Vous êtes sur la page 1sur 145

Tytuł oryginału: SUPER-INTUITION

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Aleksandra Woynarowska


Projekt okładki:
AMC SZTUKA e-mail: amciesielczyk@interia.pl
Korekta:
Julian Brudzewski
Redakcja i łamanie:
Ryszard Liebich - Wydawnictwo „KOS"

All Rights reserved


Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło
danych, przekazywana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody
posiadacza praw.

First published as „Super-Intuition" by Kurt Tepperwein © 1998, 2. Auflage by mvg-verlag a siter


company of verlag moderne industrie AG, & Co. KG, 86895 Landsberg am Lech, Germany

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo „KOS", 2003 ISBN 83-89375-07-9

Wydawnictwo „KOS"
ul. Agnieszki 13
40-110 Katowice
tel./faks (032) 2584-045
tel. (032) 2582-648, (032) 2582-720
e-mail: kos@kos.com.pl
http://www.kos.com.pl

Druk: „TRIADAPRESS"
ul. Gliwicka 224, 40-861 Katowice, tel. (032) 2541-790

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne.................................................................... 7
1. Co to jest intuicja?.........................................................9
Intuicja w historii życia..........................................................................10
Intuicja i przeczucie................................................................................14
Pozazmysłowe postrzeganie (PZP).........................................................23
Kto posiada intuicję?..............................................................................26
Czy można „trenować" intuicję?............................................................28
Nasz potencjał jest większy niż myślisz..................................................33
Trzy pamięci...........................................................................................38
Pobudzanie wielowymiarowej świadomości...........................................40
Siedem zasad drogi ku spełnieniu..........................................................41
Kontemplacja..........................................................................................43
Podsumowanie........................................................................................43
2. Co intuicja może zdziałać?..........................................45
Przełączyć się z widzenia na postrzeganie.............................................46
Od intuicji do superintuicji......................................................................61
Przegląd zasobów....................................................................................65
Podsumowanie.........................................................................................67
3. Tak się budzi w sobie geniusza...................................69
Geniusz a genialność..............................................................................70
Trening intuicji........................................................................................71
Tajemnica skupionego odprężenia.........................................................84
Co cię jeszcze dzieli od twojej intuicji? 101
Otworzyć wrota zmysłów......................................................................107
Doprowadzić wewnętrzny glos do brzmienia........................................117
Poznać własne moce .............................................................................126
Sny - sny świadome - rozumieć przekazy.............................................131
Mentalne przeżywanie przyszłości - jasnowidzenie..............................135
Telepatia - czytanie w myślach..............................................................138
Dostrajać się...........................................................................................139
Pomocy - nie odnoszę sukcesów!..........................................................140
Podsumowanie.......................................................................................141
4. Jak dzięki intuicji możesz zmienić swoje życie?.......143
Poznać przyszłość..................................................................................144
Lampa Aladyna czyli „intuicja na co dzień".........................................146
W odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu wszystko robić
dobrze.............................................................................................174
Zdrowie..................................................................................................191
Intuicyjne przewodnictwo......................................................................204
Podsumowanie.......................................................................................213
5. Trening intuicyjnych mocy........................................215
Przygotowania.......................................................................................216
Ćwiczenia..............................................................................................218
Kroki na drodze do intuicji....................................................................237
Załącznik: Intuicyjny dziennik.......................................241

SŁOWO WSTĘPNE
I
ntuicja jest dla człowieka tak samo naturalna, jak instynkt dla zwierząt. Różnica polega na tym,
że zwierzę nie ma wyboru -musi podążać za instynktem. Z człowiekiem jest inaczej: może
decydować, czy podążyć za swoim rozumem, czy za intuicją, a może za ich kombinacją.
Zdolności intuicyjne posiada każdy, jednak wskutek przesadnego korzystania tylko z rozumu,
intuicja jest tłumiona i prawie w zaniku. Należy zatem przypomnieć i rozwinąć własne zdolności
intuicyjne oraz duchową dojrzałość, aby ponownie móc odbierać intuicję świadomie.
Trudność, aby zaufać swoim pomysłom, błyskom myśli lub myślom niezwykłym, polega po
prostu na tym, że intuicja może sprzeciwiać się rozumowi, uczuciu, przyzwyczajeniu. Uczucie
ma tendencję do wybierania drogi najwygodniejszej, a rozum wysuwa argumenty, często
obalające przesłanie intuicji. Tak więc najchętniej podążamy za rozumem, zamiast się przyznać,
że to czy owo wiedzieliśmy już intuicyjnie wcześniej, ale nie zwróciliśmy na to uwagi lub
wydało nam się to niewiarygodne. Nasze życie przebiegałoby zapewne całkiem inaczej,
gdybyśmy podążali za intuicyjnymi impulsami. Przeżywanie przyszłych sytuacji, odczytywanie
myśli innych ludzi i mentalne przekazywanie swoich myśli jest całkiem normalne dla kogoś, kto
zdaje się na swój potencjał.Kto w swoim życiu stworzy przestrzeń dla rozwoju intuicji, będzie
mógł następnie wykonać krok od intuicji do superintuicji. Nie będzie już żadnych pytań, bo
będziesz prowadzony przez życie. Wszystko będzie harmonizowało, wszystko będzie
„zestrojone".
Tkwi w tobie o wiele więcej, niż możesz to sobie w ogóle wyobrazić. Rozpal w sobie bożą
iskrę intuicji, abyś stal się tym, kim rzeczywiście jesteś i żył zgodnie z założeniami tworzenia!

1.
CO TO JEST INTUICJA?

INTUICJA W HISTORII ŻYCIA

W
czasach prehistorycznych istniało dla człowieka tylko jedno - przeżycie. Musiał się troszczyć o
pożywienie, bronić przed atakami zwierząt, walczyć z wrogimi plemionami, chronić przed złą pogodą.
Całe jego życie było niczym innym, jak tylko trudem i ciężką pracą. W walce o przetrwanie instynkt
odgrywał ważną rolę. Bez instynktu człowiek nie mógłby przeżyć. Pod pojęciem instynktu rozumiemy
sterowanie pojedynczą żywą istotą poprzez sposób zachowania właściwy danemu gatunkowi. W związku
z tym żywa istota nie jest samodzielna w swoich decyzjach, lecz struktura jej zachowań związana jest z
określonym, wcześniej podanym wzorcem.

EWOLUCJA CZŁOWIEKA

Na początku ewolucji człowiek i zwierzęta znajdowały się na tym samym stopniu rozwoju. Człowiek
jednak rozwinął potrzebę porozumiewania się z innymi ludźmi poprzez dotyk, gesty i dźwięki. Z tych
dźwięków powstały słowa, które z czasem nabrały stałego znaczenia. Język jako środek komunikacji
stawał się coraz ważniejszy. Język migowy i znaki pisane zróżnicowały się, doświadczenia zaczęto
zapisywać w formie wierszy i opowiadań. Rysunki i obrazy służyły do przekazywania wiadomości i
zachowania wiedzy dla potomności.
W miarę upływu czasu człowiek rozwijał także inne zdolności, które wciąż doskonalił. Odkrył u siebie
zdolność myślenia i w coraz większym stopniu używał rozumu. Spowodowało to, że jego wyraźne
instynkty zanikały proporcjonalnie do stopnia, w jakim zdawał się na swój rozum. Jednak równocześnie
rozwijała się inna, wyższa forma komunikowania się: człowiek uczył się inspirowania siebie i „wpadania"
na jakieś pomysły. Wyczuwał charakter innego człowieka, choć go nie znał bliżej. I coś jeszcze: coraz
lepiej przeczuwał przyszłe wydarzenia. Potrafił wyczuć, a wręcz przewi-
CO TO JEST INTUICJA ?_________________________________ II

dzieć, co się wydarzy, choć miejsce wydarzenia było oddalone bądź niewidoczne.
Rozum wyprzedził intuicję i coraz bardziej zyskiwał na znaczeniu. Z czasem wszystko zostało mu
podporządkowane; intuicyjne zdolności były już coraz mniej cenione i używane. Aż w końcu zaczęły
powoli zanikać. Człowiek coraz bardziej zaczął traktować siebie jako istotę wyższą, właśnie ze względu
na zdolność myślenia. Odkrył wszechświat i usiłował go zgłębić. Nauczył się odróżniać fakty od wizji,
wiarę od przesądów.
To, czego od razu nie potrafił pojąć, dostrzec, zrozumieć lub udowodnić, ignorował. Na takiej
podstawie od samego początku rozwijał się obraz świata ograniczony, oparty na naukach przyrodniczych.
Równolegle do tego rozwoju następowała z pokolenia na pokolenie ewolucja ducha; rozwinęła się wyższa
duchowość i wciąż rosły wibracje naszego pola energetycznego.
Nauka osiągała coraz wyższe loty, te jednak nierzadko kończyły się upadkiem. Musiało do tego
dochodzić, gdyż - jak powiedzielibyśmy dzisiaj - było to wcześniej zaprogramowane, ponieważ rozum
wykrywa jedynie fragment całości. A wykorzystując tylko część sił, można osiągnąć tylko część sukcesu.
Fizyka naucza dzisiaj, że naszymi oczyma możemy spostrzegać jedynie 8 procent istniejącego widma pro-
mieniowania, a więc dopóki ograniczamy się tylko do tego, co widoczne, dopóty wcale nie widzimy 92
procent rzeczywistości.
Mimo to w dzisiejszych czasach wierzy się, że korzystając jedynie z wysoce zaawansowanych
wynalazków techniki, można się wznieść ponad prawa natury. Stało się jednak jasnym, że droga ta
zaprowadziła w ślepy zaułek. Coraz więcej katastrof naturalnych, pogorszenie gospodarczej sytuacji na
całym świecie, rosnąca liczba wojen są dowodem na to, że problemy ludzkości nie zostaną rozwiązane je-
dynie dzięki rozumowi i że należy raczej dążyć do dalszego rozwoju duchowego.
Gdzie więc leży rozwiązanie? Patrząc na stan dzisiejszego świata, widzimy że rozum nie może być
właściwą drogą do poprawy jakości życia i stworzenia życia pełniejszego i szczęśliwszego. Gdyby czło-
12 Kurt Tepperwein

wiek uaktywni i zastosował wszystkie swoje zdolności, wtedy możliwa byłaby pozytywna zmiana na
wszystkich płaszczyznach.
Kosztem instynktu odkryliśmy rozum, rozwinęliśmy go, wytreno-wali, i daliśmy mu w naszym życiu
tyle przestrzeni, że dla innych zdolności nie zostało już prawie w ogóle miejsca. Im bardziej zaś myślenie
było racjonalne, tym mniej miejsca pozostało dla następnego szczebla - dla rozwoju zdolności
intuicyjnych.

NA DRODZE DO METAREALIZMU

Dlaczego został stworzony wszechświat? Spróbujmy to zrozumieć: przedtem nie istniało nic. Lub mówiąc
jaśniej: panowała bez czasowa totalność, całkowita niepodzielność, absolutna symetria. W owej nicości
istniała tylko pierwotna zasada, nieskończona, bezgraniczna siła, kwintesencja siły, harmonii i
doskonałości. I wtedy coś się zdarzyło. Co? Nie wiem. Westchnienie nicości, zawirowanie próżni: w
ciągu jednej, fantastycznej chwili Stwórca postanowił stworzyć zwierciadło swojej własnej egzystencji.
Materię, wszechświat: odzwierciedlenie swojej świadomości, ostateczne przerwanie harmonii pierwotnej
nicości.
Przypuszczalnie fizyk David Bohm ma na myśli właśnie to, gdy twierdzi, że w głębinach realności
istnieje ukryty porządek. Rozumując w ten sposób, musielibyśmy przyznać, że cały wszechświat
wypełniony jest w takim samym stopniu inteligencją jak i motywem działania, począwszy od
najdrobniejszych cząstek elementarnych aż po galaktyki. A najbardziej niezwykłe jest to, że w obu
przypadkach chodzi o ten sam porządek, tę samą inteligencję.
Cybernetyk Heinz von Foerster mówi, że umysł ludzki nie zauważa tego, co jest, lecz spostrzega to, o
czym sądzi, że jest. Na przykład nasze zdolności widzenia zależą od siatkówki oka, która absorbuje
światło i potem przekazuje sygnały do naszego mózgu. Taki sam schemat dotyczy zresztą całego naszego
postrzegania zmysłowego. Siatkówka naszego oka -jak wyjaśnia Foerster - nie przyjmuje jednak
prawdziwych kolorów. Reaguje ślepo na jakość bódź-
CO TO JEST INTUICJA ? 13

ca, wrażliwa jest tylko na ich ilość. Nie powinno to być zaskoczeniem, dodaje, ponieważ w
rzeczywistości nie ma ani światła, ani kolorów jako takich. Istnieją jedynie fale elektromagnetyczne. Tak
samo nie ma ani tonów, ani muzyki, jedynie chwilowe zmiany ciśnienia powietrza w naszym bębenku.
Nie ma ani zimna, ani ciepła, jedynie molekuły, które wraz z energią kinetyczną poruszają się mniej lub
bardziej itd.
Pokazuje nam to, że „rzeczywistość" jako taka nie istnieje, że zależy ona od tego, w jaki sposób my
postanowiliśmy ją obserwować. Okazuje się, że cząstki elementarne, z których składa się rzeczywistość,
mogą być jedną rzeczą (falą) i jednocześnie inną rzeczą (cząstką) - i że w swej głębi rzeczywistość ta jest
w obu przypadkach nieokreślona. Choć od stuleci wpajane są nam fizyczne teorie i eksperymenty, to
materialistyczny obraz świata nam się rozmywa. Musimy się przygotować do wejścia w całkowicie
nieznany świat.
A co to wszystko ma wspólnego z naszym tematem, czyli superin-lnicją? Po prostu: dzięki superintuicji
rozpoznajemy rzeczy i robimy doświadczenia, które pozornie są całkowicie sprzeczne z mate-
lialistycznym widzeniem świata. Jeśli naszym życiem kieruje tylko intelekt, to prawdopodobnie będziemy
odnosić sukcesy w świecie wewnętrznym. Lecz zaniedbujemy przy tym swoje własne ja, swoją własną
rzeczywistość. Rozpoznanie własnej prawdy nie jest łatwe, |dyż nie posiada ona żadnej formy, nie można
jej znaleźć w określonym miejscu, lecz ukryta jest we wszystkim - wszędzie. Jeśli natomiast dzięki
superintuicji dotrzemy do świadomości, to znowu będziemy mogli bezpośrednio „postrzegać" prawdę i
rzeczywistość.
Jednak dopiero wtedy, gdy będziemy postrzegać rzeczywistość poza jej zewnętrzną formą, będziemy
mogli stać się tym, kim jestejesteśmy w rzeczywistości.

NAJWYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ

Jeszcze nie tak dawno temu liczył się tylko rozum. Nic nie działało bez racjonalnej podstawy i tylko
rozwiązania zgodne z rozumem
14 Kurt Tepperwein

były uznawane za prawidłowe. Do czego to doprowadziło - widzimy dzisiaj wyraźnie. I to nie żaden cud,
że od pewnego czasu -najpierw niezauważalnie, ale potem coraz wyraźniej - rozwinęło się inne
nastawienie. Rozum, w co nikt nie wątpi, jest konieczny, lecz rozum to nie wszystko. I dlatego nie dziwi
fakt, że słowo intuicja ponownie zyskuje miejsce nie tylko w naszym słownictwie, ale także coraz wyższą
wartość w naszym codziennym życiu. Nawet szefowie, przy zatrudnianiu nowych pracowników, nie boją
się już wymagać zdolności intuicyjnych - nazywają to kreatywnością - ponieważ prognozy oparte jedynie
na analizach, liczbach i faktach nie gwarantują sukcesu. Dla długoterminowego rozwoju nie wystarcza już
tylko wiedza i logiczne myślenie, co można wyraźnie zobaczyć w gospodarce. Dlatego intuicja jako
ważna zdolność szczególnie dla menedżera, ale także i dla każdego innego pracownika, jest coraz bardziej
pożądana i będzie coraz bardziej wymagana w przyszłości. Często bowiem ważne decyzje dotyczące
przyszłości należy podejmować w ciągu sekundy, chociaż w danym momencie dysponuje się zbyt małą
ilością potrzebnych informacji.

INTUICJA I PRZECZUCIE

I
ntuicja - rdzeń tego wyrazu pochodzi od łacińskiego słowa „intueri" = „przyglądać się, obserwować".
Dzisiejsze znaczenie wywodzi się ze średniowiecznego łacińskiego słowa „intuitio" = „podszept,
przeczucie". Słowniki podają tu: „przeczucie, zdolność przewidywania" lub „twórcza wyobraźnia".
Intuicja jest więc „zrozumieniem zdobytym nie przez doświadczenie lub rozumowe zastanawianie się",
intuicja jest „bezpośrednim przeżyciem rzeczywistości". Goethe nazwał intuicję „objawieniem
rozwijającym się z wnętrza człowieka". Dla psychoanalityka C. G. Junga jest ona rodzajem
instynktowego pojmowania, co ozna-
CO TO JEST INTUICJA ?__________________________________15

cza, że rozumiemy coś całkowicie, bez wyjaśniania, jak i dlaczego coś się dzieje. Gdy chcemy opisać
intuicję, mówimy o wrażliwości, zdolności wczuwania się, przeczuciu lub nieświadomym postrzeganiu,
ale także o twórczych pomysłach i kreatywności. Jest to zrozumienie procesów, które mają miejsce poza
naszą świadomością i które przyjmuje nasz umysł, ponieważ skierowany jest na siebie samego.
Mówimy o „olśnieniu", gdy mamy jakąś ideę, inspirację, pomysł. Intuicja jest owym nagłym
podszeptem, gdy czujemy, że „coś wisi w powietrzu" lub gdy coś „widzimy oczyma duszy" - nie
przypomina na to jednak filmu, a jest raczej jak migawka - coś nagłego i nieoczekiwanego. „Strzela nam
do głowy pomysł", i to tak nagle, „jak grom z jasnego nieba". Niektórzy ludzie mają „nosa", inni czują
coś „w trzewiach"
Intuicja pojawia się najczęściej nieoczekiwanie, ale we właściwej chwili. My sami jesteśmy dostawcami
intuicji i jednocześnie jej odbiorcami. Wychodzi z naszego wnętrza, choć impuls pochodzi często z
zewnątrz. To wszystko stanowi jedynie opis. Czy pokierowała Darni prawdziwa intuicja, okaże się
dopiero po pewnym czasie, o ile rezultat naszego działania absolutnie prawidłowy.
Intuicja jest naturalną zdolnością człowieka. Jest zapalającą iskrą, przezorną przepowiednią, twórczą siłą,
kreatywną energią, wewnętrznym ostrzeżeniem, przeczuciem, kluczowym elementem przy odkryciach i
decyzjach, doradcą w życiu codziennym. Intuicja bierze w naszym życiu codziennym dużo większy
udział, niż przypuszczamy . Jest istotnym elementem naszej kreatywności.
Najważniejszym kryterium intuicji jest to, że najczęściej ujawnia
się dopiero wtedy, gdy już zaniechaliśmy rozwiązywania problemu,
szukania odpowiedzi na jakieś trudne pytanie, działań zmieniają-
cych sytuację. Mówiąc krótko: intuicja może zrodzić się, gdy prze-
stajemy intensywnie myśleć o jakiejś rzeczy. Zapewne nie każdy
spontaniczny pomysł, nie każdy błysk natchnienia jest intuicją. Im
częściej zajmujesz się intuicją, tym łatwiej potrafisz rozróżniać intu-
b vjny podszept od pomysłu zasugerowanego z zewnątrz. Jeśli roz-
16 Kurt Tepperwein

wijasz swoje zdolności intuicyjne, to w decydującym momencie będziesz dokładnie wiedział, czy
chodzi o intuicję, czy nie.

JUŻ EINSTEIN POWIEDZIAŁ:


„TYM, CO NAPRAWDĘ SIĘ OCZY,
JEST INTUICJA"
Niektórzy ludzie twierdzą jednak, że czegoś takiego jak intuicja w ogóle nie ma; inni wierzą
wprawdzie w jej istnienie, ale uważają, że nie każdy ją posiada. Ale są jednak i tacy, którzy
przysięgają, że intuicja działa skutecznie, ponieważ wiedzą, że swoje sukcesy zawdzięczają
właśnie jej.
Pozytywna zmiana naszych warunków życia, poprawa jakości życia, jak również dalszy
rozwój pod każdym względem może mieć miejsce tylko dzięki wprowadzeniu w życie zdolności
intuicyjnych. Dlatego już najwyższy czas, aby zająć się istotą intuicji, aby nauczyć się uwalniać
ten potencjał i pozwalać mu działać. Powinniśmy zrobić wszystko, by ponownie podłączyć się do
„pola informacji świadomości wszechświata". Jeśli nam się to uda, nasze życie stanie się dużo
łatwiejsze i piękniejsze. Nie będziemy musieli już „rzucać" decyzji - „podejmiemy" je. Nie
będziemy musieli wówczas myśleć, analizować, planować, gdyż intuicja wskaże nam
prawidłową drogę, „wręczy" nam prawidłową decyzję. Nie chodzi tutaj tylko o nasze osobiste
szczęście czy też nasz zawodowy sukces, lecz o wszystkie sfery życia i o całą ludzkość. W
przyszłości życie nie będzie łatwiejsze niż kiedyś. Coraz częściej trzeba będzie podejmować
decyzje w ciągu zaledwie kilku sekund, chociaż w tym właśnie czasie nie będziemy dysponowali
jeszcze potrzebnymi do tego celu informacjami. Także rozwój techniki jest coraz szybszy, i
właśnie dlatego informacje, dane zdobyte teraz, jutro mogą być już przestarzałe. Z tego powodu
podejmowanie długoterminowych decyzji - dotyczących życia prywatnego, bądź też
funkcjonowania jakiegoś przedsiębiorstwa - będzie coraz trudniejsze. Widzimy więc, że dys-
ponując jedynie wiedzą, nie będzie można podejmować decyzji
CO TO JEST INTUICJA ?_______________________________ 17

dotyczących ani najbliższej, ani dalszej przyszłości. Dlatego eksperci zgadzają się co do tego, że w
przyszłości bardziej potrzebna będzie intuicja niż sam tylko rozum, gdyż w przeciwnym razie wzrastać
stać będzie nie tylko ilość błędnych decyzji, ale także błędne decyzje pociągną za sobą coraz bardziej
katastrofalne skutki.

NOWOCZESNE ŻYCIA A INTUICJA

Cywilizacja przyniosła nam nie tylko zalety. W ciągu minionych stuleci zatraciliśmy wiele zdolności
lub odwykliśmy od nich, ponieważ nie odpowiadały tendencjom epoki; chodzi tu szczególnie o takie
właściwości, które byłyby konieczne właśnie w naszym dzisiejszym nowoczesnym świecie. Weźmy na
przykład zdolności wrażliwego postrzegania, które obecnie służą już tylko intelektualnemu zrozumieniu
jakiejś sytuacji. Gdybyśmy byli w stanie spostrzegać nasze otoczenie wszystkimi zmysłami, o ileż pełniej
przebiegałoby nasze życie.
Intuicję posiada każdy człowiek - zanikała ona wprawdzie z biegiem lat, lecz nie znikła. Należy
koniecznie wiedzieć, że nie polega Ona na mniej lub bardziej szczęśliwych okolicznościach, które leżą
poza naszym wpływem. Nie jest także tym, co uważamy za szczęśliwy traf. Nieprawdą jest, że intuicję
posiadają tylko niektóre uprzywilejowane osoby. Każdy ją posiada, może się nią posługiwać, może robić
z niej użytek, intuicja jest bowiem częścią człowieka i należy do niego tak samo jak myślenie. Tak jak
wszystkie inne zdolności należy ją rozbudzić, rozwijać, szkolić i pielęgnować. Kto tak robi, może ją
włączać tak samo jak rozum. Przy odrobinie cierpliwości i przy pomocy pewnych ćwiczeń stłamszone
zdolności można na nowo uwolnić. Możesz rozszerzać swoją świadomość i udoskonalać swoje
postrzeganie, a wtedy w twoim życiu intuicja może zacząć działać.
Podstawowym warunkiem dla rozwoju intuicji jest zrozumiem. Że logiczna metoda rozumowania jest
tylko jedną z możliwości po postrzegania rzeczywistości. Jest ograniczona, gdyż rozum może po
18 Kurt Tepperwein

strzegąc tylko w sposób „linearny" i nie potrafi przyjmować kilku informacji równocześnie. Dlatego gdy
słuchasz tylko rozumem, przyjmujesz tylko część wiadomości. Jednak istnieje bardziej efektywna
możliwość, którą dysponuje każdy z nas - intuicja. Działa holistycznie nie: obejmuje wszystko,
wielowymiarowo i równocześnie]
Jesteśmy w stanie dokończyć nie tylko rozpoczęte słowo, ale nawet cale zdanie osoby, z którą
rozmawiamy. Na przykład przy zdaniu: „Na mostku stoi ka..." nie mamy problemu, aby uzupełnić je
słowem „kapitan". Jesteśmy również w stanie zinterpretować mimikę i gestykulację nieznanego nam
zupełnie człowieka, gdy odpowiada podanemu nam wcześniej kulturowemu wzorcowi. W ten sposób
możemy rozpoznać, czy na przykład nie czuje się dobrze w naszym towarzystwie, czy też rozmowa z
nami sprawia mu przyjemność. Takie spostrzeganie odbywa się nieświadomie - właśnie intuicyjnie.

OPTYMALNE POŁĄCZENIE INTUICJI I ROZUMU


Intuicja daje nam w istocie możliwość „wydobycia wszystkiego" z każdej sytuacji. To znaczy: na
pierwszy rzut oka rozpoznajesz zaletę jakiejś informacji. Od razu znasz odpowiedzi na pytania:
•Jak tę informację mogę najlepiej wykorzystać w praktyce?
•Jak dzięki temu mogę szybciej osiągnąć sukces (zdobyć lepszą
pozycję, osiągnąć większy obrót, obniżyć koszty, zaoszczędzić na
podatkach, nawiązać kontakty...)?
•Jak dzięki temu mogę przyśpieszyć własny rozwój?
•Jak mogę się bardziej motywować, by zrozumienie wprowadzić
w czyn?
•Jakie wynikną z tego perspektywy na przyszłość?
•Jak ta informacja pomoże mi doprowadzić do poprawy sytuacji
(zawodowej lub prywatnej, finansowej...)?
Twoja intuicja może ci pomóc w każdej sytuacji. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej intuicyjnie
rozmawiasz tak, że twój rozmów-
CO TO JEST INTUICJA?________________________________19

uje to przez skórę, rozmawiasz, o ile można tak powiedzieć "podskórnie", wtedy twoje słowa docierają do
niego naprawdę -i to nie tylko do jego uszu. Dokładnie rozumie, co mówisz, i co z to rozumiesz. Na
sukces nie trzeba będzie czekać. Osiągniesz swoje cele bez straty czasu, ponieważ intuicyjnie wybierzesz
odpowiednie odpowiednie słowa. Jeśli pozwolisz swojej intuicji działać na twoją rzecz, co w
odpowiednim czasie znajdziesz się w odpowiednim miejscu, spostrzeżesz to, co odpowiednie, będziesz
mówił i czynił odpowiednie, rzeczy - i w ten sposób spowodujesz to, co odpowiednie. Intuicyjnie
będziesz wiedział, czy w danym momencie powinieneś być aktywny, czy też będzie lepiej jeszcze
poczekać. Będziesz wiedział, kiedy czas dojrzewa: dobre żniwo może zwozić ten, kto siał, gdy czasbył ku
temu właściwy.

Intuicję posiada każdy- ty także.


Rozwijaj swoje zdolności, stań
się tym, kim jesteś naprawdę.
¦te

INTUICJA JEST ZAUFANIEM


Małe dziecko ufa swojemu postrzeganiu i podąża za swoimi uczuciami . Jest spontaniczne, otwarte i
uczciwe. Najczęściej jednak jest lak jedynie do czasu, kiedy rodzice wpoją swojemu maleństwu, że na
pochwałę zasłuży tylko robiąc to, czego oni sobie życzą. Mała Anię nagradza się czekoladą, gdy pomimo
strachu nie płacze u dentysty. Natomiast za to, że nie je szpinaku, którego nie lubi, czeka ją kara. W ten
sposób człowiek już od dzieciństwa uczy się konformizmu i tłumienia swoich uczuć, a im częściej tak
robi, tym bardziej traci kontakt ze swoim prawdziwym ja, z samym sobą. W takim stopniu, w jakim
poddajemy się presji naszych rodziców, nauczycieli li i wychowawców, oddalamy się od siebie samych.
Nasze zdolności postrzegania maleją, gdyż kierujemy się utartymi wzorcami, trzy
20 Kurt Tepperwein

mamy się pozorów, o których zadecydowali inni ludzie, pozwalamy się wtłoczyć w przygotowany
schemat.
Tylko nieliczne dzieci są przez swoje otoczenie wspierane w tym, aby ufały sobie i podążały za swoją
własną prawdą, aby po prostu były tym, kim są. Niestety stanowczo za mało jest ludzi, którzy rze-
czywiście są sobą i żyją swoim prawdziwym życiem.
A jak to wygląda w twoim wypadku? Od intuicyjnej wiedzy, którą każdy z nas w sobie nosi, już od
dzieciństwa nas odzwyczajano i tłumiono ją. Zamiast podążać za własną wewnętrzną mądrością, wpojono
nam, że powinniśmy kierować się tak zwanymi „faktami", niezależnie od tego, czy były one dla nas
dobre, czy nam się podobały, czy też nie. Do głowy nam nawet nie przyszło, aby w nie wątpić.
Dlatego nigdy nawet nie pomyśleliśmy o tym, że moglibyśmy zmienić te fakty za pomocą intuicji i
ukształtować je według naszych wyobrażeń - a tym samym nie być ofiarą faktów, lecz ich twórcą. Aby to
osiągnąć, musimy najpierw zrobić krok do tyłu. W tym celu konieczne będzie nauczenia się tego, czego
żeśmy się już oduczyli.

PODSTAWOWA WIEDZA O INTUICJI

2.Za ufać wewnętrznej prawdzie;


4.Zrozumieć, że cała wiedza i cała prawda są w nas;
6.Działać zgodnie z głosem intuicji.
Przyjmując rzeczy na rozum - jakbyś nic innego nie znał - nie jesteś przyzwyczajony do posługiwania
się intuicją. Wydaje ci się podejrzanym, być może nawet ryzykownym, uwierzenie w coś, czego nie
znasz. Wolisz nie ryzykować, ponieważ sądzisz, że w ten sposób nic złego się nie stanie. Ale jak
wyglądają rezultaty takiego sposobu postępowania? Krytyczne spojrzenie na swoją sytuację życiową, na
swoją przeszłość dowodzi, że twój rozum nie zawsze jest Tak bezbłędny, jak chciałbyś w to wierzyć.
Spisz więc po prostu niepowodzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
IEST INTUICJA?_________________________________ 21

porządź listę tych błędów, które popełniłeś, kierując się decyzją


powziętą rozumowo. Wykażesz tym śmiałość i odważysz się na pod-
próby pójścia nową drogą - decydowania o sobie, odkrycia
wewnętrznej prawdy, znalezienia dostępu do samego siebie. Dzięki
temu budzisz swoje intuicyjne moce, uczysz się coraz bardziej ufać
swojej intuicji. Twoje życie otrzyma inny wymiar. Przypatrz się swo-
jemu zestawieniu, a będzie ci lżej. Stań po stronie przeciwnej -
po stronie zwycięzców, tych, którzy odnoszą sukcesy! Co możesz
zyskać?
Swoja całościowość; Swoją wewnętrzną pewność;
• Swoją prawdziwą moc.
Zresztą decyzja podjęta na korzyść intuicji nie oznacza automatycznie-
sprzeciwu dla rozumu. Nie powinieneś się całkowicie od
niego odwracać. On także, odpowiednio używany, spełnia swoje
zadanie. Rozum może wyrażać intuicyjną mądrość, a nie musi jej -
jak dotychczas - tłumić. Rozum i intuicja mogą więc w pełni współ-
działać.
Najtrudniej jest rozwinąć zaufanie. Zaufanie oznacza przyjęcie
czegoś, zdanie się na , zdanie się na coś lub kogoś. Wielu ludziom przychodzi to
z trudem. Im częściej ktoś bywał rozczarowany, tym bardziej staje
|( nieufny. Zastanów się jednak, co oznacza rozczarowanie? Nie
jest to nic innego, jak złudzenie, któremu uległeś, a teraz się z niego
«otrząsasz". Nie będziesz już więcej doświadczał rozczarowań, jeśli
zaufasz swojej intuicji.
Możesz doświadczać omyłek, popełniać błędy - będziesz wyjątkowo
I OWO podatny na popełnianie błędów, jeśli będziesz uciekać do
pozornego bezpieczeństwa swojego rozumu. Twój rozum może ci
bowiem dostarczać całkiem przekonywających argumentów przeciwko
intuicji. Jedno spojrzenie na zestawienie dotyczące twoich
przeszłych „sukcesów" pokaże w jak nietrafne są to argumenty.
Czyż nie byłeś często przekonany o tym, że wszystkie przesłanki
zgadzają się? Jakie były rezultaty? Jak często myliłeś się ty bądź
twój rozum? Jak często sytuacja rozwijała się zupełnie inaczej, niż
22 Kurt Tepperwein

przewidywałeś, jak często wymykały ci się nici z rąk, jak często zaostrzał się problem? Zaakceptuj fakt,
że twoja intuicja zawsze ma rację! Zgódź się z tym i zrób coś, na co być może nie odważyłeś się nigdy w
swoim życiu.

ZAUFAJ SOBIE I SWOIM INTUICYJNYM MOŻLIWOŚCIOM

Zaufaj, nawet jeśli w to jeszcze nie wierzysz (lub nie możesz uwierzyć), ponieważ w tej chwili nie
masz jeszcze żadnego dowodu. Sam możesz doświadczyć tego, że to prawda: masz w sobie moc, która
zawsze ma rację, która twoją egzystencję może podnieść na inną płaszczyznę. Na końcu tej książki
znajdziesz dowód, którego wtedy już wcale nie będziesz potrzebować, ponieważ kierowany swoją in-
tuicją, będziesz wiedział, że:

Intuicja zawsze ma rację!Możesz nauczyć się trenować swoją zdolność postrzegania, swoje zrozumienie, a nawet swoje
zaufanie. Jest to sztuka. I tak jak każda sztuka, również intuicja może - przy odpowiednich zdolnościach
-rozwijać się poprzez ciągłe ćwiczenia. Uwierz mi, masz w sobie najlepsze przesłanki oraz zdolności
konieczne, by to rozwijać. Twój wkład nie jest duży: ćwiczenia, cierpliwość w stosunku do siebie i do
czasu.
Czy pamiętasz jeszcze historię stworzenia świata? Adam został stworzony na „podobieństwo Boga"; w
raju Bóg przemawia jeszcze bezpośrednio do Adama. Po wygnaniu z raju kończy się bezpośrednie
komunikowanie. Do potomka Adama, Abimeleka, Bóg przemawia już tylko we śnie; później do Jakuba
już tylko przez anioła we śnie; Józefowi, synowi Jakuba, pozostały już tylko sny, które sam musi
interpretować. Wreszcie egipski faraon pamięta sen, ale sam nie potrafi go już zinterpretować. A jak to
wygląda dzisiaj? Znajdu-
<) TO JEST INTUICJA?__________________________________23

jemy się na końcu słabnącego łańcucha komunikowania się. Wielu ludzi już wcale nie pamięta swoich
snów. A nawet jeśli je pamiętają, to nie potrafią znaleźć w nich żadnego sensu lub ich nie rozumieją.
Tak więc widzimy wyraźnie, że straciliśmy dostęp do naszej wewnętrznej wiedzy. Dlatego znajdź
drogę, znajdź ponownie drogę do
siebie, do swojego najgłębszego własnego ja:

Zaufaj sobie i swoim intuicyjnym zdolnościom.
Dzięki temu jesteś zawsze po stronie zwycięzców,
ponieważ intuicja zawsze ma rację.
*

POZAZMYSŁOWE
POSTRZEGANIE (PZP)

I
stnieje duża liczba form postrzegania, których nie sposób dowieść na drodze rozumowe, a które mimo to
istnieją:
•telepatia - przekazywanie myśli: Wyrażasz myśli innego człowieka.
•„jasnoczucie": Dokładnie „czujesz", gdy ktoś nie mówi prawdy;
czujesz, gdy coś się nie „zgadza".
•jasnowidzenie: „Widzisz", co właśnie dzieje się w innym miejscu,
lub „widzisz" charakter nieznanego ci człowieka.
•jasno słyszenie: Pewność; „wewnętrzny głos" lub „wewnętrzny
mistrz".
•prekognicja - przewidywanie: Poznajesz przyszłość, „przeżywasz"
sytuację, która dopiero wydarzy się, patrzysz w przyszłość.
•psychrometria - czytanie energii: Przedmiot „daje" ci informację
o jego właścicielu, na przykład o charakterze lub sytuacji życiowej
danej osoby. Jej wibracje przeniesione są na ten przedmiot.
• 24Kurt Tepperwein

•postrzeganie na odległość: Matka czuje na przykład, gdy z jej dziec


kiem coś się dzieje, chociaż nie ma go w pobliżu. Osoba kochają
ca czuje, gdy jej partnerowi dzieje się dobrze lub źle, nie widząc
go, ani nie słysząc.
•retrokognicja - widzenie wstecz: zdolność patrzenia w przeszłość,
możliwość wejścia we wcześniejsze życie - uaktywnianie doświad
czeń z czasu, którego nie można już sobie przypomnieć.
Czy przeżyłeś już coś podobnego, czy doświadczyłeś czegoś takiego lub czegoś porównywalnego? A
może kiedyś spełnił się jeden z twoich snów?
A może przypominasz sobie jakiegoś innego rodzaju „podszept", nagłą myśl lub podejrzane uczucie,
które powstrzymało cię przed jakimś zamiarem?
Czy kiedyś myślałeś o kimś konkretnym i tego samego dnia otrzymałeś od niego list lub może
zadzwonił kilka minut później? Czy spotkałeś tę osobę? I być może w miejscu dla was obojga niezwy-
kłym?
Czy poznałeś kiedyś człowieka i miałeś uczucie, że znasz go już bardzo długo lub bardzo dobrze? I czy
to wrażenie potwierdziło się później?
Czy miałeś kiedyś takie uczucie, że znajdujesz się poza własnym ciałem w innym miejscu? Albo czy
znasz to uczucie, kiedy wiesz, że w pobliżu ciebie ktoś się znajduje, mimo iż nie słyszałeś, ani nie
widziałeś żadnego człowieka?
Takie i inne doświadczenia należą do zakresu postrzegania poza zmysłowego. Jeśli się skoncentrujesz i
zastanowisz się nad tym, to na pewno przypomni ci się podobne przeżycie. Dowodzi to, że i ty
odczuwałeś już kiedyś istnienie i działanie swojego „trzeciego oka". Możliwe, że nie zdajesz sobie
sprawy, jakie zdolności w tobie drzemią, ponieważ twoje postrzeganie nie było jeszcze w pełni świadome.
Takie i inne zdolności możesz wzmocnić: jesteś bowiem o wiele zdolniejszy i tkwi w tobie dużo
więcej, niż dotychczas przypuszcza-
l() JEST INTUICJA?___________________________________25

Nie sądź jednak, że nie jesteś do tego zdolny, tylko dlatego, że


możesz sobie przypomnieć takich sytuacji. Nie znaczy to, że
NIE
brakuje ci intuicyjnych predyspozycji. Przypuszczalnie nigdy nie
wracałeś uwagi na takie rzeczy, dlatego ci umknęły i nie wryły się
W pamięć.


Tkwi w tobie dużo więcej, niż przypuszczasz -rozwijaj swoje zdolności.

ZAPROSZENIE DO CHWILI

Chciałbym cię teraz zaprosić, abyś udał się ze mną do wnętrza tej właśnie chwili. Wyobraź sobie, że ta
chwila jest miejscem w tobie.
Zamknij oczy, otwórz drzwi do wnętrza i wejdź do swojego
jasnego świata wewnętrznego. Wyszukaj tam jakieś piękne miejsce
i rozgość się. Odczuj, jak odchodzi cały ten ciężar, jak uwalniasz
się od wszystkiego, co nie jest tą chwilą, jak całkowicie
unia cię tu i teraz. Uświadom sobie, jak dobrze czujesz się
w tej chwili.
W ogóle nie czujesz swojego ciała -jest tak, jakbyś już wcale ciała nie miał. W tej chwili jest całkiem
obojętne, czy jesteś młody czy stary, zdrowy czy chory. W tej chwili jesteś wieczny. Jesteś czystym
własnym ja. Jesteś u celu. Osiągnąłeś wszystko, co można osiągnąć w tym życiu, jesteś sobą. Jesteś
czystym własnym ja, wieczną teraźniejszością bez przeszłości i bez przyszłości. Jedyna rzeczywistość to:
Jestem.
Świat jest całkiem daleko, ja jednak jestem. Jestem czystym własnym ja. Spokojem w swoim wnętrzu.
Powracam wypełniony tym pokojem do swojego miejsca, do tu i teraz. W tej chwili jesteś całkowicie
sobą. I jeśli kiedykolwiek znowu będziesz chciał być wolny i po prostu chciałbyś być, to powróć do tej
chwili.
26 Kurt Tepperwein
KTO POSIADA INTUICJĘ?

N
a to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto: każdy człowiek wiek posiada intuicję, dysponuje
intuicyjnym potencjałem. Wszyscy to znamy: nawiedzają nas dziwne przeczucia, mamy dobre lub złe
uczucie, podążamy za wewnętrznym głosem, w określonych sytuacjach lub przy pewnych wyobrażeniach
mamy wyraźne odczucia cielesne. Na ten intuicyjny potencjał, który każdy z nas ma, większość ludzi nie
zwraca odpowiedniej uwagi, wielu go stale zaniedbuje, albo tłumi i odrzuca jako bezsens. Każdy człowiek
posiada zdolności i wiedzę, by móc w dowolnej sytuacji podjąć prawidłową decyzję i rozwiązać każdy
trudny problem. Szkoda jedynie, że tak mało ludzi korzysta z tego potencjału.
Postrzeganie odgrywa przy intuicji bardzo ważną rolę. Istnieją dwa rodzaje postrzegania: świadome i
intuicyjne. Każdy z nas ma swój własny, indywidualny sposób przyjmowania wrażeń, traktowania
sytuacji i wspomnień. Świadome postrzeganie odbywa się poprzez rozum i ujmujemy je w słowa. Taka
werbalizacja daje nam pewność i ufność, ponieważ nauczyliśmy się tego już jako małe dzieci. W ten
sposób „przerabiamy" wszystko, co przyjmujemy świadomie za pomocą naszych pięciu zmysłów, co
widzimy, wąchamy, czujemy, słyszymy i smakujemy.
Inaczej jest z intuicyjnym postrzeganiem: odbywa się na płaszczyźnie nie energetycznej i holistycznej.
Wiedzę intuicyjną trudno jest ująć w słowa, ponieważ nie możemy jej zobaczyć, usłyszeć czy też wyczuć
- i w tym tkwi największa trudność dla współczesnego człowieka: jak może nabrać zaufania do czegoś,
czego nie może ująć, a nawet pojąć. Jak ma mieć zaufanie do czegoś, czego nie może odebrać chociażby
jednym ze swoich pięciu zmysłów?
Niektórzy ludzie mogliby mi teraz zarzucić, że oni w ogóle nie posiadają intuicyjnej wiedzy. Dlatego
wciąż podkreślam i powtarzam:
CO TO JEST INTUICJA ? 27

KAŻDY CZŁOWIEK MA PREDYSPOZYCJE DO INTUICJI


Kto jednak nie ćwiczy tej zdolności, ten nie znajdzie do niej dojścia , ten nie będzie mógł z niej korzystać.
Dlaczego sztangista ma silne mięśnie? Ponieważ ćwiczy. Czy kiedyś zadałeś sobie pytanie, dlaczego
rozum funkcjonuje tak dobrze? Ponieważ ciągle z niego korzystamy. Dlaczego umysł jest tak wysoko
ceniony? Ponieważ dla wieku ludzi ma on duże znaczenie. Co stoi na przeszkodzie, aby to zmienić?
By dopuścić do głosu intuicję, trzeba innego nastawienia. Bez nacisku zewnętrznych okoliczności,
człowiek zmienia się bardzo powoli, ponieważ nie ma konieczności zmuszającej do wysiłku.
Spontaniczna wewnętrzna zmiana wywoływana jest najczęściej tylko przez nadzwyczajną sytuację: ten,
kto znajduje się w ciężkim położeniu, największym niebezpieczeństwie, ten, kto musi podejmować życio-
wo ważne decyzje, doświadcza niespodzianie działania intuicji. Ale nie zawsze musi to być spektakularna
okazja, również celowe duchowe szkolenie może dokonać zmiany.
Dewiza Hansa-Jurgena brzmiała: „Wierzę w to, co widzę. Dla
mnie liczą się tylko fakty". Z takim nastawieniem szybko awansował
na stanowisko dyrektora. Wydawało się, że jego jednoznaczne
stanowisko się sprawdza. Dzięki zatrudnionym przez siebie specjalistom
do spraw marketingu zawsze wyprzedzał o krok konkurencję
potrafił ulokować swoje produkty na rynku jako pierwsze. I ten
sukces potwierdzał jego racje. Pewnego dnia chodziło o ogromną
finansową inwestycję za granicą. Liczby i fakty były w porządku;
wszystko przemawiało za tym krokiem. Mimo to Hans-Jiirgen miał
niezwykłe, dziwne uczucie niepewności. Zlekceważył jednak to uczucie
Projekt został przeprowadzony - i okazał się niepowodzeniem.
Doprowadził firmę do krawędzi bankructwa i zmusił Hansa-Jurgena
do zmiany sposobu myślenia.
Intuicyjne postrzeganie, przekazywanie myśli na odległość lub zdolność przepowiadania wydarzeń,
które dopiero nastąpią - wszystko
26 Kurt Tepperwein

KTO POSIADA INTUICJĘ?

N
a to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto: każdy człowiek posiada intuicję, dysponuje intuicyjnym
potencjałem. Wszyscy to znamy: nawiedzają nas dziwne przeczucia, mamy dobre lub złe uczucie,
podążamy za wewnętrznym głosem, w określonych sytuacjach lub przy pewnych wyobrażeniach mamy
wyraźne odczucia cielesne. Na ten intuicyjny potencjał, który każdy z nas ma, większość ludzi nie zwraca
odpowiedniej uwagi, wielu go stale zaniedbuje, albo tłumi i odrzuca jako bezsens. Każdy człowiek
posiada zdolności i wiedzę, by móc w dowolnej sytuacji podjąć prawidłową decyzję i rozwiązać każdy
trudny problem. Szkoda jedynie, że tak mało ludzi korzysta z tego potencjału.
Postrzeganie odgrywa przy intuicji bardzo ważną rolę. Istnieją dwa rodzaje postrzegania: świadome i
intuicyjne. Każdy z nas ma swój własny, indywidualny sposób przyjmowania wrażeń, traktowania
sytuacji i wspomnień. Świadome postrzeganie odbywa się poprzez rozum i ujmujemy je w słowa. Taka
werbalizacja daje nam pewność i ufność, ponieważ nauczyliśmy się tego już jako małe dzieci. W ten
sposób „przerabiamy" wszystko, co przyjmujemy świadomie za pomocą naszych pięciu zmysłów, co
widzimy, wąchamy, czujemy, słyszymy i smakujemy.
Inaczej jest z intuicyjnym postrzeganiem: odbywa się na płaszczyźnie nie energetycznej i holistycznej.
Wiedzę intuicyjną trudno jest ująć w słowa, ponieważ nie możemy jej zobaczyć, usłyszeć czy też wyczuć
- i w tym tkwi największa trudność dla współczesnego człowieka: jak może nabrać zaufania do czegoś,
czego nie może ująć, a nawet pojąć. Jak ma mieć zaufanie do czegoś, czego nie może odebrać chociażby
jednym ze swoich pięciu zmysłów?
Niektórzy ludzie mogliby mi teraz zarzucić, że oni w ogóle nie posiadają intuicyjnej wiedzy. Dlatego
wciąż podkreślam i powtarzam:
I
CO TO JEST INTUICJA?__________________________________27

KAŻDY CZŁOWIEK MA PREDYSPOZYCJE DO INTUICJI


Kto jednak nie ćwiczy tej zdolności, ten nie znajdzie do niej dojścia, ten nie będzie mógł z niej
korzystać. Dlaczego sztangista ma silne mięśnie? Ponieważ ćwiczy. Czy kiedyś zadałeś sobie pytanie,
dlaczego rozum funkcjonuje tak dobrze? Ponieważ ciągle z niego korzystamy. Dlaczego umysł jest tak
wysoko ceniony? Ponieważ dla wieku ludzi ma on duże znaczenie. Co stoi na przeszkodzie, aby to
zmienić?
By dopuścić do głosu intuicję, trzeba innego nastawienia. Bez nacisku zewnętrznych okoliczności,
człowiek zmienia się bardzo powoli, ponieważ nie ma konieczności zmuszającej do wysiłku. Spon-
taniczna wewnętrzna zmiana wywoływana jest najczęściej tylko przez nadzwyczajną sytuację: ten, kto
znajduje się w ciężkim położeniu, największym niebezpieczeństwie, ten, kto musi podejmować życiowo
ważne decyzje, doświadcza niespodzianie działania intuicji. Ale nie zawsze musi to być spektakularna
okazja, również celowe duchowe szkolenie może dokonać zmiany.
Dewiza Hansa-Jiirgena brzmiała: „Wierzę w to, co widzę. Dla mnie liczą się tylko fakty". Z takim
nastawieniem szybko awansował na stanowisko dyrektora. Wydawało się, że jego jednoznaczne
stanowisko się sprawdza. Dzięki zatrudnionym przez siebie specjalistom do spraw marketingu zawsze
wyprzedzał o krok konkurencję, potrafił ulokować swoje produkty na rynku jako pierwsze. I ten sukces
potwierdzał jego racje. Pewnego dnia chodziło o ogromną finansową inwestycję za granicą. Liczby i fakty
były w porządku; wszystko przemawiało za tym krokiem. Mimo to Hans-Jurgen miał niezwykłe, dziwne
uczucie niepewności. Zlekceważył jednak to uczucie. Projekt został przeprowadzony - i okazał się
niepowodzeniem. Doprowadził firmę do krawędzi bankructwa i zmusił Hansa-Jurgena na do zmiany
sposobu myślenia.
Intuicyjne postrzeganie, przekazywanie myśli na odległość lub zdolność przepowiadania wydarzeń,
które dopiero nastąpią -wszystko
28 Kurt Tepperwein

to należy do zupełnie normalnych ludzkich zdolności. Ponieważ nie jesteśmy już tego
świadomi, nie potrafimy odpowiednio wykorzystać informacji, rozpoznać i interpretować
sygnałów. I tak pozwalamy naszemu życiu płynąć, nie wykorzystując potencjału, który w nas
jest.
*
Nadaj swojej intuicji nowe znaczenie:
Uwolnienie się od rozumu otwiera przed tobą
możliwości, których nie przeczuwasz.

CZY MOŻNA „TRENOWAĆ" INTUICJĘ?

I
ntuicja - „bezpośrednie pojmowanie rzeczywistości" - zawsze pozwala na podejmowanie trafnych decyzji.
Możesz tu zaoponować twierdząc, że trafne decyzje można podjąć także za pomocą logiki i jasnego
umysłu. Jednak istnieje tutaj zasadnicza różnica: decyzja intuicyjna „zgadza się" i to długoterminowo i we
wszystkich dziedzinach. Przypomnij sobie, jak często w swoim życiu musiałeś rewidować decyzje podjęte
rozumowo.

STWORZYĆ PODSTAWY

W ten sposób możesz obudzić swoją intuicję


Intuicja potrzebuje podstawowych przesłanek, by móc się rozwijać. Wiele zależy od naszego
nastawienia, od naszych myśli, przesądów, których często nie jesteśmy świadomi. Dlatego sprawdź, jakie
CO TO JEST INTUICJA ?__________________________________29

jest naprawdę twoje nastawienie do intuicji. Możliwe, że dopiero teraz uświadomisz sobie swoją
antyintuicyjną postawę. Jeśli twoje osobiste nastawienie do intuicji, twoje wątpliwości, nieufność
przeszkadza ci w rozwoju twoich intuicyjnych mocy, znajdź tego przyczyny i zmień swoje nastawienie.
O ile chciałbyś rozwinąć swój potencjał:
•Uświadom sobie swoje nastawienie do intuicji. Czy jesteś scep
tyczny, gdy ktoś mówi o swoich zdolnościach intuicyjnych, czy
wątpisz, że istnieje intuicja, czy jesteś nieufny, gdy musisz zdać
się na swoje uczucia?
•Zdecyduj się na intuicję, daj jej miejsce w swoim życiu. Obdarz
swoją intuicję zaufaniem. Pozwól, by działała. Działaj sponta
nicznie, bez uprzedniego rozważania wszystkich za i przeciw.
•Pożegnaj się z myślą, że dobre jest tylko to, co jest rozsądne.
•Bądź raczej otwarty na przekonanie, że prawidłowe jest to, co się
zgadza - co współgra.
•Rozpoczynaj każdy dzień z pozytywnym nastawieniem, doszukuj
się w życiu przyjemnych stron, śmiej się częściej, pozwól, by
w twoim życiu rosła radość.
•Myśl pozytywnie. Pisz przez cały tydzień, o czym myślisz i wycią
gaj wnioski z tego, co zapisałeś. Nie narzekaj z powodu niepowo
dzeń, dostrzegaj każdy, nawet maleńki sukces. Nie utrudniaj so
bie życia takimi myślami, jak: „Nie potrafię tego", „Nigdy temu
nie podołam".
•Wzmacniaj swoją samoświadomość, poznaj siebie i swoją moc.
Nie przypadkowo ludzie wierzący w swoją intuicję są świadomi
siebie i ufają swojej wewnętrznej pewności; są wewnętrznie wolni
i nienależni i mają pozytywną postawę zasadniczą. Istnieją ludzie,
którzy są otwarci na zmiany, nie boją się żadnych zmian, nie
pozwalają wtłoczyć się w utarte normy i sposoby zachowania.
Mówiąc krótko: są to ludzie, którzy bazują na swoich zdolno
ściach i dlatego nie odczuwają większego lęku przed nieznanym,
których potrzeba bezpieczeństwa nie wyklucza już na samym po
czątku każdej nowej idei jako ryzykownej.
• 30Kurt Tepperwein
• Uwierz w to, że twoja intuicja zna nie tylko rozwiązania twoich
problemów czy odpowiedzi na twoje pytania, lecz zna idealne
rozwiązanie i najlepszą odpowiedź.

ĆWICZENIE ŚWIADOMOŚCI

Naszą świadomość możemy skierować w trzech kierunkach. Tam, gdzie kierujemy naszą świadomość,
tam też kierujemy nasze życie:
•Możemy skierować naszą świadomość na negatywne rzeczy i wa
runki w świecie. Zobaczymy wówczas niesprawiedliwość, niena
wiść, zazdrość, strach, egoizm itp. Skutkiem takiego postępowa
nia jest przyjęcie przez naszą świadomość tych negatywnych
wibracji, które manifestują się w naszym życiu.
•Możemy naszą świadomość skierować na wiele pozytywnych rze
czy tego świata. Zobaczymy wtedy gotowość do pomocy, przy
jaźń, zrozumienie, wolność, którą się rozkoszujemy, naszą moc
i naszą możliwość zejścia w każdej chwili ze źle obranej drogi
i pójścia prawidłową drogą. Skutkiem takiej postawy świadomość
nasza przyjmuje pozytywne wibracje, które manifestują się w na
szym życiu.
•Możemy zapewne skierować naszą świadomość także na najwyż
szą zasadę, na twórczą prasiłę, na Boga. Wówczas nie patrzymy
na określoną formę, czas, przestrzeń czy miejsce, lecz naszą uwa
gę kierujemy już tylko na to, czego chce od nas życie. Pozostaje
my w stałej harmonii z biegiem życia i żyjemy życiem spełnionym.
Konieczność dalszych inkarnacji jest zbędna, wreszcie jesteśmy
wolni od losu i żyjemy zgodnie z naszym przeznaczeniem w har
monii z wszechświatem.

OD PUSTKI MYŚLOWEJ DO DUCHOWEJ ŚWIADOMOŚCI

Zatroszcz się o korzystne warunki, aby twoja intuicja mogła się rozwijać.
CO TO JEST INTUICJA ? 31

•Zorientuj się, co ci przynosi ulgę: być może stan spokoju ducha,


chwila odpoczynku. Naucz uwalniać się od myśli, naucz się pustki
myślowej. Gdy to osiągniesz, możesz zrobić już następny krok:
•Uwolnienie się od Ja i zjednoczenie z wszechogarniającą rzeczy
wistością. Dzięki temu dojdziesz do duchowej świadomości.
•Znajdź stan „bycia jednym" z sobą i ze światem.

TRENING, TRENING, TRENING

Wykorzystuj każdą okazję do osobistego treningu intuicji.


•Zapytaj siebie, kto dzwoni, od kogo otrzymasz dzisiaj list i czy
będzie to dobra czy zła wiadomość.
•Wyczuj, która winda przyjedzie najpierw, którą trasą szybciej doj
dziesz do biura, jaka będzie jutro pogoda.
•Ćwicz podejmowanie szybkich decyzji na błahych rzeczach, na
przykład jaki posiłek zamówić na obiad, jakie buty dzisiaj włożyć.
•Pozwól „poprowadzić się" podczas szukania miejsca na parkingu.
•Wykonaj trening postrzegania: wyłącz głos telewizora i „zrozum"
sytuację, chociaż korzystasz już tylko ze swoich oczu.
•Opisz człowieka, którego właśnie zobaczyłeś na ulicy: wzrost,
ubranie, sylwetkę, kolor włosów, kolor oczu itp.
•A potem wyobraź sobie tego człowieka.
•Opisz człowieka, którego poznałeś i z którym tylko krótko roz
mawiałeś: nastrój, sytuację rodzinną, zawód, zainteresowania,
zdrowie itp.
•Stwierdź, w jaki sposób „uwidacznia się" twoja intuicja; czy na
przykład jako uczucie, jako obraz czy też słyszysz jakiś głos?
Inną. pomocą może tu być także sen na jawie. Wyświetl przed
swoim wewnętrznym okiem film i zobacz w nim jakąś przyszłą sytuację. Na przykład zawsze chciałeś
mieszkać i pracować we Włoszech. Wyobraź więc sobie, jak z włoskimi przyjaciółmi obchodzisz święta
w swoim mieszkaniu, jak w biurze rozmawiasz ze swoim przełożonym płynnie po włosku albo jak
wieczorami wychodzisz ze swoją rodziną, siedzisz na powietrzu i bawisz się. Niech to się dzieje,
32 Kurt Tepperwein

niech twoje myśli płyną swobodnie, daj wolną drogę swojej fantazji, a sam pozostań tylko obserwatorem.
Poczuj się jak w kinie i jak widz obserwuj swój osobisty film. Zobaczysz, że wydarzenia w twoim śnie na
jawie rozwijają własną dynamikę. Zwracaj przy tym także uwagę na swoje odczucia. Czy czujesz się
dobrze, czy jesteś zadowolony, a nawet szczęśliwy podczas oglądania swojego filmu? Czy czujesz, że
„wszystko gra"? Czy to rzeczywiście twoja droga? Takimi aktywnymi snami dajesz swojej intuicji
możliwość, by była aktywna i wpływała na twoje czyny.

INTUICJA I ROZUM
Siedzibą intuicji jest prawa półkula mózgu, która nazywana się także stroną „niemą", ponieważ nie
potrafi artykułować i wyrażać się werbalnie. Takie zdolności sytuują się w lewej półkuli, czyli tam, gdzie
ulokowany jest rozum. Logiczne myślenie składa się z szeregu pojedynczych kroków, wykonywanych po
kolei. Konieczne są to tego zarówno duchowy wysiłek, jak i określony zamiar. Największe sukcesy może
osiągnąć ten, kto zdoła równocześnie wykorzystać obie części mózgu. I wtedy istnieje możliwość
działania intuicji. Bezpośrednie ujęcie prawdy i rzeczywistości odbywa się niezależnie od świadomego
myślenia, od rozumu.
Intuicja pojawia się bardzo często wtedy, gdy rozum milczy, podczas przerwy w myśleniu, gdy rozum
nie wie, co dalej. W takich sytuacjach ludzie często nagle „wpadają na pomysł". Takie nagłe olśnienie
pochodzi z nadświadomości i zostaje natychmiast rozpoznawalny jako prawdziwy i odpowiedni. Czasami
intuicja jest uzupełnieniem rozumu. Całymi dniami analizujemy coś, zajmujemy się faktami i statystyką -
i nie dochodzimy do żadnego rozwiązania. I nagle, nieoczekiwanie przychodzi duchowy przełom:
zaiskrzyła idea, jest pomysł!
Być może też znalazłeś na drodze rozumowej jakieś dobre rozwiązanie, ale rozmyślając o nim, nie
odczuwasz wewnętrznego spokoju. Dlatego szukasz dalej i dochodzisz do innego wyniku, który jednoczy
intuicję z rozumem. Intuicja może zawładnąć rozumem.
CO TO JEST INTUICJA ?_________________________33

Trudno zidentyfikować intuicję, gdy ta tylko szybko przemknie przez naszą świadomość. Wtedy
pozostaje tylko wspomnienie - najczęściej w formie „właśnie już to wiedziałem..." Rozwiązanie wyda-
wało się być już uchwytne - podobne do płatka śniegu, który próbujemy złapać ręką: błyskawicznie
rozpuszcza się w dłoni. Tak też często dzieje się z intuicyjnym odczuciem. Jest tak bardzo blisko, a
jednocześnie tak daleko. Ale w przeciwieństwie do płatka śniegu, który rozpuszcza się bezpowrotnie,
intuicję możesz ponownie przywrócić. Stwórz po prostu znowu sytuację, w której pojawiła się intuicja.
Wpraw się znowu w taki sam nastrój, ponów te same myśli -w ten sposób znowu możesz stworzyć stan
intuicyjny.
Intuicyjne pojmowanie - energetyczne i holistyczne - prowadzi do bezpośredniego zrozumienia,
którego zasięg jest obszerny i nieograniczony. Może nas prowadzić przez wszystkie granice do „myślenia
uniwersalnego" - głównej cechy oświecenia.
*
Intuicja i rozum mogą się uzupełniać. Chodzi o to, co bardziej trenujesz.

