Vous êtes sur la page 1sur 2

Menurut George Kelly pula proses kognitif yang mempengaruhi tingkah laku sseorang.

Menurut Kelly juga, seetengah tingkah laku ditentukan oleh fenomena lain yang mana
melibatkan aspek kebebasan dan penentuan. Seseorang bebas membuat pilihan tetapi
apabila pilihan telah dibuat, ia akan menentukan tingkah laku yang berkaitan dengannya
dan ini dapat menggambarkan personaliti seseorang (Azlina Abu Bakar Mohd, !""#$.
Satu kajian klasik tentang pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan telah
dilakukan oleh Albert Bandura, seorang ahli psikologi pembelajaran sosial. %alam kajian
beliau, beberapa orang kanak&kanak diba'a ke dalam sebuah bilik seorang demi seorang.
%alam bilik tersebut, mereka memerhatikan seorang de'asa memukul dan menendang
anak patung yang diberi nama Bobo, sambil mengeluarkan bahasa yang kesat terhadap
anak patung itu. Setelah orang de'asa tadi meninggalkan bilik, kanak&kanak yang telah
memerhatikan tingkah laku agresif tadi ditinggalkan bersendirian dengan Bobo.
Selain itu terdapat satu kumpulan terka'al yang terdiri daripada kanak&kanak
yang tidak melihat tingkah laku agresif dan mereka juga ditinggalkan bersendirian
dengan Bobo. Keputusan kajian ini menunjukkan kanak&kanak yang telah memerhatikan
orang de'asa berkelakuan ganas terhadap Bobo juga menunjukkan banyak tingkah laku
agresif terhadap Bobo. Kanak&kanak yang tidak memerhatikan tingkah laku ganas tadi
tidak berkelakuan ganas terhadap Bobo( (abibah )lias * +oran ,auziah -aakub, .//0 $.
Seorang ahli psikologi bernama Berko'itz ( ./1! $ mengatakan keke2e'aan tidak
semestinya menyebabkan tingkah laku agresif tetapi mungkin menyebabkan perasaan
marah. Kajian yang dijalankan oleh Mussen * 3utherford ( ./1. $ juga men2adangkan
baha'a perasaan ke2e'a tidak ada kesan ke atas tingkah laku agresif, tetapi kanak&kanak
yang menonton filem agresif lebih berkemungkinan bertingkah laku agresif. Ahli
psikologi kini bersetuju baha'a tingkah laku agresif hanyalah salah satu 2ara mengatasi
keke2e'aan. Mereka juga bersetuju baha'a kemungkinan berlakunya tingkah laku
agresif adalah bergantung kepada sejauh mana seseorang itu mengalami keke2e'aan
((abibah )lias * +oran ,auziah -aakub, .//0 $.
Kohlberg telah membuat kajian mengenai perkembangan moral dengan
mengambil masa selama dua puluh. Berdasarkan kajian beliau, Kohlberg telah
mengemukakan enam tahap dalam perkembangan moral, yang dibahagikan kepada tiga
peringkat utama 4 taakulan moral, taakulan kon5ensional, dan taakulan berprinsip.
Kohlberg memper2ayai baha'a ketiga&tiga tahap utama ini berlaku mengikut satu urutan
dan berkaitan dengan umur. Menurut beliau, pada peringkat a'al remaja barulah
penghayatan moral berlaku. 6ada peringkat ini remaja mematuhi beberapa peraturan,
tetapi peraturan tersebut adalah peraturan orang lain, sama ada ibu bapa atau sekolah
((abibah )lias * +oran ,auziah -aakub, .//0 $.
Menurut (i2ks ( ./1# $, rakan sebaya boleh juga mengukuhkan lagi tingkah laku
yang langsang. Kanak&kanak menjadi langsang apabila ada rakan sebaya yang bertindak
ganas terhadap mereka. Mereka juga boleh menjadi langsang apabila mereka meniru
tingkah laku tersebut yang ditunjukkan oleh rakan sebaya atau apabila menonton filem
tentang kanak&kanak langsang ( (abibah )lias * +oran ,auziah -aakub, .//0 $.
Menurut )mmeri2h ( ./7! $, nilai&nilai dan tanggungja'ab yang ibu bapa amati
bukan sahaja membimbing mereka dalam didikan anak&anak mereka tetapi juga
mempunyai implikasi pada pandangan kanak&kanak terhadap dirinya dan dunia tempat
tinggalnya ( Ma8rof 3edzuan * (aslinda Abdullah, !""9 $.