ENVOLONS-NOUS

vers la

GRAMMAIRE STRUCTURALE

DU FRANÇAIS
f

TESTS ET CORRIGES
Sevim S Ö N M E Z Fransız Diü ve Edebiyatı Bilim Uzmanı

ENVOLONS-NOUS vers la GRAMMAIRE STRUCTURALE DU FRANÇAIS

Bu kitabı kızkardeşim
Ş'ervet Sönmez EKŞİOĞLU'na
ithaf ediyorum.

SEVÎM SÖNMEZ

ENVOLONS-NOUS
vers la
GRAMMAIRE

STRUCTURALE

DU F R A N Ç A I S
BÎRÎNCİ

ATtDÖÇ

B A S I M

YAYINLARI

ARDIÇ YAYINLARI
Dil Dizisi
:4
Birinci Basım : Ağustos 1985
Bayındır Sokak 17/B Yenişehir/ANKARA
Tel: 3154 99

Tous droits réservés
Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü ARDIÇ Yayınları'ndan önceden izin alınmaksızın hiç bir biçimde çoğaltılamaz, basılıp yayınlanamaz.

Kapak
: İbrahim Demirel
Kapak Baskı : Yiğit Ofset
Dizgi
: Onur Dizgi
EROL
SAĞLIK

S O K A K 53/B ®

MATBAASI
: 3t 83 56 K Ö L E J- A N K A R A

Mouvement du Livre
Sujets
L A PREFACE
LA LANGUE
L A GRAMMAIRE
L'ALPHABET

FRANÇAIS

L A PHONETIQUE
LES SIGNES

ORTHOGRAPHIQUES

LES SIGNES DE P O N C T U A T I O N
L A MORPHOLOGIE
LES R A P P O R T S ENTRE LES MOTS
L A DIVERSITE DE SENS DES MOTS
LES ELEMENTS D U M O T
LES ESPECES DE MOTS

I. LES MOTS VARIABLES
(24 — 269)
1.

L'ARTICLE
L'ARTICLE DEFINI
L'ARTICLE DEFINI ELIDE
L'ARTICLE DEFINI CONTRACTE
L'ARTICLE INDEFINI
L'ARTICLE P A R T I T I F

2.

LE N O M
L A F O R M A T I O N D U F E M I N I N DES N O M S
L A F O R M A T I O N D U P L U R I E L DES N O M S

LES FONCTIONS D U N O M D A N S L A P R O P O S I T I O N
EXERCICES SUR L ' A N A L Y S E DES N O M S
L'ADJECTIF
LES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS

LES ADJECTIFS D E M O N S T R A T I F S
LES ADJECTIFS

INTERROGATIFS

LES ADJECTIFS R E L A T I F S
LES ADJECTIFS N U M E R A U X
LES ADJECTIFS INDEFINIS
LE P R O N O M
LES P R O N O M S PERSONNELS
LES P R O N O M S POSSESSIFS
LES P R O N O M S D E M O N S T R A T I F S
LES P R O N O M S

INTERROGATIFS

LES P R O N O M S R E L A T I F S
LES P R O N O M S INDEFINIS
LES P R O N O M S A D V E R B I A U X
LES P R O N O M S NEUTRES
LE VERBE
LES MODES DES VERBES
LES TROIS TEMPS P R I N C I P A U X
LES TEMPS SIMPLES
LES INFINITIFS
L A DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS
VERBES

FRANÇAIS

LES VERBES I M P E R S O N N E L S
LES VERBES DEFECTIFS
LE P A R T I C I P E PRESENT
LE P A R T I C I P E PASSE
LES TEMPS COMPOSES
LES VERBES

PRONOMINAUX

L'ACCORD D U P A R T I C I P E PASSE

ET

L'INFINITIF

PASSE

L A V O I X A C T I V E ET L A V O I X P A S S I V E

II. LES MOTS INVARIABLES
(269 — 293)
L'ADVERBE
L A PREPOSITION
L A CONJONCTION
L'INTERJECTION
N O T I O N S GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS
ET L A P R O P O S I T I O N C O M P L E X E
LE DISCOURS DIRECT ET LE DISCOURS INDIRECT
L A C O N C O R D A N C E DE TEMPS ET L'EXPRESSION D U TEMPS

III. APPENDICES
(305 — 389)
L A C O N J U G A I S O N DES VERBES
QUELQUES

ABREVIATIONS

PROVERBES
N O M S DE F A M I L L E C O N C E R N A N T LES P A Y S
TESTS ET CORRIGES

.

katkınız ve önerilerinizle. Bu çalışmamız inanıyoruz ki. bu konuda neleri bilip bilmediklerini anlamak. Üniversiteye giriş. örnekler özenle hazırlanmış ve bu konuların öğrenilmesi kolay hale getirilmiştir. herşeyden önce Fransızca'yı yabancı dil olarak seçenlere. hazırlayıcı. problem olabilecek konularda çok sayıda alıştırmalar sunuldu. Başarı dileklerimizle. bilmedikleri ya da yanlış bildiklerini. yılların verdiği deneyimlerle en olgun ve yetkin düzeye getirilmişlerdir. Fransızca'da yapılması mümkün olan yanılgılara düşülmemesi için. Kitaptaki test ve alıştırmalar. yöntemimizle çalışmanın daha zevkli ve daha kolay olduğunu size göstererek. devamlı elinizin altında bulunduracağınız bir el kitabı olacaktır. Bu kitap. yardımcı doçentlik ve doçentlik. Amaçları hem Fransızca'yı ilerletmek. Özellikle gramer konularında ve çeviride sorun olan en ince noktalar örneklerle herkesin anlayabileceği biçimde ele almıp Türkçe'mizin etkisinde kalınarak. Fransızca öğrenen her aşamadaki kişilere çalıştıkları ölçüde çok şey verecek ve öğretecektir. kısa sürede sizleri başarıya ulaştıracaktır. öğretici ve akılda kalıcı biçimde alıştırmalar. daha da iyiye ulaşacağımıza inanıyoruz. gramer gibi becerileri kazanmanızda yardımcı olacak bilgi ve kurallar. İlginiz. SEVİM SÖNMEZ Ankara.ÖNSÖZ Bu kitap. bankalar ve yabancı dili zorunlu gören kuruluşların yeterlik sınavları için öngörülen anlama. çeviri. araştırma görevliliği. hem de belirli bir sınavı geçmek olanlar için.. doğru olarak öğrenme fırsatını sağlamak amacıyla hazırlandı. 1985 9 .

.

Fransız filozoflarından Jean-Jacques ROUSSEAU. Yaşayan diller (Les Langues vivantes) Günümüzde çeşitli uluslar tarafından kullanılmakta olan Türkçe. İngilizce. y. Yazıyla ifade eder Diller. dil mi toplumun kurulmasına yol açmıştır konularının tartışmasını isteyene bırakıyorum." DİLBİLGİSİ — LA GRAMMAIRE Bir dilin. LA SYNTAXE (Tümcebilim). LA LEXICOLOGIE (Sözlükbilim). bu konudaki güçlüğü güzel bir şekilde dile getirmiştir: " Giderek artan güçlüklerden ürktüğüm ve dillerin kendiliğinden doğup sadece beşerî araçlarla kurulmuş olmasının imkânsızlığına inandığım için toplum mu dili yaratmıştır.LA LANGUE Dil ( L i s a n ) Dil. yazılmasını ve konuşulmasmı öğreten bilgilerin tümüne dilbilgisi denir. 4. LA MORPHOLOGIE (Biçimbilim). 5. İnsanoğlu. doğru olarak okunmasını. Sözle. duygu ve düşüncelerini a. İtalyanca. duygu.y. Fransızca. İşaretle. 2. İspanyolca gibi diller. c. Dilbilgisinin ana dalları şunlardır 1. düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan her çeşit araca DİL denir. 3. LA PHONETIQUE (Sesbilim). Sokrates ile sofistler çağından bu yana. b. 2. XVIII. Almanca. LA SEMANTIQUE (Anlambilim). Ölü diller (Les Langues mortes) Bugün artık kullanılmayan eski Yunan ve Lâtin dilleri. 11 . günümüzde konuşulup konuşulmadığına göre iki bölümle toplanabilirler : 1. dil türeyişi yani dilin doğal olarak mı yoksa bir kanunla mı meydana geldiği konusu ortaya çıkmış ve de bu tartışma giderek büyümüştür.

tek ses verirler ve sessiz harflerin okunmalarına yardımcı olurlar. (2) 12 Burundan gelen sesle. 2. ( ~ ) bu işareti kullanmayıp. I. 6 adet sesli. F. Kalın sesliler : A. LES CONSONNES (Sessiz harfler) (Ünsüzler) B. J. Z. Sesli harfler. înce sesliler : E. M. T.L'ALPHABET FRANÇAIS (Fransızca Alfabe) Fransızca alfabede. Bu sesleri çıkarırken. H. R. P. ve dilimizde de farkında olmadan kullandığımız sesleri verebilmek için "fonetik" işareti olan. C.b(2> gam an ane Pol pô.). V. NOT : Fransızcada bazı harfler türkçedeki harflerin sesini vermezler. 20 adet sessiz olmak üzere 26 harf (la lettre) vardır. D. Harfin kullanılışı a ai —ail —aille —ain —aim —am —amm —an —ann au ay (1) SESLİLER (Voyelles) Harfin okunuşu Örnek a e ay ay en en an am an o ô ey eyi parti fraisé travail travaille bain essaim jambe gamme an année Paul pauvre paye pays Örneğin okunuşu * parti freze travay travay be n(. X. Y. türkçemizdeki B A N K A . Q. sesliyi uzun okumayı amaçlar. bazıları da birleşerek tek sesli harf grupları oluştururlar.vr Pey peyi Burundan gelen (nasal). L. . U. G. O. S O N R A gibi sözcüklerin telâffuzundan yararlanınız. W. LES VOYELLES (Sesli harfler) (Ünlüler) 1.) esen jan. sesli harf- lerin sağ üst tarafına küçücük (n) harfi koymayı tercih ettim. îşte bu zorlukları yenebilmek için bir okuma klavuzu verilmesi uygun görülmüştür. N. sessiz harf arasındaki (. S. K.

13 .

okunur) donner — (done. (ii) (aie) gibi ses verir.r brön defön dün Mi) manca) y (é) (be) b y yacht il y a SESSİZLER (Consonnes'7' : ) b bébé yak il ya bebe Yalnız.br somey ron garso11 sone tu ju nuaye fuaye tü vii vulii sü. — Çift sessizler tek okunur: aller — (aie. Sessizler hakkında önemli not: Sözcük sonundaki sessiz harflerin önemli bir bölümü okunmaz.r mü.bl parfö" nümüle.tel böf ezofaj dövuar jua kuen pue11 son. Sesli harfler arasındaki (y) harfi.r ön. okunur) . yabancı sözcüklerde kullanılır.gomme poste o (biraz uzun) hôtel 6 boeuf oe + sesli harf ö oesophage oe + sessiz harf e devoir ua oi joie uen coin —oin point sombre on —om om sommeil —om + m —on on rond garçon —on + n on sonner —ou tout u joue uay noyer oy foyer u ü (kapalı) tu vu voulu û ü (açık) sûr mûr —um ön humble parfum —um + m üm nummulaire n —un ö brun défunt —un + n ün dunne O o gom post o.

san c + ue c kö k ch Ş Ç s d d dj c F (el) f G (je) D (de) . y jö. jo.i 15 .cacao car combien coopérative cure-dent cuire cent cérémonie ce ciel cinéma cueillir accident accueillir la chemise le cheval garçon français kakao kar konbiyen kooperativ kürdan küvir san seremoni sö siyel sinema köyir aksida11 aköyir laşmiz löşval garso" franse doigt droit adjectif duTa druTa acektif f affranchir parfait afranşir parfe g + a. ku c + e. i ge. ko. jü gu + e. o. u ka. u ga. i sö. go. ji ge + a. gi g + e. o. si.gi gn ny garçon garantie gomme gouvernement guide argumenter gelée gingivaux gymnastiqe rangeant rangeons gageure guerre déguiser agneau garson garanti gom guvernma11 gid argümente jöle je n jivo jimnastik ranjan ra n jo n gajür ger degize anyo C (se) c + a. o. u jö. i. gü.

quoi. que. gibi) 16 .p lam lümiyer M (em) m m mur maman mür mama11 N (en) n n non analogie no analoji P (pe) P P ph fi papa paquet philosophie philologie papa pake filozofi filoloji Q (kü) —q (2) qu- k k cinq qualité paquet senk kalite pake R (er) r r riche rouge riş ruj S (es) s s iki sesli araz sında yani sesli + s + sesli ss s sembler rose choisir visage réussir finissent sanble roz şuTazir vizaj reusır finis (1) k harfi yabancı sözcüklerde kullanılır.. quai.t bonö. .. C2) q harfi sözcük içinde herzaman (u) sesli harfiyle beraber kullanılır (qui.r haş j j jambe jujube jan.b jüjüb k kh kaolin khatib kaole11 katib h (muet) (ka) k kh L (el) 1 1 lampe lame lumière lan.Ht (aş) J (jO (1) K h (aspiré) (Okunmaz) (Okunmaz) (Okunmaz) h homme honte bonheur hache om on.

six veya dix + sesli harfle başlayan sözcük: six arbres. dix derken (x). Sözcük sonlarındaki (x) okunmaz: manteaux.attache table quantité démocratie négation conversation cautchouc ataş tabi kantite demokrasi negasiyo" konversaTion kauçuk v varier vivre active varye viv.r aktiv v Waschington tramway Vaşingto11 tranve gz exercice examen exemple extra exposition exporter axe egzersis egzame" egzan. Tek başlarına: six. six livres: yani sessiz harfle başlayan sözcük önünde (x) okunmaz. (s) gibi okunur.pl ekstra ekspozisyo" eksporte aks zéro zigzag zéro zigzag T (te) ti (.sessiz harf ks (4) x Z (zed) (1) (2) (3) (4) —x— Özel durum ks z z — T I O N (la biten. six ve dix: telâffuzları özellik gösteren sözcüklerdir. dix hommes gibi durumlarda (x) harfi (z) gibi okunur. 17 . Dix cahiers.v (iks) x + sesli harf x -4. alıntı sözcüklerde kullanılır.) tion sı siyo11 tch V (ve) v W (dublve)(2) (3) X w. couteaux vb. négation. conjonction. proposition gibi sözcüklerin tümünün cinsi dişi (féminin) dir. W harfi.

—er. mère. hôpital. Ayrıca.Les SigrîSs Orthographiques (İmlâ işaretleri) 1. Fakat iki (e) harfi arasında çift sessiz varsa birinci (e) zaten (e) okunacağı için aksan konulmaz : terre. ali—ER. c. première. frère. là. parl-EZ. vend—EZ. (e) okutmak amacıyla üzerine (") konulur: père. légère. déjà. blé b. fransızcada üç çeşit aksan vardır.. là-bas gibi sözcüklerdeki C) kural dışı olduğu için bu şekilde öğrenilmesi gerekir. pèse. l'accent aigu ('). diète. deuxième. L'accent aigu : (é) Kendisinden sonra gelen sessiz harfle birleşmeyen ve türkçede (E) harfi gibi okunan (e) lerin üzerine konulur : é/teindre. donn— ER. b. Les accents (aksanlar) : a. parl—ER. é/cole. bâton olmak üzere. lève. nEZ. être. gé/né/ral. diète. parlé. —ez. et ile biten sözcüklerde (e) harfleri kendiliğinden (E) okunduğu için bunların üzerine aksan konulmaz. belle gibi. gibi. à. frère. mère. é/lever. ET. (başka deyişle son hecede iki (e) harfi arasında tek bir sessiz harf varsa ilk (e) harfini. été. où. c. a. L'accent circonflexe : (") Genelde etimolojisi lâtineeye dayanan ve eski fransızcada : 18 . finiss—EZ. L'accent grave : (è) Kendisinden sonra gelen tek sessiz harfle birleşen. l'accent circonflexe ("). voilà. préfère. l'accent grave ( v ). envoy— ER.. à ce moment-là.

ama L'ELEVE denir. yani kendisinden evvel gelen sesliyi uzun okutmayı sağlama görevi sesli harfin üzerine konulan ( A ) la yapılmıştır. SI IL VIENT denmez. (') apostrof denilen bu işaret konulur : LE ELEVE denmez. 19 . u) seslilerinden birinin üzerine tréma denilen (") bu işaret konulur. maïs (okunuşu : mais) (anlamı : mısır) oysaki. LA HORLOGE denmez. ama L'ELEVE denir. emir kipinde ya da soru şekillerinde görüldüğü gibi birden fazla olan sözcükleri birleştirmeye yarayan (eksi işareti şeklindeki) küçücük çizgiye "le trait d'union" denir. ama L'HORLOGE denir. On admire l'arc—en—ciel. e. ama J'AI denir. LE TREMA — (") : Eğer (e. i.sesli harf + s + t ba + s + ton bâton e + s + tes êtes fore + s + t forêt ho + s + tel hôtel şeklinde olan sözcüklerde (t) harfinden evvel gelen (s) harfi zamanla düşürülmüş ve (s) harfinin yaptığı görevi. saule (okunuşu : sol) (anlamı : söğüt ağacı) LA CEDILLE — (Ç) : La cédille. o. u) gibi kalın sesli harflerden önce gelen (c) harfini (s) okutmaya yarayan çengele denir. LE TRAIT D'UNION — (—) : Bileşik sözcüklerde. L'APOSTROPHE : (') Yazıda (a. ama S'IL VIENT denir. i. Souvenons—nous de son adresse. (a. mais (okunuşu : me) (anlamı : fakat) saül (okunuşu : saül) (bir özel isim) oysaki. LE HOMME denmez. je plaçais garçon reçu Ça commençons. vb. JE At denmez. LA ELEVE denmez. Avez—vous de l'argent? Lève—toi s'il te plaît. ama L'HOMME denir. i) sesli harflerinden birisi düştüğü zaman düşen sesli harfin yerine. u) sesli harflerinin ayrı ayrı okunması gerekiyorsa. vb. (e.

trisyllabique. dissyllabique. sözcük şekillerinin incelenmesi demektir. çift. Sözcükler.Les Signes de Ponctuation (Noktalama İşaretleri) 1. üç ya da çok heceli olabilirler : Bon Paris Dériver Dermatologie (1) tek heceli sözcük çift heceli sözcük üç heceli sözcük çok heceli sözcük : : : : le le le le mot mot mot mot monosyllabique. Quand est—ce que vous partez? Un enfant et une femme.) (•) (•) (?) (!) (. 3.) (. tek. Quand sözcüğünden sonra sesli harfle başlayan bir sözcük geldiğinde yapılan ulama sonucu (D) harfi (T) sesini verir. (2) (. . 5.. La virgule Le point—virgule Le point Les deux points Le point d'interrogation Le point d'exclamation Les points de suspension La paran thèse Les guillements Le tiret (. 7. polysyllabique. 2.) LA MORPHOLOGIE (Şekilbilim) La Morphologie. 10. 9. 4. Les élèves Les arbres Un bel homme Un bon étudiant. Başlıbaşma anlamı olan her söze sözcük (LE MOT) denir. ulama) Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen başka bir sözcükle birleştirilerek okunmasına la liaison denir. 6.. 8.) (()) (" ") LA LIAISON (Bağlama.

yazılışları ve anlamlan farklı olan sözcüklere "homonymes" denir. laide 4= naître mourir savoir ignorer + mauvais. Les synonymes (eş anlamlı sözcükler) : Yazılış ve okunuşları farklı. insolente : arrogant. mes cent ses mer — — — — met sans sait mère — — — — mets — mai — mais. rentrer = revenir = retourner se souvenir de = se rappeler gai. Les homonymes (eçsesli sözcükler) : Okunuşları aynı. beau.) b. J'ai mal aux pieds. maire vb. 2. belle 1= laid. arrogante vb. Les mots contraires (zıt anlamlı sözcükler) : Yazılışları. sang. Örnekler : a. mauvaise bon. joyeuse insolent.. 3.. gaie = joyeux. sais — ces.Les Rapports Entre Les Mots (Sözcükler arasındaki ilişki) 1.) . bel. La tête de Pierre est ronde (Pierre'in başı yuvarlaktır. anlamları ise biribirlerine oldukça eşit olan sözcüklere "synonymes" denir : se contenter de = se borner à . bonne malheureusement + heureusement vb. anlamları tamamen zıt olan sözcüklere "les mots contraires" denir. LA DIVERSITE DE SENS DES MOTS : (Sözcüklerin çeşitli anlamları) 1. Le sens propre = (Asıl anlam) Herhangi bir sözcüğün gerçek anlamında kullanılmasıdır. okunuşları farklı. (Ayaklarım ağrıyor.

eski ex-ministre Sabık. eski bakan (1) Em + (2) nırsa. (Dağın eteğini farkediyorum. geliştiren küçücük eklere önek denir. sonek olmak üzere üç kısım dikkati çeker. yarış En. Le sens figuré : (Mecaz anlam) Bir anlam inceliği elde etmek için.2. 22 bras + ser: Bu fiilin içinde "bras" sözcüğünün bulunduğu dikkate alı- . kök. önek. Quand j'ai entendu dire cela. aklım başımdan gitti. yeniden refaire réélir récrire Tekrar yapmak Yeniden seçmek Yeniden yazmak sabık. a.) LES ELEMENTS DU MOT : (Sözcüğün öğeleri) Üretilmiş sözcüklerde : a. fiilin anlamı kendiliğinden ortaya çıkar. c. la fermière. (çiftçi) anlamına gelen üretilmiş sözcüğün kökü. com. En + dette + r: dette sözcüğünden anlamını alıyor. le radical : (kök) Sözcüğün. Örnekler : Önek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: Bis İki kez Biscuit Bissac İki kez pişmiş Heybe Cum. sözcüğün gerçek anlamından farklı olarak başka bir kavram yerine kullanılmasıdır. la ferme (çiftlik)'dir. b. ré. em İçinde O Embrasser «> Endetter Kollarının içine almak. b. (Bunu işittiğim zaman. con İle Composer Communication Concours Biraraya getirmek İletişim Elbirliği. öpmek Borçlandırmak re.) b. a. değişmeyen ve gerçek anlamını üzerinde taşıyan öğesidir : le fermier. le préfixe: (önek) Sözcüğün kökünden önce gelen ve anlamını değiştirip. J'aperçois le pied de la montagne. r tekrar. Bunların orijini lâtincedir. j'ai perdu la tête.

L'adjectif (sıfat) 4.c. Les mots variables: (değişen sözcükler) 1. La préposition (edat) 3. Le nom (isim) 3. Örnekler : Sonek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: —fère —ambule taşıyan gezen calorifère somnambule ısı taşıyan uykuda gezen —logis araştırma. Le verbe (fiil) Les mots invariables : (değişmeyen sözcükler) 1. Le pronom (zamir) 5. L'interjection (ünlem) 23 . II. La conjonction (bağlaç) 4. le suffixe: (sonek) Sözcük kökünün sonuna eklenen ve sözcüğün anlamını geliştirerek değişik anlam kazandıran eklere sonek denir ki bunların da aslı klâsik latin ve Yunan dillerine dayanır. L'article (tanımlık) 2. inceleme philologie dil konularını inceleyerek bir toplumun kültürünü araştırma —nomie yasa astronomie —cide öldüren homicide yıldız yasalarını inceleyen ilim insan öldüren LES ESPECES DE MOTS : (Sözcük türleri) Değişen ve değişmeyen sözcükler olmak üzere Fransızca'da dokuz tür sözcük vardır : I. L'adverbe (zarf) 2.

) V LES (1) "L'article partitif" denen bu tür tanımlık lâtince: ("partiri": bölüşmek. bölüm gösteren tanımlık). c. sınıf. Şu halde : Article défini : Tekil (Singulier) Çoğul (Pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) LE LES LA LES Eril ve dişil (mas. pencereleri göstermektedir. a.I. e. L'Article defini: (Belirli tanımlık) Konuşan ve dinleyenin ya da yazan ve okuyanın her ikisince bilinen herhangi bir kişi veya nesneden sözederken "article défini" kullanılır. masa. d. çocuk. Le journal est sur la table (Gazete masanın üzerindedir). défini élidé (sesli harfi düşmüş olan belirli tanımlık). sayısını. indéfini (belgisiz tanımlık). L'ARTICLE: (tanimlik) Önünde bulunduğu ismin cinsini. kısım gösteren tanımlık olduğu anlaşılıyor. pencereler sözcükleri söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen bir çocuğu. a. belirli veya belirsiz anlamı olup olmadığını tanımlayan küçücük sözcüklere "article" denir. Les étudiants sont dans la classe (Öğrenciler sınıftadır). bir masayı. (2) Sesli harf veya okunmayan " h " harfiyle başlayan sözcüklerin önünde kullanılır. partitif 0 ' (kısım. L'Article L'Article L'Article L'Article L'Article défini (belirli tanımlık). b. (2)L'enfant pleure (Çocuk ağlıyor). bir gazeteyi. paylaşmak) sözcüğünden geldiğine göre. défini contracté (belirli bileşik tanımlık). LES MOTS VARIABLES 1. et fém. öğrencileri. gazete. 24 . Yukarıdaki cümlelerde. öğrenciler. Les fenêtres sont fermées (Pencereler kapalıdır).

Çoğulu: "LES" dir ve bu durumda liasion (ulama) yapılma zorunluğu vardır : LES histoires LES arbres LES étudiants vb. sözlüklerde küçücük bir yıldız bulunur. L'. DENMEZ : DENİR : La La La La Le Le Le La L'histoire L'horloge L'école L'adresse L'homme L'arbre L'étudiant L'étudiante histoire horloge école adresse homme arbre étudiant étudiante Article défini élidé'nin hem dişil. LA. je LA regarde.b. Est-ce que les parents aiment leurs enfants? — Bien sûr. hem de eril sözcüklerin tekili için kullanıldığına dikkat edilmesi gerekir. elde edilen article. 2Î . je LE lis. NOT: A. b. ister masculin. ister féminin bir sözcük. Şu halde bu sözcükler sırası geldikçe yavaş yavaş öğrenilecek. Article défini alan (yani sesli harfi düşmeyen article isteyen) b sözcüklerin yanında. ils LES aiment. Zamir olarak kullanılan: LE. LES ile "article" olanları karıştırmayınız : Örnekler : a. c. Est-ce que tu lis le livre? — Oui. Örneklerde görülen "h" muet ile le haut-parleur la honte » le héros gibi sözcüklerdeki "h" aspiré'yi. karıştırmamak gerekir. ARTICLE DEFINI ELIDE : Article défini çizelgesinde görüldüğü gibi. Est-ce que vous regardez la télévision? — Oui. "article défini élidé" admı alır. sesli harf ya da ("h" muet adını alan) okunmayan "h" harfi ile başlarsa LE ve LA article'sindeki sesli harf düşer.

birleşme olmaz. ismin yerine geçen ve büyük harfle yazılıp fiilin yanında bulunanlar ise (I) "pronom (zamir) dir. (LES). (LE). Belgisiz zamir "ON" yerine "L'ON" tercih edilir. Örnekler : a.d. L' ile article défini élidé arasındaki farka dikkat ediniz. aux. je L'ouvre. Si L'ON m'invite. L'ON regrette souvent ses actes. Bu örneklerde. Est-ce que tu ouvres la porte? — Oui. Professeur. ou L'ON parle. je LE suis. Continuez à parler et L'ON vous écoutera. (3) Bu öntakılardan sonra. e. Aimez le français. — Aimez-LE. Ou L'ON écrit. ARTICLE DEFINI CONTRACTE: (Belirli bileşik tanımlık) Article défini (LE) ve (LES). biribirleriyle birleşerek tek bir sözcük oluştururlar : DENMEZ : DENİR : à à au aux + le(3) + les de + le de + les du des Yukarıda belirtilen: (au. Şu halde "on" (pronom indéfini) önünde "L"' explétif'dir. C. (2) Explétif: anlatımın gücünü artırmak ve akıcı bir üslûp kazanmak için söze katılan fakat gramer yönünden anlamı olmayan sözcük. ismin önünde bulunan siyah harfle yazılmış olanlar "article défini". f. Il refuse de LES accomplir. Ils renoncent à L'écrire gibi. Örnekler : Je viens de LE dire. (1) "Pronoms Personnels" başlığı altında daha sonraki derslerde bunlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. du des) article défini contracté'lerdir. 26 . <2) Explétif olarak kullanılan. (à) ve (DE) préposition (öntakı) larıyla biraraya geldiği zaman. B. (L') zamirleri geldiğinde. j'accepterai. Voilà un parc public où L'ON est heureux. (LA).

ede Etre content'e de gibi. ya da co plément circonstanciel (zarf tümleci) olarak kullanılabilir: Örnekler: °'Penser à quelqu'un Penser à quelque chose Résister à . La chambre A coucher. livre DE français.. belirli isim tamamlamaları yapılmıştır. dossier D'étudiant. Le jouet des enfants. complément indirect (dolaylı tümleç). Le livre du professeur.. Oysaki 1 lirsiz isim tamlamalarında. La couleur de la porte de la maison. Türkçe'mizde: birisini.ARTICLE DEFINI CONTRACTE'lerin kullanıldığı yerler : a. La jeune fille AUX cheveux longs. Fiil tümleçlerinde. La couleur des portes des maisons. Bu örneklerde. Participer à S'intéresser à (1) Parler de S'occuper de Avoir besoin de Avoir peur de Etre sûr. viande DE boeuf gibi.. Le complément du nom (isim tamlaması) : Sınıf IN kapısı La porte DE la classe (Sınıfın kapısı) (yalın hal) (génitif) (nominatif) Le jardin de l'école.. La maison A louer. tamlayan ismin önüne "article" kon maz : La Le Le Le La porte DE classe (Sınıf kapısı). livre DE professeur. birşeyi düşünmek dendiği halde Fransızca'da birisi birşeyi düşünmek denir. Yani ismin (i) hali yerine (e) halinde tümleç kul nılır. .. (DE) préposition (öntakısı) ile isim tamlamaları yapıldığı gibi préposition'u ile de yapılır. L'appartement A vendre gibi. Bu nedenle çeviri yaparken anadilimizin etkisinde kalarak yanılgıya di memeye dikkat etmek gerekir.

) Je pense à ma soeur. 3. Nous revenons du cinéma.) Je résiste à cette situation. (Yolculuğumu düşünüyorum. Un homme vous demande au téléphone . d. Revenir de quelque part. 5. au porte-manteau. 3. une femme (herhangi) bir kadın. D') UNE DES (DE. Je vais à l'Université. Elle est contente de sa vie. "un" ve "une" belgisiz tammlığmm çoğulu "des"dir. derken kullanılan "un-une-des" belgisiz tanındıklardır. Je pense à mon voyage. 1 2. Ils sortent de la maison. 4. Cümlelerinde: un homme (herhangi) bir adam. 3. kısaca değinilen bu örneklerden sonra complément circonstanciel durumunda bulunan birkaç örnek: Aller à quelque part. ARTICLE INDEFINI: (Belgisiz tanımlık) Konuşan ya da dinleyenden birinin veya ikisinin yeterince tanımadığı bir isimden sözederken "article indéfini" kullanılır: 1. Des enfants jouent dans la rue.1. Une femme est venue vous chercher. 6. On s'occupe de vous. 4. 2. Sortir de quelque part. (Kızkardeşimi düşünüyorum. Ancak parantez içinde belirtildiği üzere. 2. des enfants (bilinmedik) çocuklar. Ils ont peur de leurs parents. Il parle de ses amis. "DES" yerine (DE) veya (D') kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir : . Nous sommes contents de nos copains. 7. Il y a beaucoup de pardessus. D') Çizelgede görüldüğü gibi. Complément indirect olarak. Article Indéfini Tekil (singulier) Çoğul (pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) UN DES (DE.

İkinci cümlede. etin. Buradaki (DE) yü préposition olan (DE) ile karıştırm.) b.) a. a.) a. article contracté. article indéfini (DES) ile (DES) yerine (DE) ve bu sıfat bir ses! ya da okunmayan bir (h) harfi ile başlarsa (DE) yerine (D') şeklind kullanılma durumuna dikkat edilmelidir. DES: a. article indéfini. 1. mak. bir kısmı ifade ediliyor. D'innombrables problèmes. e.Un grand jardin . Ils vendent les pommes (Elmaları satıyorlar. Je bois l'eau (Suyu içiyorum. c. D'harmonieuses chansons. derken soyut sözcükler olan "sympathie" ve "courage" önünde kul lanılan (DE LA) ve (DU) article partitif'tir.De petites maisons. b. suyun. Nous avons du courage. Şu ha de. Une petite maison . b. elmaları) ifade ettiğimiz halde. J'ai de la sympathie pour vous. DE granc jardins denir. Birinci cümlede. cesaretimiz var. J'achète DE LA viande (Et. etten satın alıyorum.De grands jardins. bilinen (ekmeği. ARTICLE PARTITIF: (Kısım bildiren tanımlık) Sayılamayan isimlerin önünde "article partitif" kullanılır. elmaların) tümü değil ancak bir parçası. suyu. sudan içiyorum. size sempatim var. Je mange DU pain (Ekmek. Je mange le pain (Ekmeği yiyorum). eti. REMARQUES SUR LES ARTICLES : (Tanımlık hakkında uyarılar) I. sıfatın önünde belgisiz tanımlık olduğunu bilmek gerekir.) a. etten satın alıyorum. ekmekten yiyorum.) b. (Un grand jardin)'in çoğulu için DES grands jardins denmez. (b) şıklarında (ekmeğin. Je bois DE L'eau (Su. 2. J'achète DE LA viande (Et. 29 . Ayrıca. article partitif olabilir.) Yukarıdaki cümlelerde: (a) şıklarında isimlerin önünde "article défini" kullanıldığında belli olan. J'achète la viande (Eti satın alıyorum.) b.

art. je lis (2)des livres. Je la ferme pronom c. Bu nedenle yerine "kitap" kullanılmıştır çeviride. prenez-la. Adverbe olan (là) biribirlerinden çok farklı sözcüklerdir. Örnekler : a. partitif II. Pronom olan (la). 30 LES: DES) "kitaplar" . Article olan: (des) ile préposition: (dès) arasındaki fark: Dès le matin.) DES grandes vacances. art. III. indéfini (Sabahtanberi kitap okuyorum. Qu'est-ce que tu cherches là? adverbe Bu üç durumu aynı cümlede görelim: Là. contracté c. Je mange DES fruits. Başka örnekler: Je voudrais des légumes : Sebze isterdim. DES étudiants entrent dans la salle de classe. Les étudiants parlent (. (1) Une grande maison. contracté d. se trouve la gomme des enfants. a. b.Örnekler : a. (2) Article partitif'in tekil ve çoğulu çeviride farketmez. art. Les livres DES étudiants sont sur la table. la porte est ouverte. à partir de anlamında kullanılmıştır. c. indéfini b. çoğulu: DE grandes maisons ifadesi ile (DE + grandes vacances arasındaki kullanım farkına dikkat ediniz. défini b. art. préposition art. art. Article olan (la). il nous faudra du vin : Bize şarap gerekecek.) Cümlesinde: dès: depuis.

j'achète les jornaux au vendeur du coin de la rue (Her sabah. les arbres fleurissent (İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. (Türkiye (1) Apposition bir adı nitelemeye yarayan sözcük ya da sözcük gruplarına denir.) b. buzdolabı.) Je regarde par la fenêtre (Pencereden dışarıya bakıyorum.Quelques Remarques Importantes Concernant la Traduction en Turc de L'article: (Tanımlığın Türkçe'ye çevirisiyle ilgili önemli bazı uyarılar) 1.) Au printemps. (Sokakta karşıdan karşıya geçerken. (2) Siyah yazılmış olan sözcük grubu. je tiens ma fillette par la main. apposition'dur.) — Meslek gösteren sözcük önünde "article défini" kullanılmaz.) Ma mère aide la bonne (Annem hizmetçiye yardım eder. küçük kızımın elinden tutarım. Je suis professeur (Ben öğretmenim.) — (nApposition'larda "article défini" kullanılmayabilir: Son Excellence M.) Je ferme les fenêtres (Pencereleri kapatıyorum.) J'ai mal à la tête (Başım ağrıyor. gazeteleri sokağın köşesindeki satıcıdan alırım. fırın gibi her türlü gerecimiz var. réfrigérateur.) Il a mal au dos (Sırtı ağrıyor... a. cuisine électrique ete. (2) Président de la République Turque. "Article défini" nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Je ferme la fenêtre (Pencereyi kapatıyorum. En traversant la rue. 31 .) Chaque matin.) Birkaç şey sayılırken "article défini" kullanılmaz : Nous avons un équipement complet: machine à laver. est parti pour la France il y a deux jours.) Les étudiants regardent le tableau ııoir (Öğrenciler kara tahtaya bakıyorlar.) Le docteur soigne les malades (Doktor hastalara özenle bakar. (Çamaşır makinası. Kenan EVREN.

circ.) (1) 32 Article partitif'in. Article Partitif'in tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Her iki şıkta da çevirisi yapılmaz : Je veux boire du vin (Şarap içmek istiyorum.Nous habitons place Şili (Şili meydanında oturuyoruz.) J'ai acheté une villa au bord de la mer.D. mardi matin. comp. art.) — Bazı ("complément circonstanciel de lieu veya de temps" = Bazı yer veya zaman gösteren) zarf tümleçlerinde "article défini" kullanılmaz: . (Sah sabahı.) mon pére ne prend pas (. circ. — Tu manges des légumes.B. Nous ne mangeons pas de viande.) 3. . Article indéfini'nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : a. b. de temps. indéf.Je viendrai vous revoir à 8 heures. de lieu .) 2.) . Çoğul olduğunda ise ya hiç çevrilmez ya da (bazı).'ne gidiyor.) Il mange des fruits (Meyve yiyor. (Deniz kıyısında bir villa satın aldım. saat sekizde sizi tekrar ziyarete geleceğim.) comp. (Mavi sakallı bir adam görülmüş. (Bazı yatılı okullarda ağlayan çocuklar var.)d'alcool (Babam alkol almaz. Tu ne manges pas de légumes.) Örneklerde görüldüğü gibi.11 va aux Etats-Unis (A. "article indéfini" tekil olduğunda (bir + sözcük) le yani (bir + adam). (bir takım). şu kullanımına dikkat ediniz : — Je prends de l'alcool (olumlu cümlede) Je ne prends pas d'alcool (olumsuz cümlede) — Nous mangeons de la viande. (kimi) gibi belgisiz sıfatlarla çevrilir : Il y a des enfants qui pleurent dans des écoles internes.) .Nous allons au Japon (Japonya'ya gidiyoruz.Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN iki gün önce Fransa'ya gitti. On a vu un homme à la barbe bleue. (bir -f villa) şeklinde türkçeye çevrilir.

2. isimler 33 . le garçon. LE NOM PROPRE (özel isim) olmak üzere iki gruba ayrılır. l'étudiant. l'homme. derken Türkçe'de büyük harfle başlayarak yazılmasına karşın Fransız'lar.. adlandıran sözcüklere Özel isimler büyük harfle başlayarak yazılır. le cahier. Paul est le frère d'Hélène. Yapı ve anlamları dikkate alınarak. v. dilleri cins isim sayarak küçük harfle başlatırlar.. cansız varlıkları adlandıran sözcüklere isim (le nom) denir. la table. Fransızca . pour l'animal (hayvan için) : le chat. Hélène. örnekler : J'aime bien le français.. le coq. Ayşe. 1. la tortue. Örnekler : pour la personne (şahıs için) : Mehmet.la poule.. Paris est la capitale de la France. İtalyanca.. le pommier. 2.... le jardin.LE N O M (Isım) "Canlı. pour l'objet (eşya için) le livre. LE NOM COMMUN: (Cins isim) Yeryüzünde.. la justice. benzeri pekçok bulunan varlıkları adlandıran sözcüklere cins isim (le nom commun) denir. LE NOM PROPRE: (Özel isim) Yeryüzünde benzeri bulunmayan varlıkları özel isim (le nom propre) denir. le chien. le journal. İsimler: 1.. LE NOM COMMUN (cins isim). Pierre. la porte. la fille.b. Örnekler : le professeur.

la fenêtre. le tableau. l'armée.) Cümlesinde "tête" sözcüğü somut isimdir... la jeunesse. la vieillesse.. Oysaki: Il a beaucoup de cheveux sur sa tête. la fille. 4. le troupeau. COMPOSE (Yalın isim). le balcon. 34 . la porte. le peuple. la morale.. Not: Bazı isimler kullanıldıkları yere göre somut ya da soyut olabilirler. 2. (Aklı başından gitti.. 4. NOM COLLECTIF (Topluluk ismi) : Sayısal açıdan bir topluluğu gösteren. la liberté. 5. NOM ABSTRAIT (Soyut isim) : Gözle görülüp.1. yazılışları tekil fakat anlamları çoğul olan isimlere topluluk ismi (nom collectif) denir: la famille. elle tutulabilen varlıkları belirten isimlere somut isim (nom concret) denir. ABSTRAIT (Soyut. NOM INDIVIDUEL (Bireysel isim) : Sayısal açıdan bir ad veya bir bireyi gösteren isimlere bireysel isim (nom individuel) denir : le garçon. 3. Not: Kullanıldığı yere göre. la chaise. madde ismi). le bonheur.. le tapis. tout le monde. 1. 6.) Bu cümlede "tête" kafa anlamında olmadığına göre soyut isimdir. COLLECTIF (Bileşik isim). SIMPLE olmak üzere sınıflandırılabilirler. le crayon. NOM CONCRET (Somut isim) : Gözle görülüp. (Onun çok saçı var. INDIVIDUEL • (Bireysel isim). Örnekler: Il a perdu la tête. la justice. 3. NOM NOM NOM NOM NOM NOM CONCRET (somut. nom individuel veya nom collectif olan pekçok isim vardır. le stylo. 2. mânâ ismi). elle tutulamayan ama gerçeklik açısından varoluşları insanoğlunca kabul edilmiş kavram ve nitelikleri adlandıran sözcüklere soyut isim (nom abstrait) denir. la gomme. (Topluluk ismi). l'ambition.

une femme procureur diye belirtilir. la chatte.fort (maymuncuk) (gökkuşağı) (eyalet merkezi) (kasa) 6. Örneğin: le professeur (öğretmen) le procureur (savcı) gibi sözcükler sadece masculin (eril) olarak kulnılırlar. "classe" nom collectif'dir. le coq. le chien. la fille. "classe''® individuel'dir. 1. Les professeurs savent intéresser la classe (Hocalar sınıfın ilgisini uyandırmayı bilirler) cümlesinde ise.ciel le chef .La classe est grande.lieu le coffre . insanlarda ve hayvanlarda bile eril ve dişil ayırımının çok kesin olmadığı yerler vardır. Fransızca'da isimlerin masculin (eril) ya da féminin (dişil) oldukları varsayılır. Not: Ancak. la lionne. 5. 2.) cütalesiride. le garçon. Le portemanteau (portmanto) la porchaison (yaban domuzunun semirme mevsimi) LE GENRE DES NOMS (İsimlerin cinsi) Daha çok etimolojilerine dayanarak. 35 . NOM COMPOSE (Bileşik isim) : Yazısal yapısına göre birden fazla sözcükten oluşan ve birleştirme çizgisi (le trait d'union) ile bağlanmış olan isimlere bileşik isim (nom composé) denir : le passe . La sentinelle (nöbetçi er). la chienne. le chat.. NOM SIMPLE (Yalın isim) : Yazısal yapışma göre tek bir addan oluşan isme yalın isim (nom simple) denir. le fils. le lion.. Dişi insan ve hayvan isimleri féminin (dişil) cinstedir: la femme. la panthère (panter) sözcükleri ise bir erkeği ya da erkek hayvanı gösterdikleri halde hep dişil (féminin) olarak kullanılırlar..en . Hanım öğretmen ya da hanım savcıyı gösterdiği zaman da söze açıklık getirmek amacı ile : une femme professeur.partout l'arc . insan ve hayvan isimleri masculin (eril) cinstedir: le père. (Sınıf büyüktür.. Erkek.

Le chat est ingrat (Kedi nankördür. (eur). le kilogramme.. 8.. 7.. dişi erkek. la botte. le malheur bu kuralın dışındadır. la carotte. L'étudiant doit faire son devoir.. . (esse) takıları olan soyut isimler.) Le chat = Tous les chats et toutes les chattes..) : le mouvement. (3) 36 Le légume (sebze) sözcüğünün kendisi masc.. le février printemps. le Japon.. Sonlarında (e) olan ülke isimleri dişil (féminin) dir. le mardi janvier. (Öğrenci ödevini yapmalıdır.. Ağaç ve maden isimleri erildir : le pommier. le courage. la Turquie.. Örnekler: L'homme est mortel (İnsan ölümlüdür. 9.. l'or 5. tüm insanlardan sözederken : L'HOMME. le manteau.) Bu cümlede: l'homme = tous les hommes et toutes les femmes.. la France. eril (masculin)'dir. l'honneur.B. 10. (âge) takıları olan isimler genelde erildir (. Sonlarındaki (e) harfinden önce iki aynı sessiz harf bulunan isimler dişildir : la pomme. Meyve. Kadın erkek. l'été sud. le cerisier le fer. la rose. (1) La peau (deri) sözcüğü. dişi erkek tüm öğrencilerden sözederken: L'ETUDIANT sözcükleri kullanılır. genelde(2) dişildir : la fierté. (eril) olmakla bu kurala uymamaktadır. tüm kedilerden bahsederken. (eau) ile bittiği halde dişil (féminin) dir. Gün. sebze ve çiçek isimleri<3i dişildir: la cerise. Sonlarında (ent). 3. (2) le bonheur. (eau).. la Grèce. LE CHAT. le nord 4. Metre sistemini gösteren ölçüler erildir : le mètre. ay mevsim Te coğrafyadaki dört yönü gösteren isimler erildir : le le le le lundi.) L'étudiant = Tous les étudiants et toutes les étudiantes. le litre. Sonlarında (e) harfi olmayan ülke isimleri genel olarak erildir : le Canada. la jeunesse. la ville. 11. Genel olarak kullanılan cins. la canne. Sonlarında (é). la profondeur de l'âme. 6. le Portugal .

.

. dişilde (-tte) ye dönüşür ve erilde okunmayan (t). un un un un un voisin cousin ennemi marchand avocat une une une une une voisine cousine ennemie marchande avocate Erilde (-er) ile biten isimler. (-nne) duruma dönüşür ve (-n) harfi okunur hale gelir (. un écolier une écolière un berger une bergère un fermier une fermière un boulanger une boulangère 3. okunmayan ve kendisinden önce gelen sesliyi genizden okutmaya yarayan (-n) harfi ile biten isimler. une chatte Erilde. Erilde (-t) ile biten isimler. dişil olunca (-esse) takısını alır: un prince une princesse un nègre une négresse un poète une poétesse. dişilde (-ère) şeklinde biterler..) . (I)un romain un cousin 38 une romaine une cousine. dişilde. bu kuralın dışında kalır.. telâffuz edilmeyen ancak kendisinden önce gelen sessizi okutmaya yarayan (e) harfi eklenir.Formation du f é m i n i n D İ Ş Noms (İsimlerin dişillerinin yapılışı) Canlı varlıkları gösteren isimlerde bazen ufak bir değişiklik yaparak eril isimden dişili elde edilir ki bu değiişklikler şu kurallara bağlı olarak oluşturulur: 1. un paysan un lion un chien une paysanne une lionne une chienne Yirmiye yakın isim. dişilde okunur duruma gelir: un chat 4. Genel olarak eril ismin sonuna.

9.) des filles les livres les maisons les élèves . un docteur un chasseur une doctoresse une chasseresse 7- (-eau) ile biten eril isimlerin dişilleri (-elle) ile sonuçlanır: un jumeau une jumelle. erili ile dişili arasında etimolojk herhangibir ilişki yoktu un un un un un un un homme coq cheval neveu bélier oncle frère une une une une une femme poule jument nièce brébis une tante une soeur. Genel olarak tekil bir ismin çoğulunu elde etmek için. LA FORMATION DU PLURIEL DES NOMS (İsimlerin çoğul hale getirilmesi) Fransızca'da isimler genel olarak.. Ancak çoğulu elde edilecek sözcüğün bc şındaki tanımlık (article) da çoğul hale getirilmelidir : Tekil (sing. genellikle.) une fille le livre la maison l'élève Çoğul (pl. (-f) ile biten eril isimler. un directeur un ambassadeur une directrice une ambassadrice c. (-ou) ile biten eril isimlerin dişilleri (-olle) ile biter: un fou une folle. un danseur un chanteur une danseuse une chanteuse b. Bazı isimlerin dişillerini gösteren sözcükler tamamen ayrı bir isimdir. dilimizde olduğu gibi gösterdi! leri varlığın sayısına göre tekil (singulier) ya da çoğul (pluriel) olurla Tekil isimlerin çoğulu. 10. şu kurallar uyarınca yapılır: 1. o sözcüğü sonuna (s) harfi eklenir.. dişilde (-ve) ye dönüşür: un juif une juive. 8.(-eur) ile biten isimler şu üç şekilde dişil olurlar: a.

(-AU). les bestiaux. (-EAU). (1) 40 Bu sözcükler için her zaman sözlüğe bakmak yerinde bir hareket olur. les archives v. x. çoğulda genellikle (-x) harfi ile biterler. 7. le vrai. la bonté. yalnız tekil olarak karşımıza çıkar. le courage. Herhangibir varlıktan genel anlamda sözedildiğinde.. (-OU). le faux. Çoğulda hiçbir kurala uymaz : un oeil (göz) des yeux (gözler) 5. Şöyleki : le le le le le le manteau noyau cheveu bijou cheval travail les les les les les les manteaux noyaux cheveux bijoux chevaux travaux les les les les les cous clous trous rails chandails İstisnalar (exceptions) : le le le le le 4. z) ile biten sözcükler çoğulda değişmezler: le tapis la croix le nez les tapis les croix les nez Tekilde. cou clou-vtrou rail chandail (Göz. tekili kullanılmaz : les lunettes. o varlığın adı tekil kaldığı halde çoğul gibi algılanabilir : Le chat est ingrat (Kedi nankördür. (-EU). Kimi isim ise karşımıza herzaman çoğul olarak çıkar.) Tous les chats sont ingrats (Tüm kediler nankördür. gözler) anlamındaki sözcük kendine özgü durum gösterir. les ciseaux.. çoğulu kullanılmaz: le bonheur. Bazı isimler.Tekilde (s. la justice . değişken değilse aynen bırakmak gerekir denilebilir.b. v. (-AIL) ve (-AL) ile biten isimler. . Birleşik isimlerin(1) (noms composés) çoğullaştırılmasmda genel ve kesin bir kural yoktur ama birleşik ismi meydana getiren sözcüklerin değişken (variable) veya değişmeyen (invariable) olduğunu saptadıktan sonra değişkense çoğulunu yapmak. 6.) Bu iki cümlenin anlamında aşağı yukarı pek fark yoktur.b. 8.

(s) veya (x) harfinin ilâvesi ile yapılır: le pourboire le portemanteau les pourboires les portemanteaux b.restaurantles wagons .postales les coffres .partout les passe . a.fort les cartes .partout • LES FONCTIONS DU NOM DANS LA PROPOSITION (İsmin cümlecik içinde. sadece başındaki tanımlık çoğullaştırılır : les passe . cümlecik içinde çeşitli görevler yüklenebilir : FİİLÎN ÖZNESİ (Le sujet du verbe).ciel Sözcükleri bu kurala uymayıp "invariable" kalırlar. Birleşik isim iki sözcük halinde ayrı ayrı yazılıyorsa ve ikisi de isimse her iki sözcüğün sonuna (s) harfi getirilir: la cité . Bir fiil ve bir isimden oluşan birleşik isimde sadece isim değişir :0) le chauffe .postale le coffre .) Tv Bir fiil ve bir zarftan oluşan birleşik isimlerin çoğulu. d'objet indirect). 3.monnaie Le gratte .ciel les gratte .örnekler :.poste le sac à main d. La porte .bains leva-nu-pieds (tekilde çoğulda aynıdır.restaurants c. ikincisi değiştirilmez : fwl^ ^ le timbre .dortoir les cités .bain les chauffe . FİİLİN DÜZ TÜMLECİ (Le complément d'objet direct). 41 . Birleşik ismi meydana getiren sözcüklerden ikincisi birinciyi tamlayan durumda ise birinci sözcük çoğul hale getirilir. Birleşik sözcük tek bir sözcük halinde ise yani trait d'union (-) la birbirine bağlanmamışsa. les timbres poste les sacs à main Birleşik ismi oluşturan sözcükler bir isim ve ^niteleme sıfatı ise her ikisi de değişir: la carte .dortoirs le wagon . 2. çoğulu.) le va-et-vient (tekilde çoğulda aynıdır.monnaie les porte . tekili ile aynıdır.forts e. görevleri) 1. (1) Herhangibir isim. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ (Le comp.

14. ZARF TÜMLECİ (Le comp. circonstanciels du verbe). attribut du sujet "Ankara" [) 2 Lâtince: (agere = yapmak) fiilinden gelen (agent = göre "İşi yapan tümleç" anlamına geliyor. d'agent)(1>.4. 10. 5. 11. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apposition). FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ (Les comp. SIFAT TÜMLECİ (Le comp. FİİLİN ÖZNESİ : PARIS est la capitale de la France. du nom). 13. du verbe "fermer" Je lis UN LIVRE. I ÖZNENİN YÜKLEMİ (ÖZNEYE VASIF VEREN SÖZCÜK) : II est PROFESSEUR. de l'adjectif). ZAMİR TÜMLECİ veya KISIM GÖSTEREN TÜMLEÇ (Le complément du pronom ou du partitif). 8 HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apostrophe). TÜMLEÇ YÜKLEMİ (L'attribut de l'objet). Comp. Attribut du sujet "il" "L'homme n'est qu'un ROSEAU" -Pascalattribut du sujet "l'homme" Ankara est la CAPITALE de la Turquie. ind. ind. du verbe "lire" i. sujet du verbe "être" SON OPINION diffère profondément de la mienne. 2. 12. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ : Les élèves pensent à LEURS EXAMENS. Comp. dir. ÖZNENİN YÜKLEMİ (L'attribut du sujet). du verbe "penser" Ils parlent de LEURS EXAMENS. SÖZ UZATIMI (Le pléonasme). 7. yapan). demek olduğuna . de l'adverbe). Comp. du verbe "parler" I. 1. 6. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ (Le coriıp. İSİM TÜMLECİ (Le comp. Comp. dir. FİİLİN DÜZ TÜMLECİ : La bonne ferme LES FENÊTRES. 9.

AYŞE et toi. d'accompagnement du verbe "voyager" 7. apposition du mot "Cléopatre" "Je suis la forêt. circ. comp. de prix du verbe 'acheter" Je pèse 60 kilos. circ. de manière du verbe "partir" Je sors malgré la PLUIE. Cléopatre. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ : La maison est entourée d'ARBRES. s'est suicidée. comp. parure éternelle du monde" apposition du mot "forêt" 8. de matière du verbe "être fait" Je voyage avec ma soeur. d'agent.5. comp. apposition du pronom "vous". prenez mes valises s'il vous plaît. circ. de lieu du verbe "habiter" Mon ami voyage depuis trois JOURS. \ comp. circ. de temps du verbe "voyager" Il est parti avec PLAISIR. comp. mis en apostrophe 43 . circ. comp. d'agent 6. comp. circ. de but (d'intérêt) du verbe "travailler" Il meurt de faim. de moyen du verbe "voyager" Cette maison est faite en pierre. circ. de cause du verbe "mourir" J'ai acheté cette robe 2. circ. circ. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK : Ils vous aiment. Je suis intivé (e) par MES AMIS à une excursion. comp. comp. circ. REINE d'Egypte.) comp. circ. en TURQUIE. comp. (avec de la pierre. HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK: PORTEUR. de poids du verbe "peser" J'aime voyager en avion. FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ: J'habite à ANKARA.000 livres turques. comp. comp. d'opposition du verbe "sortir" Il travaille pour ses enfants.

comp. comp. de l'adverbe "beaucoup" C'est assez pour une FOIS. voilà le principe de la MORALE". TÜMLEÇ YÜKLEMİ : Je déteste cet enfant. de l'adjectif "plein" 12. comp. comp. comp. comp. du pronom "laquelle" (comp. de l'adverbe "assez" 14.MES ENFANTS. de l'adjectif "fier" Son coeur est plein de COURAGE. est venue vous chercher. du nom 11. ma chère MAMAN. comp. de l'adjectif "content" Il est fier de ses ENFANTS. travaillez bien mis en apostrophe Je t'aime. SÖZ UZATIMI : J'ai vu cela de mes propres YEUX. celui de MEHMET est professeur. pléonasme 10. du nom du mot "principe" Elle est encore sous l'effet de l'ANESTHESIE. comp. du partitif) Une de vos AMIES. du pronom "une" Mon père est avocat. SIFAT TÜMLECİ : Je suis content de ma VIE. ZAMİR TÜMLECİ : Laquelle de ces robes préfères-tu? comp. du pronom "celui" 13. un PARESSEUX. ZARF TÜMLECİ : Beaucoup d'ELEVES ont connu la réussite. mis en apostrophe 9. l'attribut de l'objet "cet enfant" 44 . comp. İSİM TÜMLECİ : "Travaillons donc à bien penser.

comp. et arrachant une branche d'arbousier. sujet du verbt Colomba "s'arrêter". : Nom commun. masc. Nom commun. dir. pl. l'ajouta à la pyramide. d nom "branche"." Anatole FRANCE (Paris) Herşeye sonsuz bir tatlılık veren tatlı. Fenêtre : Seine : Quais : Matins : Gris : Choses : Nom commun. circ.. masc. onu piramide ilâve etti. masc.. B. sing. de lieu du verbe "regarder". Nom commun. dir. masc. pl.. sing. sing. comp." Prosper Mérimée (la Vengeance) Colomba bu yaprak yığınının önünde durdu ve bir kocayemiş dalı ayırarak. di verbe "donner". "Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage. dir. fém. Nom commun. Nom commun. gri sabahlarda Sein< nehrini ve kıyılarını seyretmeyi severim. Nom commun.I. comp. comp. Nom commun. sing. 45 .. comp. comp. d verbe "regarder". du non "matins".. masc.. di verbe "regarder". EXERCICES SUR L'ANALYSE DES NOMS-. fém. sing. di verbe "regarder". masc.. ind di verbe "donner". circ Tas de lieu du verbe "s'arrêter". dir. pl. "J'aime à regarder par la fenêtre la Seine et ses quais par ce: matins d'un gris tendre qui donnent aux choses une douceui infinie. fém. féminin singulier. sing.. Nom commun. Nom propre. Douceur : Nom commun. fém. fém. comp. comp circ. comp. comp. du verbe "arracher". comp. sing. fém. Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış olan tüm isimlerin analizini yapa lım : A. sing.. : Nom propre. du nom Feuillage Branche Arbousier Pyramide Nom commun. comp.. d lieu du verbe "ajouter". dir. sing.

masc. . circ. Ingénieurs : Nom commun.C. D. sing. voulut voir le pays. sing. pl. E. masc. dir.. Aşağıdaki parçada geçen article' (tanımlık)leri. pl. U A . du nom "tortue". sujet du verbe "être réparé". fém. fém. Qui lasse de son trou. sing. du verbe "voir". comp. "Nous allons donc parcourir les routes de France avec M. Tahrip olan köprüler. sujet du verbe etre . mis en apposition de "Vincent". de l'adjectif "lasse".. du nom "routes". Pays : Nom commun.. mühendisler ve işçiler tarafından onarıldı. sing. complément d'agent du verbe "être réparé". d'accompagnement du verbe "parcourir"." Şu halde yabancı gazeteci Bay Vincent'la beraber Fransa yollarını katedeceğiz... France : Nom propre.. dir. sing.. Ouvriers : Nom commun. comp!. isimleri bulunuz ve analizlerini yapınız (1) : (X) 46 Alıştırma mahiyetinde verilen her parça veya tümceyi kendi kendinize kişisel olarak türkçeye çevirmeniz sizler için daha yararlı olacak düşüncesiyle türkçeleri verilmemiştir. sing. comp." La FONTAINE (La Tortue et les Deux Canards) Yuvasından bıkmış. Routes : Nom commun fém. comp..fém.. Les ponts détruits ont été réparés par les ingénieurs et les ouvriers. comp. Vincent. II. Ponts : Nom commun.. pl. Tortue : Nom commun . masc. masc. masc. journaliste étranger. complément d'agent du verbe "être réparé". du verbe "parcourir". pl. sing. memleket görmek isteyen boş kafalı bir kaplumbağa vardı. comp. à la tête légère. masc. masc. Trou : Nom commun. Journaliste : Nom commun. Vincent : Nom propre.. "Une tortue était. u Tête : Nom commun.

La fête se tenait sur la place du marché. des bijoux de pacotille. La grande rue tournait sous l'impulsion de la patronne. La musique se françassait contre les murs des maisons voisines.'air embaumait les gaufres. Monsieur! Vous avez vu? Le loterie offrait aux gagnants des services à the chinois. avec un tir. Frédéric avait pris la main de Pierre. Une foule molle et hébétée flottait entre les éventaires. des casseroles. un manège. les amandes grillés. une loterie. des baraques de confiserie médiocre. des poupées. qui. sous les appels des haut-parleurs et la pétarade des carabines. I. Henri TROYAT (le plain de l'étranger) 47 . une piste d'autos tamponneuses. il s'écriait en levant les yeux sur lui : — Monsieur. de temps à autre. un micro à la main. Amalia rêvait devant ce trésor. Une fête banale. le popcorn. Pour ne pas se perdre ou pour se rassurer. Pierre lui permit de jouer et paya les billets. exhortait les amateurs.

çoğul. Les enfants sont joveu*. — joveu*. 5. C. Niteleme sıfatları anlamına etki ettikleri ismin sayı ve cinsine yani tekil. — Comment est le drapeau? R. — Comment sont les enfants? R. Niteleme sıfatları herzaman bir ismin anlamına etki eder ve onun özelliğini belirtir. ya doğrudan doğruya (l'épithète olarak). Q. (ilgi sıfatları). (işaret sıfatları). rouge et blanc. eril. l'adjectif qualificatif c. l'adj. ya da "être. dişil oluşuna uyarlar. La robe est longue. qualificatif. rendre. 4. (belgisiz sıfatlar). 6. — Comment est la robe? R. des adjectifs qualificatifs b. 2. 3. paraître. Q. (sayı sıfatları). (soru sıfatları). Les Adjectifs Qualificatifs (Niteleme sıfatları) : Niteleme sıfatları : (COMMENT EST tekil isim?) ve (COMMENT SONT çoğul isim?) (Nasıldır?) sorularına yanıt verirler : a.LES ADJECTIFS (Sıfatlar) Varlıkların niteliklerini bildiren ve onları tayin etmeye yarayan sözcüklere "les adjectifs" (sıfatlar) adı verilir : 1. devenir" gibi attributif bir fiil aracılığı ile (l'attribut olarak) etki ederler. (mülkiyet sıfatları). Le drapeau turc est rouge et blanc. Les Les Les Les Les Les Les adjectifs qualificatifs adjectifs démonstratifs adjectifs possessifs adjectifs interrogatifs adjectifs relatifs adjectifs numéraux adjectifs indéfinis (niteleme sıfatları). Niteleme sıfatları ait olduğu ismin anlamına. 48 . B. — turc. _ Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi : A. 1. 7. — longue. Q.

Niteleme sıfatlarının ait oldukları sözcük. birden fazla ise. Quelques adjectifs qualificatifs (Birkaç niteleme sıfatı) : Masculin (eril) Féminin (dişil) Rose Rouge Mince Jeune Noir Vert Petit Grand Gris Bon Las Inquiet Léger Heureux Joyeux Doux Long Blanc Premier Franc Sec Frais Turc Grec Vieux. Cril ve dişil sözcüklerden birkaçı birarada ise eril egemen olur Ve sonuç olarak eril cinsine göre uzlaşma yapılır. Niteleme sıfatlarının tanımlığı (article) olmaz. E.D. nouvel ve bel sıfatları masculin olup sesli başlayan sözcüklerin önünde kullanılır : U n vieil homme U n nouvel habit U n bel enfant 49 . nouvel Beau. vieil(n Nouveau. bel Cruel - Rose Rouge Mince Jeune Noire Verte Petite Grande Grise Bonne Lasse Inquiète Légère Heureuse Joyeuse Douce Longue Blanche Première Franche Sèche Fraîche Turque Grecque Vieille Nouvelle Belle Cruelle (1) Vieil. Ancak ait oldukları sözcüğün article'si olur.

Un métal précieux 9. Un chat gris 2. Un enfant capricieux 10. Un air moqueur 19. Un goût turc 22. Un bel arbre 23. fleur coùtume . Un nouvel emploi 50 Une chatte L'étudiante Une femme Une actrice Une famille Une vue Une directrice Une pierre Une enfant Une plume Une leçon Une saison Une maison Une fille Une mode Une robe Une soeur Une histoire Une mère Une soeur La force Une Une r.Coquet Ancien Jumeau Bénin Malin Fou Mou Menteur Supérieur Meilleur Vengeur Pêcheur Créateur Destructeur Consolateur Vif Coquette Ancienne Jumelle Bénigne Maligne Folle Molle Menteuse Supérieure Meilleure Vengeresse Pécheresse Créatrice Destructrice Consolatrice Vive FAITES LES EXERCISES SUIVANTS 1. Un papillon léger 11. Un pays heureux 6 Un spectacle merveilleux 7. Un frère jumeau 21. Un mur bas 14. Un directeur orgueilleux 8. Un frère cadet 18. Un père consolateur 20. Un climat printanier 13. Un costume paysan 16. Un homme intelligent 4. L'étudiant obéissant 3. Un costume parisien 17. Un devoir entier 12. Un garçon sot 15. Un acteur charmant 5.

çoğulda sonlarına (-x) harfini alırlar. Un livre nouveau Des livres. İstisnalar (Exceptions) : (1) "Les Articles" konusunda değindiğimiz gibi sıfştın önünde. " D E S " yerine " D E " kullanılır: Un bon voyage De bons voyages. 2. isimlerde çoğul yapmak için kullanılan gerekli kurallar. article indéfini 51 . 4.'nouveaux Un nouveau cas De nouveaux cas. ) de belles fleurs (s.24. (-AL) ile biten sıfatlar. 30. 27. Un beau livre De beaux livres. çoğulda sonlarına (-S) harfini alırlar : Un oeil bleu Des yeux bleus Un homme fou Des hommes fous 5. sıfatlar için de aynı şekilde kullanılır : 1. Un beau crayon De beaux crayons. (-EU) ve (-OU) ile biten sıfatlar. çoğulda (-AUX) ile sonuçlanırlar : Un ami loyal Des amis loyaux. 28. 26. Un signe amical Des signes amicaux. LES PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS (Niteleme sıfatlarının çoğulu) Genel olarak. Sıfatların çoğulunu elde etmek için genellikle sonlarına (s) getirilir : Une maison neuve Une rivière large Une belle fleur des maisons neuves des rivières larges ( . x) harflerinden biriyle Un garçon heureux Un boeuf gras Le fruit savoureux biten sıfatlar çoğullarında değişmezler : des garçons heureux des boeufs gras les fruits savoureux (-EAU) ile biten sıfatlar. 25. Un Un Un Un Un Un Un bel exercice vieil auteur mur blanc esprit franc remède bénin esprit malin homme fou Une Une Une Une Une Une Une robe histoire maison idée humeur fièvre femme Not : Türkçede sıfatların dişili yoktur. 29.

) (1) (2) 52 "Cet": bu işaret sıfatı.) Je ne connais pas CES élèves. sesli harfle ya da okunmayan (h)'la başlayan M A S C U L I N S I N G U L I E R (eril. şu. tekil) sözcükler önünde kullanılır: cet arbre cet homme cet étudiant cet oiseau v. (Bu kalemi bana veriniz. .) CES fleurs poussent doucement.) Est-ce que tu connais CETTE fille? (Bu kızı tanıyor musun?) CETTE école est fermée en été. Donnez-moi<2) CE crayon. Sıfatlar dişil (féminin) ve çogul (pluriel) oldukları zaman önce dişil yapılır ve çoğul eki sonra eklenir: Une craie blanche Des craies blanches b. Masculin (eril) Singulier (tekil) Pluriel (çoğul) Féminin (dişil) Ce Cette (1)Cet CES Not: İşaret sıfatları "article" yerine kullanılırlar. Dilimizde niteleme sıfatlarının dişili olmadığı gibi çoğulu da yoktur. (Bu çiçekler yavaş yavaş büyüyorlar.fatal final natal boréal frugal jovial glacial fatals finals natals boréals frugals jovials glacials Not: a. Une belle fleur De belles fleurs Bir güzel çiçek Güzel çiçekler 2. (Şu = bu öğrencileri tanımıyorum. İşaret sıfatlarının türkçeye çevirisi (bu.) CET arbre pousse vite. LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (İşaret sıfatlan) Bir ismin ifade ettiği şeyi veya kişiyi göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs démonstratifs" denir. (Bu okul yazm kapalıdır. (Bu ağaç çabucak büyüyor. Yani işaret ettikleri ismin başındaki "tanımlık" kalkar. o) şeklinde yapılabilir.b.

Cet appartement-là. 4 élève est laborieuse. 13. 6 femme est grosse . 2 forêt est épaisse. Ce jardin-là. • Passe-moi un stylo. 15 fille est blonde. kısacası "tanımlık" ortadan kalkar. Sur colline il y a une forêt. 9 homme est beau. ne sont pas mûrs. 10 filles sont belles. 3. 5 arbre est coupé par le bûcheron. Cet arbre-ci. s'il te plaît. sur colline il y a une ferme.) P2 Lequel? Est-ce que tu veux ce stylo-ci ou ce stylo-là? (Hangisini? Bu kalemi mi yoksa şu kalemi mi istiyorsun?) EXERCICES Complétez les phrases avec les adjectifs démonstratifs : 1 automobile n'est pas chère. 3 élève est laborieux. 8 histoire est belle.LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS COMPOSES : (Birleşik işaret sıfatları) İşaret edilen nesnenin veya bireyin yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu belirtmek için çoğu zaman (-ci) ve (-là) takılarına başvurulur: Voici Voilà Voici Voilà Pi ime maison un appartement un arbre un jardin : : : : Cette maison-ci. 53 . önüne geldikleri ismin sayı ve cinsine uyarlar ve "tanımlık" la birlikte kullanılmazlar. cette maison est petite. ces élèves sont dans la cour. (Lütfen bana bir dolmakalem uzatıver. 14 fruits sont mûrs. LES ADJECTIFS POSSESSIFS (Mülkiyet sıfatları) îsmin ifade ettiği şeyin veya bireyin kime ya da neye ait olduğunu göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs possessifs" denir. Bu sıfatlar. est brune. 7 horloge est ronde. 11 Cette maison est grande. Ces élèves sont en classe. 12.

(Kitabımı okuyorum. (Kızkardeşin akıllı) SA figure est ronde. Nous aimons NOTRE mère. sahip olan da sahip olunan da tek olup. tekil şahıs 1. b. 54 (Annemizi severiz. çoğul şahıs 2. Tu fais TON devoir.) (Kız arkadaşınıza yardım ediniz. tes. La mère aime SES enfants. tekil şahıs 2. sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar . sahip olan ve sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : J'aime MA mère. notre. çoğul şahıs masc. et fém pluriel (c) mes tes ses (f) nos vos leurs mon. eril ve tekil sözcükler önünde (le) ya da (1') yerine kullanılırlar. (Onların babası gazeteci) c. ma.) (Arkadaşımı çağırıyorum.) (Anne çocuklarını sever. Il aime SON enfant. (Annemi severim. tekil şahıs 3. mes. fém. sahip olan tek. Aidez VOTRE amie.) (Ödevlerini yapıyorsun. ses. (a) mon (c) ma ton ta son sa (b) notre (d) notre votre votre leur leur masc. sahip olan çoğul. (Evimiz üç katlı) VOTRE jardin est grand.Sahip olunan İsim Sahip olan 1.) (Onların annesi ihtiyar. sing.) notre. leur.) (Kitaplarımı kaybettim.) (Kendi çocuğunu seviyor. J'appelle MON amie. LEUR mère est vieille e. sahip olunan birden fazla ise eril ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: J'ai perdu MES livres. sing. sa. votre. leur. (Onun yüzü yuvarlak) d. sahip olan çoğul. sahip olunan tekil olup. son. votre.) TA soeur est intelligente. ton. çoğul şahıs 3.) (Ödevini yapıyorsun.) . Je lis MON livre. ta. eril ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : NOTRE maison a trois étages. Tu fais TES devoirs. (Bahçeniz büyük) LEUR père est journaliste.

) EXERCICES : Remplacez par un adjectif possessif convenable : 1.) D. senin baban ise zengin değil. Bir féminin (dişil) ismin başında sesli harf ya da okunmayan "] varsa MA. (Ayağını burkmak) Avoir les mains dans la poche. SON kullanılır : DENMEZ : DENİR : MA école MON école SA histoire SON histoire TA habitude TON habitude MA amie MON amie MA adresse MON adresse TA étudiante TON étudiante B. leurs.) Ancak. (Benim babam zengin. fatı yerine "article défini" (belirli tanımlık) kullanılır : Se laver les mains. onların da kendi defterleri var. il n'est pas riche. (Elleri cebinde olmak) Avoir mal aux dents. bir zıtlığın üzerinde durulmak istendiğinde ya da iki anİ£ ma gelebilecek durumlarda mülkiyet sıfatı ile bunu belirtmek ge rekir: Mon père est riche. SA yerine MON. e ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: Nous faisons NOS devoirs. v (Babam zengindir. quant à ton père. nos. Fransızca'daki "adjectifs possessifs"i Türl çe'ye çevirmek gereksizdir : Mon père est riche. (Kitapları mı? Onlardan sadece birkaçını tanıyorum. Le petit garçon parle avec soeur.f. TON.) Vous avez VOS livres et ils ont LEURS cahiers. (Ödevlerimizi yapıyoruz.) ("Benim babam zengindir" demek gereksizdir. TA. (Dişleri ağrımak) C. (Sizin kendi kita larınız. Cansız bir varlık sözkonusu olduğunda (ONUN) ya da (ONLARIN anlamına (EN) pronom'u kullanılabilir ki bu durumda sahib olunaı bir "article" veya başka bir belirleyici ile ifade edilir : Ses livres? J'EN connais seulement quelques-uns.) Not: A. sahip olan da sahip olunan da birden fazla ise. vos. Mülkiyet kendiliğinden anlaşılacak durumda olduğunda mülkiyet . (Ellerini yıkamak) se fouler le pied. 5 . Türkçe ismin sonuna eklenen mülkiyet eklerinin yeterince açıklî yıcı olduğu durumlarda.

9. Voilà un oeil bleu... 9 classe est grande. Voici un livre vert. Il tre oreille. 14.. lu penses à parents. Voici une forêt épaisse. (Ne gibi bir?). 20. (Nasıl bir?). 5. 6. 6. 14. Nous sommes contents de vie. 3 épaule est ronde. 8.. 4 yeux sont verts. 2. Je lave visage. 8. Voici une belle cravate. 3. Voilà un petit oeil. 56 . belirledikleri ismin eril ya da dişil.. (Ne çeşit?) şeklinde çevrilebilecek olan bu sıfatlar. 15. Voici un manteau blanc. 10. Voilà un bel homme. Je me lave visage (attention). 12. 8 nez est petit. Voilà une belle femme. 5 menton est pointu. 11. Est-ce que vous aimez patrie? Vous entendez avec oreilles. 13. Voilà un bijou précieux. 4. 16. Voici un vieil habit. 3. L'élève montre sa classe. Nous sommes contents de étudiants. Je mange du gâteau délicieux. 17. 10 soeur est belle. Les professeurs parlent à élèves. 7 dos est large. 2 montre est carrée. Je mange avec dents. Le professeur parle de élèves. tekil ya da çoğul olmasına göre dört çeşitte karşımıza çıkarlar. 5. 4. Ecrivez un adjectif possessif devant ces mots-ci : 1 lèvres sont rouges. 19. LES ADJECTIFS INTERROGATIFS (Soru sıfatları) : Nesne ve birey hakkında soru sormaya yarayan Türkçe'ye (Hangi?). Lis leçon. Nous regardons avec . 11. Voilà un grand mur. 7. Ferme bouche. 4. yeux. 13. 7. 10. 15. Mettez au pluriel : 1.İ. 18. L'oiseau vole avec ses ailes. J'ai une tante malheureuse. 12. L'étudiant écoute son professeur. 9. Voilà un beau garçon. 6 oreille est large. Voilà une nouvelle robe. Voilà une longue règle. Voici une vieille dame.