NASZ POTENCJAŁ JEST WIĘKSZY NIŻ


MYŚLISZ

Z
pewnością wiesz, że każdy człowiek ma indywidualną podświadomość. Ale czy wiedziałeś także, że
wszyscy ludzie i wszystkie kultury - czy szukasz w Afryce, Azji czy też na południowym Pacyfiku -
posiadają pewne wspólne pierwotne doświadczenie? nie? Trudno również uwierzyć, że we wszystkich
mitach ziemia opisywana jest w podobny sposób, i to tak, jak wyglądała w CZASACH,
34 Kurt Tepperwein

gdy na ziemi nie było jeszcze człowieka. Jeszcze bardziej zadziwiające, że opisy te nawet obecnie z
naukowego punktu widzenia uważa się za trafne. Mamy tutaj przekonujący dowód na istnienie wspólnej
podświadomości, która łączy wszystkich ludzi wszystkich epok i odnosi się do prastarej i uniwersalnej
formy myślowej ludzkości, a jej treści znane są każdemu. Nie ma żadnego znaczenia, czy chodzi o
amerykańskiego przemysłowca, tybetańskiego mnicha czy też o południowoamerykańskiego chłopa -
wszyscy ludzie, niezależnie od stanu, wieku, religii, rasy czy epoki są podłączeni do owej uniwersalnej
podświadomości. Można to uważać za ogólną duchową podstawę ponadosobowej natury. Każdy
noworodek, zanim jeszcze zacznie mówić, już posiada tę prawiedzę i zna porządek świata.
Psychoanalityk C.G. Jung zdołał wykazać, że wszędzie można spotkać pewne uniwersalne wzorce
myślowe i nazwał je archetypami. Wynika stąd, że każdy człowiek posiada niesamowity potencjał wiedzy
i doświadczenia. Zdolności intuicyjne opierają się na bezpośrednim związku między świadomością i
archetypami, które umożliwiają sensowną interpretację doświadczeń i inicjowanie w każdej danej chwili
prawidłowych impulsów myślowych. Kto korzysta z tych zdolności, jest w stanie rzeczywiście pojąć i
zrozumieć, co się dzieje na świecie. Może przewidzieć nadchodzące wydarzenia, odkryć możliwości i
szansę.
Gdyby nasze życie i nasz świat były w innym stanie, lepiej wykorzystywalibyśmy ten potencjał.
Kluczem do tego bogatego skarbca w nas samych jest to, czego nam brakuje lub co zaginęło.

DLACZEGO ZADAWALAĆ SIĘ 15 PROCENTAMI?


Być może zaskoczy cię fakt, że nawet bardzo inteligentny człowiek wykorzystuje tylko około 15%
swoich umysłowych zdolności. Wyobraź sobie, że zwiedzasz halę fabryczną, gdzie produkuje się
samochody chody. W ogromnej tej hali pracuje tylko co piąta maszyna. Pytasz kierownika zakładu,
dlaczego tak się dzieje i dowiadujesz się, że wszystko
CO TO JEST INTUICJA ?_______________________________ j

kie maszyny są w doskonałym stanie, jednakże niektórych nie uruchomiono i dlatego się z nich nie
korzysta. Nie musisz się już więc zastanawiać, dlaczego firma niebawem idzie pod młotek.
Dlaczego ty również zadawalasz się jedynie ułamkiem swojej pojemności umysłowej? Czy nie
chciałbyś lepiej wykorzystać swojego umysłowego potencjału, obudzić niewykorzystane zdolności do po-
prawy swojego życia? Musisz się tylko nauczyć opanować swoje „myślowe narzędzie". Ma to jeszcze
inny, przyjemny skutek uboczny: będziesz w stanie podnieść swój iloraz inteligencji. Niech twoje myśli
nie idą starymi koleinami, rozwijaj własne myśli. Mogą to być pomysły zupełnie zwariowane - nie
szkodzi. Najważniejsze jest to, że twoje myślenie się rozszerza.
Mózg można trenować tak samo, jak mięśnie, wykonując odpowiednie ćwiczenia. Na przykład możesz
codziennie przed snem przypominać sobie pewne sytuacje ze wszystkimi szczegółami. Ponownie powróć
pod koniec tygodnia do tych wspomnień, które nagromadziły się w ciągu całego tygodnia. Powtórz to pod
koniec miesiąca. Możesz też samodzielnie tworzyć dla siebie gry myślowe. Postaw sobie jakieś zadanie
do rozwiązania, na przykład finansowanie podróży dookoła świata, albo w jaki sposób twoja niezamężna
ciotka mogłaby jednak znaleźć męża...
A oto ćwiczenie, które może uwolnić twój umysłowy potencjał. Nauczysz się przy tym myśleć już nie
linearnie - jak to miało miejsce do tej pory - lecz holistycznie.

ĆWICZENIE HOLISTYCZNEGO MYŚLENIA

Oddychaj i myśl równocześnie. Usiądź wygodnie - możesz także stać lub leżeć, w zależności od tego, w
jakiej pozycji czujesz się najlepiej (patrz rozdział 5). Zamknij oczy. A teraz oddychaj świadomie przez
nos do prawej strony swojego ciała. Przedstaw to sobie obrazowo. Zobacz swoim duchowym okiem, jak
oddech jako energia przepływa przez prawą stronę twojego ciała. Zobacz, jak strumień oddechu dociera
do twojej prawej strony mózgu. Ponownie*
6 Kurt Tepperwein

głęboko oddychaj - tym razem do lewej strony ciała. Jak się przy tym czujesz?
A teraz oddychaj przez usta. Czy odczuwasz wyraźnie, jak oddech przepływa przez daną stronę ciała?
Ponownie oddychaj przez usta, ale tym razem świadomie do obu stron swojego ciała. Co się zmienia? Co
odczuwasz? Czy już teraz spostrzegasz, o czym myślisz? Czy jest to umysł, brzuch czy też świadomość?
Oddychaj w ten sposób tak długo, jak chcesz. Ważne, aby każdy oddech wykonywany był całkowicie
świadomie i abyś podczas każdego oddechu czuł, co się w tobie dzieje, jak zmienia się twoja świadomość
twojego ciała, jak twoja świadomość rośnie i rozszerza się i jak zmienia się twoje myślenie.
Wczuwaj się w siebie, wsłuchuj się w siebie - pozwól wszystkim zmianom działać i nie mieszaj się do
tego z rozumem.
Przed zakończeniem każdego kolejnego ćwiczenia, zadaj sobie pytanie: „Jako kto myślę -jako
osobowość, umysł, ego, dusza, Jaźń?
Obserwuj, jak twoje życie zmienia się wraz ze zmianą twojego sposobu myślenia.

USUNĄĆ Z DROGI PRZESZKODY MYŚLOWE

Wszystko ułoży się lepiej, gdy stworzysz ku temu odpowiednie przesłanki. Łatwiej spacerować po
lesie, gdy leśniczy sprzątnie wszystkie drzewa, które zwaliły się podczas ostatniej wichury. Nie musisz
wtedy ich omijać, nie musisz przechodzić górą przez pnie, możesz za to bez przeszkód podążać swoją
drogą. Tak samo jest z intuicją.
Jeśli usuniesz ze swojej drogi wszystkie blokady i wszystkie przeszkody, twoja intuicja będzie mogła
swobodnie płynąć i lepiej się rozwijać. Dlatego rozmontuj wszystkie przeszkody, które ograniczają twoje
myślenie.
Zrozum, że swoje myśli bądź sam stworzyłeś, bądź przejąłeś je od innych ludzi. Od ciebie zależy, czy
chcesz usunąć te ograniczenia.
Gdy zrozumiesz i zaakceptujesz, że:
CO TO JEST INTUICJA?___________________________________37

•żaden problem nie jest niczym innym, jak nieakceptowaniem rze


czywistości;
•w rzeczywistości nigdy nie stoisz przed decyzją;
•osiągniesz cel koncentracji, gdy potrafisz się rzeczywiście skon
centrować;
wtedy nie będziesz się już bal wyjść poza myślenie i przekroczyć je. Wtedy nie będziesz już myślał, lecz:
•postrzegał, i to na płaszczyźnie energetycznej;
•rozwiązywał swoje zadania już nie przez rozmyślanie, lecz przez
świadomość;
•nie będziesz już ferował żadnych rozstrzygnięć, lecz podejmował
decyzje.
Możesz przekonać się, czy twoja decyzja jest słuszna, zadając swojej intuicji pytanie. Może tu być
pomocny test wahadełkiem lub rozszerzające świadomość otwarcie czakry korony (patrz s. 79 i n.).

Samo myślenie
jest słabą namiastką świadomości i znakiem braków w inteligencji.
Dlatego:
myśl i działaj wielowymiarowo.
Kontynuuj dwie rzeczy równocześnie.
Pozwól, by wiele rzeczy działo się równocześnie.

NIE MA KOMUNIKOWANIA SIĘ BEZ INTUICJI


Na przykładach komunikowania się chciałbym, aby stało się dla ciebie jasne, że posiadasz i codziennie
wykorzystujesz swoje zdolności intuicyjne. Jednym z najważniejszych środków komunikowania się jest
język. Powiesz być może, że język jest czymś powszechnym i nie godnym uwagi. Gdybyś jednak kiedyś
przeanalizował rozmowy, doszedłbyś do wniosku, że trafne rozumienie i bycie traf-
38 Kurt Tepperwein

nie zrozumianym graniczy prawie z cudem. Bez intuicji byłoby to absolutnie niemożliwe.
Przejdźmy do szczegółów. Dziecko stwierdza: „Tutaj jest zimno", a chodzi mu o to, żeby matka
zamknęła okno. Niekompletna wypowiedź - matka jednak intuicyjnie ogarnia całą sytuację i zamyka
okno.
Do wypowiedzi werbalnej dochodzą niewerbalne sygnały - intuicyjnie przekazane i intuicyjnie
odebrane: „Naturalnie, że cię kocham", mówi młoda kobieta i jednocześnie krzyżuje ręce na piersi.
Mężczyzna ma jednak wciąż wątpliwości, ponieważ (intuicyjnie) czuje odtrącenie, intuicyjnie spostrzega,
że wypowiedziane przez kobietę słowa nie współgrają z jej zachowaniem.
Bez intuicji nie zrozumielibyśmy prawidłowo praktycznie żadnego zdania. Czy widzisz już teraz, jak
często korzystasz ze swoich zdolności intuicyjnych? Być może dotychczas nie zdawałeś sobie z tego spra-
wy. Dzięki pracy z tą książką, możesz udoskonalić swoją moc postrzegania i poznać metody odprężania
się, pozwalające na otwarcie się na kosmiczną energię. Możesz dotrzeć do swojej głębi, pozwolić działać
swojej intuicji, by osiągnąć swoje cele i kształtować swoje życie na wszystkich płaszczyznach tak, by było
szczęśliwe i spełnione. Droga do twojej intuicji zaprowadzi cię do twojego własnego ja.

Rozpoznaj i korzystaj ze swego potencjału,


pracuj nad sobą, obudź w sobie geniusza!

TRZY PAMIĘCI

N
asza pamięć jest również o wiele obszerniejsza, niż przypuszczamy. Poznaj trzy rodzaje pamięci
człowieka:
CO TO JEST INTUICJA ?__________________________39
PIERWSZA PAMIĘĆ
Od chwili, w której umysł człowieka łączy się z ciałem, człowiek dzięki temu połączeniu staje
się świadomy wszystkich wydarzeń. W ten sposób zaczyna działać cielesna, materialna pamięć.
Nie pamięta się jedynie wydarzeń z pierwszych lat życia, ponieważ brakuje jeszcze umiejętności
i ćwiczeń do ich zapamiętywania. Co prawda przypominamy sobie pewne szczególne „wra-
żenia", jednak dopiero później wszystkie doświadczenia mogą być zgromadzone i przywołane do
pamięci, o ile trenuje się tę pamięć.

DRUGA PAMIĘĆ
Dzięki wszystkim inkarnacjom posiadamy subtelną pamięć ciała przyczynowego i tylko ona
umożliwia wspomnienia przeszłych wcieleń. Pamięć subtelna trwa aż do ostatniego wcielenia, a
więc dopóty, dopóki posiadamy ciało przyczynowe.
W pamięci tej zgromadzone są wydarzenia ze wszystkich inkarnacji i można je przywołać w
dowolnej chwili, pod tym wszakże warunkiem, że świadomość osiągnęła już odpowiednią
dojrzałość.

TRZECIA PAMIĘĆ
Ta pamięć jest niematerialna, wieczna i wszechogarniająca. Zawiera wszystkie informacje -
także przyszłe. Jest to pamięć wszechświata, pole informacyjne wszechświadomości (lub zbio-
rowej podświadomości); my zaś jesteśmy częścią tej pamięci. Wszystko, o czym ktokolwiek
pomyśli, wszystko, co kiedykolwiek się zdarzy, jest już w tej pamięci zgromadzone i wszystko
przy odpowiedniej dojrzałości można sobie „przypomnieć". Tu właśnie leży źródło intuicji,
dostępne dla każdego, kto jest na nią wyczulony.
40 Kurt Tepperwein

POBUDZANIE
WIELOWYMIAROWEJ
ŚWIADOMOŚCI

ODPRĘŻENIE
Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy w ciągłym stanie napięcia, że często
nawet nie dostrzegamy żadnej różnicy między napięciem a odprężeniem. Poniższe ćwiczenie
wskaże ci drogę do większego odprężenia.
Zadbaj o to, by ci nie przeszkadzano. Znajdź wygodną pozycję, niech ciał pozostanie w
bezruchu, oddychaj spokojnie i równomiernie.

OTWARCIE CZAKRY KORONY


Skoncentruj swoje postrzeganie ponad swoją głową, na zewnątrz ciała. Pozwól rozszerzać się
swojemu polu energii tak, aby wypełniło cały wszechświat. Jesteś we wszystkim, a wszystko jest
w tobie!

OSIĄGANIE ŚWIADOMOŚCI
Teraz skieruj swoją świadomość na określone pytanie, na zadanie, sytuację, dla których
szukasz rozwiązania. Niech twoje pytanie żegluje przez wszechświat, ty zaś czekaj, aż w twojej
świadomości pojawi się odpowiedź. Najczęściej następuje to w tej samej chwili, ale może
również trwać długo i wymagać większej liczby prób.
Uświadamiaj sobie przy tym każdą zmianę. Czekaj, aż będziesz jeszcze wiedział, na jakiej
częstotliwości rozpoznajesz odpowiedź.
CO TO JEST INTUICJA ?_________________________41

Przyjmuj to, co przychodzi, nie interpretując odpowiedzi. Odpowiedzią może być również
zrozumienie, że właściwa odpowiedź dotrze do twojej świadomości w późniejszym czasie, albo
że jeszcze jest za wcześnie na podjęcie decyzji.
Pozostań otwarty dla przekazów, jakie niesie życie. Będziesz coraz bardziej świadomy,
żywotny i opanowany.

SIEDEM ZASAD DROGI KU


SPEŁNIENIU

ZASADA 1: JA JESTEM JA
Dowiaduję się, kim jestem. Wiem, kim rzeczywiście jestem.

ZASADA 2: ZWIĄZEK MENTALNY ZE SWOIM JA


Wchodzę w styczność ze swoją Jaźnią na drodze medytacji lub treningu świadomości. Dzięki
temu moje „ciało mentalne" będzie „harmonijne". Oddziałuje to na moje ciało fizyczne.

ZASADA 3: JA JESTEM SAMYM SOBĄ


„Ja" wchodzę całkowicie do swojej Jaźni, jestem samym sobą, w całości jako „ja". Działa to
na mnie dopóty, dopóki jestem „w Jaźni".
42 Kurt Tepperwein

ZASADA 4:
TRANSFORMACJA NASTĘPUJE
DZIĘKI „PRZYPOMNIENIU SOBIE"
SWOJEJ PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI
Utożsamiam się z samym sobą, jestem w jedności z sobą i ze światem. Jeśli wejdę w ten stan głębiej
lub pozostanę w nim dłużej, doznam oświecenia, które pozostawi wspomnienie mojego dotknięcia
wieczności. Z czasem nauczę się w dowolnej chwili powracać do tego stanu świadomości, w którym
działa intuicja.

ZASADA 5: MOGĘ WEJŚĆ W STAN OŚWIECENIA

Dzięki temu, że mogę „przypomnieć" sobie wszelką wiedzę, zdrowieje moje ciało i potrafię uleczyć
innych ludzi tą jedną mocą. Jestem już oświecony, jednak jeszcze nie w całości i nie do końca, ponieważ
wciąż niezauważalnie gubię jedność.

ZASADA 6:
POZBYĆ SIĘ "JA"
BYĆ CAŁKOWICIE „SAMYM SOBĄ"

Doświadczam oświecenia, żyję jako oświecony, a moja samo identyfikacja „leczy" mnie na wszystkich
płaszczyznach.
W każdej chwili żyję „zgodnie" z samym sobą, spełniłem swoje zadanie.

ZASADA 7: ŻYCIE JAKO OSOBY SPEŁNIONEJ

Ponownie jestem w swoim naturalnym bycie. Żyję jako osoba spełniona i jestem gotów -jako mistrz -
przejąć zadanie tworzenia.
CO TO JEST INTUICJA?________________________________ 43

KONTEMPLACJA
Kontemplacja to zatopienie się w jedności z jakimś człowiekiem, rzeczą lub duchową wartością.
Prawdziwa kontemplacja wymaga wyciszenia myśli, naturalnego stanu umysłowego relaksu, wolności i
pokoju. Wyciszanie myśli można zacząć w kontemplacji działania, kierując swoją całkowitą uwagę na to,
co się robi. Dalszym krokiem może być radość z bezpośredniego doświadczania. Kto rozwinie zdolność
doświadczania także rzeczy nieprzyjemnych i takiego życia, w którym te rzeczy nie robią wrażenia, ten
może osiągnąć harmonię we wszystkim.
Jest to stan całkowitego uwolnienia od ja. Wciąż istnieje postrzeganie, lecz nie ma już postrzegającego.
Jest próżnia, nirwana. Kontemplacja jest powrotem do rzeczywistości ukrytej za wszelkim zjawiskiem.
Drogą do mistrzostwa jest poznanie, że teraz jesteś już doskonały.

PODSUMOWANIE
•Rozum jest tylko jedną z możliwości do postrzegania rzeczywi
stości.
•Dopiero postrzeganie poza pozornością otwiera nam prawdę
i rzeczywistość, prowadzi do wyższej świadomości.
•Intuicja jest „pomysłem", błyskiem myśli, przeczuciem.
•Intuicja zjawia się nieoczekiwanie, ale w odpowiedniej chwili.
•Intuicja jest naturalną zdolnością człowieka, którą można rozwi
jać i trenować.
•Intuicja działa holistycznie, a więc wszechstronnie i zawsze ma rację.
•Siedem zasad pomoże nam w osiągnięciu doskonałości.

CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?


46 Kurt Tepperwein

PRZEŁĄCZYĆ SIĘ
Z WIDZENIA NA POSTRZEGANIE

Z
anim w ogóle zaczynamy zajmować się jakąś sprawą, przeważnie mamy już niejasne - a czasem wręcz
bardzo konkretne - wyobrażenie, jak rozwinie się sytuacja, jak zachowa się jakiś człowiek. Wyobrażamy
sobie przebieg rozmowy, spotkania, dnia wakacji. Przeszkadzamy tym swojej intuicji. By móc zrozumieć
rzeczywistość, konieczne jest dojście do „wiedzy poza wiedzą".
Pierwszy krok w tym kierunku prowadzi nas do pozbycia się wszelkich wyobrażeń rzeczywistości,
które sami stworzyliśmy i które właśnie dlatego mogą być dość odległe od faktycznej rzeczywistości.
Prawdy, czyli tego, co rzeczywiste poza rzeczywistością, nie sposób poznać poprzez myślenie. Gdy uda
nam się uwolnić od myśli i wyobrażeń, możemy uzyskać „samotne serce", jak nazywa to Mistrz Eckhart.
W ten sposób stwarzamy warunki do zrozumienia wielowymiarowego znaczenia przekazów i informacji -
i to powinno stanowić nasz cel.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA


Jakże łatwo czasami mówimy: „Wszystko jest dobrze", ale często nawet sami nie wiemy, co naprawdę
przez to rozumiemy. Nie wiemy, dlaczego jest dobrze, co takie dobro może sprawić, dokąd zaprowadzi
nas fakt, że wszystko jest dobrze. Rozwijanie na płaszczyźnie wielowymiarowej każdej otrzymanej
informacji jest sztuką.
Oceniamy wszystko tylko rozumem, ponieważ nauczyliśmy się, że istnieje tylko to, co możemy pojąć
naszym umysłem i logicznie uzasadnić. Nawet nie zauważamy, jak bardzo nas to ogranicza, gdyż
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?________________________ 47

nie wiemy, jakie inne możliwości moglibyśmy do dyspozycji, gdybyśmy na przykład pozwolili działać
naszej intuicji. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia. Trzeba uwolnić nasz ograniczony, bo jednowy-
miarowy rozum od wielu zadań, do których nie dorósł. Rozum nic jest w stanie udzielać użytecznych
odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe - bardzo dobrze natomiast potrafi to intuicja.
Jeśli na przykład zapytasz swój rozum, czy powinieneś ożenić się z panną Prześliczną, to rozum
odpowie, że jest ładna, inteligentna i odziedziczy sporą sumkę -jest zatem odpowiednią partnerką. Jed-
nakże rozum nie może ci powiedzieć, czy panna Prześliczna faktycznie pasuje do ciebie, czy ty z nią
harmonizujesz, czy znajdziesz przy niej spełnienie i szczęście. Zadaj sobie pytanie, jaki kierunek studiów
powinieneś wybrać, a twój rozum zacznie wyliczać ci zalety poszczególnych kierunków studiów:
perspektywy zawodowe, widoki finansowe, możliwości kariery itd. Rozum nie powie ci jednak, jaki
zawód jest twoim rzeczywistym powołaniem.
Jak widać, rozum może oczywiście udzielać odpowiedzi, i odpowiedzi te mogą nawet być w danej
chwili słuszne, natomiast tracą słuszność, gdy chodzi o przyszłość. Rozum nie wie dzisiaj, jak będzie
wyglądała sytuacja na rynku pracy w czasie, gdy będziesz kończył studia. Nie wie także, w jakim
kierunku pójdzie z biegiem czasu rozwój panny Prześlicznej.
Z intuicją jest zupełnie inaczej. Polegając na intuicji, postrzegasz rzeczywistość bezpośrednio. W każdej
chwili możesz podłączyć się do wszechogarniającego pola informacyjnego wszechświadomości i
wykorzystać zgromadzone tam informacje, o zasięgu przekraczającym zresztą naszą wyobraźnię. Decyzje
podjęte intuicyjnie są trafne, ponieważ intuicja nie jest ograniczona; zawsze wie, co dla ciebie jest
odpowiednie, co dla ciebie jest korzystne - teraz i na przyszłość! Teraz kolejna zaleta: żyjesz z większą
prostotą, gdyż nie musisz gromadzić w pamięci wszystkich informacji, ani „uczyć się" w zwykłym tego
słowa znaczeniu. Jedyne, czego potrzebujesz, to wiedzieć, gdzie i jak znaleźć dojście do uniwersalnego
pola informacyjnego Stanie się to możliwe, kiedy tak wytrenujesz swoje
48 Kurt Tepperwein

postrzeganie, że w każdej chwili będziesz je mógł skierować na wybraną przez siebie sferę. Wtedy
będziesz wiedział, z kim, kiedy i o których sprawach rozmawiać.
Będziesz automatycznie wiedział, jak najlepiej wykonać i rozwiązać swoje zadania, które kontakty są
dla ciebie dobre, a kogo lepiej unikać. Intuicja poprowadzi cię bez konieczności zastanawiania się i
wyobrażania sobie czegoś wspaniałego. Zniknie potrzeba walki z problemami. Nie będziesz musiał
całymi dniami rozpamiętywać, czy starać się teraz o inne miejsce pracy, czy lepiej pozostać w swojej
firmie; czy swojemu bratu już dzisiaj wszystko wygarnąć, czy lepiej zaczekać do jutra. Intuicja
poprowadzi cię bez wątpienia do odpowiedniej chwili, do odpowiedniego miejsca i pozwoli ci odpo-
wiednio zadziałać lub przemówić. Intuicja daje ci to, czego potrzebujesz - niezależnie od tego, czy
dotyczy to spraw zawodowych, służbowych, czy też prywatnych.

ROZWIJAĆ INFORMACJE NA PŁASZCZYŹNIE


WIELOWYMIAROWEJ
Tak bardzo przyzwyczailiśmy się, by wierzyć wyłącznie w to, co możemy zobaczyć na własne oczy,
usłyszeć na własne uszy, dotknąć własnymi rękoma i powąchać nosem. Dlatego koncentrujemy się
przeważnie tylko na postrzeganiu zmysłowym, świadomej ocenie, świadomym słuchaniu. Jednocześnie
jednak zaniedbujemy inne, równie ważne zmysły.
By nauczyć się rozwijać informacje na płaszczyźnie wielowymiarowej, powinieneś spróbować robić
kilka rzeczy jednocześnie. Nie śpiesz się z tym ćwiczeniem i bądź cierpliwy. Zauważysz, że nie od razu
uda się działać wielowymiarowo. Jeśli na przykład zechcesz swoją uwagę zajętą widzeniem rozszerzyć
jeszcze na węch, zaniedbasz widzenie. Jednak przy pewnej wprawie ulepszysz swoją zdolność robienia
równocześnie wielu rzeczy.
Najlepiej rozpocznij próby od robienia dwóch rzeczy równolegle, co zresztą nie sprawi ci trudności.
Zacznij na przykład od
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?__________________49

patrzenia i słuchania, a potem dołącz do tego węch. Jednak zwracaj przy tym uwagę na to, abyś w chwili
dołączania kolejnej czynności nie „odsunął" swojej świadomości od poprzedniej. Z biegiem czasu
powinieneś dążyć do równoczesnego robienia następujących czynności:
•widzieć
•słyszeć
•wsłuchiwać się w siebie
•rozumieć
Co się zmienia w twojej świadomości, gdy jednocześnie postrzegasz te cztery procesy? Co to zmienia
w pojedynczym spostrzeżeniu zmysłowym? Czy potrafisz teraz lepiej słyszeć albo może szerzej
pojmować?

WZMACNIAĆ WIARĘ W SIEBIE


Wciąż mnie zadziwia, iloma niezwykłymi rzeczami ludzie się zajmują, a jak mało zajmują się tym, co
w ogóle jest najbardziej interesujące:

*
Zajęcie się samym sobą!
Zajęcie się samym sobą!

Przeprowadzisz największe i najbardziej spektakularne doświadczenie w swoim życiu, gdy odkryjesz


sam siebie, gdy przeżyjesz w sobie nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu i gdy poznasz istotę
tego, że jesteś. Odkrywaj sam siebie, poznawaj swoje własne ja. W ten sposób możesz rozwijać zaufanie
do siebie, do własnego ja - rozwijać wiarę w siebie. Przyjrzyj się sobie w porównaniu z cebulą: tak jak
ona, masz wiele powłok ochronnych, które całkowicie zakrywają i chronią twoje wnętrze. Jeśli będziesz
teraz zdejmował warstwę po warstwie, coraz bardziej odkrywał swoje wnętrze, to dojdziesz bliżej siebie
samego, odkryjesz swoją prawdziwi) istotę i możesz dotrzeć do swojego jądra.
50 Kurt Tepperwein

Przypuszczalnie będziesz zaskoczony, gdy podczas tej odkrywczej podróży okaże się, że widocznie już
wcześniej interesowałeś się podświadomie samym sobą, że coś cię inspirowało, by zająć się samym sobą.
Jednak nie byłeś tego świadom. Przypomnij sobie:
•Dlaczego kupiłeś tę książkę?
•Gdzie ją kupiłeś?
•W jakiej sytuacji się znajdowałeś?
•Co spowodowało, że sięgnąłeś po tę książkę?
•W jakim stanie świadomości byłeś w tamtej chwili?
•W jakim stanie świadomości jesteś teraz?
Czy czytasz po prostu słowo po słowie, czy raczej wchłaniasz treść tych słów? Jeśli zdajesz się bardziej
na treść, jeśli pojmujesz prawdziwy sens, dojdziesz do innej świadomości. Uwolnisz się od świadomości
dnia codziennego, od tego wszystkiego, co nazywamy warunkami życia, przebiegiem dnia, rutyną,
małymi i dużymi problemami codziennymi, troskami i radościami. Wraz z rozwojem wyższej
świadomości odczujesz w sobie gotowość rozpoczęcia czegoś całkiem nowego. Życia innego, niż to, które
wiodłeś do tej pory. Życia, które może być nieskończenie bogatsze, niż dotychczasowe, ponieważ już się
nie ograniczasz, ponieważ nie redukujesz już życia do jednostronnych informacji, lecz doświadczasz
wszystkiego wielowymiarowo i jednocześnie, a dzięki temu działasz intuicyjnie.


Przeżywaj tę zmianę,
doświadczaj każdego słowa, które czytasz,
rozwijaj swoje zdolności intuicyjne.

Powoduje to automatycznie, że twoje życie wypływa w całości z twojego wnętrza, z twojego
ja. Odkrywasz przy tym swój duchowy potencjał i zdolności, o posiadaniu których nieraz
marzyłeś. Odpoczywasz w sobie, w swoim wnętrzu. Doświadczenia, które przeprowadzasz,
pozwalają, by wzrastała w tobie pewność. Z dnia na dzień łatwiej ci o ufność, ponieważ ufasz
sam sobie.
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ? 51

Ludzie, którzy idą przez życie z wiarą we własne siły, znajdują się po stronie sukcesu. Są to ci ludzie,
których dotychczas podziwiałeś, ponieważ emanują spokojem, siłą i pewnością. Ludzie z charyzmą,
którzy mogą innych przyciągać i zachwycać. Ty także jesteś takim człowiekiem i ty również posiadasz w
sobie takie zdolności. Dlatego odkryj siebie samego, dawaj swojej intuicji coraz więcej przestrzeni dla
rozwoju, a w każdej chwili będziesz mógł na tych siłach polegać.

Trening świadomości
+ uwolnienie od ograniczeń spowodowanych rozumem = pierwszy krok do wiary w siebie
*

OTWORZYĆ TRZECIE OKO


Istnieje nie tylko to, co postrzegamy oczami, uszami, nosem, językiem czy dłońmi. Każda żywa istota
otoczona jest polem energii. Właśnie ze względu na to pole możliwy jest pomiar prawdziwego stanu
człowieka, zwierzęcia lub rośliny. Aury, bo tak to pole się określa, nie możemy zobaczyć zwykłym
wzrokiem, jednak technika fotografii kirlianowskiej umożliwia ujawnienie promieni, które wskazują na
stan żywej istoty. Wiadomo również, że poszczególne barwy aury wskazują na charakter człowieka. Nie
zobaczysz jednak czerwonej aury wokół kogoś wściekłego, przynajmniej nie oczami.
Jeśli postrzegasz „tylko" swoimi pięcioma zmysłami, być może przyjmiesz za dobrą monetę czyjeś
zapewnienie, że nigdy nie wpada w złość. Jeśli jednak potrafisz postrzegać Trzecim Okiem, widzisz jego
prawdziwy stan. Po kolorze jego aury poznasz, czy mówi prawdę, czy też jego słowa są kłamstwem.
Można nauczyć się kontrolować słowa, głos, a do pewnego stopnia także mowę ciała. Za pomocą
świadomego wysiłku woli nie sposób jednak sterować aurą Patrzącego Trzecim Okiem nie można
wprowadzić w błąd. Skoro patrzysz poza fasadę, to wiesz, jak rzeczy naprawdę się mają,
52 Kurt Tepperwein

Św. Bonawentura rozróżniał trzy rodzaje patrzenia, dzięki którym człowiek może dojść do poznania.
Za pomocą pierwszego może być postrzegana zewnętrzna przestrzeń, czas i wszystkie rzeczy związane z
naszym istnieniem. Nasze obecne pojmowanie życia bazuje prawie wyłącznie na tego rodzaju
postrzeganiu. Dlatego nasz wzrok ma ograniczone możliwości.
Sposób patrzenia rozumowy sięga dalej: otwiera nam królestwo filozofii i logiki. Tutaj jest świat
naszych wyobrażeń, tutaj powstają obrazy i pojęcia. Ale jeszcze dalej sięga patrzenie duchowe, które
pozwala nam poznać prawdę. Nie musimy ograniczać się do patrzenia tylko jednym lub dwojgiem oczu.
Możemy poszerzyć nasz wzrok i uczynić go tak rozległym, że aż nieograniczonym. Możemy postrzegać
naszymi duchowymi oczyma i dzięki temu doświadczać całkiem innych wymiarów ludzkiego istnienia.
Powróćmy do naszego przykładu cebuli: jądro cebuli odpowiada naszej głębokiej Jaźni, sercu naszego
duchowego bytu. Wokół niego owijają się pojedyncze warstwy osobowości, przy czym pierwsza warstwa
przedstawia doświadczenia, które zbiera małe dziecko. Czy pamiętasz? Dziecko ma najintensywniejszy
stosunek do duchowego, do prawdziwego ja. Z wiekiem wokół tego jądra owijamy wciąż nowe warstwy, i
tym bardziej oddalamy się od niego. Ten proces można jednak uczynić odwracalnym!
Aktywne Trzecie Oko przyczynia się do uwolnienia intuicji. Zapewne zapytasz teraz, jak można
otworzyć trzecie oko. Odbywa się to w następujący sposób: usiądź, skieruj swój wzrok na jakiś punkt i
utrzymaj ten stan. Patrząc bez przerwy na wybrane miejsce, dalej spokojnie oddychaj. Utrzymuj wzrok na
tym punkcie i odczuwaj, co się zmienia.
Dzięki koncentracji wzrokowej zmienia się przepływ energii. Nie płynie już przez oczy, gdyż w tej
chwili nie jest tam potrzebna. Uwolniona energia znajdzie raczej inną drogę i otworzy Trzecie oko, oko
duszy. Trzecie Oko znajduje się pośrodku czoła pomiędzy dwoma fizycznymi oczyma. Gdy strumieniowi
zamknie się odpływ, woda znajdzie jakiś inny wylot.
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?__________________53

Woda, podobnie jak energia, wybierają drogę najmniejszego oporu . Nie musisz więc wiele robić, aby
otworzyć swoje Trzecie Oko. Potrzebna jest tylko zmiana przepływu energii.
Gdy twoje Trzecie Oko zacznie już działać, trzeba mu będzie przede wszystkim poświęcić wiele uwagi.
Im więcej uwagi skierujesz na swoje Trzecie Oko, tym żywsze będzie i czujniejsze. Spostrzeżesz
jednocześnie, że twoje duchowe zdolności wciąż nabierają mocy.
Zamknij teraz oczy i z zamkniętymi oczyma skieruj wzrok na miejsce, gdzie Trzecie Oko się znajduje.
Gdy twój wewnętrzny wzrok zatrzyma się, to znaczy, że osiągnąłeś odpowiednie miejsce. Nastaw się na
ten punkt w środku czoła pomiędzy oczyma i całą swoją uwagę skieruj właśnie na to miejsce.
Jest to najlepszy sposób, by otworzyć Trzecie Oko.
Gdy po raz pierwszy będziesz postrzegał za pomocą Trzeciego Oka, odczujesz osobliwe uczucie:
będziesz mógł zobaczyć swoje myśli w przelatujących obrazach, trochę jak w kinie. Tyle, że dzisiaj
oglądasz film pod tytułem „Własne myśli", który sam wyprodukowałeś i wyreżyserowałeś.
Trzecim Okiem możesz nie tylko prześwietlić własną osobowość, ale także zyskujesz pewien ogólny
wgląd, rozpoznajesz to, co prawdziwe, ważne i istotne. Nie pozwolisz się oszukać powierzchownością,
nie dasz się olśnić pięknymi pozorami człowieka lub rzeczy.

*
Trzecie oko jest kanałem intuicji.
Naucz się postrzegać trzecim okiem,
a w przyszłości zawsze będziesz
podejmował trafne decyzje.
54 Kurt Tepperwein

PRZEKRACZAĆ GRANICE CZYLI


„UAKTYWNIAĆ WEWNĘTRZNY DUCHOWY
POTENCJAŁ"
Intuicja jest naturalną zdolnością człowieka. Nie musimy zatem uczyć się jej, musimy ją jedynie
ćwiczyć. Ściśle rzecz biorąc, nawet to nie jest konieczne, ponieważ wystarczy tylko przypomnieć sobie i
uświadomić sobie swoją wewnętrzną wiedzę. Najłatwiej uczynić to w spokoju, niejako nieumyślnie -
wystarczy skierować postrzeganie tylko na jeden punkt. Wielu z nas ma z tym trudności, ponieważ
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by każda nasza czynność miała jakiś cel i sens. Trzeba oczywiście
trochę poćwiczyć, zanim się uda taka bezzamiarowość.

SKOK KWANTOWY ŚWIADOMOŚCI CZYLI „ŚWIADOMOŚĆ DWUPŁASZCZYZNOWA"

Nasza świadomość jest wielowymiarowa, dlatego możemy równocześnie postrzegać wiele płaszczyzn.
Wyobraź sobie nurka. Gdy jego maska jest zanurzona w wodzie do połowy, nurek może spoglądać
zarówno pod wodę, jak i nad wodę, a nawet widzieć jednocześnie oba światy. Jest to stan, w którym
umysł przekracza granice świadomości, a jednak myśli, choć nieświadomie. Powstaje przez to uczucie
dużej wewnętrznej ufności i ogromnej pewności - a wszystko to jest wyrazem intuicji.
I ty posiadasz zdolności postrzegania wielowymiarowego. Jeśli twoje fizyczne zmysły są aktywne,
postrzegasz w sposób materialny. Swoją świadomość możesz także skierować na sferę energetyczną -i
postrzegać energetycznie. Dzięki takiej świadomości rozpoznasz, co jest i co będzie, będziesz mentalnie
przeżywał przyszłą sytuację. Również tę zdolność posiadasz, ale -ponieważ używasz bardzo rzadko bądź
nigdy - zdolność ta mniej lub bardziej marnieje.
Współczesne życie naznaczone jest przez aktywność i nerwowy pośpiech, przeciwieństwo spokoju i
opanowania. Spokój i opanowanie było kiedyś uważane za cnotę, a dzisiaj stało się luksusem. Ciągłe
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?__________________________55

bodźce zewnętrzne, stres, nadmierne potrzeby i stały brak czasu powodują, że większość ludzi jest w
stanie chronicznego przemęczenia. Prawie wcale nie znajdujesz czasu, by zregenerować swoje wewnętrz-
ne i zewnętrzne zmysły. Ten brak spokoju nie jest korzystny dla twojej intuicji, gdyż jest najlepiej się ja
odbiera w stanie odprężenia -dotyczy to szczególnie fazy początkowej, kiedy uczysz się ją uwalniać,
słuchać jej i rozumieć. Ale nie tylko intuicja może się lepiej rozwijać, gdy jesteś spokojniejszy i bardziej
zrównoważony. Jakość twojego życia poprawi się ogólnie, gdy spróbujesz zredukować stres i nerwowy
pośpiech, spróbujesz odprężyć się i udać się do swojego wnętrza. Jeśli mimo tego całego nerwowego
pośpiechu, nauczysz się uzyskiwać stan odprężenia, to kiedy tylko zechcesz będziesz w stanie wejść w
stan wyciszenia myśli. Umożliwi ci to potem kierowanie w dowolnej chwili swojej świadomości na
przyszłość i pozwoli, aby intuicja działała na twoją rzecz. Możesz już teraz duchem „zobaczyć" siebie w
takim zrelaksowanym stanie podczas decydującej rozmowy z szefem kadr. „Słyszysz" jego pytania i od
razu wiesz, jak się przygotować do tej rozmowy, która odbędzie się przecież dopiero w przyszłym
tygodniu. Albo „słyszysz", jak twój lekarz mówi, że wszystkie wyniki badań są w porządku i że możesz
spokojnie udać się w zaplanowaną podróż do Tybetu i przebywać na dużych wysokościach.
*
Wykorzystuj swój duchowy potencjał, a będziesz dokładnie wiedział,
kiedy będzie najlepszy czas
i gdzie odpowiednie miejsce dla twoich działań.
*

OD MAŁEJ OSOBOWOŚCI DO ŚWIADOMOŚCI MISTRZA

Jeśli chcesz pójść drogą duchową, powinieneś wiedzieć, że nic jest to po prostu inna droga, którą
możesz sobie znaleźć, czy też
56 Kurt Tepperwein

inny sposób życia. Droga duchowa jest w ogóle jedyną drogą, którą każdy kiedyś prędzej czy później
musi pójść. Jest to droga do samego siebie - droga, która prowadzi do domu. Zanim przekroczysz próg
swojej Jaźni, trzeba, abyś pozostawił swoje ego w szatni, ponieważ tutaj kończy się strefa „ja". Twoje „ja"
nie może ci już od tej chwili dalej towarzyszyć, ponieważ zdoła cię doprowadzić do twojego celu -
świadomości mistrza. Jeśli usuniesz „iluzję własnego ja", droga stanie się wolna. Dopiero wtedy możesz
uczynić ostatni krok. Możliwości „Ja" są bowiem ograniczone, natomiast możliwości nieograniczone są
do dyspozycji jedynie prawdziwej „jaźni". Dlatego jest tak ważne, abyś się z nią właśnie identyfikował.
Żadna droga nie może ominąć identyfikacji z Jaźnią.
Przypomnij sobie własną tożsamość, obudź swoją Jaźń, naucz się ją poznawać. Nie chodzi tylko o
osobiste przebudzenie, indywidualne cele i pragnienia - chodzi o obudzenie całości. Wciąż powinniśmy
sobie przypominać, że mamy w sobie ten potencjał i musimy go jedynie rozwijać.

MEDYTACJA JAKO DROGA DO ŚWIADOMOŚCI


MISTRZA
Zadbaj o odpowiednie otoczenie - spokojne pomieszczenie, w którym nikt ci nie przeszkadza i w
którym czujesz się dobrze. Jeśli na przykład przeszkadza ci światło, zapal świeczkę. Znajdź wygodną dla
siebie pozycję, rozluźnij pasek, krawat itp. Usiądź na krześle lub połóż się na tapczanie, zamknij oczy.
Oddychaj głęboko i spokojnie (patrz także rozdział 5).
Dojdziesz do świadomości mistrza poprzez przypomnienie. Przypomnij sobie, że jesteś mistrzem.
Zawsze byłeś mistrzem i zawsze mistrzem pozostaniesz. To jest rzeczywistość, twoja rzeczywistość. Ta
rzeczywistość poszła jedynie na jakiś czas w zapomnienie. Przyjąłeś założenie, że jesteś na właściwej
drodze i nie zauważyłeś, jak zgubiłeś swoją drogę. Teraz jednak wracasz - wracasz na swoją drogę. I znaj-
dujesz swojego mistrza w sobie, rozpoznajesz swoją prawdziwą istotę.
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?_____________________57

Twój mistrz czekał na ciebie. Jest tutaj dla ciebie, gotowy by móc się pojawić. Czeka tylko na to, byś ty
sam uwolnił się od „krążenia ja" wokół Jaźni. Nastąpi to, gdy tylko odejdziesz na bok - wtedy mistrz
będzie mógł się ujawnić. Zrób ten krok - teraz, w tej chwili.
Czy czujesz, jak przepełnia cię mistrz? Odczuwaj to, wyczuwaj, jak to wygląda głęboko w tobie.
Wszystko przedstawiaj sobie obrazowo, każdą zmianę obserwuj w formie dużego, jasnego obrazu, który
pojawia się przed twoim duchowym okiem, i całkowicie oddaj się temu uczuciu, które przy tym powstaje.
Zobacz mistrza w sobie jako światło, które pojawia się za twoim ja. Teraz możesz wyraźnie zrozumieć,
że pomiędzy tobą a twoim mistrzem stało tylko twoje ja. Pozwól świecić temu światłu i zobacz, że jest
coraz jaśniej. Zobacz, jak to światło przenika przez ciebie. Czujesz to i widzisz. Stopniowo sam stajesz się
światłem. Dzieje się w tobie coś wspaniałego: widzisz, jak twoja świadomość się rozświetla, jak stajesz
się rozświetloną świadomością -już jesteś tylko świetlistą świadomością.
Czujesz tę zmianę? Światło przenika przez całe twoje jestestwo. Jesteś światłem, jesteś rozświetloną
świadomością, jesteś świetlistą świadomością mistrza. Czy czujesz, co ta świetlista świadomość w tobie
uwalnia, co wywołuje? Zdrowie, szczęście, pokój, miłość, harmonię. Ustępuje wszelki ból. Ciało i dusza
mogą zostać uleczone, mogą być szczęśliwe i pełne, mogą w jasnym świetle stopić się w jedność.
•Co się w tobie teraz dzieje?
•Jakie poznanie staje się teraz twoim udziałem?
•Odczuj całkiem świadomie, jak stajesz się szczęśliwy, jak zmienia
się twoje ciało, jak zrastasz się z całością.
Spostrzegasz przekaz i uzyskujesz zrozumienie, którego potrzebujesz w tej właśnie chwili. Ból staje się
coraz mniejszy, coraz słabszy i stopniowo całkowicie ustępuje. Twoja świadomość poszerza się w takim
stopniu, w jakim zanika ból. Teraz wiesz także, dlaczego potrzebny był ci ten ból. Ale teraz wiesz
również, że już nic będzie ci potrzebny. Już go nie potrzebujesz. Dla twojej świadomości mistrza jest już
jasne, co należy zrobić. Wypełnia cię ogromna jasność
58 Kurt Tepperwein

i pewność. Pozwól, by to wrażenie na ciebie oddziaływało. Nie potrzebna jest przy tym twoja aktywność,
dzieje się to całkiem samoistnie. To, co się właśnie teraz dzieje, jest przypominaniem. Twoja prawdziwa
istota, twój mistrz, czeka na to, byś pozwolił mu teraz ujawnić się, pozwolił działać.
Wystąp z szeregu i żyj jako Ty sam. Teraz, w tej właśnie chwili, poczuj swój Wieczny Byt. Odczuwasz
siebie, jak kogoś, kim rzeczywiście jesteś. Rozumiesz, że z taką świadomością nie jest możliwe być
chorym lub nieszczęśliwym. Choroba i nieszczęście ustępują i znikają. Wszystko, co niezdrowe, oddala
się z twojego życia, z ciała, z partnerstwa, z wszystkich okoliczności życiowych. Jesteś zdrowy.
Uzdrawiaj wszystkie okoliczności życia - teraz. Twoja świadomość mistrza - a wiesz już, że ty sam nią
jesteś - leczy wszystko, na co skierujesz tę świadomość.
Pozostań w tym stanie, odczuwaj to uzdrawianie, poczuj, że będziesz zdrowy we wszystkich sferach
swojego bytu. A teraz bardzo powoli uwalniaj się od tego obrazu, od tego uczucia, i powróć do
codziennej świadomości, bądź znowu w pełni tu i teraz. Porywa cię uczucie szczęścia, poczucie tworzenia
całości, stapiania się z wszechświatem i światłem. Towarzyszy ci tak długo, jak tego chcesz.
Pozostań w świadomości mistrza... A gdy poczujesz, że światło w tobie staje się coraz słabsze, po
prostu powtórz tę medytację.
Gdy obudzisz w sobie świadomość mistrza, może się zdarzyć, że w twoim życiu nastąpią duże zmiany:
skończyć się mogą obecne koleiny twojego życia zawodowego, może zerwie się związek z twoim
partnerem. Być może będzie to bolesne i cię przestraszy, ale skoro taka zmiana następuje, to z pewnością
po to, by ci pomóc.
Takie zmiany wskazują mianowicie, że aby móc odnaleźć drogę do siebie samego, powinieneś
najpierw od czegoś w swoim życiu się uwolnić. Wejdziesz w nowe stadium swojego bytu; w stan, który
podaruje ci prawdziwe spełnienie i głębokie szczęście.
Świadomość mistrza nie jest stanem, w którym raz się jest, a za innym razem z niego wypada. Ważne,
że jesteś w zgodzie z mi-
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ? 59

mistrzem w sobie - i w zgodzie pozostajesz. Potem możesz rozszerzać świadomość mistrza, możesz wyjść
poza siebie i swoje ciało, możesz też wciągnąć w to innych ludzi. I nie ma przy tym znaczenia, czy osoby
te są obecne czy nie.
Pozwól, by twoja świadomość mistrza działała w bliźnich i dla bliźnich. Im więcej swojej świadomości
mistrza używasz wobec innych, tym bardziej wynosi ona w górę ciebie samego. Twoja świadomość staje
się dzięki temu coraz bardziej przejrzysta, ty zaś coraz szczęśliwszy. Wszystko, co czynisz dla innych
ludzi, oddziałuje także na ciebie samego. Jeśli uzdrawiasz innych, to w takim samym stopniu leczysz
siebie.
Zauważ, że reguła ta dotyczy zarówno tego, co pozytywne, jak i negatywne: cokolwiek uczynisz
innemu człowiekowi, zdarzy się i tobie!
Możesz być zdrowy pod każdym względem. Twoje ciało może wyzdrowieć, twoja dusza i twoje
okoliczności życiowe mogą zostać uzdrowione. Weź jako przykład swój zawód: świadomość mistrza w
tobie wie, czy jest to rzeczywiście odpowiednie dla ciebie zajęcie, czy czujesz ten „zew", to wewnętrzne
powołanie. Podążaj za tym wezwaniem, a osiągniesz sukces zawodowy i uzyskasz nowe zrozumienie,
prowadzące często do określonych następstw. W ten sposób będziesz w możności wprowadzić zmiany we
wszystkie dziedziny życia.
Dzięki ćwiczeniom możesz dalej pozostawać w świadomości mistrza. Uzdrawiaj siebie, uzdrawiaj swoje
środowisko, uzdrawiaj świat! Będziesz błogosławieństwem dla każdego, kto cię spotka. Łącz świadomość
mistrza nie tylko z jakimiś szczególnymi czynnościami, lecz włączaj ją także w życie codzienne, połącz ją
z całkiem banalnymi zajęciami, jak na przykład odkurzanie, jazda samochodem czy pisanie listów. W
każdą sytuację życia wchodź jako mistrz i pozostawaj w świadomości mistrza. Ćwicz stapianie swojej
świadomości ze świadomością innego człowieka. Myśl, czuj i przeżywaj sytuacje z perspektywy na
przykład swojego partnera. Jeśli to ci się uda, następny krok nie będzie trudny: będziesz wiedział, co
partner chce powiedzieć , zanim otworzy usta.
60 Kurt Tepperwein

Mała osobowość postrzega siebie jako ofiarę swoich myśli - nie potrafi ich kontrolować, ani nadawać
im określonego kierunku. Dlatego właśnie staje się „ofiarą" swoich myśli. Taka osobowość żyje
„niedbale" i wcześniej czy później życie ją za to ukarze, podobnie jak sąd karze niedbałe zachowania w
ruchu drogowym. Dojście do świadomości mistrza otwiera ci wiedzę, że TY jesteś mistrzem swoich
myśli: tobie podporządkowują się myśli.

Ty decydujesz, o czym myślisz! •

PORA NA PORZĄDKI!

Dużo łatwiej będziesz mógł urządzić na nowo swoje mieszkanie, gdy wprowadzisz tam najpierw
porządek, usuniesz rzeczy niepotrzebne, zaś pozostałe przedmioty oczyścisz i być może ustawisz je
inaczej - podobnie dzieje się również ze świadomością mistrza. Łatwiej uda ci się zrobić krok w kierunku
świadomości mistrza, gdy najpierw zaprowadzisz ład.
Twoje biurko, twoje mieszkanie, twój samochód - wszystko to mniej lub bardziej regularnie się sprząta.
Dlaczego nie zrobisz porządku w swoim umyśle? Przeprowadź mentalne porządki:
•Odrzuć wszystkie stare wzorce myślowe.
•Uwolnij się od poczucia winy.
•Odsuń wszystkie negatywne elementy, takie jak kompleksy niż
szości, zawiść, nieżyczliwość, zazdrość, agresję.
•Stwórz miejsce dla pozytywnych aspektów życia, jak optymizm,
miłość, sympatia, wiara w siebie, szacunek dla siebie samego.
•Stwórz nowy porządek.
•Brak radości, zły nastrój i smutek zastąp zachwytem, radością
życia i uśmiechem.
Aby nie pozostało to tylko w słowach, powinieneś utrwalić ten mentalny porządek na kartce papieru.
Zanotuj wszystko, co chcesz
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ? 61

zmienić i od czego się uwolnić. Rozważ każdy poszczególny punkt, pamiętaj o jego negatywnych
następstwach. Nie zapominaj przy tym o niszczących uczuciach, jak zawiść, nieżyczliwość, zazdrość.
Pozbądź się wszystkiego, co nie należy do ciebie. Uświadomiwszy sobie wszystkie pozycje ze swojej listy
i pozbywszy się ich w świadomy sposób, podrzyj kartkę i wyrzuć ją. W ten sposób żegnasz się ze
wszystkimi szkodliwymi elementami i wyrzucasz je ze swojego życia.
Teraz poświęć się tym cechom, które w przyszłości będą ważne dla twojego życia, a które teraz
wchodzą do twojej świadomości. Prawdopodobnie przyjmiesz tylko kilka nowych cech, gdyż wiele
pozytywnych elementów istniało już zawsze. Poświęciłeś im jednak zbyt mało uwagi, zostały wyparte i
pokryły się kurzem. Także tutaj sprawdzaj punkt po punkcie, łącz wspomnienia z poszczególnymi
cechami. Notuj swoje pozytywne cechy i umieść notatki w takim miejscu swojego mieszkania, na które
często pada twój wzrok. Z pewnością stwierdzisz, że efekt twojego porządkowania nadal pozostaje
widoczny i wciąż zapada w twoją świadomość -coraz głębiej i głębiej.
Postępując nadal w ten sposób, nie tylko będziesz się czuł coraz lepiej, ale twoje doświadczenia będą
coraz przyjemniejsze. Twoje życie stanie się bardziej spełnione, będziesz odnosił większe sukcesy,
zyskasz więcej energii i radości życia.

OD INTUICJI DO
SUPERINTUICJI

N
a czym polega różnica między intuicją a superintuicją? Dowiedzieliśmy się, że każdy człowiek posiada
intuicję, i że tę zdolność trzeba jedynie rozwinąć. Zrobiwszy to, możemy mentalnie przeżywać przyszłe
sytuacje, wiemy, kto do nas dzwoni, otrzymuje
62 Kurt Tepperwein
my informacje dokładnie w tej chwili, w którym są nam potrzebne. Intuicja pozwala nam zajrzeć za
fasadę, pozwala nam na podejmowanie właściwych decyzji. Intuicja przyczynia się do tego, że nasze
życie staje się prostsze, szczęśliwsze i bardziej spełnione.
Superintuicja jest rozszerzeniem intuicji-jest jej wzmocnieniem! Dzięki intuicji dowiadujesz się
wszystkiego, czego potrzebujesz, zaś te odpowiedzi często otrzymujesz dzięki zadanym pytaniom, nato-
miast superintuicja działa poprzez duchowe przewodnictwo. Gdy na przykład szukasz parkingu przed
teatrem, pytasz: „Czy mam skręcić w prawo? Czy mam skręcić w ulicę po lewej?" Twoja intuicja
każdorazowo poda ci prawidłową odpowiedź - będzie cię prowadzić krok po kroku. Natomiast
superintuicja prowadzi cię całkowicie automatycznie. Nie musisz więc już pytać: „W prawo, w lewo czy
prosto?" - prowadzony będziesz w sposób całkiem naturalny. Bez pytań i bez zastanawiania się wiesz, co
zrobić, aby wszystko udało się w sposób najlepszy z możliwych.
Superintuicja umożliwia także lepsze postrzeganie wydarzeń pozazmysłowych i metafizycznych.
Należy do tego na przykład prekognicja czy przewidywanie wydarzeń.
Od człowieka sukcesu oczekuje się, by wykorzystywał swój rozum i myślał logicznie, by rozumowo
uzasadniał swoje decyzje i aby były logicznie wykonalne. Nauka ostatnio dowiodła, że położenie akcentu
na sam umysł nie posunie już nas do przodu. Jednostronny trening lewej, racjonalnej półkuli mózgu, gdzie
usytuowane jest myślenie rozumowego i logika, uszkadza funkcje prawej półkuli mózgu, w której
umiejscowione są siły uczuciowe i intuicyjne. Wyniki badań naukowych dowodzą jednoznacznie, że sam
rozum jest bardzo ograniczony. Rozumowe ocenianie własnych zdolności nie zawsze wypada
prawidłowo. Na przykład stu studentom zadano pytanie, czy sądzą, że uda im się pozytywnie zaliczyć
semestr. Jedynie 59 odpowiedziało: „Tak". Parapsycholog, nie wprowadzony w szczegóły, uważał
natomiast, że 81 studentów zakończy semestr pomyślnie. W rzeczywistości semestr zaliczyło 75
studentów. Jak widać, sama wiedza nie wystarcza.
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?__________________________63

Zdolności intuicyjne przydają się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Im bardziej rozwinięta
jest twoja intuicja, tym bardziej spełnione staje się twoje życie i tym większe odnosisz sukcesy
zawodowe. Intuicja może działać, o ile twój umysł jest odprężony i wolny. Przeszkodami dla intuicji, a
tym bardziej dla superintuicji , są zwątpienie i sceptycyzm. Sportowiec, który nawet mentalnie nie potrafi
sobie wyobrazić zwycięstwa, który nie wierzy, że tkwią w nim ogromne siły i zdolności, nigdy nie
osiągnie zwycięstwa, nawet gdyby ćwiczył dwa razy tyle. Jego blokada znajduje się nie w sferze
fizycznej, lecz w uporze umysłu.
Superintuicja to życie w stałej obecności ducha. Dzięki intuicji potrzebne odpowiedzi otrzymujesz
najczęściej poprzez zadawane pytania. Superintuicja natomiast udziela ci ciągłej informacji odnośnie
wszystkiego, na co kierujesz właśnie swoją świadomość i czym się w danej chwili zajmujesz. Efektem
tego jest nieomylna „wewnętrzna pewność", która towarzyszy ci przez całe życie. Żyjesz na czwartym
stopniu intuicyjnej świadomości.

CZTERY PŁASZCZYZNY INTUICYJNEJ


ŚWIADOMOŚCI
1.Wykorzystuję w życiu tylko rozum, jestem realistą i nigdy nie
doświadczam intuicji świadomie.
3.Doświadczam intuicji tylko okazjonalnie, gdy przypadkowo poja
wia się wyciszenie myśli. Nigdy jednak wcześniej nie wiem, kiedy
to nastąpi i dlatego nie mogę skierować mojej intuicji na określo
ne pytanie czy zadanie.
6.W każdej chwili mogę wyciszyć swoje myśli i w ten sposób cał
kiem świadomie przejść na „odbiór". Odbieram intuicję w okre
ślonym celu, kierując przy tym swoją uwagę na konkretne pytania
i zadania.
8.Identyfikuję się ze świadomością i w ten sposób stale jestem
nastawiony na „odbiór" i duchową obecność. Żyję w intuicji
i z intuicją. Nie stawiając konkretnych, określonych pytań, wszystko
9. 64Kurt Tepperwein

we właściwej chwili przychodzi mi do głowy. W odpowiednim czasie znajduję się we właściwym


miejscu i mogę stosownie działać. Codziennie doświadczam, że intuicja już z samej swojej istoty wolna
jest od błędów. Dotyczy to także przewidywania kierunków rozwoju lub wydarzeń.

OBUDZIĆ DUCHOWEGO GIGANTA

Jeśli chcesz zrobić krok od intuicji do superintuicji, to ciągle powinieneś ćwiczyć swoją intuicję i
wykorzystywać ten potencjał, gdyż w ten sposób możesz uaktywnić w sobie duchowego giganta. Jeśli
staniesz się człowiekiem, jakim rzeczywiście jesteś, będziesz mógł przyjąć swoje duchowe dziedzictwo.
Pozwól, by twoja świadomość nie miała granic, by obudził się w tobie geniusz!
Musisz jedynie pamiętać, kim rzeczywiście jesteś. Uświadomisz sobie przy tym swoje zdolności i
swoją moc; zrozumiesz, że stale możesz korzystać z tego potencjału. Wciąż wzmacniaj swoją świadomość
tego, że to ty określasz, co być powinno - i tak się stanie! Ty sam jesteś twórcą swoich warunków życia.
Zrozum to całym sobą. Nie jesteś ofiarą nieszczęśliwych przypadków, przeciwnie - jesteś mistrzem.
Poznaj swoją prawdziwą wielkość, doświadczaj swoje własne ja i codziennie powtarzaj od nowa:

Świadomie kształtuję
dzieło stworzenia jako współtwórca.

MISJA TWORZENIA
Abyś mógł się chociaż trochę zorientować w niezliczonych możliwościach, chciałbym ci wskazać kilka
punktów misji tworzenia. Wybierz z nich i wprowadź do swojego życia najpierw tylko to, co do ciebie
przemawia.
CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ?__________________________65

Jednak ciągle powinieneś przeglądać poniższe zestawienie i sprawdzać, czy mógłbyś ponownie
skorzystać z tego lub innego punktu. Dzięki temu zaobserwujesz rozwój zachodzący w miarę upływu cza-
su uzyskujesz rozwój, zobaczysz, jakie robisz postępy.
•Żyję świadomie wciąż identyfikując się z samym sobą i dzięki
temu wkraczam w obfitość rzeczywistości.
•Wszystko zależy ode mnie, wszystko mogę świadomie wywołać, mogę
używać swojej energii świadomie i pozwalać jej działać, powstawać.
•Przejrzystość, radość, miłość, jasność, witalność, spełnienie, suk
ces, dobrobyt we wszystkich dziedzinach, uzdrowienie.
•Moim zadaniem jest spełnienie samego siebie.
•Przejmuję odpowiedzialność za całość.
•Spełniam się w tworzeniu jako współtwórca.
•Robię krok od chwili obecnej do bezczasowości i dzięki temu
starzenie przestaje mnie dotyczyć.
•Jestem wolny od karmy, gdyż tylko „Ja" ma karmę, ja zaś jednak
jestem swoją Jaźnią. Dzięki temu świadomie oddzieliłem się od
„koła ponownych narodzin".
•Poznaję i doświadczam, jestem oświecony i dlatego powróciłem
do prawdziwego życia.
•Niech wszystko się dzieje wielowymiarowo, jestem nieograniczo
nym, wszechogarniającym, twórczym potencjałem.
•Dzięki temu obudziłem w sobie duchowego giganta.
•Moje prawdziwe Jaźń staje się dla mnie każdego dnia coraz
bardziej świadoma.

PRZEGLĄD ZASOBÓW

Z
anim zaczniesz pracować nad rozwojem intuicji, powinieneś przeprowadzić przegląd swojej obecnej
sytuacji. Kim jesteś, gdzie jesteś, dokąd zmierzasz? Jeśli zrozumiesz, co w tobie tkwi,
66 Kurt Tepperwein

uświadomisz sobie swoją Jaźń! Odpowiedz na poniższe pytania w całkowitym spokoju, najlepiej
w formie pisemnej:

ŻYJĘ JAKO KTO?


•Z czym się identyfikuję?
•Jako kto myślę, czuję, mówię, działam?
•Co odczuwam jako część siebie? A co nie?

JAKIE MAM „WEWNĘTRZNE OBRAZY" (OBRAZY SIEBIE)?


•Czy cierpię na braki? Jakie?
•Czy posiadam świadomość dobrobytu?
•Czego się boję? Czego się obawiam?
•Na co mam nadzieję?
•Czego oczekuję?
•Czy to, co wiem/przeczuwam, wkrótce się wydarzy?

JAK ODCZUWAM WŁASNE ZDROWIE?


• Czy mam zakodowaną świadomość choroby czy świadomość
zdrowia?

KTO LUB CO „PROWADZI" MOJE ŻYCIE?


•Przypadek? Rozum? Intuicja?
•„Wydaję" decyzje, czy „podejmuję" decyzje?

CZY ŻYJĘ ZE ŚWIADOMOŚCIĄ SUKCESU?


•Czy uważam siebie za zwycięzcę?
•Gdzie oczekuję należnego mi sukcesu?
•A gdzie nie?
•_______________________________________________CO INTUICJA MOŻE ZDZIAŁAĆ? __ 67

•Dlaczego nie?
•Na co zdecydowałem się w swoim życiu nieodwołalnie?
•Na co decyduję się teraz nieodwołalnie?

CO OZNACZA DLA MNIE „SPEŁNIONE ŻYCIE"?

•Jak osiągam swoje spełnienie?


•Co muszę teraz zrobić, by wieść spełnione życie?

WTEDY, GDY ODCZUWAM NIEPEWNOŚĆ, ROBIĘ TEST ZA POMOCĄ


WAHADEŁKA
(patrz str. 227 i dalsze)

Jeśli staram się o to
by w każdej chwili żyć „harmonijnie",
to moje warunki życia też są harmonijne.

PODSUMOWANIE
•Do osiągnięcia wiedzy poza wiedzą dochodzimy przez uwolnie
nie się od rzeczywistości stworzonej przez nas samych.
•Umysł może widzieć tylko jednowymiarowo, dlatego decyzje po
dejmowane jedynie rozumowo są prawidłowe tylko do pewnego
stopnia.
•Poznaj samego siebie i wzmacniaj zaufanie do siebie, ponieważ
ludzie świadomi siebie są pewniejsi i swobodniejsi. Intuicja najlepiej
piej rozwija się na wolności.
• 68Kurt Tepperwein

•Trzecie Oko jest kanałem intuicji.


•Masz w sobie tak wiele duchowego potencjału, że możesz prze
kraczać (postawione przez siebie) granice. To, co niewyobrażal
ne, może stać się rzeczywistością.
•Naucz się odprężać - intuicja najlepiej rozwija się w spokoju i bez
uprzedzeń.
•Uporządkuj swój umysł, aby móc zrobić krok od małej osobowo
ści do świadomości mistrza.
•Raz osiągnąć świadomość mistrza to być w świadomości mistrza
już zawsze.
•Zrozum, że to ty jesteś mistrzem swoich myśli.
•Określ swój obecny punkt widzenia, zrób przegląd zasobów i ustal
cel.
•Tylko ten, kto ma cel, może go osiągnąć.
•Żyj zgodnie z misją tworzenia.

• TAK SIĘ BUDZI W SOBIE


GENIUSZA
0 Kurt Tepperwein

GENIUSZ A GENIALNOŚĆ

G
eniusz jest nieograniczoną mocą „Jaźni"; genialność jest przestrzenią między czystym duchem,
Najwyższą Świadomością, a człowiekiem jeszcze nierozwiniętym.
Genialność jest naszym umysłowym dziedzictwem, jest darem zrozumienia istoty rzeczy w każdej
sytuacji. Genialność nie jest przeznaczona jedynie dla wybranych i tak samo jak intuicja trzeba jej się
uczyć, a wystarczy ją sobie jedynie przypomnieć. Genialność i intuicja tworzą nierozerwalną całość i są
naturalną, wrodzoną częścią prawdziwej Jaźni.
To, co cię jeszcze powstrzymuje przed obudzeniem swojego geniuszu, to twoje ja. Ale gdy tylko zrobisz
krok od ja do Jaźni, twoja naturalna genialność będzie do twojej dyspozycji.
• Geniusz jest łącznikiem między Bogiem a człowiekiem.

CO SKŁADA SIĘ NA GENIALNOŚĆ?

Genialność składa się z dwóch procesów:


•Wewnętrzne oświecenie: jest to błyskawiczne poznanie własnej
prawdziwej natury. Wynikające z tego zdolności i moce są wszech
ogarniające i nieskończone.
•Pomoc bliźniemu: każdy człowiek powołany jest do budzenia
twórczej mocy prawdy i rzeczywistości w każdym bliźnim, aby ten
przypomniał sobie siebie samego i mógł odważyć się na zrobienie
kroku od ja do Jaźni. W ten sposób prawda i rzeczywistość rozpo
wszechnia się na świecie.
Wraz z obudzeniem genialności rozszerza się horyzont umysłowy. Wszędzie rozpoznajesz
rzeczywistość ukrytą za pozorami, po-
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA___________________71

poznajesz działanie praw duchowych jako skutek uniwersalnego porządku, w którym


umieszczona jest ludzka egzystencja. Posiadasz w pełni tę Jedyną Moc i dlatego możesz
korzystać z najpotężniejszej mocy wszechświata. Twoi bliźni czują, że osiągnąłeś już duchowa
płaszczyznę, do której zmierzałeś, że już tam mieszkasz, że tam jest twój dom.

CO GENIALNOŚĆ MOŻE ZDZIAŁAĆ?


Twoja genialność dba o to, abyś zawsze był w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i
mógł stosownie działać. Wypowiadasz odpowiednie słowa przy odpowiedniej okazji; milczysz,
gdy tak trzeba. Nie popełniasz błędów, postępujesz prawidłowo, i wszystko się zgadza. Wszystko
załatwiasz w całości i optymalnie. Nie znane są żadne reguły, według których działa geniusz. Co
jednak wiemy, to fakt, że geniusz kształtuje i poszerza istniejący porządek. Geniusz porusza
mądrość drzemiącą w każdym człowieku.

TRENING INTUICJI

INTUICJA TO SPOGLĄDANIE OCZYMA DUSZY


Rozumiejąc bezpośrednio to, co jest, było i będzie, przekraczamy granicę rozumu i dochodzimy
do „myślenia uniwersalnego". Nie jest to bynajmniej wzmocniona forma rozumowego myślenia,
do którego jesteśmy przyzwyczajeni. „Uniwersalne myślenie" bazuje raczej na naszych
intuicyjnych zdolnościach. A to daje nam możliwość podejmowania decyzji, które „współgrają"
- teraz i w przyszłości Im bardziej rozwijamy intuicję, im więcej przestrzeni dajemy my jej w
naszym życiu, im bardziej decyduje ona o naszym myśleniu
72 Kurt Tepperwein

i działaniu, tym bardziej jesteśmy spełnieni i szczęśliwi. Żyjąc dzięki mocy intuicji, możemy osiągnąć
mądrość.

Intuicja jest wolna od błędów. •

ROZWIJAĆ INTUICJĘ
Teraz jesteś już wewnętrznie przygotowany i chciałbyś rozwijać swoje zdolności. Powinieneś najpierw
znaleźć w swoim wnętrzu właściwy obszar, pozwalający wciąż na nowo pobudzać ten potencjał. Tak jak
w przypadku cebuli, człowiek także może usuwać jedną warstwę po drugiej, aby dotrzeć do jądra. Ma
wówczas cały swój potencjał do dyspozycji, uczy się, jak naprawdę wykorzystywać możliwości już w
nim istniejące i na tej drodze jest w stanie odnaleźć prawdziwe spełnienie i sukces.
Trzeba jednak mieć świadomość, że każda zmiana może prowadzić z początku do pewnych
nieprzyjemności. Trzeba usunąć stare wzorce myślowe, sposoby zachowań, przyzwyczajenia. Nie zawsze
przychodzi to z łatwością. Jeden z powodów, dla których się nie zmieniamy, to ten, że w ogóle nie
zauważamy wielu naszych sposobów zachowania, a to dlatego, iż już od bardzo dawna w ten sposób się
zachowujemy i w określony sposób myślimy. Intuicja jednak nie może działać, gdy uparcie trwamy przy
naszych przyzwyczajeniach; gdy myślimy, czujemy i działamy według sztywnych schematów. Ucz się
więc na nowo, filtruj wszystkie informacje i przekazy, wybieraj z nich to, co jest prawdą, a następnie
połącz to w jedną nową całość.
Wszelkie zrozumienie, które zdobywasz, może mieć sens tylko wtedy, gdy sam się zmieniasz. Każda
chwila oferuje jakąś szansę. Wykorzystaj ją, ponieważ się nie powtórzy. Szukaj własnej prawdy i podążaj
za nią. Jeśli tego nie robisz, otrzymujesz od losu korepetycje w różnych formach, na przykład w postaci
choroby czy niepowodzeniexxxx-
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 73

. Gdy ty się zmieniasz, zmieniają się także twoje warunki zycia i twoje życie.
Zdobądź się na odwagę, by dotrzeć do swojego wnętrza. Przejdź przez „bramę niepewności", przekrocz
postawione przez siebie granice, aby móc wykorzystać własne nieograniczone zdolności.
*
Uwolnij się od ograniczeń, ciasnoty, a także negatywnych i niszczących sposobów
myślenia. Zrób w swoim wnętrzu miejsce
dla boskiej iskry, poznaj praivdę poza tym, co widoczne:
uwolnij swoją intuicję,
zrób krok w kierunku spełnionej przyszłości.

MYŚL „PRAWOSTRONNIE"!
Nie chodzi tu bynajmniej o orientację polityczną, lecz o prawą stronę twojego mózgu, ponieważ nasze
zdolności rozmieszczone są po obu jego stronach. Lewą półkulą mózgu:
•myślisz logicznie, linearnie, analitycznie
•liczysz
•mówisz
•kontrolujesz myśli i czyny
•czytasz, piszesz, porządkujesz
•przypominasz sobie pojęcia, nazwiska
•uruchamiasz intelekt.
Lewą półkulą mózgu najlepiej się liczy, myśli, czyta, pisze, poznaje i analizuje skomplikowane stany
rzeczy. Tutaj odbywa się myślenie linearne i porządkowanie; tutaj znajduje się miejsce twojej pamięci do
faktów i zdobytej wiedzy.
74 Kurt Tepperwein

Naszą wiedzę określa nasza pamięć długo- i krótkotrwała. Mamy tu - podobnie jak w komputerze -
zgromadzone wszystko, co przeżyliśmy i czego doświadczyliśmy. Jeśli informacje skojarzymy pra-
widłowo, znajdziemy dojście do tej bazy danych. Dostęp do danych będzie także możliwy, gdy
pozwolimy wspomnieniom wspiąć się do obszaru świadomości. Wiadomo, że podczas hipnozy, podczas
medytacji lub w stanie skrajnego przerażenia, w obliczu śmierci lub w podobnych nadzwyczajnych
sytuacjach, dawno zapomniane rzeczy docierają do świadomości bardzo wyraźnie. Ludzie, którzy otarli
się o śmierć lub przeżyli śmierć kliniczną i powrócili do życia, widzieli - jak w filmie - przebieg całego
swojego życia.
Są to jednak sytuacje ekstremalne. Na co dzień wykorzystujemy myślenie obiektywne i racjonalne.
Wrażenia zmysłowe są odbierane, wprowadzane do pamięci i włączane do systemu. Powstają z tego
indywidualne sposoby zachowań, które na nasze życie wpływają i umożliwiają przeżycie. Poprzez
wychowanie i kulturę wpajano nam już od dzieciństwa, że w naszym życiu najważniejszy jest rozum. Za
pomocą rozumu - tak żeśmy się uczyli - możemy rozwiązać każdy problem i opanować dowolną sytuację.
W prawej półkuli mózgu:
•czujesz
•rozwijasz emocje
•mają siedzibę zdolności artystyczne
•rozpoznajesz w sposób obrazowy, symboliczny i równoczesny
•mają swoje miejsce sny i fantazje
•znajduje się pamięć do twarzy, sytuacji, uczuć (pamięć przestrzen
na)
•jest przestrzeń dla rozwoju duchowego.
W tej półkuli mózgu nie myślimy czynnie, lecz raczej biernie. Odczuwamy, podążamy za intuicyjnym
podszeptem, mamy przeczucia - wszystko, co twórcze i pomysłowe wypływa z tej półkuli. I nie tylko to:
poprzez prawą półkulę mózgu połączeni jesteśmy ze wspólną nieświadomością, skarbnicą doświadczeń
całej ludzkości. Wszystko, o czym ktokolwiek kiedykolwiek pomyślał lub pomyśli, jest tu dla nas
dostępne.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 75

Dla prawdziwie szczęśliwego i spełnionego życia konieczne jest współgranie obu półkul mózgowych.
Pisarz w lewej półkuli rozwija logiczny przebieg swojej powieści, w prawej zaś znajduje odpowiednie nie
słowa do wyrażenia uczuć, do przedstawienia sfery emocjonalnej. Menedżer „zgromadził" wszystkie
fakty, liczby i statystyki w lewej półkuli mózgowej. Decydujący projekt ulepszeń powstaje jednak dopiero
podczas urlopu, w fazie odprężenia, kiedy mógł popuścić wodze fantazji.
Połączenie lewej i prawej półkuli mózgowej pozwala nam stać się całością i dojść do pełnych,
kompletnych wyników. Dotyczy to nie tylko nauki i badań, gdzie konieczne są fakty i obserwacje empi-
ryczne. Jednak to intuicja powoduje przełomy i niesamowite odkrycia - ona jest tą iskrą, która pozwala
uruchomić czekający w gotowości silnik.
Dopiero gdy poznasz zdolności obu półkul i gdy doprowadzisz do ich równowagi, będziesz w stanie
prawidłowo i w pełni rozwijać swoje duchowe moce. Porównajmy mózg z komputerem - dysponujemy
oprogramowaniem, stanowiącym źródło o pojemności przekraczającej naszą wyobraźnię. O naszej
inteligencji rozstrzyga nie objętość mózgu, lecz połączenia komórek nerwowych w mózgu. W każdym
wieku połączenia te można wzbogacać - odbywa się to zresztą szybciej niż naturalne obumieranie
komórek. Widzisz więc, jakie tkwią w tobie ogromne możliwości.
Od każdego człowieka zależy, na ile rozwija i wykorzystuje ten potencjał, to swoje oprogramowanie.
Jeśli stworzysz w swoim życiu więcej przestrzeni dla intuicji, to zyskasz możliwość podejmowania
trafnych decyzji, rozwijania twórczych myśli i pomysłów, a także zdobycia wszechogarniającego
pojmowania. Nic więcej nie stoi na drodze do spełnienia twoich pragnień.
Jak wysoką pozycję zajmuje w naszym życiu rozsądek, możemy zaobserwować w naszym języku.
Zadajemy sobie pytanie, czy „rozsądnie" jest wydawać na urlop tak dużo pieniędzy, a osobie
nieszczęśliwie szczęśliwie zakochanej radzimy, aby była „rozsądna". Napominamy dzieci, by tłumiły
swoje spontaniczne odczucia i zachowywały się
76 Kurt Tepperwein

„rozsądnie". Ponieważ zbytnio przeceniamy naszą lewą półkulę, a w związku z tym korzystamy z niej w
nadmiarze, równocześnie nie wykorzystujemy wielu zdolności półkuli prawej. Naukowe testy wykazały
jednoznacznie, że korzystanie z mózgu wynika z naszych nawyków. Przez ciągłe korzystanie z naszej
lewej półkuli, zdolności prawej półkuli pozostają po prostu „na uboczu". Takie nieproporcjonalne
nadużywanie lewej półkuli powoduje, że odłogiem leży półkula prawa, siedziba naszych możliwości w
obszarze twórczych sił człowieka. Dość spojrzeć na stan naszego świata, aby to potwierdzić.
Możesz jednak nauczyć się, jak z powrotem uaktywnić tę ważną sferę i jak z niej znowu korzystać.
Człowiek został stworzony jako istota doskonała. Sami zaburzyliśmy równowagę - co nie odpowiada
projektowi twórczemu. Gdy jednak obie uzupełniające się półkule ponownie będą współpracować, znowu
osiągniemy przewidziany dla nas stan najwyższej świadomości. Wiąże się z tym też osiągnięcie
optymalnych zdolności umysłowych.
Abyś teraz w ogóle mógł sobie uświadomić istnienie prawej półkuli mózgu, powinieneś odłączyć
myślenie, rozum i doprowadzić się do wyciszenia, uwolnić się od wszystkiego, co cię obciąża.
Odczujesz - na początku być może tylko nieznacznie - istnienie prawej półkuli mózgu. Pozwól sobie i
wszystkim swoim zmysłom wyciszyć się, aby wsłuchać się w siebie. Będziesz mógł usłyszeć swój głos
wewnętrzny, głos swojego serca. Gdy uwolnisz swoją prawą stronę, czyli stronę odpowiedzialną za
intuicję, uczucia i wewnętrzną wiedzę, zdołasz wtedy przerosnąć granice, wewnątrz których wciąż tkwisz.
Wyobraź sobie, że używasz tylko jednej nogi. Co by się działo? Noga nieużywana byłaby coraz
słabsza, nastąpiłby zanik mięśni i zesztywnienie stawów. W końcu w ogóle nie mógłbyś już jej używać.
Druga noga byłaby za to przeciążona, co szybko spowodowałoby degenerację stawów i nasilające się
bóle. Nasze ruchliwość bardzo by się ograniczyła. Z powyższych względów, używanie jednej tylko nogi
nawet do głowy by nam nie przyszło. Gdy
jednak chodzi o mózg, to nawet nie zastanawiamy się nad tym, że korzystamy prawie wyłącznie
z jednej jego połowy, zamiast obu stronom pozwolić współdziałać. Nie pozwalamy sobie na
przerwy w myśleniu, nie przewidujemy nawet chwili odpoczynku dla naszych myślowych
urządzeń, nie słuchamy swojego wnętrza i zmuszamy samą lewą stronę mózgu do
niezmordowanej pracy na naszą rzecz. Tym sposobem żyjemy doprawdy bardzo jednostronnie -
jeszcze gorzej niż na jednej nodze! A skutkiem tego jest stres, który przy obecnym życiu staje się
coraz większym obciążeniem.
Lewa strona myśli analitycznie, według wzorów: „Tak/nie" lub „Jeśli..., to...", podczas gdy
prawa strona „myśli" całościowo i obejmuje wszystko równocześnie. Decyzje podjęte przez lewą
stronę nigdy nie wprowadzają pełnego szczęścia, ponieważ zawsze jakaś możliwość zostaje
pominięta. Takie decyzje wiążą się z poczuciem straty i rezygnacji. Decyzja za czymś zawiera
równocześnie decyzję przeciwko czemuś. Gdy natomiast jesteś całkowicie pewien i nie żal ci
innych możliwości, to z pewnością podjąłeś decyzję stroną prawą. Wiesz, że jesteś na właściwej
drodze. Nie masz żadnych wątpliwości, nie odczuwasz żalu, że musiałeś z czegoś zrezygnować -
przepełnia cię głęboka pewność i zadowolenie. Taka decyzja nie była następstwem intensywnego
myślenia, po prostu tam była: jednoznaczna, bez wątpliwości, bez żadnego „gdyby" i „ale".
Jak w przyszłości możesz lepiej używać prawej strony mózgu?
•Przełącz świadomość ze strony lewej - z logiki, na prawą - na
intuicję.
•Obudź w swoim życiu siły twórcze.
•Uwolnij się świadomie od rozumu, od logiki i zdaj się na intuicję
i na swoje uczucia.
•Poszerz swoje pole widzenia - postrzegaj holistycznie i redukuj
myślenie linearne.
W ten sposób możesz prawą półkulę mózgu całkowicie wprowadzić w swoje życie.
78 Kurt Tepperwein

CELOWO UWALNIAĆ ENERGIE


Istnieje wiele różnych możliwości uwalniania energii wszędzie tam, gdzie tylko chcesz.

Ćwiczenie oddechowe:
Ćwiczenia oddechowe stwarzają dobre możliwości. Dzięki nim aktywizujesz prawą stronę swojego
mózgu.
Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Oddychaj spokojnie i równomiernie przez otwarte usta.
Teraz skieruj swój oddech całkiem świadomie na prawo. Wyobrażaj sobie przy tym, jak wszystkie
twoje zdolności twórcze i emocjonalne zaopatrywane są w tlen, w energię. Odczuj, jak wypełniasz się
energią, jak rozszerza się twoja świadomość! Co się w tobie zmienia? Bez pośpiechu uświadom sobie
swoje odczucia. Potem znowu oddychaj całkiem normalnie.
A teraz pobudź do działania lewą stronę. Oddychaj świadomie na lewo - w racjonalną sferę swego
mózgu. Także tutaj odczuwasz, jak twój rozum, twój intelekt, twój zmysł porządkowania wzbogacane są
energią.
Odczuwaj, co się w tobie zmienia!
A teraz oddychaj całkowicie świadomie do obu stron mózgu. Oddychaj spokojnie, zobacz swoim
duchowym okiem, jak aktywizują się obie półkule. Czy możesz zauważyć przy tym jakąś zmianę? Czy
czujesz, jak docierasz do wszechogarniającego zrozumienia, jak twoja świadomość wciąż rośnie? Czy
czujesz harmonię i moc?
Możesz to działanie jeszcze wzmocnić, oddychając kolejno raz jedną, raz drugą dziurką nosa. Każdy
oddech wykonuj całkowicie świadomie. Prowadź oddech swoją świadomością. Nie musisz przy tym
zatykać sobie nosa.
Jeśli to ćwiczenie wykonujesz powoli i bardzo świadomie, będziesz mógł zaobserwować wyraźną
zmianę. Nie spiesz się, wczuwaj się w siebie, zauważaj wszystko, co się dzieje. Wyczuwaj to, zwracaj
uwagę na swoje uczucia i wszystkie zachodzące zmiany.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA____________________ 79

W ten sposób w każdej chwili możesz celowo włączać swoją prawą półkulę, pobudzać do działania i
pozwolić jej działać na twoją korzyść. Największy sukces osiągniesz wtedy, gdy obie półkule będą
współdziałać.

Ćwiczenie czakry: Otworzyć czakrę korony


Kolejną możliwością osiągania swobodnego przepływu energii jest praca z czakrami. Nauka o czakrach
jest prastarą wiedzą, mającą na celu uświadomienie ludziom całościowego charakteru ich jaźni. Słowo
„czakra" pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło" lub „wir mocy". Istnieje siedem takich wirów mocy, czyli
miejsc o podwyższonej energii, znajdujących się w określonych miejscach ciała. Działają zarówno
cieleśnie, jak i duchowo. Nasze ćwiczenie zajmuje się czakrą korony (lub czakrą przedziałka), która
znajduje się na szczycie głowy. Czakra ta pozostaje w bezpośrednim związku z dogłębnym zrozumieniem
umysłowo-duchowych procesów w człowieku. Zwana jest także „lotosem o tysiącu płatków", ponieważ
kwiat lotosu unosi się ponad nieczystą wodą i zdaje się dążyć ku górze. Dlatego też stanowi symbol
czystości, a także symbol otwarcia na wszechświadomość.
Wyobraź sobie obrazowo swoją czaszkę jako obserwatorium. Obserwatorium, a także twoja głowa
otwiera się na szczycie. Czy czujesz, jak ta świadomość wpływa w ciebie? Teraz możesz zjednoczyć się
ze wszechświadomością. Wczuj się w to. Wsłuchuj się w siebie. Jak się czujesz?
Czy rzeczywiście ty i wszechświadomość stanowicie jedno? Czy czujesz, jak wnika w ciebie głęboki
spokój? Czy czujesz, jak coraz bardziej wypełniasz się energią? Pozwól na to, po prostu pozostaw tylko
otwartą czakrę korony - otwiera się dla ciebie nieskończone duchowe bogactwo. Uczucie to -
niewyrażalne słowami - wypełnia cię coraz bardziej, działa na twoje myślenie i postępowanie. Tą drogą
mogą ci „wpaść do głowy" pomysły, może pojawić się jakaś p<> moc, przebłyski geniuszu, oświecenie.
80 Kurt Tepperwein

Jeśli jesteś na to gotowy, pozostaw swoją czakrę korony otwartą. Pozwoli ci to na pozostanie w
stałym kontakcie ze wszechświadomością i uczyni cię otwartym na bożą iskrę.
* Intuicja rozwija się przez otwarcie i harmonizowanie
czakry korony. Otworzyć się na intuicję oznacza odczuwanie nagłych podszeptów, widzenie
„duchowym
okiem", słyszenie „głosu wewnętrznego", a także
przekazy z wyższego pola informacyjnego. Czakra
korony otwiera cię na wszechświadomość.
* ¦

TRZY PŁASZCZYZNY ŚWIADOMOŚCI


Trzy moce człowieka i ich współdziałanie stanowią o jakości egzystencji człowieka, jego życia.
Dlatego ważne jest, by być świadomym tych mocy.

Świadomość codzienna - odpowiedzialna za myślenie


•Myśli kształtują rzeczywistość.
•Dzięki myślom uwalnia się twórcza prasiła.
•Skoncentrowane myśli działają jak promień lasera.
•Harmonia myśli określa zdrowie.
•Dominujące myśli określają los.
•Dzięki dyscyplinie myśli można określić wszystkie okoliczności,
a wręcz całe życie.

Podświadomość - odpowiedzialna za odczuwanie


•Wewnętrzne programy określają nieświadome działanie.
•Dzięki „zwrotowi w przeżywaniu" niechciane programy można
wymienić na programy pożądane.
•Kto zdoła się z podświadomością zaprzyjaźnić, ten może używać
dla siebie nieświadomej energii i uczuć.
•__________________________________________________TAK SIĘ BUDZI W SOBIE
GENIUSZA_________________________________________81

• Przy pomocy podświadomości wzrasta radość, optymizm, zaufa


nie, pewność i szczęście.

Nadświadomość - prowadzi do woli


•Pomoc nadświadomości jako uniwersalnego doradcy pozwala
podejmować optymalne decyzje.
•Zrozumienie doskonałości prawdziwej Jaźni jako zindywiduali
zowanej części świadomości.
•Poprzez intuicję można nawiązać kontakt z „wewnętrznym mi
strzem", który w każdej sytuacji jest najpewniejszym przewodni
kiem.

WIARA
Nie na darmo powiadają, że wiara przenosi góry. Zapewne zgodzisz się ze mną bez namysłu,
gdy powiem, że wiara to ogromna moc. A jednak „wierzyć" wskazuje też na „nie wiedzieć":
wierzysz komuś, czyli sądzisz, że mówi prawdę. Wierzysz w pomyślne zakończenie jakiejś
trudnej sytuacji. Jesteś przekonany o tym czy o owym, nie mogąc jednak dostarczyć dowodów
dla swojej wiary. Trudna sprawa, zważywszy, że nauczono nas polegać raczej na wiedzy, i ufać
temu, co widać i czego można dowieść, niż stawiać na wiarę, której dowieść nie sposób. Wiara
prowadzi nas z powrotem do własnej boskiej natury człowieka. Biblia mówi: „Stanie się według
twojej wiary". Trafność tego duchowego prawa zobaczysz, przyjrzawszy się dokładnie ostatnim
dwunastu miesiącom swojego życia:
•W jakich sytuacjach wierzyłeś?
•W jakich sytuacjach wiedziałeś?
•W jakiej sytuacji sądziłeś, że wiesz?
•I jak wygląda rezultat twojej retrospekcji?
Jako że nie odpowiada to naszemu wyobrażeniu rzeczywistości, niechętnie przyznajemy, że
tak mało rzeczy przebiega zgodnie z naszą wiedzą lub naszą wolą. Najwięcej dzieje się w
zgodzie
82 Kurt Tepperwein

z naszą wiarą, ponieważ duchowa moc wiary łączy nas z mocą wszechświata - a wtedy nic nie jest
niemożliwe.

Wiedza ustala fakty, wiara fakty tworzy.


*
Nie mam potrzeby wierzyć, kiedy wiem, kiedy mam przed sobą dowody. Wtedy posiadam fakty -
wiara nie jest już konieczna. Wiara jest „wewnętrzną niewątpliwą (pewną) wiedzą", nie polegającą na
zewnętrznych dowodach. Wiara jest głębokim wewnętrznym poznaniem prawdy i rzeczywistości.
Prawdziwa wiara wyróżnia się wewnętrzną pewnością, że nasze pragnienie się urzeczywistni, o ile
tylko całkowicie otworzymy się na tę „jedyną moc" i będziemy zdążać do pożądanego celu.
Wiara jako taka jest neutralna. To ty decydujesz, w co wierzysz. Ty decydujesz, czy wierzysz w
pozytywne zakończenie procesu, czy że zostaniesz skazany. Urzeczywistni się to, w co wierzysz, o czym
jesteś wewnętrznie głęboko przekonany. Wiara może pracować dla ciebie albo przeciwko tobie - zależy to
całkowicie od ciebie.
Dobry przykład podaje Paracelsus (XVI wiek): „Przyczyną wielu chorób jest wyobraźnia, wiara
natomiast uzdrawia wszystkie choroby".
Dotyczy to nie tylko chorób fizycznych. Uzdrawiająca wiara nie widzi zewnętrznych pozorów, lecz
rozpoznaje wewnętrzny byt i powoduje, że uzdrawiająca wiara manifestuje się na zewnątrz -jako
uzdrowienie.

WIEDZA
Istnieje wiele sposobów przyswajania wiedzy. Dla ciebie jest decydujące, której wiedzy jaką nadajesz
wartość.

Wiedzieć dzięki osobistemu doświadczeniu = część-ja


Jest to wiedza osobista, którą nabywa każdy. Wiedza, jak się przyszywa guziki, prasuje bieliznę, pisze
listy...
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________83

Wiedzieć dzięki myśleniu = część-my


Wiedza wyuczona w szkole i podczas studiów, na przykład dane i fakty, czas, język. Rozum pomaga
porozumiewać się z innymi. Logika się zgadza. Myślenie skierowane jest linearnie na jeden punkt.

Wiedzieć dzięki intuicji = doświadczenie Jaźni


Wiedzę tę nie łączy ani doświadczenie, ani pamięć, ani myślenie. Nie jest związana z osobą. Jest to
istniejąca już wiedza, która nie podlega logice, lecz rzeczywistości. Wiedza ta jest widoczna dla „oczu
duszy", jest przedstawieniem „wewnętrznego przeglądu rzeczywistości", jest intuicją.
Intuicja to komunikowanie się z Jaźnią, przy czym postrzeganie jest niezależne od czasu i przestrzeni -
działa holistycznie. Intuicja zawsze jest dobra, pomocna i skuteczna.
Dlaczego tylko tak niewiele osób dysponuje wiedzą o intuicji? Intuicja jest w niełasce,
•ponieważ w nią nie wierzą
•ponieważ nie cenią jej zbyt wysoko
•ponieważ włącza się umysł
•ponieważ świadomość nie jest na nią skierowana.
Jak można zmienić ten stan? Powinniśmy nauczyć się intuicji, czyli:
•czytać energię
•czuć energię
•słyszeć energię
•uwolnić kreatywność
•żyć intuicyjną kreatywnością.
Intuicja nie może się także rozwijać tam, gdzie chodzi tylko o to, aby mieć rację, aby wszystko wiedzieć
lepiej. Ludzie intuicyjni i twórczy potrafią żyć całkiem dobrze ze świadomością, że nie wszystko wiedzą,
nie wszystko rozumieją.
Daj swojej intuicji szansę rozwoju, pozwól jej działać, a źle pojętym pragnieniem wiedzy nie gaś od razu
iskry zapału, pomysłu, nowej| wizji. Zaufaj bardziej swojej wewnętrznej, a nie rozumowej wiedzy.
84__________________________________________Kurt Tepperwein

Gratuluję ci, być może właśnie teraz podjąłeś decyzję, by postawić na swoje intuicyjne
zdolności, rozwijać swój ogromny potencjał i wykorzystać go. Nie jest to bynajmniej takie
trudne. Wcale nie musisz się dużo uczyć, ponieważ masz to już w sobie. Powinieneś jedynie
odkryć na nowo i przypomnieć sobie swoje zdolności, oraz usunąć stare programy. Możesz
przeżyć przy tym cudowne doświadczenia, znaleźć nowe aspekty w swoim życiu i wejść w inne
wymiary bytu. Początek stanowi odprężenie - szczególny rodzaj odprężenia.

TAJEMNICA SKUPIONEGO
ODPRĘŻENIA

O
dprężenie oznacza pozbycie się napięcia, oznacza rozciągliwość, przenikalność, bycie wolnym,
pozbycie się wszystkiego, co zacieśnia, przeszkadza, blokuje, obciąża.
Intuicja działa najpełniej, gdy jesteś wolny, gdy nie masz żadnych oczekiwań, wyobrażeń, nie
czynisz żadnych domysłów, jak mogłaby się sytuacja rozwinąć. Każdy rodzaj energii
przeszkadza intuicji. Dotyczy to także ambicji. Właśnie wtedy, gdy dążysz do osiągnięcia
szczególnie dobrego wyniku, to z pewnością ci się nie uda. Gdy bardzo intensywnie myślisz o
swoim celu, wyobrażasz sobie wszystkie szczegóły - właśnie wtedy to nie działa. Blokujesz
intuicję swoim mocnym zamiarem.

USUŃ WSZYSTKIE WYOBRAŻENIA,


WSZYSTKIE MYŚLI, WSZYSTKIE PRAGNIENIA!
Trudno jest słuchać, dopóki pragniemy określonej odpowiedzi. Na wiele z naszych pytań
wcale nie chcemy tak naprawdę usłyszeć
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________________85

odpowiedzi. Pytania służą jedynie do tego, by usprawiedliwić to, w co już wierzymy. Jakże mamy przyjąć
odpowiedź taką, jaką nam dają, skoro już wcześniej zdecydowaliśmy, jak powinna wyglądać?
Należy raczej powiedzieć samemu sobie: „Chętnie przyjmę odpowiedź, która jest prawdziwa, obojętnie,
czy mi się podoba czy nie". Musimy tak myśleć rzeczywiście całym naszym sercem, gdyż wszystkie
istotne pytania właśnie stamtąd pochodzą. To, co mówią nasze usta, jest często bez znaczenia, gdyż
tęsknota naszego serca jest naszym prawdziwym pragnieniem. To, czego pragniemy w głębi naszego
serca, ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi prośbami.
Najłatwiej odbywa się to wtedy, gdy wszystkie informacje, które ukazują ci się w obrazach, kolorach,
emocjach, wprawdzie przyjmujesz, ale ich nie oceniasz.
Spróbuj po prostu zarejestrować tylko to, co wchodzi do twojej świadomości. Wyobraź sobie siebie
jako księgowego, który jedynie księguje przychody, ale nie jest zainteresowany rezultatem.
Nie musisz się martwić o swoją intuicję. Intuicja jest zawsze na miejscu, niezależnie od tego, czy
pozwalasz jej działać czy nie. Dlatego powinieneś swoją uwagę zwracać tylko na to, by być wewnętrznie
wolnym, odprężyć się i uwrażliwić swoje zdolności postrzegania. Jeżeli wiesz, jakim typem człowieka
jesteś, stanowi to dodatkową pomoc:

Typ wizualny
Z łatwością możesz sobie wyobrazić swój kręgosłup jako otwarty kanał, przez który wpływa każda
żądana informacja. Swoim wewnętrznym okiem widzisz, że w ten sposób wciąż napełniasz się częścią
uniwersalnego pola wszechświadomości. Wyobraź sobie, że w ten sposób otrzymujesz wszystkie
informacje, których potrzebujesz.

Typ audytywny
Wsłuchujesz się w siebie, odbierasz cichy głos swojej intuicji. Im częściej słuchasz tego głosu, tym
wyraźniej go słyszysz, tym jest głośniejszy i mocniejszy. Uświadom sobie jego charakterystyczne
86 Kurt Tepperwein

właściwości. W ten sposób będziesz mógł zawsze i pewnie rozróżniać głos intuicji od innych głosów.

Typ sensoryczny
Skieruj swoją uwagę na ręce i palce. Odczuj świadomie swoje stopy, świadomie odczuj przez stopy
temperaturę podłoża. Zauważaj każdą zmianę całym swoim ciałem. Połącz swoje postrzeganie ze swoją
holistycznie działającą intuicją. Odczuwasz intuicję jako błogość w całym ciele, a szczególnie w sercu.
Która z tych metod przemawia do ciebie szczególnie; na których kanałach najlepiej postrzegasz?
A teraz zdradzę ci tajemnicę skupionego odprężenia.

RÓB TO, CO ROBISZ


Aby robić to, co teraz właśnie robisz, odprężenie jest równie ważne, jak skupienie. Najlepiej możesz
skoncentrować się na jakiejś rzeczy, gdy jesteś odprężony. Jeśli na przykład boli cię głowa, nie możesz się
całkowicie skoncentrować na słowach, które właśnie czytasz. Gdy dzwoni telefon, wołają cię dzieci lub
gdy myślami jesteś jeszcze przy jakiejś transakcji handlowej, to twoja uwaga jest podzielona. Nie jesteś
całkowicie oddany tej sprawie, nie jesteś tam całym sobą. Nie jesteś odprężony, jesteś spięty. Energia
słów nie może do ciebie dotrzeć, ponieważ istnieją blokady. Dlatego:
•Zagłęb się całkowicie w swojej czynności.
•Stop się prawdziwie ze swoją czynnością.
•Stań się jednością ze swoimi czynami.
Czytaj te słowa będąc odprężonym i skupionym. Nic innego nie liczy się w tej chwili oprócz słowa,
które właśnie czytasz. Przyjmij je - jego energię, jego działanie... Co czujesz? Co się z tobą dzieje? Czy
odczuwasz, jak twoja świadomość staje się obszerna i przestronniejsza? Czy spostrzegasz, że twoja
świadomość rozszerza się w takim stopniu, w jakim ty się koncentrujesz? To jest właśnie „skupione
odprężenie".
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA_____________________ 87

Odczuwasz to? Co czujesz w tej chwili? Pozostawaj w tym stanic zagłębienia przy wszystkim, co
robisz. Liczy się zawsze tylko to, co robisz -w chwili, w której to robisz. Niech to się stanie twoją zasadą
życia.
*
Rób to, co robisz- całkowicie i właśnie TU i TERAZ!
*

Jedną z najważniejszych zasad Ruperta Laya, filozofa, psychoanalityka i fizyka, brzmi: „Age quod
agis" czyli „To, co robisz, rób całkowicie i niech nic nie będzie ważniejsze od tego, co właśnie robisz". W
ten sposób stworzysz wokół siebie pole energii absolutnego spokoju; daj się pochłonąć temu, co właśnie
teraz robisz. Koło się zamyka, ty zaś osiągasz:

Spokój, w tym co robisz- w tym spokoju może działać


intuicja.

INTUICJA PRAKTYCZNA
Aby te zasady zakorzeniły się w twoim życiu, potraktuj je jako podstawę do medytacji. Usiądź
spokojnie i w miejscu, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał i odpręż się. Skoncentruj się na tych zasa-
dach i pozwól by na ciebie oddziaływały. Jeśli kiedykolwiek chciałbyś praktycznie zastosować intuicję,
przypomnij sobie te zasady.
Intuicja nie wymaga żadnych przygotowań. Pozwól intuicji działać, postrzegaj, co nadchodzi, ale nie
oceniaj tego. Intuicja jest czystą energią. Każdy obraz lub słowo jest już przekładem. Niemożliwy jest w
intuicji brak ostrości. Uświadom sobie, że każdy widzi świat przez filtr swojej osobowości.
Zapytaj intuicję, czy chce powiedzieć coś na temat twojego problemu lub pytania. Postrzegaj tę
odpowiedź energetycznie. Każda
88 Kurt Tepperwein

interpretacja oznacza brak ostrości. Często pojawi się też „intuicję uzupełniająca" dla lepszego
zrozumienia.
Pomocne są następujące cechy i sposoby zachowania: pogoda ducha, jasność, opanowanie,
otwartość, humor, radość życia, dziecięce zdziwienie, zdolność pomagania sobie, gotowość do
zmian.

WEJŚCIE W POZACZASOWOŚĆ
Dzięki intuicji możesz mieć ciągły dostęp do wszelkiej wiedzy całej ludzkości i uniwersalnej
wiedzy wszechświadomości. Gdy zaczniesz współbrzmieć z uniwersalnym polem informacji,
możesz stamtąd po prosu odczytać potrzebne informacje i nie musisz - jak dotychczas - szukać
tego w umyśle. Możesz się także nauczyć stapiać z poszczególnymi częściami wszechświata,
czuć się jak inny człowiek lub wręcz jakaś bardzo konkretna rzecz i dzięki temu wiedzieć
wszystko o czymś lub kimś innym.
Dzieje się tak dzięki stopieniu się świadomości. W tym celu musisz osiągnąć podwyższone
postrzeganie zmysłowe, wejść do rozszerzonego stanu świadomości. Najważniejsze przy tym jest
doprowadzenie umysłu do milczenia. Pozbądź się wszystkich myśli. Najłatwiej to osiągniesz,
gdy nie będziesz z własnymi myślami walczył, lecz po prostu pozwolisz im odejść. Nie przytrzy-
muj żadnej myśli, lecz zaakceptuj, że twoje myśli przychodzą i odchodzą. Im mniej im
poświęcasz uwagi, tym łatwiej będą się ulatniać - aż znikną całkowicie. Już nie myślisz,
wkroczyłeś w ciszę myśli.
Taki stan możesz osiągnąć różnymi metodami, między innymi poprzez medytację, jogę,
trening autogenny itp. Niektórym ludziom dużo łatwiej przychodzi uwolnienie się od myśli
podczas wysiłku fizycznego, inni natomiast wolą dać się pochłonąć tej ciszy w jakimś
przyjemnym otoczeniu, na łące, w lesie, w swoim pokoju.
Znajdź sobie drogę, która jest dla ciebie najłatwiejsza. Mając już niejakie doświadczenie,
możesz wszędzie osiągnąć wyciszenie umysłu. Dzięki temu otworzy się dla ciebie inny, nieznany
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA_______________________89

świat. W pierwszej chwili może ci się wydawać, jakbyś tracił przy tym własną indywidualność. Jest
jednak przeciwnie: rozwijasz swoją indywidualność. Nie czujesz już swojego ciała, troski się rozwiały -
zostałeś uwolniony, jesteś wolny! Wypełnia cię cudowna błogość i wchodzisz w tę chwilę. Czas się
zatrzymuje i -choć nic w tym celu nie robisz - nagle zaczynasz postrzegać. Dzieje się wszystko samoistnie
i w sposób tak oczywisty, że rozpoznajesz to jako swój stan naturalny, zaś intuicję jako swoją naturalną
zdolność, której nigdy nie zapomniałeś. Nie dostrzegałeś swojej intuicji tylko dlatego, że rozum wpychał
się na pierwsze miejsce i stawał się coraz głośniejszy.
To, czego teraz doświadczasz, jest przypominaniem sobie, o którym tu wciąż mówię. Nie musisz się
zatem niczego uczyć. Wszystko już jest, dawno dla ciebie przygotowane, kiedykolwiek wejdziesz przez
bramę chwili do bezczasowości. Twoja intuicja jest do dyspozycji natychmiast i w każdej chwili, o ile
tylko ponownie odnajdziesz sam siebie. Znowu możesz postrzegać całą rzeczywistość, i to 100% całości,
a nie tylko 8%, jak dotychczas. Duchowa ślepota została unieważniona i zakończona - znowu postrzegasz
wszystko, widzisz oczami duszy i rozpoznajesz całość.

WRÓĆ „DO ŚWIADOMOŚCI"!

Nasze środowisko oczekuje od nas ciągłej aktywności: całymi dniami w pracy lub w domu, wieczorami
stresujący czas „wolny", jak na fitness, teatr eksperymentalny, spotkania hobbystów i dokształcenie się.
Współczesny człowiek pada nocą na łóżko zmęczony i wyczerpany, by nazajutrz znowu dzielnie
wypełniać swój obowiązek bycia aktywnym. Dość spojrzeć na twarze naszych bliźnich i na szpitalne
statystyki, aby zauważyć, że tak nie wygląda życie spełnione. Kto jest w ciągłym ruchu, nie może niczego
poruszyć. I kiedyś z tego wyścigu odpadnie, a czy zacznie się to w sferze fizycznej czy psychicznej,
doprawdy nie gra żadnej roli. Przyjrzyj się kiedyś, do czego dochodzą owi hiperaktywni ludzie.
90 Kurt Tepperwein

Czego tak naprawdę dokonują ci ludzie? Co można osiągnąć, gdy nie ma się nigdy czasu, gdy jest się
ciągle zajętym i wciąż z zegarkiem w ręku?
Działania wymagają wiedzy, umiejętności i zastosowania intelektu, co prowadzi nas znowu do dwóch
półkul mózgowych: ludzie będący w ciągłym ruchu, którzy wykorzystują tylko lewą półkulę mózgu, czyli
tylko rozum, są jednostronni, idą „na jednej nodze", dlatego prędzej czy później potkną się i upadną. Na
jednej nodze nie można pokonać długiego dystansu - połową sił daleko się nie zajdzie. Dlatego lepiej
wprowadzić w swoje życie więcej spokoju i pozwolić współdziałać obu półkulom. Wtedy bez zmęczenia
pokonasz każdą, choćby najdalszą drogę.
Wiemy, że miejscem intuicji i emocji jest prawa półkula mózgu. Człowiek stanowi całość tylko wtedy,
gdy obie półkule są powiązane. I dopiero to czyni go całością i doskonałością - pełnym człowiekiem. W
dzisiejszych czasach rządzi logika, wyżej ceniona niż mądrość. Intelekt działa logicznie, racjonalnie i bez
uczuć. Zresztą podobnie zachowuje się komputer. Bez związku z sercem i uczuciem nie mamy świadomej
łączności z życiem i tracimy kontakt z samym sobą.
Niby wszyscy posiadamy świadomość, jednak prawie nikt nie jest naprawdę świadomy!
Identyfikujemy się z naszą małą osobowością, której wyznaczyliśmy w naszym życiu bardzo ciasną,
bardzo ograniczoną przestrzeń.
Tak bardzo zajęci jesteśmy tymi ograniczonymi możliwościami, że nie zauważamy przy tym tego, co
najistotniejsze, co najważniejsze: nie dostrzegamy naszej prawdziwej wielkości - naszego prawdziwego
bytu.
Nadszedł czas, abyśmy przekroczyli nasz mały rozum, pozostawili za sobą wszystkie ograniczenia i
ciasnotę, w celu ponownego wkroczenia w bezgraniczność świadomości. Powinniśmy wsłuchiwać się w
siebie, postrzegać, kim naprawdę jesteśmy, porzucić małość naszej „codziennej osobowości" i zacząć żyć
jako ktoś, kim rzeczywiście jesteśmy.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 91

Wspólnie zgłębiajmy i odkrywajmy „tajemnicę życia" i to, co ma nam do powiedzenia. Uczmy się
wspólnie „języka życia" jako najważniejszego języka w ogóle. Bądźmy w harmonii z życiem, dojdźmy do
świadomości. Podejmij decyzję, czy chcesz uszczęśliwić swoje „ja" czy raczej „siebie samego" -
mianowicie tego, kim rzeczywiście jesteś.
Nasza biologiczna, widzialna egzystencja, powodzenie materialne - to tylko fragmenty naszego życia.
Za całym tym widzialnym światem, który traktujemy potocznie jako życie, ukrywa się mało znany obszar
Prawdziwego Bytu: świadomość i to, o co rzeczywiście chodzi, co się naprawdę liczy. Jest to usunięcie
„klamer swojego ja zaciśniętych wokół Jaźni", obudzenie Jaźni i pojawienie się, by żyć jak mistrz i
twórca - tak jak było to przewidziane w stworzeniu świata: na obraz i podobieństwo Boga.
Nasz umysł wciąż żąda nowości. Każda informacja oceniana jest według tego, czy jest znana, czy
nieznana. Umysł nie uwzględnia, czy informacja jest w danej chwili dla nas ważna, czy może nam
dopomóc, czy służy naszemu dalszemu rozwojowi. Nowa złota moneta nie ma wartości większej niż
stara. Dopiero cena przy sprzedaży określi jej wartości. W rzeczywistości nie ma nic nowego. To, co
określamy mianem nowości, to wartości wieczne, które na nowo ozdobione i w innym „opakowaniu"
mają zwrócić nasza uwagę.
Większość ludzi ma poczucie czegoś naprawdę nowego, poczucie prawdziwej przygody, gdy wchodzą
w głębię swojej istoty, swojego bytu. Wtedy wchodzą w obszary rzeczywistości, których wcześniej nigdy
nie dostrzegali, o istnieniu których często nawet nie słyszeli, nie mówiąc już o tym, że nigdy ich nie
doświadczyli. Jedno z najważniejszych doświadczeń to odpuścić - niech rzeczy dzieją się swoim biegiem.
Słyszałeś na przykład jakąś informację już tysiące razy. Kiedy jednak pozwalasz wydarzeniom iść swoim
torem, wtedy za każdym razem dowiadujesz się czegoś innego i następuje zmiana. To właśnie jest
decydujące! Informacja sama w sobie nie jest aż tak ważna, jak sądzimy. Naprawdę istotne jest natomiast
to, co dzieje się za nią. Niech w trakcie czytania tej książki dzieje się co chce. Nie
92 Kurt Tepperwein

informacja, która przekazuje ci słowa, jest ważna. Decydujące jest to, co się dzieje w tobie - teraz na
przykład, gdy czytasz te słowa, pojmowanie rzeczywistego sensu.
Żeby wszystko samo się działo, powinieneś być otwarty, gotowy na przyjęcie zmian, przekroczenie
granic. Nic z tego, o czym czytasz w tej książce, nie jest nowe. Są to prastare, wciąż aktualne mądrości.
Otwórz się na nie, bądź gotów rozpoznać prawdę. Niech się dzieje. Nowa zawartość słów jest bez
znaczenia, ważne jest tylko, jakie zmiany wywołują w tobie - teraz w tej chwili.
Potraktuj swoje życie jak teatr: każda chwila jest premierą, wszystko dzieje się po raz pierwszy - bez
próby generalnej. Może ci w tym pomóc wszystko, o ile tylko na to pozwolisz. Gdy jakiś tekst czytasz
setny raz, to twój rozum się nudzi, bo zna już te słowa na pamięć. Jeśli jednak pozwolisz, aby się samo
działo, to twoja Jaźń doświadczy za każdym razem czegoś innego.
Wypróbuj to. Wymów głośno słowa: „Jestem stwórcą". Jak rozumiesz tę informację w tej chwili?
Zapytaj siebie:
•Kim jestem w chwili, w którym otrzymuję tę informację?
•Co ona dla mnie znaczy - dla tej osoby, którą w tej chwili jestem?
•Jakie konsekwencje dla mnie w tej chwili może do przynieść?
To proste „niech - się - dzieje" może radykalnie zmienić twoje ży
cie. I niczego nie musisz się uczyć ani ćwiczyć, nie musisz się do
niczego przyzwyczajać, ani od niczego odzwyczajać - to już się sta
ło. Możesz o sobie powiedzieć:

TO JA!
W rzeczywistości zawsze otrzymywałeś tę samą informację, choć ujętą innymi słowami i w innym
opakowaniu, a mianowicie: Jestem stwórcą!
Nie traktuj swojego życia jako ciężaru, jako nagromadzenia problemów , które trzeba rozwiązać. Przyjmij
raczej zadania, które na ciebie czekają, stań przed wyzwaniami. Nie istnieje nic, co byłoby dla ciebie za
trudne. Możesz dokonać wszystkiego, ponieważ wszystko
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA_______________________93

jest w tobie. I jeśli wykorzystasz wszystkie swoje zdolności i wszystkie moce, jeśli pozwolisz działać
intuicji, to doświadczysz całkiem nowej chęci życia, odkryjesz wielką radość w „grze życia".

POZBYCIE SIĘ JA
Kto kierował twoim życiem do tej pory, kto określał, co powinno się dziać, a co nie? Twoja odpowiedź
będzie przypuszczalnie brzmiała: „Ja". Twoje ja udało się w drogę, by nawiązać kontakt z twoją intuicją.
Próbujesz się „dostroić", być może nawet poczułeś już swoją intuicję, może osiągnąłeś jakieś małe
sukcesy. A mimo to wciąż jesteś tą samą osobą: a mianowicie - ja. Ale w ten sposób ograniczasz się,
pozostajesz z intuicją wciąż tylko w osobistym obszarze. Jest to wprawdzie jakiś początek, ale jeszcze
długo nie wszystko.
Tkwi w tobie o wiele więcej i można to pobudzić jedynie wtedy, gdy kolejny krok, krok w kierunku
rozwoju, który idzie od ja do Jaźni.
Intuicja w szerokim oznacza znalezienie drogi do samoidentyfikacji . Dopiero wtedy otrzymasz
pełnomocnictwo, pełną moc, by wejść przez wrota chwili w obszar Tu i Teraz. Zróbmy to zupełnie
świadomie:
*
Wychodzisz z osobowości i wchodzisz
w postrzeganie -
wiesz.
*
O znaczeniu chwili jeszcze nie wspomniałem. Cała wiedza w sensie uniwersalnym i każda informacja
zawarta jest w chwili. Nie wystarcza żyć w tej sekundzie, bo to nie jest teraz. Możesz wprawdzie kroczyć
do przodu sekunda po sekundzie, mimo to nigdy nie będziesz w teraz. Jeśli wchodzisz w chwilę, nie
możesz wziąć ze sobą ja. Tam nie będziesz już go potrzebował. Gdy jesteś w chwili, nie jest możliwe
myślenie, a jedynie postrzeganie. Nie jesteś już rozdwojony, ani nie jesteś jednością - po prostu jesteś.
94 Kurt Tepperwein

Jak więc dotrzeć do chwili? Jedną z możliwości jest słuchanie. Słuchanie jest postrzeganiem i jest ono
możliwe tylko w chwili. Gong może prowadzić cię przez „dźwięk ciszy" do chwili. Przysłuchuj się
świadomie temu tonowi, sam stań się dźwięczącym tonem. Tak jak ten dźwięk, który staje się coraz
cichszy - aż przebrzmi całkowicie -tak i w tobie rozszerza się cisza. Doświadczasz ciszy chwili, sam
stajesz się chwilą. Słuchaj tego tonu, przysłuchuj się, bez myślenia, bez zamiaru, bez chęci.
Ale słuchaj swojego serca. Przysłuchuj się głosowi swego serca, odczuj swoje serce, idź drogą miłości,
a staniesz się jednym ze swoim sercem.

OBUDZIĆ W SOBIE DUCHOWEGO GIGANTA

Wyobraź sobie byt jako dżina w butelce. Nasz dżin zamknięty w butelce jest mały i niepozorny. Gdy
go jednak uwolnisz i wypuścisz z więzienia-butelki, może się rozwinąć i urosnąć do swojej pełnej
wielkości. Tak samo jest z naszym bytem. Jaźń ograniczona przez ja, pozostała mała. Zamknęliśmy ją w
więzieniu zwanym ja. Dlatego jest całkiem naturalne, że czujemy się mali i bez znaczenia.
Jeśli natomiast naszej twórczej prasile damy w naszym życiu przestrzeń, , nie będzie potrzeby już o nic się
martwić. Możemy pozbyć się ja, zburzyć mury i uwolnić naszą prawdziwą Jaźń. Skoro nasz byt staje się
bezgraniczny, możesz więc powiedzieć:
* Obudziłem tego duchowego giganta, którym jestem.
Doszedłem do świadomości,
doszedłem do siebie samego i żyję w Jaźni.
Ukazuję się jako ten, kim rzeczywiście jestem.
*
Czy chcesz pójść tą drogą? Zrób więc następujące ćwiczenie: Znajdź jakieś miejsce, w którym nikt ci nie
będzie przeszkadzał, w którym dobrze się czujesz, na przykład w przytulnym pokoju czy
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 95
w parku. Czytaj ten tekst głośno i pozwól, by te słowa na ciebie działały. Zarezerwuj sobie wystarczająco
dużo czasu na to, byś mógł odczuwać każdą zmianę, która w tobie zachodzi, i niech wszystko naprawdę
„samo się dzieje".
Jako pierwsze otworzą się wrota zmysłów. Postrzegaj:
•Gdzie i kim jestem?
•Kto postrzega?
•Kto pyta?
•Kto mówi?
•Gdzie jest mój środek?
•Gdzie zaczynam?
•Gdzie kończę?
•Czy rzeczywiście jestem tym, kim sądzę, że jestem?
•Nie jestem tym, co mogę postrzegać i określać!
Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro i mówisz do siebie:
•To jest moje ciało.
•Uświadamiam sobie, kto to mówi.
•Jestem tym, który to mówi, i który używa rozumu,
•który odczuwa uczucia, które wypowiada.
•Czuję i przeżywam uczucie
•Jestem.
•Jestem tutaj - w moim ciele, na swoim krześle,
•w tym pomieszczeni, w tym domu, w tym mieście.
•Uświadamiam sobie, jaką przestrzeń zajmuję w tym czasie.
A teraz nastąpi ćwiczenie podstawowe, polegające na postrzeganiu siebie jako świadomości we
własnym ciele:
•Ile mam wzrostu?
•Gdzie jest moje centrum, gdzie jest mój środek?
•Rozszerzam się od swojego środka -
•odczuwając równocześnie cale moje ciało od wewnątrz.
•Dzięki temu przekraczam umysł.
•Teraz otwieram czakrę korony (patrz str. 79 i n.), czuję, jak otwie
ram się do góry, jak łączę się z wszechświadomością.
•Powoli wyrastam ponad siebie.
• 96Kurt Tepperwein

•Od teraz pobieram zawsze swoją energię z „sieci", ze swojej


własnej twórczej prasity.
•Nie potrzebuję już żadnej baterii.
•Podłączony jestem teraz do prasiły i w tym polu energii mogę
pozostać.
•Za pomocą tej energii może nastąpić uzdrowienie - uzdrowienie
w sferze duchowej, umysłowej i cielesnej.
•Zanurzam się w polu informacji wszechświadomości - żyję
w intuicji i działam z intuicji.
•Jestem i zawsze pozostanę nastawiony na odbiór.
Z początku nie jest łatwo być cały czas nastawionym na odbiór. Twoje ja nie pozwoli się tak w jednej
chwili odłożyć na bok i będzie wciąż zauważalne. Dopóki ja jeszcze działa, pozostawanie w Najwyższej
Świadomości będziesz odczuwał jako uciążliwe. To tak, jak gdybyś próbował chodzić na palcach, a
jednak ciągle wracałbyś do normalnego kroku. Tak samo wciąż wracasz do starego sposobu myślenia,
gdy chcesz jako „ja" wejść do „Jaźni".
Łatwiej będzie, jeśli przypomnisz sobie, kim rzeczywiście jesteś, jeśli będziesz utożsamiał się z samym
sobą i żył jako Jaźń. Wtedy pozostaniesz na tej płaszczyźnie i będziesz mógł powiedzieć:
*
Jestem samym sobą i pozostaję sobą, na co dzień, w każdej sytuacji.
*
Jeśli ci się to rzeczywiście uda, oznaczać to będzie skok rozwojowy w twoim życiu. Przejdziesz sam z
siebie od wiedzy do czynu poprzez swoją Jaźń. Uświadom sobie, że to, co wiesz od dawna, jest właściwe.
Nie udało ci się tylko jeszcze zintegrować tego z własnym życiem. Teraz tego dokonujesz: integrujesz to
teraz w swój byt i uznajesz to za część swojej Jaźni, za część swojego świadomego bytu.
Możesz pomóc temu skokowi rozwojowemu, jeśli wykryjesz, co podnosi twoje zdolności
doświadczania Jaźni. Czy jest to cisza, me-
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA_______________________97

medytacja, zachód słońca, regularny oddech, obraz, nastrój? Przypomnij to sobie świadomie. Wszystko w
twoim wnętrzu może ci przypomnieć o nastawieniu na odbiór: jakieś spotkanie, spojrzenie na zegarek,
uśmiech...
Co jest źródłem tej Jedynej Mocy"? Pamiętaj, że twój sposób, twoja osobowość, twoje myśli i uczucia -
twój indywidualny byt - są częścią doskonałości. Teraz doświadczasz części doskonałości. Ta część
będzie się powiększała, w miarę jak będzie ci się udawało pozostawać w Najwyższej Świadomości. I
możesz się nie zgadzać z tym, co mówię: wszystko jest o wiele łatwiejsze, niż myślisz. Zapomnij o
wszystkich swoich postanowieniach. Nie ma bowiem lepszego postanowienia, niż zapomnieć wszystkie
„dobre" postanowienia i po prostu być.

