Vous êtes sur la page 1sur 24

PESMA AVADHUTA

Budala misli, Ja sam telo.


Inteligentan ovek misli, Ja sam individualna dua sjedinjena sa telom.
Ali mudar ovek, u velianstvu svog znanja i duhovnoj diskriminaciji, vidi Sostvo
kao jedinu stvarnost, I misli, Ja sam Brahman.
! "ri "ankaraaria
#ivekaudamani
Prvo poglavlje - Prathamodhyayah
$
%aista, to je o milosti Bo&ijoj
'a znanje o Jedinstvu iznikne iznutra.
(ada je ovek naokon oslo)o*en
#elikog straha od &ivota i smrti.
+
Sve to ostoji u ovom svetu o)lika
Je nita drugo no Sostvo, i samo Sostvo.
,ako, onda, Beskonano da o)o&ava samo Se)e-
"iva je jedna nedeljiva celina.
/
0et sutilnih elemenata ija kom)inacija ini ovaj svet
Iluzorni su kao voda u ustinjskoj 1atamorgani2
,ome ja onda, da se klanjam-
Ja, jesam, )ez mrlje Jedno.
3
%aista, sav ovaj univerzum je samo moje Sostvo2
4iti je odeljen, niti neodeljen.
,ako ak I mogu tvrditi da ostoji-
5ogu samo da ga gledam sa u*enjem i du)okim otovanjem.
6
"ta je onda, srce najvie istine,
Sr& znanja, vrhunska mudrost-
(o je, Ja sam Sostvo, )ezo)lino Jedno2
0o sostvenoj rirodi, Ja sam sve7ro&imaju8i.
9
(aj jedini Bog koji sija u svemu,
Bezo)lian kao ne)o )ez o)laka,
Jeste ist, )ez mrlje, Sostvo svega.
Bez ikakve sumnje, Ja sam (o.
:
Ja sam )eskonano i neromenjivo Jedno2
Ja sam ista Svest, )ez ikakvih o)lika.
4e znam kako, ili kome se,
;adost i &alost javljaju u ovom svetu.
<
Ja nemam umnu karmu, ni do)ru ni lou2
Ja nemam telesnu karmu, ni do)ru ni lou.
Ja nemam ver)alnu karmu, ni do)ru ni lou.
Ja sam izvan ula2 Ja sam isti nektar
%nanja o Sostvu.
=
>m je )ezo)lian kao ne)o,
Iak, nosi milion lica.
Izgleda kao slike iz rolosti, ili kao svetovni o)lici2
Ali on nije vrhovno Sostvo.
$?
Ja sam Jedno2 Ja sam sve ovo.
Iak, Ja sam )ez razlike, izvan svih 1ormi.
,ako dakle, da smatram Sostvo-
,ao 4emani1estovano, i kao mani1estovani svet.
$$
(i si, tako*e, Jedno. ,ako ne shvata-
(i si neromenjivo Sostvo, isto unutar svakoga.
(i si zaista )ezgranian2 (i si sve7ro&imaju8a Svetlost.
,ako za te)e mo&e )iti )ilo kakve razlike izme*u dana i no8i-
$+
Shvati da je Sostvo nerekidno Bi8e,
Jedno unutar svega, )ez ikakve odele.
Ja je i su)jekat i vrhovni o)jekat meditacije2
,ako mo&e videti dvoje u (ome to je Jedno-
4i ro*enje ni smrt se ne odnosi na te)e2
(i nikad nisi )io telo.
'o)ro je oznato da Sve jeste Brahman2
Sveti sisi su to izjavili na razliite naine.
(i si (o to je i unutra i solja2
(i si "iva2 ti si sve svuda.
%ato si onda, u takvoj za)ludi-
%ato juri okolo kao relaeni duh-
4e ostoji neto kao sjedinjenost ili razdvojenost
ni za mene ni za te)e.
4ema mene, ni te)e, ni raznovrsnog sveta2
Sve je Sostvo, i jedino Sostvo.
(i ne mo&e )iti sluan, ni omirisan, ni kuan2
(i ne mo&e )iti vi*en, niti ose8an dodirom.
%aista, (i si konana Stvarnost2
%ato )i onda, tre)ao )iti uznemiren toliko-
4i ro*enje, ni smrt, ni aktivni um,
4i rostvo, ni oslo)o*enje, uote ne utie na te)e.
%ato onda, dragi moj, tuguje na ovaj nain-
(i i Ja nemamo ni ime ni o)lik.
@ ume, zato si tako u za)ludi-
%ato juri okolo kao relaeni duh-
0ostani svestan nedeljivog Sostva.
@tarasi se vezanosti2 )udi sre8an i slo)odan.
%aista, ti si neromenjiva Sutina svega2
(i si neokretno Jedinstvo2 ti si )ezgranina Slo)oda.
(i nema ni vezanosti ni averzije2
%ato se onda, )rine i odaje &elji-
+?.
Svi sveti sisi jednoglasno izjavljuju
Aista, )ezo)lina Stvarnost )ez razlike,
Jeste Sutina svih o)lika.
Asolutno nema sumnje u to.
Svi o)lici, shvati, samo su rivremene mani1estacije2
Jedino )ezo)lina Sutina veno ostoji.
Jednom, kad je ova istina shva8ena,
4ema vie otre)e za novim ro*enjem.
++.
Jedna Stvarnost je uvek ista2
@vo svi mudraci govore.
Bilo da je rigrli ili se odrekne &elje,
Jedina Svest ostaje van uticaja.