57 . (öğretmen hangi araştırmaları kullanacağımızı bize söyleyecek. (BU). yüklem görevinde olup özne olan isme ya da zamire yüklenmektedir : Quel est cet homme? (Bu adam kim?) Quel est ce livre bleu? (Bu mavi kitap ne?) Quelle fut votre réaction? (Tepkiniz ne oldu?) (Tepkiniz nasıl oldu?) Mon ami me dira quelle sera l'attitude de son père. fém. Şu şekilde oluşur: Bu tip ünlemlî cümlelerde "inversion" olmadığına dikkat ediniz. (SÖZKONUSU) gibi sıfat ya da sıfat grubu ile çevrilen ilgi sıfatları bugün sadece hukuk dilinde ve resmî yazışmalarda kullanılmaktadır. (SÖZÜGEÇEN). sing. (i) (Ne şans!) (Ne biçim sorular!) (Ne sıcak. pl. B Oysaki bazı durumlarda. (Arkadaşım. quelles + isim) bulunduğu için sıfat tamlaması oluşturmaktadır. Quelle chance! Quelles questions! Quelle chaleur! Quel beau sentiment! (1)Quelle chance j'ai! S. soru sıfatları soru cümlelerinde kullanıldığı gibi dolaylı anlatımla (interrogation indirect'le) ortaya konulmuş sorularda da kullanılır: Je ne sais plus quel jour il m'a téléphoné.) C. babasının tutumunun ne olacağını bana söyleyecek. QUEL QUELS QUELLE QUELLES Exemples Quel livre préfères-tu? Quels films aimes-tu le plus? Quelle heure est-il? De quelles robes as-tu besoin? Yukarıdaki çizelgede görüldüğü üzere. sing. quelle. amma da sıcak!) (Ne güzel duygu!) (Amma da şansım varmış!) LES ADJECTIFS RELATIFS (İlgi sıfatlan) : Dilimize. masc. pl. fém. quels. inter. Soru sıfatları bazen "l'adjectif exclamatif" (ünlem sıfatları) olarak da kullanılırlar. Adj.) Bu örneklerde soru sıfatları : (Quel.masc. (Bana ne günü telefon ettiğini unuttum. (İŞBU).) Le professeur nous dira de quelles recherches nous devons nous servir. (ADIGEÇEN).

olmak üzere iki grupta incelenebilirler. auxquels. (Mahkeme Bay Dubois'nin taşınır mallarını açık artırma ile sattıracaktır.. Le tribunal mettra à la vente aux enchères les biens meubles de M. B. à ve de préposition'lari önünde article défini'nin uyduğu kurala göre: duquel. auquel. desquelles. A. auxquelles şekline girer : Il a été notifié auxquels inculpés que (Adıgeçen zanlılara bildirildi ki ) 6.. LES ADJECTIFS NUMERAUX (Sayı sıfatları) Sayı sıfatları Fransızca'da : A. sözügeçen mallar aşağıdaki adrestedir. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58 - = = = - = - un deux trois quatre cinq six sept huit neuf DIX onze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = = = — = = = = = = douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf VINGT vingt et un vingt deux 30 31 32 40 41 42 50 51 60 61 62 = = = = = = = = = = = TRENTE trente et un trente deux QUARANTE quarante et un quarante deux CINQUANTE cinquante et un SOIXANTE soixante et un soixante deux .. desquels.. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları).) B.. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları). Dubois Lesquels biens se trouvent à l'adresse suivante.(Article défini + soru sıfatı) Masculin LEQUEL Lequel procès (işbu dâva) Singulier Féminin LAQUELLE Laquelle partie (adıgeçen taraf) LESQUELS Lesquels accusés (adıgeçen sanıklar) Pluriel LESQUELLES Lesquelles preuves (Sözüedilen kanıtlar) Örnekler A. İlgi sıfatı.

cinq (5). 21. Six enfants . vingt (20). CENT (100) nm (t) harfi. (di) okunur.000 = UN MILLION Not : six (altı) ve (dix (on). (dis) olarak okunur. SOIXANTE-DIX soixante et onze soixante douze soixante treize etc.Cinq cahiers. (z) gibi okunur. duruma göre farklı telâffuz edilirler : a. i. Yalnız ya da cümle sonunda: (six). f.(dix). sessiz harfin önünde (sen) olarak telâffuz edilir : Cinq cents .(dix). = MILLE 1. (si) .000 quatre-vingt deux quatre-vingt trois QUATRE-VINGT DIX quatre-vingt onze quatre-vingt douze quatre-vingt treize etc. Kendilerinden sonra sessiz harfle başlayan bir sözcük gelirse (Six). Six livres . 22. gibi sayıların sonundaki (t). (80) sayısında ulama (liaison). e.d.000.dix garçons. d. bir sesli harfin önünde okunur : vingt et un g. (sis) . Sesli harfin önünde (x). sessiz harfin önünde (üi) olarak okunur : Huit mille . (s) harfi ile yapılır : quatre-vingts élèves h. huit (8). bir sesli harfin önünde telâffuz edilir. (81) ve (91) de ulama yapılmaz.huit livres. yalnız ya da sessiz harfle başlayan sözcük önünde (ve11) şeklinde telâffuz edilir.63 70 71 72 73 81 = = = = = = 100 101 102 103 soixante trois etc. 23 v. b. (101-cent un) dışında.dix ciseaux (z) (z) c. 59 . quatre-vingt un = = = = CENT cent un cent deux cent trois 82 83 90 91 92 93 = = = = = = 1.

000) ise değişmez. MILLE (1.b. (ellilik).b. (ikinci) (üçüncü) (dördüncü) Çoğaltıcı nitelik taşıyan sıfatlar da sıra sayı sıfatları grubundandır : Un double effort La triple somme b. anlamına gelen ve (-AL) ile biten sıfatlar da bu bölümde incelenebilir : . — deuxième — troisième — quatrième (iki kat çaba) (yekûnun üç katı) İnsanlardaki yaş dilimini gösteren. veya iki yılda bir olan. anlamına gelen (-AIRE) ile biten sıfatlar da bu sınıfa katılır : — Une femme quinquagénaire (ellilik bir kadın) — Un arbre centenaire (yüzyıllık bir ağaç) — L'année bicentenaire (iki yüzüncü yıl) c. première) dışında asal sayı sıfatlarının sonuna (-ième) takısı getirilerek sıra sayı sıfatları elde edilir : Deux + ième Trois + ième Quatre + ième a.000) ile DEUX MILLE (2.100) Mille deux cents (1. (altmışlık) v. B. birinci anlamına gelen (premier. (s) harfi alırlar. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları) : Premier. MILLE (1. 60 Süre ya da dönem gösteren iki yıllık. VINGT (20) ve CENT (100) çoğulda. üç yıllık v. beş yılda bir yapılan v.200) k.b. première Deuxième (second) (seconde) Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième etc Yukarıda görüldüğü gibi.000) arasındaki sayılar şöyle söylenir : Mille cent (1.j.

(dişil) — — — — — Maints Les autres D'autres Quelques Quelconques Divers Différents Plusieurs Certains Mêmes Tels Tous — Maintes Les autres D'autres Quelques Quelconques Diverses Différentes Plusieurs Certaines Mêmes Telles Toutes — — EXEMPLES : — Aucun étudiants n'est venu se présenter à l'examen. (Venedik'in 2 yılda bir yapılan festivali) (Yeni 5 yıllık plan) * Les adjectifs indéfinis (belgisiz sıfatlar) : Belgisiz sıfatlar. (dişil) Aucun Nul Pas un Maint L'autre Un autre Quelque Quelconque Aucune Nulle Pas une Mainte L'autre Une autre Quelque Quelconque — — — — — — Certain Même Tel Tout Chaque Certaine Même Telle Toute Chaque PLURIEL (çoğul) Masc. (eril) Fém.) — Pas un élève n'a réussi à l'examen. (Hiçbir öğrenci sınava girmedi) — Nul navire n'est à l'horizon. önünde bulundukları ismin belgisiz anlamda kullanıldıklarını göstermeye yararlar. (Tek bir öğrenci bile. En çok kullanılanları şunlardır : (Günümüzdeki kullanım dikkate alınarak) SINGULIER (tekil) Masc.— Le festival biennal de Venise — Le nouveau plan quinquennal 7. (Ufukta hiç gemi yok.) 61 .) — Je voudrais l'autre livre. (eril) Fém. (Öteki kitabı istiyorum. sınavda başarı gösteremedi.

Beytepe'ye gitmek için aynı otobüse binerim. (Bundan eminim. Certain: Tekil belgisiz bir tanımlıkla ya da tanımlık olmaksızın çoğul olarak kullanılır ve isimden önce gelir.) — Chaque samedi. e) deyiminde ise certain sözcüğü adjectif qualificatif niteleme sıfatı) dır. J'en suis certain: J'en suis sûr.) — Ce mot a différents sens. (2) Même: adj. tous.) — Nous avons vu plusieurs choses intéressantes dans la rue. böyle bir cevap beklemiyordum. 62 . — Un <2)même médecin va opérer le malade et se charger ses soins. (Böyle bir öğrenci bu cümleyi çevirebilir. Daha sonraki konularda ayrıntılı olarak görülecektir. (Her kadın güzel olmayı arzu eder. toute. un grand marché en plein air a lieu à Çankaya. (Sokakta birçok ilginç şeyler gördük. (O. pro.) — Je n'attendais jamais une telle réponse. hem de bakımını üstlenecek.) — (1)Toute femme désire être belle. toutes: adjectif. (Adamın biri bütün partiyi satm almış) — Il a produit de divers témoins. (Bu sözcüğün çeşitli anlamları vardır. ve adv. (Tek bir doktor hastayı hem ameliyat edecek. (quelque) anlamında ise belgisiz sıfattır: Certain livre: Un livre (Herhangibir kitap) (Etre certain.) IMPORTANT 1. (Her sabah.) — Un certain homme a acheté tout le lot.) U) Tout. olarak kullanılır. pek çok tanık gösterdi. (Asla.ı— Je l'ai rencontré l'autre jour. Çankaya'da büyük bir açık hava pazarı kurulur.) — Chaque matin. pronom ve adverbe olarak kullanılır. (Geçen gün ona rastladım. Çeşitli kullanımı daha sonra detaylarıyla görülecektir.) — Un tel étudiant peut traduire cette phrase. Certain sözcüğü (un). (Her cumartesi. je prends le même bus pour aller à Beytepe.

(Hiçbir sınav bu kadar kolay olamazdı. Allah bilir nasıl. QUELS. (Dâvetliler gelmediler. kimbilir hangi" diye çevrilebilirler. Örnekler : Dieu sait quel jour je recevrai ta lettre. tıpkı (QUEL. (Belediye kimbilir nasıl bir karar almak zorunda kalmıştır. nul) belgisiz sıfatlarının bulunduğu cümlede (pas) ya da (point) olumsuzluk zarfı kullanılmaz. Allah bilir ne engeller onları alıkoymuştur. Aşağı yukarı CERTAIN) belgisiz sıfatıyla aynı anlama geldiği halde "Allah bilir ne. (je ne sais quel).) Bu durumda (aucun) sıfatını (hiçbir) diye değil. olumsuzluğu vermeye yeterlidir.) — (Aucun) belgisiz sıfatı (ne jamais). (Kimbilir ne günü mektubunu alacağım. tekil-çoğul olarak değişik şekilde yazılırlar. kimbilir ne. henangi bir diye çevirmek yerinde olur. QUELLES) soru sıfatları gibi cins ve sayılarına göre eril-dişil. Böyle bir cümlede (NE) olumsuzluk zarfı. (Aucun. kimhilir nasıl. bilmem nasıl. QUELLE.2. Ancak. bilmem ne. (Hiçbir zaman o çevrenin herhangi bir temsilcisiyle karşılaşmadım. — Yukarıdaki örneklerde (aucun) sıfatının ismin önünde yer aldığı görülüyor. ve (ne plus) olumsuz zarfları ile birlikte kullanılabilirler: Je n'ai jamais rencontré aucun représentant de ce milieu. (Dieu sait quel). (Gazetenin biri kompozisyon yarışması düzenlemiş.) La municipalité a dû prendre Dieu sait quelle décision.) Mes invites ne sont pas venus.) Je ne sais quel journal a organisé un concours de composition. (on ne sait quel): hemen hemen aynı anlamı veren bu belgisiz sıfat grubu.) 3.) 63 . Dieu sait quels empêchements ont dû les retenir. isim (SANS) préposition'u ile kullanılmışsa isimden sonra da gelebilir : On peut raconter l'histoire sans restriction aucune. Aucun examen ne pourrait être facile. isim belgisiz sıfat (Hikâye hiçbir kısıtlama olmaksızın anlatılabilir.

présentez-le à votre avocat. on apercevait la tour Eiffel.) Quelle que soit votre carrière (Mesleğiniz ne olursa olsun Quelle que soit son opinion (Onun düşüncesi ne olursa olsun 5. (Eğer birkaç öğrenci katılmak isterse. Eyfel kulesi görülüyordu. FİLAN.) — Si quelques étudiants veulent bien y participer. ve (que) ile başlayan bu yan cümlecikteki fiilin kipi subjonctif olur. sayı ve cinsi yüklen- . bu konuyu ele alan bir seminer düzenlenecek. 4.) "NULS chefs ne s'affrontaient"." André GIDE (Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez. (Sorununuz ne olursa olsun. PEGUY Hiçbir başkan karşı karşıya gelmiyordu. (Ne gibi engelleriniz olursa olsun. HERHANGİ BİR. (opposition) karşıtlık görülür.) — Il est arrivé avec quelque retard. isminin söylenmesi istenmeyen ya da söylenemeyen varlıklar için kullanılıp türkçeye (BİR. FALAN. que ile bir yardımcı cümle meydana getirebilir ki bu cümlenin anlamında. okula gitmelisiniz. 64 ) ) TEL: bu belgisiz sıfat.) — (Quelque que) Quelque. (Biraz geç geldi. (Quelque): tekil ve çoğul isimlerle kullanılan eril ve dişili aynı şekilde yazılan bu belgisiz sıfat türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir: — A quelque distance.) — (Quel que + verbe au subjonctif) Belgisiz sıfat grubu olan (quel que).— (Aucun) ve (nul) sıfatlarının çoğulu olmadığı çizelgede belirtildi ise de bazı edebî metinlerde çoğuluna rastlanabilir. vous devez aller à l'école. -NIN BİRİ) olarak çevrilen. on va organiser un séminaire traitant ce sujet. yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak dişil ve çoğul durumlara girebilir : Quel que soit votre problème. onu avukatınıza söyleyin. Ch. "AUCUNES choses ne méritent de détourner notre route. (Quelque + isim + que + verbe au SUBJONCTIF) Quelques empêchements que vous ayez. (Az öteden.

bu teklifi kabul ederdi. sıradan bir.. (Şu ya da bu kitabı okumaya başlayacağım.) — Je vais commencer à lire tel ou tel livre. her durumda işlerimi bitirmek zorundayım.. Yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak eril-dişil." (Proverbe. baştan başa anlamlarına gelir. (Herhangi bir kadın ev işini yapabilir. (Her insan ölümlüdür. (N'IMPORTE QUEL): Bu belgisiz sıfat grubu yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyar. her. (Adamın biri sizi aradı. bütün. (Bir kadın sizi aradı.) (Her külfet bir nimet karşılığıdır.) 6.) — N'importe quelle femme peut faire le ménage.lendiği isme uyarak eril-dişil.) — Vous devez vous décider pour telle ou telle méthode. (Filân ya da falân yöntem için karara varmalısınız.) Burada: TOUT = CHAQUE (her) "Toute peine mérite un salaire.) 7. türkçeye (herhangi bir.) — Une telle femme est venue vous chercher. tüm. tekil-çoğul ayrımlar gôstèren sıfattır — Un tel homme est venu vous chercher. Yalm bir ismin önünde yer alabilir ki bu durumda tanınûığın yerine geçer : Tout homme est mortel. Sözdiziminde değişik yeri vardır : a.) (Atasözü) En tout cas.) b. Bir zamirin önünde bulunabilir : — Tout autre que moi aurait accepté cette proposition. (Herhangi bir kitaba başvurabilirim.) şeklinde çevrilir: — Je peux consulter n'importe quel livre. tekil-çoğul durumlara girer. (Her ne olursa olsun. je dois finir mes travaux. -nm hepsi. TOUT: Adjectif indéfini olarak kullanılan bu sözcük.) 65 . zamir (Benden başka birisi.

) 66 . (Bu çözümler. — Tout ceci est bien amusant. (1) Bu bir deyimdir. kendi. (Dört haftada bir yazılı sınav var. TOUTE. Yerine göre: (işi bu kadar büyütmeyin) gibi anlamı da olabilir. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerlere.) — Tout cela ne m'intéresse pas. (Bundan kendinize koca bir sorun yaratmayın. işaret ve mülkiyet sıfatından) önce yer alabilir : — (I) N'en faites pas toute une histoire. (Bütün bunlar pek eğlendirici. tek) diye çevrilir : — Le même homme est venu te chercher. on a une épreuve écrite. (Aynı adam seni aradı.— Je sais tout ce -tıjfcjssıti»: voulez. kendisi. c.) Bu örneklerde: (CECI) ve (CELA) zamirleri tekil olduğu halde anlam çoğuldur. ilgi zamiri (qui) ve (que) nün (antécédent)'i olan (ce) la chose anlamındadır. TOUS. İsmin önündeki belirleyiciden (yani tanımlık.) — Toutes les quatre semaines. bizzat.) — C'est le directeur même qui a pris cette décision. (MÊME): Sonları -e) harfiyle bitmiş olan sıfatların eril ve dişilde aynı olması kuralına göre eril ve dişilde yazım farkı göstermeyen bu belgisiz sıfat türkçeye (aynı. (Bu kararı veren müdürün kendisi. (Bunların hiçbiri.) 8.) — Ces mêmes solutions étaient déjà prévues. (TOUT. (İstediğiniz herşeyi biliyorum. olduğu gibi öngörülmüştü. TOUTES) belgisiz sıfatlarından uygun olanını yazınız : 1 la famille est réunie dans le salon. (Sizi sinirlendiren herşeyi bilmek istiyorum.) EXERCICES I.) — Je veux apprendre tout ce qui vous irrite. bütün bunlar beni ilgilendirmez.) Bu cümlelerde.

les remorqueurs sont au travail. Avez-vous appris ce qui est instructif dans cette histoire? 7 la journée. Nous avons vous. II. Les diverses provinces de Turquie n'ont ni climat. 5. 7. nous descendrons dans 9. LA MEME v. (i) Fille kullanılması gereken préposition parantez içinde verilmiştir. il se promène au bord de la mer. la campagne est verte. et ? livre et (de) cahiers que moi.Je m'intéresse aux mêmes enfants. Au printemps. M. Nous avons livres. 10 les fleurs sont belles.) koyunuz: 1. Ecoutez ce que le professeur dit.2 les étudiantes n'étudient pas bien. 8 les marchandises. ni coûtumes.b. ils professeur que l'année dernière. 67 . restaurants. 9. 10. les misérables. avez-vous 6. 6. 4. AKALIN s'intéressent(1) (à) ont goûts. Nous dînerons (à) hôtels. Ancak bu préposition'dan sonra gelecek olan tanımlık (le ya da les) ise article contracté haline getirilecektir. Je suis allé (à) cinéma que toi. Tu te sers (de) choses. (LE MEME. Voyageons ensemble. Quand il fait froid. Protégez les oreilles rougissent. 2. leurs plaisirs sont 5. 4. 3. ni tout à fait langage. il a toujours beaux yeux verts. Aşağıdaki boş bırakılmış yerlere. elle n'est plus 3. ni cultures. Ayşe a beaucoup grandi. Quant à Mehmet. 8. et Mme. Örnekler : Je parle des mêmes enfants .

1. Il nous a parlé sur sujet. Dans la bibliothèque de la Faculté tu trouveras revue intéressante. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış yerlere şu belgisiz sıfatlardan uygun olanım yazınız : QUELQUE. 8 étudiants préparent bien la représentation. Il est content de son ancien stylo. CERTAINS. mon frère me parle du foot-ball. PLUS D'UN. MEME. TOUT. 2. 7 ce que vous dites est vrai. Tiens! C'est 10. enfant que nous avons vu hier cas. On ne peut pas acheter une revue illustrée 6. 3 critiques ont beaucoup loué ce film. il achètera un stylo de la marque. tourné en Turquie. AUTRE. En 68 les jours. 5. Penses-tu à t'abonner à revue française. 9. . 4.III. DIVERS.

tekil ve çoğul şahıslarında bu ayrım görülmez. (Ona çiçek sunuyorum. Çoğullar için de durum böyledir : Je leur offre des fleurs. bir erkek hayvan veya kendisine erillik yüklenmiş bir nesne olduğu açıkça anlaşıldığı halde : Je lui offre des fleurs. Les pronoms personnels Les pronoms possessifs Les pronoms démonstratifs Les pronoms interrogatifs Les pronoms relatifs Les pronoms indéfinis Les pronoms adverbiaux Les pronoms neutres (Kişi zamirleri) (Mülkiyet zamirleri) (İşaret zamirleri) (Soru zamirleri) (İlgi zamirleri) (Belgisiz zamirler) (Zarf zamirleri) (Nötr zamirler) LES PRONOMS PERSONNELS (Kişi zamirleri) Kişi zamirleri. şahıslarda ise bu ayrım nisbeten görülebilir : Je lis un roman. (Roman okuyorum.LES PRONOMS (Zamirler) Türkçede olduğu gibi. 3. o) ve çoğulunu (biz. 2. Il court vite.) Tu fais ton devoir. yerini tuttuğu ismin görevini yüklenip çeşitli durumlarda karşımıza çıkan sözcüklere ZAMİR denir. İsimlerde erillik-dişillik olduğu halde kişi zamirlerinin 1. bazen bir sıfatın ya da bir grup sözcüğün yerini tutan. Oysaki türkçede bu durum farklıdır: Fiilin şahıs ekinden öznenin kim olduğu anlaşılır. 3. Les espèces du pronom (Zamir türleri) 1. (Ödevini yapıyorsun. 6. üç kişiyi (ben.) Cümlelerinde konuşanın ve kendisine hitabedilenin kadın mı yoksa erkek mi olduğu. gibi. siz. 5. 8. 4. bir cümlede ismin. onlar) gösterir. sen. 7. 1.) Cümlesinde koşanın bir erkek. (Hızlı koşuyor. Fransızcada (emir kipi dışında) çekimli fiillerin öznesinin açıkça belirtilmesi gerekir.) cümlesinde çiçek verilecek varlığın bir kadın mı yoksa bir erkek mi olduğu anlaşılamamaktadır. (Je ve tu) kişi zamirlerinden anlaşılmaz. ve 2. 69 .

elle se nous nous vous vous ils. indirect me (beni) te (seni) le. (Ondan bahsediyorum. la. onlardan v. soi nous (bizi) vous (sizi) les (onları) nous (bize) vous (size) leur (onlara) nous vous se nous vous eux.) Ils vous y exhortent. (nesne) accusatif halde III C. onlara. ind. (Sizi o şeye . nous (biz) vous. (O şeyden bahsediyorum.) (1) 70 y = à cela = ona (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. ils (onlar) (elles). 1* (onu) me (bana) te (sana) lui (ona) me te se moi toi lui. il (o) elle. (Onu düşünüyorum.) .o şeyi yapmaya teşvik ediyorlar. elles Atones (non accentueés) placés après le verbe Placés avant le verbe accentués Place des pronoms personnels (Emir kipi dışında kişi zamirlerinin yeri) 1 2 me je tu te il. (dolaylı tümleç) datif halde IV Réfléchi (öz dönüşlü) accusatif veya datif halde V Tonique (tonlu) c. Türkçeye çeviride: ona. (Onu ona veriyor.) Je parle de lui.) Il le lui donne.o şeyi yapmayı düşünüyorum. (Beni o işe .) Je pense à lui. (O şeyi . en = de cela = ondan (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. elle (o) nous. elles II Comp.b. dir. je (ben) toi.) J'y(1) pense. vous (siz) eux. (Onu bana veriyor.o işi yapmaya mecbur ediyorlar.) J'enU) parle. tu (sen) lui. denildiğinde cansız bir nesne veya bir fikrin yerine kullanıldığı anlaşılır. elle. ondan.) Ils nous en donnent (Bize ondan veriyorlar.Kişi zamirlerinin çizelgesi : t Sujet (özne) nominatif halde moi. elles se 3 le la les lui leur en Örnekler : Il me le donne.) Ils m'y obligent.

Belirsiz işaret zamirinin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : — Est-ce que tu crois cela? (Buna inanıyor musun?) Oui. nous.-fem. (Evet. Adından da anlaşıldığı gibi. LES zamirleri (attribut) görevindeki belirli bir ismin yerini tutabilirler ki bu durumda masc. (Evet. (Evet. il L'est. (me. (Evet. buna inanıyorum. (2. (Evet.) bölümlerdeki. nous LE sommes. (Evet. te. LA. odur) le — Est-ce que vous êtes les fiancés? (Nişanlılar siz misiniz?) Oui. (eril-dişil) ve sing.) — Est-elle la directrice? (Müdür.) 4. a. leur) hiçbir zaman birarada kullanılmazlar.-pl. (Sizi ona takdim edeceğim.prêtes (adj.) la 3. hazırız.) ve (4. o mu?) Oui.GENEL BİLGİLER Dikkat edilmesi gereken noktalar 1. se) ve (lui. Belirsiz bir isim veya bir sıfat. o mu?) Oui. (attribut) görevini yüklenirse (pronom neutre): LE kullanılır bunların yerine. odur. je LE suis. biziz. — Il pleuvra. elle L'est. nous LES sommes. je LE crois. DENÎR : Je vous présenterai à lui. fém. — Etes-vous le fiancé? (Nişanlı siz misiniz?) Oui. LE. pl. vous. tekillik-çoğulluk sözkonusu olmaz bu durumda : a. qu'il pleuvra Je sais qu'il pleuvra LE 71 . benim. (tekil-çoğul) ayrımı olur. erillik-dişilik.) 5. Kendinden önce veya sonra gelen bir cümleciğin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : a.) 2. se.) — Est-il le directeur? (Müdür. je LE sais (Yağmur yağacak.) LE . DENMEZ: Je vous lui présenterai.— Etes-vous prêtes? (Hazır mısınız?) Oui. bunu biliyorum.) LE = cela.

(à. — Je LE vois bien. impersonnel fiilden sonra gelen bir sözcük. J'habite chez lui. gelmesi olası. Gerçek özne görevini yüklenmediği için (sujet apparent) adım alır.) Viendra-t-il? Oui.) (Onları düşünüyorsun. (Bir kitap gerek.) sujet réel Il faut que je lise. DENÎR : Il est possible qu'il vienne. bu olası. de.) gibi préposition (öntakı) lardan sonra : Il vient avec moi. ne eril ne de dişildir.) (Onun evinde oturuyorum. c'est probable. (Okumam gerek. Ancak.) . DENMEZ: C'est possible qu'il vienne. (Okumak gerek. (venir) gelmek eylemi önce belirtilmişse.) LE = que tu ne travailles pas. (il) ve (ce) kullanımı : DENMEZ: C'est probable qu'il viendra. c. Gerçek özne (sujet réel). que tu ne travailles pas. (Sırrımı bilen sadece.) sujet sujet apparent réel Il faut lire. 7. Impersonnel fiillerin başındaki "pronom neutre": (IL). Tonique (accentué) zamirlerinin kullanımı : a. (ce) pronom neutreu (il) pronom neutre'ünün yerini alabilir : Il viendra.) Herhangi bir soruya kısa yanıtta.) sujet réel.b. Tu penses à eux. sur.) Adverbe de limitation: ne que'den sonra : Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. Pronom neutre. c'est probable. b. mastar ya da yardımcı cümleciktir : Örnekler : Il faut un livre. fiilsiz kullanımda : Qui a fait cela? — moi. par v. (Bunu kim yaptı?) — (Ben. DENÎR : Il est probable qu'il viendra. (ancak) sen varsın. 72 (Benimle geliyor. çalışmadığının farkındayım.b. devant.) (Seninle alay ediyor. sous. (O gelecek. 6. Il se moque de toi. avec. (Senin. (O gelecek mi? Evet.) 8. derrière.

(Gerçeği söyleyen o'dur.mêmes que). (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui suis professeur) es professeur) est intelligent) est intelligente) sommes riches) êtes méchants) sont pauvres) sont laborieuses) Özneyi pekiştirmek için : — Moi.d.mêmes vous . sense kısa boylusun. (moins que) v.même lui .) g- Mise en évidence (Açıklık getirmek amacıyla ortaya koyma) durumunda : c'est moi c'est toi c'est lui c'est elle c'est nous c'est vous ce sont eux ce sont elles h.. (plus.mêmes eux . (Ben uzun boyluyum. (Ödevimi bizzat kendim yaptım. (Ondan daha az kuvvetlisin. (bizzat ben) (bizzat sen) (bizzat o) (erkek için) (bizzat o) (kadın için) (bizzat biz) (bizzat siz) (bizzat onlar) (erkekler için) (bizzat onlar) (kadınlar için) J'ai fait mon devoir moi-même.) Pronom relatif (ilgi zamiri) nden önce : C'est lui qui dit la vérité.) Il est aussi intelligent que vous. tu es petit.meme toi . Kıyaslama eûmlélèiinde. L'emphase (tumturaklı belirtme) durumlarında (même) sözcüğünden evvel : moı .. den sonra : Je suis plus riche que toi. (Sizin kadar zengin..même elle .mêmes elles . (Sen aptalın birisin. (aussi que). (Senden daha zenginim.) e.b.) Tu es moins fort que lui. toi.) — Tu es bête. toi..) 73 .même nous . je suis grand.

bazen de biribiri. souviens-toi (se souvenir). (Onlara bakma) Ne l'aide pas. Donne . kendime. (1) (2) 74 Pronominal (dönüşlü) fiillerin emirine dikkat ediniz: Asseyez-vous (s'asseoir).9. levons-nous (se lever). 1. (Anımsama) Ne nous levons pas. Özdönüşlü zamirler (Pronoms réfléchis)'in kullanımı (me.) (Onları onlara veriniz.) (Bana ver. (2)Manges-en. (Bana verme) Ne le lui prête pas.(Onları onlara vermeyin) Ne m'en donne pas. Levons-nous.) (Ona vardım et. Prêtez . emir kipinin. Aide-la. (Onlardan bana verme) N'en mange pas.) (Ondan ye.) (Onlarla konuş.) (Onu ona ödünç olarak verin. se. (Onu ona ödünç olarak verme) Ne vous asseyez pas. Regardons-les. (en) pronom'u önünde (s) harfi ilâve edilir. te. . biribirine anlamlarına gelen ya da (passif) edilgen çatının bir aracı olan özdönüşlü zamirler. nous.) (Oturunuz. Donnez-les leur.moi. Kişi zamirlerinin EMİR kipi (IMPERATIF) de kullanımı : a. Donne-m'en.) Nous nous montrons des photos de vacances.le lui.) Ne les leur donnez pas.) Ne te souviens pas. (Oturmayınız.) (Onlardan bana verin. onlardan yeme) Ne les regardons pas. (Bana bak. (Ona yardım etme) 10. nous. tu.) Impératif négatif (Olumsuz emir) Ne me regarde pas.) (Anımsa. Souviens-toi. bir cümlede özne olan: je.moi. tekil şahsında (s) harfi olmadığı halde. Je me lave. (Kendimi yıkıyorum yani yıkanıyorum.) (Onlara bakalım. vous. (1)Asseyez-vous. b. se) Bazen kendi. (Birbirlerine "hoşça kal" diyorlar.) Ils se disent "au revoir". vous. grup -er'le biten düzenli fiillerde. (Bana bakma) Ne me donne pas. elle. elles kişi zamirlerinden sonra kullanılırlar. Impératif affirmatif (olumlu emir kipi) Regarde . 2. kendimi. (Ondan. ils. biribirini. (Kalkmayalım. Parle-leur.) (Ayağa kalkalım. il.

bir hastalık dur mudur. bir tjj ya da soyut bir kavramın yerine geçer : — Chacun travaille pour soi. genellikle özne olarak. (Bu kitaplar zevkle okunuyor. insanların yerini tuttuğu gibi.) — Personne n'est tout à fait content de soi.b.) — On a souvent besoin d'un plus petit que soi._c£^îıest même pas I'égoïsme. (Yalnızca kendini sevmek bencillik bile değil. (İnsanın her zaman kendine bir saygı duyması gerekir. kişi adlarının. anlamdadır. çoğu kez kendinden daha küçüğüne ihtiyaç duyar.) — N'aimer que soi. nesnelerin de yeri tutar. (Fransa'ya gitmeye karar veriyor. (Hiçkimse. 11. v. sözümona anlamına gelen. (insan kendi evinde bir kitapfiktakinden daha iyi çalışır. il faut.) — On travaille mieux chez soi que^dans une bibliothèque.) Il se décide à aller en France. sözcükleri veya kalıpları kı lanılmışsa onları izler ve çoğu zaman bir préposition'la bağlanrr tümleç olur. insanın.) NOT: soi-disant kalıbı sözde.) Ces livres se lisent avec plaisir. (İnsan.) .) — Il faut toujours un certain respect envers soi-même. (Her insan kendisi için çalışır. (Sözde onu almaya gittiler. soi-disant pour aller le chercher.) Son iki örnekteki "se lire" ve "se vendre" fiilleri edilgen (pass. Belirli bir 3. gen< likle (invariable) değişmeyen bir niteleyici olarak kull nılır : Ils sont partis. c'est un ét maladif. on. (Bu ev pahalıya satılıyor.(Biribirimize tatil resimlerimizi gösteriyoruz. chacu personne. tout le monde. (SOI) zamirinin kullanımı Kendi anlamına gelen bu zamir. kişinin değil.) Cette maison se vend cher. kendi kendinden tam olarak^memnun değildir.

seni) Ya da fiilsiz. fl) Nous sommes EN classe (Sınıftayız.) Je suis EN retard.) Il part EN voyage. beni. Elle EN a vu. — Önünde (art. (1) "EN" pronom personnel'inin kullanımın (EN). onlardan) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir. (Masa tahtadan yapılmıştır. (Seni dâvet ediyorum.) — Je t'invite. Böylece. (Apposition) olarak. (de cela = ondan. — Ils ont gardé des fruits pour ce soir. (Geç kaldım. — Önünde miktar bildiren bir deyimle oluşan düz tümlecin. Örnekler : — Nous avons une femme de menageNous EN avons UNE.12. — Elle a vu des chaussures qui lui plaisaient. (Seyahate çıkıyor. — Önünde (art. düz veya dolaylı tümleç görevini yüklenmiş olur. indéfini) belgisiz tanımlık bulunan bir düz tümlecin.) Je préfère voyager EN avion. (Uçakla yolculuk yapmayı yeğlerim. dir. dir.? 13. c. comp.) Bu örneklerdeki (EN) sözcüğü ismin önünde bulunduğu için préposition (edat)' dur.) Nous sommes EN avril. (Nisan ayındayız. objet'yi pekiştirmek mümkündür: Qui vois-tu? -Lui. moi.? Qui cherches-tu ?-Moi. partitif) kısım gösteren tanımlık bulunan bir düz tümlecin. nesneyi pekiştirmek için "tonique" zamirlerin kullanımı : — Il me voit.) La table est EN bois. . — Önünde sayı sıfatı bulunduğu bir düz tümlecin. — Ya da kendisinden sonra (DE) préposition'u kullanımını gerektiren bir fiilin dolaylı tümlecinin yerine geçebilir. (Beni görüyor. toi. Ils EN ont gardé.

— Nous rêvons de partir pour un long voyage.) . — Je bois du vin. — Combien comptes-tu d'étudiants dans cette salle de classe? J'EN compte 30. Nous EN rêvons — Mon père est content d'avoir obtenu ce travail.— Elles ne portent pas de bas pendant l'été. Tu t'EN occuperas immédiatement. — Que pensez-vous de son nouveau livre? Qu'EN pensez-vous? — Je me sers toujours de mon parapluie. — Ce pays a peu d'habitants. pour t'occuper pendant la journé Tu n'EN as pas assez. ma fille EN est aimée. — Combien ce paysan possède-t-il de vaches? Il EN a une vingtaine. — Tu n'as pas assez de travail. — Il ne mange pas de légumes. — J'ai envie de ce sac. — Nous avons eu trop de demandes pour les satisfaire. (yani edilgen fiilin işi yapa dolaylı tümleç) görevini de yüklenir : Ses professeurs. öğretmenleri tarafından seviliyor. Elles n'EN portent pas. EN = de ses professeurs. ( = elle est aimée de ses professeurs). J'EN ai envie. Nous EN avons eu trop. — Tu t'occuperas de cette affaire immédiatement. Ce pays EN a peu. J'EN bois. kimi zaman complément d'agent. NOT: (EN). (Kızım. Je m'EN sers toujours. Il EN est content. Il n'EN mange pas.

— Oui. il n'a pas été apprécié de ses collègues. 3. il n'EN a pas été apprécié. il est estimé de ses camarades. — Leurs étudiants les écoutaient-ils? — Oui. il EN est estimé. 2. Şu halde yukarıdaki son üç örnekte görüldüğü gibi. (EN) pronom personnel'i ait oldukları edilgen fiilin complément d'agent görevini yüklenmişlerdir. EXERCICES STRUCTURAUX ('En' kullanımında işlerlik kazanmak için) TABLEAU: 1 prends manges Tu achètes as troup beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos TABLEAU : 2 prends riz vends de ficelle lait sucre Tu en as TABLEAU: 3 places libres tables Est-ce cigarettes plus de lettres qu'il n'y a paquets ? il ne reste chapeaux briquets 78 achètes trop beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos encore toujours TABLEAU:4 il n'y en a plus Non. encore il en reste un deux .Exercices : 1. — Oui. — Ses collègues l'ont-ils apprécié? — Non. ils EN étaient écoutés. — Est-ce que ses camarades l'estime? — Oui. il n'en reste plus une deux il y en a Si. — Non. ils étaient écoutés de leurs étudiants.

à chaque repas. salade. beaucoup. riz. deux fois par semaine. pain. un peu. TABLEAU : 9 TABLEAU: 8 de la viande. Prends — Manges en assez. Prends du fromage. toutes les nuits. pas N'en mange Mange des (du tout) prends (trop) frites. beaucoup de viande. assez frites. quatre fois par mois. pommes de terre 79 . fruits. tous les jours.TABLEAU: 5 à tous les repas. Il peut en prendre trois fois par jour. TABLEAU: 6 TABLEAU: 7 un peu pain.

n' nulle part.TABLEAU: 10 TABLEAU: 11 place musique Ya-t-il neige de la Oui. se reposer. Il en profite pour lire. 80 occuper sa place. TABLEAU : 12 — b occuper sa place. ? peinture il y en a partout. couleur lumière Non. acheter ses livres. TABLEAU : 12 — a du départ II d'un automobiliste spectateur voyageur consommateur profite pour des grandes vacances lire des occasions acheter ses livres du dimanche se reposer. .

— Il s'habitue à lire à haute voix. Il y revient. — Tu consens à aller au théâtre. en = de + infinitif en = de + substantif (pour les choses) en = de + idée précédente b. Il s'y met. Il y est admis. — Vous ne pensez jamais à m'aider. Vous n'y pensez jamais. — Il se joint à ses amis pour jouer au bridge. — Les étudiants ont participé à cette réunion. Les étudiants y ont participé. Il s'y joint. 81 . — Il se met à apprendre le français. — Nous pensons à nos nombreux problèmes. — Il revient à sa première idée.13. Tu y consens. Nous y pensons. NOT: (EN) ve (Y) pronom personnel'lerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar : a. "Y" pronom personnellnin kullanımı : "y": (à cela) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir ve (à) préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin dolaylı tümleci olma görevini yüklenir. Il s'y habitue. y = à + infinitif y = à + substantif (pour les choses) y = à + idée précédente. Nous y tenons. — Il est admis à passer ce concours difficile. Örnekler : — Nous tenons à garder notre travail.

je LA LUI ai portée. lui. Yukarıdaki (a) ve (b) şıklarmdaki formüllerin dışındaki durumlarda : de + substantif (pour les personnes) à + substantif (pour les personnes) için (de) ya da (à) préposition'undan sonra pronom tonique (moi. — Non. Je pense à mes amis (personne) Je pense à eux. EXERCICES DE RECAPITULATION (Özetleme alıştırmaları) Aşağıdaki sorularda altları çizilmiş olan sözcük veya sözcük gruplarının yerine uygun kişi zamirleri ile yanıt verelim. 2. elle. Je suis content de votre bon accueil. Fiez-vous à votre ami. Je m'en passe difficilement. J'en suis content. vous. Je suis content de mes amis.Şimdiye dek görülen örneklerde bu nokalar pekiştirildi. Je me passe facilement d'elle. Je me passe difficilement de cigarettes. Il est sûr de sa soeur. eux. Je pense à mes problèmes (objet). je ne LUI EN ai pas prêté. 5. nous. Je me passe facilement de ma secrétaire. Fiez-vous à lui. 7. Est-ce que vous avez porté cette lettre au voisin? — Oui. — Non. elles) kullanılır. je LUI EN ai prêté. 3. 9. Il en est sûr. 2. Ne vous fiez pas à son attitude. Il est sûr d'elle. 6. Il est sûr de ses notes. 82 Est-ce que vous avez prêté de l'argent à votre ami? — Oui. . 10. je ne LA LUI ai pas portée. J'y pense. örnekler : 1. 1. Ne vous y fiez pas. Je suis content d'eux 4. toi. 8.

Est-ce que tu offres un joli cadeau à ta mère? — Oui. je LUI EN ai fait. — Non. 13. Est-ce que le professeur donne beaucoup de devoirs aux élèves? — Oui. 7. — Non. Est-ce que vous prêtez des disques à votre voisine? — Oui. il ne LEUR EN donne pas beaucoup. Est-ce que vous devez priver Mehmet de dessert? — Oui. je ne vais pas L'EN avertir. je LES Y conduis. il l'a portée chez LUI. — Non. 11. — Non. il LEUR EN donne beaucoup. — Non. je ne LUI EN offre pas un. 4.ce que le dictionnaire plaît au professeur? — Oui. 6. 10. Est-ce que vous venez de reprocher à votre femme ses dépenses? — Oui. il va LE LEUR transmettre. Est-ce qu'il va transmettre son bon souvenir à ses parents? — Oui. 12. — Non. je ne LUI EN prête pas. — Non. — Non. je dois L'EN priver. 83 . — Non . je ne LES Y conduis pas. 14.il ne l'a pas portée chez LUI. 9. je LUI EN offre un. ils ne LES LEUR ont pas distribués. Est-ce tu vas avertir ton patron de ton départ? — Oui. je LUI EN prête.3. 5. je ne viens pas de LES LUI reprocher. — Non. il LUI plaît. ils LES LEUR ont distribués. Est-ce que les professeurs ont distribué les livres à leurs étudiants? — Oui. — Non. — Non. je viens de LES LUI reprocher. je vais L'EN avertir. je ne LUI EN ai pas fait. il ne LUI plaît pas. Est. je ne dois pas L'EN priver. il ne va pas LE LEUR transmettre. Est-ce que tu conduis les enfants à l'école? — Oui. 8. Est-ce que vous avez fait des reproches à votre soeur? — Oui. Est-ce que votre père a porté sa montre chez l'horloger? — Oui.

je ne m'oppose pas à LUI. Est-ce que tu es avocat ? — Oui. 16. — Non. Moi. — Non. 22. Tiens. Est-ce que vous vous opposez à ses raisons? — Oui. je m'oppose à LUI. — Non. En cas de danger. Est-ce que tu as une voiture? — Oui. cela me tente. HASAN : A propos. je ne LES Y ai pas rendus. je m'y oppose. 17. elle L'est. je LE suis. Il est très soigneux. as-tu vu Mehmet? L'as-tu vu aujourd'hui? HASAN : Oui. je ne m'y oppose pas. j'EN ai une. je LES Y ai rendus. Avez-vous rendu les livres à la bibliothèque? — Oui. — Non. il le dit souvent. . 20. il n'y a pas recours. je n'EN ai pas une. elle ne L'est pas. et l'ai remercié de m'avoir prêté son dictionnaire. il y a recours. a-t-il recours à des ruses? — Oui. il ne le prête qu'à moi. FATOŞ : Il l'est. Est-ce que ta mère est malade. il n'a pas recours à LUI. je ne LE suis pas. il a recours à LUI. — Oui. (1) 84 Bu ûialogları yazarak çalışınız. Est-ce que vous vous opposez à votre père? — Oui. Aşağıdaki parçalardaki "pronom personnel" leri bulduktan sonra herbirinin ayrı ayrı görevlerini söyleyiniz : (1 'TEXTE DE MEMORISATION (I) FATOŞ : Hasan. Bu durumu yaratarak arkadaşlarınızla "conversation" çalışmaları yapınız. et toi. — Non. 21. il ferait un excellent mari pour moi qui suis broillonne et désordonnée. 18. 19. Tu sais. cela t'intéresse? Nous irions entendre Madame Suna KAN. il nous a invités au concert avec lui demain soir. — Non. — Non.15. en cas de danger? — Oui. — Non. Est-ce que votre oncle a recours à son avocat.

seninkiler. ie sais. HASAN : Je te demande d'être prête lorsque je reviendrai. j'y pense maintenant et je tiens â lui offrir des fleurs. ie les connais presque tous. benimkiler. C'est la fête de maman ce soir. seninki. Je leur ai donné rendez-vous au jardin de "Seymenler". FATOŞ : Mais. Achètes-en quatre ou cinq. FATOŞ : Je te le promets. Türkçeye (benimki. TEXTE DE MEMEROSATION (II) HASAN : Je vient te chercher pour retrouver Ali et Metin. bir ismin yerini tutar ve yerini tuttukları ismin kime ait olduğunu gösterirler.) diye çevrilen bu zamirler yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine uyarlar. HASAN : Je t'obéis toujours. 2. je ne suis pas prête encore. FATOŞ : Oui. j'en veux onze.FATOŞ : Je le connais bien. Je suis heureuse que vous ayez pensé à moi et que vous m'emmeniez avec vous. LES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirleri) Mülkiyet zamirleri. sois-en sûr. TABLEAU DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin çizelgesi) PLURIEL SINGULIER Une chose possédée Plusieurs shoses possédées masculin féminin masculin féminin le mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne les miens les tiens les siens les miennes les tiennes les siennes le nôtre le vôtre le leur la nôtre la vôtre la leur les nôtres les vôtres les leurs les nôtres les vôtres les leurs 85 . i'aime la musique.b. Connais-tu les morceaux qu'elle va jouer? HASAN : Oui. vous êtes des mélomanes. c'est une pianiste célèbre. Moi aussi. Veux-tu aller chez la fleuriste en acheter? C'est tout près d'ici. Je l'ai déjà entendue plusieurs fois. et achète aussi quelques branches de mimosa. onunki v. Sahibolan kişiye göre kesinlikle değişmezler. Yani sahibolunana göre değişirler. Que veux-tu? Des roses rouges? FATOŞ : Oui. toi et Mehmet. Je m'habille et me coiffe très vite. Ils nous parleront de leur voyage en France.

pl. (Bana ait olanla sana ait olanı karıştırma) LE TIEN = ce qui est à toi. Complément d'objet direct (nesne) olarak görülebilir : Je lis mon journal. sana ait olan şey" anlamına gelebilir : Ne confonds pas LE TIEN et LE MIEN. LE MIEN est grand. BENİMKİ büyüktür. "bana ait olan şey. 2. Eril-tekil (masc.— L'EMPLOI DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin kullanımı) Herhangibir cümlede ismin yapabildiği her çeşit görevi yüklenirler: a. Eril-çoğul (masc.) LE MIEN = mon appartement. 86 . c. (Ben gazetemi. ÖNEMLİ NOT 1. "aile bireyleri.) DES NÔTRES = De nos intérêts. kendininkini okuyor. (Senin dairen küçük.) DES NÔTRES = Nos amis. Sujet (özne) görevini yüklenebilir : Ton appartement est petit. Où habitent LES TIENS? (Seninkiler nerede oturuyor?) LES TIENS = tes parents Il ne sera jamais DES NÔTRES.) olan mülkiyet zamirleri (neutre) zamir değerinde olup.) LE TIEN = ton avis.) LE SIEN = son journal. o. aslâ dostumuz olmayacak. Attribut (yüklem) olabilir : Mon avis n'est pas toujours LE TIEN. (Sizin menfaatleriniz ve BİZİMKİLER konusunda kaygılanıyor.-sing. (O.) mülkiyet zamiri. yakınlar. (Benim düşüncem herzaman seninki gibi değil. b. anne ve baba" anlamına gelebilir. d. elle lit LE SIEN. LE MIEN = ce qui est à moi. Complément de nom et d'adjectif (İsim ve sıfat tamlaması) görevinde görülebilir : Il a le souci de vos intérêts et DES NÔTRES.

3. Bunların dışında. (Oldu. (dişil) Neutre (cinssiz) CE CECI OCELA. tamam) — Ça va? (Nasılsın?) (İşler yolunda mı?) — Ça va. (Fena değil!) 87 . Yalın biçimde yukarıda gördüğümüz işaret zamirleri yakın ve uzak bir yeri göstermeye yarayan (ci) ve (là) ile kaynaşarak birleşik biçimlerini oluştururlar. eux. eril ya da dişil olmayan neutre (cinssiz) yalın işaret zamiri (CE) ve yine neutre (cinssiz) birleşik işaret zamirleri (CECI) ve de (CELA) vardır. elle. Örneğin. elles)'nin birleşmesinden meydana gelmişlerdir : ce ce ce ce + + + + lui elle eux elles = = = = CELUI CELLE CEUX CELLES Bu zamirler. (tekil) CELUI CELLE Plur. bir tamlama içinde ya da bir yan cümlecik başlatır durumda bulunurlar ki bu yan cümlecikteki ilgi zamirinin antécédent (ilgi zamirinin yerini tuttuğu sözcük) yerini alırlar. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret zamirleri) İşaret zamirleri. cümlede genellikle tek başlarına değil. günlük dilde: C'est ça. (çoğul) CEUX CELLES Tekil CELUI-CI CELLE-CI Çoğul CEUX-CI CELLES-CI Tekil CELUI-LA CELLE-LA Çoğul CEUX-LA CELLES-LA Yakın Simple (yalın) Uzak (.1) Fém. (eril) Composé (Birleşik) Sing. ÇA (Cela) birleşik işaret zamirinin yerine daha çok halk dilinde ya da samimi arkadaşlar arasında (ça) kullanılır. aslında (ce) işaret sıfatı ile kişi zamirleri (lui. Sözkonusu bu işaret zamirlerini bir çizelgede gösterdikten sonra çeşitli örneklerle daha iyi tanımaya çalışalım : PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret Zamirleri) Formes (Biçimler) Masc.

Pronom relatif (ilgi zamiri) nin antécédent'i olarak kullanıldığı birkaç örnek : Je ne sais pas CE qu'il cherche. (ETRE) fiilinin sesli harfle başlayan durumlarında (C')'a döndüğü görülür. çok pahalı) 88 . c'est trop coûteux. ind. genellikle (TOUT) ile beraber kullanılır : TOUT CE que vous avez fait jusqu'ici n'a donné aucun résultat. Türkçeye (BU). bu doğru olmaz. (Söylediğiniz doğru. dir. (CE) işaret zamiri. — Ne faites pas pleurer l'enfant. özne (Çocuğu ağlatmayın. ikincide ise çevirisiz kalıyor. (nesne) du verbe "savoir" (Aradığı şeyi bilmiyorum. çoğu kez çevirisiz de kalabilir. dir. kendisine (DE) ile bağlanan bir sıfat vasıtasiyle de nitelenebilir : Cette bonne est honnête. (ŞEY) diye çevrilebildiği gibi. C'est TOUT CE qu'elle a de bon.) (CE). tek iyi yönü de bu.) Ne aradığını CE = LA CHOSE CE que vous dites est vrai.) Sujet du verbe "être" On parle de CE à quoi je pense . (Bu hizmetçi namusludur. du verbe "parler" Regardez et dites-moi CE que vous verrez.) — Qui est-ce? C'est Mehmet. c. özne görevini üstlenmiş olduğu halde birincide (bu) diye türkçeye çevrilebiliyor. cümlede ÖZNE. YÜKLEM ve TÜMLEÇ görevini yüklenebilir. (Bu yıl seyahat etmedim. c.) — Je n'ai pas voyagé cette année. c. (Şu âna kadar yaptıklarınız bir sonuç vermedi. du verbe "dire" (CE).örnekler : Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı : 1. özne (Kim o?) (Mehmet) Yukarıdaki iki örnekte de (ce). ce ne serait pas juste.

(İstemek.) CELA + DE + ADJECTIF QUAL. tek iyiliği de budur zaten. çeviride de bir fonksiyonu yoktur. c'est pouvoir. il n'a que CELA de bon. MASC.) MISE EN EVIDENCE (C'EST QUI) ve (C'EST QUE) deyimleri : Bu iki deyim çerçeveledikleri isim. yarı ölmek demektir. c'est mourir un peu. (Hiçmetçi namusludur. yapabilmek demektir. Y u karıdaki cümlede (que) nün neyi gösterdiği belli değildir. güzel çiçektir. sonra bu. (Gül.) — Partir. S1NG. bünyesindeki sözcüklerden her birinin ayrı ayrı neyi gösterdiği veya hangi görevi yüklendiği belli değilse.— J'ai fumé d'abord quelques cigarettes puis c'est devenu une habitude (Başlangıçta birkaç sigara içtim. (Ayrılık. bende bir alışkanlık ha line geldi.) — C'est une belle fleur (1)que la rose. 89 . C'est qui Ce sont qui (1) B i r cümlenin öğelerinden ya da başka bir deyişle.) (CE) işaret zamirinin (QUE) ile kullanımı : — C'est une grande oeuvre que ce film documentaire de vingt-cinq minutes.) — Vouloir. (Yirmibeş dakikalık bu belgesel film büyük bir eser. — CELA ne peut-il pas être dangereux de sauter de là? (Oradan atlamak tehlikeli olmaz mı?) (CECI) daha sonra bildirilecek bir durumu önceden haber vermeye yarayabilir : — Cette plage a CECI d'agréable qu'elle n'est pas loin de la ville. ve yabancı dile çevrilemiyorsa fransızcada buna G A L L I C I S M E denir. (La rose est une belle fleur) şeklinde çevirisini yapıyoruz. (Bu plajın şu iyiliği var ki kentten çok uzakta değil.) (CELA) her durumda basit bir isim gibi kullanılır ve kimi zaman anlamı bir sıfatla tümlenebilir : — Le domestique est honnête. zamir ya da isim grubunu belirgin hale getirmeye yararlar.

je le vois! (Çanta.) Vous le voyez? Où ça? (Görüyor musunuz? Nerede?) Là.Özneyi belirginleştirirler ve c'est benim. arkadaşımmki kısadır. (Teşekkür ederim. pèse trois kilos. (İşte.) — Ce lièvre pèse deux kilos.) Mais le sac. celui-ci en coûte 8. (Bu tavşan iki kilo ağırlığmdadır. CEUX. Complément de nom (İsim tamlaması) ile. celui que j'ai tué.) C'est ce sac-là (Bu çanta mı?) Non. (Hayır. (Gördüğümüz Notre-Dame kilisesidir. celle de mon amie est courte.000 livres turques.000 dir. C'est ce lycée qu'il a choisi. (İşte iki kitap: şunu ben alıyorum.) (1)MOI qui suis malade. Bir proposition subordonnée relative. (Akıllı olan Ahmet'tir. (Gidenler onlardır.) CELUI. b.) — Voici deux livres: je prends celui-ci. CELLES (Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı) a. (Çantamı arıyorum. (Hasta olan Ce sont eux qui partent. Yakını gösteren işaret eki (-ci) ve uzağı bildiren işaret eki (-là) ile c.) C'est Ahmet qui est intelligent. şununki ise 8. Fidan'ınkinin altında. sous celui de Fidan.) (Nore-Dame'ı görüyoruz.) — Ce dictionnaire coûte 5. ötekini sen al. Benim öldürdüğüm üç kilo ağırlığmdadır. CELLE.000 Türk Lirası. onu görüyorum. (Bu sözlüğün fiatı 5. c'est celui de Leylâ.) — Je cherche mon sac. .) C'est Notre-Dame que nous voyons.) Merci. (Elbisem uzundur.) (1) 90 Bakınız: Pronoms personnels toniques. celui-là.000. et prends celui-là. (İlgi zamiri ile başlayan yan cümlecik) ile tamamlanır : — Ma robe est longue.) C'est que Ce sont que Tümleci belirginleştirirler. bu Leyla'nmkidir. (Seçtiği bu lisedir.

Demir a rencontré M. celle. celui-ci ne l'a pas salué. gelenler) voulant (isteyen. gibi tümleçler ilâve eti yiniz. hoca ders anlattırıyor.) NOT A. (Sizi sevenleri seviniz. n'ont pas le droit de manger. Eğer selâm a meyenin Bay Altın olduğu belirtilmek istenirse (celui-ci) kullanıl — M. Bay Altın'a rastladı. isteyenler) Ceux qui veulent : (isteyenler) — Ayşe et Fatma (Ayşe ile Fatma Celle-ci = Fatma Celle-là = Ayşe celle-ci est plus intélligente que celle-là. Bay Demir'in yerini tutmaktadır. celles) işaret zamirlerine türkçenin etkisinde larak (de moi). Bu gibi durumlarda daha önce öğrenilen pronom posse: (mülkiyet zamirleri) kullanınız. Demir a rencontré M. antécédent i olmadığı zaman genellikle insanlar anlam gelir : Ceux qui ne travaillent pas.) . (Celui. (Ceux) zamirinin antécédent'ı aynı cümlede bulunmayabilir. — Ceux. les étudiants. ceux. C.) — Bu kuruluş türkçeye çeviride participe présent (isim-fiil) in 1 lanılışına benzer. durumdan anlaşıl — En classe.b. O zaman anlam. (de lui) v. Altın. he hiç kullanılmadığı da olabilir.— Aimez ceux qui vous aiment. Il répompense ci qui savent bien. (Celui-ci) kimi zaman. le professeur fait réciter la leçon. ona selâm vermedi. Altın. (de toi). (Bay Demir. (il) zamiri yerine kullanılır : — M.) Bu cümlede (il). B.) ceux = les élèves. (Sınıfta. îyi bilenleri ödüllendiriyor. il ne l'a pas salué. Participe présent: venant (gelen. (Çalışmayanların yemeğe hakkı yoktur. Beriki ötekinden daha zekidir.

TABLEAUX STRUCTURAUX TABLEAU: 1 (Questions) stylo Mehmet journal de Tarık professeur C'est le manteau Ayşe sac d' Erhan livre TABLEAU : 1 (Réponses) Non pas ce n' Mehmet celui de T a n k est » c* Oui celui d' Ayşe Erhan TABLEAU: 2 (Questions) ce sac manteau gant C'est cet ? -là crayon autobus ascenseur TABLEAU : 2 (Réponses) Non t celui-là est rouge bleu bleu jaune jaune noir noir Celui d' Ayşe est brun brun vert grand petit Exercices écrits (ou oraux) : A partir de l'exemple. . Le stylo/Ayşe Le livre/Suzan Le numéro de téléphone/Mehmet Le professeur/Can a. C'est le stylo d'Ayşe? Oui. ce n'est pas celui d'Ayşe. Non. construisez des phrases Exemples : semblables avec les éléments donnés : a. c'est celui d'Ayşe.

Voici le père et la mère dans la salle à manger: mange des légumes. Il faut consoler qui souffrent. Laisse-la. Mlle Ayşe Le prof. ce manteau-là. Est-ce que vous connaissez qui lit son journal? h. Et celui de Monsieur Hüseyin? Je ne peux pas vous répondre: il ne met pas de chapeau. Dialogue : Le professeur: Il est à vous. d. il est à moi. g. Et mon chapeau? Il est noir. Il y a deux routes devant vous: est étroite. Et celui-là.La maison La serviette La gomme La robe Les livres Les crayons Les cahiers Les chemises 2. elle est toujours c. 93 . es intelligent. Mlle Ayşe Le prof. es Il arrive parfois que tous les étudiants soient présents l'amphithéâtre est alors bondé. Monsieur. e va être très fatiguant de continuer ainsi. Mlle Ayşe Le prof. b. Et celui de Mlle Dilek? Il est bleu. le manteau de Madame Simin? Il est iaune. f que rit est mon amie. J'aime mon frère et ma coeur: est belle. Mlle Ayşe? Mlle Ayşe Le prof. De quelle couleur est-il? Il est rouge. connaîtront la réussite j. /Hâsan /Kaan /Bülent /Canân /es élèves /les enfants /Noyan /mon frère Mettez les pronoms démonstratifs convenables a. i qui travaillent régulièrement. Mlle Ayşe Le prof. Mlle Ayşe Oui. coupe du pain.

4. à quoi? avec quoi? de quoi? par quoi? etc. Fém. Sujet objet L'emploi des pronoms interrogatifs (Soru zamirlerinin kullanımı) A.c e que? Que? Qu'est-ce que? indirect à qui? avec qui? de qui? par qui? etc. hayvanlarla eşyalar için ayrı durumlar içerir. Ancak hem insanlar hem de hayvanlarla eşyalar için kullanılanları da bulunmaktadır. l'animal) lesquels ? lesquelles? et l'objet) Önemil olanlarını bir çizelgede algılayalım : PRINCIPAUX PRONOMS INTERROGATIFS Masc.. Neutre (pour les choses) Qui? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? direct Qui? Qui e s t . Özne ve tümleç olarak : — — — — — — — — — 94 Qui veut venir avec moi? Qui sont ces jeunes filles? Qui est là? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous voir? A qui parlez-vous? A qui penses-tu? A quoi penses-tu? De qui parlent-ils? (Kim benimle gelmek ister?) (Kim bu genç kızlar?) (Kim var orada?) (Kimsiniz?) (Kimi görmek istiyorsunuz?) (Kiminle konuşuyorsunuz?) (Kimi düşünüyorsun?) (Ne düşünüyorsun?) (Kimden bahsediyorlar?) . LES PRONOMS INTERROGATIFS (Soru zamirleri) Soru zamirleri türkçedeki gibi insanlar için ayrı. Kişi için (pour la personne) qui? (sujet ou complément) qui est-ce qui? (sujet) qui est-ce que? (complément) Hayvan ve eşya için (pour l'animal et l'objet) quoi? que? qu'est-ce qui? qu'est-ce que? lequel? Hepsi için laquelle? (pour tout) (pour la personne. Bunu KÎM biliyor? NE istiyorsun? gibi.

) C. (Qui) soru zamiri bir tamamlayıcı da alabilir : — Qui de vous tous est le plus ancien ici? (Aranızdan hangisi ya da hanginiz. kim en kıdemli?) — Qui d'autre voulez vous inviter?) (Başka kimi dâvet etmek istiyorsunuz?) — Qui parmi vous fera ce devoir? (Aranızdan kim bu ödevi yapacak?) NOT: Soru zamiri ile yapılmış olan cümleler bir temel cümleciğin fiilinin tür leci olabilir ki (interrogation indirecte) adı altında ileride ayrıntılı ol rak görülecektir. İnsandan başka varlıklar. (Bu kadar güzel kokan şeyin ne olduğunu bilmiyorum.) •— Qu'est-ce qui sent si bon? (Bu kadar güzel kokan nedir? — Je ne sais pas ce qui sent si bon. nesneler vb. için kullanılan. (Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle. burada kısaca değinmekle yetinilecektir •— Qu'est-ce que vous voulez? (Ne istiyorsunuz?) — Je ne sais pas ce que je veux.— Par qui a-t-il obtenu cette information? (Bu bilgiyi kimden öğrendi? (Kim için çalışıyoruz?) — Pour qui travaillons-nous? (Mehmet'i kim çağırıyor?) — Qui est-ce qui appelle Mehmet? (Paul kimi çağırıyor?) — Qui est-ce que Paul appelle? — Sur qui est-ce que vous comptez? (Kime güveniyorsunuz?) (Ekmeği kim yapar?) — Qui fait le pain? (İlâçları kim hazırlar?) — Qui prépare les remèdes? — Par qui est-ce que les malades sont soignés? (Kim tarafından hastalar bakılır?) B. (Ne istediğimi bilmiyorum. (QUE) so zamiri genellikle tümleç görevini yüklenir : Que faites-vous? Que cherches-tu? Que veut-il? (Ne yapıyorsunuz?) (Ne arıyorsun?) (Ne istiyor?) 9.) •— Qui est-ce (Kim bu?) Je ne sais pas qui c'est. .

olumlu şekildeki (chercher) ve (se demander) fiilleri olduğunda da bağlayıcı görev yüklenir : Je cherche que vous répondre. (Neye karar vereceğini bilmiyor.Cümlelerinde (que) nün yerini tuttuğu sözcüğün insandan başka birşey olduğu anlaşılmaktadır.) (Acaba neye karar versem. Neye karar vereceğimi düşünüyorum. — Ayrıca: (QUE + INFINITIF) özellikle konuşma dilinde çok kullanılan bir kalıptır: Que faire? Que dire? Que lui écrire? (Ne yapmalı?) (Ne demeli?) (Ona ne yazmalı?) — Bu kullanımıyla temel cümlecikteki (savoir) ve (pouvoir) fiillerinin olumsuz şekillerine soru cümleciğini bir tümleç olarak da bağlar : Je ne sais plus que faire. Soru zamiri. (C) şıkkında görüldüğü üzere QUE gibi QUOI ğiyle temel cümleciği bağlayabilir : da soru cümleci- Il ne sait quoi décider. (Artık ne yapacağım bilmiyorum. (QUE) bir préposition'la kullanılması gerektiğinde yerini (QUOI) soru zamirine bırakır : En quoi est la cravate? (Kravat neden yapılmıştır?) De quoi parles-tu? (Neden sözediyorsun?) Dans quoi la mettrez-vous? (Onu neyin içine koyacaksınız?) F.) — Temel cümlecikte. (Size ne yanıt vereceğimi bulmaya çalışıyorum. Ne bakımdan?) gibi soru zarflarının yerine de kullanıldığını bilmekte yarar var. Modern dilde pek kullanılmamasına karşın (Neden?. Que gagne votre père? Que ne le ferait-il ? Que me sert ce livre? (Babanız ne kadar kazanıyor?) (Neden yapmayacakmış ?) (Bu kitap ne bakımdan işime yarar?) E. Ne kadar?.) D.) Bu cümlecikleri ikiye ayırarak ifade etmek istersek aslını bulabiliriz : 96 .) Je me demande que décider.

3. 4. 5. cümlenin sonunda (?). Il ne le sait. quoi?. (Neye karar verecek?) (Bunu bilmiyor. (QUOI) herhangi bir sıfat ya da sıfat grubuyla nitelenebilir : (1)(Bundan daha hoş ne var?) Quoi de plus agréable? (ne olabilir?) Quoi d'autre veux-tu? A quoi bon? (Başka ne istiyorsun?) (Neye yarar?) EXERCICES Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış noktalı yerlere (que?. EXERCICES DE FIXATION Posez des questions pour les phrases suivantes selon les modèles donnés: Modèles : L'enfant cherche sa mère. qu'est-ce qui? ve qu'est-ce que) soru zamirlerinden uygun olanını yerleştiriniz : vois-tu? tu vois. Soru zamiri kullanıldığında. L'enfant parle à sa mère.a. 7.) a + b = Que doit-il décider? + il ne le sait = Il ne sait quoi décider. Elle se demande faire. çeviri yaparken soru zamiriyle ünlemin f a r k ı n a dikkat edilmeli. Sur basez-vous votre hypothèse? J'étais bien affolé. L'enfant parle à son jouet. G. Que doit-il décider? b. 6. L'enfant cherche son jouet. je ne savais plus 10. 2. lui faut-il? deviendra ta soeur? ferez-vous demain? ta soeur deviendra? avez-vous décidé de faire? 1. prendre en main pour recommencer. A y rıca yazım işaretleri önemlidir. . ünlem cümlesinde (!) vardır. (1) — — — — Qui cherche l'enfant? A qui parle l'enfant? Que cherche l'enfant? A quoi parle l'enfant? Burada.

Le voyageur demande l'heure du départ. Genellikle. la. 10. 6. Nous parlons de notre examen. 5. 3. Ceylân joue à la poupée. Les élèves répondent au professeur. lesquelles) gibi birleşik şekillerini meydana getirirler. Nous mangeons du pain et du fromage. remplace "Quelle robe" fém. Le remède de la rage fut découvert par Pasteur. laquelle te plaît? (Bu iki elbiseden. ilk kısmını oluşturan (le. sing. türkçeye (Hangisi?) diye çevrilir. Les montagnes sont couvertes de neige. LAQUELLE. Les enfants regardent la télé. les) sözcüğünü. 2. LESQUELS. lequel.. bulunduğu cümlecikte özne ya da tümleç görevini yüklenebilirler. 8. LES PRONOMS INTERROGATIFS COMPOSES (LEQUEL. sujet du verbe "plaire" Lequel de vos frères est avocat? (Erkek kardeşlerinizden hangisi avukat?) Lequel: sujet (özne) De ces deux chandails lequel aimes-tu mieux? (Bu iki kazaktan hangisini beğeniyorsun?) Lequel: comp. hangisi hoşuna gidiyor?) laquelle: pronom interrogatif composé. De ces deux robes. La porte est en fer. dir. 4. (nesne) Desquels parlaient-ils? (Hangilerinden sözediyorlardı?) Desquels: Comp. indirect (Dolaylı tümleç) EXERCICES Mettez les pronoms interrogatifs composés d'après les modèles donnés : Lequel de ces enfants est laborieux? Lesquels de ces enfants sont paresseux? Laquelle de ces maisons appartient à vous? Lesquelles de ces maisons appartiennent à vous? 98 . sözcüğün cins ve sayısına göre değiştirerek. 7. LESQUELLES) Soru zamirlerinin bu şekli. laquelle. lesquels. 9. d'obj. Je veux parler de mon voyage. yerini tuttuğu.1.

Bu çorba neden yapılmıştır? 6. De ces affaires. (1) Gramer uygulamaları olarak verilen bu cümleleri temiz bir kâğıt üstüne yapmaya çalışınız. Pour de ces damas préparez-vous cette robe? 10. Demin neden bahsediyordunuz? Ona ne demeli? Kim bu gürültüyü yapan? Kimin karşısında kendinizi suçlu hissediyorsunuz? 13. O.1 de ces arbres sont cerisiers. Bu iki öğretmenden hangisi seninki? 2. . 12. Par de ces balles. oyunuzu hangisine vereceksiniz? 8. le soldat a-t-il été blessé? 9. 12. 10. Hepsini bitirdikten sonra doğruları ile kontrol ediniz. Vous avez déjà visité beaucoup de villes en Turquie. 2 de ces filles connaissez-vous le plus? 3 de ces autos est la plus jolie? 4 de ces étudiants aimez-vous le plus? 5. Je voudrais savoir sont venus avec toi. vous a plu? 11. ne yapacaklarını bilmiyorlar*r 7. Hangisini seçtiğinizi ona söyleyiniz lütfen. Bu beklenmeyen olay karşısında. Sizi bunu yapmaya hangi etken (ne) itti? 14. Je voudrais savoir sont venues avec toi. De de ces régions venez-vous? 7. 11. Traduisez en français'1' : 1. 3. 4. Adaylar ilân edilmiş. Neyin arkasına saklanmak niyetindesin? 9. bizi neyin önünde bekleyecek? 5. Bu iki kız çocuktan hangisinin Ayşe hanımın kızı olduğunu bilmiyorum. à vous intéressez-vous? 6. A de ces écoles voulez-vous aller? 8. Televizyon şarkı yarışmasına kimin gönderileceğini henüz bildirmedi.

4. : zarf tümleci (ablatif). d. ki o bize doğru geliyor. Devant quoi nous attendra-t-il? De quoi cette soupe est-elle faite? Devant cet événement inattendu ils ne savent que faire. 2. 5. : düz tümleç (accusatif).1. ki onu ben satın aldım. La Télévision n'a pas encore annoncé qui on enverra à la compétition de chant. 9. ilgi zamirleri . 13. s'il vous plaît. 6. 100 "Relatif" admdan anlaşılacağı gibi bir cümleciği bir başka cümleciğe bağlarlar. 7. : isim tamlaması (génitif). güldür. Zamir adını taşıdıklarına göre diğer zamirler gibi bir ismin yerini tutarlar. 10. c. Les candidats sont annoncés. Durıuna göre. De ces deux professeurs lequel est le tien? Je ne sais pas laquelle de ces filles est celle de Madame Ayşe. Ankara'dır. ki onun kokusunu seviyorum. iki katlıdır. 8. ki orada ben doğmuşum. d cümlelerinde. gibi Çocuk. . pekçok örnekler verilebilir. a. "proposition subordonnée relative" adını alır. yerini tuttukları ismin sayı ve cinsini taşırlar. 3. b. b. Kendileriyle başlayan yan cümlecik. Dites-lui. Kent. c. 12. Ev. iki virgül arasında yazılan cümleciklerin başında belirtilen : a b ki ki o onu c d ki ki onun orada : öznedir (nominatif halde). auquel donnerez-vous votre voix? Derrière quoi est-ce que tu penses te cacher? De quoi est-ce que vous parliez tout à l'heure? Que lui dire? Qui est-ce qui fait ce bruit? Vis-à-vis de qui vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? 14. İlgi zamirleri. 5. 2. a. bir cümle içinde iki görev alırlar : 1. 11. lequel vous avez choisi. LES PRONOMS RELATIFS (İlgi zamirleri) Fransızcada sık rastlanan bu ilgi zamirleri türkçede pek kullanılmazlar. Çiçek. arkadaşımın oğludur.

où.) Bu durumda birleşik ilgi zamirleri olarak şunlar elde edilir : lequel laquelle lesquels lesquelles à à à à de de de + + 4+ + + + = qui (sujet) lequel lesquels lesquelles laquelle lequel lesquels lesquelles = = = = = = = auquel auxquels auxquelles à laquelle duquel desquels desquelles ve diğer (préposition) larla aynı şekilde birleşik ilgi zamiri oluştururlar. dolayl tümleci. düz. İlgi zamirleri iki bölümde incelenebilir : 1. pl. yerini tuttukları isim hangi cins ve hangi sayı da olursa olsun hiçbir zaman yazılışlarında değişiklik göstermezler (qui. sing. tümleci. quoi. (1) Lâtince: ante (önce. dont) gibi. ilgi zamirinden önce geleceğine göre yerine çok dikkat etmek gerekir. Les pronoms relatifs simples (invariables) Bu ilgi zamirleri. que.) (fém. sing. pl. isim tamlaması zarf tümleci gibi değişik görevleri yükle nirler.) (masc. Her ilgi zamiri bir ismin yerini tutar ve yerini tuttuğu isme "antécé dent"(1) denir. önce konulan] anlamına gelen antécédent. 101 . önde) + cedere (koymak) = (öne konulmuş.) (fém."proposition subordonnée relative"in öznesi. Les pronoms relatifs composés (variables) Bunlar da yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine göre yazılışlarında değişiklik gösterirler : le la les les + + + + quel quelle quels quelles = = = = lequel laquelle lesquels lesquelles (masc.

Başka bir örnek : a. b. yerine özne görevinde ilgi zamiri (qui) konularak (a) ve (b) cümlecikleri birleştirilmek suretiyle (c) birleşik cümlesini elde ederiz. Birleşik cümlenin türkçeye çevirisi : Proposition principale __ Proposition subordonnée relative Her zaman özne olan (qui). Je vois mon père. (a) + prop. a + b = c yani : 102 . Yukarıdaki cümlede geçen (qui) nin analizini yapalım : qui: pronom relatif invariable. Elle İki cümlecikte de (ma soeur) sözcüğü ortaktır. sujet du verbe "lire". Mon père lit le journal. (b) = Phrase (c) c. Je vois mon père / qui lit le journal. a pour antécédent "père". J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. b. Ortak olan bil sözcüğü . Prop. kendinden önce gelen ismin yerini tutar ve iki cümleciği biribirine bağlar.(b) cümleciğinde kaldırıp.fc LE PRONOM RELATIF: QUI (Sujet) Çeşitli cümlelerde ilgi zamirlerini ele alacak olursak: a. Ma soeur a été contente.

qui a + b = c Le garçon a servi au client un bifteck / qui n'était pas assez cui (Garson müşteriye iyice pişmemiş bir biftek getirdi. b. Bu cümleyi biraz değişik ifade edelim : a. J'ai acheté un sec à main pour ma soeur/qui a été contante Prop. sujet du vert "être content".) NOT : Temel cümlecikteki sözcüklerin yer değiştirmesine dikkat edinL Aksi halde gülünç cümleler ortaya çıkabilir : Le garçon a servi un bifteck au client qui n'était pas assez cuit. Oysaki yan cümlecik. principale _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. Ancak bu birleştirme^ yaparken (qui) hangi sözcüğün yerini tutuyorsa (b) cümlec ğini. yani temel cümlecik paı çalanmamıştı. a pour antécédent "soeur". b. Bunun için d (a) cümleciğindeki yani temel cümlecikteki bazı sözcükleri yerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur.c. ilgi zamiriyle başlayan yan cümlecik temel cümleciğin ö: m .) a. Le sac est en crocodile. temel cümleciğin ö z n e s i n i nitelem» ye yarıyorsa. o sözcükten sonra yerleştirmek gerekir.) (DENMEZ Şimdiyedek gördüğümüz cümlelerde: (qui) ile başlayan yan cümlecil temel cümleciğin tümleçlerinden birini nitelemeye yaradığı için ya cümlecik temel cümleciğin sonuna getirilmişti. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. Le garçon a servi un bifteck au client. relative qui: pronom relatif. (Garson iyice pişmemiş müşteriye bir biftek getirdi. sub. (a) ve (b) cümleciklerini birleştirelim. qui est en crocodile. Il Le sac yerine "qui" ilgi zamirini koyalım. b. Le bifteck n'était pas assez cuit. O halde: a + b = ı J'ai acheté pour ma soeur un saç / qui était en crocodile. (Kızkardeşim için yılan derisinden yapılmış bir çanta satın a dım.

Mon frère (qui entrera au conservatoire).nesinden sonra yer alır. c2. aime beaucoup la musique. temel cümleciğin yüklem ve tümleçleri daha sonra gelir. (qui ) V. Yan cümlecik. (Beni çağıran çocuk arkadaşımdır.) a. Mon frère aime beaucoup la musique. (qui öznesini niteliyorsa : S. Örnekler : a. babasına itaat eden çocuk terbiyelidir. C. qui c. S. Le garçon (qui obéit à ses parents) est très poli. cJ. b. temel cümleciğin tümlecini nitelemeye yarıyorsa : S. S. entrera au conservatoire. L'enfant est mon copain. Il m'appelle. Mon frère (qui aime beaucoup la musique). hem öznesini. C. hem de tümlecini niteleyecekse : C. (qui S.) Le garçon est très poli. qui S. (Müziği çok seven erkek kardeşim konservatuvara girecek. Il obéit à ses parents. qui c. (qui ) V. V. C. V. b. S. L'enfant (qui m'appelle. C. V. (Annesine.) 104 .) est mon copain. Mon frère entrera au conservatoire. C. Formül halinde göstermeye çalışalım : Fransızcada cümle : Sujet Verbe Complément sırasına göre kurulur. (qui ) V. V. C. S. formüllerine göre uygulama yapılır. C. V.

b2. kendisiyle başlayan yan cümlecil "proposition subordonnée relative" ve yerini tuttuğu sözcük dé "anté cèdent" adını alır. dir. Tu LA visites. bi. bunun sonucu olarak da bileşik zamanları "avoir" yardımcı fiiliyle çekilen "participe passé" 1er uyum yapar : a.2 Je LES ai cueilliES. S. du verbe "cueillir". LE PRONOM RELATIF : QUE (Comp. b3. dir. Tu visites cette ville. d'objet direct) (QUE) ilgi zamiriyle bir yan cümlecik başlar. 105 . a. C. c. dir. c. dir. que tu visites. que j'ai cueillies. c. Je vous offrirai les fleurs.) a. comp. La ville est Ankara. bi. a + b3 = c c. Yerini tuttuğu sözcüğün (dişil-eril. dir. La leçon est facile. La ville (que tu visites). (que ) V. subordonnée relative que: pronom relatif. dir. c. Proposition principale Prop. S. b. tekil-çoğul) sayı ve cinsim temsi] eder. c. dir. est Ankara (Ziyaret ettiğim kent Ankara'dır. c. (que). bu y*an Cümleciğir fiilinin düz tümleci görevini üstlenir. dir. a pour antécédent "les fleurs". ind. Nous étudions cette leçon.ı J'ai cueilli ces fleurs. c. b3.II. b. V. c. Je vous offrirai les fleurs / que j'ai cueillies.

dir. L'ami (que J'ai invité) et (que je veux vous présenter) ne tardera pas à venir. du verbe "inviter". bu durumda ikinci pronom relatif önünde "et" ya da "mais" bulunur: a. Je l'ai invité. a pour antécédent "manteau".) Prop.. a pour antécédent "l'ami" comp. dir. b. b3. ) et (que ) ne tardera pas à venir. a + b3 = c c. relative. (Benim aldığım manto ile sizin yaptırdığınız aynı renktedir. Je veux vous le présenter. a pour antécédent "l'ami" comp. C. sub. arkadaş az sonra Prop. que: pronom relatif. c.) que: pron. yani "propoistion subordonnée relative"m "antécédent'"ı birden fazla olabilir. du verbe "acheter". est facile. (Dâvet ettiğim ve size takdim etmek istediğim gelecek. Bir "proposition principale'"in öğelerinden özne ya da tümleç.) S. c. dir. c. rel. dir. sub. L'ami ne tardera pas à venir. 106 . du verbe "présenter". relative. NousL'étudions. (Çalıştığımız ders kolaydır. L'ami (que a + b + c= d d. (que ) V. Bir "proposition principale" ayrı ayrı iki pronom relatif'in antécédent'i olabilir : Le manteau que j'ai acheté et celui que vous avez fait faire. La leçon que nous étudions. que: pronom relatif. _ Prop. que nous étudions. sont de la même couleur. dir.b2. comp. principale.