MEDYTACJA BYCIA
Rozkoszuj się uczuciem bycia i pogłębiaj je za pomocą medytacji. Znajdź spokojne miejsce, w którym
nikt ci nie będzie mógł przeszkodzić, usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy (patrz str. 215 i
dalsze).
Uświadamiam sobie, kim naprawdę jestem. Nie jestem ciałem. Jestem doskonałą, wieczną
świadomością. Zawsze byłem i zawsze będę, ponieważ jestem. Jestem częścią uniwersalnej świadomości.
Uświadamiam sobie teraz, gdzie jestem. Jestem tutaj w swoim ciele. Jestem tutaj całkiem świadomie i
chętnie tu jestem. Koncentruję teraz ogromną ilość swoich myśli na jednym punkcie i doświadczam przy
tym cudu prawdziwej koncentracji, uwalniając po prostu wszystko inne, poza jednym, co właśnie robię:
obserwuję swój oddech.
Podczas gdy go obserwuję, pozwalam mu działać i pojmuję: to nie ja oddycham, lecz mi samo się
oddycha. Mi się oddycha. Ja po prostu pozwalam, aby oddychanie się działo. Poprzez rytm własnego
oddechu jednoczę się z rytmem życia. Doświadczam tego świadomie: mi się oddycha. I gdy pozwalam
działać mojemu oddechowi, znika świat zewnętrzny, zapadam w siebie, zapadam w swoje wnętrze
98 Kurt Tepperwein

w światło we mnie. Wchodzę w to światło, całkiem świadomie jednoczę się z samym sobą, jestem
jednym z samym sobą, znowu całkiem świadomy tego, kim rzeczywiście jestem: samym sobą.
Jako Jaźń poszerzam swoją świadomość, wciągam w tę świadomość ludzi z mojego otoczenia, coraz
bardziej poszerzam swoją świadomość, aż wypełni całą tę przestrzeń. Całą przestrzeń wypełniam swoją
świadomością, całkiem świadomie jestem w jedności z wszechświadomością, w jedności ze wszystkim. I
w tej jedności ze wszystkim otwieram się na najpotężniejszą moc wszechświata: na miłość. Jestem w
najprawdziwszym sensie tego słowa przepełniony miłością - jestem pełen miłości.
Na znak mojej miłości przyjmuję każdego człowieka takim, jaki jest; pozwalam każdemu człowiekowi
być takim, jaki jest -także sobie samemu. Z miłością przyjmuję siebie samego takim, jaki jestem. W tej
świadomości będę od teraz szedł przez swoje życie. I dokądkolwiek się udam, dzięki mojemu bytowi
świat stanie się jaśniejszy i życzliwszy, taki jaki ja. W tej świadomości wypełniam odtąd moje zadanie,
żyję odtąd rzeczywiście świadomy siebie.
I w tej świadomości powracam teraz znowu na płaszczyznę bytu, z powrotem tu i teraz. Gdy tylko
jestem gotów, otwieram oczy, pozwalam mojemu ciału poruszać się znowu swobodnie, znowu jestem
całkiem świadomie w tu i teraz. Ale jestem tutaj, jako ten, kim rzeczywiście jestem: jako ja sam.
Jeśli odczuwasz w sobie jeszcze blokady, jeśli nie udaje ci się znaleźć tej właściwej drogi do Jaźni, nie
udaje ci się po prostu być, to zrób następujące ćwiczenie:

DWA KROKI DO KONCENTRACJI UWAGI

Pierwszy krok
•Odejdź od traktowania „grzechu" jako grzech.
•Uświadom sobie: Kim jestem rzeczywiście?
•______________________________________________________TAK SIĘ BUDZI W SOBIE
GENIUSZA_____________________________________________99

• Jestem idealną nieśmiertelną świadomością. Zawsze byłem i za


wsze będę, ponieważ jestem. Ja jestem sobą, autentycznie, szcze
rze, uczciwie, prawdziwie. Jestem tym, kim naprawdę jestem!

Drugi krok
•Myślę, czuję, działam, mówię jako ja sam.
•Ja podejmuję teraz decyzję. Wiem, co należy zrobić.
•Dostrzegam rozwiązanie zadania, problemu.
•Ponoszę konsekwencję tego zrozumienia.
•Odbieram teraz świadomie misję życia dla siebie, dla innych, dla
wszystkich, dla sytuacji - dla życia.
•W pełni świadomie robię to, co robię. Dzięki tej świadomości,
każdą myśl, każde słowo, każde działanie przenoszę na wyższy
poziom.
•Rozpoznaję, czy coś rzeczywiście należy do mnie samego, czy ja
tym rzeczywiście (jeszcze) jestem. Może przy tym chodzić o pra
gnienie, ideał, cel, wyobrażenie, zawód, sposób zachowania, part
nera lub po prostu o znajomych. Pozbywam się tego, o ile to
faktycznie do mnie już nie należy.
•Świadomie postrzegam, czego ja sam chcę w tej chwili. Roz
poznaję „Wewnętrzną Rzeczywistość". Mówię świadomie „Tak"
sobie samemu, takim jakim jestem. Pozwalam sobie na to, by być
sobą.
•Myślę, czuję, działam i mówię w każdym momencie tak, że mogę
mieć szacunek do siebie samego i czuję się dobrze w sobie samym.

POZBYĆ SIĘ TEGO, CO OBCIĄŻA I ZACIEŚNIA


By móc być wolnym wewnętrznie, możesz uwolnić negatywne uczucia, przeszkadzające myśli, czyli
mówiąc krótko, wszystko, co obciąża. Przytoczę tylko kilka niszczących uczuć, powodujących cierpienia
wielu ludzi. Chodzi o zawiść, nieżyczliwość, zazdrość, nieuczciwość, wściekłość, agresja, chciwość,
skąpstwo, tępota, ale również o wszystko inne, co nie jest dla ciebie korzystne.
100 Kurt Tepperwein

Zadaj sobie pytanie, dlaczego nosisz w sobie to brzemię, co ono chce ci powiedzieć. Rozpoznanie tego
da ci możliwość pozbycia się tego brzemienia.

Złość wyzwala tylko złość- należy ją usunąć


Złość niczemu nie służy; złość nie poprawia złej sytuacji - wręcz przeciwnie. Złość niczego nie zmieni
na lepsze, gniew tylko tobie samemu przysparza kłopotów, zaś skutki twojej złości mają negatywne
następstwa. Rozwiń świadomość tego, że nic i nikt na świecie nie ma takiej mocy, by cię złościć. Złościć
możesz się tylko sam i dlatego jesteś jedynym, który może w każdej chwili przestać się złościć. Zrób to
terazl

Lęk rodzi lęk - należy go usunąć


Uświadom sobie, że twój lęk chce ci tylko pokazać, że nie jesteś sobą, że twoja świadomość jest
ciasna. Twój lęk jest szansą i wyzwaniem, byś rozszerzył swoją świadomość i znowu przypomniał sobie,
kim rzeczywiście jesteś. Za pomocą strachu możesz odkryć, że nie istnieje na świecie nic, czego mógłbyś
się bać, ponieważ ty sam przyczyniłeś się do tego. W ogóle przyczyniasz się do wszystkiego, co ci się
przytrafia, i dlatego w każdej chwili możesz to zmienić. Zrób to teraz !

Stres obniża jakość życia - należy go usnąć


Zauważ, że stres może powstać tylko wtedy, gdy próbujesz w ograniczonym czasie załatwić więcej, niż
jest to możliwe. Coś nie jest możliwe, więc nie powinieneś nawet próbować. Tylko od ciebie zależy, czy
zmienisz tę niewłaściwą postawę i uwolnisz się od stresu - na zawsze. Zrób to teraz!
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 101

CO CIĘ JESZCZE DZIELI OD TWOJEJ


INTUICJI?
J
eśli chcesz wiedzieć, co jeszcze stoi na przeszkodzie, co cię wciąż powstrzymuje przed dopuszczeniem
swojej intuicji, zadaj sobie następujące pytania:
•Co muszę jeszcze zrozumieć?
•Czego w końcu mam się pozbyć?
•Co jeszcze powinienem doprowadzić do harmonii, abym mógł
wejść w całkowity kontakt ze swoją intuicją?
•Czy już odbieram intuicyjne impulsy?
•Jako słowo? Jako symbol? Jako uczucie? Jako kolor?
Jeśli decydujesz się na intuicję, daj jej przestrzeń do działania, uwalniaj, bądź po prostu wolny i
chłonny, pozwalaj, aby rzeczy się działy. Otwórz kanał, otwórz czakrę korony, podłącz się do „sieci
kosmicznej". I tak, jak w przypadku nadajnika radiowego, przygotuj sobie określony czas na odbiór:
codziennie o ustalonej porze. Ćwicz tak długo, aż uzyskasz „ciągły odbiór"! Notuj, jakie otrzymujesz
informacje.
Jeśli czujesz, że wciąż nic się nie dzieje, że ciągle drepczesz w miejscu, to poszukaj przyczyn tego
zastoju:
• Czy masz gdzieś głęboko w sobie ukryty lęk przed wielkim sukce
sem? Rozwinąłeś nową strategię sprzedaży; twoja intuicja ci mówi,
że pomysł ten jest rewolucyjny i obiecuje zdecydowany sukces.
Jednak pozwoliłeś zbyć się przez kierownictwo argumentem, że
szkolenie pracowników według twojego pomysłu nie jest opłacal
ne. Ty jednak wiesz z całkowitą pewnością, że dzięki twojej kon
cepcji firma mogłaby podwoić obroty. Ale w skrytości ducha nie
masz dość odwagi, aby asertywnie sprzedać swoje dobre pomysły,
ani aby się dzięki temu usamodzielnić. Przyczyna twoich oporów
jest niepewność i brak wiedzy, co mogłoby się stać, gdybyś
102 Kurt Tepperwein

rzeczywiście osiągnął olbrzymi sukces. Innym „klasycznym" przykładem jest aktor, który latami
przygotowywał się do egzaminu do najsłynniejszej szkoły aktorskiej, i w ostatnim momencie wycofuje
się, chociaż wie, że ma najlepsze szansę na to, by go przyjęto.
•Czy nie chcesz zrozumieć tego przekazu, ponieważ jest dla ciebie
niewygodne lub coś w tobie wzbrania się, by w to uwierzyć?
A może boisz się, że nie poradzisz sobie z konsekwencjami?
•Intuicja ci mówi, że twój wspólnik w interesach cię oszukuje. Nie
chcesz przyjąć tego do wiadomości, ponieważ sądzisz, że w obec
nej sytuacji nie znajdziesz innego wspólnika. Albo wewnętrzny
głos nakłania cię do wizyty u lekarza z powodu kłucia w okolicy
serca. Rozum odpiera to ostrzeżenie z uzasadnieniem, że ze wzglę
dów finansowych nie możesz sobie teraz pozwolić na żadną cho
robę.
•Czy jesteś na coś konkretnego nastawiony? Czy czekasz niecier
pliwie na odpowiedź na naglące pytanie? A może czekasz tylko
na to, że wiadoma osoba wreszcie zacznie mówić o ślubie, i tłu
misz przy tym cichy ostrzegawczy głos, iż to nie jest dla ciebie
idealny partner?
•Albo czekasz być może na odpowiedź, chociaż intuicyjnie już ją
znasz? Wewnętrzny głos już dawno ci powiedział, że posada,
o którą się ubiegasz, nie odpowiada w rzeczywistości twoim wy
obrażeniom. Mimo to oczekujesz odpowiedzi na swoją ofertę.
•Czy brakuje ci głębokiego zaufania i wiary w działanie intuicji?
•Od czasu do czasu podążasz za głosem intuicji, ćwiczysz swoje
zdolności intuicyjne i odnosisz przy tym nawet sukcesy. Mimo to
przychodzi ci wciąż na myśl, że jeśli chodzi o sukcesy, to jest to
tylko szczęśliwy przypadek. Szybko dajesz się przekonać ludziom
racjonalnym, że jedynie logiczne rozumowania mogą prowadzić
do odpowiednich wyników - zgodnie z mottem: „Czego nie ma,
nie może istnieć!"
•Czy jesteś mocno związany z ogólnie obowiązującymi konwen
cjami, czy odczuwasz duży respekt przed autorytetami? Czy masz
•_____________________________________________________TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA
______________________________________________________103

tendencję do przyjmowania poglądów ekspertów tylko dlatego, że są „uznani"? Skoro sam prezes
zarządu odrzuca eksport do Azji, ty przyłączasz się do jego zdania. W końcu to on jest największym
szefem koncernu i „musi" to przecież wiedzieć, chociaż głęboko w tobie tkwi mocne uczucie, że
właśnie w Tajlandii istnieje obiecujący rynek dla nowego produktu firmy.

NIE UFASZ SOBIE?

Pewna znana autorka pisała książkę, znaczną część miała już gotową, gdy nagle przyszła jej do głowy
myśl, aby na wszelki wypadek zrobić kopię pliku. A ponieważ przez wszystkie lata swojej działalności
pracowała bez kopii i bez żadnych problemów, zarzuciła swój pomysł jako bezsensowny. Piorun, który
przerwał dopływ prądu w całym budynku na kilka godzin, zniszczył to, nad czym pracowała przez wiele
miesięcy.
Świeżo zatrudniony kierowca autobusu pomyślał, że powinien sprawdzić poziom oleju. Na najbliższym
postoju zobaczył jednak w papierach wozu, że właśnie przeprowadzono taką kontrolę. Porzucił więc tę
myśl. Była to decyzja kosztowna, ponieważ w zbiorniku oleju był przeciek.

OCZEKUJESZ ZBYT DUŻO?


Czy oczekujesz od swojej intuicji, że poda ci wskazówki, aż do najdrobniejszego szczegółu? Ktoś chce
kupić dom, w którym chciałby spędzić jesień swego życia. Najważniejsze dla niego jest spokojne miejsce
pośród zieleni. Wszystko wydaje się idealne: położenie, wielkość, działka, cena. Jednak coś kupującego
niepokoi, coś nie daje mu spokoju. Nie znalazłszy dla swojego niepokoju żadnych uzasadnionych
argumentów, które przemawiałyby przeciwko podpisaniu umowy, kupuje dom. Rok później gmina
postanawia wybudować drogę szybkiego ruchu bezpośrednio za jego domem. Marzenie o spokoju i
kontemplacji nagle się rozpadło.
104 Kurt Tepperwein
BOISZ SIĘ RYZYKA?
Intuicja już z samej swojej natury kojarzy się z niezwykłością. To przecież na rozumie opiera
się wszystko, co znane i wyttumaczalne. W ten sposób utrudniamy sobie przyjęcie czegoś, co nie
jest rozumowo uzasadnione, niezależnie od tego, czy chodzi o ryzyko finansowe, o utratę
poważania, sympatii czy szacunku. Kto w każdej sytuacji najchętniej zabezpiecza się podwójnie,
kto lwią część swoich dochodów przeznacza na ubezpieczenia, ten nie pozostawia zbyt dużo
miejsca dla rozwoju swojej intuicji.
Chciałbym ci tu jeszcze wymienić parę zdolności, które są wyraźniejsze ludzi z intuicją.
Liczne badania wykazały, że ludzi z intuicją cechują następujące sposoby zachowania: z
pewnością i dużą dozą samoświadomości wchodzą w każdą sytuację, stawiają sobie zadania i
wierzą w to, że ich rozwiązanie jest prawidłowe. Ludzie z intuicją są wewnętrznie wolni oraz
reagują emocjonalnie i spontanicznie. Nie boją się zarówno krytyki, jak i nowości; są gotowi
pójść nowymi drogami, stawiać sobie wyzwania, badać nowe obszary.

SKIEROWAĆ ŚWIADOMOŚĆ NA ODPOWIEDNIE TREŚCI


Intuicja dostosowuje się do stanu stanowi świadomości, w jakim się znajdujesz. Zaobserwuj
różne stany świadomości, które przeżywasz w ciągu dnia. Jakie są twoje zdolności myślenia i
postrzegania zaraz po przebudzeniu? A jakie po śniadaniu, w południe, wieczorem i w nocy, gdy
kładziesz się spać? Czy potrafisz stwierdzić różnice? Sposób, jak postrzegamy (lub możemy
postrzegać), zależy od naszej świadomości, lub mówiąc dokładniej, od stanu, w jakim znajduje
się nasza świadomość. „Zrozumienie jest funkcją bytu. Po zmianie bytu poznającego następuje
odpowiednia zmiana w sposobie i rozmiarach poznania" - tak twierdzi Aldous Huxley. Dotyczy
to szczególnie intuicji.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 105

Zależy więc od ciebie, na co kierujesz swoją świadomość. Stosownie do tego będzie przebiegało twoje
życie. Wybór należy do ciebie - istnieje wiele możliwości:

Rzeczy negatywne
Widzimy już tylko niesprawiedliwość, nienawiść, zazdrość, lęk, egoizm, stres, bezmyślność i
traktujemy to jako niezbite fakty. Naturalnie mamy do tego prawo.
W rezultacie nasza świadomość przyjmuje wszystkie te negatywne wibracje, a te objawiają się w
naszym życiu w postaci negatywnych wydarzeń lub warunków -jako nasz los. Przeżywamy negatywne
„przypadki", mamy pecha, mamy niepowodzenia, jesteśmy nieszczęśliwi i niezadowoleni.

Rzeczy pozytywne
O ile naszą świadomość kierujemy na liczne rzeczy pozytywne, wtedy poznamy gotowość niesienia
pomocy, zrozumienie, przyjaźń, możliwości poprawy materialnej, wolność, moc i zdrowie. Wiemy, że w
każdej chwili możemy opuścić niewłaściwą drogę i wybrać odpowiednią. Potrafimy rozpoznać
rzeczywistość ukrytą za pozorami.
Nasza świadomość przyjmuje zatem pozytywne wibracje, które w naszym życiu objawiają się jako
szczęście, zdrowie, harmonia -mówiąc krótko, jako przyjemny los.

Najwyższa zasada
Skierujmy naszą świadomość na stwórczą prasiłę - na Boga - nie ważna jest wtedy forma, czas, przestrzeń
ani miejsce. Skierujmy naszą uwagę tylko na to, czego życie chce od nas w tej chwili. Wypełniamy tę
chwilę, jesteśmy w ciągłej harmonii z prądem życia i żyjemy życiem spełnionym. Nie są już konieczne
dalsze inkarnacje , ponieważ wreszcie jesteśmy wolni od losu. Żyjemy zgodnie z naszym
przeznaczeniem w harmonii z wszechświatem i jego boskim porządkiem. Ta wyższa świadomość tworzy
wzniosłe myśli i idee, otwiera wszystkie możliwości. Jest źródłem intuicji.
106 Kurt Tepperwein

POZOSTAWAĆ W NAJWYŻSZEJ
ŚWIADOMOŚCI CZYLI „IŚĆ DUCHOWĄ
DROGĄ NIEPODZIELNEJ UWAGI"
Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest pozostawanie możliwie długo w stanie
Najwyższej Świadomości. Opowiadając pewną historię, chcę ci zdradzić tajemnicę:
Mężczyzna, który przeżył oświecenie, lecz nie potrafił tej świadomości długo utrzymać,
zapytał mistrza: „Jak mogę ciągle pozostawać w Najwyższej Świadomości?" Mistrz
odpowiedział: „Znam kogoś, kto ciągle jest w stanie Najwyższej Świadomości. Chodzi
o pewnego władcę, który mieszka w odległym kraju. Idź tam i spytaj
go, czy zdradzi ci swój sekret".
Mężczyzna udał się w drogę. Wyprawa była trudna i długa. Wreszcie dotarł do owego
odległego kraju, udał się do króla
i przedłożył mu swoją prośbę. Król się uśmiechnął i powiedział:
„Chętnie zdradzę ci mój sekret. Przedtem jednak musisz poddać
się pewnej próbie, gdyż muszę być pewien, że jesteś godny pozna
nia tej tajemnicy. Przenieś wokół pałacu na swojej głowie miskę
wypełnioną po brzegi wodą. Za tobą będzie szedł kat z wyciągnię
tym mieczem. Gdy uronisz choć jedną jedyną kroplę, kat zetnie ci
głowę. Możesz nie podjąć się próby, lecz wtedy nie będę ci mógł
zdradzić tajemnicy".
Mężczyzna był zdecydowany i odpowiedział: „Nawet gdyby miało mnie to kosztować życie,
jest to warte tej ceny".
Udał się przed pałac, otrzymał miskę wypełnioną wodą, umieścił ją na głowie i ruszył w drogę.
Stawiał krok za krokiem, bardzo się koncentrując. Słyszał za sobą kroki kata. Wiedział, że nawet
najmniejszy błąd przypłaci życiem. Zachowując najwyższe skupienie udało mu się wykonać
postawione zadanie. Powtórnie stanął przed obliczem króla, który rzekł: „Chętnie ci zdradzę mój
sekret, ale ty go już znasz". Uśmiechnął się: „Tak samo jak ty, ja również podczas wszystkiego,
co robię, stawiam krok za krokiem w najwyższym skupieniu
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA_____________________ 107

Chciałbym tu jeszcze wyjaśnić, że w tamtych czasach noszenie wody uważano za obowiązek kobiet i
uchodziło za czynność poniżającą. Zrozum, że nie ma (już) żadnego upokorzenia, gdy wszystko wyko-
nuje się w Najwyższej Świadomości, gdy koncentruje się na czakrze korony i działa tak, jakby
najmniejszy błąd miał kosztować życic.
OTWORZYĆ WROTA ZMYSŁÓW

Z
anim zaczniesz trenować swoje zmysły, powinieneś przeprowadzić ćwiczenie oczyszczające. Uwrażliwi
cię to, a ćwiczenia będą bardziej skuteczne.
Wyobraź sobie wodospad - duży i piękny. Woda ma przyjemną temperaturę. Stajesz pod wodospadem i
czujesz, jak woda przez ciebie przepływa. Woda cię oczyszcza i czyni wewnętrznie czystym,
przejrzystym, całkowicie czystym. Wypłukiwane jest wszystko, czego już nie potrzebujesz, co
bezużyteczne, stare, przestarzałe. Odczuwasz ulgę i jesteś wolny od wszelkiego balastu. Woda oczyszcza
twoją aurę i wypełnia cię harmonią.
A teraz chodzi o to, by obudzić pięć świadomych zmysłów, gdyż wtedy łatwiej będziesz mógł rozwinąć
„szósty zmysł".

WIDZENIE
Zamknij oczy i odpręż się. Wyobraź sobie ciemny punkt, utrzymuj swoją świadomość skierowaną na
ten punkt. To całkiem naturalne, że nie możesz przy tym całkowicie wyłączyć swoich myśli. Nie zwracaj
po prostu na nie uwagi, pozwól im przychodzić i odchodzić. Gdy myśli będzie mniej, a ty uspokoisz się,
to wyobraź sobie oczami duszy „widzenie".
108 Kurt Tepperwein

„Zobacz" figury geometryczne: zobacz koło, trójkąt, czworokąt. Jeśli ci to nie wychodzi, to
narysuj figury na kartce papieru i patrz na nie tak długo, aż będziesz mógł je „zobaczyć" z
zamkniętymi oczami. - Co się w tobie dzieje?
A teraz zrób to ćwiczenie z liczbami: policz od 1 do 10. „Zobacz" każdą pojedynczą liczbę
wyraźnie i w dużych rozmiarach.
Ćwicz z przedmiotami: wybieraj takie rzeczy, które dobrze znasz, np. swój ulubiony wazon.
Wyobraź sobie bardzo dokładnie materiał , formę, wzór. Powinieneś oczami duszy widzieć tę
wazę z najdrobniejszymi drobniejszymi szczegółami.
„Zobacz" kolory: wszystko jest żółte - widzisz tylko tę wspaniałą soczystą żółć. Ćwicz także z
innymi kolorami. Zobacz każdą barwę tak dokładnie i intensywnie, aż cały będziesz nią
wypełniony.
Następnie ćwicz z obrazkiem lub ze zdjęciem: Obserwuj obrazek bardzo dokładnie, przyglądaj
się wszystkim szczegółom, wszystkim kolorom, wszystkim drobnostkom. Pozwól, by obrazek na
ciebie działał, teraz już o niczym nie myśl. Następnie zakryj obrazek i zamknij oczy. A teraz
wyobraź sobie wszystkie szczegóły bardzo dokładnie, pozwól by wszystko pojawiło się
dokładnie przed twoimi duchowymi oczyma. Otwórz teraz oczy i zanotuj każdy szczegół, który
zapamiętałeś. Porównaj wynik z obrazkiem. Wykonuj to ćwiczenie tak długo, aż całkowicie
zapamiętasz ten obraz i będziesz go mógł dokładnie opisać bez przeoczenia żadnego szczegółu.
A oto ćwiczenie, które możesz przeprowadzić z rodziną lub przyjaciółmi: zamykasz oczy i
odprężasz się. W tym czasie jedna z osób rysuje figurę na kartce papieru, np. okrąg albo wężyk.
Nie kończy jednak rysunku. Ty otwierasz oczy i od razu, bez namysłu kończysz rysunek. Bądź
cały czas w stanie odprężenia - wolny od myśli -a jeśli jest to możliwe, także podczas rysowania.

DOTYK
Weź do ręki lub tylko dotykaj różnych materiałów, jak papier, jedwab, wełna, drewno, szkło,
kamień. Koncentruj się przy tym
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 109

całkowicie na swoich dłoniach, na wnętrzu dłoni, na koniuszkach palców Pozwól, by wszystkie odczucia
związane z dotykiem przeniknęły głęboko do twojej świadomości. Odczuwaj to. Co się przy tym w tobie
dzieje?
A teraz nie bierz już przedmiotów do ręki, lecz ostrożnie przesuwaj ręką po poszczególnych rzeczach i
dokładnie odczuwaj materiał , chłód, miękkość lub szorstkość powierzchni. Wczuwaj się w swoje
wrażenia. Po tygodniu ćwiczeń będziesz mógł z łatwością odróżniać na dotyk poszczególne materiały.

WĘCH
Wąchaj świadomie, na przykład gdy cos się gotuje. Czy potrafisz rozpoznać potrawy po zapachu? Czy
potrafisz tylko za pomocą węchu zidentyfikować przyprawy, których używasz? Czy po zapachu
rozpoznasz, czy piekarz piecze właśnie chleb czy ciasto? Naucz się węchem rozpoznawać kwiaty. Każ się
przeprowadzić z zamkniętymi oczami po kwitnącym ogrodzie i „wąchaj", identyfikuj kwiaty po zapachu.
Każdy człowiek ma swój własny, najczęściej bardzo delikatny zapach ciała. Spróbuj rozpoznać ludzi
stojących obok ciebie po zapachu. Zwracaj uwagę na to, jakich perfum używają twoi przyjaciele i znajomi
i koduj sobie poszczególne nuty zapachowe. Następnie wyobrażaj sobie zapach tak długo, aż odczujesz go
w nosie, aż go rzeczywiście poczujesz. Co się w tym czasie dzieje w tobie?
Wąchaj także powietrze. Jak pachnie latem, w czasie ulewy po dłuższej suszy? Czy pamiętasz zapach
wilgotnej ziemi? Czy czujesz zapach pierwszego śniegu lub zapach wiszącej w powietrzu burzy?

SMAK

Jest to bardzo przyjemne ćwiczenie. Zmysł smaku trenujesz, wyobrażając sobie bardzo dokładnie smak
swojej ulubionej potrawy. Wyobraź sobie na przykład nadziewaną czekoladkę rozpuszczającą
110 Kurt Tepperwein

się na twoim języku. Gdy zrobisz to prawidłowo, do twoich ust napłynie ślina. Kosztuj w wyobraźni różne
owoce lub odmiany wina, wyobrażaj sobie smak czekolady mlecznej, lodów cytrynowych, chleba
czosnkowego, soku winogronowego, szampana. Ten rodzaj kosztowania jest całkowicie pozbawiony
kalorii. Co się w tobie dzieje?

SŁUCH

Słuchaj świadomie wszystkich odgłosów dochodzących z twojego otoczenia. Następnie wybierz jakiś
odgłos, na którym całkowicie się skoncentrujesz. Zacznij od prostego ćwiczenia, wsłuchuj się dokładnie
na przykład w głos swojego rozmówcy lub radiowego dziennikarza, zwracaj baczną uwagę na jego
intonację i cechy wymowy. Przejdź teraz do kolejnego ćwiczenia: wyłuskuj ton lub głos z mieszaniny
różnych odgłosów, na przykład na basenie: wybierz głos, na który kierujesz całą swoją uwagę. Słyszysz
już tylko ten głos, słyszysz dokładnie, co mówi. Inne głosy odbierasz jedynie jako szmery w tle. Możesz
spróbować wyłowić jeden głos z porannego świergotu ptaków lub dźwięk pojedynczego instrumentu
podczas koncertu. Niech w uszy sączy ci się tylko ta jedna melodia.
Przypomnij sobie typową wypowiedź człowieka, z którym masz dużo do czynienia, i wyobraź sobie, że
właśnie to zdanie wymawia. Na przykład twoja ciocia mówi: „Warn to się powodzi". Wyobraź to sobie
możliwie wyraźnie, jakbyś istotnie słyszał te słowa. Słyszysz przy tym nie tylko samo zdanie, lecz także
głos, wysokość tonu, wymowę. Ćwicz to, biorąc wypowiedzi różnych osób.
Nasłuchuj świadomie wszystkich odgłosów, np. w cichym mieszkaniu. Czy słyszysz trzask lodówki,
gdy się włącza, czy słyszysz spadający na podłogę liść twojego fikusa? Co się w tobie teraz dzieje?
Pomijając tych pięć zmysłów, człowiek posiada cały szereg innych zmysłów, jak np. zmysł mowy,
myślenia, poczucie tożsamości, zmysł równowagi, ruchu, ciepła, zmysł do interesów i zmysł do życia.
Zajmijmy się zmysłem myślenia. Wskutek tego, że myśli wypowiadamy lub je spisujemy, dochodzimy
często do błędnego wniosku
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 111

że myślenie wyraża się tylko w słowach. A przecież myśli połączone są ściśle z wyobrażeniami
plastycznymi, obrazowymi, które często trudno jest ująć w słowa. Jakże często posiadamy konkretne
pomysły, ale brakuje nam odpowiednich słów, by móc je wyrazić.
Oznacza to, że osoba mówiąca musi pomyśleć, musi znaleźć odpowiednie słowa. Również słuchacz
musi pomyśleć, by rzeczywiście zrozumieć, co się mówi. Myśli są czymś więcej niż tylko słowami lub
językiem. Służą, że się tak wyrażę, jako „opakowanie" dla wiedzy, informacji i pojęć, która za tym stoją.
Zmysł mowy zależny nie tylko od mowy, lecz jest kombinacją mowy, wyobraźni i myśli. Widzisz
więc, że jest to bardziej skomplikowane, niż powszechnie się sądzi.
Zmysł własnego ja, czyli poczucie tożsamości, zawiera całą osobowość człowieka. Gdy mówisz o
sobie, to masz na myśli na ogół ciało, umysł i duszę. Odwołując się do rzeczywistości w innym człowieku
dochodzisz do jego Jaźni i rozumiesz, że wywodzi się ona z tego samego źródła, co ty sam, a więc jest
równorzędną ludzką istotą - w przeciwieństwie do zwierząt. Gdy to zrozumiesz, oceny i podziały zanikną
same z siebie. Nie istnieją ludzie o różnej jakości, nie ma podziału ludzi czy narodów na wartościowe i
mniej wartościowe. Dzięki poczuciu tożsamości może się spełnić przykazanie: „Kochaj bliźniego swego,
jak siebie samego". Z poczucia tożsamości wyrasta zrozumienie siebie oraz miłość do ludzkości.
Powinieneś szkolić wszystkie swoje zmysły, a wrota zmysłów szeroko się otworzą. Wtedy przejdziesz
od widzenia do postrzegania i będziesz w stanie odbierać intuicję „wszystkimi zmysłami".
Po zrobieniu kroku od ja do Jaźni, zrozumiemy, że ciągle odbieramy informacje na płaszczyźnie
intuicji. Otrzymujemy informacje o wszystkim, co jest ważne dla naszego życia. Jeśli jesteśmy „przy
świadomości", możemy rozumieć wszystko holistycznie. Możemy nawet dostroić się do częstotliwości
drugiego człowieka lub jakiejś rzeczy i odbierać za niego pewne informacje, gdy on ich nie rozumie, lub
być może odrzuca ich przyjęcie. Intuicja nie jest związana ani z miejscem, ani z czasem, możliwe staje się
zatem
112 Kurt Tepperwein

także przyjmowanie informacji, które dotyczą innego czasu lub oddalonego miejsca. Jesteśmy nawet
zdolni do tego, by całkiem świadomie za pomocą intuicji cofnąć się do przeszłości i zrozumieć
wydarzenia, które pozostawały dla nas niezrozumiałe. Za pomocą zdolności intuicyjnych możemy
przesyłać innym ludziom wiadomości, poprosić ich, by do nas zadzwonili, spotkali się z nami - nawet gdy
z punktu widzenia rozsądku może się to wydawać nieprawdopodobne. Wiemy przecież, że intuicji nie
sposób wtłoczyć w żadne ramy, że intuicja nie podąża udeptanymi ścieżkami -i dlatego możliwe jest
wiele więcej, niż w ogóle możemy sobie wyobrazić.
Jeśli zdamy się jedynie na nasz rozum i naszych pięć zmysłów, nie znajdziemy kontaktu z naszymi
intuicyjnymi zdolnościami. Być może zdołamy nawet usłyszeć wołanie intuicji i czuć pewne intuicyjne
impulsy, jednak łączność ze świadomością jest zablokowana przez aktywność rozumu. Wyobraź sobie, że
ze swoim rozumem rozmawiasz przez telefon. Czasami możesz usłyszeć lekki trzask w przewodzie
telefonicznym - daremną próbę twojej intuicji w dotarciu do ciebie. A ponieważ linia jest zajęta,
informacja od intuicji nie może do ciebie dotrzeć.
Niektórzy ludzie są do tego stopnia opanowani przez rozum, że pozostają całkowicie nieosiągalni dla
głosu intuicji. Inni natomiast wprawdzie dostrzegają intuicję, jednak słyszą ją z tak daleka i tak cicho,
ponieważ właśnie połączenie jest bardzo słabe. Dlatego nie mają odwagi zdać się na ten cichy głos. To
właśnie rozum jest tym, co dzieli nas od naszej prawdziwej Jaźni. Wskutek tego nasze pole widzenia jest
ograniczone. Jak wiemy, widzimy tylko 8% i na nieszczęście uważamy to za jedyną rzeczywistość.
Dopóki trwać będziemy przy tym złudzeniu, dopóty utrwalać będziemy konflikty z rzeczywistością.
Jednakże robiąc decydujący krok od „ja" do Jaźni, będziemy w stanie pojąć całą rzeczywistość. Mamy
wówczas dwa obszary postrzegania: zewnętrzny z pięcioma zmysłami fizycznymi, a także intuicyjny ze
wszystkimi duchowymi zmysłami. To cudowne, że ani
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 113

nie musimy przy tym z niczego rezygnować, ani nie musimy dodatkowo niczego się uczyć -
otrzymujemy po prostu tę zdolność w prezencie.
*
Intuicja jest prawdą rzeczywistości i dlatego nie podlega żadnym błędom.
*

Psychoanalityk C. G. Jung traktował intuicję jako jedną z czterech podstawowych zdolności


człowieka: myślenia, odczuwania, woli i intuicji. Wszystko jest dwubiegunowe. W stosunku do
myślenia, odróżniamy myślenie racjonalne, analityczne od myślenie świadomego, syntetycznego.
Jeżeli chodzi natomiast o odczuwanie, rozróżniamy odczucia cielesne i odczucia subtelniejsze,
wyczucie. W obszarze woli, chciwość i egoizm przeciwstawia się wyższej woli naszego
wewnętrznego przewodnictwa; jeśli chodzi
o przeczucia, to nieświadomej funkcji instynktu przeciwstawia
my nadświadomą wszechwiedzącą intuicję. W fazie przejściowej
pomagamy sobie myśleniem logicznym. Niestety jednak wielu
ludzi tkwi w tej fazie przejściowej, nie idzie dalej i nie osiąga
wglądu w rzeczywistość, nie doświadcza wszechogarniającej ja
sności. Pod względem rozwoju ludzie ci „nie nadążają", zaś okre
ślenie bieg życia dobrze opisuje ten etap. Uświadom sobie ogrom
ny rozmiar intuicji: możesz w sobie odkryć cały świat, nosisz
w sobie wiedzę wszystkich czasów. Często doświadczasz intuicji
sam z siebie, jednak możesz ją także celowo uaktywnić. Kiedy
dorośniemy już do samych siebie, coraz łatwiej będziemy docho
dzić do świadomości i coraz dłużej w niej pozostawać. Nawet
jeśli się nie musimy tego uczyć, a jedynie sobie przypomnieć,
i tak istnieją metody, techniki i pomoce, dzięki którym uruchomimy intuicję do działania na
naszą rzecz. Możemy udrożnić kanał dla intuicji. Jednym z najważniejszych ćwiczeń jest dopro-
wadzenie do wyciszenia myśli i poprawy postrzegania na wszystkich płaszczyznach.
114 Kurt Tepperwein

WYCISZENIE MYŚLI W STANIE ALFA


Jak wiesz, obszar postrzegania dla intuicji znajduje się bezpośrednio nad głową. Zawsze, gdy celowo
chcesz, by intuicja działała, powinieneś swój ośrodek postrzegania przesunąć na to miejsce.
Automatycznie znajdziesz się wtedy w stanie alfa. Stanem alfa określa się fale mózgowe o częstotliwości
od 7 do 14 Hz. Jest to optymalny stan fizyczny i psychiczny człowieka. W tej fazie jest on otwarty i
chłonny, może odbierać informacje i najlepiej wykorzystywać swoje umysłowe i duchowe możliwości.
Wyciszenie myśli możliwe jest tylko w stanie alfa. Dla większości ludzi znalezienie się w tym stanie
wymaga kilku ćwiczeń. Uwierz mi jednak, jest to dużo łatwiejsze, niż sądzisz.
Jeśli tego jeszcze nie wyćwiczyłeś, powinieneś wybrać spokojne miejsce, w którym nikt ci nie będzie
przeszkadzał, abyś mógł się na sobie skoncentrować (patrz str. 217 i dalsze). Zwróć uwagę na swój
oddech. Skoncentruj się na swoim oddechu, a będziesz spokojny, coraz spokojniejszy. Możesz także
wybrać do tego celu jakąś wizję, na przykład wyobrazić sobie morze, jak fale nadpływają i odpływają. W
ćwiczeniach odprężających może ci pomóc spokojna muzyka, aromaty, a także ciepłe światło świecy.
Twoje myśli będą ci początkowo przeszkadzały. Do ciebie zależy, czy pozwolisz im przeszkadzać.
Przekształć swoje myśli w chmury, które po prostu przepływają. Wcale nie musisz zwracać na nie uwagi,
niech się po prostu dzieje! Owo przyjemne uczucie staje się coraz głębsze. Nagle zauważysz, że twój
umysł jest w bezruchu, że nie ma już żadnych myśli. Jesteś spokojny, odprężony i wolny.
Twoje możliwości postrzegania ponad głową zostały teraz uaktywnione. Mówiąc obrazowo, lejek nad
twoją głową jest otwarty, może więc wychwytywać pomysły i kierować je do twojej świadomości. Jest to
stan alfa, czyli stan, w którym działa intuicja. Im bardziej jesteś wyćwiczony, tym dłużej pozostajesz w
tym stanie. A przede wszystkim możesz na życzenie korzystać z intuicji w każ-
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________________115

dej sytuacji życiowej, w każdym momencie. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że coraz bardziej i bardziej
żyjesz z intuicji, że jesteś „przy świadomości".
Oto następne ćwiczenie, które ułatwi ci odpływanie myśli. Znajdujesz się w wygodnej pozycji:
1.Po każdym wydechu zrób świadomie przerwę.
2.Wyobraź sobie błękitne niebo. Twoje myśli to nadciągające wiel
kie białe obłoki. Pozwól, by myśli po prostu przeszły obok ciebie.
Nie dmuchaj na nie, nie przeganiaj ich, lecz obserwuj obłoki, nie
utrudniając ich przesuwania się i nie poganiając ich.
4.Spoglądaj w pustkę, w nicość.
5.Koncentruj swoje myśli świadomie na jednym punkcie. Połącz
swoje myśli w wiązkę. Nie postrzegaj niczego, lecz kieruj swój
wzrok na jeden przedmiot, np. na ścianę, kartkę papieru,
obraz.
6.Koncentruj się na swoim oddechu i oddychaj świadomie. Jeśli
pojawi się jakaś myśl, powiedz jej: „Nie teraz, teraz koncentruję
się na wyciszeniu myśli".
7.Ćwicz w swój ulubiony sposób tak długo, aż nie będzie już żadnej
myśli, aż się uspokoisz, aż ustaną twoje myśli, aż będziesz od nich
wolny.
WYOBRAŻANIE SOBIE SAMOGŁOSEK

W związku z otwarciem zmysłów chciałbym pokazać tu technikę, która obudzi twoje wewnętrzne
moce. Wyobraź sobie samogłoski: I - E - O - U - A.
Wyobrażasz sobie przy tym, że ośrodek przestrzeni dźwiękowej znajduje się pomiędzy twoimi palcami
u nóg. Owiń palce dźwiękiem i wyobrażaj to sobie tak długo, aż będziesz mógł to zobaczyć. Dźwięk
powinien być tak mocny, że porządnie osłoni palce.
Następnie idź dalej. Umieść teraz centrum przestrzeni dźwiękowe na podeszwie, potem w piętach, a na
końcu w kostkach.
116 Kurt Tepperwein

Powinieneś ćwiczyć każde miejsce najpierw kilka tygodni, zanim przejdziesz do następnego.
Zacznij od stóp, zaraz potem możesz w ten sam sposób pracować w obrębie kostek, aż do kolan.
Następnie rozszerz ćwiczenie na obszar od kolan po końce nóg, potem do pępka, a potem do serca.
Następny krok sięga szyi, a ostatni krok kończy się na czakrze korony Wyćwiczenie całego ciała trwa rok.
Ważne jest, żeby przy mentalnym lub półgłośnym powtarzaniu samogłosek dana część ciała była ciągle
zachowywana w świadomości. Jeśli są z tym kłopoty, to po prostu zacznij jeszcze raz przy danej części
ciała. Dla tych pięciu samogłosek potrzeba zwykle około dwóch sekund, by o nich pomyśleć lub je
wymówić. Być może na początku będziesz potrzebował nieco więcej czasu. W takim przypadku twoim
celem powinno być dojście do rytmu dwusekundowego go. W ten sposób powinieneś w ciągu trzydziestu
sekund przećwiczyć jedną część ciała. Przy każdym ćwiczeniu powinieneś obie stopy przećwiczyć zawsze
kilkakrotnie; w przypadku innych części ciała wystarczy ćwiczenie jednorazowe. Do tego ćwiczenia
potrzebujesz w sumie 30 minut.
Już podczas ćwiczeń wykonywanych na stopach odczujesz zmianę. Wykonując ćwiczenia z
samogłoskami mógłbyś już po około roku mieć całkowicie otwartą czakrę korony. By otworzyć Trzecie
Oko potrzebujemy najczęściej trzech miesięcy. Jeśli ci się to nie udaje, to dlatego, że twoje wyobrażenia
nie są zbyt precyzyjne. Przy tym ćwiczeniu potrzebna jest całkowita koncentracja. Ćwiczenie wykonane
jest prawidłowo, gdy czujesz się po nim rześko. Jeśli po ćwiczeniu jesteś zmęczony, coś robisz źle.
Najlepiej, gdy zrobisz kilkudniową przerwę, a potem wrócisz do ćwiczeń. Zwracaj uwagę na spokój i
odprężenie, i wkładaj w to całe serce. Wtedy doświadczysz cudu!
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________________117

DOPROWADZIĆ
WEWNĘTRZNY GŁOS
DO BRZMIENIA

P
odobnie jak winniśmy się od nowa nauczyć widzieć duchowym okiem, tak samo musimy na nowo
nauczyć się słuchania głosu wewnętrznego. Nie trzeba w tym celu ukrywać się w klasztorze, lecz jedynie
przestawić się i słuchać nie tylko uszami, lecz także sercem. A wtedy dojdziemy do zaskakującego
spostrzeżenia, że nasz wewnętrzny głos ciągle z nami rozmawia. Zawsze zresztą z nami rozmawiał, nie
zwracaliśmy jednak na niego uwagi.
Po czym rozpoznasz swój wewnętrzny głos? Rozmawiając z kimś, używasz słów. Dzięki temu nadajesz
informacji określoną częstotliwość, którą uszy przyjmują jako dźwięk. Wraz z informacją, która może być
prawdziwa lub fałszywa, prowadzisz przekaz na innej płaszczyźnie - na płaszczyźnie duszy - i z inną
częstotliwością, która może być odbierana energetycznie przez duszę osoby, z którą rozmawiasz. Ta
informacja zawsze jest prawdziwa, ponieważ dusza nigdy nie kłamie.
Dlatego tak bardzo ważne jest, by słuchać nie tylko akustycznie, lecz także energetycznie - od duszy do
duszy. Na tej płaszczyźnie istnieje tylko prawda, na tej płaszczyźnie język rozumiany jest przez
wszystkich ludzi na świecie, ponieważ ten język jest międzynarodowy. Jak zatem można opanować ten
język?
Największą przeszkodę stanowi oczywiście donośny głos naszego umysłu, który zagłusza wszystko
inne. A ponieważ jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do zwracania uwagi na rozum, słuchamy tylko jego.
Ale głos wewnętrzny jest bardzo ważną (niezbywalną) częścią naszej Prawdziwej Istoty. Może nam
udzielić wszystkich odpowiedzi, o ile znowu nauczymy się go słuchać.
118 Kurt Tepperwein

Także tutaj ważne jest wyciszenie myśli, podczas którego nasze możliwości postrzegania wyostrzają się
na głos wewnętrzny. Doprowadź do wyciszenia myśli swoją ulubioną metodą, np. medytacją , treningiem
autogennym itp. Gdy jesteś wyciszony, gdy w tobie jest cisza, możesz usłyszeć głos swojego serca. Twój
wewnętrzny głos zawsze istnieje, zawsze mówi do ciebie. Musisz tylko na ten głos otworzyć swoje
wewnętrzne uszy. Być może z początku będzie zupełnie cichy i słaby. Jednak im więcej uwagi mu
poświęcisz, tym stanie się mocniejszy. Równocześnie doświadczysz głębokiej prawdy, którą przemawia
do ciebie twój wewnętrzny głos. Przekonasz się wtedy, że zawsze możesz zdać się na swój wewnętrzny
głos.
Niektórzy ludzie słyszą swój wewnętrzny głos najlepiej wtedy, gdy wykonują jakąś określoną
czynność. Nie ma znaczenia, czy uprawiają jogging, słuchają muzyki czy medytują. Jeśli ma to miejsce
także i w twoim przypadku, to polecam ci, byś i ty pomógł sobie, wykonując takie czynności. Sam
stwierdzisz, że twój wewnętrzny głos stał się coraz częściej zauważalny dopiero wtedy, gdy otworzyłeś
kanał, wewnętrzne ucho. Możesz „słyszeć" o każdej porze i wkrótce będziesz mógł rozróżnić głos rozumu
od prawdziwego wewnętrznego głosu.
Nastaw się wewnętrznie na odbiór, a znajdziesz odpowiedź na swoje pytania lub otrzymasz propozycję
rozwiązania jakiegoś problemu. Możliwe, że teraz masz jeszcze trudności, nie jesteś pewien, czy
rzeczywiście głos, który słyszysz, to ów głos wewnętrzny. Gdy zadajesz pytanie i czekasz na odpowiedź,
słyszysz różne głosy. Przemawia nie tylko umysł, do słowa chce dojść także dusza i podświadomość.
Więc który jest głosem wewnętrznym? Bądź cierpliwy, słuchaj uważnie! Ten najgłośniejszy to zawsze
głos rozumu. Rozpoznasz go także po tym, że nie daje ci poczucia pewności ani bezpieczeństwa.
Głos wewnętrzny jest całkiem inny. Jest cichy, przekazuje ci głębokie uczucie pewności. Wiesz, że
jesteś otoczony troską, ponieważ pozostajesz w kontakcie z Jedyną Mocą. Nie czujesz ciężaru, nie musisz
już podejmować decyzji. Wiesz dokładnie, bez namysłu
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 119

i wahania, co jest dla ciebie najlepsze, najodpowiedniejsze. Gdy jesteś już w kontakcie ze swoim
wewnętrznym głosem, nie musisz się już zadawalać przeciętną alternatywą lub drugorzędnym rozwią-
zaniem, dla ciebie istnieje już tylko jedno: wszystko, co najlepsze pod każdym względem.
Z biegiem czasu twój wewnętrzny głos stanie się coraz silniejszy; będziesz potrafił go wkrótce
dokładnie odróżniać od innych głosów. Jeśli jakaś informacja nie jest połączona z uczuciem pewności i
bezpieczeństwa, to informacja ta nie może pochodzić od twojego głosu wewnętrznego; będziesz to
wiedział z niezawodną pewnością.
Głos wewnętrzny możesz odbierać także przez inne kanały, np. przez ludzi, informacje z książek,
czasopisma lub radia, przez muzykę lub inne rzeczy, które dla ciebie są istotne. Możesz zapytać swój głos
wewnętrzny, na którym kanale nadaje. Zwróć jednak uwagę, aby pozbyć się wyobrażenia, że możliwa jest
tylko jedna odpowiedź. Jeśli na przykład już przy zadawaniu pytania myślisz o tym, co chętnie byś
usłyszał, fałszujesz odpowiedź. Istnieją sytuacje, w których wcale nie chcemy usłyszeć prawdy, lecz
nastawieni jesteśmy na jakąś określoną odpowiedź. Nie chcemy słyszeć naszego głosu wewnętrznego, nie
chcemy słyszeć prawdy. To, co słyszysz w takich okolicznościach, nie jest przemawiającym do ciebie
głosem wewnętrznym, lecz raczej twoim ja, które pragnie się znów wyróżnić.
Jakże często na podstawie z góry powziętych przekonań zdaje nam się, że wiemy, co jest najlepsze i co
powinno nastąpić. Chcielibyśmy dalej myśleć, działać i żyć według nawykowych kolein, lecz nie chcemy
doświadczać i ponosić znanych nam już skutków naszego nawykowego nastawienia. Informacje
pochodzące od naszego głosu wewnętrznego mogą nam się nie podobać i nie zgadzać się pod żadnym
względem z naszymi pragnieniami, jedno wszakże jest pewne: są to informacje prawdziwe, są to
prawdziwe odpowiedzi.
Do twoich najważniejszych pytań powinny należeć: „Co się dzieje w tym momencie", albo: „Co to
znaczy?" Jeśli jesteś otwarty, to rzeczywiście możesz zrozumieć i usłyszeć prawdę także na zewnątrz
120 Kurt Tepperwein

siebie. Nie ma znaczenia, przez kogo usłyszysz prawdziwą odpowiedź. Jeszcze lepiej, gdy poprosisz swój
głos wewnętrzny, by przemawiał do ciebie także wtedy, gdy go nie wzywasz. Wtedy nie będziesz musiał
się już o nic martwić, gdyż każdą informację otrzymasz w odpowiednim momencie - bez twojego udziału.
Twój głos wewnętrzny ostrzeże cię przed zagrożeniem, wskaże ci odpowiednią drogę, ochroni cię.
Zawsze jest obecny, czy myślisz o nim świadomie, śpisz, pracujesz czy medytujesz.
Czasami nie od razu otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie. Być może jeszcze nie nadszedł na to
właściwy czas. Zaufaj swojemu wewnętrznemu głosowi. Przekaże ci każdą informację we właściwej
chwili, ponieważ wie, kiedy ją najlepiej wykorzystać. Gdy coś nie jest w porządku, głos wewnętrzny cię
zaalarmuje. Ostrzeże cię przed zagrożeniem, będzie na ciebie uważał i chronił przed chorobą. Możesz
zdać się na swój głos wewnętrzny, on nigdy nie śpi, nie robi sobie wakacji, ani przerw. Jest zawsze
obecny i zawsze gotowy skomunikować się z tobą - czasami nawet metodami, które nie zawsze od razu
wydają się być zrozumiałe. Jednak jeśli kiedykolwiek zdasz się bezwarunkowo na swój głos wewnętrzny,
to zawsze będziesz rozumiał jego informacje.
Przypomnij sobie: jak często w swoim życiu zachowałeś się nagle - bez widocznego powodu - inaczej,
niż zazwyczaj? I czy nie zawsze było to dla ciebie korzystne?
Chciałbym tu przytoczyć przykład Zofii: spieszyła się, a mimo to wróciła, weszła ponownie do
mieszkania, gdyż ogarnęło ją uczucie niepokoju. „Może nie wyłączyłam ekspresu do kawy", myślała.
Ekspres był wyłączony, za to jej kot leżał apatycznie pod kanapą. Wezwany natychmiast weterynarz
stwierdził skręt kiszek. Gdyby Zofia nie posłuchała głosu wewnętrznego, znalazłaby wieczorem kota
nieżywego.
Oto przykład Renaty, która była umówiona ze swoją przyjaciółką. Na miejsce spotkania przyszła za
wcześnie. Było bardzo zimno, więc nie chciała czekać na zewnątrz. Miała do wyboru księgarnię albo
elegancki butik, w których mogła poczekać. Coś głęboko
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________________121
w niej kazało jej pójść do butiku, choć nie należało to do jej zwyczaju, jako że nie interesowała się modą.
Poza tym pracowała właśnie nad pracą doktorską o konfliktach religijnych. I już choćby z tego powodu
nie przeszłaby obok żadnej księgarni, nie wstępując do niej. W butiku wpadł jej w ręce miękki, jedwabny
szal. Popatrzyła na etykietkę i zobaczyła: „100% kaszmir". Kaszmir - kraina historyczna w Indiach,
Pakistanie i Chinach. O tych terenach wcale jeszcze nie myślała podczas pisania pracy doktorskiej...
Pomysł, aby wejść do odpowiedniego sklepu, zawdzięcza swojemu głosowi wewnętrznemu, który ją tam
skierował.
By móc łatwiej nawiązać kontakt ze swoim głosem wewnętrznym, powinieneś ćwiczyć o ustalonej
porze. Być może włączasz codziennie radio o określonej porze, by wysłuchać wiadomości lub ulubionej
audycji, i tak samo powinieneś codziennie o wybranej porze wsłuchiwać się w siebie i szczególnie dobrze
nastawiać swoje anteny na odbiór głosu wewnętrznego. Gdy to się nie udaje, sprawdź, czy znowu nie
myślisz o swojej ulubionej odpowiedzi - a więc nie jesteś naprawdę otwarty. Uwolnij się od tego!
Nasza zdolność słuchania głosu wewnętrznego jest zawsze tak dobre albo tak złe, jak nasza gotowość
do porzucenia naszych wyobrażeń i oczekiwań, pozbycia się ich i do wolności. Wtedy stajemy się otwarci
dla rzeczywistości. Czasami szukamy rozwiązania problemu, nie zauważając, że problemu nie ma. Gdy
głos wewnętrzny przekazuje ci informację: „Nie ma rozwiązania", to znaczy jedynie, że problemu nie ma.
To tylko nam jakaś sytuacja „jawi się" czasami jako problem.
*
Otwartość jest kluczem do wrót postrzegania.
*
Głosu wewnętrznego nie możemy usłyszeć uszami. Gdy nastawiasz się na jego odbiór uszami,
przerywasz z nim kontakt. Do ciebie należy decyzja, czemu poświęcasz uwagę, czego słuchasz:
122_________________________________________Kurt Tepperwein

•rozumu czy intuicji


•oczu czy zdolności postrzegania
•uszu czy głosu wewnętrznego.
Jeśli decydujesz się na glos wewnętrzny, nie myśl, że przez to zwolniony jesteś od pracy lub
odpowiedzialności. Nie zmniejsza się ani twoja odpowiedzialność, ani też nie ucierpi na tym twoja
swoboda w podejmowaniu decyzji. Glos wewnętrzny jest doradcą, służy jako drogowskaz. Gdy za nim
podążysz, twoje życie zmieni się zasadniczo: życie w zgodzie z własnym głosem wewnętrznym daje ci
wszystko, co potrzebujesz dla umysłu, duszy i ciała. Być może nie zawsze dostaniesz wszystko, co sobie
wyobrażasz i czego sobie życzysz.. Możesz być jednak pewien, że otrzymasz wszystko, czego
potrzebujesz do rozwiązania swoich zadań, do spełnienia swojego życia, otrzymasz wszystko, co cię
rzeczywiście uszczęśliwia.
Być może z początku potraktujesz przekaz głosu wewnętrznego jako alternatywę. Gdy za nim
podążasz, spostrzegasz, że ma rację, że wszystko się zgadza. A ty będziesz coraz bardziej słuchał głosu
wewnętrznego, doświadczał dzięki temu wspaniałego zrozumienia, a przede wszystkim pokoju i życia w
harmonii z wszechświatem.

„WEWNĘTRZNA KONFERENCJA"
CZYLI „KTO I CZEGO CHCE ODE MNIE?"
Doprowadź swoje ciało do całkowitego bezruchu. Zamknij oczy, oddychaj spokojnie i równomiernie.
Wyobraź sobie następującą sytuację: Zapadam „do wnętrza siebie", aż do środka. Odpoczywam w sobie, a
potem, w swoim jasnym świecie wewnętrznym, widzę przed sobą łąkę. Czuję się lekki i wolny, idę na tę
łąkę i odbieram ją wszystkimi zmysłami. Czuję zapach świeżej trawy, czuję miękką, chłodną ziemię pod
stopami, słyszę śpiew ptaków i widzę motyle fruwające z kwiatka na kwiatek. Kiedy tak się rozglądam,
spostrzegam w pobliżu jakąś postać. Kieruję swoją uwagę na tę postać i rozpoznaję w niej swoje ciało.
Witam je i pytam, jak mogę mu pomóc.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 123

Zbliża się inna postać. Rozpoznaję ją jako swój charakter i pytam, jak mogę być pomocny. Opowiadam
też jak on mógłby mi pomóc. Następnie pojawia się rozum. Jego także witam i słucham, co ma mi do
powiedzenia. A teraz do kręgu dołącza moje ego, a ja słucham, co chce mi przekazać.
Następnie pojawia się moja osobowość. Witam ją także i słucham, czego sobie życzy. Jako ostatnia
zjawia się intuicja. Zwracam się do niej, by dowiedzieć się, co mogę i muszę zrobić, by móc pozostawać z
nią w ciągłym kontakcie.
Gdy rozmawiam po kolei z każdym aspektem swojego bytu, słyszę pojedyncze głosy i uczę się je
rozróżniać. Dowiaduję się, jakie jest nastawienie poszczególnych aspektów mojego bytu. Daje mi to
możliwość pogodzenia się z nimi. Teraz mówię każdemu aspektowi swojego bytu, czego od niego
oczekuję. Informuję go także, że jestem gotów regularnie spotykać się z nim i innymi aspektami, by
wszystko między nami można było wyjaśnić i abyśmy mogli żyć w harmonijnej jedności. Nie spieszę się,
pozostawiam sobie dla tych spotkań dużo czasu. W celu pogłębienia samopostrzegania wykonuj
następujące ćwiczenie:
Zwracaj baczną uwagę na swoje ciało, swój rozum, swoje myśli i swoje uczucia. Wejdź całkowicie w
przedstawioną sytuację, postrzegaj, czuj, wsłuchuj się w swoje wnętrze.
•Kto postrzega ciało?
•Kto obserwuje myśli?
•Kto uświadamia sobie uczucia?
•To jesteś ty!
Bądź teraz świadom swojego postrzegania. Przejdź do „postrzegania postrzegania". To jest ważne,
gdyż postrzeganie określa działanie.

CELEM JEST „WSPÓŁBRZMIENIE"


Wzmacniaj swoje zdolności postrzegania oddychaniem lewą/prawą stroną, myśl stroną lewą i prawą, a
dojdziesz do doskonałości, osiągniesz byt całościowy.
124 Kurt Tepperwein

W tym celu oddychaj najpierw lewą stroną, potem całkiem świadomie prawą stroną -wyczerpujący
opis tych ćwiczeń znajdziesz na str. 34 i dalszej. Następnie połącz obie strony w harmonijną całość.
Oddychaj głęboko i spokojnie, obserwuj, jak twój oddech przenika całe twoje ciało, czuj, jak twoja
świadomość się poszerza, staje się bezgraniczna.
A teraz wraz ze swoimi myślami podążaj za swoim oddechem według tego samego schematu: myśl
lewą stroną, myśl prawą stroną. Odczuj, jak twoje myśli się manifestują, jak przenikają najpierw jedną, a
potem drugą stronę twojego ciała.
Połącz teraz lewą i prawą półkulę mózgu - myśl całościowo. Myśl jako cały człowiek. Pozwól, by to
uczucie oddziaływało na ciebie. Czy czujesz zmianę? Wzmacniaj swoje postrzeganie:
2.Zamknij oczy i poprowadź dużym łukiem palec wskazujący pra
wej ręki do czubka nosa; a potem lewą ręką. Powtórz to po pięć
razy.
4.Zamknij oczy. Przejdź prosto po wyimaginowanej linii. Sprawdź,
czy ci się udało utrzymać linię prostą.
6.Pozwól, by twoje uczucia działały dłużej. Obserwuj zmiany, które
pojawiają się przez ciągłe ćwiczenia.

CZYSTE POSTRZEGANIE

Doskonałe postrzeganie możesz osiągnąć tylko wtedy, gdy połączony jesteś z kosmosem i
wszechświadomością. Możesz wówczas stać się tym, kim jesteś - świadomością, własną Jaźnią - i możesz
powiedzieć Jestem!" Wykonaj ćwiczenie w celu zharmonizowania ziemi i kosmosu:
Stań prosto i odpręż się. Wyobraź sobie, jak twój kręgosłup w dolnej części wydłuża się, dosięga ziemi
i wydłuża się jeszcze bardziej, aż osiąga centrum ziemi. Przyjmuj świadomie moc ziemi. Pozwól, by ta
energia płynęła przez kręgosłup i czakrę korony do kosmosu.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA______________________125

Teraz otwórz czakrę korony i pozwól, by napłynęła wszechświadomość Niech płynie przez twój
kręgosłup do ziemi. Obie moce łączą się w tobie w jedną moc.
Odczuwasz teraz, że jesteś harmonijnym połączeniem obu mocy. Wszechświadomość ucieleśnia się w
tobie i powoduje uduchowienie twojego ciała.

Jesteś tą jedyną mocą.
Jesteś świadomością.
Jesteś.

Istnieje cały świat cudownych nowych idei, dróg i możliwości, które na kolejnej, wyższej płaszczyźnie
duchowej są do dyspozycji każdego. Zawsze byli ludzie, którzy posiadali zdolności korzystania z tego
źródła. Dzięki następującej technice i ty możesz do nich należeć:
Wdychaj powietrze głęboko przez 4 sekundy i „zobacz" wtedy nad sobą promieniejące światło
wszechświadomości.
Zatrzymaj oddech, licząc do 12 (12 sekund). Wznieś przy tym swoją świadomość do
wszechświadomości i myśl podczas tego o zadaniu, dla którego potrzebujesz inspiracji.
Potem wydychaj powietrze i czekaj, aż nadejdzie nowy oddech. A potem znowu zacznij od początku.
Wykonaj w sumie siedem oddechów.
Gdy tylko przyjdzie ci do głowy jakiś pomysł, zapisz wszystko, by podczas pisania ten pomysł mógł
się rozwijać. Im więcej będziesz to ćwiczył, tym lepsze będą efekty.

INTUICYJNE POSTRZEGANIE
Skierujmy się na postrzeganie, nie patrzmy fizycznymi oczami, lecz okiem wewnętrznym. Skierujmy
swoją uwagę ku górze. Możemy pogłębić naszą uwagę następującym ćwiczeniem:
126 Kurt Tepperwein

Optymalizacja
Otwieram czakrę korony, swoje małe ja zostawiam za sobą i kieruję się do Jaźni. Czuję, jak budzi się
we mnie gigant, jak się wciąż powiększa. Moje genialne zdolności mogą teraz działać skutecznie.
Podczas wyciszenia myśli otwieram bramę nieba.
Wszechświat jest moją świadomością. Staję się czystą egzystencją. W pozaczasowości pogłębia się w
nieskończoność moje postrzeganie.

Zwrócenie się do innego człowieka


Pytam:
•Zwracam się do niego jako kto?
•Rozpoznaję go jako kogo?
Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania, droga do wspaniałego i pełnego miłości złączenia z innym
człowiekiem jest wolna. Wypełnia mnie głęboki spokój i miłość ogarniająca wszystko.