Ako vidi svet kao neto drugo od Sostva,
mo&e li to )iti do&ivljaj Jedinstva-
Ako ga vidi kao Sostvo, mo&e li to )iti do&ivljaj Jedinstva-
Ako je vi*en i kao Sostvo i ne kao Sostvo,
5o&e li to )iti do&ivljaj Jedinstva-
Istinsko stanje slo)ode je da se sve vidi kao Jedno.
+3.
(i si ista Stvarnost, uvek ista2
(i nema ni telo, ni ro*enje, ni smrt.
,ako onda, mo&e re8i Ja znam Sostvo-
Ili kako mo&e re8i, Ja ne znam Sostvo-
Izjava, (o jesi (i,
0otvr*uje stvarnost tvog istinskog Sostva.
Izjava, 4e to, ne to,
4egira stvarnost et komozitnih elemenata.
+9.
Sostvo je identitet svakoga2
(i si sve, nesalomiva Belina.
5islioc i misao ak i ne ostoje.
@ ume, kako mo&e misliti tako )esramno.
Je ne znam "ivu2 kako mogu govoriti o 4jemu-
Ja ne znam "ivu2 kako mogu o)o&avati 4jega-
Ja, sam, jesam "iva, rvo)itna Sutina svega2
5oja riroda, kao ne)o, ostaje uvek ista.
+<.
Ja sam Sutina, sve7ro&imaju8a Sutina2
Je nemam svoj o)lik.
Ja sam izvan deo)e na su)jekat i o)jekat2
,ako je mogu8e da )udem o)jekat samom se)i-
4e ostoji neto kao )eskonani o)lik2
Beskonana Svarnost nema sostveni o)lik.
Jedino Sostvo, vrhovna Stvarnost,
4iti stvara, niti odr&ava, niti unitava )ilo ta.
/?.
(i si ta ista i neromenjiva Sutina2
(i nema ni telo, ni ro*enje, ni smrt.
,ako za te)e, neto kao za)luda mo&e )iti-
,ako za)luda mo&e ostojati za Sostvo-
,ad je tegla slomljena, rostor koji je )io unutra
Staa se u soljanji rostor.
4a isti nain, moj um se stoio u Boga2
%a mene, izgleda nema dvojstva.
/+.
%aista, nema ni tegle, ni rostora unutra2
4ema ni tela ni o)avijevene due.
5olim te shvati2 sve je Brahman.
4ema ni su)jekta, ni o)jekta, ni odvojenih delova.
Svuda, uvek, i u svemu,
%naj ovoC jedino Sostvo ostoji.
Sve, i 0raznina i mani1estovani svet,
4ije nita drugo no moje Sostvo2 u ovo sam siguran.
/3.
4ema )o&anskih svetih sisa, ni rei, ni imerativa verske rakse2
4ema ni )ogova, ni klasa ili rasa ljudi,
4i 1aza &ivota, sueriornog ili in1eriornog2
4ema nieg sem Brahmana, vrhovne Stvarnosti.
Su)jekat i o)jekat su nerazdvojeni i neodvojivi2
(o neodeljeno Jedno si ti.
,ad je tako, kad drugi ne ostoje,
,ako )i Sostvo moglo )iti o)jektivno sagledano-
/9.
4eki oduavaju ne7dvojstvo2
'rugi oduavaju dvojstvo.
@ni ne shvataju da je sve7ro&imaju8a Stvarnost
Izvan dvojstva i ne7dvojstva.
4ema ni )oje ni zvuka u jedinoj Stvarnosti2
(o uote nema ikakvih kvaliteta.
,ako neko ak mo&e i da misli ili da ria o (ome
"to je daleko izvan uma i govora-
/<.
,ada zna sav ovaj univerzum o)lika
Biti razan kao ne)o,
(ada 8e znati Brahmana2
'vojstvo 8e zauvek restati da ostoji.
4ekima, Sostvo izgleda kao drugo2
%a mene, Sostvo je Ja.
,ao nedeljivi rostor, samo Jedno ostoji.
,ako onda, mogu su)jekat i o)jekat mani1estacije )iti dvoje-
3?.
4ita od onoga to ja radim ili jedem,
'ajem ili uzimam,
4e ostoji za mene2
Ja sam sama Aistota, izvan ro*enja i smrti.
%naj da je ceo univerzum )ez ikakvih o)lika.
%naj da je ceo univerzum zauvek neromenjiv.
%naj da je ceo univerzum neumrljan svojim sadr&ajem.
%naj da je ceo univerzum od rirode Boga.
3+.
(i si konana Stvarnost2 nema sumnje.
Sostvo nije neto oznato umu2
Sostvo je )a (o to zna.
,ako onda, mo&e misliti da zna Sostvo-
5aja- 5aja- ,ako to mo&e )iti-
Senka- Senka- @na ne ostoji.
Stvarnost je Jedno2 to je sve.
(o je sve7ro&imaju8e2 nita drugo ne ostoji.
33.
Ja nemam oetak, sredinu, ili kraj2
Ja nikad nisam )io, niti 8u ikad )iti vezan.
5oje riroda je )ez mrlje2 Ja sam sama Aistota.
@vo znam sigurno.
%a mene, ni elementarne estice
4i itav univerzum ne ostoji2
Jedino je Brahman sve.
Dde su onda, kaste ili 1aze &ivota-
39.
Ja uvek reoznajem sve
,ao jednu nedeljivu Stvarnost.
(o nedeljivo Jedno redstavlja svet,
0razninu, sav rostor, i et elemenata.
(o nije ni )esolno, ni muko, ni &ensko.
(o ne oseduje ni intelekt ni snagu misli.
