Vous êtes sur la page 1sur 68

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015

LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.1
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
LIGJ
Nr. 92/2014
PR TATIMIN MBI VLERN E SHTUAR N
REPUBLIKN E SHQIPRIS
1

N mbshtetje t neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, t Kushtetuts, me propozimin e
Kshillit t Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKS S SHQIPRIS
VENDOSI:
KREU I
OBJEKTI DHE FUSHA E ZBATIMIT
Neni 1
Objekti i ligjit
1. Ky ligj vendos tatimin mbi vlern e shtuar (TVSH-n).
2. TVSH-ja sht nj tatim i prgjithshm mbi konsumin e mallrave dhe shrbimeve,
proporcional me mimin e tyre, q i ngarkohet n do faz t prodhimit dhe procesit t
shprndarjes mimit pa tatimin.
TVSH-ja zbatohet si nj tatim n prqindje mbi mimin e mallrave dhe shrbimeve dhe
bhet e krkueshme pr tu paguar pas zbritjes s TVSH-s q rndon drejtprdrejt
elementet e kostos s mallrave dhe t shrbimeve.
____________________________

1
Ky ligj sht prafruar pjesrisht me: Direktivn e Parlamentit Europian dhe Kshillit 2006/112/KE, dat
28 nntor 2006, Mbi Sistemin e Prbashkt t Tatimit mbi Vlern e Shtuar, Numri CELEX 32006L0112,
Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 347, dat, 11.12.2006, faqe 1118, e ndryshuar.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

2
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al


Neni 2
Fusha e zbatimit

Tatimit mbi vlern e shtuar i nnshtrohen:
a) t gjitha furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, t kryera kundrejt pagess, brenda
territorit t Republiks s Shqipris, nga nj person i tatueshm q vepron si i till;
b) t gjitha importet e mallrave n territorin e Republiks s Shqipris.
KREU II
PERSONAT E TATUESHM
Neni 3
Personat e tatueshm

Person i tatueshm konsiderohet do person, pavarsisht nga forma e organizimit t tij, i
cili n mnyr t pavarur kryen veprimtari ekonomike, cilido qoft vendi dhe qllimi ose
rezultati i ksaj veprimtarie.
N kuptim t ktij neni, nuk konsiderohet person i tatueshm do organizat
jofitimprurse pr pagesa t prfituara nga kuotizacionet, nse kan t tilla, ose fonde, grante,
donacione t prfituara pr qllime t veprimtaris jofitimprurse t organizats, n prputhje me
ligjin pr organizatat jofitimprurse, prve kur kjo organizat prfiton pagesa si rezultat i
veprimtaris ekonomike.
Neni 4
Veprimtaria ekonomike

Veprimtari ekonomike sht do veprimtari e kryer nga prodhuesit, tregtart, personat q
furnizojn mallra ose shrbime, prfshir veprimtarin nxjerrse, bujqsore dhe aktivitetet
profesionale.
Veprimtari ekonomike konsiderohet gjithashtu shfrytzimi i pasuris s trupzuar ose t
patrupzuar, me qllim realizimin e t ardhurave me karakter t vazhdueshm.

Neni 5
Ushtrimi i nj veprimtarie ekonomike n mnyr t pavarur

N kuptim t nenit 3, t ktij ligji, shprehja n mnyr t pavarur nnkupton personat t
cilt nuk jan t punsuar ose t lidhur me nj pundhns me an t nj kontrate punsimi apo
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

3
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
ndonj lidhjeje tjetr ligjore q krijon marrdhnie pundhns - punmarrs dhe ka t bj me
kushtet e puns, shprblimin e punmarrsit dhe prgjegjsit e pundhnsit.
Aktiviteti i ushtruar nga punmarrsi, i prcaktuar n Kodin e Puns, si puna n shtpi, t
ardhurat e t cilit konsiderohen si pag apo shprblim, nuk nnkupton kryerjen e nj veprimtarie
ekonomike n mnyr t pavarur.

Neni 6
Organet publike
1. Organet e pushtetit qendror dhe vendor dhe organe t tjera t s drejts publike nuk
konsiderohen si persona t tatueshm pr veprimtari ose pr veprime q ushtrojn pr qllim dhe
n ushtrimin e funksionit t tyre si autoritete publike edhe ather kur prfitojn taksa, tarifa,
kontribute dhe pagesa.
2. Nse kto organe kryejn veprimtari apo veprime t tilla si ato t prcaktuara n pikn 1,
t ktij neni, dhe t qenit person jo i tatueshm shkakton shtrembrim t konkurrencs, ather
konsiderohen persona t tatueshm pr kto veprimtari apo veprime.
3. N do rast organet e prcaktuara n pikn 1, t ktij neni, konsiderohen si persona t
tatueshm nse kryejn veprimtarit e renditura n aneksin 1 bashklidhur ktij ligji kur kto
veprimtari nuk jan t paprfillshme.
KREU III
TRANSAKSIONET E TATUESHME

SEKSIONI 1
FURNIZIMI I MALLRAVE

Neni 7
Furnizimi i mallit

1. Me furnizim mallrash kuptohet transferimi i s drejts pr t disponuar si pronar pasurin
e trupzuar.
2. Konsiderohen gjithashtu si Furnizim malli edhe transaksionet e mposhtme:
a) transferimi kundrejt pagess i pronsis s pasuris, me urdhr nga/apo n emr t
nj autoriteti publik apo n zbatim t ligjit;
b) dorzimi i mallrave n baz t nj kontrate, ku parashikohet dhnia me qira e
mallit pr nj periudh t caktuar ose shitja me kste e mallit, kalimi i pronsis i
t cilit bhet me pagesn e kstit t fundit;
c) transferimi i mallrave bazuar n nj kontrat, sipas s cils paguhet komision pr
blerjen apo pr shitjen.
3. Furnizimi i energjis elektrike, ujit, gazit, energjis pr ngrohje ose ftohje dhe t tjera t
ngjashme trajtohet si furnizim malli i trupzuar.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

4
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 8
Mallra t tjera

Pasuri e trupzuar, n kuptim t ktij ligji, konsiderohen gjithashtu:
a) t drejtat mbi pasurin e paluajtshme, t cilat i japin mbajtsit t drejtn pr ta
shfrytzuar at, me prjashtim t qiradhnies q rezulton nga kontrata qiraje;
b) t drejtat reale, t cilat i japin mbajtsit t tyre t drejtn e prdorimit mbi pasurin e
paluajtshme;
c) aksione apo t drejta ekuivalente me aksionet, q i japin mbajtsit juridikisht ose
faktikisht t drejtn e pronsis ose t drejtn e posedimit mbi pasurin e paluajtshme apo mbi
nj pjes t saj.


Neni 9
Furnizimi i mallrave kundrejt pagess
1. Furnizimi i mallit konsiderohet i kryer kundrejt pagess, trsisht ose pjesrisht, nse
furnizuesi direkt apo indirekt merr apo ka t drejt t marr pages n para a n natyr pr at
furnizim, si prej personit t furnizuar apo ndonj personi tjetr.
2. Trajtohen gjithashtu si furnizime malli kundrejt pagess rastet kur:
a) nj person i tatueshm merr mallra q jan pjes e pasuris s biznesit, pr qllim
privat t tij apo t stafit t tij, apo pr qllime t ndryshme nga ato t veprimtaris s tij
ekonomike, n qoft se ka zbritur trsisht apo pjesrisht TVSH-n n blerje t ktij malli apo
elementeve q prbjn mallin;
b) n rastet e regjistrimit, t gjitha mallrat e furnizuara pr personin e tatueshm dhe
ende n pronsi t personit t tatueshm, si pjes e pasuris s biznesit, n qoft se sht zbritur
trsisht apo pjesrisht TVSH-ja n blerje e mallit apo elementeve q prbjn mallin;
c) nj person i tatueshm prdor pr nevojat e biznesit t tij nj mall t prodhuar, t
nxjerr, t prpunuar, t bler, t importuar, n kuadrin e aktivitetit t tij dhe kur blerja e ktij
malli te nj person tjetr i tatueshm, kryer n momentin e prdorimit t tij pr nevojat e biznesit,
nuk do t kishte t drejt t plot zbritjeje t TVSH-s, sepse e drejta e zbritjes mbi kt mall
prbn objekt prjashtimi, kufizimi apo mund t jet objekt rregullimi. Kjo dispozit zbatohet
edhe n rastet kur mallrat prdoren pr transaksione jasht fushs s zbatimit t TVSH-s;
) nj person i tatueshm prdor nj mall n nj sektor aktiviteti t prjashtuar, pa t
drejt zbritjeje, n rastin kur ky mall ka pasur t drejt t plot ose t pjesshme t zbritjes s
TVSH-s n momentin e blerjes apo prdorimit t tij pr nevoja t biznesit s vet.
3. Nuk trajtohet si furnizim malli kundrejt pagess prdorimi i mallrave t biznesit si
mostra (kampione) ose dhuratat me vler t vogl.
4. Ministri i Financave prcakton me udhzim, n kuptim t ktij neni, se far
konsiderohet mostr dhe vlern maksimale t dhuratave me vler t vogl.

SEKSIONI 2
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

5
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
FURNIZIMI I SHRBIMIT

Neni 10
Prkufizim i furnizimit t shrbimit

1. Me furnizim shrbimesh kuptohet do transaksion q nuk sht furnizim mallrash,
prve rasteve q n kt ligj prcaktohet ndryshe.
2. Furnizimi i shrbimeve, t bra prej nj t punsuari pr pundhnsin e tij pr arsye t
punsimit, nuk sht furnizim shrbimi nga i punsuari.
3. Me Shrbime telekomunikacioni kuptohet furnizimi i shrbimeve q lidhen me
transmetimin, emetimin apo recepsionin (kapjen, marrjen) e sinjaleve, fjalve, imazheve dhe
tingujve apo informacioneve t do natyre me an t aparateve wire, radios, sistemeve optike
apo sistemeve t tjera elektromagnetike, prfshir edhe transferimin e s drejts prkatse pr t
prdorur kapacitetet pr realizimin e t tilla transmetimeve, emisioneve apo recepsioneve, q
mundsojn hyrjen (aksesin) n rrjetet globale t informacionit.

Neni 11
Furnizime shrbimi
Konsiderohen gjithashtu si furnizime shrbimi:
a) kalimi i nj pasurie t patrupzuar (jomateriale), pavarsisht nse prfaqsohet ose jo
me titull pronsie;
b) transaksionet mbi aksionet, pjesmarrjet n shoqri, obligacionet dhe titujt e tjer, t
ndryshm nga ata t prcaktuar n nenin 8, t ktij ligji;
c) operacionet e ndrtimit, kryerja e procesit t ndrtimit, si dhe t mirmbajtjes;
) detyrimi pr t mos kryer nj veprim apo pr t lejuar/toleruar nj veprim apo nj
situat;
d) kryerja e shrbimeve n zbatim t nj urdhri t dhn nga/ose n emr t nj autoriteti
publik apo n zbatim t ligjit.

Neni 12
Furnizimi i shrbimit kundrejt pagess

1. Furnizimi i shrbimit konsiderohet i kryer kundrejt pagess, trsisht ose pjesrisht,
nse furnizuesi direkt a indirekt merr apo ka t drejt t marr pages n para a n natyr pr at
furnizim, si prej personit t furnizuar apo ndonj personi tjetr.
2. Konsiderohet si furnizim shrbimi kundrejt pagess secili prej transaksioneve t
mposhtme:
a) prdorimi pr qllime private i mallrave q bjn pjes n pasurin e siprmarrjes nga
personi i tatueshm apo stafi i tij apo prgjithsisht pr qllime t ndryshme nga ato t
veprimtaris s tij ekonomike, n qoft se ka zbritur trsisht apo pjesrisht TVSH-n n blerje
pr kto mallra;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

6
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) furnizimi i shrbimeve t kryera pa pages nga nj person i tatueshm pr nevojat e tij
personale apo t stafit t tij apo prgjithsisht pr qllime t ndryshme nga ato t veprimtaris s
tij ekonomike;
c) furnizimi i shrbimeve nga nj person i tatueshm, pr qllime t veprimtaris s tij
ekonomike, n rastin kur TVSH-ja pr furnizimin e ktij shrbimi, po t ishte kryer prej nj
personi tjetr t tatueshm, nuk do t ishte trsisht e zbritshme.
3. Ministri i Financave ka t drejt t prcaktoj me udhzim rastet kur nuk veprohet
sipas pikave 1 dhe 2, t ktij neni, me kusht q t mos sjellin si pasoj shtrembrimin e
konkurrencs.

Neni 13
Furnizimi i shrbimeve n emr t tij, por pr llogari t nj personi tjetr

Kur nj person i tatueshm, i cili vepron n emrin e tij, por pr llogari t nj personi
tjetr, merr pjes n kryerjen e nj furnizimi shrbimi, ai konsiderohet sikur ka marr dhe ka
furnizuar vet kt shrbim.

SEKSIONI 3
IMPORTIMI I MALLRAVE

Neni 14
Importimi i mallrave
Pr qllimet e ktij ligji me termin importimi i mallrave kuptohet lirimi pr qarkullim
t lir i mallrave n territorin e Republiks s Shqipris, si prcaktohet n legjislacionin
doganor n fuqi.

SEKSIONI 4
DISPOZITA T TJERA PR TRANSAKSIONET E
TATUESHME

Neni 15
Vetfurnizimi i mallrave dhe shrbimeve

1. Pr qllime t ktij ligji, konsiderohet si furnizim kundrejt pagess nga personi i
tatueshm furnizimi i mallrave t prodhuara, t ndrtuara, t nxjerra, t prpunuara, t blera ose
furnizimi i shrbimeve n kuadr t veprimtaris s tij ekonomike pr tu prdorur pr nevoja t
ksaj veprimtarie.
2. N kuptim t piks 1, t ktij neni, personi i tatueshm furnizon dhe gjithashtu i trajton
kto mallra ose shrbime si furnizime t marra prej tij, pr qllime t veprimtaris ekonomike,
duke aplikuar zbritshmrin e TVSH-s, n prputhje me dispozitat e ktij ligji.

Neni 16
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

7
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Transferimi i veprimtaris ekonomike

1. Transferimi i veprimtaris, n kuptim t ktij ligji, konsiderohet transferimi kundrejt
pagess ose jo apo n formn e nj kontributi n nj siprmarrje i trsis s aseteve apo t nj
pjese t tyre.
2. Transferimi i veprimtaris ekonomike nuk prbn furnizim malli ose shrbimi, n
kuptim t ktij ligji, por prbn nj kalim t aseteve nga personi i tatueshm transferues te nj
person, i cili trajtohet si pasardhsi i transferuesit, me kusht q ky person t jet ose t bhet
person i tatueshm, n baz t ktij ligji, pr veprimtarin ekonomike ose pjesn e saj q
transferohet, duke siguruar vazhdimsin ekonomike t veprimtaris, n kushte t ngjashme si
prpara transferimit.
3. do detyrim dhe e drejt e transferuesit, e njohur nga/ose me an t ktij ligji para
kohs s transferimit, bhet detyrim dhe e drejt e marrsit t transferimit.
4. T gjitha t dhnat, librat dhe regjistrimet q kan t bjn me trsin e aseteve apo
pjesn e tyre q sht transferuar dhe q kan qen t detyrueshme pr tu mbajtur, bazuar n
ligjin pr tatimin mbi vlern e shtuar ose me kt ligj, tashm n vend t transferuesit duhet t
mbahen nga marrsi i transferimit.
5. Personat e tatueshm, pal n procesin e transferimit t veprimtaris ekonomike, duhet
t njoftojn pr qllimin e tyre, pr zbatimin e ktij neni, Drejtorin Rajonale Tatimore
prkatse, t paktn 45 dit kalendarike prpara se t ndodh transferimi.
6. Personi i tatueshm, marrs i transferimit, nse sht e nevojshme, sht i detyruar t
bj rregullimin e TVSH- s s zbritur nga transferuesi n prputhje me afatin pr t drejtn e
zbritjes dhe veprimtarin ekonomike, pr t ciln do t prdoren asetet e transferuara te marrsi,
sipas nenit 80, t ktij ligji.
7. Ministri i Financave ka t drejt t prcaktoj me udhzim procedurat dhe rregullat e
veanta pr transferimin e veprimtaris ekonomike, me qllim shmangien dhe parandalimin e
evazionit fiskal.

Neni 17
Furnizimet e prziera

1. Furnizimi i shrbimeve, i prfshir n furnizimin e mallrave, sht pjes e furnizimit t
mallrave.
2. Furnizimi i mallrave, i prfshir n furnizimin e shrbimeve, sht pjes e furnizimit t
shrbimeve.
3. Furnizimi i shrbimeve, i prfshir n importin e mallrave, sht pjes e importit t
mallrave.

KREU IV
VENDI I FURNIZIMIT T TRANSAKSIONEVE T
TATUESHME

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

8
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
SEKSIONI 1
VENDI I FURNIZIMIT T MALLRAVE

Neni 18
Furnizimi i mallrave pa transport

Kur mallrat nuk drgohen ose nuk transportohen, vendi i furnizimit t mallrave sht n
Republikn e Shqipris nse mallrat ndodhen n Republikn e Shqipris n momentin kur
kryhet furnizimi.

Neni 19
Furnizimi i mallrave me transport

1. Kur mallrat jan drguar apo transportuar nga furnizuesi, nga blersi apo nj pal e
tret, vendi i furnizimit sht n Republikn e Shqipris, nse mallrat ndodhen n Republikn e
Shqipris, n momentin kur fillon drgimi apo transporti i tyre pr blersin.
2. Kur mallrat e drguara apo t transportuara nga furnizuesi, nga blersi apo nj pal e
tret instalohen apo montohen, me/ose pa testim, nga/ose pr llogari t furnizuesit, vendi i
furnizimit sht n Republikn e Shqipris nse mallrat jan instaluar apo montuar n
Republikn e Shqipris.

Neni 20
Furnizimi i mallrave n bordin e anijeve, aeroplanve
ose trenave

Kur mallrat jan furnizuar n bordin e anijeve, avionve ose trenave, vendi i furnizimit t
mallrave sht n Republikn e Shqipris nse pika e nisjes s transportit t pasagjereve sht
n Republikn e Shqipris.
N rastin e udhtimit vajtje-ardhje, pjesa e kthimit konsiderohet si veprim i veant
transporti.

Neni 21
Furnizimi i gazit natyror, energjis elektrike dhe ujit
nprmjet sistemeve t shprndarjes

1. N rastin e furnizimit t gazit natyror, energjis elektrike, energjis pr ngrohje ose
ftohje dhe ujit nprmjet sistemeve t shprndarjes, pr nj person t tatueshm rishits, vendi i
furnizimit konsiderohet t jet n Republikn e Shqipris, ku rishitsi ka vendosur selin e
veprimtaris s tij ekonomike ose ku ka nj vendndodhje t qndrueshme nga furnizohen mallrat
ose, n munges t ktyre, vendi ku ai ka adresn e tij t prhershme ose ku zakonisht banon.
Pr qllim t ktij paragrafi, termi person i tatueshm rishits nnkupton personin e
tatueshm, qllimi kryesor i veprimtaris ekonomike t t cilit n lidhje me blerjet e gazit,
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

9
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
energjis elektrike, energjis pr ngrohje ose ftohje dhe ujit sht rishitja e ktyre produkteve,
ndrkoh q konsumimi nga ai vet i ktyre produkteve sht i paprfillshm.
2. N rastin e furnizimit t gazit natyror, energjis elektrike, energjis pr ngrohje ose
ftohje dhe ujit nprmjet sistemeve t shprndarjes pr nj person t ndryshm nga ai i
parashikuar n pikn 1, t ktij neni, vendi i furnizimit sht n Republikn e Shqipris, n
vendin ku konsumatori efektivisht shfrytzon dhe konsumon kto mallra.
Kur e gjitha apo nj pjes e gazit, energjis elektrike, energjis pr ngrohje ose ftohje dhe
ujit t furnizuar, efektivisht nuk sht konsumuar nga blersi konsumator, ky mall i pakonsumuar
konsiderohet sikur t jet shfrytzuar n Republikn e Shqipris, n vendin ku blersi
konsumator ka vendosur selin e veprimtaris s tij ekonomike ose ku ka nj vendndodhje t
qndrueshme, pr t cilin jan furnizuar kto mallra. N munges t ktyre t fundit,
konsiderohet se mallrat jan shfrytzuar apo konsumuar n Republikn e Shqipris, n vendin
ku ka adresn e tij t prhershme ose ku zakonisht banon.

SEKSIONI 2
VENDI I IMPORTIMIT T MALLRAVE

Neni 22
Vendi i importimit t mallrave

1. Vendi i importimit t mallrave sht n Republikn e Shqipris nse mallrat me
origjin nga territore t tjera lirohen pr qarkullim t lir n territorin doganor shqiptar.
2. N prjashtim nga pika 1, e ktij neni, mallrat, t cilat n momentin e hyrjes n
Republikn e Shqipris nuk jan n qarkullim t lir, por i nnshtrohen ndonjrit prej regjimeve
t parashikuara n nenet 64 dhe 65, t ktij ligji, ose nn regjime t prkohshme importimi, me
prjashtim total nga taksat doganore, ose regjimit t transitit, vendi i importimit t ktyre
mallrave sht n Republikn e Shqipris nse kto mallra lirohen nga regjimet ose situatat e
siprprmendura n territorin doganor shqiptar.

SEKSIONI 3
VENDI I FURNIZIMIT T SHRBIMEVE

Neni 23
Prkufizime

Me qllim zbatimin e rregullave q lidhen me vendin e furnizimit t shrbimeve:
a) personi i tatueshm, i cili kryen, gjithashtu, transaksione, t cilat nuk jan furnizime t
tatueshme mallrash ose shrbimesh, n kuptim t nenit 2, t ktij ligji, konsiderohet person i
tatueshm pr t gjitha furnizimet e shrbimeve q i jan furnizuar ktij personi pr nevojat e
veprimtaris;
b) nj person juridik i patatueshm, sipas kuptimit t ktij ligji, i pajisur me nj numr
identifikimi t TVSH-s, konsiderohet person i tatueshm.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

10
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 24
Rregulli i prgjithshm

1. Vendi i furnizimit t shrbimit sht n Republikn e Shqipris nse marrsi i
shrbimit, nj person i tatueshm q sillet si i till, ka n Republikn e Shqipris:
a) selin e veprimtaris t tij ekonomike ose nj vendndodhje t qndrueshme pr t ciln
jan kryer shrbimet, ose;
b) banesn ose rezidencn e zakonshme, n munges t nj selie t veprimtaris
ekonomike apo t nj vendndodhjeje t qndrueshme.
2. Vendi i furnizimit t shrbimit sht n Republikn e Shqipris, nse marrsi i
shrbimit sht nj person i patatueshm ndrsa furnizuesi i shrbimit, nj person i
tatueshm, ka n Republikn e Shqipris:
a) selin e veprimtaris s tij ekonomike ose nj vendndodhje t qndrueshme, nga e cila
jan ofruar shrbimet ose;
b) banesn ose rezidencn e zakonshme, n munges t nj selie t veprimtaris
ekonomike apo t nj vendndodhjeje t qndrueshme.