Il a cousu le costume. de lieu b. sont bien reliés. (Güzel bir kitaplığı olan Hasan'm bana verdiği kitaplar iyi ciltlenmiş) III. a + b = c b. a pour antécédent "celui".que: pron. C'est la maison / où je suis né. C'est la maison. a + b + c= d d.. que air . comp. (OÛ) ya da (D'où) ilgi zamiri başında bulunduğu yan cümlecikteki fiilin complément circonstanciel de lieu (yer gösteren zarf tümlf-ci) ya da comp. comp. comp. LE PRONOM RELATIF: OÙ: a.)) v. circ. c.) Gerektiği hallerde. Le tailleur (qui a cousu le costume (que je porte)) travaille bien. cümlenin ahengini sağlamak amacıyla birinci proposition relative'in öznesi fiilden sonra getirilir. rel. c dit (Giydiğim elbiseyi diken terzi iyi çalışıyor.. de lieu. o zaman yan cümlecikteki sözcüklerin sırası şöyle olur: (pronom relatif que + çekimli fiil + özne) Örnek : Les livres (que m'a prêtés Hasan) (qui a une belle bibliothèque). comp. de temps (zaman gösteren zarf tümleci) görevini yüklenir : a. circ. circ. Sa 4 (qui S b . Le tailleur travaille bien. (Doğduğum ev budur. circ. du verbe "faire faire". b. c. Je suis né dans cette maison. de temps. Je le porte. Le tailleur (qui le costume (que ) travaille bien. dir.) 107 . Herhangi bir proposition relative'in bir öğesi o proposition'a bağlanan ikinci bir proposition relative'in antécédent'ı olabilir : a.

coinp. _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. de laquelle. circ. Vous êtes parti cette semaine. ind. de lieu (où) Les touristes aiment Istanbul / où ils viennent depuis longtemps. Connais-tu le village? b. b. b. a pour antécédent "maison". 5. comp. Il faisait très foid cette semaine / où vous étiez parti. LE PRONOM RELATIF: DONT DONT = De qui. Ils y viennent depuis longtemps. c. (Turistler. de lieu du verbe "naître". de temps. Connais-tu le village / d'où je viens? a. comp. comp. b. Hier. (où) c. où: pronom relatif.) IV. Les touristes aiment istanbul. (Gittiğiniz hafta. circ. 3. de lieu. a. (où) a+ b = c c.Proposition principale. desquels. (Gelmekte olduğum köyü biliyor musun?) Il faisait très froid cette semaine.) a. Vous m'aviez parlé de cet homme. 4. a. desquelles. duquel. sub. Le Le Le Le Le complément complément complément complément complément indirect du verbe (Dolaylı tümleç) du nom (İsim tamlaması) d'agent (Edilgen fiilin işi yapan tümleci) de l'adjectif (Sıfat tümleci) du pronom (Zamir tümleci) Örnekler : 1. circ. a + b = c 108 . j'ai vu l'homme. relative. comp. uzun süredir geldikleri İstanbul'u severler. hava çok soğuktu. 2. Bu ilgi zamirinin içinde her zaman (DE) préposition'u vardır ve anlamını tamamladığı sözcüğün cinsine göre aşağıdaki görevleri yüklenebilir : 1. circ. Je viens de ce village.

duquel.) DONT = de laquelle DONT : pronom relatif.Hier.) Dont = desquels Dont : pron. du nom a + b = La fleur (DONT j'aime le parfum) est la rose." 3. j'ai vu l'homme / DONT vous m'aviez parlé. "Tous l'intéressaient. sub. J'aime le parfum de cette fleur. a pour antécédent "les arbres" comp." 4. indépendante) a. du verbe "parler". (Dün bana bahsetmiş olduğunuz adamı gördüm.". a pour antécédent "ce conte". b. a. a. (Kokusunu sevdiğim çiçek güldür. ind. Les arbres dissimulent complètement la maison. m .) b. mais il y en avait un surtout DONT sa petite âme était émerveillée. est entourrée) la dissimulent (Evi çevreleyen ağaçlar onu tâmamen gizliyor. rel. a + b = Les arbres (dont la maison complètement.. La fleur est la rose. DONT : pronom relatif. b. ama küçük ruhunun hayran kaldığı bir tanesi vardı bunlardan) Tous l'intéressaient (prop. Sa petite âme était émerveillée de ce conte. La maison est entourée d'arbres. comp. a.) DONT = de qui. comp. (prop. b. comp. prin. d'agent du verbe "être entouré. a pour antécédent "la fleur". Mais il y en avait un surtout (prop.) DE CE CONTE = DONT = duquel DONT : pron. rel. a pour antécédent "l'homme" comp. Anatole France (La Mort du Petit Sylvestre) (Hepsi onu ilgilendirirdi. J'ai fini ce voyage. 2.. 3. d'agent du verbe "être émerveillé. du nom du mot "le parfum". J'étais content de ce voyage.

Elle joue avec ce jouet. a. bu da kimsenin aklına gelmezdi. Je suis fier de ce gens. CE DONT personne ne se doutait. rel. DONT : pron. (Kızımın. Personne ne se doutait de cela. a + b = L'homme avait survécu à ses blessures. 4. (Yaralarına rağmen adam ölmemişti. oynadığı bir oyuncağı var. rel. relative'in baş tarafında yer alır. "fier".. Dont: duquel Dont: pron. L'homme avait survécu à ses blessures. b. (à) ve (de) öntakıları dışında diğer tüm öntakılarla kullanılanlar şunlardır : Kişiler için : Eşya için : — — — — — qui lequel laquelle lesquels lesquelles Örnekler : a. a pour antécédent "celui-ci" comp. a pour antécédent "ce voyage" comp. de celui-ci a -f-b = Tout le monde estime celui-ci dont je suis fier. de l'adj. a.a +b = J'ai fini ce voyage / dont j'étais content.) LES PRONOMS RELATIFS COMPOSES (Variables) Bir ilgi zamiri. b. duquel.) 110 . DONT = De qui. 5. öntakı ile kurulmuş bir ismin yerini tuttuğunda. de l'adjectif "content". b. bu öntakı ilgi zamiri ile beraber proposition sub. a + b = Ma petite fille a un jouet AVEC LEQUEL elle joue.. Tout le monde estime ce gens. Ma petite fille a un jouet.

b. a. rel. a. C. J'offre ces fleurs à cette dame.) à qui = à laquelle. (Yalnız kişiler için) : à qui (Hem kişiler ve hem à + lequel de eşya için) : à + lesquels à + lesquelles à + laquelle (değişmez) = auquel = auquel = auxquels = auxquelles Başka örnekler : a. m . (Çiçekleri kristal vazoya koydum. m'ont donné des renseignements utiles. Aıicak tanındıklarda olduğu biçimde (lequel. à qui: pr. ind. J'ai mis les fleurs dans le vase. La dame est très heureuse.) S. "DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs' ise yardımcı cümleciktir. (AUXQUELLES ) V. lesquels. b. a + b = J'ai mis les fleurs dans le vase QUI était en cristal. Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi öntakı (à) ise zamirler aynıdır. a + b = La dame à qui j'offre ces fleurs est très heureuse. — "qui était en cristal" ise proposition subordonnée relative" dir. b. a + b = Les agences AUXQUELLES je m'étais adressé. de "offrir". (Kendisine bu çiçekleri sunduğum hanım çok mutludur. (Çiçekleri içine koyduğum vazo kristaldendir. est en cristal.) Burada "J'ai mis les fleurs dans le vase" cümleciği "temel cümlecik" tir. lesquelles) öntakı ile kaynaşarak bazı değişiklikler gösterirler. Les agences m'ont donné des renseignements utiles.) Bu birleşik cümlede: "le vase est en cristal" temel cümlecik. pour antécédent "la dame" comp. Başka şekilde de birleştirilebilir : Yani a + b = Le vase DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs.a. Je me suis adressé à ces agences. Le vase est en cristal.

comp.b. Örnek : a. Préposition. ilgi zamirinin kullanımı konusunda ayrıntılı olarak görüldüğü gibi) bir isim. desquels. (Yanında oturduğum ağaç meşe ağacıdır. du verbe "donner".) Not : Bu cümlede pronom relatif'in (près de qui) kullanılamaz. hem de eşya için) près près près près duquel. antécédent'ı kişi olmadığı için Bir isim. rel. (de) olduğu zaman ya da (près de. antécédent kişi olmadığı için (à qui) kullanılamaz. aura moins froid. (Hem kişiler. à qui : pr. ind. Le mendiant aura moins froid. L'arbre est un chêne. b. loin de. à côté de. başında préposition bulunan başka bir isme (DE) préposition'u ile bağlandığı zaman bu préposition'la başlayan bu takıma (près de. b. Aksi takdirde. a + b = L'arbre (près duquel je suis assis) est un chêne. a pour antécédent "le mendiant".b. (dont.) à qui = auquel. de laquelle. desquelles.) gibi durumlarda (à) öntakısıyla meydana çıkan kaynaşma aynı şekilde bunlarla da yapılır : (Yalnız kişiler için) près de qui.) gibi (Locution prépositive) olarak bakılır. au milieu de v. (Kendisine eski bir elbise verdiğim dilenci daha az üşüyecek. au milieu de v. J'ai donné un vieux vêtement à ce mendiant. başında başka bir préposition olmayan bir isme (DE) ile bağlandığında sadece (DONT) pronom relatif! kullanılır : 112 . autour de. Je suis assis près de cet arbre.. a + b = Le mendiant à qui j'ai donné un vieux vêtement. a.(Başvurduğum acentalıklar bana yararlı bilgiler verdiler.) Not: Bu cümlede.

SUR LEQUEL
PRÈS DUQUEL
AU PIED DUQUEL

,
L arbre

A L > O M B R E D U

q

U E

je suis monté
je suis assis
j'ai campé
l

SUR LA BRANCHE DUQUEL
DONT

j'ai dormi

est
un

tu montes
chêne
on coupe une branche

Şemadaki altı cümlenin sırasıyla çevirisi :
A. Çıktığım ağaç, meşe ağacıdır.
B. Yanında oturduğum ağaç, meşe ağacıdır.
C. Eteğinde kamp yaptığım ağaç, meşe ağacıdır.
D. Gölgesinde uyuduğum ağaç, meşe ağacıdır.
E. Dalma çıktığın ağaç, meşe ağacıdır.
F. Bir dalı kesilen ağaç, meşe ağacıdır.
Başka örnekler :
1.

a.
b.

C'est vin progrès.
Tout le monde devrait être d'accord sur la valeur de ce progrès.

a + b = C'est un progrès SUR LA VALEUR DUQUEL tout le monde
devrait être d'accord.
2.

a.

Je vous remercie du dévouement.
b. Vous avez soigné mon père avec ce dévouement,
a + b = Je vous remercie du dévouement AVEC LEQUEL vous avez
soigné mon père.
3.

a.

Ce sont des vins.

b.

Tout le monde est d'accord sur la qualité de ces vins.

a + b = Ce sont des vins SUR LA QUALITE DESQUELS tout le
monde est d'accord.
İLGİ ZAMİRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
— (QUE) pronom relatif!, kişi zamiri (LE) gibi (ETRE) fiili ile gelen
(attribut) görevini de yüklenebilir ;
örnekler :
A.

SÛR QUE J'ETAIS, d'avoir fait tout mon devoir; je ne me suis pas
inquiété.
(Tüm görevini yapmış olduğumdan emin bulunduğum için endişelenmedim.)

1X3

Le brave homme que vous avez toujours été, méritait bien cette
récompense.
(Herzaman mert bir insan olduğunuzdan bu ödülü hak ediyordunuz.)
— Bir cümlenin içerdiği anlamı bir ilgi zamiriyle belirlemek mümkündür. Bu durumda şu şekiller kullanılır :
Ce
Ce
Ce
Ce

qui
que
dont
à quoi

Örnekler :
Ma maison a brûlé, ce qui m'a obligé à habiter ici.
(Evim yandı, bu olay beni buraya gelip oturmaya mecbur etti.)
Les ennemis ont sommé le général de livrer la place, ce qu'il a
refusé de faire.
(Düşmanlar, generale mevzii teslim etmesini önerdiler, o da bunu
reddetti.)
— Yukarıda görülen bu tür cümleciklerin sırası aksine olan bir
kuruluş biçimine geçebilir. Böyle olunca (proposition relative)
"C'ESI QUE" ile yinelenir.
Yukarıdaki ilk cümleciği ele alacak olursak :
— Ma maison a brûle ce qui m'a obligé à venir habiter ici.
Cümleciklerin sırasını değiştirelim :
— Ce qui m'a obligé à venir habiter ici, c'est que ma maison avait
brûlé.
— Pronom relatif'in antécédent'i bir zamir olabilir.
Il est fort en français, il pourrait connaître la réussite à l'examen
final.
Bu durumda proposition principale'deki
(tonique) olarak yinelenir :

kişi zamiri, vurgulu

Lui qui est fort en français, il pourrait connaître la réussite à
l'examen final.
— (QUI) ile başlayan yan cümlecik bir sebep gösterdiği zaman (qui
ve çekimli fiilinin) yerine o fiilin participe présent (isim-fiil)i
kullanılabilir :

örnekler :
Mes étudiants qui veulent apprendre le français,
qui veulent = voulant

travaillent bien,

O halde:
Mes étudiants VOULANT apprendre le français, travaillent bien.
(Fransızcayı öğrenmek isteyen öğrencilerim iyi çalışıyorlar.)
(Fr.yı öğrenmek istedikleri için
)
Mes parents qui n'ont pas reçu ma lettre, n'ont rien su.
qui n'ont pas reçu = n'ayant pas reçu.
Aynı cümleyi, (participe présent dans le passé) ile ifade edecek olursak aşağıdaki cümleyi elde ederiz.
Mes parents N'AYANT PAS REÇU ma lettre, n'ont rien su.
(Annem, babam mektubumu almadıkları için hiçbirşeyden haberleri olmamış.)
Bu tür proposition'un yeri değişebilir ve genellikle cümlenin başında, temel cümleciğin öznesinden önce bulunur :
N'AYANT PAS REÇU ma lettre, mes parents n'ont rien su.
özne
(x) Ancak temel cümleciğin fiilinin tümleçleri olmadığı zaman participe'li yardımcı cümlecik birleşik cümlenin sonuna da gelebilir.
— Les spectateurs qui croyaient que le spectacle était fini, : se sont
levés.
Bu cümleyi bu tür ifade etmek yerine ( x ) yukarıdaki kural gereğince şöyle söylemek daha iyi olur :
— Les spectateurs se sont levés CROYANT que le spectacle était
fini.
(Seyirciler, temsilin bittiğini zannederek kalktılar.)
— Böyle cümle kuruluşlarında, temel cümleciğin öznesi zamir olduğu zaman participe yardımcı cümleciği kullanmak yeğlenir.
N'ayant pas d'argent je ne suis pas allé au théâtre.
(Param olmadığı için tiyatroya gitmedim.)
Ne t'ayant pas vu depuis longtemps, j'ai pensé que tu étais en Vacances. (Seni uzun süredir görmediğimden tatilde olduğunu düşündüm.)
1Î5

LES PRONOMS RELATIFS INDEFINIS
(Belgisiz ilgi zamirleri)
Antécédent'ı olmaksızın kullanılan ilgi zamirleri bilinmeyen bir camlı varlığın yerini tutarlar. Bu nedenle, bu tür ilgi zamirlerine (indéfini = belgisiz) adı verilir .Genellikle atasözlerinde ve özdeyişlerde
bunlara rastlanır :
Qui vivra,verra.
Qui dort, dîne.
Cümlelerinde her nekadar antécédent yoksa da sous-entendu (zımne (tout homme) ya da (toute personne) gibi sözcüklerin varlığı
kabul edilebilir.
— Quiconque : Bu belgesiz ilgi zamiri de aşağı yukarı aynı koşullarda kullanılır :
Quiconque dit cela, se trompe.
(Bunu söyleyen, yanılıyor.)
— (QUE) ile zamirinin antécédent'i (QUI) veya (QUOI) ilgi zamirleri olabilir ki bunların bağlı oldukları yardımcı cümlecikte
SUBJONCTIF kipi kullanmak gerekir. Şöyle :
QUI QUE + verbe au subjonctif,/prop. principale,
antécédent
QUOI QUE + verbe au subj,/prop. princapale.
antécédent
Örnekler :
— Qui que vous soyez, attendez votre tour.
(Kim olursanız olun, sıranızı bekleyin.)

(,)Quoi

que vous disiez on ne vous croira pas.
(Ne derseniz deyiniz size inanılmayacak.)

Açıklamaya çalışılan (qui que ve quoi que) nün özel kullanımından
başka daha karmaşık iki biçimle karşılaşmak mümkündür: (Formülle belirtelim.)
(1)

Daha sonra görülecek olan (quoique) locution conjonctive! ile ayrı ayrı yazılmış olan (quoi que) ilgili zamiriyle antécédent'mni karıştırmayınız.
Örnek : Quoique vous disiez la vérité, personne ne vous croit.
(Gerçeği söylemenize karşın, kimse size inanmıyor.)
Buradaki : (quoique), opposition gösteren (bien que) ile eş anlamdadır.

116Ve

QUI QUE ce soit qui + verbe au subj., / prop. prin.
QUOI QUE ce soit qui + verbe au subj. / prop. prin.
şimdi formüllere uygulayarak cümle kuralım :
QUI QUE ce soit qui vienne, dites-lui que je suis occupé.
(Gelen kim olursa olsun, ona meşgul olduğumu söyleyin.)
— QUOI QUE ce soit qui te dérange, tout s'arrangera.
(Seni rahatsız eden ne olursa olsun, herşey düzenlenecek.)

EXERCICES
I.

Unissez les deux propositions d'après le modèle donné
a. J'aime les enfants.
b. Ils sont laborieux.
a + b = J'aime les enfants qui sont laborieux.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je vois le coiffeur; il tourne autour de son client.
Nous achetons ce livre; il est récemment publié.
On aime regarder les poissons; ils nagent dans le bassin.
Prends la chaise; elle est là.
Je n'aime pas cet élève; il est toujours bavard.
Les oiseaux
sont des canards; ils nagent dans le lac.
L'aveugle
a faim; il demande l'aumône.
N'oubliez pas votre manteau; il est accroché derrière la porte.
Qui est l'homme il frappe à la porte.
Voici l'autobus; il emmènera les touristes.

II. Reliez les deux propositions selon le modèle donné
a. J'achète ce livre.
b. Je l'aime bien.
a + b = J'achète ce livre que j'aime bien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous lisez la lettre; vous l'avez reçue hier.
Où est l'homme? ils le cherchent.
Ce sont des paysans; je les rencontre souvent.
La dame
est ma tante; je l'aide.
Les gens
sont mes parents; je les respecte.
Nous n'avons pas aimé les pommes; nous les avons mangées.
Quand est-ce que nous allons voir le film?; nous l'attendons depuis
des semaines.
8. Montrez-moi les images; vous les mettez dans votre poche.
9. Est-ce que vous connaissez les dames?; je les ai remerciées.
10. Le docteur
est mon cousin; tu l'estimes.
117

III. Unissez les deux propositions par l'intermédiaire du pronom relatif;
où, dans lequel, dans laquelle, dans lesquelles, selon le cas
Voici la maison; mon oncle y habite,
Voici la maison où mon oncle habite, veya;
Voici la maison dans laquelle mon oncle habite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La chambre est large; nous y dormons.
Connaissez-vous la maison?; le professeur y demeure.
Le maison
n'a qu'un étage; il y est allé.
Le magasin
va fermer; j'y travaille.
La salle de classe
est large; nous y étudions.
La ville
s'appelle Çorum; j'y suis né.
Voici la valise; vous y mettrez les habits.
C'est un pays; j'y voyage souvent.
Ce sont des forêts; j'y chasse de temps en temps.
La cour
est pleine de fleurs; les enfants y jouent.

IV. Transformez les propositions en les unissant d'après le modèle
donné
Voici mon ami; le nom de mon ami est TANCAN.
Voici mon ami DONT le nom est TANCAN.
1. A Ankara, il y a de beaux magasins; je regarde les vitrines de ces
magasins.
2. Quelle est cette rue?; je ne connais pas le nom de cette rue.
3. Qui est cette fille? nous ne connaissons pas les parents de cette fille.
4. Voici notre bibliothèque; je connais tous les livres de notre bibliothèque.
5. Voilà la fille; les yeux de cette fille sont verts.
6. Dans notre rue, il y a beaucoup d'autos; le bruit de ces autos me
réveille la nuit.
7. J'aime cet enfant; le visage de cet enfant est beau.
8. Nous écoutons la chanteuse; la voix de cette chanteuse
douce.

est très

9. Le garçon
pleure dans un coin; le livre de ce garçon
est perdu.
10. C'est un professeur très sévère; les élèves de ce professeur sont très
attentifs.
118

V. Transformez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
120
Voilà le père; ses enfants sont très sérieux.
Voilà le père DONT LES enfants sont très sérieux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je vois la Seine; ses eaux brillent au soleil.
On connait un gratte-ciel; sa hauteur est de 403 mètres.
Nous admirons cette villa; son jardin est plein de fleurs.
Voici la maison; sa porte est fermée.
Voici l'école; ses fenêtres sont ouvertes.
L'homme
est Atatürk; on voit sa statue à Kızılay.

7. J'habite dans une vieille maison; ses fenêtres donnent sur la mer.
8. A Paris, il y a de beaux magasins; nous regardons ses vitrines.
9. Voici mon ami; son chapeau est gris.
10. Voilà la valise; sa couleur est noire.
VI. Transposez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
Le jardin
est beau; je parle de ce jardin.
a. Le jardin DONT je parle, est beau.
b. Le jardin DUQUEL je parle, est beau.
1. Les livres
2. La personne

sont très chers; vous avez envie de ces livres.
est mon père; j'ai peur de mon père.

3. C'est le canif; je me sers de ce canif pour couper du pain.
4. L'homme
cet homme.

est mon voisin; les enfants se moquent de

5. La secrétaire
de cette secrétaire.

est travailleuse; je ne peux pas me passer

6. I I m'a donné une adresse; je ne me souviens pas de cette adresse
en ce moment.
7. Voici mes amis; je suis content de mes amis.
8. Voilà mes étudiants; je suis fier de ces étudiants.
9. Le travail
travail.

est très intéressant; il s'occupe de ce

10. J'ai acheté la robe, j'avais besoin de cette robe.

Traduisez en turc(,) :
1. Les touristes qui étaient venus la semaine passé, sont partis.
2. Quels sont les élèves à qui le professeur a donné des récompenses?
3. Ce sont les pensées à quoi je ne peux (pas) résister.
4. J'ai gardé de très beaux souvenirs des endroits que j'avais visités
l'année dernière.
5. Les fourchettes et les cuillers avec quoi nous mangeons doivent
être inoxidables.
6. Comparez ce qu'il paraît avec ce qu'il est.
7. Vous connaissez la solution à laquelle je consens.
8. Ce fauteuil sur le bras duquel vous vous appuyez, n'est pas si solide.
9. C'est la rue au bout de laquelle se trouve un joli parc public.
10. La maison pour laquelle j'ai fait tant de dépenses, vient d'être
brûlée.
11. Quoi que vous m'ayez dit sur ce sujet, je ne l'accepterai pas.

(1)

120

Önce, yalnız başınıza, kimsenin ne de kitabın yardımı olmadan çevirmeye çalışın, sonra kontrol air.aciyle arka sayfaya bakın.

sonunda güzei bir halk bahçesinin bulunduğu sokaktır. Karar verdiğiniz iş tehlikelidir. annesi geçen yıl ölen arkadaşım. 9. 15. Başkenti Ankara olan Türkiye'nin. karşı gelemediğim düşüncelerdir. Hizmetçinin. 4. Ayağı burkulduğu için yürüyemeyen kız kardeşimi taşımaya mecbur oldum. 2. 10. önemli olan. 6. Defterinize her cümlenin çevirisini yazdıktan sonra Sayfa 122'ye bakarak sağlama yapınız. 10. 7.La 1. oldukça zengin ve modern bir ülke olduğunu tüm dünya ülkeleri kabul etmektedir. öğretmenin (kendilerine) ödül verdiği öğrenciler hangileridir? Bunlar. başarı elde etmektir. yandı. beni gece dışarı çıkartmıyor. 11. Bu konuda bana ne söylerseniz söyleyin. Yarısı kararmış duvarın tümünün badana edilmesi gerekiyor. Arkadaşım portföyünü kaybettiğinden. 7. Evinde oturduğum ve sertliğini bildiğiniz amcam. Balkonu çiçeklerle bezenmiş bu ev. Şoförün geçtiği yol işte. bu sabah gittiler. 3. balkonu görülen beyaz evin arkasında bulunan bahçeden kopardığı çiçekleri koyduğu vazo kristaldendir. 5. 3. 14. Onun dış görünüşü ile gerçek varlığını kıyaslayın. 4. çok zengin kişilere aittir. 121 . (1) Sınavlarını bitirdiği gün. 9. 13. 17. Yollarında gezindiğim bahçe bakımlıdır. Geldiğimiz bölgede. Kolunun üzerine dayandığınız koltuk pek o kadar sağlam değil. şimdi babasının bir fabrikada çalıştığı Paris'te oturuyor. 11. hareket etti. onu her yerde arıyor. 2. 5. Yemek yediğimiz çatal ve kaşıklar paslanmaz cinsten olmalıdır. üzerinde durulması gereken bir noktadır. Yazdığınız mektup fransızca hâtalarla dolu idi. 8. Razı olduğum çözüm yolunu biliyorsunuz. Ahmet'in gezindiğini gördüğüm bahçenin arkasındaki evin penceresinden bakan çocuk arkadaşımın yeğenidir. bu bitkinin tarımı yapılmıyor. traduction du français en turc : Geçen hafta gelen turistler. 12. Bu. Bu. 6. kabul etmeyeceğim. Uğrunda bunca harcamada bulunduğum ev. Traduisez en français01 : 1. 16. Size okuduğum mektubu bana yazan. Geçen yıl ziyaret ettiğim yerlerden bende çok güzel anılar kaldı. 8.

il est parti.. 2. Dans la région d'où nous venons. 10. 7. est un pays assez riche et moderne. 122 . La lettre que vous aviez écrite était pleine de fautes de français. je verrai tous les étrangers qui attendent devant un guichet. c'est de réussir. 4. 17. Enfin. on ne cultive pas cette plante.. Mon oncle dans la maison de qui j'habite. L'enfant qui regarde par la fenêtre de la maison qui se trouve derrière le jardin où je vois Ahmet se promener est le neveu de mon ami. c'est mon tour. je vais donc à la préfecture de Police dont les bureaux sont dans la Cité. C'est un point sur quoi il faut insister. UN TEXTE A la préfecture de Police. 11. 3. Le vase où la bonne a mis les fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin qui se trouve derrière la maison blanche dont on voit le balcon est en cristal. s'étant foulé le pied. Mon ami qui m'a écrit la lettre que je vous ai lue et dont la mère est morte l'an dernier.La 1. 16. habite maintenant à Paris où son père travaille dans une usine. L'affaire dont vous avez décidé. Voici le chemin par où le chauffeur a passé. mon ami le cherche partout. est dangereuse. Là. veya. 12. 9. avec mes enfants: alors j'aurai besoin d'une carte de séjour. La maison dont le balcon est garni de fleurs. 6. appartient à des gens très riches. 13. Ce qui est important. Je suis étrangère: je veux rester quelques mois à Paris. 8. Ayant perdu son portefeuille. Le jardin dans les allés duquel je me promène est bien entretenu. 14. J'ai dû porter ma soeur qui. et dont vous connaissez la sévérité. 5. traduction du turc en français : Le jour où il a fini ses examens. 15. est dangereuse. ne me laisse pas sortir le soir. L'affaire à laquelle vous vous êtes décidés. Tous les pays du monde acceptent que la Turquie dont Ankara est la capitale. Le mur la moitié duquel est noircie a besoin d'être entièrement repeint. ne pouvait pas marcher.

b. Vous irez la demander à la préfecture de Police. Je traverse la cour carrée. née le 15 Mars 1941."Avez-vous votre passeport? dit l'employé. 3. Non. c. "Et les enfants?" — Non. rue de Gayrettepe. dit l'employé. Il lève la tête et demande : "Où êtes-vous née?" — A Istanbul. 123 . d. nous voulons rester quelques mois à Paris. vous voulez y rester quelques mois. vous ne voulez pas. De a. c. Vous allez en demander à un bureau. est-ce que j'irai demander une carte de séjour? Tu iras demander a la préfecture de Police. b. Est-ce que je veux rester quelques mois à Paris? a. Ouf! C'est fini! J'emporte ma carte et je quitte la salle où une foule nombreuse va et vient. d.. D'après le texte. et des oiseaux le dimanche. Où a. Tu as besoin d'une carte de séjour. Oui. C'est une petite place où l'on vend des fleurs pendant la semaine. les enfants de moins de 16 ans n'ont pas besoin de cartes de séjour. Tu as besoin une carte de séjour. quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une carte de séjour. c'est mon tour. Tu en as besoin une. 2.. Vos photographies?" Je donne mes papiers et l'employé écrit: ABLAY Sabahat. Turquie. (1) Test anahtarı için sayfa 125'e bakınız. c." Maintenant. dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. Oui. "C'est bien. Présentez-vous à la caisse. trouvez la réponse qui convient': 1. d. I. tu veux y rester quelques mois. Oui. b. Et l'employé écrit : NATIONALITE : Turque Profession : Journaliste Domicile : 55. Tu iras en demander une à la préfecture de Police.

Qu'est-ce que l'employé me demande? a. c. tu traverses la cour carrée dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. 8. c. d. Tu traverses. Je ne sais pas qui attendre. ils n'en pas ont. Pour sortie. Pour sortir. d. d. Oui. Un employé y attend. Je peux acheter les fleurs que j'aime. . . vend des oiseaux n'importe quel jour. ils n'ont pas besoin de cartes de séjour. Il te demande si tu as ton passeport et tes photographies.24 On Us On On y y y y vend des oiseaux le dimanche. 6. c. Quand est-ce qu'on y vend des oiseaux? a. b. C'est tin homme qui attend devant le guichet. en vend tous les jours. Non. vendent des oiseaux pendant la semaine. Il écrit mon nom et quand est-ce que je suis né. On peut en acheter les fleurs. k Qu'est-ce qu'on peut acheter au Marché aux Fleurs? a. b. pour sortir. c. Elle te demande si vous avez votre passeport et vos photographies. 7. b. et la date de ma naissance. une petite salle. d. Il écrit mon nom et la date de ma nàissance. On a acheté beaucoup de fleurs. ils en ont besoin. On peut y acheter des fleurs. c. Il me demande ce que j'ai. 5. Pour sortir. b. c. Ce sont des touristes qui attendent devant un guichet. 9. c. je traverse la cour carrée. Quelle cour est-ce je traverse pour sortir? a. d. Qu'est-ce qu'il écrit? a. Non.4L Qui attend en cé roomént devant un guichet? a. d. ils ont besoin d'une carte de séjour. b. b. vous traversez la cour carré. d. Non. Il écrit le nom de moi. Il écrit le nom d'un employé. b. Il te demande que tu avais ton passeport. Est-ce que les enfants ont besoin d'une carte de séjour? a.

à laquelle d. à laquelle b. auquel b. d'où 4. duquel on arrive j'étais content. J'ai visité une région revient à l'esprit. dont d. J'ai fini ce voyage a. J'aime la Seine a. auxquels j'aime le plus. dont Test anahtarı için Sayfa 127'ye bakınız. que 3. dont b. c. b. dont b. a. . que d. à laquelle d. que 8. où b. La au a. a. dont d. duquel 9. qui b. que 7.II. La ville a. à qui persévérance est la qualité but. que vous plaît. Il les a conduits au sommet de la Tour Eiffel l'on voit tout Paris. où je m'intéresse. d'où 5. Trouvez le pronom relatif couvenabk j 11 1. par laquelle à quoi d. a. dont c. La pièce très intéressante. dont c. que d. auquel b. où le souvenir me c. que d. duquel d. c. duquel c. dont 6. de laquelle 10. de laquelle ! les quais sont magnifiques. où d. j'ai vue à "Ankara Sanat" est c. J'ignore ce a. que b. où b. C'est un travail a. est Istanbul. de qui 2. Nous allons quitter Ankara pour Alanya nous passerons deux semaines. c.125 . c. c. a.

.

Je vois QUELQU'UN Je ne vois PERSONNE Je vois QUELQUE CHOSE Je vois PLUSIEURS Je vois CERTAINS de mes amis Je vois CERTAINES de mes amies TOUT m'intéresse Je vois TOUT TOUS m'intéressent Je vois TOUS TOUTES m'intéressent Je vois TOUTES CHACUN est là Donnez à CHACUN son dû CHACUNE est là Donnez à CHACUNE son dû NUL n'est là Nadiren kullanılırlar. c 4. b 12. NULLE n'est là. a 7. Bunlar. L'UN et L'AUTRE sont là Je vois L'UN et L'AUTRE LES UNS et LES AUTRES sont là Je vois LES UNS et LES AUTRES TOUT LE MONDE est là J'invite TOUT LE MONDE UN TEL est là J'invite UN TEL AUTRUI vous est-il Il faut observer AUTRUI. sayfalardaki testin anahtarı: 1. b 9. c 6. LES PRONOMS INDEFINIS (Belgisiz zamirler) İsimlerin yerini tutan ve varlıkları belirsiz şekilde gösteren sözcüklere belgisiz zamir (pronom indéfini) denir. a 11. özne ya da tümleç görevini yüklenirler. Je n'aime AUCUN . pour bien se connaître. b İC. d 13. a 2. d 3. indifférent AUCUN n'est arrivé encore. J'appelle UNE AUTRE D'AUTRES sont là. Tableau des pronoms indéfinis : Sujet (özne) Complément (tümleç) ON est venu QUELQU'UN est venu PERSONNE n'est venu RIEN n'est arrivé PLUSIEURS sont là CERTAINS sont venus CERTAINES sont venues ON: tümleç olamaz.(125.127 . ve 126. d 6. c 8. UN AUTRE est là. J'appelle UN AUTRE UNE AUTRE est là. d 5.

ind. (Herkes kendi menfaasujet tini arar. (Bu konuda pek bir şey bilmiyorum. hem de AUTRE. (Başkalarına kötülük etme) comp.) — N'IMPORTE QUI aurait pu le faire. comp. QUEL QU'IL SOIT.). A L T E R (masc. dir. dir.) — NUL ne peut échapper à son destin.) — J'appelle N'IMPORTE QUI.) — TOUT LE MONDE cherche son avantage. ind.. herhangi biri bunu yapabilirdi. comp. olursa olsun. (Bunu kimseye söylemeyiniz. dir.. okumaya hazırım. (Hiçkimse kaderinden kursujet tulamaz.) — Deux pas GRAND-CHOSE ont demandé à te voir.. Üçü de tekil olarak kullanılırlar.) comp. sujet (Kim olursa olsun. ençok kullanılan belgisiz zamirlere değinilmektedir . (Bir kitap okuyun. ne tür comp. A L T E R U M (neutre) = (Başka) sözcüğünden fransızcaya alınmıştır. sujet (Ne idüğü belirsiz iki adam seni aradı.L'EMPLOI ÖES PRONOMS INDEFINIS*1» (Belgisiz zamirlerin kullanımı) — Ne fais pas de mal à AUTRUI. Hem fazla kullanılmaz.) — Je suis prêt à lire N'IMPORTE LEQUEL. — AUTRUI vous est-il indifférent.) A L T E R A (fém.) — Ne dites cela à PERSONNE.Örneğin A L T R U ISTE'e yer verilmedi. (Başkasma ilgi duymaz mısınız?) sujet — Je ne sais pas GRAND-CHOSE à ce sujet.. (1) Burada. — Lisez un livre. . dir.) comp. A U T R U I ile aynı anlamdadır aşağı yukarı. Zaten. lâtince kökenli olup. (Hangisi olursa olsun. (Herhangi birini çağırıyorum.

Voilà un pays où l'on est heureux. Bu (1') ne article défini "élidé"dir. birisi gürültü duymuş fakat kimse hırsızı görmemiş. Frappez et l'on vous ouvrira.) On va au cinéma? (Sinemaya gidiyor muyuz?) On: belgisiz zamiri bazen (L'ON) şeklinde de kullanılır. et.. . anlamına da gelir. herkes onu arıyor.) (1) (2) Pronom Personnel konusunu işlerken. ister hayır denilsin.H O M I N I S = însan) sözcüğünden gelen (ON) belgisiz zamirinden sonraki fiil her zaman 3. accepte (Eğer dâvet edilirsen kabul et. tekil şahısta kullanılır. mais PERSONNE n'a vu le voleur. a.) d.) b.) c. chacun. (Bu gece ev soyuldu. Ou l'on dit oui. Lâtince ( H O M O . TOUT LE MONDE le cherche. Şimdi. özne olarak on.) e. ou l'on dit non.129 . CERTAINS prétendent que c'est le jardinier. ki bu durumda herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz. ya da hayır denilebilir.. CHACUN donne son avis. insan kendinden küçüğüne muhtaç olur. kullanılırsa. (işte söylenilen şey bu. kişiler için kullanılan belgisiz zamirleri küçük bir metinde görelim : ON a cambriolé la maison cette nuit. ilgili oldukları cümlecikte (LUI) kişi zamiri yerine (SOI) kullanılması gerektiğini belirtmiştik. QUELQU'UN a entendu du bruit. herkes fikrini söylüyor. Kimi zaman "insan kimi zaman da: on travaille = çalışılır diye çevrilir. (on) önünde kullanılabilir. Si l'on t'invite.) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi (explétif) olan (1'). sujet (Birisi bana sizin bir mühendisle evleneceğinizi söyledi. (Ya evet. Konuşma dilinde: Biz. (îşte insanın mutlu olduğu bir ülke. Hepsi endişeli. où ve que) den sonra. ister evet.) — On m'a dit que vous vous marieriez avec un ingénieur. ou ou. Voilà ce que l'on dit. tout le monde. bazıları bahçıvanın hırsız olduğunu iddia ediyor. Ahenk için dilin akıcı olması amacıyle şu durumlarda kullanılabilir. özellikle (si. ne de pronom personnel'dir. (Kapıyı vurunuz o zaman size kapı açılacak. siz. TOUS sont inquiets.— ON lî) a sotivèntbesoin d'un plus petit que soi*1* sujet (Çoğu kez.

hepsi) (hiç biri. les autres (diğeri. (Hiçbir şey istemem. telle Plusieurs Autre . öylesi) (birçoğu) (diğeri) . diğerleri) Örnekler : — Ils se nuisent l'un à l'autre. şahıs)tır. Ancak (ne) ile kullanılır. (Evde kimse yok') 2. kimi ağlıyordu. birisi. (Hiçkimse bu kuralı bilmiyor.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 1. bazıları ) l'autre. a.kimileri ). chacune (Her biri) quelqu'un. kural olarak (PAS)'nın (personne) belgisiz zamirinin bulunduğu cümlede kullanılmayacağını bildiği halde uygulamada (PAS)'yı kullanmak yanılgısına düşer. les autres pleuraient. les uns. quelqu'une.130 (herşey. (Personne) sözcüğünün başında article défini (la) olursa isimdir ve anlamı (kişi.) — Chacun doit être content de sa vie. les unes (Biri . certaines Tel. quelques-uns. (kimileri. l'une. belgisiz zamirdir ve olumlu anlamlıdır. nulle Certains. (Herkes hayatından memnun olmalı. toute. quelques-unes.) 3. Örnekler : Personne ne connaît cette règle. (Rien) belgisiz zamiri de (personne) belgisiz zamirinin kullanımına benzer. Örnekler : Rien ne m'intéresse. tous toutes Aucun.) 4. kimi. (PAS) kullanılmaz. Article'si olmazsa.) — Les uns criaient. Bağlı bulunduğu cümlecikteki fiil her zaman olumsuz haldedir ve (pas) sözcüğü kullanılmaz. (Kimi bağırıyor. (Biribirlerine zarar veriyorlar. aucune Nul. hiç kimse) (hiç kimse) (bazıları) (böylesi. Değişen bazı belgisiz zamirlerden : l'un.) Je ne veux rien. chacun.) 11 n'y personne à la maison. Qui est la personne dont vous me parlez? (Bana bahsettiğiniz kişi kimdir? b. (Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Tout. Pek çok Öğrenci.

Heriki konularda daha ayrıntılı durulacağı için burada kısaca değinmekle yetineceğiz: Ce livre est bon J'en achèterai le même. (Onun hiç kitabı yok. (Onun ondan hiç yok.) 6. Quelqu'un D'ENTRE VOUS a-t-il vu mon livre? (Aranızdan birisi kitabımı gördü mü?) b. (îyi bir şeyler) — Rien de plus facile. Certains DE MES AMIS sont venus me voir. Belgisiz zamirlerle adjectif qualificatif (niteleme sıfatı) geldiğinde sıfat her zaman masculin-singulier (eril-tekil) olarak kullanılır.) — Je ne connais personne d'aussi savant.) — Je ne connais personne d'aussi méchant que lui. personne. Şu durumdadır : pronom indéfini + DE + adj.: Il n'a aucun livre. Personne DE NOUS ne connaissait cet homme.) pron. (Arkadaşlarımdan bazıları beni görmeye geldiler. (Daha kolay hiçbir şey. bunları belli bir gruba bağlayan tümleç bulunur. pronom ve adverbe olarak kullanılır.) c. a. sing. Genellikle quelqu'un.) adj. (Bu kadar bilgili kimse tanımıyorum.Bu sözcükler isimle kullanıldıklarında adjectif indéfini (belgisiz sıfat).) 7. quai.131 . chacun ve certains'den sonra. indéfini 5. (Bizden kimse bu adamı tanımıyordu.) — Quelqu'un de grand va naître. masc. (Yakında büyük birisi doğacak. indéfini Il n'en a aucun.) — Dans les affirmations de cet homme il n'y a rien de vrai. (Onun kadar yaramaz hiç kimse tanımıyorum. (Bu adamın davranışlarında gerçek olan hiçbirşey yok. ismin yerine geçince pronom indéfini (belgisiz zamir) olurlar. Quelle belle robe tu as! J'ai la même. MEME: adjectif. . Örnekler — Quelque chose de bon.

ind. 133. sayfadadır. du verbe "vouloir". -R ne lui fait peur." TE : le pron. (V) ce soir à Nice où (VI) (1) (2) . AUTRUI: le pron. le comp. du sing. ce n'est pas un homme (VIII) de très bien. il n'entend r -P ne lui fait peur. personnel. du verbe "faire". -Q m'est arrivé pendant mon voyage. 2. le comp. qui a découvert (X) en médecine. TU : le pron. ind. il remplace "ce" le comp. . le sujet du verbe "vouloir".J'ai très bon appétit. Complétez les phrases suivantes avec: on. indéf. C'est vraiment (VI) beaucoup. . le sujet du \erbe "faire 2e. Yanıtlar. je vais vous le raconter. c'est (IX) dont on parle C'est (VIII) de très fort. quelque chose. relatif neutre.. sayfadadır. 2e pers. du sing. indéf. le comp. Complétez les phrases suivantes avec l'un des pronoms indéfinis indiqués Il est sourd. Si (IV) aurait plus le temps d'arriver nous attend. Complétez avec quelqu'un.Il n'a peur de p ni de r . Il y aura bien (I) (II) (III) (V) qui nous donnera à manger.. dir. ON : le pron. -Q est venu te voir pendant ton absence. d'obj. t me plaît. où (III) s'arrêtait trop longtemps. j'aime t . CE : le pron. dir. quelconque:(I) Arrêtons-nous ici. on iî' (I) prend l'autoroute du Sud et (II) Bourgogne. 4. QUE : le pron. 3. j'en ai acheté On y parle de (IV) que tu connais qui a fait de mal. démonstratif neutre. quelques-uns. 2e prs. -Je t'apporte q qui te fera plaisir. du verbe "vouloir".EXERCICES 1. du verbe "faire".132 Yanıtların doğrusu: 133. l'on.. Tu voulais des journaux. (2) s'arrête en déjeune rapidement.. Buraya kadar zamirler hakkında verilmiş bilgileri dikkate alarak aşağıdaki cümlede geçen zamirlerin analizini yapalım : Ne fais pas à AUTRUI CE/QUE TU ne voudrais pas qu ON TE fit. personnel.

10. 2.133 . Başka hiç kimseye başvuruda bulunmaya cesaret edemiyorum.132. 8. Sizlerden birisi bu ödevi hazırlayacak. Bunlar. 4. l'on (1) Traduisez en français'" ! v pr^ 1. 4. quelqu'un IX. quelques-uns IV. on II. Herşeyi isteyen hiçbirşeye sahip olmaz. quelqu'un VII. sayfadadır. sayfadaki. Filânca çıkıp size bunun tersini söyleyebilir. l'on IV. alıştırmanın doğru yanıtları 1. quelque chose III. quelque chose X. İnsan sevdiklerine seve seve boyun eğer. gerçeği siz bizzat aramalısınız. 9. dün gösterdiklerinizin aynı değil. . sayfadaki 2. quelqu'un II. alıştırmanın yanıtları I. tanımıyo- 7. quelqu'un V. quelconque VIII. quelque chose VI. Bu kitaplardan birkaçı tanınmış. quelque chose 132. Bu işte sorumluluğu kimse üstüne almak istemez. Haberler arasında birkaç tane doğru olanı var. l'on III. 5. 12. Herşeyin hazır olduğunu duydum. 6. 11. on n' VI. Birini bekliyor onu buraya getirecek ve durumu ona anlatacak. Çeviri 133. 3. l'on V. Neclâ'dan daha zengin kimse rum.

Celui qui veut tout. ils EN descendent. 6. 3. 2. Je n'ose m'adresser à personne d'autre. 7. Non. il n'EN sort pas. sayfadaki cümlelerin çevirisi 1. diğer zamirler içinde özel bir yere sahiptir. Non. 10. vous devez chercher la vérité vous-même. Personne ne veut prendre la responsabilité dans cette affaire. ils n'EN descendent pas. il n'EN vient pas. buradaki konumuz. il EN sort. Ancak. 7. 9. Çoğu kez kişi adılından farklı değildir(1). elles n'EN viennent pas. 5. Je ne connais personne de plus riche que Neclâ. n'aura rien. il y en a quelques-unes de justes.133. zarf durumunda olan (en) ve (y) zamirlerinin kullanımı olduğuna göre diğer görevlerini şimdilik bir yana bırakmayı uygun görüyoruz : EN = DE + groupe de nom Exemples : — Elles viennent de Diyarbakır? Oui. il amènera ici et il lui expliquera la situation. — Ton père vient de son bureau? Oui. il EN vient. 12. J'ai entendu dire que tout était prêt. 11. — Les voyageurs descendent de l'autobus? Oui. . Non. Entre les nouvelles. Un tel peut vous en dire le contraire. LES PRONOMS ADVERBIAUX (Zarf zamirleri) (EN) ve (Y) : Bu iki zamir. On obéit volontiers à ceux qu'on aime. Il attend quelqu'un. — Le train sort du tunnel? Oui. (1) . Non.134 Daha önce görülen "pronoms personnels" konusunu tekrarlayınız. 8. elles EN viennent. 4. Ce ne sont pas les mêmes que vous m'avez montrés hier. L'un de vous doit préparer ce devoir. De ces livres quelques-uns sont connus.

Ancak olumlu emir 2.— Tu es monté sur la table? Oui.à = dans en (1) sur + groupe du nom Exemples : Je suis allé à Paris au bureau en ville dans cette maison J'y suis allé . on n'y est pas bien. (dans) anlamına gelen préposition'dur. — On est bien à la maison? Oui. — Quand irez-vous à la bibliothèque? Nous irons demain. Non. bu durumda (S) harfinin kullanılmayışma dikkat etmek gerekir. je n'y suis pas monté. il y pense. il y est. j'y suis monté. il n'y pense pas. (Futur ve cond. Non. on y est bien. yani (S) harfi katılır. présent) da Örnekler — Est-ce que tu iras à Paris? Oui. . Olumsuz halinde (n'y va pas) denir. — Ton frère pense à son examen? Oui. 2. (On est en classe) cümlesindeki gibi.135 . NOT 1. (1) Buradaki (en). j'irai. Non. (ALLER) fiilinin önüne (y) konulmaz. — Votre père est dans le magasin? Oui. il n'y est pas. tekil şahısta (y) kullanılmak gerekirse dilin akıcılığı düşüncesiyle : (vaS-y) denir. Non.

a. Nous avons assez d'être. pas Voilà ma proposition. 2. une foule de voyageurs descendait. görünüşte öznesidir. Ah. Vous allez donc au théâtre. 8. Je m' suis pris à cette affaire. (1) Lâtince: "neutrum" sözcüğünden fransızcaya geçmiş olan bu sözcük türkçede de "nötr" olarak kullanılmaktadır. On ne peut pas fumer une bonne pipe. onların ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. örnekler S'en aller (Başını alıp gitmek) S'en prendre à quelque chose (Birine kızmak) N'en pas revenir de quelque chose (Bir şeye çok şaşmak) Il en est ainsi (Durum böyledir. Bu nedenle (sujet apparent) denir. 4. anlam taşımadıkları görülür ki bulundukları kalıbın içinde sözcüklerle kaynaşıp. Örneğin I.3. une autre foule montait. Je n' suis pas revenu de ces questions-là. je le vois. Quand un train arrivait. il revient déjà. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. 5. cinssiz zamirdir ve fiilin gerçek öznesi olmayıp. 6. 3. Va-tTu vas t' aller. 8.136 "Impersonnel" yalnız üçüncü tekil şahsı olan fiillerin başındaki (il). 7. LES PRONOMS NEUTRES (Cinssiz zamirler) Adından da anlaşıldığı gibi "pronom neutre"(1) belirli bir ismin yerini tutmaz. étudiants. moi aussi? Mon frère était dans la bibliothèque.) En avoir assez de quelque chose (Birşeyden bıkmak) Il y a (Vardır) N'y pas être (Anlamamak) Exercices Complétez les phrases suivantes avec: "en" ou "y" selon le cas et l'usage 1. Un' va pas maintenant. 10. 9. Neutre = cinssiz . On n' bien. Kalıplaşmış bazı deyimlerde (EN) ve (Y) in açık bir. . est-ce que je peux aller.

cümlesini inceleyecek olursak. temel cümleciktir. ne de dişildir. alışkanlık sorunudur. Çok katı bir kural olmamakla beraber (ce) ve (cela)nm konuşma diline (il) den daha yakın olduğu ve de eylem daha önce ifade edilmişse (il) yerine (ce) kullanılır. bu bileşik cümlede iki adet çekimli fiil olduğuna göre iki cümleciğin varlığını anlarız. c'est possible.b. (CE) "pronom neutre" ile (IL) "pronom neutre"ün kullanımı genellikle karıştırılır. II. Il pleut Il neige Il gèle Il y a du brouillard Il Il Il Il fait fait fait fait chaud froid nuit jour Il est certain Il est sûr Il est probable Il faut Il est nécessaire Il est possible Il Il Il Il est est est est tôt tard midi minuit Yukarıdaki deyim ve fiillerin başında görülen (II) ne eril. Il : sujet apparent (görünüşte özne) qu'il viendra : sujet réel (gerçek özne)dir. . bunu biliyorum. şu halde "neutre"dür. je LE sais. c.137 . LE. EN. denilebilir. qu'il pleuvra (Yağmurun yağacağını biliyorum) demektir. (qu'il viendra) ise tamamlayıcı yan cümleciktir. Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere (VENIR) eylemi önce kullanıldığı için.) Bu cümlede : LE = CELA. ikinci cümleciklerde (il) yerine (ce) kullanılmıştır. (Yağmur yağacak. Başında bağlaç olmayan temel hükmü bildiren : Il est probable cümleciği. Viendra-t-il? -Oui. Bir cümleciğin yani bir önceki fikrin yerine geçen : LE Il pleuvra. c'est probable. Il est probable/qu'il viendra. Aslında bunların kullanımı bir âdet. Örnekler Il viendra. Y kullanımı a.

y = à ce gâteau. Non.138 Pensez-vous que vous réussissiez? (Başaracağınızı düşünüyor musunuz?) Pensezvous que vous ayez raison? (Haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?) Pensezvous que la richesse fasse le bonheur? (Zenginliğin mutluluk getireceğini düşünüyor musunuz?) Örneklerde görüldüğü gibi "penser" fiilinin soru şeklinden sonra gelen yan cümleciğin fiili "indicatif" yerine subjonctif kipindedir. je n'en suis pas content. Örnekler : (1) . (Cela. ça) kullanımı Pronom neutre : cela ve daha çok konuşma dilinde kullanılan ça.) — Est-ce qu'elles sont intelligentes? (Onlar akıllı mı?) Oui. je LE dis.) — Fait-il ce qui est défendu? (Yasak olan şeyi yapıyor mu?) Oui. LE : le comp.— Est-ce qu'il sait qu'il a eu de la chance? (Şanslı olduğunu biliyor mu?) Oui. du verbe "dire". d'objet dir. daha doğru olmakla beraber modern fransızcada sadeleştirme eğilimi olduğundan indicatif kipinin kullanımı güncelliğini korumaktadır. — Est-ce que les étudiants pensent qu'ils réussiront à l'examen. il LE sait (Evet bunu biliyor. LE : le comp. Bu.) Bu örneklerde görüldüğü gibi sıfatın sayı ve cinsi ne olursa olsun yerini. elles LE sont (Evet öyleler. (ne touche pas à ce gâteau) yerine : n'y touche pas. — Est-ce qu'il est intelligent? (Akıllı mı?) Oui.) — Est-ce qu'ils sont méchants? (Yaramazlar mı?) Oui. Voici un gâteau. her durumda basit bir isim gibi kullanılırlar. . Etes-vous content d'être docteur? Oui. — Est-ce que vous dites que vous avez travaillé toute la nuit? Oui. j'en suis content. denir. ils LE pensent. il LE fait (Evet onu yapıyor.(1) Oui. ils LE sont (Evet böyleler. c. (Attribut) görevindeki bir sıfat yerine (LE) kullanılabilir. d'objet dir. pronom neutre (LE) alır. d.) b. du verbe "penser". III. il L'est (Evet öyledir.

Croyez-vous à l'utilité des voyages? Il joint à sa lettre quelques timbres. Je suis heureux de ton arrivée. Songez-vous à votre famille? Pense qu'il faudra bientôt repartir. (Sizi tekrar görmek. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (EN) 1. 3. 14. 7. Je me sers de mon stylo. 8. 8. Bu bana birşeyler kazandıracak. 15. CELA m'instruira (Gelecek yıl. Parle de tes voyages. malgré CELA je ne l'oubli» jamais.) EXERCICES I. Je pense à mes voyages. 4. Il a répondu à cette question. Elle songe à m'aider.) CELA (ÇA) me fait plaisir de vous revoir. Il y a beaucoup de bateaux dans le port. Ils se mettent à apprendre le français. je voyagerai. 5. 5. (Uzun süredenberi Ayşe'yi görmedim. om asla unutmuyorum. Je réponds à cette lettre. 6. Ils prennent soin de leur famille. 9. 2. se yahat edeceğim. 9. Nous nous occupons de cette affaire. Nous nous habituons à nager. Istanbul est grand. 7. 10. 2. Il est sûr de ton succès. 6. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (Y) 1.139 . 10. Nous parlons de nos examens. 3. 4. On a compté dix livres.) Je n'ai pas vu Ayşe depuis longtemps. Je me suis habitué à prendre une douche avec de l'eau froide. Vous pensez trop à votre maladie. je connais pourtant tous les quartiers d' Istanbul. Ne touche pas à ce livre.L'année prochaine. Il faut que nous répondions à cette lettre. . 12. 13. II. Elle est admise à passer ce concours difficile. bani zevk verir. 11. BUNA rağmen.

. Il nous a parlé longtemps. à quelle heure est-ce que vous reviendrez? 5. Complétez les phrases suivantes avec (EN) et (Y) 1. nous pouvons vous donner quelques-unes. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. 3. si vous voulez. Il ne fera pas ce voyage. Nous avons beaucoup de revues illustrées. il ne a pas la force et il ne trouve pas un grand plaisir. 4. 2. Voilà ma proposition. Vous allez donc au théâtre.III. Le professeur a beaucoup apprécié votre travail.

bir varlığın yaptığı ya da uğradığı işi. şeklinde tanımlanabilir. de cevap veren (TO) vardır.141 . Düzenli ikinci grup fiillerin participe présent'lan (-ISSANT) ile biter. LE VERBE DU DEUXIEME GROUPE (-IR) İkinci grup fiiller: (-IR) le biten fiiller Lâtincede (-IRE) ile biten fiiller. Lâtincede ise (-ARE). . îşte lâtince kökene dayanarak fransızcaya geçmiş olan tüm fiilleri mastar takılarına göre üç gruba ayırmak mümkündür : I. o varlıkla niteliği arasındaki ilişkiyi gösteren sözcüktür. Am-ARE. bir hareket ya da bir oluş bildiren sözcüğe denir. Türkçede fiillerin (-MEK) ve (-MAK) takılarıyla bittiğini biliyoruz : Gel-mek.) = aim-er (yıkamak) (sevmek) Birinci grup fiillerin tümünün participe présent (isim fiil)leri (-ANT) ile sonuçlanır. LE VERBE DU PREMIER GROUPE (-ER) Birinci grup fiiller : (-er) le biten fiiller Lâtincede (-ARE) ile biten fiiller fransızcadaki birinci grup fiiller oluştururlar. belirli bir zaman ve de belirli br kipe göre gösterir. av-ERE. başk bir deyişle. bir iş.LE VERBE (Fül) Fiil. To come. To do gibi. lav-are am-are (lât. (-ERE) ve (-IRE) takılarıyla biterler. Fiil bütün bunları belirl bir kişi. laver : lav-ANT (konuşan) parler : parl-ANT (yıkayan) aimer : aim-ANT (seven) II.) = lav-er (lât. finir : fin-ISSANT (biten. bitiren) grandir : grand-ISSANT (büyüyen) gibi. fransızcadaki ikinci grup fiilleri meydana getirmişlerdir. o varlığın mevcudiyetini veya durumunu. Türkçedeki (-MEK) ve (-MAK) takılarına îng. yap mak gibi. fin-IRE gibi.

Le radical (Fiil kökü) Bu parça.) = = = = = être avoir écrire venir lire (-imek.) (lât. Bir fiil sözcük olarak iki ana parçadan oluşmuştur. Frekansı yüksek olan 4505 fiilin hemen hemen (4000) i (-er) le. olmak) (sahip olmak) (yazmak) (gelmek) (okumak) Bu gruba dâhil olan fiillerin participe présent'lari (-ANT) takısıyla biter.III. . fiilin anlamını üzerinde taşıyan asıl parçasıdır. (-IR) ve (-OIR) le biterler) Esse Habere Scribere Venire Leggere (lât. (350) si (-ir) le. 2.) (lât. LE VERBE DU TROISIEME GROUPE (-RE). (-OIR) (Üçüncü grup fiiller: (-RE). être avoir écrire venir partir lire étANT ayANT écrivANT venANT partANT lisANT (olan) (sahip olan) (yazan) (gelen) (hareket eden) (okuyan) gibi ÖNEMLİ NOTLAR 1 Fransızcadaki 8.) (lât. a. zamanını ve kaçıncı şahıs olduğunu göstermeye yarayan ektir. fiilin mastarını. kipini. La terminaison (Fiil takısı) Bu parça ise fiilin köküne eklenen. Örnekler L'infinitif (Mastar) Parler Donner Finir Réussir Répondre Vendre Savoir Pouvoir .142 Le radical (Fiil kökü) Pari — Donn — Fin — Réuss — Répond — Vend — Sav — Pouv — La terminaison (Fiil takısı) — er — er — ir — ir — re — re — oir — oir gibi. (-IR).000 fiilin 4505'i en çok kullanılanlardır. (175) i (-re) ile (30) u da (-oir) le biter. b.) (lât.

b. rougir Üçüncü grup r rendre. courir mourir v.b. kip. Birinci grup fiillerden (aller) ve dönüşlü fiili (s'en aller) tamamen düzensiz fiillerdir. hangi kip. bercer. Birinci grup : parler. . perdre v. genellikle kökü değişen ve düzenli takılar almayan fiillere "DÜZENSİZ FİİLLER" denir. s'en aller. ÖNEMLİ NOTLAR 1. fiilleri gibi bir kısım bozuk çekimli fiiller ikinci grup düzenli fiiller. mourir.3. Örneğin partir : partant (hareket eden) venir : Courir : Oysa ki : venant courant finir réussir choisir (gelen) (koşan) finissant réussissant choisissant (bitiren) (başaran) (seçen) v. gibi çekilmedikleri için ikinci gruptan çıkartılarak üçüncü grup düzensiz fiiller kategorisinde incelenirler. sortir. A. souffrir. jeter İkinci grup : Dormir. placer. acheter. 2. réussir v. peser. LES VERBES REGULIERS (Düzenli fuller) Çekim yapılırken. courir Üçüncü grup : Etre. savoir v. tenir. fermer.b. hangi zaman ve hangi şahıs olursa olsun kökü değişmeyen ve bilinen düzenli takıları alan fiillere "DÜZENLİ FİİLLER" denir. mentir.b. sentir. dormir. Partir. Herhangi bir fiilin çekimi yapılırken. jeter. finir. Bu gibi fiiller "participe présent" larından anlaşılır. prendre. venir. ouvrir. marcher İkinci grup : réussir. manger. B. nager. Appeler. attendre. choisir. envoyer. appeler. mener. ranger.b. commencer v. Örnekler Birinci grup : Aller.b. offrir. appuyer. payer. nettoyer. préférer. fiilleri ile kısmen özellik gösterirler. zaman ve şahıslara göre kökünün değişip değişmemesi dikkate alınarak düzenli (régulier) ya da düzensiz (irrégulier) olmak üzere sınıflandırıp. servir. ona göre uygulama yapmak gerekir. LES VERBES IRREGULIERS (Düzensiz fiiller) Çekim yapılırken. venir.143 .

bir olayın bulunduğumuz anda olmakta olduğunu. Le mode conditionnel (Şart kipi) : herhangi bir şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi halinde bir işin olup olamayacağını bildiren kipe "şart kipi" denir. = (Yarın) çalışacağım. Örnekler (Aujourd'hui) (Hier) (Demain) 2. daima başka bir işe bağlıdır. 2. (Dilek.) Elle est à la mode. = (Dün) çalışıyordum. (Eğer geçen hafta beni dâvet etmiş olsaydınız. 3. (Onun geleceğini sanmıyorum. Le mode subjonctif (Dilek. Örnekler — Je ne crois pas qu'il VIENNE. Je travaille Je travaillais Je travaillerai = (Bugün) çalışıyorum. 1. la semaine passée. ve gelecekte olacak olduğunu bildiren kiptir. Subjonctif'le belirtilen iş. je serais venu chez vous.) . Örnekler — Si j'étais riche. modaya uygundur.) (1) le mode — Kip : I Bu sözcük eril-dişil oluşuna göre anlam değişikliğine la mode — Moda : | uğrar. LE LE LE LE LE LE MODE MODE MODE MODE MODE MODE INDICATIF CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPERATIF INFINITIF PARTICIPE Le mode indicatif (Haber kipi) : bir işin. j'achèterais une Mercedes. 6. daha önce olmuş olduğunu.LES MODES» " DES VERBES (Fiil kipleri) Fiilin gösterdiği iş veya durumun sunuluş biçimine LE MODE (kip) denir.) — Si vous m'aviez invité. 4. istek kipi). (Şart kipi). Örnekler : il y a six modes en français. (Mastar kipi). (Eğer zengin olsaydım. (Haber kipi). size gelmiş olurdum. (Fransızcada altı kip vardır. (Ortaç kipi).) 3. (Emir kipi). 5. istek kipi) : kuşkulu ve emin olunmayan iş ve durumu gösterir. bir Mercedes alırdım. (O.144 . Fransızcada altı kip vardır : 1.

) — Je commence à FAIRE mes devoirs. trop PARLER nuit. bir durum veya niteliği gösteren sıfat fiil kipidir. c'est POUVOIR. Sois tranquille.) (Onlara güvenelim.) — Il attend que je FINISSE mes devoirs.) — J'aime LIRE.) — Trop GRATTER cuit.) (Ödevimizi yapalım. muktedir olmaktır. (Ödevlerimi yapmaya başlıyorum.) 6. (Bir ev satın alacak kadar zengindir.) (Bize acıyın. (İstemek. Örnekler — VOULOIR. (Pazar günleri hiçbir şey yapmamak hoştur.) (Sâkin ol.) — Il est agréable de ne rien FAIRE le dimanche.) Le mode impératif (Emir kipi) : adından da anlaşılacağı gibi emirle. Faisons notre devoir. (Yaşamak.) — VIVRE. (Ödevlerimi bitirmemi bekliyor. (Okumayı severim.) — Les professeurs s'efforcent d'ETRE utiles à leurs étudiants. Bu nedenle fiilimsi ya da . Comptons sur eux.) — Il faut TRAVAILLER. Örnekler — — — — — 5. şahıs ya da zaman göstermeden belirten kiptir. arzu etmektir. çok konuşmak zarar. Ayez pitié de nous. (Trenin rötar yapmasından endişe ediyoruz. (Hocalar öğrencilerine yararlı olmaya gayret ederler. c'est DESIRER.45 .) — Il est assez riche pour ACHETER une maison. (Çok kaşınmak yakar. teşvik ve ricayla bir işi. Souviens-toi de son adresse.) Le mode infinitif (Mastar kipi) : Bir işi veya durumu. Le mode participe (Ortaç kipi) (Fiilimsi kipi) : Bir işi. (Onun adresini hatırla. (Çalışmak gerekir.— Nous craignons que le train n'AIT du retard. bir hareketi temsil eder.

) — ABSORBEE par ses pensées. participe présent. "gérondif" adını alır. nereye gideceğini bilmiyordu. le professeur est fatigué. . çünkü herbirinin kendine özgü tekil ve çoğul şahısları vardır. (Düşünceleriyle kendinden geçmiş olan o. compl. l'enfant s'est cassé le bras.146 (Şimdiki zaman) (Geçmiş zaman) (Gelecek zaman) . où aller. Bu kipin "participe passé" ve "participe présent" olmak üzere iki şekli vardır : le participe passé (sıfat-fiil) : aimé. ne söyleyeceğini. LE TEMPS FUTUR olmak üzere üç ana zaman içinde olur. bu nedenle bunlara kişisiz kipler (des modes IMPERSONNELS) denir. disant.. LE TEMPS PASSE 3. vendu. dit. ne yapacağını.. gelirse.) — PARLANT sans cesse. "Gérondif" de. que faire. hoca yorgundur.) — AYANT FAIT cinq heures de cours. Bir participe présent'm gérondif'ini kullanabilmek için temel cümledeki fiilin eylemi ile "gérondif" biçimdeki fiilin eyleminin aynı anda cereyan etmesi ve bu iki eylemin öznelerinin aynı olması gerekir: "se casser" fiilinin öznesi. elle ne savait que dire. vendant. Fidan me gêne. "Kırılmak" ve "oynamak" eylemleri de aynı anda oluşuyor. (Durmadan konuşan Fidan beni rahatsız ediyor. (Derin düşüncelere dalmış olarak onu gördüm. le subjonctif ve l'impératif kiplerinin kişili kipler (des modes PERSONNELS) olduklarını gördük.) (Beş saat ders yaptığı için. le conditionnel. LE TEMPS PRESENT 2. L'infinitif ve le participe kipleri diğerleri gibi "kişili" değildir. çocuk kolunu kırdı.) — EN JOUANT. LES TROIS TEMPS PRINCIPAUX (Üç ana zaman) Sözü edilen iş : 1. l'indicatif. circonstanciel görevini yüklenir. örnekler — Je l'ai vu MEDITANT. "l'enfant".. "jouer" fiilinin gizli öznesi de "l'enfant" dır. NOT : Bu altı kipten. le participe présent (isim-fiil) : aimant.aynı anlama gelen ortaç fiil adım alır..) Bu cümlede görüldüğü gibi "participe présent" nm başına "en" préposition'u. (Beş saat ders yaptıktan sonra hoca yorulur. (Oynarken.

Ancak le passé simple. a.) Il est arrivé tout à l'heure.) NOT Biribirindeıı bazı farklarla ayrılan YEDİ çeşit geçmiş zaman vardır.) L'imparfait : Je lisais le journal. konuşulurken eylemin cereyan etmekte olduğunu gösterir.) c.1. geçmiş zamandır. je fais mes devoirs.yazmış) v.) Depuis une semaine. (Kapıyı kapatmış oldu. . Le passé simple : Il ferma la porte. (Kapıyı kapattı.) f. Le passé composé0': Il a fermé la porte. (Gazeteyi okuyordum. (Mektubu az önce okudum. (Şimdi ödevlerimi yapıyorum. bugün kullanılmayan bir zamandır Sadece yazı dilinde karşımıza çıkar.) e.) J'ai rencontré mon ami il y a deux jours.) 2. (Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. je ne l'ai pas vu. doğmuşum) Il a écrit = Il écrivit (yazdı . Je suis né = Je naquis (doğdum. (Kapıyı kapatmıştı. Le passé récent : Je viens de lire la lettre.) d. (Bir haftadanberi onu görmedim. (Kapıyı kapattı.b. Le plus-que-parfait : Il avait fermé la porte.) (1) Le passé composé ile le passé simple anlam bakımından türkçedeki (dili. Le passé antérieur : Il eut fermé la porte. (İki gün önce arkadaşıma rastladım. LE TEMPS PASSE Geçmiş zaman.) Aujourd'hui. Hier. eylemin daha önceden cereyan etmiş olduğunu gös terir. (Dün. Maintenant.147 . LE TEMPS PRESENT Şimdiki zaman. (Az önce geldi. b. je ne me sens pas bien. kütüphaneye gittim. je suis allé à la bibliothèque.

günümüzde hiç kullanılmayan bir zamandır. je partirai pour Adana. (Az sonra konuşacaksın. T. (Babam bir ay sonra dönecek.) Tu parleras tout de suite. Tu parl/ES (konuşuyorsun) radical terminaison (kök) (takı) Nous fin ISSONS R. 2.) c.) b.) (Le passé surcomposé.) Mon père reviendra dans un mois. (Gerçeği söylemiş olacak) LES TEMPS SIMPLES et LES TEMPS COMPOSES (Basit zamanlar ve birleşik zamanlar) Fiil zamanlan. eylemin önümüzdeki bir zaman içinde cereyan edeceğini bildirir : Demain. Les temps simples (Basit zamanlar) : Fiil köküne belirli takılar eklemekle oluşur. LES TEMPS SIMPLES 2. Le passé surcomposé : Il a eu fermé la porte. Le futur antérieur : U aura dit la vérité. . LE TEMPS FUTUR Gelecek zaman. LES TEMPS COMPOSES olmak üzere iki bölümde incelenir.148 v.g.b. Le futur proche : Il va dire la vérité. (Yarın Adana'ya hareket edeceğim. kuruluş biçimlerine göre 1.) 3. (Az sonra gerçeği söyleyecek.) NOT Biribirinden bazı farklarla ayrılan üç çeşit gelecek zaman vardır : a. Les temps composés (Birleşik zamanlar) : Fiilin hangi birleşik zamanı elde edilmek isteniyorsa yardımcı fiil olarak kullanılan (ETRE) ya da (AVOIR) fiillerinden gerekenin gerekli zamanı alı- . T. Le futur simple : Il dira la vérité demain. Ils répond ENT R. 1. (Kapıyı kapatmış olmuştu. (Yarın gerçeği söyleyecek.

) (Ah. .) (Yenmiş oldunuz. biz. siz. sen.149 .) (Ayağını burktu. Je serais venu. çekimi yapılmak istenen asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) i getirilir(1) : J'ai fini mes devoirs.nıp. Elle s'est foulé le pied. Nous avions rendu.) (Gelmiş olacaktım. (ben. onlar) şahıs zamirlerini kullanmak zorunluluğu yoktur. o.) (İade etmiştik. bir zengin olsaydım!) TABLEAU DES TEMPS (Zaman çizelgesi) LES MODES (Kipler) LES TEMPS SIMPLES (Basit zpîaanlar) LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) INDICATIF le présent l'imparfait le passé simple le futur simple le le le le CONDITIONNEL le présent le passé IMPERATIF le présent le passé SUBJONCTIF le présent l'imparfait le passé le plus-que-parfait INFINITIF le présent le passé PARTICIPE le présent le passé passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur Bu zaman çizelgesine dayanarak düzenli.) (Söylemiş olacaklar. Oysaki fransızcada. düzensiz fiillerin çekimlerinin nasıl yapılacağı konusuna değinelim. Il est allé en France. ingilizcedeki gibi. Vous eûtes vaincu. özne görevini yüklenen şahıs zamirlerini kullanmak gereklidir. COMMENT FORMER LES TEMPS SIMPLES DANS LES VERBES DU PREMIER GROUPE (en -ER)? ( (-er) le biten birinci grup fiillerin basit zamanlan nasıl yapılır?) 1. (1) Sırası geldikçe her birleşik zamanın nasıl elde edildiği ve kullanımı ayrıntıları ile açıklanacaktır. LE PRESENT DE L'INDICATIF (Haber Kipinin Şimdiki Zamanı) Türkçede fiil çekimi yapılırken.) {Fransa'ya gitti. Ils auront dit. Que j'aie été riche! (Ödevlerimi bitirdim.

Örnek : DONNER (Vermek) Je Tu II (elle) Nous Vous Ils (elles) donnE donnES donnE donnONS donnEZ donnENT (Veriyorum.) (Kütüphaneye gidiyorum. je ne veux pas regarder la télé. verirsiniz. O halde duruma uygun olarak parantez içinde verilen çevirilerden birini kullanmak gerekir. Je vais à la cour. verirsin. acheter. je me réveille à 6 heures. Je vais à la bibliothèque. Kendine özgü çekimi şöyledir. Je vais à la gare.) c.) (Tiyatroya gidiyorum. -ENT) ekleri okunmaz ancak kendilerinden önce gelen sessiz harfi okutmaya yararlar. -E. Örneğin : D'habitude. -ONS. geriye kalan kök (radical) alınıp bu zamanın ekleri olan (-E.verirler. vermektesiniz) (Veriyorlar . vermektesin) (Veriyor. -E. vermekte) (Veriyoruz. peler. Je vais au théâtre.) . (Okula gidiyorum.) (Avluya gidiyorum. -ENT) konulur. -EZ. peser.) Aujourd'hui. (Bugün T V izlemek istemiyorum. veririz. veririm. vermekteyim)(1) (Veriyorsun. -ES. -ES.150 . Le présent de l'indicatif du verbe "ALLER" Je vais Nous allons Tu vas Vous allez Il (elle) va Ils (elles) vont "ALLER" fiili bir yere gitmek anlamında olduğu zaman kendinden sonra (à) préposition'u ister. Mastar eki (1) L'indicatif présent. (Genellikle saat 6 da uyanırım. Je vais au cinéma. CONJUGAISONS PARTICULIÈRES DU PREMIER GROUPE (Birinci gruptan özel çekimli fiiller) 1. türkçedeki şimdiki ve geniş zaman karşılığıdır.) (Gara gidiyorum. Mener. Gösterdikleri özellik bakımından aynı tip fiillerdir.) (Sinemaya gidiyorum.(*ER) le biten birinci grùp düzenli fiillerin Haber kipinin şimdiki zamanını çekmek için fiilin mastar eki olan (-ER) :kstldirılir. vermekteler) NOT a. ALLER (gitmek) fiili düzensiz fiildir. Je vais à l'école. verir. vermekteyiz) (Veriyorsunuz. (-E.

Fransızca öğrenen pek çok kişi yanılgıya düşer. kökteki son harfi olan (G) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (j) sesini verebilmek amaciyle (G) harfiyle takı arasına (e) seslisi konulur. "voir" fiilinin futur'ünden anımsayın. Le présent de l'ind. appeler. Örneğin : manger. de ces deux verbes Jeter Je JettE Tu jettES Il (elle) jettE Nous jetONS Vous jetEZ Ils (elles) jettENT 3. envoyer(. Nous achetONS Vous achetEZ Ils (elles achètENT Appeler J'appellE Tu appellES Il (elle) appellE Nous appelONS Vous appelEZ Us (elles)appellENT (-AYER). Le présent de l'indicatif du verbe "envoyer" J'envoiE Nous envoyONS Tu envoiES Vous envoyEZ Il (elle) envoiE Ils (elles) envoiENT 4. Jeter. (-UYER)'le biten fiiller Sonlart bu şekilde biten fiillerdeki (y) harfi genellikle okunmayan takılar önünde (i) ye dönüşür. E N V O Y E R : J'enverrai.). Örnekler : payer. Bu fiilin "futur"ü gerektiğinde. sessiz (t) ya da (1) harfi çiftleşir. essuyer. ez) takılan ise okunduğu için "accent" konulmaz. Bu fiillerde de okunmayan takılar önünde. (-ons. okunan takılar önünde ise (y) değişmez. -ent) takılan okunmadığı için kökteki (e) harfi üzerine O accent grave konulur. -e. nettoyer. du verbe "ACHETER" Je achètE Tu achètES Il (elle) achètE 2. Bu nedenle uyarı yapılması uygun görülmüştür. ranger "Envoyer" fiilinin "futur"ü tüm olarak kural dışıdır. okunan heceler önünde ise tek olarak kalır. . appuyer.151 . (1) (-GER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. çağrışım yoluyla. (-OYER). noyer. örnek : Le présent de l'ind. V O I R : Je verrai. -es. nager. balayer.olan (-er) i attıktan sonra köke eldfenen (-e.