,ako, onda, mo&e umisliti da je Sostvo
Bla&eno ili ne )la&eno-
3<.
0raksa joge te ne8e dovesti do istote2
Stiavanje uma te ne8e dovesti do istote2
Instrukcije Durua te ne8e dovesti do istote2
(a istota je tvoja Sutina. (o je tvoja sostvena Svest.
4iti gru)o telo, sastavljeno od et elemenata,
4iti sutilno telo ne ostoje2
Sve je samo Sostvo.
,ako onda, etvrto stanje ili ostala tri stanja mogu ostojati-
6?
Ja nisam vezan, niti sam oslo)o*en2
Ja sam Brahman, i nita drugo.
Ja nisam delatelj, niti sam u&ivaoc2
Ja ne ro&imam )ilo ta, niti sam ja ro&et.
Ako se led i voda zajedno omeaju,
4ema razlike izme*u jednog i drugog.
Isto je sa materijom i duhom2
@vo mi je veoma jasno.
6+.
Ako nikada nisam )io vezan,
nikada ne mogu )iti oslo)o*en.
,ako mo&e misliti da Sostvo !
Sa ili )ez o)lika ! mo&e )iti vezano-
Ja znam da se riroda jednog vrhovnog Bi8a2
,ao rostor, rostire svuda.
I svi o)lici koji se ojavljuju u (ome
Su kao EiluzornaF voda ustinjske 1atamorgane.
63.
Ja nemam ni Durua ni iniciranje2
Ja nemam ni discilinu, ni du&nost da izvravam.
Shvati da sam ja )ezo)lino ne)o2
Ja sam samo7ostojana Aistota.
(i si jedina Aistota. (i nema telo.
(i nisi um2 ti si vrhovna Stvarnost.
Ja sam Sostvo, vrhovna Stvarnost.
;eci ovo )ez ikakve neodlunosti.
69.
%ato jadikuje, o ume- %ato lae-
Imaj stavC Ja sam Sostvo.
@ dragi, revazi*i mnotvo.
0oij vrhunski nektar Jedinstva.
(i ne oseduje inteligenciju, niti oseduje neznanje2
4iti oseduje meavinu ova dva.
(i si, sama Inteligencija !
Inteligencija koja nikad ne restaje, nikad ne luta.
6<.
Ja nisam ostignut znanjem, ni samadijem, ni jogom,
4i rolaskom vremena, ni instrukcijama Durua2
Ja sam sama Svest, vrhovna Stvarnost.
,ao ne)o, iako se menjam, Ja sam uvek isti.
Ja nemam ni ro*enje, ni smrt, ni du&nosti2
Ja nikad nisam uradio nita, )ilo do)ro ili loe.
Ja sam isti Brahman, izvan svih kvaliteta2
,ako rostvo ili oslo)o*enje mogu da ostoje za mene-
9?.
Ako je Bog sve7ro&imaju8i,
4eomian, ceo, )ez ikakvih delova,
@nda, deo)e uote nema u 4jemu.
,ako onda, @n mo&e )iti smatran iznutra ili )ez-
Beo univerzum sija kao Jedan,
Bez ikakvih odela, lomova, ili odvojenih delova.
Ideja o maji je samo velika za)luda2
'vojstvo ili 4e7dvojstvo su o)ini konceti uma.
9+.
Svet o)lika i )ezo)lina 0razninaC
4ita od ovog ne ostoji nezavisno.
> Jednom, nema ni odvojenosti ni unije2
%aista, nema niega osim "ive.
(i nema ni majku, ni oca, ni )rata2
(i nema ni &enu, ni sina, ni rijatelja.
(i nema vezanosti ili ne7vezanosti2
,ako onda, oravdava ovu uznemirenost uma-
93.
@ ume, nema ni dana Emani1estacijeF
4i no8i EonitenjaF2
5oje nerekidno Svetlo niti izlazi niti zalazi.
,ako mudar ovek mo&e iskreno da veruje
'a je )ezo)lino 0ostojanje ogo*eno o)licima-
(o nije neodeljeno, niti je odeljeno2
(o ne do&ivljava ni &alost ni radost.
(o nije univerzum, niti je (o ne7univerzum2
Shvati da je Sostvo veito Jedno.
99.
Ja nisam delaoc, niti sam u&ivaoc2
Ja nemam karmu, )ilo sadanju ili rolu.
Ja nemam ni telo, niti su sva ova tela moja.
"ta za mene mo&e )iti moje ili ne7moje-
> meni, nema neisto8e kao to je vezanost2
4ema telesne )oli za mene.
Shvati da sam ja Sostvo2 Ja sam Belina.
Ja sam rostran kao rostor, kao ne)o iznad.
9<.
@ ume, dru&e moj, kojim do)rom tolika ria-
@ ume, dru&e moj, sve ovo se ini rilino jasnim.
;ekoh ti ono to znam da je istina2
(i si konana Stvarnost. (i si neogranien, kao rostor
4ije va&no gde jogi mo&e umreti2
4ije va&no kako mo&e umreti.
@n ostaje asor)ovan u Asolut,
,ao to rostor u tegli ostane asor)ovan
Eu soljni rostor, kad je tegla unitenaF.
:?.
Bilo da umre )lizu svete reke,
Ili u koli)i izgnanika,
Bilo da je svestan ili nesvestan na samrti,
@n se samo staa u Slo)odu, u Jedinstvo.
Sve du&nosti, )ogatstvo, u&ivanja, oslo)o*enje !
Svi ljudi i o)jekti u svetu tako*e !
Sve je, u oima jogija,
,ao EiluzornaF voda u ustinjskoj 1atamorgani.
