Vous êtes sur la page 1sur 1

Xornal da Sardinera

IES n1 A sardinera A Corua-


Xornal de Informacin da Avaluacin
Ano 2001 nm!2 Edi"a# $u"or%a &ES'-(
)ru*o &ES'-( Se+unda Avaluacin
Sumario
A $ecnolo+%a , a ma%- dif%cil! .is*u"a/an o +alardn cua"ro asi+na"uras0 (iolo+%a0
Xeolo1%a0 2%sica-3u%mica0 In+l,s e $ecnolo+%a! ' desenlace fui con"unden"e con 45026
dos vo"os emi"idos!
Somos a reserva es*iri"ual do ins"i"u"o! As de/idas en"re as nominadas 7 asi+na"ura ma%-
f7cil 8eli+in0 Inform7"ica0 Cas"el7n e 9a"em7"icas- resolv,rnosle a favor s% 8eli+in
con &:0&6 dos vo"os emi"idos!
A "arima non anilla se+undo se des*rende da o*inin ;ue les merece es alumnos e
alumnas do +ru*o a relacin e1is"en"e en"re eles e os <eus *rofesores! 9anifies"an ;ue a
relacin ,0 en 1eral0 /oa ;uedando s% ensom/recida *or al+n docen"es ;ue0 o sea
en"ender0 non se *arar cavando a e1*licar!
A lo%"a *or so/revivencia *arece ser o ;ue im*era no ecosis"ema do +ru*o! Anda ;ue
sealan un *rimero momen"o ;ue as relacin den"ro do clan son /oas0 , 1eral a
cons"a"acin da e1is"encia de individuos discordan"es en dos sen"idos= *or una /anda0
+en"e ;ue si se relaciona en +ru*os m%o reducidos e *or o"ra /romis"as incorre+i/les ;ue
fal"an a su feria!
A+o/io final
.emasiados "ra/arlos e e1ames
> a "nica nas l"imas semanas an"es das avaliacins! E1ames0 "ra/allos *ara en"re+ar e
li/ros *ara ler0 un?a c?ea de "em*o de adicacin *ara0 a lo menos final0 "ra"ar de salva-
lo "rimes"re e come-ar a *ensar na *romocin! 's alumnos e alumnas ;uei1anse des"a
morea de encar+os en *ouco "em*o!
9oi"as lesins
@9erma na *lan"illaA
Bo "erreo de*or"ivo0 , de similar o +ran nmero de lesiones ;ue sofrieron os miem/ros
do +ru*o! Se+undo informan fones acredi"adas0 al+n caso os inciden"es *udieron servir
*ara /ailarle os fumes a al+n adian"a-o ;ue ;uiso alardear das sus des"re-as e su cos
seis re%as no c?an!
Edi"orial
A cons"an"e no *ensamien"o dos alumnos e alumnas , o e1ceso de "ra/arlo e as
e1i+encias de es"udio! Sen em/ar+o0 mala o ;ue *od%a *arecer0 a valoracin ;ue fan os
alumnos da marc?a do curso a"a o momen"o , *osi"iva! .es"acan a maCor%a no ;ue a
conflic"ividad se refiere en com*aran-a cos anos an"eriores0 valoran *osi"ivamen"e o
nmero de calificaciones favora/les e son o*"imis"as de cara a *romocin!