Vous êtes sur la page 1sur 5

&

&
&
#
#
#
4
3
4
3
4
3
Pno

g
g
g
g
g
.
j
.
.
.

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g.
.
.

n
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
n
b


n
b

.
.
.

g
g
g
g
g
&
&
?
#
#
#
6

.
j

6
.
.
.

g
g
g
g
g

Ang
.

sandaling pi naka

- - - - -
&
&
?
#
#
#
12

.

hi hintay, ay ang
12

12


.
j

mari nig ang


.

'Yong ti nig. Su

#
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

mi si gaw a

king dib dib sa

- - - - - - - - - -
Sandaling Pinakahihintay
&
&
?
#
#
#
17

la bis na panana
17

17

bik. M

b
b

3
ga ang hel ay nag di

.

ri wang sa pa

- - - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
21


.


lasyo Mong a nong
21

21

gan da. Ha

#
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ngad ko na ang

magi sing u

- - - - - - -
&
&
?
#
#
#
25

pang makamtan ang la
25

25

ngit. Sa


.
j

lamat sa pag


.
j

daloy Mo sa
o ras na i

.
- - - - - - - - -
2
Sandaling Pinakahihintay
&
&
?
#
#
#
30

to. Sa
30
.
.

.
b
J


30
n
b

ti nig Mo'y ma

.
j

ki ki nig a

.
.

ko.

- - - - -
&
&
?
#
#
#
35

35

35


&
&
?
#
#
#
40

r

M
40

b
40

3
ga ang hel ay nag di

.

ri wang sa pa


.


las yo Mong a nong

- - - - - - - -
3
Sandaling Pinakahihintay
&
&
?
#
#
#
44

gan da. Ha
44

b
44

ngad ko na ang

ma gi sing u


pang makamtan ang la


- - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
48


.
r

ngit. Sa
48

g
g
g
g
g
g
g
g
g
48

g
g
g
g


.
j

la mat sa pag


.
j

da loy Mo sa
o ras na i


.
r

to. Sa
.
.

.
b
J


n
b

- - - - - -
&
&
?
#
#
#
53

ti nig Mo'y ma
53

53

.
j

ki ki nig a

.
.

ko.

Sa


- - - - - -
4
Sandaling Pinakahihintay
&
&
?
#
#
#
57


.
j

la mat sa pag
57

57


.
j

da loy Mo sa
o ras na i

.
.
to.
.
.
.

b
n


bbb
3
3

U
j

Su

- - - - - -
&
&
?
#
#
#
62

li ranin at
62

62

.
j

pa sanin, ma

.
.

.

wa wala nang


.
j

kay bi lis, sa


. .

san da ling ka

.
- - - - - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
67

pi ling ko, I
67

67

.
.

kaw.

b.

Ooh
.
.
.
.

g
g
g
g
g
g
g
g
g
.
.
.

g
g
g
g
g
.

.
.
.
.

.
.
.

- -
5
Sandaling Pinakahihintay

Vous aimerez peut-être aussi