:+.
4ema radnje,
Bilo sadanje, )udu8e, ili role,
,oju sam izvrio ili u kojoj sam u&ivao.
@vo znam, )ez ikakve sumnje.
Avadhut &ivi sam u raznoj koli)i2
Sa istim, ravnomernim umom, on je uvek zadovoljan.
,re8e se okolo, nag i slo)odan,
Svestan da je sve ovo samo Sostvo.
:3.
Dde ni tre8e stanje Edu)okog snaF ni
Aetvrto stanje EsamadhiF ne ostoji,
Dde je sve do&ivljeno jedino kao Sostvo,
Dde ni ravednost ni neravednost ne ostoji,
5o&e li rostvo ili oslo)o*enje &iveti tu-
> tom stanju u kom se )a nita ne zna,
Aak i ovo stihovno znanje ne ostoji.
%ato, sada, dok sam u stanju samarase,
Ja, Avadhut, govorim o Istini.
:9.
Beznaajno je razlikovati 0razninu i ojavni svet2
Besmisleno je govoriti o Stvarnom i nestvarnom2
Jedno Sostvo, neromenjivo, jedino ostoji.
(o je ono to svi sveti sisi izjavljuju.
Pesma Avadhuta koju je sastavio ri Datatreja
U ovome je !Upustvo o Mudrosti Sopstva"
#vo je Prvo Poglavlje$
Drugo poglavlje
(i mo&e )iti mlad, neuk, i zavistan o zadovoljstvima2
(i mo&e )iti sluga ili doma8in2 to nije va&no.
'a li dragulj zahteva Durua da )i )io vredan-
Ili, da li je )ezvredan samo zato to je rekriven )latom-
+.
5o&da ti nedostaje uenost ili knji&evna vetina2
4e zahtevaju se kvaliteti kao to su ovi.
Avrsto se dr&i Istine, i usti sve drugo2
Aak i neo1ar)ani )rod 8e te revesti reko
Sostvo se ojavljuje kao o)a
Animirani i neanimirani svet2
Iak (o uvek ostaje u sostvenom mirnom stanju2
(o je uvek ista Svest, mirna kao ne)o.
3.
Iako se ojavljuje u animiranom i neanimiranom svetu,
Sostvo ostaje zauvek Jedno.
Dde je onda odela-
4ema dvojstva, to mi je jasno.
%aista, Ja sam najvia Istina. Ja sam "iva.
Ja sadr&im svet, i sutilni i gru)i.
Ja ne dolazim, niti odlazim.
Ja nemam okret2 Ja nemam o)lik.
9.
Ja sam van uticaja mojih sastavnih delova2
%ato, iako me )ogovi mogu o)o&avati,
> mojoj savrenoj celovitosti,
Ja ne reoznajem nikakve razlike, kao to su )ogovi.
4i sumnja ni neznanje
4e mogu rourokovati ni najmanje talasanje u meni.
0usti da se modi1ikacije uma i dalje deavaju2
@ne su samo mehuri8i koji se di&u na ovrinu jezera.
<.
G1emerni elementi koji 1ormiraju sve stvari
5ani1estuju se na mnogo razliitih nainaC
4eke stvari su meke, druge tvrde2
4eke stvari su slatke, a druge kisele.
,valiteti )istrine, hladno8e, i meko8e
Jesu kvaliteti vode.
Isto tako, materija i duh Erakriti i uruaF
Jesu kvaliteti jednog 0ostojanja.
$?.
Izvan svakog govora, izvan svih imena,
Izvan najsutilnije od svih sutilnih stvari2
Izvan uma, intelekta, i et ula,
Bez mrlje, Dosod univerzuma ostaje uvek Jedan.
Ako univerzalno Sostvo ostane oznato,
,ako Ja mo&e nastaviti da )ude-
,ako mo&e ti
Ili osetni i neosetni svet jo uvek )iti-
$+.
%a Sostvo je reeno da je kao ne)o.
%aista, (o je kao ne)o2
(o je ista Svest, )ez ikakvih mrlja.
(o je uistinu sveo)uhvatna Belina.
(o ostaje van uticaja,
Iako orima o)lik zemlje, vazduha, vode i vatre.
Iako orima sve ove o)like,
(o ostaje uvek isto.
$3.
Sav )eskonani rostor je ro&et Sostvom,
Ali nita ne ro&ima Sostvo.
(o je istovremeno iznutra i solja2
(o ne mo&e )iti ogranieno ili odeljeno na delove.
(o je veoma sutilno i ne mo&e se videti2
(o je osnova svim kvalitetima, jogiji ka&u.
(o je stanje na kojem se zasnivaju
Sva ostala rivremena stanja uma.
$9.
4erestanim rakticiranjem joge,
Bez vezivanja za )ilo ta,
5alo o malo, jogi je oslo)o*en
@d svih e1ekata kvaliteta EgunaF.
0rotiv u&asnog otrova svetovne o&ude,
,oji o)manjuje umove ljudi,
0ostoji samo jedan rotivotrovC
4ektarska Svest o nezavisnom Sostvu.
$<.
Sutilne slike su vi*ene iznutra,
I mnogo)rojni o)lici su vi*eni solja2
Ali nezavisni 'o&ivljava o)oje
%nan je svim vidiocima, kao unutarnje Sostvo.
'o&ivljeno solja, (o je univerzum2
'o&ivljeno iznutra, (o je mo8 &ivota.
I du)oko u tom unutarnjem &ivotu
@)itava ravo Hmleko od kokosaH.
+?.
