Vous êtes sur la page 1sur 9

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN

ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4


CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

1/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

ANKERI ZA POS NG21 (1 kom)

30

25

2.80

64

179.20

30

25

9.00

64

576.00

10

2.90

14

40.60

10

3.98

14

55.72

10

3.04

14

42.56

10

3.36

28

94.08

10

4.42

14

61.88

10

5.18

14

72.52

30

25

2.80

170

476.00

30

250

25

9.00

170

1530.00

870

60

60

11

74

74

74

74

114

11

114

27

27

114

11

114

11

74

74

83

83

36

36

174

11

174

74

74

174

11

174

ANKERI ZA POS NG22 (5 kom)


250

870

ArmCAD 2005 [Build 1763]

Registered to VMS d.o.o. Beograd

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

2/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

10

3.06

35

107.10

10

4.38

35

153.30

10

3.44

35

120.40

10

3.76

35

131.60

10

4.64

35

162.40

10

5.58

35

195.30

30

25

2.80

30

84.00

25

9.00

30

270.00

10

3.06

21.42

10

4.38

30.66

48

48

30

11

94

94

94

94

114

11

114

47

47

114

11

114

83

83

11

94

94

47

47

174

11

174

94

94

174

11

174

ANKERI ZA POS NG28 (1 kom)


250

870

48

48

11

94

94

94

94

114

11

114

ArmCAD 2005 [Build 1763]

Registered to VMS d.o.o. Beograd

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

3/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

10

3.44

24.08

10

2.94

20.58

10

3.22

22.54

10

3.98

27.86

30

22

2.60

12

31.20

22

8.80

12

105.60

10

2.28

15.96

10

3.38

23.66

10

2.44

17.08

2.60

12

31.20

47

47

30

114

11

114

62

62

11

74

74

36

36

114

11

114

74

74

114

11

114

ANKERI ZA POS NG30 (1 kom)


230

850

29

29

11

74

74

74

74

84

11

84

27

27

84

11

84

ANKERI ZA POS NG31 (1 kom)

ArmCAD 2005 [Build 1763]

30

230

Registered to VMS d.o.o. Beograd

22

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

4/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

30

22

8.80

12

105.60

17

10

2.44

17.08

10

3.58

25.06

10

2.50

17.50

30

25

9.00

13

117.00

30

25

2.80

13

36.40

17

850

10

2.84

19.88

10

3.98

27.86

10

2.90

20.30

2.60

14

36.40

17

11

94

94

74

74

11

94

94

40

40

74

11

74
870

250

17

114

11

114

74

74

114

11

114

60

10

60

11

74

74

ANKERI ZA POS NG32 (1 kom)

ArmCAD 2005 [Build 1763]

30

230

Registered to VMS d.o.o. Beograd

22

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

5/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

8.80

14

123.20

10

2.90

20.30

10

3.98

27.86

10

2.90

20.30

30

22

2.60

12

31.20

22

8.80

12

105.60

10

2.44

17.08

10

3.58

25.06

10

2.50

17.50

2.60

14

36.40

30

22

30

17

850

40

40

11

94

94

94

94

11

94

94

40

40

94

11

94

ANKERI ZA POS NG33 (1 kom)


230

850

17

11

94

94

74

74

11

94

94

40

40

74

11

74

ANKERI ZA POS NG27 (1 kom)

ArmCAD 2005 [Build 1763]

30

230

Registered to VMS d.o.o. Beograd

22

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

6/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

850

30

22

8.80

14

123.20

10

2.34

14

32.76

10

3.18

22.26

32

32

11

74

74

74

74

11

74

74

ANKERI ZA POS NG23 I ARMATURA ZA POS SM-1 (1 kom)

30

25

542

5.97

26

155.22

2.70

52

140.40

10

3.52

52

183.04

2.16

52

112.32

84

28

28

9.

20

84

9.

84

54

54

11

11

84
54

30

30

9.

9.

54

ANKERI ZA POS NG24 I ARMATURA ZA POS SM-2 (7 kom)

30

25

542

5.97

112

668.64

1.75

728

1274.00

10

2.42

364

880.88

44

23

23

9.

18

44

9.

44

44

11

11

44

44

ArmCAD 2005 [Build 1763]

Registered to VMS d.o.o. Beograd

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

7/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

ANKERI ZA POS NG24' (2 kom)

30

25

2.60

18

46.80

30

230

25

7.10

18

127.80

10

1.64

14

22.96

10

2.18

14

30.52

10

1.84

14

25.76

680

27

27

11

44

44

44

44

54

11

54

27

27

11

54

54

ANKERI ZA POS NG25 I ARMATURA ZA POS SM-4 (5 kom)

30

25

512

25

5.67

180

1020.60

10

2.59

260

673.40

10

3.22

260

837.20

10

2.42

260

629.20

2.30

13

29.90

84

23

23

11

11

84
84

44

44

11

11

84
44

44

44

11

11

44

ANKERI ZA POS NG26 (1 kom)

ArmCAD 2005 [Build 1763]

30

200

Registered to VMS d.o.o. Beograd

20

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

8/9

ipke - specifikacija
ozn.

oblik i mere
[cm]

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

650

30

20

6.80

13

88.40

10

2.46

17.22

10

2.98

20.86

10

1.94

13.58

28

28

11

84

84

54

54

11

84

84

32

32

54

11

54

ArmCAD 2005 [Build 1763]

Registered to VMS d.o.o. Beograd

Radimpex - www.radimpex.rs

PLAN ANKERA STUBOVA OSA B I C I PLAN


ARMATURE STUBOVA MIKSERA SM-1,SM-2 I SM-4
CR. BROJ PI200-1-2.1.1-C-20-20

OBJEKAT VALJARE
OPTINA PIROT

9/9

ipke - rekapitulacija

[mm]

lgn
[m]

Jedinina teina
[kg/m']

Teina
[kg]

B500-B
8

1526.72

0.41

618.32

10

5086.72

0.63

3219.89

18

668.64

2.05

1370.71

20

273.52

2.48

676.96

22

729.60

3.06

2231.12

25

4463.80

3.95

17636.47

Ukupno

ArmCAD 2005 [Build 1763]

25753.48

Registered to VMS d.o.o. Beograd

Radimpex - www.radimpex.rs

Vous aimerez peut-être aussi