(-IR) le biten 2. (-IR) ve (-RE) ile biten İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GRUP FİİLLERİN ŞİMDİKİ ZAMANİ 1. Eğer takı okunmayan bir ses veriyorsa "accent grave" (è) a dönüşür : Le présent de l'indicatif du verbe "préférer" Je préfèrE Tu préfèrES Il (elle) préfèrE Nous préférONS oVus préférEZ Us (elles) préfèrENT NOT a.152 . préférant. fermé. pétrir. rougir.b. mangé. payant v. Nous mangEONS Vous mangEZ Ils (elles) mangENT (-CER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. b. mangeant.b. (.) çengel (cédille) konulur. Le présent de l'indicatif du verbe "PLACER" Je placE Tu placES Il (elle) placE 6. commençant. -issent) takıları getirilir Örnekler : finir. bercer v. fermant. -issez. réunir. conférer ve céder gibi fiillerde (-ER) mastar eki atıldıktan sonra gelen çekim eki okunan bir ses veriyorsa kökteki son sessiz harften önceki (e) seslisi üzerindeki "accent aigu" (é) kalır. -it. Örneğin : placer. .-issons. (-ER) le biten birinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri. (-é) ile biter: allé. commencer. köke (-is. commencé. choisir. préféré. grup fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için mastar eki (-IR) kaldırılır. kökteki son harf olan (c) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (s) sesini verebilmek amaciyle (c) harfine.Le présent de l'indicatif du verbe "MANGER" Je mangÊ Tu mangES Il (elle) mangE 5. réussir. Participe présent (isim-fiil) leri.b. (-ant) ile biter: allant. -is. payé v. grandir. Nous plaÇONS Vous placEZ Ils (elles) placENT Préférer.

-ez. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. entendre. réunissant (-RE) ile biten 3. perdre Le présent de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendS Tu vends Il (elle) vend(1) Nous vendONS Vous vendEZ Ils (elles) vendENT NOT a. -. répondu. Il répond. (2) Genel kural : "participe présent" elde etmek için (être.153 . il perd v. réuni b. attendre. grandi. "Participe présent" (isim-fiil) leri. perdu b. köke (-s. (-ONS) takısı atıldıktan sonra geriye kalan kısma ( . köke (-ANT) getirilerek elde edilir(2) rendant. İkinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri (-i) ile biter: fini. avoir-ayant. çoğul şahsı alınıp. entendant. réussissant. choisi. répondant.b. pétri. grup düzenli fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için (-RE) mastar eki kaldırılır. -ent) talan getirilir . grandissant. choisissant. entendu. "Participe présent" (isim-fiil) leri (-issant) ile biter: finissant. vendant.A N T ) getirilir : nous parlons — parlant nous finissons — finissant nous rendons — rendant (être-étant. vendre. rougi. attendu. avoir. il rend.Le présent de l'Indicatif du verbe "finir" Je finIS Tu finIS Il (elle) finIT Nous finISSONS Vous finISSEZ Ils (elles) finISSENT NOT a. -ons. descendre. répondre. descendu. savoir-sachant) istisnalardır. savoir gibi birkaç fiilin dışında). perdant (1) Fiilin kökünde (-d) harfi bulunduğu için (-t) sessizi getirilmez. réussi. . rougissant. Örnekler : rendre. Üçüncü grup düzenli fiillerin "participe passe" (sıfat-fiil) leri köke (-u) katkısıyla olur: rendu. -s. attendant. descendant.

Mon père sort de la maison. (Dünya güneş etrafında döner. Alışkanlık gösterir : Chaque matin. (Yarm saat 10 da sana geleceğim ve 11 de çalışmaya başlayacağız. Yakm geçmişi gösterir (daha çok konuşma dilinde). Demain. je viens chez toi et à 11 heures. nous commençons à travailler.) . hizmetçi ev işi yapmakta) B. bir olayı. la bonne fait le ménage. bir hareketi bildirir : En ce moment.) C.154 . (Babam birkaç dakika önce evden çıktı. Yakın gelecek bildirir (özellikle konuşma dilinde). à 10 heures.) D. il y a quelques minutes. je prends une douche. et alors immuable. tombé aux mains de Carthaginois. (Histoire de France) (Jeanne d'Arc bütün bu zamanda büyük projesinin yalnızlığı içinde Allah'tan aldığı ilham ve kuvvetle yürüdü. kendisini kucaklamak isteyen karısını ve çocuklarını itti.) E. bir hareketi. bir olayı bildirir : La terre tourne autour du soleil. Tarihî olayların canlılığını göstermek amacıyla (le présent historique) denilen uzak geçmişi gösterir : " Jeanne D'ARC marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein. (Her sabah.LA VALEUR DU PRESENT DE L'INDICATIF (Haber kipinin şimdiki zamanının değeri) A. elle l'exécute " Michelet. Konuşulan anda cereyan etmekte olan bir işi. repousse sa femme et ses enfants qui veulent l'embrasser " (Kartacalilann eline düşmüş olan Régulus. On sekiz yaşma gelmeyi bekledi ve on sekiz yaşına geldiğinde düşüncesini değiştirmeden onu yerine getirdi ) Bir başka örnek : " Régulus.) F. (Şu anda. Elle attend qu'elle ait dix-huit ans. Her zaman gerçek olan bir işi. duş alırım.

-OIR. (-ir)le biten ikinci grup düzenli fiillerin takıları şunlardır'u : (-issais.155 . çoğul şahsına başvurulur. Nous finISSIONS Vous finISSIEZ Ils (elle) finlSSAIENT Des verbes en (-RE. prendre. Des verbes en (-IR): comme finir. Des verbes en (-ER): comme donner. -issaient). -issiez. aient) getirilir : Vendre (3) — Nous vendONS vend.b. savoir. vermekte idim. -iez. geriye kalan kısma "l'imparfait" ekleri olan (-ais. Je donnAIS (Veriyordum. -iez. -ions. verirdim. -ait.) Tu donnAIS II (elle) donnAIT Nous donnIONS Vous donnlEZ Ils (elles) donnAIENT 2. ais. -aient). venir v. Üçüncü gruptan fiillerin "l'imparfait" (hikâye zamanı) ni bulmak için çekimi yapılacak fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. -issions. -ions.L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanı) 1. -ait. L'imparfait de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendAIS Tu vendAIS Il elle) vendAIT Nous vendIONS Vous vendIEZ Ils (elles) vendAIENT Verbe : prendre (irrégulier) Je prenAIS Tu prenAIS Il (elle) prenAIT Nous prenlONS Vous prenlEZ Ils (elles) prenAIENT Verbe : venir (irrégulier) Je venAIS Tu venAIS Il (elle) venAIT Nous venlONS Vous venlEZ Ils (elles) venAIENT . -issais. Je finISSAIS Tu finISSAIS Il (elle) finISSAIT 3. -IR) : comme vendre. (-ONS) takısı atılıp. -ais. (-er) le biten birinci grup fiillerin "l'imparfait" takılan şunlardır : (-ais. issait.

) C. grup düzenli fiillerde (-AIS) den önce (-ISS) takısı vardır. ben de memnun değilim bundan" demektir. Başka bir eylem başladığında henüz bitmemiş olan bir eylemi göstermeye yarar yani devamlılık bildirir : — Quand de médecin est venu. (Telefon çaldığında. -ERONS. -ERA. hasta yatağında UYUYORDU. -ons. -ERONT). perhizle yaşar ve belirli saatlerde yemek yerdi.) ("Şimdi gerçeği söylemiyorsunuz. -ez. (Eğer gerçeği söyleseydiniz memnun olacaktım. grubunki ise ( IRAI. je PRENAIS une douche. araba alamıyorum. le malade DORMAIT dans son lit. Şöyle ki : (Fiilin kökü + ISS + AIS) LA VALEUR DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanının değeri) A. mektup YAZIYORDUM.) LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin yalın gelecek zamanı) Birinci ve ikinci grup düzenli fiillerin mastarı aynen alınıp. grup futur takılarının (-ERAI. sağlığına çok dikkat ederdi. -a. -ERAS. j'ECRIVAIS une lettre. (-ai.NOT : Tüm fiillerin "l'imparfait" takısı aymdır. VIVAIT de régime et MANGEAIT à ses heures.) — Si vous DISIEZ la vérité. Ancak 2. — Si j'AVAIS de l'argent. (Eskiden eve döndüğümde. quand je REVENAIS à la maison. (Param olsaydı.) ("Şu anda param yok. bulunulan anda gerçekleşmesi olanaksız bir iş. -as. Bu durumda. j'achèterais une voiture. .) B.) — Avant de mourir. (Doktor geldiğinde. 2. (Ölmeden önce. bir hareketi gösterir. Geçmişte alışılmış bir olayı.156 . — Autrefois. -IRAS. bir işi. Böylece 1." demektir. bir eylem (l'hypothèse irréelle dans le présent) belirtilir. Şart gösteren yan cümlecik (la proposition subordonnée conditionnelle) de "l'imparfait" kullanıldığında temel cümlecik (la proposition principale) de "conditionnel présent" kullanılır. bir araba satın alırdım. il FAISAIT bien attention à sa santé.) — Quand le téléphone a sonné. -ont) ilâve edilir. j'en serais content. -EREZ. duş alırdım.

-ons. -a. -ez.157 . Je lèv ERAI Tu lèv ERAS Nous lèvERONS Il lèv ERA Us lèvERONT Vous lèvEREZ Jeter. lire. peler.. 3. (-re) ve (-dre) ile biten.ai + as = JeparlERAI = TuparlERAS (konuşacağım.. perdre. sentir. gibi (-ir) le biten fiiller mastar olarak alındıktan sonra (-ai. sortir. mentir. (-ER) le biten düzenli fiillere bir örnek öğrenilirse (aller. appeler gibi fiillerin özelliği tüm şahıslarda (-tt-) ve (-11-) olmasıdır.) (-er) le biten fiillerin tümünün "le futur simple" inin çekimleri yapılabilir. réussir. punir. -ont) eklenir . jeter. Je parler Tu parler Il (elle) parler Nous parler Vous parler Us (elles) parler 4. 1. dormir. -RONS.) + ez = VousparlEREZ (konuşacaksınız.) (konuşacaksın.) + ont = Us parlERONT (konuşacaklar. -ons. partir. dire. mener. prendre. gruplaruıki de (-RAI. envoyer. -ont) eklenir. -REZ. servir. je partir Tu partir Il (elle) partir Nous partir Vous partir Us (elles) partir + + + + + + ai as a ons ez ont = Je part IRAI = Tu part IRAS = Il (elle) part IRA = Nous part IRONS = Vous part IREZ = Ils (elles) part IRONT e. -RONT) dir.) + ons = Nous parlERONS (konuşacağız. Jeter: JejettERAI IujettERAS NousjettERONS Vous jettEREZ Il (elle) jettERA Us (elles) jettERONT d.-IRA. mettre gibi fiillerin son sesli (e) harfi kaldırılıp (-ai. écrire. acheter gibi fiillerin özelliği C ) accent grave durumu c. . -as. -IRONT) olduğu görülür. -a. répondre. -ez.) semer.) + a = Il (elle) parlERA (konuşacak. -RAS. lever. appeler gibi birkaç fiilin dışında. -IRONS. -RA. -IREZ. -as.

+ + + + + + ai = Je di RAI as = Tu di RAS a = Il (elle) di RA ons = Nous di RONS ez = Vous di REZ ont = Ils (elles) di RONT Kural dışı olup öğrenilmesi gereken bazı fiiller vardır ki ne kadar düzensiz olursa olsun yine de fransızcadaki fiillerin tümünün gelecek zamanının takısının son kısmı (-rai. .158 . -rons. -ras. Aynı değere sahip olan birleşik di'li geçmiş zaman (passé composé) ise hem konuşma ve hem de yazı dilinde kullanılır. Ancak (edebî) yazı dilinde kullanılır. tekil şahıs "futur" ünü öğrenmek yeterlidir ALLER J'irai AVOIR J'aurai COURIR Je courrai CUEILLIR Je cueillerai DEVOIR Je devrai ETRE Je serai ENVOYER J'enverrai FAIRE Je ferai POUVOIR Je pourrai RECEVOIR Je recevrai SAVOIR Je saurai TENIR Je tiendrai VENIR Je viendrai VOIR Je verrai VOULOIR Je voudrai LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin di'li geçmiş zamanı) Bu zaman konuşma dilinde kesinlikle kullanılmaz. -ront) la biteceğine göre bunların sadece 1. -ra. -rez.dire. lire. mettre Je dir Tu dir 11 (elle) dir Nous dir Vous dir Ils (elles) dir f.

*tes •rent) takıları getirilir. Örnekler (1) Genellikle (le futur) ve le (passe simple) zamanlarının ilk üç tekil şahsında yanılanlar çoğunluktadır.) "Le participe passé" si (-u) ile biten fiillerin "le passé simple"'in: elde etmek için: le participe passé aynen alınır. Örnekler PARTICIPE INFITITIF PASSE AVOIR eu BOIRE bu CONNAÎTRE connu COURIR couru CROIRE cru DEVOIR dû FALLOIR fallu POUVOIR pu RECEVOIR reçu SAVOIR su VOULOIR voulu VIVRE vécu PASSE SIMPLE J'eus — nous eûmes — nous bûmes Je bus Je connus — nous connûmes — nous courûmes Je courus — nous crûmes Je crus — nous dûmes Je dus Il fallut (impersonnel) — nous pûmes Je pus — nous reçûmes Je reçus — nous sûmes Je sus — nous voulûmes Je voulus — nous vécûmes Je vécus c. -t.) (En çok kullanılan şahsıdır.159 . (-er) le biten fiiller Je pari Tu pari Il pari Nous pari Vous pari Ils pari aller b. : J'allai Tu allas Il alla + + + + + + ai(1) as a âmes âtes èrent = = = = = = Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Je parlai Tu parlas Il parla Nous parlâmes Vous parlâtes Ils parlèrent (konuştum) (konuştun) (konuştu) (konuştuk) (konuşlunuz) (konuştular) (Bu şahıslar yazı dilinde de pek kullanılmaz. "Le participe passé" si (-i) ve (-is) le biten fiillerin "le passé simple" leri de şöyledir.a. Kapatacağım. . Smes. Örnekler : Je fermai (le passé simple) = Je fermerai (le futur) = Kapattım. fiilin mastar ekini attıktan sonra köke (-ai) ilâvesiyle de "le passé simple" elde edilir. (-s. Fiilin mastarını aynen alıp (-ai) eklenince "le futur". -s.

(-ONS) takısı kal(1) 3. grup düzenli) Je grandis Tu grandis Il grandit Nous grandîmes Vous grandîtes Ils grandirent (1)perdre (3. nous mourûmes Je naquis. nous fûmes Je fis. PARTICIPE PASSE appris compris fini mis parti senti sorti souri suivi PASSE SIMPLE J'appris Tu cumpris Il finit Je mis Tu partis Il sentit Je sortis Je souris Tu suivis — — — — — — — — — il apprit vous comprîtes ils finirent ils mirent nous partîmes vous sentîtes ils sortirent vous sourîtes nous suivîmes İstisnalar (-re) ile biten 3. -is. grandir (2. Takılar : (-is. nous dîmes . . nous naquîmes Je conduisis. -it. -irent) dir. LE PRESENT DU CONDITIONNEL (Şart kipinin şimdiki zamanı) Şart kipinin şimdiki zamanını elde etmek için. grup düzenli fiillerin "passé simple" leri 2.. nous fîmes J'écrivis. çekimi yapılacak fiilin haber kipinin gelecek zamanının 1.v.160 . -îtes. çoğul şahsı alınıp.. nous vîmes Je mourus. grup düzenli) Je perdis Tu perdis Il perdit Nous perdîmes Vous perdîtes Ils perdirent Diğer istisnalar être faire écrire voir mourir naître conduire peindre dire : : : : : : : : : Je fus. nous écrivîmes Je vis..INFINITIF APPRENDRE COMPRENDRE FINIR METTRE PARTIR SENTIR SORTIR SOURIRE SUIVRE d. -îmes. grup düzenli fiillerin "le participe passé"si (-u) ile sonuçlandığı halde "le passé simple"lerinde (u) harfi yerine (i) harfi olduğu için istisnalar kategorisine konulur. nous peignîmes Je dis. grup düzenli fiillerle aynıdır.b. nous conduisîmes Je peignis.

présent) présent) présent) présent) présent) vendre. (cond.) + ais = Je vendRAIS (satacaktım. = le conditionnel présent Je parler Je finir Jevendr (l) + ais = Je parlERAIS (konuşacaktım.b. attendre. «alt. grup düzenli fiillerin mastarım aldığımızda mastar takısındaki (e) kaldırılıp. (-OIR) — — — — — — RAIS RAIS RAIT RIONS RIEZ RAIENT Örnekler Je marcherais Tu marcherais Il marcherait Nous marcherions Vous marcheriez Ils marcheraient Je punirais Tu punirais Il punirait Nous punirions Vous puniriez Ils puniraient Je répondrais Tu répondrais Il répondrait Nous répondrions Vous répondriez Ils répondraient Gelecek zamanı bozuk olan fiillerin "le conditionnel présent" mm elde etmek için fiilin gelecek zamanına başvuruda bulunmak gerekir : Aller Avoir Courir Cueillir Devoir (1) nous nous nous nous nous irons aurons courrons cueillerons devrons (futur) (futur) (futur) (futur) (futur) : : : : : J'irais J'aurais Je courrais Je cueillerais Je devrais (cond. (-IR). hikâye zaman ekleri katılır. répondre v. perdre. Şöyle ki : (-er) ve (-ir) le biten fiil mastar halinde alınır hikâye zaman ekleri katılır. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi "le conditionnel présent": "le futur" ve "l'imparfait" karışımı olan bir zamandır. gibi (-re) ile biten 3. (cond. (-er) ve (-ir) Ie biten 1.) Le conditionnel présent takıları Deuxième groupe (-IR) Premier groupe (-ER) — — — — — — IRAIS IRAIS IRAIT IRIONS IRIEZ IRAIENT ERAIS ERAIS ERAIT ERIONS ERIEZ ERAIENT Troisième groupe (-RE). şar}: Ipi?^. (cond. (cond. grup düzenli fullerin.) + ais = Je finIRAIS (bitirecektim. . ilâve edilir.161 . l'infinitif + les terminaisons de l'imparfait de l'ind.dinlaïè&^Mkâye zaman ekleri olan : (-att* -als. nin şimdiki zamanını oluşturmak için daha basit bir yönteme de başvurulabilinir. ye 2.

daha çok basında rastlanılır. bir ülkede olup bitenleri bilen. Herhangi bir hareketi yapmadan önce bunun sonuçlan düşünülebilir veya sahip olunmayan bir şeyin vereceği zevk tahayyül edilebilir. (Soğuk su içme.) c. cela te ferait du mal. — On pourrait s'en aller! (Kalkıp gitsek mi. sana dokunabilir. nous irions à la campagne (maintenant). — S'il faisait beau (demain). b. bir kentte. (Paris çok hoşuma gidiyor. nous irions à la campagne (demain). seçmenlerine kolayca egemen olabilir.) d. Bir fikir vermek ya da uyarıda bulunmak istendiğinde "conditionnel présent" kullanılır. ya da dik durduğu için baston yutmuş gibi bir adamdan) bahsederken gerçeği gösteren indicatif kipi kullanılmaz.162 . kıra gidebiliriz (yarın). (Kentin tüm sırlarını bilecek olan bir milletvekili. Konuşma dilinde pek kullanılmaz. Koşulun gelecek ya da şimdiki zamanla ilgili oluşuna göre "le conditionnel présent" şimdi cereyan etmekte olan ve gelecekte cereyan edecek olan bir işi bildirir. Bu nedenle "mode irréel" adını alan conditionnel présent'm şimdiki veya duruma göre geçmiş zamanı kullanılır. — S'il faisait beau (maintenant).) — Paris me plaît beaucoup. j'aimerais y vivre. (Şimdi) hava güzel olsaydı.£A VALEUR DU PRESENT DU CONDITIONNEL COMME MODE (Kip olarak "conditionnel présent" xun değeri) a. . (Yarın) hava güzel olursa. orada yaşamak isterdim. ne dersiniz?) e. — Ne bois pas d'eau froide. Birşeyin doğruluğu hakkında sorumluluk kabul edilmediğini göstermek için conditionnel présent kullanılır(1) : (1) Bu tür cümlelere. Gerçekte mevcut olmayan veya hiçbir zaman mevcut olmamış şeylerden (örneğin. — Un député qui connaîtrait tous les secrets de la ville dominerait facilement ses électeurs. kıra giderdik (şimdi).

başınıza bir felâket gelirse. daha fazla korkmazdım. "MÊME SI" li cümlenin bağlı olduğu temel cümlecikte. hiç değilse aileniz sefalet içinde kalmayacaktır. on préviendrait votre famille. seninle evlenmem. s'il vous arrivait un malheur. (Bana bir servet bile teklif etsen. buna imkân olduğu düşüncesi verilmek istendiğinde "mode irréel" kullanılır. je sortirais.) 4.Hitler ne serait pas mort! (Hitler ölmemiş!) f. Örnekler 1.) — Si vous vous faisiez opérer. Indicatif olduğunda çevirisine dikkat edilerek aradaki f a r k derhal anlaşılır.) . (On defa daha kuvvetli olsanız da sizden. (Nekadar bağıracak olsam. îki "proposition juxtaposée" "QUE" ile birleştirilirse. 3. irréel'den b a ş k a " i n d i c a t i f ' l e de kullanılır. J ' A I B E A U crier. Ortaya atılan bir ihtimalin doğuracağı doğal ve akla uygun sonuçlar reddedilebilir. je ne me marierais pas avec toi. kimse beni işitmeyecektir. yani iki fiil arasmda sebep-sonuç ilişkisi gözetilmezse iki fiil de "condtionnel présent" olur. "QUAND BIEN MÊME" li cümlede. (Sigortanızı yaptırınız. muhtemel olan bir şeyin gerçekleşmesi için pek az da olsa. au moins votre famille ne serait pas dans la misère.) Gelecekte.) 3. dışarı çıkardım. 2. kimse beni işitmiyor. (Yağmur yağsa da. personne ne m'entend. "AVOIR BEAU (I) " yardımcı fiilinde conditionnel présent kullanılabilir.) g. Faites une assurance. J'AURAIS BEAU crier. (Ne kadar bağırsam. MÊME s'il pleuvait. 1.) Aşağı yukarı aynı anlama gelen şu cümlelerde mode irréel'in kullanımına dikkat edelim.163 . QUAND BIEN MÊME tu m'offrirais une fortune. 4. (1) Avoir beau + infinitif. personne ne m'entendrait. (Eğer ameliyat olursanız. 2. ailenize haber verilecektir. Vous seriez dix fois plus fort QUE je ne vous craindrais pas davantage.

(Yüzünü pek iyi bulmuyorum. sub.) j. "Il faudrait" gibi kullanılan "il vaudrait mieux" vardır. il faudrait y installer un ascenseur. birinciden anlam bakımından daha kuvvetlidir. kişiler için geçerli olduğunda "falloir" yerine (DEVOIR) fiiliyle gösterilir . ailenize haber verilecektir.) conditionnel kullanılır ki buna kibarlık gösteren (conditionnel de politesse) denir. complétive . Ce portrait est très vivant: on dirait qu'il va parler. buraya bir asansör yapmalı. doktora gitmelisin. "Il vaudrait mieux" impersonnel olarak kullanılmıştır.AU CAS OÙ Vous vous feriez opérer. conditionnel kipinde kullanılır . on préviendrait votre famille. (Vouloir) fiilinin "conditionnel présent" ı bir şey istendiğini belirtmek için. (FALLOIR) impersonnel fiili. Il vaudrait mieux aller le voir avant son départ. (Ameliyat durumunda.) k. (Hareketinden önce onu ziyaret etmek iyi olur. Yukarıda belirtilen durum. tu devrais voir le docteur. çok yüksek.) m. Oysaki kişiler söz konusu olduğunda. çalışsalar daha iyi ederler. Ancak bu sonuncu. Birşeyin zahirî görünüşünü belirtmek için "DİRE" fiilinin conditionnel'i kullanılır . Les étudiants feraient mieux de travailler. (örneğin bir mağazadan bir eşarp almak isteyen kişi) "Je voudrais une écharpe verte. (Bu portre çok canlı. Je ne te trouve pas bonne mine. on préviendrait votre famille.) EN CAS D'opération." (Yeşil bir eşarp isterdim. bir şeyin yapılmasının kesinlikle gerekli olduğunu değil fakat yapıldığı takdirde iyi olacağını belirtmek istendiğinde. (futur de l'indicatif) Prop. Şart cümlesi. Cette maison est très haute. "proposition complétive" görevini yüklendiğinde temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa zaman uyumu "concordance de temps" kuralları gereğince göreceli zamanlara dönüşür : Il dit / qu'il viendra. âdeta konuşacak. (Ameliyat olmanız durumunda. (Öğrenciler. i.) h. ailenize haber verilecektir. prin / Prop.164 .) n.) 1. "FAIRE MIEUX" nün conditionnel présent'i kullanılır. (Bu ev.

(-ER) le biten fiiller. (-IR).) (Yiyiniz. 2.) FermE FermONS FermEZ Pun IS Pun ISSONS Pun ISSEZ Descends DescendONS DescendEZ . Yalnız (tu. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının.) Descendre (3. hafifçe bir onaylama havası sezilir.Il a dit / qu'il VIENDRAIT (futur relatif) Il dit / qu'il viendra / s'il peut (futur éventuel) prop. sub. Örnek Tu mangES Nous mangeONS Vous mangEZ Impératif MangE MangeONS MangEZ (Ye. 1. tekil. emir kipinin 2. takı olarak yalnız (-E) kalır. Je vous serais obligé de me répondre. çoğul şahıslarından elde edilir. (-tu) şahsında (-ES) takısı aldıkları halde. 0-OIR) -E -ONS -EZ -IS -ISSONS -ISSEZ -S -ONS -EZ Fermer (1. gr. / Prop. nous. Bir ünlem durumunda. gr. (Bana cevap vermenizden dolayı size minnettar olacağım. "J'ouvrirais pour si peu le bec!" — La Fontaine — LE PRESENT DE L'IMPERATIF (Emir kipinin şimdiki zamanı) Genel kural : emir kipi. / Prop.165 . gr. ve 2.) Punir (2. complétive conditionnelle Il a dit / qu'il VIENDRAIT / s'il POUVAIT (futur relatif éventuel] 0. sub.) Les terminaisons du présent de l'impératif (Emir kipi takıları) Verbe: en (-ER) Verbe: en (-IR) Verbes: en (-RE).) p. prin. conditionnel présent bağımsız kullanılır ya: ni kendisine bağlı bir temel ya da yardımcı cümlecik yoktur.) (Yiyelim. haber kipinin şimdiki zamanında. Yalnız kullanılınca. vous) zamirleri kaldırılır. tekil şahsında (s) düşer.

Demain. savoir. (Bana yazsın.) Qu'ils partent (Gitsinler. teşvik ve cesaret gösterir. je lui répondrai. voulons. 2. bana şu kitapları getiriniz.) .) Disons (Söyleyelim. Dis Dites (Söyle) (Söyleyiniz) v.) Burada dikkat edildiğinde emirden çok bir varsayım ifade ediliyor. je lui répondrai) anlamlarına geldiği anlaşılıyor. Cümlenin : (pourvu qu'il m'écrive je lui répondrai. Lis (Oku) Lisez (Okuyunuz) b. Avoir. Birinci çoğul şahıs. (Yarın benim eve geliniz. veuillons. veuillez (daha zarif. "pouvoir" fiilinin impératif'i yoktur.b. vouloir 0 ' fiillerinin inpératif'i indicatif préséntdan değil ileride görülecek olan subjonctif présent'dan elde edilir : Avoir Etre Savoir Vouloir Aie Ayons Ayez Sois Soyons Soyez Sache Sachons Sachez Veuille Veuillons Veuillez LA VALEUR DE L'IMPERATIF COMME MODE ET COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak emir kipinin değeri) a. Şimdiki zamanda veya gelecek zamanda bir emir ifade edilmek istendiğinde ikisi için de "impératif présent" kullanılır. ona cevap vereceğim. que je ne sois pas fâché contre vous.166 Vouloir : fiilinin iki şekilde imperatif'i vardır : a. venez chez moi.) Venez vite chez moi.) Courons (Koşalım. NOT Üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "mode subjonctif" kullanılır. gidelim.) Ya da : (s'il m'écrit. veux.) v.) Qu'il parte. nâzik şekildir. (Gitsin. İkinci tekil ve çoğul şahıslar EMİR bildirirler. je veux qu'il s'en aille.) Allons (Haydi.NOT 1. (Bana çabuk geliniz de size kızmayayım.) Örnek : Veuillez m'apporter ces livres (Lütfen.) (1) . veuille. c. Qu'il parte (Gitsin.) Qu'il m'écrive. voulez b. gitmesini istiyorum. être.b. Lisons (Okuyalım.

İstek kipi) Genel kural : Herhangi bir fiilin "subjonctif présent" mı elde etmek için o fiilin "indicatif présent" 3. ancak hemen şunu da belirtelim ki subjonctif kipinin her zamanında çekim yaparken (QUE) conjonction'un varlığım unutmamak gerekir .... Subjonctif présent du verbe "BOIRE" Que je boiv Que tu boiv Qu'il boiv Que nous BUV _ Que vous BUV Qu'ils boiv — — — — — — e (îçsem. (1 indicatif imparfait nın aynısı. Indicatif présent du verbe "BOIRE" Je bois Tu bois Il boit Nous buvons Vous buvez Ils boivent Us boivENT Şu anda bize gerekli olan 3. çoğul şahıstaki (-ENT) takısını attıktan sonra. -ENT) takıları eklenir.LE SUBJONCTIF (Dilek.. • „\ c .r. ve 2. yukarıda belirttiğimiz subjonctif présent eklerini koyalım. 1. geriye kalan kısmı (BOIV-) alalım. -ES.. çoğul şahıslan "indicatif imparfait" nin aynısıdır.167 .. çoğul şahısları dışındaki şahıslar için) geriye kalan kısım alınıp (-E.. ^. ..) iez ) k ent (l'ind. . Bu kurala göre BOIRE düzensiz fiilinin "subjonctif présent" ını bulalım: önce indicatif présent'im düşünelim. (-OIR) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT . çoğul şahsı alınır. (-IR).) es e ions ) n . içeyim. sondaki (-ENT) ta» kısı atıldıktan sonra (1. ve 2. -E. présent'nm aynısı) Les terminaisons du présent du subjonctif Premier groupe (-ER) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT Deuxième groupe (-IR) -İSSE -ISSES -İSSE -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupa (-RE).

) FALLOIR : Qu'il faille (impersonnel fiildir. aller. gibi. pleuvoir. (Çekimi "vouloir" fiili gibidir. kullanılmayan bir zamandır.168 .) Qu'il vaille Qu'ils vailleht PLEUVOIR : Qu'il pleuve (impersonnel fiildir. faire.) L'IMPARFAIT DU SUBJONCTIF (Dilek kipinin hikâyesi) (Günümüzde değerini kaybetmiş. valoir. istisna teşkil eden bazı fiiller vardır ki bunların ayrıca öğrenilmesi gerekir : avoir. être. tekil ve 3.) Edebî eserlerde karşılaşma durumu gözönüne alınarak kısaca değinmek yerinde olur. falloir. pouvoir. vouloir. AVOIR : Que j'aie Que tu aies Qu'il ait Que nous ayons Que vous ayez Qu'ils aient ETRE : Que je sois Que tu sois Qu'il soit Que nous soyons Que vous soyez Qu'ils soient SAVOIR : Que je sache Que tu saches Qu'il sache Que nous sachions Que vous sachiez Qu'ils sachent FAIRE : Que je fasse Que tu fasses Qu'il fasse Que nous fassions Que vous fassiez Qu'ils fassent POUVOIR : Que je puisse Que tu puisses Qu'il puisse Que nous puissions Que vous puissiez Qu'ils puissent VOULOIR : Que je veuille Que tu veuilles Qu'il veuille Que nous voulions Que vous vouliez Qu'ils veuillent ALLER l Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent VALOIR : Bu fiilin daha çok 3. savoir.NOT dukanda açıklanan genel kural uyarınca bulunamayacak. . çoğul şahısları kullanılır.

(-SB..) Proposition principale proposition subordonnée complétive qui est le sujet réel du verbe "falloir". -(î). . (-IR). (-OIR) -(i). subjonctif imparfait'nin "subjonctif présent" almıştır. olaydım. il alla Subjonctif imparfait Que j'allasSE Que tu allasSES Qui'l allât Que nous allasSIONS Que vous allasSIEZ Qu'ils allasSENT Les terminaisons du subjonctif imparfait Premier groupe (-ER) Deuxième groupe (-IR) -ASSE -ISSE -ISSES -ÎT -ASSES -ÂT -ASSIONS -ASSIEZ -ASSENT -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupe (-RE). II faut / que je sois au bureau à 8 heures. -(i). tèkiï $ahis için "passé simple" in yine 3. Yalnız 3. tekil şahş* alınıp. tekil şahsı alınarak (t) sessizinden önce gelen (i) veya (u) sesli harfinin üzerine "accent circonflexe" (") konulur. Que je fusSE (Olsaydım. (u) (u) (u) (u) (u) (u) SSE SSES T SSIONS SSIEZ S SENT NOT : Günümüzde konuşma dilinde.) Que tu fusSES Qu'il fût Que nous fusSIONS Que vous fusSIEZ Qu'ils fusSENT AVOIR : passé simple: tu eus. il fut Subjonctif imparfait . -(i). -SIONS. il eut . Örnekler ETRE : passé simple: tu fus. -ŞŞS.69 . Örnek a. -SIE2İ. -(i). Subjonctif imparfait Que j'eusSE Que tu eusSES Qu'il eût Que nous eusSIONS Que vous eusSIEZ Qu'ils eusSENT ALLER : passé simple: tu allas.. yerini (Saat 8 de büroda olmam gerek. -(i).Genel kurşl : "Passé simple" 2. -!§ENÏ) takıları ilâve edilir.

je craignais / que le train n'eût du retard. ister kötü densin. Il fallait / que je sois au bureau à 8 heures.) Temel cümledeki "falloir" fiili imparfait yani geçmiş zamanlardan birinde olduğu için yardımcı cümlecikteki "être" fiili subjonctif imparfait (-que je fusse.. b. ait (subj.) olması gerekirken. b. Şimdiki zamanda bir emir Celui qui m'aime. Il a peur que vous NE tombiez. . yan cümleciklerde ve temel cümleciklerde kullanılabilir a. imparfait) yerine : ait (subj. Arzu : Je souhaite / qu'il fasse beau dimanche.. Il faut / que vous appreniez le français." — La Fontaine — (İster iyi densin. bağımsız cümleciklerde. imtiyaz veya eksiklik "Qu'on DISE quelque chose ou qu'on ne DISE rien.— "Falloir" fiili şimdiki zamanda olduğu için yan cümlecikte doğal olarak subjonctif présent kullanılmıştır. présent) kullanılır. . Hier. arzu. (que je sois) subjonctif présent kullanılması uygun görülmüştür. (Saat 8 de büroda olmam gerekiyordu. dilek Que je SOIS riche! (Ah. me SUIVE! (Beni seven arkamdan gelsin!) Bir istek. Nous souhaitons / que tous les étudiants aient de bonnes notes. pré. 2. LA VALEUR DU SUBJONCTIF COMME MODE et COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak subjonctif'in değeri) Bu kip. işimi düşündüğüm gibi yapmak isterim. j'en veux faire à ma tête. bir zengin olsam!) c.) Şimdi subjonctif kipinin kullanımını daha ayrıntılı olarak inceleyelim : Genel olarak kullanıldığı yerler 1 • Mecburiyet: (Zorunluluk) Il faut / que tu saches la vérité. Bir olasılık.170 Endişe: (Korku) Je crains qu'il NE soit trop tard. 3.) eût (subj.

10. J'ordonne que / vous fassiez vos travaux. 11. Je ne pense pas que vous puissiez réussir.) Si vous croyez que la richesse fasse le bonheur. zamir veya bir mastar önünde) xx. Pour (Bir isim. Duygu : Je suis content qu'il soit venu. je veux / qu'il s'en aille. Tercih durumu: Il préfère que vous ne partiez pas Subjonctif kullanılmasını gerektiren Conjonction ve Locution conjonctive'ler 1. 5.) Croyez-vous(1) que la richesse fasse le bonheur? (çroire-intér. La mère ne permet pas / que sa fille aille toute seule au cinéma. İzin : Je permets / quil vienne. Şüphe (kuşku) : Je doute qu'il aille au travail. Il attend que son frère ait dix-huit ans. Yasaklama : Je défends qu'on le batte. 7.4. (croire nég. 6. Je ne crois pas que la richesse fasse le bonheur. Pour que (Bir subjonctif önünde) (1) Günümüzde "croire" ve "penser" fiillerinin soru şeklinden sonra "subjonctif" yerine "indicatif" kipi de kullanılır : Croyez-vous qu'il vient? (indicatif) Croyez-vous qu'il vienne? (subjonctif) . vous vous trompez. Emir : Qu'il parte. Il est utile que vous appreniez une langue étrangère. Hüküm : Il est juste qu'il ait été récompensé. Nous sommes contents que tu reviennes. Amaç göstermek için : x. Il défend que vous disiez cela. 9. 8. Bekleyiş : J'attends qu'il ait fini.171 .

zamir veya mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Ecoutez-moi sans colère. (elde edilmiş şeyi gösterir. Örnekler x. De telle sorte que x.172 . Je travaille pour réussir.) xx. Afin de xx. Je vous fais travailler pour que vous réussissiez. (Indicatif'ten evvel kullanılırsa elde edilmiş bir şeyi. Il a agi de telle sorte que tout le monde a été content de lui. subj. . Örnekler — J'ai laissé la porte entr'ouverte de manière que j'ai entendu toute la conversation sans être vu.) — Laissez la porte entr'ouverte de manière que vous puissiez entendre toute la conversation sans être vu. Eksiklik veya yokluk göstermek için Sans Sans que (Bir isim. Puis-je parler sans vous fâcher? Puis-je parler / sans que vous vous fâchiez? subj. (elde edilmesi amaçlanan şeyi gösterir.) ve (De manière que . xx. Le professeur répète les règles de grammaire afin que (Pour que) Les élèves les comprennent mieux. (De façon que . Je viendrai tôt afin que nous ayons le temps de parler longuement.. Aynı şekilde : (Yani aynı anlamda) x.) 2.) aynı kurala göre kullanılır.. (Subjonctif'ten evvel gelirse elde edilmek istenen bir şeyi) gösterir. Afin que (Bir mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Je viendrai tôt afin de vous trouver sûrement.. Agissez de telle sorte que tout le monde soit content de vous..örnekler Je travaille pour mon avenir.

xx. je suis allé le chercher. subj.. subj. önünde) Örnekler x. Endişe ve korku belirtmek için x. xxx. soit que j'aille chez eux. . Au lieu de (Bir isim veya mastar önünde) xx. nous y allons en deux. De peur de De crainte de xx. j'irai chez vous. önünde) (Subj. 5. Au lieu que vous veniez chez moi. je vais le lire une fois de plus. chez moi. Örnekler x. De crainte qu'il n'oublie de venir. xx. soit qu'ils viennent subj. Jusqu'à ce que (Bir isim önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. Je lis le journal en attendant le train. En attendant que xxx. En attendant En attendant de xx.173 . De crainte que Bir mastar önünde Subjonctif önünde.3. Au lieu que (Subjonctif önünde) Örnekler x. Bir şeyin diğerinin yerini tuttuğunu göstermek için x. au lieu de mettre 14 heures pour aller à Diyarbakır. Grâce à l'avion. 4. Münavebe (değişiklik) göstermek İçin Soit Soit (Bir isim veya mastar önünde) Soit que Soit que (Subjonctif önünde) Örnekler — Je vous préviendrai soit par lettre soit par téléphone. heures. — Je vois mes amis presque chaque jour. Je lis le journal en attendant que le train arrive à la gare. De peur de me tromper. Bir bekleyiş göstermek için x. subj. De peur que . subj. xx. Au lieu de sel la cuisinière a mis du sucre dans la soupe..

subj. Je vous verrai avant mon départ. önünde) Örnekler x. il est heureux. Quoiqu'il soit bien que je travaille pauvre. Quoique (Subj. önünde) Örnekler x. Bir şartın yeterli olduğunu göstermek için Pourvu que (Subj. Je ne peux pas réussir xx. Bien que xx. à condition que (Subj. kullanılması 174 . subj. xx. Pourvu que (Büyük bir arzu göstermek için de kullanılır. Avant de xxx. (İnşallah. Subj. Bir olay veya bir hareketin beklenen sonuçlan vermediğini göstermek için . 7.) subj.) Örnek . Vous guérirez rapidement à condition que vous ne fassiez pas d'imprudence. — Pourvu que le docteur soit chez lui. 9. veya zamir önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. önünde) Örnek — Je peux dormir n'importe où pourvu que le lit soit propre. Avant que (Bir isim. xxx. subj. subj. Avant xx. 8. Je resterai là jusqu'à ce que tout soit fini. x. Vous réussirez certainement à condition de travailler. x.xxx. 10. xx. Si'ye bağlı olmadan şart göstermek için x. Je vous verrai avant de partir. beaucoup. Venez me voir avant que je NE parte. önünde) Örnekler x. Superlatif'ten sonra gelen yan cümlecikte subj. à condition de (Bir mastar önünde) xx.

Örnekler Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. bir sonuç göstermeye yarar. İlgi zamiriyle başlayan yan cümlecikte subjonctif kullanılma durumuna (PRONOM RELATIF) konusunda biraz değinilmişti. 11. Proposition relative. subj. — Mon père cherche un avocat / qui puisse l'aider. au tribunal. Onların dışında başka birkaç örnek daha : — On a vu le spectacle le plus barbare / qui soit.) Örnek Il y a peu de gens qui soient tout à fait mauvais. la proposition subordonnée relative'de SUBJONCTIF. un homme / qui dise la vérité. bir meram. subj. c'est qu'ils ne fassent pas leurs devoirs. •— Il faudra quelqu'un de sérieux / qui veuillent travailler. Subjonctif gerektiren bazı impersonnel deyimler Il Il Il Il Il Il Il Il est utile que est inutile que est nécessaire que est possible que est bien que est juste que est dommage que se peut que Il Il Il Il Il Il Il vaut mieux que est douteux que est bon que ne semble pas que arrive que me plaît que est regrettable qu' ON FASSE cela. — On a envoyé.örnek C'est la plus belle dame que je connaisse.175 . — Elle est la seule / qui soit venue. — Je veux acheter une voiture / qui aille plus vite. subj. bir istek. Yukarıda görüldüğü gibi. — Ce qui m'étonne. subj. varlığı kabul edilmeyen veya varlığından şüphe edilen bir insan veya eşyayı belirttiği zaman subjonctif kipinde olur. bir amaç. — Je ne connais personne / qui puisse m'aider. Peu de (Aynı kurala girer. .

Transformez les phrases en unissant les deux propositions 1. Finir ses travaux. il pense. nous craignons. je ne crois pas. II. 5. 1. Transformez les phrases en utilisant "Il faut. 2. . Se promener dans le parc public." Modèle : Dire la vérité. Venir chaque jour à l'Université. Faire ses devoirs. 6. 7. ils ordonnent. Il faut que vous disiez la vérité. 8. il est juste. j'ai peur. 9.I. 10. . 3. 3. 2. Partir de bonne heure.176 Pleuvoir. vous êtes contents. 4. Etre à l'heure. Se souvenir de son adresse. Est-ce qu'il peut venir demain chez moi? J'en serais contente. Aller au cinéma une fois par semaine. il est douteux. j'attends. Fera-t-il beau dimanche? J'ai peur que non. Avoir peur. Est-ce que votre frère ira à Paris? Vos parents le souhaitent.

Etant donné qu'il est très fatigué. 7. Il voudrait sortir plus tôt le samedi. 4. Comme il fait froid. Je veux que mes étudiants (LIRE) ces livres. 8. Vous pouvez LUI EN poser. . quelque chose qui n'est pas vrai. Je veux que vous (FAIRE) J'ai peur que ma soeur (DIRE) vos devoirs. Je veux bien. Mettez les verbes entre paranthèses AU SUBJONCTIF 1. Les étudiants connaissent toutes les règles de grammaire? Je ne crois pas. Je voudrais faire un gâteau. 9. 2. 3. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Je voudrais vous poser quelques questions.177 . 9. Nous voudrions nous promener. Je voudrais te parler de l'examen. Nous voudrions t'emprunter ta voiture. je ne veux pas que vous (SORTIR) Vu qu'il fait froid. b. Est-ce que tu les as conduits à la gare? Je le désirais. il faut que tu (METTRE) un manteau. que vous m'en posiez. 2. 6. IV. parce qu'ils leur plairont. Il faut que tous les élèves (FAIRE) ce que les professeurs leur demandent. Nous voudrions acheter une maison. 5. il faut que votre fils (DORMIR) un peu. 6. 4. 1. 4. Je voudrais donner ma démission. 8. 5. 10.III. a. subj. Je ne suis pas sûr qu'il (FINIR) ses travaux. Il ne faut pas que mes parents (VENDRE) cette maison. 5. Ils voudraient visiter quelques musées. Il faut que tu (ALLER) au marché avec ta mère. Je voudrais te montrer mes photos de vacances. 7. Je voudrais essayer sa voiture. 10. 3.

15. V. 4. 2. 10. Il ne veut pas que nous (SAVOIR) qu'il est là. 9. Ma mère a donné un sac à mon père pour qu'il (FAIRE) les courses en rentrant du travail. 1.-11. que vous (FAIRE) ce travail ensemble. 5. La bonne avait fermé les fenêtres afin que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. . 3. 7.178 Je ne crois pas que vous (ETRE) au théâtre à 8 heures. Je lui ai apporté un livre pour qu'il (LIRE) un peu. 6. Précisez si le subjonctif exprime un ordre. 7. La mère a peur que son enfant (AVOIR) faim. Le professeur répète toutes les règles de grammaire à ses étudiants afin qu'ils (REUSSIR) Mettez au présent du subjonctif les verbes entre parenthèses. La mère donne des médicaments à son enfant pour qu'il (ALLER) mieux. 9. J'ai peur qu'il (AVOIR) froid. 2. Ils ont peur que je (ETRE) en retard. Ecris mieux pour que je (POUVOIR) te lire. Le professeur fait un programme de travail à ses élèves pour qu'ils (POUVOIR) apprendre leurs leçons. 8. un souhait ou une crainte etc. Je veux que mes amis me (ECRIRE) souvent. Il faut absolument que tu (VENIR) que tu lui (PARLER) . Il exige que vous lui (PRESENTER) des exercises. VI. 3. 12. 8. (VIVRE) la Turquie! Qu'il (ATTENDRE) ! Pourvu qu'il (RECEVOIR) ma lettre! (SAUVER) qui peut! Qu'on nous (LAISSER) tranquilles! . 13. J'aimerais que tu (ETRE) plus raisonnable. 6. J'ai laissé un mot à ma mère pour qu'elle (SAVOIR) où me trouver. 5. Je lui téléphone pour qu'elle (VENIR) demain. 4. 14. Je viens de fermer la fenêtre afin qu'on (ENTENDRE) moins les enfants. Mettez les verbes entre parenthèses au SUBJONCTIF 1.

20.179 . 18. 16. 11. son devoir. Il faut que les enfants (SE RENDRE) de leurs méchancetés. Il faut présenter une pétition en règle pour qu'il y (AVOIR) une démarche officielle. (POUVOIR) -t-il comprendre un jour qui] fait fausse route! Je veux qu'il (OBEIR) Je souhaite qu'il (DEVENIR) savant. 23. Les jeunes vont danser jusqu'à ce que la nuit (TOMBER) 22. 29. qu'il me conseil. Venez nous voir avant que mon grand-père ne (PARTIR) 30. J'exige qu'il (APPRENDRE) 24. me voir. 13. compte 28. Je crains que tu (NE PAS ETRE) assez patient. Agissez de manière que personne ne (POUVOIR) vous reprocher votre conduite. soit qu'il (NEIGER) . qu'il (CHOISIR) Il faut qu'il (SE DECIDER) qu'il (CHOISIR) un métier. sa leçon. 17. Je cherche une maison qui me (PLAIRE) Il faut qu'il le (VOIR) Je désire un chien qui (SAVOIR) chasser et non un roquet qui (SE CONTENTER) de nous regarder. 26. qu'il (CESSER) de perdre son temps. de si que mon père se lever tôt. et qu'il (ETRE) 25.je sortirai. 14. 19. 27. Il veut dormir afin que demain il (POUVOIR) de bonne heure pour son train. 12. qu'il (OUVRIR) (DEMANDER) près de moi. 15. J'aime qu'il (VENIR) mes livres. La foule s'étonne que la fête (CESSER) bonne heure. Soit qu'il (PLEUVOIR) .10. Nous rentrons (PRENDRE) 21. Il faudra qu'il (SE DECIDER) . En attendant que mon frère (FINIR) je ne le quitterai pas.

Je travaillerai jusqu'à la venue de mon ami. On répare mon appartement. Tu n'as pas encore retrouvé tes gants. cherche-les 7. -(ETRE FINI) 8.Vif. je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Mon père ne s'arrête pas de fumer. Je resterai devant ce magasin èn attendant l'ouverture. tu vas attendre 6. On fera des heures supplémentaires jusqu'à la fin des travaux. Le bébé avait très faim. Ta fille n'est pas encore sortie de l'école. je vais attendre 2. Finissez les phrases suivantes en utilisant jusqu"à ce que Modèle : — Vous n'avez pas compris? Bon. tout est prêt pour le repas. (S'OUVRIR) 3. il toussera 8. suivies du subjonctif Modèle : A. Il manque encore des étudiants. je resterai à l'hôtel 9. Transformez les phrases suivantes en y mettant les locutions conjonctives: avant que. -(ETRE FINI) 7. 1. Neclâ est restée à la maison 3. Venez nous voir avant votre départ. -(ETRE FINI) 10. -(DEJEUNER) 4. -(VENIR) 5. je t'attendrai VIII.180 . je vais répéter — Bon. puis elle s'est calmée mais nous n'avons pas pris le bateau avant la fin de la tempête. -(FAIRE : "il fait beau" deyimi subjonctif) . -(VENIR) 6. -(REVENIR) 2. La volaille ne peut pas quitter le poulailler avant la venue de la fermière. il a pleuré 5. tenez bon 10. Tu reviendras un jour. nous avons dû rester à la maison 4. 1. Nous resterons à la maison en attendant le beau temps. La mer était très forte. D'autres viendront à votre secours. Le facteur n'avait pas encore passé. Il pleuvait. -(PARTIR) Venez nous voir avant que vous ne partiez. Mes amis. en attendant que. Nous allons visiter la ville jusqu'à la fin de la réparation de mon auto. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. jusqu'à ce que. Nous ne pouvons rien décider avant la publication des résultats. pour que. -(ETRE PUBLIE) 9.

Moi aussi. 3. 7. Est-ce que Fidan et Noyan pourront se marier cette année? 9.IX. 4. cette année. 4. 6. T2 — Mais il faudra qu'ils partent en vacances. Est-ce que vous partez en vacances? Tant mieux! Ti. 1. Je suis content(e) que vous partiez en vacances! R2. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Est-ce que vos parents pourront partir en vacances.. cette année? R.181 . 2. Est-ce qu'ils pourront changer de voiture. Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce que vous pourrez voyager? Tant mieux! que vous n'allez pas chez le professeur? Tant pis! que vous faites du sport? Tant mieux! qu'il pourra trouver du travail? Tant mieux! que tu connais le député? Tant mieux! 6.je suis content(e) de partir. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés 1. cette année? Est-ce que tu pourras te reposer dimanche prochain? Est-ce qu'il pourra conduire cette voiture maintenant? Est-ce qu'elle pourra faire des économies cette année? Est-ce que Buket pourra bricoler ce mois-ci? Est-ce que votre oncle pourra payer le téléphone cette semaine? 8. Est-ce que ton frère pourra trouver du travail ce mois-ci? X. 2. je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. 5. Moi aussi . 3. 1. Ra. Est-ce qu'elle devra s'arrêter de travailler? Tant pis! 9. Est-ce que vous allez au cinéma? Tant mieux! . 2. Je regrette que tu ne puisses pas m'accompagner. Est-ce que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent? Tant pis! 8. 5. Est-ce que tu pourras tacheter une Mercedes ce mois-ci? 10. — Je ne pense pas qu'ils puissent partir en vacances. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Tant pis! T. Est-ce que vous aurez des débouchés? Tant mieux! 7. un jour. Est-ce que tu pourras prendre une douche? Tant mieux! 10. ce mois-ci. Est-ce qu'il pourront régler leurs factures.

Il faut que je me taise et que je ne dise pas ma pensée. Daha sonra kitaba ya da deftere bakmadan yüksek sesle çekimleri yapınız. Même exercice Il ne faut pas que j'attende plus longtemps. ils). 5. D'après le modèle.- XII. il faut que vous 8. Il vaut mieux que vous ne pas en voiture. 4. Il faut y résister et en décider (je. Je ne pense pas qu'il très tôt. Même exercice Il faut que je (LIRE) tout Camus et que je le (CONNAÎTRE) mieux. Il faut y penser et en discuter (on. Je veux que tu me 7. il ne faudrait plus que vous couriez. c. boire. vous). 9. XIII. Il faut que je lise tout Camus et que je le connaisse mieux. Modèle : Ne courez plus. il ne faudrait plus qu'ils Mettez à toutes les personnes du SUBJONCTIF I I faut que je (SE TAIRE) et que je (NE PAS DIRE) ma pensée. XVI. . construisez des phrases semblables avec les éléments donnés a. b. il nous). CROIRE. il faut que je réponde et que je mette ma lettre à la boîte. ECRIRE 1. Vous avez soif.) I1 faut que tu te taises et que tu ne dises pas ma pensée. 6.- M: . &3*nplétex les phrases suivantes b l'aide des verbes : PARTIR. elle. 3. XV. nous. ^'Il faut que tu lises tout Camus et que tu le connaisses mieux. 2.182 Diğer şahıslarını yazınız. BOIRE. (. manger. jouer. Il est possible que tu tes parents. 10. Il est nécessaire que nous en vacances. Il faut que vous vos parents ce soir. VOIR. Ils ont trop bu. fumer. (1) . J'ai peur qu'on ne me pas. Je voudrais que vous à votre client. Il faut y réfléchir et en parler (tu. XIV. Construisez des phrases semblables avec les éléments donnés courir.

s'il te plaît. * XVII. s'il faut la réparer. dites-leur d'entrer. laisse-moi un mot. Si vous ne travaillez pas. rapelle-moi. 4. D'après le modèle ci-dessous. TABLEAUX STRUCTURAUX Tableau : 1 — a moniteurs journalistes juges Connais-tu Connaissez-vous Connaissent-ils d'autres routes provinces villes 18İ . — Si tu viens et QU'IL N'Y AIT personne à la maison.v Modèle : a. Je ne vois personne qui puisse vous aider. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés Modèle : a. vous ne réussirez jamais à l'examen. Rien ne vaut la peine de s'y intéresser. Personne ne peut vous aider. Si la voiture est en panne. si je ne réponds pas. laisse* moi un mot. 3. s'ils veulent me voir. téléphonemoi. s'il te plaît. s'il n'y a personne à la maison. Il faut qu'on y pense et qu'on en discute. si vous ne suivez pas régulièrement les cours. d. 1. a. c. si tu as des devoirs à faire. Personne ne sait la route. 5. XVIII. b. 2. Si mes amis viennent. j'attendrai. Utilisez le SUBJONCTIF après "QUE" remplaçant "SI" selon le modèle donné ci-dessous Modèle : — Si tu viens. Rien ne peut vous déplaire. Si ta mère est malade. Si tu me téléphones.

tableau : 1 — b je connaisse le seul Non.184 tu pas qu'il faut que nous vous dises la vérité te taises lises la sentence disions la vérité nous taisions lisions la sentence disiez la vérité vous taisiez lisiez la sentence . c'est que nous connaissions (qu') ils connaissent la seule Tableau : 2 — a oublie dire la vérité te taire lire la sentence oublions dire la vérité nous taire lire la sentence N' pas de oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence Tableau : 2 — b oublie N' oublions oubliez .

185 .Tableau : 3 — a journal livre ce cette Liras-tu un une revue pièce journal livre revue pièce Tableau : 3 — b le je Il faut que la lise un j' en Tableau : 3 — c une Tableau : 3 — d le le un la la » voilà Lisez — le une en la Tableau : 4 Gaziosmanpaşa Nous voulons nous installer Çankaya Ayrancı à Je ne pense pas que Je suis content nous nous installions Emek Bahçelievler Aydınlıkevler .

C'est vraiment la seule chose que je puisse faire. En attendant que vous preniez une décision. Je ne pense pas que vous ayez de bonnes notes. Il vaut mieux que tu appelles tes amis toi-même. Nous ne sommes pas certains qu'ils aient assez d'argent. Il faut que nous payions les appareils que nous avons achetés. Ils attendent qu'on leur en envoie. 14. 11. 3. 6. Il est possible que le festival ait lieu à Bursa. (1) 186 Her cümlenin çevirisini yaptıktan sonra 187. nous resterons ici. 2 Ma soeur veut que je m'achète une voiture. 5. . 12. 15. Il faudra que nous nous occupions des bagages.('»Traduisez en turc 1. 8. Ce qui m'ennuie. 13. J'irai le voir avant qu'il ne parte. c'est qu'ils soient toujours en retard. à condition qu'il y ait assez de place. ils devraient chercher le coupable. Ils pourront jouer au rugby. Au lieu d'interroger les voisins. 7. 10. 9. 4. sayfaya bakarak kontrol ediniz. Nous ne croyons pas qu'ils se soient tous amusés.

7. 15. Annem yeni ayakkabılarımı giymemi istiyor. yanılıyorsunuz. 10. suçluyu aramaları gerekirdi. 6. Eğer bu haberin iyi olduğunu düşünüyorsanız. çalışmadan başarabilecek tek öğrencidir. 11. 4. Onların yeterince parası olduğundan emin değiliz. 8. 4. Canımı sıkan şey. Yeterince yer olması koşuluyla. 13. Bagajlarla meşgul olmamız gerekecek. kapının önünde beni bekle. bizzat senin çağırman daha iyi olur. Kendilerine ondan gönderilmesini bekliyorlar. 3.187 .)Traduisez en français 1. îyi not alacağınızı sanmıyorum. Uygun bir iş bulabilmeniz için en azmdan iki yabancı dil öğrenmeniz gerekir. 6. Eğer kendini iyi hissetmezsen. 10. (.Cümlelerin türkçeye çevirisi : (sayfa 186) 1. "rugby" oynabilecekler. Bir karar almanızı beklerken. Yapabileceğim tek şey. 5. 9. gerçekten budur. Arkadaşlarını. Mademki öyle istiyorlar. 2. . Bu hanımın 50 yaşından daha az olacağını sanmıyorum. çünkü bu satte daima otobüs vardır. Belma. (1) Yaptığınız çeviriyi 188. 5. Festivalin Bursa'da olması mümkündür. Öğretmenlerin açıkladıkları herşeyi öğrencilerin öğrenmesi gerekir. sayfadakilerle kontrol ediniz. 7. 2. 12. anlamazsanız lütfen bana sorunuz. ziyaretine gideceğim. O gitmeden önce. Eğer dersi açıkladığımda. Onların hepsinin eğlendiklerini sanmıyorum. kendime bir araba almamı istiyor. Taksiye binmen gerekmez. 8. Aldığımız cihazları ödememiz gerekiyor. burada kalacağız. öyle olsun! 3. 14. Komşulardan hesap sormak yerine. 9. onların her zaman geç kalmalarıdır. ve de araba kullanamayacaksan. Kız kardeşim.

attendsmoi devant la porte. L'INFINITIF (Mastar) Les terminaisons du présent de l'infinitif 1er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. venIR. VOIR LA VALEUR DE L'INFINITIF (Mastarın değeri) 1. Belma est l'unique étudiante qui puisse réussir sans travailler. 2. demandezmoi s'il vous plaît. Puisqu'ils le veulent. Ce n'est pas la peine que tu prennes le taxi. sayfadaki türkçe cümlelerin fransızcaya çevirisi 1. 10. Si tu ne te sens pas bien et que tu ne puisses pas conduire. 8. isim gibi kullanılır ve dolayısıyle de ismin yaptığı her görevi yüklenir. soit. 5. parce que l'autobus passe à cette heure-ci.188 . avOIR naîtRE. 4. 9. Örnekler — Désormais. ce pauvre homme aura le boire et le manger. "-OIR parl-ER donn-ER fin-IR pun-IR êtRE. Si vous jugez que cette nouvelle soit bonne. bu zavallı adamın hem içeceği hem de yiyeceği olacak. (Anonim şirketin alacakları iflâs masasında ayrıntılı olarak ortaya konulmadı. offrIR. Ma mère veut que je mette mes chaussures neuves.) . Il faut que vous appreniez au moins deux langues étrangères pour pouvoir trouver un travail convenable. tam bir isim niteliğinde olduğu ve çoğul hale de getirildikleri görülebilir Les avoirs de la société anonyme ne furent pas détaillés dans la masse de faillite. (Bundan böyle. vous vous trompez. 7.) — Bu sözcüklerin. Il est nécessaire que les élèves apprennent tout ce que les professeurs expliquent. V. Je ne crois pas que cette dame ait moins de cinquante ans. 3. -IR. 6. Si j'explique la leçon et que vous ne la compreniez pas.187.

Biz türklerin fransızca öğrenirken anadilimizin etkisinde kalarak.) Je suis prêt à vous aider. Commencer à quelque chose. (Size yardım etmeye hazırım. Complément d'objet (nesne). Mastarlar. örnek Il approche et les oiseaux de s'envoler. bir "proposition subordonnée cômplé-' tive" (tamamlayıcı yan cümlecik) durumunda olmadığı zaman bir isim. Commencer quelque chose. devenir député! Que dire? Quoi faire? Où aller? Comment agir? (O mu milletvekili oluyor!) (Nasıl olur. soru ve ünlem cümlelerinde kullanılabilirler.) — Agiter la bouteille avant de s'en servir. (O yaklaştı ve kuşlar uçtu. .) Jaime lire. Le passé de l'indicatif (Haber kipinin geçmiş zamanı) yerine geçebilirler. bir zamir veya bir MASTAR olabilir ancak bu complément d'objet DIRECT ya da INDIRECT olabilir ki bu da fiilin bir préposition alıp almayacağına bağlıdır. Mastarlar.) 3.) J'ai décidé d'aller en France. (Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. (Yakında bir arabam olacak.) — Ne pas se pencher par la fenêtre. bu olacak şey değil doğrusu!) (Ne demeli?) (Ne yapmalı?) (Nereye gitmeli?) (nasıl hareket etmeli?) 4.) 2. (Pencereden sarkmayınız. Bu nedenle herhangi bir fiili öğrenirken alacağı préposition'u ezberlemek gerekir. bu konuda çoğu kez yanılgılara düştüğümüz bilinen bir gerçektir. Örneğin DENMEZ Regarder à quelque chose. (Okumayı severim.— — — — Çeşitli kullanımları Je vais bientôt avoir une voiture. Accompagner quelqu'un. Aider quelqu'un.) 5. Örnekler — Compléter les phrases suivantes (Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Örnekler Lui. (Fransa'ya gitmeye karar verdim. DENİR Regarder quelque chose. Accompagner à quelqu'un.impératif (emir) anlamında da kullanılırlar. i«ç . Aider à quelqu'un.

) VENIR Nous sommes venus vous VOIR. SENTIR. DESCENDRE. AFFIRMER. (Araba kullanmasını bilmem. DENİR : Acheter quelque chose à quelqu'un.) COMPTER Je ne compte pas ALLER au cinéma.Admirer à quelqu'un.) ALLER Les enfants sont allés CUEILLIR des fleurs. Örnekler SAVOIR Je ne sais pas CONDUIRE. (Bugün. à quelqu'un COMPTER quelque chose. Continuer quelque chose. Causer quelque chose. (Sizi ziyarete geldik. PREFERER. VENIR. Consulter à quelqu'un.190 . MONTER. DECLARER. 6. Admirer quelqu'un. ECOUTER. Aynı şekilde. (Çocuklar çiçek toplamaya gittiler. PRETENDRE. türkçede ismin (e) halinde (yani datif durumunda) dolaylı tümleçler aldıkları halde fransızcada ismin (i) halinde (yani accusatif durumunda) düz tümleçler alırlar. Consulter quelque chose Bu fiiller. ENTENDRE. (Birisinden birşey satm almak.) Bazı fiillerin de anlamı.) (Birşeye veya birisine önem vermek) (Birşey saymak) (Birisine güvenmek) (Birşeye başlamak) (Birşeyi yapmaya başlamak) (Birşeyi yapmakla işe başlamak) Genellikle. COMPTER SUR quelqu'un. AVOUER.) . COMMENCER quelque chose. DEVOIR. (Birşey tutmak. Causer à quelque chose Continuer à quelque chose. türkçedeki tümleci ile fransızcadaki tümlecin uymaması : DENMEZ : Acheter quelque chose de quelqu'un. VOULOIR. ADORER. RACONTER. DETESTER. REVENIR. COMMENCER à faire quelque chose. Örnekler TENIR quelque chose TENIR â quelque chose. DIRE. SAVOIR. Respecter à quelqu'un. RENTRER. Saluer à quelqu'un. PARIER. VOIR. ESPERER. aujourd'hui. Saluer quelqu'un. préposition kullanılıp kullanılmadığına veya kullanılan préposition'a göre değişikliğe uğrar. ALLER. COMPTER. ENVOYER fiillerinden sonra préposition'suz bir tümleç kullanılır. COURIR. OSER. REGARDER. COMMENCER PAR faire quelque chose. AIMER. Respecter quelqu'un. RETOURNER. sinemaya gitmeyi düşünmüyorum. POUVOIR.

J'AI FAIT FAIRE mon devoir (Ödevimi yaptırdım. (Annem hizmetçiyi ekmek almaya gönderdi. Je fais coudre ma robe. Yukarıdaki cümle ve buna benzer diğer infinitif cümlelerinin çevirisini şöyle düşünmek gerekir J'entends / que les oiseaux chantent. (Ben) S2 (ben) Düşünmeyen kim? — Ben. J'ai fait mon devoir (Ödevimi yaptım. Je couds ma robe moi-même.) B.) auxiliaire / infinitif causatif A.191 . (gizli özne) b. Örnekler a. Préposition aracılığı olmadan. 6.) B. örneğin J'entends les oiseaux chanter = J'entends chanter les oiseaux. S. prin Prop. mastarla kullanılan fiiller listemizdeki son altısının. (Elbisemi diktiririm. şıktaki fiil listesinden sondan 6 fiil dışındakiler de çekimli fiilin açık öznesi ile mastarın gizli öznesi aynıdır. ettirgen (causatif = factitif) hale getirir A. (açık özne) Sinemaya gitmeyecek olan kim? — Ben. Prop. Bu tür infinitif cümlelerinin yapı şeklinin serbest olmasma rağmen mastarı izleyen bir tümleç varsa cümledeki sözcüklerin yeri değiştirilemez. (Elbisemi kendim dikerim. örneğin Je ne compte pas / aller au cinéma. Faire : yardımcısı olduğu fiilin önüne gelir.) NOT Yukarıda değinilen mastar cümlelerini (être ve avoir) yardımcı fiillelerinden başka (semi-auxiliaire) adını alan fiillerin kullanıldığı cümlecikleri karıştırmamaya dikkat etmek gerekir.) auxiliaire / infinitif causatif . Örnek Ma mère a envoyé la bonne chercher du pain.) Bu cümle yapılışı lâtinceden "construction latine" adı altında fransızcaya alınmıştır. sub.a. conjonctive c. önüne geldiği mastarı. cümle yapı tarzı serbest sayılır. (Kuşların öttüğünü işitiyorum. aujourd'hui.

.) — Laissez partir votre fille avec ses amis. dönüşlü fiil (pronominal) olarak kullanılır Je ne veux pas me faire couper les cheveux.) d. Örnek Il ne fait que de sortir : (Az önce dışarı çıktı. Örnekler — Les parents ont laissé aller les enfants au cinéma.) Ne FAIRE que + infinitif = .bir olayın doğruluğundan emin olunmadığını göstermeye yarar. . Indicatif présent du verbe VENIR + DE -f infinitif = passé récent. (a) şıkkında görülen FAIRE gibi ettirgen (causatif) görevi yüklenir. (Sınavlar yakında başlayacak.) . Indicatif présent du verbe ALLER + infinitif = futur proche (yakın gelecek) Il va sortir (Biraz sonra dışarı çıkacak) Les examens vont commencer.192 PARAITRE = SEMBLER = gibi görünmek.) e.den başka birşey yapmamak. Eş anlamlı bu iki fiil .(A) ve (B) cümlelerdeki cümlelerin anlam farkı : (A) cümlelerindeki (FAIRE) ve (COUDRE) transitif yani geçişlidir. baba çocukları sinemaya gönderdiler. LAISSER fiili ancak geçişsiz fiillerle. -mak. e benzemek. (Saçlarımı kestirmek istemiyorum. Örnekler Vous me semblez souffrir = vous me paraissez souffrir.) Örnekte görüldüğü gibi. (Izdırabınız var gibi geliyor bana.. bu son cümlenin anlamı b. yani : il vient de sortir cümlesi ile 1 aynı anlama sahiptir. (B) cümlelerinde ise (FAIRE FAIRE) ve (FAIRE COUDRE) ettirgen fiillerdir.) Ne FAIRE que DE + infinitif = az önce -mek. (yakın geçmiş) Yakın geçmişle eş anlamdadır. Örnek Il ne fait que parler : (Konuşmaktan başka birşey yapmıyor. c. (Bırakın. (Anne. kızınız arkadaşlarıyla gitsin. Ayrıca (FAIRE) fiili (SE FAIRE) çift zamirli.

FAILLIR = MANQUER (de) Bu iki fiil de olmasına ramak kalmış. bu durumuyla bir eylemi gerçek dışı bir edilgen çatıya oturtur. (Az kalsın bir taksinin altında kalıyorduk. bir işin beklenilen sonucu vermediğini göstermek için kullanılır. sınıfın en zekisi gibi geçiniyor. diye tanınmak.193 .) g. bir olayı gösterir. personne ne m'écoute. POUVOIR + infinitif Puis-je sortir? Pouvons-nous entrer? k.) . (Düşeyazdım.) — Vous avez manqué de(1) perdre votre sac.) — J'ai failli manquer l'avion. AVOIR BEAU + infinitif Yapılan bir hareketin. Cela veut dire qu'il ne veut pas venir avec moi. (Boşuna konuşuyorum. (Mehmet. onun benimle gelmek istemediği anlamına geliyor. Örnek Mehmet passe pour être le plus intelligent de la classe.) f.Ils paraissent comprendre cela = Us semblent (Bunu anlıyor gibi görünüyorlar.) i. Örnekler — J'ai failli tomber.) h.) VOULOIR + DIRE = demek olmak. (Az kalsın uçağı kaçırıyordum. (Bu. az kalsın düşüyordum. (Conditionnel konusuna bakınız.) (1) Manquer de : Bu şekilde kullanılan manquer fiili (de) préposition'u olmadan da aynı anlama gelir : Nous avons manqué nous faire écraser par un taxi. (Dışarı çıkabilir miyim?) (îçeri girebilir miyiz?) PASSER POUR + infinitif = olarak geçinmek. (Çantanızı az kalsın kaybediyordunuz. (Dinlenmek için evde kalmak istiyorum. başka bir deyişle geçmiş zamanda tam olacakken geri kalmış bir işi.) Örnek J'ai beau parler. comprendre cela. kimse beni dinlemiyor. VOULOIR + infinitif Je veux rester à la maison pour me reposer. Bu fiil.

3. je vais sortir = Je suis sur le point de sortir = Je suis en train de partir.) (irr. Düzensizler için parantez içinde (irr.. — Je suis sur le point de terminer mes travaux = Je suis en train de terminer mes travaux. (Acele et.) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (irr.194 (1) (1) (1) (1) (irr. (3) rakamları fiillerin düzenli 1.) (1) (\) : Yaklaşmak : Eşlik etmek.) kısaltması konulmuştur. siparişte bulunmak : Başlamak : iltifat etmek : Öğüt vermek : Danışmak : Devam etmek : inanmak : Endişe etmek : Meydan okumak : Masrafı ödemek Fiillerin yanında parantez içindeki (1). "Etre" fiili. saldırmak : Erişmek : Sebep olmak : Kumanda etmek. almış olmalarına karşın türkçede comp.. geniş. indirect alan fiiller) Aborder(1) Accompagner Aider Attaquer Atteindre Causer Commander Commencer Complimenter Conseiller Consulter Continuer Croire Craindre Défier Défrayer (1) . yakın gelecek zamanlarının gösterdiği anlamı vermeye çalışır. gruptan olduğunu gösteriyor.t. 2. ETRE EN TRAIN DE -f.) Dépêche-toi. az sonra dışarı çıkacağım.) LA DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS et LES VERBES FRANÇAIS (Türkçe ile Fransızca fiiller arasındaki fark) 1. dir. (2). Voici les VERBES TRANSITIFS DIRECTS dont les correspondants prennent en turc des compléments indirects (Fransizcada comp.infinitif = ETRE SUR LE POINT DE + infinitif = yapmak üzere olmak. (işlerimi bitirmek üzereyim. . birleşik zamanlarda yüklendiği yardımcı (auxiliaire) görevi dışmda kimi sözcüklerle biraraya gelerek bilinen şimdiki. refakat etmek : Yardım etmek : Hücum etmek.

(irr. nüfuzetmek (irr.':• Egemen olmak f' (irr. birşeye katlanmak Birşeyin fiyatını belirlemek . acı çekmek Şüphe etmek Yalvarmak Gözetlemek Birşeyin hakkından gelmek Tahammül etmek.) : Önceden sezmek (1) : Rica etmek (1) : Meydan okumak. Birinin yüzüne gülmek (1) : Vurmak (1) : Ödül vermek (1) : Tırmanmak (1) : Çarpmak (1) : Lâyık olmak (1) : İtiraz etmek (1) : İyilik etmek (1) : Karşı koymak (1) : Girmek. sebep olmak (1) : Bakmak Railler Régaler Regretter (1) (1) (1) : Alay etmek : Ziyafet vermek : Esef etmek Rembourser Remercier.) (irr.) (1) (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : : : : : Saygı göstermek Hizmet etmek Katlanmak (birşeye). Remplacer Rencontrer Renseigner (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : Borçlanılan parayı ödemek Teşekkür etmek Yerine geçmek Rastlamak Bilgi vermek Respecter Servir Souffrir Soupçonner Supplier Surveiller Surmonter Supporter Taxer (1) .) : Girişimde bulunmak (1) : Sakınmak (1) .) : Acımak (1) : Başkanlık etmek (irr.Dominer Entreprendre Eviter Flatter Frapper Gratifier Grimper Heurter Mériter Objecter Obliger Opposer Pénétrer Plaindre Présider Pressentir Prier Provoquer Regarder (1) ».

: Arasından geçmek : Birine takılmak. (ödevlerime başlıyorum..196 (1) de..) (1) de. (futbol.. (Fakirlere acırım. : Çalmak (müzik âleti : keman.. . iskambil v. (Gençkız annesine yardım ediyor. : Düşleyerek düşünmek (1) de.. Listedeki fiillerin herbiriyle en azından ikişer cümle yazınız.. : Derin derin düşünmek (irr....) — Il oblige toujours ses amis.) (1) à . (Colomba babasının intikamını almak ister. Voici les VERBES TRANSITIFS INDIRECTS dont les correspondants prennent en turc des comp. (Arkadaşlarına herzaman iyilik eder...) — Je plains les pauvres..b.b. : Birşeyi ele geçirmek.. şaka yapmak : Gözetlemek : Birinin intikamını almak Örnekler*'> — Je commence mes devoirs..) — Colomba veut venger son père. zaptetmek (2) à . : Düşünmek (1) à .) à ...) 2. piyano v. : Birini tatmin etmek (1) de.) de. : Ummak (1) à ... d'objet direct (Fransızcada dolaylı tümleç almalarına karşın türkçede düz tümleç alan fiiller) Abuser S'attendre Jouer Jouer Penser Songer S'emparer Réfléchir Satisfaire Changer Servir (1) . : Bir görevi yüklenmek En çok kullanılan fiiller bu listeye alınmıştır.. : Birşeyi kötüye kullanmak (3) à .. konu edinmek.. : Birşeyi değiştirmek (irr.) — La jeune fille aide sa mère. Hammaddeyi işlemek. : Oynamak..Tenter Toucher Traiter (1) (1) (D Traverser Taquiner Veiller Venger (D (1) (1) (1) : Teşebbüs etmek : Dokunmak : Davranmak..

..) ..Se Se Se Se servir souvenir tromper charger (irrjdeii. . .) à (1) à (1) à (irr. Fransızcada : (à préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin başlıcalan şunladır Assister S'arracher Plaire Déplaire Echapper Renoncer Survivre Parler Succéder CD à (1) à (irr. (Keman çalmasını bilirim.. birisiyle konuşmak Birşeyin arkasından gelmek örnekler — Les étudiants ont assisté à la conférence..) 3. (Bu hoş olmayan işten kendini sıyırdı.) à (irr. : Birşeyi kullanmak (irr.. .. : Hatırlamak..... . : Birşeyi üstlenmek örnekler — Vous abusez de ma confiance... (Delikanlılar futbol oynuyorlar.) à (1) à (1) à ..) — Il s'est arraché à cette situation désagréable.198 (öğrenciler konferansta hazır bulundular. .) — Je sais jouer du violon.. (Kara tahtaya yazmak için tebeşir kullanılır.) — Je renonce à cette promenade. .. . Voici les VERBES INDIRECTS dont les correspondants prennenl en turc des prépositions différentes.) — On se sert de la craie pour écrire sur le tableau noir.) — Nous allons changer de maison. . . (Türkçede. (Ev değiştireceğiz.. (Güvenimi kötüye kullanıyorsunuz. anımsamak (1) de (son chemin) : Yolunu şaşırmak (1) de..) — Les jeunes gens jouent au football.....)de. fransızcada almış olduğu préposition'dan farklı olanlarını alan fiiller) 3—A. : : : : : : : : : Hazır bulunmak Birşeyden kendini sıyırmak Birinin hoşuna gitmek Birinin hoşuna gitmemek Birşeyden kaçıp kurtulmak Vazgeçmek Birinden sonra hayatta kalmak Birisine hitabetmek. (Bu gezintiden vazgeçiyorum.

