Vous êtes sur la page 1sur 14

UNIVERSITATEA VALAHIA

ASIGURAREA LOCUIN & PROTECIE


BUCA IOANA CORNELIA
ANUL II, GRUPA 1
FINANTE SI BANCI
TARGOVISTE 2013
Oferta cu informaiile minime necesare Asiguratului
pentru asigurarea LOCUINTA & PROTECTIE
1. Cui se adreseaza acest produs
persoanelor fizice:
- proprietari de locuinte !unuri
- c"iriasi - pentru situatia proprietarului de !unuri personale ce locuieste intr-o locuinta
inc"iriata#
persoanelor $uridice % pentru locuinte de ser&iciu sau de protocol
2. Ce se poate asigura
locuinta propriu-zisa 'case( &ile( aparta)ente in !locuri condo)inii#
!unurile continute 'e*+: electronice( electrocasnice( )o!ilier( i)!raca)inte( incalta)inte(
articole de sport &oia$( co&oare( &esela#
!unuri casa!ile 'gea)uri( oglinzi#
3. Riscuri ce pot fi asigurate
Incendiu si riscurile asociate 'atat pentru cladiri cat si pentru continut# % su! for)a a ,
pac"ete cuprinzatoare( astfel:
Pachetul de riscuri SI!R:
- incendiu 'inclusi& daune de consecinta ca: patarea cu fu)( dega$area de gaze ca ur)are
a incendiului si a&arierea instalatiilor fi*e aferente cladirilor ca ur)are a caldurii( fu)ului
sau gazelor#( e*plozie 'c"iar daca e*plozia nu a fost ur)ata de incendiu# trasnet - efectul
direct 'c"iar daca trasnetul nu a fost ur)at de incendiu#( caderea de corpuri de tipul
aerona&elor sau parti ale acestora( furtun-( coliziune cu auto&e"icule 'inclusi& &e"icule#+
Pachetul de riscuri P"!S # pac"etul de riscuri .I/UR si supli)entar:
- cutre)ur si incendiu ca ur)are a cutre)urului( grindina( inundatie( &iitura( greutatea
stratului de zapada sau g"eata( a&alansa de zapada( c-deri de pietre( alunecare de
teren( pra!usire de teren( scurgerea accidentala a apei din conducte sau siste)e
sprin0ler( spargerea !unurilor casa!ile - suprafete plane de tipul gea)urilor sau
oglinzilor( furtul prin efractie sau t1l"-rie a !unurilor continute in cladiri( furtul prin efractie
sau tal"arie a ele)entelor cladirii( &andalis)ul asupra !unurilor continute in cladiri+
Pachetul de riscuri A$A%&A' # pac"etul de riscuri PLU. si supli)entar:
- &andalis)ul asupra cl-dirilor( gre&e( re&olte( tul!urari ci&ile( efectul indirect al trasnetului
asupra !unurilor continute+
'pentru toate pec"etele#: supli)entar la despagu!irile aferente e&eni)entelor asigurate
enu)erate anterior Asiguratorul acorda despagu!iri in cadrul su)ei asigurate si pentru:
- costuri de pre&enire a unui e&eni)ent asigurat2
- costuri pentru stingerea sau li)itarea incendiului( inclusi& costuri ocazionate de
deplasarea si inter&entia 3rigazii de po)pieri2
- costuri pentru de)ontarea sisau )utarea in alt loc a !unurilor asigurate in &ederea
li)itarii e*tinderii daunei2
- costuri pentru efectuarea lucrarilor de curatenie 'e*+: ridicarea )olozului# a locului unde s-
a produs dauna2
- c"eltuieli de reparare a 4ncuietorilor si siste)elor de securitate a&ariate si pentru
repararea cladirilor a&ariate 'usi( ferestre etc+# ca rezultat al furtului prin efractie sau acte de
tal"arie+
R(spundere ci)il( fa( de teri 'pentru e&eni)ente produse la locuinta asigurata#: pagu!e
)ateriale si &ata)ari corporale produse tertilor ca ur)are a unor e&eni)ente produse la
locuin5a asigurat- 6i pentru care Asiguratul este raspunz-tor ci&il confor) legii+
*. +,-I%I.II
7+8+ Alunecare de teren: )iscare lina a terenului cauzata de )iscari tectonice sau de eroziune
naturala+
7+9+ Asigurator: UNI:A Asigur-ri .+A+( 4nregistrat- 4n Registrul Asiguratorilor la Co)isia de
.upra&eg"ere a Asigur-rilor su! nu)-rul RA % ;;<8;+;7+9;;,+
7+,+ A&alansa de zapada: )asa de zapada care se desprinde de pe coasta unui )unte si aluneca spre
&ale+
7+7+ C-dere de corpuri: c-derea accidental- pe locuin5a!unurile asigurate de corpuri str-ine de tipul
aerona&elor( p-r5i ale acestora 6i )eteori5i2 nu se consider- c-dere de corpuri c-derea de p-r5i
ale !unului asigurat 6i nici din aceea6i clas- cu !unul asigurat+
7+=+ Coliziune cu auto&e"icule &e"icule: coliziune a auto&e"iculului &e"iculului cu cladirile 'inclusi&
!unurile continute in cladiri# asigurate+
7+>+ Contract de asigurare: actul 4nc"eiat 4n for)- scris- prin care ContractantulAsiguratul se o!lig-
s- pl-tesc- pri)a de asigurare c-tre Asigurator( iar Asiguratorul se o!lig- ca 4n cazul producerii
unui e&eni)ent asigurat s- pl-tesc- o desp-gu!ire 4n li)itele 6i condi5iile sta!ilite prin Contract
Asiguratului sau 3eneficiarului2 acesta este un contract co)ercial cuprinz1nd Poli5a de
asigurare( condi5iile de asigurare( clauzele supli)entare( cererile-c"estionar( e&entualele acte
adi5ionale 6i orice alt docu)ent ane*at la acesta+
7+<+ Cutre)ur de pa)ant: )iscare seis)ica !rusca a scoartei terestre( orizontala( &erticala sisau de
torsiune( datorata unui dezec"ili!ru fizic produs in interiorul acesteia( a&and origine tectonica(
&ulcanica sau de pra!usire2 dauna ca ur)are a unuia si aceluiasi cutre)ur de pa)ant cuprinde
daunele cauzate in ti)pul unei perioade de <9 de ore consecuti&e+
7+?+ @aun-: pre$udiciu )aterial 'distrugere( depreciere sau pierdere# suferit de !unurile asigurate(
pro&ocat de un risc precizat 4n 6i acoperit de asigurarea oferit- de Contractul de asigurare+
7+A+ @aun- par5ial-: daun- a !unului asigurat( astfel 4nc1t prin refacerea acestuia prin repara5ie(
recondi5ionare sau restaurare ori 4nlocuirea unor p-r5i co)ponente( poate fi adus 4n starea 4n
care se afla 4naintea producerii sau apari5iei oric-rui e&eni)ent asigurat( costul aferent acestor
opera5ii fiind )ai )ic dec1t su)a asigurat- a respecti&ului !un asigurat+
7+8;+ @aun- total-: daun- a !unului asigurat 4ntr-un ase)enea grad 4nc1t refacerea prin
reconstructie( reparare( 4nlocuire( recondi5ionare sau restaurare a p-r5ilor co)ponente nu )ai
este posi!il- ori costurile unor astfel de operatiuni ar fi egal sau )ai )are dec1t su)a asigurat-
prin Contractul de asigurare a respecti&ului !un asigurat+
7+88+ E*plozie: eli!erare !rusc- 6i &iolent- de energie ca ur)are a unei reac5ii c"i)ice sau fizice(
4nso5it- de dez&oltare de lucru )ecanic 4ntr-un ti)p foarte scurt+
