ENVOLONS-NOUS

vers la

GRAMMAIRE STRUCTURALE

DU FRANÇAIS
f

TESTS ET CORRIGES
Sevim S Ö N M E Z Fransız Diü ve Edebiyatı Bilim Uzmanı

ENVOLONS-NOUS vers la GRAMMAIRE STRUCTURALE DU FRANÇAIS

Bu kitabı kızkardeşim
Ş'ervet Sönmez EKŞİOĞLU'na
ithaf ediyorum.

SEVÎM SÖNMEZ

ENVOLONS-NOUS
vers la
GRAMMAIRE

STRUCTURALE

DU F R A N Ç A I S
BÎRÎNCİ

ATtDÖÇ

B A S I M

YAYINLARI

ARDIÇ YAYINLARI
Dil Dizisi
:4
Birinci Basım : Ağustos 1985
Bayındır Sokak 17/B Yenişehir/ANKARA
Tel: 3154 99

Tous droits réservés
Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü ARDIÇ Yayınları'ndan önceden izin alınmaksızın hiç bir biçimde çoğaltılamaz, basılıp yayınlanamaz.

Kapak
: İbrahim Demirel
Kapak Baskı : Yiğit Ofset
Dizgi
: Onur Dizgi
EROL
SAĞLIK

S O K A K 53/B ®

MATBAASI
: 3t 83 56 K Ö L E J- A N K A R A

Mouvement du Livre
Sujets
L A PREFACE
LA LANGUE
L A GRAMMAIRE
L'ALPHABET

FRANÇAIS

L A PHONETIQUE
LES SIGNES

ORTHOGRAPHIQUES

LES SIGNES DE P O N C T U A T I O N
L A MORPHOLOGIE
LES R A P P O R T S ENTRE LES MOTS
L A DIVERSITE DE SENS DES MOTS
LES ELEMENTS D U M O T
LES ESPECES DE MOTS

I. LES MOTS VARIABLES
(24 — 269)
1.

L'ARTICLE
L'ARTICLE DEFINI
L'ARTICLE DEFINI ELIDE
L'ARTICLE DEFINI CONTRACTE
L'ARTICLE INDEFINI
L'ARTICLE P A R T I T I F

2.

LE N O M
L A F O R M A T I O N D U F E M I N I N DES N O M S
L A F O R M A T I O N D U P L U R I E L DES N O M S

LES FONCTIONS D U N O M D A N S L A P R O P O S I T I O N
EXERCICES SUR L ' A N A L Y S E DES N O M S
L'ADJECTIF
LES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS

LES ADJECTIFS D E M O N S T R A T I F S
LES ADJECTIFS

INTERROGATIFS

LES ADJECTIFS R E L A T I F S
LES ADJECTIFS N U M E R A U X
LES ADJECTIFS INDEFINIS
LE P R O N O M
LES P R O N O M S PERSONNELS
LES P R O N O M S POSSESSIFS
LES P R O N O M S D E M O N S T R A T I F S
LES P R O N O M S

INTERROGATIFS

LES P R O N O M S R E L A T I F S
LES P R O N O M S INDEFINIS
LES P R O N O M S A D V E R B I A U X
LES P R O N O M S NEUTRES
LE VERBE
LES MODES DES VERBES
LES TROIS TEMPS P R I N C I P A U X
LES TEMPS SIMPLES
LES INFINITIFS
L A DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS
VERBES

FRANÇAIS

LES VERBES I M P E R S O N N E L S
LES VERBES DEFECTIFS
LE P A R T I C I P E PRESENT
LE P A R T I C I P E PASSE
LES TEMPS COMPOSES
LES VERBES

PRONOMINAUX

L'ACCORD D U P A R T I C I P E PASSE

ET

L'INFINITIF

PASSE

L A V O I X A C T I V E ET L A V O I X P A S S I V E

II. LES MOTS INVARIABLES
(269 — 293)
L'ADVERBE
L A PREPOSITION
L A CONJONCTION
L'INTERJECTION
N O T I O N S GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS
ET L A P R O P O S I T I O N C O M P L E X E
LE DISCOURS DIRECT ET LE DISCOURS INDIRECT
L A C O N C O R D A N C E DE TEMPS ET L'EXPRESSION D U TEMPS

III. APPENDICES
(305 — 389)
L A C O N J U G A I S O N DES VERBES
QUELQUES

ABREVIATIONS

PROVERBES
N O M S DE F A M I L L E C O N C E R N A N T LES P A Y S
TESTS ET CORRIGES

.

yöntemimizle çalışmanın daha zevkli ve daha kolay olduğunu size göstererek. örnekler özenle hazırlanmış ve bu konuların öğrenilmesi kolay hale getirilmiştir. İlginiz. Bu çalışmamız inanıyoruz ki. katkınız ve önerilerinizle. Kitaptaki test ve alıştırmalar. 1985 9 . devamlı elinizin altında bulunduracağınız bir el kitabı olacaktır. SEVİM SÖNMEZ Ankara. Üniversiteye giriş. bankalar ve yabancı dili zorunlu gören kuruluşların yeterlik sınavları için öngörülen anlama. gramer gibi becerileri kazanmanızda yardımcı olacak bilgi ve kurallar. araştırma görevliliği.ÖNSÖZ Bu kitap.. daha da iyiye ulaşacağımıza inanıyoruz. bu konuda neleri bilip bilmediklerini anlamak. yılların verdiği deneyimlerle en olgun ve yetkin düzeye getirilmişlerdir. kısa sürede sizleri başarıya ulaştıracaktır. çeviri. Başarı dileklerimizle. herşeyden önce Fransızca'yı yabancı dil olarak seçenlere. Fransızca öğrenen her aşamadaki kişilere çalıştıkları ölçüde çok şey verecek ve öğretecektir. hazırlayıcı. Amaçları hem Fransızca'yı ilerletmek. Özellikle gramer konularında ve çeviride sorun olan en ince noktalar örneklerle herkesin anlayabileceği biçimde ele almıp Türkçe'mizin etkisinde kalınarak. hem de belirli bir sınavı geçmek olanlar için. öğretici ve akılda kalıcı biçimde alıştırmalar. Bu kitap. yardımcı doçentlik ve doçentlik. problem olabilecek konularda çok sayıda alıştırmalar sunuldu. bilmedikleri ya da yanlış bildiklerini. Fransızca'da yapılması mümkün olan yanılgılara düşülmemesi için. doğru olarak öğrenme fırsatını sağlamak amacıyla hazırlandı.

.

y." DİLBİLGİSİ — LA GRAMMAIRE Bir dilin. Yaşayan diller (Les Langues vivantes) Günümüzde çeşitli uluslar tarafından kullanılmakta olan Türkçe. b. Yazıyla ifade eder Diller. duygu. LA LEXICOLOGIE (Sözlükbilim). İtalyanca. İnsanoğlu. Fransızca. 5. 2. 11 . 2. İşaretle. İspanyolca gibi diller. LA MORPHOLOGIE (Biçimbilim). Sözle. XVIII. doğru olarak okunmasını. Almanca. bu konudaki güçlüğü güzel bir şekilde dile getirmiştir: " Giderek artan güçlüklerden ürktüğüm ve dillerin kendiliğinden doğup sadece beşerî araçlarla kurulmuş olmasının imkânsızlığına inandığım için toplum mu dili yaratmıştır. Fransız filozoflarından Jean-Jacques ROUSSEAU.y. 3. Dilbilgisinin ana dalları şunlardır 1. yazılmasını ve konuşulmasmı öğreten bilgilerin tümüne dilbilgisi denir. İngilizce. LA SYNTAXE (Tümcebilim). Ölü diller (Les Langues mortes) Bugün artık kullanılmayan eski Yunan ve Lâtin dilleri. 4. LA SEMANTIQUE (Anlambilim). düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan her çeşit araca DİL denir. c. dil mi toplumun kurulmasına yol açmıştır konularının tartışmasını isteyene bırakıyorum. dil türeyişi yani dilin doğal olarak mı yoksa bir kanunla mı meydana geldiği konusu ortaya çıkmış ve de bu tartışma giderek büyümüştür. Sokrates ile sofistler çağından bu yana.LA LANGUE Dil ( L i s a n ) Dil. LA PHONETIQUE (Sesbilim). duygu ve düşüncelerini a. günümüzde konuşulup konuşulmadığına göre iki bölümle toplanabilirler : 1.

Q. türkçemizdeki B A N K A .) esen jan. M. P. înce sesliler : E. Kalın sesliler : A. O. H. 6 adet sesli. G. ( ~ ) bu işareti kullanmayıp.b(2> gam an ane Pol pô. D. S O N R A gibi sözcüklerin telâffuzundan yararlanınız. U. N. LES CONSONNES (Sessiz harfler) (Ünsüzler) B. 2. S. T. LES VOYELLES (Sesli harfler) (Ünlüler) 1. ve dilimizde de farkında olmadan kullandığımız sesleri verebilmek için "fonetik" işareti olan. V. tek ses verirler ve sessiz harflerin okunmalarına yardımcı olurlar.vr Pey peyi Burundan gelen (nasal). R. NOT : Fransızcada bazı harfler türkçedeki harflerin sesini vermezler. Sesli harfler. sessiz harf arasındaki (. L. 20 adet sessiz olmak üzere 26 harf (la lettre) vardır. . bazıları da birleşerek tek sesli harf grupları oluştururlar.). K. W. Y. Bu sesleri çıkarırken. X. sesli harf- lerin sağ üst tarafına küçücük (n) harfi koymayı tercih ettim. îşte bu zorlukları yenebilmek için bir okuma klavuzu verilmesi uygun görülmüştür. C. Z. I. (2) 12 Burundan gelen sesle. F. Harfin kullanılışı a ai —ail —aille —ain —aim —am —amm —an —ann au ay (1) SESLİLER (Voyelles) Harfin okunuşu Örnek a e ay ay en en an am an o ô ey eyi parti fraisé travail travaille bain essaim jambe gamme an année Paul pauvre paye pays Örneğin okunuşu * parti freze travay travay be n(. sesliyi uzun okumayı amaçlar. J.L'ALPHABET FRANÇAIS (Fransızca Alfabe) Fransızca alfabede.

13 .

okunur) . Sesli harfler arasındaki (y) harfi.bl parfö" nümüle.gomme poste o (biraz uzun) hôtel 6 boeuf oe + sesli harf ö oesophage oe + sessiz harf e devoir ua oi joie uen coin —oin point sombre on —om om sommeil —om + m —on on rond garçon —on + n on sonner —ou tout u joue uay noyer oy foyer u ü (kapalı) tu vu voulu û ü (açık) sûr mûr —um ön humble parfum —um + m üm nummulaire n —un ö brun défunt —un + n ün dunne O o gom post o. — Çift sessizler tek okunur: aller — (aie.tel böf ezofaj dövuar jua kuen pue11 son. Sessizler hakkında önemli not: Sözcük sonundaki sessiz harflerin önemli bir bölümü okunmaz. yabancı sözcüklerde kullanılır.r ön. okunur) donner — (done.r mü. (ii) (aie) gibi ses verir.r brön defön dün Mi) manca) y (é) (be) b y yacht il y a SESSİZLER (Consonnes'7' : ) b bébé yak il ya bebe Yalnız.br somey ron garso11 sone tu ju nuaye fuaye tü vii vulii sü.

u ga. go. san c + ue c kö k ch Ş Ç s d d dj c F (el) f G (je) D (de) . gü. o.cacao car combien coopérative cure-dent cuire cent cérémonie ce ciel cinéma cueillir accident accueillir la chemise le cheval garçon français kakao kar konbiyen kooperativ kürdan küvir san seremoni sö siyel sinema köyir aksida11 aköyir laşmiz löşval garso" franse doigt droit adjectif duTa druTa acektif f affranchir parfait afranşir parfe g + a. i. ji ge + a. u jö. o. jü gu + e. i sö. y jö. ko. jo. gi g + e.i 15 . i ge. si. ku c + e. o. u ka.gi gn ny garçon garantie gomme gouvernement guide argumenter gelée gingivaux gymnastiqe rangeant rangeons gageure guerre déguiser agneau garson garanti gom guvernma11 gid argümente jöle je n jivo jimnastik ranjan ra n jo n gajür ger degize anyo C (se) c + a.

. gibi) 16 .r haş j j jambe jujube jan. quai. que.p lam lümiyer M (em) m m mur maman mür mama11 N (en) n n non analogie no analoji P (pe) P P ph fi papa paquet philosophie philologie papa pake filozofi filoloji Q (kü) —q (2) qu- k k cinq qualité paquet senk kalite pake R (er) r r riche rouge riş ruj S (es) s s iki sesli araz sında yani sesli + s + sesli ss s sembler rose choisir visage réussir finissent sanble roz şuTazir vizaj reusır finis (1) k harfi yabancı sözcüklerde kullanılır.. C2) q harfi sözcük içinde herzaman (u) sesli harfiyle beraber kullanılır (qui.t bonö. .b jüjüb k kh kaolin khatib kaole11 katib h (muet) (ka) k kh L (el) 1 1 lampe lame lumière lan.Ht (aş) J (jO (1) K h (aspiré) (Okunmaz) (Okunmaz) (Okunmaz) h homme honte bonheur hache om on. quoi.

sessiz harf ks (4) x Z (zed) (1) (2) (3) (4) —x— Özel durum ks z z — T I O N (la biten.r aktiv v Waschington tramway Vaşingto11 tranve gz exercice examen exemple extra exposition exporter axe egzersis egzame" egzan.v (iks) x + sesli harf x -4. couteaux vb.pl ekstra ekspozisyo" eksporte aks zéro zigzag zéro zigzag T (te) ti (. Dix cahiers. Tek başlarına: six. conjonction. alıntı sözcüklerde kullanılır. 17 . six veya dix + sesli harfle başlayan sözcük: six arbres. Sözcük sonlarındaki (x) okunmaz: manteaux. dix derken (x). proposition gibi sözcüklerin tümünün cinsi dişi (féminin) dir. six livres: yani sessiz harfle başlayan sözcük önünde (x) okunmaz.) tion sı siyo11 tch V (ve) v W (dublve)(2) (3) X w.attache table quantité démocratie négation conversation cautchouc ataş tabi kantite demokrasi negasiyo" konversaTion kauçuk v varier vivre active varye viv. six ve dix: telâffuzları özellik gösteren sözcüklerdir. négation. W harfi. dix hommes gibi durumlarda (x) harfi (z) gibi okunur. (s) gibi okunur.

et ile biten sözcüklerde (e) harfleri kendiliğinden (E) okunduğu için bunların üzerine aksan konulmaz. parl—ER.Les SigrîSs Orthographiques (İmlâ işaretleri) 1. pèse. Les accents (aksanlar) : a. deuxième. fransızcada üç çeşit aksan vardır. légère. é/cole. belle gibi. à ce moment-là. c. diète. gé/né/ral. ET. l'accent grave ( v ). première. parl-EZ. gibi. voilà. L'accent grave : (è) Kendisinden sonra gelen tek sessiz harfle birleşen. L'accent circonflexe : (") Genelde etimolojisi lâtineeye dayanan ve eski fransızcada : 18 . préfère. a. finiss—EZ. là-bas gibi sözcüklerdeki C) kural dışı olduğu için bu şekilde öğrenilmesi gerekir. l'accent circonflexe ("). mère.. parlé. à. nEZ. lève. Ayrıca. donn— ER. L'accent aigu : (é) Kendisinden sonra gelen sessiz harfle birleşmeyen ve türkçede (E) harfi gibi okunan (e) lerin üzerine konulur : é/teindre. être. vend—EZ. Fakat iki (e) harfi arasında çift sessiz varsa birinci (e) zaten (e) okunacağı için aksan konulmaz : terre. frère. (e) okutmak amacıyla üzerine (") konulur: père. déjà. où. (başka deyişle son hecede iki (e) harfi arasında tek bir sessiz harf varsa ilk (e) harfini. envoy— ER. é/lever. ali—ER. —ez. blé b. mère. là. l'accent aigu ('). frère. c. diète. b. hôpital. été.. —er. bâton olmak üzere.

u) sesli harflerinin ayrı ayrı okunması gerekiyorsa. (') apostrof denilen bu işaret konulur : LE ELEVE denmez. i. ama J'AI denir. LA ELEVE denmez.sesli harf + s + t ba + s + ton bâton e + s + tes êtes fore + s + t forêt ho + s + tel hôtel şeklinde olan sözcüklerde (t) harfinden evvel gelen (s) harfi zamanla düşürülmüş ve (s) harfinin yaptığı görevi. e. SI IL VIENT denmez. (e. L'APOSTROPHE : (') Yazıda (a. saule (okunuşu : sol) (anlamı : söğüt ağacı) LA CEDILLE — (Ç) : La cédille. LE HOMME denmez. i. LA HORLOGE denmez. emir kipinde ya da soru şekillerinde görüldüğü gibi birden fazla olan sözcükleri birleştirmeye yarayan (eksi işareti şeklindeki) küçücük çizgiye "le trait d'union" denir. LE TREMA — (") : Eğer (e. On admire l'arc—en—ciel. ama L'HOMME denir. u) gibi kalın sesli harflerden önce gelen (c) harfini (s) okutmaya yarayan çengele denir. u) seslilerinden birinin üzerine tréma denilen (") bu işaret konulur. je plaçais garçon reçu Ça commençons. Avez—vous de l'argent? Lève—toi s'il te plaît. o. mais (okunuşu : me) (anlamı : fakat) saül (okunuşu : saül) (bir özel isim) oysaki. vb. yani kendisinden evvel gelen sesliyi uzun okutmayı sağlama görevi sesli harfin üzerine konulan ( A ) la yapılmıştır. vb. LE TRAIT D'UNION — (—) : Bileşik sözcüklerde. Souvenons—nous de son adresse. (a. maïs (okunuşu : mais) (anlamı : mısır) oysaki. 19 . JE At denmez. ama S'IL VIENT denir. ama L'ELEVE denir. ama L'HORLOGE denir. ama L'ELEVE denir. i) sesli harflerinden birisi düştüğü zaman düşen sesli harfin yerine.

Les élèves Les arbres Un bel homme Un bon étudiant. . 9. 10.Les Signes de Ponctuation (Noktalama İşaretleri) 1. ulama) Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen başka bir sözcükle birleştirilerek okunmasına la liaison denir. dissyllabique. üç ya da çok heceli olabilirler : Bon Paris Dériver Dermatologie (1) tek heceli sözcük çift heceli sözcük üç heceli sözcük çok heceli sözcük : : : : le le le le mot mot mot mot monosyllabique.) LA MORPHOLOGIE (Şekilbilim) La Morphologie.) (. Başlıbaşma anlamı olan her söze sözcük (LE MOT) denir. 8. 6. La virgule Le point—virgule Le point Les deux points Le point d'interrogation Le point d'exclamation Les points de suspension La paran thèse Les guillements Le tiret (. sözcük şekillerinin incelenmesi demektir.. Quand sözcüğünden sonra sesli harfle başlayan bir sözcük geldiğinde yapılan ulama sonucu (D) harfi (T) sesini verir. Quand est—ce que vous partez? Un enfant et une femme.. polysyllabique. 4. Sözcükler. tek. çift. 5. 3. 7. trisyllabique. 2.) (()) (" ") LA LIAISON (Bağlama.) (•) (•) (?) (!) (. (2) (.

sais — ces. arrogante vb. La tête de Pierre est ronde (Pierre'in başı yuvarlaktır.) . gaie = joyeux. LA DIVERSITE DE SENS DES MOTS : (Sözcüklerin çeşitli anlamları) 1. joyeuse insolent. Les synonymes (eş anlamlı sözcükler) : Yazılış ve okunuşları farklı. mes cent ses mer — — — — met sans sait mère — — — — mets — mai — mais.. maire vb. sang. bel. belle 1= laid.Les Rapports Entre Les Mots (Sözcükler arasındaki ilişki) 1. 2.) b. rentrer = revenir = retourner se souvenir de = se rappeler gai. mauvaise bon. okunuşları farklı. Les mots contraires (zıt anlamlı sözcükler) : Yazılışları. insolente : arrogant.. 3. anlamları ise biribirlerine oldukça eşit olan sözcüklere "synonymes" denir : se contenter de = se borner à . Le sens propre = (Asıl anlam) Herhangi bir sözcüğün gerçek anlamında kullanılmasıdır. anlamları tamamen zıt olan sözcüklere "les mots contraires" denir. bonne malheureusement + heureusement vb. Örnekler : a. (Ayaklarım ağrıyor. laide 4= naître mourir savoir ignorer + mauvais. Les homonymes (eçsesli sözcükler) : Okunuşları aynı. yazılışları ve anlamlan farklı olan sözcüklere "homonymes" denir. J'ai mal aux pieds. beau.

kök. Bunların orijini lâtincedir. Le sens figuré : (Mecaz anlam) Bir anlam inceliği elde etmek için. sözcüğün gerçek anlamından farklı olarak başka bir kavram yerine kullanılmasıdır. a. Quand j'ai entendu dire cela.) LES ELEMENTS DU MOT : (Sözcüğün öğeleri) Üretilmiş sözcüklerde : a. (çiftçi) anlamına gelen üretilmiş sözcüğün kökü. b. la ferme (çiftlik)'dir. geliştiren küçücük eklere önek denir. eski bakan (1) Em + (2) nırsa. yarış En. b.) b. aklım başımdan gitti. c. r tekrar. a. Örnekler : Önek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: Bis İki kez Biscuit Bissac İki kez pişmiş Heybe Cum. le préfixe: (önek) Sözcüğün kökünden önce gelen ve anlamını değiştirip. (Dağın eteğini farkediyorum. le radical : (kök) Sözcüğün. j'ai perdu la tête. eski ex-ministre Sabık. (Bunu işittiğim zaman. önek. değişmeyen ve gerçek anlamını üzerinde taşıyan öğesidir : le fermier. com. em İçinde O Embrasser «> Endetter Kollarının içine almak. ré. J'aperçois le pied de la montagne. con İle Composer Communication Concours Biraraya getirmek İletişim Elbirliği. fiilin anlamı kendiliğinden ortaya çıkar. sonek olmak üzere üç kısım dikkati çeker. En + dette + r: dette sözcüğünden anlamını alıyor.2. la fermière. öpmek Borçlandırmak re. yeniden refaire réélir récrire Tekrar yapmak Yeniden seçmek Yeniden yazmak sabık. 22 bras + ser: Bu fiilin içinde "bras" sözcüğünün bulunduğu dikkate alı- .

II. le suffixe: (sonek) Sözcük kökünün sonuna eklenen ve sözcüğün anlamını geliştirerek değişik anlam kazandıran eklere sonek denir ki bunların da aslı klâsik latin ve Yunan dillerine dayanır. L'adjectif (sıfat) 4. Les mots variables: (değişen sözcükler) 1. Örnekler : Sonek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: —fère —ambule taşıyan gezen calorifère somnambule ısı taşıyan uykuda gezen —logis araştırma. inceleme philologie dil konularını inceleyerek bir toplumun kültürünü araştırma —nomie yasa astronomie —cide öldüren homicide yıldız yasalarını inceleyen ilim insan öldüren LES ESPECES DE MOTS : (Sözcük türleri) Değişen ve değişmeyen sözcükler olmak üzere Fransızca'da dokuz tür sözcük vardır : I. Le verbe (fiil) Les mots invariables : (değişmeyen sözcükler) 1. La conjonction (bağlaç) 4. Le pronom (zamir) 5. La préposition (edat) 3. Le nom (isim) 3. L'interjection (ünlem) 23 . L'adverbe (zarf) 2.c. L'article (tanımlık) 2.

bölüm gösteren tanımlık). sınıf. gazete. bir gazeteyi. Les étudiants sont dans la classe (Öğrenciler sınıftadır). Yukarıdaki cümlelerde. L'Article defini: (Belirli tanımlık) Konuşan ve dinleyenin ya da yazan ve okuyanın her ikisince bilinen herhangi bir kişi veya nesneden sözederken "article défini" kullanılır. et fém. belirli veya belirsiz anlamı olup olmadığını tanımlayan küçücük sözcüklere "article" denir. masa. partitif 0 ' (kısım. paylaşmak) sözcüğünden geldiğine göre. öğrencileri. défini contracté (belirli bileşik tanımlık). Şu halde : Article défini : Tekil (Singulier) Çoğul (Pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) LE LES LA LES Eril ve dişil (mas. öğrenciler. 24 . LES MOTS VARIABLES 1. Les fenêtres sont fermées (Pencereler kapalıdır). e. Le journal est sur la table (Gazete masanın üzerindedir). sayısını. (2)L'enfant pleure (Çocuk ağlıyor). L'ARTICLE: (tanimlik) Önünde bulunduğu ismin cinsini. a.) V LES (1) "L'article partitif" denen bu tür tanımlık lâtince: ("partiri": bölüşmek. (2) Sesli harf veya okunmayan " h " harfiyle başlayan sözcüklerin önünde kullanılır. pencereleri göstermektedir.I. d. bir masayı. indéfini (belgisiz tanımlık). pencereler sözcükleri söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen bir çocuğu. défini élidé (sesli harfi düşmüş olan belirli tanımlık). c. çocuk. kısım gösteren tanımlık olduğu anlaşılıyor. a. L'Article L'Article L'Article L'Article L'Article défini (belirli tanımlık). b.

je LA regarde. ister féminin bir sözcük. ister masculin. DENMEZ : DENİR : La La La La Le Le Le La L'histoire L'horloge L'école L'adresse L'homme L'arbre L'étudiant L'étudiante histoire horloge école adresse homme arbre étudiant étudiante Article défini élidé'nin hem dişil. Örneklerde görülen "h" muet ile le haut-parleur la honte » le héros gibi sözcüklerdeki "h" aspiré'yi. L'. "article défini élidé" admı alır. elde edilen article. LA. sesli harf ya da ("h" muet adını alan) okunmayan "h" harfi ile başlarsa LE ve LA article'sindeki sesli harf düşer. Article défini alan (yani sesli harfi düşmeyen article isteyen) b sözcüklerin yanında. Şu halde bu sözcükler sırası geldikçe yavaş yavaş öğrenilecek. ARTICLE DEFINI ELIDE : Article défini çizelgesinde görüldüğü gibi. Est-ce que les parents aiment leurs enfants? — Bien sûr. Zamir olarak kullanılan: LE. hem de eril sözcüklerin tekili için kullanıldığına dikkat edilmesi gerekir. sözlüklerde küçücük bir yıldız bulunur. b. c. LES ile "article" olanları karıştırmayınız : Örnekler : a. Est-ce que vous regardez la télévision? — Oui. Çoğulu: "LES" dir ve bu durumda liasion (ulama) yapılma zorunluğu vardır : LES histoires LES arbres LES étudiants vb. NOT: A.b. 2Î . ils LES aiment. karıştırmamak gerekir. je LE lis. Est-ce que tu lis le livre? — Oui.

ARTICLE DEFINI CONTRACTE: (Belirli bileşik tanımlık) Article défini (LE) ve (LES). e. Bu örneklerde. Ils renoncent à L'écrire gibi. Şu halde "on" (pronom indéfini) önünde "L"' explétif'dir. L' ile article défini élidé arasındaki farka dikkat ediniz. C. Continuez à parler et L'ON vous écoutera. Belgisiz zamir "ON" yerine "L'ON" tercih edilir. Voilà un parc public où L'ON est heureux. (1) "Pronoms Personnels" başlığı altında daha sonraki derslerde bunlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. L'ON regrette souvent ses actes. biribirleriyle birleşerek tek bir sözcük oluştururlar : DENMEZ : DENİR : à à au aux + le(3) + les de + le de + les du des Yukarıda belirtilen: (au. ou L'ON parle. je L'ouvre. birleşme olmaz. (2) Explétif: anlatımın gücünü artırmak ve akıcı bir üslûp kazanmak için söze katılan fakat gramer yönünden anlamı olmayan sözcük. du des) article défini contracté'lerdir.d. Si L'ON m'invite. B. 26 . (à) ve (DE) préposition (öntakı) larıyla biraraya geldiği zaman. f. Örnekler : a. Aimez le français. Professeur. ismin önünde bulunan siyah harfle yazılmış olanlar "article défini". je LE suis. (LA). (3) Bu öntakılardan sonra. <2) Explétif olarak kullanılan. (L') zamirleri geldiğinde. (LES). — Aimez-LE. aux. Est-ce que tu ouvres la porte? — Oui. j'accepterai. ismin yerine geçen ve büyük harfle yazılıp fiilin yanında bulunanlar ise (I) "pronom (zamir) dir. Ou L'ON écrit. Örnekler : Je viens de LE dire. (LE). Il refuse de LES accomplir.

Bu nedenle çeviri yaparken anadilimizin etkisinde kalarak yanılgıya di memeye dikkat etmek gerekir. . La maison A louer. Oysaki 1 lirsiz isim tamlamalarında. tamlayan ismin önüne "article" kon maz : La Le Le Le La porte DE classe (Sınıf kapısı). ede Etre content'e de gibi. complément indirect (dolaylı tümleç). belirli isim tamamlamaları yapılmıştır. Le complément du nom (isim tamlaması) : Sınıf IN kapısı La porte DE la classe (Sınıfın kapısı) (yalın hal) (génitif) (nominatif) Le jardin de l'école. Le jouet des enfants. dossier D'étudiant. Türkçe'mizde: birisini.ARTICLE DEFINI CONTRACTE'lerin kullanıldığı yerler : a.... L'appartement A vendre gibi. La chambre A coucher. Fiil tümleçlerinde.. birşeyi düşünmek dendiği halde Fransızca'da birisi birşeyi düşünmek denir. La jeune fille AUX cheveux longs. (DE) préposition (öntakısı) ile isim tamlamaları yapıldığı gibi préposition'u ile de yapılır. Bu örneklerde. La couleur de la porte de la maison. livre DE professeur. Participer à S'intéresser à (1) Parler de S'occuper de Avoir besoin de Avoir peur de Etre sûr. livre DE français. viande DE boeuf gibi. ya da co plément circonstanciel (zarf tümleci) olarak kullanılabilir: Örnekler: °'Penser à quelqu'un Penser à quelque chose Résister à . Yani ismin (i) hali yerine (e) halinde tümleç kul nılır. Le livre du professeur.. La couleur des portes des maisons.

2. "DES" yerine (DE) veya (D') kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir : . au porte-manteau. Une femme est venue vous chercher. D') UNE DES (DE. On s'occupe de vous. 3. 4. Je vais à l'Université. Nous revenons du cinéma. Article Indéfini Tekil (singulier) Çoğul (pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) UN DES (DE. Des enfants jouent dans la rue. (Kızkardeşimi düşünüyorum. Revenir de quelque part. 3. 4. Elle est contente de sa vie. Sortir de quelque part. (Yolculuğumu düşünüyorum. 1 2. Complément indirect olarak. Il parle de ses amis. "un" ve "une" belgisiz tammlığmm çoğulu "des"dir. une femme (herhangi) bir kadın. Un homme vous demande au téléphone . des enfants (bilinmedik) çocuklar. 3. d.) Je pense à ma soeur. 2. 5. Je pense à mon voyage. Ils ont peur de leurs parents. Il y a beaucoup de pardessus. kısaca değinilen bu örneklerden sonra complément circonstanciel durumunda bulunan birkaç örnek: Aller à quelque part. Ils sortent de la maison.) Je résiste à cette situation. derken kullanılan "un-une-des" belgisiz tanındıklardır. Ancak parantez içinde belirtildiği üzere. ARTICLE INDEFINI: (Belgisiz tanımlık) Konuşan ya da dinleyenden birinin veya ikisinin yeterince tanımadığı bir isimden sözederken "article indéfini" kullanılır: 1. D') Çizelgede görüldüğü gibi. Nous sommes contents de nos copains. 7. Cümlelerinde: un homme (herhangi) bir adam.1. 6.

Je mange le pain (Ekmeği yiyorum). derken soyut sözcükler olan "sympathie" ve "courage" önünde kul lanılan (DE LA) ve (DU) article partitif'tir. Ils vendent les pommes (Elmaları satıyorlar. mak. Je bois DE L'eau (Su.) b.De petites maisons. ekmekten yiyorum. DE granc jardins denir. Je mange DU pain (Ekmek. eti. c. sudan içiyorum. Buradaki (DE) yü préposition olan (DE) ile karıştırm.) b. 1. suyun.) a.Un grand jardin . Birinci cümlede. DES: a. Ayrıca. size sempatim var. Şu ha de. D'innombrables problèmes. J'achète DE LA viande (Et. bir kısmı ifade ediliyor. article contracté. a. Je bois l'eau (Suyu içiyorum. e. article indéfini. J'ai de la sympathie pour vous. (Un grand jardin)'in çoğulu için DES grands jardins denmez. elmaların) tümü değil ancak bir parçası. D'harmonieuses chansons. etin. J'achète la viande (Eti satın alıyorum. bilinen (ekmeği. cesaretimiz var. İkinci cümlede. REMARQUES SUR LES ARTICLES : (Tanımlık hakkında uyarılar) I. etten satın alıyorum. b.) b. Nous avons du courage.) Yukarıdaki cümlelerde: (a) şıklarında isimlerin önünde "article défini" kullanıldığında belli olan. ARTICLE PARTITIF: (Kısım bildiren tanımlık) Sayılamayan isimlerin önünde "article partitif" kullanılır. article partitif olabilir.) a. suyu. sıfatın önünde belgisiz tanımlık olduğunu bilmek gerekir. Une petite maison . etten satın alıyorum.) a.De grands jardins. 2. (b) şıklarında (ekmeğin. b. J'achète DE LA viande (Et. 29 . elmaları) ifade ettiğimiz halde. article indéfini (DES) ile (DES) yerine (DE) ve bu sıfat bir ses! ya da okunmayan bir (h) harfi ile başlarsa (DE) yerine (D') şeklind kullanılma durumuna dikkat edilmelidir.

indéfini b. Les étudiants parlent (. contracté d. (2) Article partitif'in tekil ve çoğulu çeviride farketmez. Je la ferme pronom c. Article olan (la). Article olan: (des) ile préposition: (dès) arasındaki fark: Dès le matin. çoğulu: DE grandes maisons ifadesi ile (DE + grandes vacances arasındaki kullanım farkına dikkat ediniz. partitif II. prenez-la. art. indéfini (Sabahtanberi kitap okuyorum. je lis (2)des livres. Je mange DES fruits. art. se trouve la gomme des enfants. il nous faudra du vin : Bize şarap gerekecek. contracté c.) DES grandes vacances. III. Bu nedenle yerine "kitap" kullanılmıştır çeviride.) Cümlesinde: dès: depuis. Qu'est-ce que tu cherches là? adverbe Bu üç durumu aynı cümlede görelim: Là. Adverbe olan (là) biribirlerinden çok farklı sözcüklerdir. Başka örnekler: Je voudrais des légumes : Sebze isterdim. Les livres DES étudiants sont sur la table. c. a. Pronom olan (la). 30 LES: DES) "kitaplar" . à partir de anlamında kullanılmıştır. art. DES étudiants entrent dans la salle de classe. art. Örnekler : a.Örnekler : a. (1) Une grande maison. la porte est ouverte. préposition art. défini b. b. art.

) b. "Article défini" nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Je ferme la fenêtre (Pencereyi kapatıyorum. gazeteleri sokağın köşesindeki satıcıdan alırım.) Les étudiants regardent le tableau ııoir (Öğrenciler kara tahtaya bakıyorlar.) Le docteur soigne les malades (Doktor hastalara özenle bakar. (2) Président de la République Turque. fırın gibi her türlü gerecimiz var.) Il a mal au dos (Sırtı ağrıyor.) Au printemps.) Je ferme les fenêtres (Pencereleri kapatıyorum. En traversant la rue. (Çamaşır makinası. est parti pour la France il y a deux jours. j'achète les jornaux au vendeur du coin de la rue (Her sabah.. Kenan EVREN. je tiens ma fillette par la main. (Sokakta karşıdan karşıya geçerken. küçük kızımın elinden tutarım. 31 . Je suis professeur (Ben öğretmenim. buzdolabı. apposition'dur. les arbres fleurissent (İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. cuisine électrique ete.Quelques Remarques Importantes Concernant la Traduction en Turc de L'article: (Tanımlığın Türkçe'ye çevirisiyle ilgili önemli bazı uyarılar) 1.) — (nApposition'larda "article défini" kullanılmayabilir: Son Excellence M.) Je regarde par la fenêtre (Pencereden dışarıya bakıyorum.) Chaque matin.) J'ai mal à la tête (Başım ağrıyor. réfrigérateur. (2) Siyah yazılmış olan sözcük grubu.) Ma mère aide la bonne (Annem hizmetçiye yardım eder. (Türkiye (1) Apposition bir adı nitelemeye yarayan sözcük ya da sözcük gruplarına denir..) — Meslek gösteren sözcük önünde "article défini" kullanılmaz.) Birkaç şey sayılırken "article défini" kullanılmaz : Nous avons un équipement complet: machine à laver. a.

(bir takım). (Deniz kıyısında bir villa satın aldım.) . On a vu un homme à la barbe bleue.) (1) 32 Article partitif'in.Nous habitons place Şili (Şili meydanında oturuyoruz. circ.)d'alcool (Babam alkol almaz.'ne gidiyor.Nous allons au Japon (Japonya'ya gidiyoruz. . Article indéfini'nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : a. saat sekizde sizi tekrar ziyarete geleceğim. (Bazı yatılı okullarda ağlayan çocuklar var.) J'ai acheté une villa au bord de la mer. comp.D. art.) Il mange des fruits (Meyve yiyor. b.) — Bazı ("complément circonstanciel de lieu veya de temps" = Bazı yer veya zaman gösteren) zarf tümleçlerinde "article défini" kullanılmaz: . (bir -f villa) şeklinde türkçeye çevrilir. Çoğul olduğunda ise ya hiç çevrilmez ya da (bazı). de lieu .) 2.Je viendrai vous revoir à 8 heures. Article Partitif'in tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Her iki şıkta da çevirisi yapılmaz : Je veux boire du vin (Şarap içmek istiyorum.B.11 va aux Etats-Unis (A. Tu ne manges pas de légumes. de temps. circ.Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN iki gün önce Fransa'ya gitti. (Mavi sakallı bir adam görülmüş. (Sah sabahı.) Örneklerde görüldüğü gibi. "article indéfini" tekil olduğunda (bir + sözcük) le yani (bir + adam).) . Nous ne mangeons pas de viande. indéf. (kimi) gibi belgisiz sıfatlarla çevrilir : Il y a des enfants qui pleurent dans des écoles internes.) comp.) 3. mardi matin. — Tu manges des légumes.) mon pére ne prend pas (. şu kullanımına dikkat ediniz : — Je prends de l'alcool (olumlu cümlede) Je ne prends pas d'alcool (olumsuz cümlede) — Nous mangeons de la viande.

örnekler : J'aime bien le français. İsimler: 1. la fille. Pierre. benzeri pekçok bulunan varlıkları adlandıran sözcüklere cins isim (le nom commun) denir. le chien. LE NOM COMMUN: (Cins isim) Yeryüzünde.LE N O M (Isım) "Canlı. Paul est le frère d'Hélène. LE NOM PROPRE (özel isim) olmak üzere iki gruba ayrılır. Fransızca . Örnekler : pour la personne (şahıs için) : Mehmet. le coq.. pour l'objet (eşya için) le livre. 2.. 2.. la porte. le jardin.. LE NOM COMMUN (cins isim). dilleri cins isim sayarak küçük harfle başlatırlar. l'homme...la poule. LE NOM PROPRE: (Özel isim) Yeryüzünde benzeri bulunmayan varlıkları özel isim (le nom propre) denir... la table. isimler 33 . Örnekler : le professeur. Ayşe. cansız varlıkları adlandıran sözcüklere isim (le nom) denir.. Yapı ve anlamları dikkate alınarak. l'étudiant. Hélène.b. le journal. Paris est la capitale de la France. la justice. le pommier. le cahier. derken Türkçe'de büyük harfle başlayarak yazılmasına karşın Fransız'lar. le garçon. v. 1.. adlandıran sözcüklere Özel isimler büyük harfle başlayarak yazılır. İtalyanca. la tortue. pour l'animal (hayvan için) : le chat.

NOM COLLECTIF (Topluluk ismi) : Sayısal açıdan bir topluluğu gösteren. Not: Kullanıldığı yere göre. 5. le crayon. tout le monde. COLLECTIF (Bileşik isim).) Cümlesinde "tête" sözcüğü somut isimdir. Not: Bazı isimler kullanıldıkları yere göre somut ya da soyut olabilirler. 6. le peuple. NOM INDIVIDUEL (Bireysel isim) : Sayısal açıdan bir ad veya bir bireyi gösteren isimlere bireysel isim (nom individuel) denir : le garçon. le stylo. 1. 2. 34 . la chaise. 4. le tapis. mânâ ismi). (Topluluk ismi). (Aklı başından gitti.. Örnekler: Il a perdu la tête. 3. NOM NOM NOM NOM NOM NOM CONCRET (somut. la morale.) Bu cümlede "tête" kafa anlamında olmadığına göre soyut isimdir. la vieillesse.. Oysaki: Il a beaucoup de cheveux sur sa tête.. le bonheur. l'ambition. nom individuel veya nom collectif olan pekçok isim vardır. la porte.. le balcon. la fille. 4. la gomme. NOM CONCRET (Somut isim) : Gözle görülüp. SIMPLE olmak üzere sınıflandırılabilirler. INDIVIDUEL • (Bireysel isim). la justice. yazılışları tekil fakat anlamları çoğul olan isimlere topluluk ismi (nom collectif) denir: la famille. la fenêtre. (Onun çok saçı var. l'armée. NOM ABSTRAIT (Soyut isim) : Gözle görülüp.. 3. la jeunesse. le tableau. 2.1. elle tutulamayan ama gerçeklik açısından varoluşları insanoğlunca kabul edilmiş kavram ve nitelikleri adlandıran sözcüklere soyut isim (nom abstrait) denir.. la liberté. ABSTRAIT (Soyut. le troupeau. elle tutulabilen varlıkları belirten isimlere somut isim (nom concret) denir. COMPOSE (Yalın isim). madde ismi).

5. la chienne. 35 . NOM COMPOSE (Bileşik isim) : Yazısal yapısına göre birden fazla sözcükten oluşan ve birleştirme çizgisi (le trait d'union) ile bağlanmış olan isimlere bileşik isim (nom composé) denir : le passe . le coq.. La sentinelle (nöbetçi er).La classe est grande. Fransızca'da isimlerin masculin (eril) ya da féminin (dişil) oldukları varsayılır. Les professeurs savent intéresser la classe (Hocalar sınıfın ilgisini uyandırmayı bilirler) cümlesinde ise.ciel le chef . le garçon.. Erkek. "classe" nom collectif'dir..en . insan ve hayvan isimleri masculin (eril) cinstedir: le père. Dişi insan ve hayvan isimleri féminin (dişil) cinstedir: la femme. la chatte. le lion. Le portemanteau (portmanto) la porchaison (yaban domuzunun semirme mevsimi) LE GENRE DES NOMS (İsimlerin cinsi) Daha çok etimolojilerine dayanarak. la fille.. une femme procureur diye belirtilir. le fils. NOM SIMPLE (Yalın isim) : Yazısal yapışma göre tek bir addan oluşan isme yalın isim (nom simple) denir.lieu le coffre . 1. la panthère (panter) sözcükleri ise bir erkeği ya da erkek hayvanı gösterdikleri halde hep dişil (féminin) olarak kullanılırlar. le chat. "classe''® individuel'dir. la lionne. 2. Hanım öğretmen ya da hanım savcıyı gösterdiği zaman da söze açıklık getirmek amacı ile : une femme professeur. Örneğin: le professeur (öğretmen) le procureur (savcı) gibi sözcükler sadece masculin (eril) olarak kulnılırlar. le chien.partout l'arc .fort (maymuncuk) (gökkuşağı) (eyalet merkezi) (kasa) 6. insanlarda ve hayvanlarda bile eril ve dişil ayırımının çok kesin olmadığı yerler vardır. Not: Ancak.) cütalesiride. (Sınıf büyüktür.

LE CHAT. (eau) ile bittiği halde dişil (féminin) dir.) Le chat = Tous les chats et toutes les chattes. (âge) takıları olan isimler genelde erildir (. 3. tüm insanlardan sözederken : L'HOMME.. ay mevsim Te coğrafyadaki dört yönü gösteren isimler erildir : le le le le lundi. Ağaç ve maden isimleri erildir : le pommier. le mardi janvier.. Sonlarında (e) harfi olmayan ülke isimleri genel olarak erildir : le Canada. (3) 36 Le légume (sebze) sözcüğünün kendisi masc. la France. le litre. la jeunesse.. (Öğrenci ödevini yapmalıdır. le cerisier le fer.. Sonlarındaki (e) harfinden önce iki aynı sessiz harf bulunan isimler dişildir : la pomme. le février printemps.B.. le Portugal . Meyve. Sonlarında (ent). le malheur bu kuralın dışındadır.) Bu cümlede: l'homme = tous les hommes et toutes les femmes. eril (masculin)'dir. la rose..) : le mouvement. l'été sud. Genel olarak kullanılan cins. dişi erkek. Sonlarında (e) olan ülke isimleri dişil (féminin) dir.. sebze ve çiçek isimleri<3i dişildir: la cerise. 11. Sonlarında (é).. le kilogramme. (esse) takıları olan soyut isimler. tüm kedilerden bahsederken. la ville. Kadın erkek. l'honneur. le Japon. (eril) olmakla bu kurala uymamaktadır. Metre sistemini gösteren ölçüler erildir : le mètre. la profondeur de l'âme. la Turquie. la Grèce. 8. (1) La peau (deri) sözcüğü. le courage. 7. Gün. 9. (eur). la canne. 6.) L'étudiant = Tous les étudiants et toutes les étudiantes. L'étudiant doit faire son devoir. le nord 4. 10. (2) le bonheur. la botte.. l'or 5. le manteau. (eau). dişi erkek tüm öğrencilerden sözederken: L'ETUDIANT sözcükleri kullanılır. la carotte.. Le chat est ingrat (Kedi nankördür.. genelde(2) dişildir : la fierté.. Örnekler: L'homme est mortel (İnsan ölümlüdür. .

.

(-nne) duruma dönüşür ve (-n) harfi okunur hale gelir (. dişilde.. . un écolier une écolière un berger une bergère un fermier une fermière un boulanger une boulangère 3.) . telâffuz edilmeyen ancak kendisinden önce gelen sessizi okutmaya yarayan (e) harfi eklenir. dişilde (-tte) ye dönüşür ve erilde okunmayan (t). bu kuralın dışında kalır. dişilde (-ère) şeklinde biterler.. un paysan un lion un chien une paysanne une lionne une chienne Yirmiye yakın isim. Erilde (-t) ile biten isimler. une chatte Erilde. dişilde okunur duruma gelir: un chat 4. dişil olunca (-esse) takısını alır: un prince une princesse un nègre une négresse un poète une poétesse. okunmayan ve kendisinden önce gelen sesliyi genizden okutmaya yarayan (-n) harfi ile biten isimler. un un un un un voisin cousin ennemi marchand avocat une une une une une voisine cousine ennemie marchande avocate Erilde (-er) ile biten isimler.Formation du f é m i n i n D İ Ş Noms (İsimlerin dişillerinin yapılışı) Canlı varlıkları gösteren isimlerde bazen ufak bir değişiklik yaparak eril isimden dişili elde edilir ki bu değiişklikler şu kurallara bağlı olarak oluşturulur: 1. (I)un romain un cousin 38 une romaine une cousine. Genel olarak eril ismin sonuna.

un directeur un ambassadeur une directrice une ambassadrice c.. o sözcüğü sonuna (s) harfi eklenir. Bazı isimlerin dişillerini gösteren sözcükler tamamen ayrı bir isimdir. LA FORMATION DU PLURIEL DES NOMS (İsimlerin çoğul hale getirilmesi) Fransızca'da isimler genel olarak. Ancak çoğulu elde edilecek sözcüğün bc şındaki tanımlık (article) da çoğul hale getirilmelidir : Tekil (sing.. (-ou) ile biten eril isimlerin dişilleri (-olle) ile biter: un fou une folle. 10.(-eur) ile biten isimler şu üç şekilde dişil olurlar: a. un docteur un chasseur une doctoresse une chasseresse 7- (-eau) ile biten eril isimlerin dişilleri (-elle) ile sonuçlanır: un jumeau une jumelle. (-f) ile biten eril isimler. 9. genellikle. şu kurallar uyarınca yapılır: 1. erili ile dişili arasında etimolojk herhangibir ilişki yoktu un un un un un un un homme coq cheval neveu bélier oncle frère une une une une une femme poule jument nièce brébis une tante une soeur.) une fille le livre la maison l'élève Çoğul (pl.) des filles les livres les maisons les élèves . dilimizde olduğu gibi gösterdi! leri varlığın sayısına göre tekil (singulier) ya da çoğul (pluriel) olurla Tekil isimlerin çoğulu. Genel olarak tekil bir ismin çoğulunu elde etmek için. dişilde (-ve) ye dönüşür: un juif une juive. 8. un danseur un chanteur une danseuse une chanteuse b.

8. v. les archives v. le vrai. Bazı isimler. (1) 40 Bu sözcükler için her zaman sözlüğe bakmak yerinde bir hareket olur.) Bu iki cümlenin anlamında aşağı yukarı pek fark yoktur. Kimi isim ise karşımıza herzaman çoğul olarak çıkar. Çoğulda hiçbir kurala uymaz : un oeil (göz) des yeux (gözler) 5. değişken değilse aynen bırakmak gerekir denilebilir. . tekili kullanılmaz : les lunettes. (-AU). le faux.Tekilde (s.. Şöyleki : le le le le le le manteau noyau cheveu bijou cheval travail les les les les les les manteaux noyaux cheveux bijoux chevaux travaux les les les les les cous clous trous rails chandails İstisnalar (exceptions) : le le le le le 4. Birleşik isimlerin(1) (noms composés) çoğullaştırılmasmda genel ve kesin bir kural yoktur ama birleşik ismi meydana getiren sözcüklerin değişken (variable) veya değişmeyen (invariable) olduğunu saptadıktan sonra değişkense çoğulunu yapmak. z) ile biten sözcükler çoğulda değişmezler: le tapis la croix le nez les tapis les croix les nez Tekilde. yalnız tekil olarak karşımıza çıkar. cou clou-vtrou rail chandail (Göz.) Tous les chats sont ingrats (Tüm kediler nankördür. (-EU). les ciseaux. la justice . 6.. les bestiaux. le courage. x. Herhangibir varlıktan genel anlamda sözedildiğinde. o varlığın adı tekil kaldığı halde çoğul gibi algılanabilir : Le chat est ingrat (Kedi nankördür. (-AIL) ve (-AL) ile biten isimler. gözler) anlamındaki sözcük kendine özgü durum gösterir. çoğulda genellikle (-x) harfi ile biterler. (-OU). (-EAU). çoğulu kullanılmaz: le bonheur.b. la bonté. 7.b.

görevleri) 1. 3.) le va-et-vient (tekilde çoğulda aynıdır. (s) veya (x) harfinin ilâvesi ile yapılır: le pourboire le portemanteau les pourboires les portemanteaux b.ciel Sözcükleri bu kurala uymayıp "invariable" kalırlar.ciel les gratte .dortoirs le wagon .bains leva-nu-pieds (tekilde çoğulda aynıdır. Birleşik isim iki sözcük halinde ayrı ayrı yazılıyorsa ve ikisi de isimse her iki sözcüğün sonuna (s) harfi getirilir: la cité .örnekler :. FİİLİN DÜZ TÜMLECİ (Le complément d'objet direct). 2.bain les chauffe . sadece başındaki tanımlık çoğullaştırılır : les passe .monnaie Le gratte . 41 . ikincisi değiştirilmez : fwl^ ^ le timbre .restaurantles wagons .partout • LES FONCTIONS DU NOM DANS LA PROPOSITION (İsmin cümlecik içinde.dortoir les cités . çoğulu.restaurants c. (1) Herhangibir isim.monnaie les porte .postales les coffres . les timbres poste les sacs à main Birleşik ismi oluşturan sözcükler bir isim ve ^niteleme sıfatı ise her ikisi de değişir: la carte . d'objet indirect).forts e.postale le coffre . La porte . Bir fiil ve bir isimden oluşan birleşik isimde sadece isim değişir :0) le chauffe . Birleşik sözcük tek bir sözcük halinde ise yani trait d'union (-) la birbirine bağlanmamışsa.fort les cartes . a. cümlecik içinde çeşitli görevler yüklenebilir : FİİLÎN ÖZNESİ (Le sujet du verbe).partout les passe . FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ (Le comp. tekili ile aynıdır.) Tv Bir fiil ve bir zarftan oluşan birleşik isimlerin çoğulu.poste le sac à main d. Birleşik ismi meydana getiren sözcüklerden ikincisi birinciyi tamlayan durumda ise birinci sözcük çoğul hale getirilir.

de l'adjectif). 6. İSİM TÜMLECİ (Le comp. de l'adverbe). 1. du verbe "parler" I. 14. dir. Comp. TÜMLEÇ YÜKLEMİ (L'attribut de l'objet). 10. ÖZNENİN YÜKLEMİ (L'attribut du sujet). 2. yapan). FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ (Les comp. SIFAT TÜMLECİ (Le comp. 13. 8 HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apostrophe). 11. Comp. Attribut du sujet "il" "L'homme n'est qu'un ROSEAU" -Pascalattribut du sujet "l'homme" Ankara est la CAPITALE de la Turquie. du verbe "fermer" Je lis UN LIVRE. SÖZ UZATIMI (Le pléonasme). ZARF TÜMLECİ (Le comp. dir. 5. demek olduğuna . EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ (Le coriıp. Comp. ind. du verbe "penser" Ils parlent de LEURS EXAMENS. 12. du verbe "lire" i. Comp. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apposition).4. 7. I ÖZNENİN YÜKLEMİ (ÖZNEYE VASIF VEREN SÖZCÜK) : II est PROFESSEUR. d'agent)(1>. sujet du verbe "être" SON OPINION diffère profondément de la mienne. du nom). FİİLİN ÖZNESİ : PARIS est la capitale de la France. attribut du sujet "Ankara" [) 2 Lâtince: (agere = yapmak) fiilinden gelen (agent = göre "İşi yapan tümleç" anlamına geliyor. circonstanciels du verbe). ind. 9. FİİLİN DÜZ TÜMLECİ : La bonne ferme LES FENÊTRES. ZAMİR TÜMLECİ veya KISIM GÖSTEREN TÜMLEÇ (Le complément du pronom ou du partitif). FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ : Les élèves pensent à LEURS EXAMENS.

FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ: J'habite à ANKARA. Je suis intivé (e) par MES AMIS à une excursion. d'agent. comp. circ. circ. AYŞE et toi. \ comp. comp. Cléopatre. comp. circ. d'opposition du verbe "sortir" Il travaille pour ses enfants. comp. d'accompagnement du verbe "voyager" 7. comp.) comp. apposition du mot "Cléopatre" "Je suis la forêt. s'est suicidée. prenez mes valises s'il vous plaît. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK : Ils vous aiment. de lieu du verbe "habiter" Mon ami voyage depuis trois JOURS. en TURQUIE. de matière du verbe "être fait" Je voyage avec ma soeur. circ. parure éternelle du monde" apposition du mot "forêt" 8. de prix du verbe 'acheter" Je pèse 60 kilos. comp. de but (d'intérêt) du verbe "travailler" Il meurt de faim. circ. circ. circ. circ. comp. de cause du verbe "mourir" J'ai acheté cette robe 2. circ. circ.000 livres turques.5. HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK: PORTEUR. apposition du pronom "vous". de temps du verbe "voyager" Il est parti avec PLAISIR. de poids du verbe "peser" J'aime voyager en avion. circ. REINE d'Egypte. comp. (avec de la pierre. d'agent 6. comp. comp. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ : La maison est entourée d'ARBRES. de manière du verbe "partir" Je sors malgré la PLUIE. mis en apostrophe 43 . de moyen du verbe "voyager" Cette maison est faite en pierre. comp.

ZAMİR TÜMLECİ : Laquelle de ces robes préfères-tu? comp. mis en apostrophe 9. comp.MES ENFANTS. de l'adjectif "fier" Son coeur est plein de COURAGE. TÜMLEÇ YÜKLEMİ : Je déteste cet enfant. du partitif) Une de vos AMIES. comp. du pronom "celui" 13. comp. du pronom "une" Mon père est avocat. comp. du nom du mot "principe" Elle est encore sous l'effet de l'ANESTHESIE. comp. l'attribut de l'objet "cet enfant" 44 . un PARESSEUX. du pronom "laquelle" (comp. comp. travaillez bien mis en apostrophe Je t'aime. comp. de l'adjectif "content" Il est fier de ses ENFANTS. comp. ma chère MAMAN. comp. de l'adverbe "beaucoup" C'est assez pour une FOIS. SIFAT TÜMLECİ : Je suis content de ma VIE. de l'adjectif "plein" 12. de l'adverbe "assez" 14. du nom 11. celui de MEHMET est professeur. İSİM TÜMLECİ : "Travaillons donc à bien penser. voilà le principe de la MORALE". pléonasme 10. ZARF TÜMLECİ : Beaucoup d'ELEVES ont connu la réussite. est venue vous chercher. SÖZ UZATIMI : J'ai vu cela de mes propres YEUX.

pl. di verbe "regarder".. Nom commun. sing. fém. comp. di verbe "donner". : Nom propre. pl. fém. masc. masc. sujet du verbt Colomba "s'arrêter". "J'aime à regarder par la fenêtre la Seine et ses quais par ce: matins d'un gris tendre qui donnent aux choses une douceui infinie.. ind di verbe "donner"." Prosper Mérimée (la Vengeance) Colomba bu yaprak yığınının önünde durdu ve bir kocayemiş dalı ayırarak. de lieu du verbe "regarder". Nom commun. Nom commun. comp. di verbe "regarder". d nom "branche". dir. masc.. et arrachant une branche d'arbousier. sing. comp. du nom Feuillage Branche Arbousier Pyramide Nom commun.. : Nom commun. circ. sing. d verbe "regarder". sing. d lieu du verbe "ajouter"..I. circ Tas de lieu du verbe "s'arrêter". comp. fém. comp. Douceur : Nom commun. comp circ. comp. dir... sing. sing. masc. Fenêtre : Seine : Quais : Matins : Gris : Choses : Nom commun.. comp. sing. onu piramide ilâve etti. masc. du verbe "arracher". Nom commun. EXERCICES SUR L'ANALYSE DES NOMS-. du non "matins". fém. pl. masc. fém. Nom commun. dir. 45 . dir.. "Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage. Nom commun. comp. dir. gri sabahlarda Sein< nehrini ve kıyılarını seyretmeyi severim. comp. sing.. sing. Nom commun. comp. féminin singulier. Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış olan tüm isimlerin analizini yapa lım : A." Anatole FRANCE (Paris) Herşeye sonsuz bir tatlılık veren tatlı. l'ajouta à la pyramide. B. comp. Nom propre. fém.

masc. sing. dir. dir. mis en apposition de "Vincent". memleket görmek isteyen boş kafalı bir kaplumbağa vardı. du verbe "parcourir". sing. de l'adjectif "lasse". Ingénieurs : Nom commun. sujet du verbe "être réparé". d'accompagnement du verbe "parcourir". comp. pl. du verbe "voir". complément d'agent du verbe "être réparé". Tortue : Nom commun . sing. comp. pl.. complément d'agent du verbe "être réparé". du nom "routes". Qui lasse de son trou.. masc. masc. u Tête : Nom commun. comp.. Aşağıdaki parçada geçen article' (tanımlık)leri. journaliste étranger. voulut voir le pays. France : Nom propre. pl. sing. Pays : Nom commun.. isimleri bulunuz ve analizlerini yapınız (1) : (X) 46 Alıştırma mahiyetinde verilen her parça veya tümceyi kendi kendinize kişisel olarak türkçeye çevirmeniz sizler için daha yararlı olacak düşüncesiyle türkçeleri verilmemiştir. "Nous allons donc parcourir les routes de France avec M. Trou : Nom commun. masc.C.. Les ponts détruits ont été réparés par les ingénieurs et les ouvriers. U A . sujet du verbe etre . masc. comp.fém. circ. II. Vincent : Nom propre. D.. . "Une tortue était.. Ouvriers : Nom commun. comp!.. Journaliste : Nom commun. Ponts : Nom commun. sing." Şu halde yabancı gazeteci Bay Vincent'la beraber Fransa yollarını katedeceğiz.. Vincent. fém. sing. sing.. masc. E. du nom "tortue". masc. comp. pl. mühendisler ve işçiler tarafından onarıldı. fém." La FONTAINE (La Tortue et les Deux Canards) Yuvasından bıkmış.. Tahrip olan köprüler. Routes : Nom commun fém. à la tête légère.

La musique se françassait contre les murs des maisons voisines. une piste d'autos tamponneuses. exhortait les amateurs. Une foule molle et hébétée flottait entre les éventaires. les amandes grillés. Pour ne pas se perdre ou pour se rassurer. des poupées.'air embaumait les gaufres. Pierre lui permit de jouer et paya les billets. il s'écriait en levant les yeux sur lui : — Monsieur. des bijoux de pacotille. La grande rue tournait sous l'impulsion de la patronne. de temps à autre. avec un tir. Henri TROYAT (le plain de l'étranger) 47 . Amalia rêvait devant ce trésor. Monsieur! Vous avez vu? Le loterie offrait aux gagnants des services à the chinois. une loterie. un micro à la main. des casseroles. I. un manège. qui. Frédéric avait pris la main de Pierre. sous les appels des haut-parleurs et la pétarade des carabines. Une fête banale. des baraques de confiserie médiocre. le popcorn.La fête se tenait sur la place du marché.

(ilgi sıfatları). Q. rouge et blanc. 1. 7. (işaret sıfatları). Niteleme sıfatları anlamına etki ettikleri ismin sayı ve cinsine yani tekil. (soru sıfatları). — Comment est le drapeau? R. qualificatif. paraître. ya da "être. 2. rendre. des adjectifs qualificatifs b. (sayı sıfatları). — joveu*.LES ADJECTIFS (Sıfatlar) Varlıkların niteliklerini bildiren ve onları tayin etmeye yarayan sözcüklere "les adjectifs" (sıfatlar) adı verilir : 1. (belgisiz sıfatlar). ya doğrudan doğruya (l'épithète olarak). Le drapeau turc est rouge et blanc. 48 . 5. — Comment sont les enfants? R. Q. — turc. C. l'adjectif qualificatif c. 6. Q. 4. B. Les Adjectifs Qualificatifs (Niteleme sıfatları) : Niteleme sıfatları : (COMMENT EST tekil isim?) ve (COMMENT SONT çoğul isim?) (Nasıldır?) sorularına yanıt verirler : a. Les enfants sont joveu*. l'adj. çoğul. dişil oluşuna uyarlar. 3. eril. Les Les Les Les Les Les Les adjectifs qualificatifs adjectifs démonstratifs adjectifs possessifs adjectifs interrogatifs adjectifs relatifs adjectifs numéraux adjectifs indéfinis (niteleme sıfatları). — Comment est la robe? R. Niteleme sıfatları ait olduğu ismin anlamına. La robe est longue. — longue. Niteleme sıfatları herzaman bir ismin anlamına etki eder ve onun özelliğini belirtir. devenir" gibi attributif bir fiil aracılığı ile (l'attribut olarak) etki ederler. _ Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi : A. (mülkiyet sıfatları).

bel Cruel - Rose Rouge Mince Jeune Noire Verte Petite Grande Grise Bonne Lasse Inquiète Légère Heureuse Joyeuse Douce Longue Blanche Première Franche Sèche Fraîche Turque Grecque Vieille Nouvelle Belle Cruelle (1) Vieil. Niteleme sıfatlarının ait oldukları sözcük. Quelques adjectifs qualificatifs (Birkaç niteleme sıfatı) : Masculin (eril) Féminin (dişil) Rose Rouge Mince Jeune Noir Vert Petit Grand Gris Bon Las Inquiet Léger Heureux Joyeux Doux Long Blanc Premier Franc Sec Frais Turc Grec Vieux. Cril ve dişil sözcüklerden birkaçı birarada ise eril egemen olur Ve sonuç olarak eril cinsine göre uzlaşma yapılır. nouvel ve bel sıfatları masculin olup sesli başlayan sözcüklerin önünde kullanılır : U n vieil homme U n nouvel habit U n bel enfant 49 . Ancak ait oldukları sözcüğün article'si olur. nouvel Beau. vieil(n Nouveau.D. E. Niteleme sıfatlarının tanımlığı (article) olmaz. birden fazla ise.

Un métal précieux 9. L'étudiant obéissant 3. Un costume paysan 16. Un enfant capricieux 10. Un garçon sot 15. Un frère cadet 18. Un papillon léger 11.Coquet Ancien Jumeau Bénin Malin Fou Mou Menteur Supérieur Meilleur Vengeur Pêcheur Créateur Destructeur Consolateur Vif Coquette Ancienne Jumelle Bénigne Maligne Folle Molle Menteuse Supérieure Meilleure Vengeresse Pécheresse Créatrice Destructrice Consolatrice Vive FAITES LES EXERCISES SUIVANTS 1. Un directeur orgueilleux 8. Un frère jumeau 21. Un air moqueur 19. Un bel arbre 23. Un acteur charmant 5. Un goût turc 22. Un devoir entier 12. Un climat printanier 13. Un costume parisien 17. Un chat gris 2. Un pays heureux 6 Un spectacle merveilleux 7. fleur coùtume . Un homme intelligent 4. Un mur bas 14. Un père consolateur 20. Un nouvel emploi 50 Une chatte L'étudiante Une femme Une actrice Une famille Une vue Une directrice Une pierre Une enfant Une plume Une leçon Une saison Une maison Une fille Une mode Une robe Une soeur Une histoire Une mère Une soeur La force Une Une r.

29. 26. çoğulda (-AUX) ile sonuçlanırlar : Un ami loyal Des amis loyaux. İstisnalar (Exceptions) : (1) "Les Articles" konusunda değindiğimiz gibi sıfştın önünde. 27. x) harflerinden biriyle Un garçon heureux Un boeuf gras Le fruit savoureux biten sıfatlar çoğullarında değişmezler : des garçons heureux des boeufs gras les fruits savoureux (-EAU) ile biten sıfatlar. Sıfatların çoğulunu elde etmek için genellikle sonlarına (s) getirilir : Une maison neuve Une rivière large Une belle fleur des maisons neuves des rivières larges ( . 25. isimlerde çoğul yapmak için kullanılan gerekli kurallar. 30. Un Un Un Un Un Un Un bel exercice vieil auteur mur blanc esprit franc remède bénin esprit malin homme fou Une Une Une Une Une Une Une robe histoire maison idée humeur fièvre femme Not : Türkçede sıfatların dişili yoktur. Un signe amical Des signes amicaux.24. article indéfini 51 . Un livre nouveau Des livres.'nouveaux Un nouveau cas De nouveaux cas. 2. 4. 28. çoğulda sonlarına (-S) harfini alırlar : Un oeil bleu Des yeux bleus Un homme fou Des hommes fous 5. " D E S " yerine " D E " kullanılır: Un bon voyage De bons voyages. Un beau crayon De beaux crayons. (-EU) ve (-OU) ile biten sıfatlar. çoğulda sonlarına (-x) harfini alırlar. Un beau livre De beaux livres. LES PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS (Niteleme sıfatlarının çoğulu) Genel olarak. ) de belles fleurs (s. sıfatlar için de aynı şekilde kullanılır : 1. (-AL) ile biten sıfatlar.

b. (Bu kalemi bana veriniz. Masculin (eril) Singulier (tekil) Pluriel (çoğul) Féminin (dişil) Ce Cette (1)Cet CES Not: İşaret sıfatları "article" yerine kullanılırlar.) Je ne connais pas CES élèves. o) şeklinde yapılabilir.) (1) (2) 52 "Cet": bu işaret sıfatı. Sıfatlar dişil (féminin) ve çogul (pluriel) oldukları zaman önce dişil yapılır ve çoğul eki sonra eklenir: Une craie blanche Des craies blanches b. LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (İşaret sıfatlan) Bir ismin ifade ettiği şeyi veya kişiyi göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs démonstratifs" denir. .) Est-ce que tu connais CETTE fille? (Bu kızı tanıyor musun?) CETTE école est fermée en été. Donnez-moi<2) CE crayon. (Bu okul yazm kapalıdır.) CET arbre pousse vite. İşaret sıfatlarının türkçeye çevirisi (bu. tekil) sözcükler önünde kullanılır: cet arbre cet homme cet étudiant cet oiseau v. (Bu çiçekler yavaş yavaş büyüyorlar. Dilimizde niteleme sıfatlarının dişili olmadığı gibi çoğulu da yoktur. Une belle fleur De belles fleurs Bir güzel çiçek Güzel çiçekler 2. (Şu = bu öğrencileri tanımıyorum. şu. Yani işaret ettikleri ismin başındaki "tanımlık" kalkar. sesli harfle ya da okunmayan (h)'la başlayan M A S C U L I N S I N G U L I E R (eril.fatal final natal boréal frugal jovial glacial fatals finals natals boréals frugals jovials glacials Not: a. (Bu ağaç çabucak büyüyor.) CES fleurs poussent doucement.

ces élèves sont dans la cour. 14 fruits sont mûrs. 6 femme est grosse . 15 fille est blonde. • Passe-moi un stylo. Bu sıfatlar. 12. 7 horloge est ronde. 13. 3 élève est laborieux. Cet arbre-ci.LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS COMPOSES : (Birleşik işaret sıfatları) İşaret edilen nesnenin veya bireyin yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu belirtmek için çoğu zaman (-ci) ve (-là) takılarına başvurulur: Voici Voilà Voici Voilà Pi ime maison un appartement un arbre un jardin : : : : Cette maison-ci. 2 forêt est épaisse. 3. est brune.) P2 Lequel? Est-ce que tu veux ce stylo-ci ou ce stylo-là? (Hangisini? Bu kalemi mi yoksa şu kalemi mi istiyorsun?) EXERCICES Complétez les phrases avec les adjectifs démonstratifs : 1 automobile n'est pas chère. Sur colline il y a une forêt. 8 histoire est belle. s'il te plaît. 9 homme est beau. 53 . 5 arbre est coupé par le bûcheron. Cet appartement-là. önüne geldikleri ismin sayı ve cinsine uyarlar ve "tanımlık" la birlikte kullanılmazlar. Ces élèves sont en classe. Ce jardin-là. (Lütfen bana bir dolmakalem uzatıver. sur colline il y a une ferme. ne sont pas mûrs. LES ADJECTIFS POSSESSIFS (Mülkiyet sıfatları) îsmin ifade ettiği şeyin veya bireyin kime ya da neye ait olduğunu göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs possessifs" denir. kısacası "tanımlık" ortadan kalkar. cette maison est petite. 4 élève est laborieuse. 10 filles sont belles. 11 Cette maison est grande.

eril ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : NOTRE maison a trois étages. (Evimiz üç katlı) VOTRE jardin est grand. ta. fém. Il aime SON enfant.) (Arkadaşımı çağırıyorum. (Kitabımı okuyorum.) notre. sing. Tu fais TON devoir. Nous aimons NOTRE mère. sahip olan ve sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : J'aime MA mère. (Onların babası gazeteci) c. tekil şahıs 1. b.) (Anne çocuklarını sever. tes. Je lis MON livre.) (Onların annesi ihtiyar. sahip olan çoğul. (Annemi severim. sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar . notre. et fém pluriel (c) mes tes ses (f) nos vos leurs mon. ma. Tu fais TES devoirs. son. (a) mon (c) ma ton ta son sa (b) notre (d) notre votre votre leur leur masc. mes. sahip olunan tekil olup.) (Kendi çocuğunu seviyor.Sahip olunan İsim Sahip olan 1. Aidez VOTRE amie. leur. tekil şahıs 2. La mère aime SES enfants.) TA soeur est intelligente. sahip olunan birden fazla ise eril ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: J'ai perdu MES livres. (Kızkardeşin akıllı) SA figure est ronde. sahip olan da sahip olunan da tek olup. çoğul şahıs masc. sahip olan tek. sa. ton. çoğul şahıs 2.) (Ödevlerini yapıyorsun.) (Ödevini yapıyorsun. votre.) . votre. (Onun yüzü yuvarlak) d.) (Kız arkadaşınıza yardım ediniz. eril ve tekil sözcükler önünde (le) ya da (1') yerine kullanılırlar. ses. 54 (Annemizi severiz.) (Kitaplarımı kaybettim. J'appelle MON amie. LEUR mère est vieille e. leur. tekil şahıs 3. (Bahçeniz büyük) LEUR père est journaliste. çoğul şahıs 3. sing. sahip olan çoğul.

f. (Ellerini yıkamak) se fouler le pied. Le petit garçon parle avec soeur. TA. SA yerine MON.) D. v (Babam zengindir. Bir féminin (dişil) ismin başında sesli harf ya da okunmayan "] varsa MA. Fransızca'daki "adjectifs possessifs"i Türl çe'ye çevirmek gereksizdir : Mon père est riche. (Ayağını burkmak) Avoir les mains dans la poche. (Elleri cebinde olmak) Avoir mal aux dents. SON kullanılır : DENMEZ : DENİR : MA école MON école SA histoire SON histoire TA habitude TON habitude MA amie MON amie MA adresse MON adresse TA étudiante TON étudiante B.) Ancak. (Kitapları mı? Onlardan sadece birkaçını tanıyorum.) Not: A. (Ödevlerimizi yapıyoruz. onların da kendi defterleri var.) Vous avez VOS livres et ils ont LEURS cahiers. vos. fatı yerine "article défini" (belirli tanımlık) kullanılır : Se laver les mains. nos. Cansız bir varlık sözkonusu olduğunda (ONUN) ya da (ONLARIN anlamına (EN) pronom'u kullanılabilir ki bu durumda sahib olunaı bir "article" veya başka bir belirleyici ile ifade edilir : Ses livres? J'EN connais seulement quelques-uns.) ("Benim babam zengindir" demek gereksizdir. TON. il n'est pas riche. 5 . Türkçe ismin sonuna eklenen mülkiyet eklerinin yeterince açıklî yıcı olduğu durumlarda. senin baban ise zengin değil. quant à ton père. bir zıtlığın üzerinde durulmak istendiğinde ya da iki anİ£ ma gelebilecek durumlarda mülkiyet sıfatı ile bunu belirtmek ge rekir: Mon père est riche. Mülkiyet kendiliğinden anlaşılacak durumda olduğunda mülkiyet . (Benim babam zengin. e ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: Nous faisons NOS devoirs. (Dişleri ağrımak) C. leurs.) EXERCICES : Remplacez par un adjectif possessif convenable : 1. (Sizin kendi kita larınız. sahip olan da sahip olunan da birden fazla ise.

20. Voilà une nouvelle robe. Je mange du gâteau délicieux. 5. 4. Voici une belle cravate. (Ne gibi bir?). 6. belirledikleri ismin eril ya da dişil. 15. Voilà une longue règle. 8. 7. Nous sommes contents de vie. Voilà un bel homme. 3. 16. lu penses à parents. (Nasıl bir?). Je mange avec dents. Voici un livre vert. L'étudiant écoute son professeur.. 2 montre est carrée. 4. Nous regardons avec . 12. 15. 4 yeux sont verts. 5. 8. Voici une vieille dame.. Nous sommes contents de étudiants. Ecrivez un adjectif possessif devant ces mots-ci : 1 lèvres sont rouges. Voici un manteau blanc. Mettez au pluriel : 1. 9. 3. Les professeurs parlent à élèves. J'ai une tante malheureuse. 5 menton est pointu. 14. Voici un vieil habit. Voilà une belle femme. (Ne çeşit?) şeklinde çevrilebilecek olan bu sıfatlar. 17. Voilà un beau garçon. 10. 12. Je me lave visage (attention).. LES ADJECTIFS INTERROGATIFS (Soru sıfatları) : Nesne ve birey hakkında soru sormaya yarayan Türkçe'ye (Hangi?). Ferme bouche. Voici une forêt épaisse. Le professeur parle de élèves. 3 épaule est ronde. Voilà un grand mur.. Est-ce que vous aimez patrie? Vous entendez avec oreilles. 6. yeux. 6 oreille est large. 56 . Voilà un oeil bleu. 2. 18. Il tre oreille. 10. tekil ya da çoğul olmasına göre dört çeşitte karşımıza çıkarlar. 13. L'élève montre sa classe. Voilà un bijou précieux. 9 classe est grande. 4. 9. 19.İ. 7 dos est large. L'oiseau vole avec ses ailes. 14. 10 soeur est belle. 11. Voilà un petit oeil. Lis leçon. 11.. 13. Je lave visage. 7. 8 nez est petit.

(SÖZÜGEÇEN). (i) (Ne şans!) (Ne biçim sorular!) (Ne sıcak. 57 . (Bana ne günü telefon ettiğini unuttum. B Oysaki bazı durumlarda. (İŞBU). yüklem görevinde olup özne olan isme ya da zamire yüklenmektedir : Quel est cet homme? (Bu adam kim?) Quel est ce livre bleu? (Bu mavi kitap ne?) Quelle fut votre réaction? (Tepkiniz ne oldu?) (Tepkiniz nasıl oldu?) Mon ami me dira quelle sera l'attitude de son père. Quelle chance! Quelles questions! Quelle chaleur! Quel beau sentiment! (1)Quelle chance j'ai! S.masc. quelle. quels. QUEL QUELS QUELLE QUELLES Exemples Quel livre préfères-tu? Quels films aimes-tu le plus? Quelle heure est-il? De quelles robes as-tu besoin? Yukarıdaki çizelgede görüldüğü üzere. (BU). sing.) Le professeur nous dira de quelles recherches nous devons nous servir. pl. (SÖZKONUSU) gibi sıfat ya da sıfat grubu ile çevrilen ilgi sıfatları bugün sadece hukuk dilinde ve resmî yazışmalarda kullanılmaktadır. quelles + isim) bulunduğu için sıfat tamlaması oluşturmaktadır. fém.) Bu örneklerde soru sıfatları : (Quel. (öğretmen hangi araştırmaları kullanacağımızı bize söyleyecek. soru sıfatları soru cümlelerinde kullanıldığı gibi dolaylı anlatımla (interrogation indirect'le) ortaya konulmuş sorularda da kullanılır: Je ne sais plus quel jour il m'a téléphoné. amma da sıcak!) (Ne güzel duygu!) (Amma da şansım varmış!) LES ADJECTIFS RELATIFS (İlgi sıfatlan) : Dilimize. Soru sıfatları bazen "l'adjectif exclamatif" (ünlem sıfatları) olarak da kullanılırlar. fém. babasının tutumunun ne olacağını bana söyleyecek. (Arkadaşım. pl. inter. (ADIGEÇEN). Şu şekilde oluşur: Bu tip ünlemlî cümlelerde "inversion" olmadığına dikkat ediniz. sing.) C. Adj. masc.

