Vous êtes sur la page 1sur 4

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASS

BUNGONG JEUMPA

Lagu : Aceh Syair : NN Andante Arr. : Paul Widyawan ° 4 œ œ
Lagu
:
Aceh
Syair
:
NN
Andante
Arr.
:
Paul Widyawan
°
4
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
&
4
˙
˙
˙
˙
˙
Bu
-
ngong
jeum
-
pa
aa
4
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
&
4
˙
˙
˙
˙
˙
Bu
-
ngong
jeum
-
pa
aa
4
œ
œ
˙
œ
œ
œ
4
Œ ˙
œ
œ
& ‹
Bu
-
ngong
jeum
-
pa
aa
œ
œ
œ
˙
œ
œ
?
4
œ
œ
Œ ˙
4
¢

Bu

-

ngong

jeum

-

pa

aa

Bu - ngong jeum - pa aa
5 ° œ œ œ œ œ œ œ œ & #˙ œ œ œ
5
°
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
œ
œ
œ œ #œ
w
˙
Aa
Bu - ngong
jeum
pa
& œ œ œ œ #œ œ œ œ
œ
œ œ œ ˙
œ
œ
œ
œ
w
Aa
Bu - ngong jeum
-
pa
œ œ œ œ
œ
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
œ
œ œ œ #˙
˙
˙
& ‹
Aa
Bu- ngong
jeum
-
pa
œ ™
?
˙ ™
œ
œ ˙
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
Œ
¢
Bu
-
ngong
jeum
-
pa
Bu- ngong jeum-pa jeum,

2

9

° œ œ & œ ™ œ œ œ œ #œ œ ™ œ #œ
°
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ #œ
œ
œ #œ
œ
J
J
bu
-
ngong jeum - pa
bu
-
ngong jeum - pa
me
-
gah
di
A
-
&
œ
Œ
œ ™
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
bu ngong jeum pa
jeum,
Bu- ngong jeum-pa me - gah
œ
œ
œ œ
œ
Œ
œ ™
&
œ
œ œ #œ
bu ngong jeum pa
jeum,
Bu- ngong jeum-pa me - gah
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
œ
œ œ
œ
J
Œ
œ
œ œ
œ
¢
Bu ngong jeum pa
jeum,
bu
-
ngong
jeum
-
pa
me- gah di
A
-

12

° œ œ ˙ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ
°
œ
œ ˙
œ ™
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
J
J
œ œ #œ
ceh
Bu
-
ngong te
-
le
-
beh
te - le - beh
in - dah
la - goi -
œ ™
œ
œ #œ
œ
œ
&
œ #œ
œ
œ
œ
œ j ˙
J
J
œ
œ
di
A ceh
Bu
-
ngong te
-
le
-
beh
te - le - beh
in - dah
la - goi -
œ ™
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
œ
œ œ
œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
J
di
A ceh
Bu- ngong te- le - beh
bu- ngong te- le-beh
in
-
dah
œ ™
œ
?
œ
œ œ
œ
Œ
œ
œ œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
¢
w
ceh
Bu- ngong te- le - beh
bu- ngong te- le-beh
in - dah
la - goi -
16
°
˙
œ
œ œ
œ
œ
&
w
w
œ œ œ œ œ
w
na
pu
-
teh
ku -
neng
me
j-am - pu
me
-
rah
˙
œ
œ
&
œ œ
œ
œ œ
w
œ
œ
˙
#œ ™ œ j œ œ œ
na
pu
-
teh
ku
-
neng
me- jam - pu
me
-
rah
œ
&
œ œ #œ ˙
la
-
goi
-
na
?
¢
w

na

3

21

° ∑ ∑ ∑ ∑ ™ & ™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™ & ™
°
∑ ™
&
∑ ™
&
œ ™
œ
œ
œ
œ
#œ ™
œ j ˙
œ
&
œ #œ
w
J
Keu
-
mang si
u
-
lah
ci -
dah
that
ru
-
pa
œ ™
?
œ
œ œ
œ
œ ™
Œ
œ
œ
œ œ
Œ
œ
œ
œ
œ
¢
w
Keu- mang si
u - lah
keu- mang si
u - lah
ci -
dah
that
ru
-
pa

25

° œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &
°
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
&
w
œ
œ j œ œ
si -
nar
bu
-
leun
si -
nar
bu
-
leun
a
-
ngen peu
a -
yon
œ
œ œ
œ œ
œ
&
œ
œ œ
œ œ #œ
w
œ
œ j œ œ
si -
nar
bu
-
leun
si -
nar
bu
-
leun
a
-
ngen peu
a -
yon
œ
œ œ œ ˙
&
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ
lam
si-nar bu -
leun
lam
si-nar bu -
leun
a-ngen
peu
a -
yon
˙
˙
?
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
Œ
œ œ
œ
œ œ œ ˙
œ œ
¢
lam si-nar bu- leun lam si-nar bu- leun a-ngen peu a - yon 29 °
lam
si-nar bu- leun lam
si-nar bu- leun
a-ngen peu a -
yon
29
°
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
&
œ œ #œ œ œ #œ œ
œ j œ #œ ˙
Aa
nyang ma - la
ma
ma-la ma-la
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
&
œ œ #œ œ œ #œ œ
œ j œ #œ ˙
Aa
nyang ma - la
ma
ma-la ma-la
œ ™
œ
œ
œ
œ ™
œ
œ
œ
œ
&
w
J
J
œ œ #œ
Ru
-
roh me
-
su
-
son
me-su - son
nyang ma - la
ma
-
la
œ ™
œ
œ
œ
?
œ #œ
J
J œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
¢
w
Ru
-
roh me
-
su
-
son
me-su -
son
nyang ma - la
ma
-
la

4

33

° œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
°
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
&
w
w
Ma - ngat
that
me
bei
me- nyo
ta
thim
com
Œ
œ
&
#œ œ
œ œ œ #œ
w
œ
me
bei
me- nyo
ta
thim
com
œ
œ
œ œ œ œ ˙
Ó
Œ
&
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ma - ngat
that
me
bei
com
com
com
me- nyo
ta thim com
?
œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ
œ #œ ˙ ™
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
¢
œ
ye ye ye ye ye ye ye ye
ye ye yei
com
com
com
me- nyo
ta thim com

37

œ ™ ° ™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ ™
°
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
&
œ #œ
Le - pah that
ha - rum
le
-
pat that
ha- rum
si
bu
-
ngong jeum -
œ ™
&
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
Le - pah that
ha - rum
le
-
pah that
ha- rum
si
bu
-
ngong jeum -
œ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
#œ ™
œ j ˙
œ
J
Le
-
pah that
ha
-
rum
si
bu
-
ngong jeum -
œ
œ ™
œ
œ
?
#œ ™
J
œ
œ
œ
œ ™
œ
œ
œ
¢
J
J
Le
-
pah that
ha
-
rum
si
bu
-
ngong jeum

40

° ˙ ™ w w ™ Œ & w ™ œ œ œ œ œ
°
˙
w
w
Œ
&
w
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
pa
bu
bu bu
bu bu
bu- ngong
jeum -
pa
Œ
&
w
w
w
œ
œ œ
œ
œ œ
˙
œ
pa
bu
bu bu
bu bu
bu- ngong
jeum -
pa
œ
˙
Œ
œ œ
œ œ
œ
#w
w
&
w
pa
bu
bu bu
bu bu
bu- ngong
jeum -
pa
œ
œ
œ
œ
œ #œ
w
w
?
œ
œ
¢
w
pa
Bu- ngong
bu
-
ngong
bu
-
ngong jeum -
pa