Vous êtes sur la page 1sur 1

Tri AÂm: Moät Tieáng Döông Caàm

Döông Ñình Höng


Nguyeãn AÙnh 9
3 j j
&4 œ œ Œ Œ ˙ œ
œ œ. œ œ œ œ. œ œ
œ
Tieáng ñaøn ai giöõa chôï ñôøi, Bô vô laïc loõng beân ñôøi maëc
˙ œ œ œ œ . j ‰ œ
5
˙ œ œ œ œ
œ. J œ œ œ œ œ ˙ J
ai. Duø ai khoùc Duø ai cöôøi ai say ai tænh ai ngöôøi hieåu ai Phím

œ. j œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ ‰ œJ
œ J J
10

ñaøn nheï löôùt chôi vôi ñöa ta vaøo moäng moät thôøi xa xöa Beân

œ œ œ j #œ #œ ###
œ. J œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ œ
14
J
theàm thaùnh thoùt gioït möa nghe treân phoá coå tình xöa ñaõ veà Tieáng ñaøn
### ˙ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
18
œ. J œ œ œ œ
toâi vaãn u hoaøi ru em tieáng haùt laïc loaøi coâ ñôn Duø ai doãi Duø ai
### j j nnn j œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ ‰ n œJ œ. œ
23

hôøn ai mong ai nhôù ai buoàn hôn ai Hôõi ngöôøi coøn nhôù hay

œ. œ œ œ œ. j œ ˙
J œ œ œ ˙ œ œ œ
27

queân rieâng toâi vaãn maõi goïi teân ngöôøi tình Phöông trôøi xa choán yeân

œ œ œ œ. j
31
œ. J œ œ œ œ ˙.
bình xin em queâân heát chuyeän tình ngaøy xöa