Vous êtes sur la page 1sur 57

Aida

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

Flautn

b c

&

b

n
3

Clarinete en Mib

& b c

#

& #c

Clarinete en Sib

#
& c

Flauta

b b n nb
n
#

b

n

b
n

b
n

b

n

#
& c

Clarinete en Sib

Clarinete en Sib

#
& c

Clarinete en Sib

#
& c

Clarinete bajo
en Sib

#
& c

Saxofn contralto

#
& #c

b b n b n

n b n

#
& #c

Saxofn contralto

n n #

b #

Saxofn tenor

& c #

Saxofn tenor

#
& c

b b n
3

Saxofn bartono

Trompa en Fa

Trompa en Fa

#
& #c

c
&

& c b

Trompeta en Sib

#

& c

Trompeta en Sib

& c

n
n #
b n

b b b n

b # n n
b

n

b b # n n
3

#
& c

b # n n

Trombn

? b c n

b n

Trombn

?b c

Trompeta en Sib

Trompeta bajo en Sib

#
b
& c

b n #

b b n
3

Trombn bajo

?b c

b b n
3

Bombardino

?b c

b b n

Tuba

Tuba

Timbales

?b c

? c
b

? c

Redoblante

/ c

Violonchelo

? c
b

b b n b n

b b n b n

b b n

Contrabajo

? c
b

b b n b n

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

2
10

Fltn.

b
&

J b

bj b n n

Fl.

Cl. Mib

Cl.

Cl.

Cl.

Cl.

Cl. bajo

&b

#
& # #
&
&
&
&
&

#
#
#
#
#

n
J

Sax. ctrl.

#
#
&#

Sax. ctrl.

#
&#

Sax. ten.

&

# #

#
#

# n

n n # n

#
3

#
3

#
3

#
3

n b n b
n

Sax. ten.

&

Sax. bar.

&

#
##

#
#

# #

b
n n

# n

Trmp.

&

J b b

Trmp.

&

J b

Tpt.

&

J b

&

Tpt.

&

Tpt. bajo

&

Tbn.

#J

j n

j b

?b

n #

Tbn. baj.

?b

n
#

b n b

Bomb.


? b n
?b

b b n b

n #

b b n b

?
b

n #

b b n b

Timb.

Redob.

Tba.

Vc.

Cb.

?
b

n
n #

Tba.

?b

Tbn.

b n n #
J

Tpt.

b b n b

b b n b

3
19

Fltn.

b
&


J
3

Fl.

Cl. Mib

&b

#
&#


J
3

Cl.

&

Cl.

&

Cl.

&

Cl.

&

Cl. bajo

&

Sax. ctrl.

#
#

#

&#

j


J
J

3
j

3
j
3
j
3
j

Sax. ctrl.

#
&#


J
3

Sax. ten.

&

Sax. ten.

&

Sax. bar.

&

Trmp.

#

##

&

# n

j
J

# n

3
j


J
J

3
3

Trmp.

&

Tpt.

&

Tpt.

&

Tpt.

&

Tpt. bajo

&

Tbn.


#
#
#

?b

j
j

3
j

3
j


J
J

# n


J
J

n b

Tbn.

?b

Tbn. baj.

?b


J
J

J
J


J
3

Bomb.

?b


J
3

Tba.

?b

?
b

Timb.

Redob.

Tba.

Vc.

?
b


J
3

Cb.

4
Fltn.

28
b
J
&

#
&#
J

Fl.

Cl. Mib

&b

Cl.

&

Cl.

&

Cl.

&

Cl.

&

Cl. bajo

&

Sax. ctrl.

#
&#

rit.

J

rit ........................

Sax. ctrl.

#
&#
J

rit ........................

Sax. ten.

&

rit ........................

R R R r r

Sax. ten.

&

Sax. bar.

##
&

rit ........................

rit.
j

Trmp.

&

rit ........................
3
3
r r r
R

Trmp.

&

3
3
r r r r

Tpt.

&

rit ........................

rit ........................
R R R r R

Tpt.

&

Tpt.

&

Tpt. bajo

Tbn.

#
#

#
&

rit ........................

rit ........................

rit ........................

R R r r

rit ........................

? b
J
?bR
R
R R
R

Tbn.

rit ........................

Tbn. baj.

Bomb.

?b

? b
J

rit ........................

rit ........................

J

rit.
j

Tba.

