Vous êtes sur la page 1sur 4

1

Cele mai c`utate 50 monografii contabile


Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro; www.contabilul.ro
Entit`]ile care \[i desf`[oar` activitatea \n sfera comer]ului practic` pen-
tru anumite produse, \n vederea sporirii atrac]iei cump`r`torilor, un sistem
de vnz`ri cu plata \n rate.
De regul`, se vnd cu plata \n rate bunuri de folosin]` \ndelungat` [i cu
valoare mare, cum ar fi: articole de mobilier, aparatur` electrocasnic` [i elec-
tronic`, att pentru persoane fizice, care pot fi [i salaria]i din cadrul entit`]ii,
ct [i c`tre persoane juridice.
|n cadrul politicii de vnz`ri, entitatea \[i stabile[te ca obiectiv distinct
gama de bunuri destinate vnz`rii cu plata \n rate, precum [i modul de pu-
blicitate a acestei activit`]i.
Indiferent de cump`r`tor, vnzarea de bunuri cu plata \n rate presupune
\ncheierea unui contract de vnzare-cump`rare \n rate \ntre entitatea
vnz`toare [i client.
|n cazul \n care vnzarea se efectueaz` c`tre popula]ie, deci clientul este persoan` fi-
zic`, \n vederea \ncheierii unui astfel de contract, acesta trebuie s` \ndeplineasc`, de
regul`, anumite criterii:
s` fac` dovada posibilit`]ii achit`rii ratelor e[alonate la termenele prev`zute \n contract;
s` prezinte 2 giran]i cu locuri de munc` permanente [i venituri salariale corespunz`-
toare;
s` fac` dovada c` au domiciliul stabil \n aceea[i localitate cu entitatea.
|n cazul vnz`rii c`tre o alt` entitate, clientul persoan` juridic` va pune la dispozi]ia
entit`]ii vnz`toare, documentele care s` con]in` datele de identificare ale entit`]ii
cump`r`toare.
|n general, la \ncheierea contractului se achit` un avans, care poate reprezenta o cot`
de 30 40% din valoarea bunurilor, iar diferen]a se \mparte \n cote egale, denumite rate.
Ratele sunt \mp`r]ite \n cote egale [i pot fi lunare, trimestriale sau pe alte perioade de
timp, \n func]ie de bunurile achizi]ionate.
Pentru vnzarea \n rate la care intervine creditul comercial se percepe o dobnd` ce
are aceea[i scaden]` cu ratele. |n practic`, dobnda aferent` vnz`rilor cu plata \n rate se
calculeaz` \n mai multe variante, \n func]ie de decizia entit`]ii sau negocierilor cu cum-
p`r`torul, astfel:
dobnda aplicat` la m`rimea ratei,
Contabilizarea vnz`rii
bunurilor cu plata \n rate
M
o
n
o
g
r
a
f
i
i
c
o
n
t
a
b
i
l
e
ec. Alexandra Iacobescu
2 RENTROP & STRATON
R
&
S
Cele mai c`utate 50 monografii contabile
dobnda aplicat` la restul de plat`,
dobnda aplicat` la restul de plat` \n sum` fix`.
|n condi]iile \n care are loc \ntrzierea pl`]ii ratelor, se percep penaliz`ri aplicate la valoarea ratei scadente neachi-
tate, pentru fiecare zi \ntrziere, iar \n cazul nerecuper`rii ratelor sau a bunului, se ac]ioneaz` \n justi]ie. Toate aceste ele-
mente se stipuleaz` \n contract.
De asemenea, \n contract exist` prevederi referitoare la obliga]iile p`r]ilor, obiectul contractului, modalitatea de plat`
[i r`spunderile p`r]ilor contractante.
Reflectarea \n contabilitate a veniturilor din vnzarea de bunuri se efectueaz` \n conformitate cu prevederile pct.
214 din Reglement`rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit`]ilor Economice Europene, parte component`
a Reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice
nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, astfel:
|n contabilitate, veniturile din vnz`ri de bunuri se \nregistreaz` \n momentul pred`rii bunurilor c`tre cump`r`tori,
al livr`rii lor pe baza facturii sau \n alte condi]ii prev`zute \n contract, care atest` transferul dreptului de proprietate
asupra bunurilor respective, c`tre clien]i.
Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc \n momentul \n care sunt \ndeplinite urm`toarele condi]ii:
a) entitatea a transferat cump`r`torului riscurile [i avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bu-
nurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaz` bunurile vndute la nivelul la care ar fi f`cut-o, \n mod normal, \n cazul de]inerii \n pro-
prietate a acestora [i nici nu mai de]ine controlul efectiv asupra lor, [i
c) veniturile [i, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzac]ie pot fi cuantificate.
Uzan]a general` prevede transferarea propriet`]ii [i a riscului asupra cump`r`torului la data achit`rii avansului,
dat` la care are loc [i livrarea bunului, cump`r`torul obligndu-se s` nu \nstr`ineze bunul pn` la data achit`rii inte-
grale.
Ca urmare, la vnzarea cu plata \n rate factura se \ntocme[te integral \n momentul livr`rii bunurilor. Exigibilitatea
T.V.A. intervine, \ns`, propor]ional la data fiec`rei scaden]e indiferent dac` rata a fost sau nu \ncasat`. Dobnda nu este
