Vous êtes sur la page 1sur 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! 8/ /

& $ $ - "! $+ ,- 0
$ *!1 ! 0 + ! G 1 "2 " ! #10$ !$ -!
<$ !$ #2 ! #1* " M* $ 1 ,

Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 10.Dec:


" #$% & ' " #$% & " #$% &
./ B 48G ./ 0 ;4G ./ B 6G
0!$ 12 '& & 2) 3% 0!$ 12 '& & 2) 34 0!$ 12 '5 2) 33

!12 %46 !12 !12 34

7" 6 7" 4 7" 3


7! % 7! 8 7! 3

( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
7 9 $ * 7:& & 4 % & 2 7!"2* &7: % ! 4; 8
< =* : & & "2 &. % 4 8 > !2 > 86
? ? & 3 %% ;% ( 8 %6 % 3
7& 7@7 & ;3 ! 83 8 ;;
& & ;% %8 ( A ( 4; 8

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
7 $ 7 7 & 3 B 6 0 . . 8 B6 64$! #$ C ! $ 6% B 34
0 9 D & 4 B88 D! D 3 6% B 64. !$ A . 7 % ; B 44
& $ !0 2 & & %; B6 % ! &( % B 8 7 * 2 7. 3 ;; B %
E 2$ F. ? & B% 4 & 2 D" DF 8 6 B 3
$! & B8
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
5 6 . 7 1+/2
: 2 . / ::D C 36 ; 8
! "! #$ "! #
@C 334 % %
$ *! "! $+ H? % % % 34
% & $ '&( &)
,- I ;3 43 8

!$ @ !$ $JJ % ;; B
!$ ( !$ ! 3 86 B ;
57 ( % 3; B 34
"# 2 / %684 ;8 B 4
(! # 2 8 34%4 3 B 48
?$ 2 K CD 3 % B 68
7! 2 38% 8 B 3
!# 2 C $ 8 ;8 % B ;

:! 1 2 : ? 6; 8
@ " C77 C % ;6 ; B 38
>$ $ 0 > D D 6 4% B 88
L1 > BF 3 3%6 %3 B
C 2 : /3 4 8; % B %
Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

!+ ! #1* 2 " 10 2" ! " : 2 * !N"


$ - " $ $ ," M " * !N -! 1* 0 ! 2
0$ ! ;4G ! "" $ - $ ; 7$ " !+
-!$2 0 1 ! #1* M $ !$ $!# $ " ! #" $ !$
! # " 2" ! " ! " " -!$2 #2 -! 1* M
3 $ -0 2$ !12 $ 0 !%6 G 1 8 & &M 1 ! $ #2 !1
*2 1 " !0$ " #2 <$ M # *!1M "
! #1* " " !*2 ! 2" ! " $ - 2"
! "# #2 -! 1* M M -2 $! ! -OM ! %
$ -0 2$ !12 $ 0 ! % G 1 & &

* , * !N" !M 2 $ !$-# "! M -!$2 M +$!


$ -! 1* " 2$
! 6G M * O, P ! 48G
! 1 $+ 1 1 ! #1* 2 M 0!$ 12
"! $ 3% 2 & & 1 "
!0$ " M " 2 - -2 " ! M *2 %
#2 & +$ $ !1 * #-2 +
! " ! 0 $ *! P 0! $ $ - "! $+ ,- #10 2"
!$ " " 12 8 2 5 M ! ! G !" "! " ; 0 $ *!1
" "! !*2 0 !10 M -! 1* $ 6 # 2"
0!$ 12 " $ !" " 3 Q 5

! N$ "2 & ' ( ! O$ - ! & *! " 2 $ !


( )# * ( 0" " "2 + & ' (+ ! ! 0 +$*!1 ! 1# 2
0$! 2"M 0" 0 12 " !- $M $ 1* ! 2 !
$ "! ( ,- " $ " 2 $ #) * . '$ *) !$
, $ 1 O M ! M " $ 1 ! #2 2 ?-# :
," +1 !12 !- *Q 2 ! 5 . -M -2$
#2 M 0"2 + 2" -O" 12 3 2 ! 5 M ,$2 M " 0 !
"2 2$ * !$ , $ 1 O 8% 2 ! 5 2$ "

<$ !$ #2 ! #1* " M* $ 1 , M -# ! +-2" !1


" 1 $" /0 11233 2 1 C $! 1* # !" !
$ " ,) 1 ? " R-!* ! #1* ,- ,$2 !
*" !*1* ! " " !0 * 2 !$0 $ -2 @ " 2 !0$2$ "
0 " 2 1 ! $ "! M # 2 # , ! 1 $ 4)
( M 2$ %G $ ,- "! $+ ,- " $F O !

2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters,
Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un precizit ti; min t
inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai attiec gajiem avotiem
oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer