C U V Â N T A R E

Rostită de P. S. Episcop Nifon în Sf. Sinod cu privire la Mica i!lie"
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne şi Prea Sfinţiţi Părinţi şi fraţi,
In ultima şedinţă a Sfântului Sinod, din sesiunea de toamnă a anului expirat, şedinţă, la care din
motive de ordin sufletesc, n'am putut luâ parte, s'au petrecut oarecare lucruri, cari dacă nu se întâmplau, era
mult mai bine, dat fiind, că dela o seama de vreme, a început să se acredi teze în public, zvonul că
oridecâteori se deschide Sf. Sinod, fie dintr'o cauză sau alta, se petrec lucruri, cari pe vră maşii !isericii
noastre naţionale îi interesează şi amuzează" iar pe bunii români şi adevăraţii creştini ortodoxi îi mâh neşte
şi#i turbură sufleteşte.
$oesc să vorbesc asupra incidentului cu %ica !iblie, petrecut astă toamnă în Sf. Sinod.
&semenea incidente privitoare la cărţi de cuprins reli 'ios, s'au mai întâmplat în sânul Sf. Sinod, cum
spre pildă a fost cu cartea ()$sou.a în simbolul *iceo )onstantinopo#litan, alcătuită de protopresbiterul
Simeon +opescu, cum şi cu o ediţie a psaltirei tipărită în tipo'rafia )ărţilor !isericeşti, cărţi, cari au fost
interzise de Sf. Sinod, de a circulă în public, pentrucă Sf. Sinod este şi trebue să fie strearul" cel neadormit,
al doctrinei noastre ortodoxe" şi apoi fiecare din noi am urat în faţa altarului, când ain fost sfinţiţi &rhierei,
că vom păzi neştirbită, învăţătura !isericii noastre drept măritoare de răsărit.
)u nici una însă din aceste cărţi, nu s'a făcut atâta omot, cum s'a făcut cu Mica Biblie. !ine ar fi fost,
dacă autorii Micei Biblii din respect şi deferentă către Sf. Sinod, ar fi prezentat acestui sfânt corp, cartea
înainte de a o tipări" şi iarăşi bine ar fi fost, dacă comisia Sf. Sinod, însărcinată cu corectarea !ibliei, ar fi
semnalat 'reşalele din mica !iblie, într'o şedinţă intimă a Sfântului Sinod, dar asupra lucrurilor săvârşite nu
se mai poate reveni, şi nu acesta este scopul cuvântărei mele şi ţinta la care voiu să aun'.
,nul din autorii principali ai %icei !iblii, este +. S. *icodem, -piscopul .uşilor, fratele şi cole'ul
nostru, care recum ştim a îmbo'ăţit, ca şi alţii, literatura noastră bi#ericească, cu o mulţime de cărţi, din
cuprinsul cărora ranspiră cel mai curat ortodoxism" deci nici pe +. S. Sa i nici pe cole'ii săi din asociaţia
%icii !iblii, -u perso#al, nu i cred capabili, ca, cu voinţă şi ştiinţă, să fi lăsat se strecura în cuprinsul micei
!iblii oarecari erori, sem#alate prin raportul comisiunii Sf. Sinod. )ine însă a făcut ipărituri şi corecturi,
ştie cât de uşor se pot strecură 'recii tipo'rafice şi multe scăpări din vedere.
+recum ştim suntem în pra'ul unei prefaceri sociale, ând ţara are nevoe de linişte" iar !iserica
noastră na#onală, ca instituţie în Stat, trebue să coopereze împreună Statul la promovarea intereselor
neamului. /nor. 0uvern, îrt înalta sa 'rie şi solicitudine pentru na noastră stare socială, a propus două
reforme, care nt menite să aducă în viitor linişte obştească. +rin re-rma agrară se va îmbunătăţi nu numai
starea materială ât de precară a ţăranului nostru, dar se va fortifică şi oprietatea mare, prin miile de forturi, ce se
vor ridică preurul ei din proprietatea mică, care o vor apăra pe itor de răscoale şi devastări.
Prin reforma politică, pedeoparte se va deşteptă conş-pţa naţională, c!emând la vieaţâ pe toţi aceia, cari "n
momente de grea cumpănă erau c!emaţi până acum numai #a datorii$ iar pe de altă parte se va curma şi obiceiul
de +ână acum, de a se obţine votul prin orice miloace şi pe orice căi.
*oi, Ierarhii !isericii /rtodoxe 1omâne, avem datoria nu numai de a spriini 0uvernul în năzuinţele
sale patriotice, dar se cuvine în asemenea momente sâ lăsăm la o parte orice consideraţiuni personale, şi să
depărtăm dela noi orice şoapte, cari ar putea turbura din nou pacea sfintei noastre !iserici" ca astfel deodată
şi împreună cu 0uvernul, care luptă sâ îmbunătăţească starea materială şi socială a românilor, să luptăm şi
noi cu puteri unite ca sâ îmbunătăţim starea reli'ioasă#morală a creştinilor din pâ#zitul de 2umnezeu 1e'at
al 1omâniei" şi fiind strânşi u niţi între noi şi mână in mână cu clerul secular 3 preoţii de mir3sâ putem
'oni din staulul duhovnicesc al oilor cuvântătoare, lupii cei răpitori, cari a.u început să ne sfâşie turma.
+e temeiul celor zise până aci, respectuos propun St4. Sinod, ca incidentul din sesiunea trecută, cu privire
la Mica Biblie, să rămână "nc!is, iar autorii ei, la o viitoare ediţie 3căci prima ediţie, prin reclama ce i s'a
făcut, sper că s'a şi epuizat,3sâ sc!imbe prefaţa şi să ţină de observa-ţiuniie făcute de comisiunea S f . Sinod,
prin raportul său.
%irectorii ambelor Seminarii3din !ucureşti şi Iaşi3 să rămână la locul lor$ pentru ca astfel şi /nor.
0uvern şi Sf. Sinod, să poată înfăptui în linişte, unul îmbunătăţirea stării materiale a poporului, iar altul
îmbunătăţirea stării reli'ioase morale a creştinilor ortodoxi.