#anjsko znanje je ljuska kokosa2
Sutilnije znanje je meso iznutra.
I skriveno unutar tog sutilnog jezgra
Je kokosovo mleko Svesnosti ! Sostvo.
> no8i unog meseca, mesec se vidi
4ezamagljenim oima, kao samo jedan.
Stvarnost isto tre)a )iti vi*ena na ovaj nain2
Dde su dva vi*ena, taj rizor je rasaren.
++.
%ato to ostoji jedno, i samo jedno,
>m koji sagledava dvoje je la&an.
@naj ko oduava ovo, zaista je veliki2
@n zaslu&uje hiljadu ohvala.
Duru daje dar mudrosti
I mudrom i gluavom oveku2
Ali ovaj okean E&ivotaF relazi jedino
@naj ko ostigne saznanje o Istini za se)e.
+3.
@naj ko je slo)odan od vezanosti, slo)odan od mr&nje 7
Anga&ovan u o)ez)e*ivanju do)ra sviju,
Avrst u saznanju i ostojanog uma 7
'ostignu8e naokon najvie stanje.
0rostor unutar tegle se staa u rostor solja
,ad je tegla unitena2
Jogi se kad je telo uniteno,
Staa u univerzalnu Svest ! svoje istinsko Sostvo.
+9.
Sud)ina onih osve8enih delanju
Je rezultat misli na kraju njihovih &ivota2
Ali sud)ina jogija utvr*enog u Jedinstvu
4ije odre*ena njegovom misli na kraju.
4eko mo&e da izrazi govorom
Sud)inu onih koji su osve8eni delanju,
Ali sud)ina onih utvr*enih u jogi
4e mo&e se re8i2 oni su izvan govora.
+<.
Jogi nema ose)an ut2
@n se jednostavno odrie zamiljanja stvari.
4jegov um onda restaje sam od se)e,
I savreno stanje se samo rirodno desi.
Dde god jogi doeka svoj kraj !
Bilo ored svete reke ili u koli)i izgnanika !
Dotovo je sa njegovim ro*enjima2
@n se staa u Brahman.
/?.
@naj ko realizuje uro*eno, nero*eno, neshvatljivo Sostvo
4ikad ne ostane umrljan dok u&iva u lodovima svojih &elja2
@n ostaje zauvek slo)odan od mrlja, slo)odan od karme.
Asketa, koncentrisan na Sostvo, nikad nije vezan.
@n ide izvan iluzije, izvan ore*enja, izvan o)lika,
Izvan )ilo kakve odrke, izvan tela i njegove ishrane2
Izvan dvojstva, straha, &elje, i mo8i,
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
/+.
4jegova ostignu8a nisu #ede, ni iniciranje, ni glatko o)rijana glava2
4ije Duru, ni sled)enici, ni o)ilje )laga,
4i raksa dr&anja, ni noenje eela2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
@n ne redvi*a o)lik velikog "ive,
4i "akti, ni drugih )ogova2
@n ne vidi kundalini, ni svetlosne71orme, ni stoalo Boga2
4iti sagledava sostvenu duu, kao teglu sa sadr&ajem2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
/3.
(o je Sutina iz koje je osetni i neosetni univerzum ro*en2
(o je kao okean koji ra*a enu na svojoj ovrini.
(o je (o od ega je sve odr&avano i rastvoreno2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
4jegova ostignu8a nisu kontrola disanja, 1iksiran ogled, ni jogi dr&anje2
Ba nita ne )iva naueno ili odueno.
4jegova ostignu8a nisu i8enje nerava2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
/9.
@n ne osti&e mnogo ili Jedno koje je odvojeno do njega samog2
(o nije neto drugo, kao o)jekat sa du&inom i irinom.
(o ne mo&e )iti o)jektivno dokazano, ili uore*eno sa )ilo im2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
@n mo&e i ne mora osti8i koncentraciju2
@n mo&e i ne mora osti8i slo)odu od ula2
@n mo&e i ne mora )ataliti sva delanja2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
/<.
Izvan uma, intelekta, tela, i ulnih organa2
Izvan sutilnih elemenata, i et gru)ih elemenata2
Izvan ose8aja ega, ak i eterinog tela2
Dosod, Sostvo, #eno, je (o to osti&e.
(ranscendiraju8i sve diktate, on re)iva u Sostvu2
4jegov um ostaje slo)odan od misli o dvojstvu.
4i istota, ni neistota, ni razlike ola,
i sre8a, ni nesre8a, nemaju nikakvog znaenja za njega.
3?.
Ako um i govor ne mogu otkriti Sostvo,
,ako uenja Durua otkrivaju Sostvo-
,ako Duru reima otkrije
(u Sutinu ostojanja koja je samo7o)asjavaju8a-
0esma Avadhuta koju je sastavio "ri 'atatreja,
> ovome je >ustvo o 5udrosti Sostva,
@vo je 'rugo 0oglavlje.
Tre%e Poglavlje - Tritiyodhyayah
$.
;azlika me*u sa kvalitetima i
)ez kvaliteta ne ostoji u 4jemu2
@n je izvan vezanosti i ne7vezanosti2
Bez mrlje, @n je izvan svih o)lika.
@n je izvan kvaliteta i odsustva kvaliteta2
Iako )ezo)lian, @n je sutina svih o)lika.
,ako onda mogu o)o&avati tog "ivu, koji ostoji svuda, kao rostor.
"iva nije )eo ni &ut2 @n uote nema )oju.
(aj vrhovni "iva je i uzrok i osledica.
%aista, Ja sam izvan rocesa misli2 Ja sam "iva.