POZNAĆ WŁASNE MOCE

O
dkryj, jakie medialne zdolności zakorzenione są w tobie bardziej, a jakie mniej. Jeśli zajmiesz się
intensywnie następującymi pytaniami, to poznasz lepiej siebie i swoje moce, będziesz mógł optymalnie
wykorzystać swoje zdolności.

Jak oceniasz siebie samego ?


1.Jesteś nadawcą?
2.Jesteś odbiorcą?
3.____________________________________________________TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA
______________________________________________________127

W JAKI SPOSÓB U CIEBIE DZIAŁA INTUICJA?


Widzisz intuicję?
Ludzie jasnowidzący otrzymują uniwersalne informacje, często w postaci symboli. Jednak istnieje
niebezpieczeństwo, że informacje te są ignorowane, nie zrozumiane lub źle tłumaczone. Typowym
zjawiskiem dla jasnowidzących jest to, że wszędzie potrzebują światła. Często „widzą" obrazy i filmy.
Posiadają dobrą wyobraźnię, często potrafią widzieć także aurę i czakry. Czasami ich zdolności sięgają
tak daleko, że mogą widzieć na wskroś człowieka, mają tak przenikliwy wzrok. Intuicyjne informacje
otrzymują często we śnie. Zdolności te można rozwinąć jeszcze bardziej, instalując „intuicyjną
sygnalizację świetlną" (zobacz str. 218 i dalsze).

Czujesz intuicję?
Często doświadczasz intuicji jako wewnętrznej pewności, pewności głębokiej i nieodwołalnej.
Potrafisz „czytać" energie i masz tendencje do przejmowania uczuć innych ludzi. Na przykład czujesz, że
ktoś jest obecny w ciemnym pomieszczeniu. Twoim pierwszym pytaniem jest zawsze: „Jak się przy tym
czuję?"
Potrafisz wyczuć aurę człowieka i jesteś w stanie postawić na jej podstawie diagnozę o stanie jego
zdrowia. Twoja dłoń może działać jak antena, tzn. przyjmujesz energie poprzez dotyk. Reiki jest twoją
metodą uzdrawiania.

Słyszysz intuicję?
Z łatwością potrafisz rozróżnić głosy. Intuicję odbierasz jako głos wewnętrzny, który daje ci poczucie
bezpieczeństwa i pewności. Innych ludzi postrzegasz najlepiej i najpełniej, gdy ich słuchasz. Głos
wewnętrzny przemawia do ciebie, nawet jeśli go nie wzywasz.

Postrzegasz intuicję?
• Postrzeganie zorientowane na czas stawia pytanie: „Co teraz gdzieś się zdarzy?"
128 Kurt Tepperwein

•Postrzeganie zorientowane na przestrzeń stawia pytanie: „Co tu


taj się kiedyś zdarzy?"
•Postrzeganie zorientowane na rozwiązanie stawia pytanie: Jak
to się zdarzy?"
•Postrzeganie zorientowane na pytanie stawia pytanie: „Co tu się
zdarzy?"
Rodzaje i kanały postrzegania nie zawsze są jasno oddzielone; przejścia mogą być płynne, punkt
ciężkości może się przesuwać. W każdym razie zdołasz poprawić swoją intuicję, o ile nauczysz się
nadawać i odbierać wielowymiarowo.

RÓŻNE PŁASZCZYZNY OSOBOWOŚCI

Po stanie różnych płaszczyzn możesz poznać, w których sferach posiadasz dobre postrzeganie, a gdzie
są braki.

Wyrażanie się osobowości


Jak jest ze zdrowiem, sukcesem, partnerstwem, mieszkaniem, zawodem, rozwojem duchowym?

Cechy osobowości
Jakie mam wzorce zachowań, świadomość, charakter, cechy, granice, uczucia, blokady, przeszkody,
problemy, pragnienia, możliwości, cele, przyszłość, alternatywy?

Cień
Jak sprawy się mają ze stłumioną częścią mojej osobowości, która dzieli mnie od doskonałości?

Istota
Czy znam podstawową strukturę świadomości bytu? Czy jestem taki, jak „mniemam", że jestem? W
świadomości bytu przechodzę przez wszystkie inkarnacje.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 129

Gdy przełączasz się z widzenia na postrzeganie, masz do dyspozycji wiele różnych możliwości. Często
trudno jest wyraźnie oddzielić od siebie poszczególne rodzaje postrzegania, gdyż nakładają się na siebie
w sposób płynny.
Śnisz na przykład o przyjaciółce, której nie widziałeś już od kilku lat. Następnego dnia przypominasz
sobie sen z zeszłej nocy. Widziałeś swoją przyjaciółkę siedzącą w autobusie, którym jechała do pracy.
Obraz ten pojawia się całkiem plastycznie przed twoimi oczyma. Kilka dni później wsiadasz do autobusu
i rzeczywiście widzisz swoją przyjaciółkę. Mamy tutaj połączenie snu i prekognicji. Wiesz, co nastąpi w
przyszłości.
Przypomnij sobie dokładnie i pomyśl o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Czy także nie odczułeś
już kiedyś, że twojej bliskiej osobie coś zagrażało? Posiadając zakorzenione zdolności intuicyjne może się
zdarzyć, że właśnie dokładnie w tym momencie odczuwasz prawie fizycznie, gdy ktoś jest w
niebezpieczeństwie. Zakładając, że jesteś człowiekiem, który zdaje się na swoją intuicję, to możesz np.
dowiedzieć się, gdy twoje dziecko ma wypadek podczas wycieczki klasowej. Informowanie może
odbywać się na przeróżnych kanałach:

Przewidywanie
Gdy myślisz o wycieczce szkolnej, widzisz swoją córkę, gdy upada. Lub masz sen, w którym nie da się
rozpędzić czarnej chmury.

Postrzeganie na odległość
Odczuwasz ból fizyczny i równocześnie „wiesz", że coś się stało twojemu dziecku.

Jasnowidzenie
„Widzisz" swoim duchowym okiem, że dziecko upadło.

Jasno-odczuwanie
Czujesz niepokój i troskę, a twoje myśli natychmiast kierują się na dziecko. „Czujesz" dokładnie, że
coś nie jest w porządku.
130 Kurt Tepperwein

Jasnosłyszenie
Twój głos wewnętrzny mówi ci, że coś się nie zgadza; „słyszysz", jak twoja córka płacze.

Telepatia
Wiesz, że wydarzył się wypadek i chcesz porozmawiać z córką. Ta myśl dociera do córki, która
dzwoni do ciebie ze szpitala. Zanim telefon zadzwoni, wiesz, że przy telefonie będzie córka.

Widzenie na odległość
„Widzisz" miejsce, dokładnie przed sobą, w którym wydarzył się wypadek twojej córki. Możesz to
miejsce opisać bardzo dokładnie, ze szczegółami, chociaż fizycznie nigdy tam nie byłeś.
Dotyczy to wszystkich rodzajów postrzegania i jest to także podstawą twojej intuicji, że jesteś otwarty
na informacje. Powinieneś się także uczyć odszyfrowywania informacji. Nie zawsze informacja jest
natychmiast zrozumiała. Zdarzają się błędy podczas interpretacji, którym można jednak zapobiec, jeśli
pozostajesz przy tym sobą, jeśli masz zaufanie do siebie, do mistrza w sobie. Jak i w jaki sposób może u
ciebie działać intuicja, zależy od tego, do jakiego typu należysz (patrz str. 84 i dalsze).
Typ wizualny raczej zobaczy niż usłyszy. Im bardziej sobie ufasz, im większa jest twoja wiara, tym
pewniejszy jesteś podczas swojej interpretacji. A co może najlepiej przekonać człowieka sceptycznego?
Doświadczenie. Im częściej doświadczasz, że twój „pomysł", twoje odczucie, twój obraz lub twój sen
zgadzają się, tym bardziej będziesz polegał na swojej intuicji.
Abyś uświadomił sobie, że już wcześniej działałeś intuicyjnie, popatrz na swoje dotychczasowe życie:
•Kiedy działała intuicja?
•Jak rozpoznałeś intuicję?
•Podążyłeś za nią, czy zdecydowałeś się na posłuchanie rozumu?
•Jaki był rezultat?
• TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA
131

Pomyśl dokładnie. Czy rozpoznajesz intuicję jako intuicje? Czy po prostu mówisz: „Całkiem
przypadkowo zadzwoniłem do szefa działu kadr firmy XY i zapytałem, czy nie potrzebują referenta. I
przypadkowo w krótkim czasie zwolniła się taka posada. Dostałem tę pracę". Albo: „Zawsze w teatrze
siadam na krzesłach parterowych, lecz w zeszłym roku wybrałem z niewyjaśnionych powodów miejsce w
loży, chociaż miejsca parterowe były jeszcze wolne. Tam poznałem swoją wielką miłość."
Jeśli bardzo dokładnie przypomnisz sobie takie wydarzenia, to spróbuj zorientować się, dlaczego tak
postępowałeś. Nie ma przypadków. Nieprzypadkowo zadzwoniłeś do szefa kadr właśnie w odpowiednim
momencie i wybrałeś w teatrze inne miejsce. Coś - głęboko w tobie - skłoniło cię do tego, byś w
odpowiednim czasie zrobił to, co odpowiednie, aby zrealizować pragnienie.
Jestem o tym przekonany, że możesz przytoczyć szereg zdarzeń, w których intuicja ci pomogła.
Wzmacniaj tę zdolność, ćwicz swoje zmysły i rozwijaj istniejące w tobie zdolności, by żyć w harmonii z
sobą, a w ten sposób i z kosmosem.

SNY- SNY ŚWIADOME -ROZUMIEĆ


PRZEKAZY

N
ie na darmo wielu ludzi trzyma się dobrej zasady „ranek mądrzejszy od wieczoru". O ile wcześniej sen
uchodził za stan wypoczynku ze względu na zminimalizowane funkcje ciała, o tyle wiadomo obecnie, że
człowiek podczas snu załatwia ogromną ilość „pracy". Podczas snu opracowuje to, co przeżył, nawet z
poprzednich egzystencji, sortuje wrażenia i myśli. Wiele rzeczy wydaje mu się chaotycznych i nie
dających się wyjaśnić, często nie znajduje
132 Kurt Tepperwein

odniesienia do własnego życia, nie może rozpoznać ani osób, ani w ogóle zobaczyć w tym żadnego
związku.
Ponieważ podczas snu wyłączony jest umysł, mamy bezpośredni dostęp do naszego własnej Jaźni, do
podświadomości i uniwersalnej wiedzy. Sny odbywają się przeważnie w prawej półkuli mózgu. W ten
sposób można więc wyjaśnić, że ludzie intuicyjni łatwiej pamiętają swoje sny niż ludzie preferujący
rozum. Tutaj intuicja może „mówić" do nas w sposób bardzo jasny, może przekazać nam ważne
informacje. Nie trzeba wielu ćwiczeń, by rozpoznać sny jako środek, który przesyła nam zrozumiałe
informacje, który może udzielić nam odpowiedzi na pytania i pomaga w podejmowaniu odpowiednich
decyzji. Język snu jest symbolem, który trudno interpretować posługując się lewą półkulą mózgu.
Podczas przypominania sobie snu zachodzi pewien rodzaj przekształcania symboli w obrazy - wymiana
z prawej do lewej półkuli mózgu. Sen mara, Bóg wiara - mówi przysłowie, ale dotyczy to tylko tych,
którzy nie potrafią odszyfrować informacji.
W wielu kulturach sny są wysoko cenione, chodzi bowiem o przekazy od bogów, informacje od zmarłych
lub odpowiedzi na prośby. Wielu pisarzy zobaczyło we śnie treść swoich powieści, wielu odkrywców
dokonało sensacyjnych odkryć, a my możemy czasami przez sen spojrzeć nawet w przyszłość. Wiadomo,
że Abraham Lincoln miał sen, w którym szedł przez Biały Dom i zobaczył grupkę ludzi stojących wokół
zmarłego. Powiedziano mu, że zmarłym jest prezydent . Kilka dni po tym śnie Lincoln został
zamordowany.
Wielu ludzi nie może sobie przypomnieć swoich snów i dlatego twierdzą, że w ogóle nie śnią. Tak
jednak nie jest - są bowiem na to naukowe dowody: człowiek ma z reguły w ciągu nocy pięć snów.
Możesz się nauczyć zapamiętywać swoje sny. Możesz dowiedzieć się wiele o sobie samym, poznając
swoje prawdziwe potrzeby, pragnienia i talenty, jak również lęki i wątpliwości. Nie przepracowane
wydarzenia pojawiają się tak długo - często w formie zniekształconej , aż twoja dusza je przepracuje i
będzie mogła się ich pozbyć. Wszystko to umożliwiają nasze sny: budzą wspomnienia, rozwiązu-
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 133

ją aktualne problemy - a przede wszystkim poznajemy się takimi, jakimi w rzeczywistości jesteśmy. We
śnie życie duchowe jest porządkowane i sortowane - podobnie jak program porządkujący w komputerze.
Dla umysłu i duszy porządkowanie to jest niezbędne, by pozostawać zdrowym. Testy dowiodły, że ludzie,
którym gwałtownie przeszkadzano przy zasypianiu, a tym samym w snach, chorowali psychicznie.
Jak możesz poznać intuicję przez sen? Zacznij od nauczenia się zapamiętywania swoich snów. To nie
jest trudne. Każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, zanotuj wszystko, co ci się śniło. Jeśli należysz do
ludzi, którzy często się w nocy budzą, połóż obok łóżka notes lub dyktafon i zawsze notuj (nagrywaj)
wszystko od razu. Potrwa to być może kilka dni, zanim w ogóle zapamiętasz fragmenty lub chociażby
jeden jedyny sen. Ale wkrótce stwierdzisz, że potrafisz coraz więcej szczegółów przywołać do
świadomości na jawie. Spróbuj na podstawie informacji dostarczonych przez twoje sny stwierdzić, co
chce ci powiedzieć twoja intuicja. Początkowo możesz nie rozróżniać różnych napływających informacji.
Jednak, tak jak w przypadku głosu wewnętrznego, intuicja skrystalizuje się z biegiem czasu.
Przez sen możesz otrzymywać informacje od intuicji, przez sen możesz otrzymywać odpowiedzi na
pytania. Rozpoznasz intuicję po głębokim uczuciu pewności, które się pojawia. Jeśli stoisz przed jakimś
problemem, uwolnij umysł, przekaż rozwiązanie mistrzowi w sobie. Przed zaśnięciem wyobraź sobie tę
problematyczną sytuację. Zadaj swoje pytanie i zaśnij w przekonaniu, że rozwiązanie już istnieje. Nie
udzielaj sobie pomocy - i śnij.
Twoja intuicja może ci przez sen wskazać odpowiedź lub rozwiązanie. Możliwe, że otrzymasz
odpowiedź symboliczną, że zobaczysz wręcz przed sobą film lub, że sen - patrząc na to powierzchownie
-nie ma z tobą zupełnie nic wspólnego. A jednak może zawierać odpowiedź. W takim wypadku
powinieneś po prostu pozwolić, by sen na ciebie oddziaływał. I nagle - jak grom z jasnego nieba
-otrzymujesz jasne i wyraźne rozwiązanie. Albo uwolniony przez
134 Kurt Tepperwein

obrazy snu, powstaje przed twoim duchowym okiem obraz, dzięki któremu rozprzestrzenia się w tobie
głęboki spokój i pewność. „Rozumiesz", wiesz dokładnie, co powinieneś robić.
Możesz także śnić o niezwykłych sytuacjach, możesz zobaczyć się w sytuacjach, które zbywasz jako
całkowicie absurdalne. Pewien uczestnik kursu opowiadał, że przed wielu laty, gdy dalekie podróże
prawie wcale nie były znane, śnił mu się żywo egzotyczny kraj. Widział siebie we wspaniałym pałacu; był
gościem wpływowego człowieka, brał udział w naprawdę bajecznym przyjęciu, widział przepiękne
tańczące kobiety w egzotycznych strojach, widział marionetki i słyszał obcą muzykę. Gdy się obudził, sen
ten pozostał bardzo żywo w pamięci. Nawet po tygodniach i miesiącach mógł jeszcze przywołać przed
swoje wewnętrzne oczy każdy szczegół tego snu. Wizja samodzielnego wyjazdu kiedykolwiek do tak
odległego kraju, wydawała się wykraczać poza wszelką rzeczywistość. Sen go nie opuszczał. Gdy - po
upływie około 5 lat od czasu tego snu - szef zapytał go, czy nie chciałby jako doradca przy budowie
zapory pojechać na dwa lata do Indii, wcale nie był tym zaskoczony. Jego intuicja przekazała mu tę
informację już dużo wcześniej, przygotowała go do tego, bez jego świadomego w tym udziału. Wyjazdy
do krajów egzotycznych były w tamtych czasach rzadkością, ale ponieważ obrazy we śnie przemawiały
tak jasno i wyraźnie, więc zakorzeniły się tak głęboko w jego pamięci, że zaczął dokładniej zwracać
uwagę na swoje sny. Mógł dzięki temu stwierdzić połączenie między snem a daną sytuacją życiową.
Zaczął na to zwracać baczną uwagę, rozpoczął pisać pamiętniki - jeden dotyczył dnia codziennego, a
drugi jego snów. Im intensywniej zajmował się snami, tym więcej potrafił zrozumieć. Wiele sytuacji
widział przed sobą bardzo jasno, słyszał nawet swój własny głos, słyszał bardzo wyraźnie swoją żonę lub
współpracownika. W trudnych fazach swojego życia zasypiał z pytaniami, które go zajmowały.
Pozwalając im na siebie działać, rozumiał odpowiedzi i uczył się interpretować sytuacje.
Pozwalaj i ty oddziaływać na siebie intuicji podczas snu. Musisz tylko być otwartym, pamiętać i
uwalniać się, musisz wejść w Jaźń.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA__________________135

SNY ŚWIADOME
Istnieje jeszcze inna możliwość doświadczania intuicji przez sen - dzięki świadomym snom.
Snami świadomymi nazywamy takie sny, podczas których osoba śniąca wie, że śni. Po pewnym
czasie treningu można we śnie zadawać pytania osobie ze snu - można ją nawet poprosić o
poradę w trudnej sytuacji.
• Załóżmy, że jesteś referentem w jakimś towarzystwie ubezpieczeniowym i najchętniej
zostałbyś kierownikiem działu. Postanów, że we śnie zapytasz ludzi, zwierzęta i rzeczy, jak
zostać kierownikiem działu.
Twoja intuicja może ci wskazać drogę do celu. Na przykład, w jaki sposób najlepiej,
najszybciej i najłatwiej zostaniesz kierownikiem działu, co i kiedy powinieneś zrobić w tym
kierunku.
Nie tylko rozwiązania, sposoby i pomoc otrzymujesz we śnie. Także blokady i przeszkody mogą
zostać uświadomione. Możesz np. zrozumieć , że twoja samoświadomość nie przejawia się tak,
jakbyś chciał i było to potrzebne do upragnionego stanowiska. Możesz odkryć wewnętrzne lęki i
zrozumieć, że istnieje dużo więcej perspektyw, niż dotąd przypuszczałeś. Sny świadome to dobry
sposób, aby odkrywać zdolności intuicyjne.
Przy rzeczywistym rozwiązaniu nie ma ani zwycięzcy, ani przegranego; prawdziwe
rozwiązanie jest wtedy, gdy wszyscy zainteresowani zyskują coś przez to rozwiązanie.
MENTALNE PRZEŻYWANIE
PRZYSZŁOŚCI -JASNOWIDZENIE

W
iesz więcej, niż myślisz, niż byś się w ogóle spodziewał, niż mógłbyś sobie wyobrazić! W jakiś
niewytłumaczalny sposób pojmujemy wydarzenia, które często są jeszcze w przyszłości. Nie
136 Kurt Tepperwein

potrafimy ich czasem odróżnić od naszych myśli codziennych i dopiero wtedy, gdy wydarzenie
następuje, poznajemy, że „wiedzieliśmy" o tym już wcześniej. Często odczuwamy silny impuls,
by coś zrobić lub czegoś zaniechać. Gdy jednak nie potrafimy określić żadnej rozsądnej
przyczyny, najchętniej pozostajemy przy postępowaniu zgodnym z rozsądkiem, by potem
stwierdzić, że byłoby lepiej, gdybyśmy jednak podążyli za tym „podszeptem".
Zaufaj swojej intuicji, a wyprzedzisz swoich bliźnich o wielki krok. Możesz mianowicie już
dzisiaj dowiedzieć się mentalnie, co zdarzy się jutro lub w przyszłym tygodniu. Wiesz, który
moment jest idealny do ubiegania się o pracę, czy twoja przyjaciółka także za 20 lat będzie dla
ciebie idealną partnerką, czy powinieneś swoje pieniądze zainwestować w akcje czy też lepsze
będą nieruchomości. Wzmacniaj te zdolności. Jasnowidzenie nie oznacza nic innego, jak tylko
nagły wgląd w sferę, która wykracza poza świadomość, poza przestrzeń pojmowaną racjonalnie.
Rozumie się najczęściej tylko małą część całej informacji, np. zdanie, przelotny obraz, nagłą in-
spirację. Jasnowidzenie zwykle kojarzy się z przyszłością - jest to prekognicji. Spojrzenie można
jednak równie dobrze skierować na przeszłość - chodzi o retrokognicję. Pojawią się wtedy
wydarzenia, które mogły mieć miejsce przed dziesiątkami lat, ale równie dobrze przed 10
minutami.
Przez takie widzenie rzeczy zdobywamy inne zrozumienie, nagle widzimy jasno i wiemy,
dlaczego coś się zdarzyło. Jasnowidzenie w teraźniejszości pokazuje „jasnowidzącemu" lub
medium, co w tym momencie dzieje się w innym miejscu. Przed jego duchowym okiem
przebiega akcja jak w filmie. Chcesz poszerzyć swoje spojrzenie, przekroczyć granice ustalone
przez samego siebie? Wykonaj więc ze mną następujące ćwiczenie:
1. Włóż małą kartkę papieru do twardej koperty. Wymieszaj ją z 5 innymi identycznymi
kopertami. Twoim zadaniem jest znalezienie koperty z papierem. Odpręż się, otwórz swoje
wrota zmysłów. Następnie przesuwaj rękoma po kopertach. Postrzegasz rękoma, opuszkami
palców. Wyobraź sobie, że do twoich
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 137

czubków palców przymocowane są małe kamery, którymi możesz widzieć przez materię.
Wyczuj, czy zmienia się ciepłota twoich rąk przy poszczególnych kopertach. Obracaj koperty,
waż je w ręku i wsłuchuj się w swoją intuicję. Wybierz odpowiednią kopertę.
2.Słyszysz dzwonek u drzwi wejściowych. Zanim otworzysz, zadaj
sobie pytanie, kto dzwonił: mężczyzna, kobieta czy dziecko? Zna
jomy czy nieznajomy? Pytanie dla zaawansowanych: jak wygląda
ta osoba?
3.Zanim zadzwoni telefon, ty już wiesz, kto jest po drugiej stronie
słuchawki.
5.Pomyśl o dawnej znajomej, którą chciałbyś znowu zobaczyć. Kon
centruj się na tej myśli. Co się stanie? Dla zaawansowanych: wy
obraź sobie dokładnie, gdzie lub przy jakiej okazji spotkasz zno
wu swoją dawną przyjaciółkę.
6.Przeprowadź w rodzinie lub wśród znajomych grę w odgadywa
nie myśli: jedna osoba działa jako nadajnik. Koncentruje się na
obrazie, na zdjęciu itp. i przesyła współgrającym wyobrażenie
tego, na czym się koncentrowała. Każdy pisze lub rysuje to, co
„odebrał".
8.Poproś przyjaciela, aby do pięciu kopert włożył różne przedmio
ty, np. banknoty, prospekty, zdjęcia, bilety. Wsłuchaj się w swoją
intuicję i wymień zawartość poszczególnych kopert.
10.Jesteś w sklepie i chcesz kupić ciepły sweter. Intensywnie wy
obrażaj sobie kolor, materiał, krój upragnionego swetra. Co po
każe ci ekspedientka?
11.Zanim otworzysz listy, zapytaj sam siebie, jakie informacje za
warte są w poszczególnych listach.
12.Poproś „w myślach" przyjaciela, by spełnił twoją konkretną proś
bę, na przykład załatwił bilety do opery.
Jak wyglądają rezultaty, które osiągasz dzięki swojej intuicji? Porównaj obecne wyniki z
rezultatami, jakie uzyskasz po dwu, sześciu, dwunastu miesiącach treningu.
138 Kurt Tepperwein

TELEPATIA -CZYTANIE W
MYŚLACH

T
woja intuicja daje ci możliwość nie tylko na czytanie w myślach, ale również przesyłania swoich myśli
innym ludziom. Na pewno zdarzyło ci się nie raz, że osoba z którą rozmawiałeś, wypowiedziała twoje
własne myśli i to w chwili, gdy ci przyszły do głowy. Zakochanym zdarza się to częściej, ponieważ ich
uczucia uwrażliwiają ich. Nie trzeba jednak koniecznie być zakochanym, by móc postrzegać to, co
pozazmysłowe. Jeśli świadomie trenujesz swoje zdolności, zachowasz je i nie stracisz ich, jak to często
zdarza się zakochanym, gdy się odkochują.
Czytanie w myślach innych ludzi, nie oznacza badania ich podstawowych opinii lub stosunku do życia.
Czytanie w myślach oznacza tylko to, że wiem, o czym mój rozmówca myśli w chwili rozmowy. Intuicja
da ci tę możliwość. Nie chodzi o to, by kierować uwagę na określone kryteria i przeprowadzać na swoim
rozmówcy akustyczna czy optyczną wiwisekcję. Nie, im bardziej koncentrujesz się na tego typu punktach,
tym mniej będziesz w ogóle doświadczał. Nie będziesz mianowicie prawidłowo słyszał, co mówi druga
osoba, a tym bardziej nie będziesz mógł się dowiedzieć, jakie są jej myśli ani prawdziwe poglądy.
By móc „czytać" myśli, powinieneś najpierw uwolnić drogę dla pogłębionej świadomości, czyli
wyłączyć rozum i nastawić się całkowicie na drugiego człowieka. Słuchaj go, przyglądaj się mu, ale nie
próbuj go badać, gdyż wtedy najważniejsze pozostanie w ukryciu. Niech samo się dzieje, niczego nie
oczekuj, lecz żyj tu i teraz! Jeśli w jesteś wewnątrz Chwili, jeśli bez uprzedzeń wchodzisz w sytuację,
wtedy twoja intuicja może działać. Jesteś otwarty na informacje i przekazy, których w przeciwnym razie
nigdy byś nie przyjął, ponieważ możliwości naszych pięciu zmysłów nie wystarczają. Drogą intuicję
dowiadujesz się wiele więcej - nie tylko o swoim rozmówcy, ale w ogóle o życiu. Twój horyzont
umysłowy rozszerza się.
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA 139

Myśli innych ludzi docierają do ciebie czasami fragmentarycznie, czasami pojmujesz je


całościowo. Ale może się zdarzyć także, że rozmówca przechwytuje twoje myśli i wypowiada je.
Załóżmy, że chcesz na przykład porozmawiać z kolegą z pracy o planach wakacyjnych.
Przychodzisz do biura, i zanim cokolwiek powiesz, on już cię pyta, jak planujesz urlop. Swoimi
myślami o koledze i o treści rozmowy właśnie go duchowo uaktywniłeś. Takie zdolności można
wzmacniać, nastrajając się podczas ważnych rozmów nie tylko na osobę i temat, lecz konkretnie
wizualizując swoje cele.

DOSTRAJAĆ SIĘ

Z
anim udasz się na ważną naradę, przygotuj starannie nie tylko dokumenty, lecz zajmij się także
intensywnie osobowością ludzi biorących udział w tej naradzie. Niech przed twoim duchowym
okiem pojawi się obraz danych osób, wsłuchuj się przy tym w swój głos wewnętrzny. Co ci
mówi? Jakie uczucie ci przesyła?
Właśnie teraz możesz przeprowadzić duchowy dialog. Masz przy tym również okazję przesłać
swojemu rozmówcy ważne informacje. Wyobraź sobie, że chciałbyś otrzymać podwyżkę.
Zobacz siebie, jak wchodzisz do pokoju szefa, siadasz wygodnie i przedstawiasz swoją prośbę.
Słuchaj, co mówi ci twój głos wewnętrzny - czy powinieneś raczej wystąpić z propozycją dość
stanowczo, czy przedłożyć dowody swoich osiągnięć, czy raczej być po prostu czarującym i w
ten przeprowadzić zadanie. Twój wewnętrzny głos wskaże ci odpowiednią drogę, powie ci, jak
możesz przekonać swojego szefa. Przed rozmową możesz swojego szefa poinformować na
płaszczyźnie mentalnej o swoich życzeniach, przygotować go, nastroić go pozytywnie do tej
rozmowy.
Posiadając zdolność czytania w myślach, możesz poznać, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie.
Głęboko w swoim wnętrzu wiesz dokład-
140 Kurt Tepperwein
nie, czy wypowiedzi rozmówcy zgadzają się z jego prawdziwym przekonaniem. Powinieneś zauważać
negatywne uczucia, każdego rodzaju zgrzyt i dowiedzieć się dokładnie, gdzie leżą tego przyczyny.
Trenuj zdolności czytania w myślach, przeprowadzając z przyjaciółmi następującą zabawę: odgrywaj
rolę nadawcy. Wyobraź sobie bardzo dokładnie jakąś określoną sytuację. Prześlij tę informację do osób
biorących udział w tej zabawie. Niech każdy opisze, jakie informacje od ciebie otrzymał.
Albo: spróbuj zgadnąć, o czym w danej chwili myśli twój partner lub kolega.
Możesz nawet umówić się telepatycznie: umów się w określonym miejscu, w określonym czasie z
określoną osobą. Twoja informacja może dotrzeć do tej osoby - przy dobrych możliwościach
telepatycznych ten sposób przekazu jest czasami nawet pewniejszy, a w każdym razie szybszy niż list.
Ćwicz na praktycznych codziennych rzeczach: poproś w myślach, by twój partner podczas zakupów kupił
chleb, owoce itp.
Znasz takie sytuacje z własnego doświadczenia? W kawiarni zamówiłeś kawę. Potem pomyślałeś sobie,
że na tak mocną kawę jest już właściwie za późno, ponieważ nie będziesz mógł zasnąć. Zaś kelner
„omyłkowo" przynosi ci herbatę.

POMOCY - NIE ODNOSZĘ SUKCESÓW!


Jeśli w ogóle nie możesz poszczycić się żadnym sukcesem, jeśli nigdy nie rozpoznajesz odpowiedniej
koperty, źle typujesz osobę, która dzwoni, to w żadnym wypadku nie możesz traktować siebie jako osoby,
która ciągle zawodzi, albo sądzić, że nie posiadasz żadnych zdolności intuicyjnych, zdolności
postrzegania pozazmysłowego
TAK SIĘ BUDZI W SOBIE GENIUSZA__________________141

go. Przypuszczalnie masz zbyt duże oczekiwania, stawiasz sobie zbyt duże wymagania. Tym
sposobem sam siebie blokujesz i nie potrafisz osiągnąć wyciszenia myśli. Przez to brakuje ci
bazy. Nie jesteś wolny, ponieważ masz już na myśli określony wynik. Być może nieświadomie
obawiasz się ukrytych w tobie mocy. Nie martw się, nic ci się nie może stać! Nie stanie się nic,
co mogłoby ci zaszkodzić.
W rozdziale 5 zebrałem cały szereg ćwiczeń, które pomogą ci rozwinąć i wytrenować twoje
zdolności intuicyjne.

PODSUMOWANIE
•Geniusz jest elementem pośredniczącym między Bogiem a czło
wiekiem.
•Genialne zdolności istnieją w każdym człowieku i czekają tylko
na to, by je wyćwiczyć.
•Powinieneś pozbyć się wszystkiego, co cię jeszcze oddziela od
twojej intuicji: ograniczeń, ciasnoty i negatywnych wzorców my
ślowych.
•Intuicja może się rozwijać przez otwarcie czakry korony.
•Podłącz się do „sieci" wszechogarniającej wiedzy.
•Świadomość, wiara i wiedza prowadzą nas do intuicji.
•Rób to, co robisz! Stapiaj się w jedno z tym, co robisz - tu i teraz.
•Nie identyfikuj się już ze swoją małą osobowością. Bądź „samym
sobą".
•Zrób krok od ja do Jaźni.
•Bądź zawsze świadomy, a obudzisz w sobie duchowego giganta.
•Ustal dla swojej intuicji stały czas odbioru - a będziesz mógł
ciągle być „na odbiorze".
•Świadome postrzeganie otwiera wszystkie wrota zmysłów.
•Ucz się słuchać głosu wewnętrznego i poznawaj różne aspekty
bytu.
• 142 Kurt Tepperwein

•Gdzie znajdują się twoje najmocniejsze mentalne zdolności?


•Jakim jesteś typem?
•Intuicja potrzebuje wolności. Zatroszcz się o wyciszenie myśli
i wewnętrzny spokój, nie idź za żadnym konkretnym zamiarem.
•Sny, jasnowidzenie czy czytanie w myślach - twoja intuicja znaj
dzie drogę, by przesiać ci informacje, których potrzebujesz.
• 4.

JAK DZIĘKI INTUICJI


MOŻESZ ZMIENIĆ
SWOJE ŻYCIE?

Z
ajmowaliśmy się różnymi aspektami intuicji, robiliśmy ćwiczenia, by zmienić postrzeganie,
rozwijać świadomość, aby wyłonić i trenować istniejące w nas zdolności. Następny krok polega
na wprowadzeniu dotychczas poznanej wiedzy w czyn, abyś mógł z niej czynnie korzystać w
życiu. Zanim do tego przystąpisz, przemyśl starannie następujące pytania:
•Jaki jest aktualny stan twego życia?
•Jaką rolę odgrywała dotychczas intuicja w twoim życiu?
•Co chcesz osiągnąć?
•Która droga prowadzi do twojego celu?
•Co musisz w związku z tym zrobić?
•Na co musisz zwrócić uwagę?
• 144 Kurt Tepperwein

POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ

M
ożesz postrzegać swoją drogę życiową intuicyjnie: wyobraź sobie, że wspinasz się na wysoką górę. Ze
szczytu masz wspaniały i rozległy widok. Kiedy patrzysz w dół, widzisz drogę i wiesz, że jest to właśnie
twoja droga życiowa. Widzisz punkt, w którym się aktualnie znajdujesz - punkt teraźniejszości. Możesz
zobaczyć także swoją przeszłość, kolejne ważne i znamienne etapy swego życia, które już masz za sobą.
Będziesz mógł ponadto poznać dalszą drogę swojego życia.
Widzisz istotne etapy, które jeszcze są przed tobą, trudności, które się pojawią oraz zadania, przed
którymi staniesz. Poznasz także różne alternatywy i różnorodne możliwości. Wiesz zatem już teraz, dokąd
dojdziesz, decydując się na tę lub ową alternatywę.
Możesz także dostrzec, dokąd prowadzi twoja droga życiowa i zbadać, czy jest to istotnie twój cel, czy
rzeczywiście chcesz pójść tą drogą. Zobaczysz równocześnie, na którym skrzyżowaniu powinieneś
skręcić, by trafić na właściwą drogę, która doprowadzi cię do celu.
Z tej perspektywy możesz również poznać swoje kolejne życie. Widzisz, od czego się zaczyna i
uświadamiasz sobie, co teraz możesz zrobić, jeśli pragniesz, by początek był inny. Poznajesz, jakie zdol-
ności i moce będą ci potrzebne w następnym życiu i co powinieneś uczynić już teraz, by rozwijać te moce.
Widzisz, jakie możliwości powinieneś stworzyć, by później korzystać z nich na miarę swoich potrzeb.
Możesz wracać na swoją górę tylekroć, ilekroć zechcesz sprawdzić, czy jesteś na właściwej drodze i
dokąd ta droga ma cię zaprowadzić - zarówno dla twojej obecnej egzystencji, jak i dla przyszłego życia.
Odpowiedzi na pytania odnośnie przyszłości otrzymasz, o ile do współpracy zaprzęgniesz intuicję:
rozluźnij się, doprowadź do całkowitego wyciszenia wewnętrznego (patrz str. 215 i dalsze).
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 145

Uświadom sobie swoje prawdziwe cele życiowe, pozwalając na intuicyjne powstanie obrazów. Możesz
zadawać konkretne pytania o przyszłość. Obserwuj obrazy, które pojawiają się przed twoim duchowym
okiem. Nastaw kanał swojego wewnętrznego monitora na program „Przyszłość". Pozwól, by wrażenia
oddziaływały na ciebie.
Możesz skierować spojrzenie na całą osobistą przyszłość, albo też zogniskować uwagę na określony
zakres; możesz również zapytać
0 swoje zdrowie, o karierę zawodową, a także o życie rodzinne. Mo
żesz również odkryć, jakie przedsięwziąć dalsze kroki, by łatwiej
uporać się z zadaniami, co powinno stanowić twoje priorytety, jak
uniknąć problemów, jak osiągać lepsze sukcesy w każdej dziedzinie.
To ćwiczenie powinieneś wykonywać jak najczęściej. Im częściej będziesz intuicyjnie badał swoją
przyszłość, tym bardziej świadomie będziesz mógł w nią wchodzić.
Gdy człowiek znajduje się w sytuacji kryzysowej i wydaje mu się, że nie ma możliwości rozwiązania
swojego problemu, że nie znajduje drogi, aby ten problem rozwiązać, dopiero wtedy poznaje, jakie tkwią
w nim zdolności. Czy w twoim przypadku jest tak samo? Wystarczy, że zaktywizujesz tkwiące w tobie
zdolności i możliwości, i zaufasz intuicji. Być może kryzys, który aktualnie przeżywasz, jest ci potrzebny,
byś mógł dojść do bardzo ważnego odkrycia, które może zmienić twoje życie: wszystko, co jest ci
potrzebne, jest w tobie. W życiu wszystko ma sens. Twoja sytuacja nie jest tak katastrofalna, jak sądzisz,
otwiera bowiem nową drogę - drogę do samego siebie.
Kryzys wskazuje ci tylko, że do tej pory ignorowałeś swoje ogromne możliwości, że być może nie
byłeś dotychczas świadomy mocy, jaka w tobie tkwi. Jesteś teraz na najniższym poziomie rozwoju
1 nagle sobie przypomniałeś. Dlaczego bowiem czytasz właśnie tę
książkę? Co spowodowało, że ją kupiłeś lub wypożyczyłeś? Coś
w tobie „prowadziło" cię, zwróciło na nią twoją uwagę. Czy już
wiesz, że twoja intuicja zawsze pracowała dla ciebie - tylko ty o tym
nie wiedziałeś? Już na długo przed tym, zanim zacząłeś interesować
się intuicją, działała dla ciebie. Nie zauważałeś tego, albo przypisy
wałeś to innym siłom - np. przypadkowi. Dlatego warto włożyć
146 Kurt Tepperwein

trochę wysiłku, by odkryć, kiedy i jak intuicja zwracała na siebie twoją uwagę w przeszłości.
By ci udowodnić, że dysponujesz mocą intuicyjną, ale również po to, by dać ci pojęcie o środkach
wyrazu rozmaitych kanałów twojej intuicji, prosiłbym cię o sporządzenie listy. Powinna zawierać po-
niższe punkty i tak na przykład wyglądać:

SYTUACJE INTUICYJNE Z PRZESZŁOŚCI

•Co się wydarzyło?


•Jak to się wydarzyło?
•Kiedy to się wydarzyło?
•W jaki sposób dała o sobie znać intuicja -jako głos, wizja, ener
gia, odczucie itp.?
Jeśli dokładnie to rozważysz, przypomnisz sobie szereg takich intuicyjnych sytuacji. To ćwiczenie nie
tylko udowadnia, że dysponujesz intuicyjnymi mocami, lecz także uwrażliwia twoją świadomość na język
i działanie twojej intuicji.

LAMPA ALADYNA CZYLI „INTUICJA NA


CO DZIEŃ"

Z
całą pewnością znasz baśń „Lampa Aladyna". Czy i my nie uwięziliśmy naszego ducha, a mianowicie
naszej intuicji? Nasze wyobrażenie o rzeczywistości, nasze ograniczenia w sposobie myślenia, nasze
własne poglądy - wszystko to stanowi granice, wewnątrz których pozwalaliśmy dotąd działać naszej
intuicji.
Przez ograniczenia i ciasnotę, które sami sobie stworzyliśmy, zagubiliśmy szerokie, wszechogarniające,
i dlatego niewyrażalne uczucie bezgraniczności; straciliśmy tym samym również poczucie życia
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 147

- lub mówiąc inaczej, tego, co życie oznacza. Uczymy się obsługi komputera, jak coraz szybciej
pokonywać odległości, co zrobić, by lepiej wyglądać. Lecz gdzie można zdobyć umiejętność intuicyjnego
robienia w danej chwili tego, co jest odpowiednie i właściwe, by być szczęśliwym, by żyć w harmonii z
samym sobą i wszechświatem? Gdzie prowadzone są kursy na temat „Żyć w zgodzie z samym sobą"?
W szkole, na uniwersytecie czy podczas szkolenia zawodowego zdobyłeś na pewno sporo wiedzy,
nauczyłeś się rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Czy jednak nauczyłeś się też, jak i gdzie zdobyłeś
Zdobywać przyjaciół, jak korzystać z życia? Prawdopodobnie nie. Zdobyłeś wykształcenie, zdawałeś
egzaminy i co nieco osiągnąłeś w swoim życiu. A mimo to wciąż ci czegoś brakuje, czegoś, co niełatwo
zdefiniować . Jedni nazywają to wewnętrznym zadowoleniem, inni treścią życia lub szczęściem w życiu.
Między programem nauczania realizowanym w szkołach lub na kursach, a tym, co stanowi treść życia,
leży głęboka przepaść. Takich przedmiotów jak samorealizacja czy szczęście nie znajdziesz w żadnym
programie nauczania w instytutach nastawionych obecnie tylko na przekazywanie wiedzy. Tego
wszystkiego możesz więc nauczyć się jedynie w praktyce. I tu sam jesteś swoim najważniejszym
nauczycielem.
Dziecko uczy się w stanie całkowitej „odprężonej koncentracji" i dopiero później powstaje to napięcie,
które mylnie nazywamy koncentracją. Uczymy się najłatwiej wtedy, gdy akceptujemy własne czynności i
działania, gdy uczymy się ze szczerą ochotą. A wtedy piękno naszego działania jest czymś oczywistym -
tak samo jak zachowania małych dzieci. W takiej fazie uczymy się łatwo i naturalnie, wykorzystując
wszystkie zmysły - i to jest decydujące.
Jednak już w szkole oduczamy się holistycznego uczenia się; zmusza się nas ostrą dyscypliną do
jednostronnego i linearnego myślenia, rozumienia i przetwarzania wiedzy. Zajmujemy się tylko rozumem,
zaś większa część naszego jestestwa leży odłogiem. Nic więc dziwnego go, że w takiej sytuacji nasze
zdolności intuicyjne stopniowo zanikają.
Dotychczasowy sposób uczenia się polega na słuchaniu, wybieraniu , zapamiętywaniu, zapisywaniu,
sortowaniu i ocenianiu. Przera-
148 Kurt Tepperwein

Przerabiamy wszystko i odpowiednio układamy, odzwyczajamy się od jednych nawyków, by popadać w


drugie. Wiele gubimy po drodze, pewne rzeczy zapominamy, uczymy się korzystając z rozumu - i znowu
coś zapominamy. Z nieczystym sumieniem zaczynamy wszystko od początku...
Taki sposób uczenia się nie odpowiada naszej prawdziwej istocie. I dlatego zapominamy łatwo i dużo.
Kiedy jednak zetkniemy się z wielowymiarowością naszego Prawdziwego Bytu, nabieramy chęci do
„postrzegania" i podążania za intuicją i własnym, indywidualnym rytmem. Wtedy znowu będziemy mogli
uczyć się w sposób pierwotny, naturalny, holistyczny - czyli wszystkimi zmysłami.
Ten „nowy" sposób uczenia się jest o wiele prostszy i skuteczniejszy. Przysłuchiwać się, postrzegać,
być. Nie uczymy się już powierzchownie, lecz całym naszym jestestwem, wszystko staje się natychmiast
częścią naszej świadomości. Żyjemy dzięki świadomości, jako świadomość i tym samym osiągamy
ostateczny stan wiedzy. Nie istnieje już odtąd nic, czego należałoby się uczyć, co należałoby ćwiczyć,
gdyż niczego już nie zapominamy.
Sukces i szczęście nie są niczym innym, jak kombinacją dobrego przygotowania i korzystnej okazji. Te
zaś możesz tworzyć sam w każdej chwili, pod warunkiem jednak, że wykorzystasz do pomocy intuicję.
Naucz się żyć w zgodzie z własną naturą, a sukces będzie ci zawsze towarzyszył. Życie, jak należy sądzić,
rozdaje sukces, szczęście i spełnienie jako prezenty. Jeśli kogoś omija korzystanie z tych darów, oznacza
to, że taki człowiek prawdopodobnie włożył większy wysiłek w budowanie przeszkód na drodze do
sukcesu, niż -.co niezbędne - w samo osiąganie sukcesu. Na własną niekorzyść uruchomił prawo
przyczyny i skutku.

OPANOWAĆ TRUDNOŚCI
Zanim zajmiemy się sposobami rozwiązywania trudności, powinniśmy skierować naszą uwagę na samą
trudność i dostrzec, że każda trudność to w rzeczywistości ukryta pod przebraniem możliwość.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 149

Uświadom sobie prawdę, że życie nieustannie oferuje ci szansę i możliwości. Aby to dostrzec, trzeba w
tym kierunku rozwinąć świadomość i nie kierować jej na przeszkody, lecz na szansę i możliwości . Życie
wciąż na nowo oferuje ci możność dokonywania wyboru między wszystkimi możliwościami i
przynajmniej jedna z nich z pewnością prowadzi do pozytywnego rozwiązania. Jeśli odwrócisz
świadomość od problemów (destruktywnych) i skierujesz ją na możliwości (konstruktywne), to
zauważysz, że wszystko ma zawsze pozytywne strony, których wcześniej nie dostrzegłeś. Dopóki
widziałeś jedynie braki, dopóty wytwarzało się niezadowolenie, a wręcz agresja. Leonardo da Vinci
powiedział kiedyś: „Kto nie może tego, co chce, musi zechcieć to, co może".
Ty jednak możesz to, co chcesz. Z chwilą, kiedy skupisz uwagę na możliwościach, które ci życie w tej
chwili oferuje, znajdziesz w każdej sekundzie szansę. Twoje życie może dosłownie w jednej chwili stać
się bogatsze i piękniejsze. Szczęście nie jest bowiem kwestią szczęśliwego przypadku, lecz logicznym
następstwem słuchania, myślenia, mówienia oraz rozpoznawania możliwości i korzystania z nich.
Najczęściej brakuje szerokiego spojrzenia i siły wyobraźni, aby w ogóle zauważyć korzystne okazje. To
można jednak zmienić, o ile stale będziesz kierował swoją świadomość na możliwości i zadawał sobie
wciąż na nowo pytanie: „Jaką szansę stwarza chwila obecna?"
Jesteś w pozycji podobnej do rzeźbiarza: Gdy rzeźbiarz odkryje, jaka rzeźba pasuje do danego
kamiennego, wystarczy już tylko odłupać to, co do rzeźby nie należy. Także w twojej pozycji wystarczy
tylko pozbyć się tego, co do ciebie nie należy i odcina cię od sukcesu To, co pozostanie, będzie stanowiło
prawdziwy sukces! Zauważ jednak również, jak wielka byłaby to dla ciebie szansa na osiągnięcie pełni,
gdybyś nie szukał niczego konkretnego, lecz pozostał otwarty i był kanałem dla tego, co oferuje życie.
Poszukiwacz złota, który skoncentrowany jest wyłącznie na złocie, być może znajdzie też złoto to, lecz
diamenty przypuszczalnie przegapi.
Najczęściej widzimy problem w izolacji, nie dostrzegając, że trudna sytuacja jest częścią czegoś
większego i bardzo złożonego.
150 Kurt Tepperwein

Podejście tego rodzaju wywodzi się zapewne doświadczeń nabytych jeszcze w szkole: dla każdego
problemu istniało tylko jedno rozwiązanie, wszystko miało jedną przyczynę. Takie nastawienie ogranicza
nas i nie pozostawia miejsca na intuicyjny pomysł, na rzeczywiste rozwiązanie. Gdy problem uprościmy,
nie uda nam się dopuścić do głosu innych, być może bardzo udanych myśli - przebłysków ducha.
Umysłowo żyjemy w skostniałym schemacie, a nasze myśli wędrują utartymi ścieżkami. W ten sposób
dojdziemy w najlepszym przypadku do rozwiązania niezłego, ale nigdy do optymalnego. Lepiej pozbyć
się wszystkiego, wyjść poza problem i przy pomocy intuicji znaleźć drogę, wykorzystać szansę,
rozpoznać okazję.
Panu Andresenowi nie sprawia już radości praca jako autora tekstów w agencji reklamowej. Jego
twórcze pomysły wyczerpały się i często całymi godzinami siedzi przed komputerem i nic nie przychodzi
mu do głowy. Praca frustruje go coraz bardziej. Pan Andresen chciałby zmienić firmę, ponieważ jest
przekonany, że nowa agencja z innymi klientami mogłaby ożywić jego twórcze możliwości. Tak jednak
nie jest. W nowej agencji jego radość pracy nie będzie większa, zaś jego twórcze pomysły również i tutaj
każą na siebie czekać. Swój problem ograniczył jedynie do firmy, zamiast zadać sobie pytanie o
przyczyny swojej niemocy: czy na przykład jego zawód rzeczywiście wciąż jeszcze jest - o ile w ogóle był
- jego powołaniem, czy jego życie prywatne nie oddziałuje negatywnie na kreatywność itp.
Czy rzecz leży w tym, że pan May poznaje zawsze niewłaściwe kobiety, czy raczej w tym, że w głębi
duszy wcale nie chce się poważnie wiązać, gdyż boi się odpowiedzialności?
Czy zawsze jest ci niedobrze, bo masz wrzody żołądka, czy też masz wrzody żołądka, ponieważ w
twoim życiu nie wszystko jest w porządku?
Wszystkie problemy dają się rozwiązać - najlepiej, jeśli wyjdziesz poza swoje nawykowe sposoby
widzenia, dopuścisz niekonwencjonalne pomysły i podejdziesz do sytuacji holistycznie. Linearne my-
ślenie i czysto logiczne wnioskowanie - skoro takie jest A, to i B musi być takie - nie naprowadzi cię na
całościowe rozwiązanie.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 151

Jeśli żyjesz intuicyjnie, z otwartymi wrotami zmysłów, często mozesz z góry zapobiec wszelkim
problemom i trudnościom.
Kiedy nadciąga burza, ukazują się na niebie najpierw czarne chmury i z daleka słychać huk
grzmotów, na długo zanim zacznie padać. Mamy więc czas przygotować się na niepogodę: zdjąć
pranie ze sznurków, albo znaleźć miejsce, w którym się możemy schronić. Problemy i trudności,
podobnie jak burza zawsze zapowiadają się wcześniej.
Często znaki i sygnały ostrzegają przed katastrofą, i zostawiają nam z reguły czas, by podjąć
stosowne kroki.

PRZEŁĄCZENIE SIĘ
Z ZEWNĘTRZNEGO WIDZENIA
NA WEWNĘTRZNE POSTRZEGANIE
•Skoncentruj się na Trzecim Oku, które znajduje się na środku
czoła.
•Zamknij w tym czasie oczy.
W ten sposób nie będziesz nawet próbował urzeczywistniać wyobrażania sobie własnej
osobowości, własnego ja, lecz będziesz realizował wizję przyszłości - taką, jaka ma być. Pojawi
się tylko przyszłość pełna harmonii. Jak możesz to osiągnąć?

MYŚL Z PERSPEKTYWY CELU


Poznasz drogę prowadzącą do celu, bo wiesz, gdzie jest twój cel. Natomiast „jak" do niego
dotrzeć ukaże się samo. Tak naprawdę nigdy nie musimy niczego stwarzać, bo wszystko już jest.
Trzeba to tylko rozpoznać i spowodować, aby się ujawniło. W ten sposób przyszłość, do której
dążysz, nie będzie już nigdy kolidowała z rzeczywistością przyszłości. Wszystko, co się w ten
sposób urzeczywistnia, służy zawsze twojemu dobru i jednocześnie dobru ogółu. Jeśli polegasz
na swojej wewnętrznej mądrości, swoim wewnętrznym mistrzu, to zawsze żyjesz w
rzeczywistości. To czyni cię niezwyciężonym.
152 Kurt Tepperwein

Żaden człowiek - choćby posiadał wielką władzę - nie może się na dłużej przeciwstawiać
rzeczywistości. Nikt też nie może z niej się wycofać. Wielu ludzi próbuje wprawdzie tak postępować,
powołując się na swoją wiedzę, ale nie zauważają przy tym, że są ciemni i ślepi. Opór stawiany
rzeczywistości kosztuje wiele energii, wyczerpuje i tworzy nieszczęścia. Możemy to codziennie
obserwować na twarzach wielu ludzi. Kto natomiast żyje w rzeczywistości, promieniuje od środka,
posiada niewiarygodnie dużo mocy i pewności.
Jesteś na drodze do rzeczywistości. Może się zdarzyć, że co jakiś czas będziesz wracał do starych
sposobów zachowania i przeżywał porażki. Nie poddawaj się jednak. Jest tylko jedna droga, która jest
prawdziwa, i wcześniej czy później doprowadzi cię do sukcesu. I nie zapomnij, że:
*
Upaść nie jest hańbą, hańbą jest jedynie nie wstać!

JAK UŚWIADAMIASZ SOBIE ROZWIĄZANIA OTRZYMYWANE OD


NADŚWIADOMOŚCI
Jeśli szukasz rozwiązania problemu, jeśli potrzebna ci odpowiedź na pytanie, czy też jeśli musisz
powziąć decyzję, istnieje prosta droga, by odkryć, co jest dla ciebie najlepsze.

Krok pierwszy
Uświadamiam sobie fakt, że odpowiedź na moje pytanie, rozwiązanie mojego problemu, właściwa
decyzja już istnieje i tylko na to czeka, bym był gotów na przyjęcie ich do świadomości.

Krok drugi
Formułuję teraz swoje pytanie bardzo precyzyjnie i kilkakrotnie powtarzam swoje pragnienie.
Formułuję je w sposób możliwie
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 153

najprostszy, lecz zrozumiały, jasny i wyraźny. Dzięki dokładnie sformułowanemu pytaniu wybieram
spośród wszelkich możliwości dokładnie te informacje, które są mi potrzebne właśnie w tej chwili.

Krok trzeci
Przepełniam świadomość wiarą w to, że na pewno otrzymam odpowiedź i będę jej świadomy. Ta wiara
tworzy pewną określoną energetyczną wibrację, która niechybnie przyciąga to, w co wierzę -i tylko to, nic
innego. W co nie potrafię uwierzyć, tego nie mogę także spostrzec.
Mogę zakodować sobie w wyobraźni, że odpowiedź nadejdzie w określonym czasie w ciągu dnia albo
w określonej sytuacji, np. podczas porannej kawy albo natychmiast, gdy uruchomię określony
„wyzwalacz". Tworzę w tym celu określony rytuał i w ten sposób przygotowuję się do odbioru
odpowiedzi.
Uświadamiam sobie, że odpowiedź może pojawić się jako obraz, głos, symbol, odczucie lub
„wewnętrzna pewność", ale także jako pomysł, impuls, szansa, energia. Przygotowuję się zatem do odbio-
ru na wszystkich częstotliwościach. Istnieje także możliwość, by ustalić częstotliwość, do której mogę się
„dostroić".
Jeśli chcesz, możesz sobie zakodować, by rozwiązanie „przyszło ci do głowy" podczas snu. W tym
przypadku musisz przeprowadzić wyżej podane kroki przed zaśnięciem i wypełnić wyobraźnię „naka-
zem", by otrzymać odpowiedź w postaci snu (patrz str. 131 i dalsze).

POZNAĆ PRZESZKODY I USUNĄĆ JE


Czy nie odnosisz takich sukcesów, jakie mógłbyś odnosić? Czy twoje zdrowie nie jest takie, jak
należy? Czy w twoim małżeństwie zanosi się na kryzys?
Tak nie musi być, o ile tego nie chcesz. Możesz żyć w naturalnej obfitości. Zburz bariery, które cię
dotychczas oddzielały od sukcesu. Zamień świadomość braków na świadomość spełnienia marzeń -
zmień swoje życie terazl
154 Kurt Tepperwein

•W czym tkwią braki w twoim życiu?


•Co chcesz zmienić?
•Jak wyobrażasz sobie spełnienie marzeń?

Ciało
Czy chciałbyś być szczuplejszy, bardziej wysportowany, bardziej witalny, młodszy? Czy źle sypiasz?
Czy brakuje ci odprężenia, wypoczynku, ruchu?

Zdrowie
Gdzie są twoje słabe punkty? Czy masz kłopoty z zębami, z trawieniem? Czy boli cię głowa? Czy masz
problemy ze stawami albo z kręgosłupem?

Emocje
Czy masz kłopoty, zmartwienia, lęki? Czy masz problemy z okazywaniem uczuć? Czy nie możesz się
wyżyć, przeżywać samego siebie?

Mentalność
Jaką rolę w twoim życiu odgrywa stres, negatywne myślenie, nieprawda, niewiedza? Brakuje ci
mądrości, świadomości, samoświadomości?

Partnerstwo
Czy problemy finansowe lub kłopoty z dziećmi obciążają twoje kontakty partnerskie? A może brakuje
ci umiejętności komunikowania się? Czy twoje życie erotyczne jest zakłócone?

Zawód
Jak wygląda sprawa twojego wykształcenia i dalszego kształcenia? Czy masz szansę na awans? Czy
chcesz się usamodzielnić? Czy twój zawód jest twoim powołaniem, czy sprawia ci radość?
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 155

Finanse
Czy masz problemy finansowe? A może nie wpłynęły jakieś pieniądze, albo masz roszczenia
spadkowe? Czy masz szczęście w grach liczbowych? Czy twoje kontakty zawodowe są w porządku?

Mieszkanie
Może wolałbyś większe, spokojniejsze mieszkanie, miłych sąsiadów? Może wolałbyś zamieszkać na
wsi, albo w innym mieście w lepszych warunkach mieszkaniowych?

Duchowość
Jak wygląda sprawa twojego samopoznanie? Czy znasz siebie naprawdę? Czy potrafisz przeprowadzić
samoidentyfikację? Czy rozwinąłeś się? Czy czujesz oświecenie i żyjesz jak mistrz? Czy zajmowałeś się
już kiedyś tym tematem?

Odpowiedz na powyższe pytania. Odpowiedzi wskażą ci wyraźnie te miejsca, gdzie występują braki w
twojej świadomości. Teraz, skoro już znasz swoje deficyty, możesz je rozwiązać i zmienić, wyobrażając
sobie swoje pragnienia. W ten sposób zmienisz swoje życie, ponieważ twoje wyobrażenia staną się
rzeczywistością z chwilą, gdy zapełnisz nimi swoją świadomość.
• Zrób to teraz!

Na twoje pytania intuicja udziela ci zawsze właściwych odpowiedzi - odpowiedzi, które są zgodne z
prawdą; wskaże ci również drogę do celu.
Wiemy, że nie łatwo jest odróżnić wewnętrzny głos naszej intuicji od wielu innych głosów. Nie ma
niestety gwarantowanego przepisu na odróżnianie rozmaitych głosów. Ale spróbuj! Zapytaj kiedyś świa-
domie: „Co na ten temat mówi mój rozum, moje serce, moje ego?",
156_________________________________________Kurt Tepperwein

a potem dopuść do głosu swoją intuicję, a ty sam bądź tylko biernym obserwatorem! Jeśli nadążysz za
głosem intuicji, uzyskasz moc i witalność oraz głębokie odczucie, że pozostajesz w harmonii.
Podążaj za właściwym głosem - wsłuchuj się w siebie - i odczuj, czy natychmiast pojawi się wzrost
dobrego samopoczucia. Potem wsłuchuj się w inny głos - i znowu sprawdź, co odczuwasz wewnątrz
siebie. Kieruj uwagę również na inne kanały intuicji - intuicja nadaje z reguły nie tylko na jednej
częstotliwości. Im więcej będziesz ćwiczył, tym mniej będziesz popełniał błędów i unikniesz błędnych
decyzji. Twoje życie może być coraz bardziej harmonijne - i nie będziesz mógł sobie już wyobrazić życia
bez intuicji.