..) de.. (1) de.) Cela dépend de vous. (1) de.. (Dağ karla örtülüdür. (irr.) de. birşeye yaklaşmak Birine.) de.. (1) de.. (Çocukların alay ettikleri kadını tanımıyorum.) de. (1) de... (Bu işle derhal meşgul olmanız gerekiyor.198 . Vivre S'occuper • Se jouer Se soucier S'indigner (irr. (1) de. (1) de.) de.. Birşeye bağlı olmak Emrinde bulundurmak Birşeyin farkında olmak Birine.) de. arabasına almak Birşeyle örtmek Birşeyle sarmak Birşeyle çevirmek Yükümlü olmak Birşeyin zevkini çıkarmak Doldurmak (birşeyle) Birisine gülmek (alay etmek anlamında) Alay etmek Yenmek. (1) de.. Karar vermek . (2) de. büyük başarı kazanmak Birşeyle geçinmek Meşgul olmak Eğlenmek Tasalanmak Hiddetlenmek Örnekler Il faut que vous vous occupiez immédiatement de cette affaire...Fransızcada: (DE) préposlilon'u ile kullanıldığı halde ttirkçede değişik şekilde görülen fiillerin başlıcaları Décider Dépendre Disposer S'apercevoir Approcher S'approcher Avoir besoin Avoir envie Avoir pitié Charger Couvrir Envelopper Entourer Etre chargé Jouir Remplir Rire Se moquer Triompher (1) de.. (1) de.) J'ai acheté le livre duquel j'avais besoin... (irr. (irr.. (irr.) La montagne est couverte de neige. (İhtiyacım olan kitabı satın aldım. birşeye yaklaşmak Birşeyin ihtiyacında olmak Birşeyi yapmakta istekli olmak Acımak Yüklemek..) .3-B. (1) de. (2) de. (irr. (1) de.) Je ne connais pas celle dont les enfants se moquent... (Bu.) de.. (3) de.) de... size bağlı. yenebilmek. (irr. (1) de. (1) de. (irr.

) — J'ai emprunté ce livre à mon ami. : Birşeyi birisinden ödünç almak : Birşeyi birisinden satın almak Acheter qch. Fuir dans la forêt Tenir qn. à qn. à qn. Prendre qch. à qn. : Birşeyi birisine yaklaştırmak Approcher qch. de qch. à qn.P . Bir yere girmek. (Erkek kardeşimden. à qn. : Birşeyi birisinden istemek Demander qch. : Birisini birşey konusunda ikna etmek. Birinin elinden yemek. herşeye çok dikkat etmesini istiyorum. de qch. öğrencilerini çok çalışmaları konusunda ikna ettiler. Emprunter qch. à qn. à qn. Örneğin " J e pars pour Paris" dendiğinde ( P . Örnekler — Je demande mon frère à faire bien attention à tout. : Birisini birşeyle tehdit etmek. (Öğretmenler. Ormana kaçmak. à qn.4. par la main (1) = = = = = Bir yere gitmek. : Birisinden birşey almak. Persuader qn. : Birisinin birşeyini affetmek. Birinin elinden tutmak. (Partir) pour dan sonra (P) harfiyle başlayan bir sözcük gelirse. Pardonner qch. de qn. à qn. Bir kadehten içmek. Voici quelques verbes qui sont employés avec DES PREPOSITIONS PARTICULIERES (Kendilerine özgü préposition'larla kullanılan bazı fiiller) Partir pour(1) Entrer dans Boire dans un verre Manger dans la main de qn. : Birisini birşeyden esirgemek Epargner qch. Menacer qn. (pour) yerini (à) ya verir. 199 . : Birşeyi birisinden alıp çekmek Arracher qch. : Birisinden birşey çalmak.) — Les professeurs ont persuadé leurs élèves de bien travailler. Voler qch.P ) üç (P) harfi kulağa hoş gelmediği için " J e pars à Paris" denmesi yeğlenir. (Bu kitabı arkadaşımdan ödünç aldım. Voici quelques principaux verbes qui sont employés aveè ' LE COMPLEMENT D'OBJET DIRECT et LE COMPLEMENT D'OBJET INDIRECT à la fois (Hem düz tümleç. hem de dolaylı tümleçle kullanılan bellibaşlı bazı fiiller) : Birşeyi birisinden saklamak Cacher qch.) 5.

1.) — "Elle avait l'air d'une princesse. Quand je la tenais par la main. (Yarın Londra'ya hareket edeceğim. Apercevoir Compter Courir (gitmek) (futur proche) (birşeyi boşuna yapmak) (farketmek.örnekler — Le professeur est entré dans la salle de classe à 9 heures...) — Demain. bir prenses havasına bürünürdü. yani : özne + çekimli fiil + infinitif 2. sans prépositions.) LES VERBES SUIVIS DE L'INFINITIF (Kendilerinden sonra mastar gelen fiiller) Bu duruma 3 şekilde rastlamak mümkündür 1. je partirai pour Londres. söylemek) (inmek) (arzu etmek) (mecbur olmak) (dinlemek) (işitmek) (göndermek) (ümit etmek) (sayılmak) . yani : özne + çekimli fiil -f de + infinitif olmak üzere.200 Les verbes. (de) préposition'u ile." Victor HUGO (Souvenir) (Elinden tuttuğum zaman. Préposition'suz. suivis directement de l'infinitif (Préposition'suz doğrudan doğruya mastar alan fiiller) Accourir Aimer (koşarak gelmek) (sevmek) Aller Avoir beau. (à) préposition'u ile. sanmak) (beyan etmek. (öğretmen saat 9 da sınıfa girdi. . uzaktan görmek) (ummak) (koşmak) Croire Déclarer Descendre Désirer Devoir Ecouter Entendre Envoyer Espérer Etre censé (inanmak. yani : özne + çekimli fiil -f à + infinitif 3.

)..) J'aimerais faire un voyage en Amérique..) Venir (gelmek) (passé récent) Voir (görmek) Vouloir (istemek) Örnekler Tous les étudiants croient pouvoir connaître la réussite.gibi gelmek.gibi görünmek) Sentir (hissetmek) Valouir mieux (Il vaut mieux aller: gitmek daha iyidir. muktedir olmak) Sembler (.) .. (Gemilerin geçtiği görülüyor.) (Laissez venir les enfants: bırakın çocuklar gelsinler) (çıkmak. .Faillir Faire Falloir Laisser Monter Oser Paraître Penser Pouvoir Préférer Prétendre Reconnaître Regarder Revenir (Il a failli mourir: Az kalsuj ölüyordu.) (Il faut: gereklidir. tercih etmek) (iddia etmek) (tekrar tanımak) (bakmak) (dönmek) Savoir (bilmek. gibi görünmek) (düşünmek.) Nous les voyons venir vers nous. (îyi not alacaklarını iddia ediyorlar. çıkarmak) (cüret etmek) (..) Ils prétendent avoir de bonnes notes.. (Amerika'ya bir yolculuk yapsam ne iyi olur. (J'ai fait écrire: yazdırdım. (Onların bize doğru geldiklerini görüyoruz. (Bütün öğrenciler başarı elde edebileceklerini zannederler.) On voit les bateaux passer = On voit passer les bateaux. -ebilmek) (yeğlemek. gibi gelmek. niyeti olmak) (muktedir olmak.201 ..

à. Se mettre à... à. à... Alışmak Eğlenmek Uygun düşmek. à.. Inviter à.... à. özenle çalışmak Öğrenmek Başarmak Ummak Mecbur olmak Birşeyi yapmakta zahmet çekmek Yetinmek Gayret etmek Birşeyi yapmaya başlamak Yasaklamak. à. à....... à.. à..... à.. à. S'habituer à. S'engager à. Kendini vakfetmek Razı olmak İbaret olmak Devam etmek Karar vermek Kararlı olmak Tahsis etmek Tereddüt etmek Karar vermek Hazır olmak Söz vermek Birşey yapmaya tahrik etmek Birşey yapmaya çağırmak Başlamak... à. Persister à. à..... à. Se consacrer Consentir Consister Continuer Se décider Etre décidé... Se plaire à.. koyulmak Alışmak Birisini birşey yapmaya mecbur etmek İnat etmek Sebat etmek Birşey yaparak vaktini kaybetmek Hoşlanmak .Les verbes employés avec la préposition (à) devant l'infinitif (Mastardan önce (à) préposition'u ile kullanılan fiiller) Aider S'accoutumer S'amuser S'appliquer Apprendre Arriver S'attendre Avoir Avoir de la peine Se borner Chercher Commencer Condamner à. à..... à... umutsuz olduğunu bildirmek.202 : : : : : : : : : : : : : Birşeyi yapmaya yardım etmek.. à. e Destiner Hésiter Se déterminer Se disposer . Obliger à.. à. à........... à... à. à.. Exciter à. mahkûm etmek. S'obstiner à.. Perdre (son temps) à..

à. de. meramında olmak Korkmak . Les verbes employés avec la préposition (DE) devant l'infinitif. à. (Erken gitmeye söz verdik. de.) — Mon ami ne tardera pas à venir.) — Je me suis décidé à apprendre l'anglais. de.) — Je n'arrive pas à dormir. göz kulak olmak Örnekler — J'hésite à faire cela. à. à. (Arkadaşım gelmekte gecikmeyecek. à. de. Birşey yapmayı kabul etmek Birşeyi yapmaktan çekinmek Birisini birşey yapmaktan dolayı suçlamak Bitirmek Farkında olmak İhtiyacında olmak Arzusunda olmak Niyetinde.) —. : : : : : : : : Zevk almak: Hazırlanmak Vazgeçmek Yaramak Gecikmek Önem vermek . de. Achever S'apercevoir Avoir besoin Avoir envie Avoir l'intention Avoir peur de.Prendre plaisir Se préparer Renoncer Servir Tarder Tenir Être tenu. (Arkadaşlarımı benimle akşam yemeği yemeğe dâvet ettim. (Bunu yapmakta tereddüt ediyorum. à. (Mastardan önce "DE" préposition'u ile kullanılan fiiller) Accepter S'abstenir Accuser qn. Mecbur olmak Gayret etmek : Nezaret etmek. de. à. (İngilizce öğrenmeye karar verdim. e Travailler Veiller à. (Bir türlü uyuyamıyorum. de.) 3. à. de.Nous nous sommes engagés à allef tôt.) — J'ai invité mes amis à dîner avec moi.

. : Ayıplamak Blâmer d e .. gayret etmek.....) Söylemek de. katılmak yordu .. Yazmak S'efforcer de... Entreprendre Teşebbüs etmek de.. denemek S'étonner deŞaşırmak S'ennuyer de. Kutlamak Finir de.....: Özen göstermek. : Karar vermek de.... Tehdit etmek Se mêler de. : Endişe etmek.. özür dilemek Etre content.... Acele etmek Juger (bon) de..: Üzerine almak Se charger d e .. e de...... Dire (à qn.de.. acele S'empresser etmek de.: Uygun olmak Convenir de.) de..... Az kalsm Menacer de...... Gayret etmek Essayer de.: Bırakmak Cesser de. : Acele etmek Se dépêcher d e . korkmak Craindre Décider de. : Bulmak S'aviser de. Gayret etmek. Uygun olarak yargıya varmak Manquer de. Mutlu olmak Féliciter qn....: Öğütlemek... Memnun olmak Etre heureux.. .. : Yükümlemek Charger d e . Karışmak. Sakmmak Se hâter de. de. Dispenser Muaf tutmak Ecrire (à qn. önermek Conseiller de. : Yasaklamak Défendre Demander (à qn.. : Yetinmek Se contenter d e . Birşey yapmayı bitirmek Se garder de.) de.. Canı sıkılmak Eviter deKaçınmak S'excuser de. se de.... : Birisinden birşey yapmasını istemek de....

. de.. Négliger de. üzülmek : Teşekkür etmek : Pişman olmak : Tehlikeyi göze almak : Anımsamak : Yeterli olmak : Çaba göstermek : Ele almak... dede.) — J'essaie d'apprendre l'allemand. Offrir Pardonner (à. e de..... sunmak : Birisinin birşey yapmasını affetmek : Birisine birşey yapması için izin verme : ikna etmek : Şikâyet etmek : Sakınmak : Özen göstermek : Acele etmek : Birisine birşey yapmasını rica etmek : Düşlemek : Söz vermek : Teklif etmek..) de.) .) Proposer Recommander Refuser Regretter Remercier (qn. Prendre soin de. de..de. öğütlemek : Reddetmek : Esef etmek.. (Deniz kenarında bir eve sahip olmayı düşlüyorum. (Almanca öğrenmeye çalışıyorum.. de. tekil şahısta kullanılır : (Ça) Cela suffit (yeter) Il suffit de travailler pour connaître la réussite.. Être obligé. Prendre garde de. önermek : Tavsiye etmek. . de. Persuader deSe plaindre de. Mériter de.. : Lâyık olmak r îhmal etmek : Birisini birşey yapmaya mecbur etmek : Mecbur olmak : Takdim etmek. de...... de.) de. qn. Obliger (qn.) Se repentir Risquer Se souvenir Suffire(1) Tâcher Tenter Venir de.. Rêver Promettre (à qn.) de. Permettre (à qn. (Başarıya ulaşmak için çalışmak yeter. de..205 .... . .) (1) Daha çok 3.. de. denemek : Il vient de sortir (Az önce dışarı çıktı] (passe récent) Örnekler — Je rêve d'avoir une villa au bord de la mer. dedede..) de. Se presser dePrier (qn.....

(Bana cevap vermekte acele ediyor.) 4.— Nous nous plaignons. Mülkiyet göstermek için. . Notre professeur n'est pas encore venu. -malı diye çevrilir yani zorunluluk gösterir. "de ne pas pouvoir suivre régulièrement les cours. (Çocuklarıma sigara içmemelerini öğütlüyorum. futur dans le passé. : (Dersleri düzenli bir şekilde izleyemediğimizden şikâyet ediyoruz. .) 3.) 2. (Hocamız henüz gelmedi. c. Yardımcı fiil olarak ikinci bir kullanılışı vardır ki bu durumda geçmiş zamana bağlı olarak gelecek zamanı (futur dans le passé yani . (Öğrenciler. (Amerika'ya gidecek olan kuzenimizi ziyaret ettik.futur relatif'i) gösterir ' Nous sommes allés voir notre cousin qui devait partir pour l'Amerique. Bazı sözcüklerle yanyana geldiğinde çeşitli anlamlara sahip olarak. başarıya ulaşmak için çalışmak zorundalar). b. il a dû manquer le bus (veya il doit avoir manqué le bus). otobüsü kaçırmış olması ihtimali var. (çalışma^ lıdırlar. Les étudiants doivent étudier pour connaître la réussite.206 Yardımcı fiil olarak. (Arkadaşlarımdan birine borcum var.) — Je conseille à mes enfants dè ne pas fumer.) FİİLİNİN ANLAMLARI) 1.) LE SENS DU VERBE DEVOIR (DEVOIR (irr.) AVOIR FİİLİNİN KULLANIMI a. (locution verbale) oluşturarak.) — Cessez dé bavarder (Gevezelik etmeyi kesin. -meli. Borçlu olmak anlamına gelir Je dois de l'argent à l'un de mes amis. Bir ihtimal gösterir ve bu anlamda kullanıldığında semi-auxiliaire yarı yardımcı fiil) durumundadır.) — Il s'empresse de me répondre.

d.

Sahip olunan şeyle bir sıfat arasındaki ilgiyi göstermek için ku
lanılır ki daha çok insan vücudundan bahsedilirken bu şekil dikki
ti çeker.

e.

Birinin yaşı sözkonusu olduğunda soru ve yanıtta,

f.

Birine, onun duygulan, sağlığı ya da olaylar hakkında soru soru
duğunda,

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle impersonnel (y avoir) kullî
nılır,

h.

(avoir + à) zorunluluk göstermek için,

i.

(il y a) anlamında ama özel bir yönünü gösteren, eş anlamda başk
fiillerin yerine geçebilir.

a.

Birleşik zamanları oluştururken geçişli (transitif) fiillerde yardımc
fiil olarak "avoir" çeşitli zamanlan alınır ki bunlar ileriki derslerd
ayrıntılı olarak görülecektir. Bu nedenle birkaç örnekle şimdili
yetinilecektir.
J'ai fermé la fenêtre,
auxiliaire

(Pencereyi kapattım.)

Ils avaient dit la vérité,
(Gerçeği söylemişlerdi.)
auxiliaire
b.

J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

un bon professeur.
une grande maison.
une écharpe verte.
une visite à faire.

(İyi bir hocam var.)
(Büyük bir evim var.)
(Yeşil bir eşarbım var.)
(Yapacağım bir ziyaret var.)

c.

Avoir besoin de ...

: J'ai besoin d'un livre.
(Bir kitaba ihtiyacım var.)

Avoir chaud...

: J'ai chaud.
(Sıcaklıyorum.)

Avoir envie de...

: J'ai envive de manger quelque chose.
(Canım birşeyler yemek istiyor.)

Avoir froid...

: J'ai froid.
(Üşüyorum.)

Avoir faim...

: J'ai faim.
(Karnım aç)

Avoir honte de...

: J'ai honte de vous.
(Sizden ulanıyorum.)
m

Avoir le droit de...

J'ai le droit de dire cela.
(Bunu söylemeye hakkım var.)

Avoir l'intention de.

J'ai l'intention d'aller en Italie.
(İtalya'ya gitmeyi düşünüyorum.)

Avoir pitié de...

J'ai pitié de lui.
(Ona acıyorum.)

Avoir peur de...

J'ai peur de mes parents.
(Annemden, babamdan korkarım.)

Avoir raison

J'ai raison.
(Haklıyım.)

Avoir soif...

J'ai soif.
(Susadım, susuzluk hissediyorum.)

Avoir tort...

J'ai tort.
(Haksızım.)

Avoir mal à...

J'ai mal à la tête.
(Başım ağrıyor.)

Elle a les mains mouiIées.(Elleri ıslaktır.)
J'ai les yeux verts.
(Gözlerim yeşildir.)
Il a la jambe cassée.
(Bacağı kırıktır.)
Tu as les bras forts.
(Kolların kuvvetlidir.)
Bu şekildeki kullanımda mülkiyet fikrini "avoir" verdiği için mülkiyet sıfatı kullanılmaz, "article défini" kullanılır.
Elle a les mains mouillées
J'ai les yeux verts

= Ses mains sont mouillées.
= Mes yeux sont verts.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "être" fiili ile (s.v. Attribut)
şeklinde yapılan cümlede özne olan sözcük başında tanımlık yerine mülkiyet sıfatı kullanılır.
Avoir douze ans.
Quel âge avez-vous?(1)
J'ai 12 ans.
(1)

,208

(Oniki yaşında olmak.)
(Kaç yaşmdasmız?)
(Oniki yaşındayım.)

İngilizce bilenler genellikle bu deyimde ingilizcenin etkisinde kalarak yanılgıya
düşerler, çünkü ingilizcede :
How old are you? — I am 12 years old. Denildiğinde (to be) kullanıldığı halde
ingilizcedeki (to be) fiilinin fransızcadaki eş anlamlısı (être) yerine, to have'in
eş anlamlısı (AVOIR) kullanılır.

f.

Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il y a de neuf.

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle (y avoir) impersonnel fiil:
kullanıldığı gibi kendilerine özgü fiillerle de aynı anlam verilebilir.
Il y a du soleil.
Il ya a du vent.

(Ne var?)
(Neyin var?)
(Nesi var?)
(Ne var, ne yok?)

(Hava güneşli)
(Hava rüzgarlı)

= Il fait du soleil.
= Il fait du vent.

Impersonnel (Kişisiz fiil)'lerïe özel durumlar

.
h.

Pleuvoir
Il pleut = La pluie tombe.
Neiger
Il neige = La neige tombe.

(Yağmur yağmak)
(Yağmur yağıyor.)
(Kar yağmak)
(Kar yağıyor)

,, . ,
,„
J ai a payer
un cheque.
J
^

(Ödenecek bir çekim var.)
.
,.
v
(Bir çek ödemem gerekiyor.)

(avoir à... = devoir, être obligé de...) olduğuna göre yukarıdaki
cümleyi aynı anlamda kalmak koşuluyla şu şekillerde söyleyebiliriz :
i.

II
Il
Il
Il

reste
manque
faut
existe

=
=
=
=

Il
Il
Il
Il

y
y
y
y

a encore
a en moins
a nécessité
a

(daha var.)
(eksik var.)
(ihtiyaç var, gerek var.)
(vardır, mevcuttur.)

Il passe un bus toutes les heures à Bahçelievler.
(Her saat Bahçelievler'de bir otobüs seferi var)
LE SENS DU VERBE FAIRE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je fais mon devoir.
(Ödevimi yapıyorum.)
Vous faites(1> du feu dans la maison. (Evde ateş yakıyorsunuz.)
Les maçons font des murs.
(Duvarcılar duvar örüyorlar.)
Il fait beau, aujourd'hui.
(Bugün hava güzel.)
En été, il fait jour tôt.
(Yazın, gün erken olur.)
J'ai fait lire cette revue.
(Bu dergiyi okuttum.)

(1)

Fransızcadaki fiillerin haber kipinin şimdiki zaman 2. çoğul şahıs ekleri (-ez)
olduğu halde être, dire ve faire fiillerininki (-tes) harfleriyle biter :
être ; vous êtes
dire ; vous dites
faire ; vous faites.

,209

LES VERBES IMPERSONNELS
Fiillerin büyük bir çoğunluğu, belirlenmiş kişilikli bir özneye sahiptir
ki bu fiiller her zaman ve her şahısta çekimi yapılan fiillerdir. Bunların
yani (verbes personnels) lerin dışında bazı fiillerin iyice belirlenmiş bir
öznesi olmayıp belirlenmemiş nötr bir zamir öznesi bulunan ve sadece
3. tekil şahsında kullanılabilen fiiller vardır, işte bunlar (IMPERSONNEL) fiillerdir. Nötr zamir de başında bulunduğu fiilin gerçek öznesi
(sujet réel) değil, görünüşte öznesi (sujet apparent) dir.
IMPERSONNEL FİİLLER şu durumlarda karşımıza çıkar
a.

Atmosfer olaylarını gösteren fiillerde
Neiger : il neige, il neigeait, il neigera, il a neigé.

b.

FAIRE fiilini izleyen bir isim ya da sıfattan oluşan birleşik bir deyim (locution composée) de
Il fait jour
Il fait chaud

c.

(Gün ağarıyor.)
(Hava sıcak.)

Impersonnel deyimlerde (locution impersonnelle)
Il faut aller.
Il y a des fleurs.
Il s'agit de la patrie.

(Gitmek gerekir.)
(Çiçekler var.)
(Vatan sözkonusudur.)

Bu cümlelerde yukarıda belirtildiği gibi
Il : (sujet apparent)dır :

Quelle heure est-il?
Quel temps fait-il?
Plaît-il?

(Saat kaç?)
(Hava nasıl?)
(Efendim?)

"Il faut aller" cümlesini ele alacak olursak; özneyi bulmak için "kim?"
"ne?" sorularım sorduğumuzda, ancak "Ne lâzımdır?" sorusuna "gitmek" yanıtını alabiliyoruz. Şu halde :
"Falloir" impersonnel fiilinin gerçek öznesi (sujet réel) i "aller" mastarıdır.
Impersonnel fiillerin gerçek öznesi
a. bir isim

: Il me faut UN LIVRE.

b.

bir mastar : Il faut ETUDIER.

c.

tamamlayıcı bir yan cümlecik: Il faut que j'étudie; olabilir.

210

EXERCICES
Soulignez en rouge les verbes personnels, en bleu les verbes
impersonnels
La pluie tombe sans arrêt.
Il pleut à torrents.
Il pleure toutes les larmes de son corps.
La neige recouvre la région.
Il neigeait toujours.
Il fallait voir son adresse!
Il gèle à pierre fendre.
Le gel a provoqué des accidents.
Il fait beau depuis deux jours.Il fait bien son devoir.
Il y avait une foule énorme.
La foule s'écoule lentement.
Les obus pleuvaient.
Il s'agit de faire vite.
La brume recouvre les champs.
Il bruinait quand je suis sortie.

— Le vent est tombé, il va pleuvoir.
Il vente trop dans le région, je pars.
Les grêlons tombent gros comme des billes.
Il a gelé, les récoltes sont compromises.
Paul arrive demain.
Il vous appartient de prendre une décision.

— "Lorsque l'enfant paraît..." ainsi commence un
Hugo.
— Il lui arrive des ennuis.
— Ce détail importe peu à votre démonstration.
— Cette terre m'appartient.

poème de Victor

— Il paraît qu'il va déménager.
— Cette robe convient parfaitement pour la saison.
— Il importe que vous veniez.
— Il convient que nous allions l'attendre à la gare.
Sujet de rédaction: LA PLUIE
(En utilisant des verbes impersonnels, écrivez une rédaction)
,21

LES VERBES DEFECTIFS (Eksik fiiller)
Bazı zaman ve bazı şahıslan olmayan fiillere (verbes défectifs) denir ki
bu fiillerin günümüzde pek kullanılmadığı söylenebilir : Faillir, gésir,
braire, paître, seoir.
VI.

LE PARTICIPE (Ortaç) (Fiilimsi)

A. LE PARTICIPE PRESENT
B. LE PARTICIPE PASSE

:
:

(îsim-fiil)
(Sıfat-fiil)

Fiilin sıfata en yakın şekli olan ve fiille sıfatın arasında bir yerde bulunduğu varsayılan ortaçlar yukarıda belirtildiği gibi :
A. participe présent,
B. participe passé
olmak üzere iki bölümde incelenir ki bunlar türkçeye, değişik şekillerde çevrilebilir ve çeşitli görevlerde yardımcı cümleler kurmaya yararlar
Participe présent; genellikle etken anlam taşıdığından (etken ortaç) adını da alabilir. Türkçeye, fiilin; -en, -an- (gel-en, yap-an); -ecek, -acak
(gel-ecek, yap-acak); -er, -ur (gör-ür, gel-ir) şekliyle çevrilir.
Herhangi bir fiilin participe présent'mi elde etmek için genellikle, o fiilin indicatif présent'mm 1. çoğul şahsı alınıp, sondaki (-ONS) kaldırıldıktan sonra geriye kalan kısma (-ANT) takısı eklenir
Örnekler
VENIR
FINIR
LIRE
ECRIRE

nous venons
nous finissons
nous lisons
nous écrivons

venANT
finissANT
lisANT
écrivANT

(gelen)
(bitiren)
(okuyan)
(yazan)

İstisnalar: être: étant, avoir: ayant, savoir: sachant
LA VALEUR DU PARTICIPE PRESENT
(Participe présent'mn değeri)
1.

Participe présent, yan cümlecikte kullanıldığında şu anlamlara sahiptir
a.

La manière (Tarz)
— VOYANT que j'avais tort, je me suis tu.
(Haksız olduğumu görerek, sustum.)

,212

— CROYANT que le spectacle était fini, les spectateurs se sont
levés.
(Seyirciler, temsilin bittiğini sanarak, kalktılar)
b.

La cause (Sebep)
— ETANT malade, je ne suis pas allé à l'école.
(Hasta olduğum için, okula gitmedim.)
— N'AYANT PAS d'argent, je n'ai pas pu acheter cette voiture.
(Param olmadığı için, bu arabayı alamadım.)

c.

Le temps (Zaman)
— "S'ETANT approché, il vit deux nids posés côte à côte".
(Yaklaşınca, yanyana konmuş iki yuva gördü.)
— LAMENNAIS —

d.

L'opposition (Zıtlık)
— NE TRAVAILLANT PAS du tout, il a eu de bonnes notes
à l'examen mensuel.
(Hiç çalışmamasına karşın, aylık sınavda iyi not aldı.)

2.

Participe présent, bazen bir niteleme sıfatı (adjectif qualificatif)
gibi de kullanılabilir. Bu durumdaki participe présent'a (adjectif
verbal) denir; böyle olunca ait olduğu isme sayı ve cins bakımından
uyar
Un travail FATIGANT
Des cris PERÇANTS

3.

(Yorucu bir iş )
(Yırtıcı çığlıklar)

Temel cümleciğin fiilinin oluşu ile yardımcı cümleciğin fiilinki
aynı anda cereyan ediyor ve her ikisinin de açık ya da gizli özneleri aynı ise bu durumda participe présent'mn başına (EN) préposition'u getirilir ki buna (GERONDIF) adı verilir
en finissant, en disant, en lisant

Örnekler
— Je suis tombé EN MARCHANT. (Yürürken düştüm.)
Tomber (düşmek) ve Marcher (yürümek) eylemleri aynı anda oluyor.
"Tomber" ve "marcher" fiillerinin öznesi: BEN.
— EN le VOYANT triste, je suis triste aussi.
(Onun üzgün olduğunu görerek, ben de üzgünüm.)
— TOUT EN CHANTANT, elle fait le ménage.
(Hem şarkı söylüyor, hem evişi yapıyor.)
,213

NOT 1
Kimi zaman gérondif'in başına "TOUT" adverbe'i getirilebilir ki bu
şekilde: (hem
hem) diye türkçeye çevirmek daha iyi olur, yani
şöyle düşünülebilir
— Elle chante et en même temps elle fait le ménage.
Başka örnek
— Je prends mon petit déjeuner et en même temps je jette un coup
d'oeil sur le journal. TOUT EN PRENANT mon petit déjeuner, je
— jette un coup d'oeil sur le journal.
(Hem kahvaltımı yapıyor, hem de gazeteye bir göz atıyorum.)
NOT 2
EN + PARTICIPE PRESENT = GERONDIF
Bu şekilde elde edilen gérondif (être en train de ... = être sur le point
de
) anlamına da gelebilir ve gérondif'in ait olduğu sözcüğe uymadığını herzaman değişmez olduğunu unutmamak gerekir
a.
b.

Je vois un enfant PLEURANT dans la rue.
Je vois des enfants PLEURANT dans la rue.

(a) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleure = qui est en train de pleurer.
(b) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleurent = qui sont en train de pleurer.
NOT 3
Birçok fiilin participe présent'i ile adjectif verbal'i aynı olduğu halde
bazı fiillerin bu iki şekli farklıdır
Verbe à
Participe
Adjectif
infinitif
présent
verbal
Convaincre
Extravaguer
Fabriquer
Fatiguer
Intriguer
Suffoquer
Adhérer
Converger
Différer
Diverger
214

Convainquant
Extravaguant
Fabriquant
Fatiguant
Intriguant
Suffoquant
Adhérant
Convergeant
Différant
Divergeant

Convaincant
Extravagant
Fabricant
Fatigant
Intrigant
Suffocant
Adhérent
Convergent
Différent
Divergent

Exceller Expédier Négliger Précéder Violer Excellant Expédiant Négligeant Précédant Violant Excellent Expédient Négligent Précédent Violent EXEMPLES 1. Yardımcı fiil olan "ETRE" den sonra geçişli (verbe transitif) bir fiilin participe passé'sini getirmekle.) (Dışarı çıktı. (İşte şahane müzik parçaları. "AVOIR" ya da "ETRE" yardımcı fiilleriyle çekilmiş bütün fiillerin birleşik zamanlarında yer alır J'ai travaillé. (Yaralı askerler. o fiilin edilgen (voix passive) halini elde etmekte yer alır Les devoirs sont corrigés par le professeur. Nous avons écrit.) 3. niteleme sıfatı olarak kullanıldığında (participe adjectif) adını alır. Voilà d'EXCELLENTS morceaux de musique. Les fleurs fanées. (Bu. Le livre déchiré.) (Oturmakta olan hanımlar. öğretmen tarafından düzeltiliyor. hem de niteleme sıfatı olarak kullanılır 1. Il est sorti.215 . kafayı yoran bir iştir.) (Solmuş çiçekler. entrikacı bir kadındır.) 3.) (Yazdık) 2.) (Yırtılmış kitap) .) LE PARTICIPE PASSE (Sıfat . Les dames assises.) Vous serez invités par vos amis. (Arkadaşlarınız tarafından dâvet edileceksiniz. (Ödevler. C'est tin travail FATIGUANT le cerveau. C'est une femme INTRIGANTE.) 2. Participe passé. Fiilin bir şekli olarak. (Bu.fül) "Participe passé" de isim-fiil gibi hem fiilin bir şekli. ait olduğu isme tıpkı bir niteleme sıfatı gibi sayı ve cins bakımından uyar Les soldats blessés. (Çalıştım.

je travaille La nuit VENUE = quand la nuit vient = la nuit. 1. La leçon finie. Le concert fini. 3. Ne garde pas une main dans ta poche quand tu salues quelqu'un. nous sommes rentrés. les souris dansent" Proverbe. nous nous sommes promis de nous revoir.) Le chat PARTI = quand le chat part — La nuit VENUE. du Louvre. Le signal donné. Quand nous nous sommes quittés. 5. .216 . Ne lisez pas pendant que vous mangez. Nos invités partis. 4. (Kedi gidince. ajoutez à ces propositions subordonnées participes des propositions principales Exemple: La nuit tombée.4. Participe passé'nin. Bu cümlede görüldüğü gibi bazen bir participe yan cümlesi yerine tek bir isim kullanarak zaman gösterme durumunu ifade edebiliriz La nuit. fareler cirit atar. Pour faire des phrases complètes et logiques. temel cümleciğin öznesinden ayrı bir öznesi olduğunda participe passé yan cümleciğin gerçek fiili görevini yüklenir ve aynı iş için kullanılan participe présent'mn verdiği anlamları verir — "Le chat PARTI. en remplaçant les propositions subordonnées conjonctives par un GERONDIF Exemple : Ja viendrai te voir quand je partirai. Lorsque nous visitons le musée contré des amis de Maraş. nous avons ren- II. 2. 3. Ecrivez les phrases suivantes.) EXERCICES I. 1. 4. 5. Tiens-toi droit pendant que tu marches. çalışırım. Le repas terminé. je travaille (Geceleyin. Je viendrai te voir en partant. 2.

(1) Yöntemimize göre. Çalışırken. 7. 12. Les cours (FINIR) ( ). Koşarken düştü. Yazılı sınava girecek öğrenciler hocalarını bekliyorlar. (Hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkmamı engelledi. bir bankada cari hesaplar servisinde çalışıyor. Ailesi tarafmdan terkedilen bu çocuk aile ocağının mutluluğunu tanımıyor. 3. Ayağı burkulduğu için. Arkadaşım para çantasını kaybettiğinden onu her yerde arıyor. resim sergisini ziyarete tek başına gitti. en écrivant chaque fois entre parenthèses la fonction du participe Modèle Le temps (RESTER) ( ) pluvieux. 6. de cause) pluvieux m'a empêché de sortir. Erkek kardeşim. (Sayfa 218) . "La tortue (ENLEVER) ( ). Annem televizyon izlerken. 13. 15. insan dinlenir. 14. Gezinirken.) 1. La tempête (FAIRE) ( ) rage a empêche et le canot d'arriver jusqu'au navire en détresse. Servetini çalışarak elde etti.III. 5. Le marché (FAIRE) ( ).) (dışarı çıkamadım. bundan sonraki sayfaya bakmadan kendi kendinize çevirmeye çalıştıktan sonra doğruları ile kontrol ediniz. autrefois si belle. 1885 de Paris'te öldü." — La Fontaine (FABLES) — Traduisez en français* 1. Complétez les phrases suivantes par des participesferapportant aux noms sujets. La guerre (DETRUIRE) ( ) tout a presque rasé cette ville. Bizimle buluşmak istemediği için. Irmağın kenarında gezinirken çiçek topladık. 2. tous les étudiants sont rentrés chez eux. müzik dinleme alışkanlığım vardır. Okurken. 4. 11. 4. şarkı söylüyorsunuz. 9. Çalışarak amaca ulaşılır. Le temps resté (prop. 10. m'a empêché de sortir. 1802 de Besançon'da doğmuş olan Victor HUGO. (İnsan çalışarak amacına ulaşır.) 3. on l'a acheté. on s'étonne partout de voir aller en cette guise. 2. 8. sub. 5. örgü örer.217 . kızkardeşim yürüyemiyor.

10. 11. il est tombé. Vous chantez. Nous avons cueilli des fleurs. LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) Genel bilgi : Bir fiilin birleşik zamanları. 5. sayfadaki çevirilerin doğrusu 1. 5. douceur du foyer. En travaillant. le cherche partout. 15. ma mère tricote.217. Ne voulant pas se joindre à nous. 2. ma soeur ne peut pas marcher. 6. Il a acquis sa fortune en travaillant. En lisant. j'ai l'habitude d'écouter de la musique. yani hangi birleşik zaman yapılacaksa. 14. 4. 9. Victor HUGO est mort en 1885. il est allé seul visiter l'exposition de peinture. cette enfant n'a pas connu la. 2. Se foulant le pied. Les étudiants se présentant à l'examen écrit attendent leurs professeurs. Abandonnée par ses parents. en vous promenant. 13. 3. on se repose. Né à Besançon en 1802. ona göre yardımcı fiil çekilir ve yanına asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) si eklenir. 4. 8. Bir fiilin birleşik zamanlarını yapmak için ön bilgi olarak şu önemli noktaları unutmamak gerekir 1. 12. on atteint son but. En regardant la télévision. Mon ami ayant perdu son portefeuille. En courant. Yardımcı fiil "être" mi yoksa "avoir" mı? Dönüşlü fiil (verbe pronominal) nedir? Geçişli fiil (verbe transitif) nedir? Geçişsiz fiil (verbe in transitif) nedir? Bir fiilin sıfat-fiil (participe passé)'si nedir? Şu halde bu noktaları ve özelliklerini iyi öğrenmek gerekecek : 218 . En travaillant. en nous promenant au bord de la rivière. 7. 3. Mon frère travaille dans le service de comptes courants dans irne banque. yardımcı fiil (auxiliaire) olan "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birinin yardımıyla yapılır.

) bozuk çekimli (irrégulier)) fiillerdir. ETRE + isim (nom) — Je suis professeur0* — Elle est ma mère. 2. "ETRE" veya "AVOIR". "ETRE" ve "AVOIR" fiilleri daha önce de görüldüğü gibi. a. -imek). (kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. "AVOIR" (sahip olmak. 3. ESAS FİİL OLARAK "ETRE" fiilinin cümlecik içinde kullanımı 1. Niteleme sıfatı öznenin "attribut"südür.) (O.) — Ce livre est à moi. o zaman yardımcı fiil (verbe auxiliaire) görevini yüklenip asıl anlamlarını kısmen veya tamamen kaybederler. okulumdan 2 kilometre uzaklıktadır. — Il a plusieurs livres.) "AVOIR" FİİLİNİN AVOIR + isim (nom) — J'ai une voiture. ESAS FİİL OLARAK KULLANIMI 1. (O. CÜMLECİK İÇİNDE (Bir arabam var. Esas fiil b.) (Birçok kitabı var.1. Sayı ve cins bakımından özneye uyar 21Î . b. tu es médecin.) (O zengindir. Yardımcı fiil a. — Elle est intelligente.) 4. (Evim. başka bir fiilin birleşik zamanlarmı yapmaya yaradığında. a. bana aittir. benim annemdir. Fransa'dadır. (1) (2) ETRE + à (préposition) = Uzaklıkta bulunmak.) (O zekidir.) Meslek gösteren isimlerin önünde tanımlık (article) kullanılmaz : Je suis avocat Il est ingénieur. (Bu kitap benimdir. ait olmak. LE VERBE AUXILIAIRE (Yardımcı fiil) "AVOIR" ve "ETRE" fiillerinin iki çeşit kullanılışları vardır : a. Esas fiil olarak kullanıldığında "ETRE" (olmak. — Ma maison est à deux kilomètres de mon école. (Sınıftayız.) — Il est en France.) ETRE + edat (préposition) + isim (nom) — Nous sommes dans la classe. (Ben öğretmenim. gibi. ETRE + niteleme sıfatı (adjectif qualificatif) — Il est riche(2). mâlik olmak) anlamındadır.

»'adonner... se. bunun "direct" ya da "indirect" olduğunu düşünmemek yerinde olur.) LES VERBES PRONOMINAUX (Dönüşlü fuller) Aynı şahıstan çift zamirle çekimleri yapılan ve mastarları (SE) veya (S') dönüşlü zamirleri ile başlayan fiillere "Les verbes pronominaux" adı verilir. 5'acharner à (sur). iki çeşit "pronominal" fiil vardır A.20 yapılamayan fiillerin = uzak kalmak = kendini yoksun etmek. — J'ai à lui parler.. te. bir şeyin üzerine düşmek.. (Kaçtılar. = mecbur olmak. vous. lerzaman pronominal olup tek zamirle çekimi istesi »'absenter.. 5'accroupir. s'accouder de. AVOIR + à + mastar (infinitif) mak.. .. zorunda ol(Onunla konuşmak zorundayım... hiçbir zaman "transitif (geçişli)" halleri yoktur. Elle s'est évanouie.) (Ödevlerini bitirmek zorundadır. çekinmek. »'acheminer. — Il a à terminer ses devoirs. 5'abstenir de.) (Bayıldı.) "Enfuir" ya da "évanouir" diye fiiller olmadığına göre (se) yü bir tümleç olarak kabul edemeyince..2.. Böyle olunca da genel olarak şöyle bir yargıya varılabilir : herzaman pronominal olan fiillerde (me. LE VERBE ESSENTIELLEMENT PRONOMINAL (Herzaman "pronominal" olan fiil) Bu tür fiiller herzaman aynı şahıstan çift zamirle kullanılırlar. = yaslanmak.. diz çökmek. = = = = = çömelmek. yola koyulmak.. dirsek dayamak.. 2.. nous. kendini vermek. Örnekler Ils se sont enfuis. .. se) dönüşlü zamirleri tümleç olarak kabul edilmez ve dolayısiyle de "participe passé" accord (uyum) u herzaman özne ile yapılabilir. l'agenouiller.

özveride bulunmak... bağlanmak... S'élancer. S'effondrer. = birşey hakkında bilgi edinmek. birisi için aracı olmak.... — Birisine aracı olmak. = = = = S'enquérir de. Se désister de. şu anlaşılır ki. cramponner à. S'attrouper. = kaymak. = kaçmak. S'envoler... S'aliter... = yardımlaşmak. S'ensuivre (Il s'ensuit). fedâkârlık göstermek. tekil şahısta kullanılır.. S'avérer. S'écrier.. S'amouracher.S'affaisser.. S'entr'aider...) açılmak. = birşey yapmak için boşuna çabalamak.. = = = — yıkılmak. Se Se Se Se Se cabrer. gerçekleşmek.. S'évanouir....... sokulmak.. gitmek... S'évertuer à (faire). sarılmak..... Se blottir.. S'ébattre S'ébouler..221 . = = = — âşık olmak.. Se dévouer à. sıçramak. comporter. = birşeye asılmak. démettre de.. tutulmak (birisine). = istifa etmek.. S'entremettre pour. birşeyi yapmaya can atmak. = vazgeçmek. = kendini hasretmek. — haykırmak. S'enfuir.. S'en aller. dédire. S'efforcer de.... = (yalnız 3...... şahlanmak. = koşmak.... = Birşeyi yapmak için ayak diremek.... S'épanouir. gelişmek. inat etmek. toplanmak. birşeyi ele geçirmek. S'entêter à (faire).... = davranmak. = sözünden vazgeçmek. gayret etmek. savuşmak.. . yatağa düşmek.. S'empresser de (faire). = çökmek. birşey. = bayılmak....) Bundan şu çıkar ki.. isyan etmek.... ileri atılmak.. S'emparer de. = (çiçek hk. = havalanmak....

çekinmek... sıkıntıdan patlamak. fiilin tümleci olarak varsayılamazlar. . Se récrier. Abuser de.. Se souvenir de. birşey üzerinde zihin yormak. Se moquer de.. S'infiltrer.. eğilmek.. karşı tavır almak. Se ramifier.. tehlikeye karşı) Fena bir yolda. sakınmak... S'insurger contre.. Forme simple Sens (A) 1.. birleşmek. aşırı derecede kullanmak (suistimal etmek...... dal budak salmak.. Se formaliser. döğüşen iki kişinin araşma girmek. inat etmek.. kendinden geçmek. S'ingénier à.. Se suicider. Se méfier de... Bunların dışında tabiî ve dönüşlü şekilde bulunan ve her iki şeklinde değişik anlamlara sahip pekçok fiil vardır ki bunların dönüşlü zamirleri.. Se soucier de. Se lamenter sur. Se pavaner. soğuğa. tabiî şekillerindeki durumlarıyla. sızmak.. güvenmek. yanılmak. intihar etmek..... S'obstiner.. bunalmak.. Se méprendre. S'interposer. Se répentir de. Se réfugier. Se râviser.. çalım satmak. Se morfondre... s'opiniâtrer... Se pâmer. isyan etmek... sığmmak. sert cevap vermek. birşeye acımak. fikir değiştirmek..222 Korumak (yağmura. Se rébiffer.. tecavüz etmek) . Se mutiner.Se fier à.. hiddetlenmek. itiraz etmek. alay etmek....... isyan etmek. endişelenmek.. Se prosterner. anımsamak..... pişman olmak. Abriter 2... Se liguer.

qun de q. 23. . (C) 13. Distraire Kendi çıkarına çevirmek. uzaktan görmek 8. 22. yöneltmek 6. 21.. Birşeyi kullanabilmek. Distinguer Açıklıkla görmek. tayin etmek. Douter de. Aviser (q.) Bildirmek. işe yarar hale koymak 4.3.) Birisinin hoşuna gitmemek 19. à q.. 7. Camper Bir kamp kurmak 14. Adresser (une lettre. Appeler Çağırmak. Ayağını bir taşa çarpmak. karıştırmamak. qun) (eski bir fiil) Birini göndermek 18. 20. davranışta bulunmak. (q. un regard) Göndermek. 24. Apercevoir Farketmek. Buter (sur une pierre) Bir tarlanın sınırlarını belirlemek.223 . (B) 11. idare etmek.. haberdar etmek.. Débattre (un prix) (Bir fiât üzerinde) pazarlık etmek. Décider de Karar vermek (bir karar almak) 17. qn. bir isim vermek 9. Agir Birşeyler yapmak. emirler vermek. 16. Borner (un champ) 12. Accommoder Hazırlamak. Attendre Beklemek 10. Birşeyin varlığından şüphe etmek. qch. Disposer des objets Disposer de Eşyaları özenle yerleştirmek. Accorder (une faveur) (İzin vermek) İstenilen birşeyi vermek 5. Dépêcher (q. Comporter (des avantages) (Bazı avantajlara sahibolmak) (D) 15. Déplaire à. Diriger Başta olmak. qn. Başka birinin üzerinde hak iddia ettiği birşeyi ele geçirmeyi istemek. Disputer qch.

des idées) (Giderken) yanma almak.(E) 25. Hâter Bir an önce olmasını sağlamak. Imaginer Tahayyül etmek. vermemek. Flatter Bir şeyin şeklini almak. temsil etmek. Entendre Entretenir (q. Occuper 224 İşgal etmek .qn) 29. qch. Lever Kaldırmak (M) 40. (J) 38. Exposer (des marchandises. îyi bir durumda saklamak. (I) 37. Jeter Atmak (L) 39.. Figurer 32. 30. qn. beslemek Mazur görmek. (G) 33. fikirlerini bildirmek. Emporter Engager à. 28. bulmak.. Garder 34. ou q. Duymak. Mallarını göstermek. Glisser Muhafaza etmek. Excuser q. Mettre Koymak (O) 41. Birisine birşeyi yapmayı tavsiye etmek. 27. ona hoş görünmeye çalışmak. Gêner 35.. saklamak. 26. Rahatsız etmek Kaymak (H) 36. (F) 31. Birisine iltifat etmek.

arkasını çevirmek. 52. 54. 53. Trouver Bulmak . 60. Sauver Servir Servir à Signer Kurtarmak Hizmet etmek. geçirmek Acımak Bir yük taşımak. Dönmek. 47. kabul etmek. 44. geriye çekmek. bir elbise giymiş olmak Meydana getirmek. 49. 56. (T) 62. Rattraper Reconnaître Recueillir Remettre Rendre Résigner (ses fonctions) Résoudre (un problème) Restaurer (un monument) Retirer Retourner Önden giden birine yetişmek. Bir konuyu. Yaramak îmza atmak. Bir binayı onarmak. 50. Çifte atmak (at hk. 55. 48. Retrancher 57. Passer Plaindre Porter Produire Geçmek. Bir kısmını çıkarmak. Toplamak. Çekmek.) (R) 46. Yeniden koymak. 51. Tanımak. 59. teslim etmek. sorunu halletmek.(P) 42. 43. evine almak. bir hale koymak. 45. Görevini bırakmak. İade etmek. 61. Ruer (S) 58.225 .

23. 19. 21. dikkati çekmek. .. S'abriter 2. 9..Forme pronominale Sens (A) 1.. onu önceden tahmin etmek. S'accommoder 4.. Se douter de. bir ismi olmak.. S'accorder 5. Söz konusu olan şudur. 24.. Acele etmek Bir yerde bulunmaktan hoşlanmamak. 12. bir görünüm) takınmak Bir hareket tarzı izlemek. Çağrılmak. 7. (C) 13. Se distraire Hoşça vakit geçirmek. Çırpınmak Kararsızlıktan vazgeçmek.. Birşey için hazırlanmak.. şikayette bulunmamak. Bir şeyi yapmayı düşünmek. Se buter Yetinmek İnadetmek. 6. 10. durumu kabul etmek. Se diriger vers Gitmek. 18. Se dépêcher Se déplaire (q. onunla konuşmak. Se comporter 15. que part) (bir vaziyet. 17. 22. Bir olayın meydana çıkacağını önceden kestirmek.. Se débattre Se décider à. Se disputer Kavga etmek.. Se camper 14. Se disposer à. 16... Il s'agit de. Se distinguer Belirlenmek.. S'adresser à. 8. Bir habere şaşmamak. (B) 11. Uyuşmak Birisine hitabetmek.226 . Se borner à... davranışlarda bulunmak. anlayışsızlık göstermek. S'abuser 3.... Sığınmak Yanılmak Yetinmek. Farkedilmek. S'apercevoir de S'appeler S'attendre à... 20. S'aviser de.

. Sexcuser (de qch. (0) 41. Se jeter Birisinin üzerine atılmak. 29. Se flatter de... S'emporter Hiddete kapılmak. Meşgul olmak. Özür dilemek. (Bir şeyin yapılacağına) söz vermek. (G) 33. yapmamaya gayret etmek. Sanmak (yanlış olarak) İddia etmek. 28. Se figurer 32. 34..(E) 25. auprès de q. 26. (H) 36. Koyulmak. başlamak. (I) 37. Se glisser Bir şeyden kaçınmak. Se garder de. S'entendre (avec ••• q. 27.. Doğmak (güneş hk.. Utanç duymak. 227 ..) (M) 40. qn.. S'entretenir (avec q. (J) 38. S'exposer (ou exposer sa Hayatını tehlikeye koymak. mahcup olmak. Se lever Ayağa kalkmak. Dar bir aralıktan süzülmek. vie) (F) 31. qn) (Birisiyle) konuşmak. qn) 30.) (Birisiyle) anlaşmak. Se hâter Acele etmek... Dökülmek (nehir hk. S'occuper de. Se gêner 35. Se mettre à.) (L) 39. S'engager à. S'imaginer Boşuna inanmak.

Kullanmak. 57. emekliye ayrılmak. 50. Se remettre à. zarardan kurtulmak. akıntıya kapılmak. 47. 59.(P) 42.. . Se remettre İyileşmek. kendini göstermek. S'y reconnaître Karışık bir sorunu halletmek.. Gitmek. tutunmak... Se rattraper Telâfi etmek. 44. Se sauver Kaçmak... Se retrancher Etrafım çevrelemek. 43. 49. 53. 55. Se ruer Şiddetle saldırmak.. kuvvetlenmek. Se produire Kendini fena hissetmek. 48. Şikâyet etmek. Bir işin başına yeniden geçmek. 61. Se rendre à. Se restaurer Yemek yemek. 54. 52. 60. Se passer de. Se plaindre Vazgeçmek. Se retirer Çekilmek.. (R) 46. Se résigner Razı olmak. Se retourner Arkaya bakmak. kendi üzerinde dönmek. Se trouver 228 Bulunmak.. 51. Se recueillir Derin düşüncelere dalmak. Se résoudre à. Se porter mal 45. Se porter bien Kendini iyi hissetmek. (T) 62. Vuku bulmak. Se signer İstavroz çıkarmak. (S) 58. 56. Katlanmak. kendim tanıtmak. Se servir de..

Yanıtlamak Nuire à qn. à. qn. eğer fiil sesli harfle başlıyorsa (s') dönüşlü zamiri (pronom réfléchi) getirilerek elde edilen fiillerdir. Birisine zarar vermek Donner q. qn. kendimizi. kendisini. kendini. Biribirlerine vermek. Birşeyi. LES SENS DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin anlamları) LE VERBE PRONOMINAL A SENS REFLECHI (Dönüşlü anlamlı çift zamirli fiil) Bu tür çift zamirli fiiller türkçeye.. birisini kaldırmak Amuser Eğlendirmek Répondre à.229 . kendilerini) zamirlerinin yardımıyle çevrilir . Lever qch. kendinizi. (kendimi.. Birisine birşey vermek Verbe pronominal Sens Se promener Gezinmek Se lever Kalkmak S'amuser Eğlenmek Se répondre Biribirlerine yanıt vermek Se nuire Kendi kendine zarar vermek Se donner Kendini vermek.B. Birisini gezdirmek. LE VERBE ACCIDENTELLEMENT PRONOMINAL (Duruma göre dönüşlü olmuş fiiller) Bu tür fiiller. Verbe transitif Sens Promener qn. ch. geçişli (transitif) fiillerin başına (SE).

( = On les vend cher = ils sont vendus cher). ( = On la voit de loin — elle est vue de loin. entre eux. Örnekler — Je me promène — Je me laverai (Geziniyorum. birleşik zamanlarında fiil (auxiliaire) olarak "ETRE" fiilini alırlar. (Çocuklar biribirlerini dövüyorlar.örnek Elle se regarde dans la glace depuis cinq minutes. l'un l'autre ya da les uns les autres" kullanılır. se.) — Ils passent leur temps à se quereller. Bu çeşit cümlelerde "Complément d'agent" yoktur. (Beş dakikadan beri kendisini aynada seyrediyor.) (Bu ev uzaktan görülüyor. LE VERBE PRONOMINAL A VALEUR SUBJECTIVE (öznel anlamlı çift zamirli fiiller) Bu tür fiillerde tümleç görevini yüklenmiş olan dönüşlü zamirler (me. mutuellement. vous.) NOT : Bu çeşit fiillerin anlamını vurgulamak amacıyla kimi zaman "entre nous. biribiriniz. nous.230 yardımcı . Örnekler — Les enfants se battent. LE VERBE PRONOMINAL A SENS RECIPROQUE (Karşılıklı anlama sahip çift zamirli fiiller) NOT : Bu tür çift zamirli fiiller.) 2. entre vous. türkçeye. LE VERBE PRONOMINAL A SENS PASSIF (Edilgen anlamlı çift zamirli fiiller) NOT : Bu anlamı. "biribirimiz.) 4.) — Ces livres se vendent cher. (Bu kitaplar pahalıya satılıyor. (Zamanlarını kavga etmekle geçiriyorlar. sadece 3. se) anlamlarını yitirmişlerdir. te. Örnek: Ahmet et Mehmet se regardent mutuellement (veya: l'un l'autre) 3. — Cette maison se voit de loin. biribirleri" şeklinde çevrilir.) NOT : Bütün pronominal fiiller. şahıslarda bulunur. réciproquement. .) (Yıkanacağım.

10. te.se) 1. cümledeki "ME" dönüşlü zamirinin düz mü yoksa dolaylı tümleç mi olduğunu araştıralım : Q: Je lave QUI? (Kimi yıkıyorum?) R: Je lave moi-même. vous. A cause du brouillard. 5. (Yıkanıyorum. On entendait de loin l'avion. Mettez un verbe pronominal de sens passif 1. 6. 8. (verbe: se raser) Elles se sont rencontrées dans l'avion. On voyait de loin la Tour Eiffel. (verbe: se faire) PLACE DES PRONOMS PERSONNELS REFLECHIS (Dönüşlü zamirlerin yeri) 1. ME: complément d'objet direct . (verbe: se baigner) Ils se salueront. (verbe: s'habiller) Ils se disent bonjour.EXERCICES I. a — Je ME lave. On dit cela souvent. II. On construit en ce moment des maisons neuves. 4. (verbe: se dire) Vous êtes-vous déjà rencontrés? (verbe: se rencontrer) Tu te baignes. 3. 11. (verbe: se raser) Nous nous raserons la barbe.) Şu halde yukarıdaki cümlede. (Kendi kendimi yıkıyorum. se. 5. 8.) (verbe: se laver) Dönüşlü durumdaki "SE LAVER" fiilini "se" dönüşlü zamirinden kurtarıp. On ne paie pas les voyages en avion beaucoup plus cher que les voyages par le train. 12. 3. Nous nous habillons. 4. indiquez si le verbe est réfléchi ou réciproque et dites quelle est la fonction (complément d'objet direct ou indirect) du 2e pronom (me. (verbe: se laver) Il se rase. 2. "LAVER" haline getirdikten sonra. nous. 7. On apercevait de loin cette école. On fait très vite le voyage d'Ankara à Istanbul.232 . (verbe: se faire) Ils se font des signes amicaux. On ne doit pas poser cette question. 10. 9. 9. Dans les phrases suivantes. (verbe: se saluer) Elle se lave les mains. (verbe: se faire) Je me ferai médecin. on voit mal la terre. 6. 7. On voit la rivière à travers les arbres. (verbe: se rencontrer) Tu te fais du mal. 2.

(es) Ils se sont levés NOT : 3 "Pronominal" fiillerin birleşik zamanlarında. vous. Aksi takdirde yani comp. Dönüşlü zamirler. 2.) Q2: Je lave les mains à QUI? (Kime ait elleri yıkıyorum?) R2: Je lave les mains à (Kendime ait elleri yıkıyorum. olumsuz. sayfa.b — Je ME lave les mains (Ellerimi yıkıyorum. a— Olumlu emir cümlelerinde şu durumda kullanılırlar . d'objet indirect görevinde ise değişmez (invariable) kalır. sayı ve cins bakımından buna uymak zorundadır. se. bir "pronominal fiilin herhangi bir zamanının olumlu. 231. soru şekillerinin çekiminde: (me. nous.: Je lave QUOI? (Neyi yıkıyorum?) Ri: Je lave les mains (Elleri yıkıyorum. u anlaşıldığı gibi "ME" "complément NOT : 1 Bu bilgilere dayanarak. madde 1/a-b'de anlatıldığı yöntemde incelenip. participe passé. te.) (İyi eğleniyor.) NOT : 2 Birleşik zamanlarında. dönüşlü zamirlerin görevine bağlıdır.) (Herzaman geziniyorsun. (s). bu örnekten d'objet indirect" tir. Je m'habille bien Tu te promènes toujours U s'amuse bien (İyi giyinirim. yardımcı fiil "ETRE" fiilinden önce kullanılırlar Je me suis habillé (e) Tu t'es promené (e) Il s'est amusé Nous nous sommes fiés Vous vous êtes marié (e). vous. se) dönüşlü zamirleri fiilden evvel gelirler (Emir kipi dışında).) Q.) moi-même Şu halde. nous. d'objet direct görevini yüklenmişse. se.232 Verbe: Se Souvenir Verbe: Se fier Souviens-toi Souvenons-nous Souvenez-vous Fie-toi Fions-nous Fiez-vous (Anımsa) (Anımsayalım) (Anımsayınız) (güven) (güvenelim) (güveniniz) . te. se) comp. participe passé'nin uyum yapması. düz ya da dolaylı tümleç olup olmadıkları anlaşıldıkları takdirde: eğer (me.

: O halde. NOT : 4 Passif (edilgen) anlamda kullanılan "pronominal" fiillerde "participe passé" uyumu dönüşlü zamirlerin yüklendiği görev düşünülmeksizin. . Se Souvenir: Verbe: Se fier: Ne te souviens pas. dolayısiyle de birleşik zamanlarında "AVOIR" yardımcı fiilini alacaklardır. Ne nous souvenons pas. Şimdi hangi gerektirece- Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişli (transitif) ise yani complément d'objet alıyorsa "AVOIR" yardımcı fiilinden yararlanılır. 2. "marcher" (yürümek) gibi hareket gösteren fiiller de "AVOIR" la çekilirler. (Voir) Görmek Neyi görmek? Kimi görmek? — Birşeyi görmek. aimer (sevmek) fiilinin geçişli mi yoksa geçişsiz mi olduğunu saptayalım (Aimer) Sevmek : Neyi sevmek? Kimi sevmek? — Birşeyi sevmek. mourir (ölmek) fiilinin durumunu inceleyelim Mourir (ölmek) : Neyi ölmek? Kimi ölmek? — Yanıt yok. Ne vous souvenez pas. kimi? sorularına yanıt verdiklerine göre "amier" ve MF "voir" fiilleri geçişli (transitif) fiillerdir.b — Olumsuz emir kipinde fiilden önce gelirler Verbe. — Yanıt yok. Cette maison s'est vendue. COMMENT FORMER LES TEMPS COMPOSES? (Birleşik zamanlar nasıl yapılır?) Bir fiilin birleşik zamanlarından herhangi birini elde "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birisini yardımcı fiil yanına esas fiilin "participe passé" sini koymak gerekir. Bunların dışında: "courir" (koşmak). Örneğin. neyi?. — Birisini sevmek. Örneğin. hangilerinin "ETRE" ğini öğrenmeye çalışalım 1. etmek için olarak alıp. yardımcı olarak "AVOIR".233 . Ne nous fions pas. Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişsiz (intransitif) veya çift zamirli (pronominal) ise yardımcı fiil olarak "ETRE" kullanılır. Ne vous fiez pas. Ne te fie pas. fiillerin. — Birisini görmek. doğrudan doğruya fiilin öznesiyle yapılır Ces ponts se sont réparés.

entrer. vermişim) donné donné donné Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont donné donné donné donné . passer. = Düşürmek.134 donné (verdim. q. veya merdi- oldukları için LE PASSE COMPOSE (Di'li geçmiş zaman) 'indicatif présent de 'auxiliaire "être" ou "avoir + le participe passé = le passé composé ifukarıda hangi fiillerin "être". ne zaman?. NOT Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta bazı fiillerin kimi zaman geçişli. arriver. devenir. = Birşeyi yukarı çıkarmak veya merdivenleri çıkmak. = Geçirmek. (transitif) ai u as l a Llle a . Tomber Anlamlarında kullanıldıklarında bu fiiller geçişli (AVOIR) yardımcı fiili ile çekilirler. Descendre q. partir.Ancak. rester. naître. nerede?. = Birşeyi aşağıya indirmek venleri inmek. -IR. kimi zaman ise geçişsiz olmasıdır. rentrer. Şu halde complément d'objet yok. -OIR Jarlé Fini (finir) Grandi (grandir) Choisi (choisir) Vendu (vendre) Venu (venir) Su (savoir) (parler) Donné (donner) Marché (marcher) ferbe: DONNER (vermek). descendre. revenir. Sortir b. Örneğin a. er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. d. venir. ch. ch. Birleşik zamanlarında "être" yardımcı fiiliyle çekilen intransitif fiiller şunlardır : aller. Passer e. c. hangilerinin "avoir" yardımcı fiilini işediklerini öğrendikten sonra kısaca "participe passé" nin nasıl elde îdileceğini anımsayalım. nasıl ölmek? gibi sorulara yanıt alınabilir ki bunlar da zarf tümleçleridir. = Birşeyi dışarı çıkarmak. Btı ve bunun gibi complément d'objet almayan fiiller geçişsiz (intransitif) fiillerdir. ch. mourir. monter. sortir. Monter q. tomber.

) c. (fém.) (Ne kadar çok çiçek toplamış!) "ETRE" fiili ile çekilen bütün geçişsiz fiillerin participe passé'leri özneleri ile sayı ve cins bakımından bir niteleme sıfatı gibi uyum gösterirler . pl.) e. (es) venus venues Verbe: SE LEVER (Ayağa kalkmak).235 . Est-ce que tu as connu cette fille? (Bu kızı tanıdın mı?) Oui. dir. Que de fleurs il a cueillies! comp. direct (fém. Ancak fiilin düz tümleci participe passé'den önce gelmesi koşuluyla participe passé'nin sayı ve cinsine uyar ki participe passé'den önce düz tümlecin gelmesi şu durumlarda olabilir a.) (Ne kadar ev inşa edildi?) d. pl. (s). Comp. (es) levés levées L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE (Sıfat-fiilin uyumu) 1. dir. (pronominal) Je me suis Tu t'es Il s'est Elle s'est levé (e) levé (e) levé levée Nous nous sommes vous vous êtes Ils se sont Elles se sont levés (es) levé (e). dir. (fém. Quelles villes avez-vous visitées? comp. (fém. dir. ts). sing.) b. (Evet onu tanıdım. sing. "AVOIR" yardımcı fiili ile çekilen "participe passé" 1er kesinlikle özne ile uzlaşmaz. La jeune fille que j'ai vue est belle. pronom relatif comp. (fém. (Intransitif) Je suis Tu es Il est Elle est venu (e) venu (e) venu venue Nous sommes Vous êtes Ils sont Elles sont venus (es) venu (e). 2.) pronom pers.) (Gördüğüm genç kız güzeldir.Verbe: VENIR (gelmek). je l'ai connue. Combien de maisons a-t-on construites? Comp. pl.

Je connais cette dame.) Ayşe s'est lavé les mains. "Etre" ve "avoir" fiillerinin birleşik zamanlarında yardımcı fiil olarak "AVOIR" kullanılır. Ils sont entrés. nous courons et nous voyons l'accident.) Aylâ et Leylâ se sont répondu. 6. passer. monter. c. vous. ind. comp. Düzenli fiillerin participe passé'leri dışında düzensizlerinki için kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. 3. 2. nous. .) EXERCICES I.Elle est partie. Elles sont sorties. étage (descendre: intransitif) Elle a déjà descendu les escaliers (Descendre: transitif) (Merdivenleri indi bile. tomber fiillerinin geçişli. (Aylâ ve Leylâ biribirlerine cevap verdiler. 3. direct (Ayşe ellerini yıkadı. ( = elles ont répondu les unes aux autres) c. se) ile uzlaşırlar.) Ayşe s'est lavée. Elle lui défendra de sortir. elle devient célèbre.) b. mais tu ne peux pas me suivre. te. (Gitti) (Dışarı çıktılar. Elle est descendue au premier (Birinci kata indi. (Ayşe yıkandı. descendre. dir. 4. geçişsiz olduğu hallere ve anlamlarına dikkat ediniz. ind. 5. Tu cours très vite. Örnekler a. Mettez les phrases suivantes au passé composé 1. . puis il le vendra. c.) ÖNEMLİ NOT 1. Nous entendons un grand bruit.236 Vous attendrez un peu. se. (Her zaman prono minai olan fiiller dışında : (Sayfa 220-2/A Bakınız. Sortir.) Çift zamirli fiillerin tümü "être" ile çekildikleri halde participe passé'leri fiilin öznesiyle değil fiilin düz tümleci olan (me.) (İçeri girdiler. puis vous descendrez. 2. Il battra son blé.

J'apprendrai ma leçon puis je sortirai. 8. Je prendrai mon manteau. . Je le vois. mes parents (LOUER) une villa près de Nice et nous (ALLER) nous y installer au début du mois de juillet. il courra et il tombera. Ils sauront la nouvelle quand ils liront le journal. 27. 16. 21. Il se blesse. mais vous ne buvez pas. 24. Ils ne viennent pas à pied. 10. je (TIRER) les oreilles et la queue. 12. je (SE MEFIER) des chiens. Il couvrira deux cents kilomètres en moins de trois heures. Tu entreras dans le bureau et tu ouvriras la fenêtre. donc je ne le verrai pas longtemps. mais je ne le reconnais pas. Quand j' (ETRE) enfant. un chien m' (MORDRE) et depuis. Elles partiront à midi et reviendront le soir. puis il partira. 23. Nous recevrons sa lettre et nous lui répondrons. mais je ne le mettrai pas. 29. Je remplis votre verre. il a mal. Je conduirai et vous vous assiérez derrière. j' (AIMER) beaucoup les bêtes. Il ne sait pas répondre parce qu'il ne comprend pas la question. 26. 2. Quand il arrivera. 22.237 . Il vendra sa maison et il viendra vivre chez nous. Il faudra partir. surtout les chiens. Le chauffeur conduira très vite. 30. Je partirai en voiture. 18. Vous allez perdre votre clé. Il aura peur. Il finira sa lettre. EXERCICES METTEZ AU PASSE COMPOSE OU A L'IMPARFAIT selon le cas 1.7. Nous ne suivons pas la même rue et nous nous perdons. Cet enfant est malade. 19. 20. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Quand j'en (VOIR) un dans la rue. mais il ne se plaint pas. 14. il a de la fièvre. 25. tu es content. mais je ne 1' (ECOUTER) pas. Ma mère me (DEFENDRE) de le faire. j' (ALLER) jouer avec lui. ils prennent un taxi. 9. Un jour. 15. 11. Où (PASSER) vos vacances quand vous (ETRE) enfants? Nous (ALLER) toujours au bord de la mer. Tu reçois un cadeau. 28. II. 13. elle me (DIRE) que c' (ETRE) sale et dangereux. Il achète un bouquet de roses et il l'offre à sa femme. je sortirai. Elles viendront au marché et elles choisiront des fleurs. 17.

. Pendant les vacances de 1950. et sa mère (ETRE) toujours devant la porte de l'école quand il (SORTIR) Un jour. j' (RECEVOIR) une lettre de mon ami. nous les avons (ENTENDRE) Mes amis ont (PECHER) . en 1959. 8. je ne (COMPRENDRE) pas. 3. . brusquement j' (ETRE ETONNE) de ne plus recevoir de lettres de Louis. nous (SE VOIR) tous les jours.238 Quels beaux voyages nous avons (FAIRE) ? Avez-vous (FAIRE) votre valise? Vous avez (ENTENDRE) les cris de mon fils? Oui. la mère de René (NE PAS VENIR) l'attendre à la sortie de l'école. je crois.. III. nous (ETRE) dans la même classe et tous les soirs. Louis (ETRE) mon ami. enfin. 3. 5. René (AVOIR) sept ans. ECRIVEZ LE PARTICIPE DANS LES PHRASES SUIVANTES 1. René 1' (ATTENDRE) un moment. Nous ne (PASSER) pas les vacances ensemble et quand le mois de juillet (ARRIVER) nous (SE QUITTER) tristement et nous (SE PROMETTRE) de nous écrire souvent. nous (S'AMUSER) à courir dans les rues et sur les places. 9. Un jour. nous (PASSER) . 4. et sa mère (ETRE SURPRIS) de le voir arriver. nous (ALLER) ensemble à l'école. puis il (SE DECIDER) à rentrer. j ' (ETRE) inquiet. Je (CONTINUER) de lui écrire. à la sortie de l'école. 10. de nombreuses truites.Une seule fois. Quelles nouvelles votre père a-t-il (RECEVOIR) de ses collègues? Combien de barrages a-t-on (CONSTRUIRE) en Turquie? A-t-il (COMPRENDRE) mes explications? Mes explications. Il (ETRE) malade depuis un mois et (COMMENCER) seulement à aller malade. 6. mais je n' (AVOIR) pas de réponse. Ses parents ne (VOULOIR). les a-t-il (COMPRENDRE) ? Quels jouets a-t-on (OFFRIR) à votre soeur cadette? . 11. Il (ALLER) à école primaire. pes qu'il (RENTRER) seul à la maison. les vacances à la montagne. 2. 7. Les truites qu'ils ont (PECHER) étaient très excellentes.

13. sont déjà (FANER) 29. Les membres de notre classe (SE TRANQUILLISER) enfin. Ma mère (SE RENDRE) à la clinique. Elle (SE BLESSER) 24. 25. 22. bir oluşu gösteren fiillerle zaman kavramlarının kullanımı) Depuis Cela (Ça) fait il y a que que s'emploient avec le présent ou le passé composé si le verbe indique une action progressive comme : AUGMENTER. 19. Tu n'as même pas (LIRE) les livres qu'il t'a (OFFRIR) 28. 18. MAIGRIR. Elle a (SUIVRE) les conseils que vous lui avez (DONNER) 27. ils ont (PENETRER) dans la forêt. Les fleurs que j'ai (ACHETER) hier. Nous (SE RACONTER) nos voyages. On lui a (OFFRIR) de belles choses. 16. DIMINUER. EXPRESSION DE LA DUREE (Süreklilik ifadesi) EMPLOI DES MARQUES TEMPORELLES AVEC DES VERBES INDIQUANT UNE ACTION PROGRESSIVE (Giderek artan bir işi. Vous (SE DONNER) de la peine pour faire votre travail.239 . 17. Les beaux jours sont (VENIR) Ils sont (PASSER) par la grande route. on les a (APERCEVOIR) près de l'étang. Ma santé (S'AMELIORER) 21. Elles (SE PROMETTRE) de s'écrire.12. nous (SE REVOIR) ce matin. Elle (SE BLESSER) au pied. 20. Avez-vous (VOIR) les animaux de Zoo? 14. . 30. Elle (SE BLESSER) le pied 23. AMELIORER. GROSSIR. Elle (SE REVEILLER) de très bonne humeur. Non. 26. Mon ami et moi. je ne les ai pas (VOIR) 15.

2 farklı şekilde gösteriliyor 1.) Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi. sayfadadır. 2. PASSE COMPOSE ile ise durum. enflasyon azaldı. enflasyon azalıyor. geçmişe yansıtılmış bir olay olarak kabul ediliyor. l'inflation a diminué.Exemples : — Depuis 2 ans. l'inflation diminue. Üç çizelgede süreklilik kavramını inceleyelim : (Çizelgeler 241 ve 242. (2 yıldanberi. hâlâ yaşanmakta olan bir durum ifade ediliyor. (2 yıldanberi.240 .) . PRESENT'la. aynı gerçek.) — Depuis 2 ans.

geçmiş süreklilik belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT EN DANS On sera à lst.ON INDIQUE LA DUREE DE L'ACTION ELLE-MÊME (Bizzat eylemin sürekliliği belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT J'ai travaillé pendant 10 ans On rembourse pendant 10 ans On voyagera pendant 2 mois EN On a fait le voyage en 2 jours On fait le voyage en 2 jours On fera le voyage en 2 jours ON INDIQUE LA DUREE ANTERIEURE A L'ACTION (Eyleme. dans 2 heures .

— Il y a 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — Il y a 10 minutes qu'il est sorti. — Ça fait 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — Ça fait 2 ans que l'inflation a diminué. — Il y a 2 ans que l'inflation diminue.ON INDIQUE LA DUREE POSTERIEURE A L'ACTION Passé composé (accompli) On y est allé il y a dix (accomplissement) Forme j affirmative ans Ferme négative Forme affirmative — On y va depuis 10 ans. — Il y a 10 ans qu'on n'y va pas/plus. — Il y a dix ans qu'on y va. l'inflation diminue. — Ça fait 10 minutes qu'il est sorti. — Il y a 2 ans que l'inflation a diminué. Futur . — On n'y va pas/plus depuis 10 ans. il y a que IL Y Présent — Depuis 2 ans. — Depuis 2 ans. — Ça fait 10 ans qu'on n'y va pas/plus. — Ça fait dix ans qu'on y va. ça fait que. — On n'y est pas/plus allé depuis 10 ans. — Ça fait 2 ans que l'inflation diminue. progressive Verbes perfectifs Verbes non perfectifs A Action Depuis. — Il est sorti depuis 10 minutes. l'inflation a diminué.

2 3.EXERCICES I. On a déjà vu ce film policier 2 semaines. 6. 15. dans" I.243 . Il cherche ce livre des heures. Je suis très fatiguée parce que je n'ai pas pris de vacances longtemps. deux jours. (s). Elle se regarde dans la glace 5 minutes. 12. j'ai téléphoné à mon ami 3 jours. ils reviendront 17 jours. 8. LE PLUS-QUE-PARFAIT (Miş'li geçmiş zaman) L'imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé = le plus-que-parfait DONNER (Transitif) J'avais donné (Vermiştim) Tu avais donné Il avait donné Nous avions donné Vous aviez donné Ils avaient donné VENIR (Intransitif) J'étais venu (e) (Gelmiştim) Tu étais venu (e) Il était venu Elle était venue Nous étions venus (es) Vous étiez venu (e). depuis. j'ai rapporté les livres qu'il m'avait prêtés la semaine passée. Nous partirons pour Istanbul quelques semaines. J'ai rencontré ta soeur pour la première fois 3 heures. II. Je n'ai pas téléphoné à mes parents 4 jours. 7. mes parents sont en vacances. Complétez les phrases suivantes en utilisant "il y a. 13. Il a fait froid les premiers jours de l'automne. il allait bien. 9. (es) Ils étaient venus Elles étaient venues . En ce moment. Nous sommes lundi. Mon père ne fume plus 3 années. Je te rendrai tes livres quelques jours. 10. 5. Je suis allée le voir une semaine. Il est malade un mois. 4. Elle s'est habillée une heure. 14.