Tba.

?b

?
b

Timb.

Redob.

Vc.

rit ........................

rit.

rit ........................

J

rit.
j

Cb.

Fltn.

b
&

b b b b
J

b
b

36

Fl.

&b

b b

b b
J

Cl. Mib

#
&#

Cl.

Cl.

Cl.

Cl.

Cl. bajo

&
&
&
&
&

n b b b
J

n b

b b b
n
J

n b

b b b
n
J

n b

#
#

n b b b
J

n b

j
J

n n
J
b

n
J

b b J

n b n n
J

n n

b
J

b n

b
J
b
J
b
J
b
J

n b
n b
n
J

Sax. ctrl.

& #


J
J

Sax. ctrl.

#
&#

J
J

n n
J

n n

n nj

Sax. ten.

&

b b b b n
J
J

n b

Sax. ten.

&

Sax. bar.

&

Trmp.

&

Trmp.

&

Tpt.

&

#
##


J
n

j j

n n
J
n

n n

j
J

b b

&

Tpt.

&

n b

Tpt. bajo

&

Tbn.

Bomb.

Tba.

n bJ

n n

3
3
j
j

n b

?b

b b

? b


J J

b b b b n
J
3
b b b b b
J

b b
J

? b


J
J

?b

J
J

b b
J
b

b b

?b

j
j

b b
J
b

j j

b b
J
b

b b

b
b

Timb.

Redob.

Vc.

Cb.

J
J

b
J
b

?
b

j
j

b b
J
b

b bJ

b b n


J
b

3
n j b

# j

?
b

Tba.

b
J

Tbn. baj.

n n
n nj
n

n b b b
J

Tbn.

n b
J

3
j
j
b b b b b

b b

Tpt.

3
n j b


J
J

b
b
b

b b b

j
b

b b
b bj
b
bj

b b

b b
b bj
b

b b b

j
b

b b
b b
b
J

6
Fltn.

45
b
&

b
b

bb b
J

Fl.

&b

b b

b b

#
&#

b b
J

Cl.

Cl.

Cl.

Cl.

Cl. bajo

Sax. ctrl.

&
&
&
&

#
#
#
#

n b

n b

n b

n b

#
n
& bJ

#
&# J

b b J b b

n
J

b
J

b b b
J

b
J

b b b
J

b
J

b b b
J

b
J

b b b
J
3

b n n
J

b
3

n n

Cl. Mib

b
J

b n

b n

b n
J

J n

b n

j
n

j
n n

n n

n b
n b
n
J

Sax. ctrl.

#
& # nj n

Sax. ten.

&

Sax. ten.

#
& b n

# n b b

n b

b b b b n n b
J
J

Sax. bar.

Trmp.

Trmp.

Tpt.

## j n
& n

&

& b b b
&

Tpt.

#
& bJ nj

n n

b b

n b

n
3

n n

b b b
?b

b b

? b J

Bomb.

?b

j
b b

Tba.

?b

j b
b

n n

b
J

b b

b b

3
3

n bJ b n
b

b nj
J

n b
J

b b
J

b bJ b b

b b
J

j
n n

b b b b n
J
3
bb
b b b
J

j
n

b b

3
n j b

n b

? b b b

Tbn. baj.

n n
n
n

b b b
J

Tbn.

n b b n
J

3
j
j
b b b b b b b

# n b b

&

n j b

n n

#
& b n

Tbn.

3
3

Tpt.

Tpt. bajo

n n

b b
b bj
b
b

j
b b

b b

j
b

j b
b

b b
b bj
b

j
b b

b b

bj

j
b b

b b

Tba.

?
j b
b b

b b

b b

Timb.

?
j
b b

b b

Redob.

Vc.

Cb.

/
?

j
b b b

b
? b
b J

b b

b
b

j
b

j
b b

b b

b b
b b
b
J

b b
J

J b

b b

b b b

b b

b b b

7
53

Fltn.

b r
&
R
R
R
R
r
& b R R R R#
R
R R
R
& # R

Fl.

Cl. Mib

&

&

&

# r
R
R
R
R

Cl.

#
r

& R R R R

Sax. ctrl.

#
&#

#
&#

Sax. ten.

&

Sax. ten.

&

Sax. bar.

&

#
#

##

# J


J

J

Sax. ctrl.


J
3

Cl.

