Vous êtes sur la page 1sur 3

1370

745
780
605
1230
865
735
760
915
1080
750
1490
944

TOTAL ANUAL PLUVIOMTRICO (mm)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MDIA ANUAL

1600
1400

1370
1230

1200
1000
745

800

915

865

780

735

760

2006

2007

605

600
400
200
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

ANOS

2008

1490

1080

[VALUE]

915
750

2008

2009

2010

2011 MDIA
ANUAL

MDIAS MENSAIS PLUVIOMTRICAS (mm)

Janeiro
37

Fevereiro
58

Maro
110

Abril
118

140
118

120

110

100
80
58

60
40

37

20
0
Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio
101

118

Junho
117

Julho
115

117

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro


64
34
12
15
22

115

101

64

34
22

Abril

Maio

Junho

Julho

MESES

Agosto

Setembro

12

15

Outubro

Novembro

Dezembro