B. Le tribunal mettra à la vente aux enchères les biens meubles de M.. desquels. auquel. İlgi sıfatı. A. à ve de préposition'lari önünde article défini'nin uyduğu kurala göre: duquel. LES ADJECTIFS NUMERAUX (Sayı sıfatları) Sayı sıfatları Fransızca'da : A.) B. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58 - = = = - = - un deux trois quatre cinq six sept huit neuf DIX onze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = = = — = = = = = = douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf VINGT vingt et un vingt deux 30 31 32 40 41 42 50 51 60 61 62 = = = = = = = = = = = TRENTE trente et un trente deux QUARANTE quarante et un quarante deux CINQUANTE cinquante et un SOIXANTE soixante et un soixante deux . Dubois Lesquels biens se trouvent à l'adresse suivante. olmak üzere iki grupta incelenebilirler.. desquelles.. (Mahkeme Bay Dubois'nin taşınır mallarını açık artırma ile sattıracaktır.. auxquels. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları). Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları).(Article défini + soru sıfatı) Masculin LEQUEL Lequel procès (işbu dâva) Singulier Féminin LAQUELLE Laquelle partie (adıgeçen taraf) LESQUELS Lesquels accusés (adıgeçen sanıklar) Pluriel LESQUELLES Lesquelles preuves (Sözüedilen kanıtlar) Örnekler A. auxquelles şekline girer : Il a été notifié auxquels inculpés que (Adıgeçen zanlılara bildirildi ki ) 6.. sözügeçen mallar aşağıdaki adrestedir.

duruma göre farklı telâffuz edilirler : a. (z) gibi okunur. f.000 quatre-vingt deux quatre-vingt trois QUATRE-VINGT DIX quatre-vingt onze quatre-vingt douze quatre-vingt treize etc. Kendilerinden sonra sessiz harfle başlayan bir sözcük gelirse (Six). vingt (20). 59 . Six enfants . bir sesli harfin önünde telâffuz edilir.dix garçons. (80) sayısında ulama (liaison). gibi sayıların sonundaki (t). 22. (sis) .63 70 71 72 73 81 = = = = = = 100 101 102 103 soixante trois etc. (81) ve (91) de ulama yapılmaz. huit (8). cinq (5). 21. Six livres . (di) okunur.d.Cinq cahiers. (101-cent un) dışında. SOIXANTE-DIX soixante et onze soixante douze soixante treize etc. Sesli harfin önünde (x).(dix). i. e. bir sesli harfin önünde okunur : vingt et un g. sessiz harfin önünde (sen) olarak telâffuz edilir : Cinq cents . (dis) olarak okunur.000 = UN MILLION Not : six (altı) ve (dix (on). CENT (100) nm (t) harfi. 23 v. d. quatre-vingt un = = = = CENT cent un cent deux cent trois 82 83 90 91 92 93 = = = = = = 1. yalnız ya da sessiz harfle başlayan sözcük önünde (ve11) şeklinde telâffuz edilir. sessiz harfin önünde (üi) olarak okunur : Huit mille . b.dix ciseaux (z) (z) c.huit livres. (si) . Yalnız ya da cümle sonunda: (six). (s) harfi ile yapılır : quatre-vingts élèves h.(dix).000. = MILLE 1.

b. veya iki yılda bir olan. VINGT (20) ve CENT (100) çoğulda.000) ile DEUX MILLE (2.100) Mille deux cents (1. anlamına gelen ve (-AL) ile biten sıfatlar da bu bölümde incelenebilir : . — deuxième — troisième — quatrième (iki kat çaba) (yekûnun üç katı) İnsanlardaki yaş dilimini gösteren.000) arasındaki sayılar şöyle söylenir : Mille cent (1. (ellilik). première Deuxième (second) (seconde) Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième etc Yukarıda görüldüğü gibi.b.b. (altmışlık) v. B.000) ise değişmez. birinci anlamına gelen (premier.j. üç yıllık v. beş yılda bir yapılan v. anlamına gelen (-AIRE) ile biten sıfatlar da bu sınıfa katılır : — Une femme quinquagénaire (ellilik bir kadın) — Un arbre centenaire (yüzyıllık bir ağaç) — L'année bicentenaire (iki yüzüncü yıl) c. MILLE (1. MILLE (1. (ikinci) (üçüncü) (dördüncü) Çoğaltıcı nitelik taşıyan sıfatlar da sıra sayı sıfatları grubundandır : Un double effort La triple somme b.200) k. 60 Süre ya da dönem gösteren iki yıllık. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları) : Premier. première) dışında asal sayı sıfatlarının sonuna (-ième) takısı getirilerek sıra sayı sıfatları elde edilir : Deux + ième Trois + ième Quatre + ième a. (s) harfi alırlar.

(eril) Fém.) — Pas un élève n'a réussi à l'examen. En çok kullanılanları şunlardır : (Günümüzdeki kullanım dikkate alınarak) SINGULIER (tekil) Masc. sınavda başarı gösteremedi. (Hiçbir öğrenci sınava girmedi) — Nul navire n'est à l'horizon. (Ufukta hiç gemi yok.) 61 . (dişil) — — — — — Maints Les autres D'autres Quelques Quelconques Divers Différents Plusieurs Certains Mêmes Tels Tous — Maintes Les autres D'autres Quelques Quelconques Diverses Différentes Plusieurs Certaines Mêmes Telles Toutes — — EXEMPLES : — Aucun étudiants n'est venu se présenter à l'examen.) — Je voudrais l'autre livre. önünde bulundukları ismin belgisiz anlamda kullanıldıklarını göstermeye yararlar. (Öteki kitabı istiyorum. (dişil) Aucun Nul Pas un Maint L'autre Un autre Quelque Quelconque Aucune Nulle Pas une Mainte L'autre Une autre Quelque Quelconque — — — — — — Certain Même Tel Tout Chaque Certaine Même Telle Toute Chaque PLURIEL (çoğul) Masc. (eril) Fém. (Tek bir öğrenci bile.— Le festival biennal de Venise — Le nouveau plan quinquennal 7. (Venedik'in 2 yılda bir yapılan festivali) (Yeni 5 yıllık plan) * Les adjectifs indéfinis (belgisiz sıfatlar) : Belgisiz sıfatlar.

un grand marché en plein air a lieu à Çankaya. je prends le même bus pour aller à Beytepe. (Tek bir doktor hastayı hem ameliyat edecek.) — Je n'attendais jamais une telle réponse.) — Chaque matin.) IMPORTANT 1. 62 .) — Ce mot a différents sens. toute.ı— Je l'ai rencontré l'autre jour. (Bu sözcüğün çeşitli anlamları vardır.) — Chaque samedi. pek çok tanık gösterdi. Daha sonraki konularda ayrıntılı olarak görülecektir. hem de bakımını üstlenecek. (Adamın biri bütün partiyi satm almış) — Il a produit de divers témoins. (quelque) anlamında ise belgisiz sıfattır: Certain livre: Un livre (Herhangibir kitap) (Etre certain. pro.) — Un certain homme a acheté tout le lot. Çankaya'da büyük bir açık hava pazarı kurulur. Beytepe'ye gitmek için aynı otobüse binerim.) — (1)Toute femme désire être belle. Çeşitli kullanımı daha sonra detaylarıyla görülecektir. e) deyiminde ise certain sözcüğü adjectif qualificatif niteleme sıfatı) dır. (Her cumartesi. (O. (Her kadın güzel olmayı arzu eder. Certain sözcüğü (un). pronom ve adverbe olarak kullanılır. J'en suis certain: J'en suis sûr. Certain: Tekil belgisiz bir tanımlıkla ya da tanımlık olmaksızın çoğul olarak kullanılır ve isimden önce gelir. (Bundan eminim. toutes: adjectif. böyle bir cevap beklemiyordum.) — Nous avons vu plusieurs choses intéressantes dans la rue. (Her sabah. (Böyle bir öğrenci bu cümleyi çevirebilir.) U) Tout. ve adv. (Geçen gün ona rastladım. tous.) — Un tel étudiant peut traduire cette phrase. (Asla. (2) Même: adj. — Un <2)même médecin va opérer le malade et se charger ses soins. olarak kullanılır. (Sokakta birçok ilginç şeyler gördük.

nul) belgisiz sıfatlarının bulunduğu cümlede (pas) ya da (point) olumsuzluk zarfı kullanılmaz. Örnekler : Dieu sait quel jour je recevrai ta lettre.) Mes invites ne sont pas venus.) 3. Dieu sait quels empêchements ont dû les retenir. — Yukarıdaki örneklerde (aucun) sıfatının ismin önünde yer aldığı görülüyor.) La municipalité a dû prendre Dieu sait quelle décision. (Gazetenin biri kompozisyon yarışması düzenlemiş. Böyle bir cümlede (NE) olumsuzluk zarfı. QUELLE. (Hiçbir zaman o çevrenin herhangi bir temsilcisiyle karşılaşmadım. (je ne sais quel). Aşağı yukarı CERTAIN) belgisiz sıfatıyla aynı anlama geldiği halde "Allah bilir ne. (on ne sait quel): hemen hemen aynı anlamı veren bu belgisiz sıfat grubu.) 63 . QUELS. (Aucun. Aucun examen ne pourrait être facile. Ancak. (Kimbilir ne günü mektubunu alacağım. tıpkı (QUEL. (Belediye kimbilir nasıl bir karar almak zorunda kalmıştır. bilmem ne. ve (ne plus) olumsuz zarfları ile birlikte kullanılabilirler: Je n'ai jamais rencontré aucun représentant de ce milieu. kimbilir hangi" diye çevrilebilirler. (Dieu sait quel). kimhilir nasıl.) — (Aucun) belgisiz sıfatı (ne jamais). (Dâvetliler gelmediler. henangi bir diye çevirmek yerinde olur.) Je ne sais quel journal a organisé un concours de composition. isim belgisiz sıfat (Hikâye hiçbir kısıtlama olmaksızın anlatılabilir. isim (SANS) préposition'u ile kullanılmışsa isimden sonra da gelebilir : On peut raconter l'histoire sans restriction aucune. kimbilir ne.2. QUELLES) soru sıfatları gibi cins ve sayılarına göre eril-dişil. tekil-çoğul olarak değişik şekilde yazılırlar. bilmem nasıl. (Hiçbir sınav bu kadar kolay olamazdı.) Bu durumda (aucun) sıfatını (hiçbir) diye değil. Allah bilir nasıl. olumsuzluğu vermeye yeterlidir. Allah bilir ne engeller onları alıkoymuştur.

FİLAN. (opposition) karşıtlık görülür. PEGUY Hiçbir başkan karşı karşıya gelmiyordu. yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak dişil ve çoğul durumlara girebilir : Quel que soit votre problème. (Eğer birkaç öğrenci katılmak isterse.) — (Quel que + verbe au subjonctif) Belgisiz sıfat grubu olan (quel que). (Quelque): tekil ve çoğul isimlerle kullanılan eril ve dişili aynı şekilde yazılan bu belgisiz sıfat türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir: — A quelque distance. onu avukatınıza söyleyin. (Quelque + isim + que + verbe au SUBJONCTIF) Quelques empêchements que vous ayez. sayı ve cinsi yüklen- . vous devez aller à l'école. on apercevait la tour Eiffel. ve (que) ile başlayan bu yan cümlecikteki fiilin kipi subjonctif olur." André GIDE (Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez. (Az öteden. on va organiser un séminaire traitant ce sujet. isminin söylenmesi istenmeyen ya da söylenemeyen varlıklar için kullanılıp türkçeye (BİR.) Quelle que soit votre carrière (Mesleğiniz ne olursa olsun Quelle que soit son opinion (Onun düşüncesi ne olursa olsun 5. "AUCUNES choses ne méritent de détourner notre route. 4.) — (Quelque que) Quelque. -NIN BİRİ) olarak çevrilen. HERHANGİ BİR. (Ne gibi engelleriniz olursa olsun. (Biraz geç geldi.— (Aucun) ve (nul) sıfatlarının çoğulu olmadığı çizelgede belirtildi ise de bazı edebî metinlerde çoğuluna rastlanabilir.) "NULS chefs ne s'affrontaient". okula gitmelisiniz.) — Il est arrivé avec quelque retard. bu konuyu ele alan bir seminer düzenlenecek. 64 ) ) TEL: bu belgisiz sıfat. que ile bir yardımcı cümle meydana getirebilir ki bu cümlenin anlamında. Eyfel kulesi görülüyordu. Ch. présentez-le à votre avocat. (Sorununuz ne olursa olsun.) — Si quelques étudiants veulent bien y participer. FALAN.

. (Herhangi bir kitaba başvurabilirim.) — N'importe quelle femme peut faire le ménage. (Şu ya da bu kitabı okumaya başlayacağım. türkçeye (herhangi bir. Yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak eril-dişil. Bir zamirin önünde bulunabilir : — Tout autre que moi aurait accepté cette proposition.) — Vous devez vous décider pour telle ou telle méthode. Yalm bir ismin önünde yer alabilir ki bu durumda tanınûığın yerine geçer : Tout homme est mortel. (Adamın biri sizi aradı.) Burada: TOUT = CHAQUE (her) "Toute peine mérite un salaire. tekil-çoğul ayrımlar gôstèren sıfattır — Un tel homme est venu vous chercher. (N'IMPORTE QUEL): Bu belgisiz sıfat grubu yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyar. bu teklifi kabul ederdi.) 65 .) şeklinde çevrilir: — Je peux consulter n'importe quel livre.. bütün.) — Je vais commencer à lire tel ou tel livre. her. tekil-çoğul durumlara girer. (Bir kadın sizi aradı. zamir (Benden başka birisi.) (Atasözü) En tout cas. (Filân ya da falân yöntem için karara varmalısınız. sıradan bir. (Her ne olursa olsun. TOUT: Adjectif indéfini olarak kullanılan bu sözcük. -nm hepsi.) 7. (Herhangi bir kadın ev işini yapabilir.) — Une telle femme est venue vous chercher. her durumda işlerimi bitirmek zorundayım.) 6." (Proverbe. baştan başa anlamlarına gelir.) b.) (Her külfet bir nimet karşılığıdır.lendiği isme uyarak eril-dişil. Sözdiziminde değişik yeri vardır : a. (Her insan ölümlüdür. tüm. je dois finir mes travaux.

) Bu cümlelerde. (Sizi sinirlendiren herşeyi bilmek istiyorum. on a une épreuve écrite. (Aynı adam seni aradı. ilgi zamiri (qui) ve (que) nün (antécédent)'i olan (ce) la chose anlamındadır.) 8. (Bu kararı veren müdürün kendisi. işaret ve mülkiyet sıfatından) önce yer alabilir : — (I) N'en faites pas toute une histoire.— Je sais tout ce -tıjfcjssıti»: voulez. (Bundan kendinize koca bir sorun yaratmayın.) — Je veux apprendre tout ce qui vous irrite.) EXERCICES I. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerlere. (Bunların hiçbiri. olduğu gibi öngörülmüştü. bütün bunlar beni ilgilendirmez.) — Toutes les quatre semaines.) — Ces mêmes solutions étaient déjà prévues. TOUTE. kendisi. (Dört haftada bir yazılı sınav var.) — C'est le directeur même qui a pris cette décision. (Bu çözümler. (1) Bu bir deyimdir.) — Tout cela ne m'intéresse pas. — Tout ceci est bien amusant. c. (TOUT. İsmin önündeki belirleyiciden (yani tanımlık. TOUS. (MÊME): Sonları -e) harfiyle bitmiş olan sıfatların eril ve dişilde aynı olması kuralına göre eril ve dişilde yazım farkı göstermeyen bu belgisiz sıfat türkçeye (aynı. Yerine göre: (işi bu kadar büyütmeyin) gibi anlamı da olabilir. (Bütün bunlar pek eğlendirici. TOUTES) belgisiz sıfatlarından uygun olanını yazınız : 1 la famille est réunie dans le salon.) 66 .) Bu örneklerde: (CECI) ve (CELA) zamirleri tekil olduğu halde anlam çoğuldur. tek) diye çevrilir : — Le même homme est venu te chercher. bizzat. kendi. (İstediğiniz herşeyi biliyorum.

Au printemps. 3. 5. 4. il se promène au bord de la mer. leurs plaisirs sont 5. 9. 4. 8. Nous avons livres. ni coûtumes. Nous dînerons (à) hôtels. Quand il fait froid. 6.2 les étudiantes n'étudient pas bien. ils professeur que l'année dernière. Avez-vous appris ce qui est instructif dans cette histoire? 7 la journée. Ayşe a beaucoup grandi. Les diverses provinces de Turquie n'ont ni climat. Ancak bu préposition'dan sonra gelecek olan tanımlık (le ya da les) ise article contracté haline getirilecektir. ni cultures. Quant à Mehmet. ni tout à fait langage. elle n'est plus 3. il a toujours beaux yeux verts.) koyunuz: 1. Örnekler : Je parle des mêmes enfants . LA MEME v. 7. (i) Fille kullanılması gereken préposition parantez içinde verilmiştir.Je m'intéresse aux mêmes enfants. M. Protégez les oreilles rougissent. Voyageons ensemble. nous descendrons dans 9. 10. les misérables. 8 les marchandises.b. restaurants. avez-vous 6. Aşağıdaki boş bırakılmış yerlere. II. la campagne est verte. Tu te sers (de) choses. les remorqueurs sont au travail. (LE MEME. AKALIN s'intéressent(1) (à) ont goûts. 10 les fleurs sont belles. Nous avons vous. Ecoutez ce que le professeur dit. et ? livre et (de) cahiers que moi. et Mme. 2. Je suis allé (à) cinéma que toi. 67 .

enfant que nous avons vu hier cas. tourné en Turquie. . AUTRE. 5. 3 critiques ont beaucoup loué ce film. 2. 8 étudiants préparent bien la représentation.III. Il nous a parlé sur sujet. MEME. TOUT. 1. Il est content de son ancien stylo. Dans la bibliothèque de la Faculté tu trouveras revue intéressante. il achètera un stylo de la marque. En 68 les jours. Penses-tu à t'abonner à revue française. DIVERS. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış yerlere şu belgisiz sıfatlardan uygun olanım yazınız : QUELQUE. mon frère me parle du foot-ball. CERTAINS. 4. PLUS D'UN. Tiens! C'est 10. 9. On ne peut pas acheter une revue illustrée 6. 7 ce que vous dites est vrai.

4. 3. üç kişiyi (ben. (Ödevini yapıyorsun.) Cümlesinde koşanın bir erkek. 69 . 3. siz. bir erkek hayvan veya kendisine erillik yüklenmiş bir nesne olduğu açıkça anlaşıldığı halde : Je lui offre des fleurs.LES PRONOMS (Zamirler) Türkçede olduğu gibi. Oysaki türkçede bu durum farklıdır: Fiilin şahıs ekinden öznenin kim olduğu anlaşılır. (Ona çiçek sunuyorum. yerini tuttuğu ismin görevini yüklenip çeşitli durumlarda karşımıza çıkan sözcüklere ZAMİR denir. bir cümlede ismin. sen. İsimlerde erillik-dişillik olduğu halde kişi zamirlerinin 1. 1. (Hızlı koşuyor. 2.) Cümlelerinde konuşanın ve kendisine hitabedilenin kadın mı yoksa erkek mi olduğu. onlar) gösterir. ve 2. şahıslarda ise bu ayrım nisbeten görülebilir : Je lis un roman. 8. Il court vite. Les espèces du pronom (Zamir türleri) 1. gibi. o) ve çoğulunu (biz. bazen bir sıfatın ya da bir grup sözcüğün yerini tutan. Les pronoms personnels Les pronoms possessifs Les pronoms démonstratifs Les pronoms interrogatifs Les pronoms relatifs Les pronoms indéfinis Les pronoms adverbiaux Les pronoms neutres (Kişi zamirleri) (Mülkiyet zamirleri) (İşaret zamirleri) (Soru zamirleri) (İlgi zamirleri) (Belgisiz zamirler) (Zarf zamirleri) (Nötr zamirler) LES PRONOMS PERSONNELS (Kişi zamirleri) Kişi zamirleri. Çoğullar için de durum böyledir : Je leur offre des fleurs.) cümlesinde çiçek verilecek varlığın bir kadın mı yoksa bir erkek mi olduğu anlaşılamamaktadır. (Roman okuyorum. 7.) Tu fais ton devoir. (Je ve tu) kişi zamirlerinden anlaşılmaz. 5. tekil ve çoğul şahıslarında bu ayrım görülmez. Fransızcada (emir kipi dışında) çekimli fiillerin öznesinin açıkça belirtilmesi gerekir. 6.

) Ils m'y obligent. (Sizi o şeye .o şeyi yapmaya teşvik ediyorlar.) Il le lui donne. (O şeyi .) .o şeyi yapmayı düşünüyorum. dir. (nesne) accusatif halde III C. elles se 3 le la les lui leur en Örnekler : Il me le donne.) Je parle de lui. onlara.) J'y(1) pense. denildiğinde cansız bir nesne veya bir fikrin yerine kullanıldığı anlaşılır. tu (sen) lui. indirect me (beni) te (seni) le. elle (o) nous.b. nous (biz) vous. 1* (onu) me (bana) te (sana) lui (ona) me te se moi toi lui. (dolaylı tümleç) datif halde IV Réfléchi (öz dönüşlü) accusatif veya datif halde V Tonique (tonlu) c.) Je pense à lui. (Beni o işe . elles II Comp. (Ondan bahsediyorum. vous (siz) eux. (Onu bana veriyor.o işi yapmaya mecbur ediyorlar. il (o) elle. ils (onlar) (elles). elle se nous nous vous vous ils. la.) J'enU) parle. onlardan v. soi nous (bizi) vous (sizi) les (onları) nous (bize) vous (size) leur (onlara) nous vous se nous vous eux.) (1) 70 y = à cela = ona (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. (Onu düşünüyorum. Türkçeye çeviride: ona. je (ben) toi.) Ils nous en donnent (Bize ondan veriyorlar. (Onu ona veriyor. elles Atones (non accentueés) placés après le verbe Placés avant le verbe accentués Place des pronoms personnels (Emir kipi dışında kişi zamirlerinin yeri) 1 2 me je tu te il. (O şeyden bahsediyorum. en = de cela = ondan (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. ind. elle.) Ils vous y exhortent.Kişi zamirlerinin çizelgesi : t Sujet (özne) nominatif halde moi. ondan.

(me. Belirsiz işaret zamirinin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : — Est-ce que tu crois cela? (Buna inanıyor musun?) Oui. je LE crois. (Evet. LA.) LE = cela. (attribut) görevini yüklenirse (pronom neutre): LE kullanılır bunların yerine. odur) le — Est-ce que vous êtes les fiancés? (Nişanlılar siz misiniz?) Oui. leur) hiçbir zaman birarada kullanılmazlar. bunu biliyorum. erillik-dişilik. fém. pl. nous LE sommes. Adından da anlaşıldığı gibi. LES zamirleri (attribut) görevindeki belirli bir ismin yerini tutabilirler ki bu durumda masc. Belirsiz bir isim veya bir sıfat. — Etes-vous le fiancé? (Nişanlı siz misiniz?) Oui.) 5. se) ve (lui. (Evet.) bölümlerdeki.-pl. o mu?) Oui. je LE sais (Yağmur yağacak. — Il pleuvra. (Evet. (eril-dişil) ve sing. nous LES sommes. te. benim.) ve (4.) — Est-elle la directrice? (Müdür. nous.-fem. (Sizi ona takdim edeceğim. elle L'est. a.) 2. (tekil-çoğul) ayrımı olur. Kendinden önce veya sonra gelen bir cümleciğin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : a.) LE . vous. DENMEZ: Je vous lui présenterai. qu'il pleuvra Je sais qu'il pleuvra LE 71 . LE. se. je LE suis.) la 3.) — Est-il le directeur? (Müdür.) 4. DENÎR : Je vous présenterai à lui. (2.— Etes-vous prêtes? (Hazır mısınız?) Oui. buna inanıyorum.GENEL BİLGİLER Dikkat edilmesi gereken noktalar 1. o mu?) Oui. tekillik-çoğulluk sözkonusu olmaz bu durumda : a. (Evet. il L'est. (Evet. biziz. hazırız. (Evet. odur.prêtes (adj.

Tu penses à eux. fiilsiz kullanımda : Qui a fait cela? — moi. Il se moque de toi. (Bir kitap gerek. bu olası.) sujet sujet apparent réel Il faut lire. Gerçek özne görevini yüklenmediği için (sujet apparent) adım alır.) Viendra-t-il? Oui. Gerçek özne (sujet réel). avec. Ancak. (venir) gelmek eylemi önce belirtilmişse. ne eril ne de dişildir.b.) (Onları düşünüyorsun. Impersonnel fiillerin başındaki "pronom neutre": (IL).) gibi préposition (öntakı) lardan sonra : Il vient avec moi. 7.) LE = que tu ne travailles pas. que tu ne travailles pas. par v. (Okumak gerek. (Sırrımı bilen sadece. devant. impersonnel fiilden sonra gelen bir sözcük.) Adverbe de limitation: ne que'den sonra : Il n'y a que toi qui connaisse mon secret.) sujet réel Il faut que je lise. — Je LE vois bien.) (Onun evinde oturuyorum. DENMEZ: C'est possible qu'il vienne. 6.) . DENÎR : Il est probable qu'il viendra. sous. (Okumam gerek. (Bunu kim yaptı?) — (Ben. c. 72 (Benimle geliyor. (ce) pronom neutreu (il) pronom neutre'ünün yerini alabilir : Il viendra. (O gelecek.) sujet réel. Pronom neutre. (à. (Senin. (il) ve (ce) kullanımı : DENMEZ: C'est probable qu'il viendra. sur. c'est probable. derrière. gelmesi olası.b. b. DENÎR : Il est possible qu'il vienne. çalışmadığının farkındayım.) 8.) Herhangi bir soruya kısa yanıtta.) (Seninle alay ediyor. J'habite chez lui. (ancak) sen varsın. (O gelecek mi? Evet. Tonique (accentué) zamirlerinin kullanımı : a. de. mastar ya da yardımcı cümleciktir : Örnekler : Il faut un livre. c'est probable.

tu es petit. den sonra : Je suis plus riche que toi. (moins que) v.même nous . (Sizin kadar zengin. (Senden daha zenginim..) Tu es moins fort que lui. sense kısa boylusun.) Il est aussi intelligent que vous. (Ödevimi bizzat kendim yaptım. (bizzat ben) (bizzat sen) (bizzat o) (erkek için) (bizzat o) (kadın için) (bizzat biz) (bizzat siz) (bizzat onlar) (erkekler için) (bizzat onlar) (kadınlar için) J'ai fait mon devoir moi-même.meme toi .mêmes vous ..même elle .) 73 . L'emphase (tumturaklı belirtme) durumlarında (même) sözcüğünden evvel : moı . Kıyaslama eûmlélèiinde.) e. toi. (Ondan daha az kuvvetlisin.même lui .mêmes que)..d. (Sen aptalın birisin. (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui suis professeur) es professeur) est intelligent) est intelligente) sommes riches) êtes méchants) sont pauvres) sont laborieuses) Özneyi pekiştirmek için : — Moi. (Gerçeği söyleyen o'dur.) g- Mise en évidence (Açıklık getirmek amacıyla ortaya koyma) durumunda : c'est moi c'est toi c'est lui c'est elle c'est nous c'est vous ce sont eux ce sont elles h. (aussi que).b.) Pronom relatif (ilgi zamiri) nden önce : C'est lui qui dit la vérité. je suis grand. (plus. toi. (Ben uzun boyluyum.mêmes elles .mêmes eux ..) — Tu es bête.

) (Ayağa kalkalım. (Anımsama) Ne nous levons pas. Özdönüşlü zamirler (Pronoms réfléchis)'in kullanımı (me.le lui. te. (Ondan. (Bana verme) Ne le lui prête pas. ils. levons-nous (se lever). b. Donne-m'en.(Onları onlara vermeyin) Ne m'en donne pas.) Ne les leur donnez pas. Prêtez . se. . biribirini.) Ne te souviens pas. Kişi zamirlerinin EMİR kipi (IMPERATIF) de kullanımı : a. (Kalkmayalım.) Ils se disent "au revoir". se) Bazen kendi. (Oturmayınız. elle. (1)Asseyez-vous. bazen de biribiri.) (Onlarla konuş. Parle-leur.) Nous nous montrons des photos de vacances.moi. tu. emir kipinin. Souviens-toi.) (Anımsa. grup -er'le biten düzenli fiillerde. Impératif affirmatif (olumlu emir kipi) Regarde . (Onu ona ödünç olarak verme) Ne vous asseyez pas. Levons-nous. vous. vous. Aide-la.) (Ona vardım et. (Onlardan bana verme) N'en mange pas. Regardons-les.) (Onu ona ödünç olarak verin.) (Bana ver. Donne . kendimi. kendime. (Bana bakma) Ne me donne pas. (Onlara bakma) Ne l'aide pas.9. nous. Donnez-les leur. nous. 2.) (Ondan ye.moi. elles kişi zamirlerinden sonra kullanılırlar.) (Onlardan bana verin. (Birbirlerine "hoşça kal" diyorlar. (Kendimi yıkıyorum yani yıkanıyorum. onlardan yeme) Ne les regardons pas. (Bana bak. Je me lave.) Impératif négatif (Olumsuz emir) Ne me regarde pas.) (Oturunuz. 1. bir cümlede özne olan: je. biribirine anlamlarına gelen ya da (passif) edilgen çatının bir aracı olan özdönüşlü zamirler. il. souviens-toi (se souvenir). (1) (2) 74 Pronominal (dönüşlü) fiillerin emirine dikkat ediniz: Asseyez-vous (s'asseoir).) (Onları onlara veriniz. (en) pronom'u önünde (s) harfi ilâve edilir. (Ona yardım etme) 10. tekil şahsında (s) harfi olmadığı halde.) (Onlara bakalım. (2)Manges-en.

v. anlamdadır. c'est un ét maladif. kişinin değil. (Bu ev pahalıya satılıyor.) — Il faut toujours un certain respect envers soi-même. (insan kendi evinde bir kitapfiktakinden daha iyi çalışır. (İnsan. insanların yerini tuttuğu gibi. tout le monde.) — On a souvent besoin d'un plus petit que soi. (Bu kitaplar zevkle okunuyor.) — On travaille mieux chez soi que^dans une bibliothèque. insanın.) . çoğu kez kendinden daha küçüğüne ihtiyaç duyar. chacu personne. bir hastalık dur mudur. genellikle özne olarak. on. sözcükleri veya kalıpları kı lanılmışsa onları izler ve çoğu zaman bir préposition'la bağlanrr tümleç olur. (Yalnızca kendini sevmek bencillik bile değil.) NOT: soi-disant kalıbı sözde.) Ces livres se lisent avec plaisir. (İnsanın her zaman kendine bir saygı duyması gerekir. kendi kendinden tam olarak^memnun değildir. sözümona anlamına gelen.) Son iki örnekteki "se lire" ve "se vendre" fiilleri edilgen (pass.) Cette maison se vend cher. (Hiçkimse. bir tjj ya da soyut bir kavramın yerine geçer : — Chacun travaille pour soi. (Her insan kendisi için çalışır. gen< likle (invariable) değişmeyen bir niteleyici olarak kull nılır : Ils sont partis.) — Personne n'est tout à fait content de soi. (Fransa'ya gitmeye karar veriyor. soi-disant pour aller le chercher.(Biribirimize tatil resimlerimizi gösteriyoruz.) Il se décide à aller en France. Belirli bir 3.b. (SOI) zamirinin kullanımı Kendi anlamına gelen bu zamir. kişi adlarının._c£^îıest même pas I'égoïsme. 11. il faut. nesnelerin de yeri tutar. (Sözde onu almaya gittiler.) — N'aimer que soi.

. objet'yi pekiştirmek mümkündür: Qui vois-tu? -Lui. (Seyahate çıkıyor. — Ils ont gardé des fruits pour ce soir. (de cela = ondan. fl) Nous sommes EN classe (Sınıftayız. (Beni görüyor.) Je préfère voyager EN avion. (Uçakla yolculuk yapmayı yeğlerim. moi.) La table est EN bois. c. düz veya dolaylı tümleç görevini yüklenmiş olur. (1) "EN" pronom personnel'inin kullanımın (EN). — Önünde sayı sıfatı bulunduğu bir düz tümlecin. nesneyi pekiştirmek için "tonique" zamirlerin kullanımı : — Il me voit. beni. dir.? Qui cherches-tu ?-Moi. (Seni dâvet ediyorum. indéfini) belgisiz tanımlık bulunan bir düz tümlecin. partitif) kısım gösteren tanımlık bulunan bir düz tümlecin. Örnekler : — Nous avons une femme de menageNous EN avons UNE. dir.) — Je t'invite. (Nisan ayındayız. comp. seni) Ya da fiilsiz. toi.) Je suis EN retard. — Elle a vu des chaussures qui lui plaisaient. — Önünde (art. Ils EN ont gardé. (Geç kaldım. — Ya da kendisinden sonra (DE) préposition'u kullanımını gerektiren bir fiilin dolaylı tümlecinin yerine geçebilir.? 13. — Önünde miktar bildiren bir deyimle oluşan düz tümlecin.) Nous sommes EN avril. Böylece. — Önünde (art. Elle EN a vu. onlardan) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir. (Masa tahtadan yapılmıştır.12.) Bu örneklerdeki (EN) sözcüğü ismin önünde bulunduğu için préposition (edat)' dur.) Il part EN voyage. (Apposition) olarak.

Il EN est content. (Kızım. Je m'EN sers toujours. öğretmenleri tarafından seviliyor. Nous EN avons eu trop. Elles n'EN portent pas. pour t'occuper pendant la journé Tu n'EN as pas assez. ma fille EN est aimée. — Je bois du vin. — Tu t'occuperas de cette affaire immédiatement. — Que pensez-vous de son nouveau livre? Qu'EN pensez-vous? — Je me sers toujours de mon parapluie. — Combien ce paysan possède-t-il de vaches? Il EN a une vingtaine. NOT: (EN). EN = de ses professeurs.— Elles ne portent pas de bas pendant l'été. — Nous avons eu trop de demandes pour les satisfaire. kimi zaman complément d'agent. (yani edilgen fiilin işi yapa dolaylı tümleç) görevini de yüklenir : Ses professeurs. — Combien comptes-tu d'étudiants dans cette salle de classe? J'EN compte 30. — Nous rêvons de partir pour un long voyage. J'EN ai envie. ( = elle est aimée de ses professeurs). Tu t'EN occuperas immédiatement. Ce pays EN a peu. — J'ai envie de ce sac. — Tu n'as pas assez de travail.) . J'EN bois. Nous EN rêvons — Mon père est content d'avoir obtenu ce travail. Il n'EN mange pas. — Il ne mange pas de légumes. — Ce pays a peu d'habitants.

il EN est estimé. — Est-ce que ses camarades l'estime? — Oui. il est estimé de ses camarades. ils étaient écoutés de leurs étudiants. — Non. 2. — Ses collègues l'ont-ils apprécié? — Non. (EN) pronom personnel'i ait oldukları edilgen fiilin complément d'agent görevini yüklenmişlerdir. il n'EN a pas été apprécié. — Leurs étudiants les écoutaient-ils? — Oui. encore il en reste un deux . EXERCICES STRUCTURAUX ('En' kullanımında işlerlik kazanmak için) TABLEAU: 1 prends manges Tu achètes as troup beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos TABLEAU : 2 prends riz vends de ficelle lait sucre Tu en as TABLEAU: 3 places libres tables Est-ce cigarettes plus de lettres qu'il n'y a paquets ? il ne reste chapeaux briquets 78 achètes trop beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos encore toujours TABLEAU:4 il n'y en a plus Non. — Oui. il n'a pas été apprécié de ses collègues. — Oui. 3. Şu halde yukarıdaki son üç örnekte görüldüğü gibi.Exercices : 1. il n'en reste plus une deux il y en a Si. ils EN étaient écoutés.

deux fois par semaine. toutes les nuits. Il peut en prendre trois fois par jour. riz. fruits. un peu. beaucoup de viande. TABLEAU : 9 TABLEAU: 8 de la viande. Prends — Manges en assez. quatre fois par mois. Prends du fromage. pommes de terre 79 . tous les jours. salade. pain. à chaque repas.TABLEAU: 5 à tous les repas. beaucoup. assez frites. pas N'en mange Mange des (du tout) prends (trop) frites. TABLEAU: 6 TABLEAU: 7 un peu pain.

TABLEAU: 10 TABLEAU: 11 place musique Ya-t-il neige de la Oui. couleur lumière Non. . TABLEAU : 12 — b occuper sa place. TABLEAU : 12 — a du départ II d'un automobiliste spectateur voyageur consommateur profite pour des grandes vacances lire des occasions acheter ses livres du dimanche se reposer. 80 occuper sa place. ? peinture il y en a partout. acheter ses livres. n' nulle part. Il en profite pour lire. se reposer.

Örnekler : — Nous tenons à garder notre travail. Les étudiants y ont participé. — Les étudiants ont participé à cette réunion. — Il se met à apprendre le français. Il s'y habitue. 81 . Nous y pensons. en = de + infinitif en = de + substantif (pour les choses) en = de + idée précédente b. Nous y tenons. Vous n'y pensez jamais. — Tu consens à aller au théâtre. — Il se joint à ses amis pour jouer au bridge. Il y est admis. y = à + infinitif y = à + substantif (pour les choses) y = à + idée précédente. NOT: (EN) ve (Y) pronom personnel'lerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar : a. — Nous pensons à nos nombreux problèmes. — Il revient à sa première idée. — Il s'habitue à lire à haute voix. Il s'y met. Il y revient. — Vous ne pensez jamais à m'aider. — Il est admis à passer ce concours difficile. Il s'y joint.13. Tu y consens. "Y" pronom personnellnin kullanımı : "y": (à cela) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir ve (à) préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin dolaylı tümleci olma görevini yüklenir.

Je m'en passe difficilement. — Non. Je suis content de mes amis. 7. je LA LUI ai portée. Je suis content d'eux 4. lui. Ne vous y fiez pas. . vous. 10. 6. nous. — Non.Şimdiye dek görülen örneklerde bu nokalar pekiştirildi. Yukarıdaki (a) ve (b) şıklarmdaki formüllerin dışındaki durumlarda : de + substantif (pour les personnes) à + substantif (pour les personnes) için (de) ya da (à) préposition'undan sonra pronom tonique (moi. Je suis content de votre bon accueil. Il est sûr de sa soeur. Il en est sûr. je ne LUI EN ai pas prêté. toi. 9. elles) kullanılır. 5. Je me passe difficilement de cigarettes. Je me passe facilement de ma secrétaire. 2. Ne vous fiez pas à son attitude. Il est sûr de ses notes. eux. je LUI EN ai prêté. EXERCICES DE RECAPITULATION (Özetleme alıştırmaları) Aşağıdaki sorularda altları çizilmiş olan sözcük veya sözcük gruplarının yerine uygun kişi zamirleri ile yanıt verelim. 82 Est-ce que vous avez prêté de l'argent à votre ami? — Oui. je ne LA LUI ai pas portée. 1. Je pense à mes amis (personne) Je pense à eux. J'en suis content. Il est sûr d'elle. Je pense à mes problèmes (objet). 3. 8. Est-ce que vous avez porté cette lettre au voisin? — Oui. J'y pense. örnekler : 1. elle. Fiez-vous à lui. 2. Je me passe facilement d'elle. Fiez-vous à votre ami.

je ne LUI EN offre pas un. Est. je LUI EN offre un. — Non. je ne LUI EN prête pas. Est-ce tu vas avertir ton patron de ton départ? — Oui.il ne l'a pas portée chez LUI. Est-ce que tu offres un joli cadeau à ta mère? — Oui. Est-ce qu'il va transmettre son bon souvenir à ses parents? — Oui. je viens de LES LUI reprocher. 9. 10. je LES Y conduis. il va LE LEUR transmettre. — Non. — Non. Est-ce que les professeurs ont distribué les livres à leurs étudiants? — Oui. 14. je LUI EN ai fait. je vais L'EN avertir. — Non. je ne LUI EN ai pas fait. — Non. 6. il l'a portée chez LUI. Est-ce que vous devez priver Mehmet de dessert? — Oui. 13. 5. Est-ce que votre père a porté sa montre chez l'horloger? — Oui. 7. ils ne LES LEUR ont pas distribués. il ne va pas LE LEUR transmettre. 12. — Non. je ne dois pas L'EN priver. Est-ce que tu conduis les enfants à l'école? — Oui. il ne LEUR EN donne pas beaucoup. il ne LUI plaît pas.ce que le dictionnaire plaît au professeur? — Oui. je dois L'EN priver. je ne LES Y conduis pas. 11. Est-ce que vous venez de reprocher à votre femme ses dépenses? — Oui. Est-ce que le professeur donne beaucoup de devoirs aux élèves? — Oui. — Non. — Non . 83 . je ne vais pas L'EN avertir. — Non. 4. Est-ce que vous avez fait des reproches à votre soeur? — Oui. ils LES LEUR ont distribués. — Non. il LUI plaît. — Non. — Non. Est-ce que vous prêtez des disques à votre voisine? — Oui. je ne viens pas de LES LUI reprocher. 8.3. il LEUR EN donne beaucoup. je LUI EN prête.

il n'y a pas recours. En cas de danger. Tiens. — Non. et toi. — Non. . — Non. elle ne L'est pas. il ferait un excellent mari pour moi qui suis broillonne et désordonnée. 16. HASAN : A propos. je m'oppose à LUI. — Non. Bu durumu yaratarak arkadaşlarınızla "conversation" çalışmaları yapınız. il y a recours. — Non. Avez-vous rendu les livres à la bibliothèque? — Oui. en cas de danger? — Oui. FATOŞ : Il l'est. je ne LES Y ai pas rendus. — Non. a-t-il recours à des ruses? — Oui. Est-ce que tu as une voiture? — Oui. Est-ce que ta mère est malade. il a recours à LUI. je m'y oppose. je ne m'y oppose pas. 20. Est-ce que tu es avocat ? — Oui. il ne le prête qu'à moi. Moi. il le dit souvent. je LES Y ai rendus. Tu sais.15. je ne m'oppose pas à LUI. Est-ce que vous vous opposez à ses raisons? — Oui. cela t'intéresse? Nous irions entendre Madame Suna KAN. 17. il nous a invités au concert avec lui demain soir. Il est très soigneux. 18. 19. — Oui. — Non. 21. Aşağıdaki parçalardaki "pronom personnel" leri bulduktan sonra herbirinin ayrı ayrı görevlerini söyleyiniz : (1 'TEXTE DE MEMORISATION (I) FATOŞ : Hasan. 22. (1) 84 Bu ûialogları yazarak çalışınız. cela me tente. Est-ce que vous vous opposez à votre père? — Oui. je ne LE suis pas. Est-ce que votre oncle a recours à son avocat. j'EN ai une. je n'EN ai pas une. il n'a pas recours à LUI. je LE suis. — Non. as-tu vu Mehmet? L'as-tu vu aujourd'hui? HASAN : Oui. elle L'est. et l'ai remercié de m'avoir prêté son dictionnaire.

benimkiler. FATOŞ : Oui. Connais-tu les morceaux qu'elle va jouer? HASAN : Oui. TEXTE DE MEMEROSATION (II) HASAN : Je vient te chercher pour retrouver Ali et Metin. Moi aussi.) diye çevrilen bu zamirler yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine uyarlar. FATOŞ : Mais. Achètes-en quatre ou cinq. Sahibolan kişiye göre kesinlikle değişmezler. j'y pense maintenant et je tiens â lui offrir des fleurs. onunki v. Je leur ai donné rendez-vous au jardin de "Seymenler". ie sais. C'est la fête de maman ce soir. FATOŞ : Je te le promets. Je m'habille et me coiffe très vite. j'en veux onze. je ne suis pas prête encore. sois-en sûr. seninkiler. Ils nous parleront de leur voyage en France. TABLEAU DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin çizelgesi) PLURIEL SINGULIER Une chose possédée Plusieurs shoses possédées masculin féminin masculin féminin le mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne les miens les tiens les siens les miennes les tiennes les siennes le nôtre le vôtre le leur la nôtre la vôtre la leur les nôtres les vôtres les leurs les nôtres les vôtres les leurs 85 . et achète aussi quelques branches de mimosa. HASAN : Je te demande d'être prête lorsque je reviendrai. LES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirleri) Mülkiyet zamirleri.b. c'est une pianiste célèbre. Türkçeye (benimki. Je suis heureuse que vous ayez pensé à moi et que vous m'emmeniez avec vous. toi et Mehmet. Je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Que veux-tu? Des roses rouges? FATOŞ : Oui. i'aime la musique. Yani sahibolunana göre değişirler. ie les connais presque tous. HASAN : Je t'obéis toujours.FATOŞ : Je le connais bien. bir ismin yerini tutar ve yerini tuttukları ismin kime ait olduğunu gösterirler. seninki. vous êtes des mélomanes. 2. Veux-tu aller chez la fleuriste en acheter? C'est tout près d'ici.

) LE SIEN = son journal. d. "aile bireyleri. BENİMKİ büyüktür. o. Complément de nom et d'adjectif (İsim ve sıfat tamlaması) görevinde görülebilir : Il a le souci de vos intérêts et DES NÔTRES. (Senin dairen küçük. Eril-çoğul (masc. sana ait olan şey" anlamına gelebilir : Ne confonds pas LE TIEN et LE MIEN.pl. LE MIEN = ce qui est à moi. Où habitent LES TIENS? (Seninkiler nerede oturuyor?) LES TIENS = tes parents Il ne sera jamais DES NÔTRES. kendininkini okuyor. c.-sing. (Sizin menfaatleriniz ve BİZİMKİLER konusunda kaygılanıyor. (Bana ait olanla sana ait olanı karıştırma) LE TIEN = ce qui est à toi. 2. (Benim düşüncem herzaman seninki gibi değil. anne ve baba" anlamına gelebilir. "bana ait olan şey. yakınlar.) olan mülkiyet zamirleri (neutre) zamir değerinde olup. Attribut (yüklem) olabilir : Mon avis n'est pas toujours LE TIEN. (Ben gazetemi. b. 86 . aslâ dostumuz olmayacak. LE MIEN est grand. elle lit LE SIEN.) DES NÔTRES = De nos intérêts. Complément d'objet direct (nesne) olarak görülebilir : Je lis mon journal. Eril-tekil (masc. (O.) mülkiyet zamiri.— L'EMPLOI DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin kullanımı) Herhangibir cümlede ismin yapabildiği her çeşit görevi yüklenirler: a. ÖNEMLİ NOT 1.) LE TIEN = ton avis. Sujet (özne) görevini yüklenebilir : Ton appartement est petit.) DES NÔTRES = Nos amis.) LE MIEN = mon appartement.

(çoğul) CEUX CELLES Tekil CELUI-CI CELLE-CI Çoğul CEUX-CI CELLES-CI Tekil CELUI-LA CELLE-LA Çoğul CEUX-LA CELLES-LA Yakın Simple (yalın) Uzak (. günlük dilde: C'est ça. (Oldu. (Fena değil!) 87 . LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret zamirleri) İşaret zamirleri.3. (tekil) CELUI CELLE Plur. elle. bir tamlama içinde ya da bir yan cümlecik başlatır durumda bulunurlar ki bu yan cümlecikteki ilgi zamirinin antécédent (ilgi zamirinin yerini tuttuğu sözcük) yerini alırlar. eril ya da dişil olmayan neutre (cinssiz) yalın işaret zamiri (CE) ve yine neutre (cinssiz) birleşik işaret zamirleri (CECI) ve de (CELA) vardır. (dişil) Neutre (cinssiz) CE CECI OCELA. eux. ÇA (Cela) birleşik işaret zamirinin yerine daha çok halk dilinde ya da samimi arkadaşlar arasında (ça) kullanılır. Yalın biçimde yukarıda gördüğümüz işaret zamirleri yakın ve uzak bir yeri göstermeye yarayan (ci) ve (là) ile kaynaşarak birleşik biçimlerini oluştururlar. cümlede genellikle tek başlarına değil. tamam) — Ça va? (Nasılsın?) (İşler yolunda mı?) — Ça va. aslında (ce) işaret sıfatı ile kişi zamirleri (lui. Sözkonusu bu işaret zamirlerini bir çizelgede gösterdikten sonra çeşitli örneklerle daha iyi tanımaya çalışalım : PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret Zamirleri) Formes (Biçimler) Masc. Bunların dışında. elles)'nin birleşmesinden meydana gelmişlerdir : ce ce ce ce + + + + lui elle eux elles = = = = CELUI CELLE CEUX CELLES Bu zamirler. (eril) Composé (Birleşik) Sing. Örneğin.1) Fém.

c.) — Qui est-ce? C'est Mehmet. dir. genellikle (TOUT) ile beraber kullanılır : TOUT CE que vous avez fait jusqu'ici n'a donné aucun résultat. özne (Çocuğu ağlatmayın. (nesne) du verbe "savoir" (Aradığı şeyi bilmiyorum. özne görevini üstlenmiş olduğu halde birincide (bu) diye türkçeye çevrilebiliyor. (Bu hizmetçi namusludur. özne (Kim o?) (Mehmet) Yukarıdaki iki örnekte de (ce).örnekler : Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı : 1.) — Je n'ai pas voyagé cette année. (CE) işaret zamiri. ikincide ise çevirisiz kalıyor. tek iyi yönü de bu. ce ne serait pas juste. çok pahalı) 88 . (ETRE) fiilinin sesli harfle başlayan durumlarında (C')'a döndüğü görülür. çoğu kez çevirisiz de kalabilir. du verbe "dire" (CE). (ŞEY) diye çevrilebildiği gibi. Türkçeye (BU). YÜKLEM ve TÜMLEÇ görevini yüklenebilir. Pronom relatif (ilgi zamiri) nin antécédent'i olarak kullanıldığı birkaç örnek : Je ne sais pas CE qu'il cherche. C'est TOUT CE qu'elle a de bon.) Sujet du verbe "être" On parle de CE à quoi je pense . dir. cümlede ÖZNE. c. (Şu âna kadar yaptıklarınız bir sonuç vermedi. kendisine (DE) ile bağlanan bir sıfat vasıtasiyle de nitelenebilir : Cette bonne est honnête. (Söylediğiniz doğru. c'est trop coûteux. bu doğru olmaz. — Ne faites pas pleurer l'enfant.) Ne aradığını CE = LA CHOSE CE que vous dites est vrai. c. du verbe "parler" Regardez et dites-moi CE que vous verrez. (Bu yıl seyahat etmedim.) (CE). ind.

güzel çiçektir. 89 . (İstemek. yapabilmek demektir. ve yabancı dile çevrilemiyorsa fransızcada buna G A L L I C I S M E denir.) MISE EN EVIDENCE (C'EST QUI) ve (C'EST QUE) deyimleri : Bu iki deyim çerçeveledikleri isim. c'est pouvoir. bende bir alışkanlık ha line geldi.) (CELA) her durumda basit bir isim gibi kullanılır ve kimi zaman anlamı bir sıfatla tümlenebilir : — Le domestique est honnête.) CELA + DE + ADJECTIF QUAL. (La rose est une belle fleur) şeklinde çevirisini yapıyoruz.) — Partir. (Ayrılık. tek iyiliği de budur zaten. sonra bu. Y u karıdaki cümlede (que) nün neyi gösterdiği belli değildir.) — C'est une belle fleur (1)que la rose. (Yirmibeş dakikalık bu belgesel film büyük bir eser. il n'a que CELA de bon. MASC. zamir ya da isim grubunu belirgin hale getirmeye yararlar. yarı ölmek demektir.— J'ai fumé d'abord quelques cigarettes puis c'est devenu une habitude (Başlangıçta birkaç sigara içtim. S1NG. c'est mourir un peu.) (CE) işaret zamirinin (QUE) ile kullanımı : — C'est une grande oeuvre que ce film documentaire de vingt-cinq minutes. (Bu plajın şu iyiliği var ki kentten çok uzakta değil. — CELA ne peut-il pas être dangereux de sauter de là? (Oradan atlamak tehlikeli olmaz mı?) (CECI) daha sonra bildirilecek bir durumu önceden haber vermeye yarayabilir : — Cette plage a CECI d'agréable qu'elle n'est pas loin de la ville. bünyesindeki sözcüklerden her birinin ayrı ayrı neyi gösterdiği veya hangi görevi yüklendiği belli değilse. (Gül. (Hiçmetçi namusludur. C'est qui Ce sont qui (1) B i r cümlenin öğelerinden ya da başka bir deyişle. çeviride de bir fonksiyonu yoktur.) — Vouloir.

bu Leyla'nmkidir.) Vous le voyez? Où ça? (Görüyor musunuz? Nerede?) Là. (Bu tavşan iki kilo ağırlığmdadır.) C'est que Ce sont que Tümleci belirginleştirirler.Özneyi belirginleştirirler ve c'est benim.) C'est Notre-Dame que nous voyons. b. C'est ce lycée qu'il a choisi. şununki ise 8. celui-là. (Hayır. CEUX. (Gidenler onlardır.000 Türk Lirası.) — Je cherche mon sac. (Seçtiği bu lisedir.000 dir. Bir proposition subordonnée relative.) C'est ce sac-là (Bu çanta mı?) Non. CELLES (Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı) a.) Merci. (Gördüğümüz Notre-Dame kilisesidir. pèse trois kilos.) — Ce dictionnaire coûte 5. celui-ci en coûte 8. (Bu sözlüğün fiatı 5.) — Voici deux livres: je prends celui-ci. c'est celui de Leylâ. onu görüyorum. celui que j'ai tué. CELLE. .) (1)MOI qui suis malade. et prends celui-là.000. Yakını gösteren işaret eki (-ci) ve uzağı bildiren işaret eki (-là) ile c. (Elbisem uzundur. (İşte. Complément de nom (İsim tamlaması) ile. (Teşekkür ederim. (Hasta olan Ce sont eux qui partent. (Çantamı arıyorum. (İşte iki kitap: şunu ben alıyorum.) C'est Ahmet qui est intelligent. Fidan'ınkinin altında. (İlgi zamiri ile başlayan yan cümlecik) ile tamamlanır : — Ma robe est longue.) CELUI. Benim öldürdüğüm üç kilo ağırlığmdadır.) — Ce lièvre pèse deux kilos.) Mais le sac. (Akıllı olan Ahmet'tir. ötekini sen al. arkadaşımmki kısadır.) (Nore-Dame'ı görüyoruz.000 livres turques. celle de mon amie est courte.) (1) 90 Bakınız: Pronoms personnels toniques. sous celui de Fidan. je le vois! (Çanta.

(Celui. antécédent i olmadığı zaman genellikle insanlar anlam gelir : Ceux qui ne travaillent pas. (Sınıfta. Altın.) Bu cümlede (il). n'ont pas le droit de manger. (Sizi sevenleri seviniz.) — Bu kuruluş türkçeye çeviride participe présent (isim-fiil) in 1 lanılışına benzer. (Ceux) zamirinin antécédent'ı aynı cümlede bulunmayabilir. îyi bilenleri ödüllendiriyor. celui-ci ne l'a pas salué. Bu gibi durumlarda daha önce öğrenilen pronom posse: (mülkiyet zamirleri) kullanınız. celle. le professeur fait réciter la leçon. Demir a rencontré M. Participe présent: venant (gelen. (de lui) v. Bay Altın'a rastladı. Il répompense ci qui savent bien. Bay Demir'in yerini tutmaktadır. gibi tümleçler ilâve eti yiniz. isteyenler) Ceux qui veulent : (isteyenler) — Ayşe et Fatma (Ayşe ile Fatma Celle-ci = Fatma Celle-là = Ayşe celle-ci est plus intélligente que celle-là. (Bay Demir. (Celui-ci) kimi zaman. (Çalışmayanların yemeğe hakkı yoktur. Eğer selâm a meyenin Bay Altın olduğu belirtilmek istenirse (celui-ci) kullanıl — M. C. hoca ders anlattırıyor. Altın. — Ceux. (il) zamiri yerine kullanılır : — M. O zaman anlam. he hiç kullanılmadığı da olabilir. ona selâm vermedi. celles) işaret zamirlerine türkçenin etkisinde larak (de moi).) NOT A. il ne l'a pas salué.b. durumdan anlaşıl — En classe. Demir a rencontré M.) ceux = les élèves.) . ceux. (de toi).— Aimez ceux qui vous aiment. Beriki ötekinden daha zekidir. gelenler) voulant (isteyen. B. les étudiants.

C'est le stylo d'Ayşe? Oui.TABLEAUX STRUCTURAUX TABLEAU: 1 (Questions) stylo Mehmet journal de Tarık professeur C'est le manteau Ayşe sac d' Erhan livre TABLEAU : 1 (Réponses) Non pas ce n' Mehmet celui de T a n k est » c* Oui celui d' Ayşe Erhan TABLEAU: 2 (Questions) ce sac manteau gant C'est cet ? -là crayon autobus ascenseur TABLEAU : 2 (Réponses) Non t celui-là est rouge bleu bleu jaune jaune noir noir Celui d' Ayşe est brun brun vert grand petit Exercices écrits (ou oraux) : A partir de l'exemple. Le stylo/Ayşe Le livre/Suzan Le numéro de téléphone/Mehmet Le professeur/Can a. construisez des phrases Exemples : semblables avec les éléments donnés : a. Non. . c'est celui d'Ayşe. ce n'est pas celui d'Ayşe.

f que rit est mon amie. Mlle Ayşe? Mlle Ayşe Le prof. ce manteau-là. es intelligent.La maison La serviette La gomme La robe Les livres Les crayons Les cahiers Les chemises 2. e va être très fatiguant de continuer ainsi. Est-ce que vous connaissez qui lit son journal? h. Dialogue : Le professeur: Il est à vous. Et celui-là. b. Voici le père et la mère dans la salle à manger: mange des légumes. Et mon chapeau? Il est noir. 93 . Mlle Ayşe Le prof. Monsieur. elle est toujours c. Mlle Ayşe Le prof. connaîtront la réussite j. Et celui de Mlle Dilek? Il est bleu. Mlle Ayşe Oui. J'aime mon frère et ma coeur: est belle. i qui travaillent régulièrement. Et celui de Monsieur Hüseyin? Je ne peux pas vous répondre: il ne met pas de chapeau. g. Il faut consoler qui souffrent. Il y a deux routes devant vous: est étroite. coupe du pain. /Hâsan /Kaan /Bülent /Canân /es élèves /les enfants /Noyan /mon frère Mettez les pronoms démonstratifs convenables a. es Il arrive parfois que tous les étudiants soient présents l'amphithéâtre est alors bondé. Mlle Ayşe Le prof. De quelle couleur est-il? Il est rouge. le manteau de Madame Simin? Il est iaune. il est à moi. d. Laisse-la. Mlle Ayşe Le prof.

l'animal) lesquels ? lesquelles? et l'objet) Önemil olanlarını bir çizelgede algılayalım : PRINCIPAUX PRONOMS INTERROGATIFS Masc.c e que? Que? Qu'est-ce que? indirect à qui? avec qui? de qui? par qui? etc. Fém. hayvanlarla eşyalar için ayrı durumlar içerir. Özne ve tümleç olarak : — — — — — — — — — 94 Qui veut venir avec moi? Qui sont ces jeunes filles? Qui est là? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous voir? A qui parlez-vous? A qui penses-tu? A quoi penses-tu? De qui parlent-ils? (Kim benimle gelmek ister?) (Kim bu genç kızlar?) (Kim var orada?) (Kimsiniz?) (Kimi görmek istiyorsunuz?) (Kiminle konuşuyorsunuz?) (Kimi düşünüyorsun?) (Ne düşünüyorsun?) (Kimden bahsediyorlar?) . LES PRONOMS INTERROGATIFS (Soru zamirleri) Soru zamirleri türkçedeki gibi insanlar için ayrı. Ancak hem insanlar hem de hayvanlarla eşyalar için kullanılanları da bulunmaktadır.. Kişi için (pour la personne) qui? (sujet ou complément) qui est-ce qui? (sujet) qui est-ce que? (complément) Hayvan ve eşya için (pour l'animal et l'objet) quoi? que? qu'est-ce qui? qu'est-ce que? lequel? Hepsi için laquelle? (pour tout) (pour la personne. Neutre (pour les choses) Qui? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? direct Qui? Qui e s t . à quoi? avec quoi? de quoi? par quoi? etc. Bunu KÎM biliyor? NE istiyorsun? gibi.4. Sujet objet L'emploi des pronoms interrogatifs (Soru zamirlerinin kullanımı) A.

— Par qui a-t-il obtenu cette information? (Bu bilgiyi kimden öğrendi? (Kim için çalışıyoruz?) — Pour qui travaillons-nous? (Mehmet'i kim çağırıyor?) — Qui est-ce qui appelle Mehmet? (Paul kimi çağırıyor?) — Qui est-ce que Paul appelle? — Sur qui est-ce que vous comptez? (Kime güveniyorsunuz?) (Ekmeği kim yapar?) — Qui fait le pain? (İlâçları kim hazırlar?) — Qui prépare les remèdes? — Par qui est-ce que les malades sont soignés? (Kim tarafından hastalar bakılır?) B. (QUE) so zamiri genellikle tümleç görevini yüklenir : Que faites-vous? Que cherches-tu? Que veut-il? (Ne yapıyorsunuz?) (Ne arıyorsun?) (Ne istiyor?) 9. İnsandan başka varlıklar. burada kısaca değinmekle yetinilecektir •— Qu'est-ce que vous voulez? (Ne istiyorsunuz?) — Je ne sais pas ce que je veux. için kullanılan. . (Bunun kim olduğunu bilmiyorum. (Bu kadar güzel kokan şeyin ne olduğunu bilmiyorum.) C. nesneler vb. Bu nedenle.) •— Qu'est-ce qui sent si bon? (Bu kadar güzel kokan nedir? — Je ne sais pas ce qui sent si bon. (Qui) soru zamiri bir tamamlayıcı da alabilir : — Qui de vous tous est le plus ancien ici? (Aranızdan hangisi ya da hanginiz. (Ne istediğimi bilmiyorum.) •— Qui est-ce (Kim bu?) Je ne sais pas qui c'est. kim en kıdemli?) — Qui d'autre voulez vous inviter?) (Başka kimi dâvet etmek istiyorsunuz?) — Qui parmi vous fera ce devoir? (Aranızdan kim bu ödevi yapacak?) NOT: Soru zamiri ile yapılmış olan cümleler bir temel cümleciğin fiilinin tür leci olabilir ki (interrogation indirecte) adı altında ileride ayrıntılı ol rak görülecektir.

Cümlelerinde (que) nün yerini tuttuğu sözcüğün insandan başka birşey olduğu anlaşılmaktadır.) (Acaba neye karar versem.) Je me demande que décider.) D. Modern dilde pek kullanılmamasına karşın (Neden?.) Bu cümlecikleri ikiye ayırarak ifade etmek istersek aslını bulabiliriz : 96 . Que gagne votre père? Que ne le ferait-il ? Que me sert ce livre? (Babanız ne kadar kazanıyor?) (Neden yapmayacakmış ?) (Bu kitap ne bakımdan işime yarar?) E. (Artık ne yapacağım bilmiyorum. Neye karar vereceğimi düşünüyorum. — Ayrıca: (QUE + INFINITIF) özellikle konuşma dilinde çok kullanılan bir kalıptır: Que faire? Que dire? Que lui écrire? (Ne yapmalı?) (Ne demeli?) (Ona ne yazmalı?) — Bu kullanımıyla temel cümlecikteki (savoir) ve (pouvoir) fiillerinin olumsuz şekillerine soru cümleciğini bir tümleç olarak da bağlar : Je ne sais plus que faire. (C) şıkkında görüldüğü üzere QUE gibi QUOI ğiyle temel cümleciği bağlayabilir : da soru cümleci- Il ne sait quoi décider. (QUE) bir préposition'la kullanılması gerektiğinde yerini (QUOI) soru zamirine bırakır : En quoi est la cravate? (Kravat neden yapılmıştır?) De quoi parles-tu? (Neden sözediyorsun?) Dans quoi la mettrez-vous? (Onu neyin içine koyacaksınız?) F. olumlu şekildeki (chercher) ve (se demander) fiilleri olduğunda da bağlayıcı görev yüklenir : Je cherche que vous répondre. (Neye karar vereceğini bilmiyor.) — Temel cümlecikte. (Size ne yanıt vereceğimi bulmaya çalışıyorum. Ne bakımdan?) gibi soru zarflarının yerine de kullanıldığını bilmekte yarar var. Ne kadar?. Soru zamiri.

3. (1) — — — — Qui cherche l'enfant? A qui parle l'enfant? Que cherche l'enfant? A quoi parle l'enfant? Burada. 5. 7. Soru zamiri kullanıldığında. L'enfant parle à son jouet.) a + b = Que doit-il décider? + il ne le sait = Il ne sait quoi décider. Elle se demande faire. ünlem cümlesinde (!) vardır. cümlenin sonunda (?). G. Sur basez-vous votre hypothèse? J'étais bien affolé. 2. . lui faut-il? deviendra ta soeur? ferez-vous demain? ta soeur deviendra? avez-vous décidé de faire? 1. çeviri yaparken soru zamiriyle ünlemin f a r k ı n a dikkat edilmeli. EXERCICES DE FIXATION Posez des questions pour les phrases suivantes selon les modèles donnés: Modèles : L'enfant cherche sa mère. Que doit-il décider? b. quoi?. 4. L'enfant cherche son jouet. A y rıca yazım işaretleri önemlidir. L'enfant parle à sa mère. prendre en main pour recommencer. (QUOI) herhangi bir sıfat ya da sıfat grubuyla nitelenebilir : (1)(Bundan daha hoş ne var?) Quoi de plus agréable? (ne olabilir?) Quoi d'autre veux-tu? A quoi bon? (Başka ne istiyorsun?) (Neye yarar?) EXERCICES Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış noktalı yerlere (que?. 6. Il ne le sait.a. qu'est-ce qui? ve qu'est-ce que) soru zamirlerinden uygun olanını yerleştiriniz : vois-tu? tu vois. je ne savais plus 10. (Neye karar verecek?) (Bunu bilmiyor.

LESQUELS. sing. bulunduğu cümlecikte özne ya da tümleç görevini yüklenebilirler. la. Les montagnes sont couvertes de neige. Les élèves répondent au professeur. 3. d'obj. LAQUELLE. hangisi hoşuna gidiyor?) laquelle: pronom interrogatif composé. 9. 2.1. Ceylân joue à la poupée. laquelle. lesquels. indirect (Dolaylı tümleç) EXERCICES Mettez les pronoms interrogatifs composés d'après les modèles donnés : Lequel de ces enfants est laborieux? Lesquels de ces enfants sont paresseux? Laquelle de ces maisons appartient à vous? Lesquelles de ces maisons appartiennent à vous? 98 . dir. 7. türkçeye (Hangisi?) diye çevrilir. Le voyageur demande l'heure du départ. LES PRONOMS INTERROGATIFS COMPOSES (LEQUEL. 6. laquelle te plaît? (Bu iki elbiseden. LESQUELLES) Soru zamirlerinin bu şekli. 5. les) sözcüğünü. lequel. sujet du verbe "plaire" Lequel de vos frères est avocat? (Erkek kardeşlerinizden hangisi avukat?) Lequel: sujet (özne) De ces deux chandails lequel aimes-tu mieux? (Bu iki kazaktan hangisini beğeniyorsun?) Lequel: comp. Genellikle. yerini tuttuğu. ilk kısmını oluşturan (le. 10. lesquelles) gibi birleşik şekillerini meydana getirirler. Le remède de la rage fut découvert par Pasteur.. sözcüğün cins ve sayısına göre değiştirerek. La porte est en fer. Nous mangeons du pain et du fromage. 8. (nesne) Desquels parlaient-ils? (Hangilerinden sözediyorlardı?) Desquels: Comp. remplace "Quelle robe" fém. 4. Je veux parler de mon voyage. De ces deux robes. Nous parlons de notre examen. Les enfants regardent la télé.

Pour de ces damas préparez-vous cette robe? 10. ne yapacaklarını bilmiyorlar*r 7. bizi neyin önünde bekleyecek? 5.1 de ces arbres sont cerisiers. De ces affaires. Je voudrais savoir sont venus avec toi. le soldat a-t-il été blessé? 9. Adaylar ilân edilmiş. 12. . 4. Neyin arkasına saklanmak niyetindesin? 9. Bu çorba neden yapılmıştır? 6. oyunuzu hangisine vereceksiniz? 8. 11. Par de ces balles. Bu iki öğretmenden hangisi seninki? 2. Hangisini seçtiğinizi ona söyleyiniz lütfen. Vous avez déjà visité beaucoup de villes en Turquie. (1) Gramer uygulamaları olarak verilen bu cümleleri temiz bir kâğıt üstüne yapmaya çalışınız. 2 de ces filles connaissez-vous le plus? 3 de ces autos est la plus jolie? 4 de ces étudiants aimez-vous le plus? 5. Televizyon şarkı yarışmasına kimin gönderileceğini henüz bildirmedi. O. 12. Bu iki kız çocuktan hangisinin Ayşe hanımın kızı olduğunu bilmiyorum. Je voudrais savoir sont venues avec toi. Demin neden bahsediyordunuz? Ona ne demeli? Kim bu gürültüyü yapan? Kimin karşısında kendinizi suçlu hissediyorsunuz? 13. Traduisez en français'1' : 1. A de ces écoles voulez-vous aller? 8. Sizi bunu yapmaya hangi etken (ne) itti? 14. De de ces régions venez-vous? 7. à vous intéressez-vous? 6. 10. 3. Bu beklenmeyen olay karşısında. Hepsini bitirdikten sonra doğruları ile kontrol ediniz. vous a plu? 11.

8. : isim tamlaması (génitif). 7. b. gibi Çocuk. 100 "Relatif" admdan anlaşılacağı gibi bir cümleciği bir başka cümleciğe bağlarlar. c. 10. 11. 9. 13. Ankara'dır. ki orada ben doğmuşum. Dites-lui. ki onu ben satın aldım. b. ki onun kokusunu seviyorum. Ev. lequel vous avez choisi. 2. iki katlıdır. iki virgül arasında yazılan cümleciklerin başında belirtilen : a b ki ki o onu c d ki ki onun orada : öznedir (nominatif halde). Kent. : zarf tümleci (ablatif). d cümlelerinde. Kendileriyle başlayan yan cümlecik. 3.1. 2. bir cümle içinde iki görev alırlar : 1. Durıuna göre. güldür. ki o bize doğru geliyor. a. İlgi zamirleri. Devant quoi nous attendra-t-il? De quoi cette soupe est-elle faite? Devant cet événement inattendu ils ne savent que faire. d. a. ilgi zamirleri . s'il vous plaît. De ces deux professeurs lequel est le tien? Je ne sais pas laquelle de ces filles est celle de Madame Ayşe. yerini tuttukları ismin sayı ve cinsini taşırlar. Zamir adını taşıdıklarına göre diğer zamirler gibi bir ismin yerini tutarlar. arkadaşımın oğludur. 12. c. pekçok örnekler verilebilir. 6. 5. : düz tümleç (accusatif). 5. Çiçek. La Télévision n'a pas encore annoncé qui on enverra à la compétition de chant. LES PRONOMS RELATIFS (İlgi zamirleri) Fransızcada sık rastlanan bu ilgi zamirleri türkçede pek kullanılmazlar. auquel donnerez-vous votre voix? Derrière quoi est-ce que tu penses te cacher? De quoi est-ce que vous parliez tout à l'heure? Que lui dire? Qui est-ce qui fait ce bruit? Vis-à-vis de qui vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? 14. 4. Les candidats sont annoncés. "proposition subordonnée relative" adını alır. .

Her ilgi zamiri bir ismin yerini tutar ve yerini tuttuğu isme "antécé dent"(1) denir.) (masc. pl. düz. 101 .) (fém. Les pronoms relatifs composés (variables) Bunlar da yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine göre yazılışlarında değişiklik gösterirler : le la les les + + + + quel quelle quels quelles = = = = lequel laquelle lesquels lesquelles (masc.) Bu durumda birleşik ilgi zamirleri olarak şunlar elde edilir : lequel laquelle lesquels lesquelles à à à à de de de + + 4+ + + + = qui (sujet) lequel lesquels lesquelles laquelle lequel lesquels lesquelles = = = = = = = auquel auxquels auxquelles à laquelle duquel desquels desquelles ve diğer (préposition) larla aynı şekilde birleşik ilgi zamiri oluştururlar. où. önde) + cedere (koymak) = (öne konulmuş. sing. (1) Lâtince: ante (önce. yerini tuttukları isim hangi cins ve hangi sayı da olursa olsun hiçbir zaman yazılışlarında değişiklik göstermezler (qui. İlgi zamirleri iki bölümde incelenebilir : 1. isim tamlaması zarf tümleci gibi değişik görevleri yükle nirler. önce konulan] anlamına gelen antécédent. quoi.) (fém. sing. tümleci. que. pl."proposition subordonnée relative"in öznesi. ilgi zamirinden önce geleceğine göre yerine çok dikkat etmek gerekir. dolayl tümleci. dont) gibi. Les pronoms relatifs simples (invariables) Bu ilgi zamirleri.

Ma soeur a été contente. Ortak olan bil sözcüğü .fc LE PRONOM RELATIF: QUI (Sujet) Çeşitli cümlelerde ilgi zamirlerini ele alacak olursak: a. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. Yukarıdaki cümlede geçen (qui) nin analizini yapalım : qui: pronom relatif invariable. Elle İki cümlecikte de (ma soeur) sözcüğü ortaktır. Mon père lit le journal. Je vois mon père. Prop. Başka bir örnek : a. Je vois mon père / qui lit le journal. (a) + prop. sujet du verbe "lire". a + b = c yani : 102 . (b) = Phrase (c) c. yerine özne görevinde ilgi zamiri (qui) konularak (a) ve (b) cümlecikleri birleştirilmek suretiyle (c) birleşik cümlesini elde ederiz. a pour antécédent "père".(b) cümleciğinde kaldırıp. kendinden önce gelen ismin yerini tutar ve iki cümleciği biribirine bağlar. b. Birleşik cümlenin türkçeye çevirisi : Proposition principale __ Proposition subordonnée relative Her zaman özne olan (qui). b.

Le sac est en crocodile.c. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. Le bifteck n'était pas assez cuit. yani temel cümlecik paı çalanmamıştı. temel cümleciğin ö z n e s i n i nitelem» ye yarıyorsa. J'ai acheté un sec à main pour ma soeur/qui a été contante Prop. o sözcükten sonra yerleştirmek gerekir. relative qui: pronom relatif. Oysaki yan cümlecik. b.) a. b. (Garson iyice pişmemiş müşteriye bir biftek getirdi. Bunun için d (a) cümleciğindeki yani temel cümlecikteki bazı sözcükleri yerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur.) NOT : Temel cümlecikteki sözcüklerin yer değiştirmesine dikkat edinL Aksi halde gülünç cümleler ortaya çıkabilir : Le garçon a servi un bifteck au client qui n'était pas assez cuit. principale _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. O halde: a + b = ı J'ai acheté pour ma soeur un saç / qui était en crocodile. qui est en crocodile. Il Le sac yerine "qui" ilgi zamirini koyalım. a pour antécédent "soeur". ilgi zamiriyle başlayan yan cümlecik temel cümleciğin ö: m . (a) ve (b) cümleciklerini birleştirelim. Le garçon a servi un bifteck au client.) (DENMEZ Şimdiyedek gördüğümüz cümlelerde: (qui) ile başlayan yan cümlecil temel cümleciğin tümleçlerinden birini nitelemeye yaradığı için ya cümlecik temel cümleciğin sonuna getirilmişti. Ancak bu birleştirme^ yaparken (qui) hangi sözcüğün yerini tutuyorsa (b) cümlec ğini. (Kızkardeşim için yılan derisinden yapılmış bir çanta satın a dım. Bu cümleyi biraz değişik ifade edelim : a. sub. qui a + b = c Le garçon a servi au client un bifteck / qui n'était pas assez cui (Garson müşteriye iyice pişmemiş bir biftek getirdi. sujet du vert "être content". b.