;eci mi, dru&e, kako mogu klanjati Sostvo ka Sostvu-
Ja nisam ni )ez oetka ni sa oetkom2 Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja nisam ni skriven ni neskriven2 Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja nisam ni rosvetljen ni nerosvetljen2 Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
3.
Ja sam )ez &elje, sa &eljom2 kako da riam o tome-
Je sam nevezan, sa vezom2 kako da riam o tome-
Ja nemam sustancu, a iak imam2 ta da ka&em o tome-
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
6
Ja sam neodeljen, a iak sam svaki zase)ni o)lik2 ta da ka&em o tome-
Ja sam odeljen, a iak sam u svemu2 ta da ka&em o tome-
Ja sam i vean i nisam vean2 ta da ka&em o tome-
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
9.
Ja nisam ni gru) ni sutilan2 Ja niti dolazim niti odlazim.
Ja nemam ni oetak, kraj, ni sredinu2 Ja nisam ni veliki ni mali.
Ja govorim sve tajne vrhunske StvarnostiC
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
%naj do)ro da su svi ulni organi nainjeni od raznine2
%naj do)ro da su svi osetni o)jekti, tako*e raznina.
%naj do)ro da sam ja )ez mrlje Jedan2 Ja nisam ni vezan ni slo)odan.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
<.
Ja sam izvan intelekta i nedose&an intelektom2
on ne mo&e da me dostigne.
Ja sam izvan vida, i nedose&an vidom2 on ne mo&e da me dosegne.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja nemam karmu2 Ja sam &rtvena vatra u kojoj je sva karma konzumirana.
Ja nemam &al2 Ja sam &rtvena vatra u kojoj je sva &al konzumirana.
Ja nemam &udnju2 Ja sam &rtvena vatra u kojoj je sva &udnja konzumirana.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
$?.
Bezgrean, Ja konzumiram sve grehe2 Ja sam &rtvena vatra.
Bez du&nosti, Ja konzumiram sve du&nosti2 Ja sam &rtvena vatra.
Bezgranian, Ja konzumiran svako rostvo2 Ja sam &rtvena vatra.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja sam izvan ne7ostojanja i izvan ostojanja2 ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam izvan sjedinjenosti i odvojenosti2 ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam izvan ne7svesnosti i svesnosti2
ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
$+.
Ja nikad nisam od uticajem rivlanosti ili od)ojnosti2 Ja nikad ne zamiljam
ovo.
Ja nikad nisam od uticajem sre8e ili tuge2 Ja nikad ne zamiljam ovo.
Ja nikad nisam od uticajem strasti ili )ez7strasti2 Ja nikad ne zamiljam ovo.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
#ise8a loza svetovnog ostojanja ne mo&e uote da utie na mene.
'ovoljnost i zadovoljstvo, koliko god je, ne mo&e uote da utie na mene.
;ostvo neznanja !ovaj svet ojava !
ne mo&e uote da utie na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
$3.
Svetovni mete& kao roizvod rajo7gune nema uticaj na mene.
0atnja kao roizvod tama7gune nema uticaj na mene.
%adovoljstvo ravednosti kao roizvod sattva7gune nema uticaj na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
4i ro)lemi, ni &alosti, ni zadovoljstva nemaju )ilo kakav uticaj na moj intelekt2
4iti teko8e oha*anja joge nemaju )ilo kakav uticaj na moj um.
"ta god se desi da uz)urka ego, ne mo&e uote da utie na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
$9.
Stavio sam taku na kole)ljivost i neokole)ljivost2
Ja ak ni ne zamiljam misao.
Stavio sam taku na sanjanje i )u*enje2
Ja niti savam niti )dim.
Stavio sam taku na animirano i neanimirano2
Ja se niti kre8em niti mirujem.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja nisam znalac, ni neto to tre)a znati2
niti sam uzrok znanja.
Ja sam izvan o)lasti govora, uma i intelekta2
,ako konana Stvarnost ikada mo&e )iti oisana reima-
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
$<.
Ja sam izvan deo)e i ne7deo)e2 Ja sam asolutna Stvarnost.
>nutar- Izvan- ,ako mogu )iti- Ja sam asolutna Stvarnost.
Ja nikad nisam stvoren2 ja nisam o)jekat sa sustancom.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja sam izvan &alosti vezivanja2 Ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam izvan &alosti sud)ine2 Ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam izvan &alosti svetovnog ostojanja2 ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
+?.
0oto nisam rva tri stanja uma, kako mogu )iti
etvrto EsamadhiF-
0oto nisam nijedno od tri vrste vremena, kako mogu )iti etvrto-
Ja sam koren sokojstva, iskonsko sokojstvo2 Ja sam asolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
(ermini kao dugo ili kratko se ne odnose na mene.
(ermini kao iroko ili usko se ne odnose na mene.
@isi kao uglast ili okrugao se ne odnose na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
++.
4i majka, otac, 8erka, ni sin, nikad nisu riadali meni.
4i ro*enje, smrt, ni um, nikad nisu riadali meni.
Ja sam uvek neokole)ljiv, uvek stalan2 Ja sam asolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
5oja je riroda )ezgranina, izvan odlika isto ili neisto.
5oja je riroda )ezgranina, izvan odlika vezano ili nevezano.
5oja je riroda )ezgranina, izvan odlika odeljeno ili neodeljeno.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
+3.
,ako Bog, Brahma, i svi njegovi slu&itelji mogu &iveti tamo-
,ako rajski grad, sa svim svojim ljudima, mo&e &iveti tamo-
5oj jedini o)lik je )ez mrlje2 Ja sam asolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
,ako mogu govoriti o tom Jednom )ez mrlje, koji je i ovo i nije ovo-
,ako mogu govoriti o tom Jednom )ez mrlje koji je neodr&avana 0odrka
svemu-
,ako mogu govoriti i tom Jednom )ez mrlje koji nema ol a iak ima ol-
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
+9.