&

# r

R
R
R
R
3


J
3

Cl. bajo

r
R R R R
3

Cl.

Cl.


J
J

Trmp.

&

3
3
3
3
r r r r
r

Trmp.

&

3
3
3
3
r r r r
r

j
j

Tpt.

&

Tpt.

&

Tpt.

&

Tpt. bajo

&

#
#
#

3
j

# r
R
R
R
R


J
J

?b

n J

Tbn.


J
J

? b n

Tbn.

Tbn. baj.

?b

Bomb.

?b

Tba.

?b

?
b

Tba.

Timb.

b
3

Redob.

Vc.

Cb.

/
?

?
b

8
Fltn.

Fl.

Cl. Mib

61
b
&

Cl.

&

Cl.

&

Cl.

&

Cl. bajo

&

Sax. ctrl.

Sax. ctrl.

#
&#
&

&b

Cl.

#
&#

#
& # J

#
J
J

Sax. ten.

&

Sax. ten.

#
& J

# n

&

## j

Trmp.

&

Trmp.

&

Tpt.

&

Sax. bar.

Tpt.

Tpt.

&
&

j
j

# n

# n
n b

Tbn.

? b J J

Tbn.


?b J

& J J

Tpt. bajo

Tbn. baj.

?b

?b
J

?b

?
b j

Timb.

Redob.

Bomb.

Tba.

Tba.

Vc.

Cb.


b J

?
b J

67

Fltn.

b
&

Fl.

Cl. Mib

&b

#
&#

&

Cl.

&

&

&

Sax. ctrl.

&

#
&#

Sax. ctrl.

Sax. ten.

#
& # J
&

&

Sax. bar.

Trmp.

&

## j

&

&

Tpt.

&

Tpt.

&
&

Tpt. bajo

&

3
3

?b

Tbn.

?b

?b
J

Tba.

Tba.

?
b j

?b

Timb.

Redob.

Vc.

Cb.


b J

?
b J

Bomb.

?b

Tbn. baj.

Tbn.

3
3

#
3

Tpt.

Trmp.

Sax. ten.

Cl. bajo

Cl.

Cl.

3
3

Cl.

Flautn

Aida
Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

c
b

&

n
&b

13

&b

b n
J

19

&b


J
&b

28

41

&b
45

&b

b b b b
J

b
b

b
J

b b b b
J
3

b b
J
&b

50

& b R R R
3
3

54


J
&b

59

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Flautn

68

&b
71

&b

Aida

Flauta

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

& bc

& b b b n nb
13

&b

n
J

19

&b

bj b n n
3

29

& J

b b

42

b b b
J
&b

b b b b
J

47

&

b b Jb

b b

52

&b

& b

J
3

62

&b

r
R
R
R
R

57

b b J b b

70

& b J
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete en Mib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

##c
&

##
#
#
&

12

##
&

17

## #
&

##
&
J
##
&

27

40

n b n n
n
J
J

n n

45

## n
&

n n

n b n n
J
3

## n n
J
&

50

54

## R R

R
&
3##
J
J
J

&

58

63

##
&


##
J
&

70

3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b n

&
#
3

12

&
17

#
&

# j

&

40

#
&

27

n b

n bb b
J
3

45

#
b
&

b
J

3
3

n b

bb b
n
J
3

50

# b b
&
J

R R
3

55

# r

&
R
R

60

&

# J J

J
3

#
J
&

69

3
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b n

&
#
3

12

&
17

#
&

# j

&

40

#
&

27

n b

n bb b
J
3

45

#
b
&

b
J

3
3

n b

bb b
n
J
3

50

# b b
&
J

R R
3

55

# r

&
R
R

60

&

# J J

J
3

#
J
&

69

3
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b n

&
#
3

12

&
17

#
&

# j

&

40

#
&

27

n b

n bb b
J
3

45

#
b
&

b
J

3
3

n b

bb b
n
J
3

50

# b b
&
J

R R
3

55

# r

&
R
R

60

&

# J J

J
3

#
J
&

69

3
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b n

&
#
3

12

&
17

#
&

# j

&

40

#
&

27

n b

n bb b
J
3

45

#
b
&

b
J

3
3

n b

bb b
n
J
3

50

# b b
&
J

R R
3

55

# r

&
R
R

60

&

# J J

J
3

#
J
&

69

3
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Clarinete bajo en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

&

#c

# b
&
b n b n #
3

13

& # n n b n b
19

#
&

rit.