(qui öznesini niteliyorsa : S. C. C. Mon frère aime beaucoup la musique. V. V. hem de tümlecini niteleyecekse : C. (qui ) V. C. (Annesine. temel cümleciğin yüklem ve tümleçleri daha sonra gelir. temel cümleciğin tümlecini nitelemeye yarıyorsa : S. V. Le garçon (qui obéit à ses parents) est très poli. babasına itaat eden çocuk terbiyelidir. (Müziği çok seven erkek kardeşim konservatuvara girecek. Mon frère (qui aime beaucoup la musique).) a. (qui ) V. C. Örnekler : a. S. b. S. c2. S. qui S. Yan cümlecik. (qui S. aime beaucoup la musique.) Le garçon est très poli. C. S. L'enfant (qui m'appelle. (Beni çağıran çocuk arkadaşımdır. formüllerine göre uygulama yapılır. Formül halinde göstermeye çalışalım : Fransızcada cümle : Sujet Verbe Complément sırasına göre kurulur. hem öznesini. Mon frère (qui entrera au conservatoire). V. C. C. Il m'appelle. Mon frère entrera au conservatoire. entrera au conservatoire. qui c. L'enfant est mon copain. Il obéit à ses parents. (qui ) V. cJ. V.) est mon copain. qui c. b.) 104 .nesinden sonra yer alır.

b2. c. b. Tu LA visites.2 Je LES ai cueilliES. du verbe "cueillir". (que). c. que tu visites. a + b3 = c c. V. (que ) V. dir. d'objet direct) (QUE) ilgi zamiriyle bir yan cümlecik başlar. ind. est Ankara (Ziyaret ettiğim kent Ankara'dır. a pour antécédent "les fleurs". b. c. bu y*an Cümleciğir fiilinin düz tümleci görevini üstlenir. c. b3. Je vous offrirai les fleurs. subordonnée relative que: pronom relatif. c. comp.) a. tekil-çoğul) sayı ve cinsim temsi] eder. Je vous offrirai les fleurs / que j'ai cueillies. que j'ai cueillies.ı J'ai cueilli ces fleurs. S. Yerini tuttuğu sözcüğün (dişil-eril. Nous étudions cette leçon. dir. bi. La ville est Ankara. dir. LE PRONOM RELATIF : QUE (Comp. dir. a. dir. b3. c. dir. c. dir. C. Proposition principale Prop. c. La leçon est facile. Tu visites cette ville. dir. kendisiyle başlayan yan cümlecil "proposition subordonnée relative" ve yerini tuttuğu sözcük dé "anté cèdent" adını alır. bi. bunun sonucu olarak da bileşik zamanları "avoir" yardımcı fiiliyle çekilen "participe passé" 1er uyum yapar : a.II. La ville (que tu visites). 105 . S.

relative. a pour antécédent "manteau". (Dâvet ettiğim ve size takdim etmek istediğim gelecek. NousL'étudions. Je l'ai invité. arkadaş az sonra Prop.) S. dir. est facile. que: pronom relatif. La leçon que nous étudions. du verbe "acheter". Bir "proposition principale'"in öğelerinden özne ya da tümleç. sub.) Prop. (que ) V. que: pronom relatif. a pour antécédent "l'ami" comp. bu durumda ikinci pronom relatif önünde "et" ya da "mais" bulunur: a. L'ami (que a + b + c= d d.) que: pron. c. que nous étudions. c. ) et (que ) ne tardera pas à venir. rel. sub. b. relative. comp. Bir "proposition principale" ayrı ayrı iki pronom relatif'in antécédent'i olabilir : Le manteau que j'ai acheté et celui que vous avez fait faire. 106 . (Benim aldığım manto ile sizin yaptırdığınız aynı renktedir. C. (Çalıştığımız ders kolaydır. b3. a + b3 = c c. dir.b2.. principale. _ Prop. dir. yani "propoistion subordonnée relative"m "antécédent'"ı birden fazla olabilir. Je veux vous le présenter. sont de la même couleur. dir. L'ami (que J'ai invité) et (que je veux vous présenter) ne tardera pas à venir. du verbe "inviter". c. du verbe "présenter". dir. a pour antécédent "l'ami" comp. L'ami ne tardera pas à venir.

dir. (OÛ) ya da (D'où) ilgi zamiri başında bulunduğu yan cümlecikteki fiilin complément circonstanciel de lieu (yer gösteren zarf tümlf-ci) ya da comp. que air . de lieu b. Sa 4 (qui S b . Herhangi bir proposition relative'in bir öğesi o proposition'a bağlanan ikinci bir proposition relative'in antécédent'ı olabilir : a. c. circ. LE PRONOM RELATIF: OÙ: a. cümlenin ahengini sağlamak amacıyla birinci proposition relative'in öznesi fiilden sonra getirilir. de temps (zaman gösteren zarf tümleci) görevini yüklenir : a. (Doğduğum ev budur. rel. b. c. Le tailleur travaille bien.) 107 .. comp. (Güzel bir kitaplığı olan Hasan'm bana verdiği kitaplar iyi ciltlenmiş) III. c dit (Giydiğim elbiseyi diken terzi iyi çalışıyor. a + b + c= d d. comp. C'est la maison. circ. Je le porte.que: pron. du verbe "faire faire". Je suis né dans cette maison. Le tailleur (qui a cousu le costume (que je porte)) travaille bien. sont bien reliés. a pour antécédent "celui". o zaman yan cümlecikteki sözcüklerin sırası şöyle olur: (pronom relatif que + çekimli fiil + özne) Örnek : Les livres (que m'a prêtés Hasan) (qui a une belle bibliothèque).) Gerektiği hallerde. de lieu. circ.. de temps. Le tailleur (qui le costume (que ) travaille bien. C'est la maison / où je suis né. comp.)) v. Il a cousu le costume. circ. a + b = c b. comp.

5. circ.) a. de temps. ind. Hier. de lieu. de laquelle. Bu ilgi zamirinin içinde her zaman (DE) préposition'u vardır ve anlamını tamamladığı sözcüğün cinsine göre aşağıdaki görevleri yüklenebilir : 1. Je viens de ce village. hava çok soğuktu. a. Vous êtes parti cette semaine. desquels. 4. duquel. de lieu (où) Les touristes aiment Istanbul / où ils viennent depuis longtemps. comp. Connais-tu le village? b. a + b = c 108 . Connais-tu le village / d'où je viens? a.Proposition principale. (où) c. uzun süredir geldikleri İstanbul'u severler. (Gelmekte olduğum köyü biliyor musun?) Il faisait très froid cette semaine. _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. circ. où: pronom relatif. (où) a+ b = c c. 3. 2. comp. Vous m'aviez parlé de cet homme. circ. comp. coinp. circ. a. Les touristes aiment istanbul. LE PRONOM RELATIF: DONT DONT = De qui. de lieu du verbe "naître". relative.) IV. Ils y viennent depuis longtemps. b. comp. sub. desquelles. b. Il faisait très foid cette semaine / où vous étiez parti. (Gittiğiniz hafta. c. b. j'ai vu l'homme. Le Le Le Le Le complément complément complément complément complément indirect du verbe (Dolaylı tümleç) du nom (İsim tamlaması) d'agent (Edilgen fiilin işi yapan tümleci) de l'adjectif (Sıfat tümleci) du pronom (Zamir tümleci) Örnekler : 1. a pour antécédent "maison". (Turistler.

Hier." 4. j'ai vu l'homme / DONT vous m'aviez parlé. 3. comp.. b. DONT : pronom relatif. J'étais content de ce voyage. a pour antécédent "la fleur". (Kokusunu sevdiğim çiçek güldür. m . rel. ind. La fleur est la rose. du verbe "parler". mais il y en avait un surtout DONT sa petite âme était émerveillée. a pour antécédent "l'homme" comp. sub. (prop. J'ai fini ce voyage. d'agent du verbe "être entouré. indépendante) a. comp. a pour antécédent "les arbres" comp. d'agent du verbe "être émerveillé. Anatole France (La Mort du Petit Sylvestre) (Hepsi onu ilgilendirirdi. "Tous l'intéressaient.) DE CE CONTE = DONT = duquel DONT : pron. a. Mais il y en avait un surtout (prop. a pour antécédent "ce conte". J'aime le parfum de cette fleur.) DONT = de qui. Sa petite âme était émerveillée de ce conte. a.) b.) Dont = desquels Dont : pron.". La maison est entourée d'arbres." 3. du nom du mot "le parfum". a. 2. duquel. a + b = Les arbres (dont la maison complètement. ama küçük ruhunun hayran kaldığı bir tanesi vardı bunlardan) Tous l'intéressaient (prop. est entourrée) la dissimulent (Evi çevreleyen ağaçlar onu tâmamen gizliyor.) DONT = de laquelle DONT : pronom relatif. rel. b. prin. comp. Les arbres dissimulent complètement la maison. b.. du nom a + b = La fleur (DONT j'aime le parfum) est la rose. (Dün bana bahsetmiş olduğunuz adamı gördüm.

öntakı ile kurulmuş bir ismin yerini tuttuğunda. a + b = Ma petite fille a un jouet AVEC LEQUEL elle joue. rel. bu da kimsenin aklına gelmezdi.. oynadığı bir oyuncağı var. Je suis fier de ce gens. a. b. de l'adjectif "content". duquel.. a pour antécédent "ce voyage" comp. 4. a. Elle joue avec ce jouet. Ma petite fille a un jouet. DONT = De qui. Personne ne se doutait de cela.a +b = J'ai fini ce voyage / dont j'étais content. bu öntakı ilgi zamiri ile beraber proposition sub. 5. (à) ve (de) öntakıları dışında diğer tüm öntakılarla kullanılanlar şunlardır : Kişiler için : Eşya için : — — — — — qui lequel laquelle lesquels lesquelles Örnekler : a. b. L'homme avait survécu à ses blessures. "fier". de l'adj. (Kızımın. CE DONT personne ne se doutait. b. Tout le monde estime ce gens. rel.) LES PRONOMS RELATIFS COMPOSES (Variables) Bir ilgi zamiri. de celui-ci a -f-b = Tout le monde estime celui-ci dont je suis fier. Dont: duquel Dont: pron. a pour antécédent "celui-ci" comp. (Yaralarına rağmen adam ölmemişti. DONT : pron. a + b = L'homme avait survécu à ses blessures. relative'in baş tarafında yer alır.) 110 .

pour antécédent "la dame" comp. de "offrir".a. J'offre ces fleurs à cette dame. Aıicak tanındıklarda olduğu biçimde (lequel. Le vase est en cristal. (Yalnız kişiler için) : à qui (Hem kişiler ve hem à + lequel de eşya için) : à + lesquels à + lesquelles à + laquelle (değişmez) = auquel = auquel = auxquels = auxquelles Başka örnekler : a. a. à qui: pr. lesquels. (Çiçekleri içine koyduğum vazo kristaldendir. est en cristal. Başka şekilde de birleştirilebilir : Yani a + b = Le vase DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs. — "qui était en cristal" ise proposition subordonnée relative" dir. lesquelles) öntakı ile kaynaşarak bazı değişiklikler gösterirler. a. ind. Les agences m'ont donné des renseignements utiles. (Kendisine bu çiçekleri sunduğum hanım çok mutludur. a + b = Les agences AUXQUELLES je m'étais adressé. Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi öntakı (à) ise zamirler aynıdır. (Çiçekleri kristal vazoya koydum. a + b = La dame à qui j'offre ces fleurs est très heureuse. J'ai mis les fleurs dans le vase. (AUXQUELLES ) V. "DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs' ise yardımcı cümleciktir. b.) S. C. La dame est très heureuse. rel. b. b.) Burada "J'ai mis les fleurs dans le vase" cümleciği "temel cümlecik" tir. Je me suis adressé à ces agences. m'ont donné des renseignements utiles. a + b = J'ai mis les fleurs dans le vase QUI était en cristal. m .) Bu birleşik cümlede: "le vase est en cristal" temel cümlecik.) à qui = à laquelle.

Je suis assis près de cet arbre. (Yanında oturduğum ağaç meşe ağacıdır. antécédent kişi olmadığı için (à qui) kullanılamaz. desquelles.(Başvurduğum acentalıklar bana yararlı bilgiler verdiler. Örnek : a. b. du verbe "donner". a pour antécédent "le mendiant". comp. au milieu de v. antécédent'ı kişi olmadığı için Bir isim. rel. (Kendisine eski bir elbise verdiğim dilenci daha az üşüyecek. (de) olduğu zaman ya da (près de.) à qui = auquel. ilgi zamirinin kullanımı konusunda ayrıntılı olarak görüldüğü gibi) bir isim. à qui : pr. başında préposition bulunan başka bir isme (DE) préposition'u ile bağlandığı zaman bu préposition'la başlayan bu takıma (près de. a. (dont. au milieu de v.) Not : Bu cümlede pronom relatif'in (près de qui) kullanılamaz. à côté de. b. (Hem kişiler. aura moins froid. ind. a + b = Le mendiant à qui j'ai donné un vieux vêtement. loin de. başında başka bir préposition olmayan bir isme (DE) ile bağlandığında sadece (DONT) pronom relatif! kullanılır : 112 . Préposition.) gibi durumlarda (à) öntakısıyla meydana çıkan kaynaşma aynı şekilde bunlarla da yapılır : (Yalnız kişiler için) près de qui.. J'ai donné un vieux vêtement à ce mendiant. hem de eşya için) près près près près duquel. a + b = L'arbre (près duquel je suis assis) est un chêne. Le mendiant aura moins froid.) Not: Bu cümlede. Aksi takdirde.) gibi (Locution prépositive) olarak bakılır. desquels.b. autour de. de laquelle.b. L'arbre est un chêne.

SUR LEQUEL
PRÈS DUQUEL
AU PIED DUQUEL

,
L arbre

A L > O M B R E D U

q

U E

je suis monté
je suis assis
j'ai campé
l

SUR LA BRANCHE DUQUEL
DONT

j'ai dormi

est
un

tu montes
chêne
on coupe une branche

Şemadaki altı cümlenin sırasıyla çevirisi :
A. Çıktığım ağaç, meşe ağacıdır.
B. Yanında oturduğum ağaç, meşe ağacıdır.
C. Eteğinde kamp yaptığım ağaç, meşe ağacıdır.
D. Gölgesinde uyuduğum ağaç, meşe ağacıdır.
E. Dalma çıktığın ağaç, meşe ağacıdır.
F. Bir dalı kesilen ağaç, meşe ağacıdır.
Başka örnekler :
1.

a.
b.

C'est vin progrès.
Tout le monde devrait être d'accord sur la valeur de ce progrès.

a + b = C'est un progrès SUR LA VALEUR DUQUEL tout le monde
devrait être d'accord.
2.

a.

Je vous remercie du dévouement.
b. Vous avez soigné mon père avec ce dévouement,
a + b = Je vous remercie du dévouement AVEC LEQUEL vous avez
soigné mon père.
3.

a.

Ce sont des vins.

b.

Tout le monde est d'accord sur la qualité de ces vins.

a + b = Ce sont des vins SUR LA QUALITE DESQUELS tout le
monde est d'accord.
İLGİ ZAMİRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
— (QUE) pronom relatif!, kişi zamiri (LE) gibi (ETRE) fiili ile gelen
(attribut) görevini de yüklenebilir ;
örnekler :
A.

SÛR QUE J'ETAIS, d'avoir fait tout mon devoir; je ne me suis pas
inquiété.
(Tüm görevini yapmış olduğumdan emin bulunduğum için endişelenmedim.)

1X3

Le brave homme que vous avez toujours été, méritait bien cette
récompense.
(Herzaman mert bir insan olduğunuzdan bu ödülü hak ediyordunuz.)
— Bir cümlenin içerdiği anlamı bir ilgi zamiriyle belirlemek mümkündür. Bu durumda şu şekiller kullanılır :
Ce
Ce
Ce
Ce

qui
que
dont
à quoi

Örnekler :
Ma maison a brûlé, ce qui m'a obligé à habiter ici.
(Evim yandı, bu olay beni buraya gelip oturmaya mecbur etti.)
Les ennemis ont sommé le général de livrer la place, ce qu'il a
refusé de faire.
(Düşmanlar, generale mevzii teslim etmesini önerdiler, o da bunu
reddetti.)
— Yukarıda görülen bu tür cümleciklerin sırası aksine olan bir
kuruluş biçimine geçebilir. Böyle olunca (proposition relative)
"C'ESI QUE" ile yinelenir.
Yukarıdaki ilk cümleciği ele alacak olursak :
— Ma maison a brûle ce qui m'a obligé à venir habiter ici.
Cümleciklerin sırasını değiştirelim :
— Ce qui m'a obligé à venir habiter ici, c'est que ma maison avait
brûlé.
— Pronom relatif'in antécédent'i bir zamir olabilir.
Il est fort en français, il pourrait connaître la réussite à l'examen
final.
Bu durumda proposition principale'deki
(tonique) olarak yinelenir :

kişi zamiri, vurgulu

Lui qui est fort en français, il pourrait connaître la réussite à
l'examen final.
— (QUI) ile başlayan yan cümlecik bir sebep gösterdiği zaman (qui
ve çekimli fiilinin) yerine o fiilin participe présent (isim-fiil)i
kullanılabilir :

örnekler :
Mes étudiants qui veulent apprendre le français,
qui veulent = voulant

travaillent bien,

O halde:
Mes étudiants VOULANT apprendre le français, travaillent bien.
(Fransızcayı öğrenmek isteyen öğrencilerim iyi çalışıyorlar.)
(Fr.yı öğrenmek istedikleri için
)
Mes parents qui n'ont pas reçu ma lettre, n'ont rien su.
qui n'ont pas reçu = n'ayant pas reçu.
Aynı cümleyi, (participe présent dans le passé) ile ifade edecek olursak aşağıdaki cümleyi elde ederiz.
Mes parents N'AYANT PAS REÇU ma lettre, n'ont rien su.
(Annem, babam mektubumu almadıkları için hiçbirşeyden haberleri olmamış.)
Bu tür proposition'un yeri değişebilir ve genellikle cümlenin başında, temel cümleciğin öznesinden önce bulunur :
N'AYANT PAS REÇU ma lettre, mes parents n'ont rien su.
özne
(x) Ancak temel cümleciğin fiilinin tümleçleri olmadığı zaman participe'li yardımcı cümlecik birleşik cümlenin sonuna da gelebilir.
— Les spectateurs qui croyaient que le spectacle était fini, : se sont
levés.
Bu cümleyi bu tür ifade etmek yerine ( x ) yukarıdaki kural gereğince şöyle söylemek daha iyi olur :
— Les spectateurs se sont levés CROYANT que le spectacle était
fini.
(Seyirciler, temsilin bittiğini zannederek kalktılar.)
— Böyle cümle kuruluşlarında, temel cümleciğin öznesi zamir olduğu zaman participe yardımcı cümleciği kullanmak yeğlenir.
N'ayant pas d'argent je ne suis pas allé au théâtre.
(Param olmadığı için tiyatroya gitmedim.)
Ne t'ayant pas vu depuis longtemps, j'ai pensé que tu étais en Vacances. (Seni uzun süredir görmediğimden tatilde olduğunu düşündüm.)
1Î5

LES PRONOMS RELATIFS INDEFINIS
(Belgisiz ilgi zamirleri)
Antécédent'ı olmaksızın kullanılan ilgi zamirleri bilinmeyen bir camlı varlığın yerini tutarlar. Bu nedenle, bu tür ilgi zamirlerine (indéfini = belgisiz) adı verilir .Genellikle atasözlerinde ve özdeyişlerde
bunlara rastlanır :
Qui vivra,verra.
Qui dort, dîne.
Cümlelerinde her nekadar antécédent yoksa da sous-entendu (zımne (tout homme) ya da (toute personne) gibi sözcüklerin varlığı
kabul edilebilir.
— Quiconque : Bu belgesiz ilgi zamiri de aşağı yukarı aynı koşullarda kullanılır :
Quiconque dit cela, se trompe.
(Bunu söyleyen, yanılıyor.)
— (QUE) ile zamirinin antécédent'i (QUI) veya (QUOI) ilgi zamirleri olabilir ki bunların bağlı oldukları yardımcı cümlecikte
SUBJONCTIF kipi kullanmak gerekir. Şöyle :
QUI QUE + verbe au subjonctif,/prop. principale,
antécédent
QUOI QUE + verbe au subj,/prop. princapale.
antécédent
Örnekler :
— Qui que vous soyez, attendez votre tour.
(Kim olursanız olun, sıranızı bekleyin.)

(,)Quoi

que vous disiez on ne vous croira pas.
(Ne derseniz deyiniz size inanılmayacak.)

Açıklamaya çalışılan (qui que ve quoi que) nün özel kullanımından
başka daha karmaşık iki biçimle karşılaşmak mümkündür: (Formülle belirtelim.)
(1)

Daha sonra görülecek olan (quoique) locution conjonctive! ile ayrı ayrı yazılmış olan (quoi que) ilgili zamiriyle antécédent'mni karıştırmayınız.
Örnek : Quoique vous disiez la vérité, personne ne vous croit.
(Gerçeği söylemenize karşın, kimse size inanmıyor.)
Buradaki : (quoique), opposition gösteren (bien que) ile eş anlamdadır.

116Ve

QUI QUE ce soit qui + verbe au subj., / prop. prin.
QUOI QUE ce soit qui + verbe au subj. / prop. prin.
şimdi formüllere uygulayarak cümle kuralım :
QUI QUE ce soit qui vienne, dites-lui que je suis occupé.
(Gelen kim olursa olsun, ona meşgul olduğumu söyleyin.)
— QUOI QUE ce soit qui te dérange, tout s'arrangera.
(Seni rahatsız eden ne olursa olsun, herşey düzenlenecek.)

EXERCICES
I.

Unissez les deux propositions d'après le modèle donné
a. J'aime les enfants.
b. Ils sont laborieux.
a + b = J'aime les enfants qui sont laborieux.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je vois le coiffeur; il tourne autour de son client.
Nous achetons ce livre; il est récemment publié.
On aime regarder les poissons; ils nagent dans le bassin.
Prends la chaise; elle est là.
Je n'aime pas cet élève; il est toujours bavard.
Les oiseaux
sont des canards; ils nagent dans le lac.
L'aveugle
a faim; il demande l'aumône.
N'oubliez pas votre manteau; il est accroché derrière la porte.
Qui est l'homme il frappe à la porte.
Voici l'autobus; il emmènera les touristes.

II. Reliez les deux propositions selon le modèle donné
a. J'achète ce livre.
b. Je l'aime bien.
a + b = J'achète ce livre que j'aime bien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous lisez la lettre; vous l'avez reçue hier.
Où est l'homme? ils le cherchent.
Ce sont des paysans; je les rencontre souvent.
La dame
est ma tante; je l'aide.
Les gens
sont mes parents; je les respecte.
Nous n'avons pas aimé les pommes; nous les avons mangées.
Quand est-ce que nous allons voir le film?; nous l'attendons depuis
des semaines.
8. Montrez-moi les images; vous les mettez dans votre poche.
9. Est-ce que vous connaissez les dames?; je les ai remerciées.
10. Le docteur
est mon cousin; tu l'estimes.
117

III. Unissez les deux propositions par l'intermédiaire du pronom relatif;
où, dans lequel, dans laquelle, dans lesquelles, selon le cas
Voici la maison; mon oncle y habite,
Voici la maison où mon oncle habite, veya;
Voici la maison dans laquelle mon oncle habite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La chambre est large; nous y dormons.
Connaissez-vous la maison?; le professeur y demeure.
Le maison
n'a qu'un étage; il y est allé.
Le magasin
va fermer; j'y travaille.
La salle de classe
est large; nous y étudions.
La ville
s'appelle Çorum; j'y suis né.
Voici la valise; vous y mettrez les habits.
C'est un pays; j'y voyage souvent.
Ce sont des forêts; j'y chasse de temps en temps.
La cour
est pleine de fleurs; les enfants y jouent.

IV. Transformez les propositions en les unissant d'après le modèle
donné
Voici mon ami; le nom de mon ami est TANCAN.
Voici mon ami DONT le nom est TANCAN.
1. A Ankara, il y a de beaux magasins; je regarde les vitrines de ces
magasins.
2. Quelle est cette rue?; je ne connais pas le nom de cette rue.
3. Qui est cette fille? nous ne connaissons pas les parents de cette fille.
4. Voici notre bibliothèque; je connais tous les livres de notre bibliothèque.
5. Voilà la fille; les yeux de cette fille sont verts.
6. Dans notre rue, il y a beaucoup d'autos; le bruit de ces autos me
réveille la nuit.
7. J'aime cet enfant; le visage de cet enfant est beau.
8. Nous écoutons la chanteuse; la voix de cette chanteuse
douce.

est très

9. Le garçon
pleure dans un coin; le livre de ce garçon
est perdu.
10. C'est un professeur très sévère; les élèves de ce professeur sont très
attentifs.
118

V. Transformez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
120
Voilà le père; ses enfants sont très sérieux.
Voilà le père DONT LES enfants sont très sérieux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je vois la Seine; ses eaux brillent au soleil.
On connait un gratte-ciel; sa hauteur est de 403 mètres.
Nous admirons cette villa; son jardin est plein de fleurs.
Voici la maison; sa porte est fermée.
Voici l'école; ses fenêtres sont ouvertes.
L'homme
est Atatürk; on voit sa statue à Kızılay.

7. J'habite dans une vieille maison; ses fenêtres donnent sur la mer.
8. A Paris, il y a de beaux magasins; nous regardons ses vitrines.
9. Voici mon ami; son chapeau est gris.
10. Voilà la valise; sa couleur est noire.
VI. Transposez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
Le jardin
est beau; je parle de ce jardin.
a. Le jardin DONT je parle, est beau.
b. Le jardin DUQUEL je parle, est beau.
1. Les livres
2. La personne

sont très chers; vous avez envie de ces livres.
est mon père; j'ai peur de mon père.

3. C'est le canif; je me sers de ce canif pour couper du pain.
4. L'homme
cet homme.

est mon voisin; les enfants se moquent de

5. La secrétaire
de cette secrétaire.

est travailleuse; je ne peux pas me passer

6. I I m'a donné une adresse; je ne me souviens pas de cette adresse
en ce moment.
7. Voici mes amis; je suis content de mes amis.
8. Voilà mes étudiants; je suis fier de ces étudiants.
9. Le travail
travail.

est très intéressant; il s'occupe de ce

10. J'ai acheté la robe, j'avais besoin de cette robe.

Traduisez en turc(,) :
1. Les touristes qui étaient venus la semaine passé, sont partis.
2. Quels sont les élèves à qui le professeur a donné des récompenses?
3. Ce sont les pensées à quoi je ne peux (pas) résister.
4. J'ai gardé de très beaux souvenirs des endroits que j'avais visités
l'année dernière.
5. Les fourchettes et les cuillers avec quoi nous mangeons doivent
être inoxidables.
6. Comparez ce qu'il paraît avec ce qu'il est.
7. Vous connaissez la solution à laquelle je consens.
8. Ce fauteuil sur le bras duquel vous vous appuyez, n'est pas si solide.
9. C'est la rue au bout de laquelle se trouve un joli parc public.
10. La maison pour laquelle j'ai fait tant de dépenses, vient d'être
brûlée.
11. Quoi que vous m'ayez dit sur ce sujet, je ne l'accepterai pas.

(1)

120

Önce, yalnız başınıza, kimsenin ne de kitabın yardımı olmadan çevirmeye çalışın, sonra kontrol air.aciyle arka sayfaya bakın.

6. 5. annesi geçen yıl ölen arkadaşım. Evinde oturduğum ve sertliğini bildiğiniz amcam. üzerinde durulması gereken bir noktadır. 121 . Traduisez en français01 : 1. 17. 11. 12. Razı olduğum çözüm yolunu biliyorsunuz. Bu. traduction du français en turc : Geçen hafta gelen turistler. 6. Bu. hareket etti. karşı gelemediğim düşüncelerdir. Hizmetçinin. bu bitkinin tarımı yapılmıyor. Karar verdiğiniz iş tehlikelidir. çok zengin kişilere aittir. 4. balkonu görülen beyaz evin arkasında bulunan bahçeden kopardığı çiçekleri koyduğu vazo kristaldendir. Uğrunda bunca harcamada bulunduğum ev. 8. Yarısı kararmış duvarın tümünün badana edilmesi gerekiyor. 11. Geçen yıl ziyaret ettiğim yerlerden bende çok güzel anılar kaldı. 4. onu her yerde arıyor. şimdi babasının bir fabrikada çalıştığı Paris'te oturuyor. 2. oldukça zengin ve modern bir ülke olduğunu tüm dünya ülkeleri kabul etmektedir. yandı. Size okuduğum mektubu bana yazan. 2. 9. beni gece dışarı çıkartmıyor. 16. önemli olan. başarı elde etmektir. Kolunun üzerine dayandığınız koltuk pek o kadar sağlam değil. 7. 9. Yollarında gezindiğim bahçe bakımlıdır. Ahmet'in gezindiğini gördüğüm bahçenin arkasındaki evin penceresinden bakan çocuk arkadaşımın yeğenidir. 15. Şoförün geçtiği yol işte. Ayağı burkulduğu için yürüyemeyen kız kardeşimi taşımaya mecbur oldum. Defterinize her cümlenin çevirisini yazdıktan sonra Sayfa 122'ye bakarak sağlama yapınız. bu sabah gittiler. 13. Geldiğimiz bölgede. 10. 3. Onun dış görünüşü ile gerçek varlığını kıyaslayın. 10. Başkenti Ankara olan Türkiye'nin. Balkonu çiçeklerle bezenmiş bu ev. Bu konuda bana ne söylerseniz söyleyin. Yemek yediğimiz çatal ve kaşıklar paslanmaz cinsten olmalıdır. 8. 14. Yazdığınız mektup fransızca hâtalarla dolu idi. Arkadaşım portföyünü kaybettiğinden.La 1. öğretmenin (kendilerine) ödül verdiği öğrenciler hangileridir? Bunlar. kabul etmeyeceğim. 7. 3. sonunda güzei bir halk bahçesinin bulunduğu sokaktır. (1) Sınavlarını bitirdiği gün. 5.

UN TEXTE A la préfecture de Police. J'ai dû porter ma soeur qui. 15. on ne cultive pas cette plante. je verrai tous les étrangers qui attendent devant un guichet. 2. mon ami le cherche partout. appartient à des gens très riches. ne pouvait pas marcher. avec mes enfants: alors j'aurai besoin d'une carte de séjour. 9. 12. veya. habite maintenant à Paris où son père travaille dans une usine. Mon oncle dans la maison de qui j'habite. 4.. et dont vous connaissez la sévérité. 8. c'est de réussir. 17. est dangereuse. ne me laisse pas sortir le soir. Mon ami qui m'a écrit la lettre que je vous ai lue et dont la mère est morte l'an dernier. L'enfant qui regarde par la fenêtre de la maison qui se trouve derrière le jardin où je vois Ahmet se promener est le neveu de mon ami. 13. 6. je vais donc à la préfecture de Police dont les bureaux sont dans la Cité. Tous les pays du monde acceptent que la Turquie dont Ankara est la capitale. il est parti. Le vase où la bonne a mis les fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin qui se trouve derrière la maison blanche dont on voit le balcon est en cristal. Le mur la moitié duquel est noircie a besoin d'être entièrement repeint. est un pays assez riche et moderne. La lettre que vous aviez écrite était pleine de fautes de français. Voici le chemin par où le chauffeur a passé. 7. Ce qui est important.La 1. c'est mon tour. L'affaire à laquelle vous vous êtes décidés. Dans la région d'où nous venons. 14.. L'affaire dont vous avez décidé. s'étant foulé le pied. traduction du turc en français : Le jour où il a fini ses examens. Ayant perdu son portefeuille. C'est un point sur quoi il faut insister. Je suis étrangère: je veux rester quelques mois à Paris. est dangereuse. 122 . 3. 5. 16. 10. La maison dont le balcon est garni de fleurs. Le jardin dans les allés duquel je me promène est bien entretenu. Là. 11. Enfin.

Oui. Présentez-vous à la caisse. C'est une petite place où l'on vend des fleurs pendant la semaine. I. "C'est bien. d. vous voulez y rester quelques mois. Non. d. D'après le texte. est-ce que j'irai demander une carte de séjour? Tu iras demander a la préfecture de Police. Est-ce que je veux rester quelques mois à Paris? a. Tu as besoin d'une carte de séjour. Tu iras en demander une à la préfecture de Police.. De a." Maintenant.. nous voulons rester quelques mois à Paris. b."Avez-vous votre passeport? dit l'employé. Et l'employé écrit : NATIONALITE : Turque Profession : Journaliste Domicile : 55. Ouf! C'est fini! J'emporte ma carte et je quitte la salle où une foule nombreuse va et vient. vous ne voulez pas. d. (1) Test anahtarı için sayfa 125'e bakınız. c. et des oiseaux le dimanche. Vous allez en demander à un bureau. 3. rue de Gayrettepe. c'est mon tour. trouvez la réponse qui convient': 1. Où a. les enfants de moins de 16 ans n'ont pas besoin de cartes de séjour. Vous irez la demander à la préfecture de Police. Oui. Tu en as besoin une. Oui. quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une carte de séjour. c. Vos photographies?" Je donne mes papiers et l'employé écrit: ABLAY Sabahat. Tu as besoin une carte de séjour. b. Turquie. Il lève la tête et demande : "Où êtes-vous née?" — A Istanbul. "Et les enfants?" — Non. Je traverse la cour carrée. née le 15 Mars 1941. c. b. dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. 2. 123 . tu veux y rester quelques mois. dit l'employé.

ils en ont besoin. ils n'en pas ont. et la date de ma naissance. une petite salle. d. b. Elle te demande si vous avez votre passeport et vos photographies. C'est tin homme qui attend devant le guichet. Non. 7. c. On a acheté beaucoup de fleurs. Il écrit le nom de moi. Pour sortie. b. ils n'ont pas besoin de cartes de séjour. Qu'est-ce qu'il écrit? a. 9. vendent des oiseaux pendant la semaine. d. Quelle cour est-ce je traverse pour sortir? a. d. Un employé y attend. Pour sortir. Il écrit mon nom et quand est-ce que je suis né. Il écrit le nom d'un employé. c. Il te demande que tu avais ton passeport.24 On Us On On y y y y vend des oiseaux le dimanche. k Qu'est-ce qu'on peut acheter au Marché aux Fleurs? a. Est-ce que les enfants ont besoin d'une carte de séjour? a. b. Je peux acheter les fleurs que j'aime. Ce sont des touristes qui attendent devant un guichet. . b. Il me demande ce que j'ai. Il écrit mon nom et la date de ma nàissance. On peut en acheter les fleurs. 8. Oui. d. pour sortir. vous traversez la cour carré. Non. d. 6. tu traverses la cour carrée dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. c. ils ont besoin d'une carte de séjour. b. . b.4L Qui attend en cé roomént devant un guichet? a. Il te demande si tu as ton passeport et tes photographies. c. Pour sortir. vend des oiseaux n'importe quel jour. c. c. Qu'est-ce que l'employé me demande? a. c. 5. Quand est-ce qu'on y vend des oiseaux? a. Non. je traverse la cour carrée. Tu traverses. On peut y acheter des fleurs. en vend tous les jours. Je ne sais pas qui attendre. d. d. b.

dont c. duquel 9. J'aime la Seine a. Il les a conduits au sommet de la Tour Eiffel l'on voit tout Paris. par laquelle à quoi d. d'où 5. que d. de qui 2. b. auquel b. est Istanbul. a. c. de laquelle 10. duquel on arrive j'étais content. c. Nous allons quitter Ankara pour Alanya nous passerons deux semaines. que d. La ville a. où b. d'où 4. à laquelle b. où b. que 7. J'ai fini ce voyage a. dont d. J'ai visité une région revient à l'esprit. que d.125 . auxquels j'aime le plus. c. qui b. La au a. où je m'intéresse. a. c. a. où le souvenir me c. La pièce très intéressante. que 3. C'est un travail a. auquel b.II. dont 6. dont b. duquel d. de laquelle ! les quais sont magnifiques. duquel c. à laquelle d. . dont b. a. que b. que vous plaît. que 8. dont c. c. j'ai vue à "Ankara Sanat" est c. à laquelle d. où d. J'ignore ce a. dont d. dont Test anahtarı için Sayfa 127'ye bakınız. à qui persévérance est la qualité but. Trouvez le pronom relatif couvenabk j 11 1.

.

NULLE n'est là. Tableau des pronoms indéfinis : Sujet (özne) Complément (tümleç) ON est venu QUELQU'UN est venu PERSONNE n'est venu RIEN n'est arrivé PLUSIEURS sont là CERTAINS sont venus CERTAINES sont venues ON: tümleç olamaz. c 6. d 3. b 12. J'appelle UNE AUTRE D'AUTRES sont là. pour bien se connaître. a 2. b 9. Je n'aime AUCUN . d 13. LES PRONOMS INDEFINIS (Belgisiz zamirler) İsimlerin yerini tutan ve varlıkları belirsiz şekilde gösteren sözcüklere belgisiz zamir (pronom indéfini) denir.(125. Bunlar. c 8. d 6. ve 126. c 4.127 . sayfalardaki testin anahtarı: 1. J'appelle UN AUTRE UNE AUTRE est là. L'UN et L'AUTRE sont là Je vois L'UN et L'AUTRE LES UNS et LES AUTRES sont là Je vois LES UNS et LES AUTRES TOUT LE MONDE est là J'invite TOUT LE MONDE UN TEL est là J'invite UN TEL AUTRUI vous est-il Il faut observer AUTRUI. Je vois QUELQU'UN Je ne vois PERSONNE Je vois QUELQUE CHOSE Je vois PLUSIEURS Je vois CERTAINS de mes amis Je vois CERTAINES de mes amies TOUT m'intéresse Je vois TOUT TOUS m'intéressent Je vois TOUS TOUTES m'intéressent Je vois TOUTES CHACUN est là Donnez à CHACUN son dû CHACUNE est là Donnez à CHACUNE son dû NUL n'est là Nadiren kullanılırlar. UN AUTRE est là. a 11. b İC. indifférent AUCUN n'est arrivé encore. d 5. özne ya da tümleç görevini yüklenirler. a 7.

(Bu konuda pek bir şey bilmiyorum. (Hangisi olursa olsun. (Başkasma ilgi duymaz mısınız?) sujet — Je ne sais pas GRAND-CHOSE à ce sujet. ind. . (1) Burada.) — J'appelle N'IMPORTE QUI. lâtince kökenli olup.L'EMPLOI ÖES PRONOMS INDEFINIS*1» (Belgisiz zamirlerin kullanımı) — Ne fais pas de mal à AUTRUI. hem de AUTRE.) — NUL ne peut échapper à son destin.) comp.Örneğin A L T R U ISTE'e yer verilmedi. dir.) — N'IMPORTE QUI aurait pu le faire.. ne tür comp.. dir.). okumaya hazırım.) A L T E R A (fém. olursa olsun. sujet (Kim olursa olsun. A U T R U I ile aynı anlamdadır aşağı yukarı. comp. (Bunu kimseye söylemeyiniz.) comp. — Lisez un livre. Üçü de tekil olarak kullanılırlar. Hem fazla kullanılmaz.) — TOUT LE MONDE cherche son avantage. herhangi biri bunu yapabilirdi.. sujet (Ne idüğü belirsiz iki adam seni aradı.) — Je suis prêt à lire N'IMPORTE LEQUEL. ençok kullanılan belgisiz zamirlere değinilmektedir . (Bir kitap okuyun.) — Deux pas GRAND-CHOSE ont demandé à te voir.) — Ne dites cela à PERSONNE. comp. ind. dir. (Hiçkimse kaderinden kursujet tulamaz. A L T E R U M (neutre) = (Başka) sözcüğünden fransızcaya alınmıştır. A L T E R (masc. dir. (Herkes kendi menfaasujet tini arar. — AUTRUI vous est-il indifférent. Zaten. QUEL QU'IL SOIT. (Herhangi birini çağırıyorum.. (Başkalarına kötülük etme) comp.

kişiler için kullanılan belgisiz zamirleri küçük bir metinde görelim : ON a cambriolé la maison cette nuit. chacun.) b.) e. Ou l'on dit oui. Frappez et l'on vous ouvrira. (on) önünde kullanılabilir. bazıları bahçıvanın hırsız olduğunu iddia ediyor. herkes onu arıyor.H O M I N I S = însan) sözcüğünden gelen (ON) belgisiz zamirinden sonraki fiil her zaman 3. Voilà un pays où l'on est heureux. TOUT LE MONDE le cherche. ki bu durumda herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz. insan kendinden küçüğüne muhtaç olur. (işte söylenilen şey bu. (Kapıyı vurunuz o zaman size kapı açılacak. Ahenk için dilin akıcı olması amacıyle şu durumlarda kullanılabilir. özne olarak on. ou ou. özellikle (si. ou l'on dit non. (Ya evet. tout le monde. TOUS sont inquiets.. ister hayır denilsin. Şimdi.) — On m'a dit que vous vous marieriez avec un ingénieur.) c. QUELQU'UN a entendu du bruit..) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi (explétif) olan (1'). Hepsi endişeli. siz. accepte (Eğer dâvet edilirsen kabul et. ya da hayır denilebilir. tekil şahısta kullanılır.) On va au cinéma? (Sinemaya gidiyor muyuz?) On: belgisiz zamiri bazen (L'ON) şeklinde de kullanılır. et.129 . herkes fikrini söylüyor. a. Bu (1') ne article défini "élidé"dir.) d. kullanılırsa. Si l'on t'invite.— ON lî) a sotivèntbesoin d'un plus petit que soi*1* sujet (Çoğu kez. birisi gürültü duymuş fakat kimse hırsızı görmemiş. Konuşma dilinde: Biz. Voilà ce que l'on dit. . Kimi zaman "insan kimi zaman da: on travaille = çalışılır diye çevrilir. CERTAINS prétendent que c'est le jardinier. ister evet. anlamına da gelir. ilgili oldukları cümlecikte (LUI) kişi zamiri yerine (SOI) kullanılması gerektiğini belirtmiştik. mais PERSONNE n'a vu le voleur. Lâtince ( H O M O .) (1) (2) Pronom Personnel konusunu işlerken. CHACUN donne son avis. (îşte insanın mutlu olduğu bir ülke. ne de pronom personnel'dir. (Bu gece ev soyuldu. où ve que) den sonra. sujet (Birisi bana sizin bir mühendisle evleneceğinizi söyledi.

kural olarak (PAS)'nın (personne) belgisiz zamirinin bulunduğu cümlede kullanılmayacağını bildiği halde uygulamada (PAS)'yı kullanmak yanılgısına düşer.) — Les uns criaient. a. les autres pleuraient. (Evde kimse yok') 2. chacune (Her biri) quelqu'un. tous toutes Aucun. (Personne) sözcüğünün başında article défini (la) olursa isimdir ve anlamı (kişi. quelques-uns. les uns. (Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. (Biribirlerine zarar veriyorlar. kimi. Article'si olmazsa. Ancak (ne) ile kullanılır. les autres (diğeri.130 (herşey. telle Plusieurs Autre .) 11 n'y personne à la maison. certaines Tel. Örnekler : Personne ne connaît cette règle. chacun. diğerleri) Örnekler : — Ils se nuisent l'un à l'autre. (Herkes hayatından memnun olmalı. toute.) 4. les unes (Biri . Qui est la personne dont vous me parlez? (Bana bahsettiğiniz kişi kimdir? b.) 3. hepsi) (hiç biri. nulle Certains. birisi.) Je ne veux rien. (Rien) belgisiz zamiri de (personne) belgisiz zamirinin kullanımına benzer. belgisiz zamirdir ve olumlu anlamlıdır. aucune Nul. (Kimi bağırıyor. l'une. (Hiçbir şey istemem. Pek çok Öğrenci.) — Chacun doit être content de sa vie. öylesi) (birçoğu) (diğeri) . hiç kimse) (hiç kimse) (bazıları) (böylesi. Değişen bazı belgisiz zamirlerden : l'un.kimileri ). Tout. (kimileri. Örnekler : Rien ne m'intéresse. quelqu'une. şahıs)tır. quelques-unes. (PAS) kullanılmaz. bazıları ) l'autre. (Hiçkimse bu kuralı bilmiyor. Bağlı bulunduğu cümlecikteki fiil her zaman olumsuz haldedir ve (pas) sözcüğü kullanılmaz. kimi ağlıyordu.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 1.

) pron. (Bizden kimse bu adamı tanımıyordu. Şu durumdadır : pronom indéfini + DE + adj.) c. Heriki konularda daha ayrıntılı durulacağı için burada kısaca değinmekle yetineceğiz: Ce livre est bon J'en achèterai le même. sing. Quelle belle robe tu as! J'ai la même. (Onun ondan hiç yok. indéfini Il n'en a aucun.) — Quelqu'un de grand va naître. ismin yerine geçince pronom indéfini (belgisiz zamir) olurlar. Belgisiz zamirlerle adjectif qualificatif (niteleme sıfatı) geldiğinde sıfat her zaman masculin-singulier (eril-tekil) olarak kullanılır.) adj. (Yakında büyük birisi doğacak. pronom ve adverbe olarak kullanılır. (îyi bir şeyler) — Rien de plus facile. masc. Certains DE MES AMIS sont venus me voir. (Arkadaşlarımdan bazıları beni görmeye geldiler.) — Je ne connais personne d'aussi savant. indéfini 5.) — Dans les affirmations de cet homme il n'y a rien de vrai. bunları belli bir gruba bağlayan tümleç bulunur. (Onun kadar yaramaz hiç kimse tanımıyorum.) 7. (Bu adamın davranışlarında gerçek olan hiçbirşey yok.: Il n'a aucun livre. MEME: adjectif. personne.) — Je ne connais personne d'aussi méchant que lui. Quelqu'un D'ENTRE VOUS a-t-il vu mon livre? (Aranızdan birisi kitabımı gördü mü?) b. Genellikle quelqu'un. Personne DE NOUS ne connaissait cet homme. quai.Bu sözcükler isimle kullanıldıklarında adjectif indéfini (belgisiz sıfat).) 6. . (Onun hiç kitabı yok. Örnekler — Quelque chose de bon. (Daha kolay hiçbir şey.131 . (Bu kadar bilgili kimse tanımıyorum. a. chacun ve certains'den sonra.

j'aime t .Il n'a peur de p ni de r .. . on iî' (I) prend l'autoroute du Sud et (II) Bourgogne." TE : le pron. t me plaît. qui a découvert (X) en médecine. (2) s'arrête en déjeune rapidement. CE : le pron. le comp. quelque chose. 4. TU : le pron. 3. personnel. dir. il remplace "ce" le comp. -R ne lui fait peur. Buraya kadar zamirler hakkında verilmiş bilgileri dikkate alarak aşağıdaki cümlede geçen zamirlerin analizini yapalım : Ne fais pas à AUTRUI CE/QUE TU ne voudrais pas qu ON TE fit. 2e prs. 2e pers. il n'entend r -P ne lui fait peur. le comp. du sing. C'est vraiment (VI) beaucoup. personnel. indéf. AUTRUI: le pron. 133. Il y aura bien (I) (II) (III) (V) qui nous donnera à manger. du verbe "faire". du verbe "vouloir".J'ai très bon appétit. (V) ce soir à Nice où (VI) (1) (2) . QUE : le pron. sayfadadır. l'on. Complétez les phrases suivantes avec l'un des pronoms indéfinis indiqués Il est sourd. démonstratif neutre. -Je t'apporte q qui te fera plaisir. Tu voulais des journaux.132 Yanıtların doğrusu: 133. dir. quelques-uns.. d'obj. j'en ai acheté On y parle de (IV) que tu connais qui a fait de mal. Complétez avec quelqu'un. -Q m'est arrivé pendant mon voyage. ce n'est pas un homme (VIII) de très bien. c'est (IX) dont on parle C'est (VIII) de très fort. Si (IV) aurait plus le temps d'arriver nous attend. 2. le sujet du verbe "vouloir".EXERCICES 1. où (III) s'arrêtait trop longtemps. du verbe "vouloir". sayfadadır. Complétez les phrases suivantes avec: on. le sujet du \erbe "faire 2e. ind. ON : le pron.. Yanıtlar. relatif neutre.. ind. -Q est venu te voir pendant ton absence. le comp. du verbe "faire". . quelconque:(I) Arrêtons-nous ici. je vais vous le raconter. indéf. du sing.

6. alıştırmanın yanıtları I. Bu işte sorumluluğu kimse üstüne almak istemez.132. Filânca çıkıp size bunun tersini söyleyebilir. İnsan sevdiklerine seve seve boyun eğer. quelque chose III. quelconque VIII. 5. 3. 12. 2. 11. l'on (1) Traduisez en français'" ! v pr^ 1. Haberler arasında birkaç tane doğru olanı var. quelqu'un IX. on n' VI. Neclâ'dan daha zengin kimse rum. alıştırmanın doğru yanıtları 1. tanımıyo- 7. l'on III. quelqu'un II. 8. Çeviri 133. 4. . quelqu'un V. 10. dün gösterdiklerinizin aynı değil. Başka hiç kimseye başvuruda bulunmaya cesaret edemiyorum. l'on V. 4. quelque chose 132. quelques-uns IV. quelqu'un VII. Bu kitaplardan birkaçı tanınmış. l'on IV. Bunlar. sayfadaki. 9. Sizlerden birisi bu ödevi hazırlayacak. quelque chose X. Birini bekliyor onu buraya getirecek ve durumu ona anlatacak.133 . quelque chose VI. sayfadadır. gerçeği siz bizzat aramalısınız. on II. Herşeyi isteyen hiçbirşeye sahip olmaz. Herşeyin hazır olduğunu duydum. sayfadaki 2.

Entre les nouvelles. 12. 2. 6. 11. (1) . Non. diğer zamirler içinde özel bir yere sahiptir.134 Daha önce görülen "pronoms personnels" konusunu tekrarlayınız. Un tel peut vous en dire le contraire. De ces livres quelques-uns sont connus. — Ton père vient de son bureau? Oui. il EN sort. On obéit volontiers à ceux qu'on aime. ils EN descendent. 7. buradaki konumuz. 10. — Le train sort du tunnel? Oui. Personne ne veut prendre la responsabilité dans cette affaire. Non. 8. il EN vient. 4. J'ai entendu dire que tout était prêt. Ce ne sont pas les mêmes que vous m'avez montrés hier. 5. Ancak. vous devez chercher la vérité vous-même. il n'EN sort pas. il amènera ici et il lui expliquera la situation. Il attend quelqu'un. il n'EN vient pas. 7. Je ne connais personne de plus riche que Neclâ. Non. zarf durumunda olan (en) ve (y) zamirlerinin kullanımı olduğuna göre diğer görevlerini şimdilik bir yana bırakmayı uygun görüyoruz : EN = DE + groupe de nom Exemples : — Elles viennent de Diyarbakır? Oui. LES PRONOMS ADVERBIAUX (Zarf zamirleri) (EN) ve (Y) : Bu iki zamir. Non. Celui qui veut tout. n'aura rien. elles n'EN viennent pas. Çoğu kez kişi adılından farklı değildir(1).133. L'un de vous doit préparer ce devoir. il y en a quelques-unes de justes. elles EN viennent. . 3. Je n'ose m'adresser à personne d'autre. sayfadaki cümlelerin çevirisi 1. 9. ils n'EN descendent pas. — Les voyageurs descendent de l'autobus? Oui.

Olumsuz halinde (n'y va pas) denir. il n'y est pas. (On est en classe) cümlesindeki gibi.— Tu es monté sur la table? Oui. on y est bien. — On est bien à la maison? Oui.135 . bu durumda (S) harfinin kullanılmayışma dikkat etmek gerekir. Non. Non. (Futur ve cond. il n'y pense pas. Non. Ancak olumlu emir 2. . je n'y suis pas monté. — Ton frère pense à son examen? Oui.à = dans en (1) sur + groupe du nom Exemples : Je suis allé à Paris au bureau en ville dans cette maison J'y suis allé . on n'y est pas bien. yani (S) harfi katılır. — Votre père est dans le magasin? Oui. (dans) anlamına gelen préposition'dur. j'irai. (ALLER) fiilinin önüne (y) konulmaz. présent) da Örnekler — Est-ce que tu iras à Paris? Oui. j'y suis monté. Non. il y pense. NOT 1. (1) Buradaki (en). 2. il y est. tekil şahısta (y) kullanılmak gerekirse dilin akıcılığı düşüncesiyle : (vaS-y) denir. — Quand irez-vous à la bibliothèque? Nous irons demain.

4.) En avoir assez de quelque chose (Birşeyden bıkmak) Il y a (Vardır) N'y pas être (Anlamamak) Exercices Complétez les phrases suivantes avec: "en" ou "y" selon le cas et l'usage 1. 7. Quand un train arrivait. une foule de voyageurs descendait. LES PRONOMS NEUTRES (Cinssiz zamirler) Adından da anlaşıldığı gibi "pronom neutre"(1) belirli bir ismin yerini tutmaz. On ne peut pas fumer une bonne pipe. 2. Örneğin I. il revient déjà. Bu nedenle (sujet apparent) denir. Nous avons assez d'être. 9. örnekler S'en aller (Başını alıp gitmek) S'en prendre à quelque chose (Birine kızmak) N'en pas revenir de quelque chose (Bir şeye çok şaşmak) Il en est ainsi (Durum böyledir. On n' bien. 6. Je n' suis pas revenu de ces questions-là. anlam taşımadıkları görülür ki bulundukları kalıbın içinde sözcüklerle kaynaşıp. Ah. Kalıplaşmış bazı deyimlerde (EN) ve (Y) in açık bir. une autre foule montait. Vous allez donc au théâtre. pas Voilà ma proposition. a. (1) Lâtince: "neutrum" sözcüğünden fransızcaya geçmiş olan bu sözcük türkçede de "nötr" olarak kullanılmaktadır. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. Un' va pas maintenant. onların ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. Va-tTu vas t' aller. 5. . 8. 8. 3. 10. moi aussi? Mon frère était dans la bibliothèque. Neutre = cinssiz . cinssiz zamirdir ve fiilin gerçek öznesi olmayıp.136 "Impersonnel" yalnız üçüncü tekil şahsı olan fiillerin başındaki (il). je le vois.3. est-ce que je peux aller. étudiants. görünüşte öznesidir. Je m' suis pris à cette affaire.

II. cümlesini inceleyecek olursak. (CE) "pronom neutre" ile (IL) "pronom neutre"ün kullanımı genellikle karıştırılır. bu bileşik cümlede iki adet çekimli fiil olduğuna göre iki cümleciğin varlığını anlarız. c'est possible. LE. temel cümleciktir. Başında bağlaç olmayan temel hükmü bildiren : Il est probable cümleciği. denilebilir.b. şu halde "neutre"dür. ne de dişildir. Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere (VENIR) eylemi önce kullanıldığı için. Örnekler Il viendra. je LE sais. Bir cümleciğin yani bir önceki fikrin yerine geçen : LE Il pleuvra. . alışkanlık sorunudur. ikinci cümleciklerde (il) yerine (ce) kullanılmıştır. (qu'il viendra) ise tamamlayıcı yan cümleciktir. EN. c. qu'il pleuvra (Yağmurun yağacağını biliyorum) demektir. Il : sujet apparent (görünüşte özne) qu'il viendra : sujet réel (gerçek özne)dir. (Yağmur yağacak. Aslında bunların kullanımı bir âdet.) Bu cümlede : LE = CELA. Il est probable/qu'il viendra. Y kullanımı a.137 . c'est probable. Çok katı bir kural olmamakla beraber (ce) ve (cela)nm konuşma diline (il) den daha yakın olduğu ve de eylem daha önce ifade edilmişse (il) yerine (ce) kullanılır. bunu biliyorum. Il pleut Il neige Il gèle Il y a du brouillard Il Il Il Il fait fait fait fait chaud froid nuit jour Il est certain Il est sûr Il est probable Il faut Il est nécessaire Il est possible Il Il Il Il est est est est tôt tard midi minuit Yukarıdaki deyim ve fiillerin başında görülen (II) ne eril. Viendra-t-il? -Oui.

je n'en suis pas content. elles LE sont (Evet öyleler. Etes-vous content d'être docteur? Oui. Bu. (ne touche pas à ce gâteau) yerine : n'y touche pas.) — Fait-il ce qui est défendu? (Yasak olan şeyi yapıyor mu?) Oui. — Est-ce que vous dites que vous avez travaillé toute la nuit? Oui. — Est-ce que les étudiants pensent qu'ils réussiront à l'examen. Voici un gâteau.) Bu örneklerde görüldüğü gibi sıfatın sayı ve cinsi ne olursa olsun yerini.) — Est-ce qu'elles sont intelligentes? (Onlar akıllı mı?) Oui. LE : le comp. her durumda basit bir isim gibi kullanılırlar. du verbe "penser". (Cela. ils LE sont (Evet böyleler. (Attribut) görevindeki bir sıfat yerine (LE) kullanılabilir. III.) — Est-ce qu'ils sont méchants? (Yaramazlar mı?) Oui. je LE dis. d'objet dir. ils LE pensent. daha doğru olmakla beraber modern fransızcada sadeleştirme eğilimi olduğundan indicatif kipinin kullanımı güncelliğini korumaktadır.138 Pensez-vous que vous réussissiez? (Başaracağınızı düşünüyor musunuz?) Pensezvous que vous ayez raison? (Haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?) Pensezvous que la richesse fasse le bonheur? (Zenginliğin mutluluk getireceğini düşünüyor musunuz?) Örneklerde görüldüğü gibi "penser" fiilinin soru şeklinden sonra gelen yan cümleciğin fiili "indicatif" yerine subjonctif kipindedir. pronom neutre (LE) alır. d. y = à ce gâteau. j'en suis content. du verbe "dire". il LE sait (Evet bunu biliyor.) b. denir.(1) Oui. c. il LE fait (Evet onu yapıyor. — Est-ce qu'il est intelligent? (Akıllı mı?) Oui.— Est-ce qu'il sait qu'il a eu de la chance? (Şanslı olduğunu biliyor mu?) Oui. . LE : le comp. Non. il L'est (Evet öyledir. ça) kullanımı Pronom neutre : cela ve daha çok konuşma dilinde kullanılan ça. Örnekler : (1) . d'objet dir.

15. . 9. (Sizi tekrar görmek. 8. 2.) EXERCICES I. Elle songe à m'aider. Parle de tes voyages. 5. 11. Croyez-vous à l'utilité des voyages? Il joint à sa lettre quelques timbres. Je suis heureux de ton arrivée.) Je n'ai pas vu Ayşe depuis longtemps. se yahat edeceğim. 14. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (Y) 1. Je me suis habitué à prendre une douche avec de l'eau froide. (Uzun süredenberi Ayşe'yi görmedim.139 . Elle est admise à passer ce concours difficile. 10. 2. je voyagerai. Il a répondu à cette question. CELA m'instruira (Gelecek yıl. om asla unutmuyorum. 7. 4. On a compté dix livres. Je réponds à cette lettre. 5. malgré CELA je ne l'oubli» jamais. Il est sûr de ton succès. Ils prennent soin de leur famille. Nous nous occupons de cette affaire.L'année prochaine. Nous parlons de nos examens. 10. 8. Il faut que nous répondions à cette lettre. Istanbul est grand. Je me sers de mon stylo. Nous nous habituons à nager. Songez-vous à votre famille? Pense qu'il faudra bientôt repartir. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (EN) 1. je connais pourtant tous les quartiers d' Istanbul. 3. 7. II. 3. 6. Ils se mettent à apprendre le français. 13. 4. Bu bana birşeyler kazandıracak. Ne touche pas à ce livre. 9. 12. Vous pensez trop à votre maladie. Je pense à mes voyages. BUNA rağmen. 6. bani zevk verir.) CELA (ÇA) me fait plaisir de vous revoir. Il y a beaucoup de bateaux dans le port.

4. Voilà ma proposition. Nous avons beaucoup de revues illustrées. si vous voulez. il ne a pas la force et il ne trouve pas un grand plaisir. . Il ne fera pas ce voyage. Le professeur a beaucoup apprécié votre travail. Complétez les phrases suivantes avec (EN) et (Y) 1.III. Vous allez donc au théâtre. à quelle heure est-ce que vous reviendrez? 5. Il nous a parlé longtemps. 2. nous pouvons vous donner quelques-unes. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. 3.

şeklinde tanımlanabilir. Türkçedeki (-MEK) ve (-MAK) takılarına îng.141 . bir hareket ya da bir oluş bildiren sözcüğe denir. fransızcadaki ikinci grup fiilleri meydana getirmişlerdir. LE VERBE DU DEUXIEME GROUPE (-IR) İkinci grup fiiller: (-IR) le biten fiiller Lâtincede (-IRE) ile biten fiiller. o varlıkla niteliği arasındaki ilişkiyi gösteren sözcüktür. LE VERBE DU PREMIER GROUPE (-ER) Birinci grup fiiller : (-er) le biten fiiller Lâtincede (-ARE) ile biten fiiller fransızcadaki birinci grup fiiller oluştururlar. . Türkçede fiillerin (-MEK) ve (-MAK) takılarıyla bittiğini biliyoruz : Gel-mek. bitiren) grandir : grand-ISSANT (büyüyen) gibi. Fiil bütün bunları belirl bir kişi. To come.) = lav-er (lât. finir : fin-ISSANT (biten. bir varlığın yaptığı ya da uğradığı işi. yap mak gibi. bir iş. Düzenli ikinci grup fiillerin participe présent'lan (-ISSANT) ile biter. av-ERE. îşte lâtince kökene dayanarak fransızcaya geçmiş olan tüm fiilleri mastar takılarına göre üç gruba ayırmak mümkündür : I. lav-are am-are (lât. belirli bir zaman ve de belirli br kipe göre gösterir.LE VERBE (Fül) Fiil. laver : lav-ANT (konuşan) parler : parl-ANT (yıkayan) aimer : aim-ANT (seven) II. Lâtincede ise (-ARE). de cevap veren (TO) vardır. Am-ARE. fin-IRE gibi. To do gibi. (-ERE) ve (-IRE) takılarıyla biterler. o varlığın mevcudiyetini veya durumunu. başk bir deyişle.) = aim-er (yıkamak) (sevmek) Birinci grup fiillerin tümünün participe présent (isim fiil)leri (-ANT) ile sonuçlanır.

) (lât. (-IR) ve (-OIR) le biterler) Esse Habere Scribere Venire Leggere (lât.142 Le radical (Fiil kökü) Pari — Donn — Fin — Réuss — Répond — Vend — Sav — Pouv — La terminaison (Fiil takısı) — er — er — ir — ir — re — re — oir — oir gibi. olmak) (sahip olmak) (yazmak) (gelmek) (okumak) Bu gruba dâhil olan fiillerin participe présent'lari (-ANT) takısıyla biter.) = = = = = être avoir écrire venir lire (-imek. fiilin mastarını. Örnekler L'infinitif (Mastar) Parler Donner Finir Réussir Répondre Vendre Savoir Pouvoir .) (lât.) (lât. (-IR). . (-OIR) (Üçüncü grup fiiller: (-RE). LE VERBE DU TROISIEME GROUPE (-RE). (350) si (-ir) le.III. 2. kipini. fiilin anlamını üzerinde taşıyan asıl parçasıdır. Bir fiil sözcük olarak iki ana parçadan oluşmuştur. b. Frekansı yüksek olan 4505 fiilin hemen hemen (4000) i (-er) le.000 fiilin 4505'i en çok kullanılanlardır.) (lât. a. (175) i (-re) ile (30) u da (-oir) le biter. Le radical (Fiil kökü) Bu parça. La terminaison (Fiil takısı) Bu parça ise fiilin köküne eklenen. zamanını ve kaçıncı şahıs olduğunu göstermeye yarayan ektir. être avoir écrire venir partir lire étANT ayANT écrivANT venANT partANT lisANT (olan) (sahip olan) (yazan) (gelen) (hareket eden) (okuyan) gibi ÖNEMLİ NOTLAR 1 Fransızcadaki 8.

fiilleri ile kısmen özellik gösterirler. envoyer. offrir. ona göre uygulama yapmak gerekir. sentir. s'en aller. hangi zaman ve hangi şahıs olursa olsun kökü değişmeyen ve bilinen düzenli takıları alan fiillere "DÜZENLİ FİİLLER" denir. gibi çekilmedikleri için ikinci gruptan çıkartılarak üçüncü grup düzensiz fiiller kategorisinde incelenirler. marcher İkinci grup : réussir. mourir. nettoyer. Partir.3. LES VERBES REGULIERS (Düzenli fuller) Çekim yapılırken. finir.b. Örnekler Birinci grup : Aller. dormir. servir.b.b.143 . préférer. courir mourir v. Birinci grup fiillerden (aller) ve dönüşlü fiili (s'en aller) tamamen düzensiz fiillerdir. payer. 2. mener. LES VERBES IRREGULIERS (Düzensiz fiiller) Çekim yapılırken. acheter. savoir v. venir. A. bercer. Örneğin partir : partant (hareket eden) venir : Courir : Oysa ki : venant courant finir réussir choisir (gelen) (koşan) finissant réussissant choisissant (bitiren) (başaran) (seçen) v. Herhangi bir fiilin çekimi yapılırken. courir Üçüncü grup : Etre. ranger. nager. manger. souffrir. Birinci grup : parler. Appeler. B. ÖNEMLİ NOTLAR 1. réussir v. zaman ve şahıslara göre kökünün değişip değişmemesi dikkate alınarak düzenli (régulier) ya da düzensiz (irrégulier) olmak üzere sınıflandırıp.b.b. placer. fiilleri gibi bir kısım bozuk çekimli fiiller ikinci grup düzenli fiiller. kip. ouvrir. rougir Üçüncü grup r rendre. mentir. genellikle kökü değişen ve düzenli takılar almayan fiillere "DÜZENSİZ FİİLLER" denir. peser. jeter İkinci grup : Dormir. perdre v. tenir. Bu gibi fiiller "participe présent" larından anlaşılır. sortir. hangi kip. prendre.b. choisir. appeler. venir. attendre. commencer v. appuyer. fermer. jeter. .

= (Dün) çalışıyordum. Örnekler — Je ne crois pas qu'il VIENNE. istek kipi). 4. la semaine passée. je serais venu chez vous. Fransızcada altı kip vardır : 1. bir olayın bulunduğumuz anda olmakta olduğunu. (Şart kipi). 1. istek kipi) : kuşkulu ve emin olunmayan iş ve durumu gösterir. LE LE LE LE LE LE MODE MODE MODE MODE MODE MODE INDICATIF CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPERATIF INFINITIF PARTICIPE Le mode indicatif (Haber kipi) : bir işin. (O. Subjonctif'le belirtilen iş. Örnekler : il y a six modes en français. bir Mercedes alırdım. daima başka bir işe bağlıdır. Je travaille Je travaillais Je travaillerai = (Bugün) çalışıyorum. 5. 3. (Mastar kipi). = (Yarın) çalışacağım. Örnekler — Si j'étais riche. ve gelecekte olacak olduğunu bildiren kiptir. (Onun geleceğini sanmıyorum. modaya uygundur. (Fransızcada altı kip vardır. j'achèterais une Mercedes.LES MODES» " DES VERBES (Fiil kipleri) Fiilin gösterdiği iş veya durumun sunuluş biçimine LE MODE (kip) denir.) 3. Le mode conditionnel (Şart kipi) : herhangi bir şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi halinde bir işin olup olamayacağını bildiren kipe "şart kipi" denir. (Eğer geçen hafta beni dâvet etmiş olsaydınız. daha önce olmuş olduğunu. (Emir kipi). size gelmiş olurdum.) Elle est à la mode. Le mode subjonctif (Dilek. (Eğer zengin olsaydım. (Dilek.) (1) le mode — Kip : I Bu sözcük eril-dişil oluşuna göre anlam değişikliğine la mode — Moda : | uğrar. 6. Örnekler (Aujourd'hui) (Hier) (Demain) 2.) .144 . 2.) — Si vous m'aviez invité. (Haber kipi). (Ortaç kipi).

(Trenin rötar yapmasından endişe ediyoruz. bir hareketi temsil eder.) — Il faut TRAVAILLER. çok konuşmak zarar.) — Trop GRATTER cuit. Örnekler — VOULOIR. (Yaşamak. c'est POUVOIR. Comptons sur eux. trop PARLER nuit.45 . Ayez pitié de nous.) — VIVRE.) — Il attend que je FINISSE mes devoirs. şahıs ya da zaman göstermeden belirten kiptir. Bu nedenle fiilimsi ya da . (Pazar günleri hiçbir şey yapmamak hoştur.) (Sâkin ol. Örnekler — — — — — 5.— Nous craignons que le train n'AIT du retard. (İstemek. (Okumayı severim.) — Il est assez riche pour ACHETER une maison.) — Il est agréable de ne rien FAIRE le dimanche. (Hocalar öğrencilerine yararlı olmaya gayret ederler. (Çok kaşınmak yakar. Le mode participe (Ortaç kipi) (Fiilimsi kipi) : Bir işi. (Ödevlerimi yapmaya başlıyorum.) (Bize acıyın. muktedir olmaktır. c'est DESIRER.) — J'aime LIRE. teşvik ve ricayla bir işi.) — Les professeurs s'efforcent d'ETRE utiles à leurs étudiants. (Bir ev satın alacak kadar zengindir. bir durum veya niteliği gösteren sıfat fiil kipidir.) Le mode infinitif (Mastar kipi) : Bir işi veya durumu.) (Ödevimizi yapalım. (Onun adresini hatırla. (Ödevlerimi bitirmemi bekliyor.) — Je commence à FAIRE mes devoirs.) (Onlara güvenelim. arzu etmektir. Faisons notre devoir.) 6. Souviens-toi de son adresse.) Le mode impératif (Emir kipi) : adından da anlaşılacağı gibi emirle. Sois tranquille. (Çalışmak gerekir.

participe présent. L'infinitif ve le participe kipleri diğerleri gibi "kişili" değildir. Fidan me gêne. ne söyleyeceğini. Bu kipin "participe passé" ve "participe présent" olmak üzere iki şekli vardır : le participe passé (sıfat-fiil) : aimé. "l'enfant". disant. hoca yorgundur. çocuk kolunu kırdı.aynı anlama gelen ortaç fiil adım alır. l'enfant s'est cassé le bras. le professeur est fatigué. LE TEMPS PRESENT 2. nereye gideceğini bilmiyordu. l'indicatif. vendu.) — PARLANT sans cesse. LE TEMPS FUTUR olmak üzere üç ana zaman içinde olur.146 (Şimdiki zaman) (Geçmiş zaman) (Gelecek zaman) . elle ne savait que dire. "gérondif" adını alır. compl. (Durmadan konuşan Fidan beni rahatsız ediyor. Bir participe présent'm gérondif'ini kullanabilmek için temel cümledeki fiilin eylemi ile "gérondif" biçimdeki fiilin eyleminin aynı anda cereyan etmesi ve bu iki eylemin öznelerinin aynı olması gerekir: "se casser" fiilinin öznesi. circonstanciel görevini yüklenir. "Gérondif" de.) Bu cümlede görüldüğü gibi "participe présent" nm başına "en" préposition'u. gelirse. ne yapacağını. le participe présent (isim-fiil) : aimant. örnekler — Je l'ai vu MEDITANT.) — AYANT FAIT cinq heures de cours. dit. LES TROIS TEMPS PRINCIPAUX (Üç ana zaman) Sözü edilen iş : 1. çünkü herbirinin kendine özgü tekil ve çoğul şahısları vardır.. le subjonctif ve l'impératif kiplerinin kişili kipler (des modes PERSONNELS) olduklarını gördük. (Derin düşüncelere dalmış olarak onu gördüm. (Oynarken.. "Kırılmak" ve "oynamak" eylemleri de aynı anda oluşuyor. vendant.. le conditionnel. où aller.. que faire. NOT : Bu altı kipten.) — EN JOUANT. LE TEMPS PASSE 3. bu nedenle bunlara kişisiz kipler (des modes IMPERSONNELS) denir. "jouer" fiilinin gizli öznesi de "l'enfant" dır. (Beş saat ders yaptıktan sonra hoca yorulur. .) — ABSORBEE par ses pensées. (Düşünceleriyle kendinden geçmiş olan o.) (Beş saat ders yaptığı için.

Le plus-que-parfait : Il avait fermé la porte. Le passé simple : Il ferma la porte.) Aujourd'hui. (Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. kütüphaneye gittim. doğmuşum) Il a écrit = Il écrivit (yazdı . bugün kullanılmayan bir zamandır Sadece yazı dilinde karşımıza çıkar. Le passé composé0': Il a fermé la porte. Ancak le passé simple. (Kapıyı kapattı.) f. geçmiş zamandır.yazmış) v.b. je suis allé à la bibliothèque.) 2.) c.1. Hier. a.) Il est arrivé tout à l'heure. (Gazeteyi okuyordum. eylemin daha önceden cereyan etmiş olduğunu gös terir. (Kapıyı kapatmış oldu. Je suis né = Je naquis (doğdum. je fais mes devoirs. (Az önce geldi. Le passé antérieur : Il eut fermé la porte. (Şimdi ödevlerimi yapıyorum. je ne me sens pas bien. .) L'imparfait : Je lisais le journal. (Kapıyı kapatmıştı.) J'ai rencontré mon ami il y a deux jours. konuşulurken eylemin cereyan etmekte olduğunu gösterir. Le passé récent : Je viens de lire la lettre.) d.147 . (Dün.) Depuis une semaine. (Bir haftadanberi onu görmedim. LE TEMPS PRESENT Şimdiki zaman. (Kapıyı kapattı. LE TEMPS PASSE Geçmiş zaman.) e. (İki gün önce arkadaşıma rastladım. je ne l'ai pas vu.) NOT Biribirindeıı bazı farklarla ayrılan YEDİ çeşit geçmiş zaman vardır. (Mektubu az önce okudum. Maintenant.) (1) Le passé composé ile le passé simple anlam bakımından türkçedeki (dili. b.

Le futur simple : Il dira la vérité demain.) NOT Biribirinden bazı farklarla ayrılan üç çeşit gelecek zaman vardır : a.b.) c. eylemin önümüzdeki bir zaman içinde cereyan edeceğini bildirir : Demain. Le passé surcomposé : Il a eu fermé la porte. . 2. Le futur proche : Il va dire la vérité. (Kapıyı kapatmış olmuştu. LES TEMPS COMPOSES olmak üzere iki bölümde incelenir. T.) Mon père reviendra dans un mois. je partirai pour Adana. (Az sonra gerçeği söyleyecek. (Gerçeği söylemiş olacak) LES TEMPS SIMPLES et LES TEMPS COMPOSES (Basit zamanlar ve birleşik zamanlar) Fiil zamanlan.) b. Les temps simples (Basit zamanlar) : Fiil köküne belirli takılar eklemekle oluşur. Le futur antérieur : U aura dit la vérité. Les temps composés (Birleşik zamanlar) : Fiilin hangi birleşik zamanı elde edilmek isteniyorsa yardımcı fiil olarak kullanılan (ETRE) ya da (AVOIR) fiillerinden gerekenin gerekli zamanı alı- . kuruluş biçimlerine göre 1.) 3.148 v. T. LES TEMPS SIMPLES 2.) (Le passé surcomposé.) Tu parleras tout de suite. 1. LE TEMPS FUTUR Gelecek zaman. (Yarın Adana'ya hareket edeceğim. (Yarın gerçeği söyleyecek. günümüzde hiç kullanılmayan bir zamandır. Tu parl/ES (konuşuyorsun) radical terminaison (kök) (takı) Nous fin ISSONS R.g. Ils répond ENT R. (Babam bir ay sonra dönecek. (Az sonra konuşacaksın.

özne görevini yüklenen şahıs zamirlerini kullanmak gereklidir.) (Ayağını burktu. (1) Sırası geldikçe her birleşik zamanın nasıl elde edildiği ve kullanımı ayrıntıları ile açıklanacaktır. COMMENT FORMER LES TEMPS SIMPLES DANS LES VERBES DU PREMIER GROUPE (en -ER)? ( (-er) le biten birinci grup fiillerin basit zamanlan nasıl yapılır?) 1.nıp. LE PRESENT DE L'INDICATIF (Haber Kipinin Şimdiki Zamanı) Türkçede fiil çekimi yapılırken.) (Gelmiş olacaktım.) (Ah.) (Söylemiş olacaklar. ingilizcedeki gibi. bir zengin olsaydım!) TABLEAU DES TEMPS (Zaman çizelgesi) LES MODES (Kipler) LES TEMPS SIMPLES (Basit zpîaanlar) LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) INDICATIF le présent l'imparfait le passé simple le futur simple le le le le CONDITIONNEL le présent le passé IMPERATIF le présent le passé SUBJONCTIF le présent l'imparfait le passé le plus-que-parfait INFINITIF le présent le passé PARTICIPE le présent le passé passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur Bu zaman çizelgesine dayanarak düzenli.) (Yenmiş oldunuz. Que j'aie été riche! (Ödevlerimi bitirdim. çekimi yapılmak istenen asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) i getirilir(1) : J'ai fini mes devoirs. Je serais venu. . o. Nous avions rendu. Elle s'est foulé le pied. düzensiz fiillerin çekimlerinin nasıl yapılacağı konusuna değinelim. onlar) şahıs zamirlerini kullanmak zorunluluğu yoktur. Vous eûtes vaincu.149 . Il est allé en France.) (İade etmiştik.) {Fransa'ya gitti. (ben. Oysaki fransızcada. sen. siz. Ils auront dit. biz.

(Bugün T V izlemek istemiyorum. Le présent de l'indicatif du verbe "ALLER" Je vais Nous allons Tu vas Vous allez Il (elle) va Ils (elles) vont "ALLER" fiili bir yere gitmek anlamında olduğu zaman kendinden sonra (à) préposition'u ister. O halde duruma uygun olarak parantez içinde verilen çevirilerden birini kullanmak gerekir. peler. verirsiniz. (-E. vermekte) (Veriyoruz. -E. Mastar eki (1) L'indicatif présent. -E. Je vais à l'école. Kendine özgü çekimi şöyledir. je ne veux pas regarder la télé. vermektesiniz) (Veriyorlar .) (Gara gidiyorum. peser.) (Avluya gidiyorum. Örnek : DONNER (Vermek) Je Tu II (elle) Nous Vous Ils (elles) donnE donnES donnE donnONS donnEZ donnENT (Veriyorum. -ENT) ekleri okunmaz ancak kendilerinden önce gelen sessiz harfi okutmaya yararlar. -EZ. vermekteyim)(1) (Veriyorsun. vermekteyiz) (Veriyorsunuz. (Genellikle saat 6 da uyanırım. Je vais au théâtre. veririz.150 .(*ER) le biten birinci grùp düzenli fiillerin Haber kipinin şimdiki zamanını çekmek için fiilin mastar eki olan (-ER) :kstldirılir. -ES.) (Kütüphaneye gidiyorum. Je vais à la cour. geriye kalan kök (radical) alınıp bu zamanın ekleri olan (-E. Je vais à la gare. Je vais à la bibliothèque. -ES.) (Sinemaya gidiyorum. vermektesin) (Veriyor.verirler. Je vais au cinéma.) . türkçedeki şimdiki ve geniş zaman karşılığıdır. Gösterdikleri özellik bakımından aynı tip fiillerdir.) Aujourd'hui. veririm.) c.) (Tiyatroya gidiyorum. CONJUGAISONS PARTICULIÈRES DU PREMIER GROUPE (Birinci gruptan özel çekimli fiiller) 1. acheter. verir. (Okula gidiyorum. Mener. Örneğin : D'habitude. -ENT) konulur. verirsin. -ONS. vermekteler) NOT a. ALLER (gitmek) fiili düzensiz fiildir. je me réveille à 6 heures.