Ja sam uvek #rhovni, )ilo da sam aktivan ili neaktivan.
Ja sam najvie )la&enstvo, izvan vezanosti i ne7vezanosti.
Ja sam veito )la&enstvo, izvan o)lika i )ezo)linosti.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
@vaj 5aja7san sveta nema uticaja na mene.
4eotenje i revara ljudi nema uticaja na mene.
Istina ili la& ljudskog govora nema uticaja na mene.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
+<.
Ja sam izvan odlika no8i i dana2 Ja ne mogu )iti odeljen na delove.
Ja se nikad ne )udim unutar se)e2 Ja nikad nisam ne7)udan.
Ja nikada nisam ganut mislima2 Ja nikad ne okuavam da )udem ist.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja nisam Dosod Bog, niti sam ne7Dosod Bog2 Ja sam )ezo)lino Sostvo.
Ja sam izvan risustva ili odsustva uma2 Ja sam )ezo)lino Sostvo.
%naj do)ro, Ja sam slo)odan od svega2 Ja sam )ezo)lino Sostvo.
a sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
/?.
Ja sam ku8a koja je razna2 ta re8i o tome-
Ja radim sve, a iak ne radim nita2 ta re8i o tome-
Ja sam uvek istog stanja2 Ja sam )ezo)lino Sostvo.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Ja sam izvan due ili ne7due2 Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
Ja sam izvan H)iti uzrokH ili Hne )iti uzrokH2 Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
Ja sam izvan nirvane i rostva2 Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
/+.
4eogranien oetkom, Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
4eogranien kontinuiranom igrom, Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
4eogranien unitenjem svega, Ja sam zauvek sjajna tvr*ava.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
Iako se o te)i mo&e govoriti, ti nema ni ime ni 1ormu.
Bilo da si odeljen ili neodeljen, nema niega ovde osim te)e.
@ ume, @ )esramni, lutaju8i ume. %ato umara se)e tako-
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
/3.
%ato lae i jaue, moj dru&e- 4ema starosti ni smrti za te)e.
%ato lae i jaue, moj dru&e- 4ema )ola ro*enja za te)e.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i uote ne mo&e )iti dirnut.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i nema sostveni o)lik.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i ne mo&e )iti de1ormisan.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i ne mo&e ostati star.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
/9.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i nikad ne mo&e izgu)iti svoju mladost.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i nikad ne mo&e da izgu)i svoj um.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i nema ulne ograne.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i ne mo&e )iti dirnut o&udom.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i ne mo&e )iti dirnut ohleom.
%ato lae i jaue, moj dru&e- (i ne mo&e )iti dirnut zalu*ivanjem.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
/<.
,ako mo&e &udeti osle )ogatstva- (i nema imovinu za odrku.
,ako mo&e &udeti osle )ogatstva- (i nema &enu za hraniti.
,ako mo&e &udeti osle )ogatstva- 4ita ne mo&e )iti tvoje.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
(i i Ja nismo vezani za ovaj svet rolaznih o)lika2
(o je samo )esramni um koji deli Jedno na delove.
'eo)a i ne7deo)a su isto za te)e i mene2
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
3?.
(voja riroda ne sadr&i ni malo ne7strasti2
(voja riroda ne sadr&i ne sadr&i ni malo strasti, tako*e2
(voja riroda ne sadr&i ni malo &elje2
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
4ema o)jekta za o)o&avanje u tvom srcu ni u stanju samadija2
4ema o)jekta za o)o&avanje u tvom srcu ni u o)jektivnom svetu.
4ema o)jekta za o)o&avanje u tvom srcu2 Ja sam izvan mesta i vremena.
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
3+.
;ekao sam ti sve to ini samu sr& Istine2
4ema te)e, ni mene, ni sueriornog )i8a, ni uenika, ni Duru7a.
0riroda vrhovne Stvarnosti je samo7oigledna i jednostavna2
Ja sam nektarsko znanje, neromenjivo )la&enstvo2 Ja sam svuda, kao rostor.
,ako vrhovna Stvarnost mo&e )iti rirode )la&enstva-
,ako vrhovna Stvarnost mo&e )iti liena )la&enstva-
,ako vrhovna Stvarnost mo&e osedovati )ilo znanje )ilo neznanje-
Ako vrhovno Ja jesam jeste jedno 0ostojanje, (o je svuda, kao rostor.
33.
Shvati da (o nije ni vatra ni vazduh2 ;ealizuj Jedno.
Shvati da (o nije ni zemlja ni voda2 ;ealizuj Jedno.
Shvati da (o niti dolazi niti odlazi2 ;ealizuj Jedno.
Shvati da je (o kao rostor, ro&ima se svuda2 ;ealizuj Jedno.
36
5oja riroda nije ni raznina ni uno8a.
5oja riroda nije ni ista ni neista.
Ja nisam ni o)lik ni )ez o)lika.
Ja sam vrhovna Stvarnost2 moja riroda je jedinstveno moja sostvena.
39.
@drekni, odrekni se sveta ojava2
@nda se odrekni i odricanja tako*e.
Ali, )ilo da se odrekne ili se ne odrekne,
>&ivaj nektar svog rirodnog stanja.
&etvrto Poglavlje - 'haturthodhyayah
$.
