A - Wysuwanie wysignika.
B - Obnianie wysignika.
- Wykonywanie ruchw poprawiajcych sytuacj w nastpujcym porzdku (rys. C): jeli
konieczne, podniesienie wysignika (1), wcignicie wysignika moliwie jak najdalej (2)
i opuszczenie wysignika (3) w celu zwolnienia adunku.
Odczyt przyrzdu moe by bdny, gdy ukad kierowniczy znajduje si w pozycji
skrajnej lub gdy o tylna wychylia si maksymalnie. Przed podniesieniem adunku
naley sprawdzi czy w wzku podnonikowym nie nastpia jedna z tych sytuacji.
500 mm
B1
B2
3
2
1
C
1 - 15
D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO
W zalenoci od modelu wzka podnonikowego
Pozycja poprzeczna to nachylenie poprzeczne podwozia wzgldem poziomu.
Podniesienie wysignika zmniejsza stateczno poprzeczn wzka. Nachylenie
poprzeczne podwozia musi by ustawione za pomoc wysignika w pozycji bocznej w
nastpujcy sposb:
1 - WZEK PODNONIKOWY BEZ POZIOMOWANIA PODWOZIA ZASTOSOWANEGO
NA OPONACH
- Umieci wzek w takiej pozycji, aby pcherzyk poziomnicy znajdowa si miedzy
dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
2 - WZEK PODNONIKOWY Z POZIOMOWANIEM PODWOZIA ZASTOSOWANEGO
NA OPONACH
- Skorygowa nachylenie przy uyciu regulacji hydraulicznej i sprawdzi poziom
poziomnic. - Pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si miedzy dwiema liniami (patrz:
2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
3 - WZEK PODNONIKOWY UYWANY NA STABILIZATORACH
- Ustawi dwa stabilizatory na ziemi i podnie oba przednie koa wzka
podnonikowego (rys. D1).
- Skorygowa nachylenie przy uyciu stabilizatorw (rys. D2) i sprawdzi czy wzek jest
w pozycji poziomej na poziomnicy. Pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si miedzy
dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA). W tej
pozycji oba przednie koa musz by uniesione nad ziemi.
E - ZABIERANIE ADUNKU Z ZIEMI
- Zbliy si wzkiem prostopadle do adunku z wsunitym wysignikiem i widami w
pozycji poziomej (rys. E1).
- Wyregulowa rozstaw wide i ich rodkowanie w odniesieniu do adunku (rys. E2)
(istniej inne rozwizania, mona si o nich dowiedzie od dealera).
- Nigdy nie naley unosi adunku jednym zbem wide.
Naley uwaa na ryzyko uwizienia lub zgniecenia koczyn przy rcznym
przestawianiu wide.
- Powoli podjecha wzkiem podnonikowym (1) do przodu i zatrzyma widy przed
adunkiem (rys. E3), w razie potrzeby nieco unie wysignik (2) przy podnoszeniu
adunku.
- Doprowadzi adunek do pozycji transportowej.
- Przechyli adunek dostatecznie gboko do tylu w celu zapewnienia statecznoci
(wypadnicie adunku przy hamowaniu lub zjedaniu w d).
ADUNKI NIEPALETYZOWANE
- Przechyli karetk (1) do przodu i powoli przejecha wzkiem do przodu (2), aby
wsadzi widy pod adunek (rys. E4) (w razie potrzeby zablokowa adunek).
- Dalej jecha wzkiem do przodu (2) przechylajc karetk (3) (rys. E4) do tyu w celu
umieszczenia adunku na widach i sprawdzenia jego statecznoci wzdunej i
poprzecznej.
D1
D2
E1
E2
1
3
2
E4
2
1
E3
1 - 16
F - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH
Nie wolno podnosi wysignika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia
poprzecznego podwozia wzka podnonikowego (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE
MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA
PODNONIKOWEGO).
PRZYPOMNIENIE: Naley sprawdzi, czy podane poniej operacje mona wykona przy
dobrej widocznoci (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK
NIEOBCIONY I OBCIONY: D - WIDOCZNO).
PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH
- Zapewni, aby widy swobodnie przeszy pod adunkiem.
- Podnie i wycign wysignik (1) (2) a widy bd na tym samym poziomie co
adunek, w razie potrzeby przesuwajc wzek (3) do przodu (rys. F1), poruszajc si
bardzo powoli i uwanie.
- Naley zawsze myle o zachowaniu odlegoci niezbdnej do wpasowania wide pod
adunek, midzy stos a wzek podnonikowy (rys. F1) i zastosowa najkrtszy moliwy
wysig wysignika.
- Zatrzyma widy przed adunkiem przez naprzemienne wyciganie i chowanie
wysignika (1) lub, w razie koniecznoci, przejechanie wzkiem podnonikowym do
przodu (2) (rys. F2). Wczy hamulec rczny i ustawi bieg wsteczny w pozycji jaowej.
- Podnie nieco adunek (1) i przechyli karetk (2) do tyu w celu ustabilizowania
adunku (rys. F3).
- Przechyli adunek dostatecznie gboko do tylu w celu zapewnienia statecznoci.
- Naley obserwowa automatyczny test czujnika statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - CZUJNIK
STATECZNOCI WZDUNEJ). W przypadku przecienia adunek naley odoy na
miejsce, z ktrego zosta zabrany.
- Moliwe jest obnienie adunku bez przesuwania wzka podnonikowego. Podnie
wysignik (1), aby zwolni adunek, wcign go (2) i opuci (3) aby doprowadzi go
do pozycji transportowej (rys. F4).
- Jeli nie jest to moliwe, wycofa wzek podnonikowy (1) w celu zwolnienia adunku,
wykonujc manewry bardzo agodnie i uwanie. Wcign wysignik (2) i opuci go
(3) aby doprowadzi go do pozycji transportowej (rys. F5).
1
2
3
F1
1
2
F2
2
1
F3
3
2
1
F4
1
3
2
F5
1 - 17
PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH
- Zbliy si do adunku w pozycji transportowej przed stosem (rys. F6).
- Wczy hamulec rczny i ustawi dwigni biegu wstecznego w pozycji jaowej.
- Podnie i wysun wysignik (1) (2) a adunek znajdzie si nad stosem; jednoczenie
naley obserwowa automatyczny test czujnika statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - CZUJNIK
STATECZNOCI WZDUNEJ). W razie potrzeby podjecha wzkiem (3) do przodu
(rys. F7), poruszajc si bardzo powoli i uwanie.
- Umieci adunek w pozycji poziomej i pooy go na stercie przez opuszczenie i
wcigniecie wysignika (1) (2) aby prawidowo umieci adunek (rys. F8).
- Jeli moliwe, zwolni widy przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysignika
(1) (rys. F9). Nastpnie ustawi widy w pozycji transportowej.
- Jeli nie jest to moliwe, cofn wzek podnonikowy (1) w celu zwolnienia adunku,
wykonujc manewry bardzo agodnie i uwanie (rys. F10). Nastpnie ustawi widy w
pozycji transportowej.
F6
1
2
3
F7
2
1
F8
1
F9
1
F10
1 - 18
G - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA STABILIZATORACH
W zalenoci od modelu wzka podnonikowego
Nie wolno podnosi wysignika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia poprzecznego podwozia wzka podnonikowego
(patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA
PODNONIKOWEGO).
PRZYPOMNIENIE: Naley sprawdzi, czy podane poniej operacje mona wykona przy dobrej widocznoci (patrz:
INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY: D - WIDOCZNO).
UYWANIE STABILIZATORW
Stabilizatory su do optymalizacji unoszenia adunkw wzkiem (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
UMIECI STABILIZATORY Z WIDAMI W POZYCJI TRANSPORTOWEJ (OBCIONE I BEZ OBCIENIA)
- Ustawi widy w pozycji transportowej przed adunkiem znajdujcym si na pewnej
wysokoci.
- Zatrzyma si dostatecznie daleko, aby byo miejsce na podniesienie wysignika.
- Wczy hamulec rczny i ustawi dwigni biegu wstecznego w pozycji jaowej.
- Ustawi dwa stabilizatory na ziemi i podnie oba przednie koa wzka
podnonikowego (rys. G1) jednoczenie utrzymujc stateczno poprzeczn.
PODNIE STABILIZATORY Z WIDAMI DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ (OBCIONE I BEZ OBCIENIA)
- Unie cakowicie i jednoczenie oba stabilizatory.
USTAWIANIE STABILIZATORW Z WYSIGNIKIEM PODNIESIONYM (OBCIONYM I BEZ OBCIENIA)
Operacja taka musi by traktowana jako wyjtkowa i naley wykonywa ja z wielk
ostronoci.
- Podnie wysignik i cakowicie wcign teleskopy.
- Ustawi wzek w pozycji przed adunkiem znajdujcym si na pewnej wysokoci (rys.
G2) poruszajc si bardzo powoli i uwanie.
- Wczy hamulec rczny i ustawi dwigni biegu wstecznego w pozycji jaowej.
- Przesun stabilizatory bardzo powoli a bd one blisko ziemi lub zetkn si z ni.
- Opuci dwa stabilizatory i podnie oba przednie koa wzka podnonikowego (rys.
G3). Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie staej nachylenia poprzecznego
podwozia wzka: pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si miedzy dwiema liniami.
PODNOSZENIE STABILIZATORW Z WYSIGNIKIEM PODNIESIONYM (OBCIONYM I BEZ OBCIENIA)
Operacja taka musi by traktowana jako wyjtkowa i naley wykonywa ja z wielk
ostronoci.
- Wysignik utrzymywa w grze i cakowicie wcign teleskopy (rys. G3).
- Przesun stabilizatory bardzo powoli a bd one blisko ziemi, zetkn si z ni oraz
po zetkniciu si ich z ziemi. Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie staego
nachylenia poprzecznego podwozia wzka: pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si
miedzy dwiema liniami.
- Podnie cakowicie oba stabilizatory.
- Zwolni hamulec postojowy i bardzo powoli i ostronie cofa wzek (1), aby zwolni go
i opuci widy (2) do pozycji transportowej (rys. G4).
G1
G2
G3
2
1
G4
PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO PRZY UYCIU
STABILIZATORW
- Zapewni, aby widy swobodnie przeszy pod adunkiem.
- Sprawdzi pozycj wzka podnonikowego wzgldem adunku i w razie potrzeby
wykona prb, nie zabierajc adunku.
- Podnie i wysun wysignik (1) (2) a widy znajd si na poziomie adunku (rys. G5).
- Zablokowa widy przed adunkiem przez naprzemienne uywanie elementw
sterowania do wycignicia i opuszczenia wysignika (1) (rys. G6).
- Podnie nieco adunek (1) i przechyli karetk (2) do tyu w celu ustabilizowania
adunku (rys. G7).
- Naley obserwowa automatyczny test czujnika statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - CZUJNIK
STATECZNOCI WZDUNEJ). W przypadku przecienia adunek naley odoy na
miejsce, z ktrego zosta zabrany.
- Moliwe jest obnienie adunku bez przesuwania wzka podnonikowego. Podnie
wysignik (1), aby zwolni adunek, wcign go (2) i opuci (3) aby doprowadzi go
do pozycji transportowej (rys. G8).
UKADANIE ADUNKU NA DUEJ WYSOKOCI NA KOACH
- Podnie i wysun wysignik (1) (2) a adunek znajdzie si nad przeznaczonym dla
niego miejscem (rys. G9); jednoczenie naley obserwowa automatyczny test czujnika
statecznoci wzdunej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA
ADUNKIEM: C - CZUJNIK STATECZNOCI WZDUNEJ).
- Umieci adunek w pozycji poziomej i pooy go na stercie przez opuszczenie i
wcigniecie wysignika (1) (2) aby prawidowo umieci adunek (rys. G10).
- Zwolni widy przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysignika (3) (rys. G11).
- Jeli moliwe, ustawi wysignik w pozycji transportowej bez przesuwania wzka
podnonikowego.
1 - 19
1
2
G5
1
G6
3
2
1
G8
2
1
G7
1
2
G9
3
G11
2
1
G10
1 - 20
INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU
Dla wzkw z systemem ORH
Instalacja platformy na podnoniku moliwa jest jedynie jeeli mocowania na platformie i podnoniku s identyczne (pasuj do
siebie) (patrz: 2 - RZODZIA: OPEROWANIE PLATFORM).
A - ZALECENIA DOTYCZCE POMOSTU
- Nosi odzie odpowiedni do kierowania wzkiem podnonikowym, unika lunej odziey.
- W adnym wypadku nie wolno obsugiwa podestu gdy donie lub stopy s mokre lub zabrudzone tustymi substancjami.
- Stanowczo zaleca si uywanie uprzy bezpieczestwa przypitej do umieszczonego w tym celu kka.
- W adnym razie elementw sterowania nie wolno uywa inaczej ni zgodnie z ich przeznaczeniem (np. do wchodzenia lub
schodzenia z wzka podnonikowego, itp.).
- Obowizuje noszenie kaskw ochronnych.
B - OBSUGA POMOSTU
- Przed rozpoczciem obsugi pomostu operatorzy, bez wzgldu na to jakie dowiadczenie zdobyli, musz zapozna si z
rozmieszczeniem i obsug wszystkich elementw sterowania.
- Przed rozpoczciem obsugi naley sprawdzi czy pomost zosta prawidowo zmontowany i zamocowany na wzku
podnonikowym.
- Przed rozpoczciem obsugi naley sprawdzi czy wejcie na pomost zosta prawidowo zamocowane.
- Pomost powinien by uywany w obszarach wolnych od przeszkd lub zagroe obecnych po obnieniu na ziemi.
- Operator uywajcy pomostu musi by wspomagany z ziemi przez odpowiednio przeszkolon osob.
- Nie naley wykracza poza granice okrelone w charakterystyce udwigw pomostu.
- Naprenia boczne ograniczone s wytrzymaocia platformy (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).
- Stanowczo zabrania si zawieszania adunku na pomocie lub wysigniku wzka podnonikowego.
- Wzkiem podnonikowym nie wolno jedzi gdy na pomocie znajduje si jaka osoba (osoby).
- Niedozwolone jest przewoenie osb na pomocie gdy sterujemy ni z kabiny kierowcy wzka podnonikowego (z wyjtkiem
akcji ratunkowych).
- Operatorowi nie wolno wchodzi na pomost ani wychodzi z niego, jeli nie znajduje si on na poziomie gruntu (wysignik
wsunity do pozycji dolnej).
- Do pomostu nie wolno montowa osprztu, ktry zwiksza obcienie wiatrem urzdzenia.
- Na pomocie nie uywa drabin ani adnych innych tymczasowych konstrukcji podwyszajcych.
- Nie wspina si na boki pomostu aby wznie si jeszcze wyej.
- Pamita, aby odblokowa wahacz tylnej osi przed ruszeniem wzkiem podnonikowym (zaley od modelu wzka
podnonikowego).
C - RODOWISKO
Zabronione jest uywanie pomostu w pobliu kabli elektrycznych.
- Przy wietrze o prdkoci od 45 do 90 km/h, konieczne jest zablokowanie wahacza tylnej osi (zaley od modelu wzka
podnonikowego).
Uywanie pomostu przy wiatrze o prdkoci ponad 90 km/h jest bezwzgldnie zakazane.
1 - 21
INSTRUKCJA OBSUGI ZDALNEGO STEROWANIA (RADIO-CONTROL)
Dla wzkw z systemem zdalnego sterowania (RC)
JAK STOSOWA ZDALNE STEROWANIE
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- System ma wbudowane zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne. Nie mona sterowa nim z innego pilota ni fabryczny,
ze wzgldu na wbudowane kodowanie inne dla kadego urzdzenia.
Jeli system uywany bdzie w nie waciwy sposb, wystpuje ryzyko:
- Fizycznego lub psychicznego uszczerbku na zdrowiu operatora lub innych osb.
- Uszkodzenia wzka lub otaczajcych go przedmiotw.
Kady korzystajcy z systemu zdalnego sterowania:
- Musi by przeszkolony i na bieco zorientowany w dziaaniu systemu (szkolenie wraz z treningiem).
- Powinien przestrzega poniszych instrukcji tak dalece, jak to moliwe.
- Wzek jest zdalnie sterowany sygnaem radiowym. Oznacza to, e mona nim sterowa nawet wtedy, gdy jest poza zasigiem
wzroku (za przeszkod lub wgem budynku). Dlatego:
Po zatrzymaniu wzka i wyjciu kluczyka (co jest moliwe tylko, gdy wzek jest nieruchomy) zawsze odoy pilota
w bezpieczne i suche miejsce.
Przed dokonaniem jakiejkolwiek naprawy, regulacji czy montau odci zasilanie ukadw elektrycznych (zwaszcza
zasilanie rozdzielacza i ukad elektryczny obwodw hydraulicznych naley odcza zawsze).
Nigdy nie usuwa ani blokowa wycznikw bezpieczestwa (kluczyka, przycisku bezpieczestwa, itp.).
Nigdy nie uywa wzka, jeli nie zosta od sprawdzony i obejrzany przez operatora!
- Odkadajc pilota operator musi zabezpieczy go przed uyciem przez niepowoane osoby, zarwno przez wyjcie kluczyka
z pilota, jak i umieszczenie go w niedostpnym dla nich miejscu.
- Waciciel musi by pewien, e instrukcja obsugi jest zawsze w dostpnym miejscu a operator zapozna si z ni uwanie.
INSTRUKCJE
- Ustaw wzek w stabilnym miejscu, bez moliwoci zelizgnicia si wzka.
- Nim praca zostanie rozpoczta, upewni si, e w obszarze dziaania wzka nie ma nikogo.
- Uywa tylko pilotw dostarczonych wraz z wzkiem lub prawidowo na nim zainstalowanych.
Jeli pilot zosta zomowany naley zniszczy rwnie akumulatory i kluczyk do niego tak, by nie mogy by przypadkowo ani
wiadomie uyte przez nikogo.
URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE
- Wzek nie zareaguje na sygna przez przez czas duszy ni 450 milisekund (ok. 0,5 sekundy) jeli:
Wcinity jest wycznik bezpieczestwa w pilocie (bezwadno 50 milisekund) lub na wzku.
Sygna radiowy jest rozpraszany lub za saby.
Pilot jest uszkodzony.
Par un signal radio perturbateur en provenance de tiers.
Zosta rozczony akumulator w pilocie.
Akumulator wyczerpa si.
Pilot jest wyczony przyciskiem stop na pilocie.
- Powysze zabezpieczenia wprowadzone zostay w celu ochrony operatora i powierzonego mu sprztu i nigdy nie powinny by
wyczane, blokowane ani omijane!
- Ramka zabezpieczajca rk na pilocie zapobiega przypadkowemu lub niewiadomemu uruchomieniu pilota (gdy np. pilot
spadnie lub operator oprze si lub zaczepi o niego).
- Zabezpieczenia elektroniczne nie pozwalaj na uycie wzka jeli nie jest on mechanicznie i elektrycznie gotowy do pracy (np.
nie skoczy jeszcze poprzedniej czynnoci) lub silnik nie uzyska jeszcze wymaganych obrotw.
W razie niebezpieczestwa uy niezwocznie przycisku bezpieczestwa a nastpnie postpowa zgodnie z instrukcj obsugi
(patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY i ELEMENTY STEROWANIA).
1 - 22
ZALECENIA DOTYCZCE KONSERWACJI WZKA PODNONIKOWEGO
INSTRUKCJE OGLNE
- Przed uruchomieniem wzka podnonikowego naley upewni si czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.
- Do prac konserwacyjnych przy wzku podnonikowym naley by odpowiednio ubranym, nie nosi biuterii i lunej odziey.
Wosy zwiza i chroni, w razie potrzeby.
- Zatrzyma silnik spalinowy i wyj kluczyk zapony w przypadku gdy konieczna jest interwencja.
- Uwanie zapozna si z instrukcj obsugi.
- Wykona natychmiast wszystkie naprawy, nawet drobne.
- Bezzwocznie usuwa wszelkie wycieki, nawet drobne.
- Naley upewni si czy usuwanie materiaw eksploatacyjnych i czci zamiennych przeprowadzane jest w sposb cakowicie
bezpieczny i zgodny z wymaganiami ekologicznymi.
- Uwaa na zagroenie poparzenia i ochlapania (ukad wydechowy, chodnica, silnik spalinowy, itp.).
KONSERWACJA
- Przeprowadza okresowe przegldy serwisowe (patrz: 3 - KONSERWACJA) w celu utrzymania wzka podnonikowego w
dobrym stanie eksploatacyjnym. Niewykonywanie okresowych przegldw serwisowych moe spowodowa uniewanienie
gwarancji umownej.
POZIOM SMARW I PALIWA
- Uywa zalecanych smarw (w adnym razie nie uywa zanieczyszczonych smarw).
- Nie napenia zbiornika paliwa podczas pracy silnika.
- Paliwo uzupenia jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
- Nie napenia zbiornika paliwa do maksymalnego poziomu.
- Gdy zbiornik paliwa jest otwarty lub napeniany nie wolno pali ani zblia si do wzka podnonikowego z pomieniem.
HYDRAULIKA
- Zabronione s wszelkie prace przyukadzie hydraulicznym poza wyszczeglnionymi w roz: 3 - KONSERWACJA tej instrukcji.
- Nie odkrca dwuzczek, przewodw gitkich ani adnych innych elementw hydraulicznych w ukadzie bdcym pod
cinieniem.
ZAWR WYRWNAWCZY: Odnonie kontroli, patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI. Ze wzgldu na
bezpieczestwo niedozwolona jest zmiana nastaw i usuwanie zaworw wyrwnawczych lub zaworw bezpieczestwa, w ktre
wyposaone s cylindry wzka podnonikowego. Operacje te powinni wykonywa tylko pracownicy o odpowiednich
uprawnieniach (bliszych informacji udzieli dealer).
AKUMULATORY HYDRAULICZNE, w ktre wyposaony jest wzek widowy s pod cinieniem i ze wzgldu na bezpieczestwo
demonta ich jest niedozwolony. Operacj t powinni wykonywa tylko pracownicy o odpowiednich uprawnieniach (bliszych
informacji udzieli dealer).
UKAD ELEKTRYCZNY
- Nie zwiera przekanika rozrusznika, aby uruchomi wzek podnonikowy. Jeli bieg wsteczny nie jest ustawiony w pozycji
jaowej, wzek podnonikowy zacznie si natychmiast przemieszcza.
- Nie zrzuca przedmiotw metalowych na akumulator.
- Przed rozpoczciem prac nad ukadem elektrycznym odczy akumulator.
1 - 23
SPAWANIE
- Przed rozpoczciem prac spawalniczych przy wzku podnonikowym odczy akumulator.
- W przypadku wykonywania spawania elektrycznego elementu wzka podnonikowego, kabel spawarki naley podczy
bezporednio do spawanej czci, aby unikn przepywu prdu o wysokim napiciu przez alternator.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac spawalniczych lub innych, w ktrych wydzielane jest ciepo przy zaoonej oponie.
Pod wpywem ciepa wzrosoby cinienie w oponie, ktre mogoby spowodowa jej rozerwanie.
- Jeeli wzek podnonikowy wyposaony jest elektroniczny ukad sterowania, przed rozpoczciem spawania naley go
odczy, aby nie dopuci do nieodwracalnego uszkodzenia elementw elektronicznych.
MYCIE WZKA PODNONIKOWEGO
- Przed przystpieniem do jakichkolwiek prac na wzku naley go oczyci, co najmniej obszar w ktrym prowadzone bd
prace.
- Naley pamita, aby zamkn i zablokowa wszystkie miejsca dostpu do wzka (drzwi, okna, pokryw silnika, itp.).
- Podczas mycia unika pocze przegubowych oraz elementw elektrycznych i zczy.
- Jeli jest to konieczne, przed wnikaniem wody, paru lub rodkw czyszczcych naley chroni elementy podatne na
uszkodzenie, w szczeglnoci komponenty elektryczne i zcza oraz pomp wtryskow.
- Oczyci wzek z ewentualnych ladw paliwa, oleju lub smaru.
INFORMACJI ODNONIE WSZELKICH NIETYPOWYCH PRAC KONSERWACYJNYCH UDZIELI DEALER.
1 - 24
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO WYCZENIA Z EKSPLOATACJI NA DUSZY CZAS
WPROWADZENIE
Podane poniej zalecenia maj na celu niedopuszczenie do uszkodzenia wzka widowego w przypadku wycofania go z
eksploatacji na duszy czas.
Odnonie tych operacji zalecamy stosowanie produktu ochronnego MANITOU, nr ref. 603726.
Instrukcje dotyczce uywania tego produktu podane s na opakowaniu.
Przygotowanie wzka podnonikowego do wyczenia z eksploatacji na duszy czas powinno by wykonane przez dealera.
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
- Starannie wyczyci wzek.
- Sprawdzi i wyeliminowa nieszczelnoci powodujce wycieki paliwa, oleju lub powietrza.
- Wymieni lub naprawi zuyte lub uszkodzone czci.
- Oczyci czci wzka podnonikowego pokryte powokami malarskimi czyst, zimn wod i wytrze je.
- Poprawi powok malarsk w razie potrzeby.
- Wyczy wzek podnonikowy (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY).
- Upewni si czy drki cylindra wysignika s wszystkie w pozycji wsunitej.
- Zmniejszy cinienie w ukadach hydraulicznych.
OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO
- Napeni zbiornik paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10
GODZIN EKSPLOATACJI).
- Spuci i wymieni ciecz chodzc (patrz: 3 - KONSERWACJA: F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Silnik spalinowy pozostawi przez kilka wczony na biegu jaowym, a nastpnie wyczy.
- Wymieni olej silnikowy i filtr oleju w silniku (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Doda rodka ochronnego do oleju silnikowego.
- Uruchomi silnik na krtko, aby olej i ciecz chodzc zostay rozprowadzone w ukadach.
- Odczy akumulator i po naadowaniu go do pena umieci go do przechowania w bezpiecznym miejscu, nie naraonym na
oddziaywanie niskich temperatur.
- Wyj wtryskiwacze i przy toku ustawionym w dolnym neutralnym pooeniu rozpyla produkt ochronny w kadym cylindrze
przez dwie sekundy.
- Powoli obrci raz wa korbowy i umieci wtryskiwacze na miejscu (patrz INSTRUKCJA NAPRAW silnika spalinowego).
- Wyj przewd dolotowy z kolektora i rozpyli produkt ochronny w kolektorze lub turbosprarce doadowujcej.
- Zalepi przewd wlotowy rozgaziony lub turbosprark doadowujc wodoodporn tam samoprzylepn.
- Wyj rur wydechow i rozpyli produkt ochronny w kolektor wydechowym lub turbosprarce doadowujcej.
- Umieci rur wydechow na miejscu i zalepi wylot wodoodporn tam samoprzylepn.
UWAGA: Czas rozpylania podany jest na opakowaniu produktu. W przypadku silnikw z turbodoadowaniem czas ten naley
przeduy o 50 %.
- Otworzy korek wlewowy, rozpyli produkt ochronny wok osi dwigienki zaworowej i umieci korek wlewowy na miejscu.
- Zalepi zbiornik paliwa przy uyciu wodoodpornej tamy samoprzylepnej.
- Zdj pasy napdowe i przechowywa je w bezpiecznym miejscu.
- Odczy zawr elektromagnetyczny odcinajcy pompy wtryskowej i starannie zaizolowa poczenie.
OCHRONA WZKA PODNONIKOWEGO
- Ustawi wzek podnonikowy na podporach osi, aby opony nie stykay si z podoem i zwolni hamulec rczny.
- Chroni nie wsunite drki cylindra przed korozj.
- Owin opony.
UWAGA: Jeeli wzek podnonikowy bdzie przechowywany na zewntrz, naley przykry go wodoodporn plandek.
1 - 25
PRZYWRCENIE WZKA PODNONIKOWEGO DO EKSPLOATACJI
- Zdj wodoodporn tam samoprzylepn ze wszystkich otworw.
- Ponownie zamontowa przewd dolotowy.
- Ponownie zamontowa i podczy akumulator.
- Zdj ochron z drkw cylindra.
- Wykona codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE
LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Wczy hamulec rczny i usun podpory osi.
- Spuci i wymieni paliwo oraz filtr paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Ponownie zaoy i wyregulowa napicie pasw napdowych (patrz: 3 - KONSERWACJA: C - CO 250 GODZIN
EKSPLOATACJI).
- Uruchomi silnik spalinowy rozrusznikiem, poczeka a wzronie cinienie oleju.
- Podczy ponownie zawr elektromagnetyczny odcinajcy silnika.
- Wykona kompletne smarowanie wzka podnonikowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
Przed uruchomieniem wzka podnonikowego naley upewni si czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.
- Uruchomi wzek podnonikowy zgodnie z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI -
WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY).
- Wykona wszystkie ruchy hydrauliczne wysignika, skupiajc si na kocwce suwu kadego cylindra.
1 - 26
2 - 1
2 - OPIS
2 - OPIS
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 6
2 - 6 i 2 - 8
2 - 6 i 2 - 10
2 - 6 i 2 - 12
2 - 6 i 2 - 14
2 - 6 i 2 - 16
2 - 6 i 2 - 18
2 - 6 i 2 - 20
2 - 6 i 2 - 22
2 - 6 i 2 - 24
2 - 26
2 - 26
2 - 27
2 - 28
2 - 29
2 - 30
2 - 31
2 - 32
2 - 34
2 - 35
2 - 36
2 - 58
2 - 62
SPIS TRECI
IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
CHARAKTERYSTYKI
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA
SWORZE I HAK HOLOWNICZY
OPIS I UYWANIE WYPOSAENIA DODATKOWEGO - ELEKTRYCZNEGO I HYDRAULICZNEGO
2 - 4
IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
Poniewa wyznajemy zasad wspierania cigego doskonalenia naszych produktw,
nasz asortyment teleskopowych wzkw podnonikowych moe ulec pewnym
modyfikacjom, co nie zobowizuje nas do powiadamiania naszych klientw.
Przy zamawianiu czci, lub w przypadku gdy wymagane s informacje techniczne,
naley zawsze poda:
UWAGA: Dla wygody waciciela, zaleca si zapisanie poniszych numerw w miejscu
na to przeznaczonym przy dostawie wzka podnonikowego.
TABLICZKA PRODUCENT WZKA PODNONIKOWEGO (RYS. A)
- Model
- Seria
- Nr seryjny
- Nr podwozia
- Rok produkcji
Dalsze informacje techniczne dotyczce wzka podnonikowego podano w rozdziale: 2
- OPIS: CHARAKTERYSTYKA.
SILNIK SPALINOWY (RYS. B)
- Silnik spalinowy nr
SKRZYNIA BIEGW (RYS. C)
- Typ
- Nr ref. MANITOU
- Nr seryjny
PRZEKADNIA ZBATA WICHROWATA (RYS. D)
- Typ
- Nr ref. MANITOU
- Nr seryjny
daN
AR. AV.
daN kg
daN kW
(sur accrochage remorque)
Effort vertical max.
P.T.R.A.
Anne de fabrication
SERIE
Pression des pneumatiques (Bar)
Masse vide
N de chssis
N dans la srie
MODELE
Effort de traction Puissance ISO/TR14396
N240804
MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
A
B
C
D
2 - 5
O PRZEDNIA (RYS. E)
- Typ
- Nr seryjny
- Nr ref. MANITOU
O TYLNA (RYS. F)
- Typ
- Nr seryjny
- Nr ref. MANITOU
KABINA (RYS. G)
- Typ
- Nr seryjny
WYSIGNIK (RYS. H, I, J)
MLT 630 Turbo Srie B-E2 (fig. H)
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2 (fig. H)
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2 (fig. H)
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2 (fig. H)
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2 (fig. H)
MLT 731 Turbo Srie B-E2 (fig. H)
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2 (fig. H)
MT 732 Srie B-E2 (fig. I)
MT 932 Srie B-E2 (fig. J)
- Nr ref. MANITOU
- Data produkcji
TABLICZKA PRODUCENT OSPRZTU (RYS. K)
- Model
- Nr seryjny
- Rok produkcji
E
F
G
H
N241415
MODELE
N dans la srie
Anne fabrication
Masse vide
C d G / Tablier
Cap. Nominale
Pression de service
AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"
kg
A vide / En charge : mm
MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE
K J I
2 - 6
CHARAKTERYSTYKI
SILNIK WYSOKOPRNY
- Typ
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Liczba cylindrw
- Liczba suww
- Ssanie
- System wtrysku
- Kolejno zaponu
- Luz dwigni zaworu (na zimno)
. Wlot
. Wydech
- Pojemno
- rednica cylindra
- Skok
- Stopie sprania
- Obcienie nominalne
- Wolne obroty min.
- Wolne obroty maks.
- Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396
- Maks. moment obrotowy zgodnie z norm ISO/TR 14396
- Filtr powietrza
UKAD CHODZCY
- Typ
- Wentylator
. Liczba opat
. rednica
- Termostat
. Pocztek otwarcia
. Pene otwarcie
SKRZYNIA BIEGW
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Typ
- Przemiennik momentu obrotowego
- Skrzynia biegw
. Liczba biegw jazdy w przd
. Liczba biegw wstecznych
- Dwignia zmiany kierunku jazdy
PERKINS 1104C-44T RG81374
PERKINS 1104C-44TA RJ81376
PERKINS 1104C-44T RG81374
PERKINS 1104C-44TA RJ81376
PERKINS 1104C-44TA RJ81376
PERKINS 1104C-44T RG81374
PERKINS 1104C-44T RG81374
PERKINS 1104C-44 RE81372
PERKINS 1104C-44 RE81372
1104C-44 1104C-44T 1104C-44TA
4 w ukadzie rzdowym 4 w ukadzie rzdowym 4 w ukadzie rzdowym
4 4 4
Naturalne Z turbospraniem Z turbospraniem, chodzone
Bezporedni Bezporedni Bezporedni
1.3.4.2. 1.3.4.2. 1.3.4.2.
0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm
0,45 mm 0,45 mm 0,45 mm
4400 cm3 4400 cm3 4400 cm3
105 mm 105 mm 105 mm
127 mm 127 mm 127 mm
19,3/1 17,5/1 17,5/1
2200 obr/min 2200 obr/min 2200 obr/min
930
+ 20
obr/min 930
+ 20
obr/min 930
+ 20
obr/min
2400 obr/min 2350 obr/min 2370 obr/min
84 cv/61,5 kw 101 cv/74,5 kw 123 cv/90,5 kw
302 Nm przy 1400 obr/min 412 Nm przy 1400 obr/min 434 Nm przy 1400 obr/min
Suchy 3 m Suchy 3 m Suchy 3 m
Wodny
Sscy
10
508 mm
79 C/84 C
93 C
TURNER POWERTRAIN SYSTEMS
SACHS
4
4
Elektryczno-hydrauliczna
2 - 7
SKRZYNIA BIEGW
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
- Typ
- Przemiennik momentu obrotowego
- Skrzynia biegw
. Skrzynia biegw
. Liczba biegw jazdy w przd
. Liczba biegw wstecznych
- Dwignia zmiany kierunku jazdy
PRZEKADNIA ZBATA WICHROWATA
- Typ
O PRZEDNIA
- Typ
- Przekadnia rnicowa z ograniczonym polizgiem
- Zwolnice
O TYLNA
- Typ
- Zwolnice
HAMULCE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Hamulec roboczy
. Typ
- Hamulec postojowy
. Typ
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Hamulec roboczy
. Typ
- Hamulec postojowy
. Typ
UKAD ELEKTRYCZNY
- Uziemienie
- Akumulator
- Alternator
. Typ
. Regulator napicia
- Rozrusznik
. Typ
TURNER POWERTRAIN SYSTEMS
SACHS
