Vous êtes sur la page 1sur 10

Ameriki plakari 1

Ameriki plakari saveti za pravi izbor


Verovatno ve znate da je sve vie onih koji se kod opremanja stana
odluuju za nametaj po meri. Ameriki plakari su ona vrsta nametaja po
meri koji osim modernog izgleda imaju brojne prednosti u odnosu na
klasian mobilijar za odlaganje stvari.
Ameriki plakari - prednosti
Prva prednost je, svakako, ogroman stilski raspon, gde kupci u zavisnosti
od svojih elja, platenih mogunosti i stila koji ele uklopiti u svoj dom
sami biraju izgled plakara. Postoji mogunost izbora od preko !"" vrsta
dezena od medijapana i hiljadu boja i nijansi kliznih vrata, od
interesantnih printova u boji do peskiranog stakla i obojenog stakla.
Posebnu pogodnost koju imaju ameriki plakari predstavlja mogunost
montiranja ogledala preko itavih kliznih vrata, to se posebno
preporuuje kod manjih prostora, jer daju vizuelni utisak prostrane sobe.
#ruga pogodnost je, naravno, ekonominost, jer su ameriki plakari
dizajnirani tako da prostor koji zauzimaju bude maksimalno iskorien,
odnosno unutranjosti samih plakara zavisi iskljuivo od elje kupca,
mogu se praviti kombinacije $ijoka, polica i drugih elemenata. %ako u va
plakar moe stati vie razliitih stvari, a one e gotovo uvek biti uredne i
na svom mestu. Ameriki plakari mogu potpuniti svaki santimetar
odre&enog prostora, mogu se prostirati preko celog zida i od poda do
pla$ona. Vrstu vrata je tako&e mogue u potpunosti prilagoditi prostoru.