7+89+ E&eni)ent asigurat: daun- produs- !rusc( nea6teptat 6i accidental care apare 4n ti)pul
perioadei de asigurare 6i 4n ur)a c-reia se na6te dreptul la desp-gu!ire in condi5iile definite 6i
agreate de c-tre p-r5i prin Contractul de asigurare+
7+8,+ Bran6iz-: partea din pre$udiciu suportat- de Asigurat sau 3eneficiar sta!ilit- confor)
Contractului de asigurare ca &aloare fi*- sau ca procent din su)a asigurat- ori din li)ita de
r-spundere sau de inde)niza5ie ori din su!li)ita sau ca procent din daun- 6i care se deduce
din desp-gu!ire( rezult1nd desp-gu!irea cu&enit-+
7+87+ Burt prin efractie: fapta unei sau unor persoane sa&arsita prin &iolenta( care poate fi pro!ata prin
do&ezi )ateriale( de a-si insusi pe nedrept !unuri apartinand Asiguratului prin folosirea
ur)atoarelor )i$loace:
- intra in cladire prin spargerea usilor( ferestrelor( peretilor( acoperisului sau prin distrugerea sau
fortarea dispoziti&elor de inc"idere( precu) si furtul ur)at de actele enu)erate anterior in
&ederea pastrarii !unurilor furate sau pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea2
- sparge un seif sau un alt spatiu inc"is din cladire+
7+8=+ Burtuna: pertur!atie at)osferica insotita de o!icei de descarcari electrice la care &iteza &antului
depaseste <; 0)ora+
7+8>+ /reutatea stratului de zapada sau g"eata: pre$udiciu produs de e*cesul de )asa de zapada sau
g"eata acu)ulata pe acoperisuri sau care actioneaza asupra ele)entelor de spri$in ale !unului
asigurat+
7+8<+ /re&a: incetare colecti&a de )unca declansata pe durata desfasurarii conflictelor de interese+
7+8?+ /rindina: precipitatie at)osferica continand particule de g"eata+
7+8A+ Incendiu: ardere cu flac-r- desc"is- 'foc# care s-a produs 4n a!sen5a unei &etre destinate
acestui scop sau a ie6it din &atr-( a&1nd for5a de a se e*tinde prin propria sa putere+ Arderea cu
aport li)itat de o*igen 'arderea )ocnit-#( precu) 6i efectul aplic-rii deli!erate a focului sau
c-ldurii ca parte a unui proces sau a unei opera5ii nu se consider- incendiu+ @e ase)enea(
efectul c-ldurii ca ur)are a unui scurt-circuit sau supra-tensiuni ori supra-sarcini 4n instala5ia
electric- nu se consider- incendiu( dec1t dac- fl-c-rile produse ca ur)are a unui scurt-circuit
sau supra-tensiuni ori supra-sarcini se e*tind+
7+9;+ Inundatie: acoperirea unei portiuni de uscat cu apa ca ur)are a re&arsarii peste )arginile
cursurilor sau !azinelor de apa( a ruperii digurilor sau )alurilor( a ingustarii !ruste a cursului sau
a unor precipitatii a!undente+
7+98+ P-tare cu fu): deteriorarea produs- 4n )od direct de fu)ul cauzat de incendiu+
7+99+ P1rlire Patare cu fu): deteriorare direct cauzata de fu)ul generat de incendiu 'dar nu ca un
proces sau operatiune te"nologica#+
7+9,+ Pra!usire de teren: surpare !rusca si neasteptata a unei suprafete de teren cauzata de
)iscari tectonice sau de eroziune naturala+
7+97+ Refulare: e&acuarea apelor reziduale sau plu&iale prin conductele de canalizare sau e&acuare
apartinand incintei asigurate sau celor in&ecinate in sens opus celui proiectat( ca ur)are a
o!turarii sau a de!itului )are prin conducte+
7+9=+ Re&olta: de)onstratie &iolenta insotita de actiuni ilegale si ostilitate la adresa autoritatilor( cu
scopul de a )odifica ec"ili!rul e*istent de putere+
7+9>+ .curgerea accidentala a apei din conducte sau siste)e sprin0ler: scurgeri de apa( contrar
scopurilor sta!ilite prin proiect sau )odului nor)al de utilizare din conducte de aductie(
deri&atie( siste)e sprin0ler( e&acuare( din alte instalatii de ali)entare cu apa legate la siste)ul
de conducte sau din instalatii de incalzire aflate in incintele asigurate sau in cele in&ecinate+
7+9<+ Tal"arie: furt sa&arsit prin intre!uintarea de )i$loace &iolente sau a)enintari sau prin punerea
&icti)ei in incapacitate de aparare+
7+9?+ Tr-snet: desc-rcare electric-( 4nso5it- de o lu)in- &ie 6i un zgo)ot puternic( care are loc 4ntre
doi nori 4ntre un nor 6i pa)1nt sau o!iecte de pe p-)1nt+ Efectele tr-snetului sunt:
a# efectul direct: daune )ateriale const1nd 4n car!onizarea( ruperea( spargerea 6i 4n general
deteriorarea distrugerea !unurilor asigurate( put1nd fi ur)ate sau nu de incendiu2
!# efectul indirect: daune )ateriale const1nd 4n defectarea deteriorarea !unurilor ca ur)are
a ac5iunii c1)pului electro)agnetic generat de tr-snet sau de desc-rcarea electric-
produs- 4n sta5ii electrice sau de distri!u5ie ori transfor)are a curentului electric sau linii
de transport a curentului electric sau linii instala5ii de telefonie( radio-TC ca!lu( Internet(
e)isie-recep5ie 6i alte ase)enea 'e*e)ple: defec5iuni ca ur)are a supratensiunilor
pro&ocate de tr-snet 4n re5eaua de ali)entare cu energie electric- sau telefonieTC ca!lu(
defectarea instala5iiloraparatelor de e)isie % recep5ie ca ur)are a c1)pului
electro)agnetic generat de tr-snet#+
7+9A+ Tul!urare ci&ila: de)onstratie &iolenta care nu se incadreaza in categoria re&oltei care
degenereaza in agitatii( fra)antari sociale si actiuni ilegale+
7+,;+ Uzur-: deprecierea calit-5ilor unui !un( sta!ilit- func5ie de &ec"i)e( 4ntre!uin5are 6i starea de
4ntre5inere a acestuia+
7+,8+ Caloare de 4nlocuire: costul construirii( producerii sau ac"izi5ion-rii !unului respecti& sau al
unei !un si)ilar din punct de &edere al para)etrilor func5ionali 6i constructi&i( la pre5urile
uzuale de pia5- 4n care sunt incluse costurile de transport( de instalare( de punere 4n
func5iune( precu) si TCA 6i alte ta*e 6i co)isioane &a)ale+
7+,9+ Caloare real-:
- 4n cazul cl-dirilor 6i !unurilor con5inute: diferen5a dintre &aloarea de 4nlocuire 6i deprecierea
data de uzura fizic-2
- pentru c"eltuieli de curatare a locului in caz de dauna: tariful de piata pentru astfel de
lucrari+
7+,,+ Candalis): distrugere &iolenta si ne$ustificata a unor !unuri+
7+,7+ Ciitura: )asa i)portanta de apa care se deplaseaza cu forta in afara al!iei nor)ale si care
poate antrena )1l( !olo&ani( pietris( copaci si alte ase)enea+
/. Perioada de asigurare0 89 luni2 perioada de asigurare incepe la ora ;:;; a zilei precizate 4n
Poli5a de asigurare( dar nu )ai de&re)e de ora 97:;; a zilei 4n care s-a pl-tit pri)a de asigurare
sau( dup- caz( cea dint1i rat- a acesteia 6i s-a 4nc"eiat Contractul de asigurare+ Perioada de
asigurare se ter)ina la ora 97:;; a ulti)ei zile a perioadei de asigurare precizat- 4n Poli5a de
asigurare+
1. Suspendare2 reziliere
Contractul de asigurare este suspendat auto)at din punct de &edere al efectelor $uridice( iar
r-spunderea Asiguratorului inceteaz- f-r- notificare in scris sau alt- for)alitate preala!il- in
cazul nepl-5ii in cuantu)ul sta!ilit 6i la scadent- a pri)elor sau ratelor de pri)- de asigurare
pre&azute in Contractul de asigurare+ In cazul in care in ter)en de >; de zile calendaristice de la
data suspend-rii ca ur)are a nepl-5ii la ter)enele scadente 6isau in cuantu)ul sta!ilit a pri)ei
de asigurare sau a ratelor acesteia( confor) Contractului de asigurare( Contractantul Asiguratul
nu ac"it- restan5ele( Contractul de asigurare inceteaz- de plin drept f-r- a fi necesar- punerea in
int1rziere sau orice alt- for)alitate preala!il-+
3. Prima de asigurare
Pri)a de asigurare reprezint- costul asigur-rii 6i se ac"it- 'prin &ira)ent in contul
Asiguratorului sau in nu)erar# 4n aceea6i )oned- 4n care a fost sta!ilit- su)a asigurat- cu
e*cep5ia situa5iei 4n care Contractul de asigurare este e)is 4n )oned- str-in- ec"i&alent Lei
'RON# c1nd pri)a de asigurare sau dup- caz ratele de pri)- de asigurare se sta!ilesc 4n
)oned- str-in- 6i se pl-tesc 4n Lei 'RON# la cursul de referin5- al 3+N+R+ &ala!il la data pl-5ii2
co)isioanele sau spezele !ancare sau de orice fel in legatura cu plata pri)ei de asigurare
sau cu ratele acesteia sunt in sarcina Contractantului Asiguratului+
Asiguratorul nu are o!liga5ia de a a)inti sau a&iza ContractantuluiAsiguratului scaden5a
o!liga5iilor de plat-+
Plata pri)ei se poate face 4n rate tri)estriale sau anual 'caz 4n care se acorda o reducere de
8;D#+
4. Acordarea desp(gu5irilor
@ac- sunt 4ndeplinite toate condi5iile i)puse de Contractul de asigurare 6i dac- legea nu
pre&ede altfel( desp-gu!irea cu&enit- &a fi ac"itat- de Asigurator 4n ter)en de )a*i) ,; de
zile de la data inc"eierii dosarului de daun-+
Plata desp-gu!irilor se face de c-tre Asigur-tor 3eneficiarului 4n nu)erar sau 4ntr-un cont
!ancar indicat de acesta+
6. "egislaie 7i litigii
Legea aplica!il- Contractului de asigurare este Legea Ro)1n-+
Orice litigii iz&or1te( decurg1nd din sau 4n leg-tur- cu Contractul de asigurare se &or rezol&a
pe cale a)ia!il-2 4n cazul 4n care rezol&area litigiilor pe cale a)ia!il- nu este posi!il-( p-r5ile
se &or adresa instan5elor $udec-tore6ti co)petente din Ro)1nia+
18. +educeri fiscale0 confor) legisla5iei fiscale 4n &igoare+
%OR9: +, S!;SCRI,R,
pentru asigurarea locuin5elor
1. &IP PRO+!S
Produsul reprezint- o nou- &ersiune a asigur-rii locuin5elor 'A.L# 6i este destinat persoanelor fizice 6i
$uridice+ @enu)irea co)ercial- a produsului este ELOCUINTA & PROTECTIEF+
2. ,&AP, CAR, &R,;!I, PARC!RS, "A S!;SCRI,R,
9+8+ Contactarea poten5ialilor asigura5i prin inter)ediul inspectorilor UNI:A Asigur-ri .+A+ sau prin
inter)ediari '!ro0eri agen5i#+
9+9+ Efectuarea inspec5iei de risc se &a efectua 4n condi5iile 6i 4n li)ita co)peten5elor apro!ate 6i aflate
4n &igoare+
9+,+ .u!scrierea: const- practic 4n parcurgerea ur)-toarelor etape:
- prezentarea produsului clientului 'interesul asigurat( o!iectul asigur-rii( riscurile asigura!ile(
su)e asigurate( pri)e de asigurare( )odalitatea de plat- a pri)ei( e*cluderi#2 4n cazul
persoanelor fizice( este o!ligatoriu 'confor) pre&ederilor Nor)ei C.A din 8>899;;7 pri&ind
infor)a5iile pe care asigur-torii 6i inter)ediarii 4n asigur-ri tre!uie s- le furnizeze clien5ilor# s-
se ofere clientului infor)a5iile )ini)e necesare su! for)a ofertei cod ?;7+B+;;9 cu
respectarea si)ultan- a ur)-toarelor condi5ii:
Burnizarea infor)a5iilor se poate face 4n scris sau pe orice suport dura!il 'suport dura!il -
orice )i$loc care per)ite clientului s- stoc"eze infor)a5ia adresat- lui( 4ntr-o )odalitate
accesi!il- pentru utiliz-ri &iitoare( 4ntr-o perioad- de ti)p corespunz-toare scopului pentru
care a fost furnizat- infor)a5ia 6i care per)ite reproducerea e*act- a acesteia de pe C@-
ROG( @C@( stic0-uri de )e)orie unit-5ile centrale ale co)puterelor pe care po6ta
electronic- este stocat-( cu e*cep5ia site-urilor Internet( care nu 4ndeplinesc criteriile de
stocare 6i reproducere a infor)a5iei#2 prin derogare( infor)atiile pot fi trans)ise si &er!al
cand se solicita acest lucru de catre client sau cand se solicita inc"eierea urgenta a
contractului de asigurare( dar in a)!ele cazuri infor)atiile &or fi trans)ise si in scris sau pe
un suport dura!il i)ediat dupa inc"eierea contractului de asigurare2
4n li)!a ro)1n- sau 4ntr-o li)!- strain- cu care p-r5ile au fost de acord+
- co)pletarea de c-tre Asigurat Contractant a cererii-c"estionar2
- &erificarea de c-tre 4)puternicitul UNI:A Asigur-ri .+A+ a datelor cuprinse 4n cererea-
c"estionar pentru a se o!ser&a daca infor)a5iile sunt rele&ante 6i dac- nu conduc la situa5ii ce
fac o!iectul e*cluderilor 'e*+: adrese inco)plete( tip structur- locuin5-( anul construc5iei#2
- co)pletarea 6i se)narea de c-tre 4)puternicitul UNI:A Asigur-ri .+A+ a e*e)plarelor de
poli5-2
- co)pletarea declara5iei pri&itoare la Legea ><<9;;8 'acordul cu pri&ire la prelucrarea 6i
stocarea datelor cu caracter personal# din su!solul poli5ei 6i se)narea acesteia2
- 4ncasarea pri)ei de asigurare sau dup- caz a pri)ei rate a acesteia de c-tre 4)puternicitul
UNI:A Asigur-ri .+A+2
- 4n)1narea e*e)plarului original al c"itan5ei 6i a a unui e*e)plar original al Poli5ei
Asiguratului Contractantului 'inclusi& condi5iile de asigurare( un e*e)plar al cererii-c"estionar
6i orice alt docu)ent necesar ce face parte din contractul de asigurare#2 4n cazul 4n care plata
pri)ei rate se face prin &ira)ent !ancar( tre!uie s- se e*plice clientului ca intrarea 4n &igoare
a contractului de asigurare nu &a fi posi!il- 4nainte de intrarea 4n contul UNI:A Asigur-ri .+A+