Neni 25
Prjashtime nga rregulli i prgjithshm

Ndryshe nga sa parashikohet n pikat 1 dhe 2, t nenit 24, t ktij ligji, pavarsisht nse
marrsi sht person i tatueshm ose person i patatueshm, si dhe pavarsisht vendit ku ndodhet
marrsi i shrbimit, vendi i furnizimit t shrbimeve pr:
a) furnizimin e shrbimeve t lidhura me nj pasuri t patundshme, prfshir shrbimet e
ekspertve dhe agjentve imobiliar, furnizimin e strehimit n sektorin hotelier apo n sektor t
ngjashm me t, si kampe pushimi ose vende t krijuara pr tu prdorur si vende kampingu,
dhnien e t drejtave t prdorimit t pasurive t paluajtshme dhe shrbimet pr prgatitjen e
bashkrendimin e punimeve t ndrtimit, t tilla si shrbimet e arkitektve dhe firmave q
mbikqyrin kryerjen e punimeve (supervizim) sht n Republikn e Shqipris, nse pasuria e
paluajtshme ndodhet n Republikn e Shqipris;
b) furnizimin e transportit t pasagjerve sht n Republikn e Shqipris
proporcionalisht me distancn e prshkruar;
c) furnizimin e shrbimeve t restorantit dhe shrbimeve t furnizimit me ushqim sht
n Republikn e Shqipris ku kto shrbime jan kryer fizikisht;
) furnizimin e shrbimeve t restorantit dhe shrbimeve t furnizimit me ushqim, t cilat
kryhen n bordin e anijeve, avionve dhe trenave gjat transportit t pasagjerve sht n
Republikn e Shqipris nse vendi i nisjes s transportit t pasagjerve sht n Republikn e
Shqipris;
N rastin e nj udhtimi vajtje-ardhje, pjesa e kthimit cilsohet si nj transaksion
transporti m vete;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

11
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
d) furnizimin e shrbimit t dhnies me qira afatshkurtr t nj mjeti transporti sht n
Republikn e Shqipris nse ky mjet transporti vihet faktikisht n dispozicion t klientit n
Republikn e Shqipris.
Pr qllime t ksaj shkronje, me afatshkurtr kuptohet zotrimi i vazhdueshm ose
prdorimi i mjeteve t transportit gjat nj periudhe kohore jo m shum se tridhjet dit dhe n
rastin e mjeteve lundruese apo fluturuese, jo m shum se nntdhjet dit.

Neni 26
Prjashtime nga rregulli pr shrbime kundrejt personave t tatueshm

Ndryshe nga sa parashikohet n pikn 1, t nenit 24, t ktij ligji, pr furnizimin kundrejt
nj personi t tatueshm t shrbimeve, pr qllime t ngjarjeve kulturore, artistike, sportive,
shkencore, edukative, zbavitse apo t ngjashme me kto, si ekspozita dhe panaire, si dhe
shrbime mbshtetse, t lidhura me pranimin n kto aktivitete, vendi i furnizimit t shrbimeve
sht n Republikn e Shqipris nse kto aktivitete zhvillohen faktikisht n Republikn e
Shqipris.
Neni 27
Prjashtimi nga rregulli pr shrbimet e furnizuara nga ndrmjetsi

Ndryshe nga sa parashikohet n pikn 2, t nenit 24, t ktij ligji, vendi i furnizimit t
shrbimit t kryer nga nj person ndrmjets, q vepron n emr dhe pr llogari t nj personi
tjetr, ndaj nj personi t patatueshm, sht n Republikn e Shqipris nse vendi i
transaksionit kryesor, si prcaktohet n kt ligj, sht n Shqipri.

Neni 28
Prjashtime nga rregulli pr shrbime kundrejt personave t patatueshm

Ndryshe nga sa parashikohet n pikn 2, t nenit 24, t ktij ligji, vendi i furnizimit t
shrbimeve ndaj personave t patatueshm pr:
a) furnizimin e transportit t mallrave sht n Republikn e Shqipris, proporcionalisht
me distancn e prshkruar;
b) furnizimin e shrbimeve dhe shrbimeve mbshtetse pr qllim t aktiviteteve
kulturore, artistike, sportive, shkencore, edukative, zbavitse apo aktiviteteve t ngjashme, t tilla
si panairet dhe ekspozitat, prfshir furnizimin e shrbimeve t organizatorve t ktyre
aktiviteteve, sht n Shqipri ku kto aktivitete kryhen faktikisht;
c) furnizimin e shrbimeve mbshtetse t transportit, si ngarkim, shkarkim, mirmbajtje
dhe aktivitete t ngjashme sht n Republikn e Shqipris ku kto shrbime jan kryer
fizikisht;
) furnizimin e shrbimeve t ekspertizave ose punve t kryera mbi pasurin e trupzuar
t luajtshme sht n Republikn e Shqipris ku kto shrbime jan kryer fizikisht;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

12
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
d) furnizimin e shrbimit t dhnies me qira t nj mjeti transporti, prjashtuar at
afatshkurtr, sht n Republikn e Shqipris ku ky klient sht i vendosur, ka adresn e
prhershme ose banon zakonisht;
Sidoqoft, vendi i furnizimit t shrbimit t dhnies me qira t nj jahti apo mjeti t
ngjashm lundrues, t ndryshme nga ajo afatshkurtr, sht n Republikn e Shqipris ku mjeti
vihet faktikisht n dispozicion t klientit dhe njkohsisht shrbimi jepet nga furnizuesi i ktij
shrbimi n vendin e aktivitetit ose nj vendndodhjeje t qndrueshme n Republikn e
Shqipris.
Pr qllime t ksaj shkronje, me afatshkurtr kuptohet zotrimi i vazhdueshm ose
prdorimi i mjeteve t transportit gjat nj periudhe kohore jo m shum se tridhjet dit dhe n
rastin e mjeteve lundruese, jo m shum se nntdhjet dit.

Neni 29
Furnizimi i shrbimeve t telekomunikacionit, t transmetimit dhe
shrbimeve elektronike ndaj personave t patatueshm

1. N prjashtim nga pika 2, e nenit 24, t ktij ligji, pavarsisht se ku sht i vendosur
personi i tatueshm furnizues i shrbimeve t mposhtme, vendi i furnizimit t ktyre
shrbimeve sht n vendin ku personi i patatueshm, i cili merr shrbimin, sht i vendosur, ka
adresn e prhershme apo banon zakonisht. Kto shrbime jan t detajuara si m posht:
a) furnizimi i shrbimeve t telekomunikacionit;
b) furnizimi i shrbimeve t transmetimit t radios dhe ato televizive;
c) furnizimi i website-ve, web-hosting, mirmbajtjes n distanc t programeve dhe
pajisjeve;
) furnizimi me software dhe prditsimi i tyre;
d) furnizimi i imazheve, teksteve dhe informacioneve dhe vlefshmria e bazs t t
dhnave (database);
dh) furnizimi me muzik, filma dhe lojra, prfshir lojrat e fatit dhe bastet, si dhe
transmetimet e ngjarjeve politike, kulturore, artistike, sportive, shkencore dhe argtuese;
e) furnizimi i shrbimit t msimdhnies n distanc;
2.Kur furnizuesi i shrbimit dhe marrsi i tij komunikojn prmes posts elektronike, kjo
nuk do t thot q shrbimi i furnizuar sht nj shrbim i furnizuar elektronikisht.

Neni 30
Furnizimi i shrbimeve ndaj personave t patatueshm n Shqipri

1. N prjashtim nga pika 2 e nenit 24, t ktij ligji, pavarsisht se ku sht i vendosur
personi i tatueshm furnizues i shrbimeve t mposhtme, vendi i furnizimit t ktyre
shrbimeve sht n vendin ku personi i patatueshm, i cili merr shrbimin, sht i vendosur, ka
adresn e prhershme apo banon zakonisht. Kto shrbime jan t detajuara si m posht:
a) transferimet dhe dhnia e t drejtave t autorit, patentave, licencave, marks tregtare
dhe t drejtave t tjera t ngjashme;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

13
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) shrbime publiciteti;
c) shrbimet e konsulentve, inxhinierve, firmave konsulente, avokatve, kontabilistve
dhe shrbime t tjera t ngjashme, si dhe prpunimi i t dhnave dhe dhnia e informacionit;
) detyrimet pr t mos ushtruar, pjesrisht ose trsisht, nj aktivitet tregtar apo nj t
drejt t prmendur n kt nen;
d) transaksionet bankare, financiare dhe t sigurimit, ku prfshihet edhe risigurimi, me
prjashtim t marrjes me qira t kasafortave;
dh) furnizimi me personel;
e) dhnia me qira e pasurive materiale t luajtshme, me prjashtim t t gjitha mjeteve t
transportit;
) shrbimi i lejimit n sistemin e gazit natyror ose n dolloj rrjeti t lidhur me nj
sistem t till, n sistemin e elektricitetit ose rrjeteve t ngrohje-ftohjes, ose transmetimi apo
shprndarja prmes ktyre sistemeve a rrjeteve dhe furnizimi i shrbimeve q lidhen direkt me
to.
2. Kur furnizuesi i nj shrbimi dhe klienti komunikojn prmes posts elektronike, kjo
n vetvete nuk do t thot q shrbimi i furnizuar sht nj shrbim i furnizuar elektronikisht.

KREU V
LINDJA E TATIMIT, KRKUESHMRIA

Neni 31
Prkufizime

Pr qllime t ktij ligji, me termat e mposhtm kuptohet:
a)Lindja e tatimit sht ngjarja, nprmjet s cils prmbushen kushtet ligjore t
domosdoshme pr t krkuar tatimin mbi vlern e shtuar;
b)Krkueshmria e tatimit sht e drejta q ka autoriteti tatimor, bazuar n kt ligj, q
duke filluar nga nj moment i caktuar ti krkoj tatimin mbi vlern e shtuar personit prgjegjs
pr pagimin e ktij tatimi edhe nse momenti i pagess mund t shtyhet.

SEKSIONI 1
LINDJA DHE KRKUESHMRIA E TATIMIT PR
FURNIZIMET E MALLRAVE DHE SHRBIMEVE

Neni 32
Rregulli i prgjithshm

Lindja e tatimit ndodh dhe TVSH-ja bhet e krkueshme kur furnizimi i mallrave ose
shrbimeve kryhet, prve kur sht parashikuar ndryshe n kt ligj.

Neni 33
Rregulla t veanta
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

14
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

1. N qoft se kryhen pagesa pjesore ose pagesa t njpasnjshme pr furnizimet e
mallrave ose t shrbimeve, prve furnizimeve t mallrave, q kan si objekt qiradhnien e nj
malli pr nj periudh t caktuar ose shitjen e mallrave, sipas pagesave me kste, si prcaktohet
n shkronjn b, t piks 2, t nenit 7, t ktij ligji, kto furnizime mallrash ose shrbimesh
konsiderohen t kryera n prfundim t do periudhe, s cils i referohen pagesat.
2. Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve t kryera n mnyr t vazhdueshme, brenda nj
periudhe kohore, prfshir operacionet e ndrtimit, konsiderohen t kryera n t njjtin muaj, n
t cilin lshohet fatura n prputhje me pikn 5, t nenit 99, t ktij ligji.
3. Pr do pages t kryer para se t kryhet furnizimi i mallit ose para prfundimit t
furnizimit t shrbimit, TVSH-ja mbi pagesn lind dhe bhet e krkueshme n momentin e
arktimit t shums s paguar.
4. N rastin kur fatura tatimore sht lshuar prpara furnizimit, TVSH-ja bhet e
krkueshme n momentin kur sht lshuar fatura.

SEKSIONI 2
LINDJA DHE KRKUESHMRIA E TATIMIT PR
IMPORTIMIN E MALLRAVE

Neni 34
Rregulli i prgjithshm

Lindja e tatimit ndodh dhe TVSH-ja bhet e krkueshme kur importimi i mallrave sht
kryer n kuptim t nenit 14, t ktij ligji.

Neni 35
Rregulla t veanta pr importimin

N prjashtim nga neni 34, i ktij ligji, mallrat, t cilat n momentin e hyrjes n
Republikn e Shqipris, nuk jan n qarkullim t lir, por i nnshtrohen ndonjrit prej regjimeve
t parashikuara n nenet 64 dhe 65, t ktij ligji, ose nn regjime t prkohshme importimi, me
prjashtim total nga taksat doganore, ose regjimit t transitit, lindja e tatimit ndodh dhe TVSH-ja
bhet e krkueshme kur kto mallra lirohen nga regjimet ose situatat e siprprmendura.

KREU VI
VLERA E TATUESHME

Neni 36
Prkufizime

1. Pr qllime t ktij ligji, me termin vler tregu kuptohet shuma e plot q blersi, pr
t prfituar mallrat apo shrbimet n t njjtn faz t tregtimit n t ciln furnizimi kryhet, duhet
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

15
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
ti paguaj n kushtet e konkurrencs s barabart furnizuesit t mallit ose shrbimit, i cili vepron
si i pavarur n kushtet e tregut n territorin e Republikn e Shqipris, n t cilin ky furnizim
sht subjekt i tatimit.
2. N qoft se nuk mund t sigurohen vlera t krahasueshme pr furnizimet e mallrave
ose shrbimeve, ather me termin vler tregu kuptohen shumat e mposhtme:
a) pr mallrat, nj shum jo m e vogl se mimi i blerjes s mallit apo t mallrave t
ngjashme ose, n munges t mimit t blerjes, sa vlera e kostos e prcaktuar n kohn e
furnizimit.
b) n rastin e shrbimeve, nj shum jo m e vogl se kostoja e plot e kryerjes s
shrbimit prej personit t tatueshm.
SEKSIONI 1
FURNIZIMET E MALLRAVE DHE SHRBIMEVE

Neni 37
Rregulli i prgjithshm

Pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, prve atyre t parashikuara nga pika 1 deri n
pikn 3, t nenit 38, t ktij ligji, vlera e tatueshme duhet t prfshij gjithka q prbn vlern
korresponduese q furnizuesi i mallit ose shrbimit merr ose do t marr nga blersi, klienti apo
nj i tret, n kmbim t furnizimit, prfshir edhe subvencionet e lidhura drejtprdrejt me
mimin e ktyre furnizimeve, prve TVSH-s.

Neni 38
Rregulla t veanta

1. N rastet kur personi i tatueshm prdor ose disponon mallrat q i prkasin pasuris s
siprmarrjes s tij ose kur mallrat mbahen nga nj person i tatueshm ose pasardhsit e tij, kur
veprimtaria e tij ekonomike e tatueshme prfundon, si parashikohet n shkronjat a, b, c,
, t piks 2, t nenit 9, t ktij ligji, vlera e tatueshme prbhet prej mimit t blerjes s ktyre
mallrave apo t mallrave t ngjashme ose, n munges t mimit t blerjes, nga vlera e kostos, e
prcaktuar n momentin, n t cilin kryhen veprimet e prdorimit, disponimit apo mbajtjes.
2. N rastin e furnizimit t shrbimit, t parashikuar n shkronjat a dhe b, t piks 2,
t nenit 12, t ktij ligji, kur mallrat q i prkasin pasuris s biznesit prdoren pr qllime
private ose shrbimet kryhen pa pages, vlera e tatueshme prbhet nga kostoja e plot e
shpenzuar nga personi i tatueshm pr kryerjen e shrbimeve.
3. Pr rastin e furnizimit t shrbimit t parashikuar n shkronjn c, t piks 2, t nenit
12, t ktij ligji, t kryera nga personi i tatueshm pr nevojat e biznesit s vet, vlera e tatueshme
do t jet vlera e tregut e shrbimit t furnizuar.
4. Nse furnizimi kmbehet n mallra/shrbime ose pjesrisht n para dhe pjesrisht n
mallra/shrbime (natyr), vlera e tatueshme e furnizimit duhet t jet vlera e tregut e mallrave
ose shrbimeve t pranuara, e llogaritur n datn, n t ciln tatimi bhet i krkueshm.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

16
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 39
Vlera e tatueshme

1. N vlern e tatueshme prfshihen elementet e mposhtme:
a) tatimet, taksat, detyrimet, tarifat dhe pagesa t ngjashme, me prjashtim t TVSH-s.
b) shpenzimet dytsore, t tilla si shpenzimet komisionere, t ambalazhimit, t transportit
dhe t sigurimit q furnizuesi ia ngarkon blersit ose klientit.
c)pr qllime t shkronjs b, t ksaj pike, konsiderohen gjithashtu si shpenzime
dytsore ato t parashikuara n marrveshje t veanta.
2. N vlern e tatueshme t furnizimit prfshihet vlera e ambalazheve kur ato jan t
pakthyeshme.
Vlera e ambalazheve t kthyeshme nuk prfshihet n vlern e tatueshme t furnizimit,
prve kur ambalazhet e kthyeshme nuk jan kthyer nga blersi.
3. N qoft se elementet q prcaktojn vlern e tatueshme ose vlera e tatueshme sht e
shprehur n nj monedh t ndryshme nga monedha kombtare e Republiks s Shqipris, i cili
sht vendi n t cilin bhet vlersimi, vlera e tatueshme shprehet n monedhn kombtare
ekuivalente me kursin e kmbimit t zbatuar nga Banka e Shqipris n momentin, n t cilin
tatimi bhet i krkueshm.

Neni 40
Elemente q nuk prfshihen n vlern e tatueshme

1. N vlern e tatueshme nuk prfshihen elementet e mposhtme:
a) uljet e mimit pr rastet e zbritjes pr pagesa t hershme t kryera pr furnizimin;
b) uljet dhe reduktimet e mimit q i bhen blersit apo klientit dhe t prfituara nga ai n
momentin, n t cilin kryhet furnizimi;
c) shumat q ka marr nj person i tatueshm nga ana e blersit apo klientit t tij si
rimbursim pr shpenzimet e bra n emr dhe pr llogari t ktyre t fundit dhe t regjistruara n
kontabilitetin e personit t tatueshm si llogari provizore;
Personi i tatueshm duhet t paraqes prova t shums efektive t shpenzimeve, sipas
shkronjs c, t ksaj pike, dhe nuk mund t kryej zbritje t TVSH-s q mund t jet
llogaritur mbi to.
2. Ministri i Financave ka t drejt t prcaktoj me udhzim rregulla t veanta pr
zbatimin e shkronjs c, t piks 1, t ktij neni.

Neni 41
Saktsimi i vlers s tatueshme

1. N rast anulimi, trheqjeje, zgjidhjeje e reduktimi t mimit q bhet pas momentit, n
t cilin kryhet furnizimi, vlera e tatueshme reduktohet n prputhje me kt ligj.
2. Ministri i Financave prcakton me udhzim procedurn dhe rregullat pr saktsimin e
vlers s tatueshme, n prputhje me pikn 1, t ktij neni.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

17
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 42
Masat pr t parandaluar shmangien dhe evazionin tatimor

1. Pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, n rastet e mposhtme, pr blers ose
klient, me t cilt furnizuesit kan marrdhnie familjare apo lidhje t tjera t ngushta
personale, menaxhimi, pronsie, antarsie, financiare apo juridike, vlera e tatueshme sht e
barabart me vlern e tregut n qoft se:
a) vlera korresponduese sht m e vogl se vlera e tregut dhe blersi ose klienti nuk
gzon plotsisht t drejtn e zbritjes s TVSH-s, sipas neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij
ligji;
b) vlera korresponduese sht m e vogl se vlera e tregut dhe furnizuesi nuk gzon
plotsisht t drejtn e zbritjes s TVSH-s mbi bazn e neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij
ligji, dhe kur furnizimi sht i prjashtuar mbi bazn e neneve 51, 53 dhe 54, t ktij ligji;
c) vlera korresponduese sht m e madhe se vlera e tregut dhe furnizuesi nuk gzon
plotsisht t drejtn e zbritjes mbi bazn e neneve 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij ligji.
2. Dispozitat e parashikuara n pikn 1, t ktij neni, zbatohen gjithashtu pr
marrdhniet midis pundhnsit dhe punmarrsit ose familjes s punmarrsit apo personave
t tjer t lidhur ngushtsisht me t.

Neni 43
Vlera e tatueshme e arit t prpunuar

Vlera e tatueshme e arit t prpunuar nuk prfshin vlern e arit t prdorur si lnd e par.
Mnyra e llogaritjes s vlers s tatueshme t arit t prpunuar prcaktohet me udhzim t
Ministrit t Financave.

SEKSIONI 2
IMPORTIMI I MALLRAVE

Neni 44
Vlera e tatueshme n importimin e mallrave

1. Vlera e tatueshme e mallrave t importuara prbhet prej vlers s prcaktuar n
import nga autoriteti doganor, mbi bazn e legjislacionit doganor n fuqi n Republikn e
Shqipris.
2. Vlera e tatueshme e mallrave t importuara prfshin, gjithashtu, nse nuk jan prfshir
elementet e mposhtme:
a) taksat, tatimet, detyrimet, tarifat dhe pagesa t tjera t detyrueshme pr tu paguar
jasht territorit doganor t Republiks s Shqipris, si edhe ato t detyrueshme, si rezultat i
importimit, me prjashtim t TVSH-s.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

18
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) shpenzimet dytsore, t tilla si shpenzimet komisionere, t ambalazhimit, t transportit
dhe t sigurimit q ndodhin deri n momentin e hyrjes s mallit n territorin doganor t
Republiks s Shqipris.
3. Vlera e tatueshme pr arin e prpunuar, t importuar, prcaktohet sipas pikave 1 dhe 2,
t ktij neni, pa prfshir vlern e arit t prdorur si lnd e par. Mnyra e llogaritjes
prcaktohet me udhzim t Ministrit t Financave, n zbatim t ktij ligji.

Neni 45
Elementet q nuk prfshihen n vlern e tatueshme n import

N vlern e tatueshme t mallrave t importuara nuk prfshihen elementet e mposhtme:
a)uljet e mimit pr rastet e zbritjes pr pagesa t hershme, t kryera pr furnizimin.
b)uljet dhe reduktimet e mimit q i bhen blersit apo klientit dhe t prfituara nga ai n
momentin, n t cilin kryhet importimi.

Neni 46
Dispozita t tjera

1. Pr mallrat q jan eksportuar prkohsisht jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris dhe q n vijim importohen prsri n Republikn e Shqipris pasi i jan nnshtruar
ndrkoh riparimit, transformimit, prshtatjes, punimit ose ripunimit jasht Republiks s
Shqipris, vlera e tatueshme sht e njjt me at q do t ishte aplikuar nse riparimi,
prpunimi, prshtatja, punimi ose ripunimi do t kishin ndodhur n territorin e Republiks s
Shqipris.
2. N qoft se elementet q duhet t mbahen parasysh pr prcaktimin e vlers s
tatueshme pr importimet jan t shprehura n nj monedh t ndryshme nga ajo e monedhs
kombtare n Republikn e Shqipris, kursi i kmbimit pr llogaritjen e vlers s tatueshme n
dogan bhet n prputhje me legjislacionin doganor n Republikn e Shqipris.

