Vous êtes sur la page 1sur 1

Am Brun

trumt
E
nen
in
- vor
sei
dem
nem -
To
Schat
re
ten
-
-
da
so
steht
man
B7
ein
chen -
Lin
s en -
den baum
E B7
ich Traum.
E
Ich
1. 2.
schnitt
B7
in sei ne - Rin
E
de - so man
A
ches - lie
E
be - Wort;
B7
es zog
F
in Freud
B7
und Lei
E
de - zu
6

ihm mich im
B7
mer - fort,
E
zu ihm mich im
B7
mer - fort.
E
Ich muss
hab
E&7
auch
ich
heu
noch
F7
te
im
- wan
Dun
12

G7
dern
kel
C7
vor
die
bei
F7
- in tie
B7
fer - Nacht
G7 C7 F7
da
B7
Au
F7
gen - zu
B7
ge macht
E&7 C7
und
1. 2.
18
sei
F7
ne - Zwei ge - rau
G7
schten - als rie
A&7
fen - sie
G7
mir zu:
F7 C9
Komm her
F7
zu mir,
B7
Ge sel - -
21
G7
- le
A&7
hier find
G7
dest - du dei
F7
ne
B7
- Ruh
G C7
hier fin
F7
dest - du dei
B7
ne
26

Ruh.
E&7 E7 E7
Die kal
Hut
A7
ten
flog
- Win
mir
de
vom
- blie
Ko
E7
sen
pfe
-
-
mir
ich
grad
wen
F7
ins
de -
An
te
D7
-
ge
mich
- sicht
nicht.
E7
-
30

der
Nun
bin
D
ich man che - Stun
C
de - ent fernt
B
- von je nem - Ort
A7
und im
D
mer -
40
hr ich's rau
C
schen: - du fn
B
dest -
E7
Ru he - dort
A
du fn
B
dest -
E7
Ru he - dort
A

_
_
_

_
_
,
,
,
3
Friedrich Silcher
Am Brunnen vor dem Tore / Der Lindenbaum
Wilhelm Mller
_
,
,
,
_
,
,
,
3
_
,
,
,
_
,
,
,
_
,
,
,
3
3
3
_
,
,
,

_
_
,
,
,

, , ,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

, ,

, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, , , ,
,

,
,
,

,
,
,
,
, ,
, ,

,
,
,
,
,
, ,

,
, , , ,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

, , , ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

, ,
, ,

, ,
, ,
.
,
,

, , ,
,

.
,
, ,

, ,
, ,

, ,

, ,
,

, ,

, ,
,