— Lorsque nous sommes entrés au théâtre. (es) Il s'était réveillé Ils s'étaient réveillés Elle s'était réveillée Elles s'étaient réveillées örnekler Les étudiants ont fait les devoirs/que leurs professeurs leur avaient donnés. ils . avant. önce "VERMEK" eylemi cereyan ediyor.244 près du lac. hocalarının verdikleri ödevleri yaptılar. (s).) Bu birleşik cümlede. j'avais terminé mon repas. iki cümlecik vardır Proposition principale (Temel cümlecik) _ _ _ _ _ Proposition subordonnée relative (yardımcı cümlecik) Yüklemleri: FAIRE ve DONNER. Şu halde iki eylem var.SE REVEILLER (Pronominal) Je m'étais réveillé (e) (Uyanmıştım)Nous nous étions réveillés (es) Tu t'étais réveillé (e) Vous vous étiez réveillé (e). . Aynı şekilde şu cümleler incelenirse bu bilgi daha çok yerleşmiş olacaktır — Hier. Birincisi: DONNER (vermek). sonra "YAPMAK" .Temel cümlenin eylemi "passé composé" olduğuna göre bundan önce cereyan etmiş olan eylemin "plus-que-parfait" olması gerekir. Örneklerden de anlaşıldığı gibi plus-que-parfait bir başka geçmiş eylemden önce olmuş (geçmiş) bir eylemi ifade eder. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition subordonnée temporelle et à l'imparfait ceux de la proposition principale Modèle — Dès que les pêcheurs (ARRIVER) (JETER) leurs lignes dans l'eau. étudiants — Mon ami m'a invitée au cinéma. EXERCICES I. ikincisi: FAIRE (yapmak). (Öğrenciler. les professeurs ont corrigé les devoirs / que leurs avaient faits avant-hier. il avait pris les billets deux jours. — Quand tu m'as téléphoné. la pièce avait sommencé depuis longtemps.

j'avais fini mon travail. mon 1. Aussitôt que je (RENTRER) une lettre. Après que je (ACHETER) mon journal. 10. leurs devoirs. tu (PARTIR) en voyage. 6. Quand il (VENIR) me rendre visite. 11. Quand vous (ARRIVER) à la gare.— Dès que les pêcheurs étaient arrivés près dulac. Quand il (FAIRE) son petit déjeuner. Lorsque les étudiants (FINIR) au cinéma. 4. nous (SE METTRE) à table. 9. ils (ALLER) chez moi. mon repas. Dès que notre père (RENTRER) . • ' 1. Lorsque nous (SORTIR) contents du théâtre. 2. Lorsque tu (FINIR) tes examens. 5. elle (QUITTER) 3. Quand tu me (TELEPHONER). 7. nous (VOIR) une belle comédie de Molière. 4. 8. Aussitôt que je (TERMINER) mes devoirs.. Lorsque le bateau (ENTRER) dans le port de Smyrne. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition principale et au passé composé ceux de la proposition subordonnée. je (ECRIRE) 3. il (FAIRE) le tour de la Méditerrannée. Lorsque les enfants le (VOIR) passer. il (PARTIR) à l'école. ils }etateııileur& lignes dans l'eau. 5. 2.. Après que ma mère (DESCENDE) de sa chambre. je (RENTRER) chez moi. elle (ALLER) préparer le petit déjeuner. je lui (DONNER) un cadeau. le train (PARTIR) Quand la police la (CHERCHER) chez lui. je (ALLER) me coucher.245 . je (TERMINER) . ils (S'ENFUIR) . Modèle — Quand tu me (APPELER) je (FINIR) travail. devant lui. — Quand tu m'as appelé.

8. Quand ils (SORTIR) en ville. la pièce (COMMENCER) depuis longtemps. je le (CHERCHER) à l'école. Quand je (RENCONTRER) mon ami. 6. elle (ETUDIER) déjà le turc. 9. (s). il (VOIR) son camarade tomber dans l'eau. Proposition subordonnée de temps Proposition principale . Quand nous (ENTRER) au théâtre.246 . 10.Quand il (COMMENCER) à rire. (s). une végétation nouvelle apparut à mes yeux. 7. (Uyanmış oldum) Tu te fus réveillé (e) U se fut réveillé Elle se fut réveillée Nous nous fûmes réveillés (es) Vous vous fûtes réveillé (e). (es) Ils se furent réveillés Elles se furent réveillés Örnek — Quand j'eus quitté ma petite patrie /. LE PASSE ANTERIEUR Le passé simple de l'auxiliaire "ETRE» + ou "AVOIR" le participe le passé passé = antérieur DONNER (Transitif) J'eus donné (Vermiş oldum) Tu eus donné Il eut donné Nous eûmes donné Vous eûtes donné Ils eurent donné VENIR (Intransitif) Je fus venu (e) (Gelmiş oldum) Tu fus venu (e) U fut venu Elle fut venue Nous fûmes venus (es) Vous fûtes venu (e). Quand elle (VENIR) en Turquie. (es) Ils furent venus Elles furent venues SE REVEILLER (Pronominal) Je me fus réveillé (e). ils (OUBLIER) la clé de la porte.

EXERCICES I. Dès qu'on m'a donné un livre. nous partons. 4. 2. je commence à lire. LE FUTUR ANTERIEUR'" Le futur simple de l'auxiliaire "être" ou "avoir" DONNER (Transitif) + J'aurai donné (Vermiş olacağım) Tu auras donné Il aura donné le participe passé _ le futur antérieur — Nous aurons donné Vous aurez donné Ils auront donné VENIR (Intransitif) Je serai venu (e). 9. je fais ma toilette. 6 7. (Gelmiş olacağım) Tu seras venu (e) Il sera venu Elle sera venue (1) Nous serons venus (es) Vous serez venu (e). — Quand je me fus réveillée. nous accourons. Quand on a donné l'alerte. elle s'allonge par terre et le loup le mange. Lorsque la cigogne est rentrée chez elle. Dès que j'ai ouvert mes volets. Aussitôt qu'on nous a appelés. (s). passé antérieur passé simple. tous courent vers l'incendie. Quand nous nous sommes levés. (es) Ils seront venus Elles seront venues Modern fransızcada çoğu kez özellikle konuşma dilinde futur antérieur yerine futur simple kullanılır. la résine prend feu.247 . le maître entre en conversation. . je vois au dehors un clair soleil. elle décide de se venger du renard. 5. Aussitôt qu'il a rencontré un élève. 3. Quand la petite chèvre a entendu le chant du coq. Mettez dans les phrases suivantes des passés antérieurs et des passés simples en écrivant le passé simple à la place du présent et le passé antérieur à la place du passé composé. 8. Modèle : — Quand je me suis réveillée. nous entrons dans la salle de bains. je fis ma toilette. 1. Dès qu'un imprudent a jeté une cigarette. 10. Quand nous avons fini notre travail.örnekte görüldüğü gibi temel cümlecikte passé simple olduğunda. buna bağlı olan zaman gösteren yardımcı cümlecikteki fiilin zamanı "passé antérieur" olur.

à la place des infinitifs entre parenthèses Modèle — Quand je (TERMINER) mes devoirs. Quand il (VENIR) ce cadeau.SE LAVER (Pronominal) Je me serai lavé (e) (Yıkanmış olacağım) Tu te seras lavé (e) Il se sera lavé Elle se sera lavée Nous nous serons lavés (es) Vous vous serez lavé (e). demain je sortirai à 8 heures. quand je me serai réveillé (à 7 heures). Dès que je (APPRENDRE) ma leçon. NOT "Se réveiller" ve "SORTIR" eylemlerinin oluşuna dikkat edilirse. je sortirai (à 8 heures). je (ALLER) au cinéma. Mettez dans les phrases suivantes des futurs antérieurs et des futurs.248 je (ETRE) content. Aussitôt que je (RENTRER) chez moi. Lorsque je (APPRENDRE) 4. je (ECRIRE) une lettre. (s). Le futur antérieur = une action futur avant une autre action future. 3. Dès que les spectateurs (PRENDRE) (COMMENCER) . 1. je la (RECITER) 2. 5. — Quand j'aurai terminé mes devoirs. la pièce . Bu iki bağımsız cümleciği tek bir birleşik cümle halinde ifade edelim : Demain. EXERCICES I. je me réveillerai à 7 heures. d'après le modèle donné. me rendre visite. Bu nedenle. j'irai au cinéma. je lui (DONNER) leur place. Yani "futur antérieur" gelecekteki bir başka eylemden önce olacak işi. (es) Ils se seront lavés Elles se seront lavées Örnek Demain. oluşu bildiren eylemdir. "se réveiller" eylemi "futur antérieur" olmalıdır. ikisi de gelecek zamana ait olmakla beraber "se réveiller" eylemi "sortir" eylemine göre daha önce meydana gelecektir.

9. 9. Le réveil-matin sonne. LE CONDITIONNEL PASSE Le conditionnel présent le participe de l'auxiliaire "etre" + passé ou avoir le conditionnel passé AIMER (Transitif) J'aurais aimé (Sevmiş olacaktım) Tu aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé PARTIR (Intransitif) Je serais parti (e) (Hareket etmiş Nous serions partis (es) Tu serais parti (e) olacaktım) Vous seriez parti (e). Lorsque les professeurs vous (INTERROGER) . Elle lit le journal. 10. Je fais une promenade. 6. Quand les élèves (bien ETUDIER) ce livre. elle le lui donne. ils font un petit voyage. vous (REPONDRE) 6. 7. nous sortons de l'eau. 2. Dès que je le (LIRE) . il va se baigner. 10. — Quand on aura sonné. nous nous levons. Nous prenons notre bain. Les enfants finissent de déjeuner. (es) U serait parti Us seraient partis Elle serait partie Elles seraient parties . 4. U fait cinquante métrés. (s). 8. Reprenez les phrases suivantes en changeant les temps des verbes d'après le modèle donné Modèle — On sonne. ils vont jouer sur la plage avec leurs camarades. Dès que je (RENTRER) . Canan fait ses devoirs. je vais me baigner. Us passent deux semaines à Bodrum. 5. il revient. 3. Ahmet va ouvrir la porte. Je finis mes devoirs. je vous (PRETER) ce livre. elle part avec son père. 8. Tayfun joue au ballon.Aussitôt qu'elle (RENTRER) ses çaiwtts ïOBCHHUR) à l'embrasser. 1. Ahmet ira ouvrir la porte. je (PRENDRE) ma douche.249 . ils (PARLER) le français. 11. 7. je rentre chez moi.

Si nous (ENTENDRE) la cour. geçmişte gerçekleşemeyen şartlı cümlelerde plus-que-parfait de l'indicatif. nous. j'aurais acheté une mercedes. Şu halde özetlersek. si je (FINIR) mon travail. j'aurais acheté une maison au bord de la mer. si le professeur (NE PAS VENIR) à campagne. Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe de la subordonnée AU PLUS-QUE-PARFAIT et celui de la principale AU CONDITIONNEL PASSE Modele — Si je (ETRE) riche. / conditionnel passé EXERCICES 1. je (ACHETER) ce livre. nous (SORTIR) dans . — Si j'avais été riche. . Proposition sub. (s). deniz kenarında bir ev satın alamadım. conditionnelle.250 lire.SE SOUVENIR (Pronominal) Je me serais souvenu (e) (Hatırlamış olacaktım) Tu te serais souvenu (e) Il se serait souvenu Elle se serait souvenue Nous nous serions souvenus (es) Vous vous seriez souvenu (e). si j'avais eu de l'argent. Yani "satın almak = acheter" eylemi geçmişte (haber kipinin miş'li geçmiş zamanı = plus-que-parfait de l'indicatif) ile belirtilen bir koşula bağlı idi ki bu da gerçekleşemedi. deniz kenarında bir ev satın almış olurdum. Si tu (FAIRE) 3. temel cümlecikte conditionnel passé kullanılır. param olmuş olsaydı. (es) Ils se seraient souvenus Elles se seraient souvenues Örnek Autrefois. attention. (Eskiden. 1 Si je (SAVOIR) 2. Que (FAIRE) - 5 Je (ALLER) . je (ACHETER) une mercedes.) Bu cümleden şu anlaşılıyor: param yoktu. tu (NE PAS OUBLIER) la cloche. 4. / Proposotion principale Si plus-que-parfait de l'indicatif.

2. il (JOUER) avec moi. Si mon cousin (VENIR) nous (ALLER) au cinéma. tu (NE PAS plus que moi. Si la mer était calme. Il y aurait mois d'accidents. S'il faisait beau. je vous les (PRETER) II. si Je ne serais pas en retard. 7. Mettez au temps et au mode convenables les verbes des phrases suivantes. Si tu (PRENDRE) un taxi. "imparfait" kullanılacağı hususuna dikkat ediniz. Si tu travaillais. Si tu (ETRE) à Paris. tu (NE PAS ETRE) en retard. si elles (SORTIR) J'en (ETRE) content. si Si je ne donnais pas d'argent à la femme de ménage. . bien heureuse. 14. tu (VENIR) avec moi à la réception. 10. Si vous (NE PAS PARLER) pendant tout le cours. vous (VENIR) chez moi. Si tu (VENIR) 3. Nous les (VOIR). 7. 4. 9. 5.251 . 15. 3. Si vous me (DEMANDER) ces disques. 10. Si vous ne faisiez pas tant de bruit.6. "si" ile başlayan yardımcı cümlecikte avec moi l'autre jour. vous (SAVOIR) ce qu'il avait dit. Si vous (APPRENDRE) la leçon. 13. S'il y avait des embouteillages. 9. au sujet de la réception que la famille BAYAZIT a donnée il y a une semaine: (Si plus-que-parfait. si tu me (OFFRIR) des fleurs. 2. la semaine dernière. Si nous (APPORTER) des fleurs. nous lui (FAIRE) plaisir. j'en (ETRE) assister à la réception. si Ton travail serait mieux. 6. cond. 12. Si je (DESIRER) joeur aux cartes. Si vous (VOULOIR) jouer saux échecs. Complétez les phrases suivantes'1' 1. 11. vous (AVOIR) de bonnes notes. passé) 1. III. Si tu (POUVOIR) S'ENNUYER) (1) Temel cümlecikte "conditionnel présent". Si l'eau était chaude. 8. 8.

252 . Kimi cümlelerde şart. orada olmasaydı) — J'ai pris un taxi. (Bir taksiye bindim. il aurait fallu y installer un ascenseur. On aurait dit(1).) (1) Sayfa: 162 . aksi halde geç kalacaktım. S'il (NE PAS Y AVOIR) gens (NE RIEN REGRETTER) de danses anciennes. SANS LUI. boğulacaktım. buraya bir asansör yapılmalıydı. kişilerle ilgili olursa devoir (. Örnek — Mon ami m'a sauvé. (Bu ev çok yüksek. AUTREMENT. je serais arrivé en retard.) AUTREMENT = Si je n'avais pas pris de taxi (eğer taksiye binmeseydim) 2. . (Bu adam tamamen hareketsizdi. Si le chaxâpâgne (NE PAS <50ULER) PARAÎTRE) moins gaie. (Yüzünüzü pek iyi bulmuyorum. onsuz. jouer au bridge. la fête (ME 5. doktora gitseniz iyi olurdu = gitmeliydiniz.. (O. insanın âdeta bir heykel diyeceği geliyordu. vous auriez dû voir le docteur.:. les jeunes 6.4. (Arkadaşım beni kurtardı.) Il aurait fallu(l).) SANS LUI = S'il n'avait pas été là. Aynı durum. birşeyin zahirî görünüşünü ifade etmeye yarar — Cet homme était parfaitement immobile. S'ils (NE PAS POUVOIR) les vieux messieurs..) 4.163 bakınız . à flots. bir tümleçle ifade edilebilir ki bu durumda temel cümle yine "conditionnel passé" olur. je me serais noyé. .) fiili ile belirtilir: — Je ne vous trouve pas bonne mine. que (DIRE) AUTRES SENS DU CONDITIONNEL PASSE (Conditionnel passé'nin başka anlamlan) 1. — Cette maison est très haute. birşeyin yapılmasını kesin değil ama yapılırsa iyi olacağını ifade eder 3. on aurait dit une statue.

Indicatif passé composé d. 6.) Şart. v. Indicatif présent b. (futur relatif) b. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il viendrait / s'il pouvait. yardımcı cümlecikteki futur antérieur ise. cümlecikler. (futur antérieur) Je savais / que tu aurais fini ton travail avant mon arrivée. . présent) PLUS-QUE-PARFAIT FUTUR ANTERIEUR RELATIF (Cond.5. Indicatif futur antérieur IMPARFAIT FUTUR RELATIF (Cond. (mutlak geçmiz zamai irréel) — Il a dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. (futur antérieur dans le passé = conditionnel passé. (göreceli zaman) Il dit / qu'il m'aidera / s'il a fini son travail. (Size yardım etmek isterdim ama edemedim. (mutlak za man) — Il dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il m'aiderait / s'il avait fini son travail.b. Il dit / qu'il viendra. (göreceli geçmiş zaman] — — — — (1) "Conditionnel présent" 162. Indicatif futur simple c. Zaman uyumu kuralları gereğince temel cümlenin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa yardımcı cümlecikteki fiil futur yerine göreceli futur (futur relatif = le futur dans le passé) yani conditionnel présent. Örnekler Il dit / qu'il viendra / s'il peut.254 . Birşey istendiğini belirtmek için nezaketen'1': "J'aurais voulu!' kullanılır. (futur simple) Il a dit / qu'il viendrait. 8. zaman uyumu (concordance des temps) kuralları gereğince : a. 163. geçmiş zamandaki bir fiile bağlı olarak bir "proposition complétive" durumda kurulmuş olabilir ki o zaman. Esef bildirmek için — J'aurais voulu vous aider. Je sais / que tu auras fini ton travail avant mon arrivée. (görece! zaman) — II dit / qu'il savait / que j'aurais fini mes travaux.) 7. zaman. futur antérieur relatif = conditionnel passé) olur a. sayfalara bakınız. passé) zamanlarına dönüşürler.

8. En marchant vite . (Cond. . (Cond. présent) — Il aurait fallu faire les travaux. 16. Tu peux posséder une maison. b. Je veux avoir beaucoup de livres. 13. j'y arriverai à l'heure. 6.j'y arriverais à l'heure. j'y arriverai à l'heure. 9. 11. — Il faudrait faire les travaux. Il faut rentrer à la maison. NOT : Her iki cümlecikteki öznelerin aynı oluşuna dikkat ediniz. aksi takdirde gérondif kullanılamazdı. şartlı cümle (proposition subordonnée conditionnelle) yerine geçebilir. 10. Si je marche vite. Transformez les propositions suivantes d'après les modèles donnés — Il faut faire les travaux. Je veux assister à cette réception. 3. LE GERONDIF ET LE CONDITIONNEL Gérondif. j'y serais arrivé à l'heure. En marchant vite.f XERCICES ' 1. Je désire une robe blanche. J'aime danser une valse. 4. Il aime à regarder par la fenêtre le Bosphore. Il faut appeler un médecin. En marchant vite. j'y serais arrivé à l'heure. Il désire me présenter sa fille. Tu peux t'en aller. Si je marchais vite. Il faut faire une opération d'urgence. 17. 15.254 . Vous devez participer à cette réunion. passé) Tu dois épouser cette charmante jeune fille. 14. Il doit dire la vérité. 5. 12. Nous devons nous taire. j'y arriverais à l'heure. Je peux vous aider. Tu dois fermer les fenêtres. 7. 2. Örnekler a. c Si j'avais vite marché.

content. . En nageant. tf avoir le participe le subjonctif passé = passé Locutions verbales: A V O I R PEUR. 8. sois fier )'yi "impératif passé'' ile karıştırmamaya dikkat ediniz. l'impératif passée leri yoktur. vous garderiez votre ligne. j'achèterai une maison. En courant. En passant par Ulus. fière de v. ils se seraient sentis mieux. ma soeur préparera ses devoirs. 4. (s). En buvant de l'eau pure. En venant vivre à la campagne. 13.b. En écrivant une fois par semaine. 11. tu rendras ta mère heureuse En agissant comme il faut. (es) NOT : se lever. 3. je n'ébranlerai pas ma santé.b. En allant au bord de la mer. remplacez le gérondif convenable avec "si" d'après les modèles au-dessus 1. En me couchant tôt. 6. En faisant du sport. vous auriez rattrapé le temps perdu. En voyageant par le train. les chats auraient attrapé la souris. 15. 14. e. vous réussirez dans la vie. vous verrez une statue. aie envie ) ve Etre. elle serait moins fatiguée. A V O I R ENVIE DE v. impératif présent'lari olan (Aie peur. LE SUBJONCTIF PASSE (COMPOSE) Le de ou (1) (2) subjonctif présent l'auxiliaire "être" + U . 7. vous n'abimeriez pas votre santé. impératif présent'lari olan (sois content. par le temps En gagnant beaucoup d'argent. L'IMPERATIF PASSE L'impératif présent de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé l'impératif — passé LIRE (Transitif) P> ALLER (Intransitif)*2» Aie lu (Okumuş ol) Ayons lu Ayez lu Sois allé (e) (Gitmiş ol) Soyons allés (es) Soyez allé (e). 5. 2. vous garderez votre ligne. on n'aurait pas fatigué. 9.EXERCICES I. En étudiant jour et nuit. tu aurais oublié tous tes soucis. être fier. En mangeant des légumes.255 . se réveiller gibi çift zamirli fiillerin. Dans les phrases suivantes. 10. 12. En se levant de bonne heure.

j'ai peur que l'avion n'ait eu du retard hier.) Yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi bulunduğumuz anda. çünkü "geç kalma" eylemi geçmişte. inanmış olayım) Que tu te sois fié (e) Qu'il se soit fié Qu'elle se soit fiée Que nous nous soyons fiés (es) Que vous vous soyez fié (e). — Maintenant. (es) Qu'ils se soient fiés Qu'elles se soient fiées Örnekler — J'ai peur que l'avion n'ait du retard maintenant (AVOIR: subjonctif présent. bir oluş veya hareketi bildiren subjonctif kipindeki fiil SUBJONCTIF PASSE'ye konulur. çünkü "geç kalma" eylemi şu anda). (AVOIR : subjonctif passé.FINIR (Transitif) Que j'aie fini (Bitirmiş olayım. Que tu aies fini Bitirmiş olsam) Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini ARRIVER (Intransitif) Que je sois arrivé (e) (Vasıl olmuş olsam) (Varmış olayım) Que tu sois arrivé (e) Qu'il soit arrivé Qu'elle soit arrivée Que nous soyons arrivés (es) Que vous soyez arrivé (e). . (es) Qu'ils soient arrivés Qu'elles soient arrivées SE FIER (Pronominal) Que je me sois fié (e) (İnanmış olsam.256 . (s). geçmişteki bir işi. (s).

11. Je doute que vous (NE PAS COMPRENDRE) en retard. 9. à temps. Je ne crois pas qu'il (AVOIR) dernier.257 . hier. Je souhaite qu'ils (REUSSIR) 18. Je suis content mois passé. Je ne suis pas sûr qu'ils (APPRENDRE) la leçon. J'attends qu'il (TERMINER) 14. 6. 17. (subjonctif plus-que-parfait'ye) rastlamak mümkündür. Je ne crois pas qu'il (VENIR) cela. Je désire que vous (ARRIVER) 19. . Je veux que tu (REVENIR) 12. ses examens. la semaine passée. Je suis content que tu (FINIR) 13. Je regrette que tu (ETRE) 2.EXERCICES I. Je ne crois pas qu'ils (AVOIR) un des économies. 10. 4. Je ne pense pas que nous (SE TROMPER) 5. 15. Il ne peut pas repartir avant qu'on lui (FAIRE) pansement. de bonnes notes à l'examen contente de mon arrivée. Ecrivez les phrases suivantes en mettant les verbes au subjonctif passé 1. Veille sur le blessé jusqu'à ce qu'il (S'ENDORMIR) 8. Je ne suis pas certain qu'elle (ETRE) avant la nuit. 3. que vous (COMPRENDRE) cela le LE SUBJONCTIF PLUS QUE-PARFAIT''> Le subjonctif imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" (1) + le participe passé le subjonctif = plus-que-parfait Modern fransızcada. Ne partez pas sans que nous vous le (PERMETTRE) 7. là. Je crains que mon frère (MANQUER) 20. Bugün ancak edebî dilde. günlük dilde kesinlikle kullanılmayan bir zamandır. U avait fermé la fenêtre pour que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. _ le train hier. tes travaux. U ne paut pas toucher à l'auto jusqu'à ce que les gendarmes (FAIRE) leur enquête. 16.

258 . Que nous eussions lu olsaydım) Que vous eussiez lu Que tu eusses lu Qu'ils eussent lu Qu'il eût lu SORTIR (Intransitif) Que je fusse sorti (e) Que tu fusset sorti (e) (Dışarı çıkmış olaydım. . (s). yardımcı cümlecikteki subjonctif passé yerine kullanılır. olsaydım) Que tu te fusses assis (e) Qu'il se fût assis Qu'elle se fût assise Que nous nous fussions assis (es) Que vous vous fussiez assis (e). — Hier. je craignais / que l'avion eût eu du retard avant-hier. NOT \ Subjonctif plus-que-parfait. (es) Qu'ils fussent sortis Qu'elles fussent sorties S'ASSEOIR (Pronominal) Que je me fusse assis (e) (Oturmuş olaydım. temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olduğu zaman. (es) Qu'ils se fussent assis Qu'elles se fussent assises Örnekler — Maintenant je crains / que l'avion ait eu du retard hier. Yukarıdaki cümlelerde her cümleciğin başına ya da sonuna zaman kavramlarım koyarak durum daha açık bir hale getirilmiştir. olsaydım) Qu'il fût sorti Qu'elle fût sortie Que nous fussions sortis (es) Que vous fussiez sorti (e).LIRE (Transitif) Que j'eusse lu (Okumuş olaydım.

Nous ne sommes pas sortis de la salle d'audience avant qu< les juges (PRONONCER) la condamnation. Je regrettais qu'elle (S'ENDORMIR) 3. e (anlaşmış olmak) être mort. On attendait que le procureur (PRONONCER) réquisitoire. Je ne pensais pas qu'il (SE REVEILLER) 5. gr.EXERCICES I. occupé par ton travail assister à ce procès. gr. gr. e (kalmış olmak) s'être réuni. Je regrettais que vous (POUVOIR) le train. un 8. RESTER SE REUNIR S'ENTENDRE MOURIR (sevmiş olmak) (bitirmiş olmak) (satmış olmak) . VENDRE (transitif) (transitif) (transitif) avoir aime avoir fini avoir vendu 1er 2e 3e 3e (intransitif) : (pronominal): (pronominal): (intransitif) : être resté. AIMER 2e gr. Je craignais que l'orage (RETARDER) 6. L'INFINITIF PASSE L'infinitif de l'auxiliaire le participe l'infinitif "être" ou "avoir" + passé = passé 1er gr. On doutait qu'un avocat (NE JAMAIS FAIRE) plus belle plaidoirie que celle-là. Il était fâcheux que tu (ETRE) 10. 1. e (ölmüş olmak) gr. Je regrettais que mon amie (NE PAS VENIR) 2. e (toplanmış olmak s'être entendu.259 . 9. FINIR 3e gr. Mettez au subjonctif plus-que-parfait les verbes entre parenthèse d'après le modèle Modèle Je regrettais que tu (ETRE) en retard la veille. Je doutais que vous (SE TROMPER) 4. soi 7.

olur.LA VOIX ACTIVE et LA VOIX PASSIVE (Fiillerin etken ve edilgen halleri) ön bilgiler a. Etken fiillerin zamanlarının tümü edilgende de vardır. e. Le complément direct (düz tümleç) almış bulunan ya da alabilen her çekilmiş fiil ETKEN (la voix active) haldedir. h. Etken cümlenin düz tümleci mülkiyet sıfatı almışsa. Etken bir cümleciği edilgen hale getirmeden önce esas fiilin passif mastarını düşünmek ve mastardaki être fiilini istenilen zamana koyduktan sonra esas fiilin participe passé'sini yanında bulundurmak gibi dikkatli bir yol izlenilirse yanılgıya düşme önlenebilir. m. Intransitif (geçişsiz). c. Passif (edilgen) cümledeki fiil her zaman "être" yardımcı fiili ile çekildiğine göre asıl fiilin participe passé'si bir niteleme sıfatı gibi özne ile sayı ve cins bakımından uzlaşır. esas fiilin participe passé'si yanma getirilir. i. Etken cümleciğin düz tümleci. Herhangi bir fiilin passif (edilgen) halini intransitif (geçişsiz) fiillerin passé composé'leri ile karıştırmamaya dikkat edilmelidir. Etken cümlenin düz tümleci bir article partitif (kısım gösteren tanımlıkla) kullanılmışsa. edilgen cümlecikteki fiilin öznesi g. Etken fiil hangi zamanda ise edilgen cümlecikte "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. edilgen cümlede "article partitif'"in yerini "article défini" alır. . d. Etken cümleciğin öznesinin başına çoğunlukla (par) préposition'u getirilerek edilgen cümlecikteki fiile tümleç olarak görev verilir. edilgen cümleye çevrildiğinde mülkiyet sıfatı kaldırılıp yerine article défini (belgili tanımlık) getirilir. f. 1. yani düz tümleç almayan fiillerin edilgen halleri yoktur.260 . Sadece düz tümleç alabilen yani transitif (geçişli) fiiller etken halden EDİLGEN (la voix passive) haline çevrilebilirler. k. b.

qch. .) Olumsuz ve soru şekilleri için "être" fiilinin olumsuz ve soru şekilleri düşünüldükten sonra asıl fiilin participe passé'si eklenir. Bunların passif (edilgen) mastarlarım bulmakla yola çıkmak gerektiğine göre être être être être être être être être kapatılmak açılmak verilmek sevilmek çağrılmak dâvet edilmek düzeltilmek yenilmek fermé. qch. qn.. yukarıda açıklandığı üzere tüm zamanların çekimi yapılabilif (Ayrıca kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. e mangé. e aimé.) Böylece.) edilecektim. présent Le passé composé Le plus-que-parfait J'étais invité (e) Je serai invité (e) Je serais invité (e) J'ai été invité (e) J'avais été invité (e) (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet ediliyordum. qch.) Tu es invité (e) Il est invité Elle est invitée Nous sommes invités (es) Vous êtes invité (e). qn. qch. e ouvert. (s).) edilmiştim. qch.Yukarıda belirtilen şıkları daha açık bir şekilde görelim : Fermer Ouvrir Donner Aimer Appeler Inviter Corriger Manger Acheter Finir qch. e appelé. qch. qn. "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. O halde edilgen hale çevrilebilirler. e donné. Bu fiiller düz tümleç aldıklarına göre transitif yani geçişli fiillerdir. e invité. e corrigé. qch. e Edilgen haldeki fiilin hangi zamanı isteniyorsa.) edildim.261 .) edileceğim. (es) Ils sont invités Elles sont invitées L'imparfait Le futur Le cond. yanma esas fiilin particpe passé'si getirileceğine göre (être invité) yi ele alalım Le présent de l'indicatif du passif ' Je suis invité (e) (dâvet ediliyorum.

iri bir köpek tarafından korunuyor. (Onun tarafından takibedildi. Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. toi. e la maison Edilgen cümlenin fiilinin mastarı Edilgen cümlenin fiilinin öznesi Edilgen cümlenin complément d'agent'ı(1) Şimdi.) Bu cümlede: "garder" fiili transitif (geçişli) bir fiildir. (Turistler. edilecek miyim? edilmiş miydiniz? Un gros chien garde la maison. Edilgen hale getirmek için (ön bilgiler) bölümünde belirttiğimiz üzere. turistler tarafından ziyaret ediliyor.) La Turquie Edilgen cümlenin öğeleri : Sujet Verbe La Turquie est visitée Complément d'agent par les touristes (Türkiye. edilgen cümledeki fiilin öznesi durumuna getireceğiz : un gros chien être gardé.örnek Je ne suis Il n'a pas Est-ce que Aviez-vous = = = = pas invité été invité je serai invité? été invité ? dâvet dâvet dâvet dâvet edilmiyorum. Şu halde bu cümle: "etken" haldedir.) (Öğrenciler.) — Les touristes visitent La Turquie (Ph. pronoms toniques: (moi. edilmedi.) Not : Edilgen cümlede "par" préposition'undan sonra zamir kullanmak gerektiğinde. edilgen cümlenin öğelerini yerleştirelim : Verbe est gardée Sujet La maison Complément d'agent par un gros chien (Ev. çünkü düz tümleci: "la maison" sözcüğü vardır.) Etken cümlede Etken cümlede Etken cümlede özne yüklem düz tümleç les touristes visitent (verbe: visiter: tr. . nous. (Ph. eux. agent = olan complément d'agent = . hocalarına saygı gösterdiler. elle. lui.262 yapan sözcüklerinden fransızcaya alınmış İşi yapan tümleç.) (Etken) Lâtince: agere = yapmak. etken fiilin düz tümlecini alıp.) d- U) Les étudiants ont respecté leurs professeurs. active). vous. (iri bir köpek evi koruyor. A. elles) kullanılır: Elle a été suivie par lui. demektir.

e posé.) (Edilgen) Not : Mülkiyet sıfatlarının yer değişikliğine dikkat ediniz.) (Ağabeyim bira içti. konulmak onarılmak Yukarıda saydığımız gibi bazı pronominal fiiller.) (Etken) — La bière a été bue par mon frère. e vendu. Cela SE DIT souvent. 3. e.) (Bu kitaplar pahalıya satılıyorlardı. ( = Cela EST DIT souvent) (Bu sık sık söylenir. e prononcé.) Not : Article partitif'in article défini haline dönüşmesine dikkat ediniz. (Ph. ( = Ces livres ETAIENT VENDUS cher. e fait. Ces livres SE VENDAIENT cher.) Bu. Mon frère aîné a bu de la bière. e construit. e lu. tekil ve çoğul şahıslarında complément d'agent'sız kullanılırlar ve edilgen anlama sahiptirler. öğrencilerinden saygı gördüler. e dit. belgisiz zamir (ON) ile de complément d'agent'sız edilgen anlam veren cümleler kurulabilir : . örnekler 2. e aperçu.— Les professeurs ont été respectés par leurs étudiants (Ph. e = = = = = = = = = = = görülmek satılmak söylen (il) mek yapılmak telâffuz edilmek farkedilmek ayırdedilmek okunmak yaralanmak inşa edilmek sorulmak. (Bira ağabeyim tarafından içildi. SENS PASSIF DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin edilgen anlamı) Se voir Se vendre Se dire Se faire Se prononcer S'apercevoir Se distinguer Se lire Se blesser Se construire Se poser Se réparer — = = = = = = = = = = = être être être être être être être être être être être être vu. e réparé.) 3. e blessé. passif anlam veren pronominal fiiller gibi sémantique (anlambilimi) bakımından benzeyip. A.263 .) (Hocalar. syntaxe (sözdizimi) yönünden fark yapan. e distingué. P.

) (Çalışma. = Ev uzaktan görülüyor. cümlede yapılma eyleminin. içinde bulunduğumuz anda cereyan ettiğini. ( = Les ouvriers font le travail sous mes yeux. bulunduğumuz andaki bir eylemi göstermeyip. ( = On les a interrogés pendant longtemps. Ces livres SONT VENDUS cher.) (Çalışma bir saat önce yapıldı.264 Les élèves sont interrogés depuis des heures. cümleleri kıyaslarsak: 1. ( = On a fait le travail il y a une heure. oysaki 2.) 1. UN EMPLOI PARTICULIER DU PASSIF (Edilgen şeklin özel kullanımı) Çoğu zaman. La faute est corrigée maintenant sous mes yeux.) 2. sonucu verilmek istenen geçmişteki bir eylemi belirtir (Bu durumda edilgen fiilin tümleci yoktur) 1. par le professeur.) 2. gözlerimin önünde işçiler tarafından yapılıyor. Cela SE DIT souvent. Le travail EST FAIT sous mes yeux PAR des ouvriers. ON la VOIT de loin. La maison EST VUE de loin. . Ces livres SE VENDENT cher. cümlede bir saat önce "yapılma" eyleminin meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. Cela EST DIT souvent. ve 2. = Bu sık sık söylenir. (l'action présente) ( = Le professeur la corrige en ce moment. edilgen şeklin şimdiki zamanı.La maison SE VOIT de loin. ON les VEND cher. = Bu kitaplar pahalıya satılıyor. Aynı şekilde aşağıdaki şu iki cümle arasındaki farkları saptayınız : 1.) (L'action passée dont on montre le résultat) . ON DIT cela souvent. Le travail EST FAIT depuis une heure.

3. Les touristes ont suivi le cours de la rivière.) — La vérité est dite par mon ami. 2. Le porteur les prenait. Un jeune homme l'a suivie. 13. 8. Un ami m'avait appelée. 15. 11. A. La rivière borde la ville. (Ph. Mettez à la forme passive d'après le modèle Modèle — Ses amis l'attendaient. Le médecin t'a guérie. Nous l'avons trouvée très difficile. 5. 7. Les professeurs récompensent les étudiants. Personne ne m'a vue. 9. Tout le monde l'avait comprise. 10. Le professeur corrigeait les fautes de dictée.) 1. Quelqu'un l'a renversée. Les enfants les mangeaient. Les élèves les ont finis. Le docteur avait guéri la malade. 6. 12. (Ph. (Ph.EXERCICES I.) 1. 4. Pasteur trouva les microbes. 13. 7. La guerre les a détruites. 10. Tu as écrasé les fourmis. P.) — Il était attendu par ses amis. P. 15. Elles l'ont connu. Tu m'invites. 9. 8. Les bijoutiers vendaient les bracelets. Les ouvriers l'ont creusé. 2< . 14. Ma mère a tricoté cette blouse. Mettez les phrases suivantes au passif d'après le modèle Modèle — Mon ami dit la vérité. L'architecte construira la maison. 2. Nous les cultiverons. A. Le maître punit les élèves paresseux. 12. La route traverse de nombreux villages. 3. 6. 14. 11. Le berger garde le troupeau. (Ph. 5. II. Un chien suit notre voiture. Atatürk fonda la Turquie moderne. 4.

Nous serons récompensés par nos parents. a.) 1. 4. Ce coupable sera condamné à mort par la Cour Martiale. 4. 11. Le thé a été servi par ma mère. b. 8. (Ph. Les plus belles villes de Turquie seront visitées par les touristes. 12. 2. P. 9. 3. modèle Ce roman se lit avec plaisir. 9. (Ph. Les ponts se sont réparés en peu d'années.266 Une femme accusée a été jugée par la cour d'assises. IV. à l'aide du pronom indéfini "ON". 6. Cette lettre était écrite par mon père. Les questions ont été comprises par tous les élèves. Exprimez : a) b) par le passif. 6. 5. Ce mot se prononce de plusieurs façons. Notre voisine a été soignée par un excellent médecin. . Les maisons vont se réparer. La plaidoirie a été terminée par l'avocat. 5. Cette maison se vend cher. 14. 3. La tour Eiffel s'apercevait de loin. Mettez les phrases suivantes à l'actif Modèle — Je suis invité par mes copains. La rivière se voit à travers les arbres. 10. A. Le réquisitoire a été prononcé par le procureur général. Des maisons neuves se construisent en ce moment.III. 2. Cette question ne doit pas se poser. Elle ne sera pas acquittée par le jury. 13. Ce roman EST LU avec plaisir. 7. . 7. 10. Les circonstances atténuantes n'ont pas été accordées par le procureur général. Trop de fautes se font en classe. On le LIT avec plaisir. La parole n'a pas été donnée à l'avocat de l'accusée par le président. 1.) — Mes copains m'invitent. Les ponts viennent de se réparer. 8. Elle a été appelée par une copine.

9. effacer. 12. VI. corriger. On vous a surpris. donner) selon le cas et l'usage 1.. 13. 3. par ses parents à la cilinique. Les boursières vont être payées. Les spectateurs ont vivement applaudi les acteurs. 7. 4 5. demain. faire. 4. Cette photo Cette lettre Cet excellent dîner Le tableau noir Les devoirs Les devoirs Les malades La mère du malade La malade Beaucoup de médicaments par mon amie.. 8. 8. rassurer. Les employés viennent d'être payés. Complétez les phrases suivantes 1. 5. Je ne sais pas par qui cet article . Par qui est-ce que les malades . 10. préparer. VII. Le patron refuse les ouvriers. 17. Ce livre doit se lire. Les professeurs sont satisfaits par les réponses des étudiants. 11. Mettez à la forme active ou passive les phrases suivantes selon le cas 1. par les élèves. On la cherche depuis longtemps. 3. La Sécurité sociale les aide. par maman. 16..267 . Ces questions ne doivent pas se poser. Les ouvriers ont obtenu une juste augmentation de salaires. 18. 15. 2. par les médecins. Une actrice soigne toujours ses cheveux. 3.V. hier.. par le docteur. Complétez les phrases suivantes par des verbes qui conviennent (prendre. 9. 14. 6. par les professeurs. Le journaliste est en train de finir son article. On ne sait pas par qui ces fleurs . transporter. écrire. Le secrétariat inscrit les étudiants. 5. 2. 10. 4. Les malades vont bientôt connaître l'adresse des médecins. La Sécurité sociale remboursera aux ouvriers les frais de maladie. Ils recevront un intérêt de 3 %. Elle a été invitée à dîner par ses collègues. 7. 6. par les étudiants. au malade par l'infirmière. soigner. 2. par mes parents. Il se demande par qui cette maison Je veux savoir par qui ce travail ...

Nous ne savons pas par qui tu (POUSSER) On réparera ma voiture demain. 5. Je veux savoir par qui cette symphonie (COMPOSER) Par qui est-ce que cette rédaction (ECRIRE) Nous voulons savoir par qui ces travaux (FAIRE) la semaine prochaine. Je ne sais pas par qui ces livres (ECRIRE) 2. 3.6. 8 9. 10. S. 6. Complétez les phrases suivantes parenthèses à la forme passive en utilisant ? ? ? les verbes entre 1. je ne sais par qui je Elle veut savoir par qui ce tableau VIII. mais je ne sais pas par qui elle (REPARER) La lecture de concours (GAGNER) par Burcu. Pourriez-vous nous dire à qui ces fleurs vont (OFFRIR) ? 4. 7. . 7. Par qui est-ce que le pain Par qui est-ce que la viande Pourriez-vous me dire par qui cette voiture Mais mon.268 .

admet Noyan. Tout à coup.) Yukarıdaki üç örnekte görülen — (vite) sözcüğü (marche) fiilinin.S. dit Tayfım.. Sade ve kısa bir parçada "adverbe" türlerinin bazılarını görelim.II. — Il marche VITE. et davantage aujourd'hui.R. des écoliers se partagent des timbres turcs et expédient les leurs ici.269 .) — Cette jeune fille est TRES belle. "Nous avons reçu hier seize lettres. je ne vais pas rester longtemps. en U. annonce le comptable. verbe adverbe . hızlı yürüyor. L'ADVERBE (Zarf) Bir fiilin. (Bu genç kız çok güzel) — Tu parles ASSEZ doucement. Je dois revoir sérieusement ma composition de sciences pour demain.S. soupire timidement Canân. Ses membres ont cherché des correspondants. — (très) sözcüğü (belle) niteleme sıfatının. — (assez) sözcüğü (doucement) zarfının anlamlarını değiştirdikleri için bu sözcükler "zarf" tır. — C'est beaucoup trop. ornées de timbres étrangers. aux Etats-Unis. Là-bas. au Japon. — Tu as peut-être raison." — Le club s'organise rapidement. (Oldukça tatlı bir şekilde konuşuyorsun. ils ont reçu de très belles enveloppes. (O. chez Madam ABLAY. LES MOTS INVARIABLES (Değişmeyen Sözcükler) 1. "On n'en a jamais trop". DE LOINTAINS AMIS "Le club s'organise rapidement. bir niteleme sıfatının ya da başka bir zarfın anlamını de ğiştirmeye yarayan sözcüklere "ZARF" adı verilir. Moi-même. Nous devons coller exactement deux cent hui timbres.

demain. au dessous. davantage. beaucoup. à présent. jamais. — "tout à coup" deyim zarfı "ont reçu" fiilinin — "très" zarfı "belles" niteleme sıfatının.b. . partout. MANIERE Bien. autrefois. hisur le champ. ils ont reçu de très belles enveloppes. vite. plutôt. pourquoi. aussitôt. dehors. tout à coup. adverbe adverbe Parçadan alınan bu cümlelerde — "rapidement" zarfı "s'organise" fiilinin. ainsi. deslà-bas. en haut. bientôt. en bas. tout à l'heure. même. devant. à gauche. si. INTERROGATION Comment. — "beaucoup" zarfı "trop" zarfının anlamlarını değiştiriyorlar. moins. à droite. loin. sus. au-dehors. tellement. mal. dedans. tôt. au fur et à mesure. très. LIEU Ailleurs. dessous. au-dessus. mieux. encore. er.où. tard. trop. tout. loctuion verbe adverbe adjectif adverbiale — C'est beaucoup trop. longtemps. QUANTITE Assez. enfin. exprès ve (-MENT) ile biten zarfların büyük çoğunluğu. quand. où. tantôt. combien. si (olup olmadığı).270 . derrière . souvent. en.— Tout à coup. toujours. y. TABLEAUX DES PRINCIPAUX ADVERBES et DES PRINCIPALES LOCUTIONS ADVERBIALES ADVERBES LOCUTIONS ADVERBIALES TEMPS Aujourd'hui. d'abord. tant. v. sans cesse. peu. ici.

ÖNEMLİ NOTLAR 1. adv. je voudrais y aller encore une fois. autant.COMPARAISON Aussi.) — La gomme est là. art. (adv. de lieu) . ne pas. jamais.. Adverbe de lieu "là" ile article défini "la" nın anlam. si (olumsuz soruya olumlu anlamda yamt için kullanılır). de lieu) — Est-ce que tu penses à ta situation? Oui.. "ALLER" fiilinin "FUTUR" ve CONDITIONNEL'inin önünde adverbe de lieu "y" kullanılmaz — Est-ce que tu iras à Çeşme? Oui. ne . anlam ve yüklendikleri görev farklarına dikkat ediniz — J'en reviens (adv.. moins. certainement.. Adverbe de lieu olan " y " ile pronom " y " arasındaki farka dikkat ediniz: (Geniş bilgi için "pronoms" konusuna bakınız) (Sayfa 69-84) — J'aime bien Alanya. Adverbe de lieu "en". ne. vraiment. Ancak. point.. AFFIRMATION Oui.. j'y pense (pronom). (art. certes. NEGATION Non. de lieu 2. déf. plus. sans doute ne point. pas. Probablement DOUTE peut-être. 3. pas du tout. de lieu) — La robe est blanche. (adv. j'irai bientôt. pronom "en" ve préposition "en"'ın kullanım.. görev ve yazılış farkına dikkat ediniz — Il est là. déf.271 . nullement.

— Je fais ma toilette en dix minutes (préposition).) — Elle est très belle. (zarfın anlamında değişiklik.) (Olumsuz anlamda) — A-t-il jamais été en Amérique? (Amerika'da hiç bulundu mu?) (Olumlu anlamda) 5. (ilgi zamiri) (Bu konuda ayrıntılı bilgi için "pronoms relatifs" konusuna bakınız.— Est-ce que tu t'occuperas de cette affaire? Oui. (bağlaç) (Soru işareti yok. 4. "Très" zarfının bir sıfatın veya bir başka zarfın anlamına etki ettiğine.) 9. (sıfatın anlamında değişiklik) — Il travaille beaucoup.272 . bağlaç ya da ilgi zamiri olabileceklerine dikkat ediniz. je m'en occuperai (pronom). "Où" veya "d'où" sözcüklerinin kullanılışlarına göre soru zarfı. "beaucoup" zarfının ise sadece fiilin anlamında değişiklik meydana getirdiğine dikkat ediniz — C'est très bien. (adverbe) — Il fait mauvais temps (adjectif) 7. (bağlaç) — La chambre où je dors donne sur la mer. mauvaise" sözcüğünün sıfat oluşuna dikkat ediniz — Il lit mal. soru zarfı ya da bağlaç olabileceğine dikkat ediniz — Quand est-ce que tu partiras? (soru zarfı) soru işareti var. — Où vas-tu? (soru zarfı) — Je veux savoir où tu vas. (fiilin anlamında değişiklik) 8. Adverbe de temps "jamais" nm olumlu ya da olumsuz anlamlı oluşuna dikkat ediniz — Je ne t'oublierai jamais. "mauvais. bonne" sözcüğünün "adjectif" oluşuna dikkat ediniz — J'ai bien compris cette règle (adverbe) Il est bon (adjectif) 6.) . "Bien" sözcüğünün "adverbe" "Bon. "Quand" sözcüğünün kullanılışına göre. "mal" sözcüğünün zarf. (Seni hiç unutmayacağım.) (Cümlenin sonunda — Je ne sais pas quand je partirai. Aynı şekilde.

— Personne n'est content de soi-même. 27: . sentir bon. a. — Il faut préparer les devoirs soi-même. Elles ont les mêmes robes. ON PERSONNE. görev ve dolayısiyle de anlamına dikkat ediniz a. toi-même. sıfat ve zamir olmak üzere üç görev yüklendiği için. vous-mêmes. ismin önünde bulunduğunda. tekil şahısta kullanılır ve özne. CHACUN. d. (adverbe) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi a. c. pas un autre) TABLEAU singulier moi-même. b. c.10.J'ai la même (pronom). lui-même. zarf. — Il faut décider de faire cela soi-même. Tout le monde courait. — Ces fleurs sentent bon. ya da genellikle "impersonnel' fiilden sonra gelen MASTARIN belirtilmemiş öznesi du rumunda ise "lui-même" yerine SOI-MEME kullanılması ge reklidir : (Sayfa 75. zarf görevini yüklenir. Kimi sıfatların hiç değişmeyen "adverbe de manière" (tarz gösteren zarf) olarak kullanılma durumlarına dikkat ediniz voir clair. bak ) — Chacun pense à soi-même. b. zamir değişmeyen bir durumda olduğunda. sıfat ismin yerini tuttuğunda. coûter cher. — Cette étoffe coûte cher. (adjectif) Quelle belle chemise tu as! . 11. "Même" sözcüğü. (lui-même = lui.. . même les vieillards. parler juste. (article + même + substantif): ADJECTIF (article + même): PRONOM même (invariable) (sans article): ADVERBE (même + pronom personnel tonique) (bizzat ben anlamında^ Mon père a réparé cela lui-même. elles-mêmes DİKKAT : "soi-même" daima 3. eux-mêmes. b. elle-même pluriel nous-mêmes. c..

pronom sujet du verbe "venir" (hepsi. pronom neutre. Toutes les villes ne sont pas belles. MEME des livres de philosophie. (zamir olarak kullanıldığında sonundaki "S" okunur).Exercices sur l'emploi de AUSSI) (hatta. "s'intéresser" — Je parle de TOUT.) — Dans cette école. fém. dir. tout se tait. de. zamir ve zarf olarak kullanıldığı için kullanım ve anlamına dikkat etmek gerekir a. sing.4 . 2. herkes anlamında kullanılır ve fiili 3. comp.) — Tout pays est beau. Tout est triste. (Her ülke güzeldir. MEME les enfants. 5. Toute la ville est belle. pl. comp. MEME les oiseaux. pl. Je possède beaucoup de livres. 12. "Tout" ismin yerini tuttuğunda zamir görevini alır ve yerine geçtiği ismin sayı ve cinsine göre: tout. Adjectif olarak kullanılan "TOUT" dan sonra "article" varsa "tüm bütün". TOUT m'intéresse (Herşey anlamında) pronom neutre sujet du verbe '"intéresser". pronom neutre. ind. şekillerinde karşımıza çıkar. Tous les pays ne sont pas riches. (tout + article + substantif) : adjectif (tüm anlamında) (tout + substantif (sans article)) : adjectif (her anlamında) Tableau des adjectifs indéfinis "TOUT" Genre-nombre ADJ. Bu nedenle tanımlıkla kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir — Tout le pays est beau. sing. TOUT TOUS TOUTE TOUTES Tout le pays est riche. MEME des livres rares. "TOUT" sözcüğü sıfat. bile) 1. article yoksa "her" anlamına gelir. ind. tous. du verbe "parler" — TOUS sont venus. toutes. (Sayfa: 62 bak.) b. Il lit beaucoup. "MEME" comme adverbe: (MEME = ET Tout le monde était là. MEME les savants ne savent pas tout.) . fém. du verbe "savoir" — Je m'intéresse à TOUT. comp. masc. çoğul şahısta olur. IND. pronom neutre. 4. 3. — Je sais TOUT. (Örnekler) (Exemples) masc. (Ülkenin tümü güzeldir.

"TOUT" : bir sıfatın. TOUT en tricotant. ( = Elle regarde la télévision. TOUTE. d'un pronom indéfini ou d'un adverbe (d'après le modèle) 1. Elles sont toutes petites.) — Elle est toute belle. elle est ( noire. ( ) change dans la nature. Mon ami a une jolie petite chatte. Ils sont tout heureux. le professeur donne à TOUS (pronom) des récompenses. eğer "TOUT" zarfı sessiz harfle başlayan féminin bir sıfatın önüne gelirse özel bir durum arzederek uyum sağlar yani (e) ya da "féminin pluriel" ise (es) alır — Il est tout beau. 27! . TOUS (adj. 2. "ADVERBE" 1er değişmeyen sözcükler olduğu halde. (Sıfat dişi ve " b " sessiz harfi ile başladığı için "tout" zarfı "TOUTE" durumuna geçmiştir. 4 5. "Tout à fait.— TOUT LE MONDÉ est venu. ( ) les arbres ont perdu ( > leurs feuilles. Quand le printemps vient. entièrement" anlamlarına gelir. en même temps tricote) EXERCICES sur l'emploi de "TOUT" qu'elle I. Ancak. 6. 3. (Sıfat eril olduğundan "tout" değişmez. complètement. — Elle regarde la télévision.) c. Les étudiants ont des serviettes ( ) neuves.) les élèves travaillent. bir sıfat-fiilin. pronom indéfini. bir "gérondif" in önüne geldiğinde "ZARF" tır. TOUTES et indiquez entre parenthèse s'il s'agit. Il est tout heureux. Önünde bulunduğu bu sözcükleri özellikle sıfatları pekiştirmeye yarar. TOUS. Les enfants ont des sacs ( ) neufs. Elle est tout heureuse. La voiture roule ( ) doucement.) — — — — — — Ils sont tout petits. Mettez TOUT. d'un adjectif. 7. sujet du verbe "venir" (herkes anlamında ve fiili 3. tekil şahısta kullanılır. Elles sont tout heureuses.

ağır) lente heureux doux léger rapide heureuse douce légère rapide Adverbe lentement (yavaş yavaş) ( = d'un manière lente) heureusement doucement légèrement rapidement (vite) . ils apprennent ( ) à lire. 17 ( ) la ville ( ) entière est en mouvement et ( ) pleine de bruit. ( ) les places sontelles occupées? 13.276 masculin féminin lent (yavaş. ( ) sont venus. 23 ( ) les montagnes sont ( blanches en hiver. elles ne sont pas ( ) occupées. 13. 16. La chemise de Paul est ( ) déchirée. J'ai invité ( ) mes amis à mon anniversaire. 20 ( ) les jours. 24 ( ) les feuilles sont ( vertes en été. Est-ce que ( ) les pharmacies restent ouvertes le dimanche? 11. qualificatif + (-MENT) = adverbe de manière Örnekler Adjectif qualificatif . je me suis promenée dans les rues. Ils sortent du tunnel ( ) noirs de fumée. Cet enfant déchire ( ). 19 ( ) la journée. 12. 10. Non. Non. elles ne restent pas ( ) ouvertes. 22 ( ) les langues étrangères me plaisent. Comment est-ce que les voyageurs sortent du tunnel? 15. Oui. 18 ( ) est intéressant. je me lève à six heures. Dans notre salle de classe. 14. 21.8 ( ) les enfants apprennent-ils à lire? 9. 25. Genel olarak sıfatlardan tarz gösteren zarflar elde edilir Le féminin de l'adj.

277 . "Tantôt" zarfı genellikle tek başına kullanılmayıp.Exceptions (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) soneklerini alırlar prudent constant — prudemment — constamment ( = d'une manière prudente) ( = d'une manière constante) 14. (quelquefois) (quelquefois) . ve superlatif dereceleri vardır comparatif Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Tôt (erken) Tard (geç) Plus tôt (daha erken) Plus tard (daha geç) Le plus tôt (en erken) Le plus tard (en geç) Exceptions : Yukarıda verilen kurala uymayan zarflar şunlardır Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Bien (iyi) Mal (kötü) Peu (az) Mieux (daha iyi) Pis (daha kötü) Moins (daha az) Le mieux (en iyi) Le pis (en kötü) Le moins (en az) 15. tantôt à Ankara. Niteleme sıfatlarında olduğu gibi zarfların da positif. "Devant" ve "derrière" kimi zaman zarf. kimi zaman ise préposition (edat) görevini yüklenirler: Passe devant (adverbe) Passe devant moi (préposition) 16. tekrarlanır Je suis tantôt à Istanbul.

au milieu de. au-dessous de. de. OPPOSITION malgré en dépit de. vers.. de. TABLEAU DES PREPOSITIONS (Bu tabloda en işlek olanlar gösterilmiştir) LOCUTIONS PREPOSITIVES SENS PREPOSITIONS LIEU à. avant. hors de. TEMPS à. près de . sans. chez. durant.LA PREPOSITION (Edat) Herhangi bir cümlecik içinde.278 à cause de. dans. en... en. en MATIERE en. au-dessus de. ATTRIBUTION à. sur MANIERE par. devant. pour CAUSE de.. — Il est bon pour ses voisins. sous. . dans. après.... derrière jusqu'à. en vue de.. pour.. — Je me sers d'un stylo. pendant... — La cour de l'école est pleine de fleurs. par MOYEN avec.. avec. jusqu'à. BUT pour afin de. anlam bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar — Il nuit à sa copine. sans AGENT de. . par. avant. après. en face de. sur. — Nous irons à Bursa. en. à côté de. depuis.

je ne sais pas ce que je dirai.280 . je n'ai pas pu sortir. partitif — U a agi dans une mauvaise intention.) comp. 3.Örnekler — Mes amis m'attendront devant la maison. 4 . comp. de cause — Je voyagerai en avion (en bateau. Soulignez introduisent les compléments. qu'elle 1. comp. il se croit malade. de lieu. de dépendance EXERCICES I. de lieu — Us viendront me chercher à cinq heures. 2. de dépendance — Sous ATATÜRK. comp. Encadrez les prépositions. comp. d'opposition — A cause de la pluie. comp. comp. Il a raconté l'histoire à son fils. comp. comp. comp. Ne marchez pas sur l'herbe de la pelouse . de nom — Sur les conseils de mon ami. Voilà un ouvrier qui pense à son travail. partitif — Laquelle de ces robes préférez-vous? comp. de cause — Ma chambre donne sur le marché aux fleurs. comp. de matière — Malgré sa robuste constitution. tous les turcs furent prospères. U habite au-dessus de la pharmacie. comp. de moyen — Ce jeune est-il de vos étudiants? comp. comp. comp. de lieu — La table est en bois. il y a 20 jeunes filles. de cause — Sur 34 étudiants. j'ai renoncé à faire cela. comp. en auto. de temps — Ma soeur est en Amérique. de proportion — Les ouvriers travaillent sous la direction de mon frère. de cause — Dans ma colère.

14. 8. Je meurs de fatigue. . contre l'esclavage. Mon grand frère a conduit la voiture de Çınarcık à Bursa. Il arrivera à Paris dans la nuit. J'écris avec soin. vous trouverez le bureau de tabac. Il passe ses journées entre le lit et le fauteuil. ATATÜRK a combattu pour la liberté. Je me dirige vers la ville à toute allure. Je partirai en Juillet et resterai chez ma soeur jusqu'à la fin des vacances. vous connaissez le chemin de la maison. J'éclaire la pièce avec une lampe électrique. 10. 20. Il part avec sa nièce. 15. 9. vous avez 60. Il arrivera donc avant moi. Cette chemise est en coton. Il l'a tiré par les pieds. II. Nous passerons par Eskişehir.5. Encadrez les prépositions. Encadrez. Sur 100. Viens en auto. 2. 7. Je partirai de Bursa après lui. 6. En face de la poste. 5. D'après le modèle donné. 10. en bleu les compléments de nom.) Modèle: Je vais à 1. 2. 4. 13. Il se dirigeait vers Yalova quand il a rencontré la mère de Buket. appelle son chien près de lui. . 1. 7. 8. indiquez entre parenthèses le sens du complément qu'elles introduisent la bibliothèque (lieu. de mêmes couleurs les prépositions qui introduisent ces compléments J'aime aller dans le verger de mon oncle. 3. 3. Passez devant moi. 11. Je marche avec précaution entre les fruits qui jonchent le sol. 17. 19. il n'a pas pu connaître la réussite. 18. 12. X ).280 Soulignez en rourge les compléments de verbe. 16. 6. s'assied devant la cheminée. Malgré son travail. Il a été piqué par une guêpe. Tu partiras avant le printemps. III. Il monte sur son âne et voyage à travers le pays. Une voiture venant Me Çınarcık a culbuté 2dans le fossé. 9. Le cirque installe la tente au milieu de la place.'( ) Je séjournerai dans ce bourg de jeudi à lundi.

le vieux greffier. Au premier plan. adjectifs numéraux. les murs étaient tapisés de vieux diplômes. nous écoutions ce que disaient les paysannes. Relevez les compléments des verbes et donnez leur nature. un grand garçon qui allait être instituteur. (ALAIN .. (A.. dans le brouillard de septembre. une certaine animation régnait. Elle est sortie après déjenuer. 7. 5.) EXERCICES ECRITS 1. les charrettes. Relevez et analsez les adjectifs indéfinis. Us employèrent deux minutes à regarder les décors. adverbes. s'arrêtaient et s'égouttaient. Elle est revenue le soir. Décrivez un décor d'une pièce de théâtre. l'avait suivi de près. . prépositions. le dernier de tous.FOURNIER. 4. le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. Mon grand-oncle Moinel. A la porte vitrée. tandis qu'ils observaient les ouvriers. 5. Le pays où l'on n'arrive jamais. 3. épuisée mais contente.. Au-delà montaient des rocs. Texte: II A la campagne Toute la journée... a déambulé à travers la ville. a erré le long des quais.. P.. Et de la cuisine. de médaillons. Tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu Ernest. et enfin un pic couvert de neige qu'illuminaient des projecteurs. EXERCICES DE REVISION Texte: I Dans les coulisses Dans cet autre bâtiment. curieux de toutes leurs histoires.) .. sréSt? arrêtée devant toutes les vitrines.La tante Moinel était une de mes grand-tantes. c'était un montage en carton représentant un désert de sable avec des buissons. Emile-Paul. le grand Meaulnes. Relevez Relevez Relevez Relevez 6.4. et et et et analysez analysez analysez analysez les les les les pronoms indéfinis. Horay.281 . DHÔTEL. Les deux garçons se plaquèrent derrière des planches. Des machinistes s'employaient à monter de hauts décors que l'on disposait sur plusieurs plans. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où. venues du fond de la campagne. de portraits de défunts. 2.

on pourrait s'y nourrir de baies sauvages et de venaison. là de vieux murs secrets. Il déplace. Alors c'est toujours l'île.. L'île est immense. derrière ce fouillis de buissons. Vous êtes dans une arrière-boutique. approche. Si l'on y avait fait naufrage ou si un tremblement de terre venait anéantir le bourg. lenteur. un cheval à l'écurie. Il ne se dérange même pas. Mercure de France) EXERCICES ECRITS 1. son arrière-train qui commence à devenir raide. Analysez les prépositions et les locutions prépositives depuis "Quand la place. juste autant qu'il faut.) . ailleurs encore d'une haie de thuyas que double un grillage barbelé. III Chien et chat Quand la place est libre. non certes pour la garder. la défend aussi bien que la rivière. 3. mais pour jouir du paillasson. il se lève. DUHAMEL. Il marmonne . c'est l'île. 4. le Jardin dans l'île. touffue. Il est bien sûr que je ne lui ferai pas de mal. chat (occupée par le chat). avec lenteur. ce n'est plus le jardin. 3. 4.le chien se couche en travers de la porte. il y a la rivière et le pont.. Analysez les mots: porte.EXERCICES ECRITS 1. GENEVOIX. S'il me voit arriver. (M. Analysez les adverbes de temps.1a queue fatiguée: "Passe. une vache dans un pré. puisque c'est ton caprice. Autrefois. Il ne bouge même pas l'oreille. Elle est "entourée de tous côtés": ici d'eau vive. presque au ras de la barrière. de bêtes vivantes qui trottent. (G. 2. Dès que l'on est passé. La vieille muraille. Racontez." 2. pleine de fruits succulents. comprenant quil me gêne. Vous entendez des clients qui entrent et sortent. la place est occupée par le chat. jusqu'à lenteur. Analysez les compléments de lieu et de temps des verbes. le Bestiaire et l'herbier. Analysez les compléments d'agent." De temps en temps. le chat se sauvait à mon approche.. Texte: IV L'île Du côté par où l'on arrive au jardin. Analysez les attributs du sujet. Décrivez au choix un lion dans une cage.282 . volent.. Il me connaît maintenant. Texte. bourdonnante. rampent.

En automne c'est. 3.283 . Pendant l'été. ic ailleurs. Les beaux jours viennent seule ment en hiver. 2. Analysez les prépositions de la première phrase (Le printemps. Texte: V Saisons Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par le corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues c'est un printemps qu'on vend sur les marchés.. Analysez les mots ou groupes de mots: l'on (arrive). grillage barbelé. marchés).EXERCICES ECRITS 1. un déluge de boue. les plaisirs que peut procurer l'île à vin bande de jeunes enfants. au contraire. 4. Analysez les compléments d'objet. Décrivez en quatre phrases les différents pendant les quatre saisons. 3 Dites. Analysez les compléments du verbe "est entourée. derrière. en quelques lignes. de lieu." 2. Analysez les adverbes. (A. le solei incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise on ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. le: aspects de votre régioi . CAMUS EXERCICES ECRITS 1. les compléments compléments de temps des verbes.

que. (Kitap ve defter yararlıdır. or. — Le livre et le cahier sont utiles. Aynı türden iki cümleciği biribirine bağlar a. et. car. Aynı türden ve aynı görevi yüklenmiş iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar. "Maman. II neige sans cesse ET la montagne est toute blanche. soit. bir daha ona inanılmaz. lorsque tu es assise à la fenêtre. mais. örneğin iki (attribut) yü bağlar — Elle est sage ET heureuse. ni. ni. 2.) îki tür bağlaç vardır 1.. tu couds ET tu penses.284 . quoique. si.) •— On ne croit plus un enfant quand il a menti. aussi. donc.. ou. car. Les conjonctions de coordination (ilgi bağlaçları) 2. 3. Aynı göreve sahip iki sözcük grubunu biribirine bağlayabilir — Leur professeur corrige le devoir de Banu ET celui de Gönül. İki bağımsız cümleciği (Deux propositions indépendantes) bağlar.) LES PRINCIPALES CONJONCTIONS (ainsi. toutefois etc. or. néanmoins.LA CONJONCTION (Bağlaç) Bir cümlecikteki aynı cins iki sözcüğü. donc. mais.." Charles-Louis-Philippes (Maman) . ou. iki temel cümleciği (Deux propositions principales) bağlar. iki kısmı ya da bir birleşik cümlede iki cümleciği biribirine bağlamaya yarayan sözcüklere "LA CONJONCTION (Bağlaç)" denir.. cependant.) 1. Bir birleşik cümle içinde. cependant. lorsque. (Bir çocuk bir kere yalan söyleyince. LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE COORDINATION (İlgi bağlaçlarının görevleri) (et. comme. néanmoins. b. Les conjonctions de subordination (yan bağlaçlar) I. puisque.

' affaires (subjonctif) — Avant que train (1) (1)parte. afin que. (à condition que. tandis que. iki yan cümleciği (Deux propQèïtïtàM subordonnées) bağlar "Maman. ainsi que. comme. Bir birleşik cümle içinde. autant qu< de sorte que. (indicatif) — En attendant qu'il soit de bonne humeur je m'occupe de me. pour que. alors que. nous partirons. dès que. quand. 2. prop. parce que. àmoin! que. deyim bağlaçlarından sonra kullanılan olumlu fiilden öno (NE) explétif olarak kullanılabilir. II. des revues. à mesure que. quoique.) Örnekler — Dès que vous terminez vos devoirs. prop. subordonnée comp. interrogation ind.) 28Ï . depuis que jusqu'à ce que. bien que.c. LES LOCUTIONS CONJONCTIVES (Deyim bağlaç) Bir bağlaç değerinde olan sözcük grubuna la locution conjonctive ( = la conjonction composée) denir." LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION (Yan bağlaçların görevleri) (lorsque. puisque. que. De crainte que. (Subjonctif konusuna bakınız.. d'objet principale — Je ne sais pas / S'il viendra. bir yan cümleciği diğer bir yan cümleciğe bağlayabilir : Je crois / QUE tu réussiras / PARCE QUE tu es intelligent. en attendant que. Bir birleşik cümlede. (subjonctif) Avant que. aussitôt que. après que.. 1. de même que. (indicatif) — Aussitôt que la voiture arrivera. prop. nous achetons des journaux. nous partons.) Yan cümleciği (la proposition subordonnée) temel cümleciğe (la proposition principale) bağlayarak birleşik cümlenin meydana gel meşine yarar : — Je crois / QUE vous vous trompez. si.. tu n'es plus ime simple femme qui coud ET qui pense.. principale / prop. subordonnée.

la hauteur. 3. sayma durumunda sadece son sözcükten önce kullanılır — Le lion. NI: ikincisi "elliptique" olan olumsuz iki cümleciği bağlamaya yarar — Il ne boit N I en mange. tek. (subjonctif) — En admettant que tu sois guéri. — Moins je fais de sport. . le panthère. mieux vous comprendrez. Ama çoğunlukla. 4. moines. vieillards. "plus. ET: Herhangi bir sayma durumunda her sözcükten önce tekrarlanabilir — Le pauvre ET le riche.— Pendant que Meldan répondait. ET le faible ET le fort vont tous également de la vie à la mort. 2. (subjonctif) — Au cas où tu serais malade. — Plus je pense à mes travaux. je garderais la maison. çoğul şahısta olabilir ama 3. şahıs yeğlenir. (1) . ya da 3. je pars. (conditionnel) Emplois remarquables de quelques conjonctions 1. 7. — Plus tu deviens riche. (Bu durumda cümlenin fiili 3. Sayılan kavramlar eşdeğer ya da dereceli bir şekilde ise (ET) kullanımlayabilir — La fierté. (indicatif) — Afin que les étudiants aient de bonnes notes. l'éléphant ET le zèbre habitent l'Afrique. autant" sözcüklerinden biriyle başlayan iki cümlecik arasında (ET) kullanılmaz — Mieux vous écouterez. les autres chuchotaient. tous étaient descendus. plus je me fatigue. 6. moins. la maîtresse fait de son mieux. tek. NI même qu'il pense à venir.) 5. Sayma durumunu hızlandırmak için kimi zaman (ET) kaldırılır kullanılmaz — Femmes. les professeurs font (subjonctif) de leur mieux — De crainte que la maison (1)soit sale. Olumsuz aynı temel cümleciğe bağlı olan iki yan cümleciği bağlayabilir — Je ne crois pas qu'il vienne. moins tu es généreux. mieux.286 Sayfa 285 dip nota bakınız. l'arrogance caractérise (caractérisent) l'hidalgo. plus je deviens triste.

(QUE: pronom relatif) — Quand on est jeune et QU'on se porte bien..) . karıştırmamaya dikkat ediniz — QUAND je serai rentrée. Olumsuz bir cümleciğin benzer kısımlarını bağlamaya yardım eder Elle n'est NI belle Nİ riche. DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR 1.) — QUE faites-vous là? (QUE: pronom interrogatif) — QUE de fleurs vous avez cueillies! (QUE: adverbe de quantité) — Il est aussi grand QUE son père.. (QUAND) ile (QUANT A ) çok farklı sözcüklerdir..8. benzer gibi bakılan. je vois que vous avez tort. je suis rentrée chez moi. (QUE: kıyaslama cümlelerinde kullanılan plus. ben de eve döndüm. ilgi zamiri. mn bir parçasıdır.. (Söylediğiniz şeyle haksız olduğunuzu anlıyorum.. moins. Bu kullanımlarda (PAS) yerine (NI) sözcüğü geçer. Le savoir ET l'habileté ne mènent pas toujours à la fortune. je dormirai. (Bana gelince. 2..287 ... de subordination) — La pièce QUE j'ai vue était intéressante.) aussi.) 3. QUE: sözcüğünün bağlaç. (QUE: burada "QUAND" bağlacının tekrarından kaçınmak için kullanılan "conjonction" dur. ya da beraber gidiyor gibi varsayılan sözcükler kimi zaman olumsuz cümlede (NI) yerine (ET) sözcüğü ile de bağlanabilir.. on doit travailler. (PARCE QUE) yan bağlacı ile (PAR CE QUE) deyiminin anlam ve kullanım farkına dikkat ediniz — Elle se tait PARCE QU'elle a tort.. soru zamiri. zarf olduğu durumlara dikkat ediniz — Je ne crois pas QUE la richesse fasse le bonheur. Bununla beraber. autant... 9. — QUANT A moi.) — PAR CE QUE vous dites. (QUE: conj. (Haksız olduğu için susuyor.

1. il a besoin de repos. 4.. Soulignez les éléments de la phrase qu'elles unissent. il fait la sourde oreille. j'avoue que ce garçon mérite une leçon. 2. car la route est glissante. (QUOIQUE)*0 yan bağlacı (BIEN QUE) yan bağlacı ile eşdeğer anlamdadır. Oysaki iki sözcük halinde yazılan: (QUOI QUE. 8. 3. QUELLE SOIT LA CHOSE QUE. 11.) ile eşit anlama sahiptir — QUOIQU'il soit malade. Cet homme est infirme. 7. Je ne suis méchante. (Hasta olmasma rağmen dışarı çıkıyor.) EXERCICES I. (Ne söylersem söyleyeyim. Je récompenserai celui qui travaille et qui s'applique le plus. 4. mais peu confortable. Remplacez les 1.288 par des conjonctions de coordination Le soir. du reste.. Cette maison est vaste. Je n'ai bu ni mangé. 5. Préférez-vous la mer ou la montagne? Je n'aime guère la télévision. . Je suis obligé de prendre le métro l'autobus. Vous êtes fatigué reposez-vous. Il ne viendra aujourd'hui. Venez ne venez pas. 2. 8.) — QUOI QUE je dise. 5. Allez vous coucher.4. il sort. duymazlıktan geliyor. elle semble augmenter. Votre valise semble bien lourde. 3. 6. 10. 9. Soyez prudents. décidez-vous. je m'assieds sur ce banc je respire l'air frais de la campagne. Au contraire. Il pars pour quelques jours. car il est tard. C'est extraordinaire. je ne l'ai pas chez moi. Encadrez les conjonctions de coordination. rancunière. Je connais le froid de Kars mais la chaleur de Mersin. La chaleur. demain. vraiment ne diminue pas. . 7. il conduit une automobile. En effet elle est pleine de livres. Modèle Emportez du pain | et j des fruits. 6.

12. trop lentement. sub. Je souhaite vivement que vous veniez. Il ne fait plus de progrès. en les unissant par une des conjonctions: et. que vous viendrez (Prop. trop vite. du reste) 1 2. Je leur ai dit que Kaan était un bon garçon. Ce garçon est très méchant. V. Soulignez les conjonctions de subordination Modèle: Je sais / que vous viendrez. Ce film est merveilleux. d'autre part. 2. conj. qu'il était paresseux. car. Je n'aime pas les vacances à la campagne. 3. 9. il risque d'échouer à son examen.) 1. la mer m'est déconseillée: je ne sais vraiment où aller. Monts. l'autre. Il faut que vous preniez la tête de l'entreprise. Je ne les connaissais l'un . vaux. tu restes ici. mais tu n'iras pas ailleurs. Utilisez dans la même phrase les deux mots indiqués. mais j'espère que cela ne se reproduira pas. 5. 4. 10.289 . IV. Ecrivez les propositions subordonnés conjonctives. donc. Je n'ai pas vu qu'il voulait tourner à gauche. Mon père m'a dit qu'il m'emmènerait au théâtre. il est de plus en plus faible. en revanche. travailles. lecture. 10. prétentieux. J'admets que vous aviez une excuse. Il m'a assuré qu'il viendrait. ou bien. . Qu'il vienne ne m'étonnerait pas.9. ni. 6. III. 5 . bibliothèque. 7. c'est lui qui a obtenu la palme d'or. beau. 11. réussis. 8. Kaan m'a présent sen père sa mère. sa soeur est vraiment gentille. Je demande qu'il vienne. Croyez-vous qu'il soit nécessaire de venir. mais. 3. Remplacez les par une des locutions conjonctives (au contraire. 4. tu pars avec nous. Je sais fort bien qu'il est mécontent. Je leur ai conseillé de bien contrôler son travail.

Qu'il réussisse est mon voeu le plus cher. 8. marquez. Vous désirez . Je crois qu'il a froid. J'aimerais 6. 9.o. J'ai bien vu qu'il était très embarrassé. Croyez-vous 5.o. 3. Je veux 8. Ils souhaitent 10.) du verbe Modèles a.) b. VII. Remplacez les par une proposition jonctive complément d'objet Modèle Il dit Il dit qu'il ira à la bibliothèque.) ou sujet (s. J'aime / que tu obéisses (c. 2. 10. Il faut / que tu obéeisses (s. D'après les modèles donnés au-dessous. Ils disent 9. Je veux que vous ayez de bonnes notes. Je trouve que le cinéma fait de grands progrès et que certains grands films sont des chefs-d'oeuvre. 1. Ma mère demande 4. 4.) 1. 7.VI. Elle dit 2. mais il n'est pas sûr que tous pensent comme moi . Crois-tu que je ne m'en suis pas aperçu? 5. Je regrette 3. Nous avons constaté 7. Soulignez les propositions subordonnées conjonctives. Il faut que chacun y mette du sien. Que vous ayez raison me semble indiscutable. Qu'il lui pardonne serait une nouvelle faiblesse.290 ? subordonnée con- . 6. entre parenthèses si elles sont complément d'objet (c. Il est nécessaire que vous soyez avec nous ce jour-là.

Je crois / que tu as raison. Je veux que tu fasses le travail que je t'ai demandé. 6. 8. Principale + subordonnée conjonctive complément de cause. Paul que tu appelais est venu. 10. X.s.) 1. Principale + subordonnée subordonnée relative. Ecrivez les propositions subordonnées compléments de cause. Faites une phrase contenant les propositions signalées 1. Montre-moi le livre / que tu viens d'acheter. Soulignez les conjonctions ou les locutions conjonctives Modèle Venez / puisque vous êtes libres. Principale + subordonnée conjonctive complément de temps. en bleu les propositions subordonnées conjonctives Modèles a.) b. Apporte-moi les livres que j'ai laissés sur le bureau. 5. 2. Tu sais bien que c'est impossible. 4. 5. IX. J'espère que le rapport qu'il nous a fait soit bien exact. 6. Subordonnée conjonctive complément principale (ou indépendante).s. Ils disent que tu connais les étudiants que j'attends. (p. U faut qu'il fasse beau demain.VIII.rel. 3. 9. conjonctive complément d'objet + de temps + principale + cause + principale + . (p. 4.conj. Je ne veux pas que vous repartiez très tôt. U dit qu'il va partir. 3. Subordonnée conjonctive complément de principale (ou indépendante).291 . Soulignez en rouge les propositions subordonnées relatives. Je sais que tu fais le tour de l'Angleterre. 2. Indépedante + principale + subordonnée conjonctive complément d'objet. 7.

Attendu que le joueur s'est excusé. je vous autorise à le faire. Je vous pardonne parce que c'est la première fois. 7. nous finirons ce travail demain. Il a gagné parce que ses concurrents ont abandonné. 2. 8. nous devons mieux nous organiser. 10. 6. 9. 3. 4. Je ne peux rien faire étant donné que je n'ai aucun renseignement. Comme il a manqué la train. vous pouvez aller vous baigner. 12. Du moment qu'il fait beau. je ne peux rester ici. je vous ferai une surprise.puisque voua êtes libres. 1. Comme il est tard. Comme je n'aime pas l'obscurité. 5. Etant donné qu'il a été malade.292 . . il a envoyé un télégramme. il ne sera pas expulsé du terrain. Puisque vous êtes gentils. Du moment que vous promettez d'être raisonnables. il a dû s'absenter. Comme la vie augmente. 11.

. Les principales interjections et onomatopées Heu! Eh! Ouf! Ah! Ho! Parbleu! Aïe! Fi! Holà! Bah! Gare! Pif! Hop! Bravo! Ha! Pof! Hum! Hé! Pouf! Chut! 0! Hein! Sus! Clic! Oh! Hélas! etc. sevinç. a. inin bakalım aşağıya!) Ah! il est enfin venu (Ay! nihayet geldi. Örnekler Holà! hé! descendez (Hey. locutions interjectives..) Au feu! (Yangın var!) Au secours! (imdat! Can kurtaran yok mu?) Eh bien! qu'est-ce que tu fais? (Pekâlâ! e! daha neler yapıyorsun?) Allons! courage! (Haydi bakalım cesur ol!) . c.. Ünlem sözcükleri : a.. bir nida'dır.293 .) Tiens! la voilà. b.. onomatopées. üzüntü. olmak üzere üç grupta incelenebilirler... Certains mots peuvent accidentellement devenir interjections Diable! Paix! Alerte! Ciel! Comment! Allons! Halte! Peste! Malheur! Courage! Silence! Bon! Dame! Miséricorde! Tiens! etc. On donne le nom de locution interjective remplissant le rôle d'interjection Ah! bah! En avant! Grand Dieu! Dieu du ciel! Hé quoi! Dieu me pardonne! Eh bien! Ma foi! à tout groupe de : Mon Dieu! Oui da! Qui vive! Tout beau! etc. (Bak hele! işte o. Ça! c.. cümlecikteki diğer sözcüklerle ilişkisi olmayan tam ve apayrı değişmez bir sözcüktür. Ünlem sözcüğü. "accidentellement" kullanılanlar. şaşkınlık gibi ruhsal durumu belirtmeye yarayan bir çığlık.L'INTERJECTION (Ünlem) Hayranlık. Clac! b.

m'aperçoit.294 . vidi.c'est pourquoi. le ciel se remplissait d'étoiles. — Demain. a.NOTIONS GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS ET LA PROPOSITION COMPLEXE (Cümlecik türleri ve birleşik cümle hakkında genel bilgiler) Gramer kuralları uyarınca. — Je suis heureux et tu es heureux aussi. İki veya daha fazla bağımsız cümlecik yanyana gelirse propositions juxtaposées (bağımsız sıra cümlecikleri adını alırlar. proposition principale Bir birleşik cümlede temel hükmü gösteren ve bazen öğelerinden . La proposition principale. Bu cümlelerde ise birden fazla çekimli fiil var. tourne la tête. çekimli bir fiilin etrafında toplanmış olan sözcük grubuna cümlecik adı verilir. aussi . — Le vent souffle et les arbres gémissent. 2. mais je regrette qu'il y ait autant de monde sur la plage. pourtant)'dan biriyle diğerine bağlanmıştır. j'ai vu. Yukarıda görülen cümleciklerin herbirinin tek bir tane çekimli fiilleri olduğundan ve büyük harfle başlayıp nokta ile bittiği için proposition indépendante (bağımsız cümlecik) tir. proposition principale — Nous admirons le bateau / qui arrive. tu entendras un beau concert. — J'aime me baigner. / le coq chante. mais. ni. Cümlecik (proposition) üç çeşittir: 1. cependant. donc. Bu cümlecikler de "propositions coordonnées" adını alırlar. j'ai — La nuit tombait. car. vaincu. her çekimli fiilin meydana getirdiği indépendante (bağımsız) cümlecik. — Dès que le jour se lève. — Je suis content de ma vie. conjonction de coordination (et.) — Caesar'ın "Veni. b. sourit. ou. — Il s'arrête. vici = Je suis venu." cümlesi gibi.

prop. / le coq chante. Je t'envie. Vous vous ennuyez / parce que vous n'avez pas d'amis. (Phrase complexe) prop. / je rentre à la maison. Dites-moi / pourquoi vous pleurez. 5. subordonnée de temps — Nous admirons le bateau / qui arrive. / je suis rentré à la maison. toi / qui es heureux. participe Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir birleşik getiren yan cümlecik. Proposition subordonnée infinitive. prop. Yukarıdaki cümlelerde — Dès que le jour se lève. prop. conjonctive de cause 3. Proposition subordonnée interrogative. sub. infinitive 5. principale / prop. Le vent étant froid. 4. Proposition subordonnée conjonctive. 3. prop.herhangi birini açıklamaya yardımcı olan bir ya da birden fazla yan cümleciğe sahip ana cümleciğe temel cümlecik (proposition principale) denir. relative LA PHRASE COMPLEXE (Birleşik cümle) İçinde en az bir temel cümlecik ve bir yan cümlecik bulunan cümleye birleşik cümle denir. prop. sub. J'entends / les oiseaux chanter.295 . sub. 1. participe La nuit venue. 2. Proposition subordonnée participe olmak üzere beş şekilde kurulur. prop. 3. prop. (Arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. sub. subordonnée relative 2. sub. interrogative 4.) . cümleyi meydana 1. sub. Proposition subordonnée relative.

où etc. puisque.. . pour que. quand.. INFINITIVE PARTICIPE Je vois les enfants jouer (jouer les enfants) Ma lettre écrite. comme. complément circonstanciel du verbe principal amenée par "si.. comment." Dis-moi / pourquoi tu ne travailles pas assez. qui. INTERROGATIVE amenée par les autres conjonctions "parce que. Je vais à la poste.FONCTIONS DES PROPOSITIONS SUBORDONNEES DANS LA PHRASE RELATIVE complète Aimez celui l'antécédent qui vous aime complément d'objet du verbe principal CONJONCTIVE Amenée par la conjonction "que" Je crois / qu'il pleuvra. pourquoi. afin que etc " Nous sortons / avant qu'il pleuve. quand.

"Est-ce que" ya da inversion'la yapılmış bir soru cümlesi ise "SI" soru zarfı. Discours direct (düz anlatım)'ı dolaylı anlatıma değiştirmek için düz anlatımın başındaki iki nokta ve tırnak işaretleri kaldırılarak düz anlatımın durumuna göre örneğin. affirmatif bir cümle ise baş tarafına "QUE" bağlacı." Il me dit: "J'ai rencontré une dame à qui j'ai demandé mon chemin." Il me dit: "J'ai pris un taxi qui passait. savoir." Il me dit: "Je sortirai. . dit qu'il ne se sent pas bien. "CE QUE" konulmak suretiyle yapılır. Il me dit qu'il a pris un taxi qui passait. Il me dit qu'il sortira. Il me demande ce que je cherche. se demander." Il me demande: "Es-tu malade?" Il me demande: "Est-ce que tu es malade?" Il Il Il Il Il me demande: "Qu'est-ce que tu fais?" Il me demande: "Que cherches-tu?" Il me demande: "Qu'est-ce qui sent si bon?" Il me demande: "Où es-tu né?" Il me demande: "Quand partirastu?" Il me demande: "Où est-ce que tu habites?" Il me demande: "Pourquoi est-ce que tu ris?" Il me dit: "J'ai pris ma douche. ignorer s'étonner. demander. demande si je suis malade. me me me me dit qu'il vient. Il me demande quand je partirai.297 . demande Si je suis malade. çeşitli şekillerini aşağıdaki örneklerle daha iyi görelim. Il me demande ce qui sent si bon. Il me demande pourquoi je ris. Il me demande où je suis né. Il me dit qu'il a rencontré une dame à qui il a demandé son chemin. Il me dit qu'il a pris sa douche. gibi fiillere bağlı olarak kurulan yan cümlecikler (propositions subordonnées) ile (Discours indirect) dolaylı anlatım oluşturulur. DISCOURS DIRECT DISCOURS INDIRECT Il me dit: "Je viens." Il me dit: "Je ne me sens pas bien. Il me demande où j'habite.LE DISCOURS DIRECT et LE DISCOURS INDIRECT (Düz ve Dolaylı Anlatım) Dire. "Qu'est-ce que? = Que ?' ile yapılmışsa." Il me demande ce que je fais.

" fiilleri şimdiki zamanlardan (présent. II me dit DE ME LEVER tôt. Örnekler — Il dit: "Je viendrai demain." II me dit d'être prudent. "dire. passé simple. LA CONCORDANCE DES TEMPS (Révision) (Zaman Uyumu) Eğer temel cümlecikteki. — Il me dit: "Lève-toi tôt". — Il me dit: "Efforce-toi d'être utile à ta patrie. Ayrıca düz anlatımdaki zaman kavramları (bugün." II me dit de ne pas faire beaucoup de bruit. 2 gün önce.. mutlak zaman) — Il a dit: "Je viendrai demain." Il a dit qu'il viendrait le lendemain. plus-que-parfait) olursa dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı değişikliğe uğrar." Il dit qu'il viendra demain. futur gibi) birinde ise dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı düz anlatımdaki zamanın aynısı kalır. yarın. Bu durumda düz anlatımdaki fiilin zamanı: présent ise dolaylı anlatımda imparfait'ye.298 . (zaman değişikliği yok. imparfait. présent)'e dönüştürülür. 3 hafta sonra gibi) arka sayfada gösterildiği şekilde değişikliğe uğrar. — Il me dit: "Ne fais pas beaucoup de bruit. Düz anlatım. — Il me dit: "N'aie pas peur. savoir. (mutlak zaman) — Il disait: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre. Oysaki bu fiillerin zamanı geçmiş zamanlardan birinde (passé composé. emir kipinde ve olumlu ise "de" préposition'u ile emir kipindeki fiilin mastarı kullanılır dolaylı anlatımda. futur ise futur relatif (cond." II me dit de ne pas avoir peur.. "de" préposition'undan sonra ne pas ve mastar kullanılır. olumsuz emir kipinde ise dolaylı anlatımda. passé composé ise plus-queparfait'ye." .Düz anlatım. Il dit qu'il emporte la lampe qui éclairera la chambre. — Il me dit: "Sois prudent. (göreceli zaman) — Il dit: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre"." II me dit de m'efforcer d'être utile à ma patrie. değiştirilmez. dün. demander.

" II a dit quil avait retenu deux chambres à l'hôtel. Mes amis m'ont dit: "Nous sommes allés à la campagne il y a deu semaines. Il a dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel. Il m'a dit: "Il fait beau aujourd'hui. ." Mes amis m'ont dit qu'ils étaient allés à la campagne deux semaine plus tôt (auparavant)." Il m'a dit qu'il avait fait beau la veille. Il me dit: "Il fait beau aujourd'hui." Il me dit qu'il a fait beau hier." Il me dit qu'il fera beau demain." Mon ami m'a dit qu'il avait trouvé une maison qui me plairai certainement. Il m'a dit: "Il a fait beau hier." Mes amis m'ont dit qu'ils partiraient pour Alanya deux semaine plus tard." Il m'a dit qu'il faisait beau alors." Il m'a dit qu'il ferait beau le lendemain." Il me dit qu'il fait beau aujourd'hui. Mon ami m'a dit: "J'ai trouvé une maison qui te plaira certaine ment. Il me dit: "Il a fait beau hier. Il m'a dit: "Il fera beau demain.Il disait qu'il emportait la lampe qui éclairerait la chambre. (görece li zaman) II dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel. Mes amis m'ont dit: "Nous partirons pour Alanya dans deux s< maines." Il me dit: "Il fera beau demain." Il dit qu'il a retenu deux chambres à l'hôtel.

TABLEAU DE LA CONCORDANCE DES TEMPS Verbe de la proposition principale Présent ou Futur Passé (Zaman uyumu çizelgesi) Verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif au subjnoctif Simultanéité PRESENT PRESENT Postériorité FUTUR SIMPLE PRESENT Antériorité IMPARFAIT PASSE SIMPLE PASSE COMPOSE PLUS-QUE-PARFAIT PASSE Simultanéité IMPARFAIT PASSE SIMPLE IMPARFAIT Postériorité FUTUR RELATIF FUTUR ANTERIEUR DANS LE PASSE IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT PASSE ANTERIEUR PLUS-QUE-PARFAIT Antériorité .

..EXPRESSION DU TEPMS (Zaman ifadesi) PRESENT (Şimdiki zaman) PASSE (Geçmiş zaman) FUTUR (Gelecek zaman) ou Discours direct (Düz anlatım) Récit différé (Farklı zamanda anlatım) (Dans un moment différent du temps) Aujourd'hui En ce moment l'autre jour Hier Il y a x jours Dimanche dernier la veille x jours plus tôt .. x jours auparavant à ce moment-là ou Dimanche passé (même chose pour) : la semaine passée le mois passé l'an passé Demain Dans x jours Dimanche prochain (même chose pour) : la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine le dimanche d'avant le dimanche précédent le lendemain x jours plus tard ou le dimanche suivant le dimanche d'après .

.

APPENDICES .

.

.

ETRE (olmak. imek takı fiil) .

307 .AIMER (voix active) Présent J'aime T u aimes Il aime Nous aimons Vous aimez I l s aiment INDICATIF Passé Composé J ' a i aimé T u as aimé Il a aimé Nous avons aimé Vous avez aimé Ils ont aimé CONDITIONNEL Présent J'aimerais T u aimerais I l aimerait Nous aimerions Vous aimeriez Ils aimeraient Imparfait J'aimais T u aimais Il aimait Nous aimions Vous aimiez Ils aimaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s aimé T u avais aimé I l avait aimé Nous avions aimé Vous aviez aimé Ils avaient aimé Passé Ire Forme J ' a u r a i s aimé T u aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé Passé Simple J'aimai T u aimas Il aima Nous aimâmes Vous aimâtes Ils aimèrent Passé Antérieur J ' e u s aimé T u eus aimé Il eut aimé Nous eûmes aimé Vous eûtes aimé Ils eurent aimé Passé 2e Forme J ' e u s s e aimé T u eusses aimé Il eût aimé Nous eussions aimé Vous eussiez aimé Ils eussent aimé Futur J'aimerai T u aimeras I l aimera Nous aimerons Vous aimerez Ils aimeront Futur Antérieur J ' a u r a i aimé T u auras aimé Il aura aimé Nous aurons aimé Vous aurez aimé Ils auront aimé IMPERATIF Présent Passé Aime Aimons Aimez A i e aimé Ayons aimé Ayez aimé INFINITIF SUBJONCTIF Passé Présent Que j ' a i e aimé Que j ' a i m e Qu tu aies aimé Que tu aimes Qu'il ait aimé Qu'il aime Que nous ayons aimé Que nous aimions Que vous ayez aimé Que vous aimiez Qu'ils aient aimé Qu'ils aiment Aimer IMPARFAIT Plus-Que-Parfait PARTICIPE Que j'aimasse Que tu aimasses Qu'il aimât Que nous aimassions Que vous aimassiez Qu'ils aimassent Que j'eusse aimé Que tu eusses aimé Qu'il eût aimé Que nous eussions aimé Que vous eussiez aimé Qu'ils eussent aimé Présent Passé Avoir aimé Présent Aimant Passé Aimé Passé Composé A y a n t aimé .

Que .Parfait J'avais été aimé Tu avais été aimé Il avait été aimé Nous avions été aimés Vous aivez été aimés Ils avaient été aimés Passé 1 re Forme J'aurais été aimé Tu aurais été aimé Il aurait été aimé Nous aurions été aimés Vous auriez été aimés Ils auraient été aimés Passé Simple Je fus aimé Tu fus aimé Il fut aimé Nous fûmes aimés Vous fûtes aimés Ils furent aimés Passé Antérieur J'eus été aimés Tu eus été aimé Il eut été aimé Nous eûmes été aimés Vous eûtes été aimés Il eurent été aimés Passé 2 e Forme J'eusse été aimé Tu eusses été aimé Il eût été aimé Nous eussions été aimés Vous eussiez été aimés Ils eussent été aimés Futur Je serai aimé Tu seras aimé Il sera aimé Nous serons aimés Vous serez aimés Ils seront aimés Futur Antérieur J'eus été aimé Tu auras été aimé Il aura été aimé Nous aurons été aimés Vous aurez été aimés Ils auront été aimés IMPERATIF SUBJONCTIF Présent Passé Que je sois aimé Que j'aie été aimé Que tu sois aimé Que tu aies été aimé Qu'il soit aimé Qu'il ait été aimé Que nous soyons aimés Que nous ayons été aimés Que vous soyez aimés Que vous ayez été aimés Qu'ils soient aimés Qu'ils aient été aimés Imparfait Que je fusse aimé Que tu fusses aimé Qu'il fût aimé Que nous fussions aimés Que vous fussiez aimés Qu'ils fussent aimés .308 Présent Passé Sois aimé Aie été aimé Soyons aimés Ayons été aimés Soyez aimés Ayez été aimés INFINITIF Présent Être aimé Passé Avoir été aimé PARTICIPE Présent Étant aimé Plus-Que-Parfait Que j'eusse été aimé Passé Que tu eusses été aimé Été aimé Qu'il eût été aimé Que nous eussions été aimés Passé Composé Que vous eussiez été aimés Ayant été aimé Qu'ils eussent été aimés .AIMER (voix passive) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je suis aimé Tu es aimé Il est aimé Nous sommes aimés Vous êtes aimés Ils sont aimés Passé Composé J'ai été aimé Tu as été aimé Il a été aimé Nous avons été aimés Vous avez été aimés Ils ont été aimés Présent Je serais aimé Tu serais aimé Il serait aimé Nous serions aimés Vous seriez aimés Ils seraient aimés Imparfait J'étais aimé Tu étais aimé Il était aimé Nous étions aimés Vous étiez aimés Ils étaient aimés Plus .

309 .FINIR INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je finis Tu finis Il finit Nous finissons Vous finissez Ils finissent Passé Composé J'ai fini Tu as fini Il a fini Nous avons fini Vous avez fini Ils ont fini Présent Je finirais Tu finirais Il finirait Nous finirions Vous finiriez Ils finiraient Imparfait Je finissais Tu finissais Il finissait Nous finissions Vous finissiez Ils finissaient Plus-Que-Parfait J'avais fini Tu avais fini Il avait fini Nous avions fini Vous aviez fini Ils avaient fini Passé l e Forme J'aurais fini Tu aurais fini Il aurait fini Nous aurions fini Vous auriez fini Ils auraient fini Passé Simple Je finis Tu finis Il finit Nous finîmes Vous finîtes Ils finirent Passé Antérieur J'eus fini Tu eus fini Il eut fini Nous eûmes fini Vous eûtes fini Ils eurent fini Passé 2 e Forme J'eusse fini Tu eusses fini Il eût fini Nous eussions fini Vous eussiez fini Ils eussent fini Futur Je finirai Tu finiras Il finira Nous finirons Vous finirez Ils finiront Futur Antérieur J'aurai fini Tu auras fini Il aura fini Nous aurons fini Vous aurez fini Ils auront fini IMPÉRATIF Présent Passé Finis Finissons Finissez Aie fini Ayons fini Ayez fini INFINITIF SUBJONCTIF Présent Que je finisse Que tu finisses Qu'il finisse Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Passé Que j'aie fini Que tu aies fini Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini Imparfait Que je finisse Que tu finisses Qu'il finît Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Plus-Que-Parfait Que j'eusse fini Que tu eusses fini Qu'il eût fini Que nous eussions fini Que vous eussiez fini Qu'ils eussent fini Présent Finir Passé Avoir fini PARTICIPE Présent Finissant Passé Fini Passé Composé Ayant fini .

S' FEKCEVO R (pronominal) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je m'aperçois Tu t'aperçois Il s'aperçoit Nous nous apercevons Vous vous apercevez Ils s'aperçoivent Passé Composé Je me suis aperçu Tu t'es aperçu Il s'est aperçu Nous nous sommes aperçus Vous vous étés aperçus Ils se sont aperçus Présent Je m'apercevrais Tu t'apercevrais Il s'apercevrait Nous nous apercevrions Vous vşous apercevriez Ils s'apercevraient Imparfait Je m'apercevais Tu t'apercevais Il s'apercevait Nous nous apercevions Vous vous aperceviez Ils s'apercevaient Plus-Que-Parfait Je m'étais aperçu Tu t'étais aperçu Il s'était aperçu Nous nous étions aperçus Vous vous étiez aperçus Ils s'étaient aperçus Passé Ire Forme Je me serais aperçu Tu te serais aperçu Il se serait aperçu Nous nous serions aperçus Vous vous seriez aperçus Ils se seraient aperçus Passé Simple Je m'aperçus Tu t'aperçus Il s'aperçut Nous nous aperçûmes Vous vous aperçûtes Ils s'aperçurent Passé Antérieur Je me fus aperçu Tu te fus aperçu Il se fut aperçu Nous nous fûmes aperçus Vous vous fûtes aperçus Ils se furent aperçus Passé 2e Forme Je me fusse aperçu Tu te fusses aperçu Il se fût aperçu Nous nous fussions aperçus Vous vous fussiez aperçus Ils se fussent aperçus Futur Simple Je m'apercevrai Tu t'apercevras Il s'apercevra Nous nous apercevrons Vous vous apercevrez Ils s'apercevront Futur Antérieur Je me serai aperçu Tu te seras aperçu Il se sera aperçu Nous nous serons aperçus Vous vous serez aperçus Ils se seront aperçus SUBJONCTIF IMPERATIF Présent Aperçois-toi Apercevons-nous Apercevez-vous Passé Sois aperçu Soyons aperçus Soyez aperçus Présent Que je m'aperçoive Que tu t'aperçoives Qu'il s'aperçoive Que nous nous apercevions Que vous vous aperceviez Qu'ils s'aperçoivent Passé Que je me sois aperçu Que tu te sois aperçu Qu'il se soit aperçu Que nous nous soyons aperçus Que vous vous soyez aperçus Qu'ils se soient aperçus Imparfait Que je m'aperçusse Que tu t'aperçusses Qu'il s'aperçut Que nous nous aperçussions Que vous vous aperçussiez Qu'ils s'aperçussent S'apercevant Plus-Que-Parfait Que je me fusse aperçu Passé Que tu te fusses aperçu Qu'il se fût aperçu S'étant aperçu Que nous nous fussions aperçus Que vous vous fussiez aperçus Qu'ils se fussent aperçus .310 Présent .

311 .ALLER (intransitif) Présent Je vais Tu vas Il va Nous allons Vous allez Ils vont INDICATIF Passé Composé Je suis allé Tu es allé Il est allé Nous sommes allés Vous êtes allés Ils sont allés CONDITIONNEL Présent J'irais Tu irais Il irait Nous irions Vous iriez Ils iraient Imparfait J'allais Tu allais Il allait Nous allions Vous alliez Ils allaient Plus-Que-Parfait J'étais allé Tu étais allé Il était allé Nous étions allés Vous étiez allés Ils étaient allés Passé Ire Forme Je serais allé Tu serais allé Il serait allé Nous serions allés Vous seriez allés Ils seraient allés Passé Simple J'allai Tu allas Il alla Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Passé Antérieur Je fus allé Tu fus allé Il fut allé Nous fûmes allés Vous fûtes allés Ils furent allés Passé 2e Forme Je fusse allé Tu fusses allé Il fût allé Nous fussions allés Vous fussiez allés Ils fussent allés Futur Simple J'irai Tu iras Il ira Nous irons Vous irez Ils iront Futur Antérieur Je serai allé Tu seras allé Il sera allé Nous serons allés Vous serez allés Ils seront allés SUBJONCTIF Prérent Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent Passé Que je sois allé Que tu sois allé Qu'il sois allé Que nous soyons allés Que vous soyez allés Qu'ils soient allés Imparfait Que j'allasse Que tu allasses Qu'il allât Que nous allassions Que vous allassiez Qu'ils allassent Plus-Que-Parfait Que je fusse allé Que tu fusses allé Qu'il fût allé Que nous fussions allés Que vous fussiez allés Qu'ils fussent allés IMPÉRATIF Présent Va Allons Allez Passé Sois allé Soyons allés Soyez allés PARTICIPE Présent Allant Passé Allé Passé Composé Étant allé .

ENVOYER (Transitif) INDICATIF CONDITIONNEL Présent J'envoie T u envoies I l envoie Nous envoyons Vous envoyez Ils envoient Passé Composé J ' a i envoyé T u as envoyé Il a envoyé Nous avons envoyé Vous avez envoyé Ils ont envoyé Présent J'enverrais T u enverrais Il enverrait Nous enverrions Vous enverriez Ils enverraient Imparfait J'envoyais T u envoyais Il envoyait Nous envoyions Vous envoyiez Ils envoyaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s envoyé T u avais envoyé Il avait envoyé Nous avions envoyé Vous aviez envoyé Ils avaient envoyé Passé Ire Forme J ' a u r a i s envoyé T u aurais envoyé U aurait envoyé Nous aurions envoyé Vous auriez envoyé Ils auraient envoyé Passé Simple J'envoyai T u envoyas Il envoya Nous envoyâmes Vous envoyâtes Ils envoyèrent Passé Antérieur J ' e u s envoyé T u eus envoyé Il eut envoyé Nous eûmes envoyé Vous eûtes envoyé Il eurent envoyé Passé 2e Forme J ' e u s s e envoyé T u eusses envoyé U eût envoyé Nous eussions envoyé Vous eussiez envoyé Ils eussent envoyé Futur Simple J'enverrai T u enverras Il enverra Nous enverrons Vous enverrez Ils enverront Futur Antérieur J ' a u r a i envoyé Tu auras envoyé Il aura envoyé Nous aurons envoyé Vous aurez envoyé Us auront envoyé SUBJONCTIF Présent Que j'envoie Que tu envoies Qu'il envoie Que nous envoyions Que vous envoyiez Qu'ils envoient Passé Que j ' a i e envoyé Que tu aies envoyé Qu'il ait envoyé Que nous ayons envoyé Que vous ayez envoyé Qu'ils aient envoyé Imparfait Que j'envoyasse Que tu envoyasses Qu'il envoyât Que nous envoyassions Que vous envoyassiez Qu'ils envoyassent Plus-Que-Parfait Que j'eusse envoyé Que tu eusses envoyé Qu'il eût envoyé Que nous eussions envoyé Que vous eussiez envoyé Qu'ils eussent envoyé .312 IMPERATIF Présent Envoie Envoyons Envoyez Passé Aie envoyé Ayons envoyé Ayez envoyé PARTICIPE Présent Envoyant Passé Envoyé Passé Composé Ayant envoyé .

E R VERBES D U 3e G R O U P E EN .O I R devoir je dois je devais je devrai pouvoir je peux je pouvais je pourrai savoir je sais je savais je saurai voir je vois je voyais je verrai vouloir je veux je voulais je voudrai VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE attendre boire craindre croire dire écrire faire lire mettre naître paraître prendre rendre vivre 'attends e bois e crains e crois e dis 'écris e fais e lis e mets e nais e parais e prends e rends e vis 'attendais e buvais e craignais e croyais e disais 'érivais e faisais e lisais e mettais e naissais e paraissais e prenais e rendais e vivais 'attendrai e boirai e craindrai e croirai e dirai 'écrirai e ferai e lirai e mettrai e naîtrai e paraîtrai e prendrai e rendrai e vivrai .Verbes d'USAGE COURANT INFINITIF INDICATIF Présent Imparfait Futur lancer manger essuyer balayer appeler jeter semer espérer je lance je mange j'essuie je balaie j'appelle je jette je sème j'espère je lançais je mangeais j'essuyais je balayais j'appelais je jetais je semais j'espérais je lancerai je mangerai j'essuierai je balaierai j'appellerai je jetterai je sèmerai j'espérerai courir mourir ouvrir partir tenir venir je cours je meurs j'ouvre je pars je tiens je viens je courais je mourais j'ouvrais je partais je tenais je venais je courrai je mourrai j'ouvrirai je partirai je tiendrai je viendrai VERBES E N .

314 .INDICATIF Passécomposé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur j'ai lancé j'avais lancé j'eus lancé j'aurai lancé j'ai mangé j'avais mangé j'eus mangé j'aurai mangé j'ai essuyé j'avais essuyé j'eus essuyé j'aurai essuyé j'ai balayé j'avais balayé j'eus balayé j'aurai balayé j'ai appelé j'avais appelé j'eus appelé j'aurai appelé j'ai jeté j'avais jeté j'eus jeté j'aurai jeté j'ai semé j'avais semé j'eus semé j'aurai semé j'ai espéré j'avais espéré j'eus espéré j'aurai espéré j'ai couru j'avais couru j'eus couru j'aurai couru je suis mort j'étais mort je fus mort je serai mort j'ai ouvert j'avais ouvert j'eus ouvert j'aurai ouvert je suis parti j'étais parti je fus parti je serai parti j'ai tenu j'avais tenu j'eus tenu j'aurai tenu je suis venu j'étais venu je fus venu je serai venu j'ai dû j'avais dû j'eus dû j'aurai dû j'ai pu j'avais pu j'eus pu j'aurai pu j'ai su j'avais su j'eus su j'aurai su j'ai vu j'avais vu j'eus vu j'aurai vu j'ai voulu j'avais voulu j'eus voulu j'aurai voulu j'ai attendu j'avais attendu j'eus attendu j'aurai attendu j'ai bu j'avais bu j'eus bu j'aurai bu j'ai craint j'avais craint j'eus craint j'aurai craint j'ai cru j'avais cru j'eus cru j'aurai cru j'ai dit j'avais dit j'eus dit j'aurai dit j'ai écrit j'avais écrit j'eus écrit j'aurai écrit j'ai fait j'avais fait j'eus fait j'aurai fait j'ai lu j'avais lu j'eus lu j'aurai lu j'ai mis j'avais mis j'eus mis j'aurai mis je suis né j'étais né je fus né je serais né j'ai paru j'avais paru j'eus paru j'aurais paru j'ai pris j'avais pris j'eus pris j'aurais pris j'ai rendu j'avais rendu j'eus rendu j'avais rendu j'ai vécu j'avais vécu j'eus vécu j'avais vécu .

I R je courais je mourrais j'ouvrirais je partirais je tiendrais je viendrais j'aurais couru je serais mort j'aurais ouvert je serais parti j'aurais tenu je serais venu VERBES D U 3e G R O U P E EN .appelle je jette je sème j'espère que que que que que que que que j'aie lancé j'aie mangé j'aie essuyé j'aie balayé j'aile appelé j'aie jeté j'aie semé j'aie espéré que que éue que que que je coure je meure j'ouvre je parte je tienne je vienne que que que que que que j'aie connu je sois mort j'aie ouvert je sois parti j'aie tenu je sois venu que je doive que je puisse que je sache que je voie que je veuille que que que que que j'aie j'aie j'aie j'aie j'aie que que que que que que que que que que que que que que j'aie attendu j'aie bu j'aie cru j'aie dit j'aie dit j'aie écrit j'aie fait j'ai lu j'aie mis je sois né j'aie paru j'aie pris j'aie rendu j'aie vécu ne VERBES D U 3e G R O U P E E N .316 .E R je lancerais je mangerais j'essuierais je balaierais j'appellerais je jetterais je sèmerais j'espérais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais SUBJONCTIF lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré Présent je pus que que que que que que que que lance je mange j'essuie je balaie j.O I R je je je je devrais pourrais saurais verrais je voudrais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais dû pu su vu voulu dû pu su vu voulu VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE j'attendrais je boirais je craindrais je croirais je dirais j'écrirais je ferais je lirais je mettrais je naîtrais je paraîtrais je prendrais je rendrais je vivrais j'aurais attendu j'aurais bu j'aurais craint j'aurais cru j'aurais dit j'aurais écrit j'aurais fait j'aurais lu j'aurais mis je serais né j'aurais paru j'aurais pris j'aurais rendu j'aurais vécu que que que que que que que que que que que que que que j'attende je boive je craigne je croie je dise j'écrive je fasse je lise je mette je naisse je paraisse je prenne je rende je vive .Verbes d'USAGE COURANT CONDITIONNEL Présent Passé VERBES E N .

316 .IMPÉRATIF PARTICIPE Présent Présent Passé Passé composé lance mange essuie balaie appelle jette sème espère lançant mangeant essuyant balayant appelant jetant semant espérant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré cours meurs ouvre pars tiens viens courant mourant ouvrant partant tenant venant couru mort ouvert parti tenu venu ayant étant ayant étant ayant étant couru mort ouvert parti tenu venu dois sache vois veuille devant pouvant sachant voyant voulant dû pu su vu voulu ayant ayant ayant ayant ayant dû pu su vu voulu attends bois crains crois dis écris fais lis mets nais parais prends rends vis attendant buvant craignant croyant disant écrivant faisant lisant mettant naissant paraissant prenant rendant vivant attendu bu craint cru dit écrit fait lu mis né paru pris rendu vécu ayant attendu ayant bu ayant craint ayant cru ayant dit ayant écrit ayant fait ayant lu ayant mis étant né ayant paru ayant pris ayant rendu ayant vécu .

I.I.D.I.Q.L. Avion à décollage et â atterrissage verticaux Dikine kalkıp inebilen uçak A. Certificat d'Aptitude professionnelle Meslekî yetenek sertifikası C.I.O.P. Faculté Fakülte F. Corps Diplomatique Kordiplomatik C. Avion â décollage et â atterisage courts Kısa mesafeye inip kalkabilen uçak. Allocations familiales A.B.T.A. Agence Internationale de l'énergie atomique B.C.E. Confédération générale de travail Çalışma genel konfederasyonu Cie Compagnie Şirket D.D. Education.M.D.QUELQUES ABREVIATIONS (Bazı kısaltmalar) Kısaltma Anlamı Aslı A.P.I. physique et sportive Spor ve beden eğitimi Fac.G.317 .V.E. Association Internationale de développement A. Grand quartier général H.M.N.C. Banque Européenne d'Investissement Bénélux Belgique Nederland Luxembourg B. Fonds monétaires internationals Uluslararası para fonu Free on board Gemide teslim F.T.A.P. Banque Internationale pour reconstruction et le développement Benelüks Devletleri (Belçika. AJJ. Dichlorodiphényltrichlorétane Dedete E.R.D. Ecole normale supérieure Yüksek Öğretmen Okulu E.E.G. Habitation à loyer modéré Ibid Ibidem (lâtince'den alıntı) Başkomutanlık karargâhı Sosyal konut Aynı yerde .A. Hollanda.A.A.D. Conseil de l'Europe Avrupa Konseyi C. Aile ödeneği Uluslararası kalkınma birliği Uluslararası Atom Enerjisi Avrupa Yatırım Bankası (İngilizce'den alıntı ticaret deyimi) G.O.S.C. Bulletin Officiel Resmî bülten C. Défense contre avions Uçaksavar D.S.F. Compte chèque postal Posta çeki hesabı C. Lüksemburg) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B.

Office de Radiodiffusion Télévision Française Fransız Radyo-Televizyon O.-saniye.O. Police Judiciaire Adlî Polis P S. Post-scriptum (lâtince'den alıntı) Not (Herhangibir yazı bitip imza atıldıktan sonra unutulan bir noktayı bildirmek amacı ile yazılan not) (lâtince) "post": après (fr. Organisation de coopération et de développement économique İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü O.işitsel yöntemler M.G.C. Offre publique d'achats Duyuru yolu ile sözverme OJ8.E. beyefendi M. Ouvrier spécialisé Vasıflı İşçi O.E. Organisation internationale du travail Uluslararası OJM.C. Hanımefendi N. M.P. L'Université Üniversite M.T.A.S.T.N.E. Organisation des Nations Unies Birleşmiş Milletler Örgütü O.V.) .K.-C. Organisation du Traité de l'Atlantique Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO) P. Nouveau Franc Yeni frank O . Organisation pour l'alimentation et l'agriculture Gıda ve Tarım Örgütü O.TAN.A.F. Jésus-Christ İsa J.P.) (lât). (Pédégé) Président-Directeur général Genel Müdür PJ.U.F.S.A .318 Kurumu . Mètre-Kilogramme-Seconde Fizik birimi sistemi olan metre-kg. scriptum: écrit (fr. Mouvement de libération des femmes Kadın özgürlük hareketi Mme. Mlle Madame. Journal officiel Resmî gazete L'U. Méthodes audio-visuelles Görsel . Monsieur Bay. Organisation européenne de coopération économique Avrupa iktisadî İşbirliği OJ.C. Ouvrier professionnel Vasıflı îşçi Çalışma Örgütü Örgütü O. Mademoiselle Bayan.S. Parti Comuniste Komünist Partisi PJJ.L.F.A.Kualtm» Aah Anlamı Id Idem (Lâtince'den alıntı) Aynı J.D. Organisation mondiale de la santé Dünya Sağlık Örgütü O.

E. Répondez s'il vous plaît Lütfen cevaplandırma.F.E.O.A. S. den alıntı) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu TELE Télévision Televizyon V. Zone d'aménagement différé Ertelenmiş düzenleme bölgesi Z.C. Section française de l'Internationale Ouvrière Fr. Union Nationale des Etudiants de France Fr.319 .Kısaltma AA Aıılamı RJS. den alıntı) Birleşmiş Milletler Eğitim.D. Scientific and Cultural Organisation (İng.P.I.F.S.P.R.O. Bilim ve Kültür Örgütü U.) Çok önemli kişi Z.V.E.F J. Zone à urbaniser en priorité Kentleşmede öncelikli bölge . Société à responsabilité limitée Sınırlı sorumlu şirket S.P. United Nations International Children's Emergency Found (İng.N.A.N. Sosyalist Partisi U.U.L.A. United Nations Educational.I.C. Uluslararası Öğrenci Birliği UJV. Zone d'aménagement concerté Tasarlanmış kentleşme bölgesi Z.C. Very important person (İng.

. le beau temps Sabnn sonu selâmettir. vendanges sont faites îş işten geçti. — Adieu paniers. — Arriver comme marée en carême Hızır gibi yetişmek. tout l'honneur İnsana lâyık olduğu saygı gösterilmelidir. <— A chose faite point de remède Olmuşla ölmüşe çare yoktur. — A quelque chose malheur est bon Bir musibet bin nasihatten iyidir. — A l'oeuvre. — A bon chat. — Après la pluie. — A tout seigneur. bon rat El elden üstündür. — A chacun son tour Sakla samanı gelir zamanı. — Abondance de biens ne nuit pas Fazla mal göz çıkarmaz. — A bon vin point d'enseigne îyi mal kendini belli eder. on connaît l'artisan îş insanın aynasıdır.PROVERBES (Ata sözleri) — A — — A beau mentir qui vient de loin Davulun sesi uzaktan hoş gelir.320 . on perd sa lessive Can çıkmayınca huy çıkmaz. — A laver la tête d'un âne. — A tout moulin il faut de l'eau Susuz değirmen dönmez.

autres moeurs Zaman sana uymuyorsa.— Au besoin. — Au royaume des aveugles. — C — — Ce que femme veut. gelinim sen anla. on devient sage İnsan yaşlandıkça akıllanır. — C'est en forgeant qu'on devient forgeron insan bir işi yapa yapa ustalaşır. kara günde belli olur. les grands remèdes Büyük başın derdi büyük olur. — C'est le ton qui fait la musique Söyleyiş tarzı gerçek niyeti gösterir. — Autres temps. autant d'avis Her kafadan bir ses çıkar. — B — — Battre le chien devant le lion Kızım sana söylüyorum. sen zamana uy. . — A vieille mule. — Bien mal acquis ne profite jamais Haydan gelen huya gider. les borgnes sont rois Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. — Bien chien chasse de race Anasına bak kızını al. — Briller la chandelle par les deux bouts Har vurup harman savurmak.321 . — C'est bonnet blanc. — Aux grands maux. — Avec l'âge. Dieu le veut Kadının dileği Allah'ın buyruğu gibidir. on cannait l'ainl Dost. frein doré Berduşa palan vursan yine değişmez. blanc bonnet Ayvaz kasap hep bir hesap. — Autant de tête. kenarına bak bezini al.

gönüller rahat olduktan sonra. — Défiance est mère de sûreté Aldanmak istemeyen fazla güvenmemeli. en az zararlı olanı seçmek gerekir. — Chaque chose en son temps Herşeyin bir sırası vardır. — Charité bien ordonnée commence par soi-même Önce can. onu biçer. — Chacun pour soi. Allah herkesi düşünür. .— C'est l'hôpital qui se moque de la charité Dinime dahleden bâri müslüman olsa. — Chose promise. Her koyun kendi bacağından asılır. il ne faut pas discuter Zevkler ve renkler tartışılmaz. chose due Söz namustur. — Comme on fait son lit. il faut choisir le moindre tki kötüden. sonra canan. — De deux maux. baş yarar. Dieu pour tous Herkes kendini. — Comme on connaît les saints. Herkes kendi evinin efendisidir. on se couche Herkes ne ekerse. — Charbonnier est maître chez soi. — Contentement passe richesse Zenginliğin ne önemi var. on les honore Adamına göre davranılır. les grands vents y battent Büyük başın. — Comparaison n'est pas raison Her gördüğün sakallıyı baban sanma. derdi de büyük olur. les bons onguents Ummadığın taş.322 . Ufak tefek görüp de Karamürsel sepeti sanmayın. — D — — Dans les grandes maisons. — Chat échaudé craint de l'eau froide Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. — Des goûts et des couleurs. — Dans les petites boîtes.

gerisini Allah'a bırak. Et tırnaktan ayrılmaz. — Erreur n'est pas compte Yanlış hesap Bağdat'tan döner. (Bak: A harfi ile olan kısımdaki atasözlerinden 16. — Entre l'arbre et l'écorce .323 . fikirlerin çarpışmasından çıkar. ver gülüm. senin kim olduğunu söyleyeyim. .il ne faut pas mettre de doigt Karı koca arasına girilmez.) — H — — Heureux au jeu. _ i _ — Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Demir tavında dövülür. malheureux en amour (Malheureux au jeu. — F — — Fais ce que tu dois. sana düşeni yap. — E — — Enfermer le loup dans la bergerie Kuzuyu kurda teslim etmek. — Il faut rendre à Caesar ce qui appartient à Caesar. Dis-moi qui tu hontes. on mange des merles Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir.) Kumarda kazanan aşkta kaybeder. et à Dieu ce qui à Dieu . advienne qui pourra Sen. sana. heureux en amour. je te dirai qui tu es Kiminle arkadaşlık ettiğini söyle.— De la discussion jaillit la'lumière Gerçek. Donner un oeuf pour avoir un boeuf Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.— Donnant donnant Al gülüm. — Fautes de grives.

adieu le saint îş işten geçti. . sükût altındır. — Il n'y a pas de fumée sans feu Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.324 . birine ya da birşeye muhtaç olmayacağını söylememelidir. — L — — La faim chasse le loup hors du bois Açlık insana neler yaptırmaz.Sezar'm hakkını Sezar'a vermek gerekir. arzuyu gerçekleştirmek arasında büyük fark vardır. — Il y a loin de la coupe aux lèvres Arzu etmekle. — Il vaut mieux aller au boulanger qu'au médecin Yiyeceğe verilen para doktora verilenden daha iyidir. je ne boirai pas de ton eau Hiçkimse. — L'appétit vient en mangeant însan yedikçe iştahı açılır. — La parole est d'argent mais le silence est d'or Söz gümüş. — Il n'y a pas de rose sans épine Dikensiz gül olmaz. — J— — Jeux de main. jeux de vilain Şaka derken kaka olur. — La fête passée. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. — II ne faut jurer de rien Büyük lokma ye. büyük söz söyleme. — L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître Para kullanmasını bilene mutluluk.— Il faut hurler avec les loups Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı demek gerekir. . Ancak cahil ve görgüsüzler dövüşmekten hoşlanırlar. — Il ne faut pas dire : Fontaine. — Il n'y a que la vérité qui blesse Gerçek acıdır. kullanmasını bilmeyene mutsuzluk getirir.

sessiz kalır. L'habit ne fait pas le moine Görünüşe aldanmamalı. Les chiens aboient. İş başka. Le soleil luit pour tout le monde Yasalar önünde herkes eşittir. Le temps. nakittir. il faut le boire Hamama giren terler. Les grands discours ne sont pas les grands faiseurs Fazla konuşan pek fazla iş yapmaz. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas Gün güne uymaz. kötülüklerin anasıdır. les souris dansent Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar. Les grandes douleurs sont muettes Gerçek sıkıntıda olan şikayetçi değildir. kervan yürür. Le vin est tiré. loin du coeur Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. Les cordonniers sont les plus mal chaussés Terzi söküğünü dikemez. la caravane passe İt ürür. L'exception confirme la règle İstisnalar kuralları bozmaz. Le mieux est l'ennemi du bien Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunur. Le chat parti. L'intention vaut le fait Niyet. uygulamak kadar değerlidir. L'oisiveté est la mère de tous les vices Tembellik. Les affaires sont les affaires İş iştir.L'eau va à la rivière Para parayı çeker. Loin des yeux. . c'est de l'argent Vakit. arkadaşlık başka.

— Les loups ne se mangent pas entre eux Kurt kurdu yemez. dişe diş. — On reconnaît l'arbre à ses fruits îşi. özveride bulunmadan herhangi bir konuda sonuca varılamaz. — Mieux vaut tard que jamais Geç olsun da güç olmasın. insana herşeyi yaptırır. — Les petits ruisseaux font les grandes rivières Damlaya damlaya göl olur. insanın aynasıdır.326 . mort le venin Ölenin kimseye kötülüğü dokunmaz. — On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeuts Sıkıntı çekmeden. — M — — Mauvaise herbe croît toujours Acı patlıcanı kırağı çalmaz. — Morte la bête. — Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. — N — — Nécessité fait la loi Zorunluluk. dent pour dent Göze göz. — Nul n'est prophète en son pays insanın yaşadığı çevrede değeri bilinmez. — Mettre la charrue devant les boeufs İşe tersinden başlamak. — O — — Œil pour oeil. . — Les murs ont des oreilles Yerin kulağı var.

bonnes nouvelles Haber gelmemesi. 32 . — Pas de nouvelles. ne zarar. emniyetin anasıdır. — Qui peut le plus.— p _ i'. hayra alâmettir. onu biçer. — Qui paie ses dettes s'enrichit Borcunu ödeyen kârlı çıkar. l'oiseau fait son nid Sabreden derviş. peut le moins Çoğu veren. — Qui dort dîne Uyku akşam yemeği yerine geçer. — Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée Su testisi su yolunda kırılır. muradına ermiş. — Qui ne risque rien n'a rien Korkak bezirgân ne kâr eder. azı da verir. — Pauvreté n'est pas vice Fakirlik ayıp değil. insanın emniyetini sağlar. — Qui sème le vent récolte la tempête İnsan ne ekerse. — Qui ne dit mot consent Sükût ikrardan gelir. — Qui donne aux pauvres prête à Dieu Yapılan iyilik boşa gitmez. İşleyen demir ışıldar. Tedbirli olmak. — Pierre qui roule n'amasse pas mousse Yuvarlanan taş yosun tutmaz. — Petit à petit. — Q — — Qui a bu boira Alışmış kudurmuştan beterdir. — Prudence est la mère de sûreté Tedbir.

çoğu da çalar. — Qui s'excuse s'accuse Özrü kabahatinden büyük. — Qui trop embrasse mal étreint İki karpuz bir koltuğa sığmaz. — Qui vivra verra Çok yaşayan.328 . — Qui va à la chasse perd sa place Ava giden avlanır. guerre a Malı olanın başı dertten kurtulmaz. — S — — Santé passe richesse Sağlık zenginlikten de üstündür. tel fils Öyle babanın böyle evlâdı olur. "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" Kanunî Sultan Süleyman — Si la jeunesse savait.— Q u i se ressemble s'assemble Tencere yuvarlandı. — T — — Tel père. kapağını buldu. —• Qui s'y frotte s'y pique Tehlikeyi göze alan zararına katlanır. — R — — Rira bien qui rira le dernier Son gülen çok güler. — Rome ne s'est pas faite en un jour Sabrın sonu selâmettir. — Qui terre a. . çok görür. si la vieillesse pouvait Gençlerin tecrübesi ihtiyarların da gücü yoktur. — Qui vole un oeuf vole un boeuf Azı çalan. — Qui vend la fin vend les moyens Birşeyi amaçlayan onun yollarından da geçmeyi göze almalıdır.

329 . — Vouloir. — Toute peine mérite salaire Her külfet.. — Une hirondelle ne fait pas le printemps Bir çiçekle bahar olmaz.— Tel qui rit Vendredi Dimanche pleurera Bugün bana ise yarın sanadır. Gülme komşuna gelir başına. Gerçeklerden herzaman hoşlanılmaz. — Tout nouveau tout beau Yeni olan herşey güzeldir. istemek. — V — — Ventre affamé n'a point d'oreilles Aç ayı oynamaz. birşeyi elde etmek. bir nimet karşılığıdır. — U — — Un Çivi clou çiviyichasse söker. Her zahmet ödüllendirilmelidir. sonuca varmak demektir. — Tout ehemin mène à Rome Bütün yollar Roma'ya gider. .l'autre — Un de perdu. — Un homme averti en vaut deux Bilgili insan. c'est pouvoir Arzu etmek. iki insan demektir. — Trop de précaution nuit Aşırı tedbir zararlıdır. — Toute vérité n'est pas bonne à dire Her gerçeğin söylenmesi iyi olmaz. dix de retrouvés Kaybolanın yerine yenilerini bulmak kolaydır.

330 bière belge . hem o ülkede (veya kıtada) oturanları gösteren.NOMS DE FAMILLE CONCERNANT LES PAYS Her ülke (veya kıta) adından. hem de sıfat olarak kullanılan bir sözcük oluşturulabilinir Ülke adı NOM Halkı SUBSTANTIF Bu ülkeye ait olan ADJECTIF L'Allemagne Les Allemands La philosophie allemande L'Amérique Les Américains Les inventions américaines L'Angleterre Les Anglais L'humour anglais La Belgique Les Belges La Le Brésil Les Brésiliens Le café brésilien La Bulgarie Les Bulgares La broderie bulgare Le Canada Les Canadiens Le climat canadien Le Danemark Les Danois Le caractère danois L'Espagne Les Espagnols L'orgueil espagnol L'Europe Les Européens Une marchandise européenne La France Les Français La résistance française La Grèce Les Grecs Le vin grec La Hongrie Les Hongrois La cavalerie hongroise La Hollande Les Hollandais La peinture hollandaise L'Italie Les Italiens La musique italienne Le Japon Les Japonais Les costumes japonais La Norvège Les Norvégiens Les fiords norvégiens La Pologne Les Polonais L'histoire polonaise Le Portugal Les Portugais Les navigateurs portugais La Roumanie Les Roumains La cuisine roumaine La Russie Les Russes Les chansons russes La Suède Les Suédois Les écrivains suédois La Suisse Les Suisses La langue suisse La Turquie Les Turcs Les Lois turques La Yougoslavie Les Yougoslaves L'armée yougoslave .

on dit b. à que mon frère admirait est morte il y a deux semain< a. b. J'écris à mes parents qui habitent à Istanbul. que 6 jouent dans les fruits sont tous mûrs. Est-ce que vous connaissez les enfants jardin? a. Ses notes sont a. dont c. plus bonnes 9. aux tiens b. ceux c. mise d. les miennes d. 2. mit c. meilleures ici? que les miennes. vous aussi. les meilleurs d. aux vôtres les tiens 3: . tous 4. que c. dont je vais vous faire. Qui a mangé la pomme que j'avais a. Qui est a. b. d'où c. de d. ceux 5. d'où 3. les miens 10. dont d. b. celui d. quand b. ils b. celui 7. comment d. Vous serez content de la friction a. qui c. cet c. ils d. je sais d. que qui frappe à la porte? b. écriv a. Regardez ces arbres a. mette 8. d. plus bons c. Tes devoirs sont aussi bien écrits que a. les gens Jeanne a achetées ne sont pas à la mode. celle c. où b. Les robes a. acheter b.Contrôle général Trouvez ce qui est convenable 1. les vôtres c.

. leur d. Ce sont des amis je rencontre souvent à Kızılay en me promenant avec ma soeur. . au sien c. b. nous nous nous nous ne sommes pas indiquétés d'eux. j'en suis sûre d. b. n'en nous inquiétons pas. a. je suis sûre de lui. d. J'aide ma mère. dont c. la mienne d. la sienne d. Hélène. Elle a vu des chaussures a. je ne sais pas ce qui l'a poussé à partir. que 14. savez-vous ce qui a poussé Ahmet à partir? — a. le mien b. Non. nous ne le savons pas. quant à mon amie. lui b. c. qui d. dont 15. a.332 Non. es-tu sûre de son bon accueil? — Oui. de la mienne 13. elles lui plaissaient. 18. elle n'aide jamais a. nous n'inquiétons pas d'eux. 37.11. que d. d. du mien c. les leures 12. nous en sommes sûres c. Ayşe. b. je ne sais pas cela. nous sommes sûrs de son bon accueil b. c. b. à la mienne b. La couleur de ton chapeau est plus agréable que celle a. dont 16. Est-ce que vous vous inquiétez de vos voisins? — a. d'où je vous parle est très grande. que c. nous le ne savons pas. ou c. L'Usine a. Mes amis. ne nous inquiétons pas d'eux.

Est-ce que vous avez prêté vos livres à votre amie? — Oui. Est-ce que ton père se passe difficilement de cigarettes? — Oui. il n'y était pas habituée. l'élève b. a. c. Ce c. Celui d.33 . elle n'y était pas habituée. elle n'était habituée. il y trop pense c. 22. le professeur fait réciter la leçon aux élèves. c. Elle qui ne travaille pas régulièrement est ma soeur. Celle 25. c. il récompem qui savent bien. d. Est-ce que tu as parlé de tes cours à tes parents? — Non. je n'en ai pas parlé à eux. 24 a. il s'est passé difficilement. il pense y trop 20. c. il pense trop à elle d. 21. il s'en difficilement passe. Est-ce que votre père pense trop à sa maladie? — Oui. je ne leur ai parlé pas d'eux. il y pense trop b. b.19. nous les lui ont prêtée. d. nous les avons prêté à elle. a. 23. pas à lui. ce . le sien d. tu te passes difficilement d'elles. elle n'y était habituée pas. a. b. nous les lui avons prêtés. nous les lui avons prêté. a. a. je ne leur en ai pas parlés. ceux c. d. d. b. b. b. Est-ce que votre cousine était habituée à son confort? — Non. En classe. il s'en passe difficilement. je ne leur en ai pas parlé. a.

est parti 36. Mon ami a beaucoup de livres. tout toutes 29. beaucoup b c. Dépêche-toi. les montagnes sont a. ne pas b. ce qui c. en coûte 6. ouvrir d. les siennes b. ouvri ouverte ses devoirs il y a quelques minutes. c. recevrai c. ai reçu 33. thé est frais.. livres. a fini cette fenêtre.334 une lettre.. Pierre nous raconte a. ouvert b. ai recevu b. Paul (FINIR) a. ceux qu'il d. je (RECEVOIR) a.. ceux d. Ce manteau-ci coûte 5. c. a. 31. celui d. celui-ci c. si b. je (PREPARER) je viens de le préparer je viens du préparer je viens de préparer j'ai préparé . vient fini d.. Le a. ce qu'elle bavarder en classe. aussi c. sans d... va partira d.26. b.. tous d. b. ce manteau 28. celui-là b. a. b. celles c. c. Paul. Je lui dis de ne pas (OUVRIR) a. Ma maison est sur la colline.. vient de finir c.. autant de 30.000 blanches. partira b va partir c.. l'avion (PARTIR) a. . ce qu'il 32. vient finir 35. reçois d. La semaine dernière. tant de d. elles 27. Le professeur dit à ses élèves a. d.. . 34. je n'ai pas livres que lui. de mes amis sont a i bas. a. de ne pas à ne pas fera pendant les Vacances. Quant à moi.000 livres turques. En hiver.

a. La classe est a. b. Dans 42. faisez c. nous promenons 40 a. celui-ci d. Après b. Celle c. toute d. même 44. Il y a c. c. nous (SE PROMENER) avec vous. Cet d Celle-ci 47. a acheté b. faites du lait. du mien d. trop d. avez-vous vu la maison que mon père (ACHETER) . Depuis d. tout 45. de la mienne b. boirent b. est laborieuse mais celuicelle-ci cette-ci . a achetée c. La ville a. avait achetée d. nous promènerons c. celle b. la semaine passée? a. b. Dans 41 4 ans. là est paresseux. Après c. Après avoir d. boivent c. très c. buvent d. boitent 38.. de mien 46 horloge-ci est ronde. faitez 39. La couleur de ton sac est meilleure que celle a. Pierre et Hélène sont des élèves.335 . a. b. d' pleine de bruit. Que (FAIRE) a. Hier. toute entière est en mouvement. vous terminerez vos études de l'Université. nous étudions le français. a. vous maintenant? b font d. a. se promènerons b. achetait 43. Depuis trois mois. les enfants (BOIRE) a. Cette horloge-là est rectangulaire. Tous les matins. b. tout c. le mien c.37. Demain. nous promènerons d.

La de a. pire 52. Rien 56. Les enfants (SE JETER) a. La robe de Danielle est a. Tous c. d. se sont jetés b. tous c. plus meilleur 51. chaque 53. b. Est-ce que a. a. d. il y a deux heures. plus mauvais d. 50. U faut toujours a. s'est reveillé 58. Beaucoup déchirée. bonnes 54. se jettent c. porte de la chambre de mon frère aussi grande que la mienne. Hier. se reveillée Personne Tout de très bonne humeur. plus pire les pharmacies restent ouvertes le dimanche? b. b. rien c. Cet homme est a. tout b. jamais d toute 57. se réveillé c. touts d. bone m'intéresse. se sont promises d. plus bon c. pir c. se sont promis c. toutes des pierres. a. lui b. ma soeur (SE REVEILLER) a. b.336 . c. tout d. mêmes 55 noirs de fumée. s'ont promis . Très d. Hélène et Cécile (SE PROMETTRE) de s'écrire quand elles avaient dix ans. meilleur b. Ce petit enfant a peur de a. tous c. Les voyageurs sortent du tunnel a.48. se promettent b. b. Tout c. s'est réveillée d. être meilleur d. celui-ci d celle-ci celle 49. se sont jeté se sont jettés que je ne pensais. b.

. s'est blessé c. avait reçu 66.. avait reçues d. vous êtes faites c. s'est rendu b. se blessée à la main.. s'est rendrée c. a. lorsque je me levais. Ma mère (SE BLESSER) a. se sont dites d. je me sers pour couper du pain.59. tu as achetées c. a. vous faites d.. qui b. s'est blessée d. Autrefois. C'est le couteau a. s'est rendue se rendue 64. b. avaient reçues c. tu as acheté b. vous avez fait 68. offris d. ai pris b. où d... Il a lu les lettres qu'il (RECEVOIR) il y a 5 jours. a. ai prendu c. celle-ci 60. as-tu achetées d. Combien de gommes (ACHETER) hier.. nous sommes dit c. offert à Hélène pour son Noël? b. je (PRENDRE) a. nous (SE DIRE) a. vous (SE FAIRE) des signes de la main quand vous étiez en train de partir. achèteras-tu 67. offri c. prenais d. que c. b. pour ton frère? a. dont une douche. elles (SE DIRE) qu'il fallait faire cela. nous sommes dits d. s'est blessait 62. La malade (SE RENDRE) a.337 . dont c. nous nous sommes dits 61. prendais 69. se sont disaient 63.. nous somnies dis "au revoir" avant de partir. offerts 65.. Voici la jeune fille . la semaine dernière. d. les ymgrmııım^mmm a. avaient reçu b.. b. celui . se sont dit c. Mesdames. à l'hôpital.. Le mois dernier. vous êtes fait b. se sont dits b. que d. Quels jouets a-t-on (OFFRIR) a. il y a deux jours. Hier.

Yarın saat kaçta hareket edeceğinizi ve nereye gideceğinizi biliyorum. O. Dün bizim eve gelenler iki yıl önce kalmış oldukları Paris'ten bu sabah hareket ettiler.70. a. daha önce iki yıl kalmış oldukları Paris'e. sonnera d.. où elles étaient déjà restées deux ans. O. . ont attendue d. La pièce a. c. sommes arrivés b. quand je dormais. et à quelle heure vous partirez.sur la mer est à moi. chez nous. d. Yarın gideceğinizi ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. où 71. a. b. êtes. au parc. Yarın nereye gideceğinizi ve saat kaçta hareket edeceğinizi biliyorum. que les fenêtres donnent. a sonné c. dont d. d. qui c.338 . . avons arrive arrivions 75. Quand nous (ARRIVER) a. Dün bize gelen hanımlar iki yıl evvel kaldıkları Paris'e bu sabah hareket ettiler. ai attendu c. le téléphone (SONNER) a. sommes arrivé c. dont d. b. Il me demande qui vous. Dün bize gelen hanımlar. 77. Celles qui étaient venues hier. bu sabah hareket ettiler. Mireille Mathieu . bu sabah Paris için hareket ettiler ki orada iki yıl kalacaklarmış. sont parties ce matin. c.. c.. a. ont attendu b. la sienne de. 72. On écoute avec plaisir. bana siz misiniz. pour Paris. bana sizin kim olduğunuzu soruyor. de celle b. Hier matin. quand je suis entrée dans la classe. O. d. celle-ci c. d. O. diye soruyor. Bizde dün kalanlar. bana size olanı soruyor. attendaient 73. Yarın gideceğiniz yeri ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. a sonnait 74. la voix est très douce. tous mes amis m' (ATTENDRE) a. 76. Je sais où vous irez demain. Hier soir. b. b. kimsiniz diye bana soruyor. sonnait b. a. vous n'étiez pas là.

je regarde la télévision. cerrahın kendisini hemen ameliyat ettiği hastaneye gitmekte tereddüt etmedi. Saiia ait olan şeyle. öğrenciler için çok yararlı olan cümlecikler hakkında bir ders verdi. 81. Öğretmen cümlecikler üzerindeki bir dersi yaptı ki bunlar öğrencilere çok yararlı oldu. d. d. . b. öntakılar hakkında. yakında kar kaplayacak. c. c. birinci kattan daha az büyüktür. Altıncı katta bulunan ikinci oda. b. Ödevlerimi yaptığım kadar televizyon seyrederim. 80. c. Hem ödevlerimi yapar.78. Hiçkimsenin dolaşmaya gelmediği parkı yakında kar örtecek. Kimsenin gezinmeyeceği parkı daha sonra kar kaplayacak. bana ait olanı karıştırmamanı söylüyorum sana. Seninki ile benimkini karıştırma diyorum sana. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. birinci kattakinden daha büyüktür. Öğretmen. d. b. Bientôt la neige couvrira le parc où personne ne viendra se promener. Ma soeur qui s'était blessé la jambe n'a pas hésité à aller à l'hôpital où le chirurgien l'a opérée tout de suite. öğretmen. d. Le professeur a fait une leçon. a. c. c. 33. benim kitapla seninkini karıştırmayalım diyorum. 79. Je te dis de ne pas confondre le tien et le mien. a. b. sur les propositions. Öğretmen. Le deuxième chambre qui est au sixième étage est moins grande que celle du premier. Altıncı kattaki 2 oda birinci odadan daha büyüktür. Altıncı katta bulunan ikinci oda. 82. ödevlerimi yapmama karşın televizyon da izlerim. hem de televizyon izlerim. cümlecikler hakkında. qui a été très utile pour les élèves. a. Bacağından yaralanmış olan kızkardeşim. Tout en faisant mes devoirs. İkinci oda ki bu altıncı kata aittir.339 . d. birinci kattakinden daha az büyüktür. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. Sana.. Benimki ile seninki karıştırılmamalı diyorum. b. a. Hiçkimsenin gezinti yapmaya gelmeyeceği parkı. Gezinmeye gelecek kişi neredeki parkın karını görecek. a. a. ödev yaparken televizyon izlemekteyim.

Je n'ai pas connu les gens dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlés hier. d.) Testin yanıtları arka sayfadadır. a. d. Vous dites à nous d'efforcer de bien travailler et d'être utilises à notre famille et à notre patrie. ailemize ve vatanımıza yararlı olmamızı söylüyorsunuz.340 . 85. b. a. d. c. Vous nous disez de travailler bien et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. d. Onlardan birisi. bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. Şüphe ettiğiniz ve dün bize bahsettiğiniz kişileri tanıyamadım. Ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. b. a. c. Je n'ai pas pu connaître ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. Yaralanmış kızkardeşim bacağını ameliyat ettirdiği hastaneye gitmekte kuşkuya düşmedi. 84. 86. Vous nous dites de s'efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. bu grevin onu çok huzursuz ettiğini açıklamaya gayret eder. Onlardan birisi. onu çok rahatsız ettiğini onlara açıklar.b. L'un deux essaie de leur expliquer que cette grève-ci le gêne beaucoup. c. Vous nous dites de nous efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. c. je n'ai pas pu connaître. (Not : Her sorunun ancak bir tane doğru yanıtı vardır. . İkisinden birisi bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. devamlı ameliyat ettikleri bacağından tekrar ameliyat olmak istemedi. Je n'ai pu pas connaître ceux que vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. b. Yaralanmış olan kızkardeşim. Siz. bize çok çalışmaya gayret etmemizi. Hastaneye koşan kızkardeşim bacağından yaralanmıştı ve onu hemen hastanede ameliyat ettiler. Onlardan birisi bu grevin.

58. 26. 53. 27. 52. 39. 47. 43. 24. 13. 11. 6. 56. 35. 23. 2. 25. 15. 38. 17. 32. 9. 14. 50. 42. 3. 41. 22. 33. 44. 34. 54. 5. 16. 18. 37. 46. b d b b c b c c d b c b d d b c b c a d d d a d d b a d c 30. 48. 12. 21. 8. 7. 57. 40.Contrôle général Yanıtları 1. 29. 49. 4. 28. 31. 51. 20. 10. 45. 55. 19. 36. b d d c a b a b c b c c c a c c c b c b b c c d b d c b b .

l'école d. l'agent de Police d le trottoir e. Dimanche. les piétons marchent sur a. bois c. on fait des a. mon pneu c. avons fini par rire la fenêtre (1976) Dans la rue. projets c. agitée c. nous avons faire éclater a. Vous avez perdu un portefeuille en a. la vitre tellement joué que nous b. mortels (1975) 7. le retard du train sur le quai de la gare. vous vivriez jusqu'à cent ans. papier (1975) 8. 1. désirs b. gentils b. la gare b. immortels e. irrégulière e.342 rouge . le retour d. desseins (1975) 5. rêveries d. régulière de vacances. genereux d. cuivre b. éternels c. . la chaussée b. le voyage (1977) 4. l'arrivée c. b. Dès les premiers jours d'été. d. verre e. En menant une vie a. cuir d. d. Nous attendons a.TESTS (ÖSYM) CÜMLEDEKİ YERÎ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇÎNÎZ. malheureuse désordonnée (1975) 6. études e. b. 'Pour envoyer votre lettre vous devez aller à a. la poste e. la sortie e. les voitures c. l'épicerie c. la pharmacie (1980) . les magasins (1976) 3. mon ballon e. Tous les hommes sont a.

Les parents aiment leur enfants. morte pour ^ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ^ttrÖifijjfe-' lidir? a. établi b. les enfants jouent et chantent gaiement. doucement e. l'instituteur d le compositeur (1978) CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN YERİNE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KONURSA CÜMLENİN ANLAMI DEĞİŞMEZ? 11. poliment péniblement (1976) 14.9».343 . bagages c. l'ingénieur c." b. amusent c." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. a. le décorateur b. l'armée turque c. Christophe Colomb a découvert L'Amérique." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. respectent e. chérissent (1977) 13. punissent b. trouvé d. livres d. joyeusement c. Ce brave soldat turc 10. vêtements e. d. "Vous allez chez a. "Il s'est déshabillé et a jeté ses habits sur une chaise. invente c. détestent d. "Dans la cour de l'école. crée e. Les soldats turcs e. jouets (1982/11) . Les filles turques c. Les femmes turques (1978) parce que vous êtes malade. le médecin e. méchamment b. a. chaussures b. partagé (1976) 12.

cher b. leur 20. juste (1979) 18. rouge c. cet (1974) chemin. "C'était trop dur pour lui. je permets à mon fils d'aller au cinéma avec ses amis. vieux e. 1' d. largement c. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. défends d. sa (1976) enfants. les . d. conseille b. 19. ils n'ont pas pu retrouver . d. ce e. longuement b. dis (1983/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇİNİZ. Elle a mis son chapeau neuf. grand rond (1977) 16. . ses d. chaud 17. "Lorsque je ne peux pas l'accompagner. Répondez rapidement à ce qu'on vous demande. silencieusement lentement (1976) b.344 b. demande c. b. ces c. supplie e. a. a. fortement e. mon e.CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN KARŞIT (ZIT) ANLAMLISI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 15. facile e. Dans la nuit. Donnez du gâteau à a. rapide c. son c. large d. a.

"Il a trouvé du travail l'aide ses amis. m'a permis d' / au d' / du pour / du 24. b. maigre / des d. grâce à / de c. derrière sur (1977) 27. au milieu de e. une / cet (1974) 22. n'ai pas de travail et ni car 28. serai absent en jusqu' par 25. e. mais car (1977) 26. j'irai a. b. en (1978) aller cinéma. pendant d. la foule. ou d. les / ma d. à Italie. pour c. e. à 1' e. dans / de la b. c." cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. c. au bord de c. e. Il a. au-dessus / de (1981/II) . a. parce que / du e. le / ma e. devant (1976) 29. b.345 . pas (1976) Kızılırmak. b. Je a c. Le soleil s'était levé chambre. depuis à travers d. c. potu: / à (1975) 23. C'est toute une petite ville a. e. 1' d. On a. s'ouvrait difficilement un chemin avec b. et ou d. au fond de les vacances.21. à / au d. à travers de c. d'argent. sa / ma lumière remplissait b. Je a. le / sa c. L'année prochaine. Je a. e. c. b. à (1975) \ je n'avais pas d'argent. n'ai pas pu acheter ce livre donc b.

" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. parce que / après e." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. en b. nous sommes arrivés . il y a (1980) 32. ni / et d. "Je n'ai soeur frère. de / à b. par / de (1979) 31. en / à d. comme / pas encore d. avec / le b.30." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. pour / avant b. à / de (1978) .. à cause de / en c. vers / la e.. de / pour c. depuis / plus (1983/11) 35.346 . dans d. pas / et e. avec / de e. depuis c. "Tu demanderas hangisi getiril- tes amis " hangisi getiril- venir te voir. "Il habite dans ce quartier deux ans." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. après e..... pas / ni (1982/11) 33. à / pour d... de / la (1982/11) 34. "Il se dirige gare d'un pas rapide. ni / ni c. " la circulation. après / jamais c. pour / le d.. "Elle a eu un enfant et elle ne travaille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden a... retard. pas / de c. avant / la c. pourtant / pas b. mais / pas e..

. la moins e. qu'est-ce que / par an? b. quelle / toute e. le moins d. quelle / le (1982/11) 38 gagnez-vous a. rien / lui c. le plus c. en e. bien d. quel / tout b. aussi (1977) 43. " vient bruit?" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. même b. d'y b. quel / le d. mais il vient . beaucoup c. Mon ami a un joli chapeau. jamais / personne d. J'ai acheté la robe a. dans (1978) 37. je veux acheter a. "Paul était au cinéma. pareille d. quelle / tous c. sortir. meilleure — fait de hangisi getiril- chère. d'en c. D'où / ce b. comme c. b. Par où / quel d. bon b. combien / par d. Quand / du (1983/11) 42. que / par (1978) - 39. le e. mais sa soeur chante a. d'où d. plus / rien e. pas / quelqu'un b. meilleur (1974) m . Catherine chante bien. combien / chaque c. Pourquoi tout le monde le déteste-t-il lui qui n'a mal à a. comment / dans e.36. Comment / ce c. Pourquoi / le e. mieux e. pas / jamais (1974) 41.. "A heure vous levez-vous matin?" a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. le même (1974) 40.

plus 49. meilleure e. U a.44. toujours d. aussi bonne (1979) mal payé que le mien. c. "Son métier est a. e. sévèrement (1976) dire que l'on sait tout. bien e. la plus e." b. peu e. bien d. lentement e. bon d. très d. franchement (1977) petite élève de sa classe.348 . régulièrement d. si (1980) 50. à peine 45. le plus 46. trop (1977) que l'autre. "Ayşe est a. lourdement (1981/11) 51. assez / à (1983/11) . Il a. tellement / que b. le moins (1978) parce qu'il n'avait pas fait son devoir. "Ils parlaient pour qu'on les entende. c. b. mal c. très / de c. aussi c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ne faut jamais souvent autant 48." petite contenir deux mille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. b. e. trop / pour bien / pour e. b. "Cette salle est spectateurs. lentement d. "Ce gâteau est a. tellement d. mal c. autant travaillé. aussi c. tu peux aller au cinéma. a été puni doucement mal peu 47." b. Puisque tu as a." b. fort b. meilleur c.

Quelqu'un c. c. le / y d. " ne m'a vu quand je suis arrivé. les / que c. a.52. se / là (1974) 55. e. ce 58.349 . "Je n'ai pas aimé ce film. Il rappelait le jardin ils s'étaient rencontrés. "Ce sont très bons amis cümlesinde boş bırakılan yerlere melidir? a. des / qui b. Elle a de beaux yeux. de sa soeur. dont c. celle celles (1975) vous m'aviez conseillé. Personne (1980) 57. Certain e. que e. du tout d. grandement (1982/11) 53. un / celui qui j'écris souvent. ces / dont (1983/11) 56. me / là e. qui b. aussi e. où (1977) . d. peu c. On b." aşağıdakilerden hangisi getirilun / qui le / pour qui (1981/11) 55. se / où c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. le / que b. agréablement b." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. "Ce sont très bons amis j'écris souvent. J'ai lu le livre a. lui / que b. duquel b. ceux e." cümlesinin anlamını kuvvetlendirmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. celui c. mes / auxquelles e. de / à qui d. b. Rien d. le / à qui d. mais je préfère a.

tout / tous 60. 62. où < d. tous / tous d. Il les lui donne. tout / tout (1974) on a beaucoup parlé. "J'ai deux jupes neuves. d. b. celle que a. celles qui d. a. Il l'entend crier. d. C'est un film a. je ne sais pas aujourd'hui" b. qui / leur AŞAĞIDAKİ CÜMLEDE. U l'a entendue crier. Us lui en donnet. don . que / lui a. Elle l'a entendue crier. quand / il (1982/11) e. toute / toute c. Il leur en donne. Elle le leur donne. Us l'ont entendu crier. qué e. Mehmet a entendu cette fille crier. qui / le c. c. b. Elle les lu donne. c." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine zamirleri konursa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a.350 . avec (1976) 61. celle qui c.59. "Mon père donne du pain aux pauvres. qui c. est gai. ceux que (1979) e. e. qui / lui d. (1979) . chante. e. ALTI ÇİZİLİ SÖZCÜKLERİN YERİNE ZAMİRLERİNİN KONULMUŞ BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 63. b. Je l'avais entendue crier. b. "Il a accepté la cigarette cümlesinde boş bırakılan yerlere aşagıdakilerden hangisi getirilmelidir? b. a. (1977) 64. tous / tout e. dont je vais mettre offrait son ami.

e. 69. Elle ne veut pas la lui montrer. d. nous lui en présenterons un d. Elle ne veut pas le lui montrer. Je viens de lui en annoncer une. Ils l'ont vue partir. "Nous présenterons un nouveau modèle à notre client. c. b. Elle ne veut pas lui en montrer. c. Us la voient partir. Ellen e veut pas la leur montrer (1982/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN ÖĞEYİ YA DA ÖĞELEB GRUBUNU SEÇİNİZ. e. "Elle ne veut pas montrer sa poupée à sa mère. c. d. c. Us l'ont vu partir. b fasse d. b. U a. "Ali et Mehmet ont vu la voiture rouler. Je viens de le slui annoncer. "Je viens d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis." cümlesinde altılı çizili isimlerin (noms) yerine zamirleri (pronoms' getirilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. dort e. m'a demandé ce que je fais aurai fait ferai beaucoup. nous leur en présenterons un c. b. e." a. s'amuse c. (1983/11 68.* a.65. Je viens de leur en annoncer une. Je viens de la leur annoncer. nous le lui présenterons e. nous le leur présenterons (1974) 66. Il réussit à ses examens parce qu'il a. Elle ne veut pas le leur montrer." cümlesinin zamirlerle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir a. mange (1975) 70. voyage d. nous lui en présenterons une b. faisais (1975) 351 . e. Ils la verront partir. (1978 67. travaille b. Je viens de la lui annoncer.

falloir d. arrête d. ennuie (1975) 77. Le bruit nous a. e. enlève e. b. monte (1975) pas sans que nous a. e. L'étudiant a. Je a. choisissez b. Ne b. gêne d'entendre ce que vous dites. il ne peut pas soleil a.71. Quand je suis fatigué. me repose (1975) la main pour demander la parole. ne suis pas sûr qu'ils ont acheté aient acheté achetèrent 74.352 les rayons du . me promène e. c. a. transporter d. je a. aurons revu (1975) 75. soulève c. marche c. choisissiez e. redresse 79. lève d. supporter c. aurait fallu (1975) 72. c. choisirez d. rapporter (1975) 76. Partons / étions prévenus b. Malgré son chapeau de paille. nage d. apporter e. avaient acheté (1975) la petite ville où nous étions l'été dernier. reverrons d. revoyons e. b. Hier nous a. vous ai dit qu'il faut faudra faudrait aller voir nos amis. avez choisi c. b. b. revoyions une maison au bord de la mer. aurez choisi (1975) 73. avons revu c. b. porter b. Vous un métier quand vous aurez fini vos études. partez / sommes prévenus . cours 78. achèteront d. Je a. empêche c.

ne pensait pas qu'il ferait fait fera 82. "Voulez-vous que je les à la gare?" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. conduise b. rentrera b. e. ai écouté (1979) 86. (1976) hier soir. aie conduit e. c. Il a.. partez / préviendrons 80.. sera rentrée (1974) 85. rentre d. il ne met jamais de manteau. j' volontiers les oiseaux. Si a. est rentrée e. vous été venus viendriez étiez venus 81. b. écouterai c. rentrerait c. serai rentré suis rentré d. e. conduis c. "Si j'habitais un village. pars / prévenons e. écoute b. partez / soyons prévenus d. rentrerais b. aura fait d. venez (1977) . je vous aurais montré ces photos. écouterais d.c. si chaud. fera (1976) vous téléphonerai dès que je chez moi. conduirai d. c. b. seriez venus d." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. elle a. conduirais (1979) 353 . c. fait c. faire d. ferait 83. Je a. e. Quand elle a eu fait une promenade. a fait (1977) froid. Bien qu'il a. rentre étais rentré (1976) 84. b. avais écouté e. fasse e.

entendre e. partiras c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. déménager d. avait lu d. Si tu ne pas tout de suite. aura lu (1979) 88. les enfants. vivre c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. devant la porte.87. "Si vous arrivez avant moi. attendez c. "Il disait qu'il toutes ces histoires il y a longtemps." . avez attendu e. montrer (1981/II) 90. sont c. attendiez (1980) 89. étaient d. demeurer e. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. pars b. partais (1978) 91. nous ne pouvons pas le concert à la radio. "Taisez-vous.354 soient (1977) heureux. regarder c. ont été b. lit c. seront e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. lirait e. "Les parents veulent que leurs enfants a. lira b. voir b. "Nous allons nous bientôt dans cet appartement. tu vas manquer le train. attends b." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. . installer (1978) 92. partirais d. habiter b. attendrez d. prendre d. seras parti e.