KREU VII
SHKALLA TATIMORE

Neni 47
Aplikimi i shkalls s TVSH-s

1. Shkalla e TVSH-s, e aplikueshme pr furnizimet e tatueshme, sht shkalla e TVSH-
s n fuqi n momentin e lindjes s tatimit, prve rasteve kur parashikohet ndryshe.
2. Shkalla e TVSH-s e aplikueshme sht ajo n fuqi n momentin, n t cilin tatimi
bhet i krkueshm, pr rastet e parashikuara, sipas pikave 3 dhe 4, t nenit 33, t ktij ligji.

Neni 48
Shkalla standard
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

19
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Shkalla standarde e tatimit mbi vlern e shtuar pr furnizimet e mallrave dhe shrbimeve,
e cila aplikohet si nj prqindje e vlers s tatueshme, sht 20 pr qind.

Neni 49
Shkallt e reduktuara

1. Prve shkalls standarde t TVSH-s, kur parashikohet n kt ligj, mund t aplikohet
shkalla e reduktuar e TVSH-s, e cila aplikohet si nj prqindje e vlers s tatueshme.
2. Shuma e TVSH-s q rezulton nga aplikimi i shkalls s reduktuar t TVSH-s lejon
normalisht zbritjen e shums s TVSH-s, s cils i njihet e drejta e zbritjes, si prcaktohet n
nenet 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, t ktij ligji.

Neni 50
Shkalla e TVSH-s n importimin e mallrave

Shkalla e TVSH-s, e aplikueshme pr importimet e mallrave, sht ajo q aplikohet n
territorin e Republiks s Shqipris pr shitjen e t njjtit mall.

KREU VIII
PRJASHTIMET, FURNIZIMET ME SHKALL
ZERO, EKSPORTET

SEKSIONI 1
FURNIZIMET E PRJASHTUARA
Neni 51
Prjashtimi i disa veprimtarive me interes t prgjithshm

Jan furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja transaksionet me interes t prgjithshm si
m posht:
a) furnizimi i shrbimit postar dhe i mallrave aksesore n furnizimin e ktij shrbimi, q
jan n prputhje me shrbimin universal postar t kryer nga shrbimi publik postar n
Republikn e Shqipris, prve transportit t personave dhe telekomunikacionet;
b) furnizimi i barnave, pajisjeve mjeksore t implantueshme aktive dhe pajisjeve
mjeksore t implantueshme;
c) furnizimi i shrbimeve shndetsore dhe veprimeve t lidhura ngusht me to, q kan
pr qllim mbrojtjen e shndetit t shtetasve, prfshir parandalimin, diagnozn, trajtimin,
kurimin e smundjes apo rregullimeve shndetsore dhe rehabilitimin, nga institucionet
shndetsore publike ose private, t njohura si t tilla nga autoriteti kompetent shndetsor;
) furnizimet e shrbimeve shndetsore, t ofruara pr qllime t kujdesit pr shndetin,
n kuadr t ushtrimit t profesionit mjeksor ose paramjeksor, t njohur si t till dhe t
licencuar, sipas legjislacionit n fuqi pr licencimin;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

20
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
d) furnizimi i organeve, gjakut dhe t qumshtit njerzor;
dh) furnizimet e shrbimeve shndetsore, t kryera n kuadrin e profesionit t tyre nga
stomatologt dhe laborantt dentar;
e) furnizimi i shrbimeve t kryera nga grupe t pavarura t personave q ushtrojn nj
veprimtari t prjashtuar nga TVSH-ja, ose pr t ciln nuk kan cilsin e nj personi t
tatueshm, me qllimin pr tu dhn antarve t tyre shrbime drejtprdrejt t nevojshme pr
ushtrimin e asaj veprimtarie, kur grupime t tilla u krkojn antarve t tyre vetm rimbursimin
e shums s sakt t pjess s shpenzimeve t prbashkta q u takon atyre, me kusht q ky
prjashtim t mos sjell shtrembrime t konkurrencs;
) furnizimi i shrbimeve dhe mallrave ngushtsisht t lidhura me ndihmn dhe
asistencn sociale, prfshir veprimet q kryejn shtpit e kujdesit pr t moshuarit, t kryera
nga institucione publike apo nga organizma pa qllim fitimi, me karakter social, t njohura nga
autoriteti kompetent n Republikn e Shqipris dhe me mime t miratuara nga ky autoritet. N
rast se kto mime nuk jan t miratuara, veprimtaria e organizats prfiton kt prjashtim, me
kusht q t praktikoj mime m t ulta se ato q krkohen pr veprime t ngjashme nga ana e
subjekteve t TVSH-s dhe t mos sjell shtrembrime t konkurrencs, sipas prcaktimeve t
bra me vendim t Kshillit t Ministrave;
f) furnizimi i shrbimeve dhe mallrave ngushtsisht t lidhura me mbrojtjen e fmijve
dhe t rinjve, t kryera nga institucione publike apo nga organizma pa qllim fitimi, me karakter
social, t njohura nga autoriteti kompetent n Republikn e Shqipris dhe me mime t
miratuara nga ky autoritet. N rast se kto mime nuk jan t miratuara, veprimtaria e
organizats prfiton kt prjashtim, me kusht q t praktikoj mime m t ulta se ato q
krkohen pr veprime t ngjashme nga ana e subjekteve t TVSH-s dhe t mos sjell
shtrembrime t konkurrencs, sipas prcaktimeve t bra me vendim t Kshillit t Ministrave;
g) furnizimi i shrbimeve t edukimit t fmijve dhe t rinjve, t msimdhnies
shkollore apo universitare, formimit profesional dhe rikualifikimit, prfshir furnizimin e
shrbimeve dhe mallrave ngushtsisht t lidhura me to nga institucionet arsimore, publike dhe
private, t njohura si t tilla nga autoriteti kompetent shtetror, n prputhje me legjislacionin
prkats t fushs;
gj) furnizimi i shrbimeve t msimdhnies shkollore apo universitare, t kryera
privatisht nga msuesit;
h) furnizimi i shrbimit t vnies n dispozicion t personelit nga institucionet fetare apo
filozofike, pr qllim t veprimtarive t parashikuara n shkronjat b, c , f dhe g, t
ktij neni, dhe n kuadr t mirqenies shpirtrore;
i) furnizimi i shrbimeve dhe mallrave ngushtsisht t lidhura me to, t kryera pr
antart e vet n interesin e tyre kolektiv, me pagimin e kuotave t caktuara, n prputhje me
statutin, nga ana e organizatave jofitimprurse, q kan objektiva t natyrs politike, sindikaliste,
fetare, patriotike, filozofike, filantropike apo qytetare, t krijuara n prputhje me ligjet specifike
q rregullojn veprimtarin e tyre, me kusht q ky prjashtim t mos shkaktoj shtrembrime t
konkurrencs;
j) furnizimi i shrbimeve t caktuara, t lidhura ngusht me ushtrimin e sportit ose t
edukimit fizik, q u ofrohen personave q marrin pjes n ushtrimin e sportit apo t edukimit
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

21
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
fizik nga organizatat jofitimprurse, sipas ligjit pr sportin, t regjistruara sipas ligjit pr
organizatat jofitimprurse. Kto organizata sportive duhet t jen t njohura nga autoriteti
kompetent n Republikn e Shqipris dhe t ken mime t miratuara nga ky autoritet. N rast
se kto mime nuk jan t miratuara, veprimtaria e organizats prfiton kt prjashtim me kusht
q t praktikoj mime m t ulta se ato q krkohen pr veprime t ngjashme nga ana e
subjekteve t TVSH-s dhe t mos sjell shtrembrime t konkurrencs, sipas prcaktimeve t
bra me vendim t Kshillit t Ministrave;
k) furnizimi i shrbimeve t caktuara kulturore dhe mallrave q lidhen ngushtsisht me
to, t kryera nga ana e institucioneve publike apo nga organizma t tjer kulturor, pa qllim
fitimi, t regjistruar sipas ligjit pr organizatat jofitimprurse, me karakter social, t njohura nga
autoriteti kompetent n Republikn e Shqipris dhe me mime t miratuara nga ky autoritet. N
rast se kto mime nuk jan t miratuara, veprimtaria e organizats prfiton kt prjashtim, me
kusht q t praktikoj mime m t ulta se ato q krkohen pr veprime t ngjashme nga ana e
subjekteve t TVSH-s dhe t mos sjell shtrembrime t konkurrencs, sipas prcaktimeve t
bra me vendim t Kshillit t Ministrave;
l) furnizimi i shrbimeve dhe mallrave t kryera nga organizata, veprimtaria e t cilave
prjashtohet nga tatimi, mbi bazn e shkronjave b, c , , f, g, i, j dhe k, t ktij
neni, n lidhje me organizime pr mbledhje fondesh ekskluzivisht pr prfitimin e tyre, me kusht
q prjashtimi t mos jet i atill sa t sjell shtrembrime t konkurrencs;
N funksion t ksaj shkronje, Kshilli i Ministrave prcakton kufizimet e nevojshme pr sa i
prket numrit t shfaqjeve apo shums s t ardhurave pr t prfituar t drejtn e prjashtimit;
ll) furnizimi i transportit t t smurve apo t plagosurve me automjete t krijuara
posarisht pr kt qllim nga ana e organizmave t autorizuar posarisht;
m) veprimtarit e kryera nga radiotelevizionet publike shqiptare, prve veprimtarive me
natyr tregtare.

Neni 52
Kufizime t s drejts s prjashtimit

1. Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve nuk prjashtohen nga TVSH-ja, si
parashikohet n shkronjat b, c , , f, g, i, j dhe k, t nenit 51, t ktij ligji, nse
ato furnizime nuk jan t domosdoshme pr kryerjen e furnizimeve t prjashtuara.
2. Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve, t parashikuara n shkronjat b, c , , f,
g, i, j dhe k, t nenit 51, t ktij ligji, nuk prjashtohen nga TVSH-ja, nse nprmjet
furnizimit t tyre realizohen t ardhura shtes duke konkurruar drejtprdrejt me transaksionet e
kryera nga siprmarrjet tregtare, subjekte t TVSH-s.

Neni 53
Prjashtime pr disa veprimtari t tjera

Jan furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja transaksionet e mposhtme:
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

22
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
a) shrbimet e sigurimit dhe t risigurimit, prfshir kryerjen e shrbimeve t
ndrmjetsimit n sigurime dhe risigurime nga agjentt dhe brokerat e sigurimit;
b) dhnia dhe negocimi i kredive, si edhe menaxhimi i kredive nga ana e kredidhnsit;
c) negocimi ose do marrveshje tjetr n garantimin e kredive ose do sigurim tjetr pr
parat, si edhe menaxhimi i garancive t kredive nga ana e kredidhnsit;
) transaksionet, prfshir negocimin lidhur me veprimet e kmbimit, llogarit e
depozitave, llogarit rrjedhse, furnizimin e likuiditeteve nprmjet pagesave, transfertave,
marrje-dhniet e borxhit, eqet dhe instrumentet e tjera t negociueshme, prve shrbimit t
mbledhjes s borxhit;
d) transaksionet, prfshir negocimin lidhur me valutn, kartmonedhat apo monedhat e
prdorura si mjete ligjore pagese, me prjashtim t monedhave dhe t kartmonedhave pr
koleksion, q do t thot monedha ari, argjendi apo monedha t tjera metali ose kartmonedha q
nuk prdoren normalisht si mjet ligjor pagese ose monedha q paraqesin interes numizmatik;
dh) transaksionet, prfshir negocimin, por jo menaxhimin apo ruajtjen, n aksione kuota,
pjes n shoqri apo shoqata, n obligacione dhe tituj t tjer, prve dokumenteve q vendosin
titull mbi mallrat dhe t drejtat apo titujt e prcaktuar n nenin 8, t ktij ligji;
e) menaxhimi i fondeve t investimeve, n kuptim t ligjit pr siprmarrjet e investimeve
kolektive;
) furnizimi me vlern e parashtypur i pullave postare pr prdorim pr shrbime postare
n territorin e Republiks s Shqipris dhe pullave t tjera t ngjashme;
f)furnizimi i basteve, lotarive dhe lojrave t tjera t fatit, n kuptim t ligjit pr lojrat e
fatit;
g) furnizimi i ndrtesave apo i pjesve t nj ndrtese, si edhe furnizimi i toks, n t
ciln qndron ndrtesa, prve furnizimit t procesit t ndrtimit;
N kuptim t ksaj shkronje, me ndrtes kuptohet do lloj strukture e fiksuar n tok;
gj) furnizimi i toks;
N kuptim t ksaj shkronje, me tok kuptohet do zon e papunuar, e paprpunuar, e
pazhvilluar dhe e pandrtuar e toks.
h)dhnia me qira e pasurive t paluajtshme, prve:
i)dhnies me qira t ndrtesave pr nj periudh deri n dy muaj;
ii)strehimit n hotele ose vende pushimi, t kryera n sektorin e hoteleris ose n
sektor q kan funksione t
njjta, prfshir qiradhnien e kampeve t pushimit apo t terreneve t pajisura pr
kampingje;
iii)dhnien me qira t zonave t destinuara pr parkimin dhe magazinimin e
automjeteve dhe mjeteve t tjera lvizse;
iv)dhnien me qira t pajisjeve dhe makinerive t fiksuara n mnyr t
qndrueshme;
v)dhnien me qira t kasafortave;
i)furnizimi i kartave t identitetit pr shtetasit;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

23
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
j)furnizimi i shrbimeve t shtypshkronjave pr gazetat, furnizimi i gazetave, i revistave
dhe i librave t do lloji, si dhe furnizimi i shrbimit t reklamave nga media e shkruar dhe nga
media elektronike;
k)furnizimi i shrbimeve t destinuara vetm pr realizimin e fazs s krkimit t
operacioneve hidrokarbure, t kryera nga kontraktort ose nnkontraktort, t vrtetuar si t till
nga Agjencia Kombtare e Burimeve Natyrore, lidhur me realizimin e fazs s krkimit, si dhe
furnizimi i mallrave q bjn kontraktort pr njri-tjetrin ose nnkontraktort pr kontraktort e
tyre, t importuara sipas piks 39, t nenit 56, t ktij ligji.
Ministri i Financave dhe ministri prgjegjs pr energjetikn prcaktojn me udhzim t
prbashkt listn e mallrave dhe shrbimeve, t lidhura me fazn e krkimit, si dhe procedurn e
prjashtimit nga TVSH-ja.
N kuptim t paragrafit t par t ksaj shkronje, Agjencia Kombtare e Burimeve
Natyrore vrteton se kontraktort dhe nnkontraktort, kryejn furnizime t destinuara vetm pr
realizimin e fazs s krkimit t operacioneve hidrokarbure.

Neni 54
T tjera prjashtime nga TVSH-ja

Trajtohen si furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja transaksionet e mposhtme:
a) furnizimet e mallrave q prdoren vetm pr nj veprimtari t prjashtuar, sipas neneve
51 dhe 53, t ktij ligji, n rastin kur kto mallra nuk kan qen objekt i s drejts s zbritjes s
TVSH-s;
b) furnizimet e mallrave, pr t cilat TVSH-ja nuk ishte e zbritshme n blerjen ose
prdorimin e tyre, n prputhje me nenin 74, t ktij ligji.

Neni 55
E drejta pr t zgjedhur aplikimin e TVSH-s

1. Ministri i Financave, n rrethana e kushte t caktuara, ka t drejt tu akordoj
personave t tatueshm t drejtn e zgjedhjes s aplikimit t TVSH-s pr secilin prej
furnizimeve t prjashtuara, t parashikuara nga shkronjat b dhe e dhe shkronjat g, gj
dhe h, t nenit 53, t ktij ligji.
2. Kshilli i Ministrave sipas rasteve t furnizimeve t prcaktuara n pikn 1, t ktij
neni, pr t cilat lejon personat e tatueshm t ushtrojn t drejtn e zgjedhjes s TVSH-s,
prcakton me vendim modalitetet dhe rregullat e ushtrimit t s drejts pr t ushtruar opsionin,
si edhe ka t drejt t kufizoj shtrirjen e ksaj t drejte.

SEKSIONI 2
PRJASHTIMI N IMPORTIME

Neni 56
Prjashtime t veanta n import
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

24
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Jan furnizime t prjashtuara nga tatimi mbi vlern e shtuar n import:
1.Importimi prfundimtar i t gjitha mallrave prej nj personi t tatueshm, furnizimi i t
cilave n t gjitha rrethanat brenda vendit do t ishte furnizim i prjashtuar nga tatimi mbi vlern
e shtuar.
2.Importet e drgesave, mallrave me karakter jotregtar dhe me vlera jo t rndsishme, n
prputhje me vlern limit t pataksueshme, sipas legjislacionit doganor n fuqi.
3.Importimi i mallrave personale t prdorura, pron individuale e personave, t cilt
ndryshojn vendqndrimin e tyre t zakonshm nga nj vend tjetr n Republikn e Shqipris,
si prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi. Prjashtimi nuk jepet n lidhje me produktet
alkoolike, duhanin apo produktet e duhanit, automjetet dhe pajisjet pr kryerjen e nj aktiviteti
ekonomik, prve instrumenteve portative t arteve t aplikuara apo t lira.
4.Sende t prfituara nga trashgimia nga nj individ q jeton n Republikn e
Shqipris, si prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi.
5.Sende t importuara n raste martese me karakter jotregtar, si prcaktohet n
legjislacionin doganor n fuqi. Asnj prjashtim nuk jepet pr produktet alkoolike, duhanin ose
produktet e duhanit.
6.Uniforma, pajisje e sende shkollore dhe sende t tjera me karakter jotregtar, t
nevojshme pr studime, sipas krkesave personale, pr prdorim nga nxns e student, si
prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi.
7.Mallra q gjenden n bagazhin personal t udhtarit, me karakter jotregtar dhe t cilat
jan t prjashtuara nga pagesa e detyrimet doganore, n prputhje me legjislacionin doganor n
fuqi.
8.Pako t vogla mallrash me karakter jotregtar, t drguara falas nga nj individ jasht
Republiks s Shqipris pr nj individ n territorin e Republiks s Shqipris, si prcaktohet
n legjislacionin doganor n fuqi.
9.Dekorime dhe shprblime pr tituj nderi nse natyra e tyre ose vlera individuale tregon
se nuk jan importuar pr qllime tregtare.
10.Dhuratat e rastit, t pranuara brenda kuadrit t marrdhnieve ndrkombtare, me
kusht q t mos jen me karakter tregtar. Asnj prjashtim nuk akordohet pr produktet
alkoolike, duhanin ose pr produktet e duhanit.
11.Sendet e destinuara pr nevojat e drejtuesve t shteteve t huaja ose prfaqsuesit e
tyre gjat nj vizite zyrtare n Republikn e Shqipris.
12.Mallrat e importuara, t tilla si karburant dhe vajra lubrifikuese n depozitn e
automjetit, t domosdoshme pr realizimin e transportit me kt automjet.
13.Sende t importuara pr qllime funerale, t tilla si arkivole q prmbajn mbetje t
eshtrave, urna dhe zbukurime e pajisje funerali q shoqrojn ato.
14.Materiale q shrbejn pr ndrtimin, mirmbajtjen dhe zbukurimin e monumenteve
ose varrezave t viktimave t lufts nga vendet tjera.
15.Substancat terapeutike me origjin njerzore dhe reagentt pr prcaktimin e grupeve
t gjakut dhe llojeve indore q shfrytzohen pr qllime krkimesh mjeksore apo shkencore, jo
me karakter tregtar.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

25
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
16.Produktet farmaceutike pr kujdesin mjeksor ose veterinar, t shfrytzuara n ngjarjet
ndrkombtare sportive.
17.Kafsh laboratorike, lnd shtazore, biologjike dhe kimike me destinim pr hulumtime
shkencore;.
18.Lnd referuese t miratuara nga Organizata Botrore e Shndetsis, me destinacion
kontrollin e cilsis s materialeve t prdorura n prodhimin e produkteve mjeksore, t
importuara nga subjektet e autorizuara nga autoriteti kompetent.
19.Mallrat e destinuara pr ekzaminime, analiza dhe testime, t cilat shfrytzohen
plotsisht ose shkatrrohen pr t prcaktuar prbrjen, cilsin ose karakteristika t tjera
teknike, me qllime informuese dhe krkimore tregtare apo industriale. Prjashtimi nuk zbatohet
pr mallrat e shfrytzuara n ekzaminimin, analizat ose testimin n funksion t promovimit t
shitjeve.
20.Materiale t ndryshme pr paketimin dhe ruajtjen e mallrave gjat transportimit t
tyre.
21.Ushqime kafshsh dhe pajisje q nevojiten gjat transportit t kafshve.
22.Dokumentacione t ndryshme, si detajohet n aktet nnligjore n zbatim t Kodit
Doganor t Republiks s Shqipris.
23.Botime turistike informative me destinim pr shprndarje falas dhe ku qllimi i tyre
kryesor sht q t prfaqsojn produktet dhe shrbimet e huaja turistike.
24.Mallrat dhe materialet e shtypura reklamuese jo pr tu tregtuar ose pr tu prdorur n
funksion t veprimtaris ekonomike, por t destinuara vetm pr shfrytzim n panair, ekspozit
ose ngjarje t ngjashme, si dhe mostrat e mallrave me vler t paprfillshme, t cilat nga pamja
dhe sasia nuk jan t shfrytzueshme pr qllime t ndryshme nga ato q lidhen me nxitjen dhe
promovimin e mallrave t t njjtit lloj. Prjashtimi nuk akordohet pr produktet alkoolike,
duhanin apo produktet e duhanit dhe karburantet, qofshin kto t ngurta, t lngshme apo t
gazta.
25.Ndihma humanitare t ardhura n adres e pr llogari t organizatave bamirse
humanitare, t institucioneve t kultit, t enteve publike, si dhe t institucioneve shtetrore
buxhetore me destinim pr shprndarje falas pr ndihm t personave n nevoj ose pr qllim t
shfrytzimit ekskluzivisht pr t plotsuar nevojat e tyre t puns apo pr zhvillimin e detyrave t
tyre, n funksion t veprimtaris bamirse humanitare. Prjashtim nuk akordohet n lidhje me
produktet alkoolike, duhanin apo produktet e duhanit, kafen dhe ajin, automjetet motorike,
prve ambulancave.
26.Mjete t posame q prdoren pr edukimin, trajnimin, punsimin ose pr nevoja t
personave t verbr dhe t shurdhr ose personave t tjer me aftsi t kufizuara fizike ose
mendore, nse jan siguruar falas dhe importohen nga institucionet apo organizatat, aktiviteti i t
cilave sht edukimi dhe asistenca pr kta persona, t kryera pr qllime jotregtare nga
donatort.
27.Importimi i mjeteve, t cilat ndihmojn n integrimin n jet t invalidve
paraplegjik dhe tetraplegjik, prfshir ktu dhe autovetura t prshtatura pr prdorim prej
tyre.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

26
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
28.Mallrat e importuara nga organet dhe organizatat shtetrore, organizatat bamirse dhe
filantropike me destinim pr shprndarje falas pr njerzit e dmtuar prej fatkeqsive natyrore
dhe fatkeqsive t tjera apo nga luftrat. Asnj prjashtim nuk akordohet pr materialet dhe
pajisjet e destinuara pr rindrtimin e zonave t fatkeqsive.
29.Sendet dhe dokumentet shoqruese n funksion t mosprvetsimit apo mbrojtjes s
marks tregtare, patentave, t s drejts s autorit, t destinuara pr organizatat pr mbrojtjen e t
drejtave t pasuris intelektuale.
30.Furnizimet e bordit t mjeteve t transportit dhe pajisjet e nevojshme pr funksionimin
normal t tyre.
31.Importimi i kafshve t gjalla t racs, t dhuruara nga donator t ndryshm.
32.Riimportimet e mallrave n gjendjen, n t ciln ishin eksportuar nga ana e atij q i ka
eksportuar, t cilat prfitojn prjashtim nga taksat doganore.
33.Importimet e mallrave t kryera n kuadrin e marrdhnieve diplomatike dhe
konsullore, t cilat prfitojn prjashtim nga taksat doganore, mbi bazn e reciprocitetit, si dhe
importimet e mallrave t kryera nga organizatat ndrkombtare, t njohura si t tilla prej
autoriteteve publike t Republiks s Shqipris, si dhe nga
antart e ktyre organizatave, brenda limiteve dhe sipas kushteve t marrveshjeve
ndrkombtare, n baz t cilave jan themeluar.
34.Importimet e mallrave nga forcat e armatosura t shteteve t tjera antare t NATO-s
pr tu prdorur nga kto forca apo personeli civil q i shoqron ato si dhe pr t furnizuar
mensat prkatse pr qllimin e prbashkt t mbrojtjes.
35.Produktet e peshkimit dhe produkte t tjera n gjendje natyrore, t nxjerra nga ujrat
territoriale t nj vendi tjetr prej anijeve t regjistruara ose t matrikulluara n Republikn e
Shqipris q mbajn flamur shqiptar, si dhe produkte t prftuara n anije - fabrik nga
produktet e prmendura m sipr n kt pik, por para se t kryhet ndonj shitje.
36.Importimet e arit t kryera nga Banka e Shqipris.
37.Shrbimet e lidhura me importimet e mallrave, vlera e t cilave sht e prfshir n
bazn e tatueshme, n prputhje me shkronjn b, t piks 2, t nenit 44, t ktij ligji.
38.Importimi i makinerive dhe pajisjeve:
a)n funksion t realizimit t kontratave t investimeve me vler t barabart ose m t
madhe se 50 milion lek;
b)n funksion t realizimit t kontratave t investimeve n sektorin e prpunimit aktiv
dhe t agrobiznesit, pavarsisht nga vlera e investimit; si dhe
c)importimi i makinerive prodhuese nga subjektet e tatimit t thjeshtuar mbi fitimin.
Lista e makinerive dhe pajisjeve q jan direkt t lidhura me investimin, procedura e
prjashtimeve, kriteret prkatse dhe kategorit e operatorve ekonomik, q prfshihen n
sektorin e prpunimit aktiv dhe t agrobiznesit, prcaktohen me vendim t Kshillit t
Ministrave.
39. Importimi i mallrave dhe i shrbimeve, q lidhen me realizimin e fazs s krkimit t
operacioneve hidrokarbure, t kryera nga kontraktort ose nnkontraktort q punojn pr kto
operacione. Kontraktort dhe nnkontraktort vrtetohen si t till nga Agjencia Kombtare e
Burimeve Natyrore. Ministri i Financave dhe ministri prgjegjs pr energjetikn prcaktojn me
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

27
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
udhzim t prbashkt listn e mallrave dhe shrbimeve t lidhura me fazn e krkimit, si dhe
procedurn e prjashtimit nga TVSH-ja.
40. Importimi i kafshve t gjalla pr majmri.
41. Importimi i makinave bujqsore. Lista e makinave bujqsore, procedura e
prjashtimeve dhe kriteret prkatse prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave.


SEKSIONI 3
FURNIZIMET ME SHKALL ZERO PR QIND T
TVSH-S

NNSEKSIONI 1
EKSPORTET, TRANSPORTI NDRKOMBTAR DHE
T TJERA

Neni 57
Eksportet

Trajtohen si furnizime me shkall zero t TVSH-s transaksionet e mposhtme t
eksportit:
a)furnizimi i mallrave t drguara ose t transportuara jasht territorit t Republiks s
Shqipris nga shitsi ose pr llogari t tij;
b)furnizimi i mallrave t drguara ose t transportuara jasht territorit t Republiks s
Shqipris nga/ose pr llogari t nj blersi q nuk sht i vendosur n territorin e Republiks s
Shqipris;
Ky parashikim nuk zbatohet pr mallrat e transportuara nga vet blersi pr tu prdorur
pr pajisjen apo furnizimin e anijeve turistike, mjeteve fluturuese private apo t do lloj mjeti
tjetr transporti t prdorur pr prdorim privat;
c) furnizimi i mallrave organizmave pa qllim fitimi, t miratuar sipas marrveshjeve t
posame q i eksportojn ato jasht territorit t republiks s Shqipris, si pjes e veprimtaris
s tyre humanitare, arsimore apo bamirse jasht Republiks s Shqipris;
Prfitimi i prjashtimit t parashikuar n kt shkronj, kryhet sipas nj procedure
rimbursimi t TVSH-s, modalitetet e aplikimit t s cils prcaktohen me udhzim t Ministrit
t Financave;
) furnizimi i shrbimeve q konsistojn n punime mbi mallra t luajtshme t
importuara pr tu br atyre punime n Republikn e Shqipris dhe t drguara apo t
transportuara srish jasht Republiks s Shqipris nga furnizuesi i shrbimit apo nga destinuesi
i shrbimeve, t cilt nuk jan vendosur n territorin e Republiks s Shqipris ose pr llogari t
tyre;
d) furnizimi i shrbimeve, prfshir transportin dhe operacionet ndihmse, prve
shrbimeve q jan t prjashtuara n prputhje me nenet 51 dhe 53, t ktij ligji, n qoft se jan
t lidhura drejtprdrejt me eksportimet apo importimet e mallrave, sipas nenit 22, t ktij ligji.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

28
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 58
Mallrat n bagazhin personal t udhtarit

1. Furnizimi i mallrave t destinuara pr tu transportuar n bagazhin personal t
udhtarve konsiderohet si eksport vetm n qoft se prmbushen njkohsisht kushtet e
mposhtme:
a) udhtari nuk sht i vendosur brenda Republiks s Shqipris;
b) mallrat transferohen jasht Republiks s Shqipris, brenda tre muajve q ndjekin
muajin e kryerjes s furnizimit;
c) vlera totale e furnizimit e shprehur n lek ose kundrvlern e saj n lek, prfshir
TVSH-n, t mos jet m e vogl se vlera e prcaktuar me udhzim t Ministrit te Financave.
Kjo vler mund t rishikohet jo m shum se nj her n vit.
2. Pr qllime t piks 1, t ktij neni, me termin udhtar jo t vendosur brenda
Republiks s Shqipris kuptohet udhtari, banesa e prhershme apo rezidenca e zakonshme e
t cilit nuk ndodhet brenda Republiks s Shqipris. N kt rast, me termin banes ose
rezidenc t zakonshme kuptohet vendi i treguar si i till n pasaport, n kartn e identitetit ose
n nj dokument tjetr t pranuar si dokument identifikimi i vlefshm nga vendi, n territorin e t
cilit sht kryer furnizimi.
Si dokumenti justifikues i eksportimit n kt rast shrben fatura tatimore e blerjes, e
shoqruar me kuponin tatimor q vrteton pagesn e kryer, t vulosura nga organi doganor n
pikn e daljes nga Republika e Shqipris.

Neni 59
Transporti ndrkombtar

Jan furnizime me shkall zero t TVSH-s transaksionet e mposhtme t transportit
ndrkombtar:
a) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme t anijeve pr lundrimin
n det t hapur dhe pr transportin ndrkombtar t pasagjerve me pages ose pr ushtrimin e
veprimtarive tregtare, industriale e t peshkimit, si edhe t anijeve pr kryerjen e veprimeve t
shptimit dhe ndihms n det dhe t anijeve pr peshkimin bregdetar, prve furnizimit me
rezerva t tjera t nevojshme t anijeve pr peshkim bregdetar;
b) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme t anijeve luftarake t
prfshira n kodin e Nomenklaturs s Kombinuar (NC) 8906 10 00, t cilat ln territorin e
Republiks s Shqipris me destinacion ose pr tu ankoruar n nj port jasht saj;
c) furnizimi, transformimi, riparimi, mirmbajtja, qiradhnia dhe qiramarrja e anijeve pr
lundrim n det t hapur; pr transport ndrkombtar t pasagjerve me pages; pr ushtrimin e
veprimtarive tregtare, industriale e t peshkimit; pr kryerjen e veprimeve t shptimit dhe t
ndihms n det; pr peshkimin bregdetar; si edhe, furnizimet, qiradhnia, riparimet dhe
mirmbajtja e pajisjeve, prfshir pajisjet e peshkimit, t trupzuara ose t prdorura brenda tyre;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

29
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
) furnizimi i shrbimeve, t ndryshme nga ato t parashikuara n shkronjn c, t ktij
neni, t nevojshme pr t prmbushur drejtprdrejt nevojat e anijeve t prmendura n shkronjn
a dhe t ngarkess s tyre;
d) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme t mjeteve fluturuese q
prdoren nga kompanit e transportit ajror pr transport ndrkombtar me pages;
dh) furnizimi, transformimi, riparimi, mirmbajtja, qiradhnia dhe qiramarrja e mjeteve
fluturuese q prdoren nga kompanit e transportit ajror pr transport ndrkombtar me pages,
si edhe furnizimet, qiradhnia, riparimi dhe mirmbajtja e pajisjeve, t trupzuara ose t
prdorura, brenda tyre;
e) furnizimi i shrbimeve t ndryshme nga ato t parashikuara n shkronjn dh, t ktij
neni, t nevojshme pr t prmbushur drejtprdrejt nevojat e mjeteve fluturuese, t prmendura
n shkronjn d, t ktij neni, dhe t ngarkess s tyre;
) transporti ndrkombtar i pasagjerve nga/ose me destinacion jasht Republiks s
Shqipris.

Neni 60
Furnizime t prngjashme me eksportet

1. Trajtohen si furnizime t ngjashme me eksportet:
a)furnizimet e mallrave dhe shrbimet e kryera n kuadrin e marrdhnieve diplomatike
dhe konsullore;
b)furnizimet e mallrave dhe shrbimeve ndaj organizatave ndrkombtare, si dhe
antarve t ktyre organizatave, t njohura si t tilla nga ana e autoriteteve publike t
Republiks s Shqipris ose nga antart e ktyre organizatave, brenda limiteve dhe sipas
kushteve t marrveshjeve ndrkombtare, n baz t t cilave jan themeluar.
2.Furnizimet e mallrave dhe shrbimeve n Republikn e Shqipris, t destinuara pr
forcat e armatosura t shteteve t tjera antare t NATO-s pr tu prdorur nga kto forca apo
personeli civil q i shoqron ato, si dhe pr t furnizuar mensat prkatse pr qllimin e
prbashkt t mbrojtjes.
3.Ministri i Financave prcakton me udhzim procedurn specifike ose t rimbursimit t
TVSH-s pr rastet e msiprme pr t siguruar trajtimin me shkalln tatimore t TVSH-s 0 pr
qind pr kto furnizime q trajtohen si eksporte.

Neni 61
Furnizimi i arit pr Bankn e Shqipris

1.Trajtohet si furnizim me shkalln e TVSH-s 0 pr qind furnizimi i arit ndaj Banks s
Shqipris.
2.Ministri i Financave prcakton me udhzim procedurn specifike ose t rimbursimit t
TVSH-s pr furnizimin e msiprm ndaj Banks s Shqipris pr t siguruar trajtimin me
shkalln tatimore 0 pr qind t TVSH-s.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

30
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 62
Shrbimi i ndrmjetsit pr furnizimet me shkall 0 pr qind t TVSH-s

1. Trajtohen si furnizime me shkall 0% t TVSH-s furnizimi i shrbimeve nga
ndrmjetsit q veprojn n emr dhe pr llogari t nj personi tjetr, kur marrin pjes n
transaksionet e prcaktuara n nenet 57, 58, 59, 60 e 61, t ktij ligji, ose n veprimet q kryhen
prej tyre jasht territorit t Republiks s Shqipris.
2. Parashikimi, sipas piks 1, t ktij neni, nuk aplikohet pr agjentt e udhtimit, t cilt,
duke vepruar n emr dhe pr llogari t udhtarve, furnizojn shrbime, t cilat kryhen jasht
Republiks s Shqipris.

NNSEKSIONI 2
PRJASHTIME PR TRANSAKSIONE Q LIDHEN ME TREGTIN
NDRKOMBTARE,MAGAZINAT DOGANORE, MAGAZINAT E TJERA PRVE
ATYRE DOGANORE DHE REGJIME T NJJTA

Neni 63
Prkufizime

Pr qllime t ktij seksioni, me termat e mposhtm kuptohet:
a)Me termin Magazina doganore konsiderohet vendi i prcaktuar si magazin
doganore, sipas legjislacionit doganor n fuqi.
b)N rastin e produkteve, subjekt i tatimit pr akcizn, Magazina t tjera prve atyre
doganore, konsiderohet vendi i prcaktuar si magazin fiskale, sipas prcaktimit pr magazinat
fiskale n ligjin pr akcizat n Republikn e Shqipris.

Neni 64
Veprime q lidhen me regjimet doganore e t tjera t ngjashme

Trajtohen si furnizime me shkall zero t TVSH-s veprimet e mposhtme:
a)furnizimi i mallrave t deklaruara pr t qen nn regjimin e ruajtjes s prkohshme, si
prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi;
b)furnizimi i mallrave t destinuara pr tu vendosur n nj zon t lir ose n nj
magazin t lir, si prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi;
c)furnizimi i mallrave, t vendosura nn regjim magazinimi doganor ose nn regjimin e
prpunimit aktiv, si prcaktohet n legjislacionin doganor n fuqi.

Neni 65
Furnizimet e mallrave pr n det

Trajtohen si furnizime me shkall zero veprimet e mposhtme:
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

31
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
a) furnizimet e mallrave q jan t destinuara pr tu pranuar n ujrat territoriale t
Republiks s Shqipris, n mnyr q t trupzohen n platformat e shpimit ose t
shfrytzimit, n funksion t ndrtimit, riparimit, mirmbajtjes, shndrrimit ose pajisjes s ktyre
platformave ose pr lidhjen e tyre me tokn;
b) furnizimi me karburant dhe me rezerva t tjera t nevojshme i platformave t shpimit
ose t shfrytzimit, t vendosura n detin territorial t Republiks s Shqipris.

Neni 66
Kushte t tjera

1.Furnizimet e parashikuara n nenet 64 dhe 65, t ktij ligji, trajtohen si furnizime me
shkall zero t TVSH- s, me kusht q ato t prdoren pr qllime t veprimtaris ekonomike,
pr t ciln jan destinuar, me kusht q t mos jen pr prdorim ose konsumim prfundimtar.
2.N momentin e lirimit nga regjimet apo t daljes nga situatat e parashikuara n kt
seksion, llogaritet TVSH-ja pr kto mallra, shum e cila duhet ti korrespondoj shums s
TVSH-s q do t krkohej n qoft se secili prej ktyre operacioneve t kishte qen subjekt i
TVSH-s brenda territorit t Republiks s Shqipris.

Neni 67
Shrbime t lidhura

Furnizimet e shrbimeve q lidhen me furnizimet e mallrave, sipas neneve 64, shkronjat
a, b, c, dhe 65, t ktij ligji, trajtohen si furnizime me shkall zero t TVSH-s.

KREU IX
SEKSIONI 1
LINDJA DHE APLIKIMI I S DREJTS S ZBRITJES

Neni 68
Lindja e s drejts s zbritjes
Parim i prgjithshm

E drejta e zbritjes lind kur TVSH-ja e zbritshme bhet e krkueshme.

Neni 69
Zbritja e TVSH-s

1. Personi i tatueshm gzon t drejtn q t zbres nga TVSH-ja e llogaritur pr
transaksionet e tatueshme shumat e mposhtme t TVSH-s, n masn q furnizimet e mallrave
dhe shrbimeve t marra prdoren nga personi i tatueshm n funksion t ktyre transaksioneve
t tatueshme:
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

32
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
a)TVSH-n e paguar apo pr tu paguar n Republikn e Shqipris pr furnizimet e
mallrave dhe shrbimeve q i jan furnizuar ose do ti furnizohen ktij nga ana e nj tjetr
personi t tatueshm;
b)TVSH-n pr tu paguar pr veprimet e prngjashme me shitjet e mallrave dhe me
kryerjen e shrbimeve, n prputhje me shkronjat c dhe , t piks 2, t nenit 9, dhe t
shkronjs c, t piks 2, t nenit 12, t ktij ligji.
c) TVSH-n e paguar pr mallrat e importuara n Shqipri.
2.Pr pasurin e paluajtshme, e cila bn pjes n pasurin e biznesit t personit t
tatueshm dhe q prdoret njkohsisht si pr qllime t veprimtaris s tij ekonomike, edhe pr
qllime t tjera t ndryshme nga ato t veprimtaris ekonomike, TVSH-ja mbi furnizimet e
marra, t lidhura direkt me kt pasuri sht e zbritshme n proporcion me prdorimin e ksaj
pasurie pr qllime t veprimtaris ekonomike t personit t tatueshm.
3.TVSH-ja e furnizimeve t marra t mallrave t tjera, t ndryshme nga ato n pikn 2, t
ktij neni, dhe q jan pjes e pasuris s biznesit, sht e zbritshme n proporcion me
prdorimin e ksaj pasurie pr qllime t veprimtaris ekonomike t personit t tatueshm.

Neni 70
T tjera pr zbritjen

Personi i tatueshm ka t drejtn gjithashtu t zbritjes s shumave t TVSH-s, t
parashikuara n nenin 69, t ktij ligji, n masn q ato mallra dhe shrbime jan prdorur pr
nevoja t transaksioneve t mposhtme:
a) furnizimet n kuadr t veprimtaris ekonomike t personit t tatueshm, t kryera
jasht territorit t Republiks s Shqipris, t cilat n qoft se do t kryheshin brenda vendit do
ti jepnin t drejtn e zbritjes s TVSH-s personit t tatueshm.
b) furnizimet e personit t tatueshm, sipas piks 37, t nenit 56, dhe furnizimet me
shkall zero t TVSH-se sipas neneve 57, 58, 59, 60, 61, 62, dhe 64, 65 dhe 67, t ktij ligji.
c) furnizimet e personit t tatueshm, t prjashtuara nga TVSH-ja, n prputhje me
nenin 53, shkronjat nga a deri n dh, kur personi i tatueshm, t cilit i destinohen shrbimet
sht i vendosur jasht Republiks s Shqipris ose kur transaksione t tilla jan drejtprdrejt t
lidhura me mallra t destinuara pr tu eksportuar jasht Republiks s Shqipris.

SEKSIONI 2
ZBRITJA E PJESSHME E TVSH-S

Neni 71
Rregulli i prgjithshm

Nse furnizimet e mallrave dhe shrbimeve prdoren nga nj person i tatueshm, si pr
kryerjen e transaksioneve t tatueshme q sjellin t drejtn e zbritjes s TVSH-s, mbi bazn e
neneve 69 dhe 70, t ktij ligji, edhe pr transaksionet q nuk e sjellin kt t drejt, ather
vetm pjesa e TVSH-s q lidhet me kategorin e par t transaksioneve sht e zbritshme.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

33
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Pjesa e TVSH-s s zbritshme prcaktohet mbi bazn e neneve 72 e 73 pr trsin e
transaksioneve t kryera nga ana e personit t tatueshm.

Neni 72
Llogaritja e koeficientit t zbritjes s TVSH-s

1. Koeficienti i zbritjes s TVSH-s llogaritet nga raporti i mposhtm:
a) n numrues, shumn totale t vllimit t xhiros vjetore, pa TVSH-n, lidhur me
transaksionet q sjellin t drejtn e zbritjes, sipas neneve 69 dhe 70, t ktij ligji.
b) n emrues, shumn totale t vllimit t xhiros vjetore, pa TVSH-n, lidhur me
transaksionet e prfshira n numrues dhe me transaksionet q nuk sjellin t drejtn e zbritjes.
2. N ndryshim nga pika 1, e ktij neni, pr llogaritjen e koeficientit t zbritjes s TVSH-
s, nuk merren parasysh shumat e mposhtme:
a) vlera e qarkullimit t realizuar nga furnizimet e mallrave kapitale, t prdorura nga
personi i tatueshm pr nevoja t biznesit s tij;
b) vlera e qarkullimit, t realizuar nga transaksione financiare dhe t pasurive t
paluajtshme nse kto transaksione jan rastsore;
c) vlera e qarkullimit, t realizuar nga transaksione t prcaktuara nga shkronja b deri
n e, t nenit 53, t ktij ligji, nse kto transaksione jan rastsore.

Neni 73
Rregullat pr aplikimin e koeficientit t zbritjes s TVSH-s

1. Koeficienti i zbritjes s TVSH-s prcaktohet mbi baz vjetore, prcaktohet n
prqindje dhe rrumbullakoset n maksimum me njsin m t lart.
2. Koeficienti i zbritjes s TVSH-s, e aplikueshme provizorisht pr nj vit, sht
koeficienti fillestar i zbritjes dhe ky koeficient llogaritet mbi bazn e transaksioneve t vitit t
mparshm n kushtet e nenit 71, t ktij ligji. N munges t ktyre transaksioneve ose kur
shuma e tyre sht e paprfillshme, koeficienti fillestar i zbritjes s TVSH-s vlersohet
provizorisht prej vet personit t tatueshm, n baz t parashikimeve t tij dhe nn mbikqyrjen
e administrats tatimore.
3. Zbritja e TVSH-s, e kryer mbi bazn e koeficientit fillestar t zbritjes, duhet t
rregullohet n periudhn e par tatimore t vitit pasardhs, sipas koeficientit prfundimtar t
zbritjes s TVSH-s.
4. Pr qllime t ktij neni, personi i tatueshm duhet t njoftoj administratn tatimore
pr koeficientin fillestar t zbritjes s TVSH-s q do t aplikoj gjat vitit dhe pr mnyrn e
llogaritjes s saj, jo m von se:
a) data 31 janar, n rastin kur nuk sht viti i par i aplikimit t koeficientit t zbritjes s
TVSH-s.
N kt rast koeficienti fillestar i zbritjes s TVSH-s sht koeficienti prfundimtar i
zbritjes s TVSH-s pr vitin paraardhs;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

34
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) afati i deklarimit t periudhs s par tatimore, n t ciln lind detyrimi pr t aplikuar
koeficientin fillestar t zbritjes s TVSH-s.
5. Ministri i Financave prcakton me udhzim rregullat dhe modalitetet e aplikimit t
ktij neni.