a su)ei datorate+
9+7+ @erularea contractului de asigurare 6i anu)e: 4ncasarea integral- 6i la ter)enele sta!ilite a pri)ei
de asigurare( 4nc"eierea e&entualelor acte adi5ionale 6i efectuarea unor inspec5ii de risc 'dac-
este cazul#( re4nnoirea Poli5ei etc+
3. O;I,C&!" ASI!R:RII2 I%&,R,S!" ASI!RA&
,+8+ O!iectul asigur-rii 4l constituie
a# locuin5a aflat- 4n proprietatea Asiguratului 6isau !unurile con5inute 4n cl-dire+ Ca e*e)plu(
dac- clientul locuie6te cu c"irie 4ntr-o locuin5- oarecare( poate 4nc"eia asigurarea nu)ai
pentru !unurile personale din acea locuin5- 6i pentru care are interes asigurat+
Locuin5ele ce pot face o!iectul asigur-rii sunt aparta)ente aflate 4n !locuri de locuin5e
condo)inii 6i cl-diri indi&iduale tip cas- &il- a&1nd funda5ii de !eton( structura din !eton ar)at 6i
c-r-)id- ars- 3CA 6i acoperi6 tip teras- sau cu 6arpant- 6i 4n&elitoare 'inclusi& cl-diri cu pod
)ansardat#+
Locuin5a este alc-tuit- din una sau )ai )ulte ca)ere de locuit( 4)preun- cu dependin5ele(
dot-rile 6i utilit-5ile aferente+ Locuin5a include 6i cota de proprietate indi&iz- asupra p-r5ilor care(
prin natura lor( sunt destinate folosirii 4n co)un de c-tre to5i proprietarii i)o!ilului 'funda5ia(
structura de rezisten5-( acoperi6ul( terasele( co6urile de fu)( sc-rile( "olurile( pi&ni5ele(
su!solurile( casa sc-rii( tu!ulatura de gunoi( rezer&oarele de ap-( ascensoarele 6i instala5iile cu
care a fost dotat- cl-direa ini5ial sau cu care a fost dotat- ulterior de proprietari( p1n- la punctele
de distri!u5ie din aparta)entele indi&iduale#2 terenul aferent locuin5ei nu este asociat no5iunii de
locuin5- 6i nu face o!iectul asigur-rii+
Not-: Nu fac o!iectul asigur-rii 4n !aza acestui tip de Poli5-( 4n principal:
- cl-diri construite 4nainte de ;8+;8+8A=82
- cl-diri construite din integral sau preponderent din le)n ')ai )ult de =;D le)n#2 prin =;D
le)n se ad)it case&ile care au cel pu5in parterul construit cu structura de rezisten5- din !eton
6isau cara)ida 6i cel )ult un eta$ din le)n 6i o )ansard- din le)n+
- cl-diri din c"irpici sau paiant-2
- serele( acoperi6urile din sticl-( panourile solare 6i corturile2
- )i$loacele de recla)- 6i pu!licitate 'inclusi& cele lu)inoase#2
- cl-diri aflate 4n patri)oniul arc"itectural2
- infor)atii de pe suporturi de date( 4n afara situa5iilor 4n care suporturile respecti&e de date
con5in progra)e infor)atice pentru care e*ist- licen5e 6i care sunt utilizate de Asigurat la
locuin5a asigurat-2
- o!iecte din )etale pre5ioase '!i$uterii( )onede etc+# 6i pietre pre5ioase( o!iecte unicat sau de
&aloare )are 'e*e)ple: ceasuri( !l-nuri( 4)!r-c-)inte4nc-l5-)inte#( o!iecte colectii de art-
de &aloare deose!it- precu) 6i telefoane )o!ile2
- !ani( "1rtii de &aloare( o!iecte de patri)oniu2
- plante 6i ani)ale din locuin5-2
- !unuri speciale 'laptop-uri ca)ere &ideo si alte ec"ipa)ente )o!ile de acest tip#( pentru cazul
asigurarii riscului de furt la pri) risc2
- cl-diri p-r-site 'inclusi& !unurile con5inute 4n aceste cl-diri#2
- cl-diri nelocuite 4n regi) per)anent 6i !unurile con5inute 4n aceste cl-diri( 4n cazul riscului de
furt2 se consider- cl-dire nelocuit- 4n regi) per)anent cl-direa care este nelocuit- )ai )ult
de ,; zile consecuti&e iar furtul s-a produs 4n aceast- perioad-2
- alte categorii de !unuri( confor) e*cluderilor specifice din condi5iile de asigurare a locuin5ei
precu) 6i cele 4n leg-tur- cu care Asigur-torul a refuzat preluarea 4n asigurare 'inclusi& ca
ur)are a efectu-rii inspec5iei de risc# printr-o )en5iune scris- 4n Contractul de asigurare+
!# !unurile con5inute 4n locuin5a asigurat-( fie c- acestea se afl- 4n proprietatea asiguratului sau
ale persoanelor care locuiesc cu Asiguratul la locuin5a asigurat-( ori se afl- 4n gri$a custodia
Asiguratului2
c# r-spunderea ci&il- fa5- de ter5i( pentru e&eni)ente petrecute la locuin5a asigurat-+
,+9+ Interesul asigurat este 4n principal 6i prioritar al proprietaruluiproprietarilor locuin5ei!unurilor
asigurate+ .e pot distinge 4n principal ur)-toarele cazuri cu pri&ire la interesul asigurat:
- Proprietate e*clusi&- - cazul proprietarului unic 'e*+: nec-s-torit( )o6tenitor unic#2
- Coproprietate - se disting 4n principal ur)-toarele cazuri:
locuin5- de5inut- 4n coproprietate de so5i 'locuin5- do!1ndit- 4n ti)pul c-s-toriei#2
locuin5- de5inut- 4n coproprietate de )ai )ul5i proprietari 'e*+: )ai )ul5i )o6tenitori sau )ai
)ul5i proprietari - al5ii dec1t so5ii#2
Not-: Hn situa5ia copropriet-5ii calitatea de Asigurat pe Poli5- o &a a&ea unul din coproprietari(
ur)1nd ca e&entualele desp-gu!iri s- se acorde tuturor coproprietarilor( confor) cotelor legale+
,+, Interesul asigurat 4n !aza acestei asigur-ri poate s- apar5in- persoanelor fizice dar 6i persoanelor
$uridice care de5in 4n proprietate locuin5e 'de ser&iciu( de protocol etc+#+
*. RISC!RI", ASI!RA&,
Riscurile asigurate 4n !aza acestui tip de contract de asigurare sunt cele corespunz-toare asigur-rii de
incendiu 6i( supli)entar la solicitarea clientului( acoperirea de r-spundere ci&il-+
Riscurile aferente asigur-rii de incendiu sunt grupate 4n trei pac"ete principale astfel:
*.1. Pachetul de riscuri SI!R0
- incendiu2
- e*plozie( c"iar daca e*plozia nu a fost ur)ata de incendiu2
- trasnet 'efectul direct#( c"iar daca trasnetul nu a fost ur)at de incendiu2
- caderea de corpuri de tipul aerona&elor sau parti ale acestora pe !unurile asigurate2
- furtun-2
- coliziune cu auto&e"icule 'inclusi& &e"icule#2
In cazul unui incendiu care afecteaza direct !unurile asigurate Asiguratorul acorda despagu!iri si
pentru patarea cu fu)( dega$area de gaze ca ur)are a incendiului si a&arierea instalatiilor fi*e
aferente cladirilor ca ur)are a caldurii( fu)ului sau gazelor+
.upli)entar la despagu!irile aferente e&eni)entelor asigurate enu)erate anterior se acord-
despagu!iri si pentru ur)atoarele su!li)ite:
- su!li)ita pentru c"eltuieli de pre&enire a unui e&eni)ent asigurat i)inent2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu li)itarea efectelor unui e&eni)ent asigurat inclusi&
c"eltuieli pentru stingerea sau li)itarea incendiului 6i c"eltuieli ocazionate de deplasarea si
inter&entia 3rigazii de po)pieri2
- su!li)ita pentru c"eltuieli de de)ontare sisau )utare in alt loc a !unurilor asigurate in
&ederea li)itarii e*tinderii daunei in cazul producerii unui e&eni)ent asigurat2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu efectuarea lucrarilor de curatenie 'ridicarea
)olozului# a locului unde s-a produs dauna+
Totusi( despagu!irea pe e&eni)ent aferenta su!li)itelor pentru c"eltuielile enu)erate anterior
nu poate depasi =D din su)a asigurata a !unurilor asigurate+
@espagu!irea totala 4n leg-tur- cu dauna 'inclusi& c"eltuielile )en5ionate anterior# nu poate
depasi su)a asigurata a !unurilor+
*.2. Pachetul de riscuri P"!S0
Pac"etul de riscuri .I/UR si supli)entar:
- cutre)ur de pa)ant si incendiu ca ur)are a cutre)urului2
- grindina2
- inundatie2
- &iitura2
- greutatea stratului de zapada sau g"eata2
- a&alansa de zapada2
- c-deri de pietre2
- alunecare de teren2
- pra!usire de teren2
- scurgerea accidentala a apei din conducte sau siste)e sprin0ler2 Contractul de asigurare
acopera e*clusi& daunele produse de c-tre scurgerea apei( cu e*ceptia c"eltuielilor
necesare pentru reparatiile reconditionarile inlocuirile instalatiilor datorita carora s-a
produs dauna2
- spargerea !unurilor casa!ile - suprafete plane de tipul gea)urilor sau oglinzilor 'su!li)it-
pe e&eni)ent 6i 4n agregat: = )p# % ca ur)are a lo&irii de catre oa)eni 'acte in&oluntare#
sau ani)ale( greselilor de )ontare de)ontare( defectelor ra)elor sau siste)elor de
prindere sau a &ariatiilor de te)peratura( altele decat cele pro&enite dintr-o sursa nor)ala
de caldura2
- furtul prin efractie sau t1l"-rie a !unurilor continute in cladiri( inclusi& a celor aflate in
posesia Asiguratului Contractantului sau prepusilor acestuia2 aceasta acoperire este oferita
la pri) risc 'fara aplicarea su!asigurarii# fiind li)itat- la 8;D din su)a asigurata a !unurilor
continute in cladiri( pe e&eni)ent si in agregat 'total# pentru intreaga perioada de asigurare2
la cerea e*presa a Asiguratului Contractantului si in !aza unei suprapri)e( acoperirea de
furt se poate e*tinde pentru intreaga &aloare a !unurilor continute 4n !aza clauzei
supli)entare atasate condi5iilor de asigurare2
- furtul prin acte de efractie sau de tal"arie a ele)entelor cladirii 'inclusi& &andalis)ul asupra
cladirilor asigurate ocazionat de aceste acte#2 aceasta acoperire este oferita la pri) risc
'fara aplicarea su!asigurarii# fiind li)itat- la 8;D din su)a asigurata a cladirii( pe e&eni)ent
si in agregat 'total# pentru intreaga perioada de asigurare2
- furtul prin folosirea c"eilor originale( daca acestea au fost o!tinute prin acte de tal"arie2
- &andalis)ul 'ocazionat de furt sau nu# asupra !unurilor continute in cladiri 'dar li)itat la
8;D din su)a asigurata a !unurilor asigurate#+
.upli)entar la &aloarea daunelor cauzate de e&eni)entele asigurate enu)erate anterior
Asiguratorul acorda despagu!iri si pentru ur)atoarele su!li)ite:
- su!li)ita pentru c"eltuieli de reparare a 4ncuietorilor si siste)elor de securitate a&ariate si
pentru repararea cladirilor a&ariate 'usi( ferestre etc+# ca rezultat al furtului prin efractie sau
tentati&ei de efrac5ie sau acte de tal"arie 'dar li)itat la =D din su)a asigurata pentru furt pe
e&eni)ent#+
- su!li)ita pentru c"eltuieli de pre&enire a unui e&eni)ent asigurat i)inent2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu li)itarea efectelor unui e&eni)ent asigurat inclusi&
c"eltuieli pentru stingerea sau li)itarea incendiului 6i c"eltuieli ocazionate de deplasarea si
inter&entia 3rigazii de po)pieri2
- su!li)ita pentru c"eltuieli de de)ontare sisau )utare in alt loc a !unurilor asigurate in
&ederea li)itarii e*tinderii daunei in cazul producerii unui e&eni)ent asigurat2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu efectuarea lucrarilor de curatenie 'ridicarea
)olozului# a locului unde s-a produs dauna+
Totusi( despagu!irea pe e&eni)ent aferenta su!li)itelor pentru c"eltuielile enu)erate anterior
nu poate depasi 8;D din su)a asigurata a !unurilor asigurate+
@espagu!irea totala 4n leg-tur- cu dauna 'inclusi& c"eltuielile )en5ionate anterior# nu poate
depasi su)a asigurata a !unurilor+
*.3. Pachetul de riscuri A$A%&A'0
Pac"etul de riscuri .I/UR si supli)entar:
- &andalis)2 acoperirea prin asigurare include daunele )ateriale produse de actiunea
persoanelor care iau parte la acte de &andalis)( dar si daunele )ateriale produse de
actiunea autoritatilor pentru a supri)a sau li)ita consecintele actelor de &andalis) 'li)itat la
8;D din su)a asigurata a cladirilor#2
- gre&e( re&olte( tul!urari ci&ile2 acoperirea prin asigurare include daunele )ateriale produse
de actiunea persoanelor care iau parte la gre&e( re&olte( tul!urari ci&ile( dar si daunele
)ateriale produse de actiunea autoritatilor pentru a supri)a sau li)ita consecintele
gre&elor( re&oltelor( tul!urarilor ci&ile2
- trasnet 'efectul indirect al acestuia#2 acoperirea este &ala!il- nu)ai pentru !unurile
continute+
.upli)entar la &aloarea daunelor cauzate de e&eni)entele asigurate enu)erate anterior
Asiguratorul acorda despagu!iri pentru ur)atoarele su!-li)ite:
- su!li)ita pentru c"eltuieli de pre&enire a unui e&eni)ent asigurat i)inent2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu li)itarea efectelor unui e&eni)ent asigurat inclusi&
c"eltuieli pentru stingerea sau li)itarea incendiului 6i c"eltuieli ocazionate de deplasarea si
inter&entia 3rigazii de po)pieri2
- su!li)ita pentru c"eltuieli de de)ontare sisau )utare in alt loc a !unurilor asigurate in
&ederea li)itarii e*tinderii daunei in cazul producerii unui e&eni)ent asigurat2
- su!li)ita pentru c"eltuieli 4n leg-tur- cu efectuarea lucrarilor de curatenie 'ridicarea
)olozului# a locului unde s-a produs dauna+
Totusi( despagu!irea pe e&eni)ent aferenta c"eltuielilor enu)erate anterior nu poate depasi
8=D din su)a asigurata a !unurilor asigurate+
