Vous êtes sur la page 1sur 2

Generalitat de Catalunya

Departament dEnsenyament
Escola Pla de lAvell
Benvolgudes famlies,
durant el curs 20141! els alumnes de "r # i B farem les seg$ents sortides%
Lloc Activitats previstes Data prevista
&ilassar de 'ar (#d)u Bienvenida* +eatre 22 doctu,re
'ontseny -ont 'artina Educaci. -sica/+re,all d0rientaci.1 22 doctu,re
Ca,rera de 'ar
3o,le% #4untament / 3olicia / Can Bartomeu /
Bi,lioteca
fe,rer
#utora a laula +aller literari mar5
&ilassar de 'ar (Escens dinfants* +eatre " de mar5
'atar. (+ar6an* +eatre angl7s 2! de mar5
Corredor 89dica% -inal de trimestre 2: de mar5
&ilassar de 'ar (El Bar. dels ar,res* +eatre ! de maig
3u4ada Burriac 'edi/ 3aisatge/Educaci. -sica maig
3lat4a de Ca,rera de 'ar Ed1 -sic% 4ocs a la plat4a 4uny
#ls volta #ls voltants de lescola ;mat o tarda< ;=< Diverses Diverses
;=< >uan s?agi de fer una da@uestes sortides sinformarA a les famlies de lactivitat @ue es realit6arA, la data,1111 Els alumnes dEB pen4aran un avs a la porta
de laula i els dE3 utilit6aran lagenda1 +am,) ?o posarem al ,loc1
Aquestes activitats han estat aprovades en Consell Escolar.
Les dates previstes poden ser canviades per lescola o b per lentitat que organitzi lactivitat. Igualent considerare vlida aquesta
autoritzaci!. Abans de cada sortida es pen"ar al bloc de lescola la in#oraci! detallada de la atei$a.
%ecordeu que al llarg del curs es podran realitzar s sortides. Daquestes us nin#orare puntualent i les autoritzareu per
separat.
8a llista de les sortides la tro,areu al ,loc de lescola1
Ceu de portar lautorit6aci. signada a,ans del dia &' doctubre de ()&* a les tutores1
#tentament,
Els/ les mestres de "r
Ca,rera de 'ar, 1 doctu,re de 2014
A+,-%I,.ACI/0
En/na 11DDDDDDD111111111111111111111111111111111111111DDDDDDDD11 ;pare, mare o tutor< am, DEB DDDDD11111111111111111111 autorit6a
a lalumne/a DDDDDDDDDDDDDDDDDDD1111111 de l Escola 3la de l#vellA a realit6ar les sortides detallades a a@uest
full1
Fignat%
Ca,rera de 'ar, 1 doctu,re de 20141