SEKSIONI 3
KRITERET DHE KUFIZIMET E S DREJTS S
ZBRITJES

Neni 74
Kufizimet e s drejts s zbritjes

1. Prjashtohen nga e drejta e zbritjes s TVSH-s shpenzimet pr blerjen, importin e
mallrave, shpenzimet pr shrbimet si m posht:
a) shpenzimet e karburantit, prve rastit kur:
i)qllimi i veprimtaris ekonomike sht blerja e karburantit me qllim pr ta shitur
at;
ii)karburanti i bler sht prdorur pr nevoja teknologjike n funksion t arritjes s
qllimit primar t biznesit. N kt rast, me kushtin q karburanti i bler t prdoret
vetm pr nevoja t veprimtaris ekonomike t tatueshme dhe pr asnj nevoj tjetr,
TVSH-ja kreditohet deri n normativat e prcaktuara n udhzimin e Ministrit t
Financave sipas veprimtarive;
b) shpenzimet e karburantit t do lloji, i prdorur pr autoveturat;
c) shpenzimet pr autovetura dhe shrbimet n lidhje me to, prve rasteve kur:
i)qllimi i veprimtaris ekonomike sht blerja e autoveturave vetm me qllim pr ti
shitur ato;
ii)prdorimi i autoveturave sht i vetmi qllim i veprimtaris ekonomike (dhnia me
qira, shrbimi i taksive, ambulancave dhe veprimtari t ngjashme t ksaj natyre);
) shpenzimet pr udhtime e dieta, strehimin n hotele, veprimtari lodhse dhe
argtuese, shpenzime luksi dhe t prfaqsimit gjat ushtrimit t veprimtaris ekonomike. Pr
shpenzimet e prfaqsimit e drejta e zbritjes nuk lejohet pr
shpenzime prtej norms s lejuar pr njohjen e tyre si shpenzim i zbritshm, n prputhje me
ligjin q trajton tatimin mbi fitimin.
2. Kshilli i Ministrave prcakton moslejimin e ushtrimit t s drejts s zbritjes s
TVSH-s s paguar ose pr tu paguar pr mallra apo shrbime t prdoruara pr nevoja t
transaksioneve t parashikuara n nenin 70, shkronjat a dhe c, t ktij ligji.

Neni 75
Kriteret pr ushtrimin e s drejts s zbritjes s TVSH-s

Q t mund t ushtroj t drejtn e zbritjes s TVSH- s, personi i tatueshm duhet t
prmbush kriteret e mposhtme:
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

35
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
a) pr zbritjen, sipas prcaktimit t shkronjs a, t piks 1, t nenit 69, t ktij ligji,
lidhur me shitjet e mallrave dhe kryerjen e shrbimeve, t zotroj nj fatur t hartuar n
prputhje me nenet nga 96 deri n 105, t ktij ligji;
b) pr zbritjen, sipas prcaktimit t shkronjs b, t piks 1, t nenit 69, t ktij ligji,
lidhur me veprimet e prngjashme me shitjet e mallrave dhe me kryerjen e shrbimeve, duhet t
prmbushen formalitetet e prcaktuara me udhzim nga Ministri i Financave;
c)pr zbritjen e TVSH-s, sipas prcaktimit t shkronjs c, t piks 1, t nenit 69, t
ktij ligji, lidhur me importimet e mallrave, personi i tatueshm duhet t zotroj nj dokument
q provon importimin, t lshuar n momentin e lirimit pr qarkullim t lir t mallrave n
territorin e Republiks s Shqipris, si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s
Shqipris, n t cilin ai cilsohet si marrsi ose importuesi i mallit dhe ku t shkruhet shuma e
TVSH-s s paguar dhe mnyra e llogaritjes s saj;
) kur blersi detyrohet t paguaj TVSH-n, sipas prcaktimit t piks 2, t nenit 86, t
ktij ligji, duhet t prmbushen formalitetet prkatse, t prcaktuara me udhzim nga Ministri i
Financave.

Neni 76
Mnyra e ushtrimit t s drejts s zbritjes

1. Personi i tatueshm e kryen zbritjen q ushtrohet, sipas prcaktimit t nenit 75, t ktij
ligji, duke zbritur nga shuma e TVSH-s s llogaritur mbi vlern totale t tatueshme t t gjitha
furnizimeve t tatueshme t kryera gjat nj periudhe tatimore shumn e TVSH-s, pr t ciln
ka lindur e drejta e zbritjes, gjat s njjts periudh tatimore.
2. N qoft se pr nj periudh tatimore vlera e TVSH- s s zbritshme e kalon at t
TVSH-s s llogaritur pr tu paguar, ather teprica e TVSH-s mbartet pr tu zbritur n
periudhn pasardhse.
3. Teprica e TVSH-s, e mbartur pr tu zbritur n periudhn pasardhse, rimbursohet
sipas kritereve t prcaktuara n nenin 77, t ktij ligji.
4. Nse personi i tatueshm nuk kryen zbritjen e TVSH-s n periudhn tatimore n t
ciln i lind e drejta e zbritjes, ai mund ta zbres kt shum t TVSH-s s zbritshme pas ksaj
periudhe tatimore, por jo m von se 12 periudha tatimore prfshir periudhn n fjal.
5. Nse personi i tatueshm pranon nj fatur q tregon TVSH-n nga personi, i cili nuk
ka t drejt t llogarit TVSH-n, sipas ktij ligji, personi, i cili pranon faturn, pavarsisht se e
ka paguar, nuk duhet t zbres TVSH-n e paraqitur n fatur, ndrkoh q personi q e ka
llogaritur padrejtsisht duhet tia paguaj TVSH-n administrats tatimore.
Personi i tatueshm, i cili ka pranuar nj fatur, sipas kushteve t piks 4, t nenit 86, t
ktij ligji, nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e shnuar n fatur.
6.Nse nj person i tatueshm pranon nj fatur q tregon nj shum t TVSH-s, e cila e
tejkalon shumn e TVSH-s q duhej t ngarkohej sipas ktij ligji, personi i tatueshm q pranon
faturn, pavarsisht nse e ka paguar, nuk duhet t zbres shumn e TVSH-s t llogaritur m
tepr.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

36
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
7.Personi i tatueshm, pr t cilin sht kryer nj furnizim malli ose shrbimi n kushtet e
piks 7, t nenit 86, t ktij ligji, nuk ka t drejt t zbres TVSH-n e shnuar n fatur.

SEKSIONI 4
RIMBURSIMI

Neni 77
Rimbursimi i TVSH-s

1. Nj person i tatueshm krkon rimbursim t teprics s kreditimit tatimor t TVSH-se
nse:
a) personi i tatueshm ka mbartur tepricn e TVSH-s s zbritshme pr 3 muaj radhazi,
sipas pikave 2 dhe 3, t nenit 76, t ktij ligji; dhe
b) TVSH-ja e krkuar pr tu rimbursuar tejkalon shumn prej 400 000 (katrqind mij)
leksh.
2. Pr rastet kur n marrveshjet financiare t ratifikuara nga Kuvendi ose n
marrveshjet e granteve t miratuara nga Kshilli i Ministrave parashikohet mosprdorimi i
burimeve financiare t huaja pr t paguar taksa e tatime, duke prfshir ose jo tatimin mbi
vlern e shtuar, tatimi mbi vlern e shtuar i paguar u rimbursohet financuesve t huaj nga sistemi
i thesarit, brenda 30 ditve, sipas rregullave t caktuara nga Ministri i Financave. Tatimi mbi
vlern e shtuar pr importimin e materialeve ushtarake pr Forcat e Armatosura, t dhuruara nga
vendet antare t Aleancs s NATO-s apo partnert, paguhet si kosto lokale nga Ministria e
Mbrojtjes.
3. Eksportuesit kan t drejt t krkojn rimbursim kur teprica e tyre tejkalon shumn
400 000 (katrqind mij) lek. Kshilli i Ministrave prcakton kategorin e eksportuesve, sipas
ktij neni.
4. Brenda 60 ditve nga data e paraqitjes s krkess s tatimpaguesit dhe brenda 30
ditve nga data e paraqitjes s krkess s tatimpaguesve eksportues, drejtoria rajonale e
tatimeve verifikon situatn tatimore t tatimpaguesit, ushtron kontroll bazuar n analizn e riskut
dhe miraton tepricn kreditore si t rimbursueshme. Pagesa e teprics kreditore t
rimbursueshme kryhet brenda 5 ditve nga miratimi, nprmjet sistemit t thesarit. Drejtori i
Prgjithshm i Tatimeve, pr shkaqe t arsyeshme, me krkes t drejtorit t drejtoris rajonale
tatimore, ka t drejt t shtyj afatin e kontrollit dhe miratimit t teprics kreditore pr nj
tatimpagues deri n 60 dit. Administrata tatimore, para se t procedoj nj krkes pr
rimbursim t TVSH-s pr nj person t tatueshm, ka t drejt ta detyroj at person t provoj
q qllimi i veprimtaris ekonomike sht realizimi i transaksioneve t tatueshme, q i japin t
drejtn e zbritjes s TVSH-s.
5. Ministri i Financave prcakton me udhzim mnyrn e zbatimit t dispozitave t ktij
neni.

SEKSIONI 5
RREGULLIMI I ZBRITJES S APLIKUAR T
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

37
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
TVSH-S

Neni 78
Rregulli i prgjithshm

Zbritja e TVSH-s e kryer m par rregullohet kur sht m e lart apo m e ult se ajo
vler pr t ciln personi i tatueshm ka gzuar t drejtn e zbritjes.

Neni 79
Rregullat pr zbatimin e rregullimit t zbritjes

1. Rregullimi i zbritjes s TVSH-s kryhet, veanrisht, kur, pas deklarimit t TVSH-s, kan
ndryshuar faktort e marr n konsiderat pr prcaktimin e shums s TVSH- s s zbritur, si
pr shembull, n rast se blerjet jan anuluar ose jan prfituar reduktime mimi.
2. Si prjashtim nga dispozita e piks 1, t ktij neni, rregullimi i zbritjes s TVSH-s nuk kryhet
n rastin e transaksioneve t papaguara trsisht apo pjesrisht ose n raste shkatrrimi, humbjeje
apo vjedhjeje t pasuris, t provuara apo t konfirmuara sipas procedurave prkatse ligjore, si
edhe n rastin e mallrave t rezervuara pr qllime dhuratash me vler t vogl ose pr tu
prdorur si mostra apo kampione, sipas prcaktimit t piks 3, t nenit 9, t ktij ligji.
3. Ministri i Financave prcakton me udhzim rastet kur n ndryshim nga pika 2, e ktij neni, pr
transaksione t papaguara trsisht ose pjesrisht dhe n rastet e nj vjedhjeje t pasuris,
pavarsisht nse jan t provuara apo t konfirmuara, sipas procedurave prkatse ligjore, kryhet
rregullimi i zbritjes s TVSH-s.
4. Ministri i Financave prcakton me udhzim mnyrn e zbatimit t dispozitave t ktij neni.

Neni 80
Kriteret e rregullimit t zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale

1. Rregullimi i zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale t luajtshme dhe t paluajtshme
kryhet kur ndryshimet e s drejts s zbritjes s TVSH-s ndodhin prgjat viteve pasuese, si
prcaktohet n pikat 3 dhe 4, t ktij neni, kundrejt vitit n t cilin mallrat jan bler apo
prodhuar.
2. Ndryshimet e s drejts s zbritjes prgjat afateve t prcaktuara n pikat 3 dhe 4, t
ktij neni, ndodhin kur mallrat ndryshojn destinacion, duke kaluar nga nj
veprimtari e tatueshme, q gzon t drejtn e zbritjes s TVSH-s, n nj veprimtari q nuk jep t
drejtn e zbritjes s saj dhe anasjelltas.
3. Rregullimi i zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale t luajtshme shtrihet prgjat nj
periudhe t plot prej 5 vitesh, duke filluar nga data, n t ciln mallrat jan bler apo prodhuar.
Rregullimi vjetor i zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale t luajtshme kryhet pr nj t
pestn e TVSH-s q ka rnduar mbi vlern e mallit ose, kur periudha e rregullimit sht zgjatur,
rregullimi i zbritjes s TVSH-s kryhet pr pjesn prkatse q i takon ksaj periudhe.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

38
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
4.Rregullimi i zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale t paluajtshme shtrihet prgjat
nj periudhe t plot prej 10 vitesh, duke filluar nga data, n t ciln mallrat jan bler apo
prodhuar.
Rregullimi vjetor i zbritjes s TVSH-s pr mallrat kapitale t paluajtshme kryhet pr nj
t dhjetn e TVSH-s q ka rnduar mbi vlern e mallit ose, kur periudha, pr t ciln do t
kryhet rregullimi, sht m e gjat se nj vit, rregullimi bhet me pjesn e s dhjets q mbetet
para prfundimit t afatit 10-vjear.

Neni 81
Furnizimi gjat periudhs s rregullimit

1. N rast se mallrat kapitale furnizohen gjat periudhs s rregullimit ato konsiderohen si
t ishin prdorur pr nj veprimtari ekonomike t personit t tatueshm deri n fund t periudhs
s rregullimit. Aktiviteti ekonomik i personit t tatueshm konsiderohet:
a)trsisht i tatueshm kur furnizimi i mallrave kapitale I nnshtrohet TVSH-s;
b)trsisht i prjashtuar nga tatimi kur furnizimi i mallrave kapitale sht i prjashtuar
nga TVSH-ja.
2. Rregullimi i zbritjes s TVSH-s, i parashikuar n pikn 1, t ktij neni, kryhet vetm
nj her pr t gjith kohn e mbetur t periudhs s rregullimit.

Neni 82
T tjera pr rregullimin e zbritjes s TVSH-s

1.N kuptim t ktij kreu, termi mallra kapitale nnkupton do aktiv material afatgjat
q personi i tatueshm prdor gjat nj procesi prodhimi pr t prodhuar mallra ose shrbime
konsumi, si pr shembull, ndrtesat, pajisjet, makinerit.
2.Ministri i Financave me udhzim prcakton rregullat praktike pr zbatimin e
dispozitave q kan t bjn me rregullimin e zbritjes s TVSH-s, si dhe pr marrjen e t gjitha
masave t nevojshme q rregullimi i zbritjes t mos sjell ndonj avantazh t pajustifikuar, si dhe
pr t krijuar lehtsi pr administrimin.
3.Prve sa sht parashikuar n pikn 1, t ktij neni, Ministri i Financave mund t
konsideroj si mallra kapitale, pr qllime t zbatimit t rregullimit t s drejts s zbritjes s
TVSH-s, shrbimet q kan karakteristika t njjta me ato t mallrave kapitale.

Neni 83
E drejta e zbritjes n lidhje me regjimin e ushtruar

N rastin kur personi i tatueshm kalon nga regjimi i prgjithshm n nj regjim t
veant ose anasjelltas, pr TVSH-n, Ministri i Financave mund t marr masat e nevojshme
dhe t prcaktoj kriteret dhe procedurat n lidhje me t drejtn e zbritjes s TVSH-s, pr t
shmangur privilegjimin apo diskriminimin n mnyr t pajustifikueshme t personit t
tatueshm.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

39
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 84
Borxhi i keq

1. Kur nj pages nuk sht marr plotsisht apo pjesrisht pr nj furnizim t tatueshm
prej furnizuesit dhe sht shpallur si i pambledhshm nga organet gjyqsore, lejohet zbritja e
TVSH-s prkatse, e cila sht TVSH e zbatuar n prputhje me kt ligj pr shumn e
paarktuar t borxhit t keq.
2. Zbritja e TVSH-s lejohet n do periudh tatimore pasi borxhi bhet borxh i keq dhe
fillon, t paktn, gjasht muaj pas mbylljes s periudhs tatimore, pr t ciln TVSH-ja ishte
zbatuar n lidhje me furnizimin.
3. Personi i tatueshm duhet t lshoj nj fatur pr shumn e paarktuar ku t shkruhen
fjalt Borxh i keq si dhe numri i faturs, me t ciln lidhet ky borxh, fatur, e cila i shrben
shitsit pr t zvogluar detyrimin pr TVSH-n dhe blersit pr t zvogluar TVSH-n e
zbritshme.
4. Kur zbritja e TVSH-s pr borxhin e keq sht kryer si parashikohet n ket nen dhe
ky borxh paguhet m von plotsisht apo pjesrisht, shuma e arktuar trajtohet si nj furnizim i ri
dhe n faturn e lshuar pr kt furnizim cilsohet numri i faturs s borxhit t keq si dhe
shkruhet shprehja Borxh i keq i paguar.

KREU X
DETYRIMET E PERSONAVE T TATUESHM DHE T DISA PERSONAVE JO T
TATUESHM

SEKSIONI 1
DETYRIMET E PAGESS S TVSH-S DHE
PERSONAT PRGJEGJS

Neni 85
Koncepti i personit t tatueshm n lidhje me vendndodhjen

Pr qllime t ktij seksioni, nj person i tatueshm, q ka nj vendndodhje fikse n
Republikn e Shqipris, kryen nj furnizim t tatueshm mallrash ose shrbimesh n
Republikn e Shqipris, vend ku lind detyrimi pr t paguar TVSH-n, dhe vendndodhja fikse
q ka n
Republikn e Shqipris nuk merr pjes n kryerjen e ktij furnizimi, konsiderohet si nj
person i tatueshm q nuk sht i vendosur n territorin e Republiks s Shqipris.

Neni 86
Personi prgjegjs pr pagesn e TVSH-s

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

40
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
1.TVSH-ja paguhet nga ana e personit t tatueshm q kryen nj furnizim mallrash ose
shrbimesh t tatueshm, prve rasteve kur prcaktohet ndryshe.
2.TVSH-ja sht e pagueshme nga personi i tatueshm ose personi juridik i patatueshm,
i identifikuar pr TVSH- n, t cilit i jan furnizuar shrbimet, si prcaktohet n pikn 1, t
nenit 24, t ktij ligji, nse kto shrbime furnizohen nga nj person i tatueshm q nuk sht i
vendosur n territorin e Republikn e Shqipris. Ministri i Financave prcakton me udhzim
procedurat pr zbatimin e ksaj pike.
3.TVSH-ja paguhet nga do person, i cili e shnon TVSH-n n nj fatur.
4.Kur fatura e lshuar nuk prkon me furnizimin e mallit apo me kryerjen e shrbimit ose
tregon nj mim q nuk duhet t paguhet efektivisht nga blersi, TVSH-ja paguhet nga personi
q e ka faturuar at.
5.N import TVSH-ja paguhet nga personi ose personat prgjegjs pr pagesn e
detyrimeve doganore n import, si prcaktohet n Kodin Doganor t Republiks s Shqipris.
6.TVSH-ja paguhet nga personi, i cili liron mallrat pr qarkullim t lir nga regjimet e
prcaktuara n nenet 64 dhe 65, t ktij ligji.
7.Personi i tatueshm, pr t cilin sht kryer nj furnizim malli ose shrbimi dhe q ka
dijeni ose nuk mund t mohoj faktin q TVSH-ja pr tu paguar ose pjes e ksaj TVSH-je mbi
kt furnizim ose mbi t gjitha furnizimet e mparshme t mallrave a shrbimeve, nuk sht
paguar pr shkak t mashtrimit, sht prgjegjs bashk me furnizuesin pr pagesn e TVSH-s.
8.Parashikimi i br n pikn 7, t ktij neni, dhe n pikn 7, t nenit 76, t ktij ligji, nuk
zbatohen njkohsisht pr t njjtin furnizim.

Neni 87
Prfaqsuesi tatimor

N rastet q i referohen piks 1, t nenit 86, t ktij ligji, kur personi prgjegjs pr pagesn e
TVSH-s sht nj person i tatueshm q nuk sht i vendosur n Republikn e Shqipris, vend
n t cilin duhet t paguhet TVSH-ja, n zbatim t ktij neni, ky person duhet t caktoj nj
prfaqsues tatimor n Republikn e Shqipris si person prgjegjs pr pagesn e TVSH-s,
prve kur personi, t cilit i jan furnizuar mallrat ose shrbimet, sht nj person i tatueshm, i
regjistruar n Republikn e Shqipris dhe i nnshtrohet piks 2, t nenit 86, t ktij ligji.

Neni 88
Rregullat e prfaqsuesit tatimor

1. Nj person caktohet si prfaqsues tatimor i personit q nuk sht i vendosur n
Republikn e Shqipris vetm n qoft se ai ka nj vend t veprimtaris ekonomike n
Republikn e Shqipris.
2. Nj person i emruar si prfaqsues tatimor sht personalisht prgjegjs, n baz t
ktij ligji, pr t prmbushur t gjitha detyrimet, prfshir do gjob a dnim, pr t cilat
detyrohet personi i prfaqsuar dhe gzon t gjitha t drejtat e personit t prfaqsuar sipas ktij
ligji.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

41
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
3.Nse, n kundrshtim me pikn 1, t ktij neni, personi q nuk sht i vendosur n
Republikn e Shqipris, i cili sht prgjegjs pr pagesn e TVSH-s, nuk emron nj
prfaqsues tatimor, t gjitha detyrimet dhe penalitetet n ngarkim t tij do t paguhen nga
prfituesi vendas i furnizimit.

SEKSIONI 2
RREGULLAT E PAGIMIT T TVSH-S

Neni 89
Pagesa e TVSH-s

do person i tatueshm, i cili sht pagues i TVSH-s, duhet t paguaj shumn e TVSH-
s s pagueshme jo m von se data e paraqitjes s deklarats s TVSH-s, t hartuar n
prputhje me nenin 106, t ktij ligji.

Neni 90
Pagesa e TVSH-s n importin e mallrave

Pagesa e TVSH-s pr importimet e mallrave bhet si prcaktohet n Kodin Doganor t
Republiks s Shqipris pr pagesn e detyrimeve doganore n import.

SEKSIONI 3
IDENTIFIKIMI

Neni 91
Regjistrimi i personit t tatueshm
1.do person i tatueshm duhet t deklaroj fillimin e veprimtaris s tij ekonomike dhe
t regjistrohet si i till brenda 15 ditve nga data e fillimit t ksaj veprimtarie.
2.Duhet t regjistrohet gjithashtu, nprmjet prfaqsuesit tatimor do person i
tatueshm, i cili nuk sht i vendosur n Republikn e Shqipris, por kryen furnizime
shrbimesh, pr t cilat TVSH-ja paguhet n Republikn e Shqipris, sipas neneve 87 dhe 88, t
ktij ligji, t ndryshme nga ato, pr t cilat TVSH-ja krkohet t paguhet nga personi i tatueshm,
marrs i shrbimit n Shqipri.
3.Personat e parashikuar n pikat 1 dhe 2, t ktij neni, pr tu identifikuar dhe
regjistruar, veprojn n prputhje me ligjin pr Qendrn Kombtare t Regjistrimit dhe ligjin pr
procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.
4. Administrata tatimore, sipas procedurave t prcaktuara n ligjin pr procedurat
tatimore n Republikn e Shqipris, ka t drejt t regjistroj nj person edhe n qoft se ai nuk
ka krkuar t regjistrohet, kur konstaton q personi ka plotsuar kushtet pr t qen person i
tatueshm, n kuptim t ktij ligji.