@espagu!irea totala 4n leg-tur- cu dauna 'inclusi& c"eltuielile )en5ionate anterior# nu poate
depasi su)a asigurata a !unurilor+
*.*. Clauze suplimentare
*.*.1. Clauza suplimentar( pentru asigurarea riscului de furt prin efracie sau t<lharie
la )aloarea =ntreag( a 5unurilor
- se aplica doar la cererea Asiguratului Contractantului )entionata in Cererea-c"estionar+
- prin e*cep5ie de la Condi5iile pri&ind asigurarea locuintei( 4n !aza pl-tii unei pri)e
supli)entare calculate de Asigurator( riscul de furt se &a e*tinde si &a acoperi !unurile
asigurate la intreaga lor &aloare+
- prin e*ceptie de la Condi5iile de asigurare( in cazul su!-asigurarii principiul proportionalitatii
&a fi aplicat+
- in cazul acoperirii acestei clauze supli)entare se aplica cotele de pri)a prezentate in Tariful
cod ?;7+T+;;8 % ta!elul nr+92
- in cazul acoperirii acestei clauze supli)entare !unurile respecti&e &or fi notate ca pozitie
distincta la ru!rica E3unuri asigurateF e&entual cu tri)itere la ane*a nr+>+,+A a cererii -
c"estionar2 la ru!rica EGentiuni specialeF se &a nota faptul ca E3unurile 'uzuale speciale#
sunt asigurate pentru furt la &aloare intreaga2
- este o!ligatoriu ca !unurile speciale sa fie asigurate prin polita pentru riscul de furt la
&aloare intreaga in cazul in care se alege unul dintre pac"etele de riscuri PLU. sau
ACANTAI si sa fie no)inalizate distinct in cererea-c"estionar+

*.*.2. Clauza suplimentara pentru asigurarea 5unurilor la )aloarea de inlocuire
- prin aceasta clauza se )odifica !aza su!scrierii si a despagu!irii din &aloare reala( confor)
conditiilor standard( in &aloare de inlocuire2
- prin e*cep5ie de la Condi5iile de asigurare( calculul cuantu)ului daunei si plata despagu!irii
se face pe !aza &alorii de inlocuire cu conditia ca &ec"i)ea !unurilor asigurate sa nu
depaseasca =;D din durata nor)ala de functionare 'utilizare# a !unurilor asigurate:
o la data e)iterii Contractului de asigurare( in cazul contractelor e)ise pentru o perioada de
asigurare de un an( sau
o la data ulti)ei ani&ersari anuale a Contractului de asigurare( in cazul contractelor e)ise
pentru o perioada de asigurare )ai )are de un an2
- su!asigurarea: cuantu)ul daunei se reduce corespunzator raportului dintre su)a asigurata
si &aloarea de inlocuire a !unului asigurat daca in )o)entul i)ediat anterior producerii
e&eni)entului asigurat su)a asigurata precizata in Contractul de asigurare este )ai )ica
decat &aloarea de inlocuire a !unului asigurat in !aza prezentei Clauze supli)entare
'principiul proportionalitatii#2
- nu se aplica coeficient de corectie la cota de !aza din tarif+
*.*.3. Clauza suplimentara pentru asigurarea apartamentelor la )aloarea de pia(
- pe !aza su)elor asigurate declarate de ContractantAsigurat si la cererea acestuia
for)ulata prin Cererea-c"estionar( i)o!ilele de tipul aparta)entelor situate in !locuri
condo)inii 'si care sunt specificate ca atare in cadrul Contractului de asigurare# sunt
asigurate la &aloarea de pia5-2
- nu fac o!iectul asigur-rii la &aloarea de piata i)o!ile cu teren aferent 4n proprietate a&1nd
suprafa5a cel pu5in egal- cu suprafa5a )ini)- de teren pre&-zut- de lege pentru a putea
!eneficia de autorizarea construirii de i)o!ile2
- prin cuantu)ul daunei se 4n5elege:
4n cazul daunei totale: &aloarea de piata din )o)entul i)ediat anterior producerii
e&eni)entului asigurat a aparta)entului pre$udiciat din care se scade &aloarea
e&entualelor parti care se pot refolosi sau &alorifica2
4n cazul daunei par5iale: costurile de reconstructie( repara5ie( recondi5ionare sau 4nlocuire
calculate pe !aza &alorii de 4nlocuire in )o)entul producerii e&eni)entului asigurat a
!unurilor pre$udiciate 'respecti& f-r- sc-derea deprecierii datorate uzurii# din care se
scade &aloarea e&entualelor parti)ateriale care se pot refolosi sau &alorifica2 calculul
cuantu)ului desp-gu!irii pe !aza &alorii de 4nlocuire se &a face nu)ai 4n situa5iile 4n care
&aloarea de pia5- a locuin5ei este )ai )are dec1t &aloarea de 4nlocuire a acesteia( 4n caz
contrar !aza desp-gu!irii 4n caz de daun- par5ial- fiind &aloarea reala 'respecti& cu
sc-derea deprecierii datorate uzurii 6i f-r- a se dep-6i &aloarea de pia5-# din care se
scade &aloarea e&entualelor parti)ateriale care se pot refolosi sau &alorifica+
- nu se aplica coeficient de corectie la cota de !aza din tarif+
4.4. *. Clauza suplimentara pentru asigurarea r(spundere ci)il(0
Riscurile acoperite sunt cele de producere de c-tre Asigurat ter5ilor ca ur)are a unor e&eni)ente
produse la locuin5a asigurat- 6i pentru care Asiguratul este r-spunz-tor ci&il confor) legii:
- daune )ateriale2
- &ata)ari corporale+
Asigur-torul acord- desp-gu!iri 6i pentru c"eltuielile f-cute de Asigurat 4n procesul ci&il( dac-
procesul este consecin5a producerii unui e&eni)ent asigurat+
Asigurarea acoper- 6i r-spunderea ci&il- a so5iei 'so5ului#( copiilor 6i p-rin5ilor Asiguratului
precu) 6i a altor persoane fizice care 4n )od statornic do)iciliaz- 4)preun- cu acesta+
Li)ita de r-spundere este fi*- si anu)e 8;+;;; RON( indiferent de )oneda politei iar pri)a de
asigurare este de ase)enea fi*- respecti& 9; RON sau( dup- caz = EUR sau < U.@ confor)
tarif+
/. S!9A ASI!RA&: > "I9I&A +, R:SP!%+,R,
=+8+ La sta!ilirea su)ei asigurate se &a a&ea 4n &edere c- aceasta tre!uie s- reprezinte:
- &aloarea real- '&aloarea de 4nlocuire di)inuat- cu deprecierea dat- de uzur-#2
- &aloarea de 4nlocuire 4n cazul i)o!ilelor tip cas-&il- % disponi!il- pe !az- de clauz-
supli)entar- ata6at- condi5iilor de asigurare2
- &aloarea de pia5- a locuin5ei '4n cazul aparta)entelor 4n !locuri de locuin5e#2 4n acest caz
terenul nu se asigur- iar &aloarea acestuia nu tre!uie cuprins- 4n su)a asigurat-# % disponi!il-
pe !az- de clauz- supli)entar- ata6at- condi5iilor de asigurare2
Note:
8# Nu se &or asigura la &aloarea de pia5- cl-dirile de tip cas- &il- cu teren aferent 4n proprietate
datorit- faptului c- terenul nu face o!iectul asigur-rii+ Ca ur)are( pentru re4ntregirea &alorii