Elektryczno-hydrauliczna
5
3
Elektryczno-hydrauliczna
TURNER POWERTRAIN SYSTEMS
DANA
45 %
Planetarne
DANA
Planetarne
Peda nony Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem, dziaajcy na koa
przednie i tylne.
Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju.
Mechaniczny, dwignia rczna, na wyjciowy wa skrzyni biegw.
Tarczowa.
Peda nony. Hamulec hydrauliczny, na tylne i przednie koa.
Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju.
Mechaniczny, dwignia rczna, na wyjciowy wa skrzyni biegw.
Tarczowa.
Ujemne
12 V - 110 Ah - 750 A EN
12 V - 75 A
Denso A115i
Wbudowany w alternator
12 V - 3,0 kW
Denso E95RL
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
2 - 8
MLT 630 Turbo Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
5,64 KG/CM2
8,99 KG/CM2
5,69 KG/CM2
4,35 KG/CM2
1,94 KG/CM2
3,01 KG/CM2
1,99 KG/CM2
1,50 KG/CM2
275 CM2
462 CM2
290 CM2
138 CM2
800 CM2
1380 CM2
830 CM2
400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
7,21 KG/CM2
10,24 KG/CM2
7,33 KG/CM2
5,61 KG/CM2
2,35 KG/CM2
3,22 KG/CM2
2,36 KG/CM2
1,79 KG/CM2
215 CM2
405 CM2
225 CM2
107 CM2
660 CM2
1290 CM2
700 CM2
335 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
6,20 KG/CM2
9,09 KG/CM2
6,35 KG/CM2
4,69 KG/CM2
1,78 KG/CM2
2,64 KG/CM2
1,81 KG/CM2
1,35 KG/CM2
250 CM2
457 CM2
260 CM2
128 CM2
870 CM2
1573 CM2
910 CM2
445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
7,56 KG/CM2
11,61 KG/CM2
7,86 KG/CM2
7,50 KG/CM2
2,04 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,14 KG/CM2
2,07 KG/CM2
205 CM2
357 CM2
210 CM2
80 CM2
760 CM2
1337 CM2
770 CM2
290 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
8,61 KG/CM2
11,89 KG/CM2
8,25 KG/CM2
7,89 KG/CM2
2,25 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,26 KG/CM2
2,07 KG/CM2
180 CM2
349 CM2
200 CM2
76 CM2
690 CM2
1337 CM2
730 CM2
290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
8,34 KG/CM2
9,74 KG/CM2
8,46 KG/CM2
6,41 KG/CM2
2,78 KG/CM2
3,23 KG/CM2
2,82 KG/CM2
2,18 KG/CM2
185 CM2
421 CM2
195 CM2
93 CM2
555 CM2
1269 CM2
586 CM2
275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
1,53 KG/CM2
3,14 KG/CM2
1,60 KG/CM2
0,67 KG/CM2
1,44 KG/CM2
2,07 KG/CM2
1,50 KG/CM2
0,63 KG/CM2
1010 CM2
1320 CM2
1030 CM2
900 CM2
1080 CM2
2008 CM2
1100 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,04 KG/CM2
2,50 KG/CM2
2,12 KG/CM2
1,43 KG/CM2
0,95 KG/CM2
1,14 KG/CM2
0,99 KG/CM2
0,66 KG/CM2
760 CM2
1665 CM2
778 CM2
420 CM2
1630 CM2
3639 CM2
1670 CM2
905 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,01 KG/CM2
2,71 KG/CM2
2,06 KG/CM2
1,22 KG/CM2
770 CM2
1530 CM2
800 CM2
490 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
574 CM2
1537 CM2
611 CM2
222 CM2
1107 CM2
2964 CM2
1179 CM2
429 CM2
2 - 9
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa zbata z dzielnikiem przepywu
43,8 cm3
103 L/min
101 L/min
70 L/min
250 Bar
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 193496)
35 Bar (dla maszyn od nr 193497)
15 m
125 m
83,6 dB
107 dB
m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6050 mm
3000 kg
500 mm
72 kg
5,6 s 45,3 m/min
6,5 s 39,0 m/min
4,1 s 61,8 m/min
3,8 s 66,7 m/min
4,9 s 25,7 m/min
5,3 s 23,8 m/min
2,6 s 48,5 m/min
2,3 s 54,8 m/min
3,0 s 48,7 /s
2,6 s 56,1 /s
6450 kg
9450 kg
3130 kg
8270 kg
3320 kg
1180 kg
5000 daN
7500 daN
5200 daN
2 - 10
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
5,64 KG/CM2
8,99 KG/CM2
5,69 KG/CM2
4,35 KG/CM2
1,94 KG/CM2
3,01 KG/CM2
1,99 KG/CM2
1,50 KG/CM2
275 CM2
462 CM2
290 CM2
138 CM2
800 CM2
1380 CM2
830 CM2
400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
7,21 KG/CM2
10,24 KG/CM2
7,33 KG/CM2
5,61 KG/CM2
2,35 KG/CM2
3,22 KG/CM2
2,36 KG/CM2
1,79 KG/CM2
215 CM2
405 CM2
225 CM2
107 CM2
660 CM2
1290 CM2
700 CM2
335 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
6,20 KG/CM2
9,09 KG/CM2
6,35 KG/CM2
4,69 KG/CM2
1,78 KG/CM2
2,64 KG/CM2
1,81 KG/CM2
1,35 KG/CM2
250 CM2
457 CM2
260 CM2
128 CM2
870 CM2
1573 CM2
910 CM2
445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
7,56 KG/CM2
11,61 KG/CM2
7,86 KG/CM2
7,50 KG/CM2
2,04 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,14 KG/CM2
2,07 KG/CM2
205 CM2
357 CM2
210 CM2
80 CM2
760 CM2
1337 CM2
770 CM2
290 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
8,61 KG/CM2
11,89 KG/CM2
8,25 KG/CM2
7,89 KG/CM2
2,25 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,26 KG/CM2
2,07 KG/CM2
180 CM2
349 CM2
200 CM2
76 CM2
690 CM2
1337 CM2
730 CM2
290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
8,34 KG/CM2
9,74 KG/CM2
8,46 KG/CM2
6,41 KG/CM2
2,78 KG/CM2
3,23 KG/CM2
2,82 KG/CM2
2,18 KG/CM2
185 CM2
421 CM2
195 CM2
93 CM2
555 CM2
1269 CM2
586 CM2
275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
1,53 KG/CM2
3,14 KG/CM2
1,60 KG/CM2
0,67 KG/CM2
1,44 KG/CM2
2,07 KG/CM2
1,50 KG/CM2
0,63 KG/CM2
1010 CM2
1320 CM2
1030 CM2
900 CM2
1080 CM2
2008 CM2
1100 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,04 KG/CM2
2,50 KG/CM2
2,12 KG/CM2
1,43 KG/CM2
0,95 KG/CM2
1,14 KG/CM2
0,99 KG/CM2
0,66 KG/CM2
760 CM2
1665 CM2
778 CM2
420 CM2
1630 CM2
3639 CM2
1670 CM2
905 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,01 KG/CM2
2,71 KG/CM2
2,06 KG/CM2
1,22 KG/CM2
770 CM2
1530 CM2
800 CM2
490 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4150 KG
1650 KG
600 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
574 CM2
1537 CM2
611 CM2
222 CM2
1107 CM2
2964 CM2
1179 CM2
429 CM2
2 - 11
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa tokowa o zmiennej wydajnoci
63 cm3
150 L/min
145 L/min
101 L/min
270 Bar
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 192204)
35 barw (dla maszyn od nr 192205)
15 m
125 m
79 dB
106 dB
m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6050 mm
3000 KG
500 mm
72 kg
6,1 s 41,5 m/min
7,5 s 33,8 m/min
5,0 s 50,7 m/min
4,6 s 55,1 m/min
5,2 s 24,2 m/min
6,2 s 20,3 m/min
4,2 s 30,0 m/min
4,1 s 30,7 m/min
2,9 s 50,3 /s
2,7 s 54,1 /s
6450 kg
9450 kg
3130 kg
8270 kg
3320 kg
1180 kg
5000 daN
7500 daN
5200 daN
2 - 12
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
5,57 KG/CM2
9,30 KG/CM2
6,15 KG/CM2
4,55 KG/CM2
1,92 KG/CM2
3,09 KG/CM2
2,11 KG/CM2
1,58 KG/CM2
268 CM2
478 CM2
325 CM2
165 CM2
780 CM2
1440 CM2
950 CM2
475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,14 KG/CM2
10,51 KG/CM2
7,69 KG/CM2
5,95 KG/CM2
2,32 KG/CM2
3,30 KG/CM2
2,47 KG/CM2
1,90 KG/CM2
209 CM2
423 CM2
260 CM2
126 CM2
643 CM2
1350 CM2
810 CM2
395 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
6,12 KG/CM2
9,37 KG/CM2
6,67 KG/CM2
5,00 KG/CM2
1,76 KG/CM2
2,71 KG/CM2
1,92 KG/CM2
1,42 KG/CM2
244 CM2
475 CM2
300 CM2
150 CM2
849 CM2
1643 CM2
1040 CM2
530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2
TUBELESS
DUNLOP
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,25 KG/CM2
8,09 KG/CM2
6,78 KG/CM2
7,80 KG/CM2
3,18 KG/CM2
3,56 KG/CM2
2,99 KG/CM2
3,43 KG/CM2
208 CM2
550 CM2
295 CM2
95 CM2
473 CM2
1250 CM2
670 CM2
216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,53 KG/CM2
11,83 KG/CM2
8,70 KG/CM2
6,82 KG/CM2
2,03 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,27 KG/CM2
1,83 KG/CM2
199 CM2
376 CM2
230 CM2
110 CM2
739 CM2
1376 CM2
880 CM2
410 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,62 KG/CM2
11,93 KG/CM2
9,05 KG/CM2
8,33 KG/CM2
2,21 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,35 KG/CM2
2,21 KG/CM2
174 CM2
373 CM2
221 CM2
90 CM2
680 CM2
1437 CM2
850 CM2
340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,26 KG/CM2
9,86 KG/CM2
8,79 KG/CM2
7,08 KG/CM2
2,75 KG/CM2
3,27 KG/CM2
2,90 KG/CM2
2,32 KG/CM2
180 CM2
447 CM2
228 CM2
105 CM2
541 CM2
1349 CM2
690 CM2
320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,49 KG/CM2
3,28 KG/CM2
1,86 KG/CM2
0,82 KG/CM2
1,40 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,56 KG/CM2
0,79 KG/CM2
1004 CM2
1357 CM2
1075 CM2
910 CM2
1071 CM2
2067 CM2
1280 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,02 KG/CM2
2,39 KG/CM2
2,21 KG/CM2
1,67 KG/CM2
0,94 KG/CM2
1,12 KG/CM2
1,03 KG/CM2
0,78 KG/CM2
739 CM2
1860 CM2
905 CM2
447 CM2
1585 CM2
3956 CM2
1947 CM2
960 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,98 KG/CM2
2,75 KG/CM2
2,22 KG/CM2
1,42 KG/CM2
755 CM2
1620 CM2
900 CM2
530 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
555 CM2
1648 CM2
741 CM2
278 CM2
1071 CM2
3178 CM2
1429 CM2
535 CM2
2 - 13
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa tokowa o zmiennej wydajnoci
45 cm3
106 l/min
103,5 l/min
72 l/min
270 Bar
140 barw
40 barw (a do maszyny nr 192204)
35 barw (dla maszyn od nr 192205)
15 m
125 m
81 dB
106 dB
m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6050 mm
3400 kg
500 mm
72 kg
6,1 s 41,5 m/min
7,5 s 33,8 m/min
5,0 s 50,7 m/min
4,6 s 55,1 m/min
5,2 s 24,2 m/min
6,2 s 20,3 m/min
4,2 s 30,0 m/min
4,1 s 30,7 m/min
2,9 s 50,3 /s
2,7 s 54,1 /s
6950 kg
10350 kg
3000 kg
8860 kg
3950 kg
1490 kg
5500 daN
8600 daN
5200 daN
2 - 14
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
5,57 KG/CM2
9,30 KG/CM2
6,15 KG/CM2
4,55 KG/CM2
1,92 KG/CM2
3,09 KG/CM2
2,11 KG/CM2
1,58 KG/CM2
268 CM2
478 CM2
325 CM2
165 CM2
780 CM2
1440 CM2
950 CM2
475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,14 KG/CM2
10,51 KG/CM2
7,69 KG/CM2
5,95 KG/CM2
2,32 KG/CM2
3,30 KG/CM2
2,47 KG/CM2
1,90 KG/CM2
209 CM2
423 CM2
260 CM2
126 CM2
643 CM2
1350 CM2
810 CM2
395 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
6,12 KG/CM2
9,37 KG/CM2
6,67 KG/CM2
5,00 KG/CM2
1,76 KG/CM2
2,71 KG/CM2
1,92 KG/CM2
1,42 KG/CM2
244 CM2
475 CM2
300 CM2
150 CM2
849 CM2
1643 CM2
1040 CM2
530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2
TUBELESS
DUNLOP
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,25 KG/CM2
8,09 KG/CM2
6,78 KG/CM2
7,80 KG/CM2
3,18 KG/CM2
3,56 KG/CM2
2,99 KG/CM2
3,43 KG/CM2
208 CM2
550 CM2
295 CM2
95 CM2
473 CM2
1250 CM2
670 CM2
216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,53 KG/CM2
11,83 KG/CM2
8,70 KG/CM2
6,82 KG/CM2
2,03 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,27 KG/CM2
1,83 KG/CM2
199 CM2
376 CM2
230 CM2
110 CM2
739 CM2
1376 CM2
880 CM2
410 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,62 KG/CM2
11,93 KG/CM2
9,05 KG/CM2
8,33 KG/CM2
2,21 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,35 KG/CM2
2,21 KG/CM2
174 CM2
373 CM2
221 CM2
90 CM2
680 CM2
1437 CM2
850 CM2
340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,26 KG/CM2
9,86 KG/CM2
8,79 KG/CM2
7,08 KG/CM2
2,75 KG/CM2
3,27 KG/CM2
2,90 KG/CM2
2,32 KG/CM2
180 CM2
447 CM2
228 CM2
105 CM2
541 CM2
1349 CM2
690 CM2
320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,49 KG/CM2
3,28 KG/CM2
1,86 KG/CM2
0,82 KG/CM2
1,40 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,56 KG/CM2
0,79 KG/CM2
1004 CM2
1357 CM2
1075 CM2
910 CM2
1071 CM2
2067 CM2
1280 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,02 KG/CM2
2,39 KG/CM2
2,21 KG/CM2
1,67 KG/CM2
0,94 KG/CM2
1,12 KG/CM2
1,03 KG/CM2
0,78 KG/CM2
739 CM2
1860 CM2
905 CM2
447 CM2
1585 CM2
3956 CM2
1947 CM2
960 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,98 KG/CM2
2,75 KG/CM2
2,22 KG/CM2
1,42 KG/CM2
755 CM2
1620 CM2
900 CM2
530 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
555 CM2
1648 CM2
741 CM2
278 CM2
1071 CM2
3178 CM2
1429 CM2
535 CM2
2 - 15
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa tokowa o zmiennej wydajnoci
63 cm3
150 L/min
145 L/min
101 L/min
270 Bar
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 192204)
35 barw (dla maszyn od nr 192205)
15 m
125 m
79 dB
107 dB
m/s2
38,1 km/h
24,0 km/h
6050 mm
3400 kg
500 mm
72 kg
6,1 s 41,5 m/min
7,5 s 33,8 m/min
5,0 s 50,7 m/min
4,6 s 55,1 m/min
5,2 s 24,2 m/min
6,2 s 20,3 m/min
4,2 s 30,0 m/min
4,1 s 30,7 m/min
2,9 s 50,3 /s
2,7 s 54,1 /s
6950 kg
10350 kg
3000 kg
8860 kg
3950 kg
1490 kg
5500 daN
8600 daN
5200 daN
2 - 16
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
5,57 KG/CM2
9,30 KG/CM2
6,15 KG/CM2
4,55 KG/CM2
1,92 KG/CM2
3,09 KG/CM2
2,11 KG/CM2
1,58 KG/CM2
268 CM2
478 CM2
325 CM2
165 CM2
780 CM2
1440 CM2
950 CM2
475 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,14 KG/CM2
10,51 KG/CM2
7,69 KG/CM2
5,95 KG/CM2
2,32 KG/CM2
3,30 KG/CM2
2,47 KG/CM2
1,90 KG/CM2
209 CM2
423 CM2
260 CM2
126 CM2
643 CM2
1350 CM2
810 CM2
395 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
6,12 KG/CM2
9,37 KG/CM2
6,67 KG/CM2
5,00 KG/CM2
1,76 KG/CM2
2,71 KG/CM2
1,92 KG/CM2
1,42 KG/CM2
244 CM2
475 CM2
300 CM2
150 CM2
849 CM2
1643 CM2
1040 CM2
530 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2
TUBELESS
DUNLOP
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,25 KG/CM2
8,09 KG/CM2
6,78 KG/CM2
7,80 KG/CM2
3,18 KG/CM2
3,56 KG/CM2
2,99 KG/CM2
3,43 KG/CM2
208 CM2
550 CM2
295 CM2
95 CM2
473 CM2
1250 CM2
670 CM2
216 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
7,53 KG/CM2
11,83 KG/CM2
8,70 KG/CM2
6,82 KG/CM2
2,03 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,27 KG/CM2
1,83 KG/CM2
199 CM2
376 CM2
230 CM2
110 CM2
739 CM2
1376 CM2
880 CM2
410 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,62 KG/CM2
11,93 KG/CM2
9,05 KG/CM2
8,33 KG/CM2
2,21 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,35 KG/CM2
2,21 KG/CM2
174 CM2
373 CM2
221 CM2
90 CM2
680 CM2
1437 CM2
850 CM2
340 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
8,26 KG/CM2
9,86 KG/CM2
8,79 KG/CM2
7,08 KG/CM2
2,75 KG/CM2
3,27 KG/CM2
2,90 KG/CM2
2,32 KG/CM2
180 CM2
447 CM2
228 CM2
105 CM2
541 CM2
1349 CM2
690 CM2
320 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,49 KG/CM2
3,28 KG/CM2
1,86 KG/CM2
0,82 KG/CM2
1,40 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,56 KG/CM2
0,79 KG/CM2
1004 CM2
1357 CM2
1075 CM2
910 CM2
1071 CM2
2067 CM2
1280 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,02 KG/CM2
2,39 KG/CM2
2,21 KG/CM2
1,67 KG/CM2
0,94 KG/CM2
1,12 KG/CM2
1,03 KG/CM2
0,78 KG/CM2
739 CM2
1860 CM2
905 CM2
447 CM2
1585 CM2
3956 CM2
1947 CM2
960 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
1,98 KG/CM2
2,75 KG/CM2
2,22 KG/CM2
1,42 KG/CM2
755 CM2
1620 CM2
900 CM2
530 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1500 KG
4450 KG
2000 KG
750 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
555 CM2
1648 CM2
741 CM2
278 CM2
1071 CM2
3178 CM2
1429 CM2
535 CM2
2 - 17
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa zbata z dzielnikiem przepywu
43,8 cm3
103 L/min
101 L/min
70 L/min
250
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 193496)
35 Bar (dla maszyn od nr 193497)
15 m
125 m
81 dB
106 dB
m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6900 mm
3100 kg
500 mm
72 kg
6,7 s 40,2 m/min
7,3 s 36,9 m/min
5,0 s 53,9 m/min
4,7 s 57,3 m/min
6,3 s 25,7 m/min
6,8 s 23,8 m/min
3,3 s 49,1 m/min
3,0 s 54,0 m/min
3,0 s 48,8 /s
2,6 s 56,3 /s
6975 kg
10075 kg
3240 kg
8835 kg
3735 kg
1240 kg
5600 daN
8600 daN
5650 daN
2 - 18
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 731 Turbo Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
5,71 KG/CM2
9,26 KG/CM2
5,89 KG/CM2
4,35 KG/CM2
1,98 KG/CM2
3,08 KG/CM2
2,05 KG/CM2
1,50 KG/CM2
280 CM2
475 CM2
314 CM2
138 CM2
810 CM2
1430 CM2
902 CM2
400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
7,27 KG/CM2
10,48 KG/CM2
7,55 KG/CM2
5,61 KG/CM2
2,32 KG/CM2
3,28 KG/CM2
2,42 KG/CM2
1,79 KG/CM2
220 CM2
420 CM2
245 CM2
107 CM2
690 CM2
1340 CM2
764 CM2
335 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
6,27 KG/CM2
9,36 KG/CM2
6,60 KG/CM2
4,69 KG/CM2
1,80 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,88 KG/CM2
1,35 KG/CM2
255 CM2
470 CM2
280 CM2
128 CM2
890 CM2
1630 CM2
982 CM2
445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
7,62 KG/CM2
11,73 KG/CM2
8,18 KG/CM2
7,50 KG/CM2
2,08 KG/CM2
3,19 KG/CM2
2,22 KG/CM2
2,07 KG/CM2
210 CM2
375 CM2
226 CM2
80 CM2
770 CM2
1380 CM2
834 CM2
290 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
8,65 KG/CM2
11,92 KG/CM2
8,89 KG/CM2
7,89 KG/CM2
2,25 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,35 KG/CM2
2,07 KG/CM2
185 CM2
369 CM2
208 CM2
76 CM2
710 CM2
1420 CM2
786 CM2
290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
8,42 KG/CM2
9,84 KG/CM2
8,60 KG/CM2
6,41 KG/CM2
2,81 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,85 KG/CM2
2,18 KG/CM2
190 CM2
443 CM2
215 CM2
93 CM2
570 CM2
1336 CM2
649 CM2
275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
1,57 KG/CM2
3,26 KG/CM2
1,74 KG/CM2
0,67 KG/CM2
1,47 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,57 KG/CM2
0,63 KG/CM2
1020 CM2
1350 CM2
1062 CM2
900 CM2
1085 CM2
2050 CM2
1180 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,11 KG/CM2
2,59 KG/CM2
2,17 KG/CM2
1,43 KG/CM2
0,98 KG/CM2
1,17 KG/CM2
1,01 KG/CM2
0,66 KG/CM2
760 CM2
1719 CM2
851 CM2
420 CM2
1630 CM2
3804 CM2
1828 CM2
905 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
445/70R24 XM47 151G
TUBELESS
MICHELIN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
1,60 KG/CM2
2,51 KG/CM2
1,65 KG/CM2
0,86 KG/CM2
1000 CM2
1753 CM2
1120 CM2
700 CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,05 KG/CM2
2,74 KG/CM2
2,16 KG/CM2
1,22 KG/CM2
780 CM2
1605 CM2
856 CM2
490 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
593 CM2
1629 CM2
685 CM2
222 CM2
1143 CM2
3142 CM2
1321 CM2
429 CM2
2 - 19
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa tokowa o zmiennej wydajnoci
45 cm3
106 l/min
103,5 l/min
72 l/min
270 Bar
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 192204)
35 barw (dla maszyn od nr 192205)
15 m
125 m
81 dB
106 dB
0,72 m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6900 mm
3100 kg
500 mm
72 kg
6,4 s 42,1 m/min
6,8 s 39,6 m/min
4,7 s 57,3 m/min
4,9 s 55,0 m/min
6,2 s 26,1 m/min
6,5 s 24,9 m/min
4,6 s 35,2 m/min
4,5 s 36,0 m/min
2,5 s 58,5 /s
2,2 s 66,5 /s
6975 kg
10075 kg
3240 kg
8835 kg
3735 kg
1240 kg
5600 daN
8600 daN
5650 daN
2 - 20
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
5,71 KG/CM2
9,26 KG/CM2
5,89 KG/CM2
4,35 KG/CM2
1,98 KG/CM2
3,08 KG/CM2
2,05 KG/CM2
1,50 KG/CM2
280 CM2
475 CM2
314 CM2
138 CM2
810 CM2
1430 CM2
902 CM2
400 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
7,27 KG/CM2
10,48 KG/CM2
7,55 KG/CM2
5,61 KG/CM2
2,32 KG/CM2
3,28 KG/CM2
2,42 KG/CM2
1,79 KG/CM2
220 CM2
420 CM2
245 CM2
107 CM2
690 CM2
1340 CM2
764 CM2
335 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
6,27 KG/CM2
9,36 KG/CM2
6,60 KG/CM2
4,69 KG/CM2
1,80 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,88 KG/CM2
1,35 KG/CM2
255 CM2
470 CM2
280 CM2
128 CM2
890 CM2
1630 CM2
982 CM2
445 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
7,62 KG/CM2
11,73 KG/CM2
8,18 KG/CM2
7,50 KG/CM2
2,08 KG/CM2
3,19 KG/CM2
2,22 KG/CM2
2,07 KG/CM2
210 CM2
375 CM2
226 CM2
80 CM2
770 CM2
1380 CM2
834 CM2
290 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
8,65 KG/CM2
11,92 KG/CM2
8,89 KG/CM2
7,89 KG/CM2
2,25 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,35 KG/CM2
2,07 KG/CM2
185 CM2
369 CM2
208 CM2
76 CM2
710 CM2
1420 CM2
786 CM2
290 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
8,42 KG/CM2
9,84 KG/CM2
8,60 KG/CM2
6,41 KG/CM2
2,81 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,85 KG/CM2
2,18 KG/CM2
190 CM2
443 CM2
215 CM2
93 CM2
570 CM2
1336 CM2
649 CM2
275 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
1,57 KG/CM2
3,26 KG/CM2
1,74 KG/CM2
0,67 KG/CM2
1,47 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,57 KG/CM2
0,63 KG/CM2
1020 CM2
1350 CM2
1062 CM2
900 CM2
1085 CM2
2050 CM2
1180 CM2
950 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
2,75 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,11 KG/CM2
2,59 KG/CM2
2,17 KG/CM2
1,43 KG/CM2
0,98 KG/CM2
1,17 KG/CM2
1,01 KG/CM2
0,66 KG/CM2
760 CM2
1719 CM2
851 CM2
420 CM2
1630 CM2
3804 CM2
1828 CM2
905 CM2
1200R20 X MINE D2
MICHELIN
5,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
445/70R24 XM47 151G
TUBELESS
MICHELIN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
1,60 KG/CM2
2,51 KG/CM2
1,65 KG/CM2
0,86 KG/CM2
1000 CM2
1753 CM2
1120 CM2
700 CM2
440/70R24 XM37 150A8-147B
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
460/65R24 SF TRI STEEL
TUBELESS
NOKIAN
3,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500/65R24 TR FOREST MULTIPLUS
TUBELESS
NOKIAN
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,05 KG/CM2
2,74 KG/CM2
2,16 KG/CM2
1,22 KG/CM2
780 CM2
1605 CM2
856 CM2
490 CM2
500/65R24 IND. AGRO
TUBELESS
NOKIAN
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
500-60/22,5 TWIN 404 12PR
TRELLEBORG
2,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1600 KG
4400 KG
1850 KG
600 KG
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
1,40 KG/CM2
593 CM2
1629 CM2
685 CM2
222 CM2
1143 CM2
3142 CM2
1321 CM2
429 CM2
2 - 21
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd
narzdzia zawieszonego
. Obwd kierowniczy
. Obwd hamulcowy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa tokowa o zmiennej wydajnoci
45 cm3
106 l/min
103,5 l/min
72 l/min
270 Bar
140 Bar
40 barw (a do maszyny nr 192204)
35 barw (dla maszyn od nr 192205)
15 m
125 m
81 dB
106 dB
0,72 m/s2
34,3 km/h
34,3 km/h
6900 mm
3100 kg
500 mm
72 kg
6,4 s 42,1 m/min
6,8 s 39,6 m/min
4,7 s 57,3 m/min
4,9 s 55,0 m/min
6,2 s 26,1 m/min
6,5 s 24,9 m/min
4,6 s 35,2 m/min
4,5 s 36,0 m/min
2,5 s 58,5 /s
2,2 s 66,5 /s
6975 kg
10075 kg
3240 kg
8835 kg
3735 kg
1240 kg
5600 daN
8600 daN
5650 daN
2 - 22
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MT 732 Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
18-19,5 16PR I224
TUBELESS
ALLIANCE
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
3,24 KG/CM2
5,87 KG/CM2
3,85 KG/CM2
2,29 KG/CM2
1,37 KG/CM2
2,50 KG/CM2
1,63 KG/CM2
0,97 KG/CM2
479 CM2
750 CM2
546 CM2
371 CM2
1132 CM2
1762 CM2
1288 CM2
877 CM2
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
5,64 KG/CM2
9,26 KG/CM2
6,27 KG/CM2
4,72 KG/CM2
1,94 KG/CM2
3,08 KG/CM2
2,16 KG/CM2
1,63 KG/CM2
275 CM2
475 CM2
335 CM2
180 CM2
800 CM2
1430 CM2
970 CM2
520 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
7,21 KG/CM2
10,48 KG/CM2
7,78 KG/CM2
6,20 KG/CM2
2,35 KG/CM2
3,28 KG/CM2
2,50 KG/CM2
2,00 KG/CM2
215 CM2
420 CM2
270 CM2
137 CM2
660 CM2
1340 CM2
840 CM2
425 CM2
405/70-24 EM SPT9 158A2
TUBELESS
DUNLOP
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
7,21 KG/CM2
8,00 KG/CM2
7,12 KG/CM2
7,73 KG/CM2
3,16 KG/CM2
3,52 KG/CM2
3,13 KG/CM2
3,40 KG/CM2
215 CM2
550 CM2
295 CM2
110 CM2
490 CM2
1250 CM2
670 CM2
250 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
6,20 KG/CM2
9,36 KG/CM2
6,77 KG/CM2
5,12 KG/CM2
1,78 KG/CM2
2,70 KG/CM2
1,94 KG/CM2
1,47 KG/CM2
250 CM2
470 CM2
310 CM2
166 CM2
870 CM2
1630 CM2
1080 CM2
580 CM2
400/80-24 T37 153B
TUBELESS
DUNLOP
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
7,05 KG/CM2
10,11 KG/CM2
7,78 KG/CM2
5,90 KG/CM2
1,96 KG/CM2
2,88 KG/CM2
2,12 KG/CM2
1,63 KG/CM2
220 CM2
435 CM2
270 CM2
144 CM2
790 CM2
1530 CM2
990 CM2
520 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
7,56 KG/CM2
11,73 KG/CM2
8,57 KG/CM2
7,08 KG/CM2
2,04 KG/CM2
3,19 KG/CM2
2,31 KG/CM2
1,85 KG/CM2
205 CM2
375 CM2
245 CM2
120 CM2
760 CM2
1380 CM2
910 CM2
460 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
8,61 KG/CM2
11,92 KG/CM2
9,25 KG/CM2
8,50 KG/CM2
2,25 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,42 KG/CM2
2,24 KG/CM2
180 CM2
369 CM2
227 CM2
100 CM2
690 CM2
1420 CM2
866 CM2
380 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
8,34 KG/CM2
9,84 KG/CM2
8,88 KG/CM2
7,24 KG/CM2
2,78 KG/CM2
3,26 KG/CM2
2,92 KG/CM2
2,38 KG/CM2
185 CM2
443 CM2
237 CM2
115 CM2
555 CM2
1336 CM2
718 CM2
349 CM2
15,5-25 12PR SGL DL 2A
GOODYEAR
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
8,47 KG/CM2
9,98 KG/CM2
8,79 KG/CM2
7,39 KG/CM2
2,81 KG/CM2
3,32 KG/CM2
2,92 KG/CM2
2,43 KG/CM2
183 CM2
441 CM2
239 CM2
115 CM2
551 CM2
1327 CM2
720 CM2
350 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
1,53 KG/CM2
3,26 KG/CM2
1,94 KG/CM2
0,91 KG/CM2
1,44 KG/CM2
2,15 KG/CM2
1,56 KG/CM2
0,89 KG/CM2
1010 CM2
1350 CM2
1080 CM2
930 CM2
1080 CM2
2050 CM2
1350 CM2
955 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1550 KG
4400 KG
2100 KG
850 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
2 - 23
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd narzdzia
zawieszonego
. Obwd kierowniczy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa zbata z dzielnikiem przepywu
43,8 cm3
105 l/min
101 L/min
70 L/min
240 Bar
140 Bar
15 m
125 m
81 dB
105 dB
m/s2
25 km/h
25 km/h
6900 mm
3200 kg
500 mm
68 kg
6,7 s 40,4 m/min
7,3 s 37,0 m/min
5,0 s 54,1 m/min
4,7 s 57,5 m/min
6,3 s 25,7 m/min
6,8 s 23,8 m/min
3,3 s 49,1 m/min
3,0 s 54,0 m/min
2,8 s 44,9 /s
2,3 s 54,6 /s
7250 kg
10450 kg
3060 kg
8785 kg
4190 kg
1665 kg
5700 daN
8400 daN
7400 daN
2 - 24
CHARAKTERYSTYKA
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
MT 932 Srie B-E2
WYMIARY CINIENIE OBCIENIE OPONY
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
TWARDA NAWIERZCHNIA MIKKA NAWIERZCHNIA
18-19,5 16PR I224
TUBELESS
ALLIANCE
5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
3,35 KG/CM2
5,98 KG/CM2
3,95 KG/CM2
2,29 KG/CM2
1,42 KG/CM2
2,55 KG/CM2
1,68 KG/CM2
0,97 KG/CM2
492 CM2
761 CM2
557 CM2
371 CM2
1162 CM2
1787 CM2
1313 CM2
877 CM2
400/80-24 156A8 PIA
TUBELESS
BF GOODRICH
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
14,9X24 T35 STABILARGE 18PR
DUNLOP
3,4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
5,69 KG/CM2
9,38 KG/CM2
6,47 KG/CM2
4,72 KG/CM2
1,99 KG/CM2
3,12 KG/CM2
2,22 KG/CM2
1,63 KG/CM2
290 CM2
485 CM2
340 CM2
180 CM2
830 CM2
1460 CM2
990 CM2
520 CM2
400/70-20 T37 150B 14PR
TUBELESS
DUNLOP
3,25 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
7,33 KG/CM2
10,58 KG/CM2
7,86 KG/CM2
6,20 KG/CM2
2,36 KG/CM2
3,32 KG/CM2
2,53 KG/CM2
2,00 KG/CM2
225 CM2
430 CM2
280 CM2
137 CM2
700 CM2
1370 CM2
870 CM2
425 CM2
440/70-24 T37 147B
TUBELESS
DUNLOP
2,8 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
6,35 KG/CM2
9,38 KG/CM2
6,88 KG/CM2
5,12 KG/CM2
1,81 KG/CM2
2,72 KG/CM2
1,98 KG/CM2
1,47 KG/CM2
260 CM2
485 CM2
320 CM2
166 CM2
910 CM2
1670 CM2
1110 CM2
580 CM2
400/80-24 T37 153B
TUBELESS
DUNLOP
3,2 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
7,17 KG/CM2
10,22 KG/CM2
7,86 KG/CM2
5,90 KG/CM2
1,99 KG/CM2
2,92 KG/CM2
2,16 KG/CM2
1,63 KG/CM2
230 CM2
445 CM2
280 CM2
144 CM2
830 CM2
1560 CM2
1020 CM2
520 CM2
15,5/80-24 SGI 12PR
TUBELESS
GOODYEAR
4 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
7,86 KG/CM2
12,04 KG/CM2
8,72 KG/CM2
7,08 KG/CM2
2,14 KG/CM2
3,40 KG/CM2
2,35 KG/CM2
1,85 KG/CM2
210 CM2
378 CM2
251 CM2
120 CM2
770 CM2
1340 CM2
931 CM2
460 CM2
460/70R24 IT520 150A8
TUBELESS
GOODYEAR
3,3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
8,25 KG/CM2
11,94 KG/CM2
9,44 KG/CM2
8,50 KG/CM2
2,26 KG/CM2
3,10 KG/CM2
2,47 KG/CM2
2,24 KG/CM2
200 CM2
381 CM2
233 CM2
100 CM2
730 CM2
1470 CM2
890 CM2
380 CM2
445/70R24 MPT IT510 151G
TUBELESS
GOODYEAR
4,1 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
8,46 KG/CM2
9,90 KG/CM2
8,80 KG/CM2
7,24 KG/CM2
2,82 KG/CM2
3,28 KG/CM2
2,91 KG/CM2
2,38 KG/CM2
195 CM2
456 CM2
250 CM2
115 CM2
586 CM2
1376 CM2
755 CM2
349 CM2
15,5-25 12PR SGL DL 2A
GOODYEAR
3 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
8,53 KG/CM2
10,05 KG/CM2
8,84 KG/CM2
7,39 KG/CM2
2,83 KG/CM2
3,34 KG/CM2
2,93 KG/CM2
2,43 KG/CM2
193 CM2
454 CM2
248 CM2
115 CM2
582 CM2
1367 CM2
746 CM2
350 CM2
17,5LR24 XM27 145A8
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
1,60 KG/CM2
3,32 KG/CM2
2,02 KG/CM2
0,91 KG/CM2
1,50 KG/CM2
2,17 KG/CM2
1,57 KG/CM2
0,89 KG/CM2
1030 CM2
1370 CM2
1090 CM2
930 CM2
1100 CM2
2100 CM2
1400 CM2
955 CM2
15,5R25 XHA
TUBELESS
MICHELIN
3,5 BAR
PRZEDNIE NIEOBCIONE
PRZEDNIE OBCIONE
TYLNE NIEOBCIONE
TYLNE OBCIONE
1650 KG
4550 KG
2200 KG
850 KG
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
KG/CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
2 - 25
SYSTEM HYDRAULICZNY
- Typ pompy
. Objto
. Maks. wydajno bez obcienia
. Wydajno przy 2300 obr/min
. Wydajno przy 1600 obr/min
- Cinienie
. Unoszenie, przechy, wysuw teleskopowy, obwd narzdzia
zawieszonego
. Obwd kierowniczy
- Filtracja
. Zwrotna
. Ssanie
PARAMETRY TECHNICZNE
- Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
(zgodnie z norm prEN 12053: 1995)
- Poziom cinienia akustycznego w rodowisku LwA
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
(zgodnie z norm NF EN 13059)
- rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2) jest mniejsze od 2,5 m/s2
- Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
. Do przodu bez obcienia
. Wstecz bez obcienia
- Standardowa wysoko podnoszenia
- Nono znamionowa z osprztem standardowym
- rodek cikoci obcienia
- Masa wide (pojedynczego zba)
- Ruchy podnoszce (wcignity wysignik)
. Podnoszenie bez obcienia
. Podnoszenie z obcieniem
. Opuszczanie bez obcienia
. Opuszczanie z obcieniem
- Ruchy teleskopowe (podnoszenie wysignika)
. Wysuwanie bez obcienia
. Wysuwanie z obcieniem
. Wsuwanie bez obcienia
. Wsuwanie z obcieniem
- Czas przechylania wstecz bez obcienia
- Czas przechylania w przd bez obcienia
- Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Masa osi z osprztem (pozycja transportowa)
. Przednie nieobcione
obcienie znamionowe
. Tylne nieobcione
obcienie znamionowe
- Odksztacenie haka czcego przy rozciganiu
. Bez obcienia
. Obcienie znamionowe
- Sia odspinajca z yk
(zgodnie z norm ISO 8313)
Pompa zbata z dzielnikiem przepywu
43,8 cm3
105 l/min
101 L/min
70 L/min
240 Bar
140 Bar
15 m
125 m
81 dB
105 dB
m/s2
25 km/h
25 km/h
9000 mm
3200 kg
500 mm
68 kg
6,7 s 40,0 m/min
7,3 s 36,7 m/min
5,0 s 53,5 m/min
4,7 s 57,0 m/min
12,2 s 25,6 m/min
13,3 s 23,5 m/min
8,0 s 39,0 m/min
7,6 s 41,1 m/min
2,8 s 44,9 /s
2,3 s 54,6 /s
7640 kg
10840 kg
3270 kg
9090 kg
4370 kg
1750 kg
5750 daN
8400 daN
7400 daN
2 - 26
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT630
3
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
1
2
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
1,40
0m 1 2 3 4
2,10 1,19 1,70 2,70 3,25
6,05
0m
1
2
3
4
5
6
7
62.5 60 50
40
30
20
10
0
-3.5
0.5m
N

