Vous êtes sur la page 1sur 2

Se

tes o
ttulo de
Bacharel
Se
NON tes o
ttulo de
Bacharel
Ciclos
Superiores
de Formacin
Profesional
Proba
de Acceso a
Ciclos
Superiores
de FP
Repetir
curso
Estudios
universitarios
Son estudios (organizados en 26 familias
diferentes) de 2 anos de duracin con acceso
directo universidade sa nalizacin. Poden
cursarse de dous xeitos:
rxime ordinario (curso completo)
mdulos soltos (se tes mis de 18 anos)
No noso centro podes estudiar dous Ciclos
Superiores: Administracin e Finanzas ou
Comercio Internacional
PROBAS DE ACCESO A
UNIVERSIDADE (PAU)FASE XERAL
(Obrigatoria, nota mnima 4)
A nota de acceso, que debe ser de 5 ou mis,
calclase:

(60% nota media do Bach.) + (40 % nota da fase
xeral)
FASE ESPECFICA
(Voluntaria, nota mnima 5)
A nota de acceso se xeches a fase especca
calclase:

[NOTA DE ACCESO da fase xeral]
+
[(ponderacin 1) x (nota materia1)
+
(ponderacin 2) x (nota materia 2)]
Organizacin dos estudios
universitariosPara consultar as asignaturas dos estudos de Grao
nas di f erent es uni versi dades di r xet e s
correspondentes pxinas web. Vers que veen
organizadas con diferentes denominacins:
Materias de formacin bsica, obrigatorias,
optativas, prcticas

Para non perderte debes ter en conta, para
coecer o peso das diferentes asignaturas nos
estudios que che interesan, os crditos (ECTS),
dicir, o nmero de horas que has de adicarlle a
cada materia ( 1 ECTS = 25 horas).
Como podes ver no grco de enriba, os estudos
de Grado comportan 240 ECTS -a maiora deles-,
ou sexa, moitas horas de estudo en clase e na casa,
que as universidades organizan en catro cursos
acadmi cos (240:4= 60 ECTS por curso).
Habitualmente os plans de estudos enumeran as
asignaturas asignndolle 6 crditos polo que
debes interpretalas como semestrais - metade do
curso-.
Recorda tamn que as notas de acceso para as
titulacins varan cada curso e son diferentes en
cada universidade polo que debes ter en conta
todas as posibilidades antes de facer a ta
eleccin.
Doctor

Mster
60-120 ECTS

Grado
240 ECTS


Ademis de consultarnos e informarte no
Departamento de Orientacin, podes acceder
s seguintes ligazns para axudarte a tomar as
tas decisins acadmicas.

Dedcalle o seu tempo pois un paso
importante na ta formacin e para o teu
futuro.

No blog do departamento atopars tamn
estas e outras ligazns as como informacin
actualizada sobre outros aspectos que poidan
interesarte.

Selectividade :www.ciug.cesga.es

www.todofp.es para ciclos de FP

revistas de informacin educativa:

www.qestudio.com

www.entreestudiantes.com

Pxinas ociais da Xunta e do
MEC

www.edu.xunta.es

www.educacion.es

Pxinas de univ. galegas

www.uvigo.es

www.usc.es

GUA
de SADAS
ACADMICAS
para
2 BACHARELATO
IES RIBEIRA DO LOURO
________________________

(DPTO DE ORIENTACIN)
orientacionribeira@gmail.com
Cmo a proba de acceso Universidade

Se consultas o calendario de exames na pxina
da CIUGA vers as datas dos diferentes exames.
A estructura das probas a seguinte:

FASE (Obrigatoria):
5 exames

FASE ESPECFICA VOLUNTARIA
(ata 4 exames)Slo se cuanticarn os dous exames con maior
nota para a nota de acceso
Lingua
e lit. espaola
Lingua
e lit. galega

Historia/Filosofa
Idioma
estranxeiro
Materia
de modalidade a
elexir
Mx.
de 4 Materias de
modalidade a elexir (non
se pode repetir a da fase
xeral)