INTUICYJNA ZNAJOMOŚĆ LUDZI

W poznaniu człowieka nie ma na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego. Jeśli będziemy przy tym polegać
na intuicji, to pierwsze wrażenie nigdy nas nie zawiedzie. „Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz" - zgodnie z
tym prawem ludzie, którzy odbierają i rozumieją sygnały, postrzegają charakter i talenty innego
człowieka. O ileż łatwiejsze jest nasze życie, gdy potrafimy lepiej oceniać ludzi. Zamiast marnować czas
na kolejne „pomyłki towarzyskie", możemy z korzyścią spędzać czas z tymi ludźmi, którzy są dla nas
dobrzy, w towarzystwie których czujemy się dobrze, od których otrzymujemy nowe impulsy. Możemy
unikać ludzi, którzy przez swoje negatywne nastawienie do życia, przez ciągłe narzekanie i krytykowanie,
zabierają nam zbyt dużo energii.
Teraz z pewnością zapytasz, jak rozpoznać człowieka na podstawie jego wyglądu zewnętrznego? Czy
dobry charakter „mieszka" w człowieku wysokim, niskim, grubym czy szczupłym? Czy bruneci są
mądrzejsi, a może jednak rudowłosi? Pozwól dojść do głosu swojej intuicji. Nie zależy to jedynie od
wyglądu zewnętrznego, choć ma on niewątpliwie duże znaczenie. Po energii poznasz intuicyjnie stan
świadomości człowieka, jego nastrój, poglądy czy zamiary. Będziesz
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 157

wiedział, czy mówi prawdę czy kłamie. Czy jest zadowolony, prostolinijny, zainteresowany tobą, czy jest
zamknięty w sobie, zły, czy zajmują go inne myśli. Możesz poznać jego najbardziej skryte myśli (patrz
także rozdział „Telepatia - czytanie w myślach"), poznać jego zamiary i odpowiednio na niego nastawić.
By lepiej poznać innego człowieka, nie wystarczy postrzegać go tylko pięcioma zmysłami,
najważniejsze jest przede wszystkim włączenie szóstego zmysłu. W tym przypadku wyobraź sobie
intuicję jako szczególną częstotliwość. Gdy dostroisz się do tej częstotliwości, poznasz prawdę, będziesz
mógł spojrzeć poza zewnętrzne pozory, zobaczysz prawdziwego człowieka, a nie rolę, jaką gra. Wystar-
czy uświadomić sobie, że musisz jedynie skierować swoją świadomość całkowicie na człowieka, którym
się interesujesz. Znajdujesz się wtedy na tym samym poziomie postrzegania i informacji, co ów człowiek
poddany twojej obserwacji. Opuszczasz tym samym poziom porozumiewania się i osiągasz wyższą sferę -
zrozumienie. I tu spotykasz obserwowanego człowieka na poziomie rzeczywistości. Słuchaj energetycznie
sercem i naucz się wydobywać prawdę nawet z fałszywej informacji. Wydobywaj z fałszywych
informacji ważne dla ciebie aspekty. Potem możesz poszczególne części złożyć i otrzymasz całą,
zadawalającą cię informację. Szybko nauczysz się umiejętności rozróżniania między prawdą i fałszem,
oraz wydobywania tego, co dla ciebie ważne.
Intuicja umożliwi ci wniknięcie w głąb drugiego człowieka, ocenę sytuacji z jego perspektywy,
widzenie sytuacji jego oczyma. Intuicja pozwoli ci poznać nie tylko prawdziwość istoty rzeczy, ale
również drugiego człowieka. Informacja objawi ci się jako przebłysk myśli, jako miłe lub niemiłe uczucie,
które pojawi się, gdy spojrzysz na drugiego człowieka lub o nim pomyślisz. Wyczujesz intuicyjnie, czy
ten człowiek chce ci pomóc, czy zaszkodzić, czy wzbogaci twoje życie, czy też raczej może stać się dla
ciebie ciężarem. Możesz być pewien, że twoje „wrażenie" powie ci prawdę, ponieważ intuicja nigdy się
nie myli.
158 Kurt Tepperwein

ZNAJOMOŚĆ LUDZI -KLUCZ DO SZCZĘŚLIWEGO


ŻYCIA
Postrzegasz znacznie więcej, gdy stawiasz na swoją intuicje. Nie wymaga to większego zachodu, bo
wszędzie i w każdej chwili możesz przełączyć się na swoje intuicyjne kanały. Możesz to ćwiczyć
wszędzie: w pociągu, w restauracji, na przyjęciu. Wybierz spośród obecnych jedną z osób i skieruj na nią
całą swoją świadomość. Możesz tu wybrać pomiędzy płaszczyzną myślową a uczuciową, możesz
nastawić się na sytuację zawodową, zdrowotną albo rodzinną. Możesz także skierować swoją świadomość
na strukturę osobowości, np. na problemy, pragnienia, talenty, motywacje, zamiary, cele. Będziesz
każdorazowo doświadczać tylko jednego aspektu, ale równie dobrze możesz postrzegać holistycznie.
Kieruj swoją świadomość na człowieka, o którym chcesz dowiedzieć się czegoś więcej; pozwól, by rzeczy
się same działy. Ważne: nie analizuj tego!
Co czujesz, gdy świadomie obserwujesz nowego kolegę, swojego dentystę czy ekspedientkę? Jakie
skojarzenia ci się nasuwają? Jak widzisz swoich bliźnich?
Podczas tego ćwiczenia spróbuj zachować całkowitą neutralność, a więc nie osądzaj. Zwracaj uwagę
również na wygląd zewnętrzny. Jak ten człowiek wygląda, jaka jest jego gestykulacja, jego głos, jego
sposób mówienia. Czy jest człowiekiem zadbanym, czy zachowuje się naturalnie, swobodnie, czy też
sztucznie? Nie obserwuj go oczyma fizycznymi, lecz patrz na niego Trzecim Okiem, którym wszystko
możesz spostrzec. Chciałbym teraz zaproponować przeprowadzenie wspólnego ćwiczenia pomagającego
w intuicyjnym poznawaniu ludzi:
Wybierz kogoś, kogo nie znasz wcale (albo tylko bardzo słabo). Skieruj na niego swoją świadomość.
Co spostrzegasz?
•mężczyznę, kobietę, dziecko
•kolor skóry i włosów
•ubiór
•wygląd zewnętrzny
• JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 159

•wymowę ciała, postawę


•gestykulację
•mimikę
•charakter?
Jakie odbierasz impulsy (np. pozytywne wibracje)? Czy obserwowany człowiek ma dobry nastrój, czy
znajduje się w pozytywnej sytuacji życiowej odnośnie:
•zdrowia
•zawodu
•środowiska społecznego (rodziny, przyjaciół itd.)?
Czy odczuwasz może negatywne wibracje, takie jak:
•choroba
•niepowodzenie
•niezadowolenie
•problemy?
Jakie postrzegasz perspektywy?
• cele, pragnienia?
Czy potrafisz czytać w myślach?
•motywacje
•zmartwienia
•blokady?
Jaki jest wynik twoich obserwacji?
•Czy postrzegasz jakieś zakresy?
•Postrzegasz całego człowieka?
•Czy widzisz jego sytuację holistycznie?
Jeśli należysz do tych, którzy postrzegają raczej wizualnie, zauważasz u ludzi przede wszystkim
wygląd zewnętrzny. Rozszerzaj swoje umiejętności postrzegania także na inne płaszczyzny, ale nich cię
nie kusi, by wyciągać wnioski lub osądzać, czy potępiać.
Powyższe ćwiczenie możesz przeprowadzić także z ludźmi z twojego otoczenia, mimo iż wydaje ci się,
że ich znasz. Prawdopodobnie będziesz musiał zrewidować swoją opinię o znajomych, kolegach, a nawet
o członkach rodziny. Być może dowiesz się, że wcale nie znałeś tych ludzi, albo że znałeś ich tylko
częściowo. Jeśli po-
160 Kurt Tepperwein

Pozwolisz odejść starym wyobrażeniom i otworzysz się na intuicyjne postrzeganie, poznasz całkowicie
nowe wymiary. Uwolnisz się od powierzchownego sposobu obserwowania i osądzania, i zobaczysz
człowieka już nie częściowo, lecz doświadczysz go jako całość. Nie stworzysz ani jemu, ani sobie
żadnych ograniczeń.
Uruchamiając coraz bardziej swoje intuicyjne umiejętności, stwierdzisz któregoś dnia ze zdziwieniem,
że bez szczególnej koncentracji postrzegasz swojego rozmówcę całościowo. Będziesz wtedy wiedział
dokładnie, co o nim sądzić, czego się możesz po nim spodziewać, czy możesz mu zaufać, czy jest
wypróbowanym przyjacielem, czy jest godnym zaufania wspólnikiem w interesach.
Jeśli postrzegasz człowieka intuicyjnie, nie doznajesz już więcej rozczarowania, ponieważ patrzysz
poza fasadę, poznajesz jego prawdziwe oblicze, jego prawdziwą istotę i bez ociągania możesz podarować
swoje serce odpowiedniemu partnerowi.
Tą drogą zmieni się twoje życie zarówno prywatne, jak i zawodowe. Intuicja powie ci, czy z kolegami i
przełożonymi będziesz żył w zgodzie, czy ci pomogą, czy też raczej będą ci rzucać kłody pod nogi.
Empatia, zdolność „wchodzenia" w innych ludzi, polega w głównej mierze na samopostrzeganiu.
Empatia wywodzi się z greckiego słowa „empatheia" i oznacza wczuwanie się. Kto potrafi postrzegać
własne uczucia, łatwiej odczuwa uczucia innych, łatwiej i z większą intuicją potrafi wchodzić w drugiego
człowieka. Jednym ze skutków nadmiernego akcentowania umysłu jest także to, że obecnie wielu ludzi
prawie wcale nie zna własnych prawdziwych uczuć. Jak więc mogą postrzegać uczucia bliźnich,
odczuwać, co się dzieje w innym człowieku? Kto sam nie wie, jak zmienia się jego głos, gdy czuje się
zraniony lub smutny, ten nie potrafi odebrać takich sygnałów także u innego człowieka. Komunikowanie
składa się z wypowiedzi werbalnych, którymi wyraża się rozum, oraz sygnałów niewerbalnych, którymi
wyrażają się emocje. Kto nie posiada umiejętności samopostrzegania, ten nie potrafi spostrzec u innego
człowieka tego, czego nie postrzega u siebie. Ujawniają się tu pewien deficyt człowieczeństwa i
niedorozwój inteligencji emocjonalnej. Kto ma pro-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 161

problemy z postrzeganiem samego siebie, nie potrafi dobrze zrozumieć znaków


pozawerbalnych. Najnowsze badania naukowe wykazały, że 90% wszystkich wypowiedzi
to wypowiedzi pozawerbalne. Biorąc ten fakt pod uwagę, zrozumiemy rozmiary deficytu
człowieczeństwa oraz to, że inteligencja emocjonalna wymaga dalszego rozwoju.

ZNAJOMOŚĆ LUDZI W MIEJSCU PRACY


Jak postrzegasz swoich przełożonych, kolegów, współpracowników? Jaki masz kontakt z
partnerami z pracy? - Wyobraź sobie swojego przełożonego. Obserwuj go swoim
duchowym okiem, obejmij całą jego osobowość. Zadaj swojej intuicji następujące pytania:
• Jaki mam stosunek do szefa? Jakie uczucia, jakie obrazy poja
wiają się w tobie? Jak się czujesz przy tym pytaniu?
• Czy ogarnia cię spokój, czy też budzi się w tobie uczucie niepew
ności i nerwowości?
•Czy mogę mu ufać? Czy bez zawahania możesz na to pytanie
odpowiedzieć „tak"? A może obawiasz się, że on nie jest wobec
ciebie szczery? Być może twój głos wewnętrzny będzie przy tym
pytaniu całkowicie milczał. Co to może oznaczać?
•Jakie zdanie ma o mnie?
•Jakie ma względem mnie zamiary - popiera mnie czy ogranicza?
•Czy chce mnie awansować czy pozbawić awansu?
• Czy jestem środkiem dla jego celów?
* Jak o mnie mówi? Zadaj sobie te pytania będąc w domu i wsłuchuj się w siebie. Zwróć
uwagę na wewnętrzne reakcje. Wrażenia te pozostaw w sobie. W miejscu pracy zadaj sobie
te same pytania. Co dzieje się teraz - w miejscu, do którego odnoszą się te pytania? Jak
teraz postrzegasz swojego szefa, gdy nie oceniasz go już rozumem, lecz z perspektywy
wyższego poziomu? Zapisz, jak widziałeś swojego szefa wcześniej, a jak postrzegasz go
teraz.
162 Kurt Tepperwein

Pracuj dalej nad poprawą intuicyjnego poznawania ludzi, możesz się przy tym nawet bawić.

ODCZUWANIE ENERGII LUB AURY

Gdy przebywasz w dużym skupisku ludzi, zamknij oczy. Jeśli to nie jest możliwe, opuść powieki tak
nisko, byś nie mógł już zobaczyć nawet tych, którzy znajdują się blisko ciebie. A teraz zdaj się już tylko
na swoją intuicję albo lepiej: na swoje intuicyjne postrzeganie.
•Kto podchodzi do ciebie? Co czujesz?
•Czy jest to energia żeńska czy męska?
Otwórz oczy i sprawdź swoje odczucia.
Zostałeś zaproszony na przyjęcie, gdzie znasz tylko część gości. Znajdź intuicyjnie swoich znajomych.
Opuść powieki i wsłuchuj się w siebie, odczuwaj siebie. Podążaj za intuicją, która cię poinformuje, gdzie
w pomieszczeniu znajduje się twój sąsiad, twoja przyjaciółka, gospodarz, albo - gdy chcesz iść do domu -
twoja żona. Jeśli pozwolisz poprowadzić się swojej intuicji, to nie będziesz musiał szukać we wszystkich
pomieszczeniach. Zdaj się całkowicie na swoją intuicję, zawsze zaprowadzi cię do właściwej osoby czy
właściwego miejsca.
Każdy człowiek ma swoją własną aurę, pole energetyczne, które dzięki określonej technice
fotograficznej można nawet zobaczyć. To pole magnetyczne jest jak powłoka otaczająca ciało fizyczne. Z
łatwością możesz wyczuć aurę innych ludzi, a nawet ją wręcz dotknąć. Postrzeganie aury innych ludzi
możesz ćwiczyć wszędzie -na przyjęciu, w foyer teatru, w domu towarowym itp. Chodź spokojnie wśród
tłumu ludzi, zwracaj przy tym uwagę na to, co wewnętrznie odczuwasz, gdy spotykasz poszczególne
osoby.
Ćwicz w samotności wyczuwanie dłońmi swojego ciała energetycznego. Umyj ręce i starannie je
wytrzyj. Odpręż się. Stań rozluźniony z lekko rozstawionymi stopami i opuszczonymi luźno rękoma.
Teraz unieś ręce na wysokość klatki piersiowej w odległości około 25 cm od ciała i przybliż do siebie
otwarte dłonie na wysoko-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE ? 163

ści piersi. Między dłońmi zachowaj odstęp około 12 cm. Skieruj swoją świadomość na wnętrze
dłoni, oddychaj spokojnie i równo, rozluźnij się jeszcze bardziej. Czy po chwili odczuwasz
lekkie mrowienie wewnątrz dłoni, czujesz ciepło czy chłód? Zmniejsz teraz odstęp między
dłońmi. Im bardziej zbliżysz dłonie do siebie, tym intensywniej odczujesz być może lekki ucisk,
tak jakbyś między dłońmi trzymał balonik. Oddalaj dłonie od siebie, a potem je znowu
przybliżaj. Czy czujesz swoje ciało energetyczne?
Jeśli za pierwszą próbą nie odczujesz ucisku lub mrowienia, nie poddawaj się. Ćwicz częściej.
W ten sam sposób możesz wyczuwać dłońmi ciało energetyczne innych ludzi. Zbliż się powoli
do wybranej osoby, wnętrze dłoni skieruj w kierunku tej osoby. Skoncentruj się na wnętrzu
swoich dłoni. Kiedy poczujesz ciepło, chłód albo mrowienie, zatrzymaj się - poczułeś bowiem
aurę. Odległość od wybranej osoby może wynosić zarówno 1 metr, jak i 15 cm. Następnie
odczuwaj energię badanej osoby wzdłuż całego jej ciała. Co czujesz? Gdzie odczuwasz zmianę
temperatury, wibrację? Porozmawiaj z partnerem, z którym robisz to ćwiczenie, o różnych reak-
cjach. Po ćwiczeniu umyj ręce jeszcze raz, ale tym razem nie wycieraj ich, lecz otrzep z wody, a
potem dobrze je wymasuj.
Przyjęcie jest także doskonałą okazją do poprawienia umiejętności postrzegania ludzkiej
energii. Co czujesz, gdy zbliżasz się do jasnowłosej kobiety, a co do grubasa z cygarem w ręku?
Uwolnij się przy tym od tego, co postrzegają twoje oczy. Skieruj wzrok ku wnętrzu, wyłącz swój
umysł, swoim myślom powiedz „nie". Co czujesz? Czy jest to ciepło, energia, czy widzisz może
wewnętrznym okiem światło i kolory? Odczuwaj wszystko, co się w tobie dzieje. Jakie
informacje przekazuje ci energia? Nie spiesz się, daj sobie czas.
Możesz swoją intuicję tak udoskonalić, że z zamkniętymi oczami będziesz wiedział, kto się do
ciebie zbliża. Możesz zaskoczyć swoich przyjaciół, gdy odezwiesz się po imieniu do osoby,
która się do ciebie zbliża, chociaż wcale jej nie widzisz. Coś takiego wywołuje z reguły ogromne
zdumienie.
164 Kurt Tepperwein

Regina siedziała na przyjęciu w ogrodzie tyłem do drzwi balkonowych, gdy na balkon weszła Róża.
Nie odwracając się Regina poprosiła Różę, by ta przyniosła jej z pokoju kurtkę. Róża była zaskoczona:
skąd Regina mogła wiedzieć, że to właśnie ona, Róża, weszła w tym momencie na balkon. Dla Róży
istniało tylko jedno wyjaśnienie: przypadek. Dla Reginy był to naturalny wyraz jej intuicyjnych zdolności.
Dobrze by było, gdybyś mógł przeprowadzać takie ćwiczenia z rodziną lub przyjaciółmi. W tym
przypadku podchodź z zamkniętymi oczyma do poszczególnych osób w zamkniętym pomieszczeniu.
Odczuwaj, z jaką energią się spotykasz.
•Czy jest to energia żeńska czy męska?
•Jak mocna jest ta energia?
•Jaki oddźwięk wywołuje ta energia w tobie?
•Czy jest to dobre samopoczucie, niepewność, radość?
Wczuj się dokładnie w to, co się w tobie dzieje. Zaufaj sobie. Nie może cię spotkać nic negatywnego.
Możesz zdać się całkowicie na siebie, uwolnić się od postrzegania zewnętrznymi narządami zmysłów i
skupić się na tym, co się w tobie dzieje. Z zamkniętymi oczyma możesz rozpoznać, kto się do ciebie
zbliża, wyczuć określoną osobę znajdującą się w pomieszczeniu. Odczuwasz różnorodne energie, gdy
przechodzisz przez jakieś pomieszczenie. Sprawdzaj dokładnie każdą wibrację, a spostrzeżesz, kto się źle
czuje, komu się dobrze powodzi, kto potrzebuje pomocy. Masz w sobie wszystko, by to „widzieć", musisz
jedynie odrzucić rozum, ograniczenia i stronniczość, by mistrz mógł w tobie działać.

ĆWICZENIE Z PARTNEREM
Usiądźcie naprzeciwko siebie, prawą rękę połóż na ramieniu partnera, a lewą na swoim sercu. Pozwól,
by teraz wszystko działo się samo, by energia płynęła.
• Czy obserwujesz, co się dzieje?
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 165

•Czy jesteś w stanie przyjąć jego energię? Czy możesz coś dać
swojemu partnerowi?
•Odczuwaj, co się w tobie zmienia.
•Czy odczuwasz przyjemne ciepło, czujesz, jak może przepływać
miłość i sympatia, czy jesteś dobrym kanałem?
•Jak się teraz czujesz?
•Co czujesz?
•Wsłuchaj się w siebie, pozwól działać wibracjom - pozwól, by
wszystko działo się samo, a ty po prostu tylko postrzegaj.
•Czy zauważasz blokady, czy energia jest nierównomierna, czy są
zakłócenia?
•Co ci mówią obrazy, wizje, symbole, które pojawiają się w tobie?
•Jakie odbierasz uczucia?
•Zwracaj uwagę na wszystko, choćby pojawiało się tylko fragmen
tarycznie lub na ułamek sekundy. Pozwól, by wszystko swobod
nie przez ciebie przepływało, nie wymuszaj działania, pozwól, by
wszystkie przeszkody odeszły - stań się kanałem.
•Jak się teraz czujesz?
•Jak się czuje twój partner?
Porozmawiaj o tym ze swoim partnerem. Przeprowadzaj to ćwiczenie także z innymi ludźmi. Zwracaj
uwagę na to, jak różnie postrzegasz wibracje u poszczególnych osób. Dlaczego tak się dzieje? Czego to
cię uczy?

INTUICYJNIE WYBRAĆ WŁAŚCIWEGO PARTNERA

Załóżmy, że jesteś samotny, ale wolałbyś być z kimś związany. Wiesz przy tym, jak ważny jest wybór
właściwego partnera na całe życie. Niewłaściwy partner może ci zatruć życie, kosztować dużo energii i
prawdopodobnie dużo pieniędzy. Kiedy natomiast dzielisz życie z człowiekiem, który do ciebie pasuje
optymalnie, który z tobą „współgra", wtedy wspólne życie będzie cię inspirowało, będziesz
166 Kurt Tepperwein

emanował miłością, będziesz posiadał moc i pod każdym względem będziesz bogatszy.
Razem możecie rozkoszować się życiem, wzajemnie się wzbogacać i żyć ze sobą w miłości i harmonii.
Czy od dawna szukasz idealnego partnera, lecz dotychczas bez efektu? Próbowałeś już wszystkiego,
szukałeś zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym. Dałeś już nawet ogłoszenia matrymo-
nialne, poznałeś wielu ciekawych ludzi, ale jak dotąd twoje serce nie zaiskrzyło. Jesteś sfrustrowany i
straciłeś już wszelką nadzieję. Nie powinieneś jednak tracić nadziei, gdyż szukałeś niewłaściwą metodą.
Te kobiety i ci mężczyźni, którymi się zainteresowałeś, nie byli dla ciebie optymalni, nie pasowali do
ciebie. W przeciwnym razie nie byłbyś teraz sam. Przyczynę niepowodzenia można łatwo wyjaśnić:
szukałeś rozumowo - i poniosłeś fiasko. Dlaczego nie poszukać partnera życiowego metodą, która nigdy
nie zawodzi? Zaufaj swojej intuicji, a znajdziesz właściwego partnera, kogoś, kto będzie należał do ciebie
i do ciebie pasował. Na pewno masz własną wizję życia we dwoje. Skonkretyzuj swoje potrzeby i
pragnienia:
•Jaki ma być twój partner - starszy, młodszy, spokojny, energi
czny?
•Jak powinien wyglądać - wyższy, niższy, szczupły czy pełniejszy?
•Jakie cechy charakteru są dla ciebie ważne - uczciwość, ufność,
dzielność itp.?
•Co chcesz swojemu przyszłemu partnerowi dać z siebie, czym
chcesz być dla niego?
Uzupełnij pytania według własnych potrzeb i intensywnie zajmij się swoim pragnieniem. Wczuj się w
każde pytanie, wyobrażaj je sobie, zwróć uwagę na odczucia, które w związku z tym wyłaniają się
głęboko w tobie, wsłuchaj się w siebie. Rozważ rzetelnie i uczciwie te uczucia. Pozwól, by twoja fantazja
płynęła swobodnie, by swobodnie pojawiały się w tobie wszystkie obrazy, uwolnij wszystkie uczucia.
Wyobraź sobie przyszłe życie z partnerem pełne harmonii i miłości. Wsłuchuj się w siebie, jakie uczucia
powstają w tobie przy tej wizji.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 167

I sprawdź: czy rzeczywiście czujesz się dobrze, gdy pomyślisz, że wszystko dzielisz z drugim
człowiekiem? Czy w towarzystwie swojego partnera widzisz siebie śmiejącego się, czy to wzbogaci twoje
życie? Czy jesteś zadowolony i szczęśliwy? Co odczuwasz podczas wizualizowania swojego marzenia?
Może się zdarzyć, że poczujesz się momentami nieswojo. Niech to uczucie po prostu przeminie. Wciąż
przywołuj przed swoje duchowe oko optymalny obraz partnerstwa. Jeśli przez dłuższy czas czujesz się
rzeczywiście dobrze podczas wizualizacji swojego obrazu, gdy wszystko tworzy harmonię, to możesz
zacząć realizować swoje pragnienie.
•Jak będzie wyglądała realizacja?
•Kiedy nadejdzie spełnienie?
•Jak dojdę do celu?
•Jak mogę zoptymalizować drogę do celu?
•Co muszę zrobić, by to przyspieszyć?
•Po czym poznam, że teraz to ten właściwy partner?
Przypomnij sobie swoje wyobrażenia, zaufaj intuicji, a reszta niech
dzieje się sama. Może dowiesz się przez sen, gdzie spotkasz swego wymarzonego partnera. Może intuicja
poprowadzi cię prosto w ramiona idealnego dla ciebie partnera, albo nagle sam zrozumiesz, że twój
dawny znajomy jest tym oczekiwanym upragnionym partnerem. Intuicja dokładnie wie, co jest dla ciebie
dobre, kto do ciebie naprawdę pasuje, kto ci będzie odpowiadał. Ty masz jedynie zaufać swojej intuicji,
nie upierać się przy tym, by iść dalej starymi drogami. Prawdopodobnie będziesz musiał najpierw pozbyć
się starych wyobrażeń zbudowanych przy pomocy rozumu. Ani milioner, ani kobieta jak z żurnala nie
dadzą ci szczęścia. Formy zewnętrzne nie dają ani spełnienia, ani prawdziwego zadowolenia. Kto jest
szczęśliwy, promieniuje od wewnątrz i zawsze jest piękny - kto jest zadowolony i żyje życiem
wewnętrznym, jest zawsze bogaty.
Intuicja może rozniecić w tobie iskrę i może rozświetlić twój umysł tak, że będziesz widział jasno i
zrozumiesz, z kim masz do czynienia. Będziesz widział to, co się kryje za ładną twarzą, poznasz, co się
168 Kurt Tepperwein

kryje za atrakcyjnym wyglądem człowieka czy też, co się kryje w człowieku niepozornym. Będziesz
wiedział, u boku jakiego człowieka jest twoje miejsce. Poznasz partnera, który będzie stanowił twoje
uzupełnienie, twoją drugą połowę, brakującą część całości. Zaufaj tym sygnałom, a nigdy więcej nie
poczujesz się opuszczonym i samotnym!
Jeśli pozwalasz prowadzić się intuicji, nie musisz już sam podejmować decyzji, bo wiesz, że
przewodnictwo intuicji stanowi jedyną właściwą drogę do celu. Rozumiesz, że właśnie dlatego nigdy nie
stoisz przed dylematem podejmowania decyzji; potwierdzeniem tego jest uczucie bezpieczeństwa i
spokoju, które odczuwasz.
Superintuicja nie potrzebuje dodatkowych pytań. Poprowadzi cię. Nie będziesz musiał tworzyć myśli i
wyobrażeń o idealnym partnerze, bo superintuicja zrobi to za ciebie. Twoja superintuicja spowoduje, że
odpowiedni partner pojawi się w twoim życiu w odpowiednim czasie.

OPTYMALIZOWAĆ ŻYCIE RODZINNE


Czy i ty, jak wielu współczesnych ludzi, masz za mało czasu dla rodziny, problemy z dziećmi, kłopoty
finansowe? Czy i u ciebie w domu jest napięta atmosfera, a kłótnie na porządku dziennym? Czy nie
cieszy cię już powrót do domu, albo spotkanie z partnerem?
Prawdopodobnie rozpocząłeś swoją drogę życiową z pragnieniami, marzeniami i dobrymi
postanowieniami. Powoli jednak zaczęły dominować problemy i troski, miłość stała się już tylko
nawykiem, a ty osiągnąłeś stadium, w którym dominują złe nastroje, nieporozumienia i kłótnie. Twoje
zmarszczki na twarzy, niegdyś wyrażające pogodę ducha, pokryły się już nowymi zmarszczkami -
zmarszczkami wyrażającymi troskę. Czasami zadajesz sobie pytanie, dlaczego twoje prawdziwe życie jest
tak odległe od ideału. Próby zmiany siebie, unikania błędów, nawiązywania ponownych kontaktów z
członkami rodziny i wychodzenia im naprzeciw, wykazywania dzieciom więcej cierpliwości, dawno
ustąpiły miejsca rezygnacji. Rodzi-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 169

na - źródło mocy - stała się źródłem dysharmonii, która zżera resztki twoich sił. I nie tylko życie rodzinne
pogarsza się coraz bardziej, ale twoja radość życia również zanika.
Już wiesz, że próby zmian odnoszące się tylko do zjawisk zewnętrznych, nie sięgają głębi i nie mogą
zagwarantować stałych zmian w twojej osobowości. Z pewnością powierzchowne zmiany mogą
chwilowo poprawić sytuację, o ile oczywiście wszyscy członkowie włączą się do tworzenia znośniejszej
sytuacji. Ale o szczęściu rodzinnym od dawna nie może być już mowy.
Krok pierwszy: zmień się, odejdź od ciasnoty wewnętrznego przymusu, którą narzuciłeś sobie i
ludziom ze swojego najbliższego otoczenia. Stań się wolnym człowiekiem - wolnym od uprzedzeń, od
krępujących życie pojęć („Musisz dostać szóstkę z matematyki, w przeciwnym razie będziesz bez szans";
„Musisz koniecznie więcej zarabiać..." itd.). Uwolnij się od ran, które zadaliście sobie nawzajem i
podnieś swoje życie prywatne na wyższy poziom.
Co się poprawi w twoim życiu, gdy w kręgu rodzinnym poczujesz się naprawdę w domu? Gdy pojęcia
„dom" nie będziesz już kojarzył tylko z miejscem, w którym się sypia, jada i zmienia ubranie? Dom
przestaje wtedy być polem walki, które pozbawia cię energii, lecz miejscem odnowy, pokoju - miejscem,
gdzie możesz zbierać siły, gdzie możesz oczekiwać pomocy, rozluźnić się i odprężyć. „Być w domu" nie
oznacza ani mieszkania, ani willi, lecz „być w rodzinie". Wszędzie można być w domu, nawet nie mając
dachu nad głową - chodzi tu o wewnętrzną harmonię, pokój wewnętrzny.
Ale jak stworzyć takie schronienie, taki azyl dla duszy, skoro często wydaje się, że nie ma na to już
nawet najmniejszej szansy? Owszem, jest, ale pierwszy krok musisz zrobić TY:
•Czy chcesz coś zmienić?
•Czy jesteś gotów, by zrobić coś dla szczęścia rodzinnego?
Jeśli na oba pytania odpowiesz zdecydowanie Jak", zrobiłeś już ważny krok. Następnie stwórz w sobie
bazę, oddzielając się całkowicie od przeszłości. Nie chodzi o to, byś odsunął od siebie wszystkie swoje
dotychczasowe doświadczenia, ale chodzi o to, abyś zro-
170 Kurt Tepperwein

zumiat, że wszystko, co się wydarzyło, było konieczne, byś uświadomił sobie, jak bardzo oddaliłeś się od
swojego celu. Teraz nadszedł czas na zmianę kierunku, na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Jednak tym
razem twoje założenia są o wiele lepsze niż kiedyś. Nie dlatego, że przybyło ci lat, lecz ponieważ - o ile
czytałeś moją książkę ze zrozumieniem - poznałeś już dokładniej swoją intuicję i ponieważ
przypomniałeś sobie o niej. Tak więc i tę dziedzinę życia możesz śmiało powierzyć swojej intuicji. Twoje
życie prywatne nie zmieni się przez rozumowe rozwiązanie problemów, lecz dzięki twoim wewnętrznym
zmianom wydarzy się to, co jest konieczne.
Jeśli potrafisz o tym rozmawiać ze swoją rodziną, tym lepiej. Możesz wykonywać ćwiczenia z
partnerem, dziećmi lub rodzicami, by poszerzyć zdolność postrzegania, możesz wzmacniać kontakt
umysłowo-duchowy z każdym z nich. Może ten czy ów członek twojej rodziny czekał już od dawna na to,
że coś się wydarzy, że rodzina ponownie się zjednoczy, że znowu będzie można ze sobą spokojnie
rozmawiać, że odrodzi się wzajemne zrozumienie.
Podam teraz ćwiczenie, które możesz przeprowadzić ze swoją rodziną: usiądźcie swobodnie w kręgu.
Wybierzcie teraz spośród siebie jedną osobę, np. najstarszego syna. Jego zadanie polega na tym, by
intuicyjnie zrozumiał, co myślą inni członkowie rodziny. Dobrze byłoby, gdyby wszyscy dali luz swojej
intuicji. Syn powinien natychmiast mówić, jakie skojarzenia „wpadają" mu do głowy. Rezultat tego
ćwiczenia jest najlepszy, gdy wszyscy członkowie rodziny mają już wcześniej otwartą czakrę korony
(patrz str. 79 i dalsza).
Ważne jest także to, by wszyscy obecni byli wolni od uprzedzeń i nie wyrażali swoich opinii. Przede
wszystkim nie może mieć miejsca żadna projekcja. Kto się na tym przyłapie, powinien świadomie pozbyć
się takich myśli. Podczas tego ćwiczenia pojawia się, zwłaszcza na początku, wiele problematycznych
sytuacji z przeszłości. Dlatego zwracaj szczególnie uwagę na to, by nie dopuszczać do żadnych osądów,
krytyki lub tłumaczenia. Jest to z pewnością jeden z najtrudniejszych momentów tego ćwiczenia. W ten
sposób jednak można „przepracować" przeszłość, nikogo nie raniąc i nie naraża-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 171

jąc na cierpienia. Jednocześnie powstaje poczucie więzi, powstaje podstawa nowego wzajemnego
zrozumienia.
Podczas tego ćwiczenia każdy może odkryć kanał, na którym najlepiej odbiera oraz kanał, na którym
najlepiej nadaje. Przypomnijmy sobie raz jeszcze: intuicja może wyrazić się jako obraz, uczucie, głos
wewnętrzny, kolor, natchnienie, przebłysk myśli itd.
Gdy jesteś zmęczony i rozdrażniony, gdy chcesz się na chwilę wyłączyć i dojść do siebie, by znowu
być w zgodzie z samym sobą, by znowu wszystko harmonizowało - byś mógł żyć w harmonii - to
wykonaj następujące ćwiczenie:

DROGA DO „NICOŚCI"
Wybierz miejsce, gdzie nikt ci nie zakłóci spokoju, nie będzie przeszkadzał, tam gdzie się dobrze
czujesz. Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i oddychaj głęboko i spokojnie. Wyobrażaj sobie
przy tym, że wraz z każdym oddechem wydychasz złość, stres, problemy, a każdy wdech napełnia twój
umysł, twoją duszę i twoje ciało czystą energią. Wraz z każdym oddechem stajesz się lżejszy, bo
wszystko, co cię obciąża, odpada od ciebie. Czujesz, jak przepełnia cię moc, aż znów stajesz się wolny i
silny tak, by udać się w myślach do „świetlanego życia wewnętrznego".
Udaj się w tę drogę. Jest piękny, letni dzień. Przed sobą widzisz barwną łąkę. Rozglądasz się i na
środku łąki odkrywasz duże drzewo. Powoli zbliżasz się do tego drzewa, kładziesz się pod nim wygodnie
i patrzysz w niebo. Widzisz, jak chmury płyną, ale ty koncentrujesz swoją świadomość na błękicie
widocznym poza chmurami. Twoja świadomość staje się coraz głębsza - chmury znikają, pozostaje tylko
błękit nieba. Widzisz już tylko błękit. Pozwól, by ten uspokajający kolor wywierał na ciebie wpływ.
Idziesz krok dalej, odchodzisz od błękitu i dochodzisz do nicości: twojego własnego świetlistego życia
wewnętrznego. Znajdujesz się bez reszty w nicości, zlewasz się z nią, stajesz się z nią jednością.
Przepełnia cię nieopisane uczucie bezpieczeństwa i pokoju. Jesteś pełen harmonii
172 Kurt Tepperwein

i głębokiego wewnętrznego pokoju, ponieważ jesteś w zgodzie sam z sobą, z własnym świetlanym
światem wewnętrznym. Czujesz jasność, która cię otacza i wiesz również, że jest to twoja własna jasność,
twoja Jaźń, która ci się objawiła. Jesteś jasnym, promiennym światłem - czystą energią.
Możesz pozostać w nicości, jak długo chcesz. Potem powoli wracasz przez błękit nieba i łąkę do tu i
teraz. Przepełnia cię głęboki pokój i harmonia - i to uczucie pozostanie w tobie. Gdybyś miał jednak
ochotę jeszcze raz ożywić to uczucie, to będziesz wiedział, jak zanurzyć się we własnym świetlistym
wnętrzu - pójdziesz po prostu drogą do nicości.

PRZYJACIELE -„INTUICYJNE WYJAŚNIENIE


RELACJI"
„Kiedy ci się dobrze powodzi, masz wielu przyjaciół, ale prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie" - tak mówi przysłowie. A kto się jeszcze nigdy nie rozczarował na przyjaciołach? Większość!
Takie rozczarowanie nie oznacza nic innego, jak niewłaściwa ocena. Nie zawsze łatwo można stwierdzić,
że to prawdziwa przyjaźń. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto ma zawsze czas dla ciebie, kto łatwo (i
wszystko) przebacza i wszystko rozumie. Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym jesteś związany
wewnętrznie, na którym możesz polegać, który jest uczciwy wobec ciebie. Może nie zawsze do końca
jesteś przekonany, czy ufasz swemu „staremu" przyjacielowi pod każdym względem, czyjego
zainteresowanie twoją przyjaciółką jest tylko platoniczne, czy za jego zainteresowaniem tobą kryją się
zupełnie inne zamiary. Czujesz w sobie narastanie nieufności, kiedy zaproponuje kolejny wypad na
wspólne żeglowanie w weekend, choć doskonale wie, że nie jesteś zapalonym żeglarzem. Uświadamiasz
sobie nagle, że zaczynasz go obserwować. I w tym momencie nadszedł (najwyższy) czas, by sytuację
wyjaśnić.
Myśl intensywnie o przyjacielu - daj sobie przy tym czas; pozwól, by wyłoniły się z głębi wszystkie
obrazy, obserwuj wszystkie uczucia. Zrezygnuj jednak z roli zazdrosnego obserwatora, bądź ponad to,
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 173

wejdź w ośrodek postrzegania, które znajduje się nad twoją gtową. Świadomie przenieś tam swoje
centrum postrzegania. Nie spiesz się.
Z perspektywy centrum nad gtową patrz teraz na związek z przyjacielem. Otwórz się na wszystkie
wrażenia. Pozwól, niech się dzieje.
Co ci przychodzi do głowy? Jakie słowa słyszysz? Jakie obrazy i wizje się wyłaniają? Jakie symbole
powstają przed twoim wewnętrznym okiem? Jakie głosy słyszysz? Przyjmuj wszystko.
Nie spiesz się. Poświęć trochę czasu na wyjaśnienie istotnej relacji przyjacielskiej. Zobaczysz różne
alternatywy ze wszystkimi reperkusjami. Zobaczysz także różne możliwości i to tak, jakbyś zobaczył
poszczególne klatki filmu - oglądasz ten film.
Pozostań tak długo w swoim „domowym kinie", póki nie osiągniesz „wewnętrznej pewności", póki nie
zobaczysz czegoś na filmie - może to być także symbol, uczucie itp. - co cię przekona, że to, co
zobaczyłeś, wskazuje ci właściwą drogę. Opanuje cię głęboka wewnętrzna pewność, że to jest naprawdę
twój prawdziwy przyjaciel, z którym chcesz iść przez życie. Możesz mu zaufać.
Przy powyższych wizjach poczujesz całkowitą pewność. Nie będzie już więcej ani pytań, ani
niepewności. Otrzymałeś już odpowiedź, która jest prawdą. Stapiasz się w jedno z wyobrażeniem, ze
swoim pytaniem i odpowiedzią.
Jeśli parę pytań odnośnie przyjaciela zostanie jeszcze otwartych, to czas, byś zadał je teraz. Na
wszystkie pytania zawsze otrzymasz uczciwą odpowiedź. Wystarczy, byś pozwolił na to, otworzył kanał.
Teraz już wiesz, czy twój przyjaciel jest prawdziwym przyjacielem. Czy masz problemy z przełożonymi,
sąsiadami, członkami rodziny? Możesz sytuację wyjaśnić, przeprowadzając powyższe ćwiczenie; zawsze
poznasz prawdę. Poznasz, kto ci pomaga; poczujesz, których ludzi należy unikać. Nic cię już nie
zaskoczy, bo będziesz wiedział, co się może wydarzyć - masz zatem dość czasu, by się odpowiednio
nastawić. Będziesz tym samym zawsze w korzystnym położeniu i nic nie będzie już w stanie
wyprowadzić cię z równowagi.
Twoja intuicja prowadzi cię we wszystkich dziedzinach życia; o ile, oczywiście, dasz jej okazję, by
zaczęła dla ciebie działać. Nie
174 Kurt Tepperwein

będziesz już musiał się zastanawiać, co robić w czasie wolnym od pracy - wystarczy wsłuchać się w
wewnętrzny głos.
Jesteś w sklepie z artykułami sportowymi, by kupić parę skarpet do tenisa dla córki, a tu twoja intuicja
prowadzi cię nagle do miejsca, gdzie znajduje się towar po cenie promocyjnej i sięgasz po ciężkie obuwie
do wędrówek, choć nie interesujesz się sportem. Nigdy dotąd nie odczuwałeś potrzeby aktywnego ruchu.
Urlopy spędzałeś leżąc na plaży, w niedzielę leżałeś wygodnie na kanapie z książką w ręku, a sportem
interesowałeś się jako widz telewizyjnych audycji sportowych. I tak spędzałeś czas. Nie możesz
zrozumieć, dlaczego sięgnąłeś po owe buty!
„Może będą dobre na brata, będę miał prezent urodzinowy dla niego z głowy" - tak może pomyślisz i
będziesz zadowolony, że znalazłeś już po poczynionym zakupie wyjaśnienie.
Może dopiero po roku przypomnisz sobie o tym, na przykład kiedy z wynikami idziesz do swego
lekarza: lekarz z troską odczytuje wyniki, kręci głową i radzi: uprawiać sport, by nie dopuścić do jeszcze
większej nadwagi, by uregulować ciśnienie krwi. Rok temu sięgnąłeś intuicyjnie po ciężkie buty, bo to, co
ty dopiero dziś pojąłeś, twoja intuicja wiedziała już rok temu: potrzebny ci ruch.
Zastanów się nad tym. A może i ciebie spotkały ostatnio podobne przygody?

W ODPOWIEDNIM CZASIE, W
ODPOWIEDNIM MIEJSCU WSZYSTKO
ROBIĆ DOBRZE
N
a tej prostej zasadzie polega osiąganie sukcesu. Problem ogromnej liczby nieszczęśliwych ludzi,
bezskutecznie dążących do sukcesu, polega na tym, że rzadko udaje im się powiązać
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 175

w całość powyższe trzy składniki. Najbardziej opłacalny wynalazek pozostanie bez echa, jeśli jeszcze nie
dojrzał czas na jego wprowadzenie. Możesz znaleźć bogatego człowieka zainteresowanego kupnem
twojego pomysłu, możesz spotkać się z nim i rozmawiać na ten temat. Moment przełomowy wydaje się
być blisko, ogromy sukces wydaje się być tuż, dosłownie w zasięgu ręki. Jeśli jednak nie znajdziesz
wspólnego języka z rozmówcą, jeśli wybierzesz niewłaściwą taktykę w postępowaniu, jeśli nie trafisz na
właściwy kanał, niczego nie osiągniesz. Jeśli nawiążesz doskonały kontakt z kimś zainteresowaną twoim
pomysłem, ale zbyt biednym, aby wykorzystać go w praktyce, też nic nie wskórasz. Tak samo rzeczy się
mają z niewłaściwie wybranym czasem. Jak widać - istnieje tylko jedna droga.
Rozważanie „głową" nic nie daje, ponieważ rozum myśli tylko linearnie, pojmuje tylko
jednowymiarowo i w związku z tym przynajmniej jeden z aspektów zostanie pominięty. Przecenianie tak
zwanego logicznego myślenia doprowadziło nas do tego, kim dzisiaj jesteśmy. Każdy człowiek
wyposażony jest w ogromny potencjał, lecz jego umysł pozwala mu wykorzystać tylko minimalną część
zakresu. I nawet ta mała część nie zawsze gwarantuje sukces, ponieważ człowiek jako ofiara myślenia
głową poznaje zawsze tylko jeden aspekt po drugim (linearnie), zamiast postrzegać wielowymia-rowo i
jednocześnie. I to daje szansę właściwego widzenia, a także pozytywnego wykorzystania szans.
Jak pogodzić wszystkie aspekty? Zostańmy przy naszym przykładzie wspaniałego wynalazku. Bardzo
trudno jest znaleźć osobę lub firmę, która posiada odpowiednie możliwości finansowe na wykup twego
wynalazku, ale jeszcze bardziej skomplikowane jest dotarcie do takiej osoby, która jest upoważniona do
załatwiania odnośnych spraw. Dostać się do szefa jest prawie niemożliwe; nasz wynalazek ląduje zatem u
jakiegoś referenta, który nie umie docenić należycie sprawy - i tak nasz wynalazek zostaje odrzucony.
Istnieje ponadto jeszcze jedno ryzyko: nasz wynalazek może ktoś skopiować lub ukraść. W tej sytuacji
ponosimy całkowite fiasko już podczas pierwszego kroku.
176 Kurt Tepperwein

Zważywszy te trudności, musimy „sprzedać" nasz pomysł, mieć właściwe argumenty, znać strategię
firmy i na dodatek jeszcze wiedzieć, jakich użyć słów, by wzbudzić zainteresowanie menedżera. Być
może nasz wynalazek wyprzedza aktualną wiedzę i krótkowzroczny menedżer nie jest w stanie
przewidzieć znaczenia twojej idei i - zaczynamy wszystko od początku.
W ten sposób wielu ludzi spędza większość życia, próbując wciąż na nowo wystartować, tak samo
postępując i ryzykując z nadzieją, że kiedyś, w odpowiednim czasie i miejscu zrobią to, co należy. Takie
próby są stare jak ludzkość. Dobrym przykładem jest Syzyf, który został skazany na toczenie głazu na
szczyt góry; kiedy się jednak budził, głaz znajdował się znowu u podnóża góry. Zaczynał od początku, ale
codziennie stwierdzał, że nie uczynił żadnego postępu.
My także harujemy w ten sposób. Dzień w dzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok. Zmienimy może
miejsce zamieszkania, metodę, być może nawet partnera. Początkowo możesz być przekonany, że wło-
żyłeś za mało wysiłku, że należałoby pchać głaz pod górę z większym nakładem sił i większym
rozmachem. Z biegiem lat okaże się jednak, że nie posunąłeś się ani o krok. Tylko zgarbiły ci się plecy,
oddech stał się krótszy, a ty drepczesz w miejscu, ciągle jesteś tam, gdzie zawsze byłeś - minęły jedynie
lata.
W odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu wszystko robić dobrze - to dla umysłu nieosiągalne.
Powinniśmy zatem zaprząc intuicję, która działa wielowymiarowo, holistycznie. Z intuicją możesz
pokonać wszystko, nie będziesz już zmęczony i przepracowany, lecz będzie cię rozpierała energia i duma
sukcesu. Chcesz się rozwijać? To chodź ze mną!
Najpierw musisz jednak wiedzieć czego chcesz, jest to bowiem najistotniejsze założenie. Możesz coś
osiągnąć, jeśli będziesz wiedział, co to ma być. Ponad to już niewiele pozostanie ci do zrobienia. Swoje
potrzeby czy pragnienia przekaż intuicji, która zadba o to, byś był w odpowiednim czasie i w
odpowiednim miejscu oraz o to, byś w odpowiednim momencie powiedział właściwe słowa.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE ? 177

ZOBACZ DROGĘ Z PERSPEKTYWY CELU


Już od lat szukasz większego mieszkania, chciałbyś mieszkać w określonej okolicy, a nie stać
cię na płacenie wygórowanego czynszu. Czytałeś systematycznie ogłoszenia o mieszkaniach,
godzinami przeprowadzałeś odnośne rozmowy telefoniczne. Bywało, że linia telefoniczna była
zajęta i nie mogłeś się dodzwonić, a kiedy wreszcie uzyskałeś połączenie, okazało się, że
mieszkanie właśnie już wynajęto komuś innemu, albo że niska opłata za czynsz podana w
ogłoszeniu była pomyłką w druku, albo też stawiano warunki nie do przyjęcia przez ciebie. A
kiedy udało ci się uzyskać zgodę na obejrzenie jakiegoś mieszkania, okazało się, że reklamowana
zieleń kończyła się już po dziesięciu metrach betonowym murem; albo, że w domu znajduje się
wielki, zły pies, a ty umierałbyś ze strachu
0 życie swojego foksteriera. Nie byłeś nawet traktowany jako po
ważny kandydat. Ta metoda prowadzi, jak widzisz, do nikąd. A więc
uaktywnij swoją intuicję zgodnie z podanym poniżej ćwiczeniem
wizualizacyjnym.
Zobacz samego siebie oczami duszy w wymarzonym mieszkaniu, w odpowiedniej okolicy, z
widokiem na zadbaną zieleń, z miłymi sąsiadami, z bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci, z
czynszem do przyjęcia. Przyglądaj się mieszkaniu starannie, pozwól, by jego atmosfera wniknęła
w ciebie. Ciesz się mentalnie i rozkoszuj tym, że już tu mieszkasz. Urządzasz mieszkanie według
własnych pragnień, przechodzisz od pokoju do pokoju i czujesz się naprawdę świetnie, tak
świetnie, że ta mentalna wizualizacja wywołuje doskonałe fizyczne samopoczucie. Tę
wizualizację przekazujesz swojej intuicji.
Reszta niech się sama stanie. Odtąd nie będziesz już musiał czytać żadnych ogłoszeń, ani też
wydzwaniać do maklerów. Postaw na siebie, na swoją intuicję!
Jedna z uczestniczek mojego seminarium zdecydowała się - po latach bezskutecznych
poszukiwań - powierzyć problem mieszkania swojej intuicji. Nie miała już „nic do stracenia" -
nadzieja
1 odwaga odpadły gdzieś po drodze. Wyobraziła sobie dokładnie
178 Kurt Tepperwein

swoje przyszłe mieszkanie; obrazy te przekazała intuicji i już dalej nie zajmowała się tą sprawą. Po kilku
tygodniach zadzwoniła do niej znajoma, która wiele lat wcześniej przeprowadziła się do Włoch i w
związku z tym nie miała już prawie żadnych znajomych w mieście. Zmarła jej matka, a odziedziczone po
niej mieszkanie chciała wynająć. Zwróciła się do uczestniczki mojego seminarium i poprosiła o pomoc,
ponieważ ze względów zawodowych nie mogła przyjechać, by się tym zająć. Uczestniczka mojego
seminarium obejrzała mieszkanie - dwa miesiące potem wprowadziła się tam i mieszka do dzisiaj. Droga
jest prosta:
•widzieć z perspektywy celu;
•wizje swojego pragnienia przekazać intuicji;
•nie zajmować się nimi, niech się samo dzieje;
•zaufać intuicji.
Jeśli pozwolisz prowadzić się intuicji, będziesz bez jakiegokolwiek aktywnego wysiłku zawsze we
właściwym miejscu, zrobisz i powiesz to, co trzeba. Wiem, że wielu ludzi boi się zaufać intuicji, polegać
na niej. Jeśli jednak nie spróbujesz, pozbawisz się szansy i pozostaniesz w miejscu. Zacznij, rób po prostu
krok po kroku.
Ćwicz, podążaj za intuicją wszędzie tam, gdzie w razie niezrozumienia głosu intuicji, nie będzie
ujemnych skutków, np. w niezbyt ważnych dziedzinach życia codziennego. W ten sposób nabierzesz
doświadczenia, nauczysz się odróżniać intuicję od mrzonek i uzyskasz pewność w obchodzeniu się z
intuicyjnymi zdolnościami. Ćwicz:
•Szukanie miejsca do zaparkowania: pozwól, by twój głos wewnętrz
ny zaprowadził cię na właściwe miejsce.
•Wybór drogi: kiedy prowadzisz samochód, nie kieruj się nawy
kiem i nie szukaj najkrótszej drogi w atlasie samochodowym, lecz
podaj intuicji cel i włącz „wewnętrznego autopilota".
•Imprezy, koncerty, kino: nie szukaj, w jakim kinie „leci" określony
film, lecz pozwól na wybór swojej intuicji. Zwracaj przy tym uwa
gę również na skutki z tego wynikające.
•Książki: udaj się do księgarni bez zamiaru kupna określonej książ
ki. Pozwól zadecydować swojemu głosowi wewnętrznemu.
• JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 179

•Spędzanie czasu wolnego: nie planuj tego z wielotygodniowym


wyprzedzeniem. Niech intuicja zadecyduje, co dla ciebie w da
nym momencie będzie najodpowiedniejsze.
•Podążaj za swoim uczuciem intuicyjnym!
Przykład: Jan by} referentem w dużej firmie. Pracował rzetelnie i szybko, a mimo to nie miał szans na
awans - potwierdziły to rozmowy z przełożonym i szefem kadr. Jan chciał jednak awansować i wiedział,
że ma wszelkie warunki, by zrobić karierę w zakresie finansów. Z mieszanymi uczuciami przyjął
wiadomość, że zastępca kierownika działu finansowego złożył wypowiedzenie. Wiedział, że nie ma sensu
starać się o tę posadę, bo na to miejsce przewidziany był już następca z filii firmy. Potwierdzili to
zarówno pracownik rady zakładowej jak i jego przełożony. Któregoś dnia podczas pracy naszła Jana
ogromna ochota na coś słodkiego. Poszedł do bufetu i w drodze powrotnej spotkał w windzie dyrektora
do spraw handlo-• wych. Bez zastanowienia zapytał go otwarcie o to wakujące miejsce i - o dziwo -
otrzymał tę posadę.
Co się tu wydarzyło? Jan podążył za głosem intuicji, odszedł od swojego biurka w odpowiedniej
chwili, tak by mogło dojść do spotkania z dyrektorem. Intuicyjnie zagadnął dyrektora, nie zważając na
hierarchiczne zasady obowiązujące w firmie, znalazł (także intuicyjnie) właściwe słowa!
Rób tak samo. Ćwiczyć możesz wszędzie. Każdy dzień daje ci mnóstwo możliwości, by obudzić moc
intuicji wewnątrz ciebie. Nigdy nie zapominaj:
Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie! •
Kiedy nabierasz praktycznego doświadczenia, wzrasta zaufanie do własnej intuicji i wiara w nią. Po
prostu wiesz, że nie musisz już ingerować w żadną sytuację. Rzeczy właściwe wydarzają się same, o ile
tylko na to pozwolisz - o ile dopuścisz do głosu intuicję. Idź naprzód małymi krokami.
180 Kurt Tepperwein

Z czasem rozszerz ćwiczenia. Wsłuchuj się w siebie; zadawaj sobie wciąż na nowo pytanie, w jaki
sposób uwidacznia się intuicja. Nawet jeśli dotychczas byłeś przekonany, że intuicja przemawia do ciebie
tylko poprzez głos wewnętrzny, to jednak otwórz także inne kanały odbioru. Obserwuj, co czujesz, jak
czujesz, w jakich sytuacjach najłatwiej odbierasz intuicję. Im lepiej znasz siebie, tym swobodniej może
przepływać twoja energia, tym większą dajesz swojej intuicji przestrzeń dla wzrostu i rozwoju.
O ile dotychczas odczuwałeś impulsy intuicji i działałeś intuicyjnie tylko w drobiazgach, to teraz
powoli poszerzaj obszary. Jednak każdy kolejny krok rób tylko wtedy, gdy czujesz się całkowicie dobrze,
gdy czujesz w sobie pewność. Nie próbuj wymuszać sukcesu, bo osiągniesz tylko przeciwieństwo tego, co
chcesz na siłę osiągnąć. Intuicji do niczego nie zmusisz, nie zwabisz na każde zawołanie. Intuicja działa
często dopiero wtedy, kiedy przestajemy zajmować się problemem, kiedy już o nim nie myślimy. Objawia
się nagle, jak olśnienie - i rozwiązanie sprawy mamy przed sobą. Intuicja obiera własne drogi, drogi, do
których być może nie byłeś na początku przyzwyczajony. Ale im częściej będziesz podejmował decyzje
korzystając z intuicji, tym bardziej przyzwyczaisz się do tego, co pozornie niemożliwe, niezwykłe. Daj
intuicji więcej przestrzeni do działania, by twoje życie mogło być wypełnione i byś mógł odnosić
sukcesy. Nie chodzi wcale o to, by w krótkim czasie wykazać się dużą ilością intuicyjnych sukcesów.
Ważniejsze jest to, by czuć wewnętrzną harmonię i pewność oraz rozwijać głębokie zaufanie do siebie i
do własnej mocy. Postępuj zatem ostrożnie, zawsze zwracaj uwagę na swoje odczucia - intuicja jest
częścią ciebie!
Następnie możesz zacząć ćwiczyć osiąganie celu poprzez zadawanie pytań. Szukasz na przykład w
obcym mieście hotelu, w którym zarezerwowałeś pokój. Znajdź drogę, nie korzystając z planu miasta.
Pytaj sam siebie o kierunek, czy powinieneś skręcić w prawo, czy w lewo. Słuchaj swojej intuicji!
Szukasz w książce określonego miejsca. Pozwól się prowadzić przez swój głos wewnętrzny, nie
patrząc nawet na spis treści. Otwórz
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 181

po prostu książkę! Czy w ten sposób udało ci się znaleźć poszukiwane miejsce?
Załatwiaj rozmowy telefoniczne nie według określonej kolejności, lecz zgodnie z wewnętrznym
głosem. Nie dzwoń do matki tylko dlatego, że już przez trzy dni nie rozmawiałeś z nią, a teraz czujesz się
w obowiązku, by to nadrobić. Zapytaj intuicję, kiedy powinieneś zadzwonić i dzwoń wtedy, gdy
poczujesz w sobie potrzebę rozmowy z nią właśnie teraz. W ten sposób wybierzesz najlepszy moment na
miłą rozmowę. Twoja matka nie będzie wówczas zajęta czymś innym i będzie miała czas na spokojną
rozmowę. Będzie dla ciebie otwarta.
Pytaj swoją intuicję zawsze, gdy coś robisz lub planujesz coś zrobić. Pozwól także swojej fantazji
swobodnie płynąć, gdy musisz podjąć jakąś decyzję. Zabaw się w „co by było, gdybym..."
•... był milionerem?
•... żył w Afryce?
•... miał pięcioro dzieci?
•... nie miał dzieci?
•... był politykiem, menedżerem, malarzem odnoszącym sukcesy?
•...miał 20 lat/ 80 lat?
•... był zdrowy, biedny, stary, młody itp.?
Możesz się w to bawić sam albo też wspólnie z innymi. Takie myśli aktywują prawą półkulę mózgu.
Możesz także skorzystać z gry, którą nazywam „opowiadania Z tamtej strony Afryki": siedzicie w
przyjacielskim kręgu, któryś z uczestników zabawy mówi jakieś zdanie, a inny uczestnik musi
rozbudować to zdanie tak, by powstało opowiadanie lub bajka.
Na przykład: była kiedyś kobieta, która zamiast udać się, jak codziennie, do biura, pojechała na
lotnisko i kupiła bilet do Nowego Jorku... Albo: wpływowy przedsiębiorca zobaczył podczas podróży
służbowej siedzącego przed hotelem nędznego żebraka i poznał w tym obszarpanym człowieku kolegę
szkolnego, który był najlepszym uczniem w klasie...
Dokończ opowiadanie, rozwiń wątek przy pomocy swojej intuicji w historyjkę. Podczas opowiadania
odkryjesz być może nawet jakąś
182 Kurt Tepperwein

ważną wskazówkę do rozwiązania problemu albo wpadniesz na cał-kiem nowy pomysł poprawy procesu
pracy w twojej firmie.
Inną, dobrą metodą na pobudzenie intuicji jest tak zwany „Mind Mapping". Zamiast próbować
rozwiązać problem linearnie - a więc za pomocą lewej półkuli mózgu, włącz do procesu myślowego pra-
wą półkulę. Weź duży arkusz papieru i narysuj duże koło. Na środku zanotuj bazę wyjściową, założone
zadanie albo problem. Wpisz teraz do koła każdą myśl, która ci przychodzi do głowy - nawet najbardziej
zwariowaną, niezwykłą. Swój plan zamierzeń możesz przedstawić także w formie drzewa, możesz użyć
wielu kolorów. Wszystko, co pobudza twoją kreatywność, jest dozwolone, a nawet wskazane. Możesz
postępować całkowicie nielogicznie, nie musisz się trzymać ani żadnej chronologii, ani żadnych reguł.
Powinieneś popuścić wodze swojej fantazji i myślom. Kiedy popatrzysz potem na rezultat, przekonasz się,
że jest lepszy, bogatszy i trafniejszy, niż wszystkie drobiazgowo zebrane i opracowane przez ciebie w
formie wykazu kryteria możliwości rozwiązania, problemu. W ten sposób możesz rozwijać pomysły,
rozwiązywać problemy, podołać zadaniom; możesz się nawet przy tym uczyć.
W międzyczasie coraz bardziej rozwijałeś swoje umiejętności, coraz więcej swoich spraw życiowych
pozostawiłeś intuicji. Widzisz, że twoje życie i twoje pole widzenia zmieniły się, że otwierają się przed
tobą nowe perspektywy. Umiesz już podejść łagodnie do często złośliwego wyrażania się twojego
przyjaciela. Nie przeszkadza ci już, że nie umiesz oceniać i uzasadniać logicznie zamierzeń, działań i
planów. Przekonałeś się także, że głosy krytyczne ucichły, a liczba osób krytykujących znacznie zmalała.
Kiedy pomyślisz o latach wcześniejszych swojego życia, zrozumiesz, że były one o wiele bardziej
męczące, bo cały czas musiałeś uważać, by nie popełnić błędu, nie powiedzieć niewłaściwego słowa, nie
zapomnieć żadnego argumentu; byłeś ciągle spięty i pod nieznośnym naciskiem, co powodowało
zmęczenie i wyczerpanie. Czujesz, jak się twoje życie zmieniło od chwili, kiedy postawiłeś na zdolności
intuicji, a mniej na rozum. Twoje życie stało się ogólnie bardziej harmonijne. Atmosfera
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 183

w twoim środowisku jest lepsza i łagodniejsza; osiągasz więcej sukcesów, masz więcej energii i większą
radość życia, nie jesteś już tak bardzo zmęczony i przeciążony. I to wszystko bez zmian zewnętrznych.
Tajemnica tkwi całkiem po prostu w fakcie, że coraz częściej jesteś na właściwym miejscu, znajdujesz
właściwe słowa, robisz wszystko dobrze i to we właściwym czasie, i umiesz milczeć we właściwym
czasie.
Krok od intuicji do superintuicji nie jest trudny, przejście następuje bowiem płynnie. Jeśli włączasz
intuicję coraz częściej w swoje życie, superintuicja pojawi się sama z siebie: nie będziesz już szukał
żadnych szczegółów, lecz osiągniesz cel drogą wizualizacji. Na skrzyżowaniu nie zapytasz już: „Czy
pojechać w prawo?" Wystarczy, że pomyślisz o hotelu czy innym miejscu docelowym, a twoja intuicja
przejmie przewodnictwo. Na każdym skrzyżowaniu będziesz wiedział, gdzie skręcić, by dojechać do
wybranego celu. Wystarczy, że włączysz swego autopilota, a on uwolni cię od pracy i wysiłku oraz od
związanego z tym przemęczenia. Zostaw wszystko wewnętrznemu mistrzowi, a on zaprowadzi cię tam,
gdzie dla ciebie będzie najlepiej.

OD INTUICJI DO SUPERINTUICJI

Kroki
Ćwicz codziennie przy wszystkim, co akurat robisz. Rozwiń odczuwanie intuicji i ćwicz „postrzeganie
swojego postrzegania". Naucz się ufać intuicji!

