Vous êtes sur la page 1sur 8

1

r dev khagamlrcanam
1. ydi nysaasya rsuddha akti namonta ml mahmantrasya


pyvindriydhihyi mitrditya aye nama |
uihcandase nama | bhogada ekra bharaka phasthitia ekavra kmevarga nilayyai
ekal lalit mah bharakyai devatyai nama ||

ai bja | kl akti | sau klaka | pduksiddhau viniyoga ||


2. Karanysa
- hr - aguhbhym nama| (use both the index fingers and run

them on both the thumbs)


- hr - tarjanbhy nama| (use both the thumbs and run them on both

the index fingers)


hr - madhyambhy nama| (both the thumbs on the middle fingers)
- hr - anmikbhy nama| (both the thumbs on the ring fingers)
- hr - kanihkbhy nama| (both the thumbs on the little

fingers)
- hr - karatalakaraphbhy nama| (open both the palms;

run the opened palms of the right hand on the front and back sides of the left palm and repeat
the same for the other palm)

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

2
3. Hrdaydi nysa
hr - hrdayya nama | (open index, middle and ring fingers of the right

hand and place them on the heart chakra)


hr - irase svh | (open middle and ring fingers of the right hand and

touch the top of the forehead)


- sau - ikhyai vaa | (open the right thumb and touch the back of the head.

This is the point where tuft is kept)


- ai - kavacya hu | (cross both the hands and run the fully opened palms

from shoulders to finger tips)


- kl - netratrayya vaua | (open the index, middle and ring fingers of

the right hand; touch both the eyes using index and ring fingers and touch the point between
the two eyebrows (j cakra) with the middle finger.
- sau - astrya pha ||

bhrbhuvassuvaromiti digbandha ||

4. Dhynam


tda pdukyugma mpnoti tava bhaktimn |


yadkramaa mtrea ka tribhuvanakrama
5. Pacapj
-
-
-

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

3
--

la - pthivytmikyai gandha samarpaymi|


ha - ktmikyai pupai pjaymi|
ya - vyvtmikyai dhpamghrpaymi|
ra - agnytmikyai dpa daraymi |
va amttmikyai amta mahnaivedya nivedaymi |
sa - sarvtmikyai sarvopacra pjm samarpaymi||
6. Nmrcanam
001.

om ai hr r om namastripurasundaryai nama pduk pjaymi |
002.

