Vous êtes sur la page 1sur 4

LuvPvq gvQ Pvli DchvMx vb wbevPb

LuvPv vcbi Rb vb wbevPb `yBwU welq iZ mnvKvi weePbv


KiZ ne| c!Z" R#v$qi cK%wZ w&Z'qZ" cwie$(Z c)ve|
Rjvkqi cKwZ t
R#v$qi cK%wZi !* wZbwU c*vb wbqv!K (factor) +K weePbvq wbq
R#v$q wbevPb KiZ ne,
-| cvwbi bvb
.| cvwbi ()'iZv
/| cvwbi +m0vZ ev cevn!v1v
1 cvwbi !"v!" t
cvwbi 2ve#'i !* Zvc!v13 `0e')4Z 5w6Rb3 wc78BP73 5v!vwbqv
5bZ! iZc42 9cv`vb| 8:v;v< bvBU0vRb3 !y= Kveb>vB56vB>3
?b#3 @Z# RvZ'q 9cv`vb weePbvq ivLZ ne| !v: Pvli Rb cvwbi
9cAv(' Zvc!v1v /B w>(' +m#wmqvm +K /C w>(' +m#wmqvm|
()'i cyKDii +E1 9cii w`K 9F cvwbi Gi < b'Pi w`K $'Z# cvwbi Gi
8)ve we)= nq vK3 (i!Kv# 8B `yB Gi w!w$0Z nq bv| ?# K! 5w6Rb
< 5w*K 5v!vwbqvi Ki2 cyKDii Z#`$ cvwbi b(Z !vb EDbH nq| Ze
m!G cyKDi Zvc!v1vi mv!Zvq w?i 5vm|
w)bH w)bH cRvwZi !v:i @`wnK eIwJ w)bH w)bH Zvc!v1vq )v#v nq|
$'Z c*vb 8#vKvi !Km cRvwZ#vi Rb 9cAv(' Zvc!v1v -L +K .M
w>(' +m#wmqvm 5vi 9F 5N#i !Km cRvwZ#vi Rb 9cAv('
Zvc!v1v .O +K /. w>(' +m#wmqvm| cyKDii bvq cevn!vb cvwbi
+E1< Zvc!v1vi m'!v cZvw$Z|
!v:i @`wnK eIwJi Rb `0e')4Z 5w6Rb iZc42 9cv`vb| cwiw!Z
@`wnK eIwJi Rb cvwbZ C wc7wc78!7 8i 9*P `0e')4Z 5w6Rb vKv
cqvRb| cyKDi LuvPv vcb welqwU 5wZ,mQe`b$'# | cevn!vb
R#v$q cvwbi R42vq!vb ce2Zvi (rolling tendency) Kvi2 `0e')4Z 5w6Rb
!v1v 5bKUvB wbivc` !v1vq weivR Ki| Aw` !Ry` RbZ 5Sv)vweK bv nq
Ze cwZwbqZ cvwb cevn!vb n<qvi Kvib LuvPvq `0e')4Z 5w6Rbi
m!mv mIwT nq bv |
8wmw>wUi !v1v cwi!vci +U# +K wc78BP7 e#v nq Avi m'!v - +K -V| M
!vbi wc78BP7 c$w!Z 5ev3 M 8i b'P 8wmw>K < M 8i 9ci Evi'q 5ev
wb`$ Ki| !v: Pvli Rb cZvw$Z wc78BP7 !v1vi m'!v n#v C7L,O7B|
cyKDii bvq 9bWy= R#v$q< LvuPv vcb cvwbi wc78BP7 8i 8 !v1v
cZvw$Z| cyKDii +E1 Z#`$i cuPb$'# c`vi Kvib Kveb,>vB,
56vB> eIwJ +cq wc78BP7 !vb nXvm cvq| wKYZ cevn!vb R#v$q Z#`$
8 *i2i @Re c`v R! vKvi m[\vebv vK bv we*vq wc78BP7 !v1vq
+Kvb ZvKEw2K cwieZb 5vm bv|
5v#Kvw#wbwU R#'q cwie$i wc78BP7 8 ZvKEw2K 9]vbv!vK wbqY^2
Ki| 8UvK cvwbZ KvebU (CO3) < evBKvebU (HCO3) 8i cwi!vb &viv
cwi!vc Kiv nq Av +!vU CaCO3 8i !v1vq cKvw$Z nq| !v: Pvl -.B,-VB
wc7wc78!7 !v1vq 5v#Kvw#wbwU 5v`$ e# weewPZ nq| cevn!vb ev
!y= R#v$qi 5v#Kvw#wbwU cvwicvw$_K !vwUi 5v#Kvw#wbwU &viv
c)vweZ nq| R#v$q 5v#Kvw#wbwU PDb cqv( Ki ev;vbv Avq Av
cevn!vb cvwbZ LuvPvq !v: Pvli +E1 cqvRb'q|
cvwbZ 5vqwbZ `NH3a 8eQ 5bvqwbZ `NH4a , 8B `yB ibc 5v!vwbqv
5evb Ki Avi m!wTB n#v +!vU 5v!vwbqv bvBU0vRb| 5bvqwbZ
5v!vwbqv !v:i Rb 5ZYG welv=| 5v!vwbqvi !v1v we$lKi
5bvqwbZ EwZKi 5v!vwbqv cvwbi wc78BP7 < Zvc!v1vi mv mivmwi
m[cwKZ| wi cvwbZ LuvPvi b'P eR +K 5v!vwbqv !viZK
EwZmv*b KiZ cvi| wbqw!Z LuvPvi cwiPAv !v*! 5v!vwbqv
wb!H!v1vi `0e')4Z 5w6Rbi EwZiv* Kiv m[\e| cevn!vb cvwbZ
LuvPvq !v: Pvli +E1 5v!vwbqv mPivPi EwZKi 5evq +cud:vZ cvi
bv|
# cvwbi M$xiZvt
+AnZD LuvPvq !v: Pvli Rb R#v$qi *ibi evwe weGi 5vK 8Kevi
wi cvwbZ cyKDi +K fi Ki m0vZ$'# cevn!vb b`'Z< LuvPv vcb
Kiv Avq| KvRB meE1B cvwbi ()'iZv 5ZYG iZc42| +ALvb
cvwbi ()'iZv +A!b +mLvb LuvPvi 9gPZv eIwJ Ki KvAKi' 9Kcv`b
8#vKv ev;vbv m[\e| Ze meE1B #E2'q n#v LuvPvi Z#`$ < R#v$qi
Z#`$i !*Kvi `4iZ| 8 `4iZ AZ +e$' ne R#v$qi Z#`$i Kuv`vi c)ve
+K LuvPvi 5)YGi'b cwie$K !y= ivLv ZZ e$' mnR ne |
wi cvwb Zv cyKDii +e#vq +AnZD cvwb cwiewZZ nq bv ?# Z#`$i
Kuv`v < LuvPv +K 5vmv !v:i eR c`v !v:K c)vweZ Ki| ZvB
LuvPv AZ 9cii w`K vKe ZZB !v:i Rb 9cAv(' Sv)vweK cwie$
cyKDi LuvPv vcb Ki# cyKDii Z#`$ +K LuvPvi Z#`$i !vh b4bZ! /
?iU ev - w!Uvi `4iZ wbwjZ Kiv 9wPZ|
5vi cevn!vb cvwbZ Aw`< eR R! (vm &viv EwZ n<qvi m[\vebv
K! Zvwc 8E1 b4bZ! .?DU ee*vb vKv 5ve$K| 8Z cvwbi mw]K
cevn euv*v( ne bv|
+A mK# b`'Z +Rvqvi,)vUvi Kvi2 cvwb 9]vbv!v Ki +mLvb cvwb
9]vbv!vi !* 9gPZvi ZviZ! weePbvq 5vbZ ne| )vUvi m!q ALb
cvwbi 9gPZv nXvm cvq ZLb< +Ab LuvPvi Z#`$ < R#v$qi Z#vi Kuv`vi
!*Kvi ee*vb . ?DUi b'P bv bv!|
% cvwbi &'(vZ ev cev)gv*vt
Aw`< cyKDi 8Kevi wi cvwbZ LuvPv vcb Ki m?#)veB !v:i 9Kcv`b
m[\e| wKYZ evw2wRK)ve LuvPv cwiPv#bvi Rb cevn!vb cvwbi
iZ 5cwim'!| cevn!vb cvwb 8Kw`K +A!b mveEw2K LuvPvi evBi
+K w)Zii cvwb cwieZbi !v*! !v:i 5w6Rb mieivn wbwjZ Ki|
5bw`K LuvPvi 5v)YGi'b eR#vK `0Z 5cmvib KvAKi' )4w!Kv
ivL|
cvwb cevni Z'e0Zv 5vevi +bwZevPK c)ve< #E2'q| 5Zvw*K Z'e0
!v1vi cevni Kvib LuvPvi 5eqek5vKvi mw]K vK bv ?# LuvPvi 5)YG
i evmvcAv(' vb K! Avq| 5vevi 5Zvw*K +m0vZi cwZK4#
muvZivZ w(q !v:i @`wnK $w=i 5cPq nq|
b`'Z V,l BwNk+mKm !v1vi cevn LuvPv vcb !v:i Rb 9cAv('3
Ze cevni 8 !v1v -C BwNk+mKm 8i +e$' n<qv m!'P'b bq|
R#v$qi cvwbi 2v2i 9ci LuvPvi c)ve mePq iZc42 weeP
welq| !v1vwZwi= eR c`v < 5eenZ Lv` LuvPvi Z#`$ R! @Re
cPb$'# c`vi cwi!vb EwZKi cAvq +cud:vZ cvi| ?# cvwbi
2(Z!vb Le KiZ cvi| +ALvb 5v( +KB Z#`$i cwie$ Kvi2 @Re
cPb$'# c`v +e$' +mLvb LuvPv vcb KiZ +(# welqwU weePbv KiZ
ne|
5bw`K cwie$i +A mK# 9cKi2 LuvPvq !v: Pvli 9ci weibc c)ve +?#
Zvi !* +bdAvb P#vP# 5bZ!| LuvPv b`'i 8!b 5Q$ vcb KiZ ne AvZ
+Kvbo!B +bd P#vP# cwZepKZv mIwT bv KiZ cvi|
LuvPv vcbi vb 8!b n<qv cqvRb AvZ !v: PDwi n<qvi m[\vebv bv
vK 8eQ mv!vwRK $1Zvi e$eZ' nq +K9 LuvPv +KU bv +`q|
LuvPv vcbi vbwU wb*vibi +E1 #E ivLZ ne AvZ cwZKD#
5venv<qv +A!b ebv3 R#vg:vm3 wb!HPvc BZvw` LuvPv3 vcbvK
EwZ(G bv KiZ cvi| vbwUi cv;i 5Q$ wK:DUv 9uPD n<qv )v#v
AvZ cwZKi# evqycevn vcbvK 5vRvZ nvbZ bv cvi|
LuvPv vcbi +E1 w$q 8#vKv +ALvb +K K#KviLvbvi eR wb"mIZ nq
b`'Z 5vm 8eQ b`'i cvwbK K#ywlZ Ki 8 *ibi 5N# cwinvi KiZ ne|

Centres d'intérêt liés