Vous êtes sur la page 1sur 3

நா சினமா ைடர

டரானேபா....
தி.
தி.ெஜயகாத

''எைடய கிைட எ ஸிகி  ெச!வத#கான


திறைம என % ேபாதா. அத#கான ெபா'ைம()
கிைடயா எப ைடர* ெச! நா ெப#ற
அபவ). சினமாவ+, நா) கால. ைவ/ேத.
இைத தமிழி, ெமாழிெபய2/தா, 3த, அ. எ')
ெமாழி ெபய2 கலா). அத/ ைறய+ேல அ. நா)
வா4கிேன, ெகா5/ேத. அைத ப#றிெய,லா)
இேபா நிைன/ பா2/தா, சேதாஷபட7) பகி2 ெகா8ள7)
நிைறய வ+ஷய4க8 இ கிறன. சி' வயதிேல :ட நா சராசயான
சினமா ரசிகனாக இததி,ைல. பட4கைள/ ேத2ெத5/தா
பா2ேப, ரசிேப. க) ன கசிய+ைடய தைலைம
அ;வவலக) அ' தரமான ஆ4கில பட4கைள/ திைரய+5) ஒ
திேயட அகி, இத. ந,ல ந,ல பட4க8 வ). அைத
பா2 க வ) ரசிக2க>) தரமானவ2களாக இபா2க8. அேபா,
எ/தைனேயா ந,ல பட4கைள பா2 %) வா!? அ4ேக என %
கிைட/த. அைவ எ,லா) ேமனா5 பட4க8. ப+.@ பட4க8,
அெம க பட4க8, எேபாேத) இ/தாலிய பட4க8 வ). அப.
ஒ அனய சினமா ேமாக) ஒ கால/திேல என % ஏ#பட.
அேபால அவ#'ட தமிB சினமாைவ ஒப+5 பா2/தேபா என %
ெவக உண2Eசிேய ேமேலா4கிய.

''நா அறித வைரய+, அத கால ரசிக2க8 எ,லா) ெபய மனத2களாக இதா2க8.
ந.க2க>) அேபாலேவ ெபய மனத2களாக இதா2க8. எனதா நம %
அப+மான) உ8ள ரசிக2க8 இதா;) ந) அள7 என எ' ேபாேடா ைவ/
ெகாF.தா2க8. ரசிக நம % ைகத. வ+5வதாேலேய அவ ந)ைமவ+ட
%ைறதவ அ,ல எ' அறி ைவ/தித பF? அ கால சினமா மனத2களட)
இத.''

''ந,ல சினமா எப ந,ல ?/தக) ேபால எப எ க/! ந,ல


பட4கைள பா2/ தா பட) ச)பதபட எ அறிைவ வள2/
ெகாFேட. என அறி7 ?/தக4க8 ப./ வத இ,ைல.
ேஷ ப+யைர() சா2ல . கைஸ(), ஆகா2 ஏய+,ைட(),
ெடனசி வ+,லிய)ைஸ(), ஆ2த2 மி,லைன() நா பட4க8
வழிேயதா பய+ேற. ஏெனறா, என இளைம கால) பட4கள
(கமாக இத. ஆனா, தமிB சினமா அ') இ') அேத
கீ Bநிைலய+ேலேய இ கிற. நம ச/திர ெபைமையேயா நம
மFண+ கலாEசார ெபைமையேயா அைவ எ5/E ெசா,ல
3வததி,ைல. அைதப#றி நம தமிB சினமா ஏதாவ
ேபசிய+ %ேமயானா;) அைவ ெவ#' ப)மா/ களாகேவ
இ கிறன.''

''தமிB சினமாைவ ெபா/தவைர ஒ வ+ம2சகனாக/ தா இேதேன தவ+ர, அதமI 


ேமாக) ெகாFடவனாகேவா அதேனா5 ச)பதபட ேவF5) எற உத, உண2Eசி
உைடயவனாகேவா நா எ') இததி,ைல. ஆனா, ஒ ேவைலய+,லாத
இைளஞ எத#%) ஆைசப5வா அ,ல அவைன எத#% ேவF5மானா;)
அ?வத#% யாேர) உதி/ த8ள ெகாFேட இபா2க8. அப. எைன/
த8ளயேபா ஒ பதிேனK, பதிென5, ப/ெதாப வயதி, நாடக) சினமா எற
அர4க4க> %8 நா திதF5. நாடக/தி, ேவஷ) ேபாடF5, ந. கவ+,ைல,
ந. க வரவ+,ைல. ந.? ஒ வ+சி/திரமான கைல எ' நா கF5 ெகாFேட.
ம#ற கைலகைள ேபால அத#ெகா') இல கண) இ,ைல. அவனவ வ+தி/த தா
இல கண) இ4ேக. ேமனா5கள, எ,லா) அத#%) இல கண) ைவ/தி கிறா2க8.
இத ப8ள :ட/திேலய+ இவ2க8 வதவ2க8 எ' :ட ஒ பட/ைத
பா2/ ெசா,லி வ+ட 3.()''

''உதாரணமாக டானலாLகி :லிலி வதவ2க8, ேஷ ப+ய


:லிலி வதவ2க8, இத நா. இத ப8ளய+லி வதவ2க8 இவ2க8
எ' :டE ெசா,லிவ+ட 3.(). ந.பைத ஒ கைலயா கி, அத#% இல கண)
வ%/ பய+#சி த எ' பல ைறகள;) வ+Mஞான N2வமாகE சினமா
இப.ெய,லா) அ4% வதிப அ4ேக ேந2த வள2Eசிய+ பயக8. அெபாK
3னண+ய+லித ஒ ைடர ட2, நO4க8 அ#?தமாக கைத எKகிறO2க8. அேபால
அ,ல சினமா. ெவ8ைள காகித/தி, ேபனா ப+./ க'? ஆ %வேபால அ,ல
சினமா! உ4க8 கைதையேய நO4க8 சினமா எ5/ பா2/தா, ெத() அத
அபவ) எறா2. அப.யா ெச!யலாேம! எ' ேயாசி/ேத. என % நFப2க8
உF5. என நFப2க8 என காக என ேவF5மானா;) ெச!வா2க8. ஆேறK
நFப2க8 ேச2 ஒ லச Pபா! வQலிப எ' தO2மான/ேதா). எ நFப2கள,
பண வசதி உ8ளவ2க8 அதிக) கிைடயா. அப.ய ெபய ெதாைக திர5வ
சிரம)தா. பட) எ5 க ேவF5) எகிற தாக) எேபா பா2/தா;) எனட)
ப,ைல இள/ ெகாFேட இத- எைடய நFப2க8 Sல). அேபா ஒ
ெபய ?ெரா. ச2. எைன பா2 %) ேபாெத,லா) ெசா,;வா2. நO4க ம5) ைடர 
பFற % 3.7 பFண+4கனா ெரா)ப ந,லா இ %)''.

''ஐையேயா, ைடர* ப/திெய,லா) என % ஒ) ெதயாேத கைத ேவU)னா


எKதி/ தேர எ' நா ெசாேன. அத ந)ப+ ைக என % ப+றிெதா சமய)
வத. ஒ நா8 அத ?ெரா. ச % ேபா பFண+ேன. உைன ேபா,
ஒவ எற ஒ கைத எKதிேன. ஆனத வ+கடனேல ஏ#கனேவ ஒவ2 சினமா
எ5/ பா2 எ' என % சவா, வ+ட), ைடர  ெச! எ' இத ?ெரா. ச2
ந)ப+ ைக தத) சினமாைவ மனதி, ெகாFேட அத கைதைய எKதி ைவ/ேத.
எ,லா கைதைய() நா அப. எKவதி,ைல. அத கைதைய அத ெபய
?ெரா. சட) ேபா! ெசாேன. ஆகா, அ#?தமான கைதயாEேச! ெச!ய
ேவF.யதா எறா2. ஒ ேவைல எறா, நா ராசச மாதி ெச!ேவ. இர7
பகலாக உகா2 கி எKதிேன. அைத ப./ கா5)ப. ெசானா2க8.
ப./ ெகா8ள ேவF.ய தாேன? ப./ காFப+பெதன? ச அப./தா பழ க)
எறா, என ெச!வ? ேவெறாவைர ப. கE ெசாேன. ப./தா, ேகடா,தா«?
இலி சாப+5வெதன? காப+ %.பெதன? சிகெர ப+.பெதன? இத :/தி,
கி ப.ப ேவ'! மிt வsO ண OஸV வஸ
O V suறOt! இ ஒ அவமதிேப! அத ெபய
?ெரா. ச2 சாப+5 ெகாFேட கைத ேகடம,லாம,, பட) Nரா7) சைம)
சாப+5வமாக இ கிறேத எ' ேவ' ெசானா2. அடேட, அப.யா? இத
வாB ைகய+ லசியேம அதா!'' எேற.

''இத கைதைய ந)ப+ நா பண) ேபாடா, அைத நா திப+ எ5 கUமி,ைல? எ'
ேகடா2. ெரா)ப அ2/த38ள ேக8வ+. ''சேதாஷ) வகிேற'' எ' ெபய %)ப+5
ேபா5வ+5 ?றப5 வ+ேட. உைன ேபா, ஒவ திைரபட) தயாபத#காக
நFப2க8 ைண(ட எFபதினாய+ர) Pபா!தா திரட 3.த. ெசல7
பFண+னா, இ. %) ேபாலித. ஆய+ர) Pபா! % ேம, நா யா %)
ெகா5 கவ+,ைல. ந.க2க8, ெட ன Oஷியக8 எ,ேலா %) தலா ஆய+ர) Pபா!தா.
அ7) இரFேட மாத/தி, ெகா5/ேத. யா %) பா கிெய,லா) கிைடயா.
ேச % ெச' பட) எ5பத#% பதிலாக நா 5.ேயாவ+#%8ேளேய ஒ ேசைய
உவா கிேன. ப+ற% ேபாேடாத அ அவசிய) இ,ைலெய'. உFைம
மாதி/தா இ க ேவF5ேம ஒழிய உFைமேய கைல அ,ல. 3த, ஷ§.4கி
ேபா எ,லா) ெர., உ4க>ைடய ஆ2ட காக கா/தி கிேறா) எறா2க8. எப.
ஆ2ட2 ெச!வ என ஆ2ட2 ெச!வ எ' என % ேபாேடாயவ+,ைல. ைடர டராக
ந. க அர)ப+/ேத. எைடய உதவ+யாளைர :ப+5 tணள
O OமI tலI மI sலI ஷOt எ'
ஆ2ட2 ெகா5/ேத. ''ைல ஆ......... கிளா- இ........ டா2 ேகமிரா....... ஆ*....
க.......''. எறா2 3.த. ைடர* எப இLவள7தானா? இLவள7 ம5)
இ,ைல. இLவள7தா எறா, சினமா இப./தா இ %).''