i)o!ilului 'co)pus 4n )od insepara!il din teren 6i construc5ie# este necesar- reconstruc5ia
cl-dirii( al c-rei pre5 este independent de pozi5ia terenului+
9# Hn cazul asigur-rii cl-dirilor la &aloarea de 4nlocuire nu se &or accepta su)e asigurate )ai
)ici dec1t cele rezultate din 4n)ul5irea pre5urilor unitare din ta!elul nr+< al tarifului cu
suprafa5a construit- desf-6urat- a locuin5ei+
=+9+ .u)a asigurat- se sta!ile6te si se declara de catre Asigurat Contractant indi&idual pentru fiecare
cl-dire 6i !un sau categorie de !unuri asigurate( iar Contractul de asigurare se inc"eie in !aza
acestei declaratii+ Cu e*cep5ia unor cazuri speciale 'apro!ate preala!il de @irec5ia de
.u!scriere#( atunci c1nd se dore6te asigurarea )ai )ultor locuin5e se &or e)ite poli5e separate
pentru fiecare locuin5- 'cl-dire#+ Este indicat de ase)enea ca 4n cazul in care o locuin5- este 4n
proprietatea unei persoane iar con5inutul este 4n proprietatea altei persoane 'e*+: cazul
proprietarului cu c"iria6ul# se &or e)ite de ase)enea dou- polite( separat pentru cladire 6i
con5inut+
=+,+ .u)a asigurata a !unurilor sau categoriilor de !unuri asigurate tre!uie sa cuprinda TCA si orice
alta ta*a legala care concura la ac"izitia !unurilor asigurate+ Hn cazul in care
AsiguratulContractantul nu doreste includerea TCA 'sisau oricaror alte ta*e legale# in asigurare(
&a tre!ui sa solicite acest lucru in scris inainte de inc"eierea Contractului de asigurare+ In aceasta
situatie Contractul de asigurare &a cuprinde o )entiune speciala prin care TCA 'sisau orice alta
ta*a legala# nu este asigurata( iar in cazul producerii unui e&eni)ent asigurat TCA 'sisau orice
alte ta*e legale# nu &a fi inclus in despagu!irea cu&enita+
=+7+ .u)a asigurat-( li)ita de r-spundere sau de inde)niza5ie 6isau su!li)ita poate fi sta!ilit-:
a# 4n Lei 'RON#2
!# In )oneda straina 'e*: EUR( U.@#2
c# Hn )oned- str-in- 'e*: EUR( U.@# ec"i&alent Lei 'RON#( caz 4n care 4n Poli5a de asigurare
su)ele asigurate( li)itele de r-spundere sau de inde)niza5ie 6isau su!li)itele &or fi
specificate 4n &aluta agreat- de p-r5i( iar pl-5ile &or fi efectuate 4n Lei 'RON#+
Not-: Hn cazul asigur-rii de r-spundere ci&il-( li)ita de r-spundere este fi*- 6i anu)e 4n
cuantu) de 8;+;;; RON+
1. -RA%?I@A
Acest tip de poli5- se 4nc"eie f-r- fran6iz- cu e*cep5ia riscului de cutre)ur 6i a incendiului ca ur)are a
cutre)urului( pentru care fran6iza deducti!il- pe e&eni)ent &a tre!ui s- fie de:
8D din su)a asigurat- % pentru zonele seis)ice A 6i ;2
9D din su)a asigurat- % pentru zonele seis)ice C 6i ++
Note:
1A
Jonele seis)ice au ur)-toarea co)ponen5-:
AA 3istrita-Nasaud( Clu$( .ala$2
;A Al!a( 3i"or( 3otosani( 3raso&( Caras-.e&erin( Constanta( Co&asna( /or$( Karg"ita(
Kunedoara( Iasi( Gara)ures( Ge"edinti( Gures( Nea)t( .atu Gare( .i!iu( .ucea&a2
CA Arad( Arges( 3raila( Calarasi( @a)!o&ita( @ol$( /iurgiu( Ialo)ita( Olt( Teleor)an( Ti)is( Tulcea(
Calcea2
+A 3acau( 3ucurestiIlfo&( 3uzau( /alati( Pra"o&a( Caslui( Crancea+
2A
Hn cazuri deose!ite '4n special 4n cazul !-ncilor care nu agreaz- fran6ize# 6i nu)ai 4n !aza unei
apro!-ri scrise preala!ile a @irec5iei de .u!scriere( fran6iza pentru cutre)ur 6i incendiu ca ur)are
a cutre)urului poate fi eli)inat- printr-o )en5iune special- la pct+7 - EAlte )en5iuniF din ru!rica
EGen5iuni .pecialeF din Poli5-+ Aceast- )en5iune poate fi de tipul: EPrin e*cep5ie de la orice
stipula5ie contrar- din Contractul de asigurare prezenta Poli5- se 4nc"eie f-r- fran6iz-F+
3. P,RIOA+A +, ASI!RAR,
Perioada de asigurare este de 89 luni( 4ncep1nd cu ora 97:;; a zilei 4n care s-a e)is Poli5a 6i s-a pl-tit
pri)a de asigurare sau dup- caz pri)a rat- de pri)-+
La cererea clientului perioada de asigurare poate fi )ai )are de 89 luni 'cazul poli5elor )ultianuale
solicitate de !-nci#+
4. PRI9A +, ASI!RAR,2 9O+A"I&:.I +, P"A&:
?+8 Pri)a de asigurare reprezint- costul asigur-rii 6i se ac"it- 'integral sau 4n rate tri)estriale egale#
4n aceea6i )oned- 4n care s-a sta!ilit su)a asigurat- cu e*cep5ia situa5iei 4n care Contractul de
asigurare este e)is 4n )oned- str-in- ec"i&alent Lei 'RON# c1nd pri)a de asigurare sau dup-
caz ratele de pri)- de asigurare se sta!ilesc 4n )oned- str-in- 6i se pl-tesc 4n Lei 'RON# la
cursul de referin5- al 3+N+R+ &ala!il la data pl-5ii+
?+9 Pri)a anual- corespunde unor cote anuale specificate 4n tarifului pentru asigurarea locuin5ei cod
?;7+T+;;8+
?+, Hn cazul 4n care pri)a pe poli5- se sta!ileste 4n &alut-( pentru sec5iunea de r-spundere ci&il- se &a
lua 4n considerare o pri)- de = EUR sau( dup- caz < U.@ confor) tarif+
?+,+ Hn cazul desp-gu!irilor acordate ca ur)are a producerii unor daune( se &a calcula pro-rata 4n
!aza cota5iilor sus-)en5ionate pri)a aferent- re4ntregirii su)ei asigurate+
6. 9O+I-ICAR,A PO"I.,I
A+8+ Hn principiu poli5a nu tre!uie s- sufere )odific-ri pe parcursul perioadei de asigurare+ Pot ap-rea
unele e*cep5ii( ca de e*e)plu:
- .u)a asigurat- nu )ai corespunde &alorii locuin5ei 6isau !unurilor con5inute( a6a cu) este
definit- 4n condi5iile de asigurare( caz 4n care se poate actualiza aceast- su)- printr-o
asigurare printr-un act adi5ional la Poli5-( la solicitarea Asiguratului2
- .e sc"i)!- do)iciliul Asiguratului Contractantului 'dar nu adresa locuin5ei asigurate#( caz 4n
care se 4ntoc)e6te un act adi5ional la Poli5-( la solicitarea Asiguratului Contractantului2
- .e sc"i)!- adresa locuin5ei asigurate( caz 4n care:
se poate e)ite un act adi5ional la Poli5- prin care se )odific- adresa locuin5ei asigurate
'pentru cazul 4n care adresa se sc"i)!- datorit- "ot-r1rii Autorit-5ilor locale#
se reziliaz- Poli5a 6i se returneaz- Asiguratului 'la cererea acestuia# cota parte din pri)-
aferent- perioadei r-)ase p1n- la e*pirare+
- .e produce o daun-( caz 4n care se 4ntoc)e6te un act adi5ional la Poli5- pentru di)inuarea
su)ei asigurate confor) condi5iilor de asigurare sau dup- caz( pentru refacerea acesteia prin
plata diferen5ei de pri)- corespunz-toare2
A+9+ Orice alt- )odificare sau solicitare se &a putea rezol&a nu)ai cu apro!area preala!il- 6i su!
controlul @irec5iei .u!scriere din Central-+
18. Precizari pri)ind inspecia de risc
8;+8+ Inspec5ia de risc se face 4n confor)itate cu pre&ederile Nor)ei inspec5iei de risc cod ;;;+N+;;9
'4n special capitolele 88+, 6i 89#+
8;+9+ Raportul inspec5iei de risc se &a face uzual prin co)pletarea 4n su!solul cererii-c"estionar a
spa5iului rezer&at principalelor ele)ente rezultate din inspec5ia de risc+ Hn condi5iile 4n care
situa5ia o i)pune 'de e*e)plu: &alori foarte )ari ale su)elor asigurate( finisa$e instala5ii
deose!ite dar 6i deficien5e necesar a fi detaliate# se reco)and- e*tinderea raport-rii( cu luarea
4n considerare a pre&ederilor Nor)ei inspec5iei de risc cod ;;;+N+;;9 sus-)en5ionate+
8;+,+ Inspec5ia de risc este reco)anda!il s- fie efectuat- 6i pe parcursul perioadei de asigurare
atunci c1nd se constat- e*isten5a sau apari5ia unui risc ce ar a&ea drept consecin5- intrarea
poli5ei su! inciden5a e*cluderilor+
11. Procedura de cotare
Etapele ce tre!uiesc parcurse la cotarea riscurilor respecti& la calculul pri)ei de asigurare sunt
ur)-toarele:
11.1. Cotarea cl(dirilor
Cladiri asigurate pentru pac"etele .I/UR( PLU. sau ACANTAI:
Ccladiri L C8 M 'N7+8 sau N7+9# M N7+, '8+8+#
unde:
Ccladiri L cota tarifara pentru categorOa cladiri
C8 L cota anuala pentru categoria cladiri confor) Ta!el 8( aferenta pac"etului de riscuri ales
N7+8
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 4n cazul riscului de cutre)ur de
pa)ant(
confor) Ta!el 7+8 'zonele A 6i 3#
N7+9
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 4n cazul riscului de cutre)ur de
pa)ant(
confor) Ta!el 7+8 'zonele C 6i @#
N7+,
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 'cu e*ceptia riscului de cutre)ur
de pa)ant#(
confor) Ta!el 7+8 sau 7+9 'precizat de @irec5ia .u!scriere de la caz la caz#
.e 4n)ul5e6te cota de pri)- calculat- anterior cu su)a asigurat- corespunzatoare cl-dirilor( rezult1nd
pri)a de asigurare pentru cl-diri aferent- perioadei asigurate:
Pcladiri L .Acladiri M Ccladiri L pri)a de asigurare pentru cladiri
11.2. Cotarea 5unurilor coninute
3unuri con5inute 4n cl-diri asigurate pentru pac"etele .I/UR( PLU. sau ACANTAI:
Ccontinut L C8 M 'N7+8 sau N7+9# M N7+, P 'C9 M N7+,# '8+9+#
unde:
Ccontinut L cota tarifara pentru categorOa continut+
C8 L cota anuala pentru categoria continut confor) Ta!el 8( aferenta pac"etului de riscuri ales+
C9 L cota anuala pentru categoria continut confor) Ta!el 9( aferenta riscului de furt 'nu)ai 4n
situa5ia 4n
care se asigura furtul la &aloarea 4ntreag- a !unurilor( pe !az- de clauz- supli)entar-#2
dac- nu se
asigur- furtul la &aloarea 4ntreag- a !unurilor( C9 &a fi nul 4n for)ul-+
N7+8
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 4n cazul riscului de cutre)ur de
pa)ant(
confor) Ta!el 7+8 'zonele A 6i 3#2 4n cazul pac"etului .I/UR( N7+8L8+
N7+9
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 4n cazul riscului de cutre)ur de
pa)ant(
confor) Ta!el 7+8 'zonele C 6i @#2 4n cazul pac"etului .I/UR( N7+9L8+
N7+,
L coeficient de corectie pentru ni&eluri diferite ale fransizei 'cu e*ceptia riscului de cutre)ur
de pa)ant#(
confor) Ta!el 7+8 sau 7+9 'precizat de @irec5ia .u!scriere de la caz la caz#+
.e 4n)ul5e6te cota de pri)- calculat- anterior cu su)a asigurat- corespunzatoare !unurilor con5inute(
rezult1nd pri)a de asigurare pentru !unuri con5inute aferent- perioadei asigurate:
Pcontinut L .Acontinut M Ccontinut L pri)a de asigurare pentru continut
11.3. Cotarea acoperirii de r(spundere ci)il(
@atorit- faptului c- li)ita de r-spundere este fi*- '8;+;;; RON# indiferent de pac"etul solicitat
'.I/UR( PLU. sau ACANTAI# pri)a aferent- acestei acoperiri &a fi 4n su)- fi*- 6i anu)e 9;
RON sau( 4n cazul poli5elor 4n &alut- pri)a &a fi de = EUR sau( dup- caz <U.@+
A6adar pri)a aferent- r-spunderii ci&ile este: PRC L 9; RON L = EUR L < U.@
11.*. Calculul primei totale
Pri)a de asigurare total- pe poli5- se calculeaz- astfel:
Ptotal- L 'Pcladiri P Pcontinut P PRC# M N= M N> '8+,+#
unde:
N= L coeficient de corectie 4n func5ie de anul de re4nnoire f-r- daune
N> L coeficient de corectie 4n func5ie de )odalitatea de plat- a pri)ei
NOTE:
- !unurile speciale pot fi acoperite la furt nu)ai la &aloarea totala '4ntreag-# a !unurilor asigurate2
- pentru coeficien5ii care nu se aplic- coeficientul care se &a folosi 4n calcul este 82
- co)pe5entele pentru reduceri co)erciale sunt cele sta!ilite 6i apro!ate pe ni&ele de reducere 6i
tre!uie respectate ca atare2
- reducerile co)erciale ce e*ced co)peten5a sucursalei tre!uie apro!ate de ni&elele ierar"ice
superioare co)petente 4nainte de e)iterea Poli5ei de asigurare2
- codurile din prezenta Nor)- nu cuprind indici de actualizare( astfel 4nc1t aceste coduri &or fi
intrepretate ca reprezentand docu)entele 4n &igoare care se regasesc in Lista produsului+