Vous êtes sur la page 1sur 15

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


http://www.uthm.edu.my
LAPORAN AKHIR LM
(LATIHAN MENGAJAR)
PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS
IJAZAH (DPLI)
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN
VOKASIONAL, UTHM
NAMA PELATIH :
NO. MATRIK :
INSTITUSI/SEKOLAH :
D!ed"#"$ u$tu#:
TUAN HA%I ASHARI &IN SIKOR
Pe$ye'"("! L"th"$ Me$)"*"( P(+)("m DPLI
F"#u't Pe$dd#"$ Te#$#"' D"$ V+#"!+$"'
"!h"(,uthm.edu.my
247140498.doc
Perhatian :
1. Kulit depan guna warna merah jambu (pink).
2. Edit nama PROGRAM.. pengajian anda.
3. Dapatkan tandatangan serta cop pengesahan daripada
pihak institusi (pengarah/pengetua/ketua jabatan)
4. Serah selewat-lewatnya seminggu selepas tamat tempoh
LM.

KANDUNGAN
Bil Perkara Muka surat
1. Maklumat Pelatih
2. Jadual Waktu Individu dan Kelas
3. Laporan Kursus/Subjek yang diajar
4. Laporan Jurnal Refeksi Akhir
5. Laporan Kokurikulum dan Aktiviti Lain
6. Laporan Pengurusan dan Sahsiah
7. Laporan Institusi/Sekolah
8. LAMPIRAN
247140498.doc
UTHM/FPTV/LM/01/08
Perhatian :
LAMPIRAN adalah terdiri daripada dokumen yang telah disahkan menyokong Laporan
Akhir LM. Antaranya seperti: salinan rekod kehadiran (terperinci) dan bukti surat cuti
sakit (jika berkaitan), borang penyeliaan guru pembimbing (5 borang penilaian
markah terbaik). Bukti penglibatan dalam kokurikulum/aktiviti lain antaranya seperti:
salinan surat lantikan/sijil, penyediaan kertas kerja aktiviti/program, gambar-gambar
penglibatan dan lainlain yang sesuai.

MAKLUMAT PELATIH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Kembalikan 2 salinan kepada Penyelaras LM)
Nama Pelatih:
(Dengan Huruf Besar)
No. KP: No. Matrik:
No. Tel.: E-mail:
Program Pengajian
Sekarang:
Kelulusan Tertinggi
Akademik & Bidang
Pengkhususan:
Alamat Tetap:
Nama Waris: Hubungan:
Alamat Waris:
No. Tel.: E-mail:
Tempat Latihan:
(Nama
Institusi/Sekolah)
Alamat Semasa
Latihan Mengajar:
No. Tel.: No. Fax:
Nama Pengarah/
Pengetua:
Nama Pembimbing: No. Tel.:
Nama Penyelia 1: No. Tel.:
247140498.doc
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAZIM
TEL : 07-456 4114/ 4120 FAX : 07-453 6585
http://www.uthm.edu.my

Nama Penyelia 2: No. Tel.:
247140498.doc
Tarikh:______________________ T. Tangan Pelatih: __________________________

JADUAL WAKTU INDIVIDU
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR

247140498.doc

LAPORAN
KURSUS/SUBJEK YANG DIAJAR
SENARAI TOPIK YANG SEMPAT DIAJAR
Bil Perkara/ Topik / Modul Tempoh
1. Modul 3 : Litar Elektrik
a. Litar Elektrik
b. Penyahpateri
(CONTOH)
M1 - M4
2.
3.
SENARAI TOPIK YANG BELUM SEMPAT DIAJAR
Bil Perkara/ Topik / Modul Ulasan
1. Modul 5 : Litar Elektronik Kenapa?
2.
3.
247140498.doc

T. Tangan G. Pelatih: T. Tangan & Cop Pembimbing/Penyelia:
Tarikh : Tarikh :
LAPORAN JURNAL REFLEKSI AKHIR
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
NAMA PELATIH:
(Dengan Huruf Besar)
No. KP: No. Matrik:
No. Tel: E-mail:
TEMPAT LATIHAN:
(Nama
Institusi/Sekolah)
No. Tel: No. Fax:
Nama Pengarah/
Pengetua:
Nama Pembimbing: No. Tel.
Nama Penyelia 1: No. Tel.
Nama Penyelia 2:
No. Tel.
REFLEKSI :
(PMI Positive, Minus &
Interesting)
1.Bisikan hati
2.Menganalisis/
Menilai
3.Kesedaran baru
4.Cadangan/
Tindakan
247140498.doc
UTHM/FPTV/LM/03/07
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

