Vous êtes sur la page 1sur 7

ARAS SOALAN

PENGETAHUAN

Menguji kebolehan calon mengingat


semula/recall

Contoh:
-
Labelkan
-
Senaraikan
-
Nyatakan
KEFAHAMAN

Menguji kebolehan calon memahami fakta


dan emnghuraikannya, memberi contoh atau
ilustrasi dalam bahasanya sendiri

Contoh:
-
Terangkan
-
elaskan
-
!uraikan
APLIKASI

Mengujia kebolehan calon menggunakan


"engetahuan yang telah di"elajari untuk
menyelesaikan masalah

Ciri soalan adalah "roblem sol#ing

Masalah diselesaikan dengan cara sendiri


menggunakan gabungan teori

$engalaman dan "elbagai kaedah "enyelesaian


masalah yang mem"unyai unsur "ersamaan

Contoh:

Selesaikan, binakan, carikan, kirakan, tunjukkan


ANALISIS

Menguji kebolehan calon membanding dan


menghuraikan fakta-fakta kesamaan,
"erbe%aan dan "erhubungan di antara satu
sama lain

Contoh:
- &andingkan, be%akan, buktikan, cerakinkan,
beri sebab, buat analisis
SINTESIS

Menguji kebolehan calon merancang,


mereka, menci"ta, menghasilkan sesuatu
yang kreatif dari "enggabungan "elbagai
unsur' (ni termasuk "enghasilan sesuatu
rancangan, rumusan, kaedah/ "rosedur atau
cadangan

Contoh) rancangkan, rumuskan, sediakan,


gabungkan, bentukkan, cadangkan
PENILAIAN

Menguji kebolehan calon membuktikan,


menilai, mengesahkan, mengkritik, merumus
atau memberi "enda"at terhada" sesuatu
"ernyataan

Calon "erlu melihat fakta dari as"ek "ro dan


kontra semasa membuat "enilaian

Contoh: bincangkan, nilaikan,


"ertimbangkan, buktikan, beri "enda"at, beri
justifikasi