(-OYER). "voir" fiilinin futur'ünden anımsayın. çağrışım yoluyla. örnek : Le présent de l'ind. -ent) takılan okunmadığı için kökteki (e) harfi üzerine O accent grave konulur. Nous achetONS Vous achetEZ Ils (elles achètENT Appeler J'appellE Tu appellES Il (elle) appellE Nous appelONS Vous appelEZ Us (elles)appellENT (-AYER). (-ons.151 . sessiz (t) ya da (1) harfi çiftleşir. essuyer. Bu fiillerde de okunmayan takılar önünde. nager. de ces deux verbes Jeter Je JettE Tu jettES Il (elle) jettE Nous jetONS Vous jetEZ Ils (elles) jettENT 3. ez) takılan ise okunduğu için "accent" konulmaz. Bu fiilin "futur"ü gerektiğinde. Örnekler : payer. noyer. Bu nedenle uyarı yapılması uygun görülmüştür. Fransızca öğrenen pek çok kişi yanılgıya düşer.olan (-er) i attıktan sonra köke eldfenen (-e. V O I R : Je verrai. okunan takılar önünde ise (y) değişmez. (-UYER)'le biten fiiller Sonlart bu şekilde biten fiillerdeki (y) harfi genellikle okunmayan takılar önünde (i) ye dönüşür. ranger "Envoyer" fiilinin "futur"ü tüm olarak kural dışıdır.). -e. Jeter. du verbe "ACHETER" Je achètE Tu achètES Il (elle) achètE 2. appeler. . okunan heceler önünde ise tek olarak kalır. appuyer. -es. nettoyer. E N V O Y E R : J'enverrai. envoyer(. kökteki son harfi olan (G) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (j) sesini verebilmek amaciyle (G) harfiyle takı arasına (e) seslisi konulur. (1) (-GER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. Örneğin : manger. Le présent de l'indicatif du verbe "envoyer" J'envoiE Nous envoyONS Tu envoiES Vous envoyEZ Il (elle) envoiE Ils (elles) envoiENT 4. Le présent de l'ind. balayer.

b. köke (-is. payant v.-issons. commencé. -it. Eğer takı okunmayan bir ses veriyorsa "accent grave" (è) a dönüşür : Le présent de l'indicatif du verbe "préférer" Je préfèrE Tu préfèrES Il (elle) préfèrE Nous préférONS oVus préférEZ Us (elles) préfèrENT NOT a. -issez. -is.Le présent de l'indicatif du verbe "MANGER" Je mangÊ Tu mangES Il (elle) mangE 5. (-IR) le biten 2. (-ant) ile biter: allant. conférer ve céder gibi fiillerde (-ER) mastar eki atıldıktan sonra gelen çekim eki okunan bir ses veriyorsa kökteki son sessiz harften önceki (e) seslisi üzerindeki "accent aigu" (é) kalır. payé v.) çengel (cédille) konulur. Nous mangEONS Vous mangEZ Ils (elles) mangENT (-CER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. choisir. fermant. réussir. rougir. grandir. Nous plaÇONS Vous placEZ Ils (elles) placENT Préférer. préférant. Participe présent (isim-fiil) leri. (. (-IR) ve (-RE) ile biten İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GRUP FİİLLERİN ŞİMDİKİ ZAMANİ 1. mangeant. (-é) ile biter: allé. kökteki son harf olan (c) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (s) sesini verebilmek amaciyle (c) harfine. commençant. fermé. . réunir. (-ER) le biten birinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri.152 . b. -issent) takıları getirilir Örnekler : finir.b. Örneğin : placer. commencer. bercer v. préféré. mangé. pétrir. grup fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için mastar eki (-IR) kaldırılır. Le présent de l'indicatif du verbe "PLACER" Je placE Tu placES Il (elle) placE 6.b.

réussi. attendant. répondant. répondu. vendant. il rend. -ent) talan getirilir . "Participe présent" (isim-fiil) leri (-issant) ile biter: finissant. rougi. descendu. entendant. -ons. avoir. köke (-s. grandi. avoir-ayant. réuni b.Le présent de l'Indicatif du verbe "finir" Je finIS Tu finIS Il (elle) finIT Nous finISSONS Vous finISSEZ Ils (elles) finISSENT NOT a.A N T ) getirilir : nous parlons — parlant nous finissons — finissant nous rendons — rendant (être-étant.b. . (-ONS) takısı atıldıktan sonra geriye kalan kısma ( . perdu b. répondre. savoir-sachant) istisnalardır. réussissant. descendant. -s. réunissant (-RE) ile biten 3. vendre. "Participe présent" (isim-fiil) leri. attendre. attendu. Örnekler : rendre.153 . çoğul şahsı alınıp. grup düzenli fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için (-RE) mastar eki kaldırılır. (2) Genel kural : "participe présent" elde etmek için (être. choisissant. choisi. grandissant. İkinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri (-i) ile biter: fini. -ez. entendre. Üçüncü grup düzenli fiillerin "participe passe" (sıfat-fiil) leri köke (-u) katkısıyla olur: rendu. köke (-ANT) getirilerek elde edilir(2) rendant. descendre. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. savoir gibi birkaç fiilin dışında). il perd v. entendu. -. perdant (1) Fiilin kökünde (-d) harfi bulunduğu için (-t) sessizi getirilmez. Il répond. pétri. rougissant. perdre Le présent de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendS Tu vends Il (elle) vend(1) Nous vendONS Vous vendEZ Ils (elles) vendENT NOT a.

154 . (Dünya güneş etrafında döner. (Her sabah. il y a quelques minutes. bir olayı. Mon père sort de la maison.) C. hizmetçi ev işi yapmakta) B. Alışkanlık gösterir : Chaque matin. Yakm geçmişi gösterir (daha çok konuşma dilinde). Demain. à 10 heures. duş alırım. bir hareketi bildirir : En ce moment.) F.) E. repousse sa femme et ses enfants qui veulent l'embrasser " (Kartacalilann eline düşmüş olan Régulus. (Yarm saat 10 da sana geleceğim ve 11 de çalışmaya başlayacağız. On sekiz yaşma gelmeyi bekledi ve on sekiz yaşına geldiğinde düşüncesini değiştirmeden onu yerine getirdi ) Bir başka örnek : " Régulus. et alors immuable. je prends une douche. kendisini kucaklamak isteyen karısını ve çocuklarını itti. Tarihî olayların canlılığını göstermek amacıyla (le présent historique) denilen uzak geçmişi gösterir : " Jeanne D'ARC marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein.LA VALEUR DU PRESENT DE L'INDICATIF (Haber kipinin şimdiki zamanının değeri) A. Konuşulan anda cereyan etmekte olan bir işi. bir olayı bildirir : La terre tourne autour du soleil. je viens chez toi et à 11 heures. (Histoire de France) (Jeanne d'Arc bütün bu zamanda büyük projesinin yalnızlığı içinde Allah'tan aldığı ilham ve kuvvetle yürüdü. (Babam birkaç dakika önce evden çıktı. (Şu anda. bir hareketi. elle l'exécute " Michelet. Elle attend qu'elle ait dix-huit ans. la bonne fait le ménage.) D. nous commençons à travailler. Her zaman gerçek olan bir işi. tombé aux mains de Carthaginois.) . Yakın gelecek bildirir (özellikle konuşma dilinde).

Je donnAIS (Veriyordum. (-ONS) takısı atılıp. (-ir)le biten ikinci grup düzenli fiillerin takıları şunlardır'u : (-issais. -issaient). verirdim. -issais. çoğul şahsına başvurulur.155 . -issions. -iez. savoir. L'imparfait de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendAIS Tu vendAIS Il elle) vendAIT Nous vendIONS Vous vendIEZ Ils (elles) vendAIENT Verbe : prendre (irrégulier) Je prenAIS Tu prenAIS Il (elle) prenAIT Nous prenlONS Vous prenlEZ Ils (elles) prenAIENT Verbe : venir (irrégulier) Je venAIS Tu venAIS Il (elle) venAIT Nous venlONS Vous venlEZ Ils (elles) venAIENT .) Tu donnAIS II (elle) donnAIT Nous donnIONS Vous donnlEZ Ils (elles) donnAIENT 2. Des verbes en (-ER): comme donner. prendre. (-er) le biten birinci grup fiillerin "l'imparfait" takılan şunlardır : (-ais. -IR) : comme vendre. Je finISSAIS Tu finISSAIS Il (elle) finISSAIT 3. -ait. vermekte idim. issait. venir v. -iez. Nous finISSIONS Vous finISSIEZ Ils (elle) finlSSAIENT Des verbes en (-RE. geriye kalan kısma "l'imparfait" ekleri olan (-ais. aient) getirilir : Vendre (3) — Nous vendONS vend. Üçüncü gruptan fiillerin "l'imparfait" (hikâye zamanı) ni bulmak için çekimi yapılacak fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. -OIR. -ions. -ais.b. Des verbes en (-IR): comme finir. -aient). -issiez. -ions.L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanı) 1. ais. -ait.

-ons.) — Quand le téléphone a sonné. grup düzenli fiillerde (-AIS) den önce (-ISS) takısı vardır.156 . Geçmişte alışılmış bir olayı. grup futur takılarının (-ERAI. sağlığına çok dikkat ederdi. quand je REVENAIS à la maison. araba alamıyorum. duş alırdım.) ("Şu anda param yok. -IRAS. 2. (Param olsaydı. -ERAS. bir eylem (l'hypothèse irréelle dans le présent) belirtilir. -ERA. le malade DORMAIT dans son lit. — Si j'AVAIS de l'argent.) — Avant de mourir. bulunulan anda gerçekleşmesi olanaksız bir iş. (-ai.) ("Şimdi gerçeği söylemiyorsunuz. . hasta yatağında UYUYORDU. perhizle yaşar ve belirli saatlerde yemek yerdi. (Telefon çaldığında. (Ölmeden önce. -ERONT). (Eğer gerçeği söyleseydiniz memnun olacaktım. Böylece 1." demektir. bir araba satın alırdım. mektup YAZIYORDUM.NOT : Tüm fiillerin "l'imparfait" takısı aymdır. VIVAIT de régime et MANGEAIT à ses heures. -as.) B. -ont) ilâve edilir. Bu durumda. Şöyle ki : (Fiilin kökü + ISS + AIS) LA VALEUR DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanının değeri) A. -a. Ancak 2. je PRENAIS une douche. grubunki ise ( IRAI. -ERONS. — Autrefois. -EREZ. ben de memnun değilim bundan" demektir. -ez. bir hareketi gösterir.) LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin yalın gelecek zamanı) Birinci ve ikinci grup düzenli fiillerin mastarı aynen alınıp.) — Si vous DISIEZ la vérité. bir işi. (Eskiden eve döndüğümde. (Doktor geldiğinde. j'achèterais une voiture. il FAISAIT bien attention à sa santé. Başka bir eylem başladığında henüz bitmemiş olan bir eylemi göstermeye yarar yani devamlılık bildirir : — Quand de médecin est venu. j'en serais content. Şart gösteren yan cümlecik (la proposition subordonnée conditionnelle) de "l'imparfait" kullanıldığında temel cümlecik (la proposition principale) de "conditionnel présent" kullanılır. j'ECRIVAIS une lettre.) C.

sortir. -as. Je lèv ERAI Tu lèv ERAS Nous lèvERONS Il lèv ERA Us lèvERONT Vous lèvEREZ Jeter. mentir.) + ons = Nous parlERONS (konuşacağız. envoyer.-IRA. -ez. lever. (-re) ve (-dre) ile biten. -ons. .157 . je partir Tu partir Il (elle) partir Nous partir Vous partir Us (elles) partir + + + + + + ai as a ons ez ont = Je part IRAI = Tu part IRAS = Il (elle) part IRA = Nous part IRONS = Vous part IREZ = Ils (elles) part IRONT e. mener. dormir. sentir.) semer. dire. Je parler Tu parler Il (elle) parler Nous parler Vous parler Us (elles) parler 4. -a.) + ez = VousparlEREZ (konuşacaksınız. peler.. -ez. punir. réussir. -IRONT) olduğu görülür. -ont) eklenir. perdre. gruplaruıki de (-RAI.. -as. partir. 1.) (konuşacaksın. servir. (-ER) le biten düzenli fiillere bir örnek öğrenilirse (aller. écrire. -RONS. gibi (-ir) le biten fiiller mastar olarak alındıktan sonra (-ai. appeler gibi birkaç fiilin dışında. -IREZ. mettre gibi fiillerin son sesli (e) harfi kaldırılıp (-ai. acheter gibi fiillerin özelliği C ) accent grave durumu c. -RA.ai + as = JeparlERAI = TuparlERAS (konuşacağım.) (-er) le biten fiillerin tümünün "le futur simple" inin çekimleri yapılabilir. prendre. -ont) eklenir . -RONT) dir. -RAS. jeter.) + ont = Us parlERONT (konuşacaklar. Jeter: JejettERAI IujettERAS NousjettERONS Vous jettEREZ Il (elle) jettERA Us (elles) jettERONT d. -REZ. appeler gibi fiillerin özelliği tüm şahıslarda (-tt-) ve (-11-) olmasıdır. -a.) + a = Il (elle) parlERA (konuşacak. répondre. lire. -ons. -IRONS. 3.

tekil şahıs "futur" ünü öğrenmek yeterlidir ALLER J'irai AVOIR J'aurai COURIR Je courrai CUEILLIR Je cueillerai DEVOIR Je devrai ETRE Je serai ENVOYER J'enverrai FAIRE Je ferai POUVOIR Je pourrai RECEVOIR Je recevrai SAVOIR Je saurai TENIR Je tiendrai VENIR Je viendrai VOIR Je verrai VOULOIR Je voudrai LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin di'li geçmiş zamanı) Bu zaman konuşma dilinde kesinlikle kullanılmaz. Aynı değere sahip olan birleşik di'li geçmiş zaman (passé composé) ise hem konuşma ve hem de yazı dilinde kullanılır. . -ront) la biteceğine göre bunların sadece 1. lire. -ra. mettre Je dir Tu dir 11 (elle) dir Nous dir Vous dir Ils (elles) dir f. -ras. Ancak (edebî) yazı dilinde kullanılır.dire. + + + + + + ai = Je di RAI as = Tu di RAS a = Il (elle) di RA ons = Nous di RONS ez = Vous di REZ ont = Ils (elles) di RONT Kural dışı olup öğrenilmesi gereken bazı fiiller vardır ki ne kadar düzensiz olursa olsun yine de fransızcadaki fiillerin tümünün gelecek zamanının takısının son kısmı (-rai. -rez. -rons.158 .

-t.159 . Örnekler (1) Genellikle (le futur) ve le (passe simple) zamanlarının ilk üç tekil şahsında yanılanlar çoğunluktadır. Kapatacağım. *tes •rent) takıları getirilir.a. Smes. (-er) le biten fiiller Je pari Tu pari Il pari Nous pari Vous pari Ils pari aller b. Fiilin mastarını aynen alıp (-ai) eklenince "le futur". (-s. Örnekler PARTICIPE INFITITIF PASSE AVOIR eu BOIRE bu CONNAÎTRE connu COURIR couru CROIRE cru DEVOIR dû FALLOIR fallu POUVOIR pu RECEVOIR reçu SAVOIR su VOULOIR voulu VIVRE vécu PASSE SIMPLE J'eus — nous eûmes — nous bûmes Je bus Je connus — nous connûmes — nous courûmes Je courus — nous crûmes Je crus — nous dûmes Je dus Il fallut (impersonnel) — nous pûmes Je pus — nous reçûmes Je reçus — nous sûmes Je sus — nous voulûmes Je voulus — nous vécûmes Je vécus c.) (En çok kullanılan şahsıdır.) "Le participe passé" si (-u) ile biten fiillerin "le passé simple"'in: elde etmek için: le participe passé aynen alınır. -s. : J'allai Tu allas Il alla + + + + + + ai(1) as a âmes âtes èrent = = = = = = Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Je parlai Tu parlas Il parla Nous parlâmes Vous parlâtes Ils parlèrent (konuştum) (konuştun) (konuştu) (konuştuk) (konuşlunuz) (konuştular) (Bu şahıslar yazı dilinde de pek kullanılmaz. Örnekler : Je fermai (le passé simple) = Je fermerai (le futur) = Kapattım. "Le participe passé" si (-i) ve (-is) le biten fiillerin "le passé simple" leri de şöyledir. fiilin mastar ekini attıktan sonra köke (-ai) ilâvesiyle de "le passé simple" elde edilir. .

160 . grandir (2. çoğul şahsı alınıp. -it.. nous vîmes Je mourus.. -îtes. nous naquîmes Je conduisis. grup düzenli) Je perdis Tu perdis Il perdit Nous perdîmes Vous perdîtes Ils perdirent Diğer istisnalar être faire écrire voir mourir naître conduire peindre dire : : : : : : : : : Je fus. nous écrivîmes Je vis. nous conduisîmes Je peignis. grup düzenli fiillerin "le participe passé"si (-u) ile sonuçlandığı halde "le passé simple"lerinde (u) harfi yerine (i) harfi olduğu için istisnalar kategorisine konulur. nous fûmes Je fis.b. çekimi yapılacak fiilin haber kipinin gelecek zamanının 1. nous fîmes J'écrivis.INFINITIF APPRENDRE COMPRENDRE FINIR METTRE PARTIR SENTIR SORTIR SOURIRE SUIVRE d. Takılar : (-is. . grup düzenli fiillerle aynıdır. (-ONS) takısı kal(1) 3. grup düzenli) Je grandis Tu grandis Il grandit Nous grandîmes Vous grandîtes Ils grandirent (1)perdre (3. -irent) dir. -is. LE PRESENT DU CONDITIONNEL (Şart kipinin şimdiki zamanı) Şart kipinin şimdiki zamanını elde etmek için. -îmes.. grup düzenli fiillerin "passé simple" leri 2. nous dîmes . PARTICIPE PASSE appris compris fini mis parti senti sorti souri suivi PASSE SIMPLE J'appris Tu cumpris Il finit Je mis Tu partis Il sentit Je sortis Je souris Tu suivis — — — — — — — — — il apprit vous comprîtes ils finirent ils mirent nous partîmes vous sentîtes ils sortirent vous sourîtes nous suivîmes İstisnalar (-re) ile biten 3. nous peignîmes Je dis. nous mourûmes Je naquis.v.

(-OIR) — — — — — — RAIS RAIS RAIT RIONS RIEZ RAIENT Örnekler Je marcherais Tu marcherais Il marcherait Nous marcherions Vous marcheriez Ils marcheraient Je punirais Tu punirais Il punirait Nous punirions Vous puniriez Ils puniraient Je répondrais Tu répondrais Il répondrait Nous répondrions Vous répondriez Ils répondraient Gelecek zamanı bozuk olan fiillerin "le conditionnel présent" mm elde etmek için fiilin gelecek zamanına başvuruda bulunmak gerekir : Aller Avoir Courir Cueillir Devoir (1) nous nous nous nous nous irons aurons courrons cueillerons devrons (futur) (futur) (futur) (futur) (futur) : : : : : J'irais J'aurais Je courrais Je cueillerais Je devrais (cond.161 . (cond. (-er) ve (-ir) Ie biten 1. Şöyle ki : (-er) ve (-ir) le biten fiil mastar halinde alınır hikâye zaman ekleri katılır. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi "le conditionnel présent": "le futur" ve "l'imparfait" karışımı olan bir zamandır. l'infinitif + les terminaisons de l'imparfait de l'ind.) Le conditionnel présent takıları Deuxième groupe (-IR) Premier groupe (-ER) — — — — — — IRAIS IRAIS IRAIT IRIONS IRIEZ IRAIENT ERAIS ERAIS ERAIT ERIONS ERIEZ ERAIENT Troisième groupe (-RE). «alt. gibi (-re) ile biten 3. grup düzenli fiillerin mastarım aldığımızda mastar takısındaki (e) kaldırılıp. hikâye zaman ekleri katılır. (cond. ye 2. = le conditionnel présent Je parler Je finir Jevendr (l) + ais = Je parlERAIS (konuşacaktım. répondre v. ilâve edilir. grup düzenli fullerin. şar}: Ipi?^.dinlaïè&^Mkâye zaman ekleri olan : (-att* -als.) + ais = Je finIRAIS (bitirecektim.) + ais = Je vendRAIS (satacaktım. (-IR).b. (cond. (cond. . nin şimdiki zamanını oluşturmak için daha basit bir yönteme de başvurulabilinir. présent) présent) présent) présent) présent) vendre. attendre. perdre.

) c. kıra gidebiliriz (yarın). bir kentte. Koşulun gelecek ya da şimdiki zamanla ilgili oluşuna göre "le conditionnel présent" şimdi cereyan etmekte olan ve gelecekte cereyan edecek olan bir işi bildirir. Konuşma dilinde pek kullanılmaz. Birşeyin doğruluğu hakkında sorumluluk kabul edilmediğini göstermek için conditionnel présent kullanılır(1) : (1) Bu tür cümlelere. j'aimerais y vivre. Gerçekte mevcut olmayan veya hiçbir zaman mevcut olmamış şeylerden (örneğin. (Paris çok hoşuma gidiyor.162 . nous irions à la campagne (demain).) d. (Şimdi) hava güzel olsaydı. — Ne bois pas d'eau froide. . Bir fikir vermek ya da uyarıda bulunmak istendiğinde "conditionnel présent" kullanılır. cela te ferait du mal. — S'il faisait beau (maintenant). daha çok basında rastlanılır. ne dersiniz?) e. sana dokunabilir. b. (Soğuk su içme. orada yaşamak isterdim.£A VALEUR DU PRESENT DU CONDITIONNEL COMME MODE (Kip olarak "conditionnel présent" xun değeri) a. kıra giderdik (şimdi). Herhangi bir hareketi yapmadan önce bunun sonuçlan düşünülebilir veya sahip olunmayan bir şeyin vereceği zevk tahayyül edilebilir. ya da dik durduğu için baston yutmuş gibi bir adamdan) bahsederken gerçeği gösteren indicatif kipi kullanılmaz. bir ülkede olup bitenleri bilen. seçmenlerine kolayca egemen olabilir. (Kentin tüm sırlarını bilecek olan bir milletvekili. (Yarın) hava güzel olursa. — S'il faisait beau (demain). — Un député qui connaîtrait tous les secrets de la ville dominerait facilement ses électeurs. — On pourrait s'en aller! (Kalkıp gitsek mi.) — Paris me plaît beaucoup. nous irions à la campagne (maintenant). Bu nedenle "mode irréel" adını alan conditionnel présent'm şimdiki veya duruma göre geçmiş zamanı kullanılır.

J'AURAIS BEAU crier. seninle evlenmem. (Sigortanızı yaptırınız. Ortaya atılan bir ihtimalin doğuracağı doğal ve akla uygun sonuçlar reddedilebilir. "QUAND BIEN MÊME" li cümlede.) . (Yağmur yağsa da. Faites une assurance. Indicatif olduğunda çevirisine dikkat edilerek aradaki f a r k derhal anlaşılır.) — Si vous vous faisiez opérer. îki "proposition juxtaposée" "QUE" ile birleştirilirse. dışarı çıkardım.) Aşağı yukarı aynı anlama gelen şu cümlelerde mode irréel'in kullanımına dikkat edelim. s'il vous arrivait un malheur. (Ne kadar bağırsam. yani iki fiil arasmda sebep-sonuç ilişkisi gözetilmezse iki fiil de "condtionnel présent" olur. personne ne m'entendrait. "MÊME SI" li cümlenin bağlı olduğu temel cümlecikte. MÊME s'il pleuvait. kimse beni işitmiyor.163 . 1. "AVOIR BEAU (I) " yardımcı fiilinde conditionnel présent kullanılabilir.) 4. Vous seriez dix fois plus fort QUE je ne vous craindrais pas davantage. 3.) 3. (Bana bir servet bile teklif etsen. au moins votre famille ne serait pas dans la misère. başınıza bir felâket gelirse.) g. personne ne m'entend. J ' A I B E A U crier. (1) Avoir beau + infinitif. ailenize haber verilecektir. daha fazla korkmazdım. kimse beni işitmeyecektir. je ne me marierais pas avec toi.) Gelecekte. on préviendrait votre famille. 4. muhtemel olan bir şeyin gerçekleşmesi için pek az da olsa. (Eğer ameliyat olursanız. (On defa daha kuvvetli olsanız da sizden. QUAND BIEN MÊME tu m'offrirais une fortune. 2.Hitler ne serait pas mort! (Hitler ölmemiş!) f. je sortirais. (Nekadar bağıracak olsam. buna imkân olduğu düşüncesi verilmek istendiğinde "mode irréel" kullanılır. hiç değilse aileniz sefalet içinde kalmayacaktır. Örnekler 1. 2. irréel'den b a ş k a " i n d i c a t i f ' l e de kullanılır.

Il vaudrait mieux aller le voir avant son départ. "Il vaudrait mieux" impersonnel olarak kullanılmıştır. Ce portrait est très vivant: on dirait qu'il va parler. (Vouloir) fiilinin "conditionnel présent" ı bir şey istendiğini belirtmek için. Ancak bu sonuncu. Birşeyin zahirî görünüşünü belirtmek için "DİRE" fiilinin conditionnel'i kullanılır . (futur de l'indicatif) Prop. Yukarıda belirtilen durum. (Hareketinden önce onu ziyaret etmek iyi olur.) m. (Ameliyat olmanız durumunda. prin / Prop.) EN CAS D'opération.) conditionnel kullanılır ki buna kibarlık gösteren (conditionnel de politesse) denir. on préviendrait votre famille. buraya bir asansör yapmalı. conditionnel kipinde kullanılır . i. Je ne te trouve pas bonne mine. "FAIRE MIEUX" nün conditionnel présent'i kullanılır. "proposition complétive" görevini yüklendiğinde temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa zaman uyumu "concordance de temps" kuralları gereğince göreceli zamanlara dönüşür : Il dit / qu'il viendra. "Il faudrait" gibi kullanılan "il vaudrait mieux" vardır. (Bu portre çok canlı. (Bu ev. doktora gitmelisin.AU CAS OÙ Vous vous feriez opérer. âdeta konuşacak. ailenize haber verilecektir. (Öğrenciler." (Yeşil bir eşarp isterdim.164 . (örneğin bir mağazadan bir eşarp almak isteyen kişi) "Je voudrais une écharpe verte. çalışsalar daha iyi ederler. Les étudiants feraient mieux de travailler. ailenize haber verilecektir.) h. Cette maison est très haute. on préviendrait votre famille. sub.) 1.) n. tu devrais voir le docteur. (Ameliyat durumunda.) k. bir şeyin yapılmasının kesinlikle gerekli olduğunu değil fakat yapıldığı takdirde iyi olacağını belirtmek istendiğinde. kişiler için geçerli olduğunda "falloir" yerine (DEVOIR) fiiliyle gösterilir . Şart cümlesi. (FALLOIR) impersonnel fiili.) j. (Yüzünü pek iyi bulmuyorum. Oysaki kişiler söz konusu olduğunda. complétive . birinciden anlam bakımından daha kuvvetlidir. il faudrait y installer un ascenseur. çok yüksek.

sub. gr. 2.165 . "J'ouvrirais pour si peu le bec!" — La Fontaine — LE PRESENT DE L'IMPERATIF (Emir kipinin şimdiki zamanı) Genel kural : emir kipi. prin. (-tu) şahsında (-ES) takısı aldıkları halde.) (Yiyelim. çoğul şahıslarından elde edilir. (Bana cevap vermenizden dolayı size minnettar olacağım.) p. Bir ünlem durumunda. / Prop. vous) zamirleri kaldırılır. takı olarak yalnız (-E) kalır.) FermE FermONS FermEZ Pun IS Pun ISSONS Pun ISSEZ Descends DescendONS DescendEZ . haber kipinin şimdiki zamanında.Il a dit / qu'il VIENDRAIT (futur relatif) Il dit / qu'il viendra / s'il peut (futur éventuel) prop. (-IR). (-ER) le biten fiiller. gr. 1. complétive conditionnelle Il a dit / qu'il VIENDRAIT / s'il POUVAIT (futur relatif éventuel] 0. tekil şahsında (s) düşer. Yalnız kullanılınca. 0-OIR) -E -ONS -EZ -IS -ISSONS -ISSEZ -S -ONS -EZ Fermer (1. emir kipinin 2. gr. / Prop. ve 2. tekil.) Descendre (3. Örnek Tu mangES Nous mangeONS Vous mangEZ Impératif MangE MangeONS MangEZ (Ye.) (Yiyiniz. Yalnız (tu.) Punir (2. hafifçe bir onaylama havası sezilir. nous. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının. conditionnel présent bağımsız kullanılır ya: ni kendisine bağlı bir temel ya da yardımcı cümlecik yoktur.) Les terminaisons du présent de l'impératif (Emir kipi takıları) Verbe: en (-ER) Verbe: en (-IR) Verbes: en (-RE). Je vous serais obligé de me répondre. sub.

) Allons (Haydi. Dis Dites (Söyle) (Söyleyiniz) v.) Qu'il parte. nâzik şekildir. veuillons. İkinci tekil ve çoğul şahıslar EMİR bildirirler. veuille. teşvik ve cesaret gösterir. Avoir. Şimdiki zamanda veya gelecek zamanda bir emir ifade edilmek istendiğinde ikisi için de "impératif présent" kullanılır.NOT 1. voulez b. je lui répondrai. veuillez (daha zarif. venez chez moi. être. c. gitmesini istiyorum. 2.b. NOT Üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "mode subjonctif" kullanılır.) Burada dikkat edildiğinde emirden çok bir varsayım ifade ediliyor.) Courons (Koşalım. Cümlenin : (pourvu qu'il m'écrive je lui répondrai. (Bana yazsın. Lisons (Okuyalım. savoir. je lui répondrai) anlamlarına geldiği anlaşılıyor.) Venez vite chez moi. (Bana çabuk geliniz de size kızmayayım.) v. Lis (Oku) Lisez (Okuyunuz) b.) Örnek : Veuillez m'apporter ces livres (Lütfen. "pouvoir" fiilinin impératif'i yoktur.) (1) .b.166 Vouloir : fiilinin iki şekilde imperatif'i vardır : a.) . veux. (Yarın benim eve geliniz. que je ne sois pas fâché contre vous.) Qu'ils partent (Gitsinler. voulons.) Disons (Söyleyelim. je veux qu'il s'en aille. ona cevap vereceğim. gidelim. bana şu kitapları getiriniz.) Ya da : (s'il m'écrit. Demain. vouloir 0 ' fiillerinin inpératif'i indicatif préséntdan değil ileride görülecek olan subjonctif présent'dan elde edilir : Avoir Etre Savoir Vouloir Aie Ayons Ayez Sois Soyons Soyez Sache Sachons Sachez Veuille Veuillons Veuillez LA VALEUR DE L'IMPERATIF COMME MODE ET COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak emir kipinin değeri) a. Qu'il parte (Gitsin. Birinci çoğul şahıs.) Qu'il m'écrive. (Gitsin.

Bu kurala göre BOIRE düzensiz fiilinin "subjonctif présent" ını bulalım: önce indicatif présent'im düşünelim.r. çoğul şahıstaki (-ENT) takısını attıktan sonra. -ENT) takıları eklenir. (1 indicatif imparfait nın aynısı.. -E. 1. ^. ancak hemen şunu da belirtelim ki subjonctif kipinin her zamanında çekim yaparken (QUE) conjonction'un varlığım unutmamak gerekir .. (-OIR) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT . sondaki (-ENT) ta» kısı atıldıktan sonra (1. • „\ c .... .. . Subjonctif présent du verbe "BOIRE" Que je boiv Que tu boiv Qu'il boiv Que nous BUV _ Que vous BUV Qu'ils boiv — — — — — — e (îçsem. Indicatif présent du verbe "BOIRE" Je bois Tu bois Il boit Nous buvons Vous buvez Ils boivent Us boivENT Şu anda bize gerekli olan 3.LE SUBJONCTIF (Dilek. ve 2... İstek kipi) Genel kural : Herhangi bir fiilin "subjonctif présent" mı elde etmek için o fiilin "indicatif présent" 3. -ES.) iez ) k ent (l'ind. içeyim.167 . ve 2. (-IR). çoğul şahsı alınır. présent'nm aynısı) Les terminaisons du présent du subjonctif Premier groupe (-ER) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT Deuxième groupe (-IR) -İSSE -ISSES -İSSE -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupa (-RE). geriye kalan kısmı (BOIV-) alalım. çoğul şahısları dışındaki şahıslar için) geriye kalan kısım alınıp (-E.) es e ions ) n . çoğul şahıslan "indicatif imparfait" nin aynısıdır. yukarıda belirttiğimiz subjonctif présent eklerini koyalım.

) Edebî eserlerde karşılaşma durumu gözönüne alınarak kısaca değinmek yerinde olur. pouvoir. falloir.NOT dukanda açıklanan genel kural uyarınca bulunamayacak. aller. tekil ve 3. . faire.) FALLOIR : Qu'il faille (impersonnel fiildir. (Çekimi "vouloir" fiili gibidir. gibi. être. valoir.168 . istisna teşkil eden bazı fiiller vardır ki bunların ayrıca öğrenilmesi gerekir : avoir. AVOIR : Que j'aie Que tu aies Qu'il ait Que nous ayons Que vous ayez Qu'ils aient ETRE : Que je sois Que tu sois Qu'il soit Que nous soyons Que vous soyez Qu'ils soient SAVOIR : Que je sache Que tu saches Qu'il sache Que nous sachions Que vous sachiez Qu'ils sachent FAIRE : Que je fasse Que tu fasses Qu'il fasse Que nous fassions Que vous fassiez Qu'ils fassent POUVOIR : Que je puisse Que tu puisses Qu'il puisse Que nous puissions Que vous puissiez Qu'ils puissent VOULOIR : Que je veuille Que tu veuilles Qu'il veuille Que nous voulions Que vous vouliez Qu'ils veuillent ALLER l Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent VALOIR : Bu fiilin daha çok 3. kullanılmayan bir zamandır. vouloir. pleuvoir. savoir.) L'IMPARFAIT DU SUBJONCTIF (Dilek kipinin hikâyesi) (Günümüzde değerini kaybetmiş.) Qu'il vaille Qu'ils vailleht PLEUVOIR : Qu'il pleuve (impersonnel fiildir. çoğul şahısları kullanılır.

-(i).69 . -(î). -SIE2İ. il alla Subjonctif imparfait Que j'allasSE Que tu allasSES Qui'l allât Que nous allasSIONS Que vous allasSIEZ Qu'ils allasSENT Les terminaisons du subjonctif imparfait Premier groupe (-ER) Deuxième groupe (-IR) -ASSE -ISSE -ISSES -ÎT -ASSES -ÂT -ASSIONS -ASSIEZ -ASSENT -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupe (-RE). Örnekler ETRE : passé simple: tu fus. -SIONS. Que je fusSE (Olsaydım. -ŞŞS. . (-IR). il eut . Yalnız 3. il fut Subjonctif imparfait . olaydım. -(i). subjonctif imparfait'nin "subjonctif présent" almıştır. yerini (Saat 8 de büroda olmam gerek. tekil şahş* alınıp. II faut / que je sois au bureau à 8 heures. tèkiï $ahis için "passé simple" in yine 3. -(i). Subjonctif imparfait Que j'eusSE Que tu eusSES Qu'il eût Que nous eusSIONS Que vous eusSIEZ Qu'ils eusSENT ALLER : passé simple: tu allas.) Proposition principale proposition subordonnée complétive qui est le sujet réel du verbe "falloir". (-SB.. Örnek a. -(i).. -!§ENÏ) takıları ilâve edilir. (-OIR) -(i). (u) (u) (u) (u) (u) (u) SSE SSES T SSIONS SSIEZ S SENT NOT : Günümüzde konuşma dilinde. tekil şahsı alınarak (t) sessizinden önce gelen (i) veya (u) sesli harfinin üzerine "accent circonflexe" (") konulur.Genel kurşl : "Passé simple" 2.) Que tu fusSES Qu'il fût Que nous fusSIONS Que vous fusSIEZ Qu'ils fusSENT AVOIR : passé simple: tu eus.

. ait (subj. (Saat 8 de büroda olmam gerekiyordu. 2. LA VALEUR DU SUBJONCTIF COMME MODE et COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak subjonctif'in değeri) Bu kip. işimi düşündüğüm gibi yapmak isterim. Şimdiki zamanda bir emir Celui qui m'aime.) Temel cümledeki "falloir" fiili imparfait yani geçmiş zamanlardan birinde olduğu için yardımcı cümlecikteki "être" fiili subjonctif imparfait (-que je fusse.) olması gerekirken. me SUIVE! (Beni seven arkamdan gelsin!) Bir istek. 3. arzu. ister kötü densin. b. (que je sois) subjonctif présent kullanılması uygun görülmüştür. yan cümleciklerde ve temel cümleciklerde kullanılabilir a. bağımsız cümleciklerde. Bir olasılık. présent) kullanılır.170 Endişe: (Korku) Je crains qu'il NE soit trop tard. dilek Que je SOIS riche! (Ah. b.) Şimdi subjonctif kipinin kullanımını daha ayrıntılı olarak inceleyelim : Genel olarak kullanıldığı yerler 1 • Mecburiyet: (Zorunluluk) Il faut / que tu saches la vérité. je craignais / que le train n'eût du retard. Hier. Il faut / que vous appreniez le français. j'en veux faire à ma tête. Il a peur que vous NE tombiez.." — La Fontaine — (İster iyi densin. .) eût (subj. imparfait) yerine : ait (subj. Nous souhaitons / que tous les étudiants aient de bonnes notes. Il fallait / que je sois au bureau à 8 heures. .— "Falloir" fiili şimdiki zamanda olduğu için yan cümlecikte doğal olarak subjonctif présent kullanılmıştır. imtiyaz veya eksiklik "Qu'on DISE quelque chose ou qu'on ne DISE rien. pré. Arzu : Je souhaite / qu'il fasse beau dimanche. bir zengin olsam!) c.

171 . Emir : Qu'il parte. J'ordonne que / vous fassiez vos travaux. Pour (Bir isim.) Croyez-vous(1) que la richesse fasse le bonheur? (çroire-intér.4. je veux / qu'il s'en aille. Şüphe (kuşku) : Je doute qu'il aille au travail. 10. 6. La mère ne permet pas / que sa fille aille toute seule au cinéma. Il défend que vous disiez cela. vous vous trompez. 11. 9. Il est utile que vous appreniez une langue étrangère. Il attend que son frère ait dix-huit ans. Bekleyiş : J'attends qu'il ait fini. zamir veya bir mastar önünde) xx. (croire nég.) Si vous croyez que la richesse fasse le bonheur. Amaç göstermek için : x. Je ne pense pas que vous puissiez réussir. Nous sommes contents que tu reviennes. Duygu : Je suis content qu'il soit venu. Tercih durumu: Il préfère que vous ne partiez pas Subjonctif kullanılmasını gerektiren Conjonction ve Locution conjonctive'ler 1. İzin : Je permets / quil vienne. Je ne crois pas que la richesse fasse le bonheur. 5. Yasaklama : Je défends qu'on le batte. 8. 7. Hüküm : Il est juste qu'il ait été récompensé. Pour que (Bir subjonctif önünde) (1) Günümüzde "croire" ve "penser" fiillerinin soru şeklinden sonra "subjonctif" yerine "indicatif" kipi de kullanılır : Croyez-vous qu'il vient? (indicatif) Croyez-vous qu'il vienne? (subjonctif) .

. (De façon que . Le professeur répète les règles de grammaire afin que (Pour que) Les élèves les comprennent mieux. (elde edilmiş şeyi gösterir. Je vous fais travailler pour que vous réussissiez.172 . Eksiklik veya yokluk göstermek için Sans Sans que (Bir isim. Afin de xx.) aynı kurala göre kullanılır. Örnekler — J'ai laissé la porte entr'ouverte de manière que j'ai entendu toute la conversation sans être vu.. (Indicatif'ten evvel kullanılırsa elde edilmiş bir şeyi.) xx.örnekler Je travaille pour mon avenir.. Je viendrai tôt afin que nous ayons le temps de parler longuement. subj. Afin que (Bir mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Je viendrai tôt afin de vous trouver sûrement. zamir veya mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Ecoutez-moi sans colère. Aynı şekilde : (Yani aynı anlamda) x. Je travaille pour réussir. De telle sorte que x.) — Laissez la porte entr'ouverte de manière que vous puissiez entendre toute la conversation sans être vu. xx.) 2. Agissez de telle sorte que tout le monde soit content de vous.) ve (De manière que . Örnekler x. Il a agi de telle sorte que tout le monde a été content de lui.. Puis-je parler sans vous fâcher? Puis-je parler / sans que vous vous fâchiez? subj.. (elde edilmesi amaçlanan şeyi gösterir. (Subjonctif'ten evvel gelirse elde edilmek istenen bir şeyi) gösterir.

Au lieu que (Subjonctif önünde) Örnekler x. au lieu de mettre 14 heures pour aller à Diyarbakır. je vais le lire une fois de plus. De peur de me tromper. j'irai chez vous. soit que j'aille chez eux. soit qu'ils viennent subj. xx. subj. Bir şeyin diğerinin yerini tuttuğunu göstermek için x. De crainte qu'il n'oublie de venir. — Je vois mes amis presque chaque jour. Endişe ve korku belirtmek için x. En attendant que xxx. xx. En attendant En attendant de xx. Je lis le journal en attendant le train. Bir bekleyiş göstermek için x. De peur de De crainte de xx.173 . . Je lis le journal en attendant que le train arrive à la gare. subj. Au lieu que vous veniez chez moi. xx. chez moi.. nous y allons en deux. 4. je suis allé le chercher. Jusqu'à ce que (Bir isim önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. Au lieu de sel la cuisinière a mis du sucre dans la soupe. Münavebe (değişiklik) göstermek İçin Soit Soit (Bir isim veya mastar önünde) Soit que Soit que (Subjonctif önünde) Örnekler — Je vous préviendrai soit par lettre soit par téléphone. De peur que .3. Au lieu de (Bir isim veya mastar önünde) xx. Örnekler x. heures. 5. xxx. önünde) Örnekler x. De crainte que Bir mastar önünde Subjonctif önünde.. subj. subj. Grâce à l'avion. önünde) (Subj.

subj. à condition de (Bir mastar önünde) xx. 8. Venez me voir avant que je NE parte. Avant de xxx. x. à condition que (Subj. subj. önünde) Örnekler x. xx.xxx. il est heureux. 7. Superlatif'ten sonra gelen yan cümlecikte subj. Je resterai là jusqu'à ce que tout soit fini. Pourvu que (Büyük bir arzu göstermek için de kullanılır. Bien que xx. Bir şartın yeterli olduğunu göstermek için Pourvu que (Subj. önünde) Örnek — Je peux dormir n'importe où pourvu que le lit soit propre. kullanılması 174 . Je ne peux pas réussir xx. (İnşallah. önünde) Örnekler x. Vous guérirez rapidement à condition que vous ne fassiez pas d'imprudence. xx. subj. veya zamir önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. Je vous verrai avant mon départ. 9. Quoiqu'il soit bien que je travaille pauvre. 10. Vous réussirez certainement à condition de travailler. Je vous verrai avant de partir. beaucoup.) subj. Subj. x.) Örnek . Quoique (Subj. — Pourvu que le docteur soit chez lui. Bir olay veya bir hareketin beklenen sonuçlan vermediğini göstermek için . önünde) Örnekler x. Si'ye bağlı olmadan şart göstermek için x. Avant xx. xxx. subj. Avant que (Bir isim.

bir meram. subj. •— Il faudra quelqu'un de sérieux / qui veuillent travailler.175 .örnek C'est la plus belle dame que je connaisse. subj. Subjonctif gerektiren bazı impersonnel deyimler Il Il Il Il Il Il Il Il est utile que est inutile que est nécessaire que est possible que est bien que est juste que est dommage que se peut que Il Il Il Il Il Il Il vaut mieux que est douteux que est bon que ne semble pas que arrive que me plaît que est regrettable qu' ON FASSE cela. . bir amaç. — Je ne connais personne / qui puisse m'aider. c'est qu'ils ne fassent pas leurs devoirs. — Je veux acheter une voiture / qui aille plus vite. İlgi zamiriyle başlayan yan cümlecikte subjonctif kullanılma durumuna (PRONOM RELATIF) konusunda biraz değinilmişti. bir istek. Peu de (Aynı kurala girer. — Mon père cherche un avocat / qui puisse l'aider. — On a envoyé. Proposition relative. varlığı kabul edilmeyen veya varlığından şüphe edilen bir insan veya eşyayı belirttiği zaman subjonctif kipinde olur. — Ce qui m'étonne. — Elle est la seule / qui soit venue. un homme / qui dise la vérité. 11. au tribunal. subj.) Örnek Il y a peu de gens qui soient tout à fait mauvais. la proposition subordonnée relative'de SUBJONCTIF. Örnekler Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. subj. Onların dışında başka birkaç örnek daha : — On a vu le spectacle le plus barbare / qui soit. bir sonuç göstermeye yarar. Yukarıda görüldüğü gibi.

" Modèle : Dire la vérité. il pense. 2. Avoir peur. 1. il est juste. Finir ses travaux. 7. j'attends. 8. 2. j'ai peur. . Se promener dans le parc public. je ne crois pas. vous êtes contents. Aller au cinéma une fois par semaine. Partir de bonne heure. Il faut que vous disiez la vérité. . Est-ce que votre frère ira à Paris? Vos parents le souhaitent. 6. Fera-t-il beau dimanche? J'ai peur que non. Faire ses devoirs. nous craignons. Venir chaque jour à l'Université.I. il est douteux. 3. Est-ce qu'il peut venir demain chez moi? J'en serais contente. II. 10. 4. ils ordonnent. Se souvenir de son adresse. Transformez les phrases en utilisant "Il faut. Etre à l'heure. Transformez les phrases en unissant les deux propositions 1.176 Pleuvoir. 3. 9. 5.

6.III. Mettez les verbes entre paranthèses AU SUBJONCTIF 1. a. 6. 4. Est-ce que tu les as conduits à la gare? Je le désirais. Il voudrait sortir plus tôt le samedi. je ne veux pas que vous (SORTIR) Vu qu'il fait froid. Nous voudrions acheter une maison. Vous pouvez LUI EN poser. 3. 8. Etant donné qu'il est très fatigué. 2. . Je voudrais faire un gâteau. 5. Comme il fait froid. 1. Il ne faut pas que mes parents (VENDRE) cette maison. Je voudrais te parler de l'examen. Je veux que mes étudiants (LIRE) ces livres. 3. 10. 5. Ils voudraient visiter quelques musées. 9. 5. il faut que votre fils (DORMIR) un peu. Je voudrais essayer sa voiture. Nous voudrions nous promener. Nous voudrions t'emprunter ta voiture. 9. 10. parce qu'ils leur plairont. 7. IV. 4. Les étudiants connaissent toutes les règles de grammaire? Je ne crois pas. subj. 4. 7. Je voudrais te montrer mes photos de vacances. Il faut que tu (ALLER) au marché avec ta mère. quelque chose qui n'est pas vrai. Je veux bien.177 . Je ne suis pas sûr qu'il (FINIR) ses travaux. Il faut que tous les élèves (FAIRE) ce que les professeurs leur demandent. Je veux que vous (FAIRE) J'ai peur que ma soeur (DIRE) vos devoirs. il faut que tu (METTRE) un manteau. 8. Je voudrais donner ma démission. que vous m'en posiez. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Je voudrais vous poser quelques questions. 2. b.

9. Je viens de fermer la fenêtre afin qu'on (ENTENDRE) moins les enfants. J'aimerais que tu (ETRE) plus raisonnable. La mère a peur que son enfant (AVOIR) faim.-11. 8. 3. 12. que vous (FAIRE) ce travail ensemble. un souhait ou une crainte etc. 3. Ma mère a donné un sac à mon père pour qu'il (FAIRE) les courses en rentrant du travail. 15. Je lui ai apporté un livre pour qu'il (LIRE) un peu. Il ne veut pas que nous (SAVOIR) qu'il est là. V. 4. 14. 5. 2. 1. La bonne avait fermé les fenêtres afin que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. 4. (VIVRE) la Turquie! Qu'il (ATTENDRE) ! Pourvu qu'il (RECEVOIR) ma lettre! (SAUVER) qui peut! Qu'on nous (LAISSER) tranquilles! . Ils ont peur que je (ETRE) en retard. 9. 8. 10. Je lui téléphone pour qu'elle (VENIR) demain. Le professeur fait un programme de travail à ses élèves pour qu'ils (POUVOIR) apprendre leurs leçons. J'ai peur qu'il (AVOIR) froid. Le professeur répète toutes les règles de grammaire à ses étudiants afin qu'ils (REUSSIR) Mettez au présent du subjonctif les verbes entre parenthèses. VI. La mère donne des médicaments à son enfant pour qu'il (ALLER) mieux. Mettez les verbes entre parenthèses au SUBJONCTIF 1. 6.178 Je ne crois pas que vous (ETRE) au théâtre à 8 heures. 13. 5. 7. Il faut absolument que tu (VENIR) que tu lui (PARLER) . Je veux que mes amis me (ECRIRE) souvent. J'ai laissé un mot à ma mère pour qu'elle (SAVOIR) où me trouver. 6. Ecris mieux pour que je (POUVOIR) te lire. . 7. 2. Précisez si le subjonctif exprime un ordre. Il exige que vous lui (PRESENTER) des exercises.

Je crains que tu (NE PAS ETRE) assez patient. En attendant que mon frère (FINIR) je ne le quitterai pas. (POUVOIR) -t-il comprendre un jour qui] fait fausse route! Je veux qu'il (OBEIR) Je souhaite qu'il (DEVENIR) savant. Soit qu'il (PLEUVOIR) . et qu'il (ETRE) 25. La foule s'étonne que la fête (CESSER) bonne heure. qu'il (CHOISIR) Il faut qu'il (SE DECIDER) qu'il (CHOISIR) un métier. Agissez de manière que personne ne (POUVOIR) vous reprocher votre conduite.179 . 12. qu'il (CESSER) de perdre son temps. soit qu'il (NEIGER) . 23. son devoir. 27. Nous rentrons (PRENDRE) 21.je sortirai. qu'il me conseil. 29. Il faut présenter une pétition en règle pour qu'il y (AVOIR) une démarche officielle. de si que mon père se lever tôt. Il faudra qu'il (SE DECIDER) . 11. sa leçon. Je cherche une maison qui me (PLAIRE) Il faut qu'il le (VOIR) Je désire un chien qui (SAVOIR) chasser et non un roquet qui (SE CONTENTER) de nous regarder. Les jeunes vont danser jusqu'à ce que la nuit (TOMBER) 22. qu'il (OUVRIR) (DEMANDER) près de moi. 19. compte 28. 18.10. Venez nous voir avant que mon grand-père ne (PARTIR) 30. J'exige qu'il (APPRENDRE) 24. 20. 13. 15. J'aime qu'il (VENIR) mes livres. Il faut que les enfants (SE RENDRE) de leurs méchancetés. 26. 16. 14. me voir. 17. Il veut dormir afin que demain il (POUVOIR) de bonne heure pour son train.

je resterai à l'hôtel 9. La mer était très forte. tu vas attendre 6. On répare mon appartement. jusqu'à ce que. suivies du subjonctif Modèle : A. il toussera 8. Nous ne pouvons rien décider avant la publication des résultats. -(ETRE PUBLIE) 9. -(FAIRE : "il fait beau" deyimi subjonctif) . cherche-les 7. je t'attendrai VIII. Je resterai devant ce magasin èn attendant l'ouverture. -(PARTIR) Venez nous voir avant que vous ne partiez. Il pleuvait. (S'OUVRIR) 3. D'autres viendront à votre secours. Tu reviendras un jour. Finissez les phrases suivantes en utilisant jusqu"à ce que Modèle : — Vous n'avez pas compris? Bon. tenez bon 10. Le bébé avait très faim.180 . il a pleuré 5. Le facteur n'avait pas encore passé. Je travaillerai jusqu'à la venue de mon ami. Venez nous voir avant votre départ. Mon père ne s'arrête pas de fumer.Vif. -(ETRE FINI) 7. -(ETRE FINI) 10. -(DEJEUNER) 4. je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. tout est prêt pour le repas. puis elle s'est calmée mais nous n'avons pas pris le bateau avant la fin de la tempête. -(REVENIR) 2. Nous allons visiter la ville jusqu'à la fin de la réparation de mon auto. Mes amis. je vais attendre 2. pour que. Transformez les phrases suivantes en y mettant les locutions conjonctives: avant que. -(VENIR) 6. Tu n'as pas encore retrouvé tes gants. Il manque encore des étudiants. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Neclâ est restée à la maison 3. je vais répéter — Bon. Nous resterons à la maison en attendant le beau temps. nous avons dû rester à la maison 4. 1. -(ETRE FINI) 8. On fera des heures supplémentaires jusqu'à la fin des travaux. Ta fille n'est pas encore sortie de l'école. 1. La volaille ne peut pas quitter le poulailler avant la venue de la fermière. en attendant que. -(VENIR) 5.

Est-ce qu'il pourront régler leurs factures. — Je ne pense pas qu'ils puissent partir en vacances.je suis content(e) de partir. 3. Je regrette que tu ne puisses pas m'accompagner.. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés 1. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Tant pis! T. cette année? R. 4. Est-ce que vous allez au cinéma? Tant mieux! . 5. 2. 4. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Est-ce que vos parents pourront partir en vacances. cette année. cette année? Est-ce que tu pourras te reposer dimanche prochain? Est-ce qu'il pourra conduire cette voiture maintenant? Est-ce qu'elle pourra faire des économies cette année? Est-ce que Buket pourra bricoler ce mois-ci? Est-ce que votre oncle pourra payer le téléphone cette semaine? 8. 1. Moi aussi .IX. Moi aussi. Est-ce que ton frère pourra trouver du travail ce mois-ci? X. Est-ce que Fidan et Noyan pourront se marier cette année? 9. je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. Est-ce que tu pourras prendre une douche? Tant mieux! 10. Ra.181 . Est-ce que vous partez en vacances? Tant mieux! Ti. Je suis content(e) que vous partiez en vacances! R2. Est-ce qu'elle devra s'arrêter de travailler? Tant pis! 9. Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce que vous pourrez voyager? Tant mieux! que vous n'allez pas chez le professeur? Tant pis! que vous faites du sport? Tant mieux! qu'il pourra trouver du travail? Tant mieux! que tu connais le député? Tant mieux! 6. 2. 2. 3. Est-ce qu'ils pourront changer de voiture. Est-ce que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent? Tant pis! 8. Est-ce que vous aurez des débouchés? Tant mieux! 7. 7. un jour. Est-ce que tu pourras tacheter une Mercedes ce mois-ci? 10. ce mois-ci. 6. 5. T2 — Mais il faudra qu'ils partent en vacances. 1.

Il faut que vous vos parents ce soir. il faut que vous 8. Je ne pense pas qu'il très tôt. vous). ECRIRE 1. Il est possible que tu tes parents. jouer. Daha sonra kitaba ya da deftere bakmadan yüksek sesle çekimleri yapınız. Construisez des phrases semblables avec les éléments donnés courir. Modèle : Ne courez plus. fumer. CROIRE. b. Il vaut mieux que vous ne pas en voiture. boire. 9.- XII. &3*nplétex les phrases suivantes b l'aide des verbes : PARTIR. il faut que je réponde et que je mette ma lettre à la boîte. il ne faudrait plus que vous couriez. il nous). ils). Même exercice Il ne faut pas que j'attende plus longtemps.) I1 faut que tu te taises et que tu ne dises pas ma pensée. Vous avez soif. D'après le modèle. . 4.182 Diğer şahıslarını yazınız. Ils ont trop bu. (. Il faut que je lise tout Camus et que je le connaisse mieux. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés a. 6. XIII. XIV. Il est nécessaire que nous en vacances. XV. nous. Je voudrais que vous à votre client. Il faut y réfléchir et en parler (tu. J'ai peur qu'on ne me pas. Il faut y résister et en décider (je. manger. Je veux que tu me 7. VOIR. 2. c. BOIRE. Il faut y penser et en discuter (on. il ne faudrait plus qu'ils Mettez à toutes les personnes du SUBJONCTIF I I faut que je (SE TAIRE) et que je (NE PAS DIRE) ma pensée. Même exercice Il faut que je (LIRE) tout Camus et que je le (CONNAÎTRE) mieux. Il faut que je me taise et que je ne dise pas ma pensée. 10. ^'Il faut que tu lises tout Camus et que tu le connaisses mieux. (1) . 5. 3. elle. XVI.- M: .

s'ils veulent me voir. 1. s'il faut la réparer. s'il n'y a personne à la maison. dites-leur d'entrer. Personne ne sait la route. TABLEAUX STRUCTURAUX Tableau : 1 — a moniteurs journalistes juges Connais-tu Connaissez-vous Connaissent-ils d'autres routes provinces villes 18İ . * XVII. laisse-moi un mot. s'il te plaît. Rien ne vaut la peine de s'y intéresser. d. vous ne réussirez jamais à l'examen. 5. XVIII. 3. Si ta mère est malade. Personne ne peut vous aider. laisse* moi un mot. c. 4.v Modèle : a. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés Modèle : a. — Si tu viens et QU'IL N'Y AIT personne à la maison. Si la voiture est en panne. D'après le modèle ci-dessous. 2. rapelle-moi. b. a. téléphonemoi. j'attendrai. Je ne vois personne qui puisse vous aider. si tu as des devoirs à faire. Il faut qu'on y pense et qu'on en discute. Utilisez le SUBJONCTIF après "QUE" remplaçant "SI" selon le modèle donné ci-dessous Modèle : — Si tu viens. si je ne réponds pas. Rien ne peut vous déplaire. si vous ne suivez pas régulièrement les cours. Si tu me téléphones. Si vous ne travaillez pas. s'il te plaît. Si mes amis viennent.

184 tu pas qu'il faut que nous vous dises la vérité te taises lises la sentence disions la vérité nous taisions lisions la sentence disiez la vérité vous taisiez lisiez la sentence . c'est que nous connaissions (qu') ils connaissent la seule Tableau : 2 — a oublie dire la vérité te taire lire la sentence oublions dire la vérité nous taire lire la sentence N' pas de oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence Tableau : 2 — b oublie N' oublions oubliez .tableau : 1 — b je connaisse le seul Non.

Tableau : 3 — a journal livre ce cette Liras-tu un une revue pièce journal livre revue pièce Tableau : 3 — b le je Il faut que la lise un j' en Tableau : 3 — c une Tableau : 3 — d le le un la la » voilà Lisez — le une en la Tableau : 4 Gaziosmanpaşa Nous voulons nous installer Çankaya Ayrancı à Je ne pense pas que Je suis content nous nous installions Emek Bahçelievler Aydınlıkevler .185 .

à condition qu'il y ait assez de place. ils devraient chercher le coupable. 11. 8. Il vaut mieux que tu appelles tes amis toi-même. 13. J'irai le voir avant qu'il ne parte. Ils attendent qu'on leur en envoie. C'est vraiment la seule chose que je puisse faire. En attendant que vous preniez une décision. 15. 9. 6.('»Traduisez en turc 1. (1) 186 Her cümlenin çevirisini yaptıktan sonra 187. sayfaya bakarak kontrol ediniz. Nous ne croyons pas qu'ils se soient tous amusés. 5. . 2 Ma soeur veut que je m'achète une voiture. 14. Je ne pense pas que vous ayez de bonnes notes. 7. Nous ne sommes pas certains qu'ils aient assez d'argent. 10. c'est qu'ils soient toujours en retard. Il est possible que le festival ait lieu à Bursa. nous resterons ici. 3. Au lieu d'interroger les voisins. Ce qui m'ennuie. Il faut que nous payions les appareils que nous avons achetés. 4. 12. Il faudra que nous nous occupions des bagages. Ils pourront jouer au rugby.

Festivalin Bursa'da olması mümkündür. Aldığımız cihazları ödememiz gerekiyor. 10. 12. bizzat senin çağırman daha iyi olur. Eğer bu haberin iyi olduğunu düşünüyorsanız. "rugby" oynabilecekler. 9. Kız kardeşim. (1) Yaptığınız çeviriyi 188. 11. 7. yanılıyorsunuz. 8. Uygun bir iş bulabilmeniz için en azmdan iki yabancı dil öğrenmeniz gerekir. . Eğer kendini iyi hissetmezsen. sayfadakilerle kontrol ediniz. 2. suçluyu aramaları gerekirdi. Onların hepsinin eğlendiklerini sanmıyorum. Yeterince yer olması koşuluyla. 6.187 . 2. anlamazsanız lütfen bana sorunuz. Bagajlarla meşgul olmamız gerekecek. 9. çünkü bu satte daima otobüs vardır. Onların yeterince parası olduğundan emin değiliz. 15. kendime bir araba almamı istiyor. (. 5. Eğer dersi açıkladığımda. Annem yeni ayakkabılarımı giymemi istiyor. 7. gerçekten budur. Kendilerine ondan gönderilmesini bekliyorlar. ve de araba kullanamayacaksan.)Traduisez en français 1. 5. ziyaretine gideceğim. 4. 10.Cümlelerin türkçeye çevirisi : (sayfa 186) 1. Arkadaşlarını. 13. öyle olsun! 3. Bu hanımın 50 yaşından daha az olacağını sanmıyorum. Yapabileceğim tek şey. 6. 4. Öğretmenlerin açıkladıkları herşeyi öğrencilerin öğrenmesi gerekir. Komşulardan hesap sormak yerine. Taksiye binmen gerekmez. Mademki öyle istiyorlar. kapının önünde beni bekle. O gitmeden önce. îyi not alacağınızı sanmıyorum. Bir karar almanızı beklerken. onların her zaman geç kalmalarıdır. 14. Canımı sıkan şey. 8. 3. Belma. çalışmadan başarabilecek tek öğrencidir. burada kalacağız.

6. Si tu ne te sens pas bien et que tu ne puisses pas conduire. vous vous trompez. attendsmoi devant la porte. Ma mère veut que je mette mes chaussures neuves. offrIR. Si vous jugez que cette nouvelle soit bonne. 8. 2.188 . sayfadaki türkçe cümlelerin fransızcaya çevirisi 1. parce que l'autobus passe à cette heure-ci. (Bundan böyle. Belma est l'unique étudiante qui puisse réussir sans travailler. L'INFINITIF (Mastar) Les terminaisons du présent de l'infinitif 1er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. (Anonim şirketin alacakları iflâs masasında ayrıntılı olarak ortaya konulmadı. Örnekler — Désormais. "-OIR parl-ER donn-ER fin-IR pun-IR êtRE. V. demandezmoi s'il vous plaît. Il faut que vous appreniez au moins deux langues étrangères pour pouvoir trouver un travail convenable. -IR. 10. 9. 4. Ce n'est pas la peine que tu prennes le taxi. 7. venIR. Il est nécessaire que les élèves apprennent tout ce que les professeurs expliquent. Je ne crois pas que cette dame ait moins de cinquante ans. tam bir isim niteliğinde olduğu ve çoğul hale de getirildikleri görülebilir Les avoirs de la société anonyme ne furent pas détaillés dans la masse de faillite.) . soit.) — Bu sözcüklerin.187. Si j'explique la leçon et que vous ne la compreniez pas. Puisqu'ils le veulent. isim gibi kullanılır ve dolayısıyle de ismin yaptığı her görevi yüklenir. 3. ce pauvre homme aura le boire et le manger. VOIR LA VALEUR DE L'INFINITIF (Mastarın değeri) 1. avOIR naîtRE. bu zavallı adamın hem içeceği hem de yiyeceği olacak. 5.

impératif (emir) anlamında da kullanılırlar.) 5.) J'ai décidé d'aller en France. Accompagner à quelqu'un. (O yaklaştı ve kuşlar uçtu.) Je suis prêt à vous aider. (Size yardım etmeye hazırım.) Jaime lire. Örnekler — Compléter les phrases suivantes (Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Bu nedenle herhangi bir fiili öğrenirken alacağı préposition'u ezberlemek gerekir. soru ve ünlem cümlelerinde kullanılabilirler. örnek Il approche et les oiseaux de s'envoler.) — Ne pas se pencher par la fenêtre. bu konuda çoğu kez yanılgılara düştüğümüz bilinen bir gerçektir. Mastarlar. Mastarlar. Örneğin DENMEZ Regarder à quelque chose. (Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. (Fransa'ya gitmeye karar verdim.) 3. i«ç . bir zamir veya bir MASTAR olabilir ancak bu complément d'objet DIRECT ya da INDIRECT olabilir ki bu da fiilin bir préposition alıp almayacağına bağlıdır. . Örnekler Lui. bu olacak şey değil doğrusu!) (Ne demeli?) (Ne yapmalı?) (Nereye gitmeli?) (nasıl hareket etmeli?) 4. Aider à quelqu'un. devenir député! Que dire? Quoi faire? Où aller? Comment agir? (O mu milletvekili oluyor!) (Nasıl olur. Aider quelqu'un. Complément d'objet (nesne). (Okumayı severim.) — Agiter la bouteille avant de s'en servir. Accompagner quelqu'un.— — — — Çeşitli kullanımları Je vais bientôt avoir une voiture.) 2. Le passé de l'indicatif (Haber kipinin geçmiş zamanı) yerine geçebilirler. Commencer à quelque chose. (Pencereden sarkmayınız. bir "proposition subordonnée cômplé-' tive" (tamamlayıcı yan cümlecik) durumunda olmadığı zaman bir isim. DENİR Regarder quelque chose. (Yakında bir arabam olacak. Biz türklerin fransızca öğrenirken anadilimizin etkisinde kalarak. Commencer quelque chose.

DEVOIR. Saluer quelqu'un. COMMENCER PAR faire quelque chose.) COMPTER Je ne compte pas ALLER au cinéma. VENIR. DIRE. DETESTER.) (Birşeye veya birisine önem vermek) (Birşey saymak) (Birisine güvenmek) (Birşeye başlamak) (Birşeyi yapmaya başlamak) (Birşeyi yapmakla işe başlamak) Genellikle. REGARDER. PARIER. Örnekler TENIR quelque chose TENIR â quelque chose. türkçedeki tümleci ile fransızcadaki tümlecin uymaması : DENMEZ : Acheter quelque chose de quelqu'un. AIMER.Admirer à quelqu'un. sinemaya gitmeyi düşünmüyorum. POUVOIR. COMPTER. COMMENCER à faire quelque chose. SAVOIR. Respecter quelqu'un. Consulter à quelqu'un. Admirer quelqu'un. VOIR. COMPTER SUR quelqu'un. ENTENDRE. aujourd'hui. DENİR : Acheter quelque chose à quelqu'un. (Sizi ziyarete geldik. (Bugün. ADORER.) Bazı fiillerin de anlamı. Örnekler SAVOIR Je ne sais pas CONDUIRE. Continuer quelque chose. SENTIR. MONTER.) ALLER Les enfants sont allés CUEILLIR des fleurs. RACONTER.190 . (Birşey tutmak. ECOUTER. VOULOIR. PREFERER. COMMENCER quelque chose. (Araba kullanmasını bilmem. Respecter à quelqu'un. ENVOYER fiillerinden sonra préposition'suz bir tümleç kullanılır. Aynı şekilde. PRETENDRE. RENTRER. 6. DESCENDRE. AFFIRMER.) VENIR Nous sommes venus vous VOIR. préposition kullanılıp kullanılmadığına veya kullanılan préposition'a göre değişikliğe uğrar. OSER. REVENIR. AVOUER. Causer quelque chose. Consulter quelque chose Bu fiiller. (Çocuklar çiçek toplamaya gittiler. Causer à quelque chose Continuer à quelque chose. RETOURNER. ALLER. à quelqu'un COMPTER quelque chose.) . DECLARER. (Birisinden birşey satm almak. türkçede ismin (e) halinde (yani datif durumunda) dolaylı tümleçler aldıkları halde fransızcada ismin (i) halinde (yani accusatif durumunda) düz tümleçler alırlar. ESPERER. Saluer à quelqu'un. COURIR.

) Bu cümle yapılışı lâtinceden "construction latine" adı altında fransızcaya alınmıştır. Préposition aracılığı olmadan. mastarla kullanılan fiiller listemizdeki son altısının.) B. J'ai fait mon devoir (Ödevimi yaptım. Örnekler a. ettirgen (causatif = factitif) hale getirir A. cümle yapı tarzı serbest sayılır. (Elbisemi diktiririm. (Elbisemi kendim dikerim. Je fais coudre ma robe. şıktaki fiil listesinden sondan 6 fiil dışındakiler de çekimli fiilin açık öznesi ile mastarın gizli öznesi aynıdır. J'AI FAIT FAIRE mon devoir (Ödevimi yaptırdım. aujourd'hui. prin Prop.) auxiliaire / infinitif causatif A. Prop. (Ben) S2 (ben) Düşünmeyen kim? — Ben. önüne geldiği mastarı. (Annem hizmetçiyi ekmek almaya gönderdi. Bu tür infinitif cümlelerinin yapı şeklinin serbest olmasma rağmen mastarı izleyen bir tümleç varsa cümledeki sözcüklerin yeri değiştirilemez. sub. (Kuşların öttüğünü işitiyorum. (açık özne) Sinemaya gitmeyecek olan kim? — Ben. Örnek Ma mère a envoyé la bonne chercher du pain. örneğin Je ne compte pas / aller au cinéma. Faire : yardımcısı olduğu fiilin önüne gelir.a. örneğin J'entends les oiseaux chanter = J'entends chanter les oiseaux. Je couds ma robe moi-même.) B. Yukarıdaki cümle ve buna benzer diğer infinitif cümlelerinin çevirisini şöyle düşünmek gerekir J'entends / que les oiseaux chantent. conjonctive c.191 .) auxiliaire / infinitif causatif . (gizli özne) b. 6. S.) NOT Yukarıda değinilen mastar cümlelerini (être ve avoir) yardımcı fiillelerinden başka (semi-auxiliaire) adını alan fiillerin kullanıldığı cümlecikleri karıştırmamaya dikkat etmek gerekir.

(yakın geçmiş) Yakın geçmişle eş anlamdadır.bir olayın doğruluğundan emin olunmadığını göstermeye yarar. .) Ne FAIRE que DE + infinitif = az önce -mek. yani : il vient de sortir cümlesi ile 1 aynı anlama sahiptir. Örnekler — Les parents ont laissé aller les enfants au cinéma. LAISSER fiili ancak geçişsiz fiillerle. Indicatif présent du verbe ALLER + infinitif = futur proche (yakın gelecek) Il va sortir (Biraz sonra dışarı çıkacak) Les examens vont commencer. (a) şıkkında görülen FAIRE gibi ettirgen (causatif) görevi yüklenir.den başka birşey yapmamak. Örnek Il ne fait que parler : (Konuşmaktan başka birşey yapmıyor. baba çocukları sinemaya gönderdiler.. (Anne. Örnekler Vous me semblez souffrir = vous me paraissez souffrir. c. Örnek Il ne fait que de sortir : (Az önce dışarı çıktı.) — Laissez partir votre fille avec ses amis. dönüşlü fiil (pronominal) olarak kullanılır Je ne veux pas me faire couper les cheveux. (Saçlarımı kestirmek istemiyorum. Eş anlamlı bu iki fiil .) Örnekte görüldüğü gibi. (B) cümlelerinde ise (FAIRE FAIRE) ve (FAIRE COUDRE) ettirgen fiillerdir.) d..) Ne FAIRE que + infinitif = . bu son cümlenin anlamı b. (Bırakın.) . -mak. (Sınavlar yakında başlayacak. kızınız arkadaşlarıyla gitsin. (Izdırabınız var gibi geliyor bana. e benzemek.(A) ve (B) cümlelerdeki cümlelerin anlam farkı : (A) cümlelerindeki (FAIRE) ve (COUDRE) transitif yani geçişlidir. Ayrıca (FAIRE) fiili (SE FAIRE) çift zamirli. Indicatif présent du verbe VENIR + DE -f infinitif = passé récent.) e.192 PARAITRE = SEMBLER = gibi görünmek.

bir işin beklenilen sonucu vermediğini göstermek için kullanılır.) f.Ils paraissent comprendre cela = Us semblent (Bunu anlıyor gibi görünüyorlar. (Az kalsın uçağı kaçırıyordum. (Az kalsın bir taksinin altında kalıyorduk. (Conditionnel konusuna bakınız.) i. personne ne m'écoute. AVOIR BEAU + infinitif Yapılan bir hareketin.) Örnek J'ai beau parler. Örnek Mehmet passe pour être le plus intelligent de la classe.) .) VOULOIR + DIRE = demek olmak. POUVOIR + infinitif Puis-je sortir? Pouvons-nous entrer? k. Örnekler — J'ai failli tomber. comprendre cela.193 . (Dışarı çıkabilir miyim?) (îçeri girebilir miyiz?) PASSER POUR + infinitif = olarak geçinmek. bir olayı gösterir. (Düşeyazdım.) h. (Dinlenmek için evde kalmak istiyorum. onun benimle gelmek istemediği anlamına geliyor. (Çantanızı az kalsın kaybediyordunuz. az kalsın düşüyordum. VOULOIR + infinitif Je veux rester à la maison pour me reposer. bu durumuyla bir eylemi gerçek dışı bir edilgen çatıya oturtur.) — J'ai failli manquer l'avion. FAILLIR = MANQUER (de) Bu iki fiil de olmasına ramak kalmış.) — Vous avez manqué de(1) perdre votre sac. kimse beni dinlemiyor. (Boşuna konuşuyorum.) g. Bu fiil. (Mehmet.) (1) Manquer de : Bu şekilde kullanılan manquer fiili (de) préposition'u olmadan da aynı anlama gelir : Nous avons manqué nous faire écraser par un taxi. (Bu. başka bir deyişle geçmiş zamanda tam olacakken geri kalmış bir işi. sınıfın en zekisi gibi geçiniyor. diye tanınmak. Cela veut dire qu'il ne veut pas venir avec moi.

) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (irr. almış olmalarına karşın türkçede comp. .) LA DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS et LES VERBES FRANÇAIS (Türkçe ile Fransızca fiiller arasındaki fark) 1. saldırmak : Erişmek : Sebep olmak : Kumanda etmek. 2. geniş. dir.. refakat etmek : Yardım etmek : Hücum etmek.) kısaltması konulmuştur.) Dépêche-toi. indirect alan fiiller) Aborder(1) Accompagner Aider Attaquer Atteindre Causer Commander Commencer Complimenter Conseiller Consulter Continuer Croire Craindre Défier Défrayer (1) .) (irr. gruptan olduğunu gösteriyor. ETRE EN TRAIN DE -f. "Etre" fiili. az sonra dışarı çıkacağım.) (1) (\) : Yaklaşmak : Eşlik etmek. (3) rakamları fiillerin düzenli 1.infinitif = ETRE SUR LE POINT DE + infinitif = yapmak üzere olmak. — Je suis sur le point de terminer mes travaux = Je suis en train de terminer mes travaux.. birleşik zamanlarda yüklendiği yardımcı (auxiliaire) görevi dışmda kimi sözcüklerle biraraya gelerek bilinen şimdiki. yakın gelecek zamanlarının gösterdiği anlamı vermeye çalışır. Voici les VERBES TRANSITIFS DIRECTS dont les correspondants prennent en turc des compléments indirects (Fransizcada comp. 3.194 (1) (1) (1) (1) (irr.t. (işlerimi bitirmek üzereyim. (Acele et. siparişte bulunmak : Başlamak : iltifat etmek : Öğüt vermek : Danışmak : Devam etmek : inanmak : Endişe etmek : Meydan okumak : Masrafı ödemek Fiillerin yanında parantez içindeki (1). Düzensizler için parantez içinde (irr. je vais sortir = Je suis sur le point de sortir = Je suis en train de partir. (2).

nüfuzetmek (irr.':• Egemen olmak f' (irr.) : Acımak (1) : Başkanlık etmek (irr. birşeye katlanmak Birşeyin fiyatını belirlemek . Remplacer Rencontrer Renseigner (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : Borçlanılan parayı ödemek Teşekkür etmek Yerine geçmek Rastlamak Bilgi vermek Respecter Servir Souffrir Soupçonner Supplier Surveiller Surmonter Supporter Taxer (1) . sebep olmak (1) : Bakmak Railler Régaler Regretter (1) (1) (1) : Alay etmek : Ziyafet vermek : Esef etmek Rembourser Remercier. Birinin yüzüne gülmek (1) : Vurmak (1) : Ödül vermek (1) : Tırmanmak (1) : Çarpmak (1) : Lâyık olmak (1) : İtiraz etmek (1) : İyilik etmek (1) : Karşı koymak (1) : Girmek.) : Girişimde bulunmak (1) : Sakınmak (1) .) (1) (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : : : : : Saygı göstermek Hizmet etmek Katlanmak (birşeye). (irr.) (irr.Dominer Entreprendre Eviter Flatter Frapper Gratifier Grimper Heurter Mériter Objecter Obliger Opposer Pénétrer Plaindre Présider Pressentir Prier Provoquer Regarder (1) ». acı çekmek Şüphe etmek Yalvarmak Gözetlemek Birşeyin hakkından gelmek Tahammül etmek.) : Önceden sezmek (1) : Rica etmek (1) : Meydan okumak.

. .) 2. d'objet direct (Fransızcada dolaylı tümleç almalarına karşın türkçede düz tümleç alan fiiller) Abuser S'attendre Jouer Jouer Penser Songer S'emparer Réfléchir Satisfaire Changer Servir (1) .) à .....) — Je plains les pauvres.) — Colomba veut venger son père... piyano v. : Ummak (1) à .. (Fakirlere acırım.. (Arkadaşlarına herzaman iyilik eder... (ödevlerime başlıyorum.. (futbol.) (1) de.. : Düşleyerek düşünmek (1) de.. şaka yapmak : Gözetlemek : Birinin intikamını almak Örnekler*'> — Je commence mes devoirs. : Düşünmek (1) à . : Birşeyi değiştirmek (irr. Voici les VERBES TRANSITIFS INDIRECTS dont les correspondants prennent en turc des comp..) (1) à .. : Birşeyi kötüye kullanmak (3) à .) de. konu edinmek.b. zaptetmek (2) à ..) — La jeune fille aide sa mère. : Birşeyi ele geçirmek. Listedeki fiillerin herbiriyle en azından ikişer cümle yazınız.Tenter Toucher Traiter (1) (1) (D Traverser Taquiner Veiller Venger (D (1) (1) (1) : Teşebbüs etmek : Dokunmak : Davranmak. (Gençkız annesine yardım ediyor. : Derin derin düşünmek (irr. : Birini tatmin etmek (1) de. iskambil v. Hammaddeyi işlemek.... : Arasından geçmek : Birine takılmak. (Colomba babasının intikamını almak ister.b.196 (1) de. : Bir görevi yüklenmek En çok kullanılan fiiller bu listeye alınmıştır. : Oynamak.. : Çalmak (müzik âleti : keman.) — Il oblige toujours ses amis...

) — Il s'est arraché à cette situation désagréable. . (Bu hoş olmayan işten kendini sıyırdı.. ...) à (irr. : Birşeyi kullanmak (irr.Se Se Se Se servir souvenir tromper charger (irrjdeii.198 (öğrenciler konferansta hazır bulundular. (Güvenimi kötüye kullanıyorsunuz.) 3.. birisiyle konuşmak Birşeyin arkasından gelmek örnekler — Les étudiants ont assisté à la conférence. : : : : : : : : : Hazır bulunmak Birşeyden kendini sıyırmak Birinin hoşuna gitmek Birinin hoşuna gitmemek Birşeyden kaçıp kurtulmak Vazgeçmek Birinden sonra hayatta kalmak Birisine hitabetmek. (Bu gezintiden vazgeçiyorum. ..)de. fransızcada almış olduğu préposition'dan farklı olanlarını alan fiiller) 3—A.) à (1) à (1) à (irr. (Kara tahtaya yazmak için tebeşir kullanılır. .) à (1) à (1) à ... : Birşeyi üstlenmek örnekler — Vous abusez de ma confiance.) — Nous allons changer de maison.) .....) — On se sert de la craie pour écrire sur le tableau noir.. .) — Je sais jouer du violon. anımsamak (1) de (son chemin) : Yolunu şaşırmak (1) de... Fransızcada : (à préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin başlıcalan şunladır Assister S'arracher Plaire Déplaire Echapper Renoncer Survivre Parler Succéder CD à (1) à (irr.. (Delikanlılar futbol oynuyorlar... (Ev değiştireceğiz.) — Les jeunes gens jouent au football. (Türkçede.. (Keman çalmasını bilirim. .) — Je renonce à cette promenade... : Hatırlamak.. . . . Voici les VERBES INDIRECTS dont les correspondants prennenl en turc des prépositions différentes..