247140498.doc

247140498.doc

T. Tangan Pelatih: T. Tangan & Cop Pembimbing/Penyelia:
Tarikh : Tarikh :
LAPORAN KOKURIKULUM/ AKTIVITI LAIN
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kokurikulum/Pembimbing)
Nama Guru Pelatih : _____________________________________________________________
No. Kad Pengenalan : _________________________Kursus : ____________________________
Tempoh Latihan enga!ar : __________________hingga _____________________________
KOKURIKULUM DAN AKTIVITI LAIN (guna Lampiran tambahan jika perlu)
BIL JENIS AKTIVITI
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
ULASAN PEMBIMBING
247140498.doc
UTHM/FPTV/LM/03-05
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)
"ontoh Kokurikulum dan akti#iti lain :
$. Persatuan/ Kelab %. &adan &eruni'orm (.)ukan/Permainan *.Koperasi +.,srama -.Disiplin .. Pro!ek Ke/eriaan 0 lain1lain.
ULASAN PEMBIMBING
Tandatangan GPK Kokurikulum/Pembimbing : Nama dan "op 2asmi :
Tarikh :
&orang 3ang telah lengkap sila kembalikan kepada :
D!ka"#
4akulti Pendidikan Teknikal dan 5okasional
6ni#ersiti Tun 7ussein 8nn ala3sia9
:-*;; &atu Pahat9 <ohor.
(u.p.: Pen3elaras Latihan enga!ar)
UTHM/FPTV/LM/03-05 (1)
RUBRIK PENGLIBATAN PELATIH
DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM/AKTIVITI LAIN
R$%r&k '!"()&%a*a" '!)a+ar ,&*!"*$ka" m!)a)$& '!*$"+$k -ka)a %!r&k$*
Ska)a 1
(E . 1 / 01)
enerima tugas sebagai pembantu penasihat akti#iti kokurikulum/akti#iti lain. Kurang
Penglibatan dalam akti#iti kokurikulum/akti#iti lain. Tidak memperlihatkan kemahiran
mengelola.
Ska)a 2
(D . 30 / 31)
Terlibat sebagai pembantu penasihat akti#iti kokurikulum/akti#iti lain. engendalikan
akti#iti kokurikulum/akti#iti lain. Tidak memperlihatkan minat untuk menguasai
kemahiran baru.
Ska)a 0
(4 . 50 6 73)
en!adi pembantu penasihat kokurikulum/akti#iti lain dan terlibat sekurang1kurangn3a
dalam -a*$ !enis akti#iti sekolah/institusi se/ara akti'. emperlihatkan minat dan
kera!inan men!alankan tugas. engendalikan akti#iti kokurikulum/akti#iti lain dengan
sederhana. ,da kemahiran mengelola. &erminat untuk menguasai kemahiran baru
247140498.doc
Tel: ;.1*+- *$$*/ *$%;
No. 4a= : ;.1*+( -+:+

Ska)a 3
(B . 75 / 81)
en!adi pembantu penasihat kokurikulum/akti#iti lain dan terlibat sekurang1kurangn3a
dalam ,$a !enis akti#iti sekolah/institusi se/ara akti' dan bertanggung!a>ab.
enun!ukkan kemahiran mengelola dengan /ekap. enun!ukkan minat 3ang diperlukan
untuk men!alankan akti#iti.
Ska)a 5
(A . 90 / 100)
en!adi pembantu penasihat kokurikulum/akti#iti lain dan terlibat sekurang1kurangn3a
dalam *&(a !enis akti#iti sekolah/institusi se/ara sangat akti' dan bertanggung!a>ab.
enun!ukkan kemahiran mengelola dengan amat memuaskan. enun!ukkan minat
3ang diperlukan untuk men!alankan akti#iti.
BIL JENIS AKTIVITI TUGAS ULASAN PEMBIMBING
$. 7ari ,nugerah ,<K 7adiah
Menunjukkan kemahiran mengelola
dengan cekap
%. )ukan Tahunan ,<K Teknikal
Aktif dan berkemahiran mengendalikan
aktiviti
(. )ambutan 7ari Guru )ekolah Penga/ara a!lis
Berjaya menunjukkan bakat sebagai
pengacara
*. Perkhemahan oti#asi
Pembantu Guru
Pengiring
Kurang aktif dan tidak memperlihatkan minat yang tinggi
+. Penda'taran Pela!ar &aru 6rusetia
Menunjukkan kemahiran mengelola dengan
sederhana
-. Dan lain1lain
JUMLAH KESELURUHAN (100 markah) 83%
UTHM/FPTV/LM/03-06

LAPORAN PENGURUSAN DAN SAHSIAH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kurikulum/Pembimbing)
Nama Guru Pelatih : __________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan : _________________________Kursus : _________________________________
Tempoh Latihan enga!ar : __________________hingga __________________________________
PENGURUSAN DAN SAHSIAH (guna Lampiran tambahan jika perlu)
BIL ASPEK MARKAH
ULASAN
PEMBIMBING
247140498.doc
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

1: P!"($r$-a" R$*&" (50 markah)
Contoh :
a. Kerja rutin
Rancangan dan persediaan mengajar
Rekod markah pelajar
Buku latihan pelajar
Rekod kehadiran pelajar
b. Masa
Kehadiran ke sekolah
Kehadiran ke kelas
Aktiviti luar bilik darjah
2: Sah-&ah ; P!r-<"a)&*& G$r$ (50 markah)
Contoh :
a. ergaulan dengan komuniti
b. Kerjasama
c. Ketrampilan diri
d. Keyakinan diri
e. ekerti
f. Berfikiran terbuka
g. !ikap professional
h. Kemahiran "nsaniah
JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)
ULASAN PEMBIMBING
Tandatangan GPK Kurikulum/Pembimbing : Nama dan "op 2asmi :
Tarikh :
&orang 3ang telah lengkap sila kembalikan kepada :
D!ka"#
4akulti Pendidikan Teknikal dan 5okasional
6ni#ersiti Tun 7ussein 8nn ala3sia9
:-*;; &atu Pahat9 <ohor.
(u.p.: Pen3elaras Latihan enga!ar)
LAPORAN INSTITUSI / SEKOLAH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh Pengarah/Pengetua)
Nama Guru Pelatih : _____________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan : ____________________________ Kursus : _________________________________
Tempoh Latihan enga!ar : ___________________________ hingga __________________________________
A: SAHSIAH KEGURUAN
K!k$a*a"
247140498.doc
UTHM/FPTV/LM/03-04
Tel: ;.1*+- *$$*/ *$%;
No. 4a= : ;.1*+( -+:+
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

K!)!maha"
S*a*$- Sah-&ah Tandakan ( ) pada skala 3ang dipilih
"emerlang ( ) &aik ( ) )ederhana ( ) Tidak emuaskan ( )
B: LAPORAN KEHADIRAN
&ilangan 7ari )epatutn3a &ertugas
&ilangan 7ari 7adir &ertugas
&ilangan 7ari Tidak 7adir &ersebab
&ilangan 7ari Tidak 7adir Tanpa sebab
Peratus Kehadiran
4: ULASAN PENGARAH / PENGETUA
Tandatangan Pengarah / Pengetua : Nama dan "op 2asmi :
Tarikh :
Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada :
D!ka"#
4akulti Pendidikan Teknikal dan 5okasional
6ni#ersiti Tun 7ussein 8nn ala3sia9
:-*;; &atu Pahat9 <ohor.
(u.p.: Pen3elaras Latihan enga!ar)
LAMPIRAN
LAPORAN AKHIR LM
Perhatian :
LAMPIRAN adalah terdiri daripada dokumen yang telah disahkan menyokong
Laporan Akhir LM. Antaranya seperti: salinan rekod kehadiran (terperinci) dan
bukti surat cuti sakit (jika berkaitan), borang penyeliaan guru pembimbing (5
borang penilaian markah terbaik). Bukti penglibatan dalam
kokurikulum/aktiviti lain antaranya seperti: salinan surat lantikan/sijil,
247140498.doc
Tel: ;.1*+- *$$* /*$%;
No. 4a= : ;.1*+( -+:+

penyediaan kertas kerja aktiviti/program, gambar-gambar penglibatan dan lain
lain yang sesuai.
247140498.doc