Dde je otre)a za rinoenjem ili klanjanjem-
Ili za raksom )ogoslu&enja cve8em i li8em-
%ato raktikovati meditaciju i onavljanje mantri-
Bogoslu&itelj i "iva su jedno te isto.
Ja nisam slo)odan samo od rostva i oslo)o*enja2
Ja nisam slo)odan samo od istote i neistote2
Ja nisam slo)odan samo od jedinstva i odvojenosti2
Ja sam sama Slo)oda2 Ja sam svuda, kao rostor.
4eki ka&u, 0ojavni svet je stvaran2
'rugi ka&u, Svet je nestvaran.
@vakvi argumenti nemaju smisla za mene2
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
3.
Ja nemam mane, niti sam )esrekoran.
Ja nemam oetak, niti sam )esoetan.
Ja nisam neodeljen, niti sam odeljen.
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
> meni, neznanje i znanje nikad ne nastaju2
Ja nikad ne doutam se)i da do&ivim ta stanja.
,ako onda, mogu govoriti o ne7znanju i znanju-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
9.
Ja nisam vezan za ravednost2 Ja nisam vezan za greh.
Ja nisam vezan za rostvo, ni za oslo)o*enje2
4ita od ovoga uote ne utie na mene.
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
In1erioran i suerioran nemaju smisla za mene.
Ja nemam nerijatelje, ni rijatelje2
,ako onda, mogu govoriti o do)ru ili zlu-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
<.
Ja nisam )ogoslu&itelj ni o)jekat )ogoslu&enja.
Ja ne dajem nikakve instrukcije, niti vrim )ilo kakve radnje.
5oje riroda je Svest2 kako onda, mogu da govorim-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
4ima nieg to ro&ima, i nieg to je ro&eto2
4ema ni mani1estacije ni de7mani1estacije.
,ako onda, mogu govoriti o 0raznini ili o njenoj surotnosti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
$?.
%aista, ja nisam ni sagledava ni o)jekat sagledavanja2
Ja nisam ni uzrok, niti sam osledica.
,ako onda, mogu re8i da sam znalac ili znano-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
4ema nadre*enog i nieg to je nadre*eno2
Ja nisam ni znalac niti o)jekat znanja.
,ako onda, mogu govoriti o kreaciji ili onitenju-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
$+.
Ja nemam telo, niti sam )ez tela2
Ja nemam ni intelekt, ni um, ni ula.
,ako onda, mogu govoriti o rivlanosti ili od)ojnosti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
4e mo&e se ak ni govoriti o neemu odvojenom od Sostva2
4e mo&e se govoriti o onome to ne ostoji.
,ako onda, dru&e, mogu govoriti o slinom ili razliitom-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
$3.
Ja nisam ni slo)odan od, ni vezan za, ula2
Je ne ostuam o ravilima tre)a ili ne tre)a.
,ako onda, dru&e, mogu govoriti o usehu ili neusehu-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
Ja nikad nisam )io ni )ezo)lian ni sa o)likom2
Ja nikad nisam imao oetak, sredinu, ni kraj.
,ako onda, dru&e, mogu govoriti o mladosti ili o starosti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
$9.
Ja nikad nisam iskusio smrt ni )esmrtnost, ni zlo ni do)ro2
4ita od ovih surotnosti ne ostoji u meni, dete moje.
,ako onda, mogu govoriti o neistoti ili istoti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
Ja nikad nisam iskusio savanje, )u*enje, hodanje, ili du)oki joga trans2
%a mene, nema ni no8i ni dana.
,ako onda, mogu govoriti o etvrtom stanju uma-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
$<.
%naj do)ro da sam ja netaknut ojavom ili ne7ojavom sveta2
%a mene, nema ni maje ni odsustva.
,ako onda, mogu govoriti o izvo*enju isravnih radnji-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
%naj do)ro, da u samadiju, sve stvari su Jedno2
%naj tako*e da sam ja netaknut ostignu8em ili
ne7ostignu8em samadija.
,ako onda, mogu govoriti o jedinstvu ili odvojenosti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
+?.
Ja nisam oduen, niti sam nauen2
Ja ne ostajem tih, niti govorim neto.
,ako onda, mogu govoriti o istinskim i la&nim doktrinama-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
Ja nemam ni oca ni majku2 Ja nemam ni orodicu ni kastu2
4ikad nisam znao za ro*enje, i nikad nisam znao za smrt.
,ako onda, mogu govoriti o uticanju i vezanosti-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
++.
5oja svest o Sostvu je stalna2 4ikad je nisam naustio2
(ako ja nikad nisam od uticajem tame ili svetlosti.
,ako onda, mogu govoriti o jutarnjim ili veernjim molitvama-
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
%naj, )ez ikakve sumnje, ja sam neogranian.
%naj, )ez ikakve sumnje, ja sam neromenjiv.
%naj, )ez ikakve sumnje, mene nikakve mrlje ne dotiu.
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
+3.
@ni koji oseduju jaku odlunost se odriu meditacije2
@ni se odriu svih svojih do)rih, i loih dela.
4ektar odricanja oni iju za svoje isunjenje.
5oja riroda je Slo)oda2 nema maje za mene.
> tom stanju gde neko )a nita ne zna,
@vo stihovno znanje ak i ne ostoji.
%ato, sada, dok sam u stanju samarasa,
Ja, Avadhut, sam govorio o vrhovnom Asolutu.
0esma Avadhuta koju je sastavio "ri 'atatreja,
> ovom dijalogu izme*u Svami i ,artike, Instrukcije o 5udrosti Sostva,
@vo je Aetvrto 0oglavlje, nazvano 'eklaracija 5oje 0rirode.