. ai / que ç. e. b. b. à/étiez sa maison a détruite. Paul dit: "Je rencontre Pierre au marché.355 . c. étais / où d. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOĞRUDAN (DİREK) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 96. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez ta soeur. "J'ai rencontré ce matin Pierre qui allait au marché. il a rencontre Pierre au marché. j'ai rencontré Pierre. d. Nous n'aurons pas le temps. Paul dit qu'il a rencontré Pierre ce matin en allant au marché. e. de / venez (1974) à l'heure." me dit Jean. en allant au marché. a." d. très / êtes e.93. Us n'auront pas le temps d'aller chez ta soeur. en / êtes d." (1977) 97. qui / été d. Nous n'allons pas chez sa soeur. en / veniez c. "Ce matin. "Mon oncle a toujours des choses intéressantes à nous dire. "J'y plaisir." cümlesinin dolaysız (direct) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. ai / dont (1980) 94. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez sa soeur. Je a.ü faudra que vous b. "Ce matin. Nous n'irons pas chez ta soeur. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOLAYLI (ENDİREK) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 98. que / été (1974) retard ." c. avais / que e." b. Nous n'avons pas le temps." passé des journées je'itt üeuviens avec cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. suis / que b. crois que / était qui / soit que / eu 95. Vous êtes a. c. "U lui dit qu'ils n'auront pas le temps d'aller chez sa soeur.

b. (1978) 102. c. b. ce que tu étudieras en classe. Il lui dit: "J'ai mangé ton chocolat!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Durand c. de leur apporter le dossier noir. Durand (1980) 101. Il lui disait qu'il mangerais son chocolat. e. Il va lui dire qu'il aurait mangé son chocolat. "Apportez-moi le dossier noir!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Il lui dit " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. (1982/11) . son oncle a toujours des choses intéressantes à leur dire. ce que tu étudies en classe. b. "Vous êtes monsieur Durand. c. qu'il m'a apporté le dossier noir. e. ce que tu étudiais en classe.Jean dit que a. de m'apporter le dossier noir. c. Il lui dit qu'il a mang son chocolat. M. mon oncle a toujours des choses intéressantes à lui dire. c. si vous êtes M. e. qu'est-ce que tu étudies en classe. b. mon oncle a toujours des choses intéressantes à vous dire. qu'il lui apportera le dossier noir.356 . d. (1979) 100. Il dit qu'il a mangé du chocolat. "Qu'est-ce que tu étudies en classe?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Je te demande ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. d. n'est-ce pas?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "L'employé me demande " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. d. (1976) 99. Il lui a dit qu'il avait mangé son chocolat. mon oncle a toujours des choses intéressantes à me dire. Durand d. Durand b. son oncle a toujours des choses intéressantes à dire. e. d. que tu étudies en classe. que j'étais M. Duran e. où est M. si je suis M. de lui apporter le dossier noir.

(1983/11) . d. Le poisson que j'avais mis sur la table a été mangé par le chat. c. J'ai mis le poison sur la table et le chat a mangé le poisson. Mon devoir de composition sera corrigé par le professeur. e. Le professeur corrigerait mon devoir de composition. d.Ilfilii-i BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN ETKEN (AKTİF) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 103. d. chat a mangé le poisson que j'avais mis sur la table. a. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur qui avait enfin été arrêté. e. La professeur aura corrigé m on devoir de composition. b." cümlesinin etken (actif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a.357 . c. "Cette photo a été prise par Jacques. a enfin été arrêté. b. Jacques a pris cette photo. Le a. c. Jacques allait prendre cette photo. Le professeur corrige mon devoir de composition. Le poisson a mangé le chat que j'avais mis sur la table. Le poisson avait été mangé par le chat. c. On a pris la pohoto de Jacques. (1977) 104. e." cümlesinin edilgen (passif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Le voleur a enfin été arrêté par le commissaire qui le recherchait depuis une semaine. Le professeur a corrigé mon devoir de composition. Le voleur que recherchait le commissaire. Jacques a pu prendre cette photo. Jacques l'avait prise. "Le commissaire a enfin arrété le voleur qu'il recherchait depuis une semaine. (1976 106. d. b. Le professeur corrigera mon devoir de composition. e. Le voleur avait enfin été arrêté par le commissaire par qui il était recherché depuis une semaine. (1981/11) BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN EDİLGEN (PASİF) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 105. b. Le poisson que j'ai mis sur la table a été mangé par le chat. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur par a enfin été arrêté.

başkaları için belki öyle değildir. Uyumak ister istemez bana söyle. Tembel olsaydı. d. Bu köpek beni hiç ısırmadı. Belki başkaları için ilginç. a. Beni hiç ısırmayan bu köpeği çok seviyorum. Yağmur e. başkaları için de ilginçtir. yat. (1977) 358 . Müdür konuşma yapıncaya kadar gazeteyi okuruz. c. il ne m'a jamais mordu. d. Tembelse özel ders alsın. (1975) 110. 107.VERİLEN FRANSIZCA CÜMLENİN TÜRKÇEStNİ SEÇİNİZ. Müdür konuşmasını yapar yapmaz gazete okuruz. yağarsa gitmeyeceğiz. Müdürün konuşma yapmasını beklerken gazete okuyoruz. Yağmur c. Yağmur d. yağarsa gitmeyiz. c. Başkalarının ilginç bulduğunu ben de ilginç bulurum. özel dersler almazdı. Müdür konuşma yaparken gazete okuruz. Tembel olmuş olsaydı. e. c. Tembelse. Avant que le directeur ne fasse un discours. Kötü huylu olmasına rağmen bu köpek beni hiç ısırmadı. Benim için ilginç olan. a. chien a beau être méchant. Ce qui est intéressant pour moi ne l'est peut-être pas pour d'autres. (1975) 109. ama benim için değil. a. nous partirons. Benim ilginç bulunduğumu belki başkaları da ilginç bulur. il prendrait des leçons particulières. b. Bu köpek güzel ama ısırır. Yağmur b. özel dersler de alırdı. Couche-toi dès que tu auras envie de dormir. Ce a. Uykun gelince git. Uyumak ister istemez yat. nous lisons le journal. c. Uyumak isteyince yatmaya git. e. Yağmur qu'il ne pleuve pas. b. b. S'il était paresseux. (1975) 108. d. A condition a. e. Müdür konuşma yapmadan önce gazete okuyoruz. yağsa da gideriz. Güzel fakat kötü huylu bir köpek. (1975) 111. a. Tembel olmasaydı. c. Benim için ilginç olan. d. (1977) 112. e. d. b. git de yat. yağmazsa gidebiliriz. e. özel dersler alır. yağmazsa gideceğiz. özel dersler alacaktı. Uykun gelmiş. b. ama o beni ısırmaz.

113. Je
a.
b.
c.
d.
e.

ne me rappelle pas depuis quantr
Ne zaman hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Ne zamandan beri hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğu zamanı hatırlamıyorum.
Kaç saattir hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğumdan beri onu hatırlamıyorum.

(1977)

114. Trois ou quatre fois par jour, Erdal leur apportait une bouteille
d'eau.
a. Günde üç dört kez, Erdal onlara birer kova su getiriyordu.
b. Günde üç dört kova suyu onlara Erdal getirirdi.
c. Günde üç dört kez, Erdal onlara bir şişe su getirirdi.
d. Erdal ,günde üç dört kez onlar için su alırdı.
e. Erdal günde üç dört şişe su içerdi.
(1976]
115. La
a.
b.
c.
d.
e.

nouvelle avait été annoncée à la radio.
Radyodan haber yayınlanıyor.
Haber radyodan bildirildi.
Radyodaki yayınların hepsi yeni
Radyoda yeni yeni yayınlar var.
Haberi veren radyo idi.

(1976

116. Tant que vous vous plaignez, personne ne vient à votre aide.
a. Şikâyet edene, yardıma koşulur.
b. Hiç kimse onun şikâyetine aldırmıyordu.
c. Şikâyet ettiğiniz sürece kimse yardımınıza gelmez.
d. Şikâyet ettikçe üzüntünüz artar.
e. Şikâyet ettiğiniz ölçüde üzülürsünüz.
(197é
117. Je
a.
b.
c.
d.
e.

dois manger jusqu'à que je finisse tous les gâteaux.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yemek gerek.
Bütün pastaları bir bir yemem gerekiyor.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yesem.
Bütün pastaları yiyorum, ümit ederim daha var.
Bütün pastaları bitirmeye mecburdum.

118. Voici un arbre dont les feuilles tombent.
a. işte ağacın yaprakları düşüyor.
b. işte bir ağaç ve düşen yapraklar.
c. işte yaprakları düşmüş bir ağaç.
d. işte yapraksız bir ağaç.
e. işte yapraklan düşen bir ağaç.

(197ı

(197

119. Venez tous à notre réunion.
a. Toplantımıza herkes gelsin.
b. Tüm toplantılarımıza gelin.
c. Toplantımıza gelmelisiniz.
d. Toplantımıza herkesi getirin.
e. Hepiniz toplantımıza gelin.

(1974)

120. C'est moi qui l'ai vu le premier,
a. îlk onu gördüm.
b. Onu ilk gören benim,
c. îlk o beni gördü.
d. Birinci bendim.
e. Birinciyi gördüm.

(1974)

121. Il
a.
b.
c.
d.
e.

(1974)

faut que tu travailles pour vivre,
Hayatta çalışmak zorunludur.
Yaşamak için çalışmak gerek.
Çalışmak için yaşamalısın.
Yaşamak için çalışman gerek.
Çalış ki yaşayabilesin.

122. Elle n'a pas pu dormir à cause du roman policier qu'elle avait lu.
a. Polisiye roman okuduğundan iyi uyudu.
b. İyi uyuyamadığmdan polisiye roman okudu.
c. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamadı.
d. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamıyordu.
e. Polisiye bir roman okudu, sonra uyuyabildi.
(1974)
123. Mon frère avait ime voiture, tandis que moi je n'avais même pas
une bicyclette.
a. Kardeşimin bir arabası vardı, halbuki benim bir bisikletim
bile yoktu.
b. Kardeşimin arabası, benim de bisikletim vardı.
c. Benim bisikletim yoktu, kardeşimin de arabası.
d. Kardeşimin sadece arabası vardı, benim ise hem arabam hem
bisikletim vardı.
e. Kardeşimle benim ne arabamız ne de bisikletimiz var. (1974)
124. "Il ne voulait pas que les vacances finissent mal."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. O, istemese de tatil kötü bitecek.
b. O, tatilin kötü bitmesini istemiyordu.
c. O, tatilin kötü bitmesini istemez.
d. O istemese de tatil kötü geçiyor.
e. O, tatilin kötü geçmesini istememişti.
(1981/11)
360

125. "Qui est ce jeune homme avec qui tu tu parlais?"
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konuştuğun bu genç adam kim?
b. Seninle konuşan bu genç adam kim?
c. Seninle konuşan adam genç midir?
d. Bu genç adam mı seninle konuştu?
e. Seninle konuşan bu genç mi?
126. "Mettez votre manteau pour ne pas avoir froid."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Artık hava soğuk değil, mantonu çıkar.
b. Üşüyorsunuz, mantonuzu giyin.
c. Hava soğuk olmasa da mantonuzu giyin.
d. Üşümemek için mantonuzu giyin.
e. Soğuk almamak için mantonuzu giymelisiniz.

>

(1980)

(1980)

127. "Tout à coup, il s'est rappelé qu'il devait téléphoner à son ami."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arkadaşının telefon edeceğini hatırladı.
b. Birden telefon edeceği arkadaşını hatırladı.
c. Birden arkadaşına telefon etmesi gerektiğini hatırladı.
d. Arkadaşını hatırlayınca telefon etti.
e. Arkadaşını hatırladıkça telefon ediyordu.
(1980)
128. "Tu as acheté la voitur edont je rêvais."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rüyamda gördüm, arabayı alıyordum.
b. Araba aldığımı rüyamda gördüm.
c. Ben karar verirken arabayı sen aldın.
d. Araba almayı hayal ediyorum.
e. Hayal ettiğim arabayı satın aldın.

(1979)

129. "Comme ils sont restés à la maison, ils n'ont pas vu ce film."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evde kaldıkları için bu filmi göremezler.
b. Evde kalacakları için bu filmi göremeyecekler.
c. Evde kaldıkları için bu filmi görmediler.
d. Bu filmi göremeyecekleri için evde kaldılar.
e. Evde kalanlar bu filmi göremezler.
(1979)
130. "Nous avons fini ce travail en deux heures."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu işi iki saatte bitirdik.
b. Bu işi iki saat sonra bitirecektik.
,361

c. Bu işi saat ikide bitirdik.
d. Bu işi saat ikiden önce bitirdik.
e. Bu işi iki saate kadar bitiririz.
131. "Il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'école."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzun bir süre okula gelmedi.
b. Uzun süredir okula gelmez oldu.
c. Uzun bir süre artık okula gelmeyecek.
d. Uzun süredir, artık okula gelmiyor.
e. Uzun bir süre okula gelemez.

(1976)

(1978)

132. "S'il n'avait pas oublié la parole qu'il m'avait donnée, j'aurais pu
l'excuser volontiers."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bana vermiş olduğu sözü unutmasaydı, onu seve seve bağışlayabilecektim.
b. Bana verdiği sözü unutmasa, onu seve seve bağışlardım.
c. Bana verdiği sözü tutsaydı, onu seve seve bağışlayacaktım.
d. Bana vereceği sözü tutsa, onu seve seve bağışlayabilirim.
e. Bana vermiş olduğu sözü tutsa, onu seve seve bağışlardım.
(1978)
133. "Nous avons fait venir un journaliste, pour répondre à vos différentes questions."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çeşitli konular üzerinde tartışmak için bir gazeteci bulduk.
b. Çeşitli konuları bir gazeteci ile tartışmak için geldik.
c. Çeşitli sorularınızı cevaplaması için bir gazeteci getirttik.
d. Çeşitli sorularınıza cevap vermek üzere bir gazeteci geldi.
e. Çeşitli sorunlarınızı çözmek için bir gazetecinin gelmesini sağladık.
(1981/11)
134. "Il faisait si beau le matin que je n'ai même pas pensé à prendre
mon parapluie."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabah hava güzel olacak diye şemsiye almayı düşünmedim.
b. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almadan çıktım.
c. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almak istemedim.
d. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almayı düşünmedim
bile.
e. Sabah hava güzel olacağa benzediğinden, şemsiyesiz çıktım,
(1981/11)
362

135. "Il lira le journal quand il aura bu son café."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kahvesini içer içmez gazetesini okur.
b. Kahvesini içerken gazetesini okuyordu.
c. Kahvesini içince gazetesini okudu.
d. Kahvesini içerken gazetesini okuyacak.
e. Kahvesini içtikten sonra gazetesini okuyacak.
(1982/11)
136. "Dites-lui ce qu'il doit faire."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ne yapacağını ona söyleyelim.
b. Ne yapması gerektiğini ona söyleyiniz.
c. Yapacağı işleri söyleyiniz.
d. Yapacağınız işleri bana söyleyiniz.
e. Ne yapacağını ona söyledim.
(1982/11)
137. "Bien qu'il soit malade, il va tous les jours à son travail."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hastalanınca günlerce işine gidemedi.
b. Hastalanmadan önce her gün işine gidiyordu.
c. Hasta olmasına rağmen her gün işine gidiyor.
d. Her gün işe gittiği için hasta oldu.
e. Çok hasta olmasına rağmen her gün çalışıyordu.
(1982/11)
138. "Il ne lui restait plus qu'à dire la vérité."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ona bu gerçeği hiçbir zaman açıklamamalı.
b. Ona gerçeği söylemek zorunda kalmıştı.
c. Ona gerçeği söylemekten başka çare yok.
d. Artık gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu.
e. Ona gerçeği hiç söylememek gerek.
(1983/11)
139. "Cette vieille dame ne veut plus se rappeler ce qui s'est passé
pendant la guerre."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu yaşlı hanım, savaşta olup bitenleri artık hatırlamak istemiyor.
b. Bu yaşlı hanım, savaşın çok önce bittiğini hatırlamıyor.
c. Bu yaşlı hanımın hiç hatırlamak istemediği şeyler savaşta geçen olaylardır.
d. Bu yaşlı hanım ,savaşta geçen olayları hiçbir zaman hatırlamıyor.
e. Bu yaşlı hanım, savaşta geçenlerin artık kendisine hatırlatılmasını istemiyor.
(1983/11)

,363

140. "Comme il n'y pas d'Université dans notre ville, mon frère est
obligé d'aller faire ses études à Istanbul."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şehrimizde üniversite bulunmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini istanbul'da yaptı.
b. Yüksek öğrenim yapmak zorunda olan kardeşim, şehrimizde
üniversite olmadığı için İstanbul'a gitti.
c. Kardeşim, yüksek öğrenimini şehrimizdeki üniversitede değil,
fakat İstanbul'da yapmak zorunda kaldı.
d. Şehrimizde üniversite olmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini yapmak için İstanbul'a gitmek zorunda.
e. Yüksek öğrenim yapmak isteyen kardeşim, şehrimizde üniversite olmadığından İstanbul'a gidiyor.
(1983/11)
141. "Les enfants aiment jouer avec la neige dans le jardin."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
a. Quand?
b. Avec quoi?
c. Pourquoi?
d. Comment?
e. A qui?
(1981/11)
142. "Sur la route il conduit sa voiture très prudemment."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
b. pourquoi?
a. comment?
c. quand?
d. à qui?
e. combien?
(1982/11)
143. "Je leur ai donné rendez-vous au jardin public à dix heures."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a. Qui?
b. Quoi?
c. Quand?
d Où?
e. Comment?
(1980)
144. "Il est resté un moment assis sur la chaise, la tête baissée, à regarder ses mains."
a. Qui?
c. Qù?
e. Quand?

b. Comment?
d. Pendant combien de temps?
(1979)

145. "Aujourd'hui des usines sont construites dans la banlieue des villes
et à la campagne. La nature en souffre beaucoup et il devient de
plus en plus difficile pour les gens de retrouver une nature non
polluée. Pendant ce temps, les savants essayent de nous rendre la
vie plus agréable ,mais, en réalité, nos conditions de vie deviennent
chaque jour plus mauvaises."
364

Bu
a.
b.
c.
d.
e.

paragrafta vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
Les hommes profitent du progrès.
Grâce au progrès industriel la vie future sera plus agréable.
La natura n'est pas nécessaire à l'homme.
Les usines rendent la campagne plus belle.
La vie naturelle est détruite par l'industrialisation.
(1982/11)

146. "Marcel continue son voyage qui, chaque jour, devient de plus en
plus difficile. Le matin ,il n'arrive plus à se lever. Il n'a même pas
la force de manger et il ne boit que du thé, des litres de thé, mais
il a toujours soif. Ses yeux lui font si mal qu'il est obligé de les
fermer souvent. Trois ou quatre fois dans la journée, il doit
s'arrêter."
Yukarıdaki parçada vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
a. En voyage, le thé est la meilleure des boissons.
b. Pendant son voyage, Marcel a dû bien manger.
c. Marcel est un homme paresseux.
d. Avant de partir en voyage, Marcel a oublié ses lunettes.
e. Marcel voyage dans des conditions insupportables.
(1983/11)
Her parçadan sonra verilmiş olan soruları o parçaya göre cevaplayınız.
"J'aime voyager. J'ai vu et revu beaucoup d'endroits pendant ces
dernières années. Pour moi ,un voyage, c'est une aventure personnelle ,un changement dans ma vie. Quand je visite un pays,
j'essaie d'abord de me renseigner sur ses problèmes politiques
et économiques, et ensuite je me promène, je regarde tout ce qui
est nouveau pour moi. Quelquefois, je retourne dans un pays que
j'avais déjà visité, et c'est alors un plaisir de retrouver les endroits
que j'avais aimés, même s'ils ont changé
"
147. Pour moi, les voyages sont l'occasion
a. d'étudier les changements économiques d'un pays
b. de penser à me jeunesse
c. de rendre visite à mes amis à l'étranger
d. de préparer les prochaines vacances
e. d'apprendre beaucoup de choses

(1982/11)

148. Quand je voyage
a. je ne m'intéresse pas aux problèmes du pays
b. je cherche parfois l'aventure
c. j'aime revoir certains endroits

365

d. je ne peux pas oublier mon pays
e. je veux retrouver mes habitudes
149. Avant de visiter un pays
a. on doit se renseigner sur son climat
b. il ne faut pas oublier de faire ses réservations
c. il faut en connaître les endroits intéressants
d. il faut en avoir une certaine connaissance
e. je consulte toujours un guide touristique

(1982/11)

(1982/11)

"Tout à coup le temps a changé. Le vent s'est levé, la mer est devenue mauvaise et dangereuse. Les vagues étaient plus hautes que
les maisons. Au port, tout le monde attendait sur le quai le retour
des pêcheurs, les femmes surtout. Quand ils sont rentrés, certaines
femmes ont compris que leur mari ne reviendrait pas. Elles
pleuraient mais savaient aussi qu'être pêcheur, ce n'est pas facile.
Quand un pêcheur part en mer il n'est jamais sûr de revenir."
150. Vouloir être pêcheur, c'est
a. accepter les dangers de la mer
b. vouloir sortir en mer seulement quand il fait beau
c. oublier sa femme sur le quai
d. être obligé d'habiter en ville
e. choisir une vie agréable
(1982/11)
151. Dans ce passage, l'auteur veut montrer que
a. la nature aide les pêcheurs
b. les femmes de pêcheur sont toujours heureuses
c. le métier de pêcheur est dangereux
d. tous les habitants de ce port sont pécheurs
e. les pêcheurs rentrent avec beaucoup de poissons

(1982/11)

152. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Le plaisir d'être pêcheur
Une vie difficile
Une bonne pêche
Vivre au bord de la mei
Un bon retour

(1982/11)

"Pendant les vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un
endroit à l'autre, avec, évidemment, le désir de voir beaucoup de
choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, c'est très bien, car
on se donne de l'importance quand on peut citer plusieurs noms
de lieux qu'on a visités, mais si c'est pour eux, pour voir réellement,

,366

on apprend tout ce qui est important dans le monde. on en a seulement une idée superficielle. tout le monde doit se souvenir des endroits visités. qui voulait rattraper son ballon. le chagrin d'un enfant qui n'a pas de ballon. c'est en peu de temps que l'on doit visiter les endroits intéressants. il reste du temps pour acheter des souvenirs. b. c. d. (1983/11) "Dimanche après-midi. e. Quand on voit les choses en courant. on prend davantage plaisir à ses vacances. rechèrches interrompues hier soir vers 20 heures et qui reprendront ce matin. (1983/11) 155. c. on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens avec qui parler. Quand on visite très vite beaucoup d'endroits. L'enfant.ont organisé des recherches dans la région. e. qu'on peut voir beaucoup de choses en peu de temps. l'un des enfants s'est mis à courir après son ballon qu'il avait lancé très loin. prévenus par les parents . (1983/11) 154.367 . a. Selon l'auteur. les voyages ne doivent pas servir à rapporter des souvenirs. d.je ne les comprends pas bien. un groupe d'enfants jouait dans la forêt proche de la ville. b. b. L'auteur pense a. elles se ressemblent toutes et celui qui parcourt le monde à toute vitesse ne peut en rapporter beaucoup de souvenirs. échappant sans doute à la survellance de ses parents. qu'il ya a beaucoup d'endroits à visiter dans le monde. e. d." 156." 153. Les policiers. b. c. d. qu'il ne faut voyager que pendant les vacances. c. courir est le véritable plaisir des vacances. la douleur des parents sans enfants. la plupart des gens veut connaître le plus grand nombre d'endroits possible. qu'il faut voyager pour pouvoir en parler à ses amis. les dangers courus par les policiers la nuit dans la forêt. A un moment donné. qu'il ne faut pas se presser quand on visite un endroit. e. s'est enfoncé dans la forêt et n'a plus retrouvé son chemin pour rejoindre ses camarades. pourquoi les parents ne font pas attention à leurs enfants. C'est une histoire triste qui raconte a. (1983/11) . a. comment un enfant peut se perdre dans la forêt.

il ne faut pas faisser les enfants jouer seuls. tout le monde a perdu 1 espoir de retrouver l'enfant. les parents des enfants peuvent passer un bon dimanche. c. décide de voir le film plus tard c. En sortant du parc. Quand elle passe devant le cinéma. Quand elle est sortie. Dans la forêt. (1983/11) "Sylvie est restée un long moment dans le parc à regarder les enfants qui jouaient pendant que leur mère lisait ou tricotait. Sylvie a. e. b. n'est pas intéressée par le film e. Elle a marché lentement sur le boulevard et. e. elle aussi d. un jour où pleuvrait. les policiers ont seulement retrouvé le ballon. (1983/11) 158. les efforts des policiers resteront sans résultat l'enfant se cache dans la forêt. d. en passant devant le cinéma. était très triste b. elle ne savait pas quoi faire: il était encore trop tôt pour dîner mais elle n'avait plus le temps de faire une longue promenade.. les parents conseillent à leurs enfants de jouer loin d'eux. Ce jour-là. semble que la forêt soit le meilleur endroit pour jouer. entre tout de suite b. décide d'aller au restaurant pense rentrer chez elle hésite sur ce qu'elle peut faire veut encore se promener se dépêche 161.368 (1981/11) . vers six heures. d. Sylvie a. 159. . "était dérangée par le bruit de la grande ville" . b. il y a des policiers au coin des chemins.. était très occupée c.. e. c. les enfants n'ont pas besoin d'être surveillés. a. par exemple.. b. Il a. Sylvie a. d. Elle a pensé que le film devait être bien et qu'elle pourrait le voir une autre fois.. ne comprend pas pourquoi les gens attendent (1981/11) 160.157. fait la queue. elle a remarqué une longue queue. c.

se promenait dans la ville e. la grand-mère a. sortait pour se promener . Pour passer le temps. (1980) vend beaucoup de livres parce que (qu') les gens veulent du papier ils sont très chers ils sont nécessaires à notre vie ils n'ont aucune importance personne ne veut les lire Grand-mère n'avait pas d'autre occupation que l'entretien de sa maison. d.d. on s'ennuie b. Elle n'avait pas de relations avec les voisins qu'elle saluait avec froideur. ne jamais penser e. c. bien connaître toutes choses b. e. Nos conversations étaient remplies de questions sur ce qu'on m'apprenait à l'école et de conseils de bonne conduite. ne rien savoir d. on n'est jamais seul (1980) 164. scientifiques. des petits travaux de couture et de nombreusses lectures. tout devient difficile d.369 . vivre sans plaisir (1980) 163. guides pratiques et livres d'école. Les livres sont utiles pour a. "Le livre est le compagnon de toute notre vie". voulait faire quelque chose de différent (1981/11) Les livres se vendent partout et à tout le monde et font maintenant partie de notre vie car ils ont un rôle très important dans toutes les activités humaines: ouvrages littéraires. on perd son temps c. faite d'immobilité et de rêveries. a dit un écrivain célèbre. rester vivant c. On lit pour comprendre. Elle aimait une vie solitaire. pour réfléchir et pour mieux vivre. faisait des visites à ses voisins b. on oublie ce qu'on sait e. le silence retombait entre nous. Avec un bon livre a. Elle sortait seulement pour ses achats au marché du dans les magasins des rues voisines. 162. On a. En dehors de cela. Elle dépensait peu. b. 165.

avant le lever du soleil (1978) . tôt le matin e. Il saute de son lit et court avec joie vers la fenêtre. à une heure avancée d. c. il est important de (d1) a. bien travailler à l'école d. b. Il a. de ce qui se rassait à l'école (1980) Jacques se réveille de bonne heure et voit par la fenêtre le soleil qui brille avec éclat dans le ciel. au coucher du soleil c. être en bonne santé e. de ce qui se passait dans le quartier e.370 . cousait et lisait d. se sent heureux de se réveiller de bonne heure de voir une belle journée de printemps de voir les hommes heureux d'avoir bien dormi de n'avoir rien à faire (1978) 169. La grand . des souvenirs de jeunesse de la grand-mère d. d. parce qu'il a eu peur c. Il saute de son lit a. L'air pur entre dans la pièce. 168. être riche b. à midi (1978) 170. dès qu'il voit le soleil briller e. faisait le ménage. allait souvent au cinéma e. à minuit b. car les deux battants de la fenêtre se sont soudain ouverts d. Pour la grand-mère. de projets d'avenir c. avoir une vie calme et solitaire c.mère et l'enfant parlaient a. e. s'amuser beaucoup (1980) 167. Il en ouvre les deux battants.c. bavardait avec l'enfant (1980) 166. quand on frappe à la porte b. Cette scène se passe a. de ce qu'ils avaient entendu à la radio b. "Un beau jour de printemps donne du bonheur à tout et à tous" se dit-il. en respirant profondément.

de la peinture. De Nouvelles Installations Sportives e. n'auront plus de machines (1979) 371 . Le sport n'est pas obligatoire dans les facultés. tout le monde fera du sport. peuvent faire du sport s'ils le veulent e. 174. feront tout leur travail eux-mêmes e. mais pourquoi ne pas installer des salles de sport à côte des salles de cours? 171. Les Avantages du Sport c. et aussi parce qu'ils n'ont plus le temps. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya uygun başlık olabilir? . en les aidant à mieux profiter de leur temps libre. Le Sport et le Temps Libre d. les hommes a. Dans l'avenir. ne peuvent jamais pratiquer un sport d. A l'université. La Jeunesse Universitaire (1981/11) Quand la machine aura libéré les ouvriers de leur travail. Souvent les étudiants ne font pas de sport parce qu'ils a. passent des examens (1981/II) 172. sont obligés de faire du sport b. a. ils ont très occupés par leurs études et leurs examens. ne doivent pas faire de sport (1981/II 173. ne pourront pas prendre de vacances d. auront moins de travail c. Serons-nous plus heureux? Voilà la question. Très souvent les jeunes abandonnent le sport en entrant à l'université parce qu'ils n'ont pas les salles ou les espaces nécessaires. des voyages. travailleront toute la journée b. Nécessite des Etudes b. ont trop de travail b. Comment? En développant les installations. quand les mères de famille auront des appareils ménagers qui feront la cuisine et la vaisselle à leur place. les étudiants a. comment les hommes et les femmes occuperontils leur temps libre? Les travailleurs prendront leur retraite à quarante cinq ans. préfèrent se promener c. n'aiment pas cela d. ne peuvent pas sortir de classe e. quand la vie sera devenue plus facile pour tous. ne vont pas au stade c.Tous les jeunes aiment le sport et nous devons les encourager dans ce sens.

un jeune peintre turc était heureux d'y vivre afin de perfectionner son art. Du bonheur pour tous? c. voyager comme touriste c. a. 177.. Mehmet. La vie dans la ville natale de Mehmet est aussi gaie qu'à Paris. s'ennuieront chez eux (1974) 176. est considérée comme la ville principale de l'Europe b.175. Pendant leur temps libre ils .. c. Encore du travail! d. Cette ville est considérée comme le centre des arts et de la civilisation européenne. e. capitale de la France. Paris est moins grand que la ville natale de Mehmet. étudier à l'université e. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? a. feront des choses agréables d. ne feront rien e. ne seront pas contents c. progresser dans sa profession b. Une vie difficile b. Mehmet était à Paris pour a. a. capitale de la France. Paris ne ressemble pas du tout à la petite ville natale de Mehmet. Paris. travailleront encore b. Projet de voyage e. n'est qu'un centre d'amusement et de gaiete d. est une ville sans importance (1978) 372 . est une grande ville universitaire e. b. passer son temps dans les cafés (1978) 179. faire des courses d. il amait s'asseoir à la terrasse d'un café et regardait passer les jeunes gens rentrant de l'université. (1978) 178. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir? a. Paris est tout à fait pareil à la ville natale de Mehmet.. La vie y était gaie et tout à fait différente de celle de sa petite ville natale en Turquie. Vive le travail (1979) C'était la première fois que Mehmet visitait Paris. est la ville principale de la vie artistique européenne c.

ne restaient pas chez eux (1979) 181. dans une ville voisine . Il y a deux ans c'était une famille très unie. 180. Avant d'avoir la télévision. au dîner. en donne aucun plaisir Le dimanche. étaient très heureux e. les enfants racontaient ce qu'ils avaient fait dans la journée. Qui parle de sa vie? a. Ils partaient. Comme si j'étais au théâtre. est trop chère (1979) e. je regardais par la fenêtre. Un jeune homme. les Martin a.je ne voulais pas les accompagner. Mantenant les Martin ne parlent plus que de a. elle était là. quand ils allaient chez des amis.373 . j'ai vu une petite fille. n'aimaient pas les bons repas d. leurs voisins d. je restais seule à la maison. ce qu'ils feront en vacances b. je pleurais. les jeunes et les vieux dans le parc. 183.Nous avons longtemps hésité à acheter un poste de télévision à cause de nos voisins. qui travaillait dans un bureau avait toujours quelque chose à dire. J'avais peur de montrer mon gros nez. avec un gros chien et elle lui apprenait à rapporter les pierres qu'elle lançait. s'ennuyaient le soir b. je regardais les enfants. ce qu'ils mangent e. Le soir. b. ce qu'ils pourront voir à la télévision (1979) 182. Un jour. n'occupe pas bien le temps c. Mme Martin. ne se parlaient pas c. Tout changé l'année dernière quand ils ont acheté un téléviseur qu'ils ont mis dans leur salle à manger: le choix des programmes est devenu le seul sujet de conversation et personne ne fait plus attention à la bonne cuisine de Mme Martin. La télévision a. les Martin. Je lisais. est fatigante d. j'avais peur de parler. Une femme. leur travail c. . transforme la vie familiale b.

Aşagıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olamaz? a. b. 184. elle continuait à dormir e. Louis aurait préféré ne pas devoir supporter cette douleur très désagréable et voir ses pieds s'élargir. parce de Louis lui achète toujours des chaussures trop qu'elles sont plus solides qu'il n'y en a pas de larges dans le magasin qu'elles seront plus confortables qu'elle ne veut pas que son fils ait les pieds larges que les chaussures étroites sont moins chères (1976) 187. c. L'auteur ne voulait pas accompagner ses parents. Comme ses anciennes chaussures étaient laides et usées! 186. parce c. La mère étroites a. d. une fois chaussé. La a. d. parce b. elle pensait qu'elle était laide c. parce e. e. il a trouvé que la paire choisie allait bien. parce qu' a. Peronnellement. e. b. Un professeur. elle voulait aller au cinéma d. petite fille était à la gare dans le métro au théâtre en voiture dans le parc (1976) (1977) 185. D'ailleurs. Un chauffeur de taxi. Une petite fille. e. Il était très content. mais il l'acceptait pour faire plaisir à sa mère. elle préférait jouer avec ses amies b. elle écrivait (1977) Louis et sa mère sont sortis pour aller acheter des chaussures. Louis savait qu'on lui achèterait encore des chaussures trop étroites: sa mère avait peur que ses pieds s'élargissent s'ils étaient à l'aise dans des chaussures larges. parce d.c. d. 374 Promenade dans le grand magasin Plaisir d'avoir des chaussures neuves Les chaussures étroites de Louis Comment choisir des chaussures (1976) .

b. (1976) 191. ils se porteraient mieux. Louis ne veut pas qu'on lui achète des chaussures neuves. c. Hôpitaux inutiles c. Louis porte avec plaisir des chaussures trop étroites. Pour garder une bonne santé. 189. Nous ne faisons pas attention à notre santé et nous négligeons d'aller chez le médecin. Pour surveiller la santé publique. Bu a. En règle générale . c. e. d.188. d. e. Les accidents augmentent de plus en plus. Les médecins ne peuvent pas tout savoir. parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Les hôpitaux restent insuffisants pour les accidents de la route. beaucoup d'accidents de voiture sont dus à la mauvaise santé des conducteurs. il faut avoir l'habitude de se faire contrôler par un médecin. Nécessité du contrôle médical b. les hôpitaux sont nécessaires.375 . Si les gens allaient plus souvent ou plus tôt chez le docteur. D'ailleurs. on ne se soigne pas assez. sauf pour les accidents. Ils ont pris l'autobus pour rentrer chez eux. (1976) Si les médecins savaient tout. (1976) Hier. A l'hôpital où je passe chaque semaine l'ambulance amène sans arrêt des blessés. Mais avant. Causes des accidents d. U faut emmener les blessés à l'hôpital sans tarder. Progrès de la médecine (1976) 190. aşağıdaki fikirlerden hangisi ifade edilmemiştir? a. . U faut supprimer les hôpitaux car il y a moins de maladies à notre époque. La mère de Louis lui achète des chaussures neuves. Les chauffeurs en mauvaise santé font souvent des accidents. Les hôpitaux sont indispensables surtout pour les blessés des accidents de la route. Bu a. d. Ignorance des médecins e. Il est difficile de trouver une bonne paire de chaussures. parçanın ana fiiri aşağıdakilerden hangisini Louis sort faire des courses avec sa mère. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur? a. Monsieur Dupont a rencontré son ami Jacques en sortant du bureau. c. b. ou trop tard. b. il y aurait beaucoup moins de maladies et les hôpitaux seraient presque inutiles. Bu parçada. e.

ils se sont prorfiënés dans lë ja'rdin public. Monsieur Dupont a
invité son ami à dîner et il a téléphoné à sa femme pour la prévenir Mais sa femme lui a dit qu'elle ne voulait inviter personne
parce qu'il n'y avait rien pour le dîner. Alors ils ont acheté des
oeufs, un poulet, des fruits et du vin. Quand ils sont arrivés à la
maison, ils ont pensé qu'ils avaient oublié d'acheter du pain.
Jacques est allé en chercher et il est revenu tout de suite.
192. Cette histoire se passe
a. dans une ville
b. dans un petit village
c. à la campagne
d. à la montagne
e. au bord de la mer

(1977)

193. Avant
a. ils
b. ils
c. ils
d. ils
e. ils

(1977)

de rentrer chez eux
sont allés dîner au restaurant
sont allés au café
sont retournés travailler au bureau
se sont promenés dans le parc
ont cherché du pain

194. Madame Dupont ne voulait inviter personne parce qu'
a. elle était fatiguée
b. elle ne connaissait pas Jacques
c. il lui manquait tout ce qu'il faut pour le repas
d. elle avait déjà des invités
e. elle n'avait pas de pain

(1977)

Un docteur envoie son domestique porter une boîte d'aspirine à
un malade et une caisse contenant six lapins vivants à l'un de ses
amis. Malheureusement, le domestique se trompe et remet la caisse
au malade et l'aspirine à l'ami. Vous devez comprendre facilement
la surprise du malade lorsqu'avec les lapins, il reçoit l'ordonnance
suivante: "En avaler deux toutes les demi-heures."
195. Qui était chargé de porter les paquets?
a. l'un des malades du docteur
b. le docteur lui-même
c. celui qui est au service du docteur
d. l'un des amis de son domestique
196. Qu'est-ce qui est arrivé au domestique?
a. il a mangé les lapins
b. il a oublié de donner les paquets au malade
,376

c. il a perdu les paquets
d. il a laissé partir les lapins
e. il s'est trompé de paquets

(1976)

197. Selon l'ordonnance qu'est-ce que le malade doit faire?
a. toutes les demi-heures il doit manger un lapin
b. toutes les demi-heures il doit donner des cachets aux lapins
c. il doit garder les lapins dans la caisse
d. il doit prendre deux cachets toutes les demi-heures
e. il doit avaler deux cachets après avoir mangé du lapin (1975)
Le grand compositeur-pianiste Rubinstein entrait un jour au salon
de concert à Londres où il donnait un concert. Une femme l'arrête
dans un corridor ,et lui demande un billet en disant qu'elle est
trop pauvre pour s'en payer un. "Hélas, Madame, répond Rubinstein, je n'ai qu'une place à vous offrir, et si vous vouliez me la
prendre je serais bien content. -Oh, merci, Maître, Où est cette
place? -Au piano, Madame."
198. Pourbuoi la dame demande-t-elle un billet à Rubinstein?
Parce que (qu")
a. il y a une longue queue devant le guichet.
b. le guichet est fermé.
c. il n'y a plus de places.
e. elle veut connaître Rubinstein.
d. elle n'a pas d'argent pour s'acheter un billet.

(1975)

İ99. Où
a.
b.
c.
d.
e.

est la place que Rubinstein propose à la dame?
dans la loge
au balcon
parmi les auditeurs
à côté de sa femme
sur la scène

(1975)

200. Où
a.
b.
c.
d.
e.

la dame parle-t-elle avec Rubinstein?
au salon de concert
dans le couloir
à côté du piano
devant la porte
devant le guichet

(1975)

Maman, Bernard n'est pas heureux au lycée. Il n'arrive pas à rester
assis six heures par jour sans bavarder et comme il parle trop,
on le fait sortir dans le couloir. On ne l'interroge plus parce qu'il
n'apprend jamais ses leçons. On le laisse rêver dans son coin et
377

on ne s'occupe pas de lui, âlors Ü ne veut plus aller «u, lycée. Il a
besoin de bouger et de travailler avec ses mains. Il veut être maçon
comme papa.
201. Comment Bernard est-il au lycée?
Il est
a. malheureux
b. heureux
c. studieux
d. assidu
e. silencieux
(1975)
202. Pourquci Bernard doit-il sortir dans le couloir?
Parce qu'
a. il n'est pas heureux.
b. il reste assis six heures par jour.
c. il parle trop.
d. il rêve dans son coin.
e. il a besoin de bouger.
(1975)
203. Pourquoi les professeurs de Bernard ne veulent-ils plus l'interroger?
Parce que (qu')
a. il est le premier de sa classe.
b. il sait trop de choses.
c. Bernard ne travaille jamais.
d. il est trop petit.
e. il reste troujours dans le couloir.
(1975)
C'était un beau soir d'automne, tiède sur la ville. La nuit venait,
le ciel était encore clair à l'ouest. Il y avait peu de monde sur les
quais: Paris mangeait déjà. Les étoiles remplissaient peu à peu le
ciel.
Moi, j'étais content de ce silence. Je me promenais seul. Et je
goûtais la douceur du soir, de ce Paris vide.
204. Qu'est-ce que l'auteur goûtait?
a. un plat de cuisine
b. du vin rouge
c. la conversation des parisiens
d. le calme de la ville
e. le bruit des rues
(1974)
205. A quelle heure l'auteur est-il sorti se promener?
a. vers le matin
b. à 9 heures du matin
c. avant le déjeuner
d. au coucher du soleil
e. après le petit déjeuner
(1974)
,378

207. 11 y avait peudemonde :
a. sur les rails
b. sur les toits
c. sous les arbres
d. au bord de la Seine
e. dans la gare

(1974)

Le chien Dick ne veut pas manger de pain sec. Le vieux gardien
n'a plus faim. Tout l'ennuie, tout le fatigue. Il retourne le morceau
de pain, négligemment, d'un coup de nez. Il soupire et il se plaint
dans ce muet langage des chiens que je comprends souvent mieux
que le bavardage des hommes. Il dit: "Je ne le mangerai, ce morceau, que pour vous faire plaisir, je ne le mangerai que si vous
voulez". Cette noble lassitude me touche et je siffle le jeune chien
Castor. Aussitôt Dick se redresse, mord le pain sec. Il gronde en
regardant autour de lui. "Tiens! N'appelez personne ét surtout pas
ce jeune sot Castor."
208. Quel sentiment a Dick pour ce morceau de pain sec?
a. Il est très content.
b. Il le trouve délicieux.
c. Il le trouve appétissant.
d. Il n'en est pas content.
e. Il est joyeux.
209. Si Dick le mange, c'est parce qu' :
a. il a faim.
b. il est fatigué.
c. il a soif.
d. il veut satisfaire son maître.
e. il est vieux.

(1974)

(1974)

210. Comment Dick trouve-t-il Castor?
a. jeune
b. bête
c. jaloux
d. intelligent
e. méchant
(1974)
211. Le
a.
b.
c.
d.
e.

maître siffle Castor pour
lui donner du pain.
qu'il joue avec Dick.
le gronder.
que Dick mange son pain.
l'emmener à la maison.

(1974)

Ma mère était très économe; elle était aussi très charitable. Ayant
appris, je ne sais comment, qu'un tailleur de la rue voisine, nommé

,379

Rabiou, souffrait dans la misère et méritait un sortmeilleur, elle a songé
|out de suite à lui être utile.
Elle lui a fait d'abord quelques dons. Mais ma mère n'était pas
riche. L'argent qu'elle lui a donné n'était pas suffisant pour le
tirer du sein de la misère. Elle a pensé ensuite à lui trouver de
l'ouvrage et elle a commencé par lui commander pour mon père
deux ou trois pantalons et pardessus. Mais les habits faits par le
tailleur allaient mal à mon père. Comme il était d'une simplicité
admirable, il ne s'en aperçut même pas.
212. Quel est le caractère de la mère?
a. Elle est égoïste.
b. Elle est dure.
c. Elle est avare.
d. Elle est orgueilleuse.
e. Elle est humaine.

(1974)

213. Comment étaient les habits?
a. Ils étaient beaux.
b. Us allaient bien au père.
c. Us étaient simples.
d. Us étaient élégants.
e. Us étaient mal faits.

(1974)

214. Pourquoi la mère a-t-elle commandé des habits pour le père?
a. Parce que le père en avait besoin.
b. Pour aider ce pauvre tailleur.
c. Parce que Rabiou cousait bien.
d. Parce que la mère connaissait bien ce tailleur.
e. Parce que la mère ne savait pas coudre.
(1974)
C'était l'hiver, Renard était dans son logis, sans provisions. U est
sorti pour chercher fortune et ils'est assis près d'un mur espérant
quelque occasion. U fut très joyeux de voir une charrette conduite
par deux marchands qui venaient de la mer. Us avaient leurs
paniers pleins de poissons frais, grands et petits.
En les voyant, Renard s'est couché au milieu de la route. U s'était
donné l'air d'un mort, les yeux fermés, les dents serrées.
"C'est un renard! crie l'un des marchands. Descends vite et prendsle." Tous les deux descendent, le prennent, le jettent sur le panier
et ils continuent leur route. "Il coûtera assez cher" pensaient-ils.
Mais le Renard riait. Doucement, il a tiré quelques poissons. U les
a mangés, puis il en a tiré d'autres et choisissant un bon moment,
a sauté de la charrette et s'est enfui.
,380

215. Pourquoi Renard-était-il sans provisions?
Parce que (qu*)
a. tout était couvert de neige.
b. il n'avait pas d'argent.
c. il avait froid.
d. il n'était pas riche.
e. il n'allait pas en chercher.

(1974

216. Pourquoi est-il sorti de chez lui?
a. pour attendre les marchands
b. pour aller chercher de quoi manger
c. pour aller pêcher
d. parce qu'il s'ennuyait seul
e. pour s'amuser
217. D'où revenaient les marchands?
218. Qu'est-ce que Renard a fait en voyant les marchands ?
a. il s'est enfui vers son logis
b. il s'est caché derrière un mur
c. il a fermé les yeux
d. il les a attendus près d'un mur
e. il s'est allongé sur leur passage

(1974]

VERİLEN TÜRKÇE CÜMLENİN FRANSIZCASINI SEÇİNİZ.
219. Yolu şaşırmamak için dikkat etmeniz gerek.
a. Si vous faites attention vous ne vous tromperez pas de route
b. Faites attention à ne pas vous tromper de route.
c. Il faut que vous fassiez attention pour ne pas vous trompei
de route.
d. Il faut faire attention à ne pas se perdre en route.
e. Vous êtes obligés de faire attention, sinon vous vous tromperez
de route.
(1975;
220. Ne
a.
b.
c.
d.
e.

nereye, ne de kiminle gittiğini biliyorum.
Je sais avec qui il est parti.
Je ne sais pas avec qui il part.
Je ne sais ni avec qui il part, ni où il va.
Je ne sais pas s'il va partir.
Je ne sais pas où il va.

(1975]

,381

221. Tiyatro oyunumuz çok başarılı olduğundan devam etme kararı aldık.
a. Notre pièce de théâtre a beaucoup de succès, alors nous allons
continuer.
b. Comme notre pièce de théâtre a beaucoup de succès nous avons
pris la décision de continuer .
c. Nous continuerons parce que notre pièce de théâtre a beaucoup
de succès
d. Le succès de notre pièce de théâtre nous encourage à continuer.
e. Nous avons tellement de succès, que nous continuerons. (1975)
222. Şimdi, sinema ve kahveyi tercih eden gençleri tiyatro ve konsere
çekmeyi arzu ederdik.
a.

Nous voulons bien que les jeunes qui préfèrent le café et le
cinéma, aillent plus souvent au théâtre et au concert.
c. Nous voudrions que les jeunes, au lieu d'aller au café ou au
cinéma, s'intéressent plus au théâtre et au concert.
d. Nous voudrions attirer les jeunes, qui préfèrent pour l'instant
le café ou le cinéma, à venir au théâtre ou au concert.
e. Pour l'instant, le théâtre et le concert sont plus attirants pour
les jeunes que le café ou le cinéma.
(1975)
223. Okumak isteyince kent kitaplığına giderim.
a. Quand je vais à la bibliothèque de la ville, je lis.
b. Quand j'ai besoin de lire, je vais à la bibliothètque en ville.
c. Comme je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
d. Quand je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
e. Lorsque je veux lire, je trouve des livres à lire dans la bibliothèque de la ville.
224. Göreme bölgesine bu yaz çok sayıda turist geldi.

(1976)

a. De nombreux touristes ont visité cet été la région de Cappadoce.
b.

U est venu de nombreux touristes cet été dans la région de
Cappadoce.
c. On a vu, cet été plusieurs touristes dans la région de Cappadoce.
d. Plusieurs touristes sont arrivés cet été en Cappadoce.
e. U y avait, cet été, beaucoup de touristes dans la région de
Cappadoce.
(1976)

225. Çocukların toplarıyla kapısını Int^iklarï « è yâşlt fbii; kadınındı*.
a. La vieille femme qui habite dans cette maison, aime regarde]
par sa fenêtre, les enfants jouer au ballon.
b. Les enfants qui ont cassé la vitre avec leur ballon, ont peui
de la vieille femme.
c. La maison dont les enfants ont cassé la porte avec leur ballor
est à une vieille femme.
d. La maison dont la porte a été cassée par les enfants, appartient
à une vieille femme.
e. La maison dont les enfants ont cassé la vitre avec leur ballon
est à une vieille femme.
(1976)
226. Kahvaltıda ne peynir ne de yağ yerim.
a. Au petit déjeuner, je mange du fromage et du beurre.
b. Au petit déjeuner, je mange du fromage, mais pas de beurre.
c. Au petit déjeuner ,du beurre et du fromage: je n'en mange pas,
d. Au petit déjeuner, je ne mange que du beurre.
e. Au petit déjeuner, je ne mange ni beurre ni fromage.
(1977)
227. Sadece eğlenmeyi düşünen arkadaşlarınız var.
a. La seule pensée de vos amis est de s'amuser.
b. Vos amis ne pensent qu'à s'amuser.
c. Vous avez des amis qui ne pensent pas à s'amuser.
d. S'amuser est la seule pensée de vos amis.
e. Vous avez des amis dont l'unique pensée est de s'amuser. (1977)
228. Hasta değilim ama iyi uyuyamıyoFum.
a. Je ne suis pas malade, mais je ne peux pas bien dormir.
b. Comme je ne peux pas bien dormir, je me crois malade.
c. Je ne suis pas malade, mais je ne veux pas dormir.
d. Je ne peux pas dormir, suis-je malade?
e. Je suis malade, pourtant je dors bien.
(1977)
229. İşte aldığım çiçekler, onları anneme vereceğim.
a. Voilà les fleurs que j'ai achetées, je les donnerai à ma mère.
b. Je donnerai ces fleurs à ma mère, je les lui ai achetées.
c. J'ai acheté ces fleurs pour ma mère, je vais les lui donner.
d. Ce sont les fleurs que ma mère, a achetées et qu'elle m'a données.
e. Je donne à ma mère les fleurs que j'ai achetées.
(1974)

,383

Tu as autant de chance que moi. d. Tu es aussi heureux que moi. Je ne savais pas où irait maman. Vous aviez une ceinture rouge et votre robe était plus jolie. Je ne sais pas où va maman. (1974) 231. c. Si son père n'accepte pas il sera obligé de rentrer à Paris. Si son père n'avait pas accepté. Il faut attendre l'arrivée de la voiture pour partir. a. c. d. Mettez une ceinture rouge pour que votre robe soit plus jolie. c. Öğleden sonra annemin nereye gideceğini bilmiyorum. Senin de benim kadar şansın var. b. Paris'e dönmeye mecbur olacaktı. Il me téléphoné parce qu'il n'aura pas le temps de venir. alors il m'a téléphoné. Si son père n'accepte pas. c. bana telefon etti. toi aussi. J'ai de la chance. c. d. b. Mettez une ceinture rouge. e. "Araba geilr gelmez gideceğiz. Il n'avait pas eu le temps de venir. Si son père n'acceptait pas. Eğer babası kabul etmemiş olsaydı. il rentrera à Paris. Il n'a pas le temps de venir. (1974) 232. et il m'a téléphoné. a. Si vous mettez une ceinture rouge. Son père n'a pas accepté. b. e. a. Je ne sais pas où maman ira cet après-midi. Je ne savais pas où elle allait l'après-midi." cümlesinin Fransızcadaki aşağıdakilerden hangisidir? a. Gelmeye vakit olmamıştı. votre robe est plus jolie. d. il aurait été obligé de rentrer à Paris. Nous partirons bientôt avec la voiture. Avec une ceinture rouge votre robe serait plus jolie. b. (1974) 235. b. a. (1974) 233. mais il m'a téléphoné. Tu as de la chance comme moi.230. il serait obligé de rentrer à Paris. b. e. votre robe sera plus jolie. Il n'a pas eu le temps de venir. a.384 dengi . Kırmızı bir kemerle elbiseniz daha güzel olurdu. . Il est obligé de rentrer à Paris. Nous avons de la chance tous les deux. (1974) 234. e. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'avait pas eu le temps de venir. e.

et qui prennent l'autobus. (1981/11) 239. Une voiture est peinte à quatre heures. kimi dolaşıyor. Aujourd'hui. c.c. J'ai peur que vous ne puissiez pas jouer au football aujourd'hui. et certains attendent l'autobus. (1979) 237. Le film était trop long pour que je puisse attendre la fin. "Film o kadar uzundu ki sonunu beklemedim. "Sokakta pek çok insan var. e. Le film était long. d. e. Dans l'avenue il y a beaucoup de gens: ils passent leur temps à faire des courses. Si la voiture arrive. . Il a vérifié sa voiture il y a quatre heures." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. b. les autres se promènent. Je n'ai pas pu attendre la fin du film à cause de sa longueur." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. les autres se promènent. b. "Korkarım ki bugün futbol oynayamayacaksınız. les autres se promènent. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. b. et certains prennent l'autobus. nous partirons. Dans la rue il y a beaucoup de gens: les uns font des courses. qui se promènent. (1979) 238. Le film était si long que je n'ai pas attendu la fin. La voiture a été rénovée en quatre heures. c. d. e. Dans l'avenue on voit des gens: les uns font des courses.385 . e. sinon j'aurais attendu la fin. Il a réparé sa voiture en quatre heures. bazıları da otobüs bekliyor. nous partirons. Dans la rue il y a des gens: pendant que les uns font des courses. j'ai peur de jouer au football. b. Je n'ai pas attendu la fin du film parce qu'il était trop long. "Arabasını dört saatte tamir etti. certains attendent l'autobus. d. Nous attendons la voiture pour partir. à se promener et à attendre l'autobus. (1979) 236. Aussitôt que la voiture arrivera." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. c. kimi aılşveriş yapıyor. Elle a lavé sa voiture il y a quatre heures. Dans la rue on voit des gens qui font des courses.

Us ont peur que je ne puisse pas jouer au football aujourd'hui. c. il est devenu avocat. Ne faites pas de bruit. Je n'entends rien à cause du bruit que vous faites. Je suis petit. (1980) . Pour être avocat. (1980) 242. c. b." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. J'essaie de faire moins de bruit en marchant sur la pointe des pieds. Quand vous marchez sur la pointe des pieds. tu me conduis jusqu'à la porte de l'école. d. d. Je marche lentement pour ne pas être entendu. b. personne ne peut vous entendre. c. e. "O kadar gürültü yapıyorsunuz ki artık hiçbir şey işitemiyorum. d. e. b.c. tu m'emmènes à l'école. Comme je suis petit. d. Je marche sur la pointe des pieds afin que personne ne m'entende. Quand j'étais petit. "Kimse işitmesin diye ayaklarımın ucunda yürüyorum. U a fait ses études en vue d'être avocat. Si vous faites tellement de bruit. N'ayez pas peur de jouer au football aujourd'hui. J'ai peur qu'ils ne jouent au football aujourd'hui. d. Vous faites tant de bruit que je ne peux plus rien entendre. e. b. Après avoir terminé ses études. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. e.386 . (1980) 243. (1981/11) 241. Dès qu'il aura terminé ses études il deviendra avocat. Personne ne peut m'entendre. Je n'entends rien parce que vous faites du bruit. parce que je marche très doucement. c. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. sen beni okulun kapısına kadar götürürdün. "Ben küçükken. Quand tu étais petit. (1981/11) 240. U veut finir ses études pour être avocat. je ne pourrai rien entendre." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Tu m'emmenais à l'école parce que j'étais petit. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. sinon je n'entends rien. "Öğrenimini bitirince avukat oldu. il doit terminer ses études.

(1982/11) . c. Si elle n'était pas malade elle viendrait régulièrement à la bibliothèque. à ta place. b. pas régulièrement à la e. Il a terminé son oeuvre après l'avoir présentée au directeur. après il l'a donnée au capitaine.244. Je pourrais commencer à travailler si j'avais obtenu mon diplôme comme toi. Le professeur lui demande beaucoup de choses. (1982/11) 247. "Öğretmen onlara çok soru sordu. "Hasta olmasaydı düzenli olarak kütüphaneye gelirdi. Avant sa maladie elle venait régulièrement à la bibliothèque. d. Ce sont ces questions que le professeur leur a posées. je me mettrais à travailler même si je n'avais pas obtenu mon diplôme. Elle était souvent malade et ne venait pas régulièrement à la bibliothèque. b. "Yapıtım tamamladıktan sonra başkana suncta/f cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Bientôt. Beaucoup de questions sont posées au professeur. c. d. "Senin yerinde olsam. Le professeur leur a posé beaucoup de questions. On pose toujours beaucoup de questions au professeur. je commencerais à travailler dès que j'aurais obtenu mon diplôme. Il a fini son chef-d'oeuvre avant de le présenter au roi. Elle est souvent malade et ne vient bibliothèque. (1983/11) 246. d. Quand elle n'était pas malade elle venait régulièrement à la bibliothèque. Il a présente son oeuvre au président après l'avoir terminée. Moi. b.387 . Il a présenté son oeuvre au président avant de l'avoir terminée." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1978) 245. j'aurai mon diplôme. e. je voudrais aussitôt travailler avec toi. Il a termnié son oeuvre. b. à ta place. Si j'avais mon diplôme. et aussitôt je commencerai à travailler à ta place. Moi. c. c. e. diplomamı alır almaz çalışmaya başlardım.

248.388 . Bien que le printemps soit venu il fait toujours froid. U fait encore trop froid pour que le printemps vienne. Mon père avait beaucoup de livres dans sa bibliothàque mais je ne sais pas s'il les avait tous lus. (1983/II) 250." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. II fait toujours froid pourtant le printemps devrait venir. soit d. (1983/11) 251. mais je ne l'ai pas entendu: je dormais depuis un moment. c. e. car je n'ai pas entendu sonner à la porte. avec qui tu parlais?" e. On a dû sonner à la porte. çünkü kapının çalındığını duymadım. car je dormais. Dès que le printemps sera passé les jours chauds arriveront. On a sans doute sonné à la porte. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque que je ne pense pas qu'il ait pu tous les lire. Comme sans doute je dormais. (1982/11) 249. car je m'étais endormi un moment avant." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. b. "U est arrivé en courant et a ouvert la porte brusquement. j'ai dû m'endormir. e." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümle yanlış olmaz? a. A un moment. d. d. que je me demandais s'il les avait tous lus. Bahar gelmesine rağmen havalar hâlâ soğuk gidiyor. je n'ai rien entendu au moment où on a sonné à la porte. d. "Babamın kitaplığında o kadar çok kitap var ki. bien b. c. J'ai tellement cherché à savoir quand mon père avait pu lire tous les livres de sa bibliothèque. b. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque. Quand le printemps sera là il fera moins froid. "Herhalde bir an için uyumuş olacağım. Je voudrais bien savoir comment mon père a pu lire tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque. mais je n'ai rien entendu. fatigué (1980) . On a dû sonner un moment à la porte. mais je ne l'ai pas entendu." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. hepsini okuyup okuyamadığını merak ederdim. e. b." c. tout à l'heure b.

2/4/3/1 b. brusquement (1981/11) 253.389 ." cümlesinden aşagıdakilerden hangisi çıkarılırsa cümlenin bütünlüğü bozulmaz? a. il est arrivé d en e. 2/3/4/1 d. interdit c. rapidement / fini / puisqu'il a / son travail / nous pouvons sortir 1 2 3 4 5 a. 4/3/1/2/5 e. 3/1/5/2/4 d. 4/3/2/1/5 b. il sortira tout à l'heure avec ses amis. 254. a ouvert c. 4/5/2/3/1 (1976) . 2/4/1/3 (1974) 256. "Bien qu'il soit fatigué. grande / maison / une / je vois / blanche. "Dans les cinémas français. 2/1/4/3 e. c. e.252. de fumer (1983/11) NUMARALANARAK VERİLMİŞ BULUNAN ÖĞELERDEN BİR CÜMLE KURAN SIRAYI SEÇİNİZ. lisent / ils / beaucoup / en 1 2 3 4 a. 4/3/1/5/2 (1977) 257. 2/1/3/4 c. dans les cinémas français d. 5/2/3/1/4 e. pour des raisons de sécurité a. 2/1/3/4/5 b. 4/3/5/1/2 c. 2/1/4/3 d. du 1 a." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? b. / avez / vous / feu / 2 3 4 1/4/2/3 3/2/1/4 3/1/2/4 ANLAMLI b. il est généralement intérdit de fumer. 3/2/1/4/5 c. pour des raisons de sécurité. généralement e. la porte b. 1/2/3/4 (1975) 255. 1 2 3 4 5 a. 4/3/2/5/1 d.

5/1/3/4/2 c. 5/1/4/2/3 (1974) 5 . 2/3/4/5/1 b. 1/3/2/5/4 e. 4/1/3/2/5 d. 5/1/4/3/2 c. 1/4/3/2/5 c. 2/3/4/1/5 e. 4/3/1/2/5 c. 3/1/2/5/4 (1975) 259. 5/1/2/3/4 (1974) c. ne / pas / partirons / nous / en vacances 1 2 3 4 5 a. 2/4/5/1/3 3 4 5 b. 5/1/3/2/4 d. voulez-vous / n'y / qu'ils / pas / pensent? 1 2 3 4 5 a. 4/2/3/5/1 e. 4/1/3/2/5 d.390 3 4 5 b. je vais comprendre / ce que / à / je me demande / son film 1 2 3 4 5 a. 3/4/1/2/5 (1975) 261.258. au cinéma / deux mois / que / il y a / nous ne sommes pas allés 1 2 3 a. 3/5/1/2/4 4/2/1/3/5 e. 3/1/2/5/4 e. 262. 1/3/5/4/2 (1974) a. 2/1/5/4/3 d. 2/4/3/1/5 . 4/5/2/1/3 c. 2/4/3/5/1 (1974) 263. 1/5/4/3/2 e. 1/5/3/4/2 d. 1/4/5/2/3 b. vous / ai / je / en / parlé 1 2 3 4 5 b. 4/2/3/5/1 d. 3/1/5/4/2 c. 5/4/2/3/1 b. 3/5/4/2/3 4 b. 1/4/5/3/2 (1975) 260. avoir / on fait / la vaisselle / dîné / après 1 2 a. nous / c'est / voyons / ce / que 1 2 a. 3/1/4/2/5 264. 3/4/2/1/5 c. 3/2/4/1/5 d.

1/3/2/6/5/4 b. 4/6/3/1/5/2 c. 2/6/3/1/5/4 e. d.265. 5/3/4/1/2/6 (1974) 267. b. nous / jamais / apporte / ne / de cadeau / il 1 2 3 4 5 6 a. 6/4/1/3/2/5 c. 1/3/5/6/2/4 c. 5/6/2/4/3/1 e. 6/1/4/3/5/2 (1974) a. 5/2/6/3/1/4 e. apprend le français pour un mois parce qu'il est français comme il est français étant français parce qu'il ira en France 271.391 . 4/5/6/2/1/3 c. n'ai pas le temps à vous expliquer ce problème de vous expliquer ce problème vous expliquant ce problème SÖZDİZİMİ BAKI (1975] . 270. c. bord / au / de / n'allez pas / la / mer 1 2 3 4 5 6 a. 3/2/6/5/4/1 b. b. 3/1/4/5/2/6 d. 5/1/6/4/2/3 e. étaient / la chambre / les objets / dans / tous / renversés 1 2 3 4 5 6 a. e. 3/4/2/1/6/5 d. 5/6/2/1/4/3 VERİLMİŞ OLAN EKSİK CÜMLEYİ ANLAM VE MINDAN TAMAMLAYAN ŞIKKI SEÇİNİZ. 4/2/5/3/1/6 (1976) 269. à Cannes / les vacances / retourner / tu as / pour / envie de 1 2 3 4 5 6 a. 4/2/1/3/5/6 b. c. Il a. 6/3/5/4/1/2 d. 4/1/2/6/5/3 b. 4/3/2/1/6/5 d. 2/5/3/6/4/1 (1975) 268. Je a. 1/3/2/4/6/5 b. 6/3/5/2/4/1 c. 5/6/2/1/3/4 e. 2/1/4/3/5/6 d.

. la fenêtre est à côté de moi b. c. . il va au cinéma e. en vous expliquant ce problème e. d. lui en parler e.d.. je suis autour de la fenêtre d. il ne fait pas son devoir d. e. avec qui je parlerai Bien qu'il soit malade a. il ne sortira pas cet après-midi Si a. b. b. pas parler Je ne sais pas a. ayant parlé d. c. lorsoue vous parlez b. d. avoir parlé jamais c. vous écoutiez la radio. a. je parle d. il ne va pas à l'école b. avec n'importe qui e. e. je suis sur la fenêtre Nous allons a. je vous explique ce problème Quand je regarde par la fenêtre. il reste au lit c. ne pas parler b. vous saviez cette nouvelle vous sauriez cette nouvelle vous avez su cette nouvelle vous savez cette nouvelle vous sachez cette nouvelle Si a. la fenêtre est avec moi c. quand je parle c. tu n'avais pas pris froid tu ne manqueras pas les cours tu manquerais les cours tu n'as pas manqué les cours tu n'aurais pas manqué les cours tu n'avais pas manqué les cours . la fenêtre est en face de moi e.

je peux le faire. d'empertais peu de valises e. que je ne pourrai pas le faire tout seul. Bien qu'il soit pauvre. j'emporterai peu de valises d. est malade e. j'avais emporté peu de valises (1980) 283. (1981/11) 281. "Ce devoir est tellement difficile " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygur olarak tamamlar? a. j'emporte peu de valises c. "Quand tu allais à Istanbul " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a.278. tu avais voulu descendre dans un très bon hôtel. bien sûr. d. aide les autres b. c. tu prenais le train. j'ai emporté peu de valises b. il a. b. c. n'aide pas les riches (1974) (1976] 280. que je le fasse vite. d. e. c. e. je t'écrirai une lettre. (1981/11) 282. "Quand je pars en vacances " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. elle t'attend à la gare. qui s'est occupé du bureau? b. b. "Les employés ne pouvaient pas bavarder pendant qu'ils " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? 394 . n'a pas d'argent d. d. Je a. e. j'ai pu le faire moi-même. viendrai à condition que vous venez aussi que vous veniez aussi que vous viendriez aussi que vous seriez venu aussi que vous soyez venu aussi 279. je l'ai déjà fini. n'aime pas les enfants c.

qu'est-ce que vous avez fait c. vous ferez une faute e. même si vous êtes malade c.a. si tu le leur demandais (1979) 288. vous feriez une faute d. b. même si je n'étais pas malade b. "Vous voulez me montrer a. vous faites une faute c. quand tu demanderas e. à demander d. e. "Ils pourraient t'aider " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. seront près de leur chef seraient malades ont des affaires à terminer étaient en train de travailler seront rentré chez eux (1976) 284. même s'il est malade (1978) 286. ce que vous avez fait b. "J'irais chanter " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. "Elles ont peur que " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. qu'avez-vous fait d. dès qu'ils seront partis b. "Il conduit la voiture de son père " ifadesini aşagıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. même si je suis malade d. bien qu'il n'ait pas le permis de conduire 394 . d. en leur demandant b. c. même si j'étais malade e. vous avez fait une faute b. dès que tu leur demandes c. que vous fassiez e. vous fassiez une faute (1978) 285. que faitez-vous " (1979) 287.

Il va neiger bientôt. à faire un voyage (1982/11) 290. Arrêtons-nous. parce que je viens juste de rentrer. car elle doit aller faire des courses. c. d. "Je n'ai pas encore déjeuné " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. elle était très contente d. il neige. En voulant monter dans le train. c. c. alors qu'il faisait beau (1982/11) 289. si elle n'était pas encore prête. chaque fois qu'elle est seule. 292. il est obligatoire de s'arrêter. a. Nous sommes obligés de nous arrêter. dès que j'aurai fini mon travail. c. Nous nous sommes arrêtes à cause de la neige. La neige nous a obligés à nous arrêter. (1975) 395 . a. je t'offirai un bon diner e. (1983/11) 291. quand son mari reviendra du bureau. Il voulait monter dans le train. e. s'il avait l'autorisation d. nous nous arrêterons. e. b. (1983/11) VERİLMİŞ BULUNAN İLE AYNI ANLAMDA OLAN CÜMLEYİ SEÇİNİZ. bien que ma femme ne soit pas dans la cuisine. d. "Si je gagne assez d'argent " ifadesini aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. d. Quand il neige. Quand il a voulu monter dans le train. ma voiture avait été réparée c. e. je t'ai acheté un cadeau b. Il est tombé sur le quai mais il est monté dans le train. il est tombé sur le quai. b. e. (1975) 293. comme son frère le lui demandera e. puisque j'avais tout mangé. C'est sous le train qu'il est tombé. d. b. c. il est tombé sur le quai. quand ce sera prêt.c. "Elle joue du piano " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. Il est tombé du train. puisqu'elle s'occupe de ses enfants.

L'année dernière. Ali et Mehmet ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. Vous n'habitez pas si loin! Nous pouvons venir vous voir. e. c. quand même nous venons vous voir souvent. c. (1975) |296. d. (1975) 295. il faut de l'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Je renoncerai à appeler le directeur à condition que vous arrêtiez la radio. L'année dernière. L'année dernière. Nous habitons trop loin de chez vous pour pouvoir venir vous voir souvent. L'année dernière. a. Bien que nous habitions loin de chez vous. L'anné dernière. Il ne faut pas trop dormir quand il y a du bruit (1976) İ98. mon mari et moi avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. c. e. b. nous avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. Vous habitez trop loin. Je a. La condition pour bien dormir. . je ne peux pas dormir. d. toi et ton mari avez voulu passer vos vacances au bord de la mer. e. nous venons vous souvent. (1976) 97.294. ne paux pas aller faire du ski. mon frère et ma soeur ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. Si j'avais de l'argent j'irais faire du ski. C'est fatiguant de venir vous voir souvent. b. vous habitez loin. Le bruit ne me dérange pas du tout pour dormir. est qu'il n'y ait pas de bruit. Il y a trop de bruit. Arrêtez votre radio ou je vais appeler le directeur. a. b. b. L'année dernière. Il y a trop de bruit pour l'instant. Pour aller faire du ski. b. d. J'irai faire du ski. Arrêtez votre radio avant que j'apelle le directeur. Ali a voulu passer ses vacances au bord de la mer. Je n'arrive pas à dormir à cause du bruit. J'ai de l'argent mais je ne vais pas faire du ski. nous ne pouvons pas venir vous voir souvent. Comme nous habitons trop loin. a. a. e. c. Je n'ai pas assez d'argent pour aller faire du ski. d.

c. Quand j'aurai le temps je vous expliquerai tout. a. Le directeur vient. "Je veux bien vous donner des explications. Paul est le frère d'une jeune fille blonde. c. (1981/11) . Paul s'est marié avec une jeune fille blonde. (1976) 300. je n'ai pas le temps. e. je devrai appeler le directeur. je serai content. L'époux de cette jeune fille blonde. (1977) 301. (1974) 299. c. Les candidats se présentent successivement devant le jury. e. Si vous n'arrêtez pas la radio. d. b. Il est nécessaire que vous fassiez du sport. il faut des chaussures. a. Il ne faut pas appeler le directeur. b. je vous donnerais des explications." cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. je n'ai pas le temps. Je suis content de vous voir faire du sport. (1977) 302. b. b. Que les candidats viennent l'un après l'autre. Le jury interroge le candidat. a. la radio est arrêtée. e. Paul a épousé la jeune fille blonde. e. J'aurais besoin de chaussures pour sortir. Malheureusement. (1981/II) 303. Il me faudrait des chaussures pour sortir. Si vous faites du sport. d. Il faut savoir se chausser pour sortir. c'est Paul. La femme de Paul n'est pas blonde. b.397 . Je ne peux pas sortir sans chaussures. Les candidats passent devant le jury. Paul demandera la main d'un blonde. Pour se chausser. e. d. Les candidats passent l'un après l'autre devant le jury. Je ne sais pas comment il faut expliquer tout ça. C'est bien de faire du sport. Le sport vous fait certainement du bien. d. c. Je voudrais sortir avec mes chaussures.c. d. parce que vous n'avez pas arrête la radio. Je ne veux rien expliquer. "Vous faites du sport? Tant mieux!" cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Si j'avais le temps. e. c. Personne ne peut vous expliquer ce que vous demandez. On présente les candidats au jury. d.

C E A C B D C A C B D A E E E D A C A D B A D D D C E E A D C D E C B C B C A 118. 149. 121. 54. 45. 135. 93. 12. 14. 119. 143. 153. 50. 91. 34. 134. 5. 75. 74. 151. 46. 120. 81. 76. 155. 83. 137. 72. 9. 110. 109. 53. 51. 69. 141. 62. 97. 19. 116. 60. 100. 146. 117. 37. 6. 63. 108. 96. 80. E E B D C A B A D C E C A D A C D E B C D A D B A E E E E E C D A C B E C D A . 66. 150. 85. 77. 113. 105. 70. 90. 29. 112. . 145. . 23. 42. 152. 65. 114. 140. 21. 68. 104. 30: 31. 142. 128. 139. 82. 98. 44. 22. 86. 10.398 C D A B E D C D C C B D A C D C D C E A E D A B E C C A B B B A D E E B E B E 40. 94. 13. 35. 136. 111. 7. 124. 71. 25. 95. 36. 103. 43. 144. 123. 125. 48. 131. 87. 49. 101. 84. 61. 64. 52. 89. 17. 127. 41. 126. 56. 27. B 79. 55. 28. 92. 39. 8. 133. 106. 33. 18. 16. 156. C A C D B C D A A A A C C B C C E C C D E B B B C C B B A A D E C C A B A D 78.1. 115. 59. 24. 130. 99. 11. 73. 47. 147. 57. 88. 3. 122. 20. 38. 2. 102. 132. 129. 32. 148. 58. 26. 107. 154. 138. 4. 67. 15.

249. 271. C 218. 170. 229. A 298. B 258. C 174. 201. 242. 161. 240. B E A C B A 193. B 215. 166. B 211. 243. 293. 226. E 213. 163. 283. 190. B 266. 234. C 263. 205. 204. D 224. B 279. 227. B 186. B 222. E 185. D 223. D B B C D A E C C B E B D D A D 173. 225. A 280. D 299. D 212. 274. D 254. E 182. 188. D 278. 206. 238. 246. 287. A 301. 296. B 177. B 184. 167. 284. 285. 289. 164. C 220. B C E E 231. B 261. C 255. 270. C C E D D E B A C C D D B D 208. 245. E 256. B 175. A 179. D 181. 158. B 277. 237. 169. 235. 228. 162. 236. D 276. 207. A 183. 239. 247. E 302. 197. C 281. E 178. E 260. 252. 282. D 209. 286. D E A E B D D E 275. C 221. E 303. 288. 244. 159. 202. 250. A A C E A D A E D B A A D C 268. 189. 251. D 257. 203. 199. E 219. 192. 233. 290. 195. 196. 294. D 265. 272. C 230.73. 2. 200. 171.157. B 217. 291. 172. D . 232. C 297. 248. 269. D 187. 198. C 176. 168. 165. 292. D C A B D E B E B 253. A A 262. E 300. A 216. D 259. 160. 241. D 210. 191. E 214. B 194. B 267. B 180. E 264. E B D E D A E B D A E C A D E 295.

précis de s t r u c t u r e s e t idiomes à T usage des c a n d i d a t s aux administratifs e t examens français concours universitaires Tüm yönleriyle Fransızca Dilbilgisi Açıklamalar — Örnekler Alıştırmalar Örnek Testler ve Cevap Anahtarları Özdeyiş. Atasözleri ve Deyimler Fiil çekimleri .