. (irr. Karar vermek . (3) de.) . Birşeye bağlı olmak Emrinde bulundurmak Birşeyin farkında olmak Birine..) Cela dépend de vous. (1) de. (1) de. birşeye yaklaşmak Birine. (1) de..) de.Fransızcada: (DE) préposlilon'u ile kullanıldığı halde ttirkçede değişik şekilde görülen fiillerin başlıcaları Décider Dépendre Disposer S'apercevoir Approcher S'approcher Avoir besoin Avoir envie Avoir pitié Charger Couvrir Envelopper Entourer Etre chargé Jouir Remplir Rire Se moquer Triompher (1) de.. (irr. size bağlı.. (1) de. (Bu. (İhtiyacım olan kitabı satın aldım. birşeye yaklaşmak Birşeyin ihtiyacında olmak Birşeyi yapmakta istekli olmak Acımak Yüklemek. (2) de.198 ..3-B.) de..) de.) La montagne est couverte de neige... (1) de... (irr. (1) de..) Je ne connais pas celle dont les enfants se moquent.) J'ai acheté le livre duquel j'avais besoin.. (irr.. (2) de.... (Dağ karla örtülüdür. (1) de. (irr. yenebilmek.) de. büyük başarı kazanmak Birşeyle geçinmek Meşgul olmak Eğlenmek Tasalanmak Hiddetlenmek Örnekler Il faut que vous vous occupiez immédiatement de cette affaire.) de. Vivre S'occuper • Se jouer Se soucier S'indigner (irr. (1) de. (1) de. (Bu işle derhal meşgul olmanız gerekiyor. (Çocukların alay ettikleri kadını tanımıyorum.. (1) de.) de. (1) de.) de... (irr.. (1) de.. (irr.) de. arabasına almak Birşeyle örtmek Birşeyle sarmak Birşeyle çevirmek Yükümlü olmak Birşeyin zevkini çıkarmak Doldurmak (birşeyle) Birisine gülmek (alay etmek anlamında) Alay etmek Yenmek.

Bir yere girmek. à qn. : Birşeyi birisine yaklaştırmak Approcher qch.) — Les professeurs ont persuadé leurs élèves de bien travailler. : Birşeyi birisinden istemek Demander qch. à qn.) — J'ai emprunté ce livre à mon ami. de qn. Birinin elinden yemek. Menacer qn.P . : Birisini birşeyden esirgemek Epargner qch.) 5. Persuader qn.4. par la main (1) = = = = = Bir yere gitmek. : Birisini birşey konusunda ikna etmek. de qch. à qn. à qn. Voici quelques principaux verbes qui sont employés aveè ' LE COMPLEMENT D'OBJET DIRECT et LE COMPLEMENT D'OBJET INDIRECT à la fois (Hem düz tümleç. Bir kadehten içmek. de qch. Pardonner qch. herşeye çok dikkat etmesini istiyorum. à qn. : Birşeyi birisinden alıp çekmek Arracher qch. Voici quelques verbes qui sont employés avec DES PREPOSITIONS PARTICULIERES (Kendilerine özgü préposition'larla kullanılan bazı fiiller) Partir pour(1) Entrer dans Boire dans un verre Manger dans la main de qn. à qn. (Erkek kardeşimden. (pour) yerini (à) ya verir. (Öğretmenler. : Birisini birşeyle tehdit etmek. Ormana kaçmak. : Birisinden birşey çalmak. Birinin elinden tutmak. : Birşeyi birisinden ödünç almak : Birşeyi birisinden satın almak Acheter qch. : Birisinden birşey almak. hem de dolaylı tümleçle kullanılan bellibaşlı bazı fiiller) : Birşeyi birisinden saklamak Cacher qch. 199 . : Birisinin birşeyini affetmek. à qn. Emprunter qch.P ) üç (P) harfi kulağa hoş gelmediği için " J e pars à Paris" denmesi yeğlenir. Örnekler — Je demande mon frère à faire bien attention à tout. (Partir) pour dan sonra (P) harfiyle başlayan bir sözcük gelirse. (Bu kitabı arkadaşımdan ödünç aldım. à qn. Prendre qch. Fuir dans la forêt Tenir qn. Örneğin " J e pars pour Paris" dendiğinde ( P . Voler qch. öğrencilerini çok çalışmaları konusunda ikna ettiler. à qn.

(Yarın Londra'ya hareket edeceğim.) — "Elle avait l'air d'une princesse. sans prépositions. Apercevoir Compter Courir (gitmek) (futur proche) (birşeyi boşuna yapmak) (farketmek..örnekler — Le professeur est entré dans la salle de classe à 9 heures. (de) préposition'u ile. bir prenses havasına bürünürdü. je partirai pour Londres. uzaktan görmek) (ummak) (koşmak) Croire Déclarer Descendre Désirer Devoir Ecouter Entendre Envoyer Espérer Etre censé (inanmak.200 Les verbes. (öğretmen saat 9 da sınıfa girdi. Préposition'suz. . yani : özne + çekimli fiil -f de + infinitif olmak üzere. yani : özne + çekimli fiil + infinitif 2. (à) préposition'u ile. söylemek) (inmek) (arzu etmek) (mecbur olmak) (dinlemek) (işitmek) (göndermek) (ümit etmek) (sayılmak) .) — Demain. 1.) LES VERBES SUIVIS DE L'INFINITIF (Kendilerinden sonra mastar gelen fiiller) Bu duruma 3 şekilde rastlamak mümkündür 1. suivis directement de l'infinitif (Préposition'suz doğrudan doğruya mastar alan fiiller) Accourir Aimer (koşarak gelmek) (sevmek) Aller Avoir beau.. yani : özne + çekimli fiil -f à + infinitif 3." Victor HUGO (Souvenir) (Elinden tuttuğum zaman. Quand je la tenais par la main. sanmak) (beyan etmek.

.) (Il faut: gereklidir.. tercih etmek) (iddia etmek) (tekrar tanımak) (bakmak) (dönmek) Savoir (bilmek.201 .) Venir (gelmek) (passé récent) Voir (görmek) Vouloir (istemek) Örnekler Tous les étudiants croient pouvoir connaître la réussite. (Onların bize doğru geldiklerini görüyoruz. (J'ai fait écrire: yazdırdım.) On voit les bateaux passer = On voit passer les bateaux. (Bütün öğrenciler başarı elde edebileceklerini zannederler. (Amerika'ya bir yolculuk yapsam ne iyi olur. gibi gelmek.) Ils prétendent avoir de bonnes notes.) J'aimerais faire un voyage en Amérique. muktedir olmak) Sembler (. .). (îyi not alacaklarını iddia ediyorlar.. (Gemilerin geçtiği görülüyor.) (Laissez venir les enfants: bırakın çocuklar gelsinler) (çıkmak.) Nous les voyons venir vers nous.. -ebilmek) (yeğlemek.Faillir Faire Falloir Laisser Monter Oser Paraître Penser Pouvoir Préférer Prétendre Reconnaître Regarder Revenir (Il a failli mourir: Az kalsuj ölüyordu. çıkarmak) (cüret etmek) (.. gibi görünmek) (düşünmek.) .gibi görünmek) Sentir (hissetmek) Valouir mieux (Il vaut mieux aller: gitmek daha iyidir.. niyeti olmak) (muktedir olmak.gibi gelmek.

. Se plaire à.. umutsuz olduğunu bildirmek. à. à. à... S'obstiner à.. à.... Se mettre à.. Alışmak Eğlenmek Uygun düşmek.. à. Persister à. Inviter à.. S'habituer à....... à. à.. mahkûm etmek......... à. Se consacrer Consentir Consister Continuer Se décider Etre décidé. à... Perdre (son temps) à....... S'engager à. à.. à. e Destiner Hésiter Se déterminer Se disposer . à..... à.. à. Exciter à.... à..Les verbes employés avec la préposition (à) devant l'infinitif (Mastardan önce (à) préposition'u ile kullanılan fiiller) Aider S'accoutumer S'amuser S'appliquer Apprendre Arriver S'attendre Avoir Avoir de la peine Se borner Chercher Commencer Condamner à. Kendini vakfetmek Razı olmak İbaret olmak Devam etmek Karar vermek Kararlı olmak Tahsis etmek Tereddüt etmek Karar vermek Hazır olmak Söz vermek Birşey yapmaya tahrik etmek Birşey yapmaya çağırmak Başlamak. Obliger à. à. à.. à. à..... à.202 : : : : : : : : : : : : : Birşeyi yapmaya yardım etmek. özenle çalışmak Öğrenmek Başarmak Ummak Mecbur olmak Birşeyi yapmakta zahmet çekmek Yetinmek Gayret etmek Birşeyi yapmaya başlamak Yasaklamak.. koyulmak Alışmak Birisini birşey yapmaya mecbur etmek İnat etmek Sebat etmek Birşey yaparak vaktini kaybetmek Hoşlanmak .. à. à..

à. Les verbes employés avec la préposition (DE) devant l'infinitif.) 3.Nous nous sommes engagés à allef tôt. e Travailler Veiller à. de. à. Birşey yapmayı kabul etmek Birşeyi yapmaktan çekinmek Birisini birşey yapmaktan dolayı suçlamak Bitirmek Farkında olmak İhtiyacında olmak Arzusunda olmak Niyetinde. de. (Arkadaşım gelmekte gecikmeyecek. à. de. göz kulak olmak Örnekler — J'hésite à faire cela. meramında olmak Korkmak . à. (Mastardan önce "DE" préposition'u ile kullanılan fiiller) Accepter S'abstenir Accuser qn. de. (İngilizce öğrenmeye karar verdim. (Erken gitmeye söz verdik. Achever S'apercevoir Avoir besoin Avoir envie Avoir l'intention Avoir peur de.) — Je n'arrive pas à dormir.) — J'ai invité mes amis à dîner avec moi. de. (Bunu yapmakta tereddüt ediyorum. (Bir türlü uyuyamıyorum. à.) —.) — Je me suis décidé à apprendre l'anglais.Prendre plaisir Se préparer Renoncer Servir Tarder Tenir Être tenu. de. à. à. de. (Arkadaşlarımı benimle akşam yemeği yemeğe dâvet ettim. : : : : : : : : Zevk almak: Hazırlanmak Vazgeçmek Yaramak Gecikmek Önem vermek . à. de. Mecbur olmak Gayret etmek : Nezaret etmek.) — Mon ami ne tardera pas à venir.

.. : Yetinmek Se contenter d e ... Uygun olarak yargıya varmak Manquer de..) de.. Karışmak. gayret etmek. Gayret etmek Essayer de.. se de... de... Tehdit etmek Se mêler de.: Öğütlemek.) de... Kutlamak Finir de...) Söylemek de.... : Bulmak S'aviser de. : Ayıplamak Blâmer d e . : Yükümlemek Charger d e . Dispenser Muaf tutmak Ecrire (à qn.... korkmak Craindre Décider de. Yazmak S'efforcer de. : Birisinden birşey yapmasını istemek de.: Uygun olmak Convenir de.. Sakmmak Se hâter de.. Canı sıkılmak Eviter deKaçınmak S'excuser de. acele S'empresser etmek de.. Dire (à qn.de..: Bırakmak Cesser de...... Az kalsm Menacer de...... Entreprendre Teşebbüs etmek de.: Özen göstermek. : Acele etmek Se dépêcher d e . : Yasaklamak Défendre Demander (à qn.. Memnun olmak Etre heureux.. .: Üzerine almak Se charger d e . : Karar vermek de. önermek Conseiller de...... Birşey yapmayı bitirmek Se garder de.. : Endişe etmek. katılmak yordu . denemek S'étonner deŞaşırmak S'ennuyer de....... e de.. özür dilemek Etre content. Mutlu olmak Féliciter qn. Acele etmek Juger (bon) de.. Gayret etmek...

Rêver Promettre (à qn. de. Persuader deSe plaindre de. de. .205 . Prendre soin de. dede.... önermek : Tavsiye etmek. Mériter de. Se presser dePrier (qn....) de.) de. Négliger de. (Başarıya ulaşmak için çalışmak yeter.. Offrir Pardonner (à. öğütlemek : Reddetmek : Esef etmek. . Être obligé.. de. sunmak : Birisinin birşey yapmasını affetmek : Birisine birşey yapması için izin verme : ikna etmek : Şikâyet etmek : Sakınmak : Özen göstermek : Acele etmek : Birisine birşey yapmasını rica etmek : Düşlemek : Söz vermek : Teklif etmek.. . de. de.) ..) de... qn.) de. denemek : Il vient de sortir (Az önce dışarı çıktı] (passe récent) Örnekler — Je rêve d'avoir une villa au bord de la mer. Obliger (qn.) Se repentir Risquer Se souvenir Suffire(1) Tâcher Tenter Venir de.) Proposer Recommander Refuser Regretter Remercier (qn.... Permettre (à qn. üzülmek : Teşekkür etmek : Pişman olmak : Tehlikeyi göze almak : Anımsamak : Yeterli olmak : Çaba göstermek : Ele almak.) (1) Daha çok 3.) — J'essaie d'apprendre l'allemand.de. tekil şahısta kullanılır : (Ça) Cela suffit (yeter) Il suffit de travailler pour connaître la réussite...... dedede. (Almanca öğrenmeye çalışıyorum. de.... de. (Deniz kenarında bir eve sahip olmayı düşlüyorum... : Lâyık olmak r îhmal etmek : Birisini birşey yapmaya mecbur etmek : Mecbur olmak : Takdim etmek... de. Prendre garde de... e de. .

Notre professeur n'est pas encore venu.) — Cessez dé bavarder (Gevezelik etmeyi kesin. Bazı sözcüklerle yanyana geldiğinde çeşitli anlamlara sahip olarak.futur relatif'i) gösterir ' Nous sommes allés voir notre cousin qui devait partir pour l'Amerique. -malı diye çevrilir yani zorunluluk gösterir.) — Il s'empresse de me répondre. (Çocuklarıma sigara içmemelerini öğütlüyorum. (çalışma^ lıdırlar. (Hocamız henüz gelmedi. (locution verbale) oluşturarak. Les étudiants doivent étudier pour connaître la réussite. -meli. başarıya ulaşmak için çalışmak zorundalar). "de ne pas pouvoir suivre régulièrement les cours. . c. (Amerika'ya gidecek olan kuzenimizi ziyaret ettik.206 Yardımcı fiil olarak.— Nous nous plaignons. Bir ihtimal gösterir ve bu anlamda kullanıldığında semi-auxiliaire yarı yardımcı fiil) durumundadır. Borçlu olmak anlamına gelir Je dois de l'argent à l'un de mes amis.) LE SENS DU VERBE DEVOIR (DEVOIR (irr. (Bana cevap vermekte acele ediyor.) — Je conseille à mes enfants dè ne pas fumer. (Arkadaşlarımdan birine borcum var.) 2. Yardımcı fiil olarak ikinci bir kullanılışı vardır ki bu durumda geçmiş zamana bağlı olarak gelecek zamanı (futur dans le passé yani . futur dans le passé. : (Dersleri düzenli bir şekilde izleyemediğimizden şikâyet ediyoruz. Mülkiyet göstermek için. il a dû manquer le bus (veya il doit avoir manqué le bus).) FİİLİNİN ANLAMLARI) 1.) 3. . (Öğrenciler. b.) 4. otobüsü kaçırmış olması ihtimali var.) AVOIR FİİLİNİN KULLANIMI a.

d.

Sahip olunan şeyle bir sıfat arasındaki ilgiyi göstermek için ku
lanılır ki daha çok insan vücudundan bahsedilirken bu şekil dikki
ti çeker.

e.

Birinin yaşı sözkonusu olduğunda soru ve yanıtta,

f.

Birine, onun duygulan, sağlığı ya da olaylar hakkında soru soru
duğunda,

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle impersonnel (y avoir) kullî
nılır,

h.

(avoir + à) zorunluluk göstermek için,

i.

(il y a) anlamında ama özel bir yönünü gösteren, eş anlamda başk
fiillerin yerine geçebilir.

a.

Birleşik zamanları oluştururken geçişli (transitif) fiillerde yardımc
fiil olarak "avoir" çeşitli zamanlan alınır ki bunlar ileriki derslerd
ayrıntılı olarak görülecektir. Bu nedenle birkaç örnekle şimdili
yetinilecektir.
J'ai fermé la fenêtre,
auxiliaire

(Pencereyi kapattım.)

Ils avaient dit la vérité,
(Gerçeği söylemişlerdi.)
auxiliaire
b.

J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

un bon professeur.
une grande maison.
une écharpe verte.
une visite à faire.

(İyi bir hocam var.)
(Büyük bir evim var.)
(Yeşil bir eşarbım var.)
(Yapacağım bir ziyaret var.)

c.

Avoir besoin de ...

: J'ai besoin d'un livre.
(Bir kitaba ihtiyacım var.)

Avoir chaud...

: J'ai chaud.
(Sıcaklıyorum.)

Avoir envie de...

: J'ai envive de manger quelque chose.
(Canım birşeyler yemek istiyor.)

Avoir froid...

: J'ai froid.
(Üşüyorum.)

Avoir faim...

: J'ai faim.
(Karnım aç)

Avoir honte de...

: J'ai honte de vous.
(Sizden ulanıyorum.)
m

Avoir le droit de...

J'ai le droit de dire cela.
(Bunu söylemeye hakkım var.)

Avoir l'intention de.

J'ai l'intention d'aller en Italie.
(İtalya'ya gitmeyi düşünüyorum.)

Avoir pitié de...

J'ai pitié de lui.
(Ona acıyorum.)

Avoir peur de...

J'ai peur de mes parents.
(Annemden, babamdan korkarım.)

Avoir raison

J'ai raison.
(Haklıyım.)

Avoir soif...

J'ai soif.
(Susadım, susuzluk hissediyorum.)

Avoir tort...

J'ai tort.
(Haksızım.)

Avoir mal à...

J'ai mal à la tête.
(Başım ağrıyor.)

Elle a les mains mouiIées.(Elleri ıslaktır.)
J'ai les yeux verts.
(Gözlerim yeşildir.)
Il a la jambe cassée.
(Bacağı kırıktır.)
Tu as les bras forts.
(Kolların kuvvetlidir.)
Bu şekildeki kullanımda mülkiyet fikrini "avoir" verdiği için mülkiyet sıfatı kullanılmaz, "article défini" kullanılır.
Elle a les mains mouillées
J'ai les yeux verts

= Ses mains sont mouillées.
= Mes yeux sont verts.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "être" fiili ile (s.v. Attribut)
şeklinde yapılan cümlede özne olan sözcük başında tanımlık yerine mülkiyet sıfatı kullanılır.
Avoir douze ans.
Quel âge avez-vous?(1)
J'ai 12 ans.
(1)

,208

(Oniki yaşında olmak.)
(Kaç yaşmdasmız?)
(Oniki yaşındayım.)

İngilizce bilenler genellikle bu deyimde ingilizcenin etkisinde kalarak yanılgıya
düşerler, çünkü ingilizcede :
How old are you? — I am 12 years old. Denildiğinde (to be) kullanıldığı halde
ingilizcedeki (to be) fiilinin fransızcadaki eş anlamlısı (être) yerine, to have'in
eş anlamlısı (AVOIR) kullanılır.

f.

Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il y a de neuf.

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle (y avoir) impersonnel fiil:
kullanıldığı gibi kendilerine özgü fiillerle de aynı anlam verilebilir.
Il y a du soleil.
Il ya a du vent.

(Ne var?)
(Neyin var?)
(Nesi var?)
(Ne var, ne yok?)

(Hava güneşli)
(Hava rüzgarlı)

= Il fait du soleil.
= Il fait du vent.

Impersonnel (Kişisiz fiil)'lerïe özel durumlar

.
h.

Pleuvoir
Il pleut = La pluie tombe.
Neiger
Il neige = La neige tombe.

(Yağmur yağmak)
(Yağmur yağıyor.)
(Kar yağmak)
(Kar yağıyor)

,, . ,
,„
J ai a payer
un cheque.
J
^

(Ödenecek bir çekim var.)
.
,.
v
(Bir çek ödemem gerekiyor.)

(avoir à... = devoir, être obligé de...) olduğuna göre yukarıdaki
cümleyi aynı anlamda kalmak koşuluyla şu şekillerde söyleyebiliriz :
i.

II
Il
Il
Il

reste
manque
faut
existe

=
=
=
=

Il
Il
Il
Il

y
y
y
y

a encore
a en moins
a nécessité
a

(daha var.)
(eksik var.)
(ihtiyaç var, gerek var.)
(vardır, mevcuttur.)

Il passe un bus toutes les heures à Bahçelievler.
(Her saat Bahçelievler'de bir otobüs seferi var)
LE SENS DU VERBE FAIRE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je fais mon devoir.
(Ödevimi yapıyorum.)
Vous faites(1> du feu dans la maison. (Evde ateş yakıyorsunuz.)
Les maçons font des murs.
(Duvarcılar duvar örüyorlar.)
Il fait beau, aujourd'hui.
(Bugün hava güzel.)
En été, il fait jour tôt.
(Yazın, gün erken olur.)
J'ai fait lire cette revue.
(Bu dergiyi okuttum.)

(1)

Fransızcadaki fiillerin haber kipinin şimdiki zaman 2. çoğul şahıs ekleri (-ez)
olduğu halde être, dire ve faire fiillerininki (-tes) harfleriyle biter :
être ; vous êtes
dire ; vous dites
faire ; vous faites.

,209

LES VERBES IMPERSONNELS
Fiillerin büyük bir çoğunluğu, belirlenmiş kişilikli bir özneye sahiptir
ki bu fiiller her zaman ve her şahısta çekimi yapılan fiillerdir. Bunların
yani (verbes personnels) lerin dışında bazı fiillerin iyice belirlenmiş bir
öznesi olmayıp belirlenmemiş nötr bir zamir öznesi bulunan ve sadece
3. tekil şahsında kullanılabilen fiiller vardır, işte bunlar (IMPERSONNEL) fiillerdir. Nötr zamir de başında bulunduğu fiilin gerçek öznesi
(sujet réel) değil, görünüşte öznesi (sujet apparent) dir.
IMPERSONNEL FİİLLER şu durumlarda karşımıza çıkar
a.

Atmosfer olaylarını gösteren fiillerde
Neiger : il neige, il neigeait, il neigera, il a neigé.

b.

FAIRE fiilini izleyen bir isim ya da sıfattan oluşan birleşik bir deyim (locution composée) de
Il fait jour
Il fait chaud

c.

(Gün ağarıyor.)
(Hava sıcak.)

Impersonnel deyimlerde (locution impersonnelle)
Il faut aller.
Il y a des fleurs.
Il s'agit de la patrie.

(Gitmek gerekir.)
(Çiçekler var.)
(Vatan sözkonusudur.)

Bu cümlelerde yukarıda belirtildiği gibi
Il : (sujet apparent)dır :

Quelle heure est-il?
Quel temps fait-il?
Plaît-il?

(Saat kaç?)
(Hava nasıl?)
(Efendim?)

"Il faut aller" cümlesini ele alacak olursak; özneyi bulmak için "kim?"
"ne?" sorularım sorduğumuzda, ancak "Ne lâzımdır?" sorusuna "gitmek" yanıtını alabiliyoruz. Şu halde :
"Falloir" impersonnel fiilinin gerçek öznesi (sujet réel) i "aller" mastarıdır.
Impersonnel fiillerin gerçek öznesi
a. bir isim

: Il me faut UN LIVRE.

b.

bir mastar : Il faut ETUDIER.

c.

tamamlayıcı bir yan cümlecik: Il faut que j'étudie; olabilir.

210

EXERCICES
Soulignez en rouge les verbes personnels, en bleu les verbes
impersonnels
La pluie tombe sans arrêt.
Il pleut à torrents.
Il pleure toutes les larmes de son corps.
La neige recouvre la région.
Il neigeait toujours.
Il fallait voir son adresse!
Il gèle à pierre fendre.
Le gel a provoqué des accidents.
Il fait beau depuis deux jours.Il fait bien son devoir.
Il y avait une foule énorme.
La foule s'écoule lentement.
Les obus pleuvaient.
Il s'agit de faire vite.
La brume recouvre les champs.
Il bruinait quand je suis sortie.

— Le vent est tombé, il va pleuvoir.
Il vente trop dans le région, je pars.
Les grêlons tombent gros comme des billes.
Il a gelé, les récoltes sont compromises.
Paul arrive demain.
Il vous appartient de prendre une décision.

— "Lorsque l'enfant paraît..." ainsi commence un
Hugo.
— Il lui arrive des ennuis.
— Ce détail importe peu à votre démonstration.
— Cette terre m'appartient.

poème de Victor

— Il paraît qu'il va déménager.
— Cette robe convient parfaitement pour la saison.
— Il importe que vous veniez.
— Il convient que nous allions l'attendre à la gare.
Sujet de rédaction: LA PLUIE
(En utilisant des verbes impersonnels, écrivez une rédaction)
,21

LES VERBES DEFECTIFS (Eksik fiiller)
Bazı zaman ve bazı şahıslan olmayan fiillere (verbes défectifs) denir ki
bu fiillerin günümüzde pek kullanılmadığı söylenebilir : Faillir, gésir,
braire, paître, seoir.
VI.

LE PARTICIPE (Ortaç) (Fiilimsi)

A. LE PARTICIPE PRESENT
B. LE PARTICIPE PASSE

:
:

(îsim-fiil)
(Sıfat-fiil)

Fiilin sıfata en yakın şekli olan ve fiille sıfatın arasında bir yerde bulunduğu varsayılan ortaçlar yukarıda belirtildiği gibi :
A. participe présent,
B. participe passé
olmak üzere iki bölümde incelenir ki bunlar türkçeye, değişik şekillerde çevrilebilir ve çeşitli görevlerde yardımcı cümleler kurmaya yararlar
Participe présent; genellikle etken anlam taşıdığından (etken ortaç) adını da alabilir. Türkçeye, fiilin; -en, -an- (gel-en, yap-an); -ecek, -acak
(gel-ecek, yap-acak); -er, -ur (gör-ür, gel-ir) şekliyle çevrilir.
Herhangi bir fiilin participe présent'mi elde etmek için genellikle, o fiilin indicatif présent'mm 1. çoğul şahsı alınıp, sondaki (-ONS) kaldırıldıktan sonra geriye kalan kısma (-ANT) takısı eklenir
Örnekler
VENIR
FINIR
LIRE
ECRIRE

nous venons
nous finissons
nous lisons
nous écrivons

venANT
finissANT
lisANT
écrivANT

(gelen)
(bitiren)
(okuyan)
(yazan)

İstisnalar: être: étant, avoir: ayant, savoir: sachant
LA VALEUR DU PARTICIPE PRESENT
(Participe présent'mn değeri)
1.

Participe présent, yan cümlecikte kullanıldığında şu anlamlara sahiptir
a.

La manière (Tarz)
— VOYANT que j'avais tort, je me suis tu.
(Haksız olduğumu görerek, sustum.)

,212

— CROYANT que le spectacle était fini, les spectateurs se sont
levés.
(Seyirciler, temsilin bittiğini sanarak, kalktılar)
b.

La cause (Sebep)
— ETANT malade, je ne suis pas allé à l'école.
(Hasta olduğum için, okula gitmedim.)
— N'AYANT PAS d'argent, je n'ai pas pu acheter cette voiture.
(Param olmadığı için, bu arabayı alamadım.)

c.

Le temps (Zaman)
— "S'ETANT approché, il vit deux nids posés côte à côte".
(Yaklaşınca, yanyana konmuş iki yuva gördü.)
— LAMENNAIS —

d.

L'opposition (Zıtlık)
— NE TRAVAILLANT PAS du tout, il a eu de bonnes notes
à l'examen mensuel.
(Hiç çalışmamasına karşın, aylık sınavda iyi not aldı.)

2.

Participe présent, bazen bir niteleme sıfatı (adjectif qualificatif)
gibi de kullanılabilir. Bu durumdaki participe présent'a (adjectif
verbal) denir; böyle olunca ait olduğu isme sayı ve cins bakımından
uyar
Un travail FATIGANT
Des cris PERÇANTS

3.

(Yorucu bir iş )
(Yırtıcı çığlıklar)

Temel cümleciğin fiilinin oluşu ile yardımcı cümleciğin fiilinki
aynı anda cereyan ediyor ve her ikisinin de açık ya da gizli özneleri aynı ise bu durumda participe présent'mn başına (EN) préposition'u getirilir ki buna (GERONDIF) adı verilir
en finissant, en disant, en lisant

Örnekler
— Je suis tombé EN MARCHANT. (Yürürken düştüm.)
Tomber (düşmek) ve Marcher (yürümek) eylemleri aynı anda oluyor.
"Tomber" ve "marcher" fiillerinin öznesi: BEN.
— EN le VOYANT triste, je suis triste aussi.
(Onun üzgün olduğunu görerek, ben de üzgünüm.)
— TOUT EN CHANTANT, elle fait le ménage.
(Hem şarkı söylüyor, hem evişi yapıyor.)
,213

NOT 1
Kimi zaman gérondif'in başına "TOUT" adverbe'i getirilebilir ki bu
şekilde: (hem
hem) diye türkçeye çevirmek daha iyi olur, yani
şöyle düşünülebilir
— Elle chante et en même temps elle fait le ménage.
Başka örnek
— Je prends mon petit déjeuner et en même temps je jette un coup
d'oeil sur le journal. TOUT EN PRENANT mon petit déjeuner, je
— jette un coup d'oeil sur le journal.
(Hem kahvaltımı yapıyor, hem de gazeteye bir göz atıyorum.)
NOT 2
EN + PARTICIPE PRESENT = GERONDIF
Bu şekilde elde edilen gérondif (être en train de ... = être sur le point
de
) anlamına da gelebilir ve gérondif'in ait olduğu sözcüğe uymadığını herzaman değişmez olduğunu unutmamak gerekir
a.
b.

Je vois un enfant PLEURANT dans la rue.
Je vois des enfants PLEURANT dans la rue.

(a) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleure = qui est en train de pleurer.
(b) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleurent = qui sont en train de pleurer.
NOT 3
Birçok fiilin participe présent'i ile adjectif verbal'i aynı olduğu halde
bazı fiillerin bu iki şekli farklıdır
Verbe à
Participe
Adjectif
infinitif
présent
verbal
Convaincre
Extravaguer
Fabriquer
Fatiguer
Intriguer
Suffoquer
Adhérer
Converger
Différer
Diverger
214

Convainquant
Extravaguant
Fabriquant
Fatiguant
Intriguant
Suffoquant
Adhérant
Convergeant
Différant
Divergeant

Convaincant
Extravagant
Fabricant
Fatigant
Intrigant
Suffocant
Adhérent
Convergent
Différent
Divergent

) Vous serez invités par vos amis.) (Oturmakta olan hanımlar. Participe passé. ait olduğu isme tıpkı bir niteleme sıfatı gibi sayı ve cins bakımından uyar Les soldats blessés.) (Solmuş çiçekler. hem de niteleme sıfatı olarak kullanılır 1. Les dames assises. "AVOIR" ya da "ETRE" yardımcı fiilleriyle çekilmiş bütün fiillerin birleşik zamanlarında yer alır J'ai travaillé. o fiilin edilgen (voix passive) halini elde etmekte yer alır Les devoirs sont corrigés par le professeur. Les fleurs fanées. (Ödevler.) 2.) (Dışarı çıktı.) 3. öğretmen tarafından düzeltiliyor. Nous avons écrit.fül) "Participe passé" de isim-fiil gibi hem fiilin bir şekli.) 3. kafayı yoran bir iştir.) (Yırtılmış kitap) . Le livre déchiré.) (Yazdık) 2. (Yaralı askerler. (Bu. (Çalıştım. (Arkadaşlarınız tarafından dâvet edileceksiniz. Yardımcı fiil olan "ETRE" den sonra geçişli (verbe transitif) bir fiilin participe passé'sini getirmekle. Voilà d'EXCELLENTS morceaux de musique. C'est tin travail FATIGUANT le cerveau. C'est une femme INTRIGANTE.215 . (Bu.Exceller Expédier Négliger Précéder Violer Excellant Expédiant Négligeant Précédant Violant Excellent Expédient Négligent Précédent Violent EXEMPLES 1.) LE PARTICIPE PASSE (Sıfat . (İşte şahane müzik parçaları. Fiilin bir şekli olarak. Il est sorti. niteleme sıfatı olarak kullanıldığında (participe adjectif) adını alır. entrikacı bir kadındır.

temel cümleciğin öznesinden ayrı bir öznesi olduğunda participe passé yan cümleciğin gerçek fiili görevini yüklenir ve aynı iş için kullanılan participe présent'mn verdiği anlamları verir — "Le chat PARTI. en remplaçant les propositions subordonnées conjonctives par un GERONDIF Exemple : Ja viendrai te voir quand je partirai. Le concert fini. Le signal donné. Ecrivez les phrases suivantes. 2. La leçon finie. nous avons ren- II. du Louvre. Nos invités partis.) EXERCICES I. 4. je travaille (Geceleyin. 3. Quand nous nous sommes quittés. Lorsque nous visitons le musée contré des amis de Maraş. 1. nous nous sommes promis de nous revoir. les souris dansent" Proverbe. 2.) Le chat PARTI = quand le chat part — La nuit VENUE. Le repas terminé. Participe passé'nin. Je viendrai te voir en partant. Pour faire des phrases complètes et logiques. 5.4.216 . 3. Bu cümlede görüldüğü gibi bazen bir participe yan cümlesi yerine tek bir isim kullanarak zaman gösterme durumunu ifade edebiliriz La nuit. nous sommes rentrés. 5. je travaille La nuit VENUE = quand la nuit vient = la nuit. fareler cirit atar. (Kedi gidince. Ne garde pas une main dans ta poche quand tu salues quelqu'un. çalışırım. Tiens-toi droit pendant que tu marches. Ne lisez pas pendant que vous mangez. 4. 1. ajoutez à ces propositions subordonnées participes des propositions principales Exemple: La nuit tombée. .

La tempête (FAIRE) ( ) rage a empêche et le canot d'arriver jusqu'au navire en détresse. La guerre (DETRUIRE) ( ) tout a presque rasé cette ville. müzik dinleme alışkanlığım vardır. 1802 de Besançon'da doğmuş olan Victor HUGO. Le marché (FAIRE) ( ). resim sergisini ziyarete tek başına gitti. sub. Erkek kardeşim. "La tortue (ENLEVER) ( )." — La Fontaine (FABLES) — Traduisez en français* 1. on l'a acheté. örgü örer. Bizimle buluşmak istemediği için. Çalışarak amaca ulaşılır. 6. Çalışırken. Gezinirken. Annem televizyon izlerken. Les cours (FINIR) ( ). Le temps resté (prop.) (dışarı çıkamadım. autrefois si belle. bir bankada cari hesaplar servisinde çalışıyor. 15. 10. Arkadaşım para çantasını kaybettiğinden onu her yerde arıyor. (1) Yöntemimize göre. (Sayfa 218) . m'a empêché de sortir. Irmağın kenarında gezinirken çiçek topladık. Ailesi tarafmdan terkedilen bu çocuk aile ocağının mutluluğunu tanımıyor.) 1. şarkı söylüyorsunuz. 5. Complétez les phrases suivantes par des participesferapportant aux noms sujets. 4. insan dinlenir. kızkardeşim yürüyemiyor. Ayağı burkulduğu için. Okurken. 12. 2. 11. (İnsan çalışarak amacına ulaşır. Koşarken düştü. Yazılı sınava girecek öğrenciler hocalarını bekliyorlar. 13. bundan sonraki sayfaya bakmadan kendi kendinize çevirmeye çalıştıktan sonra doğruları ile kontrol ediniz. 7. 8. 9. 2. 1885 de Paris'te öldü. en écrivant chaque fois entre parenthèses la fonction du participe Modèle Le temps (RESTER) ( ) pluvieux. Servetini çalışarak elde etti. 3. (Hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkmamı engelledi. 14. 5.217 .) 3. de cause) pluvieux m'a empêché de sortir. tous les étudiants sont rentrés chez eux. on s'étonne partout de voir aller en cette guise. 4.III.

ma mère tricote. il est allé seul visiter l'exposition de peinture. Né à Besançon en 1802. 10. 6. 9. douceur du foyer. Vous chantez. yardımcı fiil (auxiliaire) olan "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birinin yardımıyla yapılır. 2. En lisant. j'ai l'habitude d'écouter de la musique. 13. 5. Se foulant le pied. il est tombé. 14. Bir fiilin birleşik zamanlarını yapmak için ön bilgi olarak şu önemli noktaları unutmamak gerekir 1. en nous promenant au bord de la rivière. Il a acquis sa fortune en travaillant. yani hangi birleşik zaman yapılacaksa. En regardant la télévision. Victor HUGO est mort en 1885. 15. Ne voulant pas se joindre à nous. 12. 8. on atteint son but. LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) Genel bilgi : Bir fiilin birleşik zamanları. 11. En travaillant. sayfadaki çevirilerin doğrusu 1. Nous avons cueilli des fleurs. en vous promenant. 2.217. ma soeur ne peut pas marcher. ona göre yardımcı fiil çekilir ve yanına asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) si eklenir. 3. 4. Les étudiants se présentant à l'examen écrit attendent leurs professeurs. on se repose. Abandonnée par ses parents. En travaillant. 4. Yardımcı fiil "être" mi yoksa "avoir" mı? Dönüşlü fiil (verbe pronominal) nedir? Geçişli fiil (verbe transitif) nedir? Geçişsiz fiil (verbe in transitif) nedir? Bir fiilin sıfat-fiil (participe passé)'si nedir? Şu halde bu noktaları ve özelliklerini iyi öğrenmek gerekecek : 218 . 3. 7. Mon frère travaille dans le service de comptes courants dans irne banque. Mon ami ayant perdu son portefeuille. 5. cette enfant n'a pas connu la. le cherche partout. En courant.

Niteleme sıfatı öznenin "attribut"südür. "ETRE" ve "AVOIR" fiilleri daha önce de görüldüğü gibi. ETRE + isim (nom) — Je suis professeur0* — Elle est ma mère. okulumdan 2 kilometre uzaklıktadır. ESAS FİİL OLARAK KULLANIMI 1. Esas fiil olarak kullanıldığında "ETRE" (olmak. Esas fiil b. benim annemdir. a. (Bu kitap benimdir. a. "AVOIR" (sahip olmak.) (O. — Ma maison est à deux kilomètres de mon école. tu es médecin.) bozuk çekimli (irrégulier)) fiillerdir. ETRE + niteleme sıfatı (adjectif qualificatif) — Il est riche(2).) (O zengindir. LE VERBE AUXILIAIRE (Yardımcı fiil) "AVOIR" ve "ETRE" fiillerinin iki çeşit kullanılışları vardır : a. (Sınıftayız.) 4.1. — Il a plusieurs livres. — Elle est intelligente. (Evim. bana aittir. Sayı ve cins bakımından özneye uyar 21Î . (Ben öğretmenim.) — Il est en France. 2.) Meslek gösteren isimlerin önünde tanımlık (article) kullanılmaz : Je suis avocat Il est ingénieur.) (O zekidir.) — Ce livre est à moi. Yardımcı fiil a. gibi. "ETRE" veya "AVOIR". başka bir fiilin birleşik zamanlarmı yapmaya yaradığında.) (Birçok kitabı var. b. 3. CÜMLECİK İÇİNDE (Bir arabam var.) "AVOIR" FİİLİNİN AVOIR + isim (nom) — J'ai une voiture. (kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. mâlik olmak) anlamındadır. Fransa'dadır. o zaman yardımcı fiil (verbe auxiliaire) görevini yüklenip asıl anlamlarını kısmen veya tamamen kaybederler.) ETRE + edat (préposition) + isim (nom) — Nous sommes dans la classe. ait olmak. (1) (2) ETRE + à (préposition) = Uzaklıkta bulunmak. -imek). ESAS FİİL OLARAK "ETRE" fiilinin cümlecik içinde kullanımı 1. (O.

»'acheminer. = yaslanmak.... »'adonner. se) dönüşlü zamirleri tümleç olarak kabul edilmez ve dolayısiyle de "participe passé" accord (uyum) u herzaman özne ile yapılabilir.. lerzaman pronominal olup tek zamirle çekimi istesi »'absenter. LE VERBE ESSENTIELLEMENT PRONOMINAL (Herzaman "pronominal" olan fiil) Bu tür fiiller herzaman aynı şahıstan çift zamirle kullanılırlar. . Elle s'est évanouie. 5'acharner à (sur). bir şeyin üzerine düşmek. hiçbir zaman "transitif (geçişli)" halleri yoktur. AVOIR + à + mastar (infinitif) mak. — J'ai à lui parler. — Il a à terminer ses devoirs..) (Ödevlerini bitirmek zorundadır.) LES VERBES PRONOMINAUX (Dönüşlü fuller) Aynı şahıstan çift zamirle çekimleri yapılan ve mastarları (SE) veya (S') dönüşlü zamirleri ile başlayan fiillere "Les verbes pronominaux" adı verilir. 2. yola koyulmak. l'agenouiller. te. iki çeşit "pronominal" fiil vardır A.) (Bayıldı. (Kaçtılar. = = = = = çömelmek.20 yapılamayan fiillerin = uzak kalmak = kendini yoksun etmek. diz çökmek. se. dirsek dayamak.. bunun "direct" ya da "indirect" olduğunu düşünmemek yerinde olur.....2. Örnekler Ils se sont enfuis... s'accouder de.. zorunda ol(Onunla konuşmak zorundayım.. Böyle olunca da genel olarak şöyle bir yargıya varılabilir : herzaman pronominal olan fiillerde (me. nous. 5'abstenir de. 5'accroupir. vous.) "Enfuir" ya da "évanouir" diye fiiller olmadığına göre (se) yü bir tümleç olarak kabul edemeyince. = mecbur olmak... çekinmek. . kendini vermek.

= birşey hakkında bilgi edinmek. = Birşeyi yapmak için ayak diremek.. şu anlaşılır ki. S'enfuir... = = = = S'enquérir de.. S'efforcer de. = birşey yapmak için boşuna çabalamak.... yatağa düşmek... şahlanmak.... fedâkârlık göstermek. S'entremettre pour... = (yalnız 3. — Birisine aracı olmak. dédire. sıçramak. = vazgeçmek. = çökmek..... = istifa etmek. S'ébattre S'ébouler. Se Se Se Se Se cabrer. S'empresser de (faire). — haykırmak.... ileri atılmak.... S'écrier.... S'attrouper. birisi için aracı olmak. isyan etmek... = = = — yıkılmak... S'évanouir.... = kaymak.. S'envoler... bağlanmak. gerçekleşmek.. savuşmak. S'évertuer à (faire).. birşey. gayret etmek... sarılmak.. = sözünden vazgeçmek. S'aliter.221 . S'élancer.. S'entr'aider. = = = — âşık olmak. inat etmek.... S'amouracher. Se désister de. S'ensuivre (Il s'ensuit). birşeyi yapmaya can atmak. S'effondrer. comporter..) Bundan şu çıkar ki.. S'épanouir. = bayılmak. = yardımlaşmak. gitmek. S'entêter à (faire).. Se blottir.. sokulmak.. = (çiçek hk. tutulmak (birisine).. S'en aller. = davranmak. özveride bulunmak. birşeyi ele geçirmek. = kendini hasretmek... toplanmak.. Se dévouer à... . gelişmek.. tekil şahısta kullanılır. démettre de. = havalanmak.) açılmak.. S'avérer.... S'emparer de.. = koşmak.S'affaisser.. = birşeye asılmak. = kaçmak... cramponner à..

. dal budak salmak. Se soucier de. Se moquer de.... güvenmek. Se mutiner. birşeye acımak. Bunların dışında tabiî ve dönüşlü şekilde bulunan ve her iki şeklinde değişik anlamlara sahip pekçok fiil vardır ki bunların dönüşlü zamirleri. kendinden geçmek. sığmmak... S'ingénier à. Forme simple Sens (A) 1.Se fier à... yanılmak.. S'interposer.... itiraz etmek. tehlikeye karşı) Fena bir yolda. fikir değiştirmek.... isyan etmek. birleşmek. anımsamak. inat etmek.. Se rébiffer.. Se pâmer.. aşırı derecede kullanmak (suistimal etmek.. Se prosterner... Se ramifier. s'opiniâtrer. eğilmek. S'insurger contre. Abuser de. Se récrier. Se réfugier.... isyan etmek. çekinmek.. tabiî şekillerindeki durumlarıyla.. intihar etmek.. Se répentir de. fiilin tümleci olarak varsayılamazlar. S'infiltrer.... alay etmek. . sert cevap vermek. Se formaliser. Se suicider... hiddetlenmek.. sıkıntıdan patlamak... Abriter 2. soğuğa.... Se pavaner. tecavüz etmek) . birşey üzerinde zihin yormak.. Se méfier de. Se liguer. Se lamenter sur.. Se méprendre.. pişman olmak.... döğüşen iki kişinin araşma girmek.. Se râviser... sızmak. endişelenmek. Se morfondre.222 Korumak (yağmura. çalım satmak... S'obstiner.. sakınmak. Se souvenir de.. bunalmak. karşı tavır almak..

22. à q.. tayin etmek. karıştırmamak. 24. (C) 13. qn. 23. işe yarar hale koymak 4. Camper Bir kamp kurmak 14. Birşeyin varlığından şüphe etmek. Ayağını bir taşa çarpmak. Buter (sur une pierre) Bir tarlanın sınırlarını belirlemek. 7.. Dépêcher (q. Appeler Çağırmak. 21. idare etmek. Distraire Kendi çıkarına çevirmek. Distinguer Açıklıkla görmek. Attendre Beklemek 10. emirler vermek. un regard) Göndermek.223 . Adresser (une lettre.) Bildirmek.. Aviser (q. Başka birinin üzerinde hak iddia ettiği birşeyi ele geçirmeyi istemek. Disputer qch. Diriger Başta olmak. yöneltmek 6. bir isim vermek 9. qun de q. 16. . haberdar etmek. qch. Accommoder Hazırlamak.3. Déplaire à.) Birisinin hoşuna gitmemek 19. uzaktan görmek 8. Agir Birşeyler yapmak. (q. Douter de. Comporter (des avantages) (Bazı avantajlara sahibolmak) (D) 15. Décider de Karar vermek (bir karar almak) 17. (B) 11. Birşeyi kullanabilmek. 20. qun) (eski bir fiil) Birini göndermek 18. Accorder (une faveur) (İzin vermek) İstenilen birşeyi vermek 5. Borner (un champ) 12. Apercevoir Farketmek. qn. davranışta bulunmak. Disposer des objets Disposer de Eşyaları özenle yerleştirmek. Débattre (un prix) (Bir fiât üzerinde) pazarlık etmek..

Mallarını göstermek. 28. (F) 31. Birisine iltifat etmek. Rahatsız etmek Kaymak (H) 36. Birisine birşeyi yapmayı tavsiye etmek. (G) 33. Imaginer Tahayyül etmek. qch. Mettre Koymak (O) 41. (I) 37. Garder 34.(E) 25. Exposer (des marchandises. bulmak. ou q. 30. Occuper 224 İşgal etmek .. 27.qn) 29. vermemek. Figurer 32. Emporter Engager à.. qn. Flatter Bir şeyin şeklini almak. Entendre Entretenir (q. ona hoş görünmeye çalışmak. saklamak.. îyi bir durumda saklamak. (J) 38. beslemek Mazur görmek. Lever Kaldırmak (M) 40. des idées) (Giderken) yanma almak. Jeter Atmak (L) 39. Gêner 35. Excuser q. fikirlerini bildirmek. Glisser Muhafaza etmek. temsil etmek. Duymak. 26. Hâter Bir an önce olmasını sağlamak.

evine almak. Toplamak. 54. 49. 44. Yaramak îmza atmak. Passer Plaindre Porter Produire Geçmek.) (R) 46. teslim etmek. 51.(P) 42. İade etmek. Çekmek. Dönmek. Rattraper Reconnaître Recueillir Remettre Rendre Résigner (ses fonctions) Résoudre (un problème) Restaurer (un monument) Retirer Retourner Önden giden birine yetişmek. bir hale koymak.225 . 48. Sauver Servir Servir à Signer Kurtarmak Hizmet etmek. Retrancher 57. kabul etmek. 59. 56. 50. 55. geriye çekmek. 43. Bir binayı onarmak. Görevini bırakmak. arkasını çevirmek. sorunu halletmek. 52. (T) 62. 45. Yeniden koymak. Bir kısmını çıkarmak. Ruer (S) 58. Trouver Bulmak . Tanımak. 61. 60. 53. 47. Çifte atmak (at hk. geçirmek Acımak Bir yük taşımak. bir elbise giymiş olmak Meydana getirmek. Bir konuyu.

21. davranışlarda bulunmak. S'abuser 3.. Se comporter 15. Se diriger vers Gitmek. 7.. dikkati çekmek. Uyuşmak Birisine hitabetmek. que part) (bir vaziyet. Se débattre Se décider à. Bir habere şaşmamak... .. anlayışsızlık göstermek. Se camper 14.. durumu kabul etmek. Se disposer à. 18... S'adresser à.. 16. Se dépêcher Se déplaire (q. 20. 19... (B) 11.. Se borner à.. 8. Se douter de. Se disputer Kavga etmek.Forme pronominale Sens (A) 1. onu önceden tahmin etmek.. S'accommoder 4. S'apercevoir de S'appeler S'attendre à.226 . bir görünüm) takınmak Bir hareket tarzı izlemek. S'aviser de. 22.. Se distraire Hoşça vakit geçirmek. Çağrılmak. Bir olayın meydana çıkacağını önceden kestirmek. 9. 24. Se buter Yetinmek İnadetmek... Çırpınmak Kararsızlıktan vazgeçmek. 6. 10. Birşey için hazırlanmak. şikayette bulunmamak. 23. Farkedilmek. 17. S'abriter 2. Acele etmek Bir yerde bulunmaktan hoşlanmamak. Bir şeyi yapmayı düşünmek. Il s'agit de. Söz konusu olan şudur. Sığınmak Yanılmak Yetinmek. (C) 13. Se distinguer Belirlenmek... 12.. onunla konuşmak. S'accorder 5. bir ismi olmak.

Özür dilemek. S'exposer (ou exposer sa Hayatını tehlikeye koymak. S'engager à. 29. başlamak.. (Bir şeyin yapılacağına) söz vermek. qn. (J) 38. 34.. (I) 37.(E) 25. 27.) (L) 39. 26.) (Birisiyle) anlaşmak. S'occuper de. Meşgul olmak.. qn) (Birisiyle) konuşmak. Doğmak (güneş hk. Utanç duymak. 28.. (0) 41. S'imaginer Boşuna inanmak.. auprès de q. Dar bir aralıktan süzülmek. S'entendre (avec ••• q. mahcup olmak. S'entretenir (avec q. Sanmak (yanlış olarak) İddia etmek. yapmamaya gayret etmek. Se gêner 35. Se lever Ayağa kalkmak.. Sexcuser (de qch. Dökülmek (nehir hk. Se figurer 32.. Se garder de. Se mettre à. Se glisser Bir şeyden kaçınmak.) (M) 40.. S'emporter Hiddete kapılmak. qn) 30. Koyulmak. Se jeter Birisinin üzerine atılmak. Se hâter Acele etmek. (H) 36.. vie) (F) 31. (G) 33. Se flatter de. 227 ..

60. 55. Se porter bien Kendini iyi hissetmek. tutunmak. Se résoudre à. 44. (R) 46. Se servir de. Se rattraper Telâfi etmek. Se recueillir Derin düşüncelere dalmak.. 59. 54. Se retirer Çekilmek. Şikâyet etmek.... 49. Se remettre à.(P) 42. Se sauver Kaçmak. kendim tanıtmak. Se remettre İyileşmek. (S) 58. 53. Katlanmak. Vuku bulmak.. Se résigner Razı olmak. 52. S'y reconnaître Karışık bir sorunu halletmek. Se restaurer Yemek yemek.. Se rendre à. 47. Se ruer Şiddetle saldırmak. kendini göstermek. Kullanmak. Se retrancher Etrafım çevrelemek. Se retourner Arkaya bakmak.. 50.. zarardan kurtulmak.. 43. . Se trouver 228 Bulunmak. 61. Se passer de. emekliye ayrılmak. 48. Se produire Kendini fena hissetmek. (T) 62. Se signer İstavroz çıkarmak. 57. 56. kuvvetlenmek. kendi üzerinde dönmek. akıntıya kapılmak. Se porter mal 45.. Gitmek. 51. Se plaindre Vazgeçmek. Bir işin başına yeniden geçmek.

kendinizi. eğer fiil sesli harfle başlıyorsa (s') dönüşlü zamiri (pronom réfléchi) getirilerek elde edilen fiillerdir. ch. (kendimi. à.. Verbe transitif Sens Promener qn. LES SENS DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin anlamları) LE VERBE PRONOMINAL A SENS REFLECHI (Dönüşlü anlamlı çift zamirli fiil) Bu tür çift zamirli fiiller türkçeye.B. Birisine zarar vermek Donner q. LE VERBE ACCIDENTELLEMENT PRONOMINAL (Duruma göre dönüşlü olmuş fiiller) Bu tür fiiller. kendini. Biribirlerine vermek. Birşeyi. qn.229 .. Yanıtlamak Nuire à qn. Birisini gezdirmek. Birisine birşey vermek Verbe pronominal Sens Se promener Gezinmek Se lever Kalkmak S'amuser Eğlenmek Se répondre Biribirlerine yanıt vermek Se nuire Kendi kendine zarar vermek Se donner Kendini vermek. qn. kendisini. kendimizi. birisini kaldırmak Amuser Eğlendirmek Répondre à. Lever qch. geçişli (transitif) fiillerin başına (SE). kendilerini) zamirlerinin yardımıyle çevrilir .

(Zamanlarını kavga etmekle geçiriyorlar. sadece 3. (Çocuklar biribirlerini dövüyorlar. birleşik zamanlarında fiil (auxiliaire) olarak "ETRE" fiilini alırlar.örnek Elle se regarde dans la glace depuis cinq minutes.) (Yıkanacağım. LE VERBE PRONOMINAL A SENS RECIPROQUE (Karşılıklı anlama sahip çift zamirli fiiller) NOT : Bu tür çift zamirli fiiller.) 4. vous. te. (Beş dakikadan beri kendisini aynada seyrediyor. Örnekler — Les enfants se battent. LE VERBE PRONOMINAL A SENS PASSIF (Edilgen anlamlı çift zamirli fiiller) NOT : Bu anlamı. Örnekler — Je me promène — Je me laverai (Geziniyorum. se) anlamlarını yitirmişlerdir. "biribirimiz. ( = On la voit de loin — elle est vue de loin.) — Ils passent leur temps à se quereller. Bu çeşit cümlelerde "Complément d'agent" yoktur. réciproquement.) 2. biribirleri" şeklinde çevrilir. LE VERBE PRONOMINAL A VALEUR SUBJECTIVE (öznel anlamlı çift zamirli fiiller) Bu tür fiillerde tümleç görevini yüklenmiş olan dönüşlü zamirler (me. Örnek: Ahmet et Mehmet se regardent mutuellement (veya: l'un l'autre) 3. türkçeye.230 yardımcı .) (Bu ev uzaktan görülüyor. entre vous.) NOT : Bütün pronominal fiiller. mutuellement.) NOT : Bu çeşit fiillerin anlamını vurgulamak amacıyla kimi zaman "entre nous. . se. ( = On les vend cher = ils sont vendus cher). biribiriniz. entre eux. — Cette maison se voit de loin. l'un l'autre ya da les uns les autres" kullanılır. (Bu kitaplar pahalıya satılıyor.) — Ces livres se vendent cher. nous. şahıslarda bulunur.

On ne paie pas les voyages en avion beaucoup plus cher que les voyages par le train. Nous nous habillons. On dit cela souvent. vous. On construit en ce moment des maisons neuves. On ne doit pas poser cette question. Mettez un verbe pronominal de sens passif 1. II.) (verbe: se laver) Dönüşlü durumdaki "SE LAVER" fiilini "se" dönüşlü zamirinden kurtarıp. (verbe: se raser) Nous nous raserons la barbe. On voyait de loin la Tour Eiffel. (Yıkanıyorum. 7. (verbe: se faire) PLACE DES PRONOMS PERSONNELS REFLECHIS (Dönüşlü zamirlerin yeri) 1. On fait très vite le voyage d'Ankara à Istanbul. 10. 8. 5.232 . (verbe: se faire) Je me ferai médecin. on voit mal la terre. 6. 12. On voit la rivière à travers les arbres. 3. A cause du brouillard. te. "LAVER" haline getirdikten sonra.EXERCICES I. se. cümledeki "ME" dönüşlü zamirinin düz mü yoksa dolaylı tümleç mi olduğunu araştıralım : Q: Je lave QUI? (Kimi yıkıyorum?) R: Je lave moi-même. 9. (verbe: s'habiller) Ils se disent bonjour. 2. 8.) Şu halde yukarıdaki cümlede. (verbe: se laver) Il se rase. 9. 10. (verbe: se rencontrer) Tu te fais du mal. 5.se) 1. (verbe: se raser) Elles se sont rencontrées dans l'avion. 11. (verbe: se faire) Ils se font des signes amicaux. 6. 4. ME: complément d'objet direct . (verbe: se dire) Vous êtes-vous déjà rencontrés? (verbe: se rencontrer) Tu te baignes. 3. (verbe: se baigner) Ils se salueront. indiquez si le verbe est réfléchi ou réciproque et dites quelle est la fonction (complément d'objet direct ou indirect) du 2e pronom (me. a — Je ME lave. 4. (verbe: se saluer) Elle se lave les mains. 2. nous. (Kendi kendimi yıkıyorum. On entendait de loin l'avion. Dans les phrases suivantes. On apercevait de loin cette école. 7.

Dönüşlü zamirler. nous. bu örnekten d'objet indirect" tir. olumsuz. dönüşlü zamirlerin görevine bağlıdır. se) comp. soru şekillerinin çekiminde: (me.) moi-même Şu halde. se.b — Je ME lave les mains (Ellerimi yıkıyorum.: Je lave QUOI? (Neyi yıkıyorum?) Ri: Je lave les mains (Elleri yıkıyorum. te.) (Herzaman geziniyorsun. d'objet direct görevini yüklenmişse. Je m'habille bien Tu te promènes toujours U s'amuse bien (İyi giyinirim. se. sayfa. nous. vous. u anlaşıldığı gibi "ME" "complément NOT : 1 Bu bilgilere dayanarak. se) dönüşlü zamirleri fiilden evvel gelirler (Emir kipi dışında). a— Olumlu emir cümlelerinde şu durumda kullanılırlar . bir "pronominal fiilin herhangi bir zamanının olumlu. participe passé'nin uyum yapması. düz ya da dolaylı tümleç olup olmadıkları anlaşıldıkları takdirde: eğer (me.) Q. yardımcı fiil "ETRE" fiilinden önce kullanılırlar Je me suis habillé (e) Tu t'es promené (e) Il s'est amusé Nous nous sommes fiés Vous vous êtes marié (e). Aksi takdirde yani comp. sayı ve cins bakımından buna uymak zorundadır.) Q2: Je lave les mains à QUI? (Kime ait elleri yıkıyorum?) R2: Je lave les mains à (Kendime ait elleri yıkıyorum. madde 1/a-b'de anlatıldığı yöntemde incelenip. (s). participe passé. vous. 2.) (İyi eğleniyor. 231. d'objet indirect görevinde ise değişmez (invariable) kalır. te.232 Verbe: Se Souvenir Verbe: Se fier Souviens-toi Souvenons-nous Souvenez-vous Fie-toi Fions-nous Fiez-vous (Anımsa) (Anımsayalım) (Anımsayınız) (güven) (güvenelim) (güveniniz) .) NOT : 2 Birleşik zamanlarında. (es) Ils se sont levés NOT : 3 "Pronominal" fiillerin birleşik zamanlarında.

fiillerin. Se Souvenir: Verbe: Se fier: Ne te souviens pas. "marcher" (yürümek) gibi hareket gösteren fiiller de "AVOIR" la çekilirler. : O halde. Örneğin.233 . COMMENT FORMER LES TEMPS COMPOSES? (Birleşik zamanlar nasıl yapılır?) Bir fiilin birleşik zamanlarından herhangi birini elde "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birisini yardımcı fiil yanına esas fiilin "participe passé" sini koymak gerekir. 2. kimi? sorularına yanıt verdiklerine göre "amier" ve MF "voir" fiilleri geçişli (transitif) fiillerdir. dolayısiyle de birleşik zamanlarında "AVOIR" yardımcı fiilini alacaklardır. aimer (sevmek) fiilinin geçişli mi yoksa geçişsiz mi olduğunu saptayalım (Aimer) Sevmek : Neyi sevmek? Kimi sevmek? — Birşeyi sevmek. Cette maison s'est vendue. — Birisini görmek. Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişsiz (intransitif) veya çift zamirli (pronominal) ise yardımcı fiil olarak "ETRE" kullanılır. Ne nous souvenons pas. yardımcı olarak "AVOIR". Şimdi hangi gerektirece- Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişli (transitif) ise yani complément d'objet alıyorsa "AVOIR" yardımcı fiilinden yararlanılır. mourir (ölmek) fiilinin durumunu inceleyelim Mourir (ölmek) : Neyi ölmek? Kimi ölmek? — Yanıt yok. Ne nous fions pas. — Birisini sevmek. Ne vous souvenez pas. neyi?. Ne vous fiez pas. — Yanıt yok. . etmek için olarak alıp. doğrudan doğruya fiilin öznesiyle yapılır Ces ponts se sont réparés. Bunların dışında: "courir" (koşmak). (Voir) Görmek Neyi görmek? Kimi görmek? — Birşeyi görmek. Ne te fie pas. Örneğin.b — Olumsuz emir kipinde fiilden önce gelirler Verbe. hangilerinin "ETRE" ğini öğrenmeye çalışalım 1. NOT : 4 Passif (edilgen) anlamda kullanılan "pronominal" fiillerde "participe passé" uyumu dönüşlü zamirlerin yüklendiği görev düşünülmeksizin.

Btı ve bunun gibi complément d'objet almayan fiiller geçişsiz (intransitif) fiillerdir. = Birşeyi dışarı çıkarmak. entrer. = Birşeyi yukarı çıkarmak veya merdivenleri çıkmak. rentrer. Passer e. = Geçirmek. mourir. vermişim) donné donné donné Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont donné donné donné donné . q. er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. c. monter. kimi zaman ise geçişsiz olmasıdır. revenir. ne zaman?. ch. venir. Sortir b. Şu halde complément d'objet yok.Ancak. Birleşik zamanlarında "être" yardımcı fiiliyle çekilen intransitif fiiller şunlardır : aller. nasıl ölmek? gibi sorulara yanıt alınabilir ki bunlar da zarf tümleçleridir. veya merdi- oldukları için LE PASSE COMPOSE (Di'li geçmiş zaman) 'indicatif présent de 'auxiliaire "être" ou "avoir + le participe passé = le passé composé ifukarıda hangi fiillerin "être". -IR. nerede?. Monter q. arriver. ch. hangilerinin "avoir" yardımcı fiilini işediklerini öğrendikten sonra kısaca "participe passé" nin nasıl elde îdileceğini anımsayalım. naître. = Birşeyi aşağıya indirmek venleri inmek. partir. Tomber Anlamlarında kullanıldıklarında bu fiiller geçişli (AVOIR) yardımcı fiili ile çekilirler. NOT Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta bazı fiillerin kimi zaman geçişli. devenir. = Düşürmek. passer. rester. -OIR Jarlé Fini (finir) Grandi (grandir) Choisi (choisir) Vendu (vendre) Venu (venir) Su (savoir) (parler) Donné (donner) Marché (marcher) ferbe: DONNER (vermek). (transitif) ai u as l a Llle a . ch. Descendre q. tomber. sortir.134 donné (verdim. d. descendre. Örneğin a.

sing.) pronom pers. dir. (Evet onu tanıdım. pl.235 .) e. dir. (Intransitif) Je suis Tu es Il est Elle est venu (e) venu (e) venu venue Nous sommes Vous êtes Ils sont Elles sont venus (es) venu (e).) (Gördüğüm genç kız güzeldir. ts).) (Ne kadar ev inşa edildi?) d. Que de fleurs il a cueillies! comp. dir.Verbe: VENIR (gelmek). dir. "AVOIR" yardımcı fiili ile çekilen "participe passé" 1er kesinlikle özne ile uzlaşmaz. direct (fém. pronom relatif comp. La jeune fille que j'ai vue est belle. (s). Quelles villes avez-vous visitées? comp. Est-ce que tu as connu cette fille? (Bu kızı tanıdın mı?) Oui. Ancak fiilin düz tümleci participe passé'den önce gelmesi koşuluyla participe passé'nin sayı ve cinsine uyar ki participe passé'den önce düz tümlecin gelmesi şu durumlarda olabilir a.) (Ne kadar çok çiçek toplamış!) "ETRE" fiili ile çekilen bütün geçişsiz fiillerin participe passé'leri özneleri ile sayı ve cins bakımından bir niteleme sıfatı gibi uyum gösterirler .) c. (fém. je l'ai connue. (fém. (es) levés levées L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE (Sıfat-fiilin uyumu) 1. 2. (fém. Comp. Combien de maisons a-t-on construites? Comp.) b. pl. pl. (fém. sing. (pronominal) Je me suis Tu t'es Il s'est Elle s'est levé (e) levé (e) levé levée Nous nous sommes vous vous êtes Ils se sont Elles se sont levés (es) levé (e). (es) venus venues Verbe: SE LEVER (Ayağa kalkmak).

6. c. nous courons et nous voyons l'accident. Ils sont entrés. . (Her zaman prono minai olan fiiller dışında : (Sayfa 220-2/A Bakınız. comp. ( = elles ont répondu les unes aux autres) c. "Etre" ve "avoir" fiillerinin birleşik zamanlarında yardımcı fiil olarak "AVOIR" kullanılır. geçişsiz olduğu hallere ve anlamlarına dikkat ediniz. étage (descendre: intransitif) Elle a déjà descendu les escaliers (Descendre: transitif) (Merdivenleri indi bile. Örnekler a.236 Vous attendrez un peu. puis il le vendra. puis vous descendrez.) Aylâ et Leylâ se sont répondu. mais tu ne peux pas me suivre. Elle est descendue au premier (Birinci kata indi. 2. 3.) EXERCICES I.) Ayşe s'est lavée. tomber fiillerinin geçişli. 5. 4. 2. Mettez les phrases suivantes au passé composé 1. elle devient célèbre. Tu cours très vite. dir. . Elle lui défendra de sortir.) (İçeri girdiler. Nous entendons un grand bruit. te. (Ayşe yıkandı. c. direct (Ayşe ellerini yıkadı. ind.) b. passer. ind.) ÖNEMLİ NOT 1.) Ayşe s'est lavé les mains. Sortir. vous. (Gitti) (Dışarı çıktılar.) Çift zamirli fiillerin tümü "être" ile çekildikleri halde participe passé'leri fiilin öznesiyle değil fiilin düz tümleci olan (me. nous. descendre. se. Elles sont sorties. Düzenli fiillerin participe passé'leri dışında düzensizlerinki için kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. monter. (Aylâ ve Leylâ biribirlerine cevap verdiler. Je connais cette dame.Elle est partie. se) ile uzlaşırlar. 3. Il battra son blé.

Vous allez perdre votre clé. 26. elle me (DIRE) que c' (ETRE) sale et dangereux. un chien m' (MORDRE) et depuis. Cet enfant est malade. je sortirai. Je le vois. Je prendrai mon manteau. Quand j'en (VOIR) un dans la rue. Tu entreras dans le bureau et tu ouvriras la fenêtre. donc je ne le verrai pas longtemps. j' (ALLER) jouer avec lui. Tu reçois un cadeau. 11. 24. ils prennent un taxi. Il aura peur. tu es content. 18. mais je ne le mettrai pas. il a mal. 23. Il ne sait pas répondre parce qu'il ne comprend pas la question. Je remplis votre verre. 27. 30. Le chauffeur conduira très vite. 13. Un jour. 20. Ils sauront la nouvelle quand ils liront le journal. 15. Nous ne suivons pas la même rue et nous nous perdons. 22. Il vendra sa maison et il viendra vivre chez nous. mais vous ne buvez pas. Je conduirai et vous vous assiérez derrière.7. Je partirai en voiture. 17. Il couvrira deux cents kilomètres en moins de trois heures. 16. 10. 29. 2. Il finira sa lettre. Ils ne viennent pas à pied. 9. EXERCICES METTEZ AU PASSE COMPOSE OU A L'IMPARFAIT selon le cas 1. Elles partiront à midi et reviendront le soir. 14. mais il ne se plaint pas. 25. 21. puis il partira. Ma mère me (DEFENDRE) de le faire. 19. Où (PASSER) vos vacances quand vous (ETRE) enfants? Nous (ALLER) toujours au bord de la mer. Il se blesse. j' (AIMER) beaucoup les bêtes. je (SE MEFIER) des chiens. . Il achète un bouquet de roses et il l'offre à sa femme. il a de la fièvre. 28. Quand il arrivera. J'apprendrai ma leçon puis je sortirai. Il faudra partir. 12. mais je ne le reconnais pas. il courra et il tombera.237 . je (TIRER) les oreilles et la queue. Elles viendront au marché et elles choisiront des fleurs. Quand j' (ETRE) enfant. 8. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Nous recevrons sa lettre et nous lui répondrons. II. mais je ne 1' (ECOUTER) pas. mes parents (LOUER) une villa près de Nice et nous (ALLER) nous y installer au début du mois de juillet. surtout les chiens.

Un jour. 5. mais je n' (AVOIR) pas de réponse. la mère de René (NE PAS VENIR) l'attendre à la sortie de l'école. 6. puis il (SE DECIDER) à rentrer. 8. 4. Il (ETRE) malade depuis un mois et (COMMENCER) seulement à aller malade. à la sortie de l'école. de nombreuses truites. 2. pes qu'il (RENTRER) seul à la maison. 3. nous (SE VOIR) tous les jours.. et sa mère (ETRE SURPRIS) de le voir arriver. nous (ETRE) dans la même classe et tous les soirs. Ses parents ne (VOULOIR). Quelles nouvelles votre père a-t-il (RECEVOIR) de ses collègues? Combien de barrages a-t-on (CONSTRUIRE) en Turquie? A-t-il (COMPRENDRE) mes explications? Mes explications. 9. ECRIVEZ LE PARTICIPE DANS LES PHRASES SUIVANTES 1.. j' (RECEVOIR) une lettre de mon ami. nous les avons (ENTENDRE) Mes amis ont (PECHER) . . nous (PASSER) . nous (ALLER) ensemble à l'école. Pendant les vacances de 1950. je crois. j ' (ETRE) inquiet. brusquement j' (ETRE ETONNE) de ne plus recevoir de lettres de Louis. Je (CONTINUER) de lui écrire.238 Quels beaux voyages nous avons (FAIRE) ? Avez-vous (FAIRE) votre valise? Vous avez (ENTENDRE) les cris de mon fils? Oui. 11. 10. Louis (ETRE) mon ami. 7. nous (S'AMUSER) à courir dans les rues et sur les places. les a-t-il (COMPRENDRE) ? Quels jouets a-t-on (OFFRIR) à votre soeur cadette? . III.Une seule fois. René (AVOIR) sept ans. les vacances à la montagne. Les truites qu'ils ont (PECHER) étaient très excellentes. en 1959. René 1' (ATTENDRE) un moment. je ne (COMPRENDRE) pas. Nous ne (PASSER) pas les vacances ensemble et quand le mois de juillet (ARRIVER) nous (SE QUITTER) tristement et nous (SE PROMETTRE) de nous écrire souvent. et sa mère (ETRE) toujours devant la porte de l'école quand il (SORTIR) Un jour. Il (ALLER) à école primaire. enfin. 3.

25. . Mon ami et moi. 20. Elle (SE BLESSER) au pied. 17. Elle a (SUIVRE) les conseils que vous lui avez (DONNER) 27. 19. On lui a (OFFRIR) de belles choses. nous (SE REVOIR) ce matin. Ma mère (SE RENDRE) à la clinique. 30. on les a (APERCEVOIR) près de l'étang. 22. 18. Non. DIMINUER. Tu n'as même pas (LIRE) les livres qu'il t'a (OFFRIR) 28. EXPRESSION DE LA DUREE (Süreklilik ifadesi) EMPLOI DES MARQUES TEMPORELLES AVEC DES VERBES INDIQUANT UNE ACTION PROGRESSIVE (Giderek artan bir işi. Les membres de notre classe (SE TRANQUILLISER) enfin. Avez-vous (VOIR) les animaux de Zoo? 14. Vous (SE DONNER) de la peine pour faire votre travail. sont déjà (FANER) 29.12. Elle (SE BLESSER) 24. GROSSIR. Elle (SE BLESSER) le pied 23. Ma santé (S'AMELIORER) 21. Elles (SE PROMETTRE) de s'écrire. Nous (SE RACONTER) nos voyages. ils ont (PENETRER) dans la forêt. MAIGRIR. AMELIORER. Elle (SE REVEILLER) de très bonne humeur. 13. bir oluşu gösteren fiillerle zaman kavramlarının kullanımı) Depuis Cela (Ça) fait il y a que que s'emploient avec le présent ou le passé composé si le verbe indique une action progressive comme : AUGMENTER. Les beaux jours sont (VENIR) Ils sont (PASSER) par la grande route.239 . 26. 16. Les fleurs que j'ai (ACHETER) hier. je ne les ai pas (VOIR) 15.

PRESENT'la. geçmişe yansıtılmış bir olay olarak kabul ediliyor.Exemples : — Depuis 2 ans. hâlâ yaşanmakta olan bir durum ifade ediliyor. Üç çizelgede süreklilik kavramını inceleyelim : (Çizelgeler 241 ve 242.) . 2 farklı şekilde gösteriliyor 1. (2 yıldanberi. l'inflation diminue. enflasyon azaldı. aynı gerçek.) — Depuis 2 ans. 2. sayfadadır. l'inflation a diminué. PASSE COMPOSE ile ise durum. enflasyon azalıyor.) Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi.240 . (2 yıldanberi.

ON INDIQUE LA DUREE DE L'ACTION ELLE-MÊME (Bizzat eylemin sürekliliği belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT J'ai travaillé pendant 10 ans On rembourse pendant 10 ans On voyagera pendant 2 mois EN On a fait le voyage en 2 jours On fait le voyage en 2 jours On fera le voyage en 2 jours ON INDIQUE LA DUREE ANTERIEURE A L'ACTION (Eyleme. geçmiş süreklilik belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT EN DANS On sera à lst. dans 2 heures .

— Il y a dix ans qu'on y va. ça fait que. — On n'y est pas/plus allé depuis 10 ans. l'inflation a diminué. — Ça fait 10 ans qu'on n'y va pas/plus. il y a que IL Y Présent — Depuis 2 ans. — Il y a 10 minutes qu'il est sorti. Futur . l'inflation diminue. — Ça fait 2 ans que l'inflation diminue. — Il y a 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé.ON INDIQUE LA DUREE POSTERIEURE A L'ACTION Passé composé (accompli) On y est allé il y a dix (accomplissement) Forme j affirmative ans Ferme négative Forme affirmative — On y va depuis 10 ans. progressive Verbes perfectifs Verbes non perfectifs A Action Depuis. — Il y a 2 ans que l'inflation diminue. — Depuis 2 ans. — Ça fait 10 minutes qu'il est sorti. — Il est sorti depuis 10 minutes. — Ça fait 2 ans que l'inflation a diminué. — Il y a 2 ans que l'inflation a diminué. — Ça fait 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — On n'y va pas/plus depuis 10 ans. — Ça fait dix ans qu'on y va. — Il y a 10 ans qu'on n'y va pas/plus.

dans" I. (s). 12. 13. 8. mes parents sont en vacances. il allait bien. j'ai téléphoné à mon ami 3 jours. Je suis très fatiguée parce que je n'ai pas pris de vacances longtemps. Je suis allée le voir une semaine.EXERCICES I. depuis. Elle se regarde dans la glace 5 minutes. 10. 9. 6. LE PLUS-QUE-PARFAIT (Miş'li geçmiş zaman) L'imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé = le plus-que-parfait DONNER (Transitif) J'avais donné (Vermiştim) Tu avais donné Il avait donné Nous avions donné Vous aviez donné Ils avaient donné VENIR (Intransitif) J'étais venu (e) (Gelmiştim) Tu étais venu (e) Il était venu Elle était venue Nous étions venus (es) Vous étiez venu (e). Il a fait froid les premiers jours de l'automne. En ce moment. 15. 14. J'ai rencontré ta soeur pour la première fois 3 heures. Elle s'est habillée une heure. Nous sommes lundi. Mon père ne fume plus 3 années. Je te rendrai tes livres quelques jours. 4. deux jours. ils reviendront 17 jours. Il est malade un mois. Nous partirons pour Istanbul quelques semaines. Il cherche ce livre des heures. 7. II. 2 3. Complétez les phrases suivantes en utilisant "il y a. Je n'ai pas téléphoné à mes parents 4 jours. j'ai rapporté les livres qu'il m'avait prêtés la semaine passée.243 . 5. On a déjà vu ce film policier 2 semaines. (es) Ils étaient venus Elles étaient venues .

— Quand tu m'as téléphoné. Örneklerden de anlaşıldığı gibi plus-que-parfait bir başka geçmiş eylemden önce olmuş (geçmiş) bir eylemi ifade eder. les professeurs ont corrigé les devoirs / que leurs avaient faits avant-hier. Şu halde iki eylem var. önce "VERMEK" eylemi cereyan ediyor. (s). étudiants — Mon ami m'a invitée au cinéma. Birincisi: DONNER (vermek). ikincisi: FAIRE (yapmak).244 près du lac. (Öğrenciler. EXERCICES I.) Bu birleşik cümlede. sonra "YAPMAK" . la pièce avait sommencé depuis longtemps.Temel cümlenin eylemi "passé composé" olduğuna göre bundan önce cereyan etmiş olan eylemin "plus-que-parfait" olması gerekir. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition subordonnée temporelle et à l'imparfait ceux de la proposition principale Modèle — Dès que les pêcheurs (ARRIVER) (JETER) leurs lignes dans l'eau. — Lorsque nous sommes entrés au théâtre. ils . (es) Il s'était réveillé Ils s'étaient réveillés Elle s'était réveillée Elles s'étaient réveillées örnekler Les étudiants ont fait les devoirs/que leurs professeurs leur avaient donnés. iki cümlecik vardır Proposition principale (Temel cümlecik) _ _ _ _ _ Proposition subordonnée relative (yardımcı cümlecik) Yüklemleri: FAIRE ve DONNER. Aynı şekilde şu cümleler incelenirse bu bilgi daha çok yerleşmiş olacaktır — Hier. avant. . j'avais terminé mon repas. hocalarının verdikleri ödevleri yaptılar. il avait pris les billets deux jours.SE REVEILLER (Pronominal) Je m'étais réveillé (e) (Uyanmıştım)Nous nous étions réveillés (es) Tu t'étais réveillé (e) Vous vous étiez réveillé (e).