Na ta obratiti panju pre izbora amerikih plakara
'ajpre je potrebno pregledati (eb stranice proizvo&aa sa autentinim
$otogra$ijama plakara kako biste $ormirali sliku onog to elite i onog to
nude proizvo&ai. Pre same posete salonima ili specijalizovanim
radnjama, izmeriti prostor gde nameravate postaviti ameriki plakar, jer
ete tako odmah u salonu dobiti preciznu cenu za traenu irinu plakara.
)ene se uglavnom kreu od *" eura po kvadratnom metru pa navie, u
zavsnosti od vrste materijala, dok rok izrade moe biti * dana, a
garancija + do 1" godina.
Najbolji materijali za amerike plakare
Arhitektima u salonu treba prezentovati svoje zahteve i traiti skicu i
cenu za eljeni plakar uz obavezno de$inisanje roka isporuke. ,bratite
panju na vrstu materijala od kojeg e va plakar biti napravljen. -a
izradu kliznih amerikih plakara koriste se razni materijali poput iverice
ili medijapana uz razne dodatne elemente od stakla, ogledala i sl. .ada je
u pitanju nain obrade ivica, serti$ikovani proizvo&ai preporuuju
plastini kant u boji iverice, jer su pro$esionalnije ura&eni i imaju dui
rok upotrebe.
Okovi za amerike plakare
Vrlo je bitan i izbor okova za klizna vrata i klizni mehanizam. /zbegavajte
eline okove, jer kod $izikih oteenje moe doi do r&anja. 0ornja
plastika na kliznim vratima je lomljiva, dok je imitacija boje aluminija
vrlo loe reenje. 'ajbolje je birati aluminijske okove radi due
eksploatacije i kvaliteta, a aluminijum ima i bogatu paletu boja.
Klizni mehanizam za amerike plakare
.lizni mehanizam, ne samo za amerike plakare ve i za sav nametaj po
meri obavezno mora biti beuman i nevidljiv, odnosno smeten u donji
element vrata. ,vo je posebno bitno za pregradna klizna vrata, odnosno
kod pregra&ivanja prostorija. %ada je neophodno imati nevidljiv klizni
mehanizam i ista klizna vrata i sa lica i sa nalija. Pre kupovine obavezno
proveriti da li se klizni menanizam vidi.
Ameriki plakari !
Ameriki plakari, idealan nametaj po meri
Veina vas se sigurno nala u situaciji da ima manjak prostora, a viak
stvari za odlaganje. 1ogue je da ve znate kako postoji jednostavan
nain da svoj dom pretvorite u moderan ambijent, dizajniran prema vaoj
zamisli, a da pri tom reite problem nagomilanih stvari. /zbor e
verovatno pasti na nametaj po meri, kojim moete opremiti sve kutke
stana, poevi od vae moderne kuhinje, preko plakara u spavaoj i
dnevnoj sobi, do ugradnih garderobera i cipelarnika u hodniku.
ta je nametaj po meri
,bjanjenje je jednostavno. %o je idealno reenje nametaja za odre&eni
enterijer , dizajnirano tako da ispunjava sve traene $unkcije koje treba da
obavlja i omogui lagodan ivot. /zuzetno $unkcionalno se moe uklopiti
u svaki va prostor, od ostave, preko kuhinje, kupatila do dnevnih soba.
'aroito je pogodan za male stanove gde je potrebno iskoristiti svaki
deli prostora, ali svoje mesto nalazi i u prostranim enterijerima, bilo za
delove kuhinje, kupatila ili jednostavno kroz odre&enu potrebu za
plakarima po meri.
ta su to ameriki plakari
2koliko elite da potpuno iskoristite prostor u stanu, i da nijedan kutak ne
ostavite nedovrenim, ameriki plakari , tj plakari po meri mogu biti
pravo i zanimljivo reenje za va enterijer. 3ve je vie onih koji se kod
opremanja stana opredeljuju za amerike plakare. ,sim modernog
izgleda koji znatno doprinosi itavom izgledu ambijenta u kojem se
nalaze, a koji moete birati sami, amerike plakare odlikuje i izuzetna
$unkcionalnost i mogunost da unutranju organizaciju prilagodite svojim
potrebama. .ako god elite da va plakar izgleda, izbor od preko hiljadu
boja i nijansi kliznih vrata, od peskiranog stakla, do obojenog stakla i
ogledala koja ine prostor veim, omoguie vam da prona&ete idealan
izgled.
!ato izabrati amerike plakare " plakare po meri#
-ato to je ameriki plakar idealno reenje $iksnog ormara postavljenog
na zid, dizajniranog tako da ispunjava sve traene uslove za smetaj
stvari. /zuzetno $unkcionalno se moe uklopiti u svaki va prostor, od
ostave do dnevnih i spavaih soba. 3poljni izgled i broj kliznih vrata
arhitektonski je uskla&en sa prostorom kojem je namenjen. 3 obzirom na
postavljena klizna vrata koja u potpunosti zatvaraju kompletnu
unutranjost plakara nemogue je skupljanje praine u plakaru ili na
pla$onu. Ameriki plakari se zbog boljeg kvaliteta i jo bolje
dugotrajnosti montiraju direktno na zid, bez obloga zidova, ime se
postie visok stepen higijenskog odravanja. 2z periodino kreenje
zidova unutar plakara nema mesta brizi o tome ta se doga&a iza plakara 4
da li ima vlage ili praine. 2koliko ipak elite staviti obloge zidova, tzv.
korpuse, oni se mogu uraditi, ali to poskupljuje plakar. 1ehanizam
kliznog sistema koji se koristi kao reenje za vrata kod amerikih plakara
je izuzetno dugotrajan.
ta ulazi u $enu jedno% ameriko% plakara
)ene amerikih plakara kreu se od *" eura po kvadratnom metru pa
navie. )enu odre&uju sledei parametri5
6 #imenzije plakara.
6 7aspored unutranjosti u plakaru kao i vrsta materijala od koga se
izra&uje.
6 8oja univera koja e se koristiti za unutranjost plakara.
6 8roj vrata kao i vrsta ispune za vrata.
Ameriki plakari 9
Ameriki plakari stvari koje treba znati
2koliko elite da u potpunosti iskoristite prostor u svom stanu, a da pri
tome postignete idealno estetsko reenje, ameriki plakari, tj. plakari po
meri mogu biti pravo i zanimljivo reenje za enterijer vaeg stana. Pored