Neni 92
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

42
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Numri i identifikimit

do person i tatueshm identifikohet me ann e nj numri identifikimi pr TVSH-n.
Numri i identifikimit t personit t tatueshm sht individual dhe shnohet n certifikatn e
lshuar pr kt qllim, n prputhje me ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e
Shqipris.
Administrata tatimore, pr qllime t ktij ligji, pr t identifikuar do person t
tatueshm, krijon dhe mban nj regjistr t veant, i cili sht pjes e regjistrit t prgjithshm,
si prcaktohet n ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

Neni 93
regjistrimi

Personi i tatueshm, i regjistruar n prputhje me dispozitat e ktij kreu, detyrohet t
krkoj regjistrimin jo m von se 15 dit nga dita e fundit kur ai ka kryer furnizime t
tatueshme, si pjes t veprimtaris s tij ekonomike.
regjistrimi i personit t tatueshm kryhet n prputhje me procedurn e parashikuar n
ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

Neni 94
Detyrimi pr t njoftuar ndryshimet

Personi i tatueshm, i regjistruar n prputhje me dispozitat e ktij kreu, detyrohet t
njoftoj administratn tatimore, me shkrim, brenda 15 ditve pr do ndryshim n emrin,
adresn, veprimtarin e tij ekonomike ose pr do ndryshim n informacionin e dhn prej tij
organeve tatimore n kohn kur ka krkuar t identifikohet pr TVSH-n.
Njoftimi i ndryshimeve t personit t tatueshm kryhet n prputhje me procedurn e
parashikuar n ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

SEKSIONI 4
FATURIMI

Neni 95
Prkufizime

Pr qllime t ktij seksioni, me:
a)Fatur kuptohet do dokument n letr ose n form elektronike q prmbush kushtet
e prcaktuara n kt ligj.
b)Fatur elektronike kuptohet nj fatur q prmban informacionin e krkuar n kt
ligj, e cila sht lshuar dhe sht marr n nj format elektronik.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

43
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
c)N kuptim t ktij neni, trajtohet si fatur do dokument n letr ose form elektronike
q ndryshon dhe i referohet n mnyr specifike dhe t qart faturs fillestare dhe q, pr qllime
t ktij ligji, jan dokumentet e emrtuara si m posht:
i)not krediti, dokument i lshuar nga personi i tatueshm pr pranuesin e mallrave
ose shrbimeve, pr qllim t nj rregullimi n rritje t detyrimit t TVSH-s, pasi t jet
lshuar fatura tatimore pr at furnizim t tatueshm.
ii)not debiti, dokument i lshuar nga personi i tatueshm pr pranuesin e mallrave
ose shrbimeve, pr qllim t nj rregullimi n zbritje t detyrimit t TVSH-s, pasi t jet
lshuar fatura tatimore pr at furnizim t tatueshm.

Neni 96
Parimi i prgjithshm mbi faturimin

1. Faturimi kryhet sipas rregullave t prcaktuara n kt seksion pr t gjitha furnizimet
e mallrave dhe shrbimeve, vendi i t cilave, sipas dispozitave t kreut IV, t ktij ligji, sht n
Republikn e Shqipris.
2. Faturimi u nnshtrohet rregullave t prcaktuara n kt seksion edhe n rastin kur
furnizuesi ka n Republikn e Shqipris selin e aktivitetit t tij ekonomik ose nj vendndodhje
t qndrueshme nga e cila sht kryer furnizimi ose, n munges t nj selie ose nj
vendndodhjeje t qndrueshme, furnizuesi ka n Republikn e Shqipris adresn e tij t
prhershme ose zakonisht banon, pavarsisht se furnizimi i mallrave ose shrbimeve, ashtu si
parashikohet n kreun IV, t ktij ligji, konsiderohet t mos jet br n Republikn e Shqipris.
3.N rastin kur faturimi kryhet nga personi i tatueshm q ka marr furnizimin, nprmjet
vetfaturimit, fatura lshohet si prcaktohet n pikn 1, t ktij neni.

Neni 97
Lshimi i faturave

1. Personi i tatueshm duhet t sigurohet pr lshimin e faturs nga ai vet ose nga blersi
i tij ose n emrin e tij dhe pr llogari t tij nga t trett, n rastet e mposhtme:
a)pr do furnizim malli ose shrbimi q kryen kundrejt nj personi tjetr t tatueshm
ose nj personi juridik t patatueshm;
b)pr do pages t kryer para se t kryhet furnizimi i mallit ose para prfundimit t
furnizimit t shrbimit, sipas shkronjs a, t ksaj pike.
2. Ndryshe nga sa parashikohet n pikn 1, t ktij neni, lshimi i faturs nuk krkohet
pr rastet e furnizimeve t shrbimeve t prjashtuara nga TVSH-ja, sipas shkronjave nga a n
e, t nenit 53, t ktij ligji.
Dokumentimi i ktyre transaksioneve bhet si prcaktohet nga autoritetet q mbikqyrin
kto lloj veprimtarish n marrveshje me autoritetin tatimor dhe duhet t prmbaj t paktn
informacionin, si prcaktohet n nenin 102, t ktij ligji.

Neni 98
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

44
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
T tjera prcaktime mbi faturimin

Personi i tatueshm pr furnizime t mallrave ose shrbimeve me vler maksimale deri 40 000
lek nuk sht i detyruar t lshoj fatur tatimore me prmbajtje, si prcaktohet n nenin 101,
t ktij ligji, prve rasteve kur blersi e krkon at.

Neni 99
Momenti i lshimit t faturs

1.Fatura lshohet n momentin e furnizimit t mallit ose shrbimit, prve rasteve kur
prcaktohet ndryshe.
2.Pr furnizimet e shrbimeve, pr t cilat TVSH-ja paguhet nga marrsi i furnizimit,
sipas piks 2, t nenit 86, t ktij ligji, fatura duhet t lshohet jo m von se data 14 e muajit
pasardhs t muajit, gjat t cilit lind TVSH- ja pr furnizimin.
3.Personi i tatueshm, q kryen nj furnizim mallrash, detyrohet t lshoj nj fatur pr
at furnizim n momentin kur mallrat jan livruar ose kur ato bhen t disponueshme, n
prputhje me dispozitat e parashikuara n seksionin 1, t kreut IV, t ktij ligji.
4.Personi i tatueshm, q kryen nj furnizim shrbimesh, detyrohet t lshoj nj fatur
pr at furnizim n momentin kur shrbimet jan kryer.
5.Fatura mund t lshohet n mnyr periodike pr disa furnizime mallrash ose
shrbimesh, t cilat furnizohen n mnyr t rregullt ose t vazhdueshme, t realizuara midis
personit t tatueshm dhe klientit t tij n t njjtin muaj, n t cilin furnizimet jan kryer. N
ndrtim fatura tatimore duhet lshuar do muaj.

Neni 100
Raste t tjera t lshimit t faturs

1.Fatura mund t lshohet nga blersi ose klienti i nj malli apo shrbimi pr furnizimet e
mallrave ose shrbimeve t marra prej tij nga nj person i tatueshm nse ka nj marrveshje
paraprake midis dy palve dhe me kushtin q t ekzistoj nj procedur pr pranimin nga
furnizuesi i mallit ose shrbimit t do fature t lshuar pr llogari dhe n emr t tij.
2.Ministri i Financave prcakton me udhzim kushtet dhe mundsit e zbatimit t piks 1,
t ktij neni.

Neni 101
Prmbajtja e faturs

Fatura e lshuar prpilohet n formn e caktuar nga Ministri i Financave dhe prmban
informacionin e mposhtm:
a)datn e lshimit t faturs;
b)nj numr serial q e identifikon faturn n mnyr
unike;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

45
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
c)numrin e identifikimit t TVSH-s t personit t tatueshm q kryen furnizimin e
mallrave dhe shrbimeve, sipas prcaktimit t nenit 92, t ktij ligji;
) numrin e identifikimit t TVSH-s t blersit, sipas prcaktimit t nenit 92, t ktij
ligji, kur ai sht person i tatueshm pr furnizime brenda territorit t Republiks s Shqipris;
d) emrin dhe adresn e plot t shitsit dhe t blersit; dh) emrin, adresn dhe NIPT-in e
transportuesit, targn e mjetit dhe orn e furnizimit;
e)sasin dhe prshkrimin e mallrave t shitura dhe prshkrimin e shrbimeve t kryera;
) datn, n t ciln furnizimi i mallrave ose shrbimeve sht kryer ose datn, n t ciln
pagesa sht kryer, n prputhje me shkronjn a, t piks 1, t nenit 97, t ktij ligji, n qoft
se kjo dat sht e ndryshme nga data e lshimit t faturs;
f)kur fatura sht lshuar pr pages t kryer n avanc dhe TVSH-ja bhet e krkueshme
n momentin e marrjes s pagess, si dhe e drejta e zbritjes lind n kt moment, n fatur duhet
t shkruhet Pages n avanc;
g)mimin pr njsi, pa TVSH-n, pr dolloj malli apo shrbimi t furnizuar, si dhe do
ulje t mimit ose zbritje q nuk sht prfshir n mimin pr njsi;
gj) vlern e tatueshme, sipas shkalls tatimore t zbatuar ose t prjashtuar;
h)shkalln e zbatuar t TVSH-s, t shprehur n prqindje;
i)vlern e TVSH-s s pagueshme, prve rasteve kur zbatohet nj regjim i veant, sipas
t cilit, n prputhje me kt ligj, kjo vler nuk duhet t tregohet n fatur;
j)vlern totale me TVSH;
k)kur fatura lshohet nga blersi pr furnizimin e marr nga furnizuesi n faturn e
lshuar duhet t shkruhet Vetfaturim;
l)n rast se personi i tatueshm furnizon mallra ose shrbime t prjashtuara nga TVSH-
ja, fatura duhet t tregoj dispozitn e ktij ligji, sipas s cils prjashtohet;
ll)n rast se personi i tatueshm n cilsin e blersit apo klientit sht prgjegjs pr
pagesn e TVSH-s, n fatur duhet t shkruhet autongarkes e TVSH-s
(reverse-charge);
m)n rast t zbatimit t regjimit t veant pr agjencit e udhtimit, n fatur duhet t
shkruhet TVSH- ja sht zbatuar mbi marzhin, regjimi i agjencive t udhtimit;
n) n rast t zbatimit t njrit prej regjimeve t veanta pr mallrat e prdorura dhe pr
objektet e artit, koleksioneve ose antikitetit, n fatur duhet t shkruhet respektivisht TVSH-ja
sht zbatuar mbi marzhin, regjimi i mallrave t prdorura; TVSH-ja sht zbatuar mbi
marzhin, objektet e artit; TVSH-ja sht zbatuar mbi marzhin, objektet e koleksioneve dhe
antikitetit;
nj) n rast se personi prgjegjs pr pagesn e TVSH-s sht nj prfaqsues tatimor,
pr qllime t nenit 87, t ktij ligji, duhet t tregohet n fatur numri i identifikimit t TVSH-s
t prfaqsuesit tatimor, sipas neneve 91 dhe 92, t ktij ligji, s bashku me emrin dhe adresn e
tij t plot.

Neni 102
Dokumente tatimore t thjeshtuara
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

46
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
1. Personi i tatueshm, pr furnizime t kryera sipas piks 1, t nenit 98, t ktij ligji, pr
t cilat nuk sht i detyruar t lshoj fatur tatimore me prmbajtje si prcaktohet n nenin
101, t ktij ligji, duhet t lshoj nj fatur t thjeshtuar, e cila t prmbaj:
a)datn e lshimit;
b)identifikimin e personit t tatueshm q furnizon mallrat dhe shrbimet;
c)identifikimin e mallrave dhe shrbimeve t furnizuara;
) vlern e TVSH-s s pagueshme dhe informacionin e nevojshm pr llogaritjen e saj.
Pr qllime t ksaj pike, kuponi tatimor, si prcaktohet n ligjin pr procedurat tatimore
n Republikn e Shqipris, sht dokument tatimor i thjeshtuar.
2. Dokumentet e prcaktuara n shkronjn c, nnndarjet i dhe ii, t nenit 95, t
ktij ligji, prve informacionit t prcaktuar n pikn 1, t ktij neni, duhet t ken t shkruar
referencat e faturs fillestare prkatse dhe detajet specifike q ato korrigjojn.

Neni 103
Kushte t tjera pr prmbajtjen e faturave

1.Vlerat e treguara n fatur mund t jen t shprehura n fardolloj monedhe, me kusht
q vlera e tatueshme dhe vlera e TVSH-s pr tu paguar t jet e shprehur n vlern ekuivalente
n monedhn kombtare shqiptare (LEK), sipas prcaktimeve t bra me udhzim t Ministrit t
Financave.
2.N rastin kur faturat pr furnizimet e marra jan t hartuara n gjuh t huaj,
administrata tatimore, pr qllime t kontrollit tatimor, mund t krkoj prkthimin autentik t
faturave n gjuhn shqipe.

SEKSIONI 5
FATURAT LETR DHE FATURAT ELEKTRONIKE

Neni 104
Mnyra e lshimit dhe drgimit t faturave

1.Faturat tatimore dhe dokumentet e tjera t lshuara sipas ktij ligji mund t vihen n
dispozicion n letr, sipas formatit t faturs tatimore, e cila shtypet dhe shprndahet nga
autoritetet tatimore apo nga subjekte private t autorizuara, si prcaktohet n ligjin pr
procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.
2.Drejtori i Prgjithshm i Tatimeve ka t drejt t lejoj mosprdorimin e faturave
tatimore, n prputhje me pikn 1, t ktij neni, n rastet kur personi i tatueshm i regjistruar
mund t tregoj, me krkes t organeve tatimore, q sistemi i tij i regjistrimeve sht i
kompjuterizuar dhe i aft t prodhoj fatura tatimore me numr serial pr do transaksion t
tatueshm dhe q ka nj numr t konsiderueshm klientsh konsumator, sipas procedurs s
prcaktuar me udhzim t Ministrit t Financave.
3.Faturat tatimore dhe dokumentet e tjera, t lshuara sipas ktij ligji, mund t vihen n
dispozicion elektronikisht pas nj marrveshjeje paraprake, sipas s cils marrsi pranon q
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

47
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
faturat ti vihen n dispozicion n mnyr elektronike, vetm nse plotsohen krkesat e
parashikuara n pikn 2, t nenit 105, t ktij ligji.

Neni 105
Kriteret e drgimit dhe lshimit t faturave

1. Vrtetsia e origjins, integriteti i prmbajtjes dhe lexueshmria e nj fature, qoft kjo
n letr apo n form elektronike, garantohen duke filluar nga momenti i lshimit t saj deri n
prfundimin e periudhs s ruajtjes s faturs. Mnyra pr t siguruar vrtetsin e origjins,
integritetin e prmbajtjes dhe lexueshmrin e faturs si prcaktohet n pikn 2, t ktij neni,
prcaktohet me udhzim t Ministrit t Financave.
2. Vrtetsia e origjins dhe integriteti i prmbajtjes s nj fature elektronike duhet t
garantohen nprmjet nj nnshkrimi t avancuar elektronik ose nprmjet shkmbimit
elektronik t t dhnave (EDI), si krkohet dhe parashikohet n rregullimet dhe rekomandimet
europiane.
3. N kuptim t ktij neni:
a)Autenticiteti i origjins nnkupton sigurimin e identitetit t furnizuesit ose lshuesit
t faturs;
b)Integriteti i prmbajtjes nnkupton q prmbajtja e krkuar sipas ktij ligji nuk sht
ndryshuar.
4. N rast se disa fatura elektronike t nj serie i jan drguar n t njjtn koh t njjtit
marrs, t dhnat e prbashkta t secils fatur mund t prmenden vetm nj her, me kushtin
q pr do fatur t jet e mundur marrja e t gjith informacionit q ajo prmban.

SEKSIONI 6
DEKLARATA

Neni 106
Deklarata e TVSH-s

1. do person i tatueshm duhet t dorzoj nj deklarat TVSH-je, e cila prmban gjith
informacionin e nevojshm n t cilin bazohet llogaritja e TVSH-n q sht br e krkueshme,
vlern e TVSH-s q mund t zbritet, vlerat e tatueshme t veprimeve q lidhen me llogaritjen e
TVSH-s s krkueshme dhe asaj t zbritshme si edhe vlern e furnizimeve t prjashtuara nga
TVSH-ja.
2. Prve t dhnave q prmban deklarata e TVSH-s, sipas piks 1, t ktij neni,
Ministri i Financave prcakton me udhzim formn dhe prmbajtjen e plot t deklarats si dhe
prcakton modalitetet e deklarimit t TVSH-s n lidhje me importet.
3. Deklarata e TVSH-s, e br sipas piks 1, t ktij neni, dorzohet si prcaktohet n
nenin 65, t ligjit pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris, n t cilin parashikohet
edhe drgimi n rrug elektronike.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

48
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 107
Afati i paraqitjes s deklarats dhe periudha tatimore

1. Deklarata e TVSH-s, e br n prputhje me nenin 106, t ktij ligji, duhet t
dorzohet jo m von se 14 dit pas prfundimit t periudhs tatimore q deklarohet.
2. N kuptim t piks 1, t ktij neni, periudha tatimore sht muaji kalendarik, prve
rasteve kur n kt nen prcaktohet ndryshe.
3. Pr nj person t tatueshm q regjistrohet fillimisht, periudha tatimore fillon n ditn
kur certifikata e regjistrimit shnon se regjistrimi hyn n fuqi dhe prfundon n ditn e fundit t
atij muaji.
4. Pr nj person t tatueshm q regjistrohet, periudha tatimore fillon n ditn e par t
muajit prkats dhe prfundon n ditn, n t ciln personi sht regjistruar.
5. Ministri i Financave ka t drejt t caktoj me udhzim q pr ndonj kategori
personash t tatueshm periudha tatimore t jet m e gjat se nj muaj, por jo m e gjat se nj
vit kalendarik.

Neni 108
Deklarimi pr persona t tjer

Personat n territorin e Republiks s Shqipris, t cilt n mbshtetje t neneve 86, pika
2, dhe 87, t ktij ligji, konsiderohen si prgjegjs pr pagesn e TVSH-s n vend t personit t
tatueshm, q nuk sht i vendosur n territorin e Shqipris, duhet t prmbushin detyrimin pr
t deklaruar, n prputhje me dispozitat e ktij kreu.

Neni 109
Deklarime t tjera

1.Autoriteti tatimor mund ti krkoj dhe ti lejoj personit t tatueshm t bj deklarime
t tjera, si shtes e deklaratave pr periudhat tatimore, n prputhje me nenin 67, t ligjit pr
procedurat tatimore n Republikn e Shqipris. N kt rast deklarimi bhet n prputhje me
pikn 3, t nenit 106, t ktij ligji.
2.T gjith personat, t cilt, n zbatim t ktij kreu, kan detyrimin pr t dorzuar
deklaratn e TVSH-s, duhet ta shoqrojn do deklarat pr nj periudh t caktuar tatimore me
regjistrat prmbledhs mujor si pr furnizime t kryera, dhe pr furnizime t marra dhe
saktsime t tyre, t emrtuar prkatsisht libr shitjeje dhe libr blerjeje. N kt rast deklarimi
bhet n prputhje me pikn 3, t nenit 106, t ktij ligji.
3.Ministri i Financave prcakton me udhzim formn dhe prmbajtjen e librit t shitjes
dhe librit t blerjes.

Neni 110
Dispozita t ndryshme

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

49
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
1. Personat e tatueshm, q i nnshtrohen regjimit t bizneseve t vogla sipas kreut XI,
seksioni 1, t ktij ligji, prjashtohen nga detyrimet pr faturimin dhe deklarimin e TVSH-s, si
prcaktohet n seksionet 4, 5 dhe 6, t ktij kapitulli.
Kta persona, pr faturimin i nnshtrohen dispozitave t nenit 47, t ligjit pr procedurat
tatimore n Republikn e Shqipris, sipas t cilit prdorin faturn e thjesht tatimore q
prmban m pak elemente se ato t parashikuara n nenin 101, t ktij ligji.
2. Prodhuesit bujqsor, q i nnshtrohen regjimit t kompensimit, si prcaktohet n
seksionin 4, t kreut XI, t ktij ligji, prjashtohen nga prmbushja e detyrimeve mbi faturimin,
deklarimin, mbajtjen e kontabilitetit, t prcaktuara n seksionet 4, 5, 6 dhe 7, t ktij kreu.

Neni 111
Dokumentimi i veprimeve t importit

Pr veprimet e importimit, lidhur me mallrat q lirohen pr qarkullim t lir n territorin
e Republiks s Shqipris, zbatohen formalitetet dhe procedurat e parashikuara n dispozitat
doganore n fuqi pr importimin e mallrave n territorin doganor t Republiks s Shqipris.

Neni 112
Dokumentimi i veprimeve t eksportit

Pr veprimet e eksportimit t mallrave, q lirohen pr qarkullim t lir drejt territoreve
q nuk jan pjes e territorit doganor t Republiks s Shqipris, zbatohen formalitetet dhe
procedurat e parashikuara n dispozitat doganore n fuqi pr eksportimin e mallrave nga territori
doganor i Republiks s Shqipris.

SEKSIONI 7
KONTABILITETI

Neni 113
Prkufizime

Pr qllime t ktij kreu, me termin ruajtje t nj fature n rrug elektronike kuptohet
ruajtja e t dhnave e kryer me ann e pajisjeve elektronike t trajtimit (prfshir komprimimin
numerik) dhe t memorizimit dhe duke prdorur kabllo, val, mjete optike apo mjete
elektromagnetike.

Neni 114
Detyrimi pr t mbajtur regjistrime

1.do person i tatueshm duhet t mbaj llogarit e kontabilitetit, t detajuara n mas t
mjaftueshme, q TVSH-ja t aplikohet dhe zbatimi i saj t kontrollohet nga ana e administrats
tatimore.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

50
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
2.do person i tatueshm detyrohet t mbaj llogari, duke prfshir regjistrat pr t gjitha
furnizimet e kryera prej tij, t gjitha furnizimet e bra atij dhe t gjitha importet e mallrave t
kryera prej tij, si pjes e veprimtaris s tij ekonomike, n prshtatje me ligjin pr kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare.
3.do person i tatueshm detyrohet t mbaj regjistrimet sipas ktij neni, ku prfshihen t
gjitha faturat dhe do dokument tjetr i ngjashm, t lshuara nga/ose pr personin e tatueshm,
n lidhje me furnizimet e bra atij dhe t bra prej tij.
4.Regjistrimet e mbajtura n baz t ktij neni ruhen pr nj periudh prej 5 vjetsh.
5.Ministri i Financave ka t drejt t prcaktoj formatin e librave ku do t mbahen
regjistrimet n lidhje me dokumentet tatimore t parashikuara n kt ligj, si dhe t parashikoj
q regjistrimet e mbajtura sipas ktij neni t regjistrohen n kompjuter ose si t dhna
elektronike.