om ai hr r hdayadevyai nama pduk pjaymi nama |
003. irodevyai

004. ikhdevyai

005. kavacadevyai

006. netradevyai

007. astradevyai

008. kmevaryai

009. bhagamlinyai

010. nityaklinnyai

011. bheruyai

012. vahnivsinyai

013. mahvajrevaryai

014. ivdtyai

015. kulasundaryai

016. tvarityai

017. nityyai

018. nlapatkyai

019. vijayyai

020. sarvamaagalyai

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

4
021. jvlmlinyai

022. citryai

023. mahnityyai

024. -
parameevara-paramevaryai

025. mitramayyai

026. ahamayyai

027. uamayyai

028. carynthamayyai

029. lopmudramayyai

030. agastyamayyai

031. klatpanamayyai

032. dharmcramayyai

033. muktakevaramayyai

034. dpakalnthamayyai

035.
viudevamayyai

036. prabhkaradevamayyai

037. tejodevamayyai

038. kalyadevamayyai

037. ratnadevamayyai

038. manojadevamayyai

039. kalyadevamayyai

040. ratnadevamayyai

041. vsudevamayyai
043. aimsiddhaye

042.
rrmnandadevamayyai
044. laghimsiddhaye

045. mahimsiddhaye

046. itvasiddhaye

047. vaitvasiddhaye

048. prkmyasiddhaye

049. bhuktisiddhaye

050. icchasiddhaye

051. prptisiddhaye

052. sarvakmasiddhaye

053. brhmyai

054. mhevaryai

055. kaumryai

056. vaiavyai

057. vrhyai

058. mhendriyai

059. cmuyai

060. mahlakmyai

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

5
061. sarvasakobhiyai

062. sarvavidrviyai

063. sarvkariyai

064. sarvavaakaryai

065. sarvonmdinyai

066. sarvamahkuyai

067. sarvakecaryai

086. sarvabjyai

069. sarvayonaye

070. sarvatrikhayai

071.
trilokyamohana cakrasvminyai

072. prakaayoginyai

073. kmkarayai

074. buddhykaranyai

075. ahakrkarinyai

076. abdkarinyai

077. sparkarinyai

078. rupkarinyai

079. raskarinyai

080. gandhkarinyai

081. cittkarinyai

082 dhairykarinyai

083. smtykarinyai

084. nmkarinyai

085. bjkarinyai

086. tmkarinyai

087.
amtkarinyai

088. arirakarinyai

089.

090. guptayoginyai

sarvpariprakara cakrasvminyai
091. anagakusumyai

092. anagamekhalyai

093. anagamadanyai

094. anagamadanturyai

095. anagarekhyai

096. anagaveginyai

097. anagkuyai

098. anagamlinyai

099. sarvasakobhaa cakrasvminyai


100. guptatarayoginyai

www.manblunder.com

101. sarvasakobhiyai

r dev khagamlrcanam

6
102. sarvavidrvinyai

103. sarvkariyai

104. sarvhldinyai

105. sarvasammohinyai

106. sarvastambhinyai

107. sarvajmbhinyai

108. sarvavaakaryai

109. sarvarajinyai

110. sarvonmdinyai

111.
sarvrthasdhinyai

112. sarvasampattiprayai

113. sarvamantramayyai

114.

115.

sarvadvandvakayakaryai

sarvasoubhgyadyaka cakrasvminyai

116. sampradyayoginyai

117. sarvasiddhipradyai

118. sarvasampadpradyai

119. sarvapriyakaryai

120. sarvamagalakrinyai

121. sarvakmapradryai

122. arvadukhavimocinyai

123. sarvamtyupraamanyai

124. sarvavighnanivriyai

125. sarvgasundaryai

126.

127.

sarvasaubhgyadyinyai

savrthasdhaka cakrasvminyai

128. kulottrayoginyai

129. sarvajyai

130. sarvaakttaye

131. sarvaivaryapradyai

132. sarvajnamayyai

133.
sarvavydhivininyai

134. sarvdhrasvarpyai

135. sarvappaharyai

136. sarvnandamayyai

137. sarvkrasvarpiyai

138.

139.

sarvepsitaphalapradyai

sarvarakkara cakrasvminyai

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

7
140. nigarbhayoginyai

141. vainyai

142. kmevaryai

143. modinyai

144. vimalyai

145. aruyai

146. jayinyai

147. sarvevaryai

148. kaulinyai

149.
sarvarogahara cakrasvaminyai

150. rahasyayoginyai

151. bainyai

152. cpinyai

153. pinyai

154. akuinyai

155. mahkmevaryai

156. mahvajevaryai

157. mahbhagamlinyai

158. mahrsundaryai

159.
sarvasiddhiprada cakrasvminyai

160. atirahasyayoginyai

161.
r r mahbhaarikyai

162.

163.

sarvnandamaya cakrasvminyai

Parpararahasyayoginyai

164. tripuryai

165. tripueyai

166. tripurasundaryai

167. tripuravsinyai

168. tripurriyai

169. tripuramlinyai

170. tripursiddhyai

171. tripurmbyai

172. mahtripurasundaryai

173. mahmahevaryai

174. mahmahrjyai

175. mahmahaktaye

176. mahmahguptyai

177. mahmahjaptaye

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

8
178. mahmahnandyai

179. mahmahspandyai

180. mahmahayyai

181.
mahmah rcakranagara samrjyai

182. namaste namaste namaste svh

www.manblunder.com

r dev khagamlrcanam

Centres d'intérêt liés