Vous êtes sur la page 1sur 2

My hn h quang

FSM-60S
FSM-60S

c im
Cng ngh cn chnh li li PAS
Profile Alignment System.
C kh nng vn hnh trong nhiu iu
kin mi trng (ma, bi, va p)
Gn nh nht th gii.
H thng hiu chun h quang
Mn hnh LCD mu TFT 4.1" .
H thng vn hnh theo 2 hng.
Pin vn hnh trong thi gian di.
Tu chn b kp si.
Nng cp phn mm qua Internet.
Bn lm vic gn lin vi vali ng.

My hn h
quang si n

FSM-60S

THNG S K THUT
Cc loi si c th h tr
S si quang c hn
Kch thc si

Cc ch thit lp si v di
on si lt b v
Ch hn
suy hao mi hn TB
suy hao phn x
Thi gian hn
nh gi suy hao mi hn
Chc nng to mi hn suy hao
Ch /thi gian co nhit
Cc loi ng co nhit
Kh nng lu kt qu hn
Kim tra sc ko mi hn
iu kin vn hnh
iu kin ct gi
Kch thc
Trng lng
Phng php quan st v hi n th
Quan st si v phng i si
Ngun cp
Kh nng lm vic ca pin
Tui th ca in cc
H tr u cui

n mode (ITU-T G.652), a mode (ITU -T G.651), si dch tn sc DS (ITU-T G.653), si dch tn sc khng v khng
NZDS (ITU-T G.655) v cc loi si n mode khc tun theo chu n si quang ITU-T G.657
Hn 2 si n mt
ng knh lp v phn x: 80 - 150m
ng knh lp v bo v: 100 - 1000 m
100 ch
0.02dB vi si SM, 0.01dB v i si MM, 0.04dB vi si DS v 0.04dB v i si NZ-DS
>>60dB
9s vi ch SM FAST, 10s v i ch SM AUTO v 13s v i ch AUTO dnh cho loi si SM chun (ITU-T G.652)
p ng
C th to mi hn suy hao v i mc suy hao t 0.1dB ti 15dB (bc 0.1dB)
30 ch co nhit vi thi gian co nhit l 30s vi loi ng Fujijura FP-03
60mm, 40mm v loi ng Fujikura FP01 serires
2000 kt qu hn gn nht
1.96 2N
cao: 0 5000m so vi mt nc bin, 0-95%RH, -10 ti 50oC v tc gi ln ti 15m/s
0-95%RH v -40 ti 80oC, Pin: -20 ti 30oC trong thi gian di
136W16DX143H[mm] bao g m c cao su
2.3kg bao gm thn my v ADC -13, 2.7kg vi thn my v pin BTR -08
S dng 2 camera CMOS v mn hnh LCD mu 4.1
C th quan st trn trc X/Y (vi phng i l 300 ln) hoc trn c 2 trc X v Y ng thi (vi phng i l 187 ln)
Dng ngun AC 100 240V hoc ngun pin DC 10 15V (BTR-08)
160 ln hn/co nhit vi pin BTR-08
2500 ln phng h quang
USB 1.1 (loi Mini-B)

KH NNG VN HNH TRN TUYN

BAO GM
M t
Thn my chnh
B chuyn i AC/Sc pin
Dy ngun AC
Cp in cc d phng
Cp USB
Ti liu hng dn s dng
a hng dn s dng
Khuyn ngh s dng my
Khay lm mt
Vali ng

S k hiu
S lng
FSM-60S
1
vi CALMP-S60A, ELCT2-20A v WPM-08
ADC-13
1
ACC-XX
1
ELCT2-20a
1
USB-01
1
M-60S/18S-E
1
V-60S-E
1
W-60-E
1
JP-05
1
CC-24-60S
1

PH KIN TU CHN
M t
Dng c kp si *1
Kp gi si quang *1
Pin
Dy sc pin
Day ngun DC
Knh lp
Cp in cc
Np bo v mn hnh

S k hiu
FH-60-250 ( ng knh v bo v 250m)
FH-60-900 ( ng knh v bo v 900m)
CLAMP-S60A (ph kin chun)
CLAMP-S60B
CLAMP-S60C
BTR-08
DCC-14
DCC-12 (loi jc cm trn t)
DCC-13 (loi jc kp c su)
MGS-06
ELCT2-20A
WPM-08

*1: Xem chiu di v tut trong bng THNG S K THUT xem chi tit

PH
PH KIN
KIN TU CHN

M t
Dao ct chnh xc cao
Dao tut v s cp
Dao tut v m
Dao tut v ribbon bng nhit
B gia nhit m rng
L ng cn
ng co nhit

S k hiu
CT-30 series
PS-02
JS-01
HJS-02, HJS-03
SH-8C (dnh cho tu chn kt ni)
HR-2
FP-03/03 (L=40) v FPS01 series

M t
Kh nng chu va p
Chng bi
Chu ma

Chi tit
chu c mc ri t cao 76cm (30). *2
Chu c bi Alumin Silicat ng knh
0.1 ti 500m). *2
Chu c lng ma R=10mm/h trong th i
gian 10 pht. *2

*2: thc hin ti phng th nghim ca Fujikura ti Nht. Cc bi kim tra v kh nng
chu va p, chng bi v chu ma ny khng dm bo rng sn phm khng b h
hng cc iu kin trn.