Vous êtes sur la page 1sur 10

ii

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

26 April 2009

.
(NORZALILA MOHAMED SALIM)
670125-10-6582002

iii

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani serta salawat dan salam
buat junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Saya amat bersyukur ke hadrat Ilahi kerana
dengan izinNya dapatlah saya menjalanklan dan menyiapkan kajian ilmiah ini.
Dengan berbesar hati, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih
kepada semua pihak yang turut terlibat dalam membantu saya menjalankan kajian ini.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
terima kasih kepada Encik Mohd Khalid bin Jonit, selaku penyelia saya yang telah
banyak memberi bantuan, bimbingan, teguran yang membina dan tunjuk ajar hingga
akhir sehingga saya dapat menyempurnakan dan menghasilkan penulisan kajian ini.
Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih kepada Guru Besar, Guru Pemulihan dan
guru Bahasa Malaysia Tahun 3 Teratai, kaki tangan sekolah dan murid-murid Tahun 3
Teratai SK Sri Petaling kerana kerjasama yang telah diberikan kepada saya semasa saya
menjalankan kajian.
Kepada bonda, suami dan keluarga tersayang, terima kasih di atas segala
pengorbanan selama ini serta galakan dan perangsang yang telah diberikan sehingga
terhasilnya kajian ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman yang turut membantu
menyempurnakan kajian ini.
Budi baik kalian semua akan tetap dikenang sepanjang hayatku. Semoga Allah
merahmati segala usaha yang diberikan.
Sekian, wassalam.
NORZALILA MOHAMED SALIM
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM)

iv

ABSTRAK

Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk membantu murid-murid yang lemah dalam
menguasai kemahiran penggunaan tanda baca bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 3 Teratai di SK Sri Petaling, Petaling Jaya. Seramai 20 orang pelajar Tahun 3
Teratai yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 10 pelajar perempuan telah
dipilih sebagai sampel kajian. Pengkaji terpanggil untuk menjalankan kajian terhadap
kelas ini berdasarkan pencapaian pelajar-pelajarnya di dalam ujian bulanan mata
pelajaran Bahasa Malaysia yang dijalankan di mana hampir semua pelajarnya tidak
menguasai kemahiran penggunaan tanda baca berfokuskan penggunaan huruf besar, tanda
koma dan tanda noktah . Begitu juga sewaktu latihan-latihan yang diberikan
di dalam kelas, penggunaan tanda baca perlu sentiasa diingatkan dan hasilnya sentiasa
tidak memuaskan. Pengkaji menggunakan teknik warna pada tanda baca yang
dimaksudkan sebagai medium untuk meningkatkan kemahiran penggunaan tanda baca
dalam kalangan pelajar-pelajar Tahun 3 Teratai. Hasil dapatan kajian menunjukkan
peningkatan kemahiran penggunaan tanda baca huruf besar, koma dan noktah yang
sangat memberangsangkan.

v
ABSTRACT
The purpose of this study is to help the weak students to

vi
ISI KANDUNGAN
Halaman
PENGAKUAN

ii

PENGHARGAAN

iii

ABSTRAK

iv

ABSTRACT

KANDUNGAN

vi

SENARAI JADUAL

viii

BAB I : PENDAHULUAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Pengenalan
1.1.1 Penyataan Masalah
Soalan Kajian
Objektif Kajian
Batasan Kajian
Definisi
Kepentingan Kajian

1
2
4
5
5
7
9

BAB II: TINJAUAN LITERATUR


2.1
2.2

Pengenalan
Teori Psikolinguistik
2.2.1 Teori Mentalisme

11
13
15

BAB III: METODOLOGI KAJIAN


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Pengenalan
Reka Bentuk Kajian
Populasi dan Sampel Kajian
Instrumen / Alat Kajian
Kajian Rintis
Prosedur Pengumpulan Data
Cara Penganalisisan data

20
20
21
21
22
23
23
vii

BAB IV: ANALISIS DATA


4.1
4.2

Pengenalan
4.1.1 Profil Responden
Laporan Dapatan Kajian

24
24
25

BAB V:
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

Pengenalan
Rumusan Hasil Kajian
Perbincangan Dapatan Kajian
Cadangan Kajian Lanjutan
Kesimpulan

RUJUKAN
LAMPIRAN

36
36
39
40
44

PENGGUNAAN TANDA BACA (HURUF BESAR, TANDA KOMA DAN NOKTAH)


DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR TAHUN 3 TERATAI,
SK SRI PETALING, PETALING JAYA

NORZALILA BINTI MOHAMED SALIM

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
2009

PENGGUNAAN TANDA BACA (HURUF BESAR, TANDA KOMA DAN NOKTAH)


DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR TAHUN 3 TERATAI,
SK SRI PETALING, PETALING JAYA

NORZALILA BINTI MOHAMED SALIM

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAN UNTUK


MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN
DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
2009

viii
SENARAI JADUAL
No. Jadual
1

Analisa Ujian Pengesanan Awal Jumlah Murid Mengikut Penguasaan

Bilangan pelajar yang menguasai tanda baca dalam Ujian Pengesanan

Halaman
25

Awal dan Ujian Pencapaian

27

Analisa Ujian Pengesanan Kali Kedua Mengikut Penguasaan

31

Bilangan pelajar yang menguasai tanda baca dalam Ujian Pengesanan


dan Ujian Pencapaian Kali Kedua

32