2. Aussitôt que je (RENTRER) une lettre. Après que je (ACHETER) mon journal. Aussitôt que je (TERMINER) mes devoirs. 6. je (TERMINER) .— Dès que les pêcheurs étaient arrivés près dulac. 9. Lorsque le bateau (ENTRER) dans le port de Smyrne. 2. 11. je (ALLER) me coucher. nous (SE METTRE) à table. 8. tu (PARTIR) en voyage. il (FAIRE) le tour de la Méditerrannée. Quand tu me (TELEPHONER).. • ' 1. 5. mon repas. je (RENTRER) chez moi. ils (ALLER) chez moi. 4. Modèle — Quand tu me (APPELER) je (FINIR) travail. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition principale et au passé composé ceux de la proposition subordonnée. 5. 7. Lorsque les enfants le (VOIR) passer. Quand il (FAIRE) son petit déjeuner. le train (PARTIR) Quand la police la (CHERCHER) chez lui. Dès que notre père (RENTRER) . Quand il (VENIR) me rendre visite. 4. Lorsque nous (SORTIR) contents du théâtre. Quand vous (ARRIVER) à la gare. Après que ma mère (DESCENDE) de sa chambre. ils }etateııileur& lignes dans l'eau. ils (S'ENFUIR) . j'avais fini mon travail. nous (VOIR) une belle comédie de Molière. leurs devoirs. devant lui. je lui (DONNER) un cadeau. 10. mon 1.245 .. Lorsque tu (FINIR) tes examens. — Quand tu m'as appelé. Lorsque les étudiants (FINIR) au cinéma. je (ECRIRE) 3. elle (ALLER) préparer le petit déjeuner. elle (QUITTER) 3. il (PARTIR) à l'école.

246 . (Uyanmış oldum) Tu te fus réveillé (e) U se fut réveillé Elle se fut réveillée Nous nous fûmes réveillés (es) Vous vous fûtes réveillé (e). 9. elle (ETUDIER) déjà le turc. Proposition subordonnée de temps Proposition principale . 6. (s). 10. (s). (es) Ils se furent réveillés Elles se furent réveillés Örnek — Quand j'eus quitté ma petite patrie /. 8. la pièce (COMMENCER) depuis longtemps.Quand il (COMMENCER) à rire. 7. Quand nous (ENTRER) au théâtre. Quand ils (SORTIR) en ville. il (VOIR) son camarade tomber dans l'eau. je le (CHERCHER) à l'école. Quand elle (VENIR) en Turquie. ils (OUBLIER) la clé de la porte. (es) Ils furent venus Elles furent venues SE REVEILLER (Pronominal) Je me fus réveillé (e). une végétation nouvelle apparut à mes yeux. LE PASSE ANTERIEUR Le passé simple de l'auxiliaire "ETRE» + ou "AVOIR" le participe le passé passé = antérieur DONNER (Transitif) J'eus donné (Vermiş oldum) Tu eus donné Il eut donné Nous eûmes donné Vous eûtes donné Ils eurent donné VENIR (Intransitif) Je fus venu (e) (Gelmiş oldum) Tu fus venu (e) U fut venu Elle fut venue Nous fûmes venus (es) Vous fûtes venu (e). Quand je (RENCONTRER) mon ami.

nous accourons.örnekte görüldüğü gibi temel cümlecikte passé simple olduğunda. Dès qu'un imprudent a jeté une cigarette. buna bağlı olan zaman gösteren yardımcı cümlecikteki fiilin zamanı "passé antérieur" olur. je fis ma toilette. EXERCICES I. je vois au dehors un clair soleil. tous courent vers l'incendie. Quand on a donné l'alerte. elle s'allonge par terre et le loup le mange. (Gelmiş olacağım) Tu seras venu (e) Il sera venu Elle sera venue (1) Nous serons venus (es) Vous serez venu (e). Aussitôt qu'il a rencontré un élève. Modèle : — Quand je me suis réveillée. 10. Quand la petite chèvre a entendu le chant du coq. elle décide de se venger du renard. LE FUTUR ANTERIEUR'" Le futur simple de l'auxiliaire "être" ou "avoir" DONNER (Transitif) + J'aurai donné (Vermiş olacağım) Tu auras donné Il aura donné le participe passé _ le futur antérieur — Nous aurons donné Vous aurez donné Ils auront donné VENIR (Intransitif) Je serai venu (e). passé antérieur passé simple. je commence à lire. 2. (s). le maître entre en conversation. Mettez dans les phrases suivantes des passés antérieurs et des passés simples en écrivant le passé simple à la place du présent et le passé antérieur à la place du passé composé. . 1. 4. Dès que j'ai ouvert mes volets. Lorsque la cigogne est rentrée chez elle. 3. nous partons. — Quand je me fus réveillée. 5. nous entrons dans la salle de bains.247 . Quand nous avons fini notre travail. Quand nous nous sommes levés. Dès qu'on m'a donné un livre. la résine prend feu. 8. (es) Ils seront venus Elles seront venues Modern fransızcada çoğu kez özellikle konuşma dilinde futur antérieur yerine futur simple kullanılır. Aussitôt qu'on nous a appelés. je fais ma toilette. 6 7. 9.

la pièce . 1. Bu iki bağımsız cümleciği tek bir birleşik cümle halinde ifade edelim : Demain. EXERCICES I. à la place des infinitifs entre parenthèses Modèle — Quand je (TERMINER) mes devoirs. je (ALLER) au cinéma. ikisi de gelecek zamana ait olmakla beraber "se réveiller" eylemi "sortir" eylemine göre daha önce meydana gelecektir. 5. 3. me rendre visite. demain je sortirai à 8 heures. (es) Ils se seront lavés Elles se seront lavées Örnek Demain. je lui (DONNER) leur place. quand je me serai réveillé (à 7 heures). Mettez dans les phrases suivantes des futurs antérieurs et des futurs. Dès que les spectateurs (PRENDRE) (COMMENCER) . d'après le modèle donné.SE LAVER (Pronominal) Je me serai lavé (e) (Yıkanmış olacağım) Tu te seras lavé (e) Il se sera lavé Elle se sera lavée Nous nous serons lavés (es) Vous vous serez lavé (e). Bu nedenle.248 je (ETRE) content. — Quand j'aurai terminé mes devoirs. je me réveillerai à 7 heures. oluşu bildiren eylemdir. je (ECRIRE) une lettre. NOT "Se réveiller" ve "SORTIR" eylemlerinin oluşuna dikkat edilirse. Quand il (VENIR) ce cadeau. "se réveiller" eylemi "futur antérieur" olmalıdır. j'irai au cinéma. Le futur antérieur = une action futur avant une autre action future. Dès que je (APPRENDRE) ma leçon. (s). Aussitôt que je (RENTRER) chez moi. Yani "futur antérieur" gelecekteki bir başka eylemden önce olacak işi. Lorsque je (APPRENDRE) 4. je sortirai (à 8 heures). je la (RECITER) 2.

9. 10. 4. Reprenez les phrases suivantes en changeant les temps des verbes d'après le modèle donné Modèle — On sonne.Aussitôt qu'elle (RENTRER) ses çaiwtts ïOBCHHUR) à l'embrasser. 6. LE CONDITIONNEL PASSE Le conditionnel présent le participe de l'auxiliaire "etre" + passé ou avoir le conditionnel passé AIMER (Transitif) J'aurais aimé (Sevmiş olacaktım) Tu aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé PARTIR (Intransitif) Je serais parti (e) (Hareket etmiş Nous serions partis (es) Tu serais parti (e) olacaktım) Vous seriez parti (e). 5. U fait cinquante métrés. Elle lit le journal. Tayfun joue au ballon. 11. Lorsque les professeurs vous (INTERROGER) . 2. — Quand on aura sonné. elle part avec son père. Dès que je (RENTRER) .249 . il va se baigner. Ahmet ira ouvrir la porte. Ahmet va ouvrir la porte. ils vont jouer sur la plage avec leurs camarades. Le réveil-matin sonne. Us passent deux semaines à Bodrum. je vais me baigner. je (PRENDRE) ma douche. 10. 8. ils (PARLER) le français. 9. (es) U serait parti Us seraient partis Elle serait partie Elles seraient parties . je vous (PRETER) ce livre. nous sortons de l'eau. Je fais une promenade. 7. 8. ils font un petit voyage. 3. 7. nous nous levons. Quand les élèves (bien ETUDIER) ce livre. je rentre chez moi. vous (REPONDRE) 6. il revient. 1. Je finis mes devoirs. Les enfants finissent de déjeuner. elle le lui donne. Dès que je le (LIRE) . Canan fait ses devoirs. Nous prenons notre bain. (s).

Proposition sub. je (ACHETER) une mercedes. temel cümlecikte conditionnel passé kullanılır. (es) Ils se seraient souvenus Elles se seraient souvenues Örnek Autrefois. Si tu (FAIRE) 3. 1 Si je (SAVOIR) 2. Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe de la subordonnée AU PLUS-QUE-PARFAIT et celui de la principale AU CONDITIONNEL PASSE Modele — Si je (ETRE) riche.SE SOUVENIR (Pronominal) Je me serais souvenu (e) (Hatırlamış olacaktım) Tu te serais souvenu (e) Il se serait souvenu Elle se serait souvenue Nous nous serions souvenus (es) Vous vous seriez souvenu (e). deniz kenarında bir ev satın almış olurdum. je (ACHETER) ce livre. — Si j'avais été riche. si le professeur (NE PAS VENIR) à campagne. attention. j'aurais acheté une maison au bord de la mer. Yani "satın almak = acheter" eylemi geçmişte (haber kipinin miş'li geçmiş zamanı = plus-que-parfait de l'indicatif) ile belirtilen bir koşula bağlı idi ki bu da gerçekleşemedi. geçmişte gerçekleşemeyen şartlı cümlelerde plus-que-parfait de l'indicatif. Şu halde özetlersek.) Bu cümleden şu anlaşılıyor: param yoktu. deniz kenarında bir ev satın alamadım. / Proposotion principale Si plus-que-parfait de l'indicatif. 4. param olmuş olsaydı. / conditionnel passé EXERCICES 1. si je (FINIR) mon travail. . Que (FAIRE) - 5 Je (ALLER) . si j'avais eu de l'argent. (s). nous (SORTIR) dans . j'aurais acheté une mercedes. conditionnelle. Si nous (ENTENDRE) la cour. (Eskiden. nous.250 lire. tu (NE PAS OUBLIER) la cloche.

251 . tu (NE PAS ETRE) en retard. . Si vous ne faisiez pas tant de bruit. je vous les (PRETER) II. Si tu (VENIR) 3. 3. 14. 2. Il y aurait mois d'accidents. III. 8. si tu me (OFFRIR) des fleurs. 7. 6. Si vous (NE PAS PARLER) pendant tout le cours. 10. Si je (DESIRER) joeur aux cartes. "si" ile başlayan yardımcı cümlecikte avec moi l'autre jour. cond. bien heureuse. "imparfait" kullanılacağı hususuna dikkat ediniz. 8. j'en (ETRE) assister à la réception. 7. Si nous (APPORTER) des fleurs. Si tu (ETRE) à Paris. Si vous (APPRENDRE) la leçon. 11. vous (VENIR) chez moi. 15. Si vous me (DEMANDER) ces disques. Complétez les phrases suivantes'1' 1. 9. 2.6. Si tu (POUVOIR) S'ENNUYER) (1) Temel cümlecikte "conditionnel présent". 9. Mettez au temps et au mode convenables les verbes des phrases suivantes. Si vous (VOULOIR) jouer saux échecs. si Si je ne donnais pas d'argent à la femme de ménage. il (JOUER) avec moi. passé) 1. 4. nous lui (FAIRE) plaisir. si elles (SORTIR) J'en (ETRE) content. au sujet de la réception que la famille BAYAZIT a donnée il y a une semaine: (Si plus-que-parfait. Si tu travaillais. vous (SAVOIR) ce qu'il avait dit. 10. Si tu (PRENDRE) un taxi. 13. Si mon cousin (VENIR) nous (ALLER) au cinéma. S'il faisait beau. Nous les (VOIR). Si la mer était calme. la semaine dernière. tu (NE PAS plus que moi. vous (AVOIR) de bonnes notes. si Je ne serais pas en retard. S'il y avait des embouteillages. Si l'eau était chaude. 5. 12. tu (VENIR) avec moi à la réception. si Ton travail serait mieux.

AUTREMENT. bir tümleçle ifade edilebilir ki bu durumda temel cümle yine "conditionnel passé" olur. (Bu ev çok yüksek. birşeyin zahirî görünüşünü ifade etmeye yarar — Cet homme était parfaitement immobile.) AUTREMENT = Si je n'avais pas pris de taxi (eğer taksiye binmeseydim) 2. (Arkadaşım beni kurtardı. doktora gitseniz iyi olurdu = gitmeliydiniz.) 4. Örnek — Mon ami m'a sauvé. on aurait dit une statue. à flots. vous auriez dû voir le docteur.) SANS LUI = S'il n'avait pas été là. (Bu adam tamamen hareketsizdi.. (Yüzünüzü pek iyi bulmuyorum. — Cette maison est très haute. orada olmasaydı) — J'ai pris un taxi. insanın âdeta bir heykel diyeceği geliyordu. jouer au bridge. aksi halde geç kalacaktım. birşeyin yapılmasını kesin değil ama yapılırsa iyi olacağını ifade eder 3. Kimi cümlelerde şart.4. je serais arrivé en retard. (Bir taksiye bindim. la fête (ME 5. que (DIRE) AUTRES SENS DU CONDITIONNEL PASSE (Conditionnel passé'nin başka anlamlan) 1.) Il aurait fallu(l). les jeunes 6.252 . S'ils (NE PAS POUVOIR) les vieux messieurs. boğulacaktım.:.) fiili ile belirtilir: — Je ne vous trouve pas bonne mine. Si le chaxâpâgne (NE PAS <50ULER) PARAÎTRE) moins gaie. . il aurait fallu y installer un ascenseur.. . Aynı durum. onsuz.163 bakınız . je me serais noyé. On aurait dit(1).) (1) Sayfa: 162 . SANS LUI. (O. buraya bir asansör yapılmalıydı. S'il (NE PAS Y AVOIR) gens (NE RIEN REGRETTER) de danses anciennes. kişilerle ilgili olursa devoir (.

zaman. passé) zamanlarına dönüşürler. cümlecikler. (göreceli geçmiş zaman] — — — — (1) "Conditionnel présent" 162.) Şart. (mutlak za man) — Il dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. (futur antérieur dans le passé = conditionnel passé. . 8. Je sais / que tu auras fini ton travail avant mon arrivée. (futur relatif) b. sayfalara bakınız. zaman uyumu (concordance des temps) kuralları gereğince : a. Birşey istendiğini belirtmek için nezaketen'1': "J'aurais voulu!' kullanılır. (futur simple) Il a dit / qu'il viendrait. Esef bildirmek için — J'aurais voulu vous aider. v. Il dit / qu'il viendra. (futur antérieur) Je savais / que tu aurais fini ton travail avant mon arrivée. (mutlak geçmiz zamai irréel) — Il a dit / qu'il serait venu / s'il avait pu.b. 163.5. (göreceli zaman) Il dit / qu'il m'aidera / s'il a fini son travail. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il m'aiderait / s'il avait fini son travail. présent) PLUS-QUE-PARFAIT FUTUR ANTERIEUR RELATIF (Cond. Örnekler Il dit / qu'il viendra / s'il peut. 6. (Size yardım etmek isterdim ama edemedim. Zaman uyumu kuralları gereğince temel cümlenin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa yardımcı cümlecikteki fiil futur yerine göreceli futur (futur relatif = le futur dans le passé) yani conditionnel présent.254 . Indicatif passé composé d. Indicatif futur antérieur IMPARFAIT FUTUR RELATIF (Cond. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il viendrait / s'il pouvait. Indicatif futur simple c. (görece! zaman) — II dit / qu'il savait / que j'aurais fini mes travaux. yardımcı cümlecikteki futur antérieur ise. geçmiş zamandaki bir fiile bağlı olarak bir "proposition complétive" durumda kurulmuş olabilir ki o zaman. Indicatif présent b.) 7. futur antérieur relatif = conditionnel passé) olur a.

Si je marche vite. Il désire me présenter sa fille. Örnekler a. j'y arriverai à l'heure. j'y arriverais à l'heure. Il faut rentrer à la maison. 2. . c Si j'avais vite marché. passé) Tu dois épouser cette charmante jeune fille. 12.j'y arriverais à l'heure. En marchant vite. Il faut faire une opération d'urgence. 6. J'aime danser une valse. 8. En marchant vite. (Cond. Si je marchais vite. 5. aksi takdirde gérondif kullanılamazdı. j'y serais arrivé à l'heure. — Il faudrait faire les travaux. Il doit dire la vérité. 4. j'y serais arrivé à l'heure. 16. Je peux vous aider. şartlı cümle (proposition subordonnée conditionnelle) yerine geçebilir. 17. Tu peux posséder une maison.f XERCICES ' 1. 15. Vous devez participer à cette réunion. Je veux assister à cette réception. 11. 3. Tu peux t'en aller. En marchant vite . b. présent) — Il aurait fallu faire les travaux. 13. 14. Je désire une robe blanche. NOT : Her iki cümlecikteki öznelerin aynı oluşuna dikkat ediniz. Il faut appeler un médecin. Je veux avoir beaucoup de livres. 7. j'y arriverai à l'heure. Transformez les propositions suivantes d'après les modèles donnés — Il faut faire les travaux. Nous devons nous taire.254 . Il aime à regarder par la fenêtre le Bosphore. LE GERONDIF ET LE CONDITIONNEL Gérondif. (Cond. 10. 9. Tu dois fermer les fenêtres.

En passant par Ulus. ma soeur préparera ses devoirs.b. j'achèterai une maison. A V O I R ENVIE DE v.255 . aie envie ) ve Etre. En mangeant des légumes. je n'ébranlerai pas ma santé. 9. être fier. vous n'abimeriez pas votre santé. vous auriez rattrapé le temps perdu. En nageant.EXERCICES I. (s). tu rendras ta mère heureuse En agissant comme il faut. 4. 7. En allant au bord de la mer. 15. ils se seraient sentis mieux. En écrivant une fois par semaine. impératif présent'lari olan (Aie peur. tu aurais oublié tous tes soucis. 6. vous garderiez votre ligne.b. e. vous réussirez dans la vie. En courant. content. En faisant du sport. remplacez le gérondif convenable avec "si" d'après les modèles au-dessus 1. En venant vivre à la campagne. elle serait moins fatiguée. L'IMPERATIF PASSE L'impératif présent de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé l'impératif — passé LIRE (Transitif) P> ALLER (Intransitif)*2» Aie lu (Okumuş ol) Ayons lu Ayez lu Sois allé (e) (Gitmiş ol) Soyons allés (es) Soyez allé (e). 10. 3. 14. En voyageant par le train. 11. fière de v. vous garderez votre ligne. 13. En se levant de bonne heure. se réveiller gibi çift zamirli fiillerin. 8. l'impératif passée leri yoktur. En buvant de l'eau pure. 2. 12. (es) NOT : se lever. En étudiant jour et nuit. impératif présent'lari olan (sois content. vous verrez une statue. sois fier )'yi "impératif passé'' ile karıştırmamaya dikkat ediniz. les chats auraient attrapé la souris. tf avoir le participe le subjonctif passé = passé Locutions verbales: A V O I R PEUR. 5. LE SUBJONCTIF PASSE (COMPOSE) Le de ou (1) (2) subjonctif présent l'auxiliaire "être" + U . Dans les phrases suivantes. par le temps En gagnant beaucoup d'argent. on n'aurait pas fatigué. . En me couchant tôt.

) Yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi bulunduğumuz anda. (es) Qu'ils soient arrivés Qu'elles soient arrivées SE FIER (Pronominal) Que je me sois fié (e) (İnanmış olsam. (s). (es) Qu'ils se soient fiés Qu'elles se soient fiées Örnekler — J'ai peur que l'avion n'ait du retard maintenant (AVOIR: subjonctif présent. Que tu aies fini Bitirmiş olsam) Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini ARRIVER (Intransitif) Que je sois arrivé (e) (Vasıl olmuş olsam) (Varmış olayım) Que tu sois arrivé (e) Qu'il soit arrivé Qu'elle soit arrivée Que nous soyons arrivés (es) Que vous soyez arrivé (e).256 . j'ai peur que l'avion n'ait eu du retard hier. bir oluş veya hareketi bildiren subjonctif kipindeki fiil SUBJONCTIF PASSE'ye konulur. . inanmış olayım) Que tu te sois fié (e) Qu'il se soit fié Qu'elle se soit fiée Que nous nous soyons fiés (es) Que vous vous soyez fié (e). (AVOIR : subjonctif passé.FINIR (Transitif) Que j'aie fini (Bitirmiş olayım. çünkü "geç kalma" eylemi şu anda). geçmişteki bir işi. (s). çünkü "geç kalma" eylemi geçmişte. — Maintenant.

257 . 6. Ecrivez les phrases suivantes en mettant les verbes au subjonctif passé 1. Je ne crois pas qu'il (AVOIR) dernier. Je ne crois pas qu'il (VENIR) cela. tes travaux. Je crains que mon frère (MANQUER) 20. Je ne pense pas que nous (SE TROMPER) 5. là. la semaine passée. de bonnes notes à l'examen contente de mon arrivée. 17. 11. Je doute que vous (NE PAS COMPRENDRE) en retard. Je ne suis pas certain qu'elle (ETRE) avant la nuit.EXERCICES I. Je regrette que tu (ETRE) 2. 9. hier. Je désire que vous (ARRIVER) 19. à temps. 4. U ne paut pas toucher à l'auto jusqu'à ce que les gendarmes (FAIRE) leur enquête. Ne partez pas sans que nous vous le (PERMETTRE) 7. 10. Je souhaite qu'ils (REUSSIR) 18. U avait fermé la fenêtre pour que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. Je ne crois pas qu'ils (AVOIR) un des économies. 16. Je suis content mois passé. _ le train hier. Je ne suis pas sûr qu'ils (APPRENDRE) la leçon. Je veux que tu (REVENIR) 12. Bugün ancak edebî dilde. (subjonctif plus-que-parfait'ye) rastlamak mümkündür. Veille sur le blessé jusqu'à ce qu'il (S'ENDORMIR) 8. . que vous (COMPRENDRE) cela le LE SUBJONCTIF PLUS QUE-PARFAIT''> Le subjonctif imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" (1) + le participe passé le subjonctif = plus-que-parfait Modern fransızcada. ses examens. Je suis content que tu (FINIR) 13. 3. 15. J'attends qu'il (TERMINER) 14. Il ne peut pas repartir avant qu'on lui (FAIRE) pansement. günlük dilde kesinlikle kullanılmayan bir zamandır.

Que nous eussions lu olsaydım) Que vous eussiez lu Que tu eusses lu Qu'ils eussent lu Qu'il eût lu SORTIR (Intransitif) Que je fusse sorti (e) Que tu fusset sorti (e) (Dışarı çıkmış olaydım. — Hier. temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olduğu zaman. olsaydım) Qu'il fût sorti Qu'elle fût sortie Que nous fussions sortis (es) Que vous fussiez sorti (e). (es) Qu'ils fussent sortis Qu'elles fussent sorties S'ASSEOIR (Pronominal) Que je me fusse assis (e) (Oturmuş olaydım. yardımcı cümlecikteki subjonctif passé yerine kullanılır. NOT \ Subjonctif plus-que-parfait. Yukarıdaki cümlelerde her cümleciğin başına ya da sonuna zaman kavramlarım koyarak durum daha açık bir hale getirilmiştir.258 .LIRE (Transitif) Que j'eusse lu (Okumuş olaydım. (s). olsaydım) Que tu te fusses assis (e) Qu'il se fût assis Qu'elle se fût assise Que nous nous fussions assis (es) Que vous vous fussiez assis (e). . (es) Qu'ils se fussent assis Qu'elles se fussent assises Örnekler — Maintenant je crains / que l'avion ait eu du retard hier. je craignais / que l'avion eût eu du retard avant-hier.

un 8. L'INFINITIF PASSE L'infinitif de l'auxiliaire le participe l'infinitif "être" ou "avoir" + passé = passé 1er gr. Je regrettais que vous (POUVOIR) le train. Mettez au subjonctif plus-que-parfait les verbes entre parenthèse d'après le modèle Modèle Je regrettais que tu (ETRE) en retard la veille. gr.EXERCICES I. 9. Il était fâcheux que tu (ETRE) 10. On attendait que le procureur (PRONONCER) réquisitoire. gr. e (toplanmış olmak s'être entendu. AIMER 2e gr. soi 7. Je regrettais qu'elle (S'ENDORMIR) 3. On doutait qu'un avocat (NE JAMAIS FAIRE) plus belle plaidoirie que celle-là. RESTER SE REUNIR S'ENTENDRE MOURIR (sevmiş olmak) (bitirmiş olmak) (satmış olmak) . e (kalmış olmak) s'être réuni. Je doutais que vous (SE TROMPER) 4. Nous ne sommes pas sortis de la salle d'audience avant qu< les juges (PRONONCER) la condamnation. Je craignais que l'orage (RETARDER) 6.259 . e (ölmüş olmak) gr. VENDRE (transitif) (transitif) (transitif) avoir aime avoir fini avoir vendu 1er 2e 3e 3e (intransitif) : (pronominal): (pronominal): (intransitif) : être resté. gr. Je regrettais que mon amie (NE PAS VENIR) 2. 1. e (anlaşmış olmak) être mort. occupé par ton travail assister à ce procès. FINIR 3e gr. Je ne pensais pas qu'il (SE REVEILLER) 5.

LA VOIX ACTIVE et LA VOIX PASSIVE (Fiillerin etken ve edilgen halleri) ön bilgiler a. k. Etken bir cümleciği edilgen hale getirmeden önce esas fiilin passif mastarını düşünmek ve mastardaki être fiilini istenilen zamana koyduktan sonra esas fiilin participe passé'sini yanında bulundurmak gibi dikkatli bir yol izlenilirse yanılgıya düşme önlenebilir. Etken cümlenin düz tümleci bir article partitif (kısım gösteren tanımlıkla) kullanılmışsa. Herhangi bir fiilin passif (edilgen) halini intransitif (geçişsiz) fiillerin passé composé'leri ile karıştırmamaya dikkat edilmelidir. edilgen cümleye çevrildiğinde mülkiyet sıfatı kaldırılıp yerine article défini (belgili tanımlık) getirilir. c. Etken fiillerin zamanlarının tümü edilgende de vardır. esas fiilin participe passé'si yanma getirilir. e. Etken cümleciğin düz tümleci. Le complément direct (düz tümleç) almış bulunan ya da alabilen her çekilmiş fiil ETKEN (la voix active) haldedir. Intransitif (geçişsiz). h. f.260 . 1. Passif (edilgen) cümledeki fiil her zaman "être" yardımcı fiili ile çekildiğine göre asıl fiilin participe passé'si bir niteleme sıfatı gibi özne ile sayı ve cins bakımından uzlaşır. Sadece düz tümleç alabilen yani transitif (geçişli) fiiller etken halden EDİLGEN (la voix passive) haline çevrilebilirler. Etken cümleciğin öznesinin başına çoğunlukla (par) préposition'u getirilerek edilgen cümlecikteki fiile tümleç olarak görev verilir. i. olur. Etken fiil hangi zamanda ise edilgen cümlecikte "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. d. edilgen cümlecikteki fiilin öznesi g. Etken cümlenin düz tümleci mülkiyet sıfatı almışsa. yani düz tümleç almayan fiillerin edilgen halleri yoktur. b. edilgen cümlede "article partitif'"in yerini "article défini" alır. . m.

qn.) Tu es invité (e) Il est invité Elle est invitée Nous sommes invités (es) Vous êtes invité (e). yukarıda açıklandığı üzere tüm zamanların çekimi yapılabilif (Ayrıca kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. Bunların passif (edilgen) mastarlarım bulmakla yola çıkmak gerektiğine göre être être être être être être être être kapatılmak açılmak verilmek sevilmek çağrılmak dâvet edilmek düzeltilmek yenilmek fermé. qch. e ouvert. qn. e Edilgen haldeki fiilin hangi zamanı isteniyorsa. (es) Ils sont invités Elles sont invitées L'imparfait Le futur Le cond. qch.. e corrigé.Yukarıda belirtilen şıkları daha açık bir şekilde görelim : Fermer Ouvrir Donner Aimer Appeler Inviter Corriger Manger Acheter Finir qch. qn. e mangé. yanma esas fiilin particpe passé'si getirileceğine göre (être invité) yi ele alalım Le présent de l'indicatif du passif ' Je suis invité (e) (dâvet ediliyorum.) edildim. "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. . qch.) edileceğim.) Böylece. qch. e donné.) edilmiştim.261 . qch. (s). Bu fiiller düz tümleç aldıklarına göre transitif yani geçişli fiillerdir. O halde edilgen hale çevrilebilirler.) Olumsuz ve soru şekilleri için "être" fiilinin olumsuz ve soru şekilleri düşünüldükten sonra asıl fiilin participe passé'si eklenir. e appelé. présent Le passé composé Le plus-que-parfait J'étais invité (e) Je serai invité (e) Je serais invité (e) J'ai été invité (e) J'avais été invité (e) (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet ediliyordum. e aimé. qch. qch.) edilecektim. e invité.

) (Öğrenciler. (iri bir köpek evi koruyor. nous. (Turistler. turistler tarafından ziyaret ediliyor. edilecek miyim? edilmiş miydiniz? Un gros chien garde la maison.) Bu cümlede: "garder" fiili transitif (geçişli) bir fiildir.) La Turquie Edilgen cümlenin öğeleri : Sujet Verbe La Turquie est visitée Complément d'agent par les touristes (Türkiye. active). etken fiilin düz tümlecini alıp. hocalarına saygı gösterdiler.örnek Je ne suis Il n'a pas Est-ce que Aviez-vous = = = = pas invité été invité je serai invité? été invité ? dâvet dâvet dâvet dâvet edilmiyorum. elle. vous. . toi.262 yapan sözcüklerinden fransızcaya alınmış İşi yapan tümleç. edilmedi. A. e la maison Edilgen cümlenin fiilinin mastarı Edilgen cümlenin fiilinin öznesi Edilgen cümlenin complément d'agent'ı(1) Şimdi.) (Etken) Lâtince: agere = yapmak. (Onun tarafından takibedildi. eux.) Etken cümlede Etken cümlede Etken cümlede özne yüklem düz tümleç les touristes visitent (verbe: visiter: tr. lui. çünkü düz tümleci: "la maison" sözcüğü vardır.) — Les touristes visitent La Turquie (Ph.) Not : Edilgen cümlede "par" préposition'undan sonra zamir kullanmak gerektiğinde. edilgen cümledeki fiilin öznesi durumuna getireceğiz : un gros chien être gardé. iri bir köpek tarafından korunuyor. demektir. Türkiye'yi ziyaret ediyorlar.) d- U) Les étudiants ont respecté leurs professeurs. Şu halde bu cümle: "etken" haldedir. edilgen cümlenin öğelerini yerleştirelim : Verbe est gardée Sujet La maison Complément d'agent par un gros chien (Ev. elles) kullanılır: Elle a été suivie par lui. pronoms toniques: (moi. Edilgen hale getirmek için (ön bilgiler) bölümünde belirttiğimiz üzere. (Ph. agent = olan complément d'agent = .

A. öğrencilerinden saygı gördüler. e vendu. Ces livres SE VENDAIENT cher.) (Bu kitaplar pahalıya satılıyorlardı. e réparé. e aperçu. e posé. e blessé. e. e distingué. (Bira ağabeyim tarafından içildi. örnekler 2.) (Ağabeyim bira içti. Cela SE DIT souvent. tekil ve çoğul şahıslarında complément d'agent'sız kullanılırlar ve edilgen anlama sahiptirler. P. Mon frère aîné a bu de la bière. belgisiz zamir (ON) ile de complément d'agent'sız edilgen anlam veren cümleler kurulabilir : . (Ph. ( = Ces livres ETAIENT VENDUS cher. 3. e dit.) (Hocalar. e prononcé.263 . e construit. passif anlam veren pronominal fiiller gibi sémantique (anlambilimi) bakımından benzeyip.) Bu. konulmak onarılmak Yukarıda saydığımız gibi bazı pronominal fiiller.) (Edilgen) Not : Mülkiyet sıfatlarının yer değişikliğine dikkat ediniz. e lu.) 3. syntaxe (sözdizimi) yönünden fark yapan. e = = = = = = = = = = = görülmek satılmak söylen (il) mek yapılmak telâffuz edilmek farkedilmek ayırdedilmek okunmak yaralanmak inşa edilmek sorulmak.) (Etken) — La bière a été bue par mon frère. e fait. ( = Cela EST DIT souvent) (Bu sık sık söylenir. SENS PASSIF DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin edilgen anlamı) Se voir Se vendre Se dire Se faire Se prononcer S'apercevoir Se distinguer Se lire Se blesser Se construire Se poser Se réparer — = = = = = = = = = = = être être être être être être être être être être être être vu.— Les professeurs ont été respectés par leurs étudiants (Ph.) Not : Article partitif'in article défini haline dönüşmesine dikkat ediniz.

gözlerimin önünde işçiler tarafından yapılıyor. par le professeur. Ces livres SE VENDENT cher. ( = On les a interrogés pendant longtemps.) 2. Le travail EST FAIT depuis une heure.) 2.264 Les élèves sont interrogés depuis des heures. Aynı şekilde aşağıdaki şu iki cümle arasındaki farkları saptayınız : 1. cümleleri kıyaslarsak: 1. (l'action présente) ( = Le professeur la corrige en ce moment. = Bu sık sık söylenir. Cela SE DIT souvent.) (L'action passée dont on montre le résultat) . Le travail EST FAIT sous mes yeux PAR des ouvriers. bulunduğumuz andaki bir eylemi göstermeyip. ON la VOIT de loin. içinde bulunduğumuz anda cereyan ettiğini. ve 2. sonucu verilmek istenen geçmişteki bir eylemi belirtir (Bu durumda edilgen fiilin tümleci yoktur) 1.) (Çalışma. cümlede yapılma eyleminin. = Bu kitaplar pahalıya satılıyor. ( = Les ouvriers font le travail sous mes yeux. ON DIT cela souvent. = Ev uzaktan görülüyor. ON les VEND cher.) 1. oysaki 2. Cela EST DIT souvent. La maison EST VUE de loin. edilgen şeklin şimdiki zamanı.La maison SE VOIT de loin. cümlede bir saat önce "yapılma" eyleminin meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. UN EMPLOI PARTICULIER DU PASSIF (Edilgen şeklin özel kullanımı) Çoğu zaman. La faute est corrigée maintenant sous mes yeux.) (Çalışma bir saat önce yapıldı. Ces livres SONT VENDUS cher. ( = On a fait le travail il y a une heure. .

4. (Ph. 2< . 13. Ma mère a tricoté cette blouse. 8. Le maître punit les élèves paresseux. Tu m'invites. Les enfants les mangeaient. P. Elles l'ont connu. 3. 12. 10. La rivière borde la ville. 4. Nous les cultiverons. Le porteur les prenait.) — La vérité est dite par mon ami. La route traverse de nombreux villages. Personne ne m'a vue. Tout le monde l'avait comprise. Un chien suit notre voiture. La guerre les a détruites. 11. 5. Le berger garde le troupeau.) — Il était attendu par ses amis. A.) 1. 2. P. Pasteur trouva les microbes. 9. Un jeune homme l'a suivie. 5. Les professeurs récompensent les étudiants. 7. A.EXERCICES I. Les touristes ont suivi le cours de la rivière. Quelqu'un l'a renversée. Les bijoutiers vendaient les bracelets. II. 6. Un ami m'avait appelée.) 1. 15. 14. 7. 2. (Ph. (Ph. Le médecin t'a guérie. 15. 12. Mettez les phrases suivantes au passif d'après le modèle Modèle — Mon ami dit la vérité. Mettez à la forme passive d'après le modèle Modèle — Ses amis l'attendaient. Le docteur avait guéri la malade. Le professeur corrigeait les fautes de dictée. Nous l'avons trouvée très difficile. Les ouvriers l'ont creusé. 9. L'architecte construira la maison. 13. 8. 3. 6. 10. Les élèves les ont finis. 11. Atatürk fonda la Turquie moderne. Tu as écrasé les fourmis. 14. (Ph.

Notre voisine a été soignée par un excellent médecin. La rivière se voit à travers les arbres. 10. 9. 4. 3.III. a. modèle Ce roman se lit avec plaisir. Des maisons neuves se construisent en ce moment. La plaidoirie a été terminée par l'avocat. (Ph. 3. 2. Elle ne sera pas acquittée par le jury. Les ponts se sont réparés en peu d'années. 8. Les circonstances atténuantes n'ont pas été accordées par le procureur général. . IV. Ce mot se prononce de plusieurs façons. Les questions ont été comprises par tous les élèves. Mettez les phrases suivantes à l'actif Modèle — Je suis invité par mes copains. Elle a été appelée par une copine. A. Trop de fautes se font en classe. P. Ce roman EST LU avec plaisir. Le réquisitoire a été prononcé par le procureur général. 6. Nous serons récompensés par nos parents. 4. 5. Cette lettre était écrite par mon père. On le LIT avec plaisir. Les maisons vont se réparer. 6. .266 Une femme accusée a été jugée par la cour d'assises.) — Mes copains m'invitent. (Ph. 5. b. 2. 7. Ce coupable sera condamné à mort par la Cour Martiale. 1. à l'aide du pronom indéfini "ON". 8. Cette maison se vend cher. Les plus belles villes de Turquie seront visitées par les touristes. Le thé a été servi par ma mère. 13. Exprimez : a) b) par le passif. 12. La tour Eiffel s'apercevait de loin. 7. La parole n'a pas été donnée à l'avocat de l'accusée par le président. 11. 14. 10. Les ponts viennent de se réparer.) 1. Cette question ne doit pas se poser. 9.

On vous a surpris. 3. On ne sait pas par qui ces fleurs . corriger. Elle a été invitée à dîner par ses collègues. 8. 4. Le secrétariat inscrit les étudiants. préparer. Le journaliste est en train de finir son article. 2. 6.. Les professeurs sont satisfaits par les réponses des étudiants. donner) selon le cas et l'usage 1. au malade par l'infirmière. 5. Ils recevront un intérêt de 3 %. 5. par les élèves. Mettez à la forme active ou passive les phrases suivantes selon le cas 1. 7. 2. faire. VI. La Sécurité sociale les aide. 12. 14. rassurer. par les professeurs. 11. effacer.V. Il se demande par qui cette maison Je veux savoir par qui ce travail . Cette photo Cette lettre Cet excellent dîner Le tableau noir Les devoirs Les devoirs Les malades La mère du malade La malade Beaucoup de médicaments par mon amie.267 . VII. Complétez les phrases suivantes 1. 10.. par les médecins. 15. 17. Le patron refuse les ouvriers. 7. soigner. par le docteur. demain. Les malades vont bientôt connaître l'adresse des médecins. Les spectateurs ont vivement applaudi les acteurs. Ce livre doit se lire. écrire. Ces questions ne doivent pas se poser. transporter. 4. 8.. par maman. Les ouvriers ont obtenu une juste augmentation de salaires. On la cherche depuis longtemps. 6. Par qui est-ce que les malades .. par mes parents. 10. La Sécurité sociale remboursera aux ouvriers les frais de maladie. 13. 9. par les étudiants. 18. 4 5. Les employés viennent d'être payés. 2. 16.. Complétez les phrases suivantes par des verbes qui conviennent (prendre. hier. Une actrice soigne toujours ses cheveux. par ses parents à la cilinique. 3. Les boursières vont être payées. 9.. Je ne sais pas par qui cet article . 3.

7. 5.6.268 . Je veux savoir par qui cette symphonie (COMPOSER) Par qui est-ce que cette rédaction (ECRIRE) Nous voulons savoir par qui ces travaux (FAIRE) la semaine prochaine. 7. . Nous ne savons pas par qui tu (POUSSER) On réparera ma voiture demain. Je ne sais pas par qui ces livres (ECRIRE) 2. Par qui est-ce que le pain Par qui est-ce que la viande Pourriez-vous me dire par qui cette voiture Mais mon. mais je ne sais pas par qui elle (REPARER) La lecture de concours (GAGNER) par Burcu. Complétez les phrases suivantes parenthèses à la forme passive en utilisant ? ? ? les verbes entre 1. 3. 6. S. 10. 8 9. je ne sais par qui je Elle veut savoir par qui ce tableau VIII. Pourriez-vous nous dire à qui ces fleurs vont (OFFRIR) ? 4.

— Il marche VITE. (Oldukça tatlı bir şekilde konuşuyorsun. Tout à coup. L'ADVERBE (Zarf) Bir fiilin.. des écoliers se partagent des timbres turcs et expédient les leurs ici.S. hızlı yürüyor. soupire timidement Canân. — C'est beaucoup trop. Je dois revoir sérieusement ma composition de sciences pour demain. et davantage aujourd'hui.S. admet Noyan. "Nous avons reçu hier seize lettres.269 . verbe adverbe . — (assez) sözcüğü (doucement) zarfının anlamlarını değiştirdikleri için bu sözcükler "zarf" tır. en U. (Bu genç kız çok güzel) — Tu parles ASSEZ doucement. Moi-même. ornées de timbres étrangers.R. dit Tayfım. LES MOTS INVARIABLES (Değişmeyen Sözcükler) 1." — Le club s'organise rapidement. annonce le comptable. aux Etats-Unis. ils ont reçu de très belles enveloppes. je ne vais pas rester longtemps. Là-bas. (O.) Yukarıdaki üç örnekte görülen — (vite) sözcüğü (marche) fiilinin. Ses membres ont cherché des correspondants. au Japon. bir niteleme sıfatının ya da başka bir zarfın anlamını de ğiştirmeye yarayan sözcüklere "ZARF" adı verilir. Nous devons coller exactement deux cent hui timbres. chez Madam ABLAY. DE LOINTAINS AMIS "Le club s'organise rapidement. Sade ve kısa bir parçada "adverbe" türlerinin bazılarını görelim. "On n'en a jamais trop". — (très) sözcüğü (belle) niteleme sıfatının.II. — Tu as peut-être raison.) — Cette jeune fille est TRES belle.

tout à coup.où. LIEU Ailleurs. loctuion verbe adverbe adjectif adverbiale — C'est beaucoup trop. tôt. plutôt. pourquoi. vite. sus. au-dehors.270 . beaucoup. si. MANIERE Bien. loin. — "beaucoup" zarfı "trop" zarfının anlamlarını değiştiriyorlar. dehors. ainsi. tout. où. TABLEAUX DES PRINCIPAUX ADVERBES et DES PRINCIPALES LOCUTIONS ADVERBIALES ADVERBES LOCUTIONS ADVERBIALES TEMPS Aujourd'hui. enfin. tant. ils ont reçu de très belles enveloppes. QUANTITE Assez. y. en haut. autrefois. v. en. toujours. sans cesse. tard. mal. dessous. trop. INTERROGATION Comment. combien. exprès ve (-MENT) ile biten zarfların büyük çoğunluğu.b. à droite. en bas.— Tout à coup. ici. longtemps. devant. adverbe adverbe Parçadan alınan bu cümlelerde — "rapidement" zarfı "s'organise" fiilinin. derrière . bientôt. mieux. demain. même. souvent. au-dessus. très. si (olup olmadığı). . peu. à gauche. tellement. à présent. jamais. davantage. deslà-bas. partout. aussitôt. hisur le champ. encore. au dessous. tout à l'heure. tantôt. quand. d'abord. moins. er. dedans. au fur et à mesure. — "tout à coup" deyim zarfı "ont reçu" fiilinin — "très" zarfı "belles" niteleme sıfatının.

de lieu) — Est-ce que tu penses à ta situation? Oui. si (olumsuz soruya olumlu anlamda yamt için kullanılır). autant. art. "ALLER" fiilinin "FUTUR" ve CONDITIONNEL'inin önünde adverbe de lieu "y" kullanılmaz — Est-ce que tu iras à Çeşme? Oui. de lieu 2. Adverbe de lieu olan " y " ile pronom " y " arasındaki farka dikkat ediniz: (Geniş bilgi için "pronoms" konusuna bakınız) (Sayfa 69-84) — J'aime bien Alanya. ne pas. moins. 3. Ancak. sans doute ne point. vraiment. ne.) — La gomme est là.. Probablement DOUTE peut-être. Adverbe de lieu "là" ile article défini "la" nın anlam. pas. pronom "en" ve préposition "en"'ın kullanım. plus. NEGATION Non. pas du tout. AFFIRMATION Oui.COMPARAISON Aussi. j'y pense (pronom)... nullement. ÖNEMLİ NOTLAR 1. certes. j'irai bientôt. de lieu) . (art. (adv. anlam ve yüklendikleri görev farklarına dikkat ediniz — J'en reviens (adv. point.271 . (adv. görev ve yazılış farkına dikkat ediniz — Il est là. de lieu) — La robe est blanche.. je voudrais y aller encore une fois. adv. déf. ne . certainement. jamais.. déf... Adverbe de lieu "en".

je m'en occuperai (pronom). (Seni hiç unutmayacağım.— Est-ce que tu t'occuperas de cette affaire? Oui. (fiilin anlamında değişiklik) 8.) (Cümlenin sonunda — Je ne sais pas quand je partirai. "Très" zarfının bir sıfatın veya bir başka zarfın anlamına etki ettiğine. mauvaise" sözcüğünün sıfat oluşuna dikkat ediniz — Il lit mal. — Je fais ma toilette en dix minutes (préposition).) — Elle est très belle. 4. (bağlaç) — La chambre où je dors donne sur la mer. soru zarfı ya da bağlaç olabileceğine dikkat ediniz — Quand est-ce que tu partiras? (soru zarfı) soru işareti var. "mauvais. "Où" veya "d'où" sözcüklerinin kullanılışlarına göre soru zarfı. "Bien" sözcüğünün "adverbe" "Bon.) 9. bonne" sözcüğünün "adjectif" oluşuna dikkat ediniz — J'ai bien compris cette règle (adverbe) Il est bon (adjectif) 6. "Quand" sözcüğünün kullanılışına göre. "mal" sözcüğünün zarf. bağlaç ya da ilgi zamiri olabileceklerine dikkat ediniz. "beaucoup" zarfının ise sadece fiilin anlamında değişiklik meydana getirdiğine dikkat ediniz — C'est très bien. (bağlaç) (Soru işareti yok. (ilgi zamiri) (Bu konuda ayrıntılı bilgi için "pronoms relatifs" konusuna bakınız.) . — Où vas-tu? (soru zarfı) — Je veux savoir où tu vas.272 . (adverbe) — Il fait mauvais temps (adjectif) 7. (zarfın anlamında değişiklik. Adverbe de temps "jamais" nm olumlu ya da olumsuz anlamlı oluşuna dikkat ediniz — Je ne t'oublierai jamais. Aynı şekilde. (sıfatın anlamında değişiklik) — Il travaille beaucoup.) (Olumsuz anlamda) — A-t-il jamais été en Amérique? (Amerika'da hiç bulundu mu?) (Olumlu anlamda) 5.

. toi-même. lui-même. elle-même pluriel nous-mêmes. ismin önünde bulunduğunda. — Ces fleurs sentent bon. coûter cher. ya da genellikle "impersonnel' fiilden sonra gelen MASTARIN belirtilmemiş öznesi du rumunda ise "lui-même" yerine SOI-MEME kullanılması ge reklidir : (Sayfa 75. sentir bon. bak ) — Chacun pense à soi-même. (adverbe) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi a.10. — Il faut préparer les devoirs soi-même. — Personne n'est content de soi-même. (lui-même = lui. sıfat ismin yerini tuttuğunda. eux-mêmes.. CHACUN. c.J'ai la même (pronom). ON PERSONNE. elles-mêmes DİKKAT : "soi-même" daima 3. — Cette étoffe coûte cher. 27: . même les vieillards. vous-mêmes. d. b. (adjectif) Quelle belle chemise tu as! . pas un autre) TABLEAU singulier moi-même. a. zarf görevini yüklenir. Elles ont les mêmes robes. b. zarf. sıfat ve zamir olmak üzere üç görev yüklendiği için. Tout le monde courait. görev ve dolayısiyle de anlamına dikkat ediniz a. c. b. (article + même + substantif): ADJECTIF (article + même): PRONOM même (invariable) (sans article): ADVERBE (même + pronom personnel tonique) (bizzat ben anlamında^ Mon père a réparé cela lui-même. tekil şahısta kullanılır ve özne. Kimi sıfatların hiç değişmeyen "adverbe de manière" (tarz gösteren zarf) olarak kullanılma durumlarına dikkat ediniz voir clair. 11. c. "Même" sözcüğü. zamir değişmeyen bir durumda olduğunda. parler juste. — Il faut décider de faire cela soi-même. .

— Je sais TOUT. Il lit beaucoup. (zamir olarak kullanıldığında sonundaki "S" okunur). comp. MEME des livres de philosophie. sing. pl. çoğul şahısta olur. pronom neutre. article yoksa "her" anlamına gelir. MEME les oiseaux. Tous les pays ne sont pas riches. pronom sujet du verbe "venir" (hepsi.Exercices sur l'emploi de AUSSI) (hatta.4 . Adjectif olarak kullanılan "TOUT" dan sonra "article" varsa "tüm bütün". Je possède beaucoup de livres.) .) — Tout pays est beau. Toute la ville est belle. (tout + article + substantif) : adjectif (tüm anlamında) (tout + substantif (sans article)) : adjectif (her anlamında) Tableau des adjectifs indéfinis "TOUT" Genre-nombre ADJ. MEME les enfants. (Her ülke güzeldir. Bu nedenle tanımlıkla kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir — Tout le pays est beau. tout se tait. du verbe "parler" — TOUS sont venus. "s'intéresser" — Je parle de TOUT. 4. (Sayfa: 62 bak.) — Dans cette école. bile) 1. (Örnekler) (Exemples) masc. 5. 3. fém. ind. (Ülkenin tümü güzeldir. "Tout" ismin yerini tuttuğunda zamir görevini alır ve yerine geçtiği ismin sayı ve cinsine göre: tout. pronom neutre. herkes anlamında kullanılır ve fiili 3. ind. IND. "MEME" comme adverbe: (MEME = ET Tout le monde était là. fém. 12. tous. Tout est triste. TOUT TOUS TOUTE TOUTES Tout le pays est riche. pl. masc. MEME les savants ne savent pas tout. "TOUT" sözcüğü sıfat. MEME des livres rares. comp. TOUT m'intéresse (Herşey anlamında) pronom neutre sujet du verbe '"intéresser".) b. zamir ve zarf olarak kullanıldığı için kullanım ve anlamına dikkat etmek gerekir a. sing. de. 2. Toutes les villes ne sont pas belles. comp. pronom neutre. toutes. dir. şekillerinde karşımıza çıkar. du verbe "savoir" — Je m'intéresse à TOUT.

pronom indéfini. Mon ami a une jolie petite chatte.) — Elle est toute belle. Les enfants ont des sacs ( ) neufs. bir "gérondif" in önüne geldiğinde "ZARF" tır. ( ) les arbres ont perdu ( > leurs feuilles. eğer "TOUT" zarfı sessiz harfle başlayan féminin bir sıfatın önüne gelirse özel bir durum arzederek uyum sağlar yani (e) ya da "féminin pluriel" ise (es) alır — Il est tout beau. "ADVERBE" 1er değişmeyen sözcükler olduğu halde. Önünde bulunduğu bu sözcükleri özellikle sıfatları pekiştirmeye yarar. 2. Quand le printemps vient. (Sıfat dişi ve " b " sessiz harfi ile başladığı için "tout" zarfı "TOUTE" durumuna geçmiştir.) c. Elles sont toutes petites.) les élèves travaillent. Ancak. TOUS. "TOUT" : bir sıfatın. TOUT en tricotant. 3. bir sıfat-fiilin. "Tout à fait. TOUTES et indiquez entre parenthèse s'il s'agit. 4 5. 6. complètement. en même temps tricote) EXERCICES sur l'emploi de "TOUT" qu'elle I. sujet du verbe "venir" (herkes anlamında ve fiili 3. d'un pronom indéfini ou d'un adverbe (d'après le modèle) 1. le professeur donne à TOUS (pronom) des récompenses.) — — — — — — Ils sont tout petits. tekil şahısta kullanılır. TOUTE. (Sıfat eril olduğundan "tout" değişmez. Elle est tout heureuse. — Elle regarde la télévision. TOUS (adj. Mettez TOUT. 27! . Les étudiants ont des serviettes ( ) neuves. Ils sont tout heureux. Elles sont tout heureuses.— TOUT LE MONDÉ est venu. elle est ( noire. entièrement" anlamlarına gelir. Il est tout heureux. ( ) change dans la nature. La voiture roule ( ) doucement. d'un adjectif. 7. ( = Elle regarde la télévision.

ils apprennent ( ) à lire. Non. Comment est-ce que les voyageurs sortent du tunnel? 15. Ils sortent du tunnel ( ) noirs de fumée. Cet enfant déchire ( ). 16. qualificatif + (-MENT) = adverbe de manière Örnekler Adjectif qualificatif . Est-ce que ( ) les pharmacies restent ouvertes le dimanche? 11. Oui. ( ) sont venus. 22 ( ) les langues étrangères me plaisent.8 ( ) les enfants apprennent-ils à lire? 9. 10. 21. La chemise de Paul est ( ) déchirée. 14. je me suis promenée dans les rues. ağır) lente heureux doux léger rapide heureuse douce légère rapide Adverbe lentement (yavaş yavaş) ( = d'un manière lente) heureusement doucement légèrement rapidement (vite) . Non. elles ne restent pas ( ) ouvertes. J'ai invité ( ) mes amis à mon anniversaire. elles ne sont pas ( ) occupées. ( ) les places sontelles occupées? 13. 25. 19 ( ) la journée. 13. Genel olarak sıfatlardan tarz gösteren zarflar elde edilir Le féminin de l'adj. Dans notre salle de classe. je me lève à six heures. 17 ( ) la ville ( ) entière est en mouvement et ( ) pleine de bruit. 24 ( ) les feuilles sont ( vertes en été.276 masculin féminin lent (yavaş. 18 ( ) est intéressant. 23 ( ) les montagnes sont ( blanches en hiver. 12. 20 ( ) les jours.

tekrarlanır Je suis tantôt à Istanbul. kimi zaman ise préposition (edat) görevini yüklenirler: Passe devant (adverbe) Passe devant moi (préposition) 16.Exceptions (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) soneklerini alırlar prudent constant — prudemment — constamment ( = d'une manière prudente) ( = d'une manière constante) 14.277 . Niteleme sıfatlarında olduğu gibi zarfların da positif. ve superlatif dereceleri vardır comparatif Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Tôt (erken) Tard (geç) Plus tôt (daha erken) Plus tard (daha geç) Le plus tôt (en erken) Le plus tard (en geç) Exceptions : Yukarıda verilen kurala uymayan zarflar şunlardır Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Bien (iyi) Mal (kötü) Peu (az) Mieux (daha iyi) Pis (daha kötü) Moins (daha az) Le mieux (en iyi) Le pis (en kötü) Le moins (en az) 15. (quelquefois) (quelquefois) . tantôt à Ankara. "Tantôt" zarfı genellikle tek başına kullanılmayıp. "Devant" ve "derrière" kimi zaman zarf.

au-dessous de.. près de .. de. avec. anlam bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar — Il nuit à sa copine.LA PREPOSITION (Edat) Herhangi bir cümlecik içinde. OPPOSITION malgré en dépit de... pour. à côté de. avant. dans.. en. sans AGENT de.. chez. sur.. en face de. pour CAUSE de. derrière jusqu'à. en MATIERE en. par MOYEN avec. BUT pour afin de.. au milieu de. après. en. TABLEAU DES PREPOSITIONS (Bu tabloda en işlek olanlar gösterilmiştir) LOCUTIONS PREPOSITIVES SENS PREPOSITIONS LIEU à. sur MANIERE par. TEMPS à. hors de. .. ATTRIBUTION à. en. jusqu'à.. dans. devant. sans.. au-dessus de. avant. depuis. après. en vue de. par. — Il est bon pour ses voisins. — Je me sers d'un stylo. pendant. — La cour de l'école est pleine de fleurs. de. vers. — Nous irons à Bursa. .. durant.278 à cause de. sous.

de matière — Malgré sa robuste constitution. de dépendance — Sous ATATÜRK. Ne marchez pas sur l'herbe de la pelouse . 4 . comp. tous les turcs furent prospères. comp. 2. de dépendance EXERCICES I. comp. j'ai renoncé à faire cela. de moyen — Ce jeune est-il de vos étudiants? comp. Encadrez les prépositions. il y a 20 jeunes filles. Soulignez introduisent les compléments. qu'elle 1. comp. de lieu. de cause — Je voyagerai en avion (en bateau. de nom — Sur les conseils de mon ami. comp. comp. U habite au-dessus de la pharmacie. 3. d'opposition — A cause de la pluie. de lieu — Us viendront me chercher à cinq heures. de temps — Ma soeur est en Amérique. de cause — Sur 34 étudiants. comp. comp.280 . de lieu — La table est en bois. je n'ai pas pu sortir. comp. Voilà un ouvrier qui pense à son travail. comp. partitif — U a agi dans une mauvaise intention. de cause — Dans ma colère. de cause — Ma chambre donne sur le marché aux fleurs. je ne sais pas ce que je dirai.) comp. comp.Örnekler — Mes amis m'attendront devant la maison. en auto. comp. Il a raconté l'histoire à son fils. comp. comp. partitif — Laquelle de ces robes préférez-vous? comp. il se croit malade. de proportion — Les ouvriers travaillent sous la direction de mon frère.

En face de la poste. Nous passerons par Eskişehir. il n'a pas pu connaître la réussite. Je partirai en Juillet et resterai chez ma soeur jusqu'à la fin des vacances. Le cirque installe la tente au milieu de la place. Je marche avec précaution entre les fruits qui jonchent le sol. 19. 17. Je meurs de fatigue. Une voiture venant Me Çınarcık a culbuté 2dans le fossé. J'éclaire la pièce avec une lampe électrique. ATATÜRK a combattu pour la liberté. D'après le modèle donné. Tu partiras avant le printemps. indiquez entre parenthèses le sens du complément qu'elles introduisent la bibliothèque (lieu. 20. III. 8. Encadrez. Il a été piqué par une guêpe. Je partirai de Bursa après lui. Il arrivera donc avant moi. Mon grand frère a conduit la voiture de Çınarcık à Bursa. Encadrez les prépositions. en bleu les compléments de nom. Il monte sur son âne et voyage à travers le pays. 3. Il se dirigeait vers Yalova quand il a rencontré la mère de Buket. vous connaissez le chemin de la maison.) Modèle: Je vais à 1. Malgré son travail. 7. s'assied devant la cheminée. Je me dirige vers la ville à toute allure. 2. 10. 5. 13. 1. 7. . Il arrivera à Paris dans la nuit. 11. Il part avec sa nièce. 9. de mêmes couleurs les prépositions qui introduisent ces compléments J'aime aller dans le verger de mon oncle. Il l'a tiré par les pieds. Cette chemise est en coton. 10. vous avez 60. appelle son chien près de lui. vous trouverez le bureau de tabac. J'écris avec soin. Sur 100. 6. X ). 18.5. 12. Il passe ses journées entre le lit et le fauteuil. 15. contre l'esclavage. 6. II. Passez devant moi.280 Soulignez en rourge les compléments de verbe. 16. 14. 8. 3. Viens en auto. 4. 2.'( ) Je séjournerai dans ce bourg de jeudi à lundi. . 9.

et et et et analysez analysez analysez analysez les les les les pronoms indéfinis. 5. DHÔTEL.. Elle est sortie après déjenuer. 2. les murs étaient tapisés de vieux diplômes. les charrettes.. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où. Texte: II A la campagne Toute la journée.. Elle est revenue le soir. nous écoutions ce que disaient les paysannes. . le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. EXERCICES DE REVISION Texte: I Dans les coulisses Dans cet autre bâtiment. adverbes. Relevez les compléments des verbes et donnez leur nature. Horay. adjectifs numéraux.4. venues du fond de la campagne. 3.) EXERCICES ECRITS 1. une certaine animation régnait. Relevez Relevez Relevez Relevez 6.. P. épuisée mais contente. et enfin un pic couvert de neige qu'illuminaient des projecteurs. un grand garçon qui allait être instituteur. Les deux garçons se plaquèrent derrière des planches.) . Et de la cuisine.La tante Moinel était une de mes grand-tantes. le dernier de tous. (A. l'avait suivi de près. Tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu Ernest. le grand Meaulnes. de portraits de défunts.281 . prépositions. Au-delà montaient des rocs. a déambulé à travers la ville. s'arrêtaient et s'égouttaient. Des machinistes s'employaient à monter de hauts décors que l'on disposait sur plusieurs plans. a erré le long des quais. Relevez et analsez les adjectifs indéfinis. Au premier plan. 4. tandis qu'ils observaient les ouvriers. Emile-Paul.. de médaillons. le vieux greffier. dans le brouillard de septembre.. curieux de toutes leurs histoires.FOURNIER. Le pays où l'on n'arrive jamais. A la porte vitrée. (ALAIN . 5. c'était un montage en carton représentant un désert de sable avec des buissons. Décrivez un décor d'une pièce de théâtre. sréSt? arrêtée devant toutes les vitrines.. Us employèrent deux minutes à regarder les décors. 7.. Mon grand-oncle Moinel.

Si l'on y avait fait naufrage ou si un tremblement de terre venait anéantir le bourg. (M. Racontez. on pourrait s'y nourrir de baies sauvages et de venaison. le Bestiaire et l'herbier. la défend aussi bien que la rivière. Vous entendez des clients qui entrent et sortent. pleine de fruits succulents. bourdonnante. chat (occupée par le chat). Il me connaît maintenant. GENEVOIX. Il ne se dérange même pas. approche. Dès que l'on est passé. 4. Alors c'est toujours l'île. avec lenteur.. Analysez les mots: porte.. c'est l'île. Analysez les prépositions et les locutions prépositives depuis "Quand la place.1a queue fatiguée: "Passe. Il ne bouge même pas l'oreille. Analysez les attributs du sujet." De temps en temps. Il déplace. lenteur. non certes pour la garder. juste autant qu'il faut. (G. là de vieux murs secrets. ce n'est plus le jardin. une vache dans un pré. touffue. de bêtes vivantes qui trottent. Autrefois. Il est bien sûr que je ne lui ferai pas de mal. 4. Mercure de France) EXERCICES ECRITS 1." 2.) . un cheval à l'écurie. le chat se sauvait à mon approche. 3. volent. Elle est "entourée de tous côtés": ici d'eau vive. Vous êtes dans une arrière-boutique. La vieille muraille. il se lève. Analysez les compléments de lieu et de temps des verbes. DUHAMEL. 3. il y a la rivière et le pont.EXERCICES ECRITS 1. Analysez les compléments d'agent. Décrivez au choix un lion dans une cage. comprenant quil me gêne. Texte. jusqu'à lenteur. derrière ce fouillis de buissons.. Analysez les adverbes de temps. III Chien et chat Quand la place est libre. S'il me voit arriver.282 . puisque c'est ton caprice. mais pour jouir du paillasson. Texte: IV L'île Du côté par où l'on arrive au jardin.. presque au ras de la barrière. la place est occupée par le chat.le chien se couche en travers de la porte. L'île est immense. 2. rampent. ailleurs encore d'une haie de thuyas que double un grillage barbelé. Il marmonne . son arrière-train qui commence à devenir raide. le Jardin dans l'île.

Décrivez en quatre phrases les différents pendant les quatre saisons. de lieu. En automne c'est. 4. Analysez les prépositions de la première phrase (Le printemps. les plaisirs que peut procurer l'île à vin bande de jeunes enfants. derrière.EXERCICES ECRITS 1. ic ailleurs. les compléments compléments de temps des verbes. marchés). grillage barbelé. Texte: V Saisons Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par le corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues c'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Analysez les compléments d'objet.. le solei incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise on ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. un déluge de boue. au contraire. Les beaux jours viennent seule ment en hiver.283 . Analysez les compléments du verbe "est entourée. le: aspects de votre régioi . 3. en quelques lignes. 2. Analysez les adverbes. (A. 3 Dites." 2. Analysez les mots ou groupes de mots: l'on (arrive). CAMUS EXERCICES ECRITS 1. Pendant l'été.

si. cependant. soit. ni. LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE COORDINATION (İlgi bağlaçlarının görevleri) (et. néanmoins. néanmoins. mais.LA CONJONCTION (Bağlaç) Bir cümlecikteki aynı cins iki sözcüğü. Les conjonctions de coordination (ilgi bağlaçları) 2. Aynı türden iki cümleciği biribirine bağlar a. donc. or. 2. bir daha ona inanılmaz.. "Maman. mais. Aynı göreve sahip iki sözcük grubunu biribirine bağlayabilir — Leur professeur corrige le devoir de Banu ET celui de Gönül.284 . tu couds ET tu penses. 3. Les conjonctions de subordination (yan bağlaçlar) I. cependant. iki kısmı ya da bir birleşik cümlede iki cümleciği biribirine bağlamaya yarayan sözcüklere "LA CONJONCTION (Bağlaç)" denir. II neige sans cesse ET la montagne est toute blanche. Aynı türden ve aynı görevi yüklenmiş iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar. donc. (Kitap ve defter yararlıdır. ou. or. puisque. car. Bir birleşik cümle içinde.. lorsque. örneğin iki (attribut) yü bağlar — Elle est sage ET heureuse. ou. iki temel cümleciği (Deux propositions principales) bağlar. — Le livre et le cahier sont utiles.. İki bağımsız cümleciği (Deux propositions indépendantes) bağlar. (Bir çocuk bir kere yalan söyleyince. quoique.. lorsque tu es assise à la fenêtre. que. ni. et.) îki tür bağlaç vardır 1. comme.) •— On ne croit plus un enfant quand il a menti.) LES PRINCIPALES CONJONCTIONS (ainsi.) 1." Charles-Louis-Philippes (Maman) . toutefois etc. b. car. aussi.

nous partons. LES LOCUTIONS CONJONCTIVES (Deyim bağlaç) Bir bağlaç değerinde olan sözcük grubuna la locution conjonctive ( = la conjonction composée) denir. tu n'es plus ime simple femme qui coud ET qui pense. dès que. nous partirons. tandis que. quoique. prop. (subjonctif) Avant que. de même que. puisque. parce que. (indicatif) — Aussitôt que la voiture arrivera. Bir birleşik cümle içinde." LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION (Yan bağlaçların görevleri) (lorsque... subordonnée. II. pour que. 1.) Yan cümleciği (la proposition subordonnée) temel cümleciğe (la proposition principale) bağlayarak birleşik cümlenin meydana gel meşine yarar : — Je crois / QUE vous vous trompez. Bir birleşik cümlede. 2. subordonnée comp. si. autant qu< de sorte que.) 28Ï . deyim bağlaçlarından sonra kullanılan olumlu fiilden öno (NE) explétif olarak kullanılabilir. ainsi que.' affaires (subjonctif) — Avant que train (1) (1)parte. depuis que jusqu'à ce que.. en attendant que. interrogation ind. principale / prop. prop.. prop. bir yan cümleciği diğer bir yan cümleciğe bağlayabilir : Je crois / QUE tu réussiras / PARCE QUE tu es intelligent.) Örnekler — Dès que vous terminez vos devoirs. des revues. (indicatif) — En attendant qu'il soit de bonne humeur je m'occupe de me. alors que. nous achetons des journaux. d'objet principale — Je ne sais pas / S'il viendra. (à condition que.c. iki yan cümleciği (Deux propQèïtïtàM subordonnées) bağlar "Maman. comme. afin que. que. quand. bien que. à mesure que. De crainte que. (Subjonctif konusuna bakınız. àmoin! que. après que. aussitôt que.

Ama çoğunlukla. NI même qu'il pense à venir. tek. Sayılan kavramlar eşdeğer ya da dereceli bir şekilde ise (ET) kullanımlayabilir — La fierté.— Pendant que Meldan répondait. autant" sözcüklerinden biriyle başlayan iki cümlecik arasında (ET) kullanılmaz — Mieux vous écouterez. 6. ya da 3. Olumsuz aynı temel cümleciğe bağlı olan iki yan cümleciği bağlayabilir — Je ne crois pas qu'il vienne. NI: ikincisi "elliptique" olan olumsuz iki cümleciği bağlamaya yarar — Il ne boit N I en mange. les autres chuchotaient. tek. (indicatif) — Afin que les étudiants aient de bonnes notes.286 Sayfa 285 dip nota bakınız. 7. vieillards. — Plus je pense à mes travaux. mieux. je pars.) 5. (conditionnel) Emplois remarquables de quelques conjonctions 1. moins. ET: Herhangi bir sayma durumunda her sözcükten önce tekrarlanabilir — Le pauvre ET le riche. moins tu es généreux. (subjonctif) — En admettant que tu sois guéri. je garderais la maison. sayma durumunda sadece son sözcükten önce kullanılır — Le lion. moines. plus je me fatigue. . mieux vous comprendrez. (Bu durumda cümlenin fiili 3. — Moins je fais de sport. (subjonctif) — Au cas où tu serais malade. 4. 3. la maîtresse fait de son mieux. Sayma durumunu hızlandırmak için kimi zaman (ET) kaldırılır kullanılmaz — Femmes. tous étaient descendus. şahıs yeğlenir. çoğul şahısta olabilir ama 3. (1) . l'éléphant ET le zèbre habitent l'Afrique. "plus. 2. — Plus tu deviens riche. le panthère. plus je deviens triste. ET le faible ET le fort vont tous également de la vie à la mort. l'arrogance caractérise (caractérisent) l'hidalgo. la hauteur. les professeurs font (subjonctif) de leur mieux — De crainte que la maison (1)soit sale.

— QUANT A moi. (QUE: conj.. benzer gibi bakılan. je dormirai... (Bana gelince. je suis rentrée chez moi. ben de eve döndüm. (QUE: burada "QUAND" bağlacının tekrarından kaçınmak için kullanılan "conjonction" dur. Bu kullanımlarda (PAS) yerine (NI) sözcüğü geçer.. Le savoir ET l'habileté ne mènent pas toujours à la fortune. soru zamiri. ilgi zamiri. (Söylediğiniz şeyle haksız olduğunuzu anlıyorum. ya da beraber gidiyor gibi varsayılan sözcükler kimi zaman olumsuz cümlede (NI) yerine (ET) sözcüğü ile de bağlanabilir... 9. de subordination) — La pièce QUE j'ai vue était intéressante. on doit travailler.) .. (QUE: kıyaslama cümlelerinde kullanılan plus. zarf olduğu durumlara dikkat ediniz — Je ne crois pas QUE la richesse fasse le bonheur. (QUE: pronom relatif) — Quand on est jeune et QU'on se porte bien.) aussi. (QUAND) ile (QUANT A ) çok farklı sözcüklerdir. moins. mn bir parçasıdır. Bununla beraber.) 3.287 ..) — PAR CE QUE vous dites. autant...8. DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR 1. Olumsuz bir cümleciğin benzer kısımlarını bağlamaya yardım eder Elle n'est NI belle Nİ riche. (Haksız olduğu için susuyor. karıştırmamaya dikkat ediniz — QUAND je serai rentrée. (PARCE QUE) yan bağlacı ile (PAR CE QUE) deyiminin anlam ve kullanım farkına dikkat ediniz — Elle se tait PARCE QU'elle a tort. je vois que vous avez tort.. 2.. QUE: sözcüğünün bağlaç.) — QUE faites-vous là? (QUE: pronom interrogatif) — QUE de fleurs vous avez cueillies! (QUE: adverbe de quantité) — Il est aussi grand QUE son père.

Allez vous coucher. 8. 2.) EXERCICES I. 5. car il est tard. Soulignez les éléments de la phrase qu'elles unissent. il a besoin de repos.) ile eşit anlama sahiptir — QUOIQU'il soit malade. 1. (Hasta olmasma rağmen dışarı çıkıyor. Préférez-vous la mer ou la montagne? Je n'aime guère la télévision. il conduit une automobile. . 3.4. duymazlıktan geliyor. 4.. mais peu confortable. 6. La chaleur. il sort. En effet elle est pleine de livres. 8. je ne l'ai pas chez moi. rancunière. elle semble augmenter. du reste. Il ne viendra aujourd'hui.. (Ne söylersem söyleyeyim. Je n'ai bu ni mangé. Soyez prudents. Je suis obligé de prendre le métro l'autobus. décidez-vous. car la route est glissante. 9. il fait la sourde oreille. QUELLE SOIT LA CHOSE QUE.288 par des conjonctions de coordination Le soir. Je récompenserai celui qui travaille et qui s'applique le plus. 10. Je ne suis méchante. Je connais le froid de Kars mais la chaleur de Mersin. Modèle Emportez du pain | et j des fruits. Au contraire. 3. je m'assieds sur ce banc je respire l'air frais de la campagne. 2. Cet homme est infirme. Venez ne venez pas. Il pars pour quelques jours. 4. (QUOIQUE)*0 yan bağlacı (BIEN QUE) yan bağlacı ile eşdeğer anlamdadır. Vous êtes fatigué reposez-vous. Encadrez les conjonctions de coordination. 7. Cette maison est vaste. 6. Remplacez les 1. vraiment ne diminue pas.) — QUOI QUE je dise. demain. 7. 11. j'avoue que ce garçon mérite une leçon. . C'est extraordinaire. 5. Votre valise semble bien lourde. Oysaki iki sözcük halinde yazılan: (QUOI QUE.

Je souhaite vivement que vous veniez. 10. 7. il est de plus en plus faible. en les unissant par une des conjonctions: et. donc. Croyez-vous qu'il soit nécessaire de venir. 11. Il faut que vous preniez la tête de l'entreprise. Je leur ai dit que Kaan était un bon garçon. 4. sub. prétentieux. V. tu pars avec nous. Ecrivez les propositions subordonnés conjonctives. mais. 3. Soulignez les conjonctions de subordination Modèle: Je sais / que vous viendrez.) 1. conj. Qu'il vienne ne m'étonnerait pas. Monts. bibliothèque. que vous viendrez (Prop. du reste) 1 2. ou bien. la mer m'est déconseillée: je ne sais vraiment où aller. 5. sa soeur est vraiment gentille. 5 . 10. 12. Je sais fort bien qu'il est mécontent. en revanche. 8. Je demande qu'il vienne. Il ne fait plus de progrès. d'autre part. ni. Remplacez les par une des locutions conjonctives (au contraire. 2. Mon père m'a dit qu'il m'emmènerait au théâtre. trop vite. travailles. Je n'aime pas les vacances à la campagne. IV.9. Je n'ai pas vu qu'il voulait tourner à gauche. réussis. il risque d'échouer à son examen. qu'il était paresseux. Je ne les connaissais l'un . Ce film est merveilleux. mais tu n'iras pas ailleurs. 3. vaux. Ce garçon est très méchant. mais j'espère que cela ne se reproduira pas. Je leur ai conseillé de bien contrôler son travail. tu restes ici. Utilisez dans la même phrase les deux mots indiqués. 6. Kaan m'a présent sen père sa mère. 4. trop lentement. J'admets que vous aviez une excuse.289 . c'est lui qui a obtenu la palme d'or. car. 9. l'autre. . beau. Il m'a assuré qu'il viendrait. III. lecture.

VI. Qu'il réussisse est mon voeu le plus cher. Soulignez les propositions subordonnées conjonctives. Je regrette 3. Nous avons constaté 7. Qu'il lui pardonne serait une nouvelle faiblesse. Vous désirez . Crois-tu que je ne m'en suis pas aperçu? 5. marquez. Ma mère demande 4. D'après les modèles donnés au-dessous. 1.) ou sujet (s. Il faut / que tu obéeisses (s. Je veux 8. Il est nécessaire que vous soyez avec nous ce jour-là.o.) b. J'aimerais 6. 7. Je veux que vous ayez de bonnes notes.) du verbe Modèles a. Remplacez les par une proposition jonctive complément d'objet Modèle Il dit Il dit qu'il ira à la bibliothèque. 6. Que vous ayez raison me semble indiscutable. 2. VII.) 1. Croyez-vous 5. 4. 10.o. Ils disent 9. J'aime / que tu obéisses (c. Elle dit 2. 3. J'ai bien vu qu'il était très embarrassé. Je crois qu'il a froid. 8.290 ? subordonnée con- . Ils souhaitent 10. entre parenthèses si elles sont complément d'objet (c. mais il n'est pas sûr que tous pensent comme moi . Je trouve que le cinéma fait de grands progrès et que certains grands films sont des chefs-d'oeuvre. Il faut que chacun y mette du sien. 9.

Ils disent que tu connais les étudiants que j'attends. Je sais que tu fais le tour de l'Angleterre. X. Principale + subordonnée conjonctive complément de cause. 7. 3. 4. Montre-moi le livre / que tu viens d'acheter. 3. 10. 6. U faut qu'il fasse beau demain. Principale + subordonnée subordonnée relative.s. 5. Soulignez en rouge les propositions subordonnées relatives. Subordonnée conjonctive complément de principale (ou indépendante). 8. Je veux que tu fasses le travail que je t'ai demandé.VIII. Je crois / que tu as raison. Tu sais bien que c'est impossible. Indépedante + principale + subordonnée conjonctive complément d'objet. 4. U dit qu'il va partir.rel. Apporte-moi les livres que j'ai laissés sur le bureau. Soulignez les conjonctions ou les locutions conjonctives Modèle Venez / puisque vous êtes libres. J'espère que le rapport qu'il nous a fait soit bien exact. Faites une phrase contenant les propositions signalées 1. en bleu les propositions subordonnées conjonctives Modèles a.) 1.conj. (p. 2.291 .s. Je ne veux pas que vous repartiez très tôt. conjonctive complément d'objet + de temps + principale + cause + principale + . 9. 2. (p. Paul que tu appelais est venu. Ecrivez les propositions subordonnées compléments de cause. 5. Subordonnée conjonctive complément principale (ou indépendante).) b. 6. Principale + subordonnée conjonctive complément de temps. IX.