Neni 115
Ruajtja e dokumenteve tatimore

1. do person i tatueshm duhet t marr masa pr ruajtjen e faturave t lshuara nga ai
vet, nga blersi apo nga marrsi, ose n emr t tij e pr llogari t tij nga nj i tret, si edhe t
faturave q ka marr.
2. Personi i tatueshm ka t drejt ta caktoj vet vendin e ruajtjes s faturave apo
informacioneve t ruajtura, n prputhje me pikn 1, t ktij neni, me kusht q ti vr n
dispozicion t autoriteteve kompetente, menjher me krkesn e tyre. Nse regjistrimet jan
mbajtur n kompjuter ose si t dhna elektronike, tu lejoj autoriteteve tatimore hyrjen n
vendin ku regjistrimet jan mbajtur dhe hyrjen n kompjuter a pajisje t tjera pr t inspektuar
regjistrimet e mbajtura si t dhna elektronike.
3.Personi i tatueshm, i vendosur n territorin e Republiks s Shqipris, duhet t ruaj
brenda territorit t Republiks s Shqipris t gjitha faturat e lshuara nga ai vet, nga blersi
apo nga marrsi, ose n emr t tij e pr llogari t tij nga nj i tret, si edhe t gjitha faturat q ai
ka marr, aty ku ruajtja nuk sht kryer me ann e nj mjeti elektronik q garanton nj akses t
plot dhe n linj te t dhnat n fjal.

Neni 116
Afati dhe mnyra e ruajtjes s informacionit

1. Periudha, gjat t cils personi i tatueshm duhet t siguroj ruajtjen e faturave, q
lidhen me furnizimet e mallrave apo t shrbimeve, t kryera n territorin e Shqipris, si edhe t
atyre t marra nga ana e personave t tatueshm apo jo t tatueshm, t vendosur n Republikn
e Shqipris sht 5 vite t plota kalendarike, duke filluar nga viti q pason vitin kur lshohet
fatura.
2. N kuptim t piks 1, t ktij neni, faturat e lshuara n prputhje me sa prcaktohet n
seksionin 5, t ktij ligji, duhet t ruhen n formn origjinale, n t ciln jan drguar apo vn
n dispozicion, qoft kjo letr ose elektronike. Prve ksaj, n rastin e faturave t ruajtura me
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

51
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
mjete elektronike, t dhnat, t cilat garantojn vrtetsin e origjins s faturave dhe integritetin
e prmbajtjes s tyre duhet t ruhen gjithashtu me mjete elektronike.

KREU XI
REGJIME T VEANTA

SEKSIONI 1
REGJIMI I BIZNESEVE T VOGLA

Neni 117
Objekti i regjimit t bizneseve t vogla
1. Personat e tatueshm rezident n Shqipri, qarkullimi vjetor i t cilve sht nn
kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n, jan objekt i regjimit pr bizneset e vogla, duke
prfituar nj prjashtim nga detyrimi pr t llogaritur TVSH-n n shitje pr furnizimet e
mallrave dhe shrbimeve t kryera prej tyre.
2. Kufiri minimal i regjistrimit pr TVSH-n prcaktohet me vendim t Kshillit t
Ministrave.
3. Nuk prfshihen n regjimin e bizneseve t vogla, n kuptim t piks 1, t ktij neni,
personat e tatueshm q kryejn veprimtari ekonomike q prbn evazion fiskal, sipas kuptimit
t nenit 116, t ligjit pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

Neni 118
Veprimtarit pr t cilat nuk aplikohet regjimi

Regjimi nuk aplikohet n rastet e mposhtme pr:
a) furnizimet e kryera n mnyr rastsore t pasurive t paluajtshme;
b) aktivitetet e prfshira n skemn e prodhuesve bujqsor;
c) furnizimet e shrbimeve t kryera nga nj person i tatueshm q nuk sht i vendosur
n Republikn e Shqipris, vend n t cilin lind detyrimi pr TVSH-n.

Neni 119
Qarkullimi

1. Qarkullimi q shrben pr zbatimin e regjimit, sipas nenit 117, t ktij seksioni,
prfshin qarkullimin e realizuar nga t gjitha furnizimet e tatueshme t mallrave dhe shrbimeve,
prfshir furnizimet e kryera sipas neneve 57, 59, 60, 61 dhe 62, t ktij ligji, t kryera nga i
njjti person i tatueshm, dhe llogaritet n baz t mimit gjithsej q duhet t paguaj blersi, pa
prfshir TVSH-n.
2. Nuk merren parasysh pr llogaritjen e qarkullimit:
a) furnizimet e aktiveve materiale dhe jomateriale t personit t tatueshm, q
konsiderohen si aktive t investimit dhe nuk mbahen me qllim pr tu shitur;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

52
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) vlerat e prfituara nga veprimet financiare t parashikuara n nenin 53, shkronjat b
deri n e, t ktij ligji, t cilat nuk krijohen si rezultat i kryerjes s veprimtaris ekonomike, por
jan veprime aksesore;
c) vlerat e prfituara nga veprimet mbi pasuri t paluajtshme, t cilat nuk krijohen si
rezultat i veprimtaris ekonomike kryesore, pr t ciln personi i tatueshm sht regjistruar.
3. Furnizimet e pasuris s paluajtshme dhe shrbimet financiare, pavarsisht se jan
furnizime t prjashtuara nga TVSH-ja, sipas nenit 53, t ktij ligji, kur krijohen si rezultat i
veprimtaris ekonomike kryesore, bjn pjes n
qarkullimin vjetor, pr qllime t piks 1, t ktij neni.
4. Pr qllime t ktij neni, pr nj person t tatueshm, i cili regjistrohet pr her t par
pr t kryer nj veprimtari ekonomike, qarkullimi n lidhje me kufirin minimal t regjistrimit
llogaritet n mnyr proporcionale me periudhn nga data e krijimit (regjistrimit) deri n fund t
vitit fiskal.

Neni 120
E drejta e zgjedhjes

1. Personi i tatueshm, pavarsisht se plotson kriteret pr aplikimin e ktij regjimi ose e
zbaton at, ka t drejt t zgjedh t zbatoj regjimin normal t TVSH-s.
2. Personi q zgjedh t jet i regjistruar pr TVSH-n, sipas piks 1, t ktij neni,
detyrohet t qndroj dhe ti nnshtrohet regjimit normal t TVSH-s jo m pak se 2 vjet
kalendarik.
3. Personi i regjistruar pr TVSH-n, sipas ktij neni, ka t drejt t krkoj ti
nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla dhe regjistrimi i tij nga regjimi normal i TVSH-se
hyn n fuqi 6 muaj pas dats s paraqitjes s krkess.

Neni 121
Faturimi

1. Personat e tatueshm, q prfitojn nga prfshirja n kt regjim, nuk gzojn t
drejtn e kreditimit t TVSH-s n prputhje me kreun X, t ktij ligji.
2. Kta persona nuk kan t drejt t llogaritin TVSH- n n fatur.
3. Nse personat e tatueshm q aplikojn kt regjim, llogaritin TVSH-n n faturat e
tyre, prvese i nnshtrohen dnimit t prcaktuar n ligjin pr procedurat tatimore n
Republikn e Shqipris, duhet t paguajn TVSH-n e faturuar, ndrsa personi i tatueshm q
ka marr furnizimin nuk ka t drejt t zbres at TVSH.

Neni 122
Kalimi i kufirit minimal t regjistrimit

1. Personi i tatueshm, i cili i nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla, qarkullimi i t
cilit gjat 12 muajve t njpasnjshm tejkalon kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n,
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

53
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
sht i detyruar t krkoj t regjistrohet brenda 15 ditve nga data e kalimit t kufirit. Kur kufiri
minimal i regjistrimit pr TVSH-n tejkalohet m par se 12 muaj, ather personi i tatueshm
duhet t krkoj t regjistrohet menjher brenda 15 ditve nga data e kalimit t kufirit.
Data e kalimit t kufirit konsiderohet dita e fundit e muajit kalendarik, n t cilin
realizohet tejkalimi i kufirit minimal t regjistrimit.
2.Personi i regjistruar pr TVSH-n, sipas piks 1, t ktij neni, ka t drejt t krkoj ti
nnshtrohet regjimit t bizneseve t vogla n rast se qarkullimi i tij n 12 muajt e fundit
kalendarik bie nn kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n. regjistrimi i tij nga regjimi
normal i TVSH-s hyn n fuqi 12 muaj pas dats s paraqitjes s krkess pr tiu nnshtruar
regjimit t bizneseve t vogla.

SEKSIONI 2
REGJIMI PR AGJENCIT E UDHTIMIT

Neni 123
Prkufizime

1.Agjencia e udhtimit sht personi i tatueshm, i cili vepron si ndrmjets n emrin e tij
dhe kujdeset pr t realizuar udhtimin pr klientt.
2.Organizatori i udhtimeve turistike konsiderohet si agjenci udhtimi.
3.Termi Klienti, n kuptim t ktij seksioni, nnkupton udhtarin ose nj agjenci tjetr
udhtimi.

Neni 124
Objekti i regjimit t agjencis s udhtimit
1. Veprimet q agjencia kryen n emrin e saj pr klientin, pr realizimin e t cilave prdor
furnizimet e mallrave dhe t shrbimeve t ofruara nga persona t tjer t tatueshm,
konsiderohen si nj shrbim i vetm i furnizuar nga agjencia e udhtimit pr klientin e saj.
2. Shrbimi i vetm sht i tatueshm n Republikn e Shqipris, nse agjencia e
udhtimit e ka t vendosur vendin kryesor t aktivitetit t saj ose nj njsi fikse, prej s cils ajo
furnizon shrbimin n Republikn e Shqipris.

Neni 125
Vlera e tatueshme
1. Vlera e tatueshme e furnizimit t shrbimit t vetm sht marzhi i agjencis s
udhtimit zvogluar me vlern e TVSH-s q lidhet me vet marzhin.
2. Marzhi i agjencis s udhtimit konsiderohet diferenca ndrmjet mimit total t paguar
nga klienti dhe vlers reale t paguar nga agjencia e udhtimit pr furnizimet e mallrave dhe
shrbimeve t faturuara nga persona t tjer t tatueshm, pr veprimet e kryera n prfitim t
drejtprdrejt t klientit. Transaksionet, sipas ktij neni, duhet t kryhen nprmjet llogarive
bankare.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

54
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 126
E drejta e zbritjes s TVSH-s

TVSH-ja, q agjencia e udhtimit u detyrohet personave t tjer t tatueshm pr
veprimet e kryera sipas nenit 124, t ktij ligji, n prfitim t drejtprdrejt t klientit t saj, nuk
njihet si e zbritshme ose e rimbursueshme.

Neni 127
Raste t tjera

1.Nse veprimet, pr t cilat agjencia e udhtimit u sht drejtuar personave t tjer t
tatueshm, jan kryer nga kta persona jasht Republiks s Shqipris, shrbimi
ikryer nga agjencia e udhtimit sht i ngjashm me veprimtarin e ndrmjetsit dhe prjashtohet
nga TVSH-ja sipas nenit 62, t ktij ligji.
2.Nse kto veprime, sipas piks 1, t ktij neni, jan kryer brenda dhe jasht Republiks
s Shqipris, marzhi aplikohet vetm pr shrbimin e agjencis s udhtimit t kryer brenda
vendit. Pjesa e shrbimit t agjencis s udhtimit, q u prket veprimeve jasht Republiks s
Shqipris, prjashtohet nga TVSH-ja, sipas nenit 62, t ktij ligji.

Neni 128
Prjashtimet nga regjimi

Prcaktimet e bra n kt seksion nuk aplikohen pr agjencin e udhtimit q vepron
vetm si ndrmjets n emr dhe pr llogari t kryesorit t saj, sipas prcaktimit t shkronjs c,
t piks 1, t nenit 40, t ktij ligji.

SEKSIONI 3
REGJIM I VEANT I ZBATUAR PR SHITJEN E MALLRAVE T PRDORURA,
VEPRAVE T ARTIT, OBJEKTEVE T KOLEKSIONIT DHE ANTIKUARET

NNSEKSIONI 1
REGJIMI I MARZHIT T FITIMIT

Neni 129
Prkufizime

N kuptim t ktij seksioni:
a)Mallra t prdorura jan mallrat materiale t luajtshme q jan t prshtatshme pr
prdorim t mtejshm n gjendjen q jan ose pas riparimit, prve veprave t artit, objekteve t
koleksionit dhe antikitetit dhe prve metaleve t muara apo gurve t muar, sipas
parashikimeve ligjore.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

55
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b)Vepra arti, Objekte t koleksionit dhe Antikuare jan ato mallra q prcaktohen
n aneksin II bashklidhur ktij ligji.
c)Person i tatueshm rishits sht do person i tatueshm, i cili, n kuadr t
veprimtaris s tij ekonomike, me qllim pr t rishitur, blen, prdor pr qllime t aktivitetit t
tij ose importon mallra t prdorura, vepra arti, objekte t koleksionit apo antikuare, qoft pr
llogari t vetn, qoft pr llogari t t tretve mbi bazn e nj kontrate, pr t ciln paguan
komision pr blerjet ose shitjet.
) Organizator i shitjeve n ankand sht personi i tatueshm, i cili, n kuadr t
veprimtaris s tij ekonomike, n emr t tij, por pr llogari t porositsit, nxjerr mallin e
porositsit n ankand pr tia shitur ofertuesit m t mir.
d)Porositsi i shitjes n ankand sht cilido person, malli i t cilit i jepet pr tu shitur
organizatorit t shitjes n ankand, mbi bazn e nj kontrate, sipas s cils ai prfiton komision
pr shitjen.
dh) mim shitjeje sht vlera totale q personi i tatueshm rishits ose organizatori i
shitjes n ankand prfiton apo do t prfitoj nga blersi pr shitjen e mallrave t prmendura n
shkronjat a dhe b, t ktij neni, prfshir tatimet, taksat, shpenzime doganore, shpenzime
dytsore si komisione, shpenzime transporti, ambalazhimi, sigurimi etj., duke prjashtuar shumat
e rimbursuara sipas shkronjs c, t piks 1, t nenit 40, t ktij ligji.
e)mim blerjeje sht vlera totale e paguar ose pr tu paguar furnizuesit pr blerjen e
mallrave t prmendura n shkronjat a dhe b, t ktij neni.

Neni 130
Objekti

Regjimi i marzhit aplikohet pr furnizimet e kryera nga nj person i tatueshm rishits i
mallrave t prdorura, veprave t artit, objekteve t koleksionit ose antikuarve, t cilat i jan
furnizuar atij brenda territorit t Republiks s Shqipris nga personat e mposhtm:
a)nj person q nuk sht i tatueshm pr TVSH-n;
b)nj person i tatueshm, nse furnizimi i mallrave q ai kryen prjashtohet nga TVSH-
ja, sipas nenit 54, t ktij ligji, ose furnizon mallra, pr t cilat nuk ka pasur t drejtn e zbritjes
s TVSH-s, sipas nenit 74, t ktij ligji;
c)nj person tjetr i tatueshem rishits, n qoft se funrnizimi i mallrave prej ktij t
fundit i sht nnshtruar TVSH-s, n prputhje me kt skem t marzhit;
) nj person i tatueshm, i cili sht subjekt i regjimit pr bizneset e vogla, sipas
prcaktimeve t seksionit 1, t kreut XI, t ktij ligji, dhe furnizimi q kryhet ka t bj me mall
kapital t prfshir n aktivet afatgjata.

Neni 131
Vlera e tatueshme

1. Vlera e tatueshme e furnizimit t mallrave, sipas nenit 130, t ktij ligji, sht marzhi i
realizuar nga subjekti, zvogluar me vlern e TVSH-s q lidhet me vet marzhin.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

56
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
2. Marzhi i realizuar nga personi i tatueshm sht i barabart me diferencn ndrmjet
mimit t shitjes s krkuar nga personi i tatueshm rishits dhe mimit t blerjes.

Neni 132
Marzhi total
1. Pr kategori t caktuara t personave t tatueshm rishits, vlera e tatueshme pr
furnizimet e mallrave, pr t cilat aplikohet e njjta tarif TVSH-je, prbhet prej marzhit total t
realizuar pr periudhn pr t ciln personi i tatueshm rishits detyrohet t paraqes deklarat
sipas nenit 106, t ktij ligji, zvogluar me TVSH-n q lidhet me vet marzhin total.
2. Marzhi total sht diferenca ndrmjet vlers totale t furnizimeve me vlern totale t
blerjeve t mallrave q i nnshtrohen ktij regjimi, t kryera gjat do periudhe, pr t ciln
personi i tatueshm rishits detyrohet t deklaroj.
3. Nse gjat nj periudhe vlera totale e blerjeve sht m e madhe se vlera totale e
furnizimeve t kryera, diferenca i shtohet totalit t blerjeve t muajit pasardhs.
4. Personi i tatueshm rishits q zbaton kt regjim bn nj rregullim vjetor si m
posht:
a) nse diferenca midis vlers s stokut t dats 31 dhjetor me vlern e stokut t dats 1
janar t t njjtit vit sht negative, ajo i shtohet blerjeve t kryera n periudhn e par t vitit
pasardhs;
b) nse diferenca midis vlers s stokut t dats 31 dhjetor me vlern e stokut t dats 1
janar t t njjtit vit sht pozitive, ajo i zbritet blerjeve t kryera n periudhn e par t vitit
pasardhs.
5. Kryerja e veprimeve rregulluese mbi vlern e tatueshme nuk sjell n prfitim t
personit t tatueshm rishits asnj t drejt rimbursimi t tatimit mbi vlern e shtuar q lidhet
me ato transaksione.

Neni 133
E drejta e zgjedhjes

1. Personi i tatueshm rishits ka t drejt t zgjedh mbi aplikimin e regjimit t marzhit
pr furnizimet e mallrave t mposhtme:
a) t objekteve t artit, artikujve t koleksionit dhe antikuarve, t cilat personi i
tatueshm i ka importuar vet;
b) t objekteve t artit, t cilat i jan furnizuar personit t tatueshm nga vet autori apo
nga ata q zotrojn t drejtat mbi to.
2. Nse personi i tatueshm zgjedh t aplikoj regjimin e marzhit pr furnizimet e
parashikuara n kt nen, vlera e tatueshme e tyre do t jet n prputhje me nenin 131, t ktij
seksioni.
3. Pr furnizimet e objekteve t artit, artikujve t koleksionit dhe antikuareve t
importuara nga vet personi i tatueshm rishits, mimi i blerjes q merret parasysh pr
llogaritjen e marzhit sht i barabart me vlern e tatueshme t importit, e prcaktuar n
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

57
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
prputhje me nenin 44, t ktij ligji, shtuar me TVSH-n e paguar ose pr tu paguar pr
importin.
4. Personi i tatueshm rishits, i cili ushtron t drejtn, sipas piks 1, t ktij neni,
detyrohet t zbatoj kt regjim pr nj periudh prej t paktn 3 vitesh ushtrimore.

Neni 134
Kufizimi i kreditimit t TVSH-s pr regjimin e marzhit

1. Personat e tatueshm rishits nuk kan t drejt t zbresin TVSH-n n lidhje me
blerjet brenda vendit, importimin e veprave t artit, objektet e koleksionit ose t antikuareve kur
furnizimi tatohet n prputhje me dispozitat e neneve 129 dhe 130, t ktij ligji.
2. Personi i tatueshm nuk ka t drejt t kreditoj TVSH-n pr mallrat q i jan
furnizuar nga nj person i tatueshm rishits n qoft se ky furnizim i sht nnshtruar regjimit t
marzhit.

Neni 135
Faturimi

Personat e tatueshm rishits, t cilt zbatojn regjimin e marzhit, nuk duhet t llogaritin
apo t pasqyrojn t ndar vlern e TVSH-s n faturn e lshuar. N do fatur t lshuar q i
nnshtrohet regjimit t marzhit, personi i tatueshm rishits duhet t shnoj: Shitje q i
nnshtrohet regjimit t marzhit t fitimit.

Neni 136
E drejta pr t zbatuar regjimin normal t TVSH-s

1. Pr do furnizim, pr t cilin zbatohet regjimi i marzhit, personi i tatueshm rishits
mund t zbatoj rregullat pr TVSH-n si pr do person tjetr t tatueshm. N kt rast personi
i tatueshm rishits gzon t drejtn e zbritjes s TVSH-s pr mallrat e blera me TVSH.
2. E drejta e zbritjes lind n momentin, n t cilin realizohet shitja e mallit, pr t ciln
personi i tatueshm rishits zgjedh opsionin sipas piks 1, t ktij neni.

Neni 137
Mbajtja e llogarive kontabl

Personat e tatueshm, t cilt kryejn transaksione q lidhen me mallrat e prdorura,
veprat e artit, objektet e koleksionit apo t antikuareve duhet t mbajn n mnyr t ndar
llogarit pr transaksione t kryera me kto mallra, sipas regjimeve t ndryshme q zbatojn.


NNSEKSIONI 2
REGJIMI I SHITJEVE ME ANKAND
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

58
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 138
Objekti

Pr shitjet n ankand t mallrave t prdorura, veprave t artit, objekteve t koleksionit
apo t antikuareve t kryera nga organizatori i shitjes n ankand, pr llogari t porositsit t
shitjes n ankand, zbatohet nj regjim i veant q lidhet me marzhin e realizuar nga organizatori
i shitjeve me ankand.

Neni 139
Personat e tatueshm

Ky regjim zbatohet pr furnizimet e kryera nga organizatori i shitjeve me ankand, pr
llogari t porositsit t shitjes n ankand, i cili sht njri nga personat e mposhtm:
a)personi q nuk sht person i tatueshm;
b)personi i tatueshm, nse furnizimi i mallrave q ai kryen, mbi bazn e nj kontrate
komisioni, prjashtohet nga TVSH-ja sipas nenit 54, t ktij ligji, ose furnizon mallra, pr t cilat
nuk ka pasur t drejtn e zbritjes s TVSH-s, sipas nenit 74, t ktij ligji;
c)personi i tatueshm, subjekt i regjimit pr bizneset e vogla, sipas prcaktimeve t
seksionit 1, t kreut XI, t ktij ligji, furnizimi i mallit nga ana e t cilit sht kryer mbi bazn e
nj kontrate komisionere pr shitjen dhe ka t bj me mall kapital t prfshir n aktivet
afatgjata;
) personi i tatueshm rishits, nse furnizimi i mallit nga ana e ktij t fundit, i kryer mbi
bazn e nj kontrate komisionere pr shitjen, i nnshtrohet TVSH-s n prputhje me regjimin e
marzhit.

Neni 140
Momenti i furnizimit

Furnizimi i mallrave organizatorit t shitjes me ankand publik konsiderohet si i kryer n
momentin kur realizohet shitja me ankand publik e ktyre mallrave.