elegantnog i modernog izgleda, ameriki plakari nude ogroman prostor za
odlaganje stvari.
Ameriki plakari su najbolje reenje ukoliko elite da5
6 Pregradite odre&eni prostor u svom domu.
6 3akrijete ili zaklonite neki stari deo nametaja.
6 'eiskoriene uglove u svom domu pretvorite u prostore gde ete
odloiti sve to elite.
2nutranjost jednog amerikog plakara organizovana je tako da raspored
elemenata moe biti u raznim varijantama, koje moe birati sam kupac.
/stovremeno, kupac moe birati da li e ameriki plakar biti sa le&ima ili
bez. 2 sluaju da se plakar izra&uje sa le&ima, koristi se lesonit.
&tandardne varijante amerikih plakara podrazumevaju5
6 Vrata koja su klizna i postavljaju se po celoj duini od pla$ona do
poda.
6 2nutranji prostor koji ima police, $ijoke i garderober ipke.
2 dodatnu opremu kojom se moe ispuniti unutranji prostor svakog
amerikog plakara spadaju5
6 7azne sijalice i druga rasveta
6 #ra za kravate i pantalone
6 :i$t za garderobu
Osnovne prednosti amerikih plakara5
6 /zra&uju se po meri i pruaju maksimalno iskorien prostor.
4 .ako god elite da va plakar izgleda, izbor preko !"" vrsta dezena od
medijapana u preko hiljadu boja i nijansi e vam omoguiti da prona&ete
idealan izgled. 2koliko elite, va plakar moe biti ura&en kako od
peskiranog stakla, obojenog stakla, tako moe biti i obloen ogromnim
ogledalima, to je naroito preporuljivo za manje prostore jer daje
vizuelni utisak veeg prostora. 2koliko, kojim sluajem ne moete da se
odluite, arhitekte u specijalizovanim salonima za izradu nametaja po
meri e vam pomoi da odaberete najbolje reenje.
6 2 odnosu na klasine ormane, ameriki plakari ne zahtevaju
postavljanje le&a od lesonita ve se direktno montiraju na zid, pa se tako
u prostoru izme&u zida i plakara ne skuplja praina, bu& ili bube i pauci.
.od klasinih plakara ;le&a< od lesonita slue za uvrivanje same
konstrukcije jer se ovi plakari ne vezju za zid ve slobodno stoje.
6 .lizna vrata kod amerikih plakara u potpunosti zatvaraju kompletnu
unutranjost plakara to onemoguava praini da dospe u unutranjost ili
da se skuplja na pla$onu.
6 Ameriki plakari imaju izuzetno dugotrajan mehanizam kliznih sistema.
6 =ednostavni su i lako se koriste.
'i%ijena i odravanje amerikih plakara
Ameriki plakar se montira direktno uz zid, bez obloga zidova, ime se
postie visok stepen higijenskog odravanja. 2z periodino kreenje
zidova unutar plakara nema mesta brizi o tome ta se doga&a iza plakara,
da li ima vlage ili praine. 2koliko ipak elite staviti obloge zidova, tzv.
korpuse, oni se mogu uraditi, ali to poskupljuje plakar.
( $enu plakara ulaze5
6 #imenzije plakara.
6 7aspored u unutranjosti plakara kao i vrsta materijala od koga se
izra&uje.
6 8oja univera koja e se koristiti za unutranjost plakara.
6 8roj vrata kao i vrsta ispuna za vrata.
)de kupiti ameriki plakar " plakar po meri #
'especijalizovani prodavci plakara po meri nude siromaan izbor okova,
preteno eline pro$ile i imaju dug rok isporuke, od 1+ do !" dana,
ponekad i due. 3toga je vrlo teko doi do idealnog reenja u
prodavnicama razliitih komada nametaja. 3trunjaci preporuuju
kupovinu amerikih palkara samo u specijalizovanim radionicama
proizvo&aa nametaja po meri.
.ako sami da napravite ameriki plakar
1oda e vam se ova ideja uiniti nezamislivom, ali iskustva govore
suprotno. 3vakako, savet je da svoj ameriki plakar izaberete kod
specijalizovanih $irmi ako nemate majstorskog iskustva, ali malo
spretnijim rukama ovaj predlog moe biti zanimljiv. ,dredite prvo
prostor gde elite da postavite svoj ameriki plakar, premerite i precizno
odredite parametre. ,istite zid i stavite izolaciju protiv bu&i, ako je
potrebno. 2 specijalizovanim prodavnicama za alat nabavite jedan par
ina koje e $ormirati klizni mehanizam, jednu inu postaviete na pod,
dok e druga biti privrena za pla$on i dva panela od univera u
dimenzijama koje ste izmerili. >iksirajte ine za pod i pla$on, $iksirajte
jednu univer plou, drugu iskoristite kao klizna vrata. 2 istoj
specijalizovanoj prodavnici kupite mobilni? na tokie. 'jega stavite u
$ormirani orman. Vremenom moete dodavati police, pregrade i $ioke,
iznad ili ispod ?. Ako vam je soba gde se nalazi plakar mala, postavite
ogledala na spoljanju stranu vrata, prostor e vam sigurno izgledati vei..ako god elite da va plakar izgleda,izbor od preko !"" vrsta dezena od
medijapana u preko hiljadu boja i nijansi e vam omoguiti da prona&ete
idealan izgled.2koliko elite,va plakar moe biti ura&en kako od
peskiranog stakla,obojenog stakla ili ga moemo obloiti ogromnim
ogledalima. 2koliko ne moete da se odluite kojim sluajem,na iskusan
tim e vam pomoi da odaberete najbolje reenje.
)ene idu od *" eura po kvadratnom metro pa navie
7ok izrade * dana, a garancija + godina
2koliko elite da u potpunosti iskoristite prostor u svom stanu, a da pri
tome postignete idealno estetsko reenje, ameriki plakari, tj. plakari po
meri mogu biti pravo i zanimljivo reenje za enterijer vaeg stana.
@elite li maksimalno iskoristiti prostor vaeg doma, a pri tome postii
idealno estetsko reenjeA @elite li urediti stan i opremiti enterijer
nametajem koji e biti $unkcionalan, napravljen prema vaem stanu, i
omoguiti vam komotan ivot A /zbor e verovatno pasti na nametaj po
meri, kojim moete opremiti sve kutke stana, poevi od vae moderne
kuhinje, preko plakara u spavaoj i dnevnoj sobi, do ugradnih
garderobera i cipelarnika u hodniku.

Ameriki plakari po meri predstavljaju veoma praktino i moderno
reenje za va moderan dom.Pored elegantnog izgleda,oni nude i
ogroman prostor za odlaganje stvari.Plakari po meri ine va dom
$unkcionalnijim i lepim za ivot./zra&ujemo ugradne plakare prema
vaim eljama,dimenzijama i materijalima, po veoma povoljnim
cenama,veoma brzo i kvalitetno.
Bta je nametaj po meri
,bjanjenje je jednostavno. %o je idealno reenje nametaja za odre&eni
enterijer , dizajnirano tako da ispunjava sve traene $unkcije koje treba da
obavlja i omogui lagodan ivot. /zuzetno $unkcionalno se moe uklopiti
u svaki va prostor, od ostave, preko kuhinje, kupatila do dnevnih soba.
'aroito je pogodan za male stanove gde je potrebno iskoristiti svaki
deli prostora, ali svoje mesto nalazi i u prostranim enterijerima, bilo u za
delove kuhinje, kupatila ili jednostavno kroz odre&enu potrebu za
plakarima po meri.
-ato izabrati amerike plakare C plakare po meriD
-ato to je ameriki plakar idealno reenje $iksnog ormara postavljenog
na zid, dizajniranog tako da ispunjava sve traene uslove za smetaj
stvari. /zuzetno $unkcionalno se moe uklopiti u svaki va prostor, od
ostave do dnevnih i spavaih soba. 3poljni izgled i broj kliznih vrata
arhitektonski je uskla&en sa prostorom kojem je namenjen.
'a ta obratiti panju pre izbora amerikih plakara C plakara po meri D
'ajpre treba pregledati (eb stranice proizvo&aa sa autentinim
$otogra$ijama plakara kako biste $ormirali sliku onog to elite i onog to
nude proizvo&ai. Pre same posete salonima ili specijalizovanim
radnjama, izmeriti prostor gde nameravate postaviti ameriki plakar, jer
ete tako odmah u salonu dobiti preciznu cenu za traenu irinu plakara.

1aterijali za amerike plakare C plakare po meri D
Arhitektima u salonu treba prezentovati svoje zahteve i traiti skicu i
cenu sa obaveznim de$inisanjem roka isporuke. ,bratiti panju na vrstu
materijala od kojeg se pravi plakar i celokupan nametaj. 'eto o tome
moete proitati u naem tekstu 'ajbolji materijali za nametaj po meri.
.ada je u pitanju nain obrade ivica , preporuujemo plastini kant u boji
iverice, jer su pro$esionalnije ura&eni i imaju dui rok upotrebe.

,kovi za amerike plakare C plakare po meri D
Vrlo je bitan i izbor okova za klizna vrata i klizni mehanizam. /zbegavati
eline okove, jer kod $izikih oteenje moe doi do r&anja. 0ornja
plastika na kliznim vratima je lomljiva, dok je imitacija boje aluminija
vrlo loe reenje. 'ajbolje je birati aluminijske okove radi due
eksploatacije i kvaliteta, a aluminijum ima i bogatu paletu boja.

.lizni mehanizam za amerike plakare C plakare po meri D
.lizni mehanizam ne samo za amerike plakare ve i za sav nametaj po
meri obavezno mora biti beuman i nevidljiv, odnosno smeten u donji
element vrata. ,vo je posebno bitno za pregradna klizna vrata, odnosno
kod pregra&ivanja prostorija. %ada je neophodno imati nevidljiv klizni
mehanizam i ista klizna vrata i sa lica i sa nalija. Pre kupovine obavezno
proveriti da li se klizni menanizam vidi.

Eigijena i odravanje amerikih plakara C plakara po meri D
Ameriki plakar se montira direktno na zid, bez obloga zidova, ime se
postie visok stepen higijenskog odravanja. 2z periodino kreenje
zidova unutar plakara nema mesta brizi o tome ta se doga&a iza plakara 4
#a li ima vlage ili praineA 2koliko ipak elite staviti obloge zidova, tzv.
korpuse, oni se mogu uraditi, ali to poskupljuje plakar.
0de kupiti ameriki plakar C plakar po meri D
'especijalizovani prodavci plakara po meri nude siromaan izbor okova,
preteno eline pro$ile, i imaju dug rok isporuke, od 1+4!" dana, a nekad
i due. 3toga je vrlo teko doi do idealnog reenja u prodavnicama
razliitih komada nametaja. Preporuena je kupovina samo u
specijalizovanim radionicama proizvo&aa plakara po meri.

2z $leksibilne dizajne plakara mogunosti su razne kako da na najbolji i
najadekvatniji nain uklopite plakar u svaki prostor. -a izradu kliznih
amerikih plakara koriste se razni materijali poput iverice ili medijapana
uz razne dodatne elemente od stakla, ogledala i sl. Bto se tie
unutranjosti samih plakara ona zavisi iskljuivo od elje kupca i mogu se
praviti razne kombinacije $ijoka, polica i drugih elemenata. -bog boljeg
kvaliteta i jo bolje dugotrajnosti ugradnja amerikih plakara se vri
direktno na zid. -a izradu kvalitentnog plakara po meriobratite se
pro$esionalnim majstorima.
Plakari mogu potpuniti svaki santimetar odre&enog prostora pa se
podrazumeva njihovo prostiranje preko celog zida i od poda do pla$ona.
Vrstu vrata je tako&e mogue u potpunosti prilagoditi prostoru a za
njihovu izradu vrlo esto se koristi visoko kvalitetan aluminijum moderno
dizajniran. #a bi se to lake otvarali i zatvarali ameriki plakari
podrazumevaju i klizne sisteme.
,snovna karakteristika amerikih plakara je da u najveoj meri iza&u u
susret svim Vaim potrebama i jedno su od najboljih reenja kako da sa
stilom svom prostoru date bolji i lepi izgled.
,dgovarajui elementi plakara5
.ada se biraju odgovarajua klizna vrata za Va plakar mora se voditi
rauna o ostalim stvarima u prostoriju. %ako na primer ukoliko se radi o
manjem prostoru preporuka je da klizna vrata obavezno imaju ogledalo
kako bi prostorija izgledala vea a da se pri tom oduzme minimalno
prostora.
3 obzirom da svaki klijent zahteva drugaije mere i raspored elemenata
plakara svakako da je najbolje odluiti se upravo za odgovarajui
ameriki plakar po meri. 3vaka ozbiljna $irma potrudie se da Vam
maksimalno iza&e u susret i prona&e najbolje reenje. -a visoko
kvalitetne klizne sisteme koji su osnovni deo amerikih plakara moete
dobiti i do 1" godina garancije.
,snovne prednosti amerikih kliznih plakara su5
6 /zra&uju se po meri i pruaju maksimalno iskorien prostor
6 2 odnosu na klasine ormane klizni plakari ne zahtevaju postavljanje
le&a od lesonita ve se direktno montiraju na zid i ne skupljaju prainu,
bu&, bube i pauinu u prostoru izme&u zida i plakara. .lasinim
plakarima uloga le&a od lesonita je uvrivanje same konstrukcije jer se
oni ne vezju za zid ve slobodno stoje.
6 3 obzirom na postavljena klizna vrata koja u potpunosti zatvaraju
kompletnu unutranjost plakara nemogue je skupljanje praine u plakaru
ili na pla$onu.
6 .od amerikih plakara se istie izuzetna dugotrajnost mehanizama
kliznih sistema.
6 =ednostavno i lako korienje.
2 cenu plakara ulaze5
6 #imenzije plakara.
6 7aspored unutranjosti plakara kao i vrsta materijala.
6 8oja univera koja e se koristiti za unutranjost plakara.
6 8roj vrata kao i vrsta ispuna za vrata.