purt`toare de T.V.A., iar venitul \nregistrat \n contabilitate se recunoa[te integral pentru tot pre]ul de vnzare.
Societatea comercial` A livreaz` bunuri \n cadrul unui contract cu plata \n rate, la pre]ul de vnzare de 5.000 lei la
data de 30 iunie 2006, unui client al s`u B. Costul bunurilor cedate este de 4.200 lei. Avansul este de 30%, restul urmnd
a fi \ncasat \n 4 rate egale trimestriale. Rata dobnzii anuale este de 40%, T.V.A. 19%.
Societatea comercial` A \ntocme[te tabloul de rambursare a datoriei [i de scaden]` a ratelor, cunoscndu-se urm`-
toarele informa]ii:
rata dobnzii trimestriale este 10% (40% / 4 trimestre);
rata trimestrial` va fi de [5.000 (30% x 5.000)] / 4, respectiv 875;
avans [5.000 (30% x 5.000)] = 3.500.
Exemplu
3
Cele mai c`utate 50 monografii contabile
Revista Romn` de Monografii Contabile www.monografii.ro; www.contabilul.ro
Tabloul de rambursare
Not` explicativ`:
* 3.500 x 10% = 350
** 2.625 x 10% = 262
Reflectarea opera]iunilor \n contabilitatea societ=]ii A
|n contabilitatea societ`]ii comerciale A, \n calitate de vnz`tor, se vor efectua urm`toarele \nregistr`ri contabile:
5. Societatea comercial` A va recunoa[te \n contabilitate opera]iunile prezentate la punctul 3, cu sumele corespun-
z`toare termenelor de 31.12.2006, 31.03.2007 [i 30.06.2007, care se reg`sesc \n tabloul de rambursare.
Nr. Data Rata T.V.A. Dobnd` Total rat` Rest de rambursat
Avans 30.06.2006 1.500 285 0 1.785 5.040
(6.825 1.785)
1 30.09.2006 875 166 350* 1.391 3.649
(5.040 1.391)
2 31.12.2006 875 166 262** 1.303 2.346
(3.649 1.303)
3 31.03.2007 875 166 175 1.216 1.130
(2.346 1.216)
4 30.06.2007 875 167 88 1.130
Total 5.000 950 875 6.825
411 = % 6.825
Clien]i 707 5.000
Venituri din vnzarea m`rfurilor
4427***) 950
T.V.A. colectat`
472 875
Venituri \nregistrate \n avans
1. |nregistrarea facturii ini]iale la 30.06.2006:
5121 = 411 1.785
Conturi curente la b`nci Clien]i
2. |nregistrarea \ncas`rii avansului, la data de 30.06.2006:
472 = 766 350
Venituri \nregistrate \n avans Venituri din dobnzi
3. |nregistrarea dobnzii scadente la prima rat` (30.09.2006):
5121 = 411 1.391
Conturi curente la b`nci Clien]i
4. |ncasarea primei rate la data de 30.09.2006:
4 RENTROP & STRATON
R
&
S
Cele mai c`utate 50 monografii contabile
Reflectarea opera]iunilor \n contabilitatea societ=]ii B
Societatea comercial` B, \n calitate de cump`r`tor, va efectua \n contabilitate urm`toarele \nregistr`ri contabile:
5. Societatea comercial` B va recunoa[te \n contabilitate opera]iunile prezentate la punctul 3, cu sumele cores-
punz`toare termenelor de 31.12.2006, 31.03.2007 [i 30.06.2007, care se reg`sesc \n tabloul de rambursare.
|n condi]iile \n care bunurile livrate sunt contractate \n valut` (de exemplu, imobiliz`ri corporale), a c`ror decontare
se face \n lei la cursul de schimb valutar din ziua pl`]ii, baza de impozitare se corecteaz` cu diferen]a de pre] rezultat`
ca urmare a modific`rii cursului pie]ei valutare \n vigoare la data \ncas`rii fa]` de cel utilizat la data livr`rii.
Furnizorul este obligat s` emit` factura pentru diferen]e de pre] \n plus sau minus.
Pentru facturile de avansuri, regularizarea se efectueaz` astfel: la data livr`rii, factura de avans se storneaz` integral
[i se emite factura pentru contravaloarea integral` a bunurilor livrate. Baza de impozitare se determin` prin \nsumarea
valorilor \nscrise \n facturile de avans la cursul de schimb valutar din data \ncas`rii fiec`rui avans. Se eviden]iaz` [i taxa
pe valoarea ad`ugat` aferent`, astfel \nct suma facturat` beneficiarului s` nu fie majorat` artificial, respectiv redus`,
datorit` cre[terii/descre[terii cursului de schimb de la data livr`rii fa]` de cel de la data \ncas`rii de avansuri.
Not` explicativ`:
***) |ncepnd cu 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor Codului fiscal, taxa pe valoarea ad`ugat` se factureaz` \n sum` total`
indiferent de num`rul ratelor. Astfel, \n contabilitate nu se va mai reflecta T.V.A. neexigibil` aferent` fiec`rei rate. |n tabelul de ram-
bursare s-a men]inut T.V.A. aferent` ratelor, numai pentru fidelitatea acestora.
% = 401 6.825 total rate
Furnizori
371 5.000 pre] de vnzare
M`rfuri
4426 ***) 950 T.V.A. total
T.V.A. deductibil`
471 875 dobnda
Cheltuieli \nregistrate \n avans
1. |nregistrarea facturii ini]iale la 30.06.2006:
401 = 5121 1.785
Furnizori Conturi curente la b`nci
2. Plata avansului la 30.06.2006:
666 = 471 350
Cheltuieli privind dobnzile Cheltuieli \nregistrate \n avans
3. Scaden]a primei rate la 30.09.2006:
401 = 5121 1.391
Furnizori Conturi curente la b`nci
4. Plata primei rate la 30.09.2006:
ATEN}IE!