2
4
4
3
8
7
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1142 mm
C1 1245 mm
D 4491 mm
D1 4594 mm
D2 3949 mm
E 5691 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 789 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7324 mm
T 3380 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4630 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12
Z 133,9
2 - 27
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT630
3
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
1
2
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
1,40
0m 1 2 3 4
2,10 1,19 1,70 2,70 3,25
6,05
0m
1
2
3
4
5
6
7
62.5 60 50
40
30
20
10
0
-3.5
0.5m
N

2
4
4
3
8
7
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1142 mm
C1 1245 mm
D 4491 mm
D1 4594 mm
D2 3949 mm
E 5691 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 789 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7324 mm
T 3380 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4630 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12
Z 133,9
2 - 28
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
3
4
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
8
0
0
k
g
MLT634
6,05
0m
1
2
3
4
5
6
7
0m 1 2 3 4
2,05 1,45
1,80 1,19 2,55 3,25
63.5 60 50
40
30
20
10
0
-3.5
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
0.5m
N

2
4
4
3
7
4
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1142 mm
C1 1245 mm
D 4579 mm
D1 4682 mm
D2 4037 mm
E 5779 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 877 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7324 mm
T 3380 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4630 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12
Z 133,9
2 - 29
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
3
4
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
8
0
0
k
g
MLT634
6,05
0m
1
2
3
4
5
6
7
0m 1 2 3 4
2,05 1,45
1,80 1,19 2,55 3,25
63.5 60 50
40
30
20
10
0
-3.5
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
0.5m
N

2
4
4
3
7
4
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1142 mm
C1 1245 mm
D 4579 mm
D1 4682 mm
D2 4037 mm
E 5779 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 877 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7324 mm
T 3380 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4630 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12
Z 133,9
2 - 30
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
3
4
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
8
0
0
k
g
MLT634
6,05
0m
1
2
3
4
5
6
7
0m 1 2 3 4
2,05 1,45
1,80 1,19 2,55 3,25
63.5 60 50
40
30
20
10
0
-3.5
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
0.5m
N

2
4
4
3
7
4
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1142 mm
C1 1245 mm
D 4579 mm
D1 4682 mm
D2 4037 mm
E 5779 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 877 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7324 mm
T 3380 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4630 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12
Z 133,9
2 - 31
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT731
N

2
4
4
3
8
9
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
6,90
8
7
6
5
4
3
2
1
0m
2,50 1,60
4,16 3,10 2,05 1,40
5 4 3 2 1 0m
1
0
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
3
1
0
0
k
g
62.5 60 50
-4
0
10
40
30
20
0.5m
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1441 mm
C1 1537 mm
D 4878 mm
D1 4974 mm
D2 4037 mm
E 6078 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 877 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7624 mm
T 3615 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4865 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12,5
Z 133,7
2 - 32
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MLT731
N

2
4
4
3
8
9
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
6,90
8
7
6
5
4
3
2
1
0m
2,50 1,60
4,16 3,10 2,05 1,40
5 4 3 2 1 0m
1
0
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
3
1
0
0
k
g
62.5 60 50
-4
0
10
40
30
20
0.5m
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1441 mm
C1 1537 mm
D 4878 mm
D1 4974 mm
D2 4037 mm
E 6078 mm
F 1870 mm
F1 1870 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 877 mm
J 865 mm
K 1260 mm
L 45 mm
N 1720 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3475 mm
S 7624 mm
T 3615 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4865 mm
V1 1250 mm
V2 3703 mm
W 2325 mm
Y 12,5
Z 133,7
2 - 33
2 - 34
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 732 Srie B-E2
2,40 1,75
5 4 3 2 1 0m
8
7
6
5
4
3
2
1
0m
6,90
4,16 3,60 2,10 1,45 2,90
1
2
5
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
3
2
0
0
k
g
2
8
0
0
k
g
0.5m
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
N

2
4
1
0
8
9
MT732
-3
0
10
20
30
40
50 60 63
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1444 mm
C1 1537 mm
D 4767 mm
D1 4860 mm
D2 3908 mm
E 5967 mm
F 1846 mm
F1 1846 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 763 mm
J 865 mm
K 1040 mm
L 45 mm
N 1690 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3460 mm
S 7591 mm
T 3555 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4805 mm
V1 1250 mm
V2 3668 mm
W 2261 mm
Y 11,9
Z 113,8
2 - 35
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 932 Srie B-E2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0m
-1
7 6 5 4 3 2 1 0m
4,75 3,60 2,40 1,44 6,10
6,58 2,95 1,90 5,40 4,20
5
0
0
k
g
6
0
0
k
g
8
0
0
k
g
1
0
0
0
k
g
1
2
0
0
k
g
1
5
0
0
k
g
2
0
0
0
k
g
2
5
0
0
k
g
3
2
0
0
k
g
0.5m
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
N

2
4
1
0
9
0
MT932
61.5 60 50
40
30
20
10
0
-5
A 1200 mm
B 2560 mm
C 1393 mm
C1 1488 mm
D 4716 mm
D1 4811 mm
D2 3908 mm
E 5916 mm
F 1846 mm
F1 1846 mm
G 455 mm
G1 440 mm
G2 440 mm
I 763 mm
J 865 mm
K 1040 mm
L 45 mm
N 1690 mm
O 125 mm
P2 47,5
P3 53
R 3460 mm
S 7541 mm
T 3510 mm
U1 2300 mm
U2 2550 mm
V 4760 mm
V1 1250 mm
V2 3668 mm
W 2261 mm
Y 11,9
Z 113,7
2 - 36
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
25
17
25
25
26
27
28
29
30
35
36
37
34
2 - 37
OPIS
1 - FOTEL KIEROWCY
2 - PAS BEZPIECZESTWA
3 - PANEL STEROWANIA I LAMPEK WSKANIKOWYCH
4 - CZUJNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
5 - PANEL PRZECZNIKW
6 - PRZECZNIK WIATE, KLAKSON I PRZECZNIK KIERUNKOWSKAZW
7 - WYCZNIK ZAPONU
8 - PANEL DOSTPU DO ZBIORNIKA PYNU HAMULCOWEGO I SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ
9 - ZBIORNIK PYNU HAMULCOWEGO
10 - ZBIORNIK PYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ
11 - PANEL DOSTPU BEZPIECZNIKW I PRZEKANIKW
12 - BEZPIECZNIK I PRZEKANIK
13 - OWIETLENIE WEWNTRZNE
14 - PEDA PRZYSPIESZENIA
15 - PEDA HAMULCW ROBOCZYCH I ODCZANIA PRZENIESIENIA NAPDU
16 - DWIGNIA ZMIANY BIEGW I ODCZANIE PRZENIESIENIA NAPDU
17 - DWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY
17 - DWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY I PRZECZNIK BIEGW
18 - DWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
19 - WYBR KIEROWANIA
20 - MANIPULATORY STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I ODCZANIE PRZENIESIENIA NAPDU
21 - CHARAKTERYSTYKI UDWIGW
22 - STEROWANIE NAGRZEWNIC
22 - POKRTA STEROWANIA KLIMATYZACJ (OPCJA - KLIMATYZACJA)
23 - WENTYLATORY FILTRA KABINY
24 - OTWORY WENTYLACYJNE USUWANIA ZAPAROWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
25 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA
26 - ZAMEK DRZWI
27 - UCHWYT BLOKOWANIA GRNEJ POOWY DRZWI
28 - PRZYCISK ODBLOKOWANIA GRNEJ POOWY DRZWI
29 - UCHWYT DO OTWIERANIA TYLNEGO OKNA
30 - POJEMNIK NA NARZDZIA I DOKUMENTY
31 - REFLEKTORY PRZEDNIE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
32 - WIATA TYLNE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
33 - WIATO OSTRZEGAWCZE MIGAJCE (NIE PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
34 - POZIOMNICA
35 - UCHWYT REGULACJI KOA KIEROWNICY
36 - PRZYCZE DIAGNOSTYCZNE
37 - ZAPALNICZKA (POCZWSZY OD MASZYNY NR 206565)
UWAGA: Wszystkie okrelenia kierunkw, takie jak PRAWO, LEWO, PRZD, TY podano patrzc na wprost z fotela kierowcy.
2 - 38
1 - SIEDZENIE KIEROWCY
STANDARD MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
OPTION MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
ZAPEWNIAJCY MAKSYMALN WYGOD, MOE BY USTAWIANY JAK NIEJ.
USTAWIANIE WZDUNE
- Pocignij dwigni blokady 1 w prawo.
- Przesu siedzenie do podanego pooenia.
- Zwolnij dwigni i sprawd czy wskoczya w pooenie blokady.
REGULACJA ZAWIESZENIA FOTELA
- Zapoznaj si ze stopniowaniem fotela.
- Obr uchwyt 2 zalenie od ciaru kierowcy.
REGULACJA KTA OPARCIA PLECW
- Pocignij dwigni 3 w gr.
- Przesu oparcie do podanego pooenia.
- Zwolnij dwigni i sprawd czy wskoczya w pooenie blokady.
1 - SIEDZENIE KIEROWCY
STANDARD MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
OPTION MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
ZAPEWNIAJCY MAKSYMALN WYGOD, MOE BY USTAWIANY JAK NIEJ.
REGULACJA CIARU (RYS. A)
Zaleca si by regulowa ciar, gdy kierowca nie siedzi w kabinie.
- Przejd do skali 1 fotela.
- Obr uchwyt 2 zalenie od ciaru kierowcy.
UWAGA: Aby unikn kopotw zdrowotnych zaleca si by sprawdza wag i regulowa
fotel przed uruchomieniem wzka.
REGULACJA WYSOKOCI SIEDZENIA (RYS. B)
Uno siedzenie do podanego pooenia do chwili, gdy usyszysz trzask zapadki. Jeli
uniesiesz siedzenie powyej ostatniego wycicia (blokada), siedzenie opadnie do
najniszego pooenia.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. C)
Kt oparcia fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu
nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.
A
B
C
1
3
2
2
1
2 - 39
REGULACJA GBOKOCI FOTELA (RYS. D)
Gboko fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela w
celu znalezienia wygodnej pozycji.
WYSUWANIE ZAGWKA (RYS. E)
- Wysoko zagwka mona regulowa przez wycignicie go do gry (sycha bdzie
dziaanie zatrzaskw na kolejnych naciciach) a do ogranicznika.
- Zagwek mona wyj wywierajc odpowiedni nacisk w celu wycignicia z
ogranicznika.
REGULACJA ODCINKA LDWIOWEGO (RYS. F)
Regulacja ta poprawia wygod siedzenia i swobod ruchw kierowcy.
- Przekrci uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokoci lub gbokoci
odcinka ldwiowego.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. G)
- Oprze plecy o oparcie, pocign dwigni i ustawi oparcie w podanej pozycji.
Jeli podczas regulacji nie przytrzyma si oparcia, przechyli si ono cakowicie do
przodu.
REGULACJA WZDUNA (RYS. H)
- Wyregulowa dwigni blokady a osignie ona wymagan pozycj. Dwignia zostanie
wwczas zablokowana i fotel nie przesunie si w inne pooenie.
KONSERWACJA (RYS. I)
Zabrudzenie ma niekorzystny wpyw na prawidowe dziaanie fotela. Dlatego naley
zawsze sprawdza czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyci lub zmieni poduszki naley po prostu wyj je z ramy fotela.
Zwikszenie zagroenia wypadkiem, gdy oparcie przechyli si!
Unika moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed uyciem rodka do
czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych naley sprawdzi jego dziaanie na tkanin
na maym, ukrytym fragmencie obicia.
F
D
E
G
I H
2 - 40
1 - PNEUMATYCZNY FOTEL KIEROWCY (OPCJA)
ZAPEWNIAJCY MAKSYMALN WYGOD, MOE BY USTAWIANY JAK NIEJ.
REGULACJA WG MASY CIAA I REGULACJA WYSOKOCI FOTELA
REGULACJA CIARU (RYS. A)
Zaleca si, aby regulacj fotela wykonywa odpowiednio do wasnej masy ciaa siedzc
na fotelu.
- Wczy zapon wzka podnonikowego.
- Pcha lub cign dwigni 1 a na wywietlaczu 2 kolor zielony zasygnalizuje, e fotel
jest prawidowo wyregulowany do masy ciaa.
UWAGA: Aby unikn kopotw zdrowotnych zaleca si by sprawdza wag i regulowa
fotel przed uruchomieniem wzka.
REGULACJA WYSOKOCI SIEDZENIA (RYS. B)
Po wykonaniu regulacji fotela wg masy ciaa mona dostosowa wysoko fotela.
- Zostawi wczony zapon.
- Pcha lub cign dwigni 1 a ukae si kolor zielony i wyregulowa wysoko fotela
sprawdzajc jednoczenie, czy na wywietlaczu 2 nadal widoczny jest kolor zielony.
Aby nie dopuci do uszkodzenia nie wolno wcza sprarki na czas przekraczajcy
1 minut.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. C)
Kt oparcia fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu
nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.
REGULACJA GBOKOCI FOTELA (RYS. D)
Gboko fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela w
celu znalezienia wygodnej pozycji.
WYSUWANIE ZAGWKA (RYS. E)
- Wysoko zagwka mona regulowa przez wycignicie go do gry (sycha bdzie
dziaanie zatrzaskw na kolejnych naciciach) a do ogranicznika.
- Zagwek mona wyj wywierajc odpowiedni nacisk w celu wycignicia z
ogranicznika.
REGULACJA ODCINKA LDWIOWEGO (RYS. F)
Regulacja ta poprawia wygod siedzenia i swobod ruchw kierowcy.
- Przekrci uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokoci lub gbokoci
odcinka ldwiowego.
C
A
B
D
F E
2 - 41
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. G)
- Oprze plecy o oparcie, pocign dwigni i ustawi oparcie w podanej pozycji.
Jeli podczas regulacji nie oprze si plecw o oparcie, bdzie ono przechyla si
cakowicie do przodu.
AMORTYZATOR POZIOMY (RYS. H)
W niektrych warunkach (np. gdy cignie si przyczep) zaleca si uywanie
amortyzatora poziomego. Fotel kierowcy jest wwczas w stanie lepiej pochania
szarpnicia w kierunku jazdy.
- Pozycja 1: zainstalowany amortyzator poziomy.
- Pozycja 2: usunity amortyzator poziomy.
REGULACJA WZDUNA (RYS. I)
- Wyregulowa dwigni blokady a osignie ona wymagan pozycj. Dwignia zostanie
wwczas zablokowana i fotel nie przesunie si w inne pooenie.
KONSERWACJA (RYS. J)
Zabrudzenie ma niekorzystny wpyw na prawidowe dziaanie fotela. Dlatego naley
zawsze sprawdza czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyci lub zmieni poduszki naley po prostu wyj je z ramy fotela.
Obluzowany zagwek zwiksza zagroenie w czasie wypadku!
Unika moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed uyciem rodka do
czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych naley sprawdzi jego dziaanie na tkanin
na maym, ukrytym fragmencie obicia.
2 - PAS BEZPIECZESTWA
- Usi prawidowo w fotelu.
- Sprawdzi, czy pas bezpieczestwa nie jest skrcony.
- Umieci pas bezpieczestwa na poziomie bioder.
- Pas wsadzi w klamr i sprawdzi, czy jest zapity.
- Wyregulowa pas dopasowujc go do ksztatu ciaa bez ciskania bioder i
nadmiernego luzu.
W adnym razie wzka podnonikowego nie wolno uywa, jeli pas bezpieczestwa
jest wadliwy (unieruchomiony, zablokowany, pocity, naderwany, itp.). W takim
przypadku pas naley bezzwocznie naprawi lub wymieni.
I
G
H
J
2 - 42
3 - PANEL KONTROLNY I LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH
PRZYRZDY KONTROLNE
A - LICZNIK ROBOCZOGODZIN I OBROTOMIERZ
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
A - LICZNIK ROBOCZOGODZIN
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
B - TEMPERATURA WODY SILNIKA WYSOKOPRNEGO
Strefa temperatury B1 - Strefa niebieska (0 - 50)
B2 - Strefa zielona (50 - 100)
B3 - Strefa czarno/czerwona (100 - 105)
B4 - Strefa czerwona (105 - 120)
UWAGA: Czerwony wskanik J zapala si pomidzy stref B3 i B4.
C - POZIOM PALIWA
Strefa czerwona wskazuje C1, e korzystasz z rezerwy paliwa i e czas korzystania z niej
jest ograniczony.
LAMPKI KONTROLNE
Po wczeniu systemu elektrycznego wzka podnonikowego musz wczy si
wszystkie czerwone lampki i buczek panelu by zasygnalizowa, e s sprawne. Jeli
ktra z nich lub buczek nie wczy si, dokonaj niezbdnych napraw.
D - CZERWONA LAMPKA CINIENIA OLEJU SKRZYNI BIEGW
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
Ta lampka i buczek wcz si, gdy cinienie w skrzyni biegw podczas jazdy do przodu bdzie nienormalnie niskie. Zatrzymaj
wzek i poszukaj przyczyny (niedostateczny poziom oleju w skrzyni biegw, wewntrzne przecieki w skrzyni itp.).
UWAGA: Ta lampka sygnalizacyjna dziaa tylko podczas jazdy do przodu, sygna ten nie powinien by brany pod uwag, gdy
silnik wzka pracuje na biegu jaowym lub jest zatrzymany.
D - CZERWONA LAMPKA CINIENIA SPRZGA
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
Ta lampka i buczek wcz si, gdy cinienie w skrzyni biegw bdzie nienormalnie niskie. Zatrzymaj wzek i poszukaj
przyczyny (niedostateczny poziom oleju w skrzyni biegw, wewntrzne przecieki w skrzyni itp.).
UWAGA: Ta lampka sygnalizacyjna dziaa tylko podczas jazdy, sygna ten nie powinien by brany pod uwag, gdy wzek
pracuje na biegu jaowym lub jest zatrzymany.
E - CZERWONA LAMPKA TEMPERATURY OLEJU SKRZYNI BIEGW
Ta lampka i buczek wcz si, gdy temperatura przemiennika oleju bdzie nienormalnie wysoka. Zatrzymaj wzek i poszukaj
przyczyny.
F - CZERWONA LAMPKA POZIOMU OLEJU HAMULCW
Jeli ta lampka i buczek wcz si podczas jazdy wzka, zatrzymaj natychmiast silnik wzka i sprawd poziom oleju hamulcw.
W razie nienormalnego ubytku skontaktuj si z dealerem.
G - CZERWONA LAMPKA HAMULCA POSTOJOWEGO
Ta lampka zapala si, gdy jest zacignity hamulec postojowy.
H - CZERWONA LAMPKA ADOWANIA ALTERNATORA
Jeli zapal si lampki E - F - H - I - J - K i wczy buczek podczas jazdy wzka, zatrzymaj natychmiast silnik i sprawd obwd
elektryczny oraz pasek alternatora.
MLT . . . Srie B-E2
B3 B4 C1 B2 B1
A
B
C
MT . . . Srie B-E2
B3 B4 C1 B2 B1
A
B
C
G F E D
K J I H
O N M L
2 - 43
I - CZERWONA LAMPKA CINIENIA OLEJU SILNIKA
Jeli ta lampka wraz z buczkiem wcz si podczas pracy wzka, zatrzymaj natychmiast silnik i poszukaj przyczyny (sprawd
poziom oleju w skrzyni korbowej silnika).
J - CZERWONA LAMPKA TEMPERATURY WODY SILNIKA
Jeli ta lampka wraz z buczkiem wcz si podczas pracy wzka, zatrzymaj natychmiast silnik i poszukaj przyczyny
przegldajc system chodzenia.
K - CZERWONA LAMPKA ZATKANIA FILTRA POWIETRZA LUB FILTRA POWROTNEGO HYDRAULIKI
Ta lampka i buczek s wczane, jeli zatkany jest wkad filtra powietrza lub wkad filtra powrotnego hydrauliki. Zatrzymaj wzek
i dokonaj niezbdnej naprawy (patrz - czyszczenie i wymiana w rozdziale 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
L - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA KIERUNKOWSKAZW
M - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA WIATE POSTOJOWYCH
N - ZIELONA LAMPKA KONTROLNA WIATE MIJANIA
O - NIEBIESKA LAMPKA KONTROLNA WIATE DROGOWYCH
4 - CZUJNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
To urzdzenie ostrzega operatora o tym, e wzek podnonikowy zblia si do granicy statecznoci wzdunej. Niemniej jednak
zmniejszeniu ulec moe stateczno poprzeczna przy stertowaniu, a zmniejszenie to nie jest wykrywane przez czujnik
statecznoci wzdunej.
Operator musi przestrzega wykresu obcienia wzka.
DZIAANIE
Gdy wzek podnonikowy pracuje, automatycznie wykonywany jest test sprawdzajcy.
- Prawidowe dziaanie: Wszystkie diody wiecce i alarm dwikowy dziaaj cigle przez 2 sekundy.
- Nieprawidowe dziaanie: Wszystkie diody wiecce i alarm dwikowy dziaaj z przerwami (nadzy zatrzyma wzek i
przekaza t spraw dealerowi, w adnym razie nie wolno samodzielnie dokonywa napraw).
A - DIODY WIECCE (ALARM OPTYCZNY) (RYS. A)
A1 - 4 zielone diody wiecce: Duy zapas statecznoci wzdunej.
A2 - 2 te diody wiecce: Wzek podnonikowy zblia si do granicy statecznoci
wzdunej, naley jecha z zachowaniem ostronoci.
A3 - 1 czerwona dioda wiecca: Wzek podnonikowy osign granic statecznoci
wzdunej. Alarm dwikowy uruchamia si
jednoczenie powolnym, przerywanym dwikiem.
Naley zaprzesta wykonywania ruchw
hydraulicznych, ktre pogarszayby sytuacj i
jecha z zachowaniem duej ostronoci.
A4 - 1 czerwona dioda wiecca: Wzek podnonikowy jest przeciony. Alarm
dwikowy uruchamia si jednoczenie szybkim,
przerywanym dwikiem. Naley wykona ruchy
hydrauliczne poprawiajce sytuacj w nastpujcej
kolejnoci: wsun i podnie wysignik.
B - PRZECZNIK ALARMU DWIKOWEGO (RYS. A)
Suy do wyczania alarmu dwikowego podczas uywania wzka podnonikowego z
opat mechaniczn i yk do gruntu. Gdy jest on wyczony, czerwona dioda wiecca
B1 sygnalizuje, e alarm dwikowy zosta wyczony i dziaa jedynie alarm optyczny. W
innych warunkach roboczych wczony by musi rwnie alarm dwikowy.
C - PRZECZNIK TESTU (RYS. A)
Aby sprawdzi czy dziaa czujnik statecznoci wzdunej naley nacisn przecznik.
UWAGA: Test ten nie sprawdza czy alarm ten jest prawidowo ustawiony - ustawienia
alarmu naley sprawdza podczas wykonywania serwisu okresowego.
- Prawidowe dziaanie: Wszystkie diody wiecce i alarm dwikowy dziaaj cigle.
- Nieprawidowe dziaanie: Wszystkie diody wiecce i alarm dwikowy dziaaj z
przerwami (nadzy zatrzyma wzek i przekaza t spraw
dealerowi, w adnym razie nie wolno samodzielnie dokonywa napraw).
D - CZUJNIK TENSOMETRYCZNY (RYS. B)
Zabrania si demontau lub regulacji czujnika tensometrycznego. Czynnoci te moe wykonywa jedynie specjalnie
przeszkoleni pracownicy (naley skonsultowa si z dealerem).
A
B
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A3
A4
A
B
B1
C
D
2 - 44
5 - PULPIT Z PRZECZNIKAMI
UWAGA: Przeczniki mog by rnie umiejscowione w zalenoci opcji.
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
A - WIATA AWARYJNE
Przecznik umoliwia jednoczesne wczenie kierunkowskazw lewych i prawych, przy wyczonym zaponie. Sygnalizator
wietlny wskazuje, e przecznik jest uywany.
B - WIATO OSTRZEGAWCZE MIGAJCE
C - WIATA PRZECIWMGIELNE TYLNE
D - WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
Przecznik ten w pooeniu porednim uruchamia wycieraczk, a w pooeniu dolnym, gdy jest przycinity, uruchamia
spryskiwacz szyby.
E - WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY + WYCIERACZKA SZYBY DACHOWEJ
Wycieraczka szyby dachowej OPCJA dla MT 732/932 Srie B-E2.
F - ODCICIE SKRZYNI BIEGW
Ten przecznik wybiera odcinanie skrzyni biegw przez peda hamulca roboczego lub
przez dwigni sterowania hydraulik.
Pooenie A: Lampka wskanikowa zapalona, skrzynia biegw wyczana
pedaem hamulca.
Pooenie B: Lampka wskanikowa wyczona, skrzynia biegw wyczana
dwigni sterowania hydraulik.
UWAGA: W kadej sytuacji skrzynie biegw moe by wyczona przy
pomocy dwigni biegw.
(oprcz MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2)
KORZYSTANIE W WYCZANIA SKRZYNI BIEGW
Wyczanie skrzyni biegw pedaem hamulca (pooenie A).
Podczas adowania.
Wyczanie skrzyni biegw dwigni sterowania hydraulik (pooenie B).
Podczas jazdy.
Podczas pracy krokowej i pynnego zatrzymywania i
startowania (delikatne manewry). Aby optymalizowa ruchy
hydrauliczne, wyczaj skrzyni biegw dwigni sterowania
hydrauliki.
Ruszanie na pochyoci.
A B I J/K C L/P
D E F K
M N O/R
A B I J/K C L
D E F G
H m/q n/q O/R
B
A
Q
N

2
5
4
0
4
1
N

2
2
6
1
1
2
2 - 45
G - WSKANIK PRDKOCI
H - DEAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO 5-TEGO BIEGU
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
Patrz: 2 - OPIS: 17 - DWIGNIA JAZDY "PRZD / TY" I WYBIERAK PRZEOE.
I - WIATO ROBOCZE PRZEDNIE
OPCJA dla MT 732/932 Srie B-E2
J - WIATO ROBOCZE TYLNE
OPCJA dla MT 732/932 Srie B-E2
K - OPCJA
- OPCJA wiato gwne wysignika.
- OPCJA Bkitne przednie wiato robocze.
L - OPCJA
- OPCJA Odmraanie tylnej szyby.
- OPCJA Bkitne tylne wiato robocze.
M - OPCJA
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika.
- OPCJA Hydrauliczne urzdzenie blokowania narzdzia zawieszanego.
- OPCJA Elektryczne wyposaenie wysignika.
- OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika + Hydrauliczne urzdzenie blokowania narzdzia zawieszanego.
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
N - OPCJA
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego dziaania.
- OPCJA Hydrauliczne tylne przycze jednostronnego i dwustronnego dziaania.
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
O - OPCJA
z wyjtkiem MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego dziaania + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego dziaania.
- OPCJA Hydrauliczny zaczep holowniczy dwustronnego dziaania + tylne hydrauliczne przycze dwustronnego dziaania.
- OPCJA Hydrauliczne tylne przycze dwustronnego dziaania + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego dziaania.
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przycza dwustronnego dziaania.
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
P - OPCJA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO ZE WSPOMAGANIEM NARZDZI ZAWIESZANYCH
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
Q - OPCJA ZAWIESZENIA WYSIGNIKA
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
R - OPCJA WENTYLATOR SAMOOCZYSZCZAJCY
Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH.
2 - 46
6 - PRZECZNIK WIATE, KLAKSON I PRZECZNIK
KIERUNKOWSKAZW
Przecznik ten suy do sterowania alarmami optycznymi i dwikowymi.
A - Wszystkie wiata s wyczone, kierunkowskazy nie migaj.
B - Kierunkowskaz prawy miga.
C - Kierunkowskaz lewy miga.
D - wiata boczne i tylne s wczone.
E - wiata mijania reflektorw przednich i tylne s wczone.
F - wiata drogowe reflektorw przednich i tylne s wczone.
G - Lampka kontrolna reflektorw przednich.
Nacinicie przecznika uruchamia sygna dwikowy.
UWAGA: Elementy D - E - F - G mona uruchomi przy wyczonym zaponie.
7 - WYCZNIK ZAPONU
Ten przecznik kluczowy ma pi pozycji:
P - Zapon wyczony, pozycja postojowa.
O - Zapon wyczony i silnik spalinowy zatrzymany.
I - Zapon wczony.
II - Ogrzewanie.
III - Uruchomienie silnika spalinowego, powrt do pozycji i zaraz po zwolnieniu klucza.
8 - DRZWICZKI KONTROLNE ZBIORNIKA PYNU HAMULCOWEGO,
BEZPIECZNIKW I PRZEKANIKW
- Poluni rub 1 i unie panel dostpu do zbiornika pynu hamulcowego i zbiornika
spryskiwacza szyby przedniej.
9 - ZBIORNIK PYNU HAMULCOWEGO
Patrz: 3 - KONSERWACJA: B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI.
10 - ZBIORNIK PYNU DO SPRYSKIWACZY
Patrz: 3 - KONSERWACJA: B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI.
11 - PANEL DOSTPU DO BEZPIECZNIKW I PRZEKANIKW
- Unie panel dostpu bezpiecznikw i przekanikw 11.
1
9
10
11
C
B
G
G
G E F
D
A
2 - 47
12 - BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI
Naklejka wewntrz panelu dostpu przedstawia zastosowanie opisanych niej
elementw.
K0 - OPCJA Klimatyzacja.
K1 - OPCJA. (E H I)
- Przekanik odcinania skrzyni biegw od elementw sterowania
hydraulicznego. (A B C D F G)
K2 - Przekanik odcicia skrzyni biegw. (A B C D F G H I)
- Przekanik biegu do przodu/wstecz. (E)
K3 - Przekanik biegu wstecz.
K4 - Przekanik biegu do przodu. (A B C D F G H I)
K5 - Buczek.
K6 - OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika.
- OPCJA Elektryczne wyposaenie wysignika.
- OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika + urzdzenie mocowania
hydraulicznego narzdzia zawieszanego.
K7 - OPCJA Odczenie "prostych" ruchw hydraulicznych.
- OPCJA Odczenie ruchw hydraulicznych "pogarszajcych" sytuacj.
(A F H I)
K8 - Przekanik przecznika rozruchu systemu bezpieczestwa.
K9 - Modu byskw.
K10 - OPCJA Zawieszenie wysignika. (A B C D E F G)
K11 - OPCJA Zawieszenie wysignika. (A B C D E F G)
K12 - OPCJA Zawieszenie wysignika + OPCJA Odczenie ruchw
hydraulicznych "pogarszajcych" sytuacj. (A F)
K13 - Przekanik podgrzewania silnika.
K14 - OPCJA Rozmraacz silnika DIESEL.
K15 - Przekanik odczania zasilania zespow hydraulicznego sterowania
proporcjonalnego. (B C D E G)
UWAGA: Zastpuj zuyty bezpiecznik nowym takiej samej jakoci i nominale.
Nigdy nie wkadaj naprawianego bezpiecznika.
F1 - (10A MAX) - Sterowanie elektryczne ruchami hydraulicznymi (7,5A). (A F)
- Zasilanie zespou sterowania elektronicznego (7,5A). (B D E)
- OPCJA Blokowanie hydrauliczne osprztu (7,5A). (A B C D E F G)
- OPCJA Wspomaganie sterowania hydraulicznego narzdzia
zawieszanego (7,5A). (A B C D E F G)
- OPCJA. (H I)
F2 - (15A MAX) - Tylne wiata robocze (10A). (A B C D E F G)
- OPCJA Tylne wiata robocze (10A). (H I)
F3 - (10A MAX) - Wycieraczka tylnej szyby (7,5A).
- Wycieraczka szyby dachowej (7,5A). (A B C D E F G)
- OPCJA Wycieraczka szyby dachowej (7,5A). (H I)
F4 - (10A MAX) - Elektrozawr zatrzymania silnika wysokoprnego (7,5A).
- OPCJA.
F5 - (10A MAX) - Lampa byskajca (7,5A).
F6 - (7,5A MAX) - Ustawianie k w linii (5A).
F7 - (15A MAX) - Alarm stabilnoci wzdunej (10A).
- OPCJA Odczenie "prostych" ruchw hydraulicznych (10A).
- OPCJA Odczenie ruchw hydraulicznych "pogarszajcych"
sytuacj (10A). (A F H I)
F8 - (15A MAX) - Ukad nawrotu biegu (15A).
- Odcicie skrzyni biegw (15A).
- Lampy cofania (15A).
- Alarm akustyczny cofania (15A). (H I)
- OPCJA Alarm akustyczny cofania (15A). (A B C D E F G)
F9 - (10A MAX) - Panel przyrzdw kontrolnych (5A).
F10 - (15A MAX) - Alarm akustyczny (15A).
- Wycznik stopu (15A).
F11 - (15A MAX) - OPCJA wiato gowicy wysignika (10A).
- OPCJA Bkitne przednie i tylne lampy robocze (10A).
F12 - (10A MAX) - Zasilacz kierunkowskazw (10A).
F13 - (35A MAX) - Grzanie (30A).
F14 - (25A MAX) - OPCJA.
- Zapalniczka (10A). (poczwszy od maszyny nr 206565)
F15 - (25A MAX) - OPCJA.
F16 - (10A MAX) - OPCJA Klimatyzacja (7,5A).
OPT.
OPT.
STOP
F15 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
F30 F26 F27 F28 F29 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25
K8
K4
K6
K7
K5
K3
K9
K2
K1 K0
25A max. 25A max. 30A 10A max. 10A 7.5A 15A 7.5A 5A 10A 5A 15A 15A max. 15A 10A
15A max. 10A 10A max. 15A max. 15A max. 10A max. 7.5A 7.5A 15A 7.5A 15A 15A 15A 25A 7.5A
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT.
OPT. OPT. OPT. OPT.
OPT. OPT.
OPT. OPT.
N
2
4
3
5
4
3
20A 3A
F31 F32
LSU
DIST.
K15
F32
F31
A: MLT 630 Turbo Srie B-E2
B: MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
C: MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
D: MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
E: MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
F: MLT 731 Turbo Srie B-E2
G: MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
H: MT 732 Srie B-E2
I: MT 932 Srie B-E2
J: MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
K: MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
K11
K10
K12
2 - 48
F17 - (15A MAX) - OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika (10A).
- OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika + Hydrauliczne urzdzenie mocowania narzdzia zawieszanego (10A).
- OPCJA Wyposaenie elektryczne wysignika (10A).
- OPCJA Wyposaenie antywamaniowe (10A).
- OPCJA Urzdzenie zabezpieczajce przed kradzie (10A).
- OPCJA Urzdzenie zabezpieczajce przed uruchomieniem (10A).
- OPCJA Wentylator samooczyszczajcy (10A).
- OPCJA Elektrozawr na gowicy wysignika + wentylator samooczyszczajcy (15A).
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego lub dwustronnego dziaania (10A). (A F J K)
- OPCJA Tylne hydrauliczne przycze dwustronnego dziaania + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego dziaania (10A). (A F J K)
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przycza dwustronnego dziaania (10A). (A F J K)
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy (10A). (B C D E G)
- OPCJA Tylne hydrauliczne przycze jednostronnego lub dwustronnego dziaania (10A). (B C D E G)
- OPCJA Hydrauliczny hak holowniczy + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego lub dwustronnego dziaania (15A). (B C D E G)
- OPCJA Tylne hydrauliczne przycze dwustronnego dziaania + tylne hydrauliczne przycze jednostronnego dziaania (15A). (B C D E G)
- OPCJA Dwa tylne hydrauliczne przycza dwustronnego dziaania (15A). (B C D E G)
F18 - (15A MAX) - Przedni reflektor roboczy (15A). (A B C D E F G)
- OPCJA Przedni reflektor roboczy (15A). (H I)
F19 - (15A MAX) - OPCJA Odmraanie tylnej szyby (15A).
F20 - (10A MAX) - OPCJA Fotel pneumatyczny (10A).
F21 - (10A MAX) - Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej (10A).
F22 - (15A MAX) - OPCJA Zawieszenie wysignika (10A). (A B C D E F G)
- OPCJA. (H I)
F23 - (10A MAX) - Prawe wiato boczne (7,5A).
- Lampka wskanikowa wiata bocznego (7,5A).
- Owietlenie panelu sterowania (7,5A).
- OPCJA Owietlenie tablicy rejestracyjnej (7,5A).
F24 - (10A MAX) - Lewe wiata boczne (7,5A).
F25 - (10A MAX) - Prawe kierunkowskazy (7,5A).
F26 - (10A MAX) - Lewe kierunkowskazy (7,5A).
F27 - (15A MAX) - wiata mijania (15A).
- Lampka wskanikowa wiate mijania (15A).
- Tylna lampa przeciwmgielna (15A).
F28 - (15A MAX) - wiata gwne (15A).
- Lampka wiate gwnych (15A).
F29 - (25A MAX) - Zasilanie wiate ostrzegawczych awaryjnych (15A).
- Lampka sufitowa (15A).
- OPCJA (+)stae (15A).
F30 - (25A MAX) - Zasilanie przecznika wiate, klaksonu i kierunkowskazw (25A).
F31 - (20A MAX) - Rozrusznik (20A).
F32 - (5A MAX) - Moduy elektrycznego sterowania proporcjonalnego hydrauliki (3A). (B C D E G)
- Moduy + OPCJA Odczenie ruchw hydraulicznych "pogarszajcych"
sytuacj (5A). (B C D E G)
- Moduy + OPCJA Zawieszenie wysignika (5A). (B C D E G)
Podnie pokryw skrzynki na narzdzia, aby uzyska dostp do bezpiecznika F33.
F33 - (1A MAX) - Przycze diagnostyczne (1A). (B D E)
Zdj zabezpieczenie 1 i obudow 2, aby uzyska dostp do bezpiecznikw F40 - F44
oraz przekanikw K13 i K14.
F40 - (40A MAX) - Wyposaenie elektryczne wzka podnonikowego (40A).
F41 - (40A MAX) - Wyposaenie elektryczne wzka podnonikowego (40A).
F42 - (80A MAX) - Podgrzewanie silnika wysokoprnego (80A).
F43 - (80A MAX) - Alternator (80A).
F44 - (15A MAX) - OPCJA Rozmraacz silnika DIESEL (15A).
13 - REFLEKTOR DACHOWY
14 - PEDA PRZYSPIESZANIA
UWAGA: Istnieje OPCJA przyspieszacza rcznego w kabinie.
15 - PEDA HAMULCA ROBOCZEGO I ODCZANIE SKRZYNI BIEGW
Peda ten dziaa na koa przednie i tylne poprzez hamulcowy system hydrauliczny, pozwalajc na zwalnianie i zatrzymywanie
wzka. W zalenoci od pooenia przecznika odczania skrzyni biegw peda ten umoliwia swobodne toczenie si z
wyczon skrzyni biegw (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZECZNIKW).
F33
F43
F42
K13
F40
F44
K14
F41
1
2
2 - 49
16 - DWIGNIA ZMIANY BIEGW O ODCZANIE SKRZYNI BIEGW
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
Aby zmieni bieg naley odczy skrzyni biegw wciskajc przycisk 1 na dwigni.
Pierwszy bieg: w prawo do tyu.
Drugi bieg: w prawo do przodu.
Trzeci bieg: w lewo do tyu.
Czwarty bieg: w lewo do przodu.
UYWANIE BIEGW W SKRZYNI BIEGW
- W wzkach podnonikowych posiadajcych przemiennik momentu nie jest konieczne automatyczne rozpoczynanie od
pierwszego biegu i kolejne zwikszanie biegw.
Wybr biegu powinien by dokonywany uwanie stosownie do charakteru pracy, jaka ma by wykonywana. Zy wybr moe
bardzo gwatownie podnie temperatur oleju skrzyni biegw wskutek nadmiernego polizgu przemiennika, co moe
prowadzi do powanego uszkodzenia skrzyni biegw (, jeli wskanik temperatury oleju skrzyni biegw zapali si, naley
zatrzyma i zmieni warunki pracy). Zy wybr moe take wpyn na zmniejszenie osigw wzka podczas jazdy do przodu.
Gdy wzrasta sia do przodu, prdko do przodu w przekadni r (np. przekadni 3-ciego biegu) moe by nisza ni prdko do
przodu jak mona by uzyska na biegu r-1 (na drugim zamiast trzeciego).
Oglnie, moglibymy doradzi wam uywanie nastpujcych biegw stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
Na drodze: Wrzu trzeci bieg i przejd na czwarty, jeli pozwalaj na to warunki i stan drogi. Na terenach grzystych startuj z
drugiego i przechod na trzeci bieg, jeli pozwalaj na to warunki i stan drogi.
Z przyczep na drodze: Startuj z drugiego i przechod na trzeci bieg, jeli pozwalaj na to warunki i stan drogi.
Przemieszczanie: Trzeci bieg.
Drugi bieg, jeli obszar jest ograniczony przeszkodami.
Przemieszczanie ziemi: Pierwszy bieg.
adowanie (z czerpakiem, widami do obornika itp.): Drugi bieg.
4 2
3 1
1
2 - 50
17 - DWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
Podczas uywania tej dwigni, wzek podnonikowy powinien jecha z niedu
prdkoci bez przyspieszania. Gdy dwignia zmiany kierunku jazdy jest w pozycji
jaowej, blokada mechaniczna uniemoliwia przypadkow zmian biegw.
PRZD: Unie lekko i pchnij dwigni do przodu (pooenie A).
WSTECZ: Unie lekko i pocignij dwigni do tyu (pooenie B).
NEUTRALNE: Aby uruchomi wzek podnonikowy dwigni trzeba ustawi w pooeniu neutralnym (pooenie C).
UWAGA: wiata cofania i alarm akustyczny podczas jazdy wstecz wskazuj, e wzek jedzie do tyu (alarm akustyczny przy
wstecznym biegu jest OPCJ dla MLT . . . . . .).
ZABEZPIECZENIA PRZEZ RUSZENIEM
(poczwszy od maszyny nr 212106)
Rozpoczcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomi wzek, musi w kolejnoci:
1 - zaj miejsce w fotelu,
2 - zwolni hamulce postojowe,
3 - przeaczy dwigni kierunku ruchu.
By zatrzyma wzek, naley w kolejnoci:
1 - przeczy dwigni kierunku ruchu w pozycj neutraln,
2 - zacign hamulec postojowy (rczny),
3 - wyj z wzka.
Jeli nie zachowamy tej kolejnoci (np. wysidziemy bez zacignicia hamulca rcznego) odezwie si brzczyk. Trzeba
wwczas wsi, przeczy dwigni kierunku z powrotem w pozycj neutraln i powtrzy sekwencj podan wyej.
17 - DWIGNIA ZMIANY KIERUNKU JAZDY
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
RUCH W PRZD: Przesun wycznik do przodu (pooenie A).
BIEGI WSTECZNE: Przeczy przecznik do tyu (pooenie B).
LUZ (POOENIE NEUTRALNE): Aby uruchomi wzek podnonikowy, przecznik musi
znajdowa si w pooeniu neutralnym (pooenie C).
Podczas uywania tej dwigni, wzek podnonikowy powinien jecha z niedu
prdkoci bez przyspieszania.
UWAGA: wiata jazdy wstecz i alarm dwikowy przy jedzie wstecz oznaczaj,
e wzek podnonikowy jedzie wstecz.
BEZPIECZESTWO PODCZAS RUCHU WZKA PODNONIKOWEGO
Rozpoczcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomi wzek, musi w kolejnoci:
1 - zaj miejsce w fotelu,
2 - zwolni hamulce postojowe,
3 - przeaczy dwigni kierunku ruchu.
By zatrzyma wzek, naley w kolejnoci:
1 - przeczy dwigni kierunku ruchu w pozycj neutraln,
2 - zacign hamulec postojowy (rczny),
3 - wyj z wzka.
Jeli nie zachowamy tej kolejnoci (np. wysidziemy bez zacignicia hamulca rcznego) odezwie si brzczyk. Trzeba
wwczas wsi, przeczy dwigni kierunku z powrotem w pozycj neutraln i powtrzy sekwencj podan wyej.
A
C
b
A
B
C
2 - 51
17 - DWIGNIA KIERUNKU JAZDY I PRZECZNIK BIEGW
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
DWIGNIA DO PRZODU/WSTECZ
Gdy przeczamy t dwigni wzek powinien jecha z ma prdkoci i nie
przyspiesza. Podczas tej operacji wybrane prdkoci pozostaj bez zmian poza
biegiem "4" do przodu, ktry staje si biegiem "3" po przeczeniu jazdy wstecz. Gdy
dwignia nawrotu jest w pooeniu neutralnym, blokada mechaniczna zapobiega
przypadkowemu przesuniciu.
PRZD: Unie lekko i pchnij dwigni do przodu (pooenie A).
WSTECZ: Unie lekko i pocignij dwigni do tyu (pooenie B).
NEUTRALNE: Aby uruchomi wzek podnonikowy dwigni trzeba ustawi
w pooeniu neutralnym (pooenie C).
UWAGA: wiata cofania wskazuj, e wzek jedzie do tyu. Podobnie dostpny jest OPCYJNY alarm akustyczny przy
wstecznym biegu.
ZABEZPIECZENIA PRZEZ RUSZENIEM
(poczwszy od maszyny nr 212106)
Rozpoczcie jazdy wozka jest kontrolowane elektronicznie. Operator, by uruchomi wzek, musi w kolejnoci:
1 - zaj miejsce w fotelu,
2 - zwolni hamulce postojowe,
3 - przeaczy dwigni kierunku ruchu.
By zatrzyma wzek, naley w kolejnoci:
1 - przeczy dwigni kierunku ruchu w pozycj neutraln,
2 - zacign hamulec postojowy (rczny),
3 - wyj z wzka.
Jeli nie zachowamy tej kolejnoci (np. wysidziemy bez zacignicia hamulca rcznego) odezwie si brzczyk. Trzeba
wwczas wsi, przeczy dwigni kierunku z powrotem w pozycj neutraln i powtrzy sekwencj podan wyej.
WYBIERAK BIEGW
Wybrany bieg jest wskazywany na tarczy 1.
BIEGI DO PRZODU
- Wskanik 1: Pierwszy bieg.
- Wskanik 2: Drugi bieg.
- Wskanik 3: Trzeci bieg.
- Wskanik 4: Czwarty bieg i automatyczne przechodzenie do pitego biegu, gdy
prdko silnika wysokoprnego wzrasta.
Automatyczna redukcja do czwartego biegu, gdy prdko silnika
maleje.
BIEGI WSTECZNE
- Wskanik 1: Pierwszy bieg.
- Wskanik 2 i 3: Drugi bieg.
- Wskanik 4: Trzeci bieg.
UYWANIE BIEGW W SKRZYNI BIEGW
- W wzkach podnonikowych posiadajcych przemiennik momentu nie jest konieczne automatyczne rozpoczynanie
od pierwszego biegu i kolejne zwikszanie biegw.
Wybr biegu powinien by dokonywany uwanie, stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Zy wybr moe bardzo
gwatownie podnie temperatur oleju w skrzyni biegw wskutek nadmiernego polizgu przemiennika, co moe prowadzi do
powanego uszkodzenia skrzyni biegw (jeli wskanik temperatury oleju skrzyni biegw zapali si, naley koniecznie zatrzyma
si i zmieni warunki pracy). Zy wybr moe take wpyn na zmniejszenie osigw wzka podczas jazdy do przodu. Gdy
wzrasta sia oporu podczas ruchu do przodu, prdko ruchu do przodu na biegu r (np. na trzecim biegu) moe by nisza ni
prdko do przodu, jak mona by uzyska na biegu r-1 (na drugim zamiast trzeciego).
Oglnie, moglibymy doradzi wam uywanie nastpujcych biegw stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
Na drodze: Wrzu czwarty bieg, jeli pozwalaj na to stan drogi lokalne i warunki drogowe. W terenach grzystych wrzu
trzeci bieg i przejd na czwarty (uywanie pitego jest zabronione), jeli pozwalaj na to stan drogi lokalne i
warunki drogowe.
Z przyczep na drogach: Wrzu drugi bieg i przejd na trzeci a nastpnie na czwarty, jeli pozwalaj na to stan drogi lokalne
i warunki drogowe.
Przenoszenie: 3-ci lub czwarty bieg (uywanie pitego jest zabronione).
w ograniczonej przestrzeni drugi bieg.
Przemieszczanie ziemi: Pierwszy bieg.
adowanie (z czerpakiem, widami do obornika itp.): Drugi bieg.
A
C
b
2
1
2 - 52
IMPULSOWA REDUKCJA (KICK DOWN)
Przycisk 2 na kocu dwigni pozwala ci na redukcj biegw po impulsie inicjujcym (wybrany bieg byska na tarczy 1) i ponowne
wczenie poprzedniego biegu drugim wciniciem. Ta funkcja moe by uywana np. w terenie grzystym lub podczas prac
ziemnych.
PRZECZNIK AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA PITEGO BIEGU AUTOMATYCZNEGO
Ten przecznik pozwala zablokowa automatyczne korzystanie z pitego biegu i musi
by uywany stosownie do potrzeb wykonywanej pracy. Gdy lampka wskanikowa
wieci, oznacza to, e pity bieg zosta zablokowany.
Urzdzenie to musi koniecznie by uywane podczas pracy na czwartym biegu i
podczas holowania przyczepy, aby zmniejszy ryzyko przegrzania skrzyni biegw.
Zablokowanie automatycznego pitego biegu zapewni take przestrzeganie
ograniczenia prdkoci podczas holowania przyczepy.
18 - DWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
Aby zapobiec przypadkowemu poluzowaniu lub zwolnieniu hamulca, dwignia ta jest
wyposaona w blokad bezpieczestwa.
- Aby wczy hamulec postojowy dwigni naley pocign do tyu (pozycja A).
- Aby hamulec postojowy poluzowa, zwolni dwigni i popchn j do przodu
(pozycja B).
19 - WYBR KIEROWANIA
Zanim dokona si wyboru jednej z trzech dostpnych pozycji kierowania, naley
wyosiowa 4 koa, tzn. ustawi je do pozycji jazdy prostej w przd.
A - DWIGNIA WYBORU KIEROWANIA
A1 - Kierowanie koami przednimi (w ruchu drogowym).
A2 - Koa przednie i tylne kierowane w przeciwnych kierunkach (may
promie skrtu).
A3 - Koa przednie i tylne kierowane w tym samym kierunku (jazda
bokiem).
B - ZIELONE LAMPKI KONTROLNE OSIOWANIA K
Lampki te zapalaj si, aby zasygnalizowa osiowanie k wzgldem osi wzka podnonikowego. Lampka B1 sygnalizuje
osiowanie k przednich, a lampka B2 - k tylnych.
C - PRZECZNIK OSIOWANIA K
Przecznik umoliwia uywanie urzdzenia do osiowania k lub wycza je. Lampka sygnalizacyjna oznacza, e urzdzenie jest
uywane.
PROCEDURA OSIOWANIA K
- Wczy przecznik (sygnalizator wietlny ON).
- Przestawi dwigni sterowania ukadem skrtu tak, aby wybra A w pozycji A2 (kierowanie 4 koami).
- Przekrci koo kierownicy i wyosiowa tylne koa a zapali si lampka B2.
- Przestawi dwigni sterowania ukadem skrtu tak, aby wybra A w pozycji A1 (ruch drogowy).
- Przekrci koo kierownicy i wyosiowa przednie koa a zapali si lampka B1.
Przed jazd po drogach, konieczne jest sprawdzenie osiowania k tylnych i jazda z kierowaniem koami przednimi. Kontrol
osiowania k tylnych naley wykonywa regularnie za pomoc zielonych lampek, podczas jazdy wzka podnonikowego. W
przypadku nieprawidowoci naley skonsultowa si z dealerem.
B2
B1
B
C
A
A3
A1
A2
A
B
2 - 53
20 - URZDZENIA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I ODCZANIE SKRZYNI BIEGW
Nie przystpuj do dokonywania zmian cinienia w systemie hydraulicznym zmieniajc nastawy zaworu regulacyjnego cinienia.
W razie podejrzenia o wadliwe dziaanie skontaktuj si z dealerem. WSZELKIE ZMIANY MOG UNIEWEANI GWARANCJ.
Uywaj dwigni sterowania ostronie bez szarpania by unikn wypadkw wskutek wstrzsw wzka.
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
UWAGA: Jeli to konieczne, uyj sterowania do
wykasowania akumulatora hydraulicznego
sterowania kierowaniem.
PODNOSZENIE ADUNKU
- Przy unoszeniu przesu dwigni A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesu dwigni A do przodu.
PRZECHYLANIE ADUNKU
- Aby przechyli adunek do tyu przesu dwigni
A w lewo.
- Aby przechyli adunek do przodu przesu
dwigni A w prawo.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Aby wysun teleskop wcinij przycisk B.
- Aby wycofa teleskop wcinij przycisk C.
OSPRZT
- Wcinij przycisk D lub E.
OPCJA ELEKTROZAWOREM GOWICY WYSIGNIKA
- Przycisk F (patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH).
ODCZENIE SKRZYNI BIEGW
- Przycisk G (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZECZNIKW).
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
UWAGA: Jeli to konieczne, uyj sterowania do
wykasowania akumulatora hydraulicznego
sterowania kierowaniem.
PODNOSZENIE ADUNKU
- Przy unoszeniu przesu dwigni A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesu dwigni A do przodu.
PRZECHYLANIE ADUNKU
- Aby przechyli adunek do tyu przesu dwigni
A w lewo.
- Aby przechyli adunek do przodu przesu dwigni A w prawo.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Aby wysun teleskop wcinij przycisk B w gr.
- Aby wycofa teleskop wcinij przycisk B w d.
OSPRZT
- Wcinij przycisk C w gr lub w d.
OPCJA ELEKTROZAWOREM GOWICY WYSIGNIKA
- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYWANIE OPCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH).
ODCZENIE SKRZYNI BIEGW
- Przycisk E (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZECZNIKW).
B
D
f
A
C E
g
A
B
C
N

2
2
6
1
1
1
N

2
4
3
3
3
4
e
d
2 - 54
STANDARD MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
OPCJA MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
PODNOSZENIE ADUNKU
- Przy unoszeniu przesu dwigni A wstecz.
- Przy opuszczaniu przesu dwigni A do przodu.
PRZECHYLANIE ADUNKU
- Aby przechyli adunek do tyu przesu dwigni A
w lewo.
- Aby przechyli adunek do przodu przesu
dwigni A w prawo.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Aby wysun teleskop przesu dwigni B do
przodu.
- Aby wycofa teleskop przesu dwigni B wstecz.
UWAGA: Tylko dla MT 932 Srie B-E2
Przy penym cofaniu teleskopw konsekwentnie naciskaj element sterowania tak by wycofa w peni wszystkie teleskopy.
OSPRZT
- Dwignia C do przodu lub do tyu.
ODCZENIE SKRZYNI BIEGW
- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZECZNIKW).
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561
PODNOSZENIE ADUNKU
- Przy podnoszeniu dwignia A lub B do tyu.
- Przy podnoszeniu dwignia A lub B do przodu.
PRZECHYLANIE ADUNKU
- Dwignia B w lewo w celu nabierania (nachylenie
do tyu).
- Dwignia B w prawo w celu wysypywania.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Dwignia A w prawo w celu wysunicia do
przodu.
- Dwignia A w lewo w celu wsunicia.
UWAGA: Tylko dla MT 932 Srie B-E2
Przy penym cofaniu teleskopw konsekwentnie naciskaj element sterowania
tak by wycofa w peni wszystkie teleskopy.
OSPRZT
- Unie dwigni C i manipulowa w prawo lub w lewo.
ODCZENIE SKRZYNI BIEGW
- Przycisk D (patrz: 2 - OPIS: 5 - PANEL PRZECZNIKW).
DWIGNIA DO PRZODU/WSTECZ
- Przecznik E (patrz: 2 - OPIS: 17 - PRZECZNIK ZMIANY KIERUNKU JAZDY).
A
B
C
D
N

2
2
6
1
1
0
E
A
B
C
N

2
5
8
9
6
9
D
2 - 55
21 - CHARAKTERYSTYKA UDWIGW
Zwiera on opis elementw sterowania hydraulicznego i charakterystyk udwigw osprztu uywanego z wzkiem
podnonikowym.
22 - STEROWANIE NAGRZEWNIC
A - STEROWANIE WENTYLATORAMI NAGRZEWANIA
To 3-pozycyjne pokrto steruje dopywem gorcego i zimnego powietrza poprzez
wentylatory nagrzewania.
B - STEROWANIE TEMPERATUR NAGRZEWANIA
Pokrto pozwala na ustawienie temperatury wewntrz kabiny.
B1 - Przy zamknitym zaworze wentylator dostarcza wiee powietrze.
B2 - Przy otwartym cakowicie zaworze wentylator dostarcza gorce powietrze.
Pooenia porednie umoliwiaj regulacj temperatury.
22 - POKRTA STEROWANIA KLIMATYZACJ (OPCJA - KLIMATYZACJA)
Klimatyzacja wcza si tylko wtedy, gdy wzek zostanie uruchomiony. Gdy uywasz klimatyzacji, musisz mie zamknite
drzwi i okna.
Zim: Aby zapewni poprawne dziaanie i cakowit sprawno zespou klimatyzacji wczaj sprark raz w tygodniu,
nawet na krtko, by nasmarowa uszczelki wewntrzne.
Podczas chodw: Przed wczeniem sprarki nagrzej silnik wysokoprny tak, by umoliwi rodkowi chodzcemu,
ktry zebra si w stanie pynnym w najniszym punkcie obwodu sprarki powrt do stanu gzowego pod wpywem ciepa
wydzielanego przez silnik, gdy sprarka jest podatna na uszkodzenie przez medium chodzce w stanie pynnym.
Jeli wydaje ci si, e twj klimatyzator nie pracuje regularnie, zle zbadanie twemu dealerowi (patrz: 3 - KONSERWACJA: H -
CO 2 LATA "OPCJA KLIMATYZACJA"). Nigdy nie prbuj samodzielnej naprawy.
OPIS POKRTE STEROWANIA KLIMATYZACJI
A - Przecznik z lampk sygnalizacyjn wskazujcy rozruch i odczenie
systemu klimatyzacji, jeli pokrto D jest w pooeniu 1, 2 lub 3.
B - Pokrto temperatury nagrzewanego powietrza.
C - Pokrto temperatury powietrza klimatyzowanego.
D - Nastawa przepywu powietrza i sterowanie prdkoci wentylatorw. W
pooeniu "0" system klimatyzacji nie dziaa.
UWAGA: Ewentualne wycieki wody pod wzkiem podnonikowym s z powodu spywu kondensatu jako efektu oprniania
instalacji, zwaszcza przy wysokich temperaturach otoczenia i wysokiej wilgotnoci wzgldnej.
Aby klimatyzacja dziaaa poprawnie, wloty powietrza nie mog by zatkane przez mrz, nieg lub odpadki.
Gdy urzdzenie dziaa, przynajmniej jedna kratka powietrza kabiny musi by otwarta tak, by unikn ryzyka
zamarznicia parownika.
TRYB GRZANIA
Sterowanie naley ustawi jak niej:
A - Przecznik w pooeniu ze zgaszon lampk.
B - Na podan temperatur.
C - Do oporu w lewo.
D - Na podan temperatur 1, 2 lub 3.
TRYB KLIMATYZACJI
Sterowanie naley ustawi jak niej:
A - Przecznik w pooeniu z zapalon lampk.
B - Do oporu w lewo.
C - Na podan temperatur.
D - Na podan temperatur 1, 2 lub 3.
TRYB USUWANIA WILGOCI
Sterowanie naley ustawi jak niej:
A - Przecznik w pooeniu z zapalon lampk.
B - Na podan temperatur.
C - Na podan temperatur.
D - Na podan temperatur 1, 2 lub 3.
A B
B2 B1
D B C
A
D B C
A
D B C
A
D B C
A
2 - 56
23 - WENTYLATORY FILTRA KABINY
Patrz: 3 - KONSERWACJA: D - SERWIS CO 500 GODZIN.
24 - OTWORY USUWANIA ZAPAROWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
W celu uzyskania optymalnej skutecznoci naley zamkn wentylatory ogrzewania.
25 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA
Te otwory nagrzewania umoliwiaj skierowanie powietrza do wntrza kabiny i na boczne okna.
26 - ZAMEK DRZWI
Wzek podnonikowy dostarczany jest z dwoma kluczami do drzwi kabiny.
27 - UCHWYT BLOKOWANIA GRNEJ POOWY DRZWI
28 - PRZYCISK ODBLOKOWANIA GRNEJ POOWY DRZWI
29 - UCHWYT DO OTWIERANIA TYLNEGO OKNA
Wyjcie awaryjne
Jeli z wzka nie mona wydosta si drzwiami naley skorzysta z okna tylnego jako
wyjcia awaryjnego.
30 - POJEMNIK NA NARZDZIA I DOKUMENTY
Naley zapewni, aby instrukcja obsugi zawsze znajdowaa si na miejscu w uchwycie
na dokumenty.
MT 732/932 Srie B-E2
UWAGA: Jako OPCJA dostpny jest szczelny pojemnik na dokumenty.
31 - REFLEKTORY PRZEDNIE
A - Kierunkowskaz przedni lewy.
B - Lewe przednie wiato mijania
reflektorw przednich.
C - Lewe przednie wiato drogowe.
D - wiato pozycyjne lewe.
E - Kierunkowskaz przedni prawy.
F - Prawe przednie wiato mijania
reflektorw przednich.
G - Prawe przednie wiato drogowe.
H - wiato pozycyjne prawe.
32 - WIATA TYLNE
A - Kierunkowskaz tylny lewy.
B - wiato stop tylne lewe.
C - wiato tylne lewe.
D - wiato jazdy wstecz tylne lewe.
E - wiato przeciwmgielne tylne lewe.
F - wiato przeciwmgielne tylne prawe.
G - wiato jazdy wstecz tylne prawe.
H - wiato tylne prawe.
I - wiato stop tylne prawe.
J - Kierunkowskaz tylny prawy.
29
E
A
C G
B
F
D
H
A B C D
E F
G H I J
2 - 57
33 - WIATO MIGAJCE OSTRZEGAWCZE
wiato migajce ostrzegawcze byskowe mona pochyla, aby obniy wysoko
wzka podnonikowego, i mona je zdemontowa, aby uniemoliwi kradzie.
- Odkrci rub 1 i pooy wiato.
- Zabezpieczy wspornik 2 nasadk 3.
34 - POZIOMNICA
Umoliwia operatorowi sprawdzenie czy wzek podnonikowy znajduje si w pozycji
poziomej.
35 - UCHWYT REGULACJI KOA KIEROWNICY
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
Uchwyt ten umoliwia regulacj kta i wysokoci kierownicy.
- Przekrci uchwyt 1 w kierunku A, aby poluzowa i wyregulowa kierownic.
- Przekrci uchwyt 1 w kierunku B, aby zablokowa kierownice w podanej pozycji.
36 - ZCZE DIAGNOSTYCZNE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
37 - ZAPALNICZKA
(poczwszy od maszyny nr 206565)
3
1
2
1
A
B
36
34
37
2 - 58
SWORZE I HAK HOLOWNICZY
Elementy te, umieszczone w tylnej czci wzka podnonikowego, su do przymocowania przyczepy. Ich nono jest
ograniczona dopuszczaln mas cakowit kadego wzka podnonikowego, si pocigow i maksymaln si pionow
oddziaujc na punkt poczenia. Informacje te podane s na tabliczce znamionowej umieszczonej na kadym wzku
podnonikowym (patrz: 2 - OPIS: IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO).
- Aby uywa przyczepy naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju (maksymalna prdko jazdy,
maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Przed rozpoczciem uytkowania przyczepy naley sprawdzi jego stan (stan i cinienie opon, poczenia elektryczne,
przewd hydrauliczny, ukad hamulcowy, itp.).
Nie wolno holowa przyczepy ani osprztu, ktry nie jest w idealnym stanie. Uywanie przyczepy w niewaciwym stanie
technicznym moe mie wpyw na moliwo kierowania i hamowania wzka podnonikowego, a wic i na bezpieczestwo.
Jeli w poczeniu lub rozczeniu wzka pomaga osoba trzecia, musi ona by stale widoczna kierowcy. Zanim osoba ta wykona
operacj poczenia, powinna ona poczeka a wzek zatrzyma si, wczony zostanie hamulec rczny i wyczony zostanie
silnik spalinowy.
UWAGA: OPCJA obejmuje lusterko wsteczne, ktre uatwia zblienie si do przyczepy.
A - SWORZE HOLOWNICZY
STANDARD MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
DOCZANIE I ODCZANIE PRZYCZEPY
- Aby doczy przyczep ustaw wzek moliwie blisko piercienia zaczepu przyczepy.
- Zacignij rczny hamulec i wycz silnik.
- Wyj zacisk 1, podnie sworze przyczepy 2 i woy lub wycign piercie
przyczepy.
Uwaaj by podczas tej operacji nie zgnie palcw.
Nie zapomnij umieci zawleczki 1 na swym miejscu.
Podczas odczania sprawd czy przyczepa jest podparta niezalenie od wzka.
B - ZACZEP WYSTAJCY
STANDARD MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
OPCJA MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
DOCZANIE I ODCZANIE PRZYCZEPY
- Aby doczy przyczep ustaw wzek moliwie blisko piercienia zaczepu przyczepy.
- Zacignij rczny hamulec i wycz silnik.
- Wyj sworze 1, podnie sworze holowniczy 2 i woy lub wycign piercie
przyczepy.
Naley uwaa na palce, aby podczas tej operacji nie zostay zmiadone lub
zgniecione.
Trzeba pamita o umieszczeniu zacisku 1 z powrotem na swoim miejscu.
Przy odczaniu przyczepy, naley upewni si, czy przyczepa ma niezalene
podparcie.
MLT 630 . . . . . .
MLT 634/731 . . . . . .
1
2
1
2
1
2
2 - 59
C - ZACZEP DRABINKOWY (OPCJA)
DOCZANIE I ODCZANIE PRZYCZEPY
- Aby doczy przyczep ustaw wzek moliwie blisko piercienia zaczepu przyczepy.
- Zacignij rczny hamulec i wycz silnik.
NA STAY TRZPIE
- Zdejmij zawleczk 1, wycignij prt 2 i unie zatrzask 3.
- W lub wysu piercie przyczepy, opu zatrzask 3 i za ponownie prt 2.
Uwaaj by podczas tej operacji nie zgnie palcw.
Nie zapomnij umieci zawleczki 1 na swym miejscu.
Podczas odczania sprawd czy przyczepa jest podparta niezalenie od wzka.
NA SPRZG DRABINKOWY
- Ustaw przycze 4 stosownie do wysokoci piercienia przyczepy.
Nie zapomnij wsun prtw i zawleczki na miejsce.
- Wyjmij koek 5, unie trzpie 6 i wsu lub wysu piercie przyczepy.
Uwaaj by podczas tej operacji nie zgnie palcw.
Nie zapomnij umieci zawleczki 5 na swym miejscu.
Podczas odczania sprawd czy przyczepa jest podparta niezalenie od wzka.
D - HAK HOLOWNICZY HYDRAULICZNY (OPCJA)
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
UWAGA: W przypadku hydraulicznego zaczepu przyczepy OPCJA lusterka wstecznego
jest obowizkowa.
- Unie zaczep holowniczy hydrauliczny by zwolni blokad zaczepu 1 cignc dwigni
na rozdzielaczu 2 do tyu.
- Pocignij cigo 3, zatrzymaj w tym pooeniu i pchnij dwigni 2 do przodu by opuci
zaczep holowniczy.
- Zwolnij cigo 3.
- Docz lub odcz przyczep.
Podczas odczania sprawd czy przyczepa jest podparta niezalenie od wzka.
- Unie zaczep wzka cignc dwigni na rozdzielaczu 2 wstecz a nastpnie opu
zaczep by sprawdzi czy koek blokady odpowiednio pasuje do blokady zaczepu 1.
Nigdy nie uywa haka holowniczego do unoszenia tyu wzka (np. podczas zmiany
tylnego koa).
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
2 - 60
E - HYDRAULICZNY ZACZEP PRZYCZEPY (OPCJA)
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
UWAGA: W przypadku hydraulicznego zaczepu przyczepy OPCJA lusterka wstecznego
jest obowizkowa.
- Unie zaczep hydrauliczny by zwolni blokad zaczepu 1 wciskajc grn cz
przycisku 2.
- Pocignij cigo 3, zatrzymaj w tym pooeniu i nacinij doln cz przecznika 2 by
opuci zaczep holowniczy.
- Zwolnij cigo 3.
- Docz lub odcz przyczep.
Podczas odczania sprawd czy przyczepa jest podparta niezalenie od wzka.
- Unie zaczep wzka wciskajc grn cz przecznika 2 a nastpnie opu zaczep
by sprawdzi czy koek blokady odpowiednio pasuje do blokady zaczepu 1.
Nigdy nie uywaj zaczepu holowniczego do unoszenia tyu wzka (np. podczas zmiany
koa tylnego).
F - PRZYCZE ELEKTRYCZNE
STANDARD MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
OPCJA MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Docz wtyk mski do gniazda eskiego 1 na wzku podnonikowym i upewnij si, e
wiata przyczepy dziaaj prawidowo.
G - DOCZANIE SYSTEMU HAMULCW (OPCJA)
- Docz w hamulca do odpowiedniego przycza hamulca 2 na wzku.
- Upewnij si czy hamulce przyczepy dziaaj prawidowo i sprawd efekt hamowania przed wjazdem na drog publiczn.
1 1
2
3
2
1
2 - 61
2 - 62
OPIS I UYWANIE WYPOSAENIA DODATKOWEGO - ELEKTRYCZNEGO I HYDRAULICZNEGO
1 - TYLNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
Umoliwia podczenie zasilania przyczepy (patrz: 2 - OPIS: SWORZE I HAK
HOLOWNICZY) lub sygnalizacja.
A - Kierunkowskaz tylny lewy.
C - Uziemienie.
D - Kierunkowskaz tylny prawy.
E - wiato tylne prawe.
F - wiato stop tylne lewe.
G - wiato tylne lewe.
2 - ODCICIE AKUMULATORA
3 - ALARM AKUSTYCZNY COFANIA
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
4 - TABLICA REJESTRACYJNA
5 - OWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
6 - REFLEKTORY TYLNE
A
G
C
D
E
F
1
4
5
6
6
5
2
2 - 63
7 - PRT GRZEJNY
Umoliwia podgrzewanie silnika elektrycznego podczas duszych przestojw i w ten
sposb uatwia uruchomienie silnika spalinowego.
CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA UKADU OGRZEWANIA WSTPNEGO:
Nominalny zakres mocy: 220-240V; 50-60Hz
Zuycie prdu: 4,5A
Urzdzenie klasy 1
Urzdzenie moliwe do podczenia jedynie na obwodzie zasilania TT lub NN
Kategoria izolacji 2
WARUNKI RODOWISKOWE UYWANIA:
Maksymalna temperatura otoczenia odpowiednia do uywania ogrzewania
wstpnego: + 25 C
Poziom zanieczyszczenia 2
WARUNKI PODCZENIA I UYWANIA OGRZEWANIA WSTPNEGO:
- Ukad ogrzewania wstpnego nie powinien by uywany przy temperaturze otoczenia zewntrznego przekraczajcej + 25 C.
- Istotne jest, aby zasilanie energi ukadu ogrzewania wstpnego speniao nastpujce warunki:
Poczenie kablem zgodny z obowizujcymi normami dotyczcymi instalacji z przewodem uziemiajcym.
Zawierao odpowiedni ukad sekcyjny.
Zawierao odpowiedni ukad zabezpieczajcy przed zwarciami (bezpieczniki lub wycznik automatyczny) i wycznik
rnicowy o czuoci 30mA.
- Podczanie i odczanie zasilania naley wykonywa wycznie gdy urzdzenie jest wyczone a silnik spalinowy nie pracuje.
8 - DIGICODE - URZDZENIE ZABEZPIECZAJCE PRZED KRADZIE
DZIAANIE
- Wczy zasilanie wzka: dioda LED A byska na czerwono.
- Wprowadzi kod osobisty operatora poprzedzony klawiszem "VAL": dioda A ganie.
- Wprowadzenie kadej komendy z klawiatury jest potwierdzone zielonym byskiem
diody. Jeli si pomylisz nacinik klawisz "ANN" i wprowad kod ponownie.
- Uruchomi wzek w cigu 30 sek. Jeli nie uda si to dioda A zawieci na czerwono i
system zadziaa odcinajc zapon.
UWAGA: Silnik mona uruchomi do 12 sekund po zatrzymaniu. Po tym czasie ukad
zadziaa i naley wprowadzi kod operatora.
9 - FINTRONIC - BLOKADA ZAPONU
DZIAANIE
- Wczy zasilanie wzka i zbliy kluczyk A do anteny B na odlego maks. 80 mm.
- Poczeka kilka sekund a zganie czerwona dioda C i uruchomi wzek.
UWAGA: Silnik mona uruchomi do 20 sekund po zatrzymaniu. Po tym czasie ukad
zadziaa i zapali si czerwona dioda C.
7
a
c
B
a
2 - 64
10 - PRZYCZA ELEKTRYCZNE NA
WYSIGNIKU
Umoliwia wykorzystanie funkcji elektrycznych na
gowicy wysignika.
DZIAANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
- Wciskaj przycisk 1 i wcz przecznik 2 lub 3.
UWAGA: Przecznik 4 umoliwia zablokowanie funkcji
sterowania przyciskiem 1. zapalona lampka 5
sygnalizuje wczenie przecznika.
DZIAANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Wciskaj przycisk 1 i przesuwaj przecznik 2 w gr
lub w d.
UWAGA: Przecznik 3 umoliwia zablokowanie
funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskanik
4 wieci wskazujc na wczenie
przecznika.
DZIAANIE
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Wciskaj przycisk 1 i przesuwaj dwigni do przodu lub do tyu.
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561
- Przytrzyma przycisk 1 i przesun dwigni w lewo lub w prawo.
11 - SZYBKOZCZE OBWODU NARZDZIA ZAWIESZANEGO
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
2
1
3
1
1
4
5
3
4
2
1
2 - 65
12 - SZYBKOZCZE MACH2 OBWODU NARZDZIA ZAWIESZANEGO
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
13 - ZEWNTRZNY SPUST
Umoliwia podczenie osprztu, do ktrego wymagany jest spust.
14 - BLOKADA OSPRZTU HYDRAULICZNEGO
Umoliwia blokowanie osprztu, ktre bdzie sterowane na karetce i uywanie osprztu
hydraulicznego na tym samym obwodzie (patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY:
DOCZANIE OSPRZTU).
15 - SZYBKOZCZE MACH2 OBWODU NARZDZIA ZAWIESZANEGO +
BLOKADA OSPRZTU HYDRAULICZNEGO
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
2 - 66
16 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA
Umoliwia wykorzystanie dwch funkcji hydraulicznych w obwodzie zawieszanego
narzdzia.
Aby atwiej poczy szybkozcza, naley usun cinienie w obwodzie hydraulicznym
wciskajc przycisk 1 na elektrozaworze.
DZIAANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
- Przycisk 1 niewczony, przyciski 2 i 3 steruj
funkcj hydrauliczn.
- Przycisk 1 wcinity, przyciski 2 i 3 kontroluj drug
funkcj hydrauliczn.
UWAGA: Przecznik 4 umoliwia zablokowanie
funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskanik
5 wieci wskazujc na wczenie
przecznika.
DZIAANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Przycisk 1 niewcinity, przycisk 2 steruje funkcj
hydrauliczn.
- Przycisk 1 wcinity, przycisk 2 steruje drug
funkcj hydrauliczn.
UWAGA: Przecznik 3 umoliwia zablokowanie
funkcji sterowanej przyciskiem 1. Wskanik
4 wieci wskazujc na wczenie
przecznika.
DZIAANIE
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Przycisk 1 niewcinity, dwignia steruje funkcj hydrauliczn.
- Przycisk 1 wcinity, dwignia steruje drug funkcj hydrauliczn.
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561
- Przycisk 1 niewcinity, dwignia steruje funkcj hydrauliczn.
- Przycisk 1 wcinity, dwignia steruje drug funkcj hydrauliczn.
1
1
2
1
3
4
5
3
4
2
1
1
2 - 67
17 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA + BLOKADA
HYDRAULICZNA OSPRZTU
Dodanie tych dwch elementw wyposaenia dodatkowego umoliwia poczenie kilku
funkcji hydraulicznych.
18 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA + PRZYCZE
ELEKTRYCZNE NA WYSIGNIKU
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
Dodanie tych dwch opcji pozwala ci na poczenie kilku funkcji hydraulicznych. Do tej
kombinacji opcji mona doda hydrauliczny system mocowania narzdzia
zawieszanego.
UWAGA: W tej kombinacji opcji przycisk odczania skrzyni biegw zmienia miejsce
i jest umieszczony w pozycji 5.
DZIAANIE
- Bez wciskania przyciskw 1 i 2 funkcja hydrauliczna jest sterowana przyciskami 3 i 4.
- Po wciniciu przyciskw 1 i 2 przyciski 3 i 4 steruj inn funkcj hydrauliczn.
3
1
4
5
2
2 - 68
19 - ODCZENIE "PROSTYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH
Funkcja, ktra odcza ruchy hydrauliczne, jest uywana do automatycznego zatrzymania niebezpiecznego ruchu wysignika,
gdy jeste blisko granicy stabilnoci wzdunej. Niemniej stabilno poprzeczna moe obniy wykres obcienia w grnej
czci i to obnienie nie jest wykrywane przez alarm stabilnoci wzdunej.
Operator musi przestrzega wykresu obcienia wzka.
Osprzt z podwieszanym obcieniem (wcigarka, wysignik, wysignik z wcigark, hak itp.) KONIECZNIE musz by uywane
z wzkiem podnonikowym wyposaonym w urzdzenie odczajce hydrauliczne ruchy robocze.
Pierwszy OBWD
DZIAANIE
Przecznik A pozwala na wyczenie (lub nie) "PROSTYCH" ruchw hydraulicznych.
Z WYCZANIEM "PROSTYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH:
PRZECZNIK A W POZYCJI A2 (WSKANIK OPTYCZNY WYCZONY):
Led B4 wskazuje, e wzek osign dopuszczaln granic stabilnoci wzdunej
i e wszystkie ruchy hydrauliczne s nieczynne.
Alarm akustyczny wycza si w tej samej chwili.
- Aby przywrci ruchy hydrauliczne postpuj jak niej:
- Trzymaj przecznik A w pooeniu A1.
- Wykonuj wycznie ruchy niepogarszajce sytuacji w podanej kolejnoci ; wycofanie
wysignika i uniesienie.
- Przestaw przecznik A w pooenie A2.
UWAGA: Gdy wysignik jest wycofany, funkcja wyczania "PROSTYCH" ruchw hydraulicznych jest wyczona.
BEZ WYCZANIA RUCHW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": PRZECZNIK A W POZYCJI A1 (WSKANIK
OPTYCZNY WCZONY).
Aby umoliwi np. korzystanie z adowania lub czerpakw do przemieszczania ziemi.
W takim wypadku uytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilnoci wzdunej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK
SYGNALIZATORA STABILNOCI WZDUNEJ).
Ruchy hydrauliczne nie s odczone.
Alarm dwikowy jest odczony.
Patrz instrukcja obsugi, gdzie podano sposb uycia i opis.
Drugi OBWD
DZIAANIE
Przecznik A umoliwia uywanie lub niewyczanie ruchw hydraulicznych
"PROSTYCH". Podczas uruchomienia wzka podnonikowego wyczanie ruchw
hydraulicznych "PROSTYCH" jest wczane automatycznie.
Z WYCZANIEM RUCHW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": LAMPKA
KONTROLNA A1 ZGASZONA:
- Dioda wiecca B4 sygnalizuje, e wzek podnonikowy osign granic statecznoci
wzdunej i wszystkie ruchy hydrauliczne s neutralizowane.
- Jednoczenie wcza si alarm dwikowy.
- Aby przywrci ruchy hydrauliczne postpuj jak niej:
- Wykona impuls w d przecznikiem A - lampka A1 zapala si i sygnalizuje wyczenie
funkcji blokowania ruchw hydraulicznych.
- Wykonuj wycznie ruchy niepogarszajce sytuacji w podanej kolejnoci ; wycofanie
wysignika i uniesienie.
- Przywrci dziaanie funkcji blokowania ruchw hydraulicznych, wykonujc impuls w gr przecznikiem A - lampka A1
zganie.
UWAGA: Gdy wysignik jest wycofany, funkcja wyczania "PROSTYCH" ruchw hydraulicznych jest wyczona.
BEZ WYCZANIA RUCHW HYDRAULICZNYCH "PROSTYCH": LAMPKA KONTROLNA A1 WIECI SI:
- Aby umoliwi uywanie takiego osprztu jak opaty mechanicznej lub yki do gruntu.
- W takim wypadku uytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilnoci wzdunej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK
SYGNALIZATORA STABILNOCI WZDUNEJ).
B2
B1
B1
B1
B1
B2
B3
B4
B
A
A2
A1
A
B4
A1
B
2 - 69
20 - WYCZANIE "OBCIAJCYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH
Funkcja, ktra odcza ruchy hydrauliczne, jest uywana do automatycznego zatrzymania niebezpiecznego ruchu wysignika,
gdy jeste blisko granicy stabilnoci wzdunej. Niemniej stabilno poprzeczna moe obniy wykres obcienia w grnej
czci i to obnienie nie jest wykrywane przez alarm stabilnoci wzdunej.
Operator musi przestrzega wykresu obcienia wzka.
Osprzt z podwieszanym obcieniem (wcigarka, wysignik, wysignik z wcigark, hak itp.) KONIECZNIE musz by uywane
z wzkiem podnonikowym wyposaonym w urzdzenie odczajce hydrauliczne ruchy robocze.
Pierwszy OBWD
DZIAANIE
Przecznik A umoliwia operatorowi wyczenie "POGARSZAJCYCH" ruchw
hydraulicznych.
Z WYCZANIEM "OBCIAJCYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH:
PRZECZNIK A W POOENIU A2 (LAMPKA KONTROLNA ZGASZONA).
Dioda wiecca B4 sygnalizuje, e wzek podnonikowy osign granic
statecznoci wzdunej i wszystkie hydrauliczne ruchy pogarszajce s
neutralizowane.
Alarm akustyczny wycza si w tej samej chwili.
- Aby ponownie uruchomi ruchy hydrauliczne naley wykona ruchy hydrauliczne
poprawiajce sytuacj w nastpujcej kolejnoci: wsun i podnie wysignik.
UWAGA: Gdy wysignik jest wsunity, odczona jest funkcja wyczania "POGARSZAJCYCH" ruchw hydraulicznych.
BEZ WYCZANIA "OBCIAJCYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH: PRZECZNIK A W POOENIU A1
(LAMPKA KONTROLNA WIECI).
Aby umoliwi np. korzystanie z adowania lub czerpakw do przemieszczania ziemi.
W takim wypadku uytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilnoci wzdunej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK
SYGNALIZATORA STABILNOCI WZDUNEJ).
Ruchy hydrauliczne nie s odczone.
Alarm dwikowy jest odczony.
Patrz instrukcja obsugi, gdzie podano sposb uycia i opis.
Drugi OBWD
DZIAANIE
Przecznik A umoliwia uywanie lub niewyczanie ruchw hydraulicznych
"OBCIAJCYCH". Podczas uruchomienia wzka podnonikowego wyczanie
ruchw hydraulicznych "OBCIAJCYCH" jest wczane automatycznie.
Z WYCZANIEM "OBCIAJCYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH: LAMPKA
KONTROLNA A1 ZGASZONA:
- Dioda wiecca B4 sygnalizuje, e wzek podnonikowy osign granic statecznoci
wzdunej i wszystkie hydrauliczne ruchy pogarszajce s neutralizowane.
- Jednoczenie wcza si alarm dwikowy.
- Aby ponownie uruchomi ruchy hydrauliczne naley wykona ruchy hydrauliczne
poprawiajce sytuacj w nastpujcej kolejnoci: wsun i podnie wysignik.
UWAGA: Gdy wysignik jest wsunity, odczona jest funkcja wyczania
"POGARSZAJCYCH" ruchw hydraulicznych.
BEZ WYCZANIA "OBCIAJCYCH" RUCHW HYDRAULICZNYCH: LAMPKA KONTROLNA A1 WIECI:
- Aby umoliwi uywanie takiego osprztu jak opaty mechanicznej lub yki do gruntu.
- W takim wypadku uytkownika informuje tylko czujnik sygnalizatora stabilnoci wzdunej B (patrz: 2 - OPIS: 5 - CZUJNIK
SYGNALIZATORA STABILNOCI WZDUNEJ).
B2
B1
B1
B1
B1
B2
B3
B4
B
A
A2
A1
A
B4
A1
B
2 - 70
21 - PRZYCZE HAMOWANIA PRZYCZEPY
Umoliwia przyczenie hydrauliczne zahamowanej przyczepy (patrz: 2 - OPIS: ZACZEP
I HAK HOLOWNICZY).
UWAGA: Seryjnie na wzkach podnonikowych homologowanych HRT
22 - PRZYCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYU O DZIAANIU
JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWYM
Umoliwiaj uywanie urzdze hydraulicznych z tyu wzka podnonikowego (np.
przyczepa z wywrotem hydraulicznym).
DZIAANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Przycza te s sterowane dwigni 1.
DZIAANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Przycza te s sterowane przecznikiem 1.
1
1
2 - 71
23 - HAK HOLOWNICZY HYDRAULICZNY DWUSTRONNEGO DZIAANIA +
PRZYCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYU O DZIAANIU
JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWYM
DZIAANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Wybr sterowania zaczepem holowniczym (patrz: 2 - OPIS: TRZPIE I ZACZEP
HOLOWNICZY) albo tylnym przyczem hydraulicznym odbywa si przecznikiem 1.
DZIAANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Wybr sterowania zaczepem holowniczym (patrz: 2 - OPIS: TRZPIE I ZACZEP
HOLOWNICZY) albo tylnym przyczem hydraulicznym odbywa si przecznikiem 1.
24 - PRZYCZE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO Z TYU
DWUSTRONNEGO DZIAANIA + PRZYCZE STEROWANIA
HYDRAULICZNEGO Z TYU O DZIAANIU JEDNO- LUB
DWUKIERUNKOWYM
DZIAANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Wybr jednego lub drugiego przycza hydraulicznego odbywa si przecznikiem 1.
DZIAANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Wybr jednego lub drugiego przycza hydraulicznego odbywa si przecznikiem 1.
1
1
1
1
2 - 72
25 - DZIAANIE WYMUSZONE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO OSPRZTU
OPCJA ta moe by stosowana tylko z narzdziami wymagajcymi cigych ruchw
hydraulicznych, jak np. szczotki, czerpak podajcy, mieszacz, dysza. Surowo zabrania
si stosowania w operacjach przenoszenia i we wszystkich pozostaych przypadkach
(wcigarka, dwig wysignikowy, dwig z wcigark, hakiem itp.).
RUCH HYDRAULICZNY CIGY OSPRZTU
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
- W przeciwiestwie do sterowania impulsowego przyciskami D i E ten przecznik 3-
pozycyjny A pozwala na sterowanie ruchami hydraulicznymi zawieszonego narzdzia w
sposb cigy.
- Pooenie A1 (lampka widoczna): Odpowiada ruchom sterowanym
przyciskiem D.
- Pooenie A2 (lampka widoczna): Odpowiada ruchom sterowanym
przyciskiem E.
- Pooenie A3 (lampka zgaszona): Wymuszone dziaanie hydraulicznego
sterowania zawieszanego narzdzia
nie jest uywane.
Nie wolno w adnym razie opuszcza stanowiska operatora, dopki przecznik nie
bdzie w pooeniu A3 (lampka zgaszona). Przed uruchomieniem wzka
podnonikowego sprawdzi, czy przecznik ten znajduje si pooeniu A3 (lampka
zgaszona).
RUCH HYDRAULICZNY CIGY OSPRZTU
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
- Upewni si, e potencjometr C ustawiony jest na 0 %.
- Manipulowa przyciskiem A w gr lub w d (w zalenoci od typu zamontowanego
osprztu), nacisn przycisk B i zwolni przycisk A. Migajca lampka kontrolna 1
sygnalizuje jego uycie.
- Ustawi wymagan wydajno potencjometrem C.
- Aby zatrzyma cigy ruch hydrauliczny osprztu, manipulowa przyciskiem A w gr
lub w d lub nacisn przycisk B. Lampka kontrolna 1 zganie.
- Ustawi potencjometr C na 0%.
Nie wolno pod adnym pozorem opuszcza stanowiska operatora, dopki potencjometr
C nie bdzie ustawiony na 0%. Przed uruchomieniem wzka podnonikowego upewni
si, e potencjometr ustawiony jest na 0%.
(poczwszy od maszyny nr 222106)
UWAGA: Jeli operator opuci stanowisko kierowania, ruch hydrauliczny cigy zostanie
automatycznie zatrzymany i wymaga ponownego uruchomienia.
RUCH HYDRAULICZNY CIGY OSPRZTU
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
- Dwigni A przesun do oporu do przodu lub do tyu (w zalenoci od rodzaju
osprztu), aby zablokowa dwigni i uzyska w ten sposb ruch hydrauliczny cigy.
- Przesun dwigni w przeciwn stron, aby j odblokowa i sprowadzi j w
pooenie pocztkowe.
Nie wolno pod adnym pozorem opuszcza stanowiska operatora, dopki dwignia nie
zostanie ustawiona w pooeniu neutralnym. Przed uruchomieniem wzka
podnonikowego upewni si, e dwignia ustawiona jest w pooeniu neutralnym.
D
E
A
A1
A3
A2
A
C
B
1
A
2 - 73
26 - ZAWIESZENIE WYSIGNIKA
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
Wysignik jest podwieszony by zmniejszy wstrzsy wzka na nierwnym terenie
(np. podczas przemieszczania somy na polu).
DZIAANIE
- Ustawi widy lub zawieszone narzdzie na ziemi i odciy przednie koa na kilka
centymetrw.
- Wcinij przecznik A ustawiony w pooenie A1, wskanik optyczny zapali si wskazujc, e zawieszenie wysignika jest
uaktywnione.
- Wcinij przecznik A ustawiony w pooenie A2, wskanik optyczny zganie wskazujc, e zawieszenie wysignika jest
wyczone.
Zawieszenie wysignika jest aktywne do wysokoci unoszenia 3 m 00 od osi obrotu karetki w stosunku do ziemi przy wycofanym
wysigniku. Gdy wykonuje si ruchy powyej tej wysokoci lub wykonuje si inne ruchy hydrauliczne (przechylanie, ruchy
teleskopowe, ruchy narzdzia), zawieszenie wysignika jest chwilowo wyczane a lampka kontrolna przecznika A ganie.
- Gdy silnik wysokoprny jest wyczony, zawieszenie wysignika jest automatycznie wyczane.
27 - WENTYLATOR SAMOOCZYSZCZAJCY CLEANFIX
System ten sterowany przecznikiem 1 umoliwia czyszczenie zespou chodnicy i kratki
osony silnika poprzez odwrcenie kierunku przepywu powietrza.
Podczas uywania tej funkcji naley uwaa na zagroenie uszkodzenia oczu przez
wylatujce czstki.
Pooenie A: Lampka kontrolna wieci si, wentylator pracuje w trybie
samooczyszczania przez kilka sekund, co 3 minuty.
Pooenie B: Lampka kontrolna jest zgaszona, wentylator pracuje w trybie
normalnym.
A
A2
A1
1
B
A
2 - 74
3 - 1
3 - KONSERWACJA
3 - KONSERWACJA
3 - 2
3 - 3
3 - 5
3 - 6
3 - 6
3 - 7
3 - 8
3 - 7
3 - 7
3 - 6
3 - 8
3 - 9
3 - 9
3 - 10
3 - 12
3 - 14
3 - 18
3 - 24
3 - 28
3 - 34
3 - 40
3 - 42
3 - 46
HARMONOGRAM SERWISOWANIA
ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE I WYPOSAENIE MANITOU
WKADY FILTRACYJNE I PASY
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
SMARY I PALIWO
HARMONOGRAM SERWISOWANIA
A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI
B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI
C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI
D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI
E - CO 1000 GODZIN EKSPLOATACJI
F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI
G - KONSERWACJA OKRESOWA
H - CO DWA LATA (OPCJA KLIMATYZACJA)
3 - 4
3 - 5
ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE I WYPOSAENIE MANITOU
NASZE WZKI PODNONIKOWE MUSZA BY SERWISOWANE PRZY UYCIU
ORYGINALNYCH CZCI MANITOU.
UYWANIE CZCI, KTRE NIE S ORYGINALNYMI CZCIAMI MANITOU,
TO RYZYKO - Prawne - pocignicia do odpowiedzialnoci w razie wypadku.
- Techniczne - przyczyniania si do nieprawidowego dziaania lub skrcenia trwaoci wzka
podnonikowego.
UYWANIE PODROBIONYCH CZCI LUB ELEMENTW NIE ZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA OZNACZA
UTRAT MOLIWOCI KORZYSTANIA Z GWARANCJI UDZIELONEJ NA PODSTAWIE UMOWY.
UYWANIE ORYGINALNYCH CZCI MANITOU DO SERWISOWANIA,
TO KORZY BOWIEM PRZEZ SWOJA SIE PRZEDSTAWICIELSK FIRMA MANITOU PRZEKAZUJE
UYTKOWNIKOWI CENN WIEDZ FACHOW
- Wiedza specjalistyczna i umiejtnoci.
- Gwarancja wysokiej jakoci robt serwisowych.
- Oryginalne czci zamienne.
- Pomoc w konserwacji profilaktycznej.
- Skuteczna pomoc w diagnostyce.
- Doskonalenie dziki informacjom zwrotnym zwizanym z dowiadczeniem.
- Szkolenie operatorw.
- Tylko sie przedstawicielska MANITOU dysponuje szczegow wiedz na temat konstrukcji wzka
podnonikowego i dlatego ma najlepsze moliwoci wiadczenia serwisu.
ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE ROZPROWADZANE S WYCZNIE PRZEZ FIRM MANITOU
I JEJ SIE DEALERSK.
Lista dealerw podana jest w witrynie MANITOU www.manitou.com
3 - 6
ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI NAPDOWE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta czstotliwo podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA:
HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
SILNIK SPALINOWY
FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr czci: 476954
Wymiana: co 500 godzin
SKRZYNIA BIEGW
FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
Nr czci: 561749
Wymiana: co 500 godzin
KABINA
FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJ)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin
HYDRAULIKA
WKAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO
POWROTNEGO (15)
Nr czci: 236095
Wymiana: co 500 godzin
KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 62415
Wymiana: co 1000 godzin
SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin
WKAD FILTRA PALIWA
Nr czci: 605013
Wymiana: co 500 godzin
WSTPNY FILTR CYKLONOWY
Nr czci: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin
FILTR WSTPNY SAMOCZYSZCZCY SI (OPCJA)
Nr czci: 226611
WKAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr czci: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*
WKAD BEZPIECZESTWA FILTRA SUCHEGO
POWIETRZA
Nr czci: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*
PASEK ALTERNATORA
Nr czci: 605041
PASEK SPRARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr czci: 244237
PASEK WENTYLATORA
Nr czci: 257524
3 - 7
ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI NAPDOWE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta czstotliwo podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA:
HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr czci: 476954
Wymiana: co 500 godzin
FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
Nr czci: 561749
Wymiana: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJ)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin
WKAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO
POWROTNEGO (15)
Nr czci: 236094
Wymiana: co 500 godzin
KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 62415
Wymiana: co 1000 godzin
SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin
WKAD FILTRA PALIWA
Nr czci: 605013
Wymiana: co 500 godzin
WSTPNY FILTR CYKLONOWY
Nr czci: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin
FILTR WSTPNY SAMOCZYSZCZCY SI (OPCJA)
Nr czci: 226611
WKAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr czci: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*
WKAD BEZPIECZESTWA FILTRA SUCHEGO
POWIETRZA
Nr czci: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*
PASEK ALTERNATORA
Nr czci: 244288
PASEK SPRARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr czci: 244237
PASEK WENTYLATORA
Nr czci: 257524
SILNIK SPALINOWY
SKRZYNIA BIEGW
KABINA
HYDRAULIKA
FILTR GOWIC STERUJCYCH ROZDZIELACZA
(poczwszy od maszyny nr 213285)
Nr czci: 254780
Wymiana: co 1000 godzin
3 - 8
ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI NAPDOWE
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
PASEK ALTERNATORA
Nr czci: 605041
*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta czstotliwo podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA:
HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr czci: 476954
Wymiana: co 500 godzin
FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
Nr czci: 561749
Wymiana: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJ)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin
WKAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO
POWROTNEGO (15)
Nr czci: 236094
Wymiana: co 500 godzin
KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 62415
Wymiana: co 1000 godzin
SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin
WKAD FILTRA PALIWA
Nr czci: 605013
Wymiana: co 500 godzin
WSTPNY FILTR CYKLONOWY
Nr czci: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin
FILTR WSTPNY SAMOCZYSZCZCY SI (OPCJA)
Nr czci: 226611
WKAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr czci: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*
WKAD BEZPIECZESTWA FILTRA SUCHEGO
POWIETRZA
Nr czci: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*
PASEK SPRARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr czci: 244237
PASEK WENTYLATORA
Nr czci: 257524
SILNIK SPALINOWY
SKRZYNIA BIEGW
KABINA
HYDRAULIKA
FILTR GOWIC STERUJCYCH ROZDZIELACZA
(poczwszy od maszyny nr 213285)
Nr czci: 254780
Wymiana: co 1000 godzin
3 - 9
ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI NAPDOWE
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
PASEK WENTYLATORA
Nr czci: 257525
*: W przypadku czyszczenia i wymiany ta czstotliwo podana jest jedynie orientacyjnie (patrz: 3 - KONSERWACJA:
HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
SILNIK SPALINOWY
FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
Nr czci: 476954
Wymiana: co 500 godzin
SKRZYNIA BIEGW
FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
Nr czci: 561749
Wymiana: co 500 godzin
KABINA
FILTR WENTYLACJI KABINY (BEZ KLIMATYZACJI)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 500 godzin
FILTR WENTYLACJI KABINY (Z KLIMATYZACJ)
Nr czci: 225052
Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin
HYDRAULIKA
WKAD FILTRA OLEJU HYDRAULICZNEGO
POWROTNEGO (15)
Nr czci: 236095
Wymiana: co 500 godzin
KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 62415
Wymiana: co 1000 godzin
SMOK BEZZAWOROWY ZBIORNIKA OLEJU
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 224726
Czyszczenie: co 1000 godzin
WKAD FILTRA PALIWA
Nr czci: 605013
Wymiana: co 500 godzin
WSTPNY FILTR CYKLONOWY
Nr czci: 224713
Czyszczenie: co 10 godzin
FILTR WSTPNY SAMOCZYSZCZCY SI (OPCJA)
Nr czci: 226611
WKAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
Nr czci: 563416
Czyszczenie: co 50 godzin*
Wymiana: co 500 godzin*
WKAD BEZPIECZESTWA FILTRA
SUCHEGO POWIETRZA
Nr czci: 563415
Wymiana: co 1000 godzin*
PASEK ALTERNATORA
Nr czci: 605041
PASEK SPRARKI
(OPCJA KLIMATYZACJA)
Nr czci: 244237
3 - 10
SMARY I PALIWO
STOSOWA ZALECANE SMARY I PALIWO:
- W przypadku uzupeniania - oleje mog nie miesza si ze sob.
- W przypadku wymiany oleju, oleje MANITOU mog by najbardziej waciwe.
ANALIZA DIAGNOSTYCZNA OLEJW
W przypadku zawarcia umowy serwisowej z dealerem, dealer moe poprosi o przeprowadzenie analizy diagnostycznej oleju
silnikowego, przekadniowego i osiowego, w zalenoci od stopniu uycia.
(*) CHARAKTERYSTYKA PALIWA
Naley uywa paliwa o wysokiej jakoci w celu uzyskania optymalnych osigw silnika spalinowego.
CHARAKTERYSTYKA ZALECANEGO PALIWA:
DERV dla normy EN590
BS2869 Class A2
ASTM D975 - 91 Class 2D
JIS K2204 (1992) Grades 1, 2, 3 and Special Grade 3.
SILNIK SPALINOWY
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
SILNIK SPALINOWY
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
11 Litrw
10,5 Litrw
11 Litrw
10,5 Litrw
10,5 Litrw
11 Litrw
11 Litrw
10,5 Litrw
10,5 Litrw
Olej MANITOU
API CH4
5 L.
20 L.
55 L.
209 L.
661706
582357
582358
582359
UKAD CHODZCY 18,5 Litrw
Ciecz chodzca
(ochrona - 30)
2 L.
5 L.
20 L.
473076
470077
470078
Ciecz chodzca
(ochrona - 25)
2 L.
5 L.
20 L.
554002
554003
554004
ZBIORNIK PALIWA 120 Litrw Olej napdowy (*)
SKRZYNIA BIEGW
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
SKRZYNIA BIEGW
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
15,5 Litrw
15,5 Litrw
15,5 Litrw
15,5 Litrw
16,5 Litrw
15,5 Litrw
15,5 Litrw
15,5 Litrw
15,5 Litrw
Olej MANITOU
Automatycznych skrzy
biegw
1 L.
20 L.
55 L.
209 L.
62148
546332
546217
546195
PRZEKADNIA ZBATA WICHROWATA 2,2 Litrw
Olej MANITOU
SAE80W90
Mechanicznych skrzy biegw
2 L.
20 L.
55 L.
209 L.
499237
546330
546221
546220
PRZEGUB PDNY
Smar MANITOU
Uniwersalny HD NLGI 2
400 g.
1 Kg.
5 Kg.
20 Kg.
50 Kg.
161589
554973
554974
499233
489670
3 - 11
WYSIGNIK
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
OKADZINY WYSIGNIKA
Smar MANITOU
Uniwersalny NLGI 2
400 g.
1 Kg.
50 Kg.
545996
161590
499235
SMAROWANIE WYSIGNIKA
Smar MANITOU
Uniwersalny HD NLGI 2
400 g.
1 Kg.
5 Kg.
20 Kg.
50 Kg.
161589
554973
554974
499233
489670
KABINA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
DRZWI KABINY
Smar MANITOU
Uniwersalny HD NLGI 2
400 g.
1 Kg.
5 Kg.
20 Kg.
50 Kg.
161589
554973
554974
499233
489670
ZBIORNIK PYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY
PRZEDNIEJ
Zbiornik pynu do spryskiwaczy
szyby przedniej
1 L.
5 L.
490402
486424
HYDRAULIKA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO 125 Litrw
Olej MANITOU
Hydrauliczny ISO 46
5 L.
20 L.
55 L.
209 L.
545500
582297
546108
546109
HAMULCE
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
UKAD HAMULCOWY
Olej MANITOU
Mineralny pyn hamulcowy
1 L. 490408
O PRZEDNIA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
MECHANIZM RNICOWY OSI PRZEDNIEJ
MLT
MT
7,25 Litrw
7,30 Litrw
Olej MANITOU
Specjalny do hamulcw mokrych
5 L.
20 L.
209 L.
545976
582391
546222
ZWOLNICE K PRZEDNICH 0,75 Litrw
Olej MANITOU
SAE80W90
Mechanicznych skrzy biegw
2 L.
20 L.
55 L.
209 L.
499237
546330
546221
546220
CZOPY ZWALNIACZY K PRZEDNICH
Smar MANITOU
Uniwersalny NLGI 2
400 g.
1 Kg.
50 Kg.
545996
161590
499235
O TYLNA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
MECHANIZM RNICOWY OSI TYLNEJ
MLT
MT
7,35 Litrw
7,20 Litrw
Olej MANITOU
Specjalny do hamulcw mokrych
5 L.
20 L.
209 L.
545976
582391
546222
ZWOLNICIE K TYLNYCH 0,75 Litrw
Olej MANITOU
SAE80W90
Mechanicznych skrzy biegw
2 L.
20 L.
55 L.
209 L.
499237
546330
546221
546220
CZOPY ZWALNIACZY K TYLNYCH
Smar MANITOU
Uniwersalny NLGI 2
400 g.
1 Kg.
50 Kg.
545996
161590
499235
WAHACZ OSI TYLNEJ
Smar MANITOU
Uniwersalny HD NLGI 2
400 g.
1 Kg.
5 Kg.
20 Kg.
50 Kg.
161589
554973
554974
499233
489670
3 - 12
HARMONOGRAM SERWISOWANIA
Po
pierwszych
50
godzinach
Dzie
lub
10
godzin
50
godzin
250
godzin
1 rok
lub
500
godzin
1 rok
lub
1000
godzin
2000
godzin
4000
godzin
A = REGULACJA
C = KONTROLA
D = USUWANIE ZGORZELINY
G = SMAROWANIE
N = CZYSZCZENIE
P = UPUSZCZANIE
R = WYMIANA
V = SPUSZCZANIE
SILNIK SPALINOWY
Poziom oleju silnika spalinowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom cieczy chodzcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wstpny filtr cykloniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkad filtracyjny filtra powietrza suchego . . . . . . . . . . . . .
Rdze chodnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rdze skraplacza (OPCJA Klimatyzacja) . . . . . . . . . . . . . .
Napicie paska wentylatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napicie paska alternatora/wau korbowego . . . . . . . . . .
Napicie paska sprarki (OPCJA Klimatyzacja) . . . . . . . .
Olej silnika spalinowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr oleju silnika spalinowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkad filtracyjny filtra paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbiornik paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkad filtracyjny bezpieczestwa filtra powietrza suchego
czniki gumowe silnika spalinowego . . . . . . . . . . . . . . . .
Silnik spalinowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luzy zaworowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciecz chodzca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chodnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pompa wodna i termostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alternator i silnik rozruchowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbosprarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prbkowanie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKRZYNIA BIEGW
Poziom oleju przekadniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegub pdny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom oleju w przekadni zbatej wichrowatej . . . . . . . .
Filtr oleju przekadniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olej przekadniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr oleju przekadniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olej w przekadni zbatej wichrowatej . . . . . . . . . . . . . . . .
czniki gumowe przekadni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementy sterowania przeniesienia napdu . . . . . . . . . . . .
Cinienia w ukadzie przeniesienia napdu . . . . . . . . . . . .
Cinienie w przemienniku momentu obrotowego . . . . . . .
OPONY
Cinienie w oponach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moment obrotowy nakrtek k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan obrczy k i opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana koa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYSIGNIK
Okadziny wysignika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysignik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuycie okadzin wysignika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan zespou wysignika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oyska i piercienie przegubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKA
Poziom oleju hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkad filtracyjny filtra hydraulicznego oleju zwrotnego . . .
Zawr wyrwnawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olej hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr dolotowy zbiornika oleju hydraulicznego . . . . . . . . . .
Pokrywa filtra zbiornika oleju hydraulicznego . . . . . . . . . .
Filtr gowic sterujcych rozdzielacza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prdko ruchw hydraulicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr rurowy pompy hydraulicznej MT 732/932 Srie B-E2 . . . . . .
MLT 630/731 Turbo Srie B-E2
Stan przewodw gitkich i rurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan cylindrw (szczelno, way) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinienie w ukadzie hydraulicznym . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moc wyjciowe ukadu hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . .
Zbiornik oleju hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
C
C
N
N R
N
N
A A
A A
A
V V
R R
R R
N
R
C**
C**
C** C**
V
N/D**
C**
C**
C**
C
G G/C**
C
R R
V V
N
V V
C**
C**
C**
C**
C
C
C**
G*
G
C**
C**
C**
C
R R
C C
V
N
R
R
C**
N**
C**
C**
C**
C**
N**
STR.
3-14
3-14
3-15
3-15
3-18/3-29
3-18
3-18
3-24
3-24
3-25
3-28
3-28
3-29
3-34
3-34
3-40
3-42
3-15
3-23
3-26
3-30
3-35
3-35
3-36
3-16
3-16
3-42
3-16
3-19
3-20
3-30
3-30
3-37
3-37
3-37
3-37
3 - 13
HAMULCE
Poziom oleju hamulcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamulec postojowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechanizm dwigni hamulca postojowego . . . . . . . . . . . .
Mechanizm hamulca postojowego na przekadni . . . . . . .
Oleju hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukad hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinienie w ukadzie hamulcowym . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamulec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UKAD STEROWANIA
Ukad kierowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeguby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KABINA
Poziom pynu w zbiorniku pynu do spryskiwaczy szyby przedniej .
Drzwi kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr wentylacji kabiny (OPCJA Klimatyzacja) . . . . . . . . . . .
Zawr zwrotny bloku grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr wentylatora kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pas bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan lusterek wstecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJA Klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UKAD ELEKTRYCZNY
Poziom elektrolitu w akumulatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gsto elektrolitu w akumulatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czujnik statecznoci wzdunej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan wizek przewodw i kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wiata i sygnalizatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sygnalizatory ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja reflektorw przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O PRZEDNIA
Czopy zwalniaczy k przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom oleju w mechanizmie rnicowym osi przedniej . .
Poziom oleju w zwolnicach k przednich . . . . . . . . . . . . .
Olej w mechanizmie rnicowym osi przedniej . . . . . . . . .
Olej w zwolnicach k przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuycie tarczy hamulcowych osi przedniej . . . . . . . . . . . .
Przegub uniwersalny zwolnic k przednich . . . . . . . . . . .
Luz zwolnic k przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O TYLNA
Czopy zwalniaczy k tylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wahacz osi tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziom oleju w mechanizmie rnicowym osi tylnej . . . . .
Poziom oleju w zwolnicach k tylnych . . . . . . . . . . . . . . .
Olej w mechanizmie rnicowym osi tylnej . . . . . . . . . . . .
Olej w zwolnicach k tylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuycie tarczy hamulcowych osi tylnej . . . . . . . . . . . . . . .
Przegub uniwersalny zwolnic k tylnych . . . . . . . . . . . . .
Luz zwolnic k tylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODWOZIE
Konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oyska i piercienie przegubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSPRZT
Zuycie wide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osprzt karetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stan osprztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WZEK PODNONIKOWY
Holowanie wzka podnonikowego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawiesie wzka podnonikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport wzka podnonikowego na platformie . . . . . . .
C
A
G
G**
V**
P**
C**
A**
C**
C**
C
G
N R
N
N
C
C**
C**
C
C
C**
C**
C**
C**
G G/C**
C
C
V V
V V
C**
C**
C**
G G/C**
G G/C**
C
C
V V
V V
C**
C**
C**
C**
C**
C**
C**
C**
(*): Co 10 godzin podczas pierwszych 50 godzin
eksploatacji, a nastpnie co 250 godzin.
(**): Skonsultowa si z dealerem.
3-20
3-26
3-31
3-21
3-21
3-21/3-26
3-26
3-31
3-38
3-46
3-22
3-31
3-45
3-22
3-27
3-27
3-32
3-38
3-22
3-22
3-27
3-27
3-32
3-38
3-43
3-43
3-44
A = REGULACJA
C = KONTROLA
D = USUWANIE ZGORZELINY
G = SMAROWANIE
N = CZYSZCZENIE
P = UPUSZCZANIE
R = WYMIANA
V = SPUSZCZANIE
Po
pierwszych
50
godzinach
Dzie
lub
10
godzin
50
godzin
250
godzin
1 rok
lub
500
godzin
1 rok
lub
1000
godzin
2000
godzin
4000
godzin
3 - 14
A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI
A1 - POZIOM OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
KONTROLA
Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z zatrzymanym silnikiem spalinowym i spuci
olej do miski olejowej.
- Otwrz mask silnika.
- Wyj prtowy wskanik poziomu 1 (rys. A1).
- Wytrze prtowy wskanik poziomu i sprawdzi prawidowy poziom midzy znakami.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
otwr wlewowy 2 (rys. A1).
- Sprawdzi wzrokowo czy nie ma wyciekw oleju z silnika spalinowego.
A2 - POZIOM PYNU CHODZCEGO
KONTROLA
Ustaw wzek na poziomym podou, zatrzymaj silnik i odczekaj a silnik ostygnie.
- Otwrz mask silnika.
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Sprawd czy jest poprawny poziom w rodku wskanika 1 (rys. A2/1).
- Uzupenij pyn chodzcy, jeli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA:
SMAROWANIE I PALIWO).
- Powoli odkrcaj pokrywk chodnicy 2 (rys. A2/1) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazwek zegara do pooenia bezpieczestwa (opr).
- Pozwl by z ukadu uszo cinienie i para.
- Wcinij o obracaj pokrywk tak by j uwolni.
- Wlewaj pyn chodzcy poprzez wlew 3 (rys. A2/1) do poziomu w rodku wskanika 1
(rys. A2/1).
- Posmaruj delikatnie szyjk wlewu by uatwi zakadanie i zdejmowania pokrywki chodnicy.
- Sprawd wizualnie czy na chodnicy lub rurach nie ma wyciekw.
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
- Powoli odkrci zakrtk chodnicy 1 (rys. A2/2) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazwek zegara a do wyczuwalnego oporu.
- Pozwl by z ukadu uszo cinienie i para.
- Wcinij o obracaj pokrywk tak by j uwolni.
- W razie potrzeby dola ciecz chodzc (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO)
w celu dopenienia do poziomu 12 mm poniej otworu wlewowego 2 (rys. A2/2).
- Posmaruj delikatnie szyjk wlewu by uatwi zakadanie i zdejmowania pokrywki
chodnicy.
- Sprawd wizualnie czy na chodnicy lub rurach nie ma wyciekw.
Aby unikn ryzyka poparzenia przed odkrceniem zakrtki wlewu ukadu chodzenia naley poczeka a silnik ostygnie. Jeeli
ciecz chodzca jest bardzo gorca, dodawa tylko gorcej cieczy chodzcej (80C). W nagych wypadkach mona jako cieczy
chodzcej doda wody, a nastpnie moliwie najszybciej wymieni ciecz chodzca ukadu chodzenia (patrz: 3 -
KONSERWACJA: F1 - CIECZ CHODZCA).
A1
A2/1
2
2
3
A2/2
1
2
1
1
3 - 15
A3 - POZIOM PALIWA
KONTROLA
Na ile moliwe zbiornik powinien by peny, aby zmniejszy skraplanie wynikajce z
warunkw atmosferycznych.
- Zdj nakrtk 1 (rys. A3).
- Napeni zbiornik czystym paliwem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO),
przefiltrowanym przez sitko lub czyst, bezpyow szmatk, przez otwr wlewowy 2
(rys. A3).
- Nakrtk umieci z powrotem 1 (rys. A3).
- Sprawdzi wzrokowo czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.
Podczas napeniania zbiornika paliwem lub przy otwartym zbiorniku nie wolno pali ani
zblia si do niego z pomieniem. Nie wolno uzupenia paliwa podczas pracy silnika
spalinowego.
Odgazowanie zbiornika paliwa nastpuje przez korek wlewowy. Przy wymianie korka, naley zawsze zastpi go oryginaln
czci z otworem do odgazowania.
UWAGA: Zamykany korek wlewu paliwa jest dostpny jako OPCJA.
A4 - WSTPNY FILTR CYKLONICZNY
CZYSZCZENIE
Czsto czyszczenia podaje si orientacyjnie, tym niemniej filtr musi by oczyszczony
gdy zanieczyszczenia sign poziomu MAXI na zbiorniku.
- Poluzowa nakrtk 1 (rys. A4) zdj pokryw 2 (rys. A4) i oprni zbiornik.
- Oczyci zesp filtra czyst such szmatk i ponownie zoy czci zespou.
Przy czyszczeniu naley uwaa, aby zanieczyszczenia nie dostay si do wewntrz
suchego filtra powietrza.
A5 - POZIOM OLEJU PRZEKADNIOWEGO
KONTROLA
Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z podniesionym wysignikiem, zatrzymanym i
ostudzonym silnikiem spalinowym. Kontrol przeprowadzi w cigu 5 minut od
zatrzymania silnika spalinowego.
- Zdj nakrtk z tworzywa sztucznego 1 (rys. A5).
- Wyj prtowy wskanik poziomu 2 (rys. A5).
- Wytrze prtowy wskanik poziomu i sprawdzi prawidowy poziom midzy dwoma
znakami MIN i MAX.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: E3 - OLEJ
PRZEKADNIOWY).
- Sprawdzi wzrokowo czy nie ma wyciekw oleju z ukadu przeniesienia napdu.
A4
1
2
A5
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
A5
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
1
2
2
1
A3
1
2
3 - 16
A6 - CINIENIE W OPONACH I MOMENT OBROTOWY NAKRTEK K
KONTROLA
- Sprawdzi stan opon, w celu wykrycia przeci, zgrubie, zuycia, itp.
- Sprawdzi moment obrotowy nakrtek k. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moe spowodowa uszkodzenie i zerwanie
rub k oraz ich znieksztacenia.
Moment obrotowy nakrtek k
Koa przednie: 630 N.m +-15 %
Koa tylne: 630 N.m +- 15 %
- Sprawdzi i - w razie potrzeby - wyregulowa cinienie w oponach (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).
Sprawdzi czy przewd gitki powietrza jest prawidowo poczony z zaworem opony przez napenieniem jej a podczas
napeniania opony w pobliu nie powinny znajdowa si osoby postronne. Przestrzega zalecanego cinienia w oponach.
UWAGA: W OPCJA dostpny jest zestaw do serwisowania opon.
A7 - OKADZINY WYSIGNIKA
CZYSZCZENIE - SMAROWANIE
Powinno by wykonywane co 10 godzin podczas pierwszych 50 godzin eksploatacji, a
nastpnie co 250 godzin.
- Cakowicie wysun wysignik.
- Za pomoc pdzla naoy warstw smaru (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I
PALIWO) na wszystkich 4 bokach teleskopu(w) (rys. A7).
- Wysun i wsun wysignik kilkukrotnie w celu rwnego rozprowadzenia warstwy
smaru.
- Usun nadmiar smaru.
Jeli wzek podnonikowy jest uywany w rodowisku, w ktrym wystpuj materiay
o waciwociach ciernych (py, piasek, wgiel, itp.) naley uywa lakieru
smarujcego (nr ref. MANITOU: 483536). W tej sprawie naley skonsultowa si z dealerem.
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
UWAGA: W OPCJA dostpny jest zestaw uszczelniajcy do wysignik.
A7
3 - 17
3 - 18
B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
B1 - WKAD FILTRA SUCHEGO POWIETRZA
KONTROLA - CZYSZCZENIE
W przypadku eksploatacji w atmosferze o duym zapyleniu, dostpne s wkady filtracji wstpnej (patrz: 3 - KONSERWACJA:
WKADY FILTRACYJNE I PASY). Ponadto naley zwikszy czsto kontroli i czyszczenia.
W przypadku zapalenia si lampki kontrolnej zapchania filtra operacj t naley wykona moliwie jak najszybciej (nie pniej
ni w cigu 1 godziny). Wkadu nie wolno czyci wicej ni siedem razy - potem wkad naley wymieni. Nigdy nie uywa
wzka podnonikowego bez filtru powietrza lub z uszkodzonym filtrem powietrza.
- Demonta i ponowny monta wkadu, patrz: 3 - KONSERWACJA: D3 - WKAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO.
- Oczyci wkad filtracyjny przy uyciu strumienia spronego powietrza (maks. cinienie 3 bary) skierowane z gry ku doowi
i od wewntrz na zewntrz przy minimalnej odlegoci 30 mm od ciany wkadu.
- Czyszczenie jest zakoczone, gdy we wkadzie nie ma kurzu.
Naley przestrzega bezpiecznej odlegoci 30 mm midzy strumieniem powietrza a wkadem, aby unikn rozdarcia lub
podziurawienia wkadu. Wkadu nie wolno czyci spronym powietrzem w pobliu skrzynki filtra powietrza. W adnym razie
filtra nie wolno czyci przez stukanie nim o tward powierzchni. Podczas czyszczenia filtra naley chroni oczy.
- Powierzchnie uszczelki wkadu naley oczyci wilgotn, bezpyow szmatk i nasmarowa smarem silikonowym
(nr ref. MANITOU: 479292).
- Sprawdzi wzrokowo stan zewntrzny filtra powietrza i jego oprawy. Sprawdzi rwnie stan przewodw gitkich i ich oprawy.
Nigdy nie my wkadu filtra powietrza suchego. W adnym wypadku nie czyci wkadw bezpieczestwa umieszczonych
wewntrz wkadu filtra, wymieni go na nowy w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.
B2 - RDZE CHODNICY
CZYSZCZENIE
W atmosferze zanieczyszczonej chodnic naley czyci codziennie. Nie uywa strumienia wody lub pary pod duym
cinieniem, bowiem mogoby to uszkodzi eberka chodnicy.
- Otwrz mask silnika.
- Aby nie dopuci do nadmiernego zabrudzenia chodnicy, chodnic naley oczyci strumieniem spronego powietrza
skierowany od wewntrz na zewntrz. Jest to jedyny sposb oczyszczenia rdzenia chodnicy z zanieczyszcze.
- W razie potrzeby naley oczyci kratk wlotow na pokrywie silnika.
UWAGA: Dostpne s jako OPCJA: odwiewka somy i wentylator samooczyszczajcy.
B3 - RDZE SKRAPLACZA (OPCJA KLIMATYZACJA)
CZYSZCZENIE
W atmosferze zanieczyszczonej chodnic naley czyci codziennie. Nie uywa
strumienia wody lub pary pod duym cinieniem, bowiem mogoby to uszkodzi
eberka chodnicy.
- Otwrz mask silnika.
- Odkrci rub radekowan 1 (rys. B3/1) i obrci filtr oraz zesp skraplacza.
- Oczyci rdze strumieniem sprzonego powietrza skierowanym od wewntrz na
zewntrz (rys. B3/2). Jest to jedyny sposb skutecznego usunicia zanieczyszcze.
B3/1
B3/2
1
3 - 19
B4 - WYSIGNIK
SMAROWANIE
Powinno by wykonywane co tydzie, jeli wzek podnonikowy jest eksploatowany
mniej ni 50 godzin tygodniowo.
W przypadku duszej eksploatacji w skrajnie zapylonej lub utleniajcej atmosferze,
czas ten naley skrci do 10 godzin roboczych lub smarowanie wykonywa
codziennie.
Nastpujce punkty naley oczyci i nasmarowa (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY
I PALIWO) i usun nadmiar smaru.
1 - Smarownice osi wysignika (2 smarownice) (rys. B4/1).
2 - Smarownice osi karetki (2 smarownice) (rys. B4/2).
3 - Smarownica osi stopy cylindra przechylania (1 smarownica) (rys. B4/3).
4 - Smarownica osi gowicy cylindra przechylania (1 smarownica) (rys. B4/4).
5 - Kocwki smarownicze osi drka czcego nonika (4 smarownice) (rys.
B4/5).
Wyjtek MT 732/932 Srie B-E2
6 - Kocwka smarownicza osi podstawy siownika podnoszenia (1
smarownica) (rys. B4/6).
7 - Kocwka smarownicza osi gowicy siownika podnoszenia (1 smarownica)
(rys. B4/7).
8 - Kocwka smarownicza osi podstawy siownika kompensacji (1
smarownica) (rys. B4/6).
9 - Kocwka smarownicza osi gowicy siownika kompensacji (1 smarownica)
(rys. B4/8).
B4/1
B4/2
MLT 630/634/731 . . . . . .
B4/2
MT 732/932 . . . . . .
B4/4
MLT 630/634/731 . . . . . .
B4/4
MT 732/932 . . . . . .
1 1
2
2
2
4
4
B4/3
MLT 630/634/731 . . . . . .
B4/3
MT 732 Srie B-E2
B4/3
MT 932 Srie B-E2
B4/5
MLT 630/634/731 . . . . . .
B4/6
3
3
3
6
8
B4/7
7
5 5
5 5
3 - 20
B4/8
9
B5 - POZIOM OLEJU HYDRAULICZNEGO
KONTROLA
Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z zatrzymanym silnikiem spalinowym,
wysignikiem wsunitym i opuszczonym moliwie jak najniej.
- Patrz przyrzd pomiarowy 1 (rys. B5/1).
- Poziom oleju jest prawidowy, gdy znajduje si on na poziomie czerwonego punktu.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
- Zdj nakrtk 2 (rys. B5/2).
- Dola oleju przez otwr wlewowy 3 (rys. B5/2).
Uywa czystego lejka i przed przystpieniem do napeniania wyczyci beczk z
olejem.
- Naoy z powrotem nakrtk.
- Sprawdzi wzrokowo czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.
Zawsze naley utrzymywa maksymalny poziom oleju, bowiem chodzenie zaley od
przepywu oleju przez zbiornik.
B6 - POZIOM OLEJU HAMULCOWEGO
KONTROLA
Ustawi wzek podnonikowy na rwnym terenie.
- Polunij rub 1 (rys. B6/1) i zdejmij panel dostpu do zbiornika oleju hamulcowego i
zbiornika pynu spryskiwacza szyby przedniej 2 (rys. B6/1).
- Poziom oleju jest prawidowy, gdy znajduje si on na poziomie MAXI zaznaczonym na
zbiorniku.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
otwr wlewowy port 3 (rys. B6/2).
- Sprawdzi wzrokowo czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.
Jeli poziom oleju hamulcowego jest nieprawidowo nisko, naley skonsultowa si z
dealerem.
B5/1
B5/2
1
2
3
B6/1
B6/2
2
1
3
3 - 21
B7 - POZIOM PYNU SPRYSKIWACZA WYCIERACZEK
KONTROLA
- Polunij rub 1 (rys. B7/1) i zdejmij panel dostpu do zbiornika oleju hamulcowego i
zbiornika pynu spryskiwacza szyby przedniej 2 (rys. B7/1).
- Sprawd wizualnie poziom.
- Uzupenij pyn, jeli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I
PALIWO) przez wlew 3 (rys. B7/2).
B8 - DRZWI KABINY
SMAROWANIE
Oczyci i nasmarowa punkty 1 (4 smarownice) (rys. B9) smarem (patrz: 3 -
KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) i usun nadmiar smaru.
B9 - FILTR WENTYLACJI KABINY (OPCJA KLIMATYZACJA)
CZYSZCZENIE
- Podnie oson ochronn 1 (rys. B9).
- Podnie filtr wentylacji kabiny 2 (rys. B9).
- Oczyci filtr za pomoc strumienia spronego powietrza.
- Sprawdzi stan i wymieni w razie potrzeby (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRACYJNE I PASY).
- Umieci filtr i oson ochronn na miejscu.
B7/1
B7/2
B8
2
1
3
1
1
B9
1
2
3 - 22
B10 - POZIOM ELEKTROLITU W AKUMULATORZE
SPRAWDZI
Sprawdzi poziom elektrolitu w kadym ogniwie akumulatora.
Jeeli wzek podnonikowy pracuje w rodowisku o wysokiej temperaturze, poziom
naley sprawdza czciej ni co 50 godzin eksploatacji.
- Otwrz mask silnika.
- Otworzy oson akumulatora 1 (rys. B10/1) i zablokowa w pozycji otwartej za pomoc
urzdzenia blokujcego 2 (rys. B10/1).
- Zdj pyt mocujc 3 (rys. B10/2). (w zalenoci od modelu)
- Wyj korki 4 (rys. B10/3) z kadego ogniwa akumulatora.
- Poziom elektrolitu jest prawidowy, jeli elektrolit jest 1,5 cm powyej grnej krawdzi
pyt w akumulatorze.
- W razie potrzeby elektrolit uzupeni czyst destylowan wod, ktra bya
przechowywana w szklanym pojemniku.
- Korki 4 oczyci i wysuszy (rys. B10/3), zaoy je z powrotem na miejsce.
- Sprawdzi poczenia zaciskw i lekko przesmarowa je wazelin techniczn, aby nie
zapobiec tworzeniu si patyny.
- Zaoy pyt mocujc 3 na miejsce (rys. B10/2). (w zalenoci od modelu)
- Zamkn oson akumulatora.
Przenoszenie i serwisowanie akumulatora moe by niebezpieczne, naley zachowa
rodki ostronoci:
- Uywa okularw ochronnych.
- Trzyma akumulator poziomo.
- W adnym razie w pobliu nie pali ani nie uywa otwartego ognia.
- Pracowa w dobrze przewietrzanych miejscach.
- W razie rozlania si elektrolitu na skr lub dostania si jego do oka, przemy
dokadnie zimn wod przez 15 minut i wezwa
lekarza.
B11 - CZOPY REDUKTORW K PRZEDNICH I TYLNYCH
SMAROWANIE
Oczyci, nastpnie nasmarowa punkty 1 (8 smarownic) (rys. B11) smarem (patrz: 3 -
KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), nadmiar smaru usun.
B12 - WAHACZ OSI TYLNEJ
SMAROWANIE
Oczyci, nastpnie nasmarowa punkty 1 (2 smarownice) (rys. B12) smarem (patrz: 3 -
KONSERWACJA: SMARY I PALIWO), nadmiar smaru usun.
B10/1
B11
B12
2
1
1
1 1
4
B10/2
3
4
B10/3
3 - 23
B13 - PRZEGUB PDNY
SMAROWANIE
Nastpujce punkty naley oczyci i nasmarowa (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY
I PALIWO) i usun nadmiar smaru.
1 - Smarownice przegubu pdnego: silnik spalinowy/przekadnia zbata
wichrowata (2 smarownice) (rys. B13/1).
2 - Smarownice przegubu pdnego: ukad przeniesienia napdu/o przednia (3
smarownice) (rys. B13/2).
3 - Smarownice przegubu pdnego: ukad przeniesienia napdu/o tylna (3
smarownice) (rys. B13/3).
B13/1
B13/3
B13/2
1
2 2 2
3
3
3
3 - 24
C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
C1 - NAPICIE PASKA WENTYLATORA
SPRAWDZI - WYREGULOWA
- Otwrz mask silnika.
- Sprawd czy pasek nosi lady zuycia i pkni i wymie, jeli trzeba (patrz: 3 -
KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Odkrci ruby 1 (rys. C1/1) na kole pasowym napinajcym.
- Poluzowa przeciwnakrtk 2 (rys. C1/1 i C1/2) oraz rub 3 (rys. C1/1 i C1/2).
- Pasek moe dotkn tylko koa pasowego 4 (rys. C1/1) (na wzku podnonikowym
sprawdzi to rcznie).
- Wykona znak na bie ruby 3 (rys. C1/1 i C1/2) i dokrci, przekrcajc go 5 razy.
- Dokrci przeciwnakrtk 2 (rys. C1/1 i C1/2).
- Ponownie dokrci rub 1 (rys. C1/1) na kole pasowym napinajcym.
Przy zmianie paska wentylatora dokrci rub 3 (rys. C1/1 i C1/2) o ptora obrotu po
30 minutach pracy silnika spalinowego na biegu jaowym.
C2 - NAPRENIE PASKA ALTERNATORA/WAU KORBOWEGO
SPRAWDZI - WYREGULOWA
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Otwrz mask silnika.
- Odkrci ruby mocujce 1 (rys. C2/1).
- Zdj pokryw ochronn 2 (rys. C2/1).
- Sprawd czy pasek nosi lady zuycia i pkni i wymie, jeli trzeba
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Sprawd naprenie paska pomidzy koami pasowymi wau i alternatora.
- Po normalnym naciskiem wywieranym kciukiem (45N), napicie powinno w przyblieniu
wynosi 10 mm.
- Dokonaj regulacji, jeli zachodzi potrzeba.
- Odkrci ruby 3 (rys. C2/2) o trzy obroty gwintu.
- Przechylaj zesp alternatora tak by uzyska podane naprenie paska.
- Dokrci ruby 3 (rys. C2/2) (moment obrotowy 22 N.m).
- Pokryw ochronn 2 umieci na miejscu (rys. C2/1).
Jeeli konieczna jest wymiana paska alternatora, naley ponownie sprawdzi jego
napicie po pierwszych 20 godzinach eksploatacji.
C1/1
C1/2
C2/1
1
2
3
4
2
3
1
1
2
1
C2/2
3
3
3
3 - 25
C2 - NAPRENIE PASKA ALTERNATORA/WAU KORBOWEGO
SPRAWDZI - WYREGULOWA
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
Do tej operacji zalecamy uy miernika nacigu MANITOU (rys. C2/1), numer czci
167418.
- Otwrz mask silnika.
- Odkr ruby mocujce 1 (rys. C2/2).
- Opu oson ochronn 2 (rys. C2/2).
- Sprawd czy pasek nosi lady zuycia i pkni i wymie, jeli trzeba (patrz: 3 -
KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Sprawd naprenie paska pomidzy koami pasowymi wau i alternatora.
PASEK NOWY:
- Przy nacisku 15 N 0,4 na cz pasa 3 (rys. C2/3) ugicie powinno wynosi okoo 3,7
mm.
PASEK PO 20 GODZINACH PRACY:
- Przy nacisku 13 N 0,4 na cz pasa 3 (rys. C2/3) ugicie powinno wynosi okoo 3,7
mm.
- Dokonaj regulacji, jeli zachodzi potrzeba.
- Polunij ruby 4 (rys. C2/3) o 2 - 3 obroty.
- Przechylaj zesp alternatora tak by uzyska podane naprenie paska.
- Dokr ponownie ruby 4 (rys. C2/3) (moment dokrcania 22 N.m).
- Za z powrotem oson ochronn 2 (rys. C2/2).
Jeeli konieczna jest wymiana paska alternatora, naley ponownie sprawdzi jego
napicie po pierwszych 20 godzinach eksploatacji.
C3 - NAPICIE PASKA SPRARKI (OPCJA KLIMATYZACJA)
SPRAWDZI - WYREGULOWA
- Otwrz mask silnika.
- Odkrci ruby mocujce 1 (rys. C3/1).
- Zdj pokryw ochronn 2 (rys. C3/1).
- Sprawd czy pasek nosi lady zuycia i pkni i wymie, jeli trzeba (patrz: 3 -
KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Sprawdzi napicie pasw midzy koami pasowymi wau korbowego i sprarki.
- Po normalnym naciskiem wywieranym kciukiem (45N), napicie powinno w przyblieniu
wynosi 10 mm.
- Dokonaj regulacji, jeli zachodzi potrzeba.
- Odkrci ruby 3 (rys. C3/2) o trzy obroty gwintu.
- Obrci zesp sprarki w taki sposb, aby uzyska wymagane napicie pasa.
- Dokrci ruby 3 (rys. C3/2).
- Pokryw ochronn 2 umieci na miejscu (rys. C3/1).
W przypadku wymiany paska sprarki naley ponownie sprawdzi jego napicie po
pierwszych 20 godzinach pracy.
C2/2
C2/3
C2/1
1
1
2
4
4
3
4
1
1
C3/2
3
3
C3/1
1
1
2
1
1
3 - 26
C4 - POZIOM OLEJU W PRZEKADNI ZBATEJ STOKOWEJ
SPRAWDZI
Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z podniesionym wysignikiem i zatrzymanym
silnikiem spalinowym.
- Wyj wskanik poziomu 1 (rys. C4).
- Wytrze prtowy wskanik poziomu i sprawdzi prawidowy poziom midzy dwoma
znakami MINI i MAXI.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: E5 - OLEJ W PRZEKADNI
ZBATEJ WICHROWATEJ).
C5 - HAMULEC POSTOJOWY
SPRAWDZI - WYREGULOWA
Ustaw wzek na zboczu o spadku mniejszym ni 15 % z obcieniem znamionowym w
pooeniu transportowym.
- Sprawd regulacj hamulca blokujc go w pooeniu A (rys. C5).
- Regulacja jest poprawna, jeli wzek jest utrzymywany w bezruchu na zboczu.
- Dokonaj regulacji, jeli zachodzi potrzeba.
- Wcinij i zwolnij peda hamulca a nastpnie zwolnij hamulec postojowy, ustawiajc go
w pooeniu B (rys. C5).
- Stopniowo docigaj kocwk dwigni 1 (rys. C5) i sprawd ponownie hamowanie.
- Powtarzaj czynnoci do chwili uzyskania waciwego ustawienia hamowania.
C6 - FILTR WENTYLACJI KABINY (OPCJA KLIMATYZACJA)
WYMIANA
- Podnie oson ochronn 1 (rys. C6).
- Podnie filtr wentylacji kabiny 2 (rys. C6) i woy nowy filtr zamienny (patrz: 3 -
KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Umieci oson ochronn na miejscu.
C7 - ZAWR ZWROTNY BLOKU GRZANIA
CZYSZCZENIE
- Poniewa zawr zwrotny 1 (rys. C7) znajduje si pod kabin, moliwe jest zatkanie go
np. skawalonym botem. Oczy, jeli zachodzi potrzeba.
C4
C5
C6
A
B
1
1
1
2
C7
1
3 - 27
C8 - POZIOM OLEJU MECHANIZMU RNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I
TYLNEJ
KONTROLA
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik.
- Wykr korek poziomu oleju 1 (rys. C8). Olej powinien by na poziomie krawdzi
otworu.
- Uzupenij olej, jeli zachodzi potrzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMAROWANIE I
PALIWO) przez wlew 2 (rys. C8).
- Za i dokr korek poziomu 1 (rys. C8) (moment dokrcania 34 do 49 N.m).
- Powtrz te czynnoci dla mechanizmu rnicowego osi tylnej.
C9 - POZIOM OLEJU ZWALNIACZY K PRZEDNICH I TYLNYCH
KONTROLA
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik.
- Sprawdzi poziom na kadym zwalniaczu koa przedniego.
- Korek poziomu 1 (rys. C9) umieci w pozycji poziomej.
- Zdj korek poziomu. Olej powinien by na rwni z krawdzi otworu.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez ten
sam otwr.
- Korek poziomu umieci na miejscu i dokrci 1 (rys. C9) (moment obrotowy od 34 do
49 N.m).
- T sam operacj powtrzy na kadym zwalniaczu koa tylnego.
C8
C9
2
1
1
3 - 28
D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
D1 - OLEJ SILNIKA SPALINOWEGO
SPUSZCZANIE
D2 - FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
WYMIANA
Ustawi wzek podnonikowy na rwnym terenie, pozwoli, aby silnik spalinowy pracowa
przez kilka minut na biegu jaowym, a nastpnie silnik zatrzyma.
SPUST OLEJU
- Otwrz mask silnika.
- Zdj drzwiczki kontrolne 1 (rys. D1/1).
- Pod korkiem spustowym 2 umieci pojemnik (rys. D1/2) i odkrci korek 3 (rys. D1/3).
- Wyj przewd spustowy 4 (rys. D1/4).
- Kocwk przewodu spustowego umieci w pojemniku i dokrci cakowicie zczk
otworu spustowego 5 (rys. D1/5).
- Zdj korek wlewu 6 (rys. D1/6) w celu zapewnienia, e olej jest naleycie spuszczony.
Spuszczony olej usuwa w sposb bezpieczny dla rodowiska.
WYMIANA FILTRA
- Wyj filtr oleju silnikowego 7 (rys. D1/3). Filtr i uszczelk wyrzuci.
- Oczyci wspornik filtra czyst, bezpyow szmatk.
- Naoliwi lekko uszczelk i woy filtr oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRACYJNE I PASY) w jego gniazdo.
Dokrci filtr oleju wycznie rcznie i zablokowa go przez przekrcenie o wier obrotu.
NAPENIANIE OLEJEM
- Odkrci, oczyci i umieci z powrotem na miejscu przewd spustowy 4 (rys. D1/4).
- Korek spustowy 3 umieci na miejscu i dokrci (rys. D1/3).
- Umieci na miejscu drzwiczki kontrolne 1 (rys. D1/1).
- Dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr wlewowy 8 (rys.
D1/6).
- Poczeka kilka minut, aby olej spyn do miski olejowej.
- Uruchomi silnik spalinowy i pozwoli na kilkuminutow prac.
- Sprawdzi czy nie ma wyciekw z korka spustowego i filtra oleju.
- Zatrzyma silnik, poczeka kilka minut i sprawdzi poziom midzy dwoma znacznikami
na wskaniku poziomu 9 (rys. D1/6).
- Dopeni do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
D1/2
D1/3
D1/5 D1/6
2
3
7
5
6
8
9
D1/1
1
D1/4
4
3 - 29
D3 - WKAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO
WYMIANA
W przypadku eksploatacji w atmosferze o duym zapyleniu, dostpne s wkady filtracji
wstpnej, patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY. Ponadto naley
skrci okres midzy kontrol i czyszczeniem wkadu filtracyjnego (do 250 godzin w
przypadku eksploatacji w bardzo zanieczyszczonej atmosferze i z filtracj wstpn).
Wkad filtracyjny naley wymienia w czystym miejscu, przy zatrzymanym silniku
spalinowym. W adnym razie nie uywa wzka podnonikowego z wyjtym lub
uszkodzonym wkadem filtru powietrza.
- Otwrz mask silnika.
- Poluzowa ruby i zdj pokryw 1 (rys. D3).
- Delikatnie wyj wkad filtracyjny 2 (rys. D3), starajc si nie strzsn kurzu.
- Pozostawi wkad bezpieczestwa na miejscu.
- Nastpujce czci naley oczyci wilgotn, bezpyow szmatk.
Wntrze i oson filtra.
Wntrze przewodu wlotowego filtra.
Powierzchnie uszczelki w filtrze i osonie.
- Sprawdzi rurki i poczenia midzy filtrem powietrza a silnikiem spalinowym oraz poczenia i stan wskanika zapchania filtra.
- Przed montaem naley sprawdzi stan nowego wkadu filtracyjnego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I
PASY).
- Wsadzi wkad filtracyjny na o filtra i dopchn go naciskajc na krawdzie, a nie porodku.
- Zaoy pokryw na miejsce, prowadzc zaworami do dou.
D4 -WKAD FILTRACYJNY FILTRA PALIWA
WYMIANA
Naley upewni si, czy wyczona jest stacyjka wzka podnonikowego; jeli tak nie
jest, moe nastpi wypyw paliwa w wyniku zasilania pompy paliwowej.
- Otwrz mask silnika.
- Ostronie oczyci filtr i obsad filtra, tak aby nie dopuci, aby kurz dosta si do
ukadu.
- Pod filtrem umieci pojemnik i spuci paliwo korkiem spustowym 1 (rys. D4/1).
- Odkrci korpus filtra 2 (rys. D4/1).
- Wyj wkad filtracyjny przyciskajc wkad 3 (rys. D4/2) nacigajc spryn i
przekrci w lewo, aby go wycign.
- Wstawi nowy wkad filtra (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I
PASY), dociskajc wkad filtracyjny 3 (rys. D4/2) nacigajc spryn i przekrcajc w
prawo, aby go zablokowa w korpusie filtra.
- Woy now uszczelk 4 (rys. D4/2) na korpus filtra i nasmarowa powierzchni styku
przy uyciu wieego oleju silnikowego.
- Zaoy korpus filtra ponownie w obsadzie, dokrci go rk i zablokowa przekrcajc
o wier obrotu.
- Zamkn korek spustowy 1 (rys. D4/1) i wyj pojemnik.
- Przed uruchomieniem silnika spalinowego pozostawi stacyjk wzka
podnonikowego wczon przez trzy minuty, aby umoliwi pompie paliwa usunicie
powietrza z filtru.
- Uruchomi silnik spalinowy i sprawdzi czy nie ma wyciekw.
- W razie potrzeby odpowietrzy ukad paliwowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G1 -
UKAD PALIWOWY).
D3
D4/1
1
2
D4/2
1
2
3
4
3 - 30
D5 - FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
WYMIANA
- Wyj oson sprzga 1 (rys. D5/1).
- Wykrci i wyrzuci filtr oleju przekadniowego 2 (rys. D5/2).
- Starannie oczyci gowic filtra czyst, bezpyow szmatk.
- Nasmarowa nieco now uszczelk i wpasowa j na filtr.
- Woy nowy filtr oleju przekadniowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRACYJNE I PASY) i napeni olejem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I
PALIWO).
- Umieci filtr na miejscu, sprawdzajc czy uszczelka jest prawidowo umieszczona i
docinita.
Dokrci filtr oleju przekadniowego tylko rk i zablokowa go przez przekrcenie o
wier obrotu.
- Woy oson sprzga 1 na miejsce (rys. D5/1).
D6 - WKAD FILTRA HYDRAULICZNEGO OLEJU POWROTNEGO
WYMIANA
Zatrzymaj silnik i uwolnij cinienie z obwodw dziaajc na dwignie hydrauliczne.
Starannie oczy zewntrzn cz i otoczenie filtra przed wszelkimi pracami by
unikn zanieczyszczenia obwodu hydraulicznego.
- Umie pojemnik pod spustem filtra 1 (rys. D6).
- Odkr korpus filtra.
- Wyjmij wkad filtra hydraulicznego oleju powrotnego i za nowy wymienny wkad
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Upewnij si, e wkad jest ustawiony prawidowo i za pokryw filtra.
Dokr rk korpus filtra i na zakoczenie dokr o dodatkowe {U188} obrotu.
D7 - ZAWR WYRWNAWCZY
KONTROLA
Kontrol naley wykona po pierwszych 50 godzinach eksploatacji a nastpnie co kade 500 godzin.
Zatrzyma wzek podnonikowy na poziomym terenie, wczy hamulec rczny i ustawi bieg wsteczny w pozycji jaowej.
ROLA ZAWORW WYRWNAWCZYCH
- Zawory wyrwnawcze chroni uytkownika przed ryzykiem wynikajcym ze spadku cinienia hydraulicznego lub rozerwania
przewodu podczas operacji hydraulicznych.
Podczas tych kontroli wszyscy powinni znajdowa si w odpowiedniej odlegoci.
W kadym przypadku zawory wyrwnawcze naley naprawi lub wymieni, jeli ruch hydrauliczny trwa po wyczeniu silnika
spalinowego.
W adnym razie nie wolno uywa wzka podnonikowego z wadliwym zaworem wyrwnawczym.
D6
D5/1
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
D5/1
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
1
1
D5/2
2
1
3 - 31
TESTOWANIE KADEGO RUCHU HYDRAULICZNEGO
OBWD PODNOSZENIA:
- Uruchomi wzek podnonikowy i podnie wysignik o okoo 45.
- Opuci wysignik przy silniku pracujcym w rednim zakresie prdkoci. Podczas opuszczania wysignika wyczy silnik
spalinowy - ruch powinien sta si wolniejszy wraz ze zmniejszaniem si obrotw silnika i zatrzyma wraz z jego zatrzymaniem si.
OBWD TELESKOPOWY:
- Uruchomi wzek podnonikowy i maksymalnie podnie wysignik, wysuwaj cakowicie teleskop(y).
- Wsun teleskop(y) przy silniku pracujcym w rednim zakresie prdkoci. Podczas wciganiu wysignika wyczy silnik
spalinowy - ruch powinien si zwolni wraz ze zmniejszaniem si obrotw silnika i zatrzyma wraz z jego zatrzymaniem si.
OBWD PRZECHYLANIA:
- Umieci adunek nominalny na widach, prawidowo go zamocowa, aby zapobiec jego spadniciu podczas testu.
- Uruchomi wzek podnonikowy i przechyli karetk do tyu, podnoszc wysignik dostatecznie, aby przechyli karetk.
- Przechyli karetk do przodu przy silniku pracujcym w rednim zakresie prdkoci. Podczas opuszczania wysignika
wyczy silnik spalinowy - ruch powinien sta si wolniejszy wraz ze zmniejszaniem si obrotw silnika i zatrzyma wraz z
jego zatrzymaniem si.
D8 - MECHANIZM DWIGNI HAMULCA POSTOJOWEGO
SMAROWANIE
- Oczyci i nasmarowa osie przegubu 1 (rys. D8) smarem (patrz: 3 - KONSERWACJA:
SMARY I PALIWO).
D9 - FILTR WENTYLACJI KABINY
CZYSZCZENIE
- Podnie oson ochronn 1 (rys. D9).
- Podnie filtr wentylacji kabiny 2 (rys. D9).
- Oczyci filtr za pomoc strumienia spronego powietrza.
- Sprawdzi stan i wymieni w razie potrzeby (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRACYJNE I PASY).
- Umieci filtr i oson ochronn na miejscu.
D10 - GSTO ELEKTROLITU W AKUMULATORZE
KONTROLA
Gsto elektrolitu zmienia si w zalenoci od temperatury, ale naley utrzyma
minimum 1260 przy 16C. W obszarze zacienionym (rys. D10) akumulator znajduje si
zwyke warunki adowania. Odczyty powyej tej strefy oznaczaj, e akumulator musi by
ponownie naadowany.
Gsto elektrolitu w poszczeglnych ogniwach nie powinna waha si o wicej ni
0,025 jednostek.
- Sprawdzi za pomoc hydrometru gsto elektrolitu w kadym ogniwie akumulatora.
- Kontroli tej nie naley wykonywa bezporednio po dolaniu wody destylowanej.
Naadowa akumulator ponownie co najmniej na godzin przed sprawdzeniem
gstoci elektrolitu.
Przenoszenie i serwisowanie akumulatora moe by niebezpieczne, naley zachowa rodki ostronoci:
- Uywa okularw ochronnych.
- Trzyma akumulator poziomo.
- W adnym razie w pobliu nie pali ani nie uywa otwartego ognia.
- Pracowa w dobrze przewietrzanych miejscach.
- W razie rozlania si elektrolitu na skr lub dostania si jego do oka, przemy dokadnie zimn wod przez 15 minut i
wezwa lekarza.
D8
1
1
1
1.240
1.250
1.260
1.270
1.280
1.290
1.300
C
F
-18
0
-10
14
0
32
10
50
20
68
30
86
40
104
D10
D9
1
2
3 - 32
D11 - OLEJ MECHANIZMU RNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ
SPUSZCZANIE
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem
spalinowym i jeszcze ciepym olejem w mechanizmie rnicowym.
Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.
- Pod korkami spustowymi 1 umieci pojemnik (rys. D11) i odkrci korki.
- Zdj korek poziomu 2 (rys. D11) i korek wlewowy 3 (rys. D11) w celu zapewnienia, e
olej jest naleycie spuszczony.
- Korki spustowe 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. D11) (moment obrotowy od 34
do 49 N.m).
- Dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr wlewowy 3 (rys.
D11).
- Poziom ten jest prawidowy, gdy olej jest na rwni z krawdzi otworu 2 (rys. D11).
- Sprawd ewentualne wycieki z korka spustowego.
- Korek poziomu 2 umieci na miejscu i dokrci (rys. D11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m) i korek wlewowy 3 (rys. D11)
(moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- Powtrz te czynnoci dla mechanizmu rnicowego osi tylnej.
D11
3
2
1
1
1
3 - 33
3 - 34
E - CO 1000 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
E1 - ZBIORNIK PALIWA
CZYSZCZENIE
Podczas tych operacji nie wolno pali ani wykonywa prac w pobliu pomienia.
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik.
- Skontrolowa czci podatne na wycieki w ukadzie paliwowym i zbiorniku.
- W razie wycieku naley skontaktowa si z dealerem.
W adnym razie nie wolno spawa ani wykonywa innych operacji samodzielnie,
bowiem moe to spowodowa wybuch lub poar.
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik (rys. E1/1) i odkrci korek.
- Otworzy drzwiczki kontrolne wlewu paliwa.
- Zdj nakrtk 2 (rys. E1/2).
- Pozwoli na spynicie paliwa i oczyci ukad przy uyciu 10 litrw czystego paliwa
przez otwr wlewowy 3 (rys. E1/2).
- Korek spustowy 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. E1/1) (moment obrotowy od 29
do 39 N.m).
- Napeni zbiornik czystym paliwem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO),
przefiltrowanym przez sitko lub czyst, bezpyow szmatk, i woy korek wlewowy 2
na miejsce (rys. E1/2).
- Zamkn drzwiczki kontrolne wlewu paliwa.
- W razie potrzeby odpowietrzy ukad paliwowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G1 -
UKAD PALIWOWY).
E2 - WKAD FILTRACYJNY BEZPIECZESTWA FILTRA POWIETRZA
SUCHEGO
WYMIANA
- Demonta i ponowny monta wkadu, patrz: 3 - KONSERWACJA: D3 - WKAD
FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO.
- Delikatnie wyj wkad filtracyjny bezpieczestwa filtra powietrza suchego 1 (rys. E2),
starajc si nie strzsn kurzu.
- Oczyci powierzchni uszczelki filtra wilgotn, bezpyow szmatk.
- Przed montaem naley sprawdzi stan nowego wkadu filtracyjnego bezpieczestwa
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Wsadzi wkad filtracyjny na o filtra i dopchn go naciskajc na krawdzie, a nie
porodku.
UWAGA: Czsto wymiany wkadu bezpieczestwa podana jest jedynie orientacyjnie. Wkad filtracyjny bezpieczestwa naley
zmienia co drug wymian wkadu filtracyjnego powietrza.
E1/1
E1/2
E2
1
2
3
1
3 - 35
E3 - OLEJ PRZEKADNIOWY
SPUSZCZANIE
E4 - FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
CZYSZCZENIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem
spalinowym i jeszcze ciepym olejem przekadniowym.
SPUST OLEJU
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik (rys. E3/1) i pod pokryw 2 (rys. E3/2) i
odkrci korek spustowy.
- Wyj oson sprzga 3 (rys. E3/3).
- Wyj prtowy wskanik poziomu 4 (rys. E3/4) i odkrci korek wlewowy 5 (rys. E3/4)
w celu zapewnienia, e olej jest naleycie spuszczony.
Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.
CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
- Zdj pokryw 2 (rys. E3/2) i odoy piercie uszczelniajcy o przekroju okrgym i
podkadk uszczelniajc.
- Poczeka a pozostaa cz oleju spynie.
- Wyj i oczyci filtr oleju za pomoc strumienia spronego powietrza.
- Oczyci odcinek magnetyczny na pycie.
- Zesp umieci ponownie na miejscu i dokrci pyt 2 (rys. E3/2) (moment obrotowy
od 18 do 31 N.m).
NAPENIANIE OLEJEM
- Korek spustowy 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. E3/1) (moment obrotowy od 34
do 54 N.m).
- Dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr wlewowy 5 (rys.
E3/4) i korek umieci na miejscu.
- Uruchomi silnik spalinowy i pozwoli na kilkuminutow prac.
- Sprawdzi czy z korka spustowego lub spod pokrywy nie ma wyciekw.
- Zatrzyma silnik i w cigu 5 minut od zatrzymania sprawdzi poziom na prtowym
wskaniku poziomu 4 (rys. E3/4) czy poziom mieci prawidowo midzy dwoma
znakami MIN i MAX.
- Dopeni do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Woy oson sprzga 3 na miejsce (rys. E3/3).
E3/1
E3/2
E3/3
E3/4
1
2
3
4
5
3 - 36
E3 - OLEJ PRZEKADNIOWY
SPUSZCZANIE
E4 - FILTR OLEJU PRZEKADNIOWEGO
CZYSZCZENIE
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem
spalinowym i jeszcze ciepym olejem przekadniowym.
SPUST OLEJU
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik (rys. E3/1) i pod pokryw 2 (rys. E3/2) i
odkrci korek spustowy.
- Wyj oson sprzga 3 (rys. E3/3).
- Wyj prtowy wskanik poziomu 4 (rys. E3/4) i odkrci korek wlewowy 5 (rys. E3/4)
w celu zapewnienia, e olej jest naleycie spuszczony.
Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.
CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
- Zdj pokryw 2 (rys. E3/2) i odoy piercie uszczelniajcy o przekroju okrgym i
podkadk uszczelniajc.
- Poczeka a pozostaa cz oleju spynie.
- Wyj i oczyci filtr oleju za pomoc strumienia spronego powietrza.
- Oczyci odcinek magnetyczny na pycie.
- Zesp umieci ponownie na miejscu i dokrci pyt 2 (rys. E3/2) (moment obrotowy
od 18 do 31 N.m).
NAPENIANIE OLEJEM
- Korek spustowy 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. E3/1) (moment obrotowy od 34
do 54 N.m).
- Dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr wlewowy 5 (rys.
E3/4) i korek umieci na miejscu.
- Uruchomi silnik spalinowy i pozwoli na kilkuminutow prac.
- Sprawdzi czy z korka spustowego lub spod pokrywy nie ma wyciekw.
- Zatrzyma silnik i w cigu 5 minut od zatrzymania sprawdzi poziom na prtowym
wskaniku poziomu 4 (rys. E3/4) czy poziom mieci prawidowo midzy dwoma
znakami MIN i MAX.
- Dopeni do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Woy oson sprzga 3 na miejsce (rys. E3/3).
E5 - OLEJ W PRZEKADNI ZBATEJ WICHROWATEJ
SPUSZCZANIE
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem
spalinowym i jeszcze ciepym olejem w przekadni zbatej wichrowatej.
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik (rys. E5/1) i odkrci korek.
- Wyj prtowy wskanik poziomu 2 (rys. E5/2) i odkrci korek wlewowy 4 (rys. E5/2)
w celu zapewnienia, e olej jest naleycie spuszczony.
Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.
E3/1
E3/2
E3/3
E3/4
2
3
4
5
1
E5/1
1
3 - 37
- Korek spustowy 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. E5/1) (moment obrotowy od 20
do 29 N.m).
- Nala oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr
wlewowy 3 (rys. E5/2) i zaoy z powrotem korek wlewowy.
- Sprawdzi prawidowy poziom na prtowym wskaniku poziomu 2 midzy dwoma
znakami MIN i MAX (rys. E5/2).
- Sprawdzi czy nie ma wyciekw z korka spustowego.
E6 - OLEJ HYDRAULICZNY
SPUSZCZANIE
E7 - FILTR SSCY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
CZYSZCZENIE
E8 - KOREK FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
WYMIANA
E9 - FILTR GOWIC STERUJCYCH ROZDZIELACZA
WYMIANA
Umie wzek poziomo, zatrzymaj silnik, wycofaj wysignik teleskopowy i opu go
moliwie nisko.
Przed wszelkimi pracami starannie oczyci okolic korkw spustowych i konierz
ssania na zbiorniku hydraulicznym.
SPUST OLEJU
- Pod korkami spustowymi 1 (rys. E6/1) umieci pojemnik i odkrci korki.
- Zdejmij pokrywk wlewu 2 (rys. E6/2) by uatwi odpyw oleju.
Spuszczony olej usuwa w sposb bezpieczny dla rodowiska.
CZYSZCZENIE FILTRA SSCEGO
- Zdemontuj panel boczny 3 (rys. E6/3).
- Wyjmij i oczy filtr siatkowy strumieniem spronego powietrza, sprawd stan i
wymie, jeli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI).
- Zamocuj filtr siatkowy i dokr pokryw filtra powrotnego 3 (rys. E6/3) (moment
dokrcania 81 N.m), sprawdzajc czy uszczelka jest w prawidowym pooeniu.
WYMIANA FILTRA GOWIC STERUJCYCH ROZDZIELACZA
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 213285)
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 213285)
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2 (poczwszy od maszyny Nr 213285)
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 213285)
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 213285)
- Zdemontowa ppiercie 4 (rys. E6/4).
- Odkrci dwa poczenia 5 (rys.E6/4) i wymieni filtr 6 (rys. E6/4).
Uwaga - zamontowa filtr 6 (rys. E6/4) w kierunku pokazanym strzak.
- Zamontowa ppiercie 4 (rys. E6/4).
NAPENIANIE OLEJEM
- Oczy i za korek spustowy 1 (rys. E6/1) (moment dokrcania 29 do 39 N.m).
- Nala oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr
wlewowy 7 (rys. E6/2).
Uywa czystego pojemnika i lejka, przed nalewaniem oczyci spd kanistra oleju.
- Obserwowa poziom oleju na miarce poziomu 8 (rys. E6/5), olej powinien by na
poziomie czerwonego punktu.
- Sprawd ewentualne wycieki z korka spustowego.
- Za now pokrywk wlewu 2 (rys. E6/2) (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRW I PASKI).
E5/2
E6/1
E6/2
E6/3
2
1
1
2
7
3
3
E6/4
4
5 5
6
3 - 38
USUNICIE ZANIECZYSZCZE Z OBWODU HYDRAULICZNEGO
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
- Wcz silnik na 5 minut (peda gazu w poowie skoku) bez uywania innych
mechanizmw wzka, nastpnie 5 kolejnych minut, podczas ktrych naley wcza
wszystkie ruchy hydrauliczne(oprcz systemu sterowania i hamulcw roboczych).
- Przyspiesz silnik do prdkoci maksymalnej na 1 minut a nastpnie wcz system
sterowania i hamulce robocze.
- Te czynnoci spowoduj uwolnienie zanieczyszcze w obwodzie i wychwycenie ich
przez filtr oleju powrotnego.
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
Ta czynno powinna by wykonana przez twojego dealera po kadej wymianie oleju.
Olej hydrauliczny uywany w tym obwodzie powinien odpowiada co najmniej klasie jakoci 8 (wg NAS 1638). Twj dealer
bdzie w stanie oczyci obwd hydrauliczny uywajc urzdze zewntrznych i sprawdzi jako oleju by zapewni dugotrwa
ywotno podzespow hydraulicznych a w szczeglnoci pompy gwnej.
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
- Wcz silnik na 5 minut (peda gazu w poowie skoku) bez uywania innych mechanizmw wzka, nastpnie 5 kolejnych minut,
podczas ktrych naley wcza wszystkie ruchy hydrauliczne(oprcz systemu sterowania).
- Przyspiesz silnik do prdkoci maksymalnej na 1 minut a nastpnie wcz system sterowania.
- Te czynnoci spowoduj uwolnienie zanieczyszcze w obwodzie i wychwycenie ich przez filtr oleju powrotnego.
E10 - PAS BEZPIECZESTWA
KONTROLA
Dwupunktowy pas bezpieczestwa
- Naley sprawdzi nastpujce punkty:
Umocowanie punktw mocowania pasw na fotelu.
Czysto pasa i mechanizmu blokujcego.
Uruchamianie si mechanizmu blokujcego.
Stan pasa (nacicia, zagite brzegi).
Dwupunktowy nawijany pas bezpieczestwa
- Sprawdzi punkty podane powyej wraz z nastpujcymi:
Prawidowe nawiniecie pasa.
Stan prowadnic bbna.
Mechanizm blokujcy w przypadku nagego szarpnicia pasa.
UWAGA: Po wypadku pas naley wymieni.
W adnym razie wzka podnonikowego nie wolno uywa, jeli pas bezpieczestwa jest wadliwy (unieruchomiony,
zablokowany, pocity, naderwany, itp.). W takim przypadku pas naley bezzwocznie naprawi lub wymieni.
E11 - OLEJ CZOPW ZWALNIACZY K PRZEDNICH I TYLNYCH
SPUSZCZANIE
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem
spalinowym i jeszcze ciepym olejem w zwalniaczach.
Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.
- Spuci i wymieni olej z kadego zwalniacza koa przedniego.
- Woy korek spustowy 1 (rys. E11) w pozycji A.
- Pod korkiem spustowym umieci pojemnik i odkrci korek.
- Poczeka a cay olej spynie.
- Ustawi otwr spustowy w pozycji B, tzn. w pozycji poziomej.
- Dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr wlewowy 1 (rys.
E11).
- Poziom oleju jest prawidowy, gdy olej jest na rwni z krawdzi otworu.
- Korek spustowy 1 umieci na miejscu i dokrci (rys. E11) (moment obrotowy od 34 do 49 N.m).
- T sam operacj powtrzy na kadym zwalniaczu koa tylnego.
E6/5
8
E11
A
B
1
3 - 39
3 - 40
F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
F1 - PYN CHODZCY
SPUSZCZANIE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2
MT 932 Srie B-E2
Te operacje naley wykonywa w miar potrzeb co dwa lata na pocztku zimy. Ustaw
wzek poziomo, zatrzymaj silnik i poczekaj a bdzie zimny.
SPUSZCZANIE PYNU
- Otwrz mask silnika.
- Zdejmij oson 1 (rys. F1/1).
- Umie naczynie pod zaworem spustowym 2 (rys. F1/2) chodnicy i pod korkiem
spustowym 3 (rys. F1/3) w bloku silnika. Polunij je.
- Zdejmij pokrywk wlewu 4 (rys. F1/4) chodnicy.
- Pozwl by pyn cakowicie spyn i upewnij si, e krce nie s zatkane.
- Sprawd stan wy oraz zamocowa i wymie, jeli trzeba.
- Przepucz obwd czyst wod i uyj rodka czyszczcego, jeli zachodzi potrzeba.
NAPENIANIE PYNEM
- Dokr zawr spustowy 2 (rys. F1/2) i korek spustowy 3 (rys. F1/3) (moment dokrcania
40 N.m).
- Powoli napeniaj obwd pynem chodzcym (patrz: 3 - KONSERWACJA:
SMAROWANIE I PALIWO) do rodka wskanika 5 (rys. F1/4) przez wlew 6 (rys. F1/4).
- Za z powrotem pokrywk wlewu 4 (rys. F1/4).
- Wcz silnik na kilka minut na wolnym biegu.
- Sprawd czy s wycieki.
- Za ponownie oson 1 (rys. F1/1).
- Sprawd poziom i uzupenij, jeli trzeba.
Silnik wysokoprny nie posiada adnego zabezpieczenia przed korozj i musi by
napeniony przez cay rok mieszanin odporn na mrz zawierajc 25 % glikolu
etylenowego.
F1/1
F1/2
F1/3
F1/4
3
1
5
6
4
2
3 - 41
F1 - PYN CHODZCY
SPUSZCZANIE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
Te operacje naley wykonywa w miar potrzeb co dwa lata na pocztku zimy. Ustaw
wzek poziomo, zatrzymaj silnik i poczekaj a bdzie zimny.
SPUSZCZANIE PYNU
- Otwrz mask silnika.
- Zdejmij oson 1 (rys. F1/1).
- Pod przewodem gitkim 2 umieci pojemnik (rys. F1/2) na chodnicy i korku
spustowym 3 (rys. F1/3) bloku silnika. Wyj przewd gitki i poluzowa korek
spustowy.
- Zdejmij pokrywk wlewu 4 (rys. F1/4) chodnicy.
- Pozwl by pyn cakowicie spyn i upewnij si, e krce nie s zatkane.
- Sprawd stan wy oraz zamocowa i wymie, jeli trzeba.
- Przepucz obwd czyst wod i uyj rodka czyszczcego, jeli zachodzi potrzeba.
NAPENIANIE PYNEM
- Przewd gitki 2 umieci na miejscu i umocowa (rys. F1/2) oraz korek spustowy 3
(rys. F1/3) (moment obrotowy 40 N.m).
- Powoli napenia ukad chodzenia (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) do
12 mm pod otworem wlewowym 5 (rys. F1/4).
- Za z powrotem pokrywk wlewu 4 (rys. F1/4).
- Wcz silnik na kilka minut na wolnym biegu.
- Sprawd czy s wycieki.
- Za ponownie oson 1 (rys. F1/1).
- Sprawd poziom i uzupenij, jeli trzeba.
Silnik wysokoprny nie posiada adnego zabezpieczenia przed korozj i musi by
napeniony przez cay rok mieszanin odporn na mrz zawierajc 25 % glikolu
etylenowego.
F1/2
F1/4
4
5
F1/1
1
2
F1/3
3
G - KONSERWACJA OKRESOWA
G1 - UKAD PALIWOWY
ODPOWIETRZANIE
T operacj wykonujemy tylko w przypadku gdy:
Wyminiony zosta jaki element ukadu paliwowego.
Oprniny by zbiornik paliwa.
Paliwo zostao zuyte do koca.
Sprawdzi czy poziom paliwa w baku jest wystarczajcy i odpowietrza w kolejnoci:
- Otwrz mask silnika.
- Uruchomi zasilanie na 3 minuty, co pozwoli pompie usun powietrze z filtra.
- Wyczy zasilanie kulczykiem w stacyjce.
ODPOWIETRZANIE WTRYSKIWACZY
- Zdj oson wtryskiwaczy 1 (rys. G1/1).
- Odkrci przewody cinieniowe 2 (rys. G1/2) na wszystkich wtryskiwaczach.
- Uruchomi starter tak dugo a powietrze zostanie wypchnite przez przewody
cinieniowe 2 (rys. G1/2).
Nie wolno uruchamia zaponu na czas duszy ni 30 sek, a nastpnie poz-woli
ostygn rozrusznikowi przed nastpn prb.
- Dokrci przewody cinieniowe wtryskiwaczy po odpowietrzeniu (moment obr. 30 Nm).
- Silnik jest gotowy do uruchomienia.
- Pozwl popracowa silnikowi prze 5 minut na wolnych obrotach by upewni si e
wtryskiwacze zostay prawidowo odpowietrzone.
UWAGA: Jeli silnik nie pracuje rytmicznie lub przerywa prac naley sprawdzi moliwe
wycieki w ukadzie niskocinieniowym silnika. Jeli ich nie ma skontaktowa si z dealerem.
G2 - KOA
WYMIANA
W przypadku wymiany koa na drodze publicznej naley upewni si czy przestrzegane
s nastpujce punkty:
Do tej operacji zalecamy uy podnonika hydraulicznego MANITOU, nr ref. 505507 i
podprk zabezpieczajc MANITOU, nr ref. 554772.
- Zatrzyma wzek podnonikowy, jeli moliwe na rwnym i twardym gruncie.
- Aby zatrzyma wzek podnonikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI
I BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJA JAZDY WZKIEM NIEOBCIONYM I
OBCIONYM).
- Wczy wiata ostrzegawcze.
- Unieruchomi wzek w obu kierunkach na osi przeciwnej do zmienianego koa.
- Odblokowa nakrtki koa, ktre bdzie zmieniane.
- Umieci podnonik pod pochw mostu napdowego moliwie jak najbliej koa i
wyregulowa podnonik (rys. G2/1).
- Podnie koo a uniesie si znad ziemi i podoy pod o podprk zabezpieczajc
(rys. G2/2).
- Wykrci cakiem nakrtki koa i zdj je.
- Zdj koo ruchami postpowo-zwrotnymi i potoczy je na bok.
- Nasun nowe koo na piast koa.
- Umieci nakrtki rcznie, w razie potrzeby nasmarowa je.
- Zdj podprk zabezpieczajc i obniy wzek za pomoc podnonika.
- Dokrci nakrtki koa za pomoc klucza dynamometrycznego (patrz: 3 -
KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO
10 GODZIN EKSPLOATACJI odnonie momentu obrotowego przy dokrcaniu).
3 - 42
G2/1
G2/2
G1/1
G1/2
2
2
2
2
1
G3 - WZEK PODNONIKOWY
HOLOWANIE
Nie holuj wzka z prdkoci wiksz ni 25 km/godz.
- Ustaw dwigni kierunku "do przodu/wstecz" i skrzyni biegw w pooenie neutralne (stosownie do modelu wzka
podnonikowego).
- Zwolnij hamulec postojowy.
- Wcz wiata ostrzegawcze.
- Jeli silnik nie pracuje, nie bdzie wspomagania kierownicy ani hamulcw. Posuguj si kierownic i pedaem hamulca powoli
unikajc gwatownych ruchw.
G4 - WZEK PODNONIKOWY
UNOSZENIE
- Przy unoszeniu naley uwzgldni pooenie rodka cikoci
wzka podnonikowego (rys. G4/1).
A = 1320 mm B = 1240 mm MLT 630 . . . . . .
A = 1455 mm B = 1105 mm MLT 634 . . . . . .
A = 1370 mm B = 1190 mm MLT 731 . . . . . .
A = 1480 mm B = 1080 mm MT 732 Srie B-E2
A = 1465 mm B = 1095 mm MT 932 Srie B-E2
- Haki umieci w przewidzianych do tego miejscach (rys. G4/2 i
G4/3).
3 - 43
A B
G4/1
G4/2
G4/3
MLT 630/634/731 . . . . . .
G4/3
MT 732/932 . . . . . .
3 - 44
G5 - WZEK PODNONIKOWY UYWANY NA PLATFORMIE
TRANSPORT
Naley zapewni przestrzeganie instrukcji dotyczcych bezpieczestwa zwizanych z
platform przed zaadowaniem wzka podnonikowego sprawdzi czy kierowca jest
poinformowany o wymiarach i masie wzka podnonikowego (patrz: 2 - OPIS:
CHARAKTERYSTYKA).
Naley zapewni, aby platforma miaa wymiary i nono dostateczn do transportu
wzka podnonikowego. Trzeba rwnie sprawdzi dopuszczalne cinienie powierzchni
stykowej platformy w zwizku z wzkiem podnonikowym.
W przypadku wzkw podnonikowych z silnikiem z turbodoadowaniem naley zatka
rur wydechow, aby zapobiec obracaniu si wau turbosprarki bez smaru podczas
transportu pojazdu.
ZAADUNEK WZKA PODNONIKOWEGO
- Zablokowa koa platformy.
- Umocowa rampy zaadowcze, w taki sposb, aby uzyska moliwie jak najmniejszy
kt do podniesienia wzka podnonikowego.
- Zaadowa wzek podnonikowy rwnolegle do platformy.
- Wyczy wzek podnonikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJA JAZDY WZKIEM NIEOBCIONYM I
OBCIONYM).
ZABEZPIECZANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO TRANSPORTU
- Przymocowa podstawki klinowe do platformy z przodu i z tyu kadego koa (rys.
G5/1).
- Przymocowa rwnie podstawki klinowe do platformy po wewntrznej stronie
kadego koa (rys. G5/2).
- Umieci wzek podnonikowy na platformie za pomoc lin o dostatecznej
wytrzymaoci. Z przodu wzka podnonikowego, w punktach mocowania 1 (rys. G5/3)
i z tyu, na sworzniu holowniczym 2 (rys. G5/4).
- Napi liny (rys. G5/5).
G5/1
G5/2
G5/5
G5/3
G5/4
MLT 630/634/731 . . . . . .
G5/4
MT 732/932 . . . . . .
2
2
1 1
3 - 45
G6 - REFLEKTORY PRZEDNIE
REGULACJA
ZALECANE USTAWIENIA
(zgodnie z norm ECE-76/756 76/761 ECE20)
wiata mijania ustawi -2 % w odniesieniu do linii poziomej
reflektorw przednich.
PROCEDURA REGULACJI
- Wzek podnonikowy ustawi bez obcienia w pozycji
transportowej prostopadle do biaej ciany, na paskiej, rwnej
nawierzchni (rys. G6).
- Sprawdzi cinienie w oponach (patrz: 2 - OPIS:
CHARAKTERYSTYKA).
- Wczy ustawi dwigni zmiany kierunku jazdy w pozycji jaowej
i zwolni hamulec rczny.
Obliczenie wysokoci wiate mijania (h2)
h1 = Wysoko wiata mijania w odniesieniu do ziemi.
h2 = Wysoko wyregulowanych wiata mijania.
l = Odlego midzy wiatami mijania a bia cian.
h1
+%
-%
l
h1
h2
-
2
%
h2 = h1 - (l x 2 / 100)
G6
3 - 46
H - CO DWA LATA (OPCJA KLIMATYZACJA)
OSTRZEENIE: POD ADNYM POZOREM NIE WOLNO SAMODZIELNIE USUWA NIEPRAWIDOWOCI W DZIAANIU
KLIMATYZACJI. ABY NAADOWA UKAD NALEY ZAWSZE SKONTAKTOWA SI Z DEALEREM, KTRY DYSPONUJE
ODPOWIEDNIMI CZCIAMI ZAMIENNYMI, WIEDZ FACHOW I NIEZBDNYMI NARZDZIAMI.
- Pod adnym pozorem nie wolno otwiera ukadu bowiem spowodowaoby to strat chodziwa.
- Ukad chodzenia zawiera gaz, ktry w pewnych okolicznociach moe by niebezpieczny. Gaz ten, chodziwo R 134a jest
bezbarwny, nie ma zapachu i jest ciszy od powietrza.
W przypadku wdychania tego gazu osob poszkodowan naley wyprowadzi na wiee powietrze, w razie potrzeby poda
tlen lub zastosowa sztuczne oddychanie i wezwa lekarza.
W przypadku kontaktu tego gazu ze skr, naley j natychmiast przemy pod biec wod i usun zanieczyszczon
odzie.
W przypadku kontaktu gazu z oczami, przepuka je w czystej wodzie przez 15 minut i wezwa lekarza.
- adowarka jest wyposaona we wskanik poziomu oleju - w adnym razie nie wolno go
odkrca, bowiem spowoduje to rozhermetyzowanie instalacji. Poziom oleju sprawdza
si jedynie przy wymianie oleju w ukadzie.
H1 - CZYSZCZENIE SKRAPLACZA I WOWNICY PAROWNIKA (*)
H2 - CZYSZCZENIE ZBIORNIKA SKROPLIN I ZAWORU BEZPIECZESTWA (*)
H3 - ZBIERANIE CHODZIWA W CELU WYMIANY FILTRA-SUSZARKI (*)
H4 - PONOWNE NAPENIANIE CHODZIWEM I SPRAWDZANIE STEROWANIA TERMOSTATYCZNEGO I
PRZECZNIKW CINIENIOWYCH (*)
UWAGA: Przy otwieraniu zespou parownika naley pamita, aby wymieni uszczelk pokrywy.
(*): (SKONSULTOWA SI Z DEALEREM).
4 - 1
4 -
4 -
OSPRZT
OSPRZT
DODATKOWY
DODATKOWY
4 - 2
4 - 3
4 - 5
4 - 6
4 - 6
4 - 7
4 - 8
4 - 8
4 - 8
4 - 8
4 - 7
4 - 8
4 - 9
4 - 9
4 - 10
4 - 10
4 - 11
4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 11
4 - 12
4 - 13
4 - 13
4 - 14
4 - 14
4 - 15
4 - 16
4 - 16
4 - 16
4 - 16
4 - 15
4 - 16
4 - 17
4 - 17
4 - 18
4 - 18
4 - 20
4 - 28
SPIS TRECI
WPROWADZENIE
STEROWANIE CHWYTANIEM ZAINSTALOWANEGO OSPRZTU
A - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I RCZNYCH URZDZE BLOKUJCYCH
B - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNYCH URZDZE BLOKUJCYCH (OPCJA)
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
C - OSPRZT HYDRAULICZNY I RCZNE URZDZENIA BLOKUJCE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
D - OSPRZT HYDRAULICZNY I HYDRAULICZNE URZDZENIA BLOKUJCE (OPCJA)
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
DANE TECHNICZNE OSPRZTU
OSONY OSPRZTU
4 - 4
4 - 5
WPROWADZENIE
- Z wzkiem podnonikowym uywa wolno jedynie wymiennego wyposaenia. Wyposaenie to nazywa si: OSPRZTEM.
- Firma MANITOU gwarantuje szerok gam osprztu, specjalnie przeznaczonego i doskonale pasujcego do danego modelu
wzka podnonikowego.
- Osprzt dostarczany jest z charakterystyk udwigw dotyczc danego wzka. Instrukcja obsugi i charakterystyka
udwigw powinny by przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach w wzku podnonikowym. W przypadku
osprztu standardowego, uycie go powinno by zgodne z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
Uytkownicy wzkw MT 932 Srie B-E2 powinni pamita, e s to wzki podnonikowe przeznaczone zasadniczo do
transportu wewntrznego. Dozwolone jest sporadyczne uywanie z ykami CBC 800/900 i CBR 900/1000, ale w adnym razie
niedozwolone jest intensywne uywanie ich do trudnych zastosowa (do prac w kamienioomach, wysypiskach mieci,
przeadunku zboa, prac rolnych itp.).
Ponadto uywanie wzka podnonikowego z ykami CBC 800/900 i CBR 900/1000 powinno odbywa si z cakowicie
wsunitym wysignikiem, aby zmniejszy obcienie gowicy wysignika.
Zabronione jest uywanie innych yek, takich jak CBA, CBC, CBM, CBR, CB, CBG i wide do obornika FFGR.
- Niektre okrelone zastosowania wymagaj dostosowania osprztu, ktry nie jest dostarczany w wersjach cennikowych.
Istniej opcjonalne rozwizania - w tej sprawie naley skonsultowa si z dealerem.
Kady osprzt z adunkiem zawieszonym (wcigarka, uraw, uraw z wcigark, hak, itp.) KONIECZNIE musi by uywany
z wzkiem podnonikowym wyposaonym w urzdzenie wyczajce ruchy hydrauliczne. W takim przypadku wyczanie
ruchw hydraulicznych musi by wczone, a posadowienie poprzeczne podwozia idealnie poziome.
Jedynie osprzt zatwierdzony przez firm MANITOU moe by uywany z naszymi wzkami podnonikowymi (patrz: 4 -
OSPRZT DODATKOWY: SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZTU). Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci w
przypadku modyfikacji lub adaptacji osprztu przeprowadzonych bez jego wiedzy.
W zalenoci od wielkoci osprztu, niektre jego elementy mog - gdy wysignik jest opuszczony i wsunity - styka si
oponami k przednich i powodowa ich uszkodzenie, jeli uruchomione jest wybieranie w kierunku wysypywania. ABY
WYELIMINOWA TO RYZYKO, TELESKOP NALEY WYSUN NA ODLEGO DOSTATECZN DLA DANEGO WZKA
PODNONIKOWEGO I OSPRZTU, ABY KONTAKT TAKI NIE BY MOLIWY.
Maksymalne obcienia okrelone s przez nono wzka podnonikowego z uwzgldnieniem masy osprztu i rodka
cikoci. W przypadku osprztu o nonoci mniejszej ni nono wzka podnonikowego nie wolno przekracza tej granicy.
4 - 6
DOCZANIE OSPRZTU
A - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I RCZNYCH URZDZE BLOKUJCYCH
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
BLOKADA RCZNA
- Umie trzpie mocowania i zawleczk we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzdzie (rys.
D). Nie zapomnij zaoy zawleczki.
ZWALNIANIE RCZNE
- Postpowa w kolejnoci odwrotnej do podanej powyej w czci BLOKADA RCZNA,
jednoczenie sprawdzajc czy zawleczka i zacisk umieszczone s z powrotem we
wsporniku (rys. A).
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
D
4 - 7
B - NARZDZIE ZAWIESZANE BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNE
URZDZENIE MOCUJCE (OPCJA)
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Zawsze zamykaj zawr w pooeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzdzia, aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
HYDRAULICZNE ZWALNIANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 2 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
WYCZANIE STEROWANIA HYDRAULICZNYM ZWALNIANIEM
Moesz wymienia narzdzie bez opuszczania stanowiska sterowania wyczajc
zasilanie elektryczne sterowania hydraulicznego.
- Pozostaw zawr w pooeniu A (rys. D).
- Uyj przecznika 3 (rys. F) by odczy zasilanie od sterowania hydraulicznego. Obwd
jest nieczynny, gdy wskanik 4 (rys. F) wieci.
Zawsze odczaj zasilanie elektryczne w obwodzie przecznikiem 3 (rys. F) po kadej
wymianie narzdzia by unikn niepodanego zwolnienia narzdzia i uywa go
cakowicie bezpiecznie.
A
B
C
F E
D
B
A
1
2
3
4
4 - 8
B - NARZDZIE ZAWIESZANE BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNE
URZDZENIE MOCUJCE (OPCJA)
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Zawsze zamykaj zawr w pooeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzdzia, aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
HYDRAULICZNE ZWALNIANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
WYCZANIE STEROWANIA HYDRAULICZNYM ZWALNIANIEM
Moesz wymienia narzdzie bez opuszczania stanowiska sterowania wyczajc
zasilanie elektryczne sterowania hydraulicznego.
- Pozostaw zawr w pooeniu A (rys. D).
- Uyj przecznika 2 (rys. F) by odczy zasilanie od sterowania hydraulicznego. Obwd
jest nieczynny, gdy wskanik 3 (rys. F) wieci.
Zawsze odczaj zasilanie elektryczne w obwodzie przecznikiem 2 (rys. F) po kadej
wymianie narzdzia by unikn niepodanego zwolnienia narzdzia i uywa go
cakowicie bezpiecznie.
E
1
A
B
C
D
B
A
F
2
3
4 - 9
B - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNEGO BLOKOWANIA (OPCJA)
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Pchnij dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) do przodu by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Po zamocowaniu narzdzia zawsze zamyka zawr w pooeniu B (rys. D), aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Pocignij dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) do tyu by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
E
1
A
B
C
D
B
A
4 - 10
B - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I HYDRAULICZNEGO BLOKOWANIA (OPCJA)
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Unie i popchn dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) w prawo, aby zamocowa
cakowicie osprzt na karetce.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Po zamocowaniu narzdzia zawsze zamyka zawr w pooeniu B (rys. D), aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Unie i popchn dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) w lewo, aby odczy cakowicie
osprzt.
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
E
A
B
C
D
B
A
1
4 - 11
C - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RCZNE URZDZENIE
MOCUJCE
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE RCZNE
- Umie trzpie mocowania i zawleczk we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzdzie (rys.
D). Nie zapomnij zaoy zawleczki.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przyciski 1 i 2 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
RCZNE ZWALNIANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Postpuj odwrotnie do zalece podanych wyej dla mocowania rcznego, sprawdzajc
czy umiecie z powrotem trzpie mocowania i zawleczk go we wsporniku (rys. A).
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
E
1
2
A
B
C
D
4 - 12
C - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RCZNE URZDZENIE
MOCUJCE
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE RCZNE
- Umie trzpie mocowania i zawleczk we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzdzie (rys.
D). Nie zapomnij zaoy zawleczki.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przycisk 1 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy w gr i w d.
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
RCZNE ZWALNIANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Postpuj odwrotnie do zalece podanych wyej dla mocowania rcznego, sprawdzajc
czy umiecie z powrotem trzpie mocowania i zawleczk go we wsporniku (rys. A).
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
D
E
1
4 - 13
C - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RCZNE URZDZENIE
MOCUJCE
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE RCZNE
- Umie trzpie mocowania i zawleczk we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzdzie (rys.
D). Nie zapomnij zaoy zawleczki.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w
tym celu zalepkami.
ODBLOKOWANIE RCZNE I ODCZENIE OSPRZTU
- Postpuj odwrotnie do zalece podanych wyej dla mocowania rcznego, sprawdzajc
czy umiecie z powrotem trzpie mocowania i zawleczk go we wsporniku (rys. A).
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
D
E
1
4 - 14
C - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I RCZNE URZDZENIE
MOCUJCE
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE RCZNE
- Umie trzpie mocowania i zawleczk we wsporniku (rys. A) i zamocuj narzdzie (rys.
D). Nie zapomnij zaoy zawleczki.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi
w tym celu zalepkami.
ODBLOKOWANIE RCZNE I ODCZENIE OSPRZTU
- Postpuj odwrotnie do zalece podanych wyej dla mocowania rcznego, sprawdzajc
czy umiecie z powrotem trzpie mocowania i zawleczk go we wsporniku (rys. A).
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
D
E
1
4 - 15
D - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I HYDRAULICZNE
URZDZENIE MOCUJCE (OPCJA)
MLT 630 Turbo Srie B-E2
MLT 731 Turbo Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przyciski 1 i 2 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Zawsze zamykaj zawr w pooeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzdzia, aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
HYDRAULICZNE ZWALNIANIE I ODCZANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Zamknij zawieszone narzdzie.
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 2 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przyciski 1 i 2 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy.
- Odcz szybkozcza od zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
E
D
B
A
1
2
4 - 16
D - NARZDZIE ZAWIESZANE HYDRAULICZNE I HYDRAULICZNE
URZDZENIE MOCUJCE (OPCJA)
MLT 630 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 Turbo LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU Srie B-E2
MLT 634 -120 LSU POWERSHIFT Srie B-E2
MLT 731 Turbo LSU Srie B-E2
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przycisk 1 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy w gr i w d.
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Zawsze zamykaj zawr w pooeniu B (rys. D) po zamocowaniu narzdzia, aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
HYDRAULICZNE ZWALNIANIE I ODCZANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Zamknij zawieszone narzdzie.
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Wcinij przycisk 1 (rys. E) na dwigni rozdzielacza by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
- Zatrzymaj silnik i pozostaw stacyjk zaponu wzka wczon.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego wciskajc przycisk 1 (rys. E) na dwigni
rozdzielacza 4 - 5 razy w gr i w d.
- Odcz szybkozcza od zawieszanego narzdzia.
Sprawd czy szybkozcza s czyste i osaniaj nieuywane otwory dostarczonymi
osonami.
OKADANIE NARZDZIA
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
E
1
A
B
C
D
B
A
4 - 17
D - OSPRZT HYDRAULICZNY I MOCOWANIE HYDRAULICZNE (OPCJA)
MT 732 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
MT 932 Srie B-E2 (a do maszyny nr 228560)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Pchnij dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) do przodu by w peni zamocowa zawieszane
narzdzie do nonika.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi
w tym celu zalepkami.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Po zamocowaniu narzdzia zawsze zamyka zawr w pooeniu B (rys. D), aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE I ODCZENIE OSPRZTU
- Zamknij zawieszone narzdzie.
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Pocignij dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) do tyu by w peni odblokowa zawieszane
narzdzie.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Odcz szybkozcza od zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w
tym celu zalepkami.
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
E
1
A
B
C
D
B
A
4 - 18
D - OSPRZT HYDRAULICZNY I MOCOWANIE HYDRAULICZNE (OPCJA)
MT 732 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
MT 932 Srie B-E2 (poczwszy od maszyny nr 228561)
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci, aby
przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy drki na cylindrze blokujcym s wsunite (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli karetk
do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE HYDRAULICZNE
- Ustaw zawr w pooeniu A (rys. D) co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Unie i popchn dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) w prawo, aby zamocowa
cakowicie osprzt na karetce.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w
tym celu zalepkami.
- Zamknij zawr w pooeniu B (rys. D) co oznacza e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest zamknity.
Po zamocowaniu narzdzia zawsze zamyka zawr w pooeniu B (rys. D), aby unikn
przypadkowego odblokowania narzdzia i korzysta z niego bezpiecznie.
ODBLOKOWANIE HYDRAULICZNE I ODCZENIE OSPRZTU
- Zamknij zawieszone narzdzie.
- Ustaw zawr z pooenie A (rys. D), co oznacza, e obwd hydrauliczny mocowania
zawieszanego narzdzia jest otwarty.
- Unie i popchn dwigni rozdzielacza 1 (rys. E) w lewo, aby odczy cakowicie
osprzt.
- Zatrzymaj silnik.
- Uwolnij cinienie z obwodu hydraulicznego uywajc dwigni rozdzielacza1 (rys. E).
- Odcz szybkozcza od zawieszanego narzdzia.
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w
tym celu zalepkami.
ZDEJMOWANIE OSPRZTU
- Postpuj w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie PODNOSZENIE
NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc czy odkadasz narzdzie pasko na ziemi i
w pozycji zoonej.
A
B
C
D
B
A
E
1
4 - 19
4 - 20
SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZTU
KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH
TFF 35 MT-1040 TFF 35 MT-1300
NR CZCI 654093 654094
Nono nominalna 3500 Kg 3500 Kg
Szeroko 1040 mm 1300 mm
Masa 300 Kg 340 Kg
KARETKA O SWOBODNYM PRZESUWIE BOCZNYM WIDE
TFF 35 MT-1040 DL TFF 35 MT-1300 DL
NR CZCI 654095 654096
Nono nominalna 3500 Kg 3500 Kg
Przesuw boczny 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Szeroko 1040 mm 1300 mm
Masa 345 Kg 385 Kg
SWOBODNIE USTAWIANE WIDY
NR CZCI 415801
Przekrj 125 x 45 x 1200 mm
Masa 68 Kg
4 - 21
STANDARDOWA KARETKA Z PRZECHYLNYMI WIDAMI
PFB 35 N MT-1260 S2 PFB 35 N MT-1470 S2 PFB 35 N MT-1580 S2
NR CZCI 653744 653745 653746
Nono nominalna 3500 Kg 3500 Kg 3500 Kg
Szeroko 1260 mm 1470 mm 1580 mm
Masa 103 Kg 126 Kg 131 Kg
STANDARDOWA KARETKA PRZESUWNA JEDNOSTRONNIE
TDL 3T L1260 FEM3 TDL 5T L1470 FEM3 TDL 5T L1580 FEM3
NR CZCI 556359 556361 556362
Nono nominalna 3000 Kg 5000 Kg 5000 Kg
Przesuw boczny 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Szeroko 1260 mm 1470 mm 1580 mm
Masa 110 Kg 192 Kg 200 Kg
WIDY STANDARDOWE
NR CZCI 415618
Przekrj 125 x 45 x 1200 mm
Masa 72 Kg
PODTRZYMKA ADUNKU
NR CZCI 556008 555325 556010
Szeroko 1260 mm 1470 mm 1580 mm
Masa 36 Kg 39 Kg 41 Kg
4 - 22
YKA BUDOWLANA
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBC 700 L1950 S2 CBC 800 L2250 S3 CBC 900 L2450 S3
NR CZCI 654472 * 654471 654470
Nono nominalna 697 L 814 L 893 L
Szeroko 1950 mm 2250 mm 2450 mm
Masa 326 Kg 364 Kg 390 Kg
OPATA MECHANICZNA
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBR 780 L1950 CBR 900 L2250 S2 CBR 1000 L2450 S2
NR CZCI 570613 * 653749 654716
Nono nominalna 778 L 904 L 990 L
Szeroko 1950 mm 2250 mm 2450 mm
Masa 328 Kg 360 Kg 381 Kg
YKA DO ZIARNA
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBA 1500 S3 L2450 CBA 1800 S3 L2250
NR CZCI 570547 * 570550 *
Nono nominalna 1502 L 1820 L
Szeroko 2450 mm 2250 mm
Masa 514 Kg 571 Kg
CBA 2000 S3 L2450 CBA 2500 S3 L2450
NR CZCI 570551 * 570553 *
Nono nominalna 1998 L 2508 L
Szeroko 2450 mm 2450 mm
Masa 607 Kg 701 Kg
YKA DO ZIARNA (NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWD TNCA)
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBA 1500 S3 L2450 LDR CBA 2000 S3 L2450 LDR CBA 2500 S3 L2450 LDR
NR CZCI 570548 * 570552 * 570554 *
Nono nominalna 1502 L 1998 L 2508 L
Szeroko 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Masa 585 Kg 678 Kg 772 Kg
4 - 23
4 X1 YKA WIELOCZYNNOCIOWA
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CB4X1-700 L1950 CB4X1-850 L2300 CB4X1-900 L2450
NR CZCI 654434 * 654433 * 654432 *
Nono nominalna 700 L 850 L 900 L
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Masa 615 Kg 704 Kg 738 Kg
YKA WIELOCZYNNOCIOWA (NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWD TNCA)
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBM 2450 LDR S5
NR CZCI 653784 *
Nono nominalna 1,03 m3
Szeroko 2450 mm
Chwytak 11
Masa 790 Kg
4 - 24
YKA Z CHWYTAKIEM
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBG 1950 S4 CBG 2300 S4 CBG 2450 S4
NR CZCI 653002 * 653005 * 653010 *
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 552 Kg 609 Kg 630 Kg
YKA Z CHWYTAKIEM (DO ODPADW PRZEMYSOWYCH NIE POWODUJCYCH ZAGROE)
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBG 1950 DIB S4 CBG 2300 DIB S4 CBG 2450 DIB S4
NR CZCI 653016 * 653018 * 653020 *
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 678 Kg 740 Kg 767 Kg
YKA Z CHWYTAKIEM (Z ZAMKNITYMI BOKAMI, NAWROTNA I ZDEJMOWANA KRAWD TNCA)
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBG 1950 JFD-LDR S4 CBG 2300 JFD-LDR S4 CBG 2450 JFD-LDR S4
NR CZCI 653003 * 653006 * 653009 *
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 655 Kg 715 Kg 742 Kg
YKA Z CHWYTAKIEM (CHWYTAK ZAMKNITY)
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
CBG 2300 GF S4
NR CZCI 653008 *
Nono nominalna 1,2 m3
Szeroko 2300 mm
Chwytak 8
Masa 637 Kg
4 - 25
POJEMNIK DO MIESZANKI BETONOWEJ (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)
BB 500 S4 BBH 500 S4
NR CZCI 654409 654410
Nono nominalna 500 L/1300 Kg 500 L/1300 Kg
Szeroko 1100 mm 1100 mm
Masa 210 Kg 230 Kg
POJEMNIK DO MIESZANKI BETON. ZE SPUSTEM (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)
BBG 500 S4 BBHG 500 S4
NR CZCI 654411 654412
Nono nominalna 500 L/1300 Kg 500 L/1300 Kg
Szeroko 1100 mm 1100 mm
Masa 210 Kg 230 Kg
POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)
GL 300 S2 GL 400 S2 GL 600 S2
NR CZCI 174371 174372 174373
Nono nominalna 300 L/660 Kg 400 L/880 Kg 600 L/1320 Kg
Masa 149 Kg 157 Kg 277 Kg
GL 800 S2
NR CZCI 174374
Nono nominalna 800 L/1760 Kg
Masa 308 Kg
ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU
NR CZCI 653750
POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)
GL 1000 S2 GL 1500 S2
NR CZCI 174375 174376
Nono nominalna 1000 L/2200 Kg 1500 L/3300 Kg
Masa 325 Kg 375 Kg
ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU
NR CZCI 653750
4 - 26
WIDY DO OBORNIKA Z CHWYTAKIEM
* Wyjtek MT 932 Srie B-E2
FFGR 30 MT 2100 S5 FFGR 30 MT 2400 S5 FFGR 30 MT 2100 DR
NR CZCI 556843 * 570594 * 570728 *
Nono nominalna 1700 Kg 1700 Kg 1700 Kg
Szeroko 2100 mm 2400 mm 2100 mm
Palec 10 12 10 (palec okrgy)
Chwytak 7 8 7
Masa 567 Kg 606 Kg 567 Kg
4 - 27
URAW
MUSI by uywana z wzkiem podnonikowym wyposaonym w hydrauliczne urzdzenie
wyczajce ruch.
P 600 MT S3
NR CZCI 653228
Nono nominalna 600 Kg
Masa 170 Kg
URAW
MUSI by uywana z wzkiem podnonikowym wyposaonym w hydrauliczne urzdzenie
wyczajce ruch.
P 4000 MT S2
NR CZCI 653226
Nono nominalna 4000 Kg/1200 Kg
Masa 210 Kg
URAW Z WCIGARK
MUSI by uywana z wzkiem podnonikowym wyposaonym w hydrauliczne urzdzenie
wyczajce ruch.
PT 600 MT S6
NR CZCI 708538
Nono nominalna 600 Kg
Masa 288 Kg
URAW WIELOKIERUNKOWY 15/15
MUSI by uywana z wzkiem podnonikowym wyposaonym w hydrauliczne urzdzenie
wyczajce ruch.
PO 600 L2500 S2 PO 1000 L1500 S2 PO 2000 L1000 S2
NR CZCI 653230 653231 653232
Nono nominalna 600 Kg 1000 Kg 2000 Kg
Masa 280 Kg 230 Kg 210 Kg
4 - 28
OSONY OSPRZTU
OCHRANIACZ YKI
UWAGA: Naley zawsze upewni si, e szeroko wybranego ochraniacza jest mniejsza lub rwna szerokoci yki.
NR CZCI 206734 206732 206730
Szeroko 1375 mm 1500 mm 1650 mm
NR CZCI 235854 206728 206726
Szeroko 1850 mm 1950 mm 2000 mm
NR CZCI 223771 223773 206724
Szeroko 2050 mm 2100 mm 2150 mm
NR CZCI 206099 206722 223775
Szeroko 2250 mm 2450 mm 2500 mm
OCHRANIACZ WIDE
NR CZCI 227801
OCHRANIACZ WIDE DO OBORNIKA
NR CZCI 230689