Krok 2
Oczekuj zrozumienia przekazanego sygnału na temat właściwego rozwiązania problemu czy
odpowiedzi. Nastąpi to, kiedy tylko wyciszysz umysł. Wzmocni się w ten sposób twoje zaufanie do intu-
icji. Bądź świadom rosnących wciąż sukcesów i niech z początkowych niepowodzeń płynie dla ciebie
nauka. Naucz się odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych.
184 Kurt Tepperwein

Krok 3
Żyj w duchowym tu i teraz i bądź nastawiony na ciągły „odbiór" intuicji. Podejmuj decyzje, żyjąc z
intuicją i w niej. Pozwól, by cię prowadziła twoja niezawodna wewnętrzna pewność. Kieruj świadomość
także na swoją przyszłość, staraj się widzieć wydarzenia i ich rozwój już odpowiednio wcześniej.
Przekonaj się, że intuicja jest już w samej swojej istocie wolna od pomyłek.

Wewnętrznego prowadzenia możesz wymagać nie tylko w małych, codziennych sprawach, to


prowadzenie jest ważne także w dużo większym rozmiarze, dla twego życia pojętego całościowo - dla
partnerstwa, zawodu, zdrowia - dla wszystkiego, co się na twoje życie składa, co jest dla ciebie ważne,
istotne. Staniesz się w ten sposób takim człowiekiem, jakim naprawdę jesteś - całkowitym, doskonałym.

„AFIRMACJA KONTEMPLACYJNA"
„Afirmacja kontemplacyjna" polega na całkowitym zatopieniu się w duchowych wartościach, albo w
innym człowieku czy rzeczy. Pomoże ci osiągnąć stan głębokiego pokoju, pozbyć się tego, co zbędne i
umożliwić, by działała intuicja.
Prawdziwa kontemplacja zakłada odejście myśli, wyłączenie ich tak, że umysł znajduje się w
naturalnym stanie pokoju, ciszy i wolności. By móc osiągnąć taki stan, wejdź w rolę obserwatora. Patrzeć
będziesz na samego siebie. Staniesz się przy tym coraz bardziej wyciszony, spokojny. Kiedy będziesz już
na poziomie głębokiego wyciszenia, możesz zacząć kontemplację „czynną".
Oznacza to, że jesteś całkowicie pogrążony w działaniu, w to, co się akurat dzieje; zwracasz przy tym
całą uwagę na to, co się w danej chwili dzieje. Trwaj przy tym, nie daj się od tego odwieść.
Możesz także zagłębić się całkowicie w wizjach celu. Osiągniesz stan optymalny, o ile się całkowicie
rozluźnisz, bo wówczas ja staje się nieważne, podczas gdy twoja Jaźń staje się coraz bardziej świadoma.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 185
Możesz się cieszyć tym bezpośrednim doświadczeniem oraz nauczyć cieszyć się z nieprzyjemnych
doświadczeń. Będzie to dla ciebie prawdopodobnie całkowicie nowe odczucie, które podniesie twoje
życie na inny poziom, ażebyś mógł doświadczać harmonii we wszystkim, co się wydarza.
Chodzi tu o stan całkowitego uwolnienia się od ja - od osoby, która działa. Jest to stan, który nie ma ani
osobowości, ani obserwatora, ani postrzegającego, istnieje już tylko postrzeganie. Tylko w takim stanie
możesz zatopić się i stać się jednością z czymś innym, wyższym; i dojdziesz do wniosku, że nic innego
nie istnieje. Będziesz w stanie całkowitej próżni, doznasz w próżni nirwany.
Jest to powrót do rzeczywistości, jest to prawdziwa realność, która istnieje we wszystkich zjawiskach
-jest to stan poznania, że rzeczywistość jest wszystkim, co możliwe, a nie tylko tym, co się nam objawia.
Nie ma już tego czy tamtego, jest tylko Jedno. Z tym odczuciem poznania połączone jest odczucie
poznania jedynej wszech-obecności Boga: „poza mną nic nie istnieje". I tak powstały jednocześnie:
„Coś", bezzamiarowość oraz zrozumienie: Jedyna Moc, Bóg, łączy się tylko z tymi, którzy są mu
podobni. Kiedy Jezus powiedział: „bądźcie doskonali, jak Ojciec w niebie jest doskonały" - nie chodziło
mu o wezwanie, lecz o twierdzenie".

„Droga do mistrzostwa"polega na zrozumieniu,
że już teraz jesteś doskonały!

UNIKAĆ BŁĘDÓW
Są ludzie, którzy swoje metody wychowawcze zgodne z hasłem „doświadczenie uczy najlepiej"
posuwają tak daleko, że pozwalają na przykład na to, by dziecko dotknęło rączką gorącej płyty kuchenki.
Takie dziecko z całą pewnością już nigdy w życiu nie dotknie gorącej płyty. W wielu innych jednak
przypadkach metoda ta
186 Kurt Tepperwein

nie przynosi pożądanych efektów. Istnieje możliwość, że z negatywnych doświadczeń czy popełnionych
błędów zostaną wyciągnięte fałszywe wnioski. Tak jak małe dziecko, również człowiek dorosły będzie z
reguły unikał podobnych sytuacji, które kiedyś odczuwał jako nieprzyjemne lub bolesne.
W ten sposób człowiek może ograniczyć się wewnętrznie, ponieważ rozwinął się w nim taki wzorzec
postępowania, który powoduje często całkowite zahamowanie walki z wyzwaniami. Taki człowiek na
przykład nigdy już nie będzie zdawał żadnego egzaminu, ponieważ kiedyś egzamin oblał; nigdy nie okaże
swoich uczuć, bo kiedyś został odtrącony; nie zaproponuje szefowi już żadnych pomysłów
innowacyjnych, bo jego pierwsza próba w tym względzie została odrzucona itp. W ten sposób taki
człowiek pozbawia sam siebie ogromnych możliwości, które w nim tkwią. Zamiast odkrywać swoje
umiejętności i rozwijać je, stoi w miejscu, bo „wyciągnął wnioski ze swoich błędów" i nie chce się już
narażać na śmieszność, nie chce być odrzucony.
Niektórzy ludzie analizują swoje tak zwane błędy, zastanawiają się zawsze, na czym to polegało, że nie
umieli właściwie odpowiedzieć na pytania, choć przez wiele miesięcy przygotowywali się do tego
ważnego egzaminu. Żyją tym samym bardziej w przeszłości niż w teraźniejszości. Stale zajmując się
swoim niepowodzeniem, stają się jeszcze bardziej niepewni, unikają kolejnych egzaminów, albo idą na
taki egzamin całkowicie spięci. Łatwo się domyślić, że wynik nie będzie pozytywny. Inaczej nie może
być.
Kto pozwala działać swojej intuicji, uniknie takich sytuacji; intuicja będzie bowiem wiedziała, co dla
niego jest dobre. Taki człowiek nie musi najpierw poparzyć sobie boleśnie palców, by się czegoś nauczyć;
nie musi analizować wszystkich szczegółów, ponieważ jego intuicja wie, co ma robić - i to dużo
wcześniej, nim umysł zacznie działać. Pomyśl, o ile szczęśliwsza byłaby ludzkość, gdyby powierzyła
intuicyjnej mocy większość obszarów swego życia.
Nie byłoby już mylnych decyzji ani w życiu zawodowym, ani prywatnym. Kontakty międzyludzkie
byłyby pozytywniejsze, ponieważ
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 187

każdy wybierałby partnera na podstawie jego walorów wewnętrznych, a nie wyglądu zewnętrznego;
poznałby intuicyjnie, kto pasuje do niego na długie lata. Wielu ludzi nie musiałoby się już co rano iść do
pracy ze znużeniem i bez radości, aby tam wykonywać zajęcie, które nie odpowiada ich rzeczywistym
uzdolnieniom. Mogliby wybrać zawód zgodny z powołaniem, który zapewniłby im radość, zadowolenie,
spełnienie oraz sukces.
Szefowie nie musieliby badać świadectw kandydatów na stanowiska, a pracownicy pracowaliby z
korzyścią dla firmy, bo zrobiłaby to za nich intuicja. Nie byłoby chybionych inwestycji, ani bezsensow-
nych planów opartych na danych z dnia dzisiejszego, nazajutrz już nieaktualnych. Można i dziś
podejmować decyzje, nawet na daleką przyszłość, pod warunkiem, że będą bazować na radach intuicji, a
nie na liczbach.
Każdy błąd jest stratą czasu, pieniędzy i nerwów. Ile energii zainwestowałeś już w swoje błędy?
Niewłaściwy partner pożera dużo czasu, nerwów i prawdopodobnie pieniędzy; niewłaściwi przyjaciele są
także kosztowni; błędne decyzje zawodowe mogą doprowadzić do bankructwa i zrujnować zdrowie.
Nie musisz się uczyć na błędach, ani popełniać dalszych. Przekaż decyzje, które musisz podjąć, intuicji.
Bądź posłuszny głosowi wewnętrznemu we wszystkim co robisz i nie zwlekaj, choćby „pomysły" intuicji
wydawały się zwariowane. Intuicja nie nakazuje, byś się zachowywał dokładnie tak, jak wszyscy inni
ludzie. Ludzi kierujących się intuicją poznajemy po tym, że umieją tworzyć rzeczy niezwykłe. Nie
wszystko jednak, co niezwykłe, jest intuicją. Kiedy na przykład jakiś nieznany aktor rozbierze się na ulicy
do naga, bo wśród tłumu przechodniów zauważył znanego reżysera i w ten sposób chce zwrócić jego
uwagę na siebie, to jego zachowanie niekoniecznie musiało wypłynąć z intuicji. Jeśli jednak reżyser,
który akurat szuka głównego odtwórcy do nowego filmu, zwróci na niego uwagę i zaangażuje go
natychmiast do tej roli, ponieważ jest typem absolutnie odpowiadającym jego wyobrażeniom, to oznacza,
że zadziałała tu intuicja. Wciąż dokładnie pamiętam wydarzenie sprzed
188 Kurt Tepperwein

lat, gdy pracowałem jako doradca do spraw sprzedaży przedsiębiorstw. Chodziło wtedy o sprzedanie
jednego z przedsiębiorstw i ja musiałem opracować wszystkie materiały. Przez wiele miesięcy siedziałem
nad opracowaniem umowy, była to bowiem sprawa skomplikowana i wymagająca czasu. Nie pamiętam
już dokładnie, ile wersji umowy opracowałem, które z nich były potem odrzucone, bo albo nie pasował
jakiś szczegół, albo właściciel firmy nie zgadzał się z jakimś sformułowaniem, albo też przyszły kupiec
wybrzydzał. Zmieniałem umowę, opracowywałem ją na nowo; wiele miejsc musiałem całkowicie skreślić
- jak już wspomniałem, umowa kosztowała mnie wiele miesięcy pracy. Wreszcie była gotowa ku zadowo-
leniu obu stron. Gotową, ostateczną wersję jeszcze raz sprawdziłem, przeczytałem każde słowo i wreszcie
można ją było przekazać do notariusza. W umówionym terminie zgłosiłem się u notariusza z ulgą i miłym
uczuciem wewnętrznego zadowolenia z dobrze spełnionego zadania. Pamiętam dokładnie, że notariusz
czytał na głos cały tekst umowy, tak jak jest to w zwyczaju - szybko i bez interpunkcji. Nikt z tego nie
zrozumiał ani słowa. Nie było to też potrzebne, bo obie strony doskonale znały wszystkie uzgodnienia
prawie na pamięć. Notariusz podał mi wieczne pióro, bym mógł podpisać umowę - ale ja się zawahałem.
Notariusz powtórzył: „Proszę tu podpisać". Stałem z piórem w ręku i nie byłem w stanie podpisać.
Sekundy wydawały się wiecznością, a ja dalej stałem jak sparaliżowany. Wszyscy obecni gapili się na
mnie, a ja formalnie „słyszałem" ich myśli: „Dlaczego nie podpisuje, to przecież on opracował umowę".
Ich twarze wyrażały zdumienie, kiedy powiedziałem: „Nie mogę podpisać. Chciałbym umowę jeszcze raz
przeczytać". Sytuacja była nad wyraz kłopotliwa. Posiedzenie przerwano i ustalono nowy termin
spotkania. Przeczytałem umowę jeszcze raz i, mimo że czytałem ją wielokrotnie, dopiero podczas tego
czytania zauważyłem, że w bardzo ważnym miejscu nie było istotnego zaprzeczenia „nie". Skutki byłyby
katastrofalne, oznaczałyby ruinę finansową mego klienta. Notariusz przeprosił, powiedział, że ten błąd
powstał przy przepisywaniu. Gdybym nie polegał na wewnętrznym odczuciu
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE ? 189

i zamiast tego „posłucha!" umysłu, który w decydującym momencie powiedział: „Znasz przecież tekst na
pamięć. Co się dzieje? Przecież wszystko jest w porządku. Podpisz wreszcie, bo się wszyscy na ciebie
gapią" - popełniłbym ogromny błąd.
Wiem, jak trudno w takich sytuacjach działać „przeciw rozsądkowi", ponieważ głos rozsądku jest w
nas o wiele silniejszy, głośniejszy, niż głos intuicji. Głos rozsądku znamy od najmłodszych lat, zawsze na
nim polegaliśmy. Ocenia się nas na podstawie rozsądku. Powiedzieć w takiej chwili: „Czuję, że coś tu nie
jest w porządku", wymaga wiele odwagi i pewności siebie. Możesz tę pewność trenować i w sytuacji
trudnej zdobędziesz się także na odwagę, by wypowiedzieć głośno swoje racje zgodnie z wewnętrznym
impulsem, który wie lepiej niż umysł, co jest właściwe.
Mogę tu tylko powtórzyć: wraz z każdym pozytywnym doświadczeniem wzmocnisz zaufanie do
intuicji i będziesz bez trudności słyszał jej głos. Popełnisz mniej błędów, odniesiesz więcej sukcesów i
zyskasz większe zaufanie do prawdziwej Jaźni. Zwiększy się umiejętność postrzegania intuicji. Może od
dawna byłeś posłuszny głosowi intuicji, ale teraz postrzegasz ją - poznajesz całość, a nie tylko jeden
szczegół, słyszysz nie tylko jej głos.

PODEJMOWAĆ „TRAFNE" DECYZJE


Jedno wynika z drugiego. Unikanie błędów oznacza równocześnie podejmowanie „trafnych" decyzji.
Słowo „trafnych" oznacza, że podjętą decyzją trafiamy w dziesiątkę. Kiedy nie od razu zrozumiesz
intuicyjnie, która decyzja jest właściwa, czyli trafna, zapytaj intuicję o konkretny przekaz. Wykonaj to,
korzystając z ćwiczenia „sygnalizacja świetlna" lub testu „ramiona". Wskazówki do tych ćwiczeń
wspomagających podejmowanie decyzji znajdziesz w rozdziale 5.1 tu, jak zresztą w każdej sytuacji,
ćwiczenie się w praktyce jest bardzo przydatne w różnych sytuacjach życia codziennego i dopomaga w
uzyskaniu coraz większej pewności. Pytaj więc intuicji.
190 Kurt Tepperwein

•Chcesz kupić płaszcz: z jakiego materiału, jakiego koloru, jaki


fason, w którym sklepie masz to kupić? - Porównaj to z dotych
czasowym doświadczeniem odnośnie zakupów. Czy, korzystając
z pomocy intuicji, łatwiej i korzystniej udało ci się kupić?
•Wybierasz się na urlop: dokąd, kiedy (o ile termin nie został zapla
nowany wcześniej), rodzaj (wypoczynkowy, turystyczny itp.); gdzie
szukać ofert? Po urlopie sprawdź: czy urlop ten był lepszy / bar
dziej relaksujący / piękniejszy niż poprzednie?
•Przygotowujesz przyjęcie: kogo zaprosić, jakiego rodzaju przyję
cie ( z szampanem, szwedzki stół, kuchnia włoska ze spaghetti
itp.). Sprawdź potem: czy dobór gości był optymalny, czy pano
wał dobry nastrój, czy wszystko było w porządku?
•Szukasz nowej pracy: gdzie szukać, którą ofertę przyjąć, jak wy
brać; jak załatwić - czy zadzwonić, czy napisać? Stwierdzisz, że
zaoszczędzisz wiele czasu i wysiłku, jeśli do podjęcia decyzji za
prosisz intuicję.
Paweł od roku szukał pracy. Ubiegał się już o wiele miejsc, nawet o takie, które były dużo poniżej jego
przygotowania zawodowego. Mimo to szczęście mu nie dopisywało. Z ciężkim sercem postanowił, że
opuści ojczyznę, by poszukać pracy na obczyźnie. Miał nadzieję, że jako nauczyciel języka niemieckiego
będzie miał w innym kraju większą szansę. I tak w istocie było. Wkrótce otrzymał z Instytutu Goethego
propozycję podjęcia pracy w Madrycie. Paweł był uszczęśliwiony, że wreszcie otrzymał pracę, ale nie
radowała go perspektywa przeprowadzki. Poleciał jednak do Madrytu, przedstawił się, obejrzał przyszłe
środowisko. Praca wydawała mu się interesująca; miasto także mu się podobało. Wrócił do domu nała-
dowany pozytywnymi wrażeniami.
Mimo to nie zdecydował się na podjęcie tej pracy; po tygodniu oficjalnie z niej zrezygnował.
Przyjaciele nie umieli sobie tego wytłumaczyć. Przed podjęciem konkretnej decyzji Paweł jeszcze raz
rozważył wszystko spokojnie przed wewnętrznym okiem. I nagle zrozumiał, że musi zrezygnować.
Decyzję tę przyjął z wewnętrznym spokojem i nie odczuwał żalu. Nie tylko przyjaciele, ale sam też był
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 191

zaskoczony, z jakim spokojem i pewnością podjął tę decyzję. Na pracę czekał jeszcze cztery miesiące i
trzeba tu powiedzieć, że znacznie mniej zabiegał o pracę niż przedtem. Któregoś dnia wpadło mu
wreszcie w oko ogłoszenie, że jakaś prywatna szkoła poszukuje nauczyciela. Zgłosił swoją kandydaturę i
pracę otrzymał - obecnie jest zastępcą dyrektora tej szkoły, praca go satysfakcjonuje i jest szczęśliwy.
Decyzję podjął intuicyjnie - lepiej nie mogło być. Proponowane mu wcześniej stanowisko w Madrycie
już nie istnieje - zostało zlikwidowane ze względów oszczędnościowych, a nauczyciel, który wtedy je
zajął, został bez pracy ...

ZDROWIE

C
zy sądzisz, że zdrowie i intuicja nie mają ze sobą nic wspólne go? Nic bardziej błędnego! Na pewno znasz
ludzi, którzy nigdy nie chorują i nie robią nic dla zdrowia, podczas gdy inni bez przerwy latają od jednego
lekarza do drugiego, ciągle łykają tabletki, a mimo to wciąż narzekają na różne dolegliwości. Czy
zdrowiem jest rzeczywiście obdarzonych tak mało ludzi? Trudno uwierzyć, że los obdzielił nim tylko
niektórych. Odkryjesz nieprawidłowość takiego rozumowania, gdy zaczniesz dokładnie obserwować
sposób bycia ludzi.
Zdrowi ludzie mają pozytywny stosunek do życia. Ale nie tylko to: żyją intuicyjnie i pozwalają się
prowadzić przez wewnętrznego mistrza, intuicyjnie wybierają dla siebie te artykuły spożywcze, które im
służą, robią intuicyjnie wszystko, co jest z korzyścią dla zdrowia. Ponieważ każdy człowiek jest inny i
czegoś innego potrzebuje, każdy więc wybiera dla siebie to, co sprzyja jego zdrowiu. Zdrowi ludzie mają
jednak coś wspólnego: żyją sami z sobą w harmonii, słuchając głosu wewnętrznego i są wewnętrznie
wolni. Zdrowie we-
192 Kurt Tepperwein

wnętrzne jest bowiem wolnością, swobodnie przepływającą energią, zrównoważeniem między głową,
sercem i brzuchem.
To wewnętrzne zdrowie uwidacznia się w ciele. Każdy przejaw ciała, każde złe samopoczucie, każda
choroba nie jest niczym innym, jak widocznym znakiem, że coś w naszym wnętrzu nie jest w porządku,
że nie umiemy rozwiązywać problemów, albo że uporczywie trzymamy się starych struktur. Choroba jest
więc konieczna, abyśmy sami rozpoznali, co jest nie w porządku. Dopiero wtedy można coś
przedsięwziąć w celu powrotu do zdrowia.
Okoliczności życiowe, zdrowie - wszystko to jest lustrzanym odbiciem wewnętrznego stanu człowieka.
Mała osobowość człowieka prowadzi wygodne życie, podczas gdy dusza tego człowieka chciałaby się
dalej rozwijać. Kiedy ktoś przeszkadza własnej duszy w rozwoju, zaniedbuje swoją głęboką Jaźń. Ażeby
zwrócić takiemu człowiekowi uwagę na niewłaściwe postępowanie, ciało wysyła sygnały w postaci
choroby i bólu, bo chce poinformować, że wewnętrznie coś nie jest w porządku. Kto żyje w zgodzie z
przeznaczeniem, nie choruje, albo poznaje w każdym objawie ciała fizycznego przyczyny niewłaściwego
funkcjonowania duszy. Ciało wyraża i odbija bowiem tylko stan świadomości. Najlepszym środkiem dla
zachowania zdrowego ciała jest prawdziwie pojęta samoświadomość.
Dolegliwości cielesne informują, że coś jest z nami nie w porządku, że coś się nie zgadza, że nie
tworzymy pełnej holistycznej całości. Gdy jesteś chory, nie rozpaczaj, nie skarż się na los. Uświadom
sobie, gdzie leży przyczyna, poznaj związek między ciałem a duszą, a znajdziesz drogę do zdrowia, bez
pigułek, bez kosztownego leczenia. Ty sam możesz zmienić sytuację, o ile odejdziesz od tego, co
powoduje chorobę. Kto zawsze kieruje się w życiu głosem mistrza wewnętrznego, głosem prawdziwej
Jaźni, nie choruje, żyje bowiem w harmonii wewnątrz i na zewnątrz.
Jeśli jesteś chory, ciało niedomaga, boli, nie czujesz się dobrze, nie rozpaczaj, lecz przekaż ten problem
intuicji. Poproś ją, by ci powiedziała o wewnętrznych przeszkodach i poproś o pomoc, by móc
zlikwidować blokady, negatywne myślenie i żebyś mógł być
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 193

znów sobą. Odpowiedź możesz otrzymać przez sen, albo przez nagły podszept. Czytając w
czasopiśmie artykuł o problemach partnerskich znanych aktorów, doznasz nagle olśnienia, że i w
twoim związku zanosi się na kryzys, ale nie chciałeś tego dostrzec. W jednej chwili dociera do
ciebie niewątpliwa prawda, że za twoje dolegliwości odpowiedzialny jest niezadowalający
związek. Łuski spadną ci z oczu, zrozumiesz wszystko. Zobaczysz swoją sytuację jasno i
wyraźnie, i już wiesz, dlaczego twój żołądek strajkuje i dlaczego rano czujesz się niewyspany i
zmęczony. Zrozumiesz ponadto, że tabletki, które ci przepisał lekarz, nie mogą pomóc, ponieważ
leczą tylko żołądek, a nie właściwy problem.
We śnie zobaczysz może siebie jako robotnika w magazynie, dźwigającego ciężary ponad siły,
poczujesz, jak przypisany ci ciężar przygniata cię do ziemi, zobaczysz, jak kierownik magazynu
cię pogania cię i grozi zwolnieniem, jeśli nie wyrobisz normy. Budzisz się nagle zlany potem, z
potwornym bólem kręgosłupa, a pierwszą twoją myślą jest, że lekarz miał rację - najwyższy
czas, by poddać się leczeniu. Potem jednak zastanowisz się nad tym dziwacznym snem. W końcu
przecież nigdy nie dźwigałeś ciężarów i nigdy nie pracowałeś w magazynie.
Kiedy próbujesz swoim wewnętrznym okiem zobaczyć wyraźnie szczegóły snu, pojawia się
twarz kierownika magazynu: Jest to twoja własna twarz, którą teraz wyraźnie rozpoznajesz. I
nagle staje się oczywiste: ty sam ładujesz na siebie ciężary, sam siebie ciągle poganiasz i
wymagasz od siebie rzeczy prawie niemożliwych, zmuszasz się do tego, by coraz więcej
pracować. Twój kalendarz zapełniony jest terminami służbowymi i prywatnymi. Gonisz od
jednej konferencji do drugiej, wciąż się śpieszysz. W czasie wolnym od pracy, w niedzielę lub
weekend, nie pozwalasz sobie na odpoczynek, na odprężenie. Zamiast na urlop wypoczynkowy,
udajesz się w podróż naukową; narzekasz na niewygodne łóżko w hotelu, na przeciążenie
kręgosłupa podczas lotów. Twoja dolegliwość z kręgosłupem przypomni ci, że i twoi rodzice
mieli dyskopatię i ty po nich odziedziczyłeś te skłonności. Sen otworzył ci jednak oczy i
skonfrontował
194 Kurt Tepperwein

z rzeczywistością. Ty sam jesteś sprawcą. Twój ból kręgosłupa odzwierciedla tylko zbyt ciężkie brzemię,
które wziąłeś na siebie - ty sam. Masaż, maści, tabletki i kuracja - to tylko chwilowa ulga dla cierpień.
Kiedy przestaniesz ładować na siebie ciężary, ból kręgosłupa minie. Twoja intuicja wybrała sen o
dźwiganiu ciężarów w magazynie celowo, ażeby ci uświadomić, w czym tkwi przyczyna twoich
dolegliwości.

Twoja intuicja wie, czego ci brak.


*

UKIERUNKOWANA ŚWIADOMOŚĆ
Kiedy kierujemy świadomość na określony aspekt bytu, uruchamiamy najwyższą moc wszechświata,
nie wywołujemy przy tym jednak nigdy określonego wyniku.
Technika ta jest istotnym składnikiem duchowego uzdrawiania. Oznacza to: nie myśleć, nie
analizować, nie porównywać. Konieczny jest tu pewien szczególny stan świadomości. Stan ten łatwo po-
mylić z koncentracją. Koncentracja jest tylko czystą postacią procesu mentalnego, podczas którego
kierujemy uwagę wyłącznie na jeden obiekt. Zauważmy przy tym ćwiczeniu, że uwagę szybko rozprasza-
ją inne myśli i uczucia. Nie jest łatwo temu przeszkodzić, ale nawet gdy dzięki ćwiczeniom nam się uda
praktykować tę formę koncentracji, niewiele to pomoże w osiąganiu wspomnianego szczególnego stanu
świadomości. Taka koncentracja ogranicza się bowiem w końcu tylko do poziomu mentalnego.
Warunkiem uzdrawiania, samoleczenia czy zmiany jakiegoś stanu, jakiejś sytuacji jest określony
sposób skupionego odprężenia. Chodzi o to, by skierować świadomość na określony aspekt i trwać przy
tym. Może się to zacząć jako akt woli, z chwilą jednak, gdy serce i świadomość ukierunkowane będą
równolegle, wolna wola kończy się.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 195

Naszą wolę oddajemy w służbę Jedynemu, Jedynej Mocy, którą nazywamy Bogiem. Kierujemy zatem
naszą świadomość z niepodzielną uwagą na określoną rzecz. Otwieramy serce na tę rzecz, pozwalamy jej
wejść do serca, tulimy ją i hołubimy z miłością tak długo, póki coś nie zacznie się dziać. Świadomość,
umysł i wola mogą się przy tym zajmować czymś innym. Serce i świadomość dalej będą pogrążone w
rozważaniu tej jednej sprawy. Poprzez „ukierunkowaną świadomość" uzdrawiacz wchodzi w związek z
rzeczywistością ukrytą za pozorami. Podczas gdy serce i świadomość współbrzmią, uzdrawiacz zaczyna
znów widzieć rzeczy takimi, jakimi są rzeczywiście.
W ten sposób możesz podejść do problemu, choroby; możesz uzdrawiać siebie i innych; możesz
znaleźć zgubę, możesz nauczyć się rozumieć. Możesz także usunąć braki, możesz „przyciągnąć" w ten
sposób odpowiedniego partnera, albo spowodować doprowadzenie związku do ponownej harmonii. W ten
sposób można nawet uzdrowić przyszłość, poznać sens życia lub życiową misję. Można uwolnić się od
przeszłości i odejść od poczucia winy. Nawet tak banalna sprawa, jak znalezienie miejsca do parkowania,
jest w tym stanie możliwa. Wnikamy po prostu w to, co nas porusza i wierzymy niewzruszenie w idealne
rozwiązanie w każdej sytuacji życiowej, ponieważ Bóg i Tworzenie mają nad wszystkim niepodzielną
moc. Dostanę tyle spełnienia, ile mogę przyjąć (= w ile uwierzyć). Stosowanie tej techniki nie jest niczym
innym, niż powrót do widzenia rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości oraz do widzenia siebie takimi,
jak nas stworzono.

Skierować Moc Najwyższego
na nasze potrzeby i otrzymać obfitość.
W ten sposób odnajdziesz drogę do siebie samego,
do swojej prawdziwej Jaźni.

Intuicja może skierować uwagę na nieistotne rzeczy. Słyszysz na przykład w autobusie jakieś zdanie,
które - choć skierowane nie do
196 Kurt Tepperwein

ciebie - nagle powoduje olśnienie: twoje problemy z niestabilnym krążeniem są wyrazem tego, że twoja
wewnętrzna równowaga nie jest stała, że jesteś wewnętrznie rozlamany, że nie wiesz dokładnie, czego
naprawdę chcesz, że nie żyjesz w zgodzie ze swoim wnętrzem, że nie jesteś sobą. Intuicja wskaże
dokładnie, gdzie coś nie jest w porządku, gdzie energia nie może już swobodnie przepływać, gdzie coś
szwankuje. Może podczas spaceru po mieście zwrócisz uwagę na wystawie apteki na plakat
przedstawiający „kwiaty Bacha". Pójdź za impulsem i wejdź do apteki, dowiedz się wszystkiego
0 leczeniu tymi ziołami. Intuicja poda ci właściwą metodę, by utrzy
mać duszę, umysł i ciało we właściwej równowadze.

INTUICYJNIE ODZYSKAĆ ZDROWIE

Od zarania ludzkości znano metody uzdrawiania, polegające na wszechobecnej uniwersalnej energii


życia. Mieszkańcy Tybetu już tysiące lat temu posiadali wiedzę i zrozumienie duszy, materii i energii.
Swoje doświadczenia wprowadzili do praktyki, w celu uzdrawiania
1 harmonizowania duszy, ciała i umysłu. Wiedza ta przedostała się
w nieco zmienionej formie przez Indie do wielu innych krajów - Japo
nii, Chin i Grecji. Wiadomo, że starożytne kultury stosowały takie
uzdrawianie, ale wiedza na ten temat otoczona była ścisłą tajemnicą
przekazywaną z reguły tylko przez kapłanów. Ta ogromna wiedza po
szła na długi okres czasu w zapomnienie. Stara wiedza przekazywana
była najczęściej w postaci symboli, które były dość często przez współ
czesnych naukowców niewłaściwie interpretowane i zbywane jako szar
lataneria. Wzrastające zainteresowanie tą „wewnętrzną wiedzą" spo
wodowało, że udało się na nowo odkryć liczącą wiele tysięcy lat tradycję
tej metody uzdrawiania - czyli naturalne uzdrawianie; coraz lepiej za
częto rozumieć symbolikę przekazów. Do metod takiego uzdrawiania
należy między innymi reiki, uniwersalna energia życia, nauka o cza-
krach oraz mądrość i wiedza szamanów.
Powoli i w naszej supernowoczesnej medycynie akademickiej dokonują się zmiany i coraz częściej
stosuje się naturalne, holistycz-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE ? 197

ne metody leczenia. Naukowcy doszli do wniosku, że mimo najnowocześniejszych urządzeń medycznych


nie sposób osiągnąć prawdziwego uleczenia chorób. Często udaje się osiągnąć powierzchowną poprawę,
lecz bardzo rzadko całkowite uzdrowienie. Często udaje się „wyleczyć" dzięki silnym lekom choroby
skórne, ale -jak wiadomo - chemia stosowana w leczeniu skóry niszczy żołądek, wątrobę i nerki.
Wiadomo również, że nawet trudno dostępne i bardzo kosztowne badania laboratoryjne nie zawsze
wykazują istotny stan pacjenta. Wiele dolegliwości nie rozpoznaje się wcale, albo dopiero w stadium,
kiedy na skuteczne leczenie jest często już za późno.
Na szczęście jest już wielu lekarzy, którzy dostrzegają pacjenta intuicyjnie. Tacy lekarze nie patrzą na
pacjenta w myśl zasady: „Czy to pan jest tym wyrostkiem robaczkowym?", lecz widzą człowieka
całościowo, poznają intuicyjnie, gdzie powstało w nim zakłócenie harmonii.
Dwa przykłady: lekarz, którego znam już od dawna, „widzi" na pierwszy rzut oka, że blizna nie jest
drożna i blokuje przepływ energii. Pacjent ma tę bliznę od najwcześniejszych lat dziecięcych, nie
odczuwa jej i nie widać w niej żadnych zmian. Mimo to lekarz coś w niej „widzi" - intuicyjnie rozumie,
że przyczyna dolegliwości ze stawami u pacjenta „tkwi" w bliźnie. Zabieg na bliźnie jest bolesny, co
wyraźnie oznacza, że istotnie tam tkwiła blokada energetyczna.
Po zabiegu dolegliwości ze stawami znikły natychmiast!
Moja znajoma lekarka „widzi" u wielu pacjentów, na co naprawdę są chorzy. Potrafi objąć całościowo
pacjenta: jego osobowość i emanacje na każdym poziomie.
Wyprzedza tym samym wyniki badań laboratoryjnych. Wyleczyła pacjenta chorego na reumatyzm,
usuwając z jego organizmu rtęć. Żadne z licznie przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie stwierdziły
szkodliwej zawartości rtęci w organizmie, a amalgamaty zastąpiono już 25 lat temu innymi środkami.
Innej pacjentce, która nieustannie cierpiała na ucisk w okolicy czoła i wokół oczu, i która stosowała
latami drenaż limfatyczny, akupunkturę oraz ćwiczenia rozluźniające, powiedziała natychmiast,
198 Kurt Tepperwein

że jej dolegliwości wywoływane są przez migdały, stanowiące istotne źródło zakłócenia. Z


chwilą, kiedy usunięte zostało źródło choroby, dolegliwości znikły.
Kiedy jesteś chory albo coś cię boli, wsłuchuj się w siebie. Poproś o pomoc intuicję. Odbierz
świadomie, co się w tobie dzieje i podążaj spokojnie za intuicyjnym impulsem, nie zmieniając
jednak, ani nie przerywając leczenia. Możesz jednak włączyć sposoby poznane przez intuicję i
zintegrować z leczeniem. Jeśli uświadomisz sobie, że przyczyną bólu kręgosłupa jest
przeciążenie, pozbądź się go. Zmień styl życia, przyjmuj tylko to, co możesz udźwignąć.
Nie przerywaj leczenia, dalej zażywaj lekarstwa zgodnie z receptą, nie odkładaj na później
żadnych badań lekarskich! Podążaj dalej za intuicyjnymi myślami - ale jako dodatkowym
składnikiem terapii. Nadejdzie odpowiedni czas, kiedy będziesz z całą pewnością wiedział, co ci
jest potrzebne, by odzyskać zdrowie. Nie przyspieszaj tego procesu, idź małymi krokami
naprzód, omawiaj wszystko z lekarzem.
KWIATY BACHA
Możesz nimi wesprzeć proces wewnętrznego leczenia lub zacząć terapię. Angielski lekarz dr
Edward Bach odkrył w latach trzydziestych, że zróżnicowana moc działania określonych esencji
kwiatowych może rozpuścić wewnętrzne blokady, co pomaga odzyskać harmonię. Dr Bach
określił chorobę jako „ostatnie stadium bardzo głęboko ukrytego nieładu". Kwiaty Bacha są nie
tylko roślinami leczniczymi dla duszy, ale wzmacniają także duchowy rozwój człowieka.
Odkrycie działania esencji odbyło się niemal wyłącznie drogą intuicyjną - dr Bach pozwolił
poprowadzić się intuicji. Kwiaty Bacha są do nabycia w aptekach jako koncentraty, który można
rozcieńczać oraz dowolnie komponować. Można poprosić aptekarza, by sporządził mieszankę
zgodnie z potrzebami i życzeniem.
Co robić, by znaleźć właściwą dla siebie esencję? Najlepiej byłoby mieć wszystkie esencje z
osobna. Weź każdą buteleczkę do ręki,
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 199

wczuj się w nią i stwierdź, co odczuwasz, dotykając każdą z osobna. Wybierz intuicyjnie 4 albo 5 esencji,
które szczególnie do ciebie „przemawiają", przy dotyku których ogarniają cię silne uczucia. Może serce
będzie biło mocniej, albo poczujesz więcej ciepła w dłoniach - zanotuj świadomie w myślach, co się
dzieje. Możesz postawić lub ułożyć buteleczki i przesuwać dłonie nad nimi tam i z powrotem w
odległości około 5cm. Odczujesz przy tym nieprzepartą potrzebę wyboru jednej z buteleczek. W ten
sposób wybierzesz korzystne dla ciebie esencje.
Jeśli nie masz możliwości dokonywania wyboru w wyżej opisany sposób, możesz skorzystać z książki,
by znaleźć dla siebie odpowiednie esencje. Książkę z opisem kwiatów Bacha otwórz intuicyjnie, a na
stronie, którą otworzyłeś, znajdziesz odpowiedni dla siebie kwiat. W ten sposób możesz dobrać dalsze,
tworząc pozytywną dla siebie mieszankę.

REIKI

Reiki jest uniwersalną energią życia oraz sposobem uzdrawiania, który pochodzi z Japonii. Słowo
składa się z „rei", co oznacza uniwersalny, nieograniczony aspekt tej energii oraz z „ki" - także części rei -
witalnej siły życia, która przenika wszystko, co we wszechświecie żyje i działa. O takiej energii mówi
tradycja wielu starych kultur, np. chi w Chinach,prana w Indiach, światło lub Duch Święty w
chrześcijaństwie.
Od pradawnych czasów mędrcy, badacze i oświeceni przekazywali, że istnieje stan bytu, który zawiera
w sobie całe stworzenie, wszystko, z czego życie powstało. Taka energia znajduje się we wszystkim i
płynie jako uniwersalna energia życia w formie skoncentrowanej podczas zabiegu przez ręce osoby
przekazującej. Reiki oddziałuje całościowo i na wszystkie poziomy jestestwa. Chce przywrócić czło-
wiekowi jako całości wyważoną równowagę wszystkich aspektów.
Możesz poddać się leczeniu terapeucie reiki, który jest kanałem dla energii. Uniwersalna energia
przepływa przez terapeutę - przez
200 Kurt Tepperwein

jego ręce - do twojego ciała i to dokładnie do miejsca, gdzie energia jest potrzebna. Reiki jest energią
intuicyjną, która wie, które miejsca w człowieku potrzebują energii i ile, by mógł odzyskać zdrowie i
powrócić do swojej pełni. Bycie całością to zjednoczenie się wszechogarniającej miłości, wiedzy
uniwersalnej, mądrości, siły tworzenia, harmonii i spełnienia.
Terapia polega na delikatnym dotykaniu rękoma różnych obszarów na ciele człowieka. Odczuwać to
można w sposób bardzo różny, np. pod postacią mrowienia, ciepła lub chłodu. Może się zdarzyć, że
pacjent i terapeuta mają różne odczucia. Ciekawe, że te różnice temperatur odbierane są bardzo wyraźnie,
choć fizycznie nie można ich zmierzyć. Reiki działa zawsze całościowo, a więc wewnętrznie i
zewnętrznie - może zatem rozpuścić napięcia i blokady zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Mimo, iż
zabieg polega na fizycznym dotykaniu ciała, działa jednak na wszystkich poziomach - ciała, duszy i
umysłu.
Gdybyś chciał nauczyć się reiki, możesz skontaktować się z odpowiednią organizacją. Możesz jednak
także przy pomocy intuicji związanej z podstawami reiki, odkryć cielesne, umysłowe i duchowe blokady i
pozbyć się ich. Osiągniesz to bez większego nakładu i wysiłku - wystarczy polegać na wewnętrznej
mądrości - na intuicji.
Wykonaj poniższe ćwiczenie, by móc rozwinąć w sobie odpowiednie odczuwanie.
Ważne jest, abyś znalazł ku temu czas, byś się nie spieszył. Znajdź wygodne dla siebie miejsce, w
którym nikt ci nie będzie przeszkadzał. Najlepiej byłoby, gdybyś się położył i rozluźnił oraz odpiął
wszystko, co cię uwiera. Zdejmij buty. Jeśli wolisz, możesz oczywiście wykonywać to ćwiczenie w
pozycji siedzącej. Nogi powinny znajdować się blisko siebie, by energia mogła swobodnie przepływać.
Zdejmij pierścionki, zegarek i łańcuszki. Przed zabiegiem włóż ręce na chwilę pod bieżącą zimną wodę.
A teraz zacznij: połóż dłonie (ze złączonymi palcami) najpierw na głowę; połóż ręce na czoło, na szczyt
głowy, na tył głowy, twarz, a następnie idąc w dół na każdą część ciała. Przekazuj energię świadomie.
Obserwuj, co się będzie
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 201

działo, co odczuwasz, co się zmienia. Trzymaj dłonie na każdym miejscu około 3 do 5 minut, dopiero
potem przesuwaj dłonie łagodnie dalej. W ten sposób przekażesz energię całemu ciału - od góry do dołu.
Co odczuwasz przy poszczególnych częściach ciała - ciepło, chłód czy energię? Wczuwaj się bardzo
intensywnie, wsłuchuj się przy tym w siebie! Co się w tobie dzieje? Jak się czujesz?
Czy czujesz, w których miejscach energia jest zablokowana? Czy czujesz te miejsca, gdzie już
nastąpiły zmiany na płaszczyźnie fizycznej? Na te miejsca zwróć szczególną uwagę. Możesz tu trzymać
swoje dłonie do 20 minut. Czy czujesz, że w tym czasie nastąpiły zmiany, że te miejsca odprężyły się,
stały się miękkie i lepiej przepuszczają energię? Ale pamiętaj, że zawsze należy skonsultować się ze
swoim lekarzem, by uzgodnić, czy i na ile leczenie konwencjonalne jest konieczne. Możesz pozytywnie
wspierać każde leczenie medyczne, rozwijając w sobie intuicyjny przekaz energii uzdrawiającej.
Kiedy przy tym ćwiczeniu dojdziesz do nóg, odpocznij kilka minut. Pozostań całym sobą w tym
odczuciu i poddaj się temu, co się dzieje. Poczujesz się dobrze, będziesz „naładowany" energią. Zabieg z
wykorzystaniem mocy intuicyjnej możesz przeprowadzać na sobie w każdej chwili. Będziesz wiedział
także sam z siebie, intuicyjnie, kiedy potrzebny ci będzie taki energetyczny zastrzyk.
Tą metodą możesz także działać na ból. Połóż dłonie na bolące miejsce, zobacz uzdrawiającą energię
przepływającą przez twoje dłonie, odczuj jak ból ustępuje i jak się zaczyna proces uzdrawiający.
Nie dziw się, jeśli podczas takiej terapii odczujesz potrzebę śmiechu lub płaczu. Dopuść wszystko, co
dzieje. Ta intuicyjna „terapia" działa nie tylko na ciało, lecz i na duszę. Może się zdarzyć, że twoje dłonie
usuną jakiegoś „duchowe pole zakłócające", a łzy rozpuszczą wewnętrzne blizny.
Nie musisz zawsze przekazywać energii całemu ciału. Intuicja podpowie ci, gdzie w danym momencie
położyć dłonie. Pozwól, by głos wewnętrzny, twoja wewnętrzna wiedza poprowadziła twoje dłonie tam,
gdzie konieczny jest przekaz energii.
202_________________________________________Kurt Tepperwein
KINEZJOTERAPIA
Kolejna metoda holistycznego uzdrawiania terapia oparta na ki-nezjologii, nauce o ruchu, która
rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia. Kine-
zjoterapia również ma związek z energią i opiera się na chińskiej wiedzy o energii, zgodnie z którą
zdrowie człowieka zależy od swobodnego przepływu życiowej energii chi. Reakcja mięśni wskazuje, czy
człowiek jest spięty czy rozluźniony. Podążaj za swoją intuicją i odkrywaj napięcia, by móc rozpuścić te
blokady.

ŚWIADOMOŚĆ MOŻNA JEŚĆ


Wszystko jest energią, również cała materia jest szczególną formą energii. Tak więc i nasze ciało jest w
istocie rzeczy ciałem składającym się z energii, potrzebuje zatem energii jako pożywienia. Wiemy, że
każda forma energii ma określoną wibrację. Świadomość ma wysoką wibrację. Jeśli spożywamy produkty
o niskiej wibracji, redukuje się więc i wibracja naszej świadomości. Świadomość zostaje ściągana w dół.
Jeśli spożywamy produkty o wysokich wibracjach, to powodujemy tym podwyższanie naszej
świadomości. Świadomość oczyszcza się i może się wzmocnić. Jeśli pożywienie odpowiada naszej
świadomości, odzwierciedla się to pozytywnie na wibracji naszego ciała: ciało wibruje w zgodzie z naszą
świadomością.
• Harmonia ciała i świadomości
oznacza witalność i zdrowie!

Ważną rolę dla zdrowego ciała i wyższej świadomości odgrywa równowaga kwasowo-zasadowa.
Idealna wartość pH we krwi wynosi około 7,4. Nasze ciało stara się, by utrzymać tę wartość w każdych
warunkach. Często nie zdajemy sobie sprawy, ile spożywamy pro-
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 203

duktów zawierających kwasy. Mam tu na myśli choćby kawę... Zrób coś dla siebie, także w doborze
jedzenia i odkwaś swój organizm. Automatycznie oczyścisz tym samym również swoją świadomość.
Nie rób zakupów z przygotowaną wcześniej listą. Niech cię zainspiruje towar na zieleniaku lub w
supermarkecie. Automatycznie sięgniesz po te artykuły spożywcze, które są dla ciebie odpowiednie. W
ten sposób unikniesz nabycia artykułów, które są szkodliwe dla twojego zdrowia. Nie zawsze można
wierzyć zapewnieniom handlowców, certyfikatom itp.; dowodem tego są doniesienia o chorych
zwierzętach rzeźnych, niezdrowych rybach, zakażonych owocach i warzywach. Na czym można jeszcze
polegać?
Jest coś takiego - instancja, która się nie myli, która jest nieprzekup-na i wie dokładnie, co jest dobre i
właściwe: wewnętrzna mądrość -zawsze obecna, zawsze gotowa ci służyć. Wystarczy, że będziesz po-
słuszny temu wewnętrznemu mistrzowi i zaufasz swojej intuicji, a nie zrobisz fałszywego kroku.
Potraktuj swój sposób odżywiania się jako pole do treningu dla intuicji. Odżywiaj się przez 3 miesiące
wyłącznie intuicyjnie. Zwracaj baczną uwagę na to, co się w tym czasie dzieje.
•Czy bardziej smakuje ci jedzenie?
•Czy czujesz się lepiej?
•Czy jesteś bardziej wytrzymały?
•Czy znikają ewentualne dolegliwości fizyczne?
•Czy czujesz się swobodniejszy - również duchowo i umysłowo?
•Czy twój system nerwowy poprawił się, czy lepiej śpisz?
•Czy zmieniają się nawyki twojego jedzenia?
•Czy pokarm lepiej służy twojemu organizmowi?
•Czy rozwijasz w sobie inny, nowy smak?
Wszystko, co jesz zgodnie z nakazem intuicji, zapisuj. Porównaj listę tego intuicyjnego pożywienia ze
swoim wcześniejszym jadłospisem. Jakich teraz używasz artykułów spożywczych odnośnie zawartości w
nich kwasów i zasad?
• Tak jak ciału dostarczasz właściwych artykułów spożywczych, tak
samo odżywiasz świadomość, dostarczając jej odpowiedniego
pokarmu. Odpowiednie odżywianie ciała przyczynia się do pod-
204 Kurt Tepperwein

wyższenia świadomości. Podwyższona świadomość z kolei oddziałuje pozytywnie na nasze działania i


- oczywiście na zdrowie. Działa tu sprzężenie zwrotne, a ty decydujesz o tym, czy ta tendencja wzrasta
czy maleje. Jeśli uruchomiłeś już taki obieg i wszystko w tobie zorientowane jest ku wzrostowi, nie
musisz się już w ogóle wysilać, nie musisz myśleć, długo się zastanawiać czy analizować. Jeśli
uruchomiłeś takie wibracje, wystarczy już tylko z nimi współgrać, poddać się im, pozwolić się
prowadzić.
•Wyobraź sobie, że siedzisz na huśtawce. Aby huśtawka się odpo
wiednio rozkołysała, pomagasz sobie na początku, odpychając
się nogami od ziemi między poszczególnymi odchyleniami huś
tawki. Potem jednak wszystko odbywa się już samo z siebie. Mo
żesz się swobodnie huśtać, poddając się całkowicie ruchowi huś
tawki i wznosząc się przy tym coraz wyżej i wyżej.
•Zaufaj swojej intuicji - ona cię wznosi! Korzystaj z wolności, któ
rą dzięki temu zyskujesz, ciesz się z rozległego widoku, z bezgra
nicznej perspektywy, która jest ci ofiarowana. Wyrastaj ponad
ograniczenia, ponad małą osobowość - stań się tym, kim w isto
cie jesteś.

INTUICYJNE PRZEWODNICTWO

D
zisiejszy sukces wielu firm to efekt intuicji pracowników tych firm sprzed pięciu, dziesięciu czy
dwudziestu lat. Swoje obecne duże obroty firmy te zawdzięczają tamtym ludziom. Czasy współczesne to
ciągłe przyśpieszanie życia. Dziś nowość, a jutro rzecz już nieznana. Kto chce się przebić i pozostać
dłużej na rynku, musi dużo zaoferować. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć jutro.
Jako przykład niech posłużą tu zmiany na rynku
I AK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 205
naftowym i ich skutki. Jeszcze parę lat temu nikt nie dbał o to, ile benzyny spala samochód -
dzisiaj natomiast jest to jedno z podstawowych kryteriów przy zakupie samochodu. Przypomnij
sobie, ile nowych artykułów pojawiło się na rynku, które - jakby się mogło wydawać, odniosą
nadzwyczajny sukces. Zainwestowano gigantyczne sumy w kosztowne badania rynku, w
specjalistów i w precyzyjne strategie marketingowe. I co się stało? Po roku skończył się boom,
minął jak spadająca gwiazda, i po krótkim czasie towar zniknął z rynku. Czasami na rynku
pojawiają się niespodziewanie, z dnia na dzień, nowe technologie i powodują, że chodliwy
dotychczas towar zalega półki. Albo konsumenci sami odkrywają nowe trendy - tak więc
długoterminowo planowana strategia na jakiś produkt nie jest już w tym momencie warta ani
grosza. Również kurczowe trzymanie się sprawdzonych metod może mieć fatalne skutki.
Cofnijmy się do roku 1907. Siedmiomasztowiec „Thomas W. Law-son", zbudowany jako
wizja przyszłości ogromnym nakładem kosztów, zatonął podczas sztormu. Błąd budowniczych
tego żaglowca polegał na tym, że zupełnie nie docenili rozwoju statków parowych, a wręcz taką
technikę odrzucali jako wariactwo. Dziś wiemy, jak bardzo się na tym przejechali.
Możemy mieć tylko blade wyobrażenie, ile odwagi musieli mieć budowniczowie pierwszego
statku parowego, by wystąpić przeciw starym tradycjom. W końcu przy takich decyzjach chodzi
nie tylko o uznanie dla firmy, lecz często o istnienie całej branży czy też życie ludzkie.
*
Przypomnijmy sobie: Intuicja rzadko jest tym, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni. Intuicja wyraża się przez niezwykłe myśli
i czyny.
Intuicja zawsze ma rację. •
206 Kurt Tepperwein

Z drugiej strony istnieją także produkty, które rozwijały się przez dziesiątki lat i odnotowywano stały
rozwój, jak w przypadku pewnych firm samochodowych. Zawsze o ten jeden samochód wyprzedzały
konkurencję. Albo inny przykład: właściciele ogródków odkryją kiedyś nagle małe altanki ogrodowe - i
altanki takie staną się przebojem sezonu. Na czym opiera się sukces albo klęska? Przyjrzyj się
notowaniom giełdowym najsłynniejszych firm. Nie majątek rzeczowy się tu tak wysoko ocenia, lecz
ogromny potencjał twórczy lub intuicyjny tych firm i ich pracowników. Sukces nie jest wynikiem
długoletnich planów i badań, sukces nie jest także szczęśliwym trafem. Sukces jest wynikiem intuicyjnych
zdolności. Nikt nie może przewidzieć, co będzie za kilka lat, ani w jakim kierunku rozwinie się sytuacja
gospodarcza, smak i gust klientów oraz popyt. Nagłe załamanie gospodarcze lub nieoczekiwany rozkwit -
niczego się nie da przewidzieć i dlatego też nie da się zaplanować.
Istnieje jednak droga, również w obszarze gospodarczym, by móc postawić na sukces i zwyciężyć.
Coraz częściej poszukuje się menedżerów i współpracowników, którzy potrafią więcej, niż tylko liczyć i
planować, takich którzy posiadają umiejętności intuicyjne. Intuicyjni ludzie - ludzie, którzy nie myślą
ciasno, lecz rozwijają twórcze idee - są tymi menedżerami, którzy są poszukiwani, którzy są potrzebni, by
firma mogła dalej wspaniale prosperować i być nawet za dziesięć czy dwadzieścia lat potentatem na rynku
gospodarczym. Firmom coraz bardziej potrzebni są współpracownicy, którzy nie tkwią uporczywie przy
starym sposobie myślenia, lecz pracują twórczo.
Firmy komputerowe pracują obecnie już nad modelami na następne dwadzieścia lat. Gdybyś wiedział
jakie tam rodzą się pomysły, byłbyś zdumiony! W takich firmach kładzie się największy nacisk na
inspirację i olśnienia, na genialne zdolności. Kierownictwo hołubi i bardzo wysoko ceni takich
pracowników, a ich wynagrodzenia są bardzo wysokie. To właśnie oni tworzą potencjał, który może
zagwarantować przetrwanie firmy. Poszukiwani są więc jednoznacznie pracownicy „myślący na przekór".
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 207

Tendencja idzie w takich kierunku, aby porzucić „jednokierunkowe drogi" w hierarchii i dzięki
celowemu burzeniu powszechnie przyjętych sposobów działania, pozwolić na rodzenie się nowe idei. W
firmach, które zastosowały taką politykę, powstały tak zwane zespoły twórcze. Członkiem takiej grupy
może być każdy, kto ma pomysły, inspiracje lub wizje. Nie czyni się tu rozróżnienia między przełożonym
i podwładnym. Popiera się tu przede wszystkim nową myśl, myśl która kreuje niezwykłe kierunki, która
wykracza poza utarte wyobrażenia. Mówiąc krótko: intuicja jest obecnie w cenie.

Gdy umysł jest swobodny, wtedy intuicja może się najlepiej rozwijać.

Intuicja, pomysły, olśnienia - wszystko trafia się tylko wtedy, gdy ktoś wychodzi z ciasnych ram,
opuszcza swoje biurko wąskiej specjalizacji i podłącza się do wszechświadomości. Z tego źródła otrzyma
wszystkie potrzebne mu informacje, ponieważ wiedza obejmuje nie tylko przeszłość całej ludzkości, lecz
także przyszłość, której nie potrafimy sobie nawet naszkicować w naszej ograniczonej wyobraźni. Aby
przekraczać granice i rozwijać genialne idee, nie trzeba być koniecznie członkiem zarządu - każdy może
się włączyć, może wykorzystać obecny w nim potencjał.
Wiedzą to już szefowie firm i dlatego w miejsce pragmatyka poszukują menedżera z intuicją. Obecnie
nie należy już do rzadkości zachęcanie osób na stanowiskach kierowniczych do uczestnictwa w
seminariach medytacyjnych, do trenowania kreatywności i prezentowania niezwykłych, osobliwych
pomysłów. Firmy próbują pójść niezwykłymi drogami.
Nie tylko gospodarka, lecz także tajne służby pracują nad „super-intuicją". Od lat sześćdziesiątych
amerykańskie tajne służby CIA szkolą wybranych agentów w intuicyjnej technice widzenia odległych
obiektów. Przy pomocy tej szczególnej formy postrzegania
208 Kurt Tepperwein

dowiedzieli się ponoć wszystkiego o wrogich bazach wojskowych i miejscach ściśle tajnych - i to nie
ruszając się z miejsca.
Dużą rolę w tej technice odgrywają liczne składniki superintuicji, które już przedstawiłem w niniejszej
książce: postrzeganie na odległość, telepatia, jasnowidzenie itp. Kursy tej techniki wywołują już także
duże zainteresowanie wśród całkiem zwyczajnych obywateli.
Nauka rozpoczęła badania nad właściwościami typowymi dla ludzi twórczych. Okazało się, że
menedżera odnoszącego sukcesy charakteryzują paradoksalne przeciwieństwa, jak np. połączenie do-
skonałego wykształcenia czy wyszkolenia i inteligencji z naiwnością dziecka. Na kreatywne zdolności
działa jednoznacznie hamująco nasz system wychowawczy - co również bezspornie wykazały prze-
prowadzone badania.
Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? To tylko od nas zależy, co zrobimy z naszym potencjałem,
nieważne, czy punktem ciężkości będzie sukces zawodowy, spełnione życie rodzinne czy miłosne.
Wszystko jest już w tobie - rozwijaj zatem swoje zdolności!
Być może zmienisz także swoje środowisko, swoją pracę. Otwórz wszystkie dotychczas zamknięte
drzwi, odsuń wszystkie zasłony, ponieważ zewnętrzne ograniczenia tworzą również ograniczenia
wewnętrzne. Otwórz się na nowe impulsy!
Piękne są słowa Josepha Beuysa: „Każdy człowiek jest artystą". Ty także jesteś artystą, wyposażonym
w potencjał twórczy, który umożliwia ci kształtowanie życia tak, by było spełnione i szczęśliwe.
Podążaj za swoją intuicją, nie bój się podejmowania niezwykłych kroków. Wiesz już dokładnie, kiedy
działa twoja intuicja, ponieważ ćwiczyłeś podejmowanie drobnych decyzji, zadając nieistotne pytania
odnośnie błahych sytuacji i dzięki temu nauczyłeś się odróżniać głos intuicji od głosu rozumu. Wiesz
również, że twoje intuicyjne pomysły są z reguły nadzwyczajne, niezwykłe i zupełnie niezgodne z
obowiązującymi regułami i z rozumem. Zauważasz także, że intuicja zawsze ma rację, nigdy się nie myli.
Możesz na niej polegać. Głęboka pewność, jaką odczuwasz, dowodzi, że to intuicja cię prowadzi.
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE ? 209

KROKI DO SUKCESU
By odnosić sukcesy, znaleźć radość w swojej pracy i uznać to za proces samorealizacji,
powinieneś wykonywać pracę zgodną ze swoim powołaniem. W ten sposób twoja praca, twoje
źródło dochodów i utrzymania oraz miejsce, gdzie możesz się rozwijać zawodowo, tworzy
możliwości rozwoju osobowości. Tak więc zawód jest środkiem do odkrywania życia i do
doświadczania własnego spełnienia. Nie musisz już więcej „pracować".
Niczego już nie „musisz", masz „urlop na zawsze", ponieważ z radością wykonujesz swoją
pracę, z którą się integrujesz, ponieważ twoje powołanie stało się twoją pracą. Podążaj za swoim
głosem wewnętrznym, a będziesz pracował bez wysiłku, praca sprawi ci radość, da spełnienie,
będzie powołaniem, ponieważ podążałeś za głosem swojej Jaźni. W ten sposób powracasz do
realnego życia, żyjesz w rzeczywistości i z rzeczywistości. Nie zadawalaj się nigdy
„mniejszym", coś takiego, jak „za dużo" nie istnieje.
Zanim udasz się w drogę po sukces, powinieneś najpierw wyjaśnić, co właściwie dla ciebie
oznacza sukces. Najlepiej, jeśli weźmiesz kartkę papieru i podzielisz ją kreską pionową na dwie
części. Po lewej stronie zanotuj wszystkie potrzeby, a po prawej sposób ich rozwiązania.
Rozluźnij się, wsłuchaj się w siebie, a potem uświadom sobie własny obraz sukcesu. Niech
obrazy twoich marzeń pojawią się przed twoim wewnętrznym okiem. Takich, które sobie
uzmysławiasz, jest z pewnością wiele. Pozwól, by obrazy te swobodnie przepływały, a ogromna
ilość obrazów dotyczących sukcesu zmniejszy się i pozostanie tylko kilka. Sprawdź, czy są one
rzeczywiście zgodne z twoim wyobrażeniem sukcesu, wsłuchaj się w siebie, odczuj, co się dzieje
głęboko w tobie podczas obserwowania tych obrazów. Zawsze możesz skorygować swoje obrazy
dotyczące sukcesu, możesz wciąż sprawdzać, czy (wciąż) tworzą harmonię. Jeśli stwierdzisz, że
nie współgrają, zapisz co należy zrobić, by uzyskać całkowitą harmonię obrazu. Być może
musisz spłacić jeszcze dług hipoteczny - zanotuj to po stronie „potrzeby". Zawsze jest jakieś
210 Kurt Tepperwein

rozwiązanie - tu np. sprzedaż domu. Zapisz to po stronie „rozwiązania". W ten sposób możesz
uzyskać jasność, co stanowi dla ciebie sukces i co stoi jeszcze na przeszkodzie do osiągnięcia go.
Najważniejszym krokiem-do osiągnięcia sukcesu jest znalezienie właściwego partnera do
wszystkiego. Decydującą rolę odgrywa przy tym właśnie twój partner życiowy. Jeśli dokonałeś
złego wyboru, nie odniesiesz również prawdziwego sukcesu zawodowego. Znajdziesz
właściwego partnera we wszystkich dziedzinach życia pod warunkiem, że sam jesteś dobrym
partnerem, i to przede wszystkim szczególnie dla siebie samego, akceptując siebie takim, jaki
jesteś, szanując i dbając o siebie.
Posiadanie odpowiedniego partnera w każdej sytuacji należy rozumieć w ten sposób, że jest to
partner, który odpowiada naszej obecnej świadomości. I dlatego w danej chwili możesz zgodnie
z prawem rezonansu przyciągnąć do siebie tylko takiego partnera. Masz wprawdzie wyobrażenie
idealnego partnera, ale nie będziesz mógł go znaleźć, dopóki sam nie będziesz idealnym
partnerem. A nawet gdybyś takiego spotkał, to ten nie wiedziałby, co z tobą w danym momencie
począć. Jeśli masz właśnie takiego partnera, który ci w danym momencie odpowiada, zadaj sobie
pytanie: „Dlaczego właśnie ten partner? Jakie zadanie ma do spełnienia to partnerstwo?" Każde
partnerstwo ma jakiś wewnętrzny sens. Jeśli został on już spełniony - albo, w zależności od
okoliczności, nie da się go osiągnąć - partnerstwo należy zakończyć. Jeśli nie uczynisz tego -
mimo, iż jesteś świadomy, że to nie ma już sensu - z lęku przed samotnością albo przez wygodę,
odczujesz coraz bardziej narastające niezadowolenie, które wcześniej czy później, i tak zmusi cię
do działania.
Jeśli więc chcesz zmienić swój związek, to ty musisz zacząć działać. To ty musisz się
zastanowić, czy jesteś właściwym partnerem i musisz się na nowo ukształtować. Zadaj sobie
najpierw pytanie: „Czy jestem w porządku wobec siebie samego, uprzejmy, godny zaufania?"
Wszystko, czego pragnąłbyś od partnera, powinieneś najpierw dać sobie, ponieważ przeważnie
pragniesz od partnera
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 211

uzupełnienia siebie. Chodzi o to, byś sam rozwinął w sobie te brakujące cechy.
Jeśli tak się stanie, życie samo przyprowadzi do ciebie właściwego partnera - niezależnie od tego, czy
to będzie chodziło o wspólnika w interesach czy partnera życiowego.
Być może szukasz odpowiedniego pracownika, by osiągnąć sukces. Być może obecny pracownik nie
jest godny zaufania i popełnia błędy, które firmę dużo kosztują, ponieważ hamują sukces. Powinieneś
zadać sobie pytanie: „Dlaczego właśnie ja przyciągam takiego pracownika? Dlaczego nie mogę znaleźć
odpowiedniego?" Odpowiedź możesz znaleźć w sobie, przyczyna tkwi w tobie. Pytaj więc dalej: „Co
robią moi pracownicy, że mnie się to nie podoba? Dlaczego mi się to nie podoba? Czy coś tłumię w
sobie? Czy czuję się wart, by znaleźć odpowiedniego partnera? A może boję się wyzwania?".
Może zatrudniłeś obecnych pracowników, bo są tańsi niż inni, a może dlatego, że tylko oni byli do
dyspozycji? Istnieją na pewno powody, dla których ci ludzie tu pracują i dlaczego nie są to ci właściwi.
Może się boisz, że pracują lepiej od ciebie, że są zbyt samodzielni, albo że mogliby cię nie zaakceptować.
Gdzie więc tkwią przeszkody, blokady? Wymaga wiele odwagi, aby przyjrzeć się tym przeszkodom w
celu znalezienia sposobu ich usunięcia i rozwiązania problemu. Ale ta szansa otwiera się tylko wtedy, gdy
sytuację się dogłębnie rozważy.
Może zaistnieć taka sytuacja, że odkryjesz, iż jesteś wprawdzie dobrym szefem, ale kiepskim
urzędnikiem - a więc przyciągasz także kiepskich urzędników. Najlepszy szef - to także dobry pracownik!
Gdy tylko to zrozumiesz i rozwiążesz problem, nie będziesz już więcej przyciągał partnerów, którzy
uświadamiają ci twoje własne braki, lecz znajdziesz na każdym poziomie partnerów, którzy naprawdę do
ciebie pasują, którzy z tobą harmonizują, którzy pomogą ci w osiągnięciu sukcesu. To z kolei wywrze
wpływ na wszystkich innych poziomach - zawodowym, prywatnym, zdrowotnym, finansowym. Im
więcej poziomów zharmonizujesz w sobie, tym więcej
212 Kurt Tepperwein

możliwości da ci życie, by uwidocznić spełnienie również na poziomie zewnętrznym.