11. Attendu que le joueur s'est excusé. nous devons mieux nous organiser. Comme la vie augmente. Je vous pardonne parce que c'est la première fois. 2. nous finirons ce travail demain. 6. Etant donné qu'il a été malade. 12. il a dû s'absenter. 8. 7. 4. il ne sera pas expulsé du terrain. . je ne peux rester ici. Comme il a manqué la train. vous pouvez aller vous baigner. je vous ferai une surprise. 5. Il a gagné parce que ses concurrents ont abandonné. Je ne peux rien faire étant donné que je n'ai aucun renseignement. 9. Du moment que vous promettez d'être raisonnables. il a envoyé un télégramme.292 . 1. je vous autorise à le faire. 10. Puisque vous êtes gentils. Comme il est tard. Comme je n'aime pas l'obscurité.puisque voua êtes libres. 3. Du moment qu'il fait beau.

locutions interjectives.) Tiens! la voilà. b. On donne le nom de locution interjective remplissant le rôle d'interjection Ah! bah! En avant! Grand Dieu! Dieu du ciel! Hé quoi! Dieu me pardonne! Eh bien! Ma foi! à tout groupe de : Mon Dieu! Oui da! Qui vive! Tout beau! etc. Ünlem sözcüğü. c. Les principales interjections et onomatopées Heu! Eh! Ouf! Ah! Ho! Parbleu! Aïe! Fi! Holà! Bah! Gare! Pif! Hop! Bravo! Ha! Pof! Hum! Hé! Pouf! Chut! 0! Hein! Sus! Clic! Oh! Hélas! etc.. (Bak hele! işte o. "accidentellement" kullanılanlar.. bir nida'dır. Ça! c.. olmak üzere üç grupta incelenebilirler.... inin bakalım aşağıya!) Ah! il est enfin venu (Ay! nihayet geldi.L'INTERJECTION (Ünlem) Hayranlık. a. onomatopées.293 . üzüntü.. şaşkınlık gibi ruhsal durumu belirtmeye yarayan bir çığlık. Clac! b. Örnekler Holà! hé! descendez (Hey. Certains mots peuvent accidentellement devenir interjections Diable! Paix! Alerte! Ciel! Comment! Allons! Halte! Peste! Malheur! Courage! Silence! Bon! Dame! Miséricorde! Tiens! etc. sevinç.) Au feu! (Yangın var!) Au secours! (imdat! Can kurtaran yok mu?) Eh bien! qu'est-ce que tu fais? (Pekâlâ! e! daha neler yapıyorsun?) Allons! courage! (Haydi bakalım cesur ol!) .. cümlecikteki diğer sözcüklerle ilişkisi olmayan tam ve apayrı değişmez bir sözcüktür. Ünlem sözcükleri : a.

j'ai — La nuit tombait. — Je suis content de ma vie. Bu cümlecikler de "propositions coordonnées" adını alırlar. pourtant)'dan biriyle diğerine bağlanmıştır. sourit. b. le ciel se remplissait d'étoiles. aussi .294 . ni. İki veya daha fazla bağımsız cümlecik yanyana gelirse propositions juxtaposées (bağımsız sıra cümlecikleri adını alırlar.c'est pourquoi. her çekimli fiilin meydana getirdiği indépendante (bağımsız) cümlecik. tu entendras un beau concert. Yukarıda görülen cümleciklerin herbirinin tek bir tane çekimli fiilleri olduğundan ve büyük harfle başlayıp nokta ile bittiği için proposition indépendante (bağımsız cümlecik) tir. j'ai vu. vaincu.) — Caesar'ın "Veni. proposition principale Bir birleşik cümlede temel hükmü gösteren ve bazen öğelerinden . 2. / le coq chante. La proposition principale. a. Cümlecik (proposition) üç çeşittir: 1." cümlesi gibi. ou. cependant. vici = Je suis venu. — J'aime me baigner. — Il s'arrête.NOTIONS GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS ET LA PROPOSITION COMPLEXE (Cümlecik türleri ve birleşik cümle hakkında genel bilgiler) Gramer kuralları uyarınca. vidi. mais je regrette qu'il y ait autant de monde sur la plage. Bu cümlelerde ise birden fazla çekimli fiil var. proposition principale — Nous admirons le bateau / qui arrive. car. — Demain. çekimli bir fiilin etrafında toplanmış olan sözcük grubuna cümlecik adı verilir. m'aperçoit. conjonction de coordination (et. — Dès que le jour se lève. tourne la tête. — Le vent souffle et les arbres gémissent. mais. donc. — Je suis heureux et tu es heureux aussi.

conjonctive de cause 3. relative LA PHRASE COMPLEXE (Birleşik cümle) İçinde en az bir temel cümlecik ve bir yan cümlecik bulunan cümleye birleşik cümle denir. (Phrase complexe) prop. prop. subordonnée relative 2. subordonnée de temps — Nous admirons le bateau / qui arrive. 4. prop. Vous vous ennuyez / parce que vous n'avez pas d'amis. prop. Proposition subordonnée interrogative. Le vent étant froid. sub. participe Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir birleşik getiren yan cümlecik. Yukarıdaki cümlelerde — Dès que le jour se lève. 3. sub. toi / qui es heureux. cümleyi meydana 1. Proposition subordonnée relative. / je rentre à la maison. Proposition subordonnée participe olmak üzere beş şekilde kurulur. participe La nuit venue. sub. interrogative 4. 5. infinitive 5. sub. 1. prop.295 . (Arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Proposition subordonnée conjonctive. sub. prop. 2. prop. 3. Proposition subordonnée infinitive. Dites-moi / pourquoi vous pleurez. sub. principale / prop. prop. Je t'envie. / le coq chante. J'entends / les oiseaux chanter. / je suis rentré à la maison.) .herhangi birini açıklamaya yardımcı olan bir ya da birden fazla yan cümleciğe sahip ana cümleciğe temel cümlecik (proposition principale) denir.

comment. où etc. quand... puisque. pour que." Dis-moi / pourquoi tu ne travailles pas assez. pourquoi. INTERROGATIVE amenée par les autres conjonctions "parce que. . complément circonstanciel du verbe principal amenée par "si.. comme. Je vais à la poste. INFINITIVE PARTICIPE Je vois les enfants jouer (jouer les enfants) Ma lettre écrite.FONCTIONS DES PROPOSITIONS SUBORDONNEES DANS LA PHRASE RELATIVE complète Aimez celui l'antécédent qui vous aime complément d'objet du verbe principal CONJONCTIVE Amenée par la conjonction "que" Je crois / qu'il pleuvra. qui. quand. afin que etc " Nous sortons / avant qu'il pleuve.

se demander. "Qu'est-ce que? = Que ?' ile yapılmışsa. Discours direct (düz anlatım)'ı dolaylı anlatıma değiştirmek için düz anlatımın başındaki iki nokta ve tırnak işaretleri kaldırılarak düz anlatımın durumuna göre örneğin. çeşitli şekillerini aşağıdaki örneklerle daha iyi görelim. savoir. Il me demande quand je partirai. Il me demande ce que je cherche." Il me dit: "J'ai rencontré une dame à qui j'ai demandé mon chemin. . Il me dit qu'il a pris sa douche." Il me demande ce que je fais. "CE QUE" konulmak suretiyle yapılır. Il me demande où je suis né. demande Si je suis malade." Il me demande: "Es-tu malade?" Il me demande: "Est-ce que tu es malade?" Il Il Il Il Il me demande: "Qu'est-ce que tu fais?" Il me demande: "Que cherches-tu?" Il me demande: "Qu'est-ce qui sent si bon?" Il me demande: "Où es-tu né?" Il me demande: "Quand partirastu?" Il me demande: "Où est-ce que tu habites?" Il me demande: "Pourquoi est-ce que tu ris?" Il me dit: "J'ai pris ma douche. ignorer s'étonner. Il me demande ce qui sent si bon. Il me demande où j'habite. Il me demande pourquoi je ris. gibi fiillere bağlı olarak kurulan yan cümlecikler (propositions subordonnées) ile (Discours indirect) dolaylı anlatım oluşturulur." Il me dit: "Je ne me sens pas bien. Il me dit qu'il a pris un taxi qui passait. Il me dit qu'il a rencontré une dame à qui il a demandé son chemin." Il me dit: "J'ai pris un taxi qui passait. Il me dit qu'il sortira.LE DISCOURS DIRECT et LE DISCOURS INDIRECT (Düz ve Dolaylı Anlatım) Dire.297 . affirmatif bir cümle ise baş tarafına "QUE" bağlacı. demande si je suis malade. DISCOURS DIRECT DISCOURS INDIRECT Il me dit: "Je viens. demander." Il me dit: "Je sortirai. me me me me dit qu'il vient. dit qu'il ne se sent pas bien. "Est-ce que" ya da inversion'la yapılmış bir soru cümlesi ise "SI" soru zarfı.

Ayrıca düz anlatımdaki zaman kavramları (bugün.." II me dit de ne pas faire beaucoup de bruit. emir kipinde ve olumlu ise "de" préposition'u ile emir kipindeki fiilin mastarı kullanılır dolaylı anlatımda. futur gibi) birinde ise dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı düz anlatımdaki zamanın aynısı kalır." II me dit de m'efforcer d'être utile à ma patrie. savoir. futur ise futur relatif (cond. — Il me dit: "Sois prudent. olumsuz emir kipinde ise dolaylı anlatımda. II me dit DE ME LEVER tôt. 3 hafta sonra gibi) arka sayfada gösterildiği şekilde değişikliğe uğrar. demander." II me dit d'être prudent. — Il me dit: "Lève-toi tôt". Örnekler — Il dit: "Je viendrai demain. — Il me dit: "Ne fais pas beaucoup de bruit. (mutlak zaman) — Il disait: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre. Bu durumda düz anlatımdaki fiilin zamanı: présent ise dolaylı anlatımda imparfait'ye. Düz anlatım. dün. Il dit qu'il emporte la lampe qui éclairera la chambre.Düz anlatım. passé simple. (zaman değişikliği yok. "dire. değiştirilmez.." II me dit de ne pas avoir peur. (göreceli zaman) — Il dit: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre"." Il a dit qu'il viendrait le lendemain." Il dit qu'il viendra demain.298 . LA CONCORDANCE DES TEMPS (Révision) (Zaman Uyumu) Eğer temel cümlecikteki. mutlak zaman) — Il a dit: "Je viendrai demain. passé composé ise plus-queparfait'ye." . yarın. plus-que-parfait) olursa dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı değişikliğe uğrar. Oysaki bu fiillerin zamanı geçmiş zamanlardan birinde (passé composé. imparfait. présent)'e dönüştürülür. "de" préposition'undan sonra ne pas ve mastar kullanılır. — Il me dit: "Efforce-toi d'être utile à ta patrie. 2 gün önce. — Il me dit: "N'aie pas peur." fiilleri şimdiki zamanlardan (présent.

" Il me dit qu'il a fait beau hier." Mes amis m'ont dit qu'ils étaient allés à la campagne deux semaine plus tôt (auparavant)." Il me dit: "Il fera beau demain." Il m'a dit qu'il ferait beau le lendemain." Il dit qu'il a retenu deux chambres à l'hôtel." II a dit quil avait retenu deux chambres à l'hôtel. (görece li zaman) II dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel. Mon ami m'a dit: "J'ai trouvé une maison qui te plaira certaine ment. Il m'a dit: "Il fera beau demain. Il m'a dit: "Il a fait beau hier. Mes amis m'ont dit: "Nous partirons pour Alanya dans deux s< maines." Il m'a dit qu'il avait fait beau la veille. Il me dit: "Il a fait beau hier.Il disait qu'il emportait la lampe qui éclairerait la chambre." Mon ami m'a dit qu'il avait trouvé une maison qui me plairai certainement." Il me dit qu'il fera beau demain. Il a dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel." Il m'a dit qu'il faisait beau alors. Mes amis m'ont dit: "Nous sommes allés à la campagne il y a deu semaines. Il me dit: "Il fait beau aujourd'hui. . Il m'a dit: "Il fait beau aujourd'hui." Mes amis m'ont dit qu'ils partiraient pour Alanya deux semaine plus tard." Il me dit qu'il fait beau aujourd'hui.

TABLEAU DE LA CONCORDANCE DES TEMPS Verbe de la proposition principale Présent ou Futur Passé (Zaman uyumu çizelgesi) Verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif au subjnoctif Simultanéité PRESENT PRESENT Postériorité FUTUR SIMPLE PRESENT Antériorité IMPARFAIT PASSE SIMPLE PASSE COMPOSE PLUS-QUE-PARFAIT PASSE Simultanéité IMPARFAIT PASSE SIMPLE IMPARFAIT Postériorité FUTUR RELATIF FUTUR ANTERIEUR DANS LE PASSE IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT PASSE ANTERIEUR PLUS-QUE-PARFAIT Antériorité .

.EXPRESSION DU TEPMS (Zaman ifadesi) PRESENT (Şimdiki zaman) PASSE (Geçmiş zaman) FUTUR (Gelecek zaman) ou Discours direct (Düz anlatım) Récit différé (Farklı zamanda anlatım) (Dans un moment différent du temps) Aujourd'hui En ce moment l'autre jour Hier Il y a x jours Dimanche dernier la veille x jours plus tôt .. x jours auparavant à ce moment-là ou Dimanche passé (même chose pour) : la semaine passée le mois passé l'an passé Demain Dans x jours Dimanche prochain (même chose pour) : la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine le dimanche d'avant le dimanche précédent le lendemain x jours plus tard ou le dimanche suivant le dimanche d'après ..

.

APPENDICES .

.

.

imek takı fiil) .ETRE (olmak.

AIMER (voix active) Présent J'aime T u aimes Il aime Nous aimons Vous aimez I l s aiment INDICATIF Passé Composé J ' a i aimé T u as aimé Il a aimé Nous avons aimé Vous avez aimé Ils ont aimé CONDITIONNEL Présent J'aimerais T u aimerais I l aimerait Nous aimerions Vous aimeriez Ils aimeraient Imparfait J'aimais T u aimais Il aimait Nous aimions Vous aimiez Ils aimaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s aimé T u avais aimé I l avait aimé Nous avions aimé Vous aviez aimé Ils avaient aimé Passé Ire Forme J ' a u r a i s aimé T u aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé Passé Simple J'aimai T u aimas Il aima Nous aimâmes Vous aimâtes Ils aimèrent Passé Antérieur J ' e u s aimé T u eus aimé Il eut aimé Nous eûmes aimé Vous eûtes aimé Ils eurent aimé Passé 2e Forme J ' e u s s e aimé T u eusses aimé Il eût aimé Nous eussions aimé Vous eussiez aimé Ils eussent aimé Futur J'aimerai T u aimeras I l aimera Nous aimerons Vous aimerez Ils aimeront Futur Antérieur J ' a u r a i aimé T u auras aimé Il aura aimé Nous aurons aimé Vous aurez aimé Ils auront aimé IMPERATIF Présent Passé Aime Aimons Aimez A i e aimé Ayons aimé Ayez aimé INFINITIF SUBJONCTIF Passé Présent Que j ' a i e aimé Que j ' a i m e Qu tu aies aimé Que tu aimes Qu'il ait aimé Qu'il aime Que nous ayons aimé Que nous aimions Que vous ayez aimé Que vous aimiez Qu'ils aient aimé Qu'ils aiment Aimer IMPARFAIT Plus-Que-Parfait PARTICIPE Que j'aimasse Que tu aimasses Qu'il aimât Que nous aimassions Que vous aimassiez Qu'ils aimassent Que j'eusse aimé Que tu eusses aimé Qu'il eût aimé Que nous eussions aimé Que vous eussiez aimé Qu'ils eussent aimé Présent Passé Avoir aimé Présent Aimant Passé Aimé Passé Composé A y a n t aimé .307 .

Parfait J'avais été aimé Tu avais été aimé Il avait été aimé Nous avions été aimés Vous aivez été aimés Ils avaient été aimés Passé 1 re Forme J'aurais été aimé Tu aurais été aimé Il aurait été aimé Nous aurions été aimés Vous auriez été aimés Ils auraient été aimés Passé Simple Je fus aimé Tu fus aimé Il fut aimé Nous fûmes aimés Vous fûtes aimés Ils furent aimés Passé Antérieur J'eus été aimés Tu eus été aimé Il eut été aimé Nous eûmes été aimés Vous eûtes été aimés Il eurent été aimés Passé 2 e Forme J'eusse été aimé Tu eusses été aimé Il eût été aimé Nous eussions été aimés Vous eussiez été aimés Ils eussent été aimés Futur Je serai aimé Tu seras aimé Il sera aimé Nous serons aimés Vous serez aimés Ils seront aimés Futur Antérieur J'eus été aimé Tu auras été aimé Il aura été aimé Nous aurons été aimés Vous aurez été aimés Ils auront été aimés IMPERATIF SUBJONCTIF Présent Passé Que je sois aimé Que j'aie été aimé Que tu sois aimé Que tu aies été aimé Qu'il soit aimé Qu'il ait été aimé Que nous soyons aimés Que nous ayons été aimés Que vous soyez aimés Que vous ayez été aimés Qu'ils soient aimés Qu'ils aient été aimés Imparfait Que je fusse aimé Que tu fusses aimé Qu'il fût aimé Que nous fussions aimés Que vous fussiez aimés Qu'ils fussent aimés .Que .AIMER (voix passive) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je suis aimé Tu es aimé Il est aimé Nous sommes aimés Vous êtes aimés Ils sont aimés Passé Composé J'ai été aimé Tu as été aimé Il a été aimé Nous avons été aimés Vous avez été aimés Ils ont été aimés Présent Je serais aimé Tu serais aimé Il serait aimé Nous serions aimés Vous seriez aimés Ils seraient aimés Imparfait J'étais aimé Tu étais aimé Il était aimé Nous étions aimés Vous étiez aimés Ils étaient aimés Plus .308 Présent Passé Sois aimé Aie été aimé Soyons aimés Ayons été aimés Soyez aimés Ayez été aimés INFINITIF Présent Être aimé Passé Avoir été aimé PARTICIPE Présent Étant aimé Plus-Que-Parfait Que j'eusse été aimé Passé Que tu eusses été aimé Été aimé Qu'il eût été aimé Que nous eussions été aimés Passé Composé Que vous eussiez été aimés Ayant été aimé Qu'ils eussent été aimés .

FINIR INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je finis Tu finis Il finit Nous finissons Vous finissez Ils finissent Passé Composé J'ai fini Tu as fini Il a fini Nous avons fini Vous avez fini Ils ont fini Présent Je finirais Tu finirais Il finirait Nous finirions Vous finiriez Ils finiraient Imparfait Je finissais Tu finissais Il finissait Nous finissions Vous finissiez Ils finissaient Plus-Que-Parfait J'avais fini Tu avais fini Il avait fini Nous avions fini Vous aviez fini Ils avaient fini Passé l e Forme J'aurais fini Tu aurais fini Il aurait fini Nous aurions fini Vous auriez fini Ils auraient fini Passé Simple Je finis Tu finis Il finit Nous finîmes Vous finîtes Ils finirent Passé Antérieur J'eus fini Tu eus fini Il eut fini Nous eûmes fini Vous eûtes fini Ils eurent fini Passé 2 e Forme J'eusse fini Tu eusses fini Il eût fini Nous eussions fini Vous eussiez fini Ils eussent fini Futur Je finirai Tu finiras Il finira Nous finirons Vous finirez Ils finiront Futur Antérieur J'aurai fini Tu auras fini Il aura fini Nous aurons fini Vous aurez fini Ils auront fini IMPÉRATIF Présent Passé Finis Finissons Finissez Aie fini Ayons fini Ayez fini INFINITIF SUBJONCTIF Présent Que je finisse Que tu finisses Qu'il finisse Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Passé Que j'aie fini Que tu aies fini Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini Imparfait Que je finisse Que tu finisses Qu'il finît Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Plus-Que-Parfait Que j'eusse fini Que tu eusses fini Qu'il eût fini Que nous eussions fini Que vous eussiez fini Qu'ils eussent fini Présent Finir Passé Avoir fini PARTICIPE Présent Finissant Passé Fini Passé Composé Ayant fini .309 .

S' FEKCEVO R (pronominal) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je m'aperçois Tu t'aperçois Il s'aperçoit Nous nous apercevons Vous vous apercevez Ils s'aperçoivent Passé Composé Je me suis aperçu Tu t'es aperçu Il s'est aperçu Nous nous sommes aperçus Vous vous étés aperçus Ils se sont aperçus Présent Je m'apercevrais Tu t'apercevrais Il s'apercevrait Nous nous apercevrions Vous vşous apercevriez Ils s'apercevraient Imparfait Je m'apercevais Tu t'apercevais Il s'apercevait Nous nous apercevions Vous vous aperceviez Ils s'apercevaient Plus-Que-Parfait Je m'étais aperçu Tu t'étais aperçu Il s'était aperçu Nous nous étions aperçus Vous vous étiez aperçus Ils s'étaient aperçus Passé Ire Forme Je me serais aperçu Tu te serais aperçu Il se serait aperçu Nous nous serions aperçus Vous vous seriez aperçus Ils se seraient aperçus Passé Simple Je m'aperçus Tu t'aperçus Il s'aperçut Nous nous aperçûmes Vous vous aperçûtes Ils s'aperçurent Passé Antérieur Je me fus aperçu Tu te fus aperçu Il se fut aperçu Nous nous fûmes aperçus Vous vous fûtes aperçus Ils se furent aperçus Passé 2e Forme Je me fusse aperçu Tu te fusses aperçu Il se fût aperçu Nous nous fussions aperçus Vous vous fussiez aperçus Ils se fussent aperçus Futur Simple Je m'apercevrai Tu t'apercevras Il s'apercevra Nous nous apercevrons Vous vous apercevrez Ils s'apercevront Futur Antérieur Je me serai aperçu Tu te seras aperçu Il se sera aperçu Nous nous serons aperçus Vous vous serez aperçus Ils se seront aperçus SUBJONCTIF IMPERATIF Présent Aperçois-toi Apercevons-nous Apercevez-vous Passé Sois aperçu Soyons aperçus Soyez aperçus Présent Que je m'aperçoive Que tu t'aperçoives Qu'il s'aperçoive Que nous nous apercevions Que vous vous aperceviez Qu'ils s'aperçoivent Passé Que je me sois aperçu Que tu te sois aperçu Qu'il se soit aperçu Que nous nous soyons aperçus Que vous vous soyez aperçus Qu'ils se soient aperçus Imparfait Que je m'aperçusse Que tu t'aperçusses Qu'il s'aperçut Que nous nous aperçussions Que vous vous aperçussiez Qu'ils s'aperçussent S'apercevant Plus-Que-Parfait Que je me fusse aperçu Passé Que tu te fusses aperçu Qu'il se fût aperçu S'étant aperçu Que nous nous fussions aperçus Que vous vous fussiez aperçus Qu'ils se fussent aperçus .310 Présent .

ALLER (intransitif) Présent Je vais Tu vas Il va Nous allons Vous allez Ils vont INDICATIF Passé Composé Je suis allé Tu es allé Il est allé Nous sommes allés Vous êtes allés Ils sont allés CONDITIONNEL Présent J'irais Tu irais Il irait Nous irions Vous iriez Ils iraient Imparfait J'allais Tu allais Il allait Nous allions Vous alliez Ils allaient Plus-Que-Parfait J'étais allé Tu étais allé Il était allé Nous étions allés Vous étiez allés Ils étaient allés Passé Ire Forme Je serais allé Tu serais allé Il serait allé Nous serions allés Vous seriez allés Ils seraient allés Passé Simple J'allai Tu allas Il alla Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Passé Antérieur Je fus allé Tu fus allé Il fut allé Nous fûmes allés Vous fûtes allés Ils furent allés Passé 2e Forme Je fusse allé Tu fusses allé Il fût allé Nous fussions allés Vous fussiez allés Ils fussent allés Futur Simple J'irai Tu iras Il ira Nous irons Vous irez Ils iront Futur Antérieur Je serai allé Tu seras allé Il sera allé Nous serons allés Vous serez allés Ils seront allés SUBJONCTIF Prérent Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent Passé Que je sois allé Que tu sois allé Qu'il sois allé Que nous soyons allés Que vous soyez allés Qu'ils soient allés Imparfait Que j'allasse Que tu allasses Qu'il allât Que nous allassions Que vous allassiez Qu'ils allassent Plus-Que-Parfait Que je fusse allé Que tu fusses allé Qu'il fût allé Que nous fussions allés Que vous fussiez allés Qu'ils fussent allés IMPÉRATIF Présent Va Allons Allez Passé Sois allé Soyons allés Soyez allés PARTICIPE Présent Allant Passé Allé Passé Composé Étant allé .311 .

312 IMPERATIF Présent Envoie Envoyons Envoyez Passé Aie envoyé Ayons envoyé Ayez envoyé PARTICIPE Présent Envoyant Passé Envoyé Passé Composé Ayant envoyé .ENVOYER (Transitif) INDICATIF CONDITIONNEL Présent J'envoie T u envoies I l envoie Nous envoyons Vous envoyez Ils envoient Passé Composé J ' a i envoyé T u as envoyé Il a envoyé Nous avons envoyé Vous avez envoyé Ils ont envoyé Présent J'enverrais T u enverrais Il enverrait Nous enverrions Vous enverriez Ils enverraient Imparfait J'envoyais T u envoyais Il envoyait Nous envoyions Vous envoyiez Ils envoyaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s envoyé T u avais envoyé Il avait envoyé Nous avions envoyé Vous aviez envoyé Ils avaient envoyé Passé Ire Forme J ' a u r a i s envoyé T u aurais envoyé U aurait envoyé Nous aurions envoyé Vous auriez envoyé Ils auraient envoyé Passé Simple J'envoyai T u envoyas Il envoya Nous envoyâmes Vous envoyâtes Ils envoyèrent Passé Antérieur J ' e u s envoyé T u eus envoyé Il eut envoyé Nous eûmes envoyé Vous eûtes envoyé Il eurent envoyé Passé 2e Forme J ' e u s s e envoyé T u eusses envoyé U eût envoyé Nous eussions envoyé Vous eussiez envoyé Ils eussent envoyé Futur Simple J'enverrai T u enverras Il enverra Nous enverrons Vous enverrez Ils enverront Futur Antérieur J ' a u r a i envoyé Tu auras envoyé Il aura envoyé Nous aurons envoyé Vous aurez envoyé Us auront envoyé SUBJONCTIF Présent Que j'envoie Que tu envoies Qu'il envoie Que nous envoyions Que vous envoyiez Qu'ils envoient Passé Que j ' a i e envoyé Que tu aies envoyé Qu'il ait envoyé Que nous ayons envoyé Que vous ayez envoyé Qu'ils aient envoyé Imparfait Que j'envoyasse Que tu envoyasses Qu'il envoyât Que nous envoyassions Que vous envoyassiez Qu'ils envoyassent Plus-Que-Parfait Que j'eusse envoyé Que tu eusses envoyé Qu'il eût envoyé Que nous eussions envoyé Que vous eussiez envoyé Qu'ils eussent envoyé .

O I R devoir je dois je devais je devrai pouvoir je peux je pouvais je pourrai savoir je sais je savais je saurai voir je vois je voyais je verrai vouloir je veux je voulais je voudrai VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE attendre boire craindre croire dire écrire faire lire mettre naître paraître prendre rendre vivre 'attends e bois e crains e crois e dis 'écris e fais e lis e mets e nais e parais e prends e rends e vis 'attendais e buvais e craignais e croyais e disais 'érivais e faisais e lisais e mettais e naissais e paraissais e prenais e rendais e vivais 'attendrai e boirai e craindrai e croirai e dirai 'écrirai e ferai e lirai e mettrai e naîtrai e paraîtrai e prendrai e rendrai e vivrai .E R VERBES D U 3e G R O U P E EN .Verbes d'USAGE COURANT INFINITIF INDICATIF Présent Imparfait Futur lancer manger essuyer balayer appeler jeter semer espérer je lance je mange j'essuie je balaie j'appelle je jette je sème j'espère je lançais je mangeais j'essuyais je balayais j'appelais je jetais je semais j'espérais je lancerai je mangerai j'essuierai je balaierai j'appellerai je jetterai je sèmerai j'espérerai courir mourir ouvrir partir tenir venir je cours je meurs j'ouvre je pars je tiens je viens je courais je mourais j'ouvrais je partais je tenais je venais je courrai je mourrai j'ouvrirai je partirai je tiendrai je viendrai VERBES E N .

314 .INDICATIF Passécomposé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur j'ai lancé j'avais lancé j'eus lancé j'aurai lancé j'ai mangé j'avais mangé j'eus mangé j'aurai mangé j'ai essuyé j'avais essuyé j'eus essuyé j'aurai essuyé j'ai balayé j'avais balayé j'eus balayé j'aurai balayé j'ai appelé j'avais appelé j'eus appelé j'aurai appelé j'ai jeté j'avais jeté j'eus jeté j'aurai jeté j'ai semé j'avais semé j'eus semé j'aurai semé j'ai espéré j'avais espéré j'eus espéré j'aurai espéré j'ai couru j'avais couru j'eus couru j'aurai couru je suis mort j'étais mort je fus mort je serai mort j'ai ouvert j'avais ouvert j'eus ouvert j'aurai ouvert je suis parti j'étais parti je fus parti je serai parti j'ai tenu j'avais tenu j'eus tenu j'aurai tenu je suis venu j'étais venu je fus venu je serai venu j'ai dû j'avais dû j'eus dû j'aurai dû j'ai pu j'avais pu j'eus pu j'aurai pu j'ai su j'avais su j'eus su j'aurai su j'ai vu j'avais vu j'eus vu j'aurai vu j'ai voulu j'avais voulu j'eus voulu j'aurai voulu j'ai attendu j'avais attendu j'eus attendu j'aurai attendu j'ai bu j'avais bu j'eus bu j'aurai bu j'ai craint j'avais craint j'eus craint j'aurai craint j'ai cru j'avais cru j'eus cru j'aurai cru j'ai dit j'avais dit j'eus dit j'aurai dit j'ai écrit j'avais écrit j'eus écrit j'aurai écrit j'ai fait j'avais fait j'eus fait j'aurai fait j'ai lu j'avais lu j'eus lu j'aurai lu j'ai mis j'avais mis j'eus mis j'aurai mis je suis né j'étais né je fus né je serais né j'ai paru j'avais paru j'eus paru j'aurais paru j'ai pris j'avais pris j'eus pris j'aurais pris j'ai rendu j'avais rendu j'eus rendu j'avais rendu j'ai vécu j'avais vécu j'eus vécu j'avais vécu .

I R je courais je mourrais j'ouvrirais je partirais je tiendrais je viendrais j'aurais couru je serais mort j'aurais ouvert je serais parti j'aurais tenu je serais venu VERBES D U 3e G R O U P E EN .O I R je je je je devrais pourrais saurais verrais je voudrais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais dû pu su vu voulu dû pu su vu voulu VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE j'attendrais je boirais je craindrais je croirais je dirais j'écrirais je ferais je lirais je mettrais je naîtrais je paraîtrais je prendrais je rendrais je vivrais j'aurais attendu j'aurais bu j'aurais craint j'aurais cru j'aurais dit j'aurais écrit j'aurais fait j'aurais lu j'aurais mis je serais né j'aurais paru j'aurais pris j'aurais rendu j'aurais vécu que que que que que que que que que que que que que que j'attende je boive je craigne je croie je dise j'écrive je fasse je lise je mette je naisse je paraisse je prenne je rende je vive .Verbes d'USAGE COURANT CONDITIONNEL Présent Passé VERBES E N .316 .appelle je jette je sème j'espère que que que que que que que que j'aie lancé j'aie mangé j'aie essuyé j'aie balayé j'aile appelé j'aie jeté j'aie semé j'aie espéré que que éue que que que je coure je meure j'ouvre je parte je tienne je vienne que que que que que que j'aie connu je sois mort j'aie ouvert je sois parti j'aie tenu je sois venu que je doive que je puisse que je sache que je voie que je veuille que que que que que j'aie j'aie j'aie j'aie j'aie que que que que que que que que que que que que que que j'aie attendu j'aie bu j'aie cru j'aie dit j'aie dit j'aie écrit j'aie fait j'ai lu j'aie mis je sois né j'aie paru j'aie pris j'aie rendu j'aie vécu ne VERBES D U 3e G R O U P E E N .E R je lancerais je mangerais j'essuierais je balaierais j'appellerais je jetterais je sèmerais j'espérais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais SUBJONCTIF lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré Présent je pus que que que que que que que que lance je mange j'essuie je balaie j.

316 .IMPÉRATIF PARTICIPE Présent Présent Passé Passé composé lance mange essuie balaie appelle jette sème espère lançant mangeant essuyant balayant appelant jetant semant espérant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré cours meurs ouvre pars tiens viens courant mourant ouvrant partant tenant venant couru mort ouvert parti tenu venu ayant étant ayant étant ayant étant couru mort ouvert parti tenu venu dois sache vois veuille devant pouvant sachant voyant voulant dû pu su vu voulu ayant ayant ayant ayant ayant dû pu su vu voulu attends bois crains crois dis écris fais lis mets nais parais prends rends vis attendant buvant craignant croyant disant écrivant faisant lisant mettant naissant paraissant prenant rendant vivant attendu bu craint cru dit écrit fait lu mis né paru pris rendu vécu ayant attendu ayant bu ayant craint ayant cru ayant dit ayant écrit ayant fait ayant lu ayant mis étant né ayant paru ayant pris ayant rendu ayant vécu .

D. Hollanda.R.A. Confédération générale de travail Çalışma genel konfederasyonu Cie Compagnie Şirket D. Certificat d'Aptitude professionnelle Meslekî yetenek sertifikası C.D.D.T.I.S.P. physique et sportive Spor ve beden eğitimi Fac. Aile ödeneği Uluslararası kalkınma birliği Uluslararası Atom Enerjisi Avrupa Yatırım Bankası (İngilizce'den alıntı ticaret deyimi) G.I.F. Dichlorodiphényltrichlorétane Dedete E.O. Fonds monétaires internationals Uluslararası para fonu Free on board Gemide teslim F.B. Grand quartier général H.317 .E.S.M.G.I.T.C.C. Avion â décollage et â atterisage courts Kısa mesafeye inip kalkabilen uçak.Q.V. Conseil de l'Europe Avrupa Konseyi C. Education.L. Agence Internationale de l'énergie atomique B.E.C.A.O. Corps Diplomatique Kordiplomatik C.N. Banque Internationale pour reconstruction et le développement Benelüks Devletleri (Belçika. Association Internationale de développement A.D. Avion à décollage et â atterrissage verticaux Dikine kalkıp inebilen uçak A.D.QUELQUES ABREVIATIONS (Bazı kısaltmalar) Kısaltma Anlamı Aslı A.G. Banque Européenne d'Investissement Bénélux Belgique Nederland Luxembourg B.E.A. Faculté Fakülte F.A. Défense contre avions Uçaksavar D.P.P. Bulletin Officiel Resmî bülten C. Compte chèque postal Posta çeki hesabı C. Habitation à loyer modéré Ibid Ibidem (lâtince'den alıntı) Başkomutanlık karargâhı Sosyal konut Aynı yerde .I.A. AJJ.I. Ecole normale supérieure Yüksek Öğretmen Okulu E. Lüksemburg) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B.M. Allocations familiales A.

O.K.A. Police Judiciaire Adlî Polis P S. Organisation internationale du travail Uluslararası OJM. Parti Comuniste Komünist Partisi PJJ. M.318 Kurumu .A . L'Université Üniversite M.S.S.C.G. Organisation de coopération et de développement économique İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü O.-C. Hanımefendi N.L. beyefendi M.A. Jésus-Christ İsa J.C. Nouveau Franc Yeni frank O .P. Organisation mondiale de la santé Dünya Sağlık Örgütü O. Méthodes audio-visuelles Görsel . Organisation pour l'alimentation et l'agriculture Gıda ve Tarım Örgütü O.) (lât). Ouvrier professionnel Vasıflı îşçi Çalışma Örgütü Örgütü O.F. Mademoiselle Bayan.T. Post-scriptum (lâtince'den alıntı) Not (Herhangibir yazı bitip imza atıldıktan sonra unutulan bir noktayı bildirmek amacı ile yazılan not) (lâtince) "post": après (fr.D. Office de Radiodiffusion Télévision Française Fransız Radyo-Televizyon O. Mouvement de libération des femmes Kadın özgürlük hareketi Mme.işitsel yöntemler M.TAN. Ouvrier spécialisé Vasıflı İşçi O.S.) .C.N.Kualtm» Aah Anlamı Id Idem (Lâtince'den alıntı) Aynı J. scriptum: écrit (fr.E.E. Mlle Madame. Organisation des Nations Unies Birleşmiş Milletler Örgütü O. Mètre-Kilogramme-Seconde Fizik birimi sistemi olan metre-kg.V.T. Monsieur Bay. Organisation du Traité de l'Atlantique Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO) P.F.P.U. (Pédégé) Président-Directeur général Genel Müdür PJ.E. Organisation européenne de coopération économique Avrupa iktisadî İşbirliği OJ.-saniye.A. Journal officiel Resmî gazete L'U. Offre publique d'achats Duyuru yolu ile sözverme OJ8.F.

Section française de l'Internationale Ouvrière Fr. Zone d'aménagement concerté Tasarlanmış kentleşme bölgesi Z. S.P.E.E.C. Zone d'aménagement différé Ertelenmiş düzenleme bölgesi Z.A.A.S.) Çok önemli kişi Z.C. den alıntı) Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür Örgütü U. Scientific and Cultural Organisation (İng.C.319 . Zone à urbaniser en priorité Kentleşmede öncelikli bölge . Sosyalist Partisi U. Société à responsabilité limitée Sınırlı sorumlu şirket S.I. Very important person (İng. den alıntı) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu TELE Télévision Televizyon V.E.Kısaltma AA Aıılamı RJS.N.D.U.R.P. Uluslararası Öğrenci Birliği UJV.F.F J.O. Union Nationale des Etudiants de France Fr. Répondez s'il vous plaît Lütfen cevaplandırma.N.O.V.A.P.F.I.L. United Nations International Children's Emergency Found (İng. United Nations Educational.

on connaît l'artisan îş insanın aynasıdır. — A laver la tête d'un âne. bon rat El elden üstündür.PROVERBES (Ata sözleri) — A — — A beau mentir qui vient de loin Davulun sesi uzaktan hoş gelir. — Abondance de biens ne nuit pas Fazla mal göz çıkarmaz. — Arriver comme marée en carême Hızır gibi yetişmek. — A bon chat. — Après la pluie. vendanges sont faites îş işten geçti.320 . on perd sa lessive Can çıkmayınca huy çıkmaz. — Adieu paniers. — A quelque chose malheur est bon Bir musibet bin nasihatten iyidir. <— A chose faite point de remède Olmuşla ölmüşe çare yoktur. — A chacun son tour Sakla samanı gelir zamanı. — A bon vin point d'enseigne îyi mal kendini belli eder. le beau temps Sabnn sonu selâmettir. tout l'honneur İnsana lâyık olduğu saygı gösterilmelidir. — A tout seigneur. — A tout moulin il faut de l'eau Susuz değirmen dönmez. . — A l'oeuvre.

frein doré Berduşa palan vursan yine değişmez.321 . — Au royaume des aveugles. autant d'avis Her kafadan bir ses çıkar. — C — — Ce que femme veut. on cannait l'ainl Dost. les borgnes sont rois Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. kenarına bak bezini al. sen zamana uy. blanc bonnet Ayvaz kasap hep bir hesap. les grands remèdes Büyük başın derdi büyük olur. — Briller la chandelle par les deux bouts Har vurup harman savurmak. — Bien mal acquis ne profite jamais Haydan gelen huya gider. — C'est bonnet blanc. autres moeurs Zaman sana uymuyorsa. — Autant de tête.— Au besoin. Dieu le veut Kadının dileği Allah'ın buyruğu gibidir. — C'est en forgeant qu'on devient forgeron insan bir işi yapa yapa ustalaşır. gelinim sen anla. — B — — Battre le chien devant le lion Kızım sana söylüyorum. — Autres temps. kara günde belli olur. — Avec l'âge. — Aux grands maux. — C'est le ton qui fait la musique Söyleyiş tarzı gerçek niyeti gösterir. . — A vieille mule. — Bien chien chasse de race Anasına bak kızını al. on devient sage İnsan yaşlandıkça akıllanır.

il faut choisir le moindre tki kötüden. Allah herkesi düşünür. — Chat échaudé craint de l'eau froide Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. gönüller rahat olduktan sonra. on les honore Adamına göre davranılır. les bons onguents Ummadığın taş. — D — — Dans les grandes maisons. on se couche Herkes ne ekerse. Her koyun kendi bacağından asılır. — Défiance est mère de sûreté Aldanmak istemeyen fazla güvenmemeli. — Charité bien ordonnée commence par soi-même Önce can. — Chacun pour soi. — Chose promise. en az zararlı olanı seçmek gerekir. — Comparaison n'est pas raison Her gördüğün sakallıyı baban sanma. il ne faut pas discuter Zevkler ve renkler tartışılmaz. les grands vents y battent Büyük başın. — De deux maux. derdi de büyük olur. — Des goûts et des couleurs. — Comme on connaît les saints. — Charbonnier est maître chez soi. Ufak tefek görüp de Karamürsel sepeti sanmayın. Dieu pour tous Herkes kendini. — Dans les petites boîtes. Herkes kendi evinin efendisidir. sonra canan. — Comme on fait son lit. .322 . baş yarar. chose due Söz namustur. — Chaque chose en son temps Herşeyin bir sırası vardır. onu biçer.— C'est l'hôpital qui se moque de la charité Dinime dahleden bâri müslüman olsa. — Contentement passe richesse Zenginliğin ne önemi var.

fikirlerin çarpışmasından çıkar. gerisini Allah'a bırak. — E — — Enfermer le loup dans la bergerie Kuzuyu kurda teslim etmek. _ i _ — Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Demir tavında dövülür. je te dirai qui tu es Kiminle arkadaşlık ettiğini söyle. — Erreur n'est pas compte Yanlış hesap Bağdat'tan döner. et à Dieu ce qui à Dieu . — Entre l'arbre et l'écorce .— Donnant donnant Al gülüm. sana. on mange des merles Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir. . Et tırnaktan ayrılmaz.il ne faut pas mettre de doigt Karı koca arasına girilmez. senin kim olduğunu söyleyeyim. — F — — Fais ce que tu dois. — Fautes de grives. (Bak: A harfi ile olan kısımdaki atasözlerinden 16.) Kumarda kazanan aşkta kaybeder. — Il faut rendre à Caesar ce qui appartient à Caesar. heureux en amour.) — H — — Heureux au jeu. Donner un oeuf pour avoir un boeuf Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.323 . Dis-moi qui tu hontes. sana düşeni yap. advienne qui pourra Sen.— De la discussion jaillit la'lumière Gerçek. ver gülüm. malheureux en amour (Malheureux au jeu.

büyük söz söyleme. jeux de vilain Şaka derken kaka olur.324 . . — La parole est d'argent mais le silence est d'or Söz gümüş. adieu le saint îş işten geçti. — Il n'y a pas de rose sans épine Dikensiz gül olmaz. Ancak cahil ve görgüsüzler dövüşmekten hoşlanırlar. birine ya da birşeye muhtaç olmayacağını söylememelidir. — Il n'y a pas de fumée sans feu Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.— Il faut hurler avec les loups Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı demek gerekir. — Il vaut mieux aller au boulanger qu'au médecin Yiyeceğe verilen para doktora verilenden daha iyidir. — L'appétit vient en mangeant însan yedikçe iştahı açılır. kullanmasını bilmeyene mutsuzluk getirir. — Il n'y a que la vérité qui blesse Gerçek acıdır. — La fête passée. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. — II ne faut jurer de rien Büyük lokma ye. . — L — — La faim chasse le loup hors du bois Açlık insana neler yaptırmaz. je ne boirai pas de ton eau Hiçkimse. sükût altındır. arzuyu gerçekleştirmek arasında büyük fark vardır. — L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître Para kullanmasını bilene mutluluk. — Il y a loin de la coupe aux lèvres Arzu etmekle.Sezar'm hakkını Sezar'a vermek gerekir. — Il ne faut pas dire : Fontaine. — J— — Jeux de main.

kötülüklerin anasıdır. les souris dansent Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar. uygulamak kadar değerlidir. Les grands discours ne sont pas les grands faiseurs Fazla konuşan pek fazla iş yapmaz. loin du coeur Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. Le vin est tiré. Les affaires sont les affaires İş iştir. Le temps. L'exception confirme la règle İstisnalar kuralları bozmaz. Les cordonniers sont les plus mal chaussés Terzi söküğünü dikemez. . L'oisiveté est la mère de tous les vices Tembellik. L'intention vaut le fait Niyet. sessiz kalır. Le mieux est l'ennemi du bien Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunur. İş başka. Le soleil luit pour tout le monde Yasalar önünde herkes eşittir. Le chat parti. Les grandes douleurs sont muettes Gerçek sıkıntıda olan şikayetçi değildir. il faut le boire Hamama giren terler. Les chiens aboient.L'eau va à la rivière Para parayı çeker. c'est de l'argent Vakit. L'habit ne fait pas le moine Görünüşe aldanmamalı. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas Gün güne uymaz. nakittir. arkadaşlık başka. Loin des yeux. la caravane passe İt ürür. kervan yürür.

dent pour dent Göze göz. — On reconnaît l'arbre à ses fruits îşi. mort le venin Ölenin kimseye kötülüğü dokunmaz. — Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. — M — — Mauvaise herbe croît toujours Acı patlıcanı kırağı çalmaz. dişe diş. — On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeuts Sıkıntı çekmeden. — Les murs ont des oreilles Yerin kulağı var. insana herşeyi yaptırır.326 . — Nul n'est prophète en son pays insanın yaşadığı çevrede değeri bilinmez.— Les loups ne se mangent pas entre eux Kurt kurdu yemez. — Morte la bête. özveride bulunmadan herhangi bir konuda sonuca varılamaz. — Mettre la charrue devant les boeufs İşe tersinden başlamak. . — O — — Œil pour oeil. insanın aynasıdır. — Mieux vaut tard que jamais Geç olsun da güç olmasın. — Les petits ruisseaux font les grandes rivières Damlaya damlaya göl olur. — N — — Nécessité fait la loi Zorunluluk.

— p _ i'. Tedbirli olmak. ne zarar. — Qui ne dit mot consent Sükût ikrardan gelir. — Qui sème le vent récolte la tempête İnsan ne ekerse. onu biçer. — Pas de nouvelles. İşleyen demir ışıldar. — Qui paie ses dettes s'enrichit Borcunu ödeyen kârlı çıkar. — Qui ne risque rien n'a rien Korkak bezirgân ne kâr eder. 32 . — Qui dort dîne Uyku akşam yemeği yerine geçer. — Pauvreté n'est pas vice Fakirlik ayıp değil. — Prudence est la mère de sûreté Tedbir. muradına ermiş. peut le moins Çoğu veren. — Q — — Qui a bu boira Alışmış kudurmuştan beterdir. l'oiseau fait son nid Sabreden derviş. — Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée Su testisi su yolunda kırılır. — Pierre qui roule n'amasse pas mousse Yuvarlanan taş yosun tutmaz. hayra alâmettir. — Qui donne aux pauvres prête à Dieu Yapılan iyilik boşa gitmez. bonnes nouvelles Haber gelmemesi. insanın emniyetini sağlar. — Petit à petit. emniyetin anasıdır. azı da verir. — Qui peut le plus.

guerre a Malı olanın başı dertten kurtulmaz. "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" Kanunî Sultan Süleyman — Si la jeunesse savait. tel fils Öyle babanın böyle evlâdı olur. — Qui vivra verra Çok yaşayan. — Qui terre a. çok görür. — Qui s'excuse s'accuse Özrü kabahatinden büyük. — Qui va à la chasse perd sa place Ava giden avlanır. si la vieillesse pouvait Gençlerin tecrübesi ihtiyarların da gücü yoktur. — T — — Tel père. — Qui trop embrasse mal étreint İki karpuz bir koltuğa sığmaz. — Qui vole un oeuf vole un boeuf Azı çalan. —• Qui s'y frotte s'y pique Tehlikeyi göze alan zararına katlanır.328 . kapağını buldu.— Q u i se ressemble s'assemble Tencere yuvarlandı. . — R — — Rira bien qui rira le dernier Son gülen çok güler. — Rome ne s'est pas faite en un jour Sabrın sonu selâmettir. — Qui vend la fin vend les moyens Birşeyi amaçlayan onun yollarından da geçmeyi göze almalıdır. — S — — Santé passe richesse Sağlık zenginlikten de üstündür. çoğu da çalar.

Gerçeklerden herzaman hoşlanılmaz. istemek. — Toute vérité n'est pas bonne à dire Her gerçeğin söylenmesi iyi olmaz. iki insan demektir. Gülme komşuna gelir başına. — Une hirondelle ne fait pas le printemps Bir çiçekle bahar olmaz. — Un homme averti en vaut deux Bilgili insan.l'autre — Un de perdu. — Vouloir.329 . dix de retrouvés Kaybolanın yerine yenilerini bulmak kolaydır. — Toute peine mérite salaire Her külfet. — U — — Un Çivi clou çiviyichasse söker. — Trop de précaution nuit Aşırı tedbir zararlıdır. — Tout ehemin mène à Rome Bütün yollar Roma'ya gider. — V — — Ventre affamé n'a point d'oreilles Aç ayı oynamaz. Her zahmet ödüllendirilmelidir.. bir nimet karşılığıdır. sonuca varmak demektir. c'est pouvoir Arzu etmek.— Tel qui rit Vendredi Dimanche pleurera Bugün bana ise yarın sanadır. birşeyi elde etmek. . — Tout nouveau tout beau Yeni olan herşey güzeldir.

hem o ülkede (veya kıtada) oturanları gösteren.330 bière belge . hem de sıfat olarak kullanılan bir sözcük oluşturulabilinir Ülke adı NOM Halkı SUBSTANTIF Bu ülkeye ait olan ADJECTIF L'Allemagne Les Allemands La philosophie allemande L'Amérique Les Américains Les inventions américaines L'Angleterre Les Anglais L'humour anglais La Belgique Les Belges La Le Brésil Les Brésiliens Le café brésilien La Bulgarie Les Bulgares La broderie bulgare Le Canada Les Canadiens Le climat canadien Le Danemark Les Danois Le caractère danois L'Espagne Les Espagnols L'orgueil espagnol L'Europe Les Européens Une marchandise européenne La France Les Français La résistance française La Grèce Les Grecs Le vin grec La Hongrie Les Hongrois La cavalerie hongroise La Hollande Les Hollandais La peinture hollandaise L'Italie Les Italiens La musique italienne Le Japon Les Japonais Les costumes japonais La Norvège Les Norvégiens Les fiords norvégiens La Pologne Les Polonais L'histoire polonaise Le Portugal Les Portugais Les navigateurs portugais La Roumanie Les Roumains La cuisine roumaine La Russie Les Russes Les chansons russes La Suède Les Suédois Les écrivains suédois La Suisse Les Suisses La langue suisse La Turquie Les Turcs Les Lois turques La Yougoslavie Les Yougoslaves L'armée yougoslave .NOMS DE FAMILLE CONCERNANT LES PAYS Her ülke (veya kıta) adından.

d.Contrôle général Trouvez ce qui est convenable 1. je sais d. ils d. dont d. Est-ce que vous connaissez les enfants jardin? a. aux tiens b. ceux 5. celui d. Qui est a. celui 7. où b. que c. que 6 jouent dans les fruits sont tous mûrs. qui c. plus bonnes 9. les vôtres c. Regardez ces arbres a. b. Les robes a. comment d. Qui a mangé la pomme que j'avais a. on dit b. à que mon frère admirait est morte il y a deux semain< a. b. d'où c. mette 8. ceux c. Vous serez content de la friction a. d'où 3. Ses notes sont a. acheter b. vous aussi. les miens 10. aux vôtres les tiens 3: . que qui frappe à la porte? b. ils b. mit c. de d. mise d. dont c. tous 4. les miennes d. plus bons c. cet c. les gens Jeanne a achetées ne sont pas à la mode. Tes devoirs sont aussi bien écrits que a. meilleures ici? que les miennes. J'écris à mes parents qui habitent à Istanbul. les meilleurs d. celle c. écriv a. 2. quand b. dont je vais vous faire. b.

b. c. nous nous nous nous ne sommes pas indiquétés d'eux. le mien b. c. nous le ne savons pas. que 14. dont c. nous en sommes sûres c. leur d. les leures 12. savez-vous ce qui a poussé Ahmet à partir? — a. ou c. 37. du mien c. dont 16. qui d. b. que d. elles lui plaissaient. es-tu sûre de son bon accueil? — Oui. je ne sais pas cela. Est-ce que vous vous inquiétez de vos voisins? — a. .11. Hélène. a. n'en nous inquiétons pas. Ayşe. au sien c. nous ne le savons pas. b. je suis sûre de lui. Elle a vu des chaussures a. dont 15. 18. Mes amis. .332 Non. J'aide ma mère. L'Usine a. La couleur de ton chapeau est plus agréable que celle a. Non. que c. d. d. la mienne d. nous sommes sûrs de son bon accueil b. je ne sais pas ce qui l'a poussé à partir. lui b. a. nous n'inquiétons pas d'eux. elle n'aide jamais a. la sienne d. j'en suis sûre d. quant à mon amie. ne nous inquiétons pas d'eux. de la mienne 13. à la mienne b. Ce sont des amis je rencontre souvent à Kızılay en me promenant avec ma soeur. b. d'où je vous parle est très grande.

il y pense trop b. b. 24 a. c. d. En classe. il pense trop à elle d. Est-ce que ton père se passe difficilement de cigarettes? — Oui. c. le professeur fait réciter la leçon aux élèves. nous les lui avons prêté. l'élève b. ceux c. d. elle n'y était habituée pas. d. ce . pas à lui. nous les avons prêté à elle. je n'en ai pas parlé à eux. b. 21. je ne leur ai parlé pas d'eux. 22. b. a. c. a. je ne leur en ai pas parlés. b. Est-ce que votre père pense trop à sa maladie? — Oui. nous les lui ont prêtée. Celle 25. b. il n'y était pas habituée. Est-ce que vous avez prêté vos livres à votre amie? — Oui. le sien d. je ne leur en ai pas parlé. nous les lui avons prêtés.19. il s'est passé difficilement. il récompem qui savent bien. 23. a. Ce c. il pense y trop 20. elle n'était habituée. Elle qui ne travaille pas régulièrement est ma soeur. a. elle n'y était pas habituée. d. c. Est-ce que votre cousine était habituée à son confort? — Non. tu te passes difficilement d'elles. a.33 . Celui d. il y trop pense c. il s'en difficilement passe. il s'en passe difficilement. a. Est-ce que tu as parlé de tes cours à tes parents? — Non.

. Paul (FINIR) a. .. a. aussi c. Quant à moi.. l'avion (PARTIR) a. je (PREPARER) je viens de le préparer je viens du préparer je viens de préparer j'ai préparé . ai reçu 33. en coûte 6. Le professeur dit à ses élèves a. c. thé est frais. Paul. ce manteau 28. 31.. va partira d. ceux qu'il d. vient fini d. vient finir 35. je (RECEVOIR) a. Pierre nous raconte a. recevrai c. elles 27. b.000 blanches. c. Dépêche-toi.. ouvrir d. Mon ami a beaucoup de livres. celui d. a. ceux d. ce qu'il 32. celui-ci c.. je n'ai pas livres que lui. Ce manteau-ci coûte 5. a fini cette fenêtre. livres. c. ce qu'elle bavarder en classe.. tant de d. les montagnes sont a. de ne pas à ne pas fera pendant les Vacances... . de mes amis sont a i bas. ouvri ouverte ses devoirs il y a quelques minutes. si b.26. La semaine dernière. autant de 30. partira b va partir c.. celui-là b. 34. d. b. En hiver. tous d. est parti 36. ne pas b. reçois d.000 livres turques. Ma maison est sur la colline. ai recevu b. celles c. les siennes b. b. sans d.334 une lettre. beaucoup b c. tout toutes 29. a.. Je lui dis de ne pas (OUVRIR) a. ouvert b. Le a. ce qui c. vient de finir c.

tout 45. trop d.37. nous promènerons c. La couleur de ton sac est meilleure que celle a. avait achetée d. de mien 46 horloge-ci est ronde. achetait 43. a. très c. les enfants (BOIRE) a. tout c. avez-vous vu la maison que mon père (ACHETER) . vous terminerez vos études de l'Université. La classe est a. faisez c. nous promenons 40 a. vous maintenant? b font d. b. toute d. b. Dans 41 4 ans. même 44. Hier. b. du mien d.. Tous les matins. Pierre et Hélène sont des élèves. nous promènerons d. celle b. là est paresseux. Il y a c. faites du lait. c. a. Dans 42. boivent c.335 . a acheté b. toute entière est en mouvement. Depuis trois mois. Après c. Que (FAIRE) a. a achetée c. Après b. celui-ci d. a. Cette horloge-là est rectangulaire. se promènerons b. Celle c. faitez 39. la semaine passée? a. Après avoir d. de la mienne b. a. boirent b. Demain. le mien c. b. d' pleine de bruit. nous (SE PROMENER) avec vous. boitent 38. Depuis d. nous étudions le français. buvent d. La ville a. Cet d Celle-ci 47. est laborieuse mais celuicelle-ci cette-ci .

La robe de Danielle est a. Les voyageurs sortent du tunnel a. bonnes 54. meilleur b. se promettent b.336 . lui b. b. se sont promises d. se sont promis c. ma soeur (SE REVEILLER) a. pire 52. touts d. se réveillé c. c. plus meilleur 51. Hier. il y a deux heures. Tous c. a. tous c. s'est reveillé 58. b. tous c. chaque 53. toutes des pierres. La de a. plus mauvais d. tout b. Ce petit enfant a peur de a. Tout c. pir c. mêmes 55 noirs de fumée. se reveillée Personne Tout de très bonne humeur. se jettent c. d. Très d. jamais d toute 57. se sont jetés b. plus pire les pharmacies restent ouvertes le dimanche? b. Beaucoup déchirée. plus bon c. b. se sont jeté se sont jettés que je ne pensais. U faut toujours a. d. Est-ce que a. b. Cet homme est a. 50. celui-ci d celle-ci celle 49. s'ont promis . s'est réveillée d. Les enfants (SE JETER) a.48. Hélène et Cécile (SE PROMETTRE) de s'écrire quand elles avaient dix ans. bone m'intéresse. rien c. porte de la chambre de mon frère aussi grande que la mienne. b. a. être meilleur d. Rien 56. tout d.

b. offerts 65.. s'est blessé c. avaient reçues c. que c. a. dont une douche. je (PRENDRE) a. dont c. celle-ci 60. avait reçu 66. elles (SE DIRE) qu'il fallait faire cela.. que d. Ma mère (SE BLESSER) a. C'est le couteau a. nous nous sommes dits 61. il y a deux jours. pour ton frère? a. lorsque je me levais. prendais 69. nous sommes dit c. Voici la jeune fille . b. la semaine dernière. b. prenais d. vous êtes faites c. se sont disaient 63. celui . ai prendu c. nous somnies dis "au revoir" avant de partir. se sont dits b. La malade (SE RENDRE) a. a. d. achèteras-tu 67. se sont dit c. Autrefois. Mesdames. je me sers pour couper du pain. vous (SE FAIRE) des signes de la main quand vous étiez en train de partir.. vous avez fait 68. Quels jouets a-t-on (OFFRIR) a. tu as acheté b. s'est blessée d..337 . se blessée à la main. où d. s'est rendu b. s'est rendue se rendue 64.. Il a lu les lettres qu'il (RECEVOIR) il y a 5 jours. tu as achetées c. qui b.. se sont dites d. s'est rendrée c. Combien de gommes (ACHETER) hier. as-tu achetées d. offert à Hélène pour son Noël? b. Le mois dernier. nous sommes dits d. vous êtes fait b.. Hier... a. avait reçues d. à l'hôpital. offris d. avaient reçu b. vous faites d.59. offri c. ai pris b. nous (SE DIRE) a.. les ymgrmııım^mmm a.. s'est blessait 62.

Yarın saat kaçta hareket edeceğinizi ve nereye gideceğinizi biliyorum. bana siz misiniz. de celle b. diye soruyor. et à quelle heure vous partirez. où 71. Il me demande qui vous. où elles étaient déjà restées deux ans. d. Bizde dün kalanlar. quand je dormais. 76.338 . la sienne de. O. vous n'étiez pas là. dont d. qui c. .. bu sabah Paris için hareket ettiler ki orada iki yıl kalacaklarmış. Hier matin. Yarın gideceğiniz yeri ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. sommes arrivés b. dont d. ai attendu c. Mireille Mathieu . chez nous. êtes. sont parties ce matin. On écoute avec plaisir. a. tous mes amis m' (ATTENDRE) a. c. c. avons arrive arrivions 75. ont attendu b.70. d. attendaient 73. ont attendue d. a. la voix est très douce. O. sommes arrivé c. 77. kimsiniz diye bana soruyor. 72. quand je suis entrée dans la classe.. b.. Dün bize gelen hanımlar. a. celle-ci c. Quand nous (ARRIVER) a. b. bana size olanı soruyor. sonnait b. que les fenêtres donnent. a. sonnera d. . O. pour Paris. Dün bize gelen hanımlar iki yıl evvel kaldıkları Paris'e bu sabah hareket ettiler. Dün bizim eve gelenler iki yıl önce kalmış oldukları Paris'ten bu sabah hareket ettiler. Je sais où vous irez demain. b. bana sizin kim olduğunuzu soruyor. b. La pièce a. d. bu sabah hareket ettiler.sur la mer est à moi. a sonnait 74. daha önce iki yıl kalmış oldukları Paris'e. c. O. d. Hier soir. au parc. Yarın gideceğinizi ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. le téléphone (SONNER) a. Celles qui étaient venues hier. Yarın nereye gideceğinizi ve saat kaçta hareket edeceğinizi biliyorum. a sonné c.

Öğretmen cümlecikler üzerindeki bir dersi yaptı ki bunlar öğrencilere çok yararlı oldu. Kimsenin gezinmeyeceği parkı daha sonra kar kaplayacak. ödev yaparken televizyon izlemekteyim. d.. birinci kattakinden daha büyüktür. Ma soeur qui s'était blessé la jambe n'a pas hésité à aller à l'hôpital où le chirurgien l'a opérée tout de suite. İkinci oda ki bu altıncı kata aittir. Hem ödevlerimi yapar. yakında kar kaplayacak. a. je regarde la télévision. sur les propositions. öğretmen. Öğretmen. öğrenciler için çok yararlı olan cümlecikler hakkında bir ders verdi. a. Gezinmeye gelecek kişi neredeki parkın karını görecek. qui a été très utile pour les élèves. 79. a. Öğretmen. Le professeur a fait une leçon. 81. cerrahın kendisini hemen ameliyat ettiği hastaneye gitmekte tereddüt etmedi. bana ait olanı karıştırmamanı söylüyorum sana. Seninki ile benimkini karıştırma diyorum sana. a. d. a. benim kitapla seninkini karıştırmayalım diyorum. d. Benimki ile seninki karıştırılmamalı diyorum. d.78. öntakılar hakkında. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. Hiçkimsenin gezinti yapmaya gelmeyeceği parkı. Sana. cümlecikler hakkında. Hiçkimsenin dolaşmaya gelmediği parkı yakında kar örtecek. 82. Altıncı kattaki 2 oda birinci odadan daha büyüktür. ödevlerimi yapmama karşın televizyon da izlerim. c. Saiia ait olan şeyle. a. 33. Ödevlerimi yaptığım kadar televizyon seyrederim. birinci kattan daha az büyüktür. c. b. Altıncı katta bulunan ikinci oda. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi.339 . . b. c. Bacağından yaralanmış olan kızkardeşim. birinci kattakinden daha az büyüktür. b. c. c. 80. b. Bientôt la neige couvrira le parc où personne ne viendra se promener. d. Tout en faisant mes devoirs. hem de televizyon izlerim. Altıncı katta bulunan ikinci oda. Le deuxième chambre qui est au sixième étage est moins grande que celle du premier. b. Je te dis de ne pas confondre le tien et le mien.

86. (Not : Her sorunun ancak bir tane doğru yanıtı vardır. c. Vous nous disez de travailler bien et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. devamlı ameliyat ettikleri bacağından tekrar ameliyat olmak istemedi. d. onu çok rahatsız ettiğini onlara açıklar. b. Onlardan birisi bu grevin. Siz. Onlardan birisi. İkisinden birisi bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. 84. a. Şüphe ettiğiniz ve dün bize bahsettiğiniz kişileri tanıyamadım. b. c. bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. c. ailemize ve vatanımıza yararlı olmamızı söylüyorsunuz.340 . Vous nous dites de s'efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. d. d. a. Vous dites à nous d'efforcer de bien travailler et d'être utilises à notre famille et à notre patrie.b. d. Ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. 85. L'un deux essaie de leur expliquer que cette grève-ci le gêne beaucoup. bize çok çalışmaya gayret etmemizi. Hastaneye koşan kızkardeşim bacağından yaralanmıştı ve onu hemen hastanede ameliyat ettiler. b. Vous nous dites de nous efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. Yaralanmış kızkardeşim bacağını ameliyat ettirdiği hastaneye gitmekte kuşkuya düşmedi. c. Je n'ai pas pu connaître ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. a. . Yaralanmış olan kızkardeşim. Je n'ai pas connu les gens dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlés hier.) Testin yanıtları arka sayfadadır. Onlardan birisi. bu grevin onu çok huzursuz ettiğini açıklamaya gayret eder. Je n'ai pu pas connaître ceux que vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. je n'ai pas pu connaître.

35. 33. 57. 36. 16. 20. 51. 11. 56. 12. 45. 58. 8. 44. 47. 10. 15. 41. 43. 53. 25. 52. 27. 37. 19. 4. 54. b d d c a b a b c b c c c a c c c b c b b c c d b d c b b . 13. 2. 21. 26. 38.Contrôle général Yanıtları 1. 50. 32. 31. 28. 6. 7. 24. 48. 17. 3. 40. 23. 9. 46. 18. 39. 42. 22. 55. 34. 14. 29. b d b b c b c c d b c b d d b c b c a d d d a d d b a d c 30. 5. 49.

b. le retard du train sur le quai de la gare. immortels e. la poste e.TESTS (ÖSYM) CÜMLEDEKİ YERÎ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇÎNÎZ. vous vivriez jusqu'à cent ans. la pharmacie (1980) . Vous avez perdu un portefeuille en a.342 rouge . la sortie e. cuir d. desseins (1975) 5. Dès les premiers jours d'été. 1. papier (1975) 8. irrégulière e. l'arrivée c. le retour d. cuivre b. les voitures c. nous avons faire éclater a. les piétons marchent sur a. Nous attendons a. l'épicerie c. la gare b. d. les magasins (1976) 3. la chaussée b. b. En menant une vie a. on fait des a. avons fini par rire la fenêtre (1976) Dans la rue. éternels c. mon pneu c. désirs b. genereux d. le voyage (1977) 4. l'école d. gentils b. verre e. la vitre tellement joué que nous b. l'agent de Police d le trottoir e. mortels (1975) 7. malheureuse désordonnée (1975) 6. agitée c. . 'Pour envoyer votre lettre vous devez aller à a. projets c. rêveries d. bois c. Dimanche. d. régulière de vacances. mon ballon e. Tous les hommes sont a. études e.

trouvé d. chérissent (1977) 13. partagé (1976) 12. Les soldats turcs e. les enfants jouent et chantent gaiement. invente c." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. bagages c. a. amusent c. établi b. méchamment b. Les femmes turques (1978) parce que vous êtes malade. "Dans la cour de l'école. Ce brave soldat turc 10.343 . d. a. respectent e. Les parents aiment leur enfants. punissent b. Christophe Colomb a découvert L'Amérique. "Il s'est déshabillé et a jeté ses habits sur une chaise. crée e. "Vous allez chez a. poliment péniblement (1976) 14. chaussures b. doucement e. l'instituteur d le compositeur (1978) CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN YERİNE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KONURSA CÜMLENİN ANLAMI DEĞİŞMEZ? 11. le décorateur b." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a.9». joyeusement c." b. détestent d. morte pour ^ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ^ttrÖifijjfe-' lidir? a. l'ingénieur c. livres d. l'armée turque c. Les filles turques c. vêtements e. jouets (1982/11) . le médecin e.

juste (1979) 18. leur 20. supplie e. rapide c. dis (1983/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇİNİZ. chaud 17. a. longuement b. défends d. son c. vieux e. large d. rouge c. facile e. Dans la nuit. ces c. conseille b. je permets à mon fils d'aller au cinéma avec ses amis. "C'était trop dur pour lui. 1' d. mon e. silencieusement lentement (1976) b. Répondez rapidement à ce qu'on vous demande. d. largement c. b. d. cher b. Donnez du gâteau à a." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. fortement e. a. demande c. .344 b. sa (1976) enfants. ils n'ont pas pu retrouver . cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a.CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN KARŞIT (ZIT) ANLAMLISI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 15. grand rond (1977) 16. "Lorsque je ne peux pas l'accompagner. ce e. ses d. 19. a. les . Elle a mis son chapeau neuf. cet (1974) chemin.

n'ai pas pu acheter ce livre donc b. ou d. s'ouvrait difficilement un chemin avec b. L'année prochaine. b." cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. en (1978) aller cinéma. les / ma d. pour c. pendant d. c. au milieu de e. Il a. à 1' e. au fond de les vacances. e. potu: / à (1975) 23. pas (1976) Kızılırmak. dans / de la b. maigre / des d. e. d'argent. la foule. sa / ma lumière remplissait b. à travers de c. n'ai pas de travail et ni car 28. Je a c. au-dessus / de (1981/II) . derrière sur (1977) 27. e. serai absent en jusqu' par 25. b.21. "Il a trouvé du travail l'aide ses amis. au bord de c. à Italie. une / cet (1974) 22. e. b. grâce à / de c. b.345 . m'a permis d' / au d' / du pour / du 24. On a. mais car (1977) 26. Je a. c. le / sa c. le / ma e. devant (1976) 29. depuis à travers d. à (1975) \ je n'avais pas d'argent. parce que / du e. à / au d. et ou d. a. j'irai a. e. Je a. b. 1' d. c. Le soleil s'était levé chambre. C'est toute une petite ville a. c.

" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a... en / à d. " la circulation. après e. avant / la c. après / jamais c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. avec / de e.. à / de (1978) ." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. retard. "Je n'ai soeur frère. en b. mais / pas e. avec / le b. de / la (1982/11) 34. comme / pas encore d." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. nous sommes arrivés .. pour / le d.30. dans d. à / pour d. pas / et e... "Il se dirige gare d'un pas rapide. ni / ni c.. pas / de c. ni / et d. depuis / plus (1983/11) 35. de / pour c..346 . "Il habite dans ce quartier deux ans. pourtant / pas b. pour / avant b... vers / la e. parce que / après e. "Elle a eu un enfant et elle ne travaille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden a. depuis c. il y a (1980) 32. de / à b. "Tu demanderas hangisi getiril- tes amis " hangisi getiril- venir te voir. pas / ni (1982/11) 33.. à cause de / en c.. par / de (1979) 31.

quelle / toute e. le même (1974) 40. bon b. sortir. pas / jamais (1974) 41. le moins d. comment / dans e. le plus c. je veux acheter a. meilleure — fait de hangisi getiril- chère. Quand / du (1983/11) 42. b. combien / par d. bien d. que / par (1978) - 39. J'ai acheté la robe a. " vient bruit?" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. même b. mais sa soeur chante a. plus / rien e. Comment / ce c. mais il vient . "A heure vous levez-vous matin?" a. pas / quelqu'un b. d'où d. Par où / quel d." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Pourquoi tout le monde le déteste-t-il lui qui n'a mal à a. combien / chaque c. pareille d. comme c. beaucoup c. quelle / tous c. d'y b. le e. Pourquoi / le e. en e.. quel / le d. jamais / personne d. Mon ami a un joli chapeau. meilleur (1974) m . "Paul était au cinéma. D'où / ce b. quel / tout b. dans (1978) 37. qu'est-ce que / par an? b. la moins e. Catherine chante bien. aussi (1977) 43. quelle / le (1982/11) 38 gagnez-vous a.36. rien / lui c.. d'en c. mieux e.

mal c.44. bien e. lourdement (1981/11) 51. Puisque tu as a. b. lentement d. franchement (1977) petite élève de sa classe. si (1980) 50. b. aussi c. lentement e. meilleure e. tellement d. U a. bien d. à peine 45. tu peux aller au cinéma. e. la plus e. peu e. trop (1977) que l'autre." petite contenir deux mille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. tellement / que b. a été puni doucement mal peu 47. le moins (1978) parce qu'il n'avait pas fait son devoir. régulièrement d. meilleur c. sévèrement (1976) dire que l'on sait tout. "Ayşe est a. c. "Cette salle est spectateurs." b. Il a." b. e. toujours d. aussi bonne (1979) mal payé que le mien. c. fort b. "Ce gâteau est a. bon d. le plus 46. assez / à (1983/11) . "Son métier est a. "Ils parlaient pour qu'on les entende. très d. autant travaillé." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a.348 . très / de c. ne faut jamais souvent autant 48. plus 49. b. aussi c. mal c." b. trop / pour bien / pour e.

du tout d. J'ai lu le livre a. celui c. un / celui qui j'écris souvent. "Ce sont très bons amis cümlesinde boş bırakılan yerlere melidir? a. me / là e. Elle a de beaux yeux. que e. de / à qui d. peu c. mais je préfère a. mes / auxquelles e. les / que c. dont c. le / y d. Rien d. Certain e." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. agréablement b.349 . de sa soeur. Quelqu'un c. des / qui b. Il rappelait le jardin ils s'étaient rencontrés. qui b. le / à qui d. le / que b. grandement (1982/11) 53. ceux e. celle celles (1975) vous m'aviez conseillé." cümlesinin anlamını kuvvetlendirmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. où (1977) . d. "Ce sont très bons amis j'écris souvent. duquel b. se / où c. " ne m'a vu quand je suis arrivé. "Je n'ai pas aimé ce film. se / là (1974) 55." aşağıdakilerden hangisi getirilun / qui le / pour qui (1981/11) 55. ces / dont (1983/11) 56. ce 58. On b. e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. aussi e. Personne (1980) 57. b.52. a. c. lui / que b.

Mehmet a entendu cette fille crier. Us lui en donnet.350 . 62. (1979) ." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine zamirleri konursa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. chante. Il leur en donne. "Mon père donne du pain aux pauvres. où < d. celles qui d. celle que a. "J'ai deux jupes neuves. Elle les lu donne. tout / tous 60. (1977) 64. "Il a accepté la cigarette cümlesinde boş bırakılan yerlere aşagıdakilerden hangisi getirilmelidir? b. Us l'ont entendu crier. je ne sais pas aujourd'hui" b. celle qui c. Il l'entend crier. d. ceux que (1979) e. b.59. U l'a entendue crier. toute / toute c. est gai. tout / tout (1974) on a beaucoup parlé. Il les lui donne. qué e. b. Je l'avais entendue crier. don . tous / tout e. qui c. qui / lui d. a. qui / le c. c. dont je vais mettre offrait son ami. d. Elle le leur donne. a. Elle l'a entendue crier. qui / leur AŞAĞIDAKİ CÜMLEDE. que / lui a. avec (1976) 61. c. quand / il (1982/11) e. b. tous / tous d. e. C'est un film a. b. ALTI ÇİZİLİ SÖZCÜKLERİN YERİNE ZAMİRLERİNİN KONULMUŞ BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 63. e.

faisais (1975) 351 . c. (1983/11 68." a. dort e. Je viens de le slui annoncer. b.65. nous leur en présenterons un c. nous le leur présenterons (1974) 66. m'a demandé ce que je fais aurai fait ferai beaucoup. e. b." cümlesinin zamirlerle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir a. Elle ne veut pas la lui montrer. nous lui en présenterons une b. "Nous présenterons un nouveau modèle à notre client. c. s'amuse c. e. Elle ne veut pas le leur montrer. b fasse d. Ils la verront partir. "Je viens d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis. Elle ne veut pas lui en montrer. e. U a. Us la voient partir. d. "Ali et Mehmet ont vu la voiture rouler.* a. Je viens de la leur annoncer. "Elle ne veut pas montrer sa poupée à sa mère. e. d. Je viens de lui en annoncer une. 69. mange (1975) 70. c. Us l'ont vu partir. c. nous lui en présenterons un d. Je viens de leur en annoncer une. nous le lui présenterons e. Ellen e veut pas la leur montrer (1982/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN ÖĞEYİ YA DA ÖĞELEB GRUBUNU SEÇİNİZ. (1978 67. Je viens de la lui annoncer. b." cümlesinde altılı çizili isimlerin (noms) yerine zamirleri (pronoms' getirilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. voyage d. Elle ne veut pas le lui montrer. Ils l'ont vue partir. Il réussit à ses examens parce qu'il a. travaille b.

ennuie (1975) 77. avons revu c. il ne peut pas soleil a. rapporter (1975) 76. me repose (1975) la main pour demander la parole. Ne b. empêche c. transporter d. cours 78. Vous un métier quand vous aurez fini vos études. choisissiez e. b. vous ai dit qu'il faut faudra faudrait aller voir nos amis. monte (1975) pas sans que nous a. aurons revu (1975) 75. c. b. choisissez b. soulève c. Hier nous a. Partons / étions prévenus b. partez / sommes prévenus . L'étudiant a. lève d. Le bruit nous a. aurez choisi (1975) 73. je a. b. arrête d. falloir d. c. avaient acheté (1975) la petite ville où nous étions l'été dernier. porter b. choisirez d. e. Quand je suis fatigué. marche c.71. achèteront d. reverrons d. apporter e. avez choisi c. Je a. ne suis pas sûr qu'ils ont acheté aient acheté achetèrent 74. revoyions une maison au bord de la mer. Malgré son chapeau de paille. me promène e.352 les rayons du . supporter c. Je a. a. redresse 79. enlève e. nage d. b. b. e. revoyons e. gêne d'entendre ce que vous dites. aurait fallu (1975) 72.

c. b. fera (1976) vous téléphonerai dès que je chez moi. rentrerais b. avais écouté e. partez / préviendrons 80.c. c. "Voulez-vous que je les à la gare?" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ne pensait pas qu'il ferait fait fera 82. e. vous été venus viendriez étiez venus 81. b. aura fait d. a fait (1977) froid. écouterai c. (1976) hier soir. conduis c. Il a. rentrerait c.. j' volontiers les oiseaux. Quand elle a eu fait une promenade. si chaud. écouterais d. pars / prévenons e. rentrera b. Si a. ferait 83. sera rentrée (1974) 85. Je a. je vous aurais montré ces photos. Bien qu'il a. faire d. rentre étais rentré (1976) 84. "Si j'habitais un village. ai écouté (1979) 86. conduirais (1979) 353 . fasse e. e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. fait c. conduirai d. b. rentre d. partez / soyons prévenus d. c. serai rentré suis rentré d. conduise b.. elle a. est rentrée e. seriez venus d. aie conduit e. il ne met jamais de manteau. venez (1977) . écoute b. e.

" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. pars b. seras parti e. aura lu (1979) 88. seront e. . lira b. lirait e. les enfants. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." . prendre d. attendrez d. déménager d. attends b." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. voir b. entendre e. devant la porte. avait lu d. "Taisez-vous. "Nous allons nous bientôt dans cet appartement. étaient d. tu vas manquer le train. habiter b.87. partais (1978) 91. vivre c. "Si vous arrivez avant moi. partirais d. montrer (1981/II) 90. partiras c. lit c. nous ne pouvons pas le concert à la radio. Si tu ne pas tout de suite. "Il disait qu'il toutes ces histoires il y a longtemps. "Les parents veulent que leurs enfants a. installer (1978) 92. ont été b. attendez c. sont c. avez attendu e. regarder c. demeurer e. attendiez (1980) 89.354 soient (1977) heureux.

"U lui dit qu'ils n'auront pas le temps d'aller chez sa soeur. a. "J'ai rencontré ce matin Pierre qui allait au marché. ai / que ç. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez ta soeur. "Mon oncle a toujours des choses intéressantes à nous dire. e. Nous n'avons pas le temps. à/étiez sa maison a détruite. suis / que b. de / venez (1974) à l'heure. j'ai rencontré Pierre." b.ü faudra que vous b. c. Nous n'aurons pas le temps." c. e. que / été (1974) retard ." cümlesinin dolaysız (direct) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a." me dit Jean. en / êtes d. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez sa soeur. "Ce matin. ai / dont (1980) 94. avais / que e. b. "Ce matin." (1977) 97." d. c." passé des journées je'itt üeuviens avec cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. d. très / êtes e.93. Nous n'allons pas chez sa soeur. étais / où d. "J'y plaisir. qui / été d. Je a. Nous n'irons pas chez ta soeur. Paul dit: "Je rencontre Pierre au marché. Us n'auront pas le temps d'aller chez ta soeur. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOĞRUDAN (DİREK) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 96. en / veniez c. . Paul dit qu'il a rencontré Pierre ce matin en allant au marché. b. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOLAYLI (ENDİREK) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 98. Vous êtes a. crois que / était qui / soit que / eu 95. il a rencontre Pierre au marché.355 . en allant au marché.

Il va lui dire qu'il aurait mangé son chocolat. ce que tu étudies en classe. ce que tu étudieras en classe. n'est-ce pas?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "L'employé me demande " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. qu'il m'a apporté le dossier noir. M. son oncle a toujours des choses intéressantes à dire. d. c. (1976) 99. (1982/11) . d. "Apportez-moi le dossier noir!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Il lui dit " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. e. si je suis M. e. e. Durand d. "Qu'est-ce que tu étudies en classe?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Je te demande ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. d. de leur apporter le dossier noir. mon oncle a toujours des choses intéressantes à vous dire. Durand b. Duran e. Il lui dit qu'il a mang son chocolat. où est M. de m'apporter le dossier noir. si vous êtes M. "Vous êtes monsieur Durand. d. b. (1979) 100. b. e. mon oncle a toujours des choses intéressantes à lui dire. b.Jean dit que a. c.356 . de lui apporter le dossier noir. que j'étais M. qu'est-ce que tu étudies en classe. qu'il lui apportera le dossier noir. c. Il lui disait qu'il mangerais son chocolat. Il dit qu'il a mangé du chocolat. (1978) 102. b. que tu étudies en classe. c. Durand c. Il lui a dit qu'il avait mangé son chocolat. mon oncle a toujours des choses intéressantes à me dire. son oncle a toujours des choses intéressantes à leur dire. Il lui dit: "J'ai mangé ton chocolat!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. ce que tu étudiais en classe. Durand (1980) 101.

c. J'ai mis le poison sur la table et le chat a mangé le poisson. "Cette photo a été prise par Jacques. On a pris la pohoto de Jacques. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur qui avait enfin été arrêté. Le professeur a corrigé mon devoir de composition." cümlesinin edilgen (passif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. a enfin été arrêté. b. Le poisson a mangé le chat que j'avais mis sur la table. d. c.357 . (1977) 104. (1981/11) BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN EDİLGEN (PASİF) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 105. (1976 106. Le poisson que j'ai mis sur la table a été mangé par le chat. e. Jacques allait prendre cette photo. a. "Le commissaire a enfin arrété le voleur qu'il recherchait depuis une semaine. c. d. Le voleur a enfin été arrêté par le commissaire qui le recherchait depuis une semaine. Le poisson que j'avais mis sur la table a été mangé par le chat. b. b. b. d.Ilfilii-i BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN ETKEN (AKTİF) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 103. Le poisson avait été mangé par le chat. d. (1983/11) . La professeur aura corrigé m on devoir de composition. e. Jacques l'avait prise. c. Le voleur avait enfin été arrêté par le commissaire par qui il était recherché depuis une semaine. Le professeur corrigerait mon devoir de composition. Le professeur corrige mon devoir de composition. Jacques a pris cette photo. Jacques a pu prendre cette photo." cümlesinin etken (actif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. Le voleur que recherchait le commissaire. Mon devoir de composition sera corrigé par le professeur. e. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur par a enfin été arrêté. Le professeur corrigera mon devoir de composition. chat a mangé le poisson que j'avais mis sur la table. Le a.

Tembelse özel ders alsın. e. b. Müdür konuşma yapmadan önce gazete okuyoruz. Müdürün konuşma yapmasını beklerken gazete okuyoruz. Tembel olmuş olsaydı. chien a beau être méchant. nous partirons. c. d. e. b. a. b. yağsa da gideriz. a. d. Belki başkaları için ilginç. Yağmur qu'il ne pleuve pas. Yağmur e. d. (1977) 112. d. özel dersler almazdı. nous lisons le journal. özel dersler de alırdı. S'il était paresseux. d. c. (1977) 358 . Uyumak ister istemez yat. Müdür konuşma yapıncaya kadar gazeteyi okuruz. Tembel olmasaydı. 107. il prendrait des leçons particulières. Yağmur c. Müdür konuşma yaparken gazete okuruz. Uykun gelmiş. a. (1975) 110. Beni hiç ısırmayan bu köpeği çok seviyorum. c. Avant que le directeur ne fasse un discours. Benim için ilginç olan. Bu köpek güzel ama ısırır. ama o beni ısırmaz. özel dersler alır. (1975) 108. yağmazsa gidebiliriz. yağmazsa gideceğiz. A condition a. Ce a. Yağmur b. ama benim için değil. (1975) 111. Tembelse. e. b. Bu köpek beni hiç ısırmadı. Uyumak isteyince yatmaya git. il ne m'a jamais mordu. Güzel fakat kötü huylu bir köpek. başkaları için belki öyle değildir. a. Müdür konuşmasını yapar yapmaz gazete okuruz. Ce qui est intéressant pour moi ne l'est peut-être pas pour d'autres. c. Kötü huylu olmasına rağmen bu köpek beni hiç ısırmadı.VERİLEN FRANSIZCA CÜMLENİN TÜRKÇEStNİ SEÇİNİZ. e. Yağmur d. Tembel olsaydı. Uykun gelince git. (1975) 109. b. Başkalarının ilginç bulduğunu ben de ilginç bulurum. c. başkaları için de ilginçtir. Uyumak ister istemez bana söyle. Benim için ilginç olan. yağarsa gitmeyiz. Benim ilginç bulunduğumu belki başkaları da ilginç bulur. yat. git de yat. özel dersler alacaktı. Couche-toi dès que tu auras envie de dormir. yağarsa gitmeyeceğiz. e.

113. Je
a.
b.
c.
d.
e.

ne me rappelle pas depuis quantr
Ne zaman hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Ne zamandan beri hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğu zamanı hatırlamıyorum.
Kaç saattir hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğumdan beri onu hatırlamıyorum.

(1977)

114. Trois ou quatre fois par jour, Erdal leur apportait une bouteille
d'eau.
a. Günde üç dört kez, Erdal onlara birer kova su getiriyordu.
b. Günde üç dört kova suyu onlara Erdal getirirdi.
c. Günde üç dört kez, Erdal onlara bir şişe su getirirdi.
d. Erdal ,günde üç dört kez onlar için su alırdı.
e. Erdal günde üç dört şişe su içerdi.
(1976]
115. La
a.
b.
c.
d.
e.

nouvelle avait été annoncée à la radio.
Radyodan haber yayınlanıyor.
Haber radyodan bildirildi.
Radyodaki yayınların hepsi yeni
Radyoda yeni yeni yayınlar var.
Haberi veren radyo idi.

(1976

116. Tant que vous vous plaignez, personne ne vient à votre aide.
a. Şikâyet edene, yardıma koşulur.
b. Hiç kimse onun şikâyetine aldırmıyordu.
c. Şikâyet ettiğiniz sürece kimse yardımınıza gelmez.
d. Şikâyet ettikçe üzüntünüz artar.
e. Şikâyet ettiğiniz ölçüde üzülürsünüz.
(197é
117. Je
a.
b.
c.
d.
e.

dois manger jusqu'à que je finisse tous les gâteaux.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yemek gerek.
Bütün pastaları bir bir yemem gerekiyor.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yesem.
Bütün pastaları yiyorum, ümit ederim daha var.
Bütün pastaları bitirmeye mecburdum.

118. Voici un arbre dont les feuilles tombent.
a. işte ağacın yaprakları düşüyor.
b. işte bir ağaç ve düşen yapraklar.
c. işte yaprakları düşmüş bir ağaç.
d. işte yapraksız bir ağaç.
e. işte yapraklan düşen bir ağaç.

(197ı

(197

119. Venez tous à notre réunion.
a. Toplantımıza herkes gelsin.
b. Tüm toplantılarımıza gelin.
c. Toplantımıza gelmelisiniz.
d. Toplantımıza herkesi getirin.
e. Hepiniz toplantımıza gelin.

(1974)

120. C'est moi qui l'ai vu le premier,
a. îlk onu gördüm.
b. Onu ilk gören benim,
c. îlk o beni gördü.
d. Birinci bendim.
e. Birinciyi gördüm.

(1974)

121. Il
a.
b.
c.
d.
e.

(1974)

faut que tu travailles pour vivre,
Hayatta çalışmak zorunludur.
Yaşamak için çalışmak gerek.
Çalışmak için yaşamalısın.
Yaşamak için çalışman gerek.
Çalış ki yaşayabilesin.

122. Elle n'a pas pu dormir à cause du roman policier qu'elle avait lu.
a. Polisiye roman okuduğundan iyi uyudu.
b. İyi uyuyamadığmdan polisiye roman okudu.
c. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamadı.
d. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamıyordu.
e. Polisiye bir roman okudu, sonra uyuyabildi.
(1974)
123. Mon frère avait ime voiture, tandis que moi je n'avais même pas
une bicyclette.
a. Kardeşimin bir arabası vardı, halbuki benim bir bisikletim
bile yoktu.
b. Kardeşimin arabası, benim de bisikletim vardı.
c. Benim bisikletim yoktu, kardeşimin de arabası.
d. Kardeşimin sadece arabası vardı, benim ise hem arabam hem
bisikletim vardı.
e. Kardeşimle benim ne arabamız ne de bisikletimiz var. (1974)
124. "Il ne voulait pas que les vacances finissent mal."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. O, istemese de tatil kötü bitecek.
b. O, tatilin kötü bitmesini istemiyordu.
c. O, tatilin kötü bitmesini istemez.
d. O istemese de tatil kötü geçiyor.
e. O, tatilin kötü geçmesini istememişti.
(1981/11)
360

125. "Qui est ce jeune homme avec qui tu tu parlais?"
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konuştuğun bu genç adam kim?
b. Seninle konuşan bu genç adam kim?
c. Seninle konuşan adam genç midir?
d. Bu genç adam mı seninle konuştu?
e. Seninle konuşan bu genç mi?
126. "Mettez votre manteau pour ne pas avoir froid."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Artık hava soğuk değil, mantonu çıkar.
b. Üşüyorsunuz, mantonuzu giyin.
c. Hava soğuk olmasa da mantonuzu giyin.
d. Üşümemek için mantonuzu giyin.
e. Soğuk almamak için mantonuzu giymelisiniz.

>

(1980)

(1980)

127. "Tout à coup, il s'est rappelé qu'il devait téléphoner à son ami."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arkadaşının telefon edeceğini hatırladı.
b. Birden telefon edeceği arkadaşını hatırladı.
c. Birden arkadaşına telefon etmesi gerektiğini hatırladı.
d. Arkadaşını hatırlayınca telefon etti.
e. Arkadaşını hatırladıkça telefon ediyordu.
(1980)
128. "Tu as acheté la voitur edont je rêvais."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rüyamda gördüm, arabayı alıyordum.
b. Araba aldığımı rüyamda gördüm.
c. Ben karar verirken arabayı sen aldın.
d. Araba almayı hayal ediyorum.
e. Hayal ettiğim arabayı satın aldın.

(1979)

129. "Comme ils sont restés à la maison, ils n'ont pas vu ce film."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evde kaldıkları için bu filmi göremezler.
b. Evde kalacakları için bu filmi göremeyecekler.
c. Evde kaldıkları için bu filmi görmediler.
d. Bu filmi göremeyecekleri için evde kaldılar.
e. Evde kalanlar bu filmi göremezler.
(1979)
130. "Nous avons fini ce travail en deux heures."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu işi iki saatte bitirdik.
b. Bu işi iki saat sonra bitirecektik.
,361

c. Bu işi saat ikide bitirdik.
d. Bu işi saat ikiden önce bitirdik.
e. Bu işi iki saate kadar bitiririz.
131. "Il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'école."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzun bir süre okula gelmedi.
b. Uzun süredir okula gelmez oldu.
c. Uzun bir süre artık okula gelmeyecek.
d. Uzun süredir, artık okula gelmiyor.
e. Uzun bir süre okula gelemez.

(1976)

(1978)

132. "S'il n'avait pas oublié la parole qu'il m'avait donnée, j'aurais pu
l'excuser volontiers."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bana vermiş olduğu sözü unutmasaydı, onu seve seve bağışlayabilecektim.
b. Bana verdiği sözü unutmasa, onu seve seve bağışlardım.
c. Bana verdiği sözü tutsaydı, onu seve seve bağışlayacaktım.
d. Bana vereceği sözü tutsa, onu seve seve bağışlayabilirim.
e. Bana vermiş olduğu sözü tutsa, onu seve seve bağışlardım.
(1978)
133. "Nous avons fait venir un journaliste, pour répondre à vos différentes questions."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çeşitli konular üzerinde tartışmak için bir gazeteci bulduk.
b. Çeşitli konuları bir gazeteci ile tartışmak için geldik.
c. Çeşitli sorularınızı cevaplaması için bir gazeteci getirttik.
d. Çeşitli sorularınıza cevap vermek üzere bir gazeteci geldi.
e. Çeşitli sorunlarınızı çözmek için bir gazetecinin gelmesini sağladık.
(1981/11)
134. "Il faisait si beau le matin que je n'ai même pas pensé à prendre
mon parapluie."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabah hava güzel olacak diye şemsiye almayı düşünmedim.
b. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almadan çıktım.
c. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almak istemedim.
d. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almayı düşünmedim
bile.
e. Sabah hava güzel olacağa benzediğinden, şemsiyesiz çıktım,
(1981/11)
362

135. "Il lira le journal quand il aura bu son café."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kahvesini içer içmez gazetesini okur.
b. Kahvesini içerken gazetesini okuyordu.
c. Kahvesini içince gazetesini okudu.
d. Kahvesini içerken gazetesini okuyacak.
e. Kahvesini içtikten sonra gazetesini okuyacak.
(1982/11)
136. "Dites-lui ce qu'il doit faire."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ne yapacağını ona söyleyelim.
b. Ne yapması gerektiğini ona söyleyiniz.
c. Yapacağı işleri söyleyiniz.
d. Yapacağınız işleri bana söyleyiniz.
e. Ne yapacağını ona söyledim.
(1982/11)
137. "Bien qu'il soit malade, il va tous les jours à son travail."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hastalanınca günlerce işine gidemedi.
b. Hastalanmadan önce her gün işine gidiyordu.
c. Hasta olmasına rağmen her gün işine gidiyor.
d. Her gün işe gittiği için hasta oldu.
e. Çok hasta olmasına rağmen her gün çalışıyordu.
(1982/11)
138. "Il ne lui restait plus qu'à dire la vérité."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ona bu gerçeği hiçbir zaman açıklamamalı.
b. Ona gerçeği söylemek zorunda kalmıştı.
c. Ona gerçeği söylemekten başka çare yok.
d. Artık gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu.
e. Ona gerçeği hiç söylememek gerek.
(1983/11)
139. "Cette vieille dame ne veut plus se rappeler ce qui s'est passé
pendant la guerre."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu yaşlı hanım, savaşta olup bitenleri artık hatırlamak istemiyor.
b. Bu yaşlı hanım, savaşın çok önce bittiğini hatırlamıyor.
c. Bu yaşlı hanımın hiç hatırlamak istemediği şeyler savaşta geçen olaylardır.
d. Bu yaşlı hanım ,savaşta geçen olayları hiçbir zaman hatırlamıyor.
e. Bu yaşlı hanım, savaşta geçenlerin artık kendisine hatırlatılmasını istemiyor.
(1983/11)

,363

140. "Comme il n'y pas d'Université dans notre ville, mon frère est
obligé d'aller faire ses études à Istanbul."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şehrimizde üniversite bulunmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini istanbul'da yaptı.
b. Yüksek öğrenim yapmak zorunda olan kardeşim, şehrimizde
üniversite olmadığı için İstanbul'a gitti.
c. Kardeşim, yüksek öğrenimini şehrimizdeki üniversitede değil,
fakat İstanbul'da yapmak zorunda kaldı.
d. Şehrimizde üniversite olmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini yapmak için İstanbul'a gitmek zorunda.
e. Yüksek öğrenim yapmak isteyen kardeşim, şehrimizde üniversite olmadığından İstanbul'a gidiyor.
(1983/11)
141. "Les enfants aiment jouer avec la neige dans le jardin."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
a. Quand?
b. Avec quoi?
c. Pourquoi?
d. Comment?
e. A qui?
(1981/11)
142. "Sur la route il conduit sa voiture très prudemment."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
b. pourquoi?
a. comment?
c. quand?
d. à qui?
e. combien?
(1982/11)
143. "Je leur ai donné rendez-vous au jardin public à dix heures."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a. Qui?
b. Quoi?
c. Quand?
d Où?
e. Comment?
(1980)
144. "Il est resté un moment assis sur la chaise, la tête baissée, à regarder ses mains."
a. Qui?
c. Qù?
e. Quand?

b. Comment?
d. Pendant combien de temps?
(1979)

145. "Aujourd'hui des usines sont construites dans la banlieue des villes
et à la campagne. La nature en souffre beaucoup et il devient de
plus en plus difficile pour les gens de retrouver une nature non
polluée. Pendant ce temps, les savants essayent de nous rendre la
vie plus agréable ,mais, en réalité, nos conditions de vie deviennent
chaque jour plus mauvaises."
364

Bu
a.
b.
c.
d.
e.

paragrafta vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
Les hommes profitent du progrès.
Grâce au progrès industriel la vie future sera plus agréable.
La natura n'est pas nécessaire à l'homme.
Les usines rendent la campagne plus belle.
La vie naturelle est détruite par l'industrialisation.
(1982/11)

146. "Marcel continue son voyage qui, chaque jour, devient de plus en
plus difficile. Le matin ,il n'arrive plus à se lever. Il n'a même pas
la force de manger et il ne boit que du thé, des litres de thé, mais
il a toujours soif. Ses yeux lui font si mal qu'il est obligé de les
fermer souvent. Trois ou quatre fois dans la journée, il doit
s'arrêter."
Yukarıdaki parçada vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
a. En voyage, le thé est la meilleure des boissons.
b. Pendant son voyage, Marcel a dû bien manger.
c. Marcel est un homme paresseux.
d. Avant de partir en voyage, Marcel a oublié ses lunettes.
e. Marcel voyage dans des conditions insupportables.
(1983/11)
Her parçadan sonra verilmiş olan soruları o parçaya göre cevaplayınız.
"J'aime voyager. J'ai vu et revu beaucoup d'endroits pendant ces
dernières années. Pour moi ,un voyage, c'est une aventure personnelle ,un changement dans ma vie. Quand je visite un pays,
j'essaie d'abord de me renseigner sur ses problèmes politiques
et économiques, et ensuite je me promène, je regarde tout ce qui
est nouveau pour moi. Quelquefois, je retourne dans un pays que
j'avais déjà visité, et c'est alors un plaisir de retrouver les endroits
que j'avais aimés, même s'ils ont changé
"
147. Pour moi, les voyages sont l'occasion
a. d'étudier les changements économiques d'un pays
b. de penser à me jeunesse
c. de rendre visite à mes amis à l'étranger
d. de préparer les prochaines vacances
e. d'apprendre beaucoup de choses

(1982/11)

148. Quand je voyage
a. je ne m'intéresse pas aux problèmes du pays
b. je cherche parfois l'aventure
c. j'aime revoir certains endroits

365

d. je ne peux pas oublier mon pays
e. je veux retrouver mes habitudes
149. Avant de visiter un pays
a. on doit se renseigner sur son climat
b. il ne faut pas oublier de faire ses réservations
c. il faut en connaître les endroits intéressants
d. il faut en avoir une certaine connaissance
e. je consulte toujours un guide touristique

(1982/11)

(1982/11)

"Tout à coup le temps a changé. Le vent s'est levé, la mer est devenue mauvaise et dangereuse. Les vagues étaient plus hautes que
les maisons. Au port, tout le monde attendait sur le quai le retour
des pêcheurs, les femmes surtout. Quand ils sont rentrés, certaines
femmes ont compris que leur mari ne reviendrait pas. Elles
pleuraient mais savaient aussi qu'être pêcheur, ce n'est pas facile.
Quand un pêcheur part en mer il n'est jamais sûr de revenir."
150. Vouloir être pêcheur, c'est
a. accepter les dangers de la mer
b. vouloir sortir en mer seulement quand il fait beau
c. oublier sa femme sur le quai
d. être obligé d'habiter en ville
e. choisir une vie agréable
(1982/11)
151. Dans ce passage, l'auteur veut montrer que
a. la nature aide les pêcheurs
b. les femmes de pêcheur sont toujours heureuses
c. le métier de pêcheur est dangereux
d. tous les habitants de ce port sont pécheurs
e. les pêcheurs rentrent avec beaucoup de poissons

(1982/11)

152. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Le plaisir d'être pêcheur
Une vie difficile
Une bonne pêche
Vivre au bord de la mei
Un bon retour

(1982/11)

"Pendant les vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un
endroit à l'autre, avec, évidemment, le désir de voir beaucoup de
choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, c'est très bien, car
on se donne de l'importance quand on peut citer plusieurs noms
de lieux qu'on a visités, mais si c'est pour eux, pour voir réellement,

,366

un groupe d'enfants jouait dans la forêt proche de la ville. e. a. c'est en peu de temps que l'on doit visiter les endroits intéressants. pourquoi les parents ne font pas attention à leurs enfants. Quand on voit les choses en courant. qu'il ne faut voyager que pendant les vacances. c. on apprend tout ce qui est important dans le monde. Selon l'auteur. d. L'enfant. c." 153. la plupart des gens veut connaître le plus grand nombre d'endroits possible. on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens avec qui parler. b." 156. on prend davantage plaisir à ses vacances. e. courir est le véritable plaisir des vacances. e. (1983/11) .je ne les comprends pas bien. qu'on peut voir beaucoup de choses en peu de temps. l'un des enfants s'est mis à courir après son ballon qu'il avait lancé très loin. qu'il ya a beaucoup d'endroits à visiter dans le monde. Les policiers. A un moment donné. prévenus par les parents . b. c. échappant sans doute à la survellance de ses parents. comment un enfant peut se perdre dans la forêt. elles se ressemblent toutes et celui qui parcourt le monde à toute vitesse ne peut en rapporter beaucoup de souvenirs. tout le monde doit se souvenir des endroits visités. (1983/11) "Dimanche après-midi. e.367 . b. la douleur des parents sans enfants. d. s'est enfoncé dans la forêt et n'a plus retrouvé son chemin pour rejoindre ses camarades. les voyages ne doivent pas servir à rapporter des souvenirs. Quand on visite très vite beaucoup d'endroits. C'est une histoire triste qui raconte a. le chagrin d'un enfant qui n'a pas de ballon.ont organisé des recherches dans la région. (1983/11) 154. rechèrches interrompues hier soir vers 20 heures et qui reprendront ce matin. L'auteur pense a. (1983/11) 155. b. c. il reste du temps pour acheter des souvenirs. on en a seulement une idée superficielle. qui voulait rattraper son ballon. d. d. a. qu'il ne faut pas se presser quand on visite un endroit. les dangers courus par les policiers la nuit dans la forêt. qu'il faut voyager pour pouvoir en parler à ses amis.

tout le monde a perdu 1 espoir de retrouver l'enfant.. c. (1983/11) 158.. e. Sylvie a. était très triste b. (1983/11) "Sylvie est restée un long moment dans le parc à regarder les enfants qui jouaient pendant que leur mère lisait ou tricotait. b. "était dérangée par le bruit de la grande ville" .157. b. les policiers ont seulement retrouvé le ballon. Elle a pensé que le film devait être bien et qu'elle pourrait le voir une autre fois. 159. elle a remarqué une longue queue. Sylvie a. elle aussi d. En sortant du parc. il y a des policiers au coin des chemins. ne comprend pas pourquoi les gens attendent (1981/11) 160. d. e. les efforts des policiers resteront sans résultat l'enfant se cache dans la forêt. un jour où pleuvrait. d. c. elle ne savait pas quoi faire: il était encore trop tôt pour dîner mais elle n'avait plus le temps de faire une longue promenade. vers six heures. e. d. décide de voir le film plus tard c. Dans la forêt. les parents conseillent à leurs enfants de jouer loin d'eux. Ce jour-là. décide d'aller au restaurant pense rentrer chez elle hésite sur ce qu'elle peut faire veut encore se promener se dépêche 161. en passant devant le cinéma. Quand elle passe devant le cinéma. Sylvie a. Quand elle est sortie. fait la queue.368 (1981/11) . les enfants n'ont pas besoin d'être surveillés. c. Il a. b.. était très occupée c. entre tout de suite b. semble que la forêt soit le meilleur endroit pour jouer.. par exemple. . n'est pas intéressée par le film e. il ne faut pas faisser les enfants jouer seuls.. a. les parents des enfants peuvent passer un bon dimanche. Elle a marché lentement sur le boulevard et.

on perd son temps c. d. on n'est jamais seul (1980) 164. on oublie ce qu'on sait e. Elle n'avait pas de relations avec les voisins qu'elle saluait avec froideur. voulait faire quelque chose de différent (1981/11) Les livres se vendent partout et à tout le monde et font maintenant partie de notre vie car ils ont un rôle très important dans toutes les activités humaines: ouvrages littéraires. pour réfléchir et pour mieux vivre. vivre sans plaisir (1980) 163. c. 165. Nos conversations étaient remplies de questions sur ce qu'on m'apprenait à l'école et de conseils de bonne conduite. 162. b. guides pratiques et livres d'école. Pour passer le temps. On a. la grand-mère a.369 . (1980) vend beaucoup de livres parce que (qu') les gens veulent du papier ils sont très chers ils sont nécessaires à notre vie ils n'ont aucune importance personne ne veut les lire Grand-mère n'avait pas d'autre occupation que l'entretien de sa maison. Elle aimait une vie solitaire. se promenait dans la ville e. En dehors de cela. "Le livre est le compagnon de toute notre vie". a dit un écrivain célèbre. bien connaître toutes choses b.d. ne jamais penser e. ne rien savoir d. scientifiques. on s'ennuie b. rester vivant c. Elle dépensait peu. Avec un bon livre a. sortait pour se promener . faisait des visites à ses voisins b. faite d'immobilité et de rêveries. On lit pour comprendre. Les livres sont utiles pour a. des petits travaux de couture et de nombreusses lectures. le silence retombait entre nous. tout devient difficile d. e. Elle sortait seulement pour ses achats au marché du dans les magasins des rues voisines.

à une heure avancée d. bavardait avec l'enfant (1980) 166. Cette scène se passe a. être en bonne santé e. e. cousait et lisait d. avoir une vie calme et solitaire c. à minuit b. d. car les deux battants de la fenêtre se sont soudain ouverts d.c. se sent heureux de se réveiller de bonne heure de voir une belle journée de printemps de voir les hommes heureux d'avoir bien dormi de n'avoir rien à faire (1978) 169. de ce qu'ils avaient entendu à la radio b. à midi (1978) 170. L'air pur entre dans la pièce. de ce qui se passait dans le quartier e. Il saute de son lit a. Il en ouvre les deux battants. bien travailler à l'école d. b. Il a. tôt le matin e. parce qu'il a eu peur c. de projets d'avenir c. La grand . en respirant profondément. faisait le ménage. s'amuser beaucoup (1980) 167. des souvenirs de jeunesse de la grand-mère d. "Un beau jour de printemps donne du bonheur à tout et à tous" se dit-il.mère et l'enfant parlaient a. c. 168. Pour la grand-mère. Il saute de son lit et court avec joie vers la fenêtre. il est important de (d1) a. de ce qui se rassait à l'école (1980) Jacques se réveille de bonne heure et voit par la fenêtre le soleil qui brille avec éclat dans le ciel. au coucher du soleil c. dès qu'il voit le soleil briller e. être riche b. avant le lever du soleil (1978) .370 . allait souvent au cinéma e. quand on frappe à la porte b.

ne pourront pas prendre de vacances d. Serons-nous plus heureux? Voilà la question. ne doivent pas faire de sport (1981/II 173. préfèrent se promener c. ne peuvent pas sortir de classe e. ne peuvent jamais pratiquer un sport d. Dans l'avenir. quand la vie sera devenue plus facile pour tous. les étudiants a. n'auront plus de machines (1979) 371 . Le sport n'est pas obligatoire dans les facultés. n'aiment pas cela d. tout le monde fera du sport. les hommes a. Très souvent les jeunes abandonnent le sport en entrant à l'université parce qu'ils n'ont pas les salles ou les espaces nécessaires. travailleront toute la journée b. Le Sport et le Temps Libre d.Tous les jeunes aiment le sport et nous devons les encourager dans ce sens. ont trop de travail b. Comment? En développant les installations. peuvent faire du sport s'ils le veulent e. passent des examens (1981/II) 172. ne vont pas au stade c. De Nouvelles Installations Sportives e. de la peinture. La Jeunesse Universitaire (1981/11) Quand la machine aura libéré les ouvriers de leur travail. sont obligés de faire du sport b. quand les mères de famille auront des appareils ménagers qui feront la cuisine et la vaisselle à leur place. des voyages. auront moins de travail c. Les Avantages du Sport c. 174. en les aidant à mieux profiter de leur temps libre. Nécessite des Etudes b. comment les hommes et les femmes occuperontils leur temps libre? Les travailleurs prendront leur retraite à quarante cinq ans. ils ont très occupés par leurs études et leurs examens. a. mais pourquoi ne pas installer des salles de sport à côte des salles de cours? 171. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya uygun başlık olabilir? . Souvent les étudiants ne font pas de sport parce qu'ils a. A l'université. feront tout leur travail eux-mêmes e. et aussi parce qu'ils n'ont plus le temps.

. travailleront encore b. feront des choses agréables d. il amait s'asseoir à la terrasse d'un café et regardait passer les jeunes gens rentrant de l'université. a. 177. a. capitale de la France. étudier à l'université e..175. Paris ne ressemble pas du tout à la petite ville natale de Mehmet. Projet de voyage e. ne seront pas contents c. est considérée comme la ville principale de l'Europe b. Mehmet. Encore du travail! d. Paris.. progresser dans sa profession b. est une ville sans importance (1978) 372 . est la ville principale de la vie artistique européenne c. b. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? a. Cette ville est considérée comme le centre des arts et de la civilisation européenne. (1978) 178. est une grande ville universitaire e. faire des courses d. voyager comme touriste c. Pendant leur temps libre ils . un jeune peintre turc était heureux d'y vivre afin de perfectionner son art. s'ennuieront chez eux (1974) 176. Paris est tout à fait pareil à la ville natale de Mehmet. Du bonheur pour tous? c. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir? a. c. passer son temps dans les cafés (1978) 179. Vive le travail (1979) C'était la première fois que Mehmet visitait Paris. n'est qu'un centre d'amusement et de gaiete d. Mehmet était à Paris pour a. La vie dans la ville natale de Mehmet est aussi gaie qu'à Paris. Paris est moins grand que la ville natale de Mehmet. e. La vie y était gaie et tout à fait différente de celle de sa petite ville natale en Turquie. ne feront rien e. Une vie difficile b. capitale de la France.

les enfants racontaient ce qu'ils avaient fait dans la journée. je pleurais. quand ils allaient chez des amis. ce qu'ils feront en vacances b. étaient très heureux e. Ils partaient. transforme la vie familiale b. ne se parlaient pas c. avec un gros chien et elle lui apprenait à rapporter les pierres qu'elle lançait. s'ennuyaient le soir b. Tout changé l'année dernière quand ils ont acheté un téléviseur qu'ils ont mis dans leur salle à manger: le choix des programmes est devenu le seul sujet de conversation et personne ne fait plus attention à la bonne cuisine de Mme Martin. ne restaient pas chez eux (1979) 181. Avant d'avoir la télévision. est fatigante d. les Martin. Un jour. . dans une ville voisine . Je lisais. j'avais peur de parler. ce qu'ils mangent e. b. La télévision a. les Martin a. est trop chère (1979) e. Mantenant les Martin ne parlent plus que de a.373 . je regardais par la fenêtre.je ne voulais pas les accompagner. J'avais peur de montrer mon gros nez. je regardais les enfants. 183. j'ai vu une petite fille. 180. Une femme. Qui parle de sa vie? a. les jeunes et les vieux dans le parc.Nous avons longtemps hésité à acheter un poste de télévision à cause de nos voisins. je restais seule à la maison. leurs voisins d. Il y a deux ans c'était une famille très unie. en donne aucun plaisir Le dimanche. n'occupe pas bien le temps c. Comme si j'étais au théâtre. leur travail c. n'aimaient pas les bons repas d. Mme Martin. au dîner. qui travaillait dans un bureau avait toujours quelque chose à dire. ce qu'ils pourront voir à la télévision (1979) 182. Un jeune homme. elle était là. Le soir.

elle voulait aller au cinéma d. une fois chaussé. d. elle préférait jouer avec ses amies b. e. e. parce d. parce e. Un professeur. La a. d. parce b. La mère étroites a. parce de Louis lui achète toujours des chaussures trop qu'elles sont plus solides qu'il n'y en a pas de larges dans le magasin qu'elles seront plus confortables qu'elle ne veut pas que son fils ait les pieds larges que les chaussures étroites sont moins chères (1976) 187. Louis aurait préféré ne pas devoir supporter cette douleur très désagréable et voir ses pieds s'élargir. elle pensait qu'elle était laide c. Une petite fille. Il était très content. elle continuait à dormir e. 374 Promenade dans le grand magasin Plaisir d'avoir des chaussures neuves Les chaussures étroites de Louis Comment choisir des chaussures (1976) . il a trouvé que la paire choisie allait bien. b. Aşagıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olamaz? a. parce qu' a. D'ailleurs. e. elle écrivait (1977) Louis et sa mère sont sortis pour aller acheter des chaussures. mais il l'acceptait pour faire plaisir à sa mère. parce c. b.c. Un chauffeur de taxi. petite fille était à la gare dans le métro au théâtre en voiture dans le parc (1976) (1977) 185. Comme ses anciennes chaussures étaient laides et usées! 186. Peronnellement. 184. c. Louis savait qu'on lui achèterait encore des chaussures trop étroites: sa mère avait peur que ses pieds s'élargissent s'ils étaient à l'aise dans des chaussures larges. L'auteur ne voulait pas accompagner ses parents. d.

b. D'ailleurs. Nous ne faisons pas attention à notre santé et nous négligeons d'aller chez le médecin. Mais avant. Bu a.375 . Pour garder une bonne santé. Bu a. Ignorance des médecins e. (1976) Hier. ou trop tard. La mère de Louis lui achète des chaussures neuves. (1976) Si les médecins savaient tout. il faut avoir l'habitude de se faire contrôler par un médecin. Causes des accidents d. (1976) 191. e. U faut emmener les blessés à l'hôpital sans tarder. aşağıdaki fikirlerden hangisi ifade edilmemiştir? a. Les médecins ne peuvent pas tout savoir. En règle générale . sauf pour les accidents. e. Progrès de la médecine (1976) 190. beaucoup d'accidents de voiture sont dus à la mauvaise santé des conducteurs. 189. d. b. Louis porte avec plaisir des chaussures trop étroites. U faut supprimer les hôpitaux car il y a moins de maladies à notre époque. les hôpitaux sont nécessaires. c.188. Ils ont pris l'autobus pour rentrer chez eux. e. Monsieur Dupont a rencontré son ami Jacques en sortant du bureau. c. parçanın ana fiiri aşağıdakilerden hangisini Louis sort faire des courses avec sa mère. ils se porteraient mieux. parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Les hôpitaux restent insuffisants pour les accidents de la route. A l'hôpital où je passe chaque semaine l'ambulance amène sans arrêt des blessés. d. Hôpitaux inutiles c. Louis ne veut pas qu'on lui achète des chaussures neuves. Les hôpitaux sont indispensables surtout pour les blessés des accidents de la route. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur? a. il y aurait beaucoup moins de maladies et les hôpitaux seraient presque inutiles. Pour surveiller la santé publique. Les chauffeurs en mauvaise santé font souvent des accidents. b. Bu parçada. d. on ne se soigne pas assez. Il est difficile de trouver une bonne paire de chaussures. c. Nécessité du contrôle médical b. Les accidents augmentent de plus en plus. Si les gens allaient plus souvent ou plus tôt chez le docteur. .

ils se sont prorfiënés dans lë ja'rdin public. Monsieur Dupont a
invité son ami à dîner et il a téléphoné à sa femme pour la prévenir Mais sa femme lui a dit qu'elle ne voulait inviter personne
parce qu'il n'y avait rien pour le dîner. Alors ils ont acheté des
oeufs, un poulet, des fruits et du vin. Quand ils sont arrivés à la
maison, ils ont pensé qu'ils avaient oublié d'acheter du pain.
Jacques est allé en chercher et il est revenu tout de suite.
192. Cette histoire se passe
a. dans une ville
b. dans un petit village
c. à la campagne
d. à la montagne
e. au bord de la mer

(1977)

193. Avant
a. ils
b. ils
c. ils
d. ils
e. ils

(1977)

de rentrer chez eux
sont allés dîner au restaurant
sont allés au café
sont retournés travailler au bureau
se sont promenés dans le parc
ont cherché du pain

194. Madame Dupont ne voulait inviter personne parce qu'
a. elle était fatiguée
b. elle ne connaissait pas Jacques
c. il lui manquait tout ce qu'il faut pour le repas
d. elle avait déjà des invités
e. elle n'avait pas de pain

(1977)

Un docteur envoie son domestique porter une boîte d'aspirine à
un malade et une caisse contenant six lapins vivants à l'un de ses
amis. Malheureusement, le domestique se trompe et remet la caisse
au malade et l'aspirine à l'ami. Vous devez comprendre facilement
la surprise du malade lorsqu'avec les lapins, il reçoit l'ordonnance
suivante: "En avaler deux toutes les demi-heures."
195. Qui était chargé de porter les paquets?
a. l'un des malades du docteur
b. le docteur lui-même
c. celui qui est au service du docteur
d. l'un des amis de son domestique
196. Qu'est-ce qui est arrivé au domestique?
a. il a mangé les lapins
b. il a oublié de donner les paquets au malade
,376

c. il a perdu les paquets
d. il a laissé partir les lapins
e. il s'est trompé de paquets

(1976)

197. Selon l'ordonnance qu'est-ce que le malade doit faire?
a. toutes les demi-heures il doit manger un lapin
b. toutes les demi-heures il doit donner des cachets aux lapins
c. il doit garder les lapins dans la caisse
d. il doit prendre deux cachets toutes les demi-heures
e. il doit avaler deux cachets après avoir mangé du lapin (1975)
Le grand compositeur-pianiste Rubinstein entrait un jour au salon
de concert à Londres où il donnait un concert. Une femme l'arrête
dans un corridor ,et lui demande un billet en disant qu'elle est
trop pauvre pour s'en payer un. "Hélas, Madame, répond Rubinstein, je n'ai qu'une place à vous offrir, et si vous vouliez me la
prendre je serais bien content. -Oh, merci, Maître, Où est cette
place? -Au piano, Madame."
198. Pourbuoi la dame demande-t-elle un billet à Rubinstein?
Parce que (qu")
a. il y a une longue queue devant le guichet.
b. le guichet est fermé.
c. il n'y a plus de places.
e. elle veut connaître Rubinstein.
d. elle n'a pas d'argent pour s'acheter un billet.

(1975)

İ99. Où
a.
b.
c.
d.
e.

est la place que Rubinstein propose à la dame?
dans la loge
au balcon
parmi les auditeurs
à côté de sa femme
sur la scène

(1975)

200. Où
a.
b.
c.
d.
e.

la dame parle-t-elle avec Rubinstein?
au salon de concert
dans le couloir
à côté du piano
devant la porte
devant le guichet

(1975)

Maman, Bernard n'est pas heureux au lycée. Il n'arrive pas à rester
assis six heures par jour sans bavarder et comme il parle trop,
on le fait sortir dans le couloir. On ne l'interroge plus parce qu'il
n'apprend jamais ses leçons. On le laisse rêver dans son coin et
377

on ne s'occupe pas de lui, âlors Ü ne veut plus aller «u, lycée. Il a
besoin de bouger et de travailler avec ses mains. Il veut être maçon
comme papa.
201. Comment Bernard est-il au lycée?
Il est
a. malheureux
b. heureux
c. studieux
d. assidu
e. silencieux
(1975)
202. Pourquci Bernard doit-il sortir dans le couloir?
Parce qu'
a. il n'est pas heureux.
b. il reste assis six heures par jour.
c. il parle trop.
d. il rêve dans son coin.
e. il a besoin de bouger.
(1975)
203. Pourquoi les professeurs de Bernard ne veulent-ils plus l'interroger?
Parce que (qu')
a. il est le premier de sa classe.
b. il sait trop de choses.
c. Bernard ne travaille jamais.
d. il est trop petit.
e. il reste troujours dans le couloir.
(1975)
C'était un beau soir d'automne, tiède sur la ville. La nuit venait,
le ciel était encore clair à l'ouest. Il y avait peu de monde sur les
quais: Paris mangeait déjà. Les étoiles remplissaient peu à peu le
ciel.
Moi, j'étais content de ce silence. Je me promenais seul. Et je
goûtais la douceur du soir, de ce Paris vide.
204. Qu'est-ce que l'auteur goûtait?
a. un plat de cuisine
b. du vin rouge
c. la conversation des parisiens
d. le calme de la ville
e. le bruit des rues
(1974)
205. A quelle heure l'auteur est-il sorti se promener?
a. vers le matin
b. à 9 heures du matin
c. avant le déjeuner
d. au coucher du soleil
e. après le petit déjeuner
(1974)
,378

207. 11 y avait peudemonde :
a. sur les rails
b. sur les toits
c. sous les arbres
d. au bord de la Seine
e. dans la gare

(1974)

Le chien Dick ne veut pas manger de pain sec. Le vieux gardien
n'a plus faim. Tout l'ennuie, tout le fatigue. Il retourne le morceau
de pain, négligemment, d'un coup de nez. Il soupire et il se plaint
dans ce muet langage des chiens que je comprends souvent mieux
que le bavardage des hommes. Il dit: "Je ne le mangerai, ce morceau, que pour vous faire plaisir, je ne le mangerai que si vous
voulez". Cette noble lassitude me touche et je siffle le jeune chien
Castor. Aussitôt Dick se redresse, mord le pain sec. Il gronde en
regardant autour de lui. "Tiens! N'appelez personne ét surtout pas
ce jeune sot Castor."
208. Quel sentiment a Dick pour ce morceau de pain sec?
a. Il est très content.
b. Il le trouve délicieux.
c. Il le trouve appétissant.
d. Il n'en est pas content.
e. Il est joyeux.
209. Si Dick le mange, c'est parce qu' :
a. il a faim.
b. il est fatigué.
c. il a soif.
d. il veut satisfaire son maître.
e. il est vieux.

(1974)

(1974)

210. Comment Dick trouve-t-il Castor?
a. jeune
b. bête
c. jaloux
d. intelligent
e. méchant
(1974)
211. Le
a.
b.
c.
d.
e.

maître siffle Castor pour
lui donner du pain.
qu'il joue avec Dick.
le gronder.
que Dick mange son pain.
l'emmener à la maison.

(1974)

Ma mère était très économe; elle était aussi très charitable. Ayant
appris, je ne sais comment, qu'un tailleur de la rue voisine, nommé

,379

Rabiou, souffrait dans la misère et méritait un sortmeilleur, elle a songé
|out de suite à lui être utile.
Elle lui a fait d'abord quelques dons. Mais ma mère n'était pas
riche. L'argent qu'elle lui a donné n'était pas suffisant pour le
tirer du sein de la misère. Elle a pensé ensuite à lui trouver de
l'ouvrage et elle a commencé par lui commander pour mon père
deux ou trois pantalons et pardessus. Mais les habits faits par le
tailleur allaient mal à mon père. Comme il était d'une simplicité
admirable, il ne s'en aperçut même pas.
212. Quel est le caractère de la mère?
a. Elle est égoïste.
b. Elle est dure.
c. Elle est avare.
d. Elle est orgueilleuse.
e. Elle est humaine.

(1974)

213. Comment étaient les habits?
a. Ils étaient beaux.
b. Us allaient bien au père.
c. Us étaient simples.
d. Us étaient élégants.
e. Us étaient mal faits.

(1974)

214. Pourquoi la mère a-t-elle commandé des habits pour le père?
a. Parce que le père en avait besoin.
b. Pour aider ce pauvre tailleur.
c. Parce que Rabiou cousait bien.
d. Parce que la mère connaissait bien ce tailleur.
e. Parce que la mère ne savait pas coudre.
(1974)
C'était l'hiver, Renard était dans son logis, sans provisions. U est
sorti pour chercher fortune et ils'est assis près d'un mur espérant
quelque occasion. U fut très joyeux de voir une charrette conduite
par deux marchands qui venaient de la mer. Us avaient leurs
paniers pleins de poissons frais, grands et petits.
En les voyant, Renard s'est couché au milieu de la route. U s'était
donné l'air d'un mort, les yeux fermés, les dents serrées.
"C'est un renard! crie l'un des marchands. Descends vite et prendsle." Tous les deux descendent, le prennent, le jettent sur le panier
et ils continuent leur route. "Il coûtera assez cher" pensaient-ils.
Mais le Renard riait. Doucement, il a tiré quelques poissons. U les
a mangés, puis il en a tiré d'autres et choisissant un bon moment,
a sauté de la charrette et s'est enfui.
,380

215. Pourquoi Renard-était-il sans provisions?
Parce que (qu*)
a. tout était couvert de neige.
b. il n'avait pas d'argent.
c. il avait froid.
d. il n'était pas riche.
e. il n'allait pas en chercher.

(1974

216. Pourquoi est-il sorti de chez lui?
a. pour attendre les marchands
b. pour aller chercher de quoi manger
c. pour aller pêcher
d. parce qu'il s'ennuyait seul
e. pour s'amuser
217. D'où revenaient les marchands?
218. Qu'est-ce que Renard a fait en voyant les marchands ?
a. il s'est enfui vers son logis
b. il s'est caché derrière un mur
c. il a fermé les yeux
d. il les a attendus près d'un mur
e. il s'est allongé sur leur passage

(1974]

VERİLEN TÜRKÇE CÜMLENİN FRANSIZCASINI SEÇİNİZ.
219. Yolu şaşırmamak için dikkat etmeniz gerek.
a. Si vous faites attention vous ne vous tromperez pas de route
b. Faites attention à ne pas vous tromper de route.
c. Il faut que vous fassiez attention pour ne pas vous trompei
de route.
d. Il faut faire attention à ne pas se perdre en route.
e. Vous êtes obligés de faire attention, sinon vous vous tromperez
de route.
(1975;
220. Ne
a.
b.
c.
d.
e.

nereye, ne de kiminle gittiğini biliyorum.
Je sais avec qui il est parti.
Je ne sais pas avec qui il part.
Je ne sais ni avec qui il part, ni où il va.
Je ne sais pas s'il va partir.
Je ne sais pas où il va.

(1975]

,381

221. Tiyatro oyunumuz çok başarılı olduğundan devam etme kararı aldık.
a. Notre pièce de théâtre a beaucoup de succès, alors nous allons
continuer.
b. Comme notre pièce de théâtre a beaucoup de succès nous avons
pris la décision de continuer .
c. Nous continuerons parce que notre pièce de théâtre a beaucoup
de succès
d. Le succès de notre pièce de théâtre nous encourage à continuer.
e. Nous avons tellement de succès, que nous continuerons. (1975)
222. Şimdi, sinema ve kahveyi tercih eden gençleri tiyatro ve konsere
çekmeyi arzu ederdik.
a.

Nous voulons bien que les jeunes qui préfèrent le café et le
cinéma, aillent plus souvent au théâtre et au concert.
c. Nous voudrions que les jeunes, au lieu d'aller au café ou au
cinéma, s'intéressent plus au théâtre et au concert.
d. Nous voudrions attirer les jeunes, qui préfèrent pour l'instant
le café ou le cinéma, à venir au théâtre ou au concert.
e. Pour l'instant, le théâtre et le concert sont plus attirants pour
les jeunes que le café ou le cinéma.
(1975)
223. Okumak isteyince kent kitaplığına giderim.
a. Quand je vais à la bibliothèque de la ville, je lis.
b. Quand j'ai besoin de lire, je vais à la bibliothètque en ville.
c. Comme je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
d. Quand je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
e. Lorsque je veux lire, je trouve des livres à lire dans la bibliothèque de la ville.
224. Göreme bölgesine bu yaz çok sayıda turist geldi.

(1976)

a. De nombreux touristes ont visité cet été la région de Cappadoce.
b.

U est venu de nombreux touristes cet été dans la région de
Cappadoce.
c. On a vu, cet été plusieurs touristes dans la région de Cappadoce.
d. Plusieurs touristes sont arrivés cet été en Cappadoce.
e. U y avait, cet été, beaucoup de touristes dans la région de
Cappadoce.
(1976)

225. Çocukların toplarıyla kapısını Int^iklarï « è yâşlt fbii; kadınındı*.
a. La vieille femme qui habite dans cette maison, aime regarde]
par sa fenêtre, les enfants jouer au ballon.
b. Les enfants qui ont cassé la vitre avec leur ballon, ont peui
de la vieille femme.
c. La maison dont les enfants ont cassé la porte avec leur ballor
est à une vieille femme.
d. La maison dont la porte a été cassée par les enfants, appartient
à une vieille femme.
e. La maison dont les enfants ont cassé la vitre avec leur ballon
est à une vieille femme.
(1976)
226. Kahvaltıda ne peynir ne de yağ yerim.
a. Au petit déjeuner, je mange du fromage et du beurre.
b. Au petit déjeuner, je mange du fromage, mais pas de beurre.
c. Au petit déjeuner ,du beurre et du fromage: je n'en mange pas,
d. Au petit déjeuner, je ne mange que du beurre.
e. Au petit déjeuner, je ne mange ni beurre ni fromage.
(1977)
227. Sadece eğlenmeyi düşünen arkadaşlarınız var.
a. La seule pensée de vos amis est de s'amuser.
b. Vos amis ne pensent qu'à s'amuser.
c. Vous avez des amis qui ne pensent pas à s'amuser.
d. S'amuser est la seule pensée de vos amis.
e. Vous avez des amis dont l'unique pensée est de s'amuser. (1977)
228. Hasta değilim ama iyi uyuyamıyoFum.
a. Je ne suis pas malade, mais je ne peux pas bien dormir.
b. Comme je ne peux pas bien dormir, je me crois malade.
c. Je ne suis pas malade, mais je ne veux pas dormir.
d. Je ne peux pas dormir, suis-je malade?
e. Je suis malade, pourtant je dors bien.
(1977)
229. İşte aldığım çiçekler, onları anneme vereceğim.
a. Voilà les fleurs que j'ai achetées, je les donnerai à ma mère.
b. Je donnerai ces fleurs à ma mère, je les lui ai achetées.
c. J'ai acheté ces fleurs pour ma mère, je vais les lui donner.
d. Ce sont les fleurs que ma mère, a achetées et qu'elle m'a données.
e. Je donne à ma mère les fleurs que j'ai achetées.
(1974)

,383

b. b. Si vous mettez une ceinture rouge. (1974) 235. d. Senin de benim kadar şansın var. Si son père n'acceptait pas. Gelmeye vakit olmamıştı. a. c. e. Tu as autant de chance que moi. d. Mettez une ceinture rouge pour que votre robe soit plus jolie. Eğer babası kabul etmemiş olsaydı. c. il rentrera à Paris. c. toi aussi. Si son père n'accepte pas il sera obligé de rentrer à Paris. mais il m'a téléphoné. a. Il n'a pas le temps de venir. e. Tu es aussi heureux que moi. a. d. (1974) 233. e. Si son père n'accepte pas. a. Tu as de la chance comme moi. (1974) 231. Öğleden sonra annemin nereye gideceğini bilmiyorum. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'avait pas eu le temps de venir. Son père n'a pas accepté. . c. b. Avec une ceinture rouge votre robe serait plus jolie. e. e.230. Nous partirons bientôt avec la voiture. Je ne savais pas où irait maman. Paris'e dönmeye mecbur olacaktı. et il m'a téléphoné. Il faut attendre l'arrivée de la voiture pour partir. a. "Araba geilr gelmez gideceğiz. b. Nous avons de la chance tous les deux. b. Mettez une ceinture rouge." cümlesinin Fransızcadaki aşağıdakilerden hangisidir? a. Je ne sais pas où maman ira cet après-midi. (1974) 234. c. (1974) 232. J'ai de la chance. Je ne sais pas où va maman. Vous aviez une ceinture rouge et votre robe était plus jolie. votre robe sera plus jolie. b. alors il m'a téléphoné. Il n'a pas eu le temps de venir. Si son père n'avait pas accepté. Il est obligé de rentrer à Paris. il aurait été obligé de rentrer à Paris. Je ne savais pas où elle allait l'après-midi.384 dengi . bana telefon etti. d. Il me téléphoné parce qu'il n'aura pas le temps de venir. Il n'avait pas eu le temps de venir. Kırmızı bir kemerle elbiseniz daha güzel olurdu. il serait obligé de rentrer à Paris. votre robe est plus jolie.

Elle a lavé sa voiture il y a quatre heures. kimi dolaşıyor. Si la voiture arrive. les autres se promènent. Dans la rue il y a beaucoup de gens: les uns font des courses. les autres se promènent. j'ai peur de jouer au football. (1979) 237. e. (1981/11) 239. et certains attendent l'autobus. sinon j'aurais attendu la fin. d. Une voiture est peinte à quatre heures. les autres se promènent. Dans la rue on voit des gens qui font des courses. Dans l'avenue on voit des gens: les uns font des courses. Nous attendons la voiture pour partir. Je n'ai pas attendu la fin du film parce qu'il était trop long. c." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. "Korkarım ki bugün futbol oynayamayacaksınız. Il a réparé sa voiture en quatre heures. d. La voiture a été rénovée en quatre heures. (1979) 238. Le film était long. Le film était si long que je n'ai pas attendu la fin. bazıları da otobüs bekliyor. b. qui se promènent. "Sokakta pek çok insan var. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1979) 236. . e. et certains prennent l'autobus. certains attendent l'autobus. b." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a.c. kimi aılşveriş yapıyor. c. "Arabasını dört saatte tamir etti. e. Il a vérifié sa voiture il y a quatre heures. c. d. Je n'ai pas pu attendre la fin du film à cause de sa longueur. "Film o kadar uzundu ki sonunu beklemedim. Dans l'avenue il y a beaucoup de gens: ils passent leur temps à faire des courses. à se promener et à attendre l'autobus. Le film était trop long pour que je puisse attendre la fin. Aussitôt que la voiture arrivera. b. b. nous partirons. J'ai peur que vous ne puissiez pas jouer au football aujourd'hui. Aujourd'hui. nous partirons.385 . Dans la rue il y a des gens: pendant que les uns font des courses. et qui prennent l'autobus.

Personne ne peut m'entendre. J'ai peur qu'ils ne jouent au football aujourd'hui. (1980) 243. Quand vous marchez sur la pointe des pieds. e. Je n'entends rien parce que vous faites du bruit. Pour être avocat.386 . d. d. e. c. e. personne ne peut vous entendre. Je marche sur la pointe des pieds afin que personne ne m'entende. (1981/11) 240. il doit terminer ses études. Si vous faites tellement de bruit." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. "Kimse işitmesin diye ayaklarımın ucunda yürüyorum. Après avoir terminé ses études. je ne pourrai rien entendre. "Ben küçükken. c. Vous faites tant de bruit que je ne peux plus rien entendre. c. tu m'emmènes à l'école. c. d. b. (1981/11) 241. Je suis petit. (1980) . Je n'entends rien à cause du bruit que vous faites. Quand j'étais petit. b.c. "Öğrenimini bitirince avukat oldu. Tu m'emmenais à l'école parce que j'étais petit." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. Dès qu'il aura terminé ses études il deviendra avocat. U veut finir ses études pour être avocat. il est devenu avocat. tu me conduis jusqu'à la porte de l'école. Ne faites pas de bruit. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. sen beni okulun kapısına kadar götürürdün." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. "O kadar gürültü yapıyorsunuz ki artık hiçbir şey işitemiyorum. d. Je marche lentement pour ne pas être entendu. N'ayez pas peur de jouer au football aujourd'hui. U a fait ses études en vue d'être avocat. e. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. parce que je marche très doucement. sinon je n'entends rien. Comme je suis petit. b. J'essaie de faire moins de bruit en marchant sur la pointe des pieds. (1980) 242. e. b. Quand tu étais petit." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Us ont peur que je ne puisse pas jouer au football aujourd'hui.

Il a présente son oeuvre au président après l'avoir terminée. d. "Öğretmen onlara çok soru sordu. Elle était souvent malade et ne venait pas régulièrement à la bibliothèque. Beaucoup de questions sont posées au professeur. c. Quand elle n'était pas malade elle venait régulièrement à la bibliothèque. "Yapıtım tamamladıktan sonra başkana suncta/f cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Moi. Si j'avais mon diplôme. e. c. (1982/11) . d. Je pourrais commencer à travailler si j'avais obtenu mon diplôme comme toi. On pose toujours beaucoup de questions au professeur. diplomamı alır almaz çalışmaya başlardım. pas régulièrement à la e. c. après il l'a donnée au capitaine. (1983/11) 246. e. je voudrais aussitôt travailler avec toi." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. j'aurai mon diplôme. b. Le professeur leur a posé beaucoup de questions. Le professeur lui demande beaucoup de choses. Il a fini son chef-d'oeuvre avant de le présenter au roi. (1982/11) 247. Bientôt.244. à ta place. et aussitôt je commencerai à travailler à ta place. b. e. "Senin yerinde olsam. d. Il a terminé son oeuvre après l'avoir présentée au directeur. je commencerais à travailler dès que j'aurais obtenu mon diplôme. Moi. Si elle n'était pas malade elle viendrait régulièrement à la bibliothèque.387 . (1978) 245." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. c." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. je me mettrais à travailler même si je n'avais pas obtenu mon diplôme. "Hasta olmasaydı düzenli olarak kütüphaneye gelirdi. Elle est souvent malade et ne vient bibliothèque. à ta place. Il a termnié son oeuvre. Avant sa maladie elle venait régulièrement à la bibliothèque. b. Il a présenté son oeuvre au président avant de l'avoir terminée. b. Ce sont ces questions que le professeur leur a posées.

Dès que le printemps sera passé les jours chauds arriveront. "Babamın kitaplığında o kadar çok kitap var ki. A un moment. Bien que le printemps soit venu il fait toujours froid. car je n'ai pas entendu sonner à la porte. "Herhalde bir an için uyumuş olacağım. II fait toujours froid pourtant le printemps devrait venir. d. que je me demandais s'il les avait tous lus. d. Quand le printemps sera là il fera moins froid. hepsini okuyup okuyamadığını merak ederdim. Je voudrais bien savoir comment mon père a pu lire tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque. On a sans doute sonné à la porte." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. car je dormais." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümle yanlış olmaz? a. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque.248. (1983/11) 251.388 . mais je ne l'ai pas entendu. Bahar gelmesine rağmen havalar hâlâ soğuk gidiyor. e. soit d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. bien b. b. U fait encore trop froid pour que le printemps vienne. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque que je ne pense pas qu'il ait pu tous les lire. c." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. avec qui tu parlais?" e. mais je ne l'ai pas entendu: je dormais depuis un moment. (1982/11) 249. J'ai tellement cherché à savoir quand mon père avait pu lire tous les livres de sa bibliothèque. Mon père avait beaucoup de livres dans sa bibliothàque mais je ne sais pas s'il les avait tous lus. c. çünkü kapının çalındığını duymadım. mais je n'ai rien entendu. fatigué (1980) . b. d. j'ai dû m'endormir. (1983/II) 250. Comme sans doute je dormais. e. je n'ai rien entendu au moment où on a sonné à la porte." c. "U est arrivé en courant et a ouvert la porte brusquement. On a dû sonner à la porte. car je m'étais endormi un moment avant. b. tout à l'heure b. On a dû sonner un moment à la porte. e.

c. / avez / vous / feu / 2 3 4 1/4/2/3 3/2/1/4 3/1/2/4 ANLAMLI b. 254. 2/1/3/4 c. 1 2 3 4 5 a. a ouvert c. 3/1/5/2/4 d. pour des raisons de sécurité a. 2/4/1/3 (1974) 256. "Bien qu'il soit fatigué. 4/3/2/5/1 d. 2/1/4/3 d. généralement e. il sortira tout à l'heure avec ses amis. 2/1/3/4/5 b.389 . de fumer (1983/11) NUMARALANARAK VERİLMİŞ BULUNAN ÖĞELERDEN BİR CÜMLE KURAN SIRAYI SEÇİNİZ. grande / maison / une / je vois / blanche.252. 4/3/1/5/2 (1977) 257. 2/3/4/1 d. la porte b. pour des raisons de sécurité. e. 2/4/3/1 b. 4/5/2/3/1 (1976) ." cümlesinden aşagıdakilerden hangisi çıkarılırsa cümlenin bütünlüğü bozulmaz? a. lisent / ils / beaucoup / en 1 2 3 4 a. brusquement (1981/11) 253. 4/3/2/1/5 b. du 1 a." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? b. dans les cinémas français d. 5/2/3/1/4 e. 2/1/4/3 e. 1/2/3/4 (1975) 255. il est généralement intérdit de fumer. 4/3/5/1/2 c. il est arrivé d en e. 3/2/1/4/5 c. 4/3/1/2/5 e. interdit c. "Dans les cinémas français. rapidement / fini / puisqu'il a / son travail / nous pouvons sortir 1 2 3 4 5 a.

1/3/2/5/4 e. au cinéma / deux mois / que / il y a / nous ne sommes pas allés 1 2 3 a. voulez-vous / n'y / qu'ils / pas / pensent? 1 2 3 4 5 a. je vais comprendre / ce que / à / je me demande / son film 1 2 3 4 5 a. 4/3/1/2/5 c. 5/1/3/4/2 c. 3/1/2/5/4 (1975) 259. 1/5/4/3/2 e. 5/1/4/2/3 (1974) 5 . 1/4/3/2/5 c. 2/4/3/1/5 . 2/4/3/5/1 (1974) 263.258. 2/1/5/4/3 d. avoir / on fait / la vaisselle / dîné / après 1 2 a. 5/1/2/3/4 (1974) c. 1/4/5/3/2 (1975) 260. 3/1/2/5/4 e. 1/5/3/4/2 d. ne / pas / partirons / nous / en vacances 1 2 3 4 5 a. 2/4/5/1/3 3 4 5 b. 4/5/2/1/3 c. 1/3/5/4/2 (1974) a. 3/1/5/4/2 c. 3/4/1/2/5 (1975) 261. 4/1/3/2/5 d. 2/3/4/1/5 e. 4/1/3/2/5 d. vous / ai / je / en / parlé 1 2 3 4 5 b. nous / c'est / voyons / ce / que 1 2 a.390 3 4 5 b. 4/2/3/5/1 d. 3/2/4/1/5 d. 3/5/1/2/4 4/2/1/3/5 e. 5/1/3/2/4 d. 5/1/4/3/2 c. 2/3/4/5/1 b. 5/4/2/3/1 b. 3/1/4/2/5 264. 1/4/5/2/3 b. 4/2/3/5/1 e. 3/5/4/2/3 4 b. 3/4/2/1/5 c. 262.

1/3/2/4/6/5 b. 1/3/5/6/2/4 c. 5/3/4/1/2/6 (1974) 267. 3/2/6/5/4/1 b. 3/1/4/5/2/6 d. 270. 5/6/2/1/3/4 e. b. étaient / la chambre / les objets / dans / tous / renversés 1 2 3 4 5 6 a. 5/2/6/3/1/4 e. c. à Cannes / les vacances / retourner / tu as / pour / envie de 1 2 3 4 5 6 a. bord / au / de / n'allez pas / la / mer 1 2 3 4 5 6 a. 1/3/2/6/5/4 b. n'ai pas le temps à vous expliquer ce problème de vous expliquer ce problème vous expliquant ce problème SÖZDİZİMİ BAKI (1975] . Il a. 5/6/2/4/3/1 e. 6/3/5/4/1/2 d. 4/5/6/2/1/3 c.265. 2/5/3/6/4/1 (1975) 268. apprend le français pour un mois parce qu'il est français comme il est français étant français parce qu'il ira en France 271. 3/4/2/1/6/5 d. 4/6/3/1/5/2 c. 6/4/1/3/2/5 c. e. 6/3/5/2/4/1 c. 4/3/2/1/6/5 d. c. Je a. 6/1/4/3/5/2 (1974) a. d. nous / jamais / apporte / ne / de cadeau / il 1 2 3 4 5 6 a. 5/6/2/1/4/3 VERİLMİŞ OLAN EKSİK CÜMLEYİ ANLAM VE MINDAN TAMAMLAYAN ŞIKKI SEÇİNİZ. b. 5/1/6/4/2/3 e. 4/1/2/6/5/3 b. 2/6/3/1/5/4 e. 4/2/5/3/1/6 (1976) 269. 4/2/1/3/5/6 b.391 . 2/1/4/3/5/6 d.

. d. a.. il ne va pas à l'école b. ayant parlé d.d. la fenêtre est en face de moi e.. e. c. la fenêtre est à côté de moi b. quand je parle c. avec n'importe qui e. avoir parlé jamais c. vous saviez cette nouvelle vous sauriez cette nouvelle vous avez su cette nouvelle vous savez cette nouvelle vous sachez cette nouvelle Si a. lui en parler e. en vous expliquant ce problème e. b. je suis sur la fenêtre Nous allons a. la fenêtre est avec moi c. pas parler Je ne sais pas a. je vous explique ce problème Quand je regarde par la fenêtre. il ne sortira pas cet après-midi Si a. je parle d. il reste au lit c. c. il ne fait pas son devoir d. avec qui je parlerai Bien qu'il soit malade a. il va au cinéma e. lorsoue vous parlez b. d. je suis autour de la fenêtre d. e. ne pas parler b. vous écoutiez la radio. tu n'avais pas pris froid tu ne manqueras pas les cours tu manquerais les cours tu n'as pas manqué les cours tu n'aurais pas manqué les cours tu n'avais pas manqué les cours . b.

e. que je le fasse vite. "Quand je pars en vacances " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. n'a pas d'argent d. j'avais emporté peu de valises (1980) 283. c. j'emporte peu de valises c. tu prenais le train. "Les employés ne pouvaient pas bavarder pendant qu'ils " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? 394 . je t'écrirai une lettre. il a. n'aime pas les enfants c. tu avais voulu descendre dans un très bon hôtel. n'aide pas les riches (1974) (1976] 280. j'emporterai peu de valises d. d'empertais peu de valises e. "Quand tu allais à Istanbul " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. (1981/11) 282. d. je peux le faire. bien sûr. e. c. qui s'est occupé du bureau? b. c. b. e. elle t'attend à la gare. viendrai à condition que vous venez aussi que vous veniez aussi que vous viendriez aussi que vous seriez venu aussi que vous soyez venu aussi 279. d. je l'ai déjà fini. "Ce devoir est tellement difficile " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygur olarak tamamlar? a. d. j'ai emporté peu de valises b. b. j'ai pu le faire moi-même. Bien qu'il soit pauvre. (1981/11) 281.278. que je ne pourrai pas le faire tout seul. Je a. est malade e. aide les autres b.

même s'il est malade (1978) 286. "J'irais chanter " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. "Il conduit la voiture de son père " ifadesini aşagıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. même si vous êtes malade c. que vous fassiez e. quand tu demanderas e. dès qu'ils seront partis b. vous feriez une faute d. b. si tu le leur demandais (1979) 288. même si j'étais malade e. même si je suis malade d. dès que tu leur demandes c.a. seront près de leur chef seraient malades ont des affaires à terminer étaient en train de travailler seront rentré chez eux (1976) 284. vous faites une faute c. ce que vous avez fait b. d. bien qu'il n'ait pas le permis de conduire 394 . vous fassiez une faute (1978) 285. vous ferez une faute e. "Vous voulez me montrer a. qu'est-ce que vous avez fait c. que faitez-vous " (1979) 287. "Ils pourraient t'aider " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. e. "Elles ont peur que " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. en leur demandant b. vous avez fait une faute b. qu'avez-vous fait d. c. même si je n'étais pas malade b. à demander d.

e. d. Arrêtons-nous. c. c. Il est tombé sur le quai mais il est monté dans le train. a. quand son mari reviendra du bureau. c. bien que ma femme ne soit pas dans la cuisine. a. b. d. e. je t'offirai un bon diner e. comme son frère le lui demandera e. "Elle joue du piano " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. d. il est obligatoire de s'arrêter. (1975) 293. e. je t'ai acheté un cadeau b. (1983/11) 291. Il est tombé du train. quand ce sera prêt. il neige. Quand il neige. elle était très contente d. Quand il a voulu monter dans le train.c. b. Il va neiger bientôt. b. dès que j'aurai fini mon travail. ma voiture avait été réparée c. si elle n'était pas encore prête. Nous nous sommes arrêtes à cause de la neige. il est tombé sur le quai. C'est sous le train qu'il est tombé. car elle doit aller faire des courses. chaque fois qu'elle est seule. Il voulait monter dans le train. Nous sommes obligés de nous arrêter. nous nous arrêterons. c. "Si je gagne assez d'argent " ifadesini aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. e. c. La neige nous a obligés à nous arrêter. puisqu'elle s'occupe de ses enfants. 292. parce que je viens juste de rentrer. à faire un voyage (1982/11) 290. (1975) 395 . alors qu'il faisait beau (1982/11) 289. En voulant monter dans le train. il est tombé sur le quai. (1983/11) VERİLMİŞ BULUNAN İLE AYNI ANLAMDA OLAN CÜMLEYİ SEÇİNİZ. s'il avait l'autorisation d. puisque j'avais tout mangé. d. "Je n'ai pas encore déjeuné " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a.

e. quand même nous venons vous voir souvent. il faut de l'argent. Bien que nous habitions loin de chez vous. C'est fatiguant de venir vous voir souvent.294. a. b. toi et ton mari avez voulu passer vos vacances au bord de la mer. b. a. L'anné dernière. Vous n'habitez pas si loin! Nous pouvons venir vous voir. Je n'ai pas assez d'argent pour aller faire du ski. d. Je n'arrive pas à dormir à cause du bruit. Pour aller faire du ski. d. Comme nous habitons trop loin. J'irai faire du ski. Je a. (1976) 97. mon frère et ma soeur ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. Vous habitez trop loin. Si j'avais de l'argent j'irais faire du ski. d. Arrêtez votre radio avant que j'apelle le directeur. ne paux pas aller faire du ski. L'année dernière. c. je ne peux pas dormir. d. mon mari et moi avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. Il y a trop de bruit. b. Il ne faut pas trop dormir quand il y a du bruit (1976) İ98. Arrêtez votre radio ou je vais appeler le directeur. L'année dernière. nous avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. L'année dernière. Nous habitons trop loin de chez vous pour pouvoir venir vous voir souvent. (1975) 295. a. Je renoncerai à appeler le directeur à condition que vous arrêtiez la radio. est qu'il n'y ait pas de bruit. La condition pour bien dormir. Ali et Mehmet ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. e. c. J'ai de l'argent mais je ne vais pas faire du ski. c. Il y a trop de bruit pour l'instant. L'année dernière. e. a. (1975) |296. b. nous venons vous souvent. nous ne pouvons pas venir vous voir souvent. vous habitez loin. Le bruit ne me dérange pas du tout pour dormir. L'année dernière. c. Ali a voulu passer ses vacances au bord de la mer. e. b. . Je n'ai pas assez d'argent.

C'est bien de faire du sport. Si j'avais le temps. d. Je ne sais pas comment il faut expliquer tout ça. (1977) 302. e. il faut des chaussures. c. Si vous faites du sport. c. Le directeur vient. e. Je ne veux rien expliquer. On présente les candidats au jury. d. je n'ai pas le temps. "Je veux bien vous donner des explications. Le jury interroge le candidat. Que les candidats viennent l'un après l'autre. Les candidats passent l'un après l'autre devant le jury. Si vous n'arrêtez pas la radio. e.397 . Paul s'est marié avec une jeune fille blonde. Les candidats se présentent successivement devant le jury. je devrai appeler le directeur. (1977) 301. (1974) 299. c'est Paul. b. La femme de Paul n'est pas blonde. Quand j'aurai le temps je vous expliquerai tout. c. d. je vous donnerais des explications. a. Personne ne peut vous expliquer ce que vous demandez. je serai content. Il ne faut pas appeler le directeur. Il est nécessaire que vous fassiez du sport. (1976) 300. b. Le sport vous fait certainement du bien. (1981/11) . (1981/II) 303. d. Je voudrais sortir avec mes chaussures. Paul est le frère d'une jeune fille blonde. la radio est arrêtée. e. d. e. "Vous faites du sport? Tant mieux!" cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Il me faudrait des chaussures pour sortir. Je ne peux pas sortir sans chaussures. b. Les candidats passent devant le jury. a. je n'ai pas le temps. L'époux de cette jeune fille blonde. Je suis content de vous voir faire du sport. d. c. e. Paul a épousé la jeune fille blonde. b. Paul demandera la main d'un blonde.c. Il faut savoir se chausser pour sortir. b. J'aurais besoin de chaussures pour sortir. Pour se chausser. Malheureusement." cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. parce que vous n'avez pas arrête la radio. c. a.

48. 76. 93. 102. 97. 38. 69. 41. 65. 2. 82. E E B D C A B A D C E C A D A C D E B C D A D B A E E E E E C D A C B E C D A . 108. 4. 92. 135. 132. 60. 140. 46. 81. 83. 144. 94. 56. 57. 35. 26. 28. 120. 39. 43. 121. 6. 143. 12. 111. 23. 51. 91. C A C D B C D A A A A C C B C C E C C D E B B B C C B B A A D E C C A B A D 78. 112. 33. 136. 105. 74. 90. 107. 42. 110. 52. 117. 156. 22. 70. 68. 115. 8. 137. 153. 75. 47. 114. 50. 71. 148. 62. 89. 77. 138. 87. C E A C B D C A C B D A E E E D A C A D B A D D D C E E A D C D E C B C B C A 118. 64. 44. 45. 9. 18. 100. 124. 104. 113. 151. 16. 86. 128. 34. 130. 54. 98. 11. 30: 31. 84. 36. 154. 49. 133. 145. 150. 125. 116. 142. 55. 14. 96. 155. 139. 20. 123. 141. 53. 131. 29. 25. 66. 32. 127. 17. 109. 149. 59.1. 85. 19. 63. 27. 21. 10. 99. 147. 129.398 C D A B E D C D C C B D A C D C D C E A E D A B E C C A B B B A D E E B E B E 40. . 88. 7. 80. 61. 13. B 79. 5. 152. . 95. 119. 73. 3. 72. 101. 106. 58. 37. 24. 126. 146. 67. 134. 15. 103. 122.

B 215. 197. C 176. C C E D D E B A C C D D B D 208. 236. 283. A A 262. B 211. 291. 234. 227. D 254. 207. 168. C 230. 289. 247. B 186. 240. 269. B 180.157. E 214. 192. A 179. 250. C 221. C 218. B E A C B A 193. 235. 169. B 261. D B B C D A E C C B E B D D A D 173. 202. 251. 189. 248. 290. 226. B 267. D 259. D 278. 203. 158. D 212. C 297. D 257. C 263. 294. B 177. 162. B 217. 239. 272. E 182. C 174. 252. B 277. 196. 163. B 258. D C A B D E B E B 253. 274. 271. D 181. D 299. 241. E 300. 204. D E A E B D D E 275. 200. D 187. 172. 233. C 220. 229. 198.73. 237. 249. 188. D 209. E 185. 166. 270. 232. A 298. D 223. 242. B 279. 171. 160. B 194. 165. 286. 161. E 303. 201. 206. E 213. 167. E 178. 199. 293. B C E E 231. A 183. 170. B 222. 288. 2. 245. C 255. 228. E 260. 244. C 281. 238. E 219. 285. D 276. D 265. A A C E A D A E D B A A D C 268. 159. E B D E D A E B D A E C A D E 295. 287. 191. E 302. 292. B 184. 296. B 266. 282. E 264. 190. 246. B 175. 243. 205. A 301. D 210. A 216. 195. D . D 224. 225. A 280. 284. 164. E 256.

précis de s t r u c t u r e s e t idiomes à T usage des c a n d i d a t s aux administratifs e t examens français concours universitaires Tüm yönleriyle Fransızca Dilbilgisi Açıklamalar — Örnekler Alıştırmalar Örnek Testler ve Cevap Anahtarları Özdeyiş. Atasözleri ve Deyimler Fiil çekimleri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful