ENVOLONS-NOUS

vers la

GRAMMAIRE STRUCTURALE

DU FRANÇAIS
f

TESTS ET CORRIGES
Sevim S Ö N M E Z Fransız Diü ve Edebiyatı Bilim Uzmanı

ENVOLONS-NOUS vers la GRAMMAIRE STRUCTURALE DU FRANÇAIS

Bu kitabı kızkardeşim
Ş'ervet Sönmez EKŞİOĞLU'na
ithaf ediyorum.

SEVÎM SÖNMEZ

ENVOLONS-NOUS
vers la
GRAMMAIRE

STRUCTURALE

DU F R A N Ç A I S
BÎRÎNCİ

ATtDÖÇ

B A S I M

YAYINLARI

ARDIÇ YAYINLARI
Dil Dizisi
:4
Birinci Basım : Ağustos 1985
Bayındır Sokak 17/B Yenişehir/ANKARA
Tel: 3154 99

Tous droits réservés
Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü ARDIÇ Yayınları'ndan önceden izin alınmaksızın hiç bir biçimde çoğaltılamaz, basılıp yayınlanamaz.

Kapak
: İbrahim Demirel
Kapak Baskı : Yiğit Ofset
Dizgi
: Onur Dizgi
EROL
SAĞLIK

S O K A K 53/B ®

MATBAASI
: 3t 83 56 K Ö L E J- A N K A R A

Mouvement du Livre
Sujets
L A PREFACE
LA LANGUE
L A GRAMMAIRE
L'ALPHABET

FRANÇAIS

L A PHONETIQUE
LES SIGNES

ORTHOGRAPHIQUES

LES SIGNES DE P O N C T U A T I O N
L A MORPHOLOGIE
LES R A P P O R T S ENTRE LES MOTS
L A DIVERSITE DE SENS DES MOTS
LES ELEMENTS D U M O T
LES ESPECES DE MOTS

I. LES MOTS VARIABLES
(24 — 269)
1.

L'ARTICLE
L'ARTICLE DEFINI
L'ARTICLE DEFINI ELIDE
L'ARTICLE DEFINI CONTRACTE
L'ARTICLE INDEFINI
L'ARTICLE P A R T I T I F

2.

LE N O M
L A F O R M A T I O N D U F E M I N I N DES N O M S
L A F O R M A T I O N D U P L U R I E L DES N O M S

LES FONCTIONS D U N O M D A N S L A P R O P O S I T I O N
EXERCICES SUR L ' A N A L Y S E DES N O M S
L'ADJECTIF
LES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS

LES ADJECTIFS D E M O N S T R A T I F S
LES ADJECTIFS

INTERROGATIFS

LES ADJECTIFS R E L A T I F S
LES ADJECTIFS N U M E R A U X
LES ADJECTIFS INDEFINIS
LE P R O N O M
LES P R O N O M S PERSONNELS
LES P R O N O M S POSSESSIFS
LES P R O N O M S D E M O N S T R A T I F S
LES P R O N O M S

INTERROGATIFS

LES P R O N O M S R E L A T I F S
LES P R O N O M S INDEFINIS
LES P R O N O M S A D V E R B I A U X
LES P R O N O M S NEUTRES
LE VERBE
LES MODES DES VERBES
LES TROIS TEMPS P R I N C I P A U X
LES TEMPS SIMPLES
LES INFINITIFS
L A DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS
VERBES

FRANÇAIS

LES VERBES I M P E R S O N N E L S
LES VERBES DEFECTIFS
LE P A R T I C I P E PRESENT
LE P A R T I C I P E PASSE
LES TEMPS COMPOSES
LES VERBES

PRONOMINAUX

L'ACCORD D U P A R T I C I P E PASSE

ET

L'INFINITIF

PASSE

L A V O I X A C T I V E ET L A V O I X P A S S I V E

II. LES MOTS INVARIABLES
(269 — 293)
L'ADVERBE
L A PREPOSITION
L A CONJONCTION
L'INTERJECTION
N O T I O N S GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS
ET L A P R O P O S I T I O N C O M P L E X E
LE DISCOURS DIRECT ET LE DISCOURS INDIRECT
L A C O N C O R D A N C E DE TEMPS ET L'EXPRESSION D U TEMPS

III. APPENDICES
(305 — 389)
L A C O N J U G A I S O N DES VERBES
QUELQUES

ABREVIATIONS

PROVERBES
N O M S DE F A M I L L E C O N C E R N A N T LES P A Y S
TESTS ET CORRIGES

.

hem de belirli bir sınavı geçmek olanlar için. hazırlayıcı.ÖNSÖZ Bu kitap. yöntemimizle çalışmanın daha zevkli ve daha kolay olduğunu size göstererek. Kitaptaki test ve alıştırmalar. bankalar ve yabancı dili zorunlu gören kuruluşların yeterlik sınavları için öngörülen anlama. kısa sürede sizleri başarıya ulaştıracaktır. devamlı elinizin altında bulunduracağınız bir el kitabı olacaktır. çeviri. örnekler özenle hazırlanmış ve bu konuların öğrenilmesi kolay hale getirilmiştir. yardımcı doçentlik ve doçentlik. bilmedikleri ya da yanlış bildiklerini. 1985 9 . Amaçları hem Fransızca'yı ilerletmek. Fransızca öğrenen her aşamadaki kişilere çalıştıkları ölçüde çok şey verecek ve öğretecektir. SEVİM SÖNMEZ Ankara. Başarı dileklerimizle. problem olabilecek konularda çok sayıda alıştırmalar sunuldu. yılların verdiği deneyimlerle en olgun ve yetkin düzeye getirilmişlerdir. daha da iyiye ulaşacağımıza inanıyoruz. herşeyden önce Fransızca'yı yabancı dil olarak seçenlere. araştırma görevliliği. Üniversiteye giriş. bu konuda neleri bilip bilmediklerini anlamak. gramer gibi becerileri kazanmanızda yardımcı olacak bilgi ve kurallar. Özellikle gramer konularında ve çeviride sorun olan en ince noktalar örneklerle herkesin anlayabileceği biçimde ele almıp Türkçe'mizin etkisinde kalınarak.. öğretici ve akılda kalıcı biçimde alıştırmalar. İlginiz. Fransızca'da yapılması mümkün olan yanılgılara düşülmemesi için. katkınız ve önerilerinizle. doğru olarak öğrenme fırsatını sağlamak amacıyla hazırlandı. Bu çalışmamız inanıyoruz ki. Bu kitap.

.

Sözle. Almanca. bu konudaki güçlüğü güzel bir şekilde dile getirmiştir: " Giderek artan güçlüklerden ürktüğüm ve dillerin kendiliğinden doğup sadece beşerî araçlarla kurulmuş olmasının imkânsızlığına inandığım için toplum mu dili yaratmıştır. c.y. XVIII. duygu ve düşüncelerini a. y. LA SYNTAXE (Tümcebilim).LA LANGUE Dil ( L i s a n ) Dil. LA MORPHOLOGIE (Biçimbilim). b. 2. dil mi toplumun kurulmasına yol açmıştır konularının tartışmasını isteyene bırakıyorum. LA SEMANTIQUE (Anlambilim). günümüzde konuşulup konuşulmadığına göre iki bölümle toplanabilirler : 1. duygu. İşaretle. Fransız filozoflarından Jean-Jacques ROUSSEAU. İspanyolca gibi diller. Ölü diller (Les Langues mortes) Bugün artık kullanılmayan eski Yunan ve Lâtin dilleri. İnsanoğlu. Yaşayan diller (Les Langues vivantes) Günümüzde çeşitli uluslar tarafından kullanılmakta olan Türkçe. Dilbilgisinin ana dalları şunlardır 1. doğru olarak okunmasını. 3. LA PHONETIQUE (Sesbilim). Yazıyla ifade eder Diller. Fransızca. 5. yazılmasını ve konuşulmasmı öğreten bilgilerin tümüne dilbilgisi denir. düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan her çeşit araca DİL denir. İtalyanca. dil türeyişi yani dilin doğal olarak mı yoksa bir kanunla mı meydana geldiği konusu ortaya çıkmış ve de bu tartışma giderek büyümüştür. 4. LA LEXICOLOGIE (Sözlükbilim)." DİLBİLGİSİ — LA GRAMMAIRE Bir dilin. Sokrates ile sofistler çağından bu yana. 2. İngilizce. 11 .

bazıları da birleşerek tek sesli harf grupları oluştururlar. Y. 20 adet sessiz olmak üzere 26 harf (la lettre) vardır. S O N R A gibi sözcüklerin telâffuzundan yararlanınız.vr Pey peyi Burundan gelen (nasal). K. Sesli harfler. D. H. 2. J. Bu sesleri çıkarırken.b(2> gam an ane Pol pô. C. X. Harfin kullanılışı a ai —ail —aille —ain —aim —am —amm —an —ann au ay (1) SESLİLER (Voyelles) Harfin okunuşu Örnek a e ay ay en en an am an o ô ey eyi parti fraisé travail travaille bain essaim jambe gamme an année Paul pauvre paye pays Örneğin okunuşu * parti freze travay travay be n(. I.) esen jan. sesli harf- lerin sağ üst tarafına küçücük (n) harfi koymayı tercih ettim. G. F. ve dilimizde de farkında olmadan kullandığımız sesleri verebilmek için "fonetik" işareti olan. Q. T. P. tek ses verirler ve sessiz harflerin okunmalarına yardımcı olurlar. L. NOT : Fransızcada bazı harfler türkçedeki harflerin sesini vermezler. U. LES CONSONNES (Sessiz harfler) (Ünsüzler) B. sessiz harf arasındaki (.). LES VOYELLES (Sesli harfler) (Ünlüler) 1. îşte bu zorlukları yenebilmek için bir okuma klavuzu verilmesi uygun görülmüştür. . N. M. înce sesliler : E. Z. sesliyi uzun okumayı amaçlar. (2) 12 Burundan gelen sesle. türkçemizdeki B A N K A . 6 adet sesli. W. Kalın sesliler : A. V. ( ~ ) bu işareti kullanmayıp. S. R. O.L'ALPHABET FRANÇAIS (Fransızca Alfabe) Fransızca alfabede.

13 .

bl parfö" nümüle. Sessizler hakkında önemli not: Sözcük sonundaki sessiz harflerin önemli bir bölümü okunmaz.tel böf ezofaj dövuar jua kuen pue11 son.r brön defön dün Mi) manca) y (é) (be) b y yacht il y a SESSİZLER (Consonnes'7' : ) b bébé yak il ya bebe Yalnız. — Çift sessizler tek okunur: aller — (aie.r ön. okunur) donner — (done. yabancı sözcüklerde kullanılır. (ii) (aie) gibi ses verir. okunur) . Sesli harfler arasındaki (y) harfi.br somey ron garso11 sone tu ju nuaye fuaye tü vii vulii sü.r mü.gomme poste o (biraz uzun) hôtel 6 boeuf oe + sesli harf ö oesophage oe + sessiz harf e devoir ua oi joie uen coin —oin point sombre on —om om sommeil —om + m —on on rond garçon —on + n on sonner —ou tout u joue uay noyer oy foyer u ü (kapalı) tu vu voulu û ü (açık) sûr mûr —um ön humble parfum —um + m üm nummulaire n —un ö brun défunt —un + n ün dunne O o gom post o.

jü gu + e. si. i ge. ku c + e.gi gn ny garçon garantie gomme gouvernement guide argumenter gelée gingivaux gymnastiqe rangeant rangeons gageure guerre déguiser agneau garson garanti gom guvernma11 gid argümente jöle je n jivo jimnastik ranjan ra n jo n gajür ger degize anyo C (se) c + a. y jö. o. gi g + e. i sö. go. o. i. san c + ue c kö k ch Ş Ç s d d dj c F (el) f G (je) D (de) . u ga. ko. jo. u jö.i 15 . ji ge + a.cacao car combien coopérative cure-dent cuire cent cérémonie ce ciel cinéma cueillir accident accueillir la chemise le cheval garçon français kakao kar konbiyen kooperativ kürdan küvir san seremoni sö siyel sinema köyir aksida11 aköyir laşmiz löşval garso" franse doigt droit adjectif duTa druTa acektif f affranchir parfait afranşir parfe g + a. u ka. gü. o.

r haş j j jambe jujube jan. que.t bonö. quoi. C2) q harfi sözcük içinde herzaman (u) sesli harfiyle beraber kullanılır (qui. quai. gibi) 16 ..p lam lümiyer M (em) m m mur maman mür mama11 N (en) n n non analogie no analoji P (pe) P P ph fi papa paquet philosophie philologie papa pake filozofi filoloji Q (kü) —q (2) qu- k k cinq qualité paquet senk kalite pake R (er) r r riche rouge riş ruj S (es) s s iki sesli araz sında yani sesli + s + sesli ss s sembler rose choisir visage réussir finissent sanble roz şuTazir vizaj reusır finis (1) k harfi yabancı sözcüklerde kullanılır. .b jüjüb k kh kaolin khatib kaole11 katib h (muet) (ka) k kh L (el) 1 1 lampe lame lumière lan.Ht (aş) J (jO (1) K h (aspiré) (Okunmaz) (Okunmaz) (Okunmaz) h homme honte bonheur hache om on..

pl ekstra ekspozisyo" eksporte aks zéro zigzag zéro zigzag T (te) ti (. six veya dix + sesli harfle başlayan sözcük: six arbres. dix derken (x). 17 .r aktiv v Waschington tramway Vaşingto11 tranve gz exercice examen exemple extra exposition exporter axe egzersis egzame" egzan. (s) gibi okunur. négation. dix hommes gibi durumlarda (x) harfi (z) gibi okunur. couteaux vb. Sözcük sonlarındaki (x) okunmaz: manteaux. conjonction. six livres: yani sessiz harfle başlayan sözcük önünde (x) okunmaz. Tek başlarına: six.) tion sı siyo11 tch V (ve) v W (dublve)(2) (3) X w. W harfi.attache table quantité démocratie négation conversation cautchouc ataş tabi kantite demokrasi negasiyo" konversaTion kauçuk v varier vivre active varye viv. six ve dix: telâffuzları özellik gösteren sözcüklerdir.v (iks) x + sesli harf x -4. proposition gibi sözcüklerin tümünün cinsi dişi (féminin) dir.sessiz harf ks (4) x Z (zed) (1) (2) (3) (4) —x— Özel durum ks z z — T I O N (la biten. alıntı sözcüklerde kullanılır. Dix cahiers.

l'accent aigu ('). diète. envoy— ER. vend—EZ. L'accent aigu : (é) Kendisinden sonra gelen sessiz harfle birleşmeyen ve türkçede (E) harfi gibi okunan (e) lerin üzerine konulur : é/teindre. nEZ. é/cole. pèse. (e) okutmak amacıyla üzerine (") konulur: père. belle gibi. Ayrıca. et ile biten sözcüklerde (e) harfleri kendiliğinden (E) okunduğu için bunların üzerine aksan konulmaz. Les accents (aksanlar) : a. diète. mère. frère. blé b. là. c. parl—ER. finiss—EZ. frère. être. b. à.. Fakat iki (e) harfi arasında çift sessiz varsa birinci (e) zaten (e) okunacağı için aksan konulmaz : terre. déjà. ali—ER. L'accent circonflexe : (") Genelde etimolojisi lâtineeye dayanan ve eski fransızcada : 18 . —ez. —er. où. parl-EZ. gé/né/ral. première. fransızcada üç çeşit aksan vardır. été. l'accent circonflexe ("). deuxième. bâton olmak üzere. gibi. (başka deyişle son hecede iki (e) harfi arasında tek bir sessiz harf varsa ilk (e) harfini. donn— ER. voilà. lève. mère. légère. préfère. ET. à ce moment-là..Les SigrîSs Orthographiques (İmlâ işaretleri) 1. a. c. é/lever. L'accent grave : (è) Kendisinden sonra gelen tek sessiz harfle birleşen. hôpital. là-bas gibi sözcüklerdeki C) kural dışı olduğu için bu şekilde öğrenilmesi gerekir. l'accent grave ( v ). parlé.

ama L'ELEVE denir. u) sesli harflerinin ayrı ayrı okunması gerekiyorsa. LE TREMA — (") : Eğer (e. vb. maïs (okunuşu : mais) (anlamı : mısır) oysaki. ama L'HORLOGE denir. (e. LE TRAIT D'UNION — (—) : Bileşik sözcüklerde. saule (okunuşu : sol) (anlamı : söğüt ağacı) LA CEDILLE — (Ç) : La cédille. vb. je plaçais garçon reçu Ça commençons. (a. emir kipinde ya da soru şekillerinde görüldüğü gibi birden fazla olan sözcükleri birleştirmeye yarayan (eksi işareti şeklindeki) küçücük çizgiye "le trait d'union" denir. L'APOSTROPHE : (') Yazıda (a. u) seslilerinden birinin üzerine tréma denilen (") bu işaret konulur. ama J'AI denir. ama L'HOMME denir. i. ama S'IL VIENT denir. JE At denmez. i. mais (okunuşu : me) (anlamı : fakat) saül (okunuşu : saül) (bir özel isim) oysaki. LE HOMME denmez. On admire l'arc—en—ciel. (') apostrof denilen bu işaret konulur : LE ELEVE denmez. yani kendisinden evvel gelen sesliyi uzun okutmayı sağlama görevi sesli harfin üzerine konulan ( A ) la yapılmıştır. ama L'ELEVE denir. LA ELEVE denmez. LA HORLOGE denmez. 19 . u) gibi kalın sesli harflerden önce gelen (c) harfini (s) okutmaya yarayan çengele denir. Souvenons—nous de son adresse. o. i) sesli harflerinden birisi düştüğü zaman düşen sesli harfin yerine. Avez—vous de l'argent? Lève—toi s'il te plaît.sesli harf + s + t ba + s + ton bâton e + s + tes êtes fore + s + t forêt ho + s + tel hôtel şeklinde olan sözcüklerde (t) harfinden evvel gelen (s) harfi zamanla düşürülmüş ve (s) harfinin yaptığı görevi. SI IL VIENT denmez. e.

3. tek. 8. dissyllabique. 9.) (•) (•) (?) (!) (. polysyllabique.) (.) LA MORPHOLOGIE (Şekilbilim) La Morphologie. Les élèves Les arbres Un bel homme Un bon étudiant. 10. ulama) Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen başka bir sözcükle birleştirilerek okunmasına la liaison denir. sözcük şekillerinin incelenmesi demektir. 2. Sözcükler. . La virgule Le point—virgule Le point Les deux points Le point d'interrogation Le point d'exclamation Les points de suspension La paran thèse Les guillements Le tiret (. 7. 6. 4. trisyllabique. üç ya da çok heceli olabilirler : Bon Paris Dériver Dermatologie (1) tek heceli sözcük çift heceli sözcük üç heceli sözcük çok heceli sözcük : : : : le le le le mot mot mot mot monosyllabique.) (()) (" ") LA LIAISON (Bağlama. Quand sözcüğünden sonra sesli harfle başlayan bir sözcük geldiğinde yapılan ulama sonucu (D) harfi (T) sesini verir.. 5. Başlıbaşma anlamı olan her söze sözcük (LE MOT) denir.. (2) (. çift. Quand est—ce que vous partez? Un enfant et une femme.Les Signes de Ponctuation (Noktalama İşaretleri) 1.

maire vb.. (Ayaklarım ağrıyor. sang. 3. joyeuse insolent. rentrer = revenir = retourner se souvenir de = se rappeler gai. arrogante vb. sais — ces. Le sens propre = (Asıl anlam) Herhangi bir sözcüğün gerçek anlamında kullanılmasıdır. bel.) b. 2. LA DIVERSITE DE SENS DES MOTS : (Sözcüklerin çeşitli anlamları) 1. J'ai mal aux pieds.. okunuşları farklı. mes cent ses mer — — — — met sans sait mère — — — — mets — mai — mais. Les homonymes (eçsesli sözcükler) : Okunuşları aynı.) . anlamları ise biribirlerine oldukça eşit olan sözcüklere "synonymes" denir : se contenter de = se borner à . beau. yazılışları ve anlamlan farklı olan sözcüklere "homonymes" denir.Les Rapports Entre Les Mots (Sözcükler arasındaki ilişki) 1. mauvaise bon. Les synonymes (eş anlamlı sözcükler) : Yazılış ve okunuşları farklı. insolente : arrogant. La tête de Pierre est ronde (Pierre'in başı yuvarlaktır. Örnekler : a. Les mots contraires (zıt anlamlı sözcükler) : Yazılışları. laide 4= naître mourir savoir ignorer + mauvais. bonne malheureusement + heureusement vb. gaie = joyeux. belle 1= laid. anlamları tamamen zıt olan sözcüklere "les mots contraires" denir.

com. kök.2. b. sonek olmak üzere üç kısım dikkati çeker. em İçinde O Embrasser «> Endetter Kollarının içine almak. r tekrar. le préfixe: (önek) Sözcüğün kökünden önce gelen ve anlamını değiştirip. Quand j'ai entendu dire cela.) b. a. öpmek Borçlandırmak re. (çiftçi) anlamına gelen üretilmiş sözcüğün kökü. 22 bras + ser: Bu fiilin içinde "bras" sözcüğünün bulunduğu dikkate alı- . a. sözcüğün gerçek anlamından farklı olarak başka bir kavram yerine kullanılmasıdır. la fermière. J'aperçois le pied de la montagne. eski ex-ministre Sabık. con İle Composer Communication Concours Biraraya getirmek İletişim Elbirliği. önek. j'ai perdu la tête. b. değişmeyen ve gerçek anlamını üzerinde taşıyan öğesidir : le fermier. c. ré. Örnekler : Önek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: Bis İki kez Biscuit Bissac İki kez pişmiş Heybe Cum. geliştiren küçücük eklere önek denir. yarış En. la ferme (çiftlik)'dir. eski bakan (1) Em + (2) nırsa. (Bunu işittiğim zaman. Bunların orijini lâtincedir. yeniden refaire réélir récrire Tekrar yapmak Yeniden seçmek Yeniden yazmak sabık. fiilin anlamı kendiliğinden ortaya çıkar. le radical : (kök) Sözcüğün. En + dette + r: dette sözcüğünden anlamını alıyor. Le sens figuré : (Mecaz anlam) Bir anlam inceliği elde etmek için. (Dağın eteğini farkediyorum. aklım başımdan gitti.) LES ELEMENTS DU MOT : (Sözcüğün öğeleri) Üretilmiş sözcüklerde : a.

Örnekler : Sonek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: —fère —ambule taşıyan gezen calorifère somnambule ısı taşıyan uykuda gezen —logis araştırma. L'article (tanımlık) 2. Le pronom (zamir) 5. L'adjectif (sıfat) 4. Le nom (isim) 3. L'adverbe (zarf) 2.c. II. Le verbe (fiil) Les mots invariables : (değişmeyen sözcükler) 1. La conjonction (bağlaç) 4. Les mots variables: (değişen sözcükler) 1. La préposition (edat) 3. le suffixe: (sonek) Sözcük kökünün sonuna eklenen ve sözcüğün anlamını geliştirerek değişik anlam kazandıran eklere sonek denir ki bunların da aslı klâsik latin ve Yunan dillerine dayanır. inceleme philologie dil konularını inceleyerek bir toplumun kültürünü araştırma —nomie yasa astronomie —cide öldüren homicide yıldız yasalarını inceleyen ilim insan öldüren LES ESPECES DE MOTS : (Sözcük türleri) Değişen ve değişmeyen sözcükler olmak üzere Fransızca'da dokuz tür sözcük vardır : I. L'interjection (ünlem) 23 .

partitif 0 ' (kısım. Les étudiants sont dans la classe (Öğrenciler sınıftadır).) V LES (1) "L'article partitif" denen bu tür tanımlık lâtince: ("partiri": bölüşmek. a. e. (2)L'enfant pleure (Çocuk ağlıyor). L'ARTICLE: (tanimlik) Önünde bulunduğu ismin cinsini. pencereler sözcükleri söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen bir çocuğu. 24 . a. d. bölüm gösteren tanımlık). çocuk. (2) Sesli harf veya okunmayan " h " harfiyle başlayan sözcüklerin önünde kullanılır. L'Article defini: (Belirli tanımlık) Konuşan ve dinleyenin ya da yazan ve okuyanın her ikisince bilinen herhangi bir kişi veya nesneden sözederken "article défini" kullanılır. pencereleri göstermektedir. c. Yukarıdaki cümlelerde. défini élidé (sesli harfi düşmüş olan belirli tanımlık). indéfini (belgisiz tanımlık). Le journal est sur la table (Gazete masanın üzerindedir). paylaşmak) sözcüğünden geldiğine göre. sınıf. défini contracté (belirli bileşik tanımlık). öğrenciler. sayısını. kısım gösteren tanımlık olduğu anlaşılıyor. masa. gazete. belirli veya belirsiz anlamı olup olmadığını tanımlayan küçücük sözcüklere "article" denir. bir gazeteyi. LES MOTS VARIABLES 1. Şu halde : Article défini : Tekil (Singulier) Çoğul (Pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) LE LES LA LES Eril ve dişil (mas. bir masayı. b. et fém. öğrencileri. L'Article L'Article L'Article L'Article L'Article défini (belirli tanımlık). Les fenêtres sont fermées (Pencereler kapalıdır).I.

Est-ce que les parents aiment leurs enfants? — Bien sûr. ister masculin. c. "article défini élidé" admı alır. Est-ce que tu lis le livre? — Oui. Şu halde bu sözcükler sırası geldikçe yavaş yavaş öğrenilecek. NOT: A. elde edilen article. Article défini alan (yani sesli harfi düşmeyen article isteyen) b sözcüklerin yanında. karıştırmamak gerekir. ister féminin bir sözcük. sözlüklerde küçücük bir yıldız bulunur. je LE lis. LA. LES ile "article" olanları karıştırmayınız : Örnekler : a. ils LES aiment. je LA regarde. Est-ce que vous regardez la télévision? — Oui. b. 2Î . hem de eril sözcüklerin tekili için kullanıldığına dikkat edilmesi gerekir.b. ARTICLE DEFINI ELIDE : Article défini çizelgesinde görüldüğü gibi. sesli harf ya da ("h" muet adını alan) okunmayan "h" harfi ile başlarsa LE ve LA article'sindeki sesli harf düşer. Zamir olarak kullanılan: LE. Çoğulu: "LES" dir ve bu durumda liasion (ulama) yapılma zorunluğu vardır : LES histoires LES arbres LES étudiants vb. DENMEZ : DENİR : La La La La Le Le Le La L'histoire L'horloge L'école L'adresse L'homme L'arbre L'étudiant L'étudiante histoire horloge école adresse homme arbre étudiant étudiante Article défini élidé'nin hem dişil. L'. Örneklerde görülen "h" muet ile le haut-parleur la honte » le héros gibi sözcüklerdeki "h" aspiré'yi.

ismin yerine geçen ve büyük harfle yazılıp fiilin yanında bulunanlar ise (I) "pronom (zamir) dir. Voilà un parc public où L'ON est heureux. (LE). ismin önünde bulunan siyah harfle yazılmış olanlar "article défini". (LES). Il refuse de LES accomplir. biribirleriyle birleşerek tek bir sözcük oluştururlar : DENMEZ : DENİR : à à au aux + le(3) + les de + le de + les du des Yukarıda belirtilen: (au. f. Şu halde "on" (pronom indéfini) önünde "L"' explétif'dir. ARTICLE DEFINI CONTRACTE: (Belirli bileşik tanımlık) Article défini (LE) ve (LES). (à) ve (DE) préposition (öntakı) larıyla biraraya geldiği zaman. L' ile article défini élidé arasındaki farka dikkat ediniz. ou L'ON parle. je LE suis. birleşme olmaz.d. Est-ce que tu ouvres la porte? — Oui. Örnekler : a. Ou L'ON écrit. j'accepterai. Belgisiz zamir "ON" yerine "L'ON" tercih edilir. C. B. (3) Bu öntakılardan sonra. Ils renoncent à L'écrire gibi. <2) Explétif olarak kullanılan. Continuez à parler et L'ON vous écoutera. 26 . aux. (1) "Pronoms Personnels" başlığı altında daha sonraki derslerde bunlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Professeur. Örnekler : Je viens de LE dire. Aimez le français. (2) Explétif: anlatımın gücünü artırmak ve akıcı bir üslûp kazanmak için söze katılan fakat gramer yönünden anlamı olmayan sözcük. L'ON regrette souvent ses actes. — Aimez-LE. je L'ouvre. Si L'ON m'invite. Bu örneklerde. e. (LA). (L') zamirleri geldiğinde. du des) article défini contracté'lerdir.

. Le jouet des enfants. Fiil tümleçlerinde. La maison A louer. viande DE boeuf gibi. Participer à S'intéresser à (1) Parler de S'occuper de Avoir besoin de Avoir peur de Etre sûr. Bu nedenle çeviri yaparken anadilimizin etkisinde kalarak yanılgıya di memeye dikkat etmek gerekir. La couleur des portes des maisons. tamlayan ismin önüne "article" kon maz : La Le Le Le La porte DE classe (Sınıf kapısı). Oysaki 1 lirsiz isim tamlamalarında. ya da co plément circonstanciel (zarf tümleci) olarak kullanılabilir: Örnekler: °'Penser à quelqu'un Penser à quelque chose Résister à . Türkçe'mizde: birisini. livre DE professeur. . birşeyi düşünmek dendiği halde Fransızca'da birisi birşeyi düşünmek denir. L'appartement A vendre gibi. Bu örneklerde.. dossier D'étudiant. La couleur de la porte de la maison.. La chambre A coucher. Le livre du professeur. complément indirect (dolaylı tümleç). Yani ismin (i) hali yerine (e) halinde tümleç kul nılır. (DE) préposition (öntakısı) ile isim tamlamaları yapıldığı gibi préposition'u ile de yapılır. Le complément du nom (isim tamlaması) : Sınıf IN kapısı La porte DE la classe (Sınıfın kapısı) (yalın hal) (génitif) (nominatif) Le jardin de l'école. belirli isim tamamlamaları yapılmıştır. ede Etre content'e de gibi. livre DE français...ARTICLE DEFINI CONTRACTE'lerin kullanıldığı yerler : a. La jeune fille AUX cheveux longs.

3. 2. Il parle de ses amis. Revenir de quelque part. On s'occupe de vous. Ils sortent de la maison. Elle est contente de sa vie. Une femme est venue vous chercher. 1 2. 2. Article Indéfini Tekil (singulier) Çoğul (pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) UN DES (DE. Ils ont peur de leurs parents. "un" ve "une" belgisiz tammlığmm çoğulu "des"dir. D') Çizelgede görüldüğü gibi. Des enfants jouent dans la rue. "DES" yerine (DE) veya (D') kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir : . Un homme vous demande au téléphone . Je vais à l'Université. 7. derken kullanılan "un-une-des" belgisiz tanındıklardır. Complément indirect olarak. 3. Il y a beaucoup de pardessus. Je pense à mon voyage.) Je résiste à cette situation. D') UNE DES (DE. kısaca değinilen bu örneklerden sonra complément circonstanciel durumunda bulunan birkaç örnek: Aller à quelque part. 3. d. une femme (herhangi) bir kadın. Nous sommes contents de nos copains. (Kızkardeşimi düşünüyorum. Sortir de quelque part.1. 5. (Yolculuğumu düşünüyorum. Cümlelerinde: un homme (herhangi) bir adam. Ancak parantez içinde belirtildiği üzere.) Je pense à ma soeur. au porte-manteau. Nous revenons du cinéma. ARTICLE INDEFINI: (Belgisiz tanımlık) Konuşan ya da dinleyenden birinin veya ikisinin yeterince tanımadığı bir isimden sözederken "article indéfini" kullanılır: 1. 6. 4. des enfants (bilinmedik) çocuklar. 4.

c. sıfatın önünde belgisiz tanımlık olduğunu bilmek gerekir. Nous avons du courage. D'harmonieuses chansons. DES: a. a. suyu. 29 .) a. REMARQUES SUR LES ARTICLES : (Tanımlık hakkında uyarılar) I. Ils vendent les pommes (Elmaları satıyorlar. (Un grand jardin)'in çoğulu için DES grands jardins denmez.Un grand jardin . Şu ha de.) a.) b. elmaların) tümü değil ancak bir parçası. size sempatim var. b. ekmekten yiyorum. J'achète DE LA viande (Et. J'ai de la sympathie pour vous. etten satın alıyorum. Buradaki (DE) yü préposition olan (DE) ile karıştırm.) b.De petites maisons. cesaretimiz var. 2. derken soyut sözcükler olan "sympathie" ve "courage" önünde kul lanılan (DE LA) ve (DU) article partitif'tir. İkinci cümlede. elmaları) ifade ettiğimiz halde. etin. Ayrıca. D'innombrables problèmes.) b. article contracté. J'achète la viande (Eti satın alıyorum. Je mange DU pain (Ekmek. Je bois l'eau (Suyu içiyorum. suyun. (b) şıklarında (ekmeğin. b. bilinen (ekmeği. Birinci cümlede. article partitif olabilir. article indéfini. etten satın alıyorum. Une petite maison .De grands jardins.) a. eti. Je mange le pain (Ekmeği yiyorum). DE granc jardins denir. J'achète DE LA viande (Et. ARTICLE PARTITIF: (Kısım bildiren tanımlık) Sayılamayan isimlerin önünde "article partitif" kullanılır. 1. e. Je bois DE L'eau (Su. bir kısmı ifade ediliyor. article indéfini (DES) ile (DES) yerine (DE) ve bu sıfat bir ses! ya da okunmayan bir (h) harfi ile başlarsa (DE) yerine (D') şeklind kullanılma durumuna dikkat edilmelidir.) Yukarıdaki cümlelerde: (a) şıklarında isimlerin önünde "article défini" kullanıldığında belli olan. mak. sudan içiyorum.

a. art. Qu'est-ce que tu cherches là? adverbe Bu üç durumu aynı cümlede görelim: Là. partitif II. contracté c. il nous faudra du vin : Bize şarap gerekecek. çoğulu: DE grandes maisons ifadesi ile (DE + grandes vacances arasındaki kullanım farkına dikkat ediniz. Bu nedenle yerine "kitap" kullanılmıştır çeviride. (2) Article partitif'in tekil ve çoğulu çeviride farketmez. préposition art. Je la ferme pronom c. se trouve la gomme des enfants. défini b. (1) Une grande maison.) DES grandes vacances. art. b. art. indéfini (Sabahtanberi kitap okuyorum. art. 30 LES: DES) "kitaplar" . la porte est ouverte. Les livres DES étudiants sont sur la table.Örnekler : a. Örnekler : a. indéfini b. Article olan (la). Adverbe olan (là) biribirlerinden çok farklı sözcüklerdir. Article olan: (des) ile préposition: (dès) arasındaki fark: Dès le matin. Başka örnekler: Je voudrais des légumes : Sebze isterdim. je lis (2)des livres. Je mange DES fruits. Pronom olan (la). III. prenez-la. contracté d. art.) Cümlesinde: dès: depuis. Les étudiants parlent (. c. à partir de anlamında kullanılmıştır. DES étudiants entrent dans la salle de classe.

(Çamaşır makinası. Kenan EVREN.) b. (Sokakta karşıdan karşıya geçerken.) J'ai mal à la tête (Başım ağrıyor. küçük kızımın elinden tutarım.) Je ferme les fenêtres (Pencereleri kapatıyorum.) Les étudiants regardent le tableau ııoir (Öğrenciler kara tahtaya bakıyorlar. fırın gibi her türlü gerecimiz var.) Je regarde par la fenêtre (Pencereden dışarıya bakıyorum. "Article défini" nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Je ferme la fenêtre (Pencereyi kapatıyorum.Quelques Remarques Importantes Concernant la Traduction en Turc de L'article: (Tanımlığın Türkçe'ye çevirisiyle ilgili önemli bazı uyarılar) 1. j'achète les jornaux au vendeur du coin de la rue (Her sabah. a. apposition'dur.) Le docteur soigne les malades (Doktor hastalara özenle bakar. les arbres fleurissent (İlkbaharda ağaçlar çiçek açar.) Il a mal au dos (Sırtı ağrıyor.) Chaque matin. cuisine électrique ete. Je suis professeur (Ben öğretmenim.) Ma mère aide la bonne (Annem hizmetçiye yardım eder. En traversant la rue. (2) Président de la République Turque. 31 . gazeteleri sokağın köşesindeki satıcıdan alırım.) — Meslek gösteren sözcük önünde "article défini" kullanılmaz. est parti pour la France il y a deux jours. je tiens ma fillette par la main..) — (nApposition'larda "article défini" kullanılmayabilir: Son Excellence M.) Au printemps. réfrigérateur. (Türkiye (1) Apposition bir adı nitelemeye yarayan sözcük ya da sözcük gruplarına denir. buzdolabı.) Birkaç şey sayılırken "article défini" kullanılmaz : Nous avons un équipement complet: machine à laver. (2) Siyah yazılmış olan sözcük grubu..

)d'alcool (Babam alkol almaz.B. .) comp.D.) (1) 32 Article partitif'in. On a vu un homme à la barbe bleue.) J'ai acheté une villa au bord de la mer. (Sah sabahı.) mon pére ne prend pas (. de temps. indéf. (Bazı yatılı okullarda ağlayan çocuklar var. Çoğul olduğunda ise ya hiç çevrilmez ya da (bazı).11 va aux Etats-Unis (A.) — Bazı ("complément circonstanciel de lieu veya de temps" = Bazı yer veya zaman gösteren) zarf tümleçlerinde "article défini" kullanılmaz: . şu kullanımına dikkat ediniz : — Je prends de l'alcool (olumlu cümlede) Je ne prends pas d'alcool (olumsuz cümlede) — Nous mangeons de la viande.) 2.) . Tu ne manges pas de légumes. art. circ. circ.) . "article indéfini" tekil olduğunda (bir + sözcük) le yani (bir + adam). comp. mardi matin. (bir takım).Je viendrai vous revoir à 8 heures.Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN iki gün önce Fransa'ya gitti. (bir -f villa) şeklinde türkçeye çevrilir. (kimi) gibi belgisiz sıfatlarla çevrilir : Il y a des enfants qui pleurent dans des écoles internes. b.) Örneklerde görüldüğü gibi. de lieu .) 3. — Tu manges des légumes.'ne gidiyor. Article indéfini'nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : a.) Il mange des fruits (Meyve yiyor. Article Partitif'in tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Her iki şıkta da çevirisi yapılmaz : Je veux boire du vin (Şarap içmek istiyorum.Nous allons au Japon (Japonya'ya gidiyoruz. Nous ne mangeons pas de viande.Nous habitons place Şili (Şili meydanında oturuyoruz. (Deniz kıyısında bir villa satın aldım. (Mavi sakallı bir adam görülmüş. saat sekizde sizi tekrar ziyarete geleceğim.

adlandıran sözcüklere Özel isimler büyük harfle başlayarak yazılır. Paris est la capitale de la France.. pour l'animal (hayvan için) : le chat. 2.. örnekler : J'aime bien le français.. le jardin. Hélène. LE NOM PROPRE (özel isim) olmak üzere iki gruba ayrılır. cansız varlıkları adlandıran sözcüklere isim (le nom) denir. v.. derken Türkçe'de büyük harfle başlayarak yazılmasına karşın Fransız'lar.b.. l'homme. l'étudiant. le garçon. le chien. isimler 33 . 1.. Örnekler : le professeur. la justice.. LE NOM COMMUN: (Cins isim) Yeryüzünde. Paul est le frère d'Hélène. 2. İsimler: 1. le cahier. LE NOM PROPRE: (Özel isim) Yeryüzünde benzeri bulunmayan varlıkları özel isim (le nom propre) denir... Örnekler : pour la personne (şahıs için) : Mehmet. le pommier. la fille. la porte. dilleri cins isim sayarak küçük harfle başlatırlar. Pierre. Yapı ve anlamları dikkate alınarak. İtalyanca. Fransızca .. pour l'objet (eşya için) le livre.LE N O M (Isım) "Canlı. la tortue.la poule. LE NOM COMMUN (cins isim). Ayşe. benzeri pekçok bulunan varlıkları adlandıran sözcüklere cins isim (le nom commun) denir. le journal. la table. le coq.

(Aklı başından gitti. INDIVIDUEL • (Bireysel isim). elle tutulabilen varlıkları belirten isimlere somut isim (nom concret) denir. le tapis. le peuple. la liberté. le crayon. l'ambition. l'armée. la vieillesse. 34 . 2. 1.) Bu cümlede "tête" kafa anlamında olmadığına göre soyut isimdir.. NOM NOM NOM NOM NOM NOM CONCRET (somut. la fille. le tableau. COLLECTIF (Bileşik isim). (Topluluk ismi).. NOM CONCRET (Somut isim) : Gözle görülüp. 4. la justice. elle tutulamayan ama gerçeklik açısından varoluşları insanoğlunca kabul edilmiş kavram ve nitelikleri adlandıran sözcüklere soyut isim (nom abstrait) denir. la morale. NOM INDIVIDUEL (Bireysel isim) : Sayısal açıdan bir ad veya bir bireyi gösteren isimlere bireysel isim (nom individuel) denir : le garçon. (Onun çok saçı var.. madde ismi). SIMPLE olmak üzere sınıflandırılabilirler. la fenêtre. le troupeau. Örnekler: Il a perdu la tête. COMPOSE (Yalın isim). nom individuel veya nom collectif olan pekçok isim vardır. 6. yazılışları tekil fakat anlamları çoğul olan isimlere topluluk ismi (nom collectif) denir: la famille.. Not: Kullanıldığı yere göre. ABSTRAIT (Soyut.. la porte. NOM COLLECTIF (Topluluk ismi) : Sayısal açıdan bir topluluğu gösteren.1..) Cümlesinde "tête" sözcüğü somut isimdir. NOM ABSTRAIT (Soyut isim) : Gözle görülüp. le stylo. Not: Bazı isimler kullanıldıkları yere göre somut ya da soyut olabilirler. Oysaki: Il a beaucoup de cheveux sur sa tête. le balcon. le bonheur. tout le monde. la chaise. 3. la jeunesse. 2. mânâ ismi). la gomme. 5. 4. 3.

Le portemanteau (portmanto) la porchaison (yaban domuzunun semirme mevsimi) LE GENRE DES NOMS (İsimlerin cinsi) Daha çok etimolojilerine dayanarak.La classe est grande. Erkek. le chat. le garçon. la chienne. le coq. la panthère (panter) sözcükleri ise bir erkeği ya da erkek hayvanı gösterdikleri halde hep dişil (féminin) olarak kullanılırlar. la chatte.partout l'arc . "classe''® individuel'dir. "classe" nom collectif'dir.ciel le chef .lieu le coffre .) cütalesiride. NOM SIMPLE (Yalın isim) : Yazısal yapışma göre tek bir addan oluşan isme yalın isim (nom simple) denir. 1. 35 .fort (maymuncuk) (gökkuşağı) (eyalet merkezi) (kasa) 6.en . le lion. La sentinelle (nöbetçi er). le fils. 5. le chien.. Not: Ancak. Fransızca'da isimlerin masculin (eril) ya da féminin (dişil) oldukları varsayılır. 2. la lionne. (Sınıf büyüktür. insan ve hayvan isimleri masculin (eril) cinstedir: le père.. une femme procureur diye belirtilir. NOM COMPOSE (Bileşik isim) : Yazısal yapısına göre birden fazla sözcükten oluşan ve birleştirme çizgisi (le trait d'union) ile bağlanmış olan isimlere bileşik isim (nom composé) denir : le passe . Örneğin: le professeur (öğretmen) le procureur (savcı) gibi sözcükler sadece masculin (eril) olarak kulnılırlar. Les professeurs savent intéresser la classe (Hocalar sınıfın ilgisini uyandırmayı bilirler) cümlesinde ise.. insanlarda ve hayvanlarda bile eril ve dişil ayırımının çok kesin olmadığı yerler vardır. Hanım öğretmen ya da hanım savcıyı gösterdiği zaman da söze açıklık getirmek amacı ile : une femme professeur. Dişi insan ve hayvan isimleri féminin (dişil) cinstedir: la femme.. la fille.

(2) le bonheur.. 6. Kadın erkek. le cerisier le fer. la Turquie. la France. le kilogramme. .. 7. Ağaç ve maden isimleri erildir : le pommier. dişi erkek. (3) 36 Le légume (sebze) sözcüğünün kendisi masc. Gün. dişi erkek tüm öğrencilerden sözederken: L'ETUDIANT sözcükleri kullanılır. Örnekler: L'homme est mortel (İnsan ölümlüdür. Metre sistemini gösteren ölçüler erildir : le mètre. la rose. le Portugal . 3. 9. la Grèce. Sonlarında (e) olan ülke isimleri dişil (féminin) dir.. la profondeur de l'âme. genelde(2) dişildir : la fierté. (eril) olmakla bu kurala uymamaktadır. le courage. tüm kedilerden bahsederken. Genel olarak kullanılan cins. Meyve.. l'été sud. la botte. l'or 5. le manteau.) Le chat = Tous les chats et toutes les chattes. (Öğrenci ödevini yapmalıdır. (eau). le nord 4..B. 11... la carotte. 8. (esse) takıları olan soyut isimler.. le malheur bu kuralın dışındadır.. (âge) takıları olan isimler genelde erildir (. (eur).) L'étudiant = Tous les étudiants et toutes les étudiantes. le litre. Sonlarındaki (e) harfinden önce iki aynı sessiz harf bulunan isimler dişildir : la pomme. le mardi janvier. Le chat est ingrat (Kedi nankördür. tüm insanlardan sözederken : L'HOMME. (eau) ile bittiği halde dişil (féminin) dir. la canne. LE CHAT.. la jeunesse. L'étudiant doit faire son devoir...) Bu cümlede: l'homme = tous les hommes et toutes les femmes. l'honneur. Sonlarında (é). ay mevsim Te coğrafyadaki dört yönü gösteren isimler erildir : le le le le lundi. (1) La peau (deri) sözcüğü. sebze ve çiçek isimleri<3i dişildir: la cerise.) : le mouvement. Sonlarında (e) harfi olmayan ülke isimleri genel olarak erildir : le Canada. le Japon. eril (masculin)'dir. le février printemps. la ville. Sonlarında (ent). 10.

.

un un un un un voisin cousin ennemi marchand avocat une une une une une voisine cousine ennemie marchande avocate Erilde (-er) ile biten isimler. dişil olunca (-esse) takısını alır: un prince une princesse un nègre une négresse un poète une poétesse. (-nne) duruma dönüşür ve (-n) harfi okunur hale gelir (. okunmayan ve kendisinden önce gelen sesliyi genizden okutmaya yarayan (-n) harfi ile biten isimler. Erilde (-t) ile biten isimler. Genel olarak eril ismin sonuna. dişilde (-tte) ye dönüşür ve erilde okunmayan (t). dişilde (-ère) şeklinde biterler.Formation du f é m i n i n D İ Ş Noms (İsimlerin dişillerinin yapılışı) Canlı varlıkları gösteren isimlerde bazen ufak bir değişiklik yaparak eril isimden dişili elde edilir ki bu değiişklikler şu kurallara bağlı olarak oluşturulur: 1.. dişilde. une chatte Erilde.) . bu kuralın dışında kalır. (I)un romain un cousin 38 une romaine une cousine. telâffuz edilmeyen ancak kendisinden önce gelen sessizi okutmaya yarayan (e) harfi eklenir. dişilde okunur duruma gelir: un chat 4.. un écolier une écolière un berger une bergère un fermier une fermière un boulanger une boulangère 3. . un paysan un lion un chien une paysanne une lionne une chienne Yirmiye yakın isim.

erili ile dişili arasında etimolojk herhangibir ilişki yoktu un un un un un un un homme coq cheval neveu bélier oncle frère une une une une une femme poule jument nièce brébis une tante une soeur. şu kurallar uyarınca yapılır: 1..) une fille le livre la maison l'élève Çoğul (pl. Ancak çoğulu elde edilecek sözcüğün bc şındaki tanımlık (article) da çoğul hale getirilmelidir : Tekil (sing. (-f) ile biten eril isimler. 9. dişilde (-ve) ye dönüşür: un juif une juive.(-eur) ile biten isimler şu üç şekilde dişil olurlar: a. o sözcüğü sonuna (s) harfi eklenir. Genel olarak tekil bir ismin çoğulunu elde etmek için. 10. un directeur un ambassadeur une directrice une ambassadrice c.) des filles les livres les maisons les élèves . un danseur un chanteur une danseuse une chanteuse b. LA FORMATION DU PLURIEL DES NOMS (İsimