Vous êtes sur la page 1sur 3

VANIJE FORMULE ZA ISPLAKU

1. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE POTREBNE KOLIINE VODE ZA OLAKAVANJE


ISPLAKE:

VH 2O

VUK ( i t ) 3
m
( t H 2O )

OZNAKE:

VH2O = Potrebna koliina vode za olakavanje (m3)


VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
i = Specifina teina isplake (kg/dm3)
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
h2o = Spesifina teina vode (kg/dm3)
_____________________________________________________________________________________________
___________

2. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE SPECIFINE TEINE ISPLAKE NAKON


DODAVANJA ODREENE KOLIINE VODE:

VUK i VH 2O
VUK VH 2O

kg / dm
3

OZNAKE:

t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)


VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
i = Teina isplake (kg/dm3)
Vh2o = Zapremina vode (m3)
_____________________________________________________________________________________________
___________

3. FORMULA ZA IZRAUNAVANJA POTREBNE KOLIINE BARITA (BaSO4) ZA


OTEAVANJE ISPLAKE:

VBaSO4

VUK BaSO4 ( t i )
( BaSO4 t )

Ton

OZNAKE:

VBaSO4 = Potrebna zapremina Barita (BaSO4), (OTEIVAA) (Ton)


VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba oteati (m3)
BaSO4 = Specifina teina BARITA (kg/dm3)
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
i = Specifina teina isplake (kg/dm3)
_____________________________________________________________________________________________
___________

4. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE POTREBNE KOLIINE SIROVE NAFTE ZA


OLAKAVANJE ISPLAKE:

VN

VUK ( i t ) 3
m
( t N )

OZNAKE:

VN
VUK
i
t
N

= Potrebna zapremina sirove nafte (m3)


= Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
= Specifina teina isplake (kg/dm3)
= Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
= Specifina teina sirove nafte (kg/dm3)

_____________________________________________________________________________________________
___________

5. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE SPECIFINE TEINE ISPLAKE NAKON DODAVANJA


BARITA ( BaSO4):

BaSO4 (QBaSO4 VUK i )


kg / dm 3
QBaSO4 VUK BaSO4 )

OZNAKE:
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
BaSO4 = Specifina teina Barita (BaSO4), (OTEIVAA) (kg/dm3)
QBaSO4 = Koliina dodatok Barita (BaSO4), (OTEIVAA) (kg)
VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
i = Specifina teina isplake (kg/dm3)
_____________________________________________________________________________
___________________________
6. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE SPECIFINE TEINE ISPLAKE NAKON

DODAVANJA ODREENE KOLIINE NAFTE:


(V ) (VN N )
t UK i
kg / dm 3
VN VUK
OZNAKE:
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
i = Specifina teina isplake (kg/dm3)
VN = Potrebna zapremina sirove nafte (m3)
N = Specifina teina sirove nafte (kg/dm3)
_____________________________________________________________________________
___________________________
7. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE SPECIFINE TEINE ISPLAKE NAKON
DODAVANJA ODREENE KOLIINE VODE SA ODBACIVANJEM ISPLAKE ZA
DODATU KOLIINU VODE:
(VUK VOI ) (VH 2O H 2O )
t i
kg / dm 3
VUK
OZNAKE:
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
H2O
= Specifina teina vode (kg/dm3)
i = Specifina teina isplake (kg/dm3)
VH2O = Dodata koliina vode (m3)
VUK = Ukupna zapremina isplake koju treba olakati (m3)
VOI = Zapremina odbaene isplake (m3)
_____________________________________________________________________________
___________________________
8. FORMULA ZA IZRAUNAVANJE SPECIFINE TEINE NABUENOG
MATERIJALA IZ BUOTINE KOJI OTEAVA ISPLAKU:
VUK t V NM t VUK H 2O
NM
kg / dm 3
V NM

VH 2 O

VNM ( NM t ) 3
m
t H 2O

V NM ( NM VH 2O H 2O )
V H 2O V NM

OZNAKE:
NM = Specifina teina nabuenog materijala (kg/dm3)
2

kg / dm
3

i = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)


H2O = Specifina teina vode (kg/dm3)
VUK = Ukupna zapremina isplake (m3)
VNM = Zapremina nabuenog materijala (m3)
VH2O = Zapremina dodate vode (m3)
_____________________________________________________________________________
___________________________
9. MEANJE ISPLAKA RAZLIITIH CPECIFINIH TEZINA:
V1 1 V2 2 VUK t

V1 1 V2 2
kg / dm3
VUK

OZNAKE:
1 = Specifina teina isplake 1(kg/dm3)
2 = Specifina teina isplake 2 (kg/dm3)
t = Traena specifina teina isplake (kg/dm3)
V1 = Zapremina isplake 1 (m3)
V2 = Zapremina isplake 2 (m3)
Vuk = Ukupna zapremina isplake (m3)
10. TALOENJE ESTICA U FLUIDU STOCKES ZAKON
tTALOENJA = (0,658 * g * D^2 * ( ^ - i))/
tTALOENJA= Vreme taloenja (cm/s)
g
= Gravitaciona konstanta ( cm/s2)
D~ = Dimenzija estica (cm)
^
= Gustina estica (kg/dm3)
i
= Gustina isplake (kg/dm3)

= Efektivni viskozitet isplake mPa s


_____________________________________________________________________________
___________________________