•k
Im głębiej wchodzę w siebie, tym wyżej mogę zajść.
*
Im większy rozwój osiągniesz, tym większą przestrzeń stworzysz dla sukcesu. Znaleźć możesz
jednak tylko to, w co wierzysz, że istnieje. A więc - znajdziesz to!
USUNĄĆ PRZESZKODY Z DROGI DO SUKCESU
Z całą pewnością warto włożyć trochę wysiłku w to, by osiągnąć sukces. Droga do sukcesu,
spełnienia i bogactwa nigdy nie jest drogą wymagającą ciężkiej pracy. Jest to raczej poznawanie,
co nam przeszkadza w osiągnięciu sukcesu, jaki dźwigamy balast, jakie predyspozycje nie
zostały wykorzystane, z których szans nie skorzystaliśmy. Życie oferuje nam bez przerwy szansę,
by się poprawić i dalej się rozwijać.
Czy jesteś zdrowy i osiągasz sukces, czy biedny i chory - tyle samo energii potrzeba. Tyle
tylko, że to pierwsze jest o wiele przyjemniejsze. Gdy żyjesz w niedostatku, świadczy to tylko o
tym, że coś robisz źle. Ale niedostatek daje ci także w każdej chwili możliwość, by ten stan
zmienić. Wymagana zmiana zawsze sprzężona jest ze zmianą twojej świadomości, twojego
wewnętrznego przekonania, twoich wizji i twoich wzorów zachowań. Tam bowiem powstają
przyczyny tego, co nazywamy losem. Sukces ma niewiele wspólnego z inteligencją czy
pracowitością, choć i jedno i drugie może z czasem pomóc. Jest dostatecznie wielu
inteligentnych i pracowitych ludzi, którzy jednak w życiu niczego nie osiągają.
Załóżmy, że pracujesz obecnie 8 godzin dziennie za określony miesięczny zarobek. Gdybyś
chciał zarabiać czterokrotnie więcej,
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 213

to nie osiągniesz tego, pracując cztery razy więcej - a więc 24 godziny na dobę, ponieważ musisz się choć
parę godzin przespać. Z pewnością chciałbyś korzystać ze swojego dobrobytu, a na to potrzebny jest
także czas. Nie możesz więc po prostu podwoić swoich godzin pracy, by zarobić dwa razy tyle. Musisz
więc raczej podnieść poziom swojej wydajności, to znaczy w krótszym czasie uzyskać lepsze wyniki.
Dzięki pomocy intuicji możesz podejmować „właściwe" decyzje i dzięki ukierunkowanemu działaniu
unikać wszelkich krętych dróg.
Wieść rzeczywiście życie wypełnione sukcesami, znaczy - znaleźć sukces i spełnienie. Możesz to
osiągnąć tylko wtedy, jeśli poznasz znajdujące się w tobie twoje własne plany życiowe i obrócisz je w
czyn, wypełniając samego siebie tym, co najlepsze. Możesz urzeczywistnić wszystko, o czym tylko
marzysz. A to jest przecież cel, dla którego warto żyć!

PODSUMOWANIE
•Intuicja pomaga ci zmienić twoje życie i twórczo ukształtować
przyszłość.
•Dzięki przełączeniu się z widzenia na postrzeganie możesz ła
twiej rozwiązać wszystkie problemy, ponieważ potrafisz zajrzeć
za problem.
•Twoje marzenia mogą się spełnić, o ile zburzysz przeszkody
i blokady, o ile poznasz swoje braki i je usuniesz.
•Jeśli intuicyjnie postrzegasz bliźnich, wtedy zaglądasz za ich
maski i fasady.
•„Widzisz" rzeczywistość i prawdę - możesz odpowiednio działać,
przyciągać właściwych ludzi.
•Podstawa sukcesu: intuicyjne podejmowanie decyzji w odpowied
nim momencie.
• 212 ¦ Kurt Tepperwein

możliwości da ci życie, by uwidocznić spełnienie również na poziomie zewnętrznym.


*
Im głębiej wchodzę w siebie,
tym wyżej mogę zajść.
*
Im większy rozwój osiągniesz, tym większą przestrzeń stworzysz dla sukcesu. Znaleźć możesz
jednak tylko to, w co wierzysz, że istnieje. A więc - znajdziesz to!

USUNĄĆ PRZESZKODY Z DROGI DO SUKCESU


Z całą pewnością warto włożyć trochę wysiłku w to, by osiągnąć sukces. Droga do sukcesu,
spełnienia i bogactwa nigdy nie jest drogą wymagającą ciężkiej pracy. Jest to raczej poznawanie,
co nam przeszkadza w osiągnięciu sukcesu, jaki dźwigamy balast, jakie predyspozycje nie
zostały wykorzystane, z których szans nie skorzystaliśmy. Życie oferuje nam bez przerwy szansę,
by się poprawić i dalej się rozwijać.
Czy jesteś zdrowy i osiągasz sukces, czy biedny i chory - tyle samo energii potrzeba, tyle
tylko, że to pierwsze jest o wiele przyjemniejsze. Gdy żyjesz w niedostatku, świadczy to tylko o
tym, że coś robisz źle. Ale niedostatek daje ci także w każdej chwili możliwość, by ten stan
zmienić. Wymagana zmiana zawsze sprzężona jest ze zmianą twojej świadomości, twojego
wewnętrznego przekonania, twoich wizji i twoich wzorów zachowań. Tam bowiem powstają
przyczyny tego, co nazywamy losem. Sukces ma niewiele wspólnego z inteligencją czy
pracowitością, choć i jedno i drugie może z czasem pomóc. Jest dostatecznie wielu
inteligentnych i pracowitych ludzi, którzy jednak w życiu niczego nie osiągają.
Załóżmy, że pracujesz obecnie 8 godzin dziennie za określony miesięczny zarobek. Gdybyś
chciał zarabiać czterokrotnie więcej,
JAK DZIĘKI INTUICJI MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? 213

to nie osiągniesz tego, pracując cztery razy więcej - a więc 24 godziny na dobę, ponieważ musisz się choć
parę godzin przespać. Z pewnością chciałbyś korzystać ze swojego dobrobytu, a na to potrzebny jest
także czas. Nie możesz więc po prostu podwoić swoich godzin pracy, by zarobić dwa razy tyle. Musisz
więc raczej podnieść poziom swojej wydajności, to znaczy w krótszym czasie uzyskać lepsze wyniki.
Dzięki pomocy intuicji możesz podejmować „właściwe" decyzje i dzięki ukierunkowanemu działaniu
unikać wszelkich krętych dróg.
Wieść rzeczywiście życie wypełnione sukcesami, znaczy - znaleźć sukces i spełnienie. Możesz to
osiągnąć tylko wtedy, jeśli poznasz znajdujące się w tobie twoje własne plany życiowe i obrócisz je w
czyn, wypełniając samego siebie tym, co najlepsze. Możesz urzeczywistnić wszystko, o czym tylko
marzysz. A to jest przecież cel, dla którego warto żyć!

PODSUMOWANIE
•Intuicja pomaga ci zmienić twoje życie i twórczo ukształtować
przyszłość.
•Dzięki przełączeniu się z widzenia na postrzeganie możesz ła
twiej rozwiązać wszystkie problemy, ponieważ potrafisz zajrzeć
za problem.
•Twoje marzenia mogą się spełnić, o ile zburzysz przeszkody
i blokady, o ile poznasz swoje braki i je usuniesz.
•Jeśli intuicyjnie postrzegasz bliźnich, wtedy zaglądasz za ich
maski i fasady.
•„Widzisz" rzeczywistość i prawdę - możesz odpowiednio działać,
przyciągać właściwych ludzi.
•Podstawa sukcesu: intuicyjne podejmowanie decyzji w odpowied
nim momencie.
• 214 Kurt Tepperwein

•Zdrowie pochodzi z twojego wnętrza: intuicyjne odżywianie się


dla ciała, umysłu i duszy - spożywaj właściwą świadomość!
•Menedżer przyszłości to menedżer z intuicją.
W następnym rozdziale podaję szereg medytacji i ćwiczeń, które pomogą ci rozwinąć i wzmocnić
tkwiące w tobie uzdolnienia. Świadomie nie zestawiłem ćwiczeń tematycznie, by ułatwić ci sposób
postępowania w pracy z intuicją. Otwórz po prostu książkę na chybił trafił, a znajdziesz to dokładnie to,
czego w danej chwili potrzebujesz. Roznieć iskrę bożą w sobie. Życzę ci przy tym dużo radości i
sukcesów!

TRENING INTUICYJNYCH
MOCY

W
niniejszym rozdziale przygotowałem dla ciebie zestawienie kilku ćwiczeń, które pomogą ci
wzmocnić twoją intuicję. Sam szybko wyczujesz, kiedy i jakie ćwiczenie będzie ci potrzebne.
Może po prostu niech prowadzi cię twoja intuicja. Otwórz ten rozdział gdziekolwiek i rób
ćwiczenia, które tam znajdziesz.
216 Kurt Tepperwein

PRZYGOTOWANIA
OPTYMALNA, INDYWIDUALNA POSTAWA
Na początek chciałbym podać kilka ogólnych wskazówek do wykonywania ćwiczeń. Bazą wyjściową
do wielu ćwiczeń jest wygodna pozycja ciała. Najważniejsze jest to, byś się przy tym naprawdę czul
dobrze, mógł odprężyć umysł i rozluźnić mięśnie. Zadbaj o to, by ci nic nie przeszkadzało, nic nie
ograniczało. Rozluźnij więc wszystko, co cię opina, jak pasek, za ciasne spodnie i spódnice, krawaty itp.
Jeśli chcesz się położyć, dobrze byłoby wybrać miejsce ani zbyt miękkie, ani zbyt twarde. Ręce ułóż
swobodnie wzdłuż ciała, albo lekko na brzuchu. Ma to dodatkowo tę zaletę, że odczuwasz, czy twój
oddech jest prawidłowy. Zauważysz, że brzuch unosi się podczas wdechu, a opada podczas wydechu.
Powinieneś zwrócić uwagę również na odpowiednią temperaturę pomieszczenia. Pamiętaj, że podczas
leżenia czy siedzenia bez ruchu, możesz odczuwać chłód i dlatego dobrze byłoby przykryć się lekkim
kocem.
Jeśli chcesz się wyciszyć wewnętrznie, należy przynajmniej na początku zwrócić szczególną uwagę na
to, by ci nikt nie mógł przeszkadzać. Wyłącz dzwonek do drzwi i telefon, powiedz rodzinie, że chciałbyś,
aby ci nikt nie przeszkadzał. Także muzyka może przeszkadzać w wyciszeniu się, chyba że wybierzesz
muzykę medytacyjną. Przeszkadzać może także zbyt jasne światło. Wyłącz oświetlenie elektryczne i
przygotuj łagodne światło - może to być świeca lub lampka zapachowa z eterycznymi olejkami.
Oczy możesz zamknąć albo mieć otwarte -jak ci wygodniej. Może z biegiem czasu zmienią się twoje
odczucia i będziesz wolał medytować z otwartymi oczami. Dopuszczaj wszystko. Twoje każde we-
wnętrzne odczucie jest prawidłowe i dobre dla ciebie.
Nieważne, czy podczas ćwiczeń leżysz czy siedzisz, ważne byś zawsze zwracał uwagę na to, by
energia mogła swobodnie płynąć -
TRENING INTUICYJNYCH MOCY_________________________217

nie krzyżuj zatem rąk i nóg. Najważniejsze jest zawsze, być był w stanie rozluźnienia, który pozwala na
swobodny przepływ energii. Rozluźnij także mięśnie twarzy, mięśnie języka oraz szczęki. Usta otworzą
ci się przy tym same. A oto jeszcze kilka przykładów dla zachowania podczas ćwiczeń optymalnej
postawy:

Podczas ćwiczeń w pozycji leżącej


Kładę się wygodnie, całkowicie rozluźniam ręce i nogi, rozluźniam także język, który powinien
swobodnie leżeć w jamie ustnej. Całe ciało rozluźni się w takim stopniu, w jakim mi się to uda. Potem
obserwuję swój oddech. Nie zmieniam go, lecz tylko obserwuję. Następnie pozwalam, by oddech stał się
spokojniejszy, bardziej równomierny i głębszy - robię to tak długo, dopóki nie poczuję się jednością z
oddechem. Nie czuję już własnego ciała - czuję już tylko pole energii, absolutną błogość. Odpoczywam
wewnętrznie -w samym środku mojego dobrego samopoczucia.

Podczas ćwiczeń na siedząco


Siadam całkowicie wyprostowany, tak by plecy tworzyły możliwie jak najprostszą linię. W miarę
możliwości nie powinienem się opierać. Idealnie byłoby, gdyby kręgi kręgosłupa spoczywały jeden na
drugim. Teraz znajduję taką pozycję, przy której nie muszę „trzymać" głowy, przy której sama znajduje
odpowiednie dla siebie położenie. Ręce spoczywają lekko na udach lub na oparciach fotela. Całymi
stopami dotykam podłoża, nogi są rozluźnione, w lekkim rozkroku.
Teraz obserwuję swój oddech. Zaczynam pogłębiać oddech pionowo ku dołowi - każdy mój oddech
schodzi głębiej w dół, aż dojdzie do krzesła na którym siedzę. Naturalnie jest to w praktyce niemożliwe,
ale w chwili, gdy kieruję tam swój oddech, kieruję tam i swoją energię oddechu. Wzrasta we mnie
uczucie mocy i suwerenności. Przepełnia mnie niewiarygodne bezpieczeństwo - solidna baza, fundament
dla rozważnego i roztropnego działania.
Potem oddycham pionowo w górę - najpierw do głowy. Tam czuję energię oddechu w postaci chłodu
albo w formie płynu. Robię
218 Kurt Tepperwein

krok dalej i oddycham ponad głowę. Także to jest anatomicznie niemożliwe. Ale gdy mimo to tak robię,
kieruję energię oddechu ponad ciało do przestrzeni postrzegania mojej świadomości. Świadomie
odczuwam to „wolne miejsce od myśli" ponad głową, w mojej świadomości. Panuje tam absolutne
wyciszenie myśli, połączenie dla intuicji jest ciągle swobodne.
Oddychając równocześnie w dół i w górę, poszerzam swoją przestrzeń oddechu i tym samym swoją
świadomość. Teraz spróbuję zrobić to wszystko nie tylko na siedząco, lecz także na stojąco. I w ten
sposób znajdę swoją indywidualną, optymalną postawę na odbiór intuicji.
Poczuj się naprawdę dobrze! A wtedy będziesz mógł się odprężyć najlepiej, będziesz mógł lepiej
odbierać swój szósty zmysł - swoją intuicję. Zaproś intuicję do siebie, daj jej najlepsze zewnętrzne i
wewnętrzne przesłanki, by mogła być skuteczna. Teraz życzę dużo radości przy wykonywaniu podanych
poniżej ćwiczeń.

ĆWICZENIA
ZAINSTALOWANIE INTUICYJNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Jednym z najskuteczniejszych i być może najprostszym ćwiczeniem jest ćwiczenie z sygnalizacją
świetlną. Jest ono tak skuteczne, ponieważ prawie nikt nie ma problemu z wyobrażeniem sobie
sygnalizacji świetlnej. Jednakże i ta metoda wymaga stałego treningu, abyś rzeczywiście doświadczał
siebie, a nie pozostawał tylko na powierzchni.
Ćwiczenie to stanowi jedno z podstawowych ćwiczeń i dlatego powinieneś mu poświęcić dużo czasu.
Jak wskazuje tytuł ćwiczenia, chodzi o to, abyś zainstalował światła - sygnalizację świetlną, która w
każdej chwili wskaże ci, co jest dla ciebie właściwe:
TRENING INTUICYJNYCH MOCY_________________________219

•zielone: droga wolna


•żółte: uwaga, uwaga
•czerwone: stop - zagrożenie
Najlepiej, jeśli przygotujesz arkusz brystolu lub kartonu - możliwie jak największy. Kup farbę zieloną,
żółtą i czerwoną; powinieneś zwrócić przy tym uwagę na to, by farby były intensywne i błyszczące, a nie
pastelowe czy matowe.
Następnie namaluj na arkuszu trzy koła jedno pod drugim, wypełnij je odpowiednio kolorami tak, jak
na sygnalizacji świetlnej. Byłoby idealnie, gdybyś mógł swój rysunek przyczepić do ściany w miejscu,
gdzie najczęściej przebywasz, albo obok którego często przechodzisz, np. w przedpokoju lub w gabinecie.
Usiądź przed rysunkiem, oddychaj spokojnie i głęboko, wycisz się.
Możesz też wyobrazić sobie, że sam wykonujesz sygnalizację świetlną z blachy i szkła. Zacznij od
samego początku, mianowicie od zakupu potrzebnych rzeczy. Wyobraź sobie, jak wykonujesz
poszczególne części i łączysz je ze sobą i jak krok po kroku powstaje twoja sygnalizacja świetlna. Potem
wkręć żarówki i podłącz sygnalizację świetlną do swojego wyimaginowanego obwodu prądu. Sprawdź,
czy wszystkie żarówki się palą i włącz poszczególne kolory. W przeciwieństwie do sygnalizacji świetlnej
w ruchu ulicznym, takiej jaką znamy, możesz w swojej sygnalizacji włączyć wszystkie kolory naraz.
Wypróbuj to! Możesz także włączyć jednocześnie kolor czerwony z zielonym -możesz kombinować tak,
jak chcesz. Nawet jeśli jest to w rzeczywistości niemożliwe, to dla twojej intuicji taka kombinacja jest
wskazana. Rozświetlaj poszczególne kolory tak jasno, byś wiedział dokładnie, które światło właśnie się
zaświeciło.
Jeśli twoja sygnalizacja działa bezbłędnie, to zadaj sobie pytanie, na które odpowiedź już znasz.
Możesz stwierdzić: „Mam 17 lat", chociaż być może jesteś dużo starszy. Teraz zwróć uwagę na to, które
światło w twojej sygnalizacji się zapali. Możesz równie dobrze stwierdzić: „Sprezentuję komuś swój
dom" i, być może, zapali się teraz zielone światło. Twoja intuicja zareaguje tak, ponieważ ma na wzglę-
dzie twój rozwój i nie podziela typowych dla „ja" myśli o posiadaniu.
220 Kurt Tepperwein

Naucz się poznawać energetyczne różnice poszczególnych kolorów. Skieruj swoją świadomość na
kolor zielony. Zatop się całkowicie w tym kolorze. Z tym kolorem związane są tylko pozytywne
skojarzenia. Zielone światło oznacza „droga wolna" i informuje, że wszystko jest w porządku - możesz
śmiało udać się w drogę, bezpiecznie przejść przez ulicę i od razu robić to, co zamierzasz. Ale zielony w
połączeniu z czerwonym mógłby także oznaczać: „Decyzja jest generalnie w porządku, ale nie poleca się
wprowadzać jej w czyn w tej chwili".
Jeśli widzisz jasno i jednoznacznie kolor zielony, to poddaj się całkowicie uczuciu, że „wszystko jest w
porządku". Odczuj w sobie głęboką pewność, która ci wyraźnie wskazuje, że jest to twoja droga.
Co jeszcze w sobie odczuwasz? Czy wsłuchujesz się w siebie? Czy odczuwasz jak wzrasta w tobie
uczucie zaufania, głębokiej pewności, że wszystko - takie jak jest -jest dobre i właściwe? Czy czujesz się
dobrze?
Pozwól, by to uczucie zagłębiło się w tobie. Podczas oddziaływania na ciebie koloru zielonego
odczuwasz w sobie głębokie zadowolenie i absolutną pewność. Gdy twoja intuicja pokazuje ci zielone
światło - daje ci wolną drogę - to wiesz, że wszystko jest dobre i właściwe.
Następnie skieruj uwagę na kolor żółty. Kolor żółty zwraca naszą uwagę na to, że powinniśmy być
ostrożni, daje nam bowiem ciche ostrzeżenie i mówi: bądź ostrożny - opuszczasz bezpieczną drogę.
Skieruj swój wzrok na żółte światło swojej sygnalizacji, skoncentruj swoją świadomość na kolorze
żółtym. Czy czujesz, że całkowita pewność w tobie ustępuje uczuciu czujności? Zwróć uwagę na to, że
coś się w tobie dzieje, coś się zmienia.
Czy wsłuchujesz się w siebie? Czy uważnie obserwujesz zmianę odczuć w sobie? Co one ci mówią?
Nie śpiesz się. Liczy się w tej chwili tylko kolor żółty i związane z nim skojarzenia. Pogłębiaj swoje
wrażenia. Żółte światło może pojawić się również w połączeniu z czerwonym, a to oznacza: Uwaga,
TRENING INTUICYJNYCH MOCY_____________________221

niebezpiecznie", albo w połączeniu z zielonym: „Generalnie wszystko jest w porządku, ale mimo
to należy zachować ostrożność".
A teraz przechodzimy do koloru czerwonego. Przypomnij sobie prawdziwą sygnalizację
świetlną, zmienia się kolor żółty na czerwony. Co robisz? Naciskasz na pedał hamulca w swoim
samochodzie. Podobne odczucie powstaje w tobie, gdy patrzysz na kolor czerwony przy
intuicyjnej sygnalizacji świetlnej.
Skieruj całą swoją świadomość na kolor czerwony. Czy rozpoznajesz znak STOP, ostrzeżenie,
zakaz? Im dłużej obserwujesz czerwone światło, tym głębiej zakotwicza się w tobie odczucie, że
w żadnym wypadku nie jest to twoja droga. Być może usłyszysz nawet wyraźnie swój
wewnętrzny głos, który mówi „Me".
Obserwuj dokładnie poszczególne kolory, pozwól napływać wizjom i dobrze zakoduj w sobie
te odczucia, które powstają podczas oglądania poszczególnych kolorów. Na początku powinieneś
poświęcić każdemu kolorowi co najmniej 10 minut. Po kilku dniach ćwiczeń stwierdzisz, że
powstają w tobie natychmiast odpowiednie skojarzenia, wyraźne wizje. Wtedy przyspiesz tempo,
szybciej przełączaj się z jednego koloru na drugi.
Zaniechaj myślenia w schemacie czarno-białym, lecz zostaw przestrzeń dla intuicji, dla
rozmaitych odcieni kolorów, które zaczynają się płomienną bielą, przez biały, kremowy, beżowy,
antracytowy, aż do głębokiej czerni. Możliwy jest także jasnopopielaty z białym. Nie patrz na
życie tylko z jednej, jedynej perspektywy.
A teraz przechodzimy do praktyki: pytaj swoją intuicję poprzez sygnalizację świetlną, którą
właśnie w sobie zainstalowałeś. Zanim podejmiesz jakąś decyzję, zapytaj intuicję. Odpowiedź
uzyskasz właśnie od sygnalizacji świetlnej. Zacznij od prostych spraw, np. zapytaj, co masz
kupić do jedzenia.
Pójdź do supermarketu. Jeśli przy stoisku z jarzynami zobaczysz zielone światło, to pytaj dalej.
Co się dzieje przy poszczególnych warzywach? Który kolor zapala się, gdy oglądasz pomidory
lub bierzesz je do ręki? Pozwól się po prostu prowadzić. W ten sposób zestawisz nie tylko
posiłek smaczny, lecz także zdrowy. Załóżmy, że
222 Kurt Tepperwein

szukasz nowej posady. Przeglądasz gazetę i wśród ogłoszeń znajdujesz ofertę, która ci odpowiada, i do
której masz także odpowiednie przygotowanie. Co na to twoja intuicja?
Skup się na tym ogłoszeniu, niech na ciebie oddziałuje, odsuń całkowicie myślenie. Masz dobre
odczucie, ale nagle zapala się w tobie całkiem wyraźnie żółte światło. W takim wypadku możesz
oświetlić poszczególne punkty dokładniej. Skieruj swoją świadomość na:
•firmę
•przyszłych współpracowników
•atmosferę w miejscu pracy
•aspekty socjalne
•możliwość awansu
•szefa itp.
Przy których punktach widzisz kolor zielony, a przy których czerwony? Zawsze możesz pytać swoją
sygnalizację, zawsze ci odpowie. Pytaj w każdej sytuacji, nawet o drobiazgi: „Od kogo dostanę dzisiaj
list, kogo spotkam dzisiaj (przypadkiem) w mieście, od kogo dostanę następne zlecenie?"
Twoja intuicyjna sygnalizacja świetlna może się nagle zapalić, chociaż wcale nie zadajesz pytania. Gdy
myślisz o określonej sprawie, twoja sygnalizacja może się nagle wyraźnie zapalić, może pojawić się przed
twoim wewnętrznym okiem. Jest to prawdopodobnie nawet najważniejsza funkcja intuicyjnej sygnalizacji
świetlnej.
Im więcej masz doświadczenia, tym pewniej działa twoja sygnalizacja. Intuicja i tak zawsze działa
pewnie, lecz my musimy ćwiczyć niezawodne postrzeganie intuicji, a wtedy sygnalizacja stanie się w
twoim życiu instrumentem, z którego już nie zechcesz zrezygnować.

OD INTUICJI DO SUPERINTUICJI
Jeśli ćwiczysz swoją intuicję, to po pewnym czasie nie będziesz już musiał zadawać pojedynczych
pytań, lecz będziesz prowadzony
TRENING INTUICYJNYCH MOCY 223

„wewnętrzną pewnością", która ze swej natury jest wolna od pomyłek. Odnosi się to do wszystkich
dziedzin życia, a szczególnie do prognozowania przyszłości oraz rozwoju wydarzeń.

AKTYWIZACJA PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGOWEJ

By lepiej usprawnić współpracę obu półkul mózgu, możesz robić następujące ćwiczenie:
Stań w pozycji wyprostowanej, wyciągnij ręce w bok, kierując wnętrze dłoni ku górze. Teraz sobie
wyobraź, że w prawej ręce trzymasz prawą półkulę, a w lewej - półkulę lewą. Zamknij oczy i powiedz na
głos pytanie lub cel, równocześnie zbliżając ku sobie obie ręce do przodu. Za pomocą tego ruchu łączysz
obie półkule.
Ruchy wykonuj bardzo spokojnie i świadomie. Wnętrza dłoni dotykają się. Teraz składasz dłonie i
mocno przyciskasz obie wewnętrzne powierzchnie. W ten sposób połączą się obie półkule. Twoja intuicja
i umysł współpracują.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Tylko ten, kto ma cel, może do niego dojść. Dlatego też ważne jest, abyś od czasu do czasu rzucił
okiem w przyszłość.
Usiądź w wygodnym, spokojnym miejscu, połóż obok siebie ołówek i kartkę papieru. Zamknij oczy,
oddychaj spokojnie i głęboko. Brzuch powinien się przy tym powoli unosić i opadać. Kiedy się
całkowicie wyciszysz, zadaj sobie pytanie: „Jak sobie wyobrażam swoją przyszłość?" Zwracaj uwagę nie
tylko na to, co widzisz, lecz także na to co i jak czujesz.
Skieruj uwagę na swoją osobistą przyszłość. Jak sobie wyobrażasz swoje życie prywatne i erotyczne?
Jak wyobrażasz sobie swoje zdrowie, przyjaciół, zawód lub hobby?
Jak się czujesz, gdy sobie to wyobrażasz? Jakie konkretne wizje powstają przed twoim duchowym
okiem, co przy tym czujesz, jakie
224 Kurt Tepperwein

nachodzą cię myśli? Bądź tylko cichym obserwatorem, postrzegaj wszystko, ale żadnej myśli nie
zatrzymuj na dłużej. Bądź wobec siebie całkowicie szczery. Zaakceptuj to, co widzisz i czujesz. Z reguły
mamy do czynienia ze sprzecznymi wizjami, które wypływają z podświadomości, mogą to być zarówno
obrazy pozytywne, jak i negatywne. Pozwól, by się wszystko działo samo, przyjmuj po prostu to, co
przychodzi. Wszystko jest dobrze tak, jak jest.
Rozszerz teraz swoje wyobrażenia na swoje środowisko, na kraj, w którym mieszkasz, na cały świat, na
przyszłość ludzkości. Pozwól, by wszystkie wizje przepływały, a myślom i odczuciom pozwól, by na
ciebie oddziaływały - a ty bądź tylko obserwatorem. Także przy tej wizualizacji bądź wobec siebie
całkowicie szczery. Przyjmuj sprzeczności, a elementom negatywnym pozwól odejść.
Jeśli odniesiesz wrażenie, że wizja przyszłości jest dla ciebie zamknięta, możesz otworzyć oczy. Może
chciałbyś teraz spisać ważniejsze punkty wizji przyszłości. Swoje obrazy możesz opisać, możesz je także
namalować, najlepiej na kolorowo. Jeśli jednak nie odczuwasz takiej potrzeby, to też dobrze.
ZMIENIĆ ŚWIADOMOŚĆ

Możesz zmienić swoją świadomość bardzo prostymi środkami. Nie potrzebne są żadne kosztowne
pomoce medytacyjne - wystarczy zwykła kartka papieru. Narysuj spiralę o około 7 zwojach. Jej średnica
powinna wynosić około 5 centymetrów. Usiądź teraz wygodnie i skoncentruj się na kartce papieru.
Widzisz tylko tę kartkę papieru i nic więcej. Patrz tak przez około 5 minut. Wyłącz myślenie, na ile ci się
to uda. Do niczego się jednak nie zmuszaj. Patrz tylko na spiralę, a myśli niech przepływają - jak chmury
na niebie. Potem zauważysz, jak dokonuje się w tobie zmiana. Gdy patrzysz tylko na spiralę, uzyskujesz
dostęp do wymiaru poza nią. Opuszczasz ograniczoną przestrzeń i dochodzisz do przestrzeni poszerzonej
świadomości. Gdy robisz to ćwiczenie po raz pierwszy, możesz czuć się trochę nieswojo. Odczujesz
nieopisane uczucie dali i nie-
TRENING INTUICYJNYCH MOCY____________________225

skończoności, poczujesz się oswobodzony i wolny. Doznasz uczucia, jakbyś się unosił, a
przecież wiesz, że jesteś tu. Pozwól, by to uczucie oddziaływało na ciebie.
Po pięciu minutach zamknij oczy i odbieraj to, co czujesz, myślisz i słyszysz. Postrzegasz
obrazy, które teraz w tobie powstają. Możesz spokojnie znowu otworzyć oczy, jeśli tak wolisz.
To ćwiczenie pozwoli ci szybko dojść do stanu zmienionej świadomości. Wejdź w centrum
spirali i poprzez centrum spirali poza nią. Możesz przy tym doznać bardzo różnorodnych
doświadczeń, ale zawsze wartych poznania. Przyglądając się spirali, możesz odnieść wrażenie, że
się porusza - być może tylko jej zewnętrzne zwoje, albo tylko wewnątrz, albo też w formie
falowania. Możliwe, że odczujesz całkowite rozluźnienie albo też gęsią skórkę. Gdy zamkniesz
oczy, to być może usłyszysz szmery, zobaczysz kolory. Wszystkie te zjawiska i odczucia
wynikają z tego, że umiesz już odbierać elementy będące poza twoją „normalną" świadomością.
Ponieważ na ogól nie kierujesz swojej świadomości na te elementy, na co dzień ich nie
spostrzegasz.
Co przeżywasz podczas tego ćwiczenia? Notuj swoje doświadczenia!
Jeśli nie przeżywasz niczego, musisz więcej ćwiczyć. Jeśli przy tym zasypiasz, to znaczy, że
jesteś przemęczony i potrzebujesz więcej snu.
Aby utrzymać swoje zdolności, konieczny jest ciągły trening. Wszystko, czego potrzebujesz,
jest w tobie. Wystarczy, że włączysz intuicję, swój wewnętrzny ekran.

JASNOWIDZĄCY ODBIÓR OBRAZÓW


Rozluźnij się, znajdź wygodne miejsce, zamknij oczy. Już w chwili zamykania oczu wyraźnie
odczujesz zmianę. Dzieje się to w chwili, gdy swój wzrok kierujesz z zewnątrz do wewnątrz.
Skieruj swoją uwagę na wewnętrzne widzenie - na widzenie me-diumiczne.
226 Kurt Tepperwein

Pozostań w tym stanie i obserwuj, jakie powstają teraz w tobie obrazy, wyobrażenia i
odczucia. Uświadom sobie, że znajdujesz się w stanie poszerzonej świadomości. Obserwuj to
uczucie. Obserwuj, co się dzieje.
Napisz teraz nazwiska 5 osób, które znasz. Ponownie zamknij oczy i wyobrażaj sobie każdą
osobę z osobna. Postrzegaj ponadzmy-stowym zakresem widzenia. Obserwuj obrazy lub
wyobrażenia, uczucia, myśli i wiedzę - krótko mówiąc, wszystko, co odczuwasz w głębokich
warstwach umysłu, kiedy myślisz o poszczególnych osobach.
Otwórz się na każdy rodzaj jasnowidzenia. Możesz odebrać albo jakieś odczucie albo tylko
kolor, obraz albo zdania, albo też kombinację różnych elementów. Zwróć uwagę na swoje
odczucia, kiedy zobaczysz wydarzenie obecne lub przyszłe.
Nie powinieneś swoich wrażeń analizować, lecz tylko je zapamiętać. Jeśli masz ochotę, to
możesz je również zanotować.
W ten sposób postępuj z każdym nazwiskiem. Dopiero potem analizuj każdy poszczególny
obraz, każdą zapisaną uwagę odnośnie tych osób. Jakich informacji udzielają te obrazy o osobie,
o stosunku do tego człowieka? Jakie otrzymałeś wskazówki odnośnie dalszych kontaktów z tą
osobą?

Nadaj każdemu dniu określone motto, Codziennie wyznaczaj sobie jakiś cel.

Odpręż się. Skoncentruj się na wyobrażeniu sobie danego dnia. Znajdując się w stanie
ponadzmysłowego postrzegania, nie powinieneś próbować analizować swoich wrażeń. Przyjmuj
tylko do wiadomości obrazy i wyobrażenia. Dopiero gdy zakończysz to ćwiczenie, możesz
zabrać się do ich analizowania. Co ten obraz oznacza dla ciebie? Czy zawiera nowe poznanie,
inne pojmowanie? Czy miałeś trudności z medialnym postrzeganiem?
Jeśli tak, to przenieś swoje centrum postrzegania do środka głowy - siedziby Trzeciego Oka.
TRENING INTUICYJNYCH MOCY____________________227

INTUICJA Z WAHADEŁKIEM
Kup sobie takie wahadełko, które ci najbardziej odpowiada, które ci „pasuje". Może być wykonane z
kryształu górskiego, bursztynu lub innego kamienia. Zanim je nabędziesz, potrzymaj chwilę w ręku, od-
czuj, czy jest odpowiednie i harmonizuje z tobą. Nie odbieraj wrażeń umysłem. Sprawdź, czy dotykając
wahadełko, dobrze się przy tym czujesz, czy odczuwasz w sobie energię czy też zupełnie nic. Możesz
także wykonać wahadełko samodzielnie, zawieszając na nitce dowolny przedmiot, np. medalion,
pierścionek, klucz. Nie wahadełko jako takie jest tu decydujące, decydująca jest twoja intuicja, która
doprowadza je do wahań. Wskazówka zegarka nie wie, która jest godzina, a mimo to wskazuje czas.
Podobnie wahadełko nie decyduje, nie ma swojego zdania i nic nie może powiedzieć - jest jedynie
widocznym fizycznie wyrazem twojej intuicji. Twoja własna intuicyjna moc, która wyzwala w tobie
energię, przyczynia się do widocznych ruchów wahadełka. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy
twoja świadomość przepełniona jest pytaniem, które zadajesz, bo tylko wtedy energia może swobodnie
przepływać. Odczuwaj świadomie, jak przepełnia cię energia, jak jesteś nią naładowany. Takie
energetyczne napięcie uwidacznia się poprzez reakcje mięśni i może być zmierzone. Wypróbuj to!
Trzymaj wahadełko spokojnie, ujmując nitkę między kciukiem a palcem wskazującym. Koncentruj się
całkowicie na wahadełku.
Na początku zapytaj: „Jaki ruch oznacza tak, a jaki niel
Następnie przepełnij się pytaniem, które zechcesz zadać. Ważne jest, abyś pytanie sformułował
precyzyjnie, abyś plastycznie wyobraził sobie treść pytania, tak jak podczas snu na jawie. Jeśli masz na
przykład zamiar podjąć się jakiegoś zadania, to wyobraź sobie dokładnie tę czynność. Zobacz bardzo
wyraźnie, w jaki sposób wykonujesz to zadanie. Wypełnij całe swoje jestestwo, całą swoją świadomość
treścią pytania: „Czy powinienem podjąć się tego zadania?" Powtarzaj to pytanie tak długo, póki
wahadełko nie zacznie się poruszać. Możesz oczywiście zadawać tylko takie pytania, na które można
jednoznacznie odpowiedzieć tak albo nie. Sprawdź, czy to
228 Kurt Tepperwein

na pewno intuicja „odpowiada" na twoje pytania. Nie próbuj się włączać, nie wymuszaj niczego. Bądź
chłonny!
Być może będziesz miał wątpliwości. Być może będziesz sądził, że niczym nie manipuluje się łatwiej
niż wahadełkiem. Może się tak zdarzyć, gdy poruszysz ręką. Ale jeśli rzeczywiście pozwolisz działać
swojej intuicji, tym, co do ciebie przemawia, nie jest wahadełko. Decyduje tu to, że rozluźniasz swój
umysł i dopuszczasz do głosu swoją intuicję. Skoncentruj świadomość w całości na pytaniu. Odczujesz,
że wyzwala się w tobie energia, której nie możesz kontrolować i na którą nie masz wpływu.
Aby móc to ćwiczenie przeprowadzić właściwie, konieczna jest cierpliwość, której brakuje wielu
ludziom. U niektórych ludzi przełom następuje szybko, u innych natomiast stopniowo. Gdy poczujesz
swoją intuicję tak naprawdę, to będziesz wiedział, że wahadełko samo się nie porusza, lecz jest
wprowadzane w ruch. Możesz to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Zadaj jakieś nonsensowne pytanie,
np.: „Czy Niemcy leżą nad równikiem?" Odpowiedź na pewno cię przekona. Wyczuj dokładnie energię w
swoim ciele.
Możesz wyraźnie odczuć napięcie energetyczne, gdy spróbujesz przeciwstawić się tej energii.
Odczujesz moc i będziesz wiedział, że nie masz na to żadnego wpływu. Jest to bowiem moc, której nie
możesz kontrolować ani umysłem, ani wolą. Jest to twoja Jaźń, które do ciebie przemawia.

„WCHODZIĆ" W INNEGO CZŁOWIEKA

Chcesz wiedzieć, co myśli twoja przyjaciółka, co czuje, co się w niej dzieje, co ją gnębi? Wykonaj
wspólnie z nią następujące ćwiczenie. Na początku należy wykonywać to ćwiczenie zawsze wspólnie z
osobą, w którą chcesz „wejść". Ćwicząc, będziesz mógł po jakimś czasie czytać w myślach osób
nieobecnych.
Wyobraź sobie plastycznie, że to ty jesteś tą osobą, w którą masz wejść. Przyjmij tożsamość tej osoby i
powiedz głośno: „Jestem Jan Kowalski, jestem maklerem, jestem żonaty, mam dwoje dzieci.
TRENING INTUICYJNYCH MOCY 229

Mieszkam w..." Potem mów wszystko, co dla Jana Kowalskiego jest ważne, np.: „Wolałbym pracować
jako sprzedawca samochodów... Mam problemy ze zdrowiem. Przyczyną tego jest..."
Twój partner - właściwy Jan Kowalski - może ci zadawać odpowiednie pytania: „Dlaczego wolałbyś
wykonywać ten zawód? Co muszę zrobić, aby odzyskać zdrowie?"
Potem wymieńcie się rolami i zobaczcie, czego Jan Kowalski dowiedział się o tobie.

Ćwiczenie - zadawanie prostych pytań


W ten sposób możesz trenować swoją intuicję wszędzie. Zadawaj sobie zawsze pytania:
•Kto przyjdzie?
•Kiedy przybędzie?
•W jaki sposób się zjawi?
•Dlaczego mnie odwiedzi?
Albo:
•Kto mówi?
•Co mówi?
•Jak mówi?
•Dlaczego mówi?
Łatwiej wykonuje się ćwiczenia w określonym, stałym i pewnym miejscu, do którego zawsze możesz się udać, w
którym czujesz się
dobrze, w którym możesz się odprężyć i rozluźnić, w którym możesz
marzyć. W ten sposób stwarzasz dla siebie gmach, przestrzeń dla
swojej intuicji. Możesz się tam udać, kiedy tylko chcesz. Można,tak
jak w każdym mieszkaniu, zrobić to i owo, można je upiększyć lub
ulepszyć. Twoim miejscem intuicji jest twój świat wewnętrzy,prze
strzeń, w której może się rozwinąć twoja prawdziwa Jażń. Możesz '
się tam zawsze udać, by zaczerpnąć moc, ożywić twórcze pomysły rozwiązać problemy i by lepiej poznać samego
siebie. Za każdym razem, gdy udajesz się do swojego intuicyjnego pomieszczenia zauważysz coś innego,
spostrzeżesz jakąś zmianę. Jest to ta zmiana, która zaszła w tobie.
230 Kurt Tepperwein

UDAJ SIĘ W PODRÓŻ DO „INTUICYJNEGO


POMIESZCZENIA"
Wyobraź sobie, że jest gdzieś miejsce z twoim osobistym intuicyjnym pomieszczeniem. Znajdź
odpowiednie miejsce - tam, gdzie panuje pokój, na lądzie, nad morzem, na wzgórzu lub w mieście. Czy
miejsce to powinno być gdzieś w tropikach, czy wolisz raczej nasze zmieniające się cztery pory roku?
Możesz wybrać miejsce, które znasz osobiście, lub miejsce znane ci z opowiadań i opisów.
Może to być także miejsce wybrane przez twoją fantazji. Ważne, by wszystko harmonizowało.
Potem zastanów się nad swoim domem czy mieszkaniem. Czy chciałbyś mieć ogród, czy balkon, czy
lubisz rośliny, kolorowe kwiaty? Równie dobrze możesz wybrać tylko jedno pomieszczenie. Wyobraź je
sobie bardzo dokładnie. Jaki jest jego metraż, jak pokój jest podzielony? Jak go urządzasz? Jakie
wybierasz meble, jakie kolory? Czy znajdują się tam rzeczywiście przedmioty, które lubisz, którymi
zawsze chcesz być otoczony? Nie spiesz się. Domu nie zbuduje się w ciągu kilku godzin. Poświęć trochę
czasu i spokoju na urządzenie swojego intuicyjnego pomieszczenia. Wszystko musi harmonizować:
atmosfera, położenie, wyposażenie, emanacja...
Potem zdecyduj, co chcesz wziąć ze sobą do swojego pomieszczenia - które przedmioty potrzebne na
co dzień, jak książki, obrazy, kasety z muzyką itp. Zastanów się spokojnie, czego potrzebujesz i czego
naprawdę chcesz. Co ci będzie potrzebne, by cały czas czuć się rzeczywiście dobrze? Jak chciałbyś
spędzić czas?
Wyobraź sobie swoje biurko, swój ulubiony fotel, miejsce na balkonie, skąd będziesz mógł spoglądać
w dal. Usłysz śpiewające ptaki, szum morza...
Zobacz siebie w swoim intuicyjnym pomieszczeniu, poczuj bezpieczeństwo, pokój i harmonię. Wiesz,
że zawsze możesz udać się do tego pomieszczenia, gdy tylko odczujesz taką potrzebę.
Zrób spis rzeczy, których nie chcesz wziąć ze sobą do swojego
intuicyjnego pomieszczenia. Wszystko, co cię obciąża, co nie spra-
?
TRENING INTUICYJNYCH MOCY 231

Swia ci radości, co cię przytłacza i ogranicza - wszystko to zostaw poza intuicyjnym


pomieszczeniem.
Zrób wszystko, aby swoje pomieszczenie urządzić w sposób dla ciebie doskonały. Popuść
wodze swojej fantazji. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe dla ciebie. Czy czujesz
zmiany, jakie w tobie zachodzą?
PRZYSZŁOŚĆ - SENNE MARZENIE?
Ćwiczenie to wykonuj ze swoim partnerem lub przyjacielem. Powiedz swojemu partnerowi,
że opowiesz mu teraz historię o jego życiu obecnym i o jego przyszłości. Zadaniem partnera
będzie interpretacja tej historii.
Niech przed twoim wewnętrznym okiem powstaje po prostu obraz - mieszanina wizji, fantazji
i intuicji. Teraz zamieńcie się rolami. Słuchaj świadomie i intuicyjnie historii o własnym
aktualnym życiu i o swojej przyszłości z perspektywy swojego partnera. - Co możesz rozpoznać?
Alternatywa: podajesz partnerowi początek określonej sytuacji, którą on potem powinien
rozwinąć i opowiedzieć. Zwracaj uwagę na uczucia, które powstają w tobie przy opisie
poszczególnych wydarzeń. Które wypowiedzi wywołują w tobie szczególnie dobre
samopoczucie?

MENTALNE PRZEŻYWANIE PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ


Wyobraź sobie, że ćwiczysz intuicyjne postrzeganie. Zobacz siebie bardzo wyraźnie, jak
kierujesz swoją świadomość na określoną rzecz, jak jesteś przepełniony tym zadaniem. Czy to
odczuwasz?
Widzisz, że ci to dobrze wychodzi. „Widzisz", że „widzisz" rzeczy właściwie. Słyszysz, jak
inni ludzie cię chwalą. „Czujesz" energię, wibrację innej osoby, rzeczy. „Doświadczasz", jaki
sposób postrzegania może być dla ciebie najlepszy.
232 Kurt Tepperwein

Przyjmujesz spokojnie wszystko, co na ciebie oddziałuje: widzenie - słyszenie - odczuwanie


energii - przeżywanie.
Powtarzaj to ćwiczenie tak długo, dopóki nie osiągniesz upragnionej pewności w intuicyjnym
postrzeganiu. Może będzie ci łatwiej przeżywać jakąś konkretną przyszłą sytuację?
Chciałbyś, aby osoba, którą poznałeś na wczasach, zadzwoniła do ciebie i zaprosiła na herbatę.
Odpręż się, skieruj swoją świadomość całkowicie na tę osobę. Zobacz ją wyraźnie przed swoim
wewnętrznym okiem. A teraz przypomnij ją sobie i sprawdź, czy stworzony obraz się zgadza.
•Wejrzyj w siebie. Czy wszystko harmonizuje, czy wszystko jest
odpowiednie?
•Czy słyszysz, jak dzwoni telefon?
•Czy słyszysz głos?
•Co słyszysz?
•Czy zgadza się to, co słyszysz?
•Czy wsłuchujesz się głęboko w siebie?
•Co czujesz?
•Czy czujesz energię? Czy obraz, głos i uczucie harmonizują ze
sobą?
•Czy wszystko do siebie pasuje?
•Czy wszystko to, co widzisz, słyszysz i czujesz harmonizuje ze
sobą?
•Czy twoje wyobrażenie żyje?
Uwolnij się od myślenia i tylko przeżywaj. Przeżywaj tę sytuację jasno i wyraźnie, odczuwaj
radość, która cię ogarnia, gdy słyszysz przez telefon oczekiwany głos. Żyj tą wyobraźnią.
Twoja intuicja udziela ci właściwych informacji. Jeśli obraz, który sobie wytworzyłeś, będzie
właściwy, to osoba, na telefon której czekasz, zadzwoni. Jeśli jednak czujesz, słyszysz lub wi-
dzisz niewłaściwie, to obraz będzie zakłócony. Twoja intuicja chce cię poinformować, że coś się
nie zgadza, że coś nie jest dla ciebie dobre.
TRENING INTUICYJNYCH MOCY 233

PRZEDSTAWIAĆ SIĘ, LECZ NIE REGULOWAĆ OBRAZU


By przeprowadzić to ćwiczenie, potrzebny ci będzie partner. Przedstawiasz się tej osobie.
Skup się całkowicie, dojdź rzeczywiście do świadomości, a potem zaprezentuj się.
Twój partner postrzega intuicyjnie, jaki jesteś - nie patrzy przy tym tylko na osobowość, lecz
na energię, aurę...
Zapisuje swoje wrażenia, nie interpretując ich: „Tak to odczuwam". Ty także nie próbuj
interpretować swoich wrażeń. Nie zatrzymuj tego, co postrzegasz, pozwól, by swobodnie
nadchodziło -nie spiesz się.
Sprawdź, czy jest w tobie określone wyobrażenie, osąd o partnerze. Sprawdź, co jest twoim
wyobrażeniem o partnerze, a co rzeczywiście intuicją.
Zharmonizujcie się wzajemnie - od serca do serca. Każdy z was spisuje swoje wrażenia i w
prezencie przekazuje je potem sobie nawzajem w postaci zapisanego słowa.
Podczas tego ćwiczenia postrzegasz: czego ja potrzebuję - czego potrzebuje mój partner? Jak
możemy zrealizować to, co właśnie poznaliśmy? To ćwiczenie pomaga uzyskać wgląd w inną
osobę i buduje zaufanie.

MEDYTACJA
Zamknij oczy, oddychaj spokojnie i równomiernie. Potem wyobraź sobie, że uwalniasz
wszystko, co cię jeszcze oddziela od intuicji, co stoi jeszcze na przeszkodzie, by intuicja mogła
działać. Z każdym oddechem wdychaj wszechświatową moc życia. W ten sposób zbliżasz się do
siebie coraz bardziej. Odchodzisz od starego sposobu życia i zaczynasz żyć w całkowicie nowym
świecie.
Nagle jesteś w bezpośrednim kontakcie ze swoją intuicją. Wsłuchujesz się w siebie, rozumiesz
i wiesz, co intuicja chce ci powie-
234 Kurt Tepperwein

dzieć. Niech wszystko będzie żywe, ty zaś czuj, że to się zgadza. Odczuj, że tak ma właśnie być.
Uświadom sobie następnie, jakie możliwości oferuje ci od tej chwili twoja intuicja. Przeżywaj
świadomie każdą poszczególną sytuację w swoim życiu. Doświadczaj swojej przebudzonej intuicji,
pozwalaj, by intuicja wzbogacała cale twoje życie.

UŚCISK DŁONI - ODBIÓR INTUICYJNY

Podaj komuś dłoń. Uścisk dłoni nie powinien być ani dłuższy, ani krótszy niż zwykle. Zaraz potem
uświadom sobie swoje wrażenie. Jak odebrałeś tę osobę? Jak się czuje, jaką ma energię? Porozmawiaj na
ten temat z partnerem, sprawdź, czy twoje spostrzeżenia były trafne.
Powtórz to ćwiczenie, ale tym razem przytrzymaj dłoń tak długo, jak chcesz. Pozwól, by energia
przepływała świadomie. Uświadom sobie wszystkie informacje, obrazy czy symbole, które w tobie po-
wstają podczas przepływu energii. Niech twój partner opowie o swoich wrażeniach.

PISANIE RĘKĄ NIE DOMINUJĄCĄ

Napisz na kartce papieru pytanie ręką dominującą, a więc ręką, którą zawsze piszesz. Od razu napisz
odpowiedź drugą ręką, a więc nie dominującą. Przysporzy ci to z pewnością trudności i być może
poczujesz się jak uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej, który uczy się pisać. Zaskoczy cię jednak
skuteczność działania tej metody. Dzieje się tak, ponieważ umysł zajęty jest w tym momencie tą
niezwykłą metodą pisania i całkowicie koncentruje się na tej czynności. Dzięki temu kanał dla właściwej,
prawdziwej informacji pozostaje wolny.
W ten sposób możesz także intuicyjnie kończyć rozpoczęte zdania. Zacznij pisać zdanie ręką
dominującą, a dokończ ręką nie dominującą. Przykłady:
TRENING INTUICYJNYCH MOCY_________________________235

•Nie odnosiłem dotąd dużych sukcesów, ponieważ...


•Moje zdrowie nie jest najlepsze, ponieważ...
•W moim partnerstwie nie ma harmonii, ponieważ...

PSYCHICZNY RADAR

Wybierz jakąś osobę, roślinę lub rzecz i wskaż ją palcem wskazującym wyciągniętej ręki. Odczuj
świadomie obecność tego celu, jego odległość, wibrację i energię.
Zamknij teraz oczy i obracaj się w kółko - w prawo i w lewo, tak abyś stracił orientację; zatrzymaj się.
Chodzi teraz o to, abyś „odczuł", gdzie i w jakiej odległości znajduje się twój cel.
Gdy już „wyczujesz", gdzie jest twój cel, otwórz oczy i sprawdź, czy dobrze odgadłeś. Jeśli nie trafiłeś,
to zbadaj, jaka energia wprowadziła cię w błąd. Sprawdź, dlaczego tak się stało. Sprawdź różne energie.
Następnie powtórz ćwiczenie jeszcze raz.
Gdy już dobrze zainstalujesz swój psychiczny radar, możesz zamknąć oczy i wyczuć kierunek, którego
przedtem nie widziałeś. „Odczuj" teraz, co się tam znajduje - najpierw blisko, potem w dalszej odległości.
Ćwicz tak długo, póki nie nauczysz się „widzieć" przy zamkniętych oczach.
Możesz przeprowadzać to ćwiczenie w coraz to nowych wariantach, w zależności od twoich
indywidualnych pytań. Jeśli postrzegasz właściwie, jeśli jesteś otwarty na intuicję, to będziesz początko-
wo jeszcze zaskoczony zmianami, jakie zachodzą w twoim życiu.
Jednak z czasem będzie dla ciebie całkiem normalne i naturalne to, że możesz przekraczać granice, że
„widzisz" więcej niż inni ludzie, że rzeczywiście potrafisz rozumieć i widzisz prawdę ukrytą poza tak
zwana rzeczywistością. Masz w sobie wszystko, by być naprawdę szczęśliwym i spełnionym.

Roznieć w swoim wnętrzu iskrę bożą! •


236 Kurt Tepperwein

ŻYCIE W OBECNOŚCI DUCHA


Po pierwsze powinienem uświadomić sobie, kim naprawdę jestem, mianowicie duchem, czystą
świadomością. Każda inna identyfikacja jest złudzeniem.
Po drugie muszę zdać sobie sprawę, że mogę żyć tylko tu i teraz. Jestem doskonałym wyrazem i
niepodzielną częścią własnej duszy. Teraźniejszość oznacza być obecnym, obecnym rzeczywiście tutaj,
tutaj i teraz, całkowicie. Jestem dzięki identyfikacji.
Wszystko jest energią i istnieje tylko ta jedna energia, która przyjmuje różne formy przez zmianę
wibracji. Ja także jestem tą energią. A więc ja jestem tą jedną energią.
Wszystko inne jest iluzją. Jestem duchem. Czuję i przeżywam siebie jako ducha. Moje ciało jest w tym
duchu.
Odbieram indywidualność ducha jako swoje ja. Przeżywam swój własny, indywidualny sposób bycia
tym właśnie duchem.
Uświadamiam sobie tego ducha i opisuję go. Aby ją opisać, muszę ją postrzegać. Automatycznie więc
wchodzę do Teraz i do postrzegania. Przestaję być obserwatorem i pojmuję, że jestem obserwowanym
duchem. Pozbywam się obserwatora i jestem obserwowanym. Wierzyłem, że jestem kimś, lecz ten ktoś
się rozpływa i teraz jestem tym, kim rzeczywiście jestem.
Teraz żyję w obecności ducha.
Odczuwam, co ja „duch" myślę, czuję, mówię, czynię. Żyję w absolutnej wolności. Jestem obecnym
duchem. Oto przybyłem do rzeczywistości, nie mogę już z niej wypaść. Mogę wypaść tylko z czegoś, w
co zwyczajnie wszedłem. Zwyczajnie mogę wejść tylko w coś, czym nie jestem.
Jestem duchem, zawsze byłem, zawsze będę. Nie próbuję już stać się nim lub nim nie być - rozwiewam
jedynie złudzenie, jakobym nie był duchem.
TRENING INTUICYJNYCH MOCY_________________________237

KROKI NA DRODZE DO INTUICJI


OTWORZYĆ WROTA ZMYSŁÓW
• Rozpoznać i usunąć przeszkody w swoich wyobrażeniach na te
mat intuicji.

SKUPIONE ODPRĘŻENIE
•Obserwować oddech, pozwolić: mi się samo oddycha.
•Siedem głębokich oddechów zaopatruje mózg w tlen - oddychać
w głąb - oddychać do mózgu - oddychać bokami.

BEZGRANICZNY SPOKÓJ
• Pozwalam mojemu ciału na całkowity bezruch.

UAKTYWNIĆ DUCHOWY MONITOR

•Przeżyć dzisiejszy dzień raz jeszcze.


•Odbyć podróż w świat fantazji.

WYTWORZYĆ MYŚLOWĄ CISZĘ


•Koncentruję dużą ilość myśli na jednym punkcie.
•Obserwuję oddech i pozwalam na wszystko.

UAKTYWNIĆ TRZECIE OKO


• Zamknąć (zewnętrzne) oczy.
238 Kurt Tepperwein

•Przełączyć się z widzenia na postrzeganie.


•Trenować zdolności intuicyjne na co dzień (Kto do mnie teraz
dzwoni? itp.).

OTWORZYĆ BRAMY NIEBIOS


•Poprzez różne formy oddechu dojść do różnorodnych myśli.
•Myślenie holistyczne i myślenie uniwersalne.

OBUDZIĆ W SOBIE GENIUSZA


•Przekroczyć rozum.
•Nauczyć się być mądrym.
•Postrzegać, nie zastanawiać się.
• Należy do tego trening zmysłów fizycznych oraz aktywowanie
duchowych zmysłów.
• Ćwiczyć postrzeganie postrzegania.

DOJŚĆ DO ŚWIADOMOŚCI
•Wyrosnąć ponad samego siebie.
•Połączyć się z siecią kosmiczną.
•Połączyć się z polem informacyjnym wszechświadomości.
•Cały wszechświat jest moją świadomością.

SAMOIDENTYFIKACJA
• Droga od Ja do Jaźni.

WEJŚĆ PRZEZ BRAMĘ CHWILI DO POZACZASOWOŚCI


• Chwile to punkty czasowe wewnątrz pozaczasowości.
TRENING INTUICYJNYCH MOCY 239

PRZEŁĄCZENIE SIĘ Z WIDZENIA NA POSTRZEGANIE

•Oczy wpatrują się i widzą na wskroś.


•Widzieć energię i aurę.

POZWOLIĆ INTUICJI CIĄGLE DZIAŁAĆ


•Pozostawać ciągle na odbiorze.
•Żyć z i w intuicji.
•Pozwalać sobie na „wpadanie na pomysły".
•Rozumieć sposób wyrażania się intuicji (symbol, sen, energia,
glos wewnętrzny itp.).

Załącznik: INTUICYJNY
DZIENNIK

N
a następnych stronach możesz robić notatki dotyczące ćwiczeń z intuicją. Wykorzystaj te strony
jako dziennik do zapisu rozwoju twojej mocy intuicyjnej. Zapisuj, kiedy i w jakich
okolicznościach intuicja prowadziła cię prawidłowo. Z czasem stwierdzisz, że zdarza się to coraz
częściej. Żyjesz w harmonii z samym sobą. Życzę ci wszystkiego dobrego podczas pracy nad
rozwojem twojej mocy intuicyjnej.