J

25

#
&

31

#
&

37

&
42

&

# b n

j J n b n


J
n

n b

n b b n
n

n J
J
J

b n

48

# n n n

n
n
b


&
n
n J
J n
J

54

#
&

60

j
&

66

&

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

j

V.S.

Clarinete bajo en Sib


70

&

Aida

Saxofn contralto

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

##c

&

#
## n b n

&

12

##
&

17

## # n
&

## J J

&

23

28

##
J
&
J
J

34

## rit ........................

&

39

##
J
& J
J

n n n

## J b
n
n

&
J

44

49

## n J n n
&
J
##
&

55

60

##
&

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Saxofn contralto

## J
&

65


J
3

69

## j

&
3

Aida

Saxofn contralto

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

##c
&

## n n #
&
3

13

## # # # # n n # n

&

19

#
&#

25

#
&#


J
3

30

##
&


J
3

rit ........................

36


##

J J J n n
&

42

## n n n j j n j

&
n
n
n
n

48

#
j
n
& # n n n nj nj n n

54

##
j

&

60


##


J
&

66

##
&

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013


J
V.S.

Saxofn contralto
70

##
&

Aida

Saxofn tenor

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c b #
&
6

#
&

b # #
3

12

#
&

17

& #
3

22

3
3

# n
&

J
J
3

28

# j 3


&

R R
3

rit ........................

33

# r
r

&
R

41

&

# b

n bb b bn J n b b
J
3

46

#
&

n b

bb b b n
n
J
J
3

51

# n b b
&
#
3

56

#
J
& J
J
J

61

# # n
& J
J
J
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Saxofn tenor
66

3
3
#

&

J
3

70

#
&

3

Aida

Saxofn tenor

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
# b
&
7

# b
&
n
3

13

&

# #

# # # b

19

3
#
j
&
J

25

&


J J

rit ........................

30

# b b # 3 n

& J

36

#
&
J
J
n
J

42

# b 3
j b
&
n

47

& n
52

& n

n bJ b n

j
b

n
3

n
3

n bJ b n

#
J
J

58

# J J
&
J
3

63

# J J
&
J
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Saxofn tenor
68

#
&

71

#
&

Aida

Saxofn bartono

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

##c
&

##
&


# #

b n

14

##
&


n n n # n

20

#
&#

26

#
&#

32

rit.
##
j

&

38

##
&

j j J n n n n n

43

## n n j j n j

& n n n n
n
n

n n n n

49

#
j
& # n n n n n nj nj n n n n

55

## j


&

61

## j
&

67

## j

&

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Saxofn bartono
70

##
&

Aida

Trompa en Fa

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

& c

& b b b n

12

& J

18

&

J b b
#

23

&

29

j
& j j

34

3
3
r r r

rit ........................

& R

39

j
j
& J b b b b

45

3
j
& j b b b b

50

3
3
3
3
j
r
r

& b

55

r
r
& r

60

3
j


&
J
J J J
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Trompa en Fa
65

3
j

&

70

&

Aida

Trompa en Fa

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

& c b
7

& b

b # n n

14

& J

& j
30

& j
&

j
j
rit ........................

r r r r

j
b

b
b
b

b b

44

j
& bb b b b

49

3
j
j

# n

25

35

J b #

20

&

b b

b bb

3
3
j
r
j


b
& b b

54

3
3
r
r r r

&

59

3
j
j
j
j
& # n

64

3
3
j
j

&


Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Trompa en Fa
69

&

Aida

Trompeta en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b n

&

13

&

J b #

19

&

12

R R R r
3

34

# rit ........................

& R

n b

42

# bb b b b
&
J
J
3

47

&

# b

n bb b b
J
J
3

52

&

# b

59

#
j
j
& J

64

# j 3


J
&
3
3
3
3
3
3
3
3

68

&

J
3

71

#
&

3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Trompeta en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

# b b # nn

&

13

&
19

&
24

&
33

#J

b n n #
J

rit ........................

& j

38

j b

&

j
&

43

n n

b n

n bJ b n

n n

48

3
# b 3
j b
n b b n n
&
n
J

53

&
56

&

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Trompeta en Sib
62

#
&

67

#
&
3

70

#
j
&
3

Aida

Trompeta en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

#c
&

7


& b n #

13

&

# 3 j

&

&
34

rit ........................

& j

j n #

20

25

39

# 3


&

b b n

45

3
# b j
& J n n b b b n

51

& bJ nj n
56

&

64

3
3
3
# 3 j
j


&

69

& j
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Trompeta bajo en Sib

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

&

#c

#
&

b # n n

13

&

j b #

19

&


J
J

24

& # n J
3

29

#
& J
J
J

34

R R r
3

rit ........................

# r


&

n b

42

# bb b b n n b b
&
J
J

47

#
& b

bb b bn n b
n
J
J
3
3

52

#
&

R R R r
3

56

#
&
R
J
J

61

# # n
& J
J
J
3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Trompeta bajo en Sib


66

3
3
#

&

J
3

70

#
&

3

Aida

Trombn

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc n
6

? b

12

?b

b n n

? b n

17

22

? J J n b
b
3


J
3

28

? b
J

rit ........................

? b R
R R R

32

40

?
b

b b

b b
b b b
b
J
J
3

b b b
?b

45

b
b

b b b b
J
3

b b b b b
?b
J

50

55

?
b

J
J

n b

?b
J
J
J

60

3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Trombn

? b J J

65

70

?b
3

Aida

Trombn

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc
6

?b

b b
n
3

11

? b n # # n
b

?b

17

? J
b
J
3

23


n
?b
J J
J
b b

28

34

rit ........................

? b b

? J J J b
b

39

b b Jb
3

44

? b b bJ b b

b b

b b
3

49

? b Jb

b b b b b
J

? J
J
b

54

?b
J J
J
J
J

60

3
Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Trombn


?b

65


J
3

?b
J

69

Aida

Trombn bajo

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc

? b b b n
3

13

? b n # # n
b n b

19

?b

24


J J

29

rit ........................
? b J
J
J
3

35

?b

40

? J
b


J
J

b
b
b
b
? b J J

45

? b J J b b

50

?
b

56


?b

61

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013


J
V.S.

Trombn bajo

? b J

66

70

? b j
3

Aida

Bombardino

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc


? b b b n n

12

?b

b b

17

? b n b

23

?
bJ


J
J
3

29

? b

rit ........................

J

35

?b
J
41


b
J
J

j j b j
b

b b
b
b
b
b b b b

47

?b

b j j b j
b
b b

52

? b b b

j

58

?
b

64

?b

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013V.S.

Bombardino
69

?b
J

Aida

Tuba

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc

?b


n #

b n

14

?b


n b b n b

20

?b

26

32

?b

38

?b
43

rit.
j

j j J b b b b b

j j b j
b

b b b b b
b
b

b b b b

49

? b b b j j b j
b
b

b
b
b

55

? b j

61

b j

67

?b j

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Tuba
70

?b

Aida

Tuba

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc

?b


n #

b n

14

?b


n b b n b

20

?b

26

32

?b

38

?b
43

rit.

j j J b b b b b

j j b j
b

b b b b b
b
b

b b b b

49

? b b b j j b j
b
b

b
b
b

55

?b

61

b j

67

?b j

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

V.S.

Tuba
70

?b

Aida

Timbales

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

?c

14

? j

21

j w

27

33

rit ........................
?

39

? j

j
b

b
b
b

45

? j b j
b
b b

j
b b b b b b b

51

? j b j
b
b
b

b
3

57

63

69

? j

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Redoblante

Aida
Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

/c

TACET

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013

Aida

Violonchelo

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc


? b b b n n

12

?b

b b

17

? b n b

23

?
bJ


J
J
3

29

? b

rit ........................

J

35

?b
J
41

b b

b b b bj bj b j
b

b b j j b j b b
b
b
b

47

?b


b
J
J

53

?b

59

?
b

65

?b

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013


J
V.S.

Violonchelo
70

?b

Aida

Contrabajo

Marcha Triunfal
Giuseppe Verdi

? bc

? b b b n b n n
3

13

? b # n b b n b

19

?b

rit.
j

25

?
b
31

?b

37

j j J b b b

?b
42

b b b b

b b

b b b b

b J
J
b

b b

b
b b
b b b b
b
b

?b
b
b
J
J J b

48

53

?b

59

?
b

65

?b

Banda de Msica "Cayetano Alberto Silva" Octubre de 2013


J
V.S.

Contrabajo
70

?b

Vous aimerez peut-être aussi