Neni 141
Vlera e tatueshme

Vlera e tatueshme pr furnizimin e mallrave nn kt regjim prbhet nga vlera totale q i
faturohet blersit ofertues m t mir nga ana e organizatorit t shitjes me ankand, zvogluar me
vlerat e mposhtme:
a)vlera neto q organizatori i shitjes me ankand i ka paguar apo do ti paguaj porositsit,
e cila prbhet nga diferenca midis mimit t shitjes n ankand t mallit dhe vlers s komisionit,
q organizatori i shitjes n ankand ka marr ose do t marr prej porositsit, mbi bazn e
kontrats komisionere pr shitjen;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

59
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b)vlera e TVSH-s pr tu paguar nga ana e organizatorit t shitjes me ankand pr
furnizimin e kryer.
Neni 142
Detyrime t faturimit ndaj blersit

1. Organizatori i shitjes me ankand publik duhet ti lshoj blersit nj fatur, n t ciln
dallohen vemas elementet e mposhtme:
a)mimi i shitjes me ankand t mallit.
b)tatimet dhe taksat, taksat doganore, tarifat dhe t tjera t ngjashme.
c)shpenzime dytsore, si: komisione, shpenzime transporti, ambalazhimi, sigurimi etj. q
organizatori ia ngarkon blersit t mallit.
2. N faturn e lshuar nga organizatori i shitjes me ankand pr blersin nuk duhet t
llogaritet apo t pasqyrohet e ndar vlera e TVSH-s. N do fatur t lshuar q i nnshtrohet
shitjes me ankand organizatori i shitjes n ankand duhet t shnoj: Shitje q i nnshtrohet
regjimit t shitjes me ankand.

Neni 143
Detyrime t organizatorit ndaj porositsit t ankandit

1. Organizatori i shitjes n ankand, t cilit i sht dorzuar malli, mbi bazn e nj kontrate
komisioni pr shitjen me ankand, duhet ti paraqes porositsit nj pasqyr t detajuar ku vlera
neto, sipas nenit 141, shkronja a, t ktij ligji, t detajohet si diferenc midis mimit t shitjes
s mallit n ankand dhe vlers s komisionit pr tu marr nga porositsi.
2. Pasqyra e hartuar sipas piks 1, t ktij neni, zvendson faturn q porositsi, n
rastin kur sht person i tatueshm, duhet t lshoj, n momentin e kryerjes s furnizimit n
prputhje me nenin 140, t ktij nnseksioni.

Neni 144
Mbajtja e llogarive kontabl

Ministri i Financave mund t prcaktoj me udhzim dispozita t veanta lidhur me
mnyrn e mbajtjes s llogarive kontabl nga organizatori i shitjes me ankand pr transaksionet e
kryera n kuadr t shitjes n ankand.
SEKSIONI 4
REGJIMI I VEANT: SKEMA E KOMPENSIMIT
T PRODHUESVE BUJQSOR

Neni 145
Prkufizime
Pr qllime t ktij seksioni, me termat e mposhtm kuptohet:
a)Prodhues bujqsor sht subjekti q zhvillon aktivitetin e vet n kuadrin e nj
siprmarrjeje bujqsore, pyjore dhe peshkimi.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

60
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b)Siprmarrje bujqsore, pyjore apo peshkimi sht veprimtaria q ushtrohet nga
prodhuesit bujqsor pr prodhimin e produkteve bujqsore.
c)Produkt bujqsor sht nj produkt bimor apo shtazor, i cili prodhohet nga nj
prodhues bujqsor n nj siprmarrje, n kuadrin e aktiviteteve t prcaktuara dhe t listuara,
sipas aneksit III bashklidhur ktij ligji.
) Kryerja e shrbimeve bujqsore jan shrbime t kryera nga prodhuesi bujqsor me
krahun e vet t puns q disponon dhe me mjetet e puns t siprmarrjes, s vet bujqsore, pyjore
dhe t peshkimit dhe q normalisht kontribuojn n prodhimin e produktit bujqsor n kuadrin e
aktiviteteve prodhuese.
d)Aktivitetet prodhuese bujqsore jan ato t prcaktuara sipas aneksit III bashklidhur
ktij ligji.
dh) Mallrat dhe shrbimet, n kuptim t ktij seksioni, kuptohen ato produkte dhe
shrbime, si sht prcaktuar n shkronjat c dhe , t ktij neni.

Neni 146
Objekti i skems s kompensimit

1.Skema e kompensimit zbatohet pr prodhuesit bujqsor, pr t cilt prfshirja n
regjimin normal t TVSH-s krijon vshtirsi. Kta prodhues, n kuadr t veprimtaris s tyre
prodhuese, t prcaktuar sipas aneksit III, bashklidhur ligjit, furnizojn me produkte dhe
shrbime bujqsore nj person t tatueshm, i cili nuk prfiton nga skema e kompensimit n
Republikn e Shqipris.
2.Ministri i Financave me udhzim mund t prjashtoj nga aplikimi i ksaj skeme disa
kategori
prodhuesish bujqsor ose prodhuesit bujqsor, pr t cilt aplikimi i regjimit normal t TVSH-
s nuk krijon vshtirsi administrative.
3. do prodhues bujqsor, i cili aplikon regjimin e kompensimit t fermerve, mund t
zgjedh t aplikoj regjimin normal t TVSH-s, me shkall standarde 20 pr qind.

Neni 147
Kushtet pr t prfituar nga skema e kompensimit

Prodhuesit bujqsor prfitojn t drejtn e kompensimit kur:
a)qarkullimi vjetor i tyre nuk tejkalon kufirin minimal t regjistrimit pr TVSH-n, t
miratuar me vendim t Kshillit t Ministrave;
b)furnizojn mallra apo shrbime me prejardhje nga puna e tyre e kryer n njrn nga
aktivitetet e prcaktuara, sipas shkronjs d, t nenit 145, t ktij ligji;
c)mallrat dhe shrbimet u furnizohen personave t tatueshm q nuk prfitojn nga skema
e kompensimit n Republikn e Shqipris;
) jan pajisur me nj numr identifikimi t personit t tatueshm, lshuar nga Drejtoria
Rajonale Tatimore ku ushtron aktivitetin prodhuesi bujqsor, pa iu nnshtruar detyrimit pr
deklarim, sipas nenit 106, t ktij ligji.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

61
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

Neni 148
Norma e kompensimit t prodhuesit bujqsor

Norma e kompensimit t prodhuesve bujqsor sht 20 pr qind.

Neni 149
Vlera e kompensimit
1.Norma e kompensimit aplikohet mbi mimin pa TVSH t mallrave dhe t shrbimeve,
t prcaktuara sipas shkronjs dh, t nenit 145, t ktij ligji.
2.Kompensimi mbulon TVSH-n e paguar prej prodhuesve bujqsor, t prfshir n
mimin e blerjes s mallrave e shrbimeve, q u jan furnizuar atyre pr nevoja t kryerjes s
aktivitetit prodhues bujqsor.
3.Kompensimi i akorduar i paguhet prodhuesit bujqsor nga blersi, person i tatueshm,
prkundrejt furnizimeve t kryera t mallrave apo shrbimeve.

Neni 150
Mnyra e zbatimit t skems

1. Blersi, person i tatueshm, lshon nj fatur tatimore pr shitsin prodhues bujqsor
pr do furnizim mallrash dhe shrbimesh t marr prej tij. Vlera e faturs prfaqson vlern e
furnizimit t paguar nga blersi pr llogari t shitsit, prfshir normn e kompensimit.
2. Forma dhe prmbajtja e faturs jan prcaktuar n nenin 101, t ktij ligji, n prputhje
me natyrn e furnizimit. N fatur duhet t shnohet NIPT-i sipas nenit 147, shkronja , t
ktij seksioni.
3. Kompensimi, q personi i tatueshm blers i ka paguar shitsit prodhues bujqsor,
sht TVSH-ja e zbritshme pr personin e tatueshm, sipas kushteve t neneve 69 dhe 70, t ktij
ligji, dhe deklarohet n periudhn tatimore kur sht lshuar fatura.
4. N qoft se fatura nuk prmban t dhnat e prcaktuara sipas piks 2, t ktij neni,
personi i tatueshm nuk ka t drejt t kreditoj kompensimin e paraqitur n t dhe detyrohet t
paguaj dnimin n prputhje me ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

SEKSIONI 5
REGJIMI I VEANT MBI ARIN PR INVESTIM

Neni 151
Prkufizime

1.N kuptim t ktij seksioni, me termin ar pr investim kuptohet:
a) ari n formn e shufrave apo pllakzave me pesh t pranuar nga tregu i arit m t
madhe se 1 gram, me pastrti t barabart ose m t lart se 995 t mijtat, i prfaqsuar ose jo me
tituj;
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

62
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
b) monedhat prej ari me pastrti t barabart ose m t lart se 900 t mijtat, t prera pas
vitit 1800, q kan ose kan pasur kurs ligjor n vendin e origjins dhe q, si rregull, shiten me
nj mim q nuk e kalon vlern e tregut t lir t arit q ato prmbajn me m shum se 80 pr
qind.
2.Pr qllime t ktij seksioni, nuk konsiderohen si t shitura pr interesin e tyre
numizmatik monedhat e parashikuara n shkronjn b, t piks 1, t ktij neni.

Neni 152
Prjashtimi nga tatimi

Prjashtohen nga tatimi mbi vlern e shtuar:
a)furnizimi dhe importimi i arit pr investim, prfshir arin pr investim, t prfaqsuar
nga certifikata ari ose t tregtuar n llogarit e arit dhe, n veanti, kontratat e shkmbimit dhe
huave t arit, duke prfshir nj t drejt pronsie ose nj pretendim mbi arin pr investim, si
edhe transaksionet me arin pr investim, sipas kontratave future dhe forward, t cilat ojn
drejt transferimit t titullit t pronsis ose pretendimit mbi at ar investimi;
b)furnizimet e shrbimeve t kryera nga agjentt, q veprojn n emr dhe pr llogari t
nj personi tjetr, kur marrin pjes n furnizimin e arit pr investim pr porositsin e tyre.

Neni 153
E drejta e zgjedhjes s zbatimit t TVSH-s

1. Personi i tatueshm, q prodhon ar pr investim ose q e shndrron arin n ar pr
investim, mund t zgjedh t zbatoj tatimin mbi vlern e shtuar pr furnizimin e arit pr
investim ndaj nj personi tjetr t tatueshm, q prndryshe do t ishin t prjashtuar mbi bazn e
nenit 152, shkronja a, ktij ligji.
2. Personi i tatueshm, i cili, n kuadr t veprimtaris s tij ekonomike, furnizon
vazhdimisht me ar q destinohet pr prdorime industriale, mund t zgjedh t zbatoj tatimin
mbi vlern e shtuar pr do furnizim t kryer sipas shkronjs a, t piks 1, t nenit 151, t ktij
ligji, ndaj nj personi tjetr t tatueshm, q prndryshe do t ishin t prjashtuara mbi bazn e
nenit 152, shkronja a, t ligjit.
3. Personi i tatueshm q vepron si agjent n emr dhe pr llogari t t tretve, q kryejn
furnizime t tatueshme sipas pikave 1 dhe 2, t ktij neni, mund t zgjedh t zbatoj tatimin mbi
vlern e shtuar pr furnizimin e shrbimit t kryer.
4. Personi i tatueshm, i cili vepron sipas pikave 1, 2, 3 t ktij neni, duhet t shnoj n
faturn e lshuar shprehjen: TVSH-ja sht aplikuar n zbatim t nenit 153 t ligjit nr. 92/2014,
Pr tatimin mbi vlern e shtuar n Republikn e Shqipris, n t kundrt e drejta e zgjedhjes
nuk do t konsiderohet q sht ushtruar.

Neni 154
T drejtat dhe detyrimet e veanta pr operatort n
sektorin e arit pr investim
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

63
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

1. N qoft se shitja e mpasshme e arit pr investim, e kryer nga personi i tatueshm,
prjashtohet sipas nenit 152, shkronja a, t ktij ligji, personi i tatueshm ka t drejtn e
zbritjes s shumave t mposhtme:
a) TVSH-n pr tu paguar ose t paguar pr arin pr investim, me t cilin sht furnizuar
prej nj personi q ka ushtruar t drejtn e zgjedhjes sipas piks 1 ose 2, t nenit 153, t ligjit.
b) TVSH-n pr tu paguar ose t paguar, n lidhje me blerjet ose importimin e kryer t
arit t ndryshm nga ari pr investim, i cili m pas transformohet nga ai, apo pr llogari t tij, n
ar pr investim;
c) TVSH-n pr tu paguar ose t paguar pr shrbimet e marra, q konsistojn n
ndryshimin e forms, t peshs ose t pastrtis s arit, prfshir arin pr investim.
2. Personat e tatueshm, q prodhojn ar pr investim ose e transformojn arin n ar pr
investim, kan t drejtn e zbritjes s TVSH-s pr tu paguar ose t paguar prej tyre pr blerjet
ose importimin e mallrave apo t shrbimeve q lidhen me prodhimin ose transformimin e atij
ari, njlloj sikur shitja e mpasshme prej tyre e arit t prjashtuar mbi bazn e nenit 152, t ligjit,
ti ishte nnshtruar tatimit.

Neni 155
Mbajtja e llogarive

1. Operatort, q veprojn me arin pr investim, duhet t mbajn t paktn kontabilitetin
e t gjitha veprimeve thelbsore lidhur me arin pr investim dhe t ruajn dokumentet q
mundsojn identifikimin e klientve t ktyre veprimeve.
N kuptim t ktij neni, Ministri i Financave prcakton me udhzim veprimet t cilat
konsiderohen thelbsore.
2. Operatort i ruajn t dhnat sipas prcaktimit t br n pikn 1, t ktij neni, pr nj
periudh prej t paktn pes vjetsh, sipas ligjit pr procedurat tatimore n Republikn e
Shqipris.
3. Personat e tatueshm duhet t regjistrojn vemas llogarit kontabl pr transaksionet
mbi arin pr investim, t prjashtuara sipas nenit 152 nga ato me t drejt zgjedhjeje sipas nenit
153, t ktij ligji.

KREU XII
DISPOZITA KALIMTARE DHE T FUNDIT

Neni 156
Dispozita t fundit

Pr moszbatimin e dispozitave t ktij ligji apo do veprim, mosveprim apo shkelje, q
bie n kundrshtim me dispozitat e ktij ligji, aplikohen sanksionet dhe dnimet sipas
prcaktimeve n ligjin pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

64
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Neni 157
Dispozita kalimtare

1.Rregullimi i zbritjes s TVSH-s, si prcaktohet n nenin 80, t ktij ligji, do t
aplikohet pr mallrat kapitale t luajtshme dhe t paluajtshme, pr t cilat e drejta e zbritjes s
TVSH-s lind pas dats s hyrjes n fuqi t ktij ligji.
2.Prcaktimet e neneve 104 dhe 105, t ktij ligji, pr lshimin dhe drgimin e faturs n
formatin elektronik, i cili krkon krijimin e infrastrukturs s duhur, sipas rregullimeve
europiane, si dhe seksioni 5, i kreut XI, t ktij ligji, hyjn n fuqi me antarsimin e Republiks
s Shqipris n Bashkimin Europian.

Neni 158
Autoritetet prgjegjse

1. Ministria e Financave dhe administrata tatimore kan prgjegjsin t administrojn
TVSH-n sipas ktij ligji dhe akteve nnligjore n zbatim t tij.
2. Administrata doganore ka prgjegjsin pr t vlersuar, ngarkuar, krkuar dhe
mbledhur TVSH-n n import, eksport dhe n lidhje me regjimet e tjera doganore, sipas ktij
ligji.

Neni 159
Nxjerrja e akteve nnligjore

Ngarkohen Kshilli i Ministrave dhe Ministri i Financave pr nxjerrjen e akteve
nnligjore n zbatim t ktij ligji, jo m von se 4 muaj nga data e botimit t ktij ligji n
Fletoren Zyrtare.
Ngarkohet Ministri i Financave pr nxjerrjen e udhzimit pr zbatimin e seksionit 4, t
kreut XI, t ktij ligji, brenda 15 ditve pas botimit t ktij ligji n Fletoren Zyrtare.

Neni 160
Shfuqizime

1. Me hyrjen n fuqi t ktij ligji shfuqizohen ligji nr.7928, dat 27.4.1995, Pr tatimin
mbi vlern e shtuar, t ndryshuar, t gjitha aktet nnligjore t dala n zbatim t tij, si dhe do
dispozit tjetr q bie ndesh me kt ligj.
2. Prjashtimisht nga pika 1 e ktij neni, nenet 58.1; 58.2; 58.3 dhe 58.4 t ligjit nr. 7928,
dat 27.4.1995, Pr tatimin mbi vlern e shtuar, t ndryshuar shfuqizohen 15 dit pas botimit t
ktij ligji n Fletoren Zyrtare.

Neni 161
Hyrja n fuqi

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

65
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
Ky ligj botohet n Fletoren Zyrtare dhe hyn n fuqi m 1 janar 2015, me prjashtim t
sesionit 4, t kreut XI, t ktij ligji, i cili hyn n fuqi 15 dit pas botimit t ktij ligji n Fletoren
Zyrtare.

Miratuar n datn 24.7.2014

Shpallur me dekretin nr. 8672, dat 11.8.2014 t Presidentit t Republiks s Shqipris,
Bujar Nishani

Botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 128, dat 13 gusht 2014.
ANEKSI I
LISTA E VEPRIMTARIVE T KRYERA NGA
ENTET PUBLIKE

1.Shrbimet e telekomunikacioneve.
2.Furnizimi me uj, gaz, energji elektrike dhe termike.
3.Transporti i mallrave.
4.Kryerja e shrbimeve portuale dhe aeroportuale.
5.Transporti i personave.
6.Shitjet e mallrave t reja, t prodhuara pr shitje.
7.Veprimet e organizmave bujqsor t ndrhyrjes, lidhur me produkte bujqsore, t
kryera n zbatim t rregulloreve mbi organizimin e prbashkt t tregjeve t ktyre produkteve.
8.Menaxhimi i panaireve dhe i ekspozitave me karakter tregtar.
9.Magazinimi.
10.Veprimtarit e zyrave t publicitetit tregtar.
11.Veprimtarit e agjencive t udhtimit.
12.Menaxhimi i shitjeve, i kooperativave, i mensave t ndrmarrjeve dhe t ngjashme.
13.Menaxhimi i enteve radiotelevizive, kur nuk jan t prjashtuara, mbi bazn e nenit
51, shkronja m, t ktij ligji.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

66
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.alANEKSI II
VEPRAT E ARTIT, OBJEKTET E KOLEKSIONIT
APO ANTIKUARET

PJESA A
VEPRAT E ARTIT

1. Kuadrot dhe kuadro t ngjashme, piktura e vizatime, t kryera krejtsisht prej dors s
artistit, me prjashtim t planeve t arkitektve, t inxhinierve dhe t projekteve dhe skicave t
tjera industriale, tregtare, topografike e t ngjashme, t objekteve artizanale t zbukuruara me
dor, t cohrave t pikturuara pr skenar teatri, sfonde studiosh t artit ose pr prdorime t
ngjashme (kodi NC 9701).
2. Gdhendje, stampime dhe litografi origjinale, saktsisht, ekzemplart e prftuar n
numr t kufizuar drejtprdrejt n ngjyr t zez, ose me ngjyra prej nj apo m shum matricave
t punuara krejtsisht me dor nga artisti, cilado qoft teknika ose lnda e prdorur, prjashtuar
prdorimin e fardolloj metode mekanike ose fotomekanike (kodi NC 97020000).
3. Vepra origjinale t artit t statujave ose t artit t skulpturs, n fardolloj materiali,
me kusht q t jen kryer krejtsisht prej dors s artistit; derdhja e skulpturave me tirazh t
kufizuar, deri n tet ekzemplar, e kontrolluar prej artistit, ose atyre q kan t drejtat (kodi NC
97030000); si prjashtim, n raste t caktuara nga shtetet antare, pr derdhje skulpturash para
dats 1 janar 1989, sht e mundur t kalohet kufizimi prej tet ekzemplarsh.
4. Sixhade muri (kodi NC 58050000) dhe tapete muri (kodi NC 63040000), t kryera me
dor nga vizatimet origjinale t dhna prej artistve, me kusht q t mos ekzistojn m shum se
tet ekzemplar.
5. Ekzemplar unik qeramike, t kryera krejtsisht me dor prej artistit dhe t firmosura
prej tij.
6. Emalim mbi bakr, t kryer krejtsisht me dor, brenda kufirit prej tet ekzemplarsh
t numruara, dhe q mbajn firmn e artistit ose t studios s tij, me prjashtim t punimeve t
filigrans dhe t objekteve t argjendaris dhe t bizhuteris.
7. Fotografit e kryera nga artisti, t shtypura nga ai vet ose nn kontrollin e tij, t
firmosura dhe t numruara n sasi t kufizuar prej tridhjet ekzemplarsh, t fardolloj formati
dhe kornize.
PJESA B
OBJEKTET E KOLEKSIONIT
1.Pullat postare, markat e pullave, markat postare, zarfet e dits s par t lshimit,
kompletet postare dhe t ngjashme, t shlyer apo t pashlyer, por q nuk kan kurs dhe as nuk
destinohen pr t pasur kurs qarkullimi (kodi NC 97040000);
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

67
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
2.Koleksione dhe ekzemplar pr koleksione zoologjie, botanike, mineralogjie, anatomie,
ose q kan interes historik, arkeologjik, paleontologjik, etnografik ose numizmatik (kodi NC
97050000).

PJESA C
ANTIKUARET

Mallra t ndryshme nga objektet e artit dhe koleksionet, q kan nj mosh m t madhe se
njqind vjet (kodi NC 97060000).
ANEKSI III
I. LISTA E VEPRIMTARIVE PRODHUESE BUJQSORE
1. Kultura:
a) bujqsia e prgjithshme, prfshir vreshtarin;
b) pemtaria (prfshir olivokulturn) dhe hortikultura (perimet, lulet dhe bimt
zbukuruese), edhe n serra;
c) prodhimi i krpudhave dhe i erzave, i farrave dhe filizave;
) mbarshtimi i shtretrve t fidanishteve.

2. Blegtoria, n lidhje me kulturn e toks:
a)mbarshtimi i kafshve;
b)i shpendve;
c)i lepujve; ) i bletve;
d)i krimbit t mndafshit;
dh) i krmillit.

3.Pyjet.

4.Peshkimi:
a)peshkimi n ujrat e mbla;
b)rritja e peshkut;
c)rritja e midhjeve, rritja e stridheve, rritja e molusqeve dhe e krustaceve;
) mbarshtimi i bretkosave.

II. LISTA TREGUESE E SHRBIMEVE BUJQSORE
1.Punimet e kultivimit, vjeljes, shirjes, shtypjes, mbledhjes dhe grumbullimit, prfshir
mbjelljen.
2.Ambalazhimi dhe kondicionimi, si tharja, pastrimi, thyerja, dezinfektimi, futja n silose
e produkteve bujqsore.
3.Magazinimi i produkteve bujqsore.
4.Ruajtja, mbarshtimi ose rritja e kafshve.
5.Qiradhnia, pr qllime bujqsore, e mjeteve t prdorura, si rregull n ndrmarrjet
bujqsore, pyjore ose t peshkimit.
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015
LIGJ NR. 92/2014 Pr Tatimin mbi Vlern e Shtuar n RSH.

68
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al
6.Asistenca teknike.
7.Shkatrrimi i bimve dhe kafshve t dmshme, trajtimi i bimve dhe tokave me ann e
mjegullizimit.
8.Menaxhimi i impianteve t ujitjes dhe t kullimit
9.Prerja e pemve, e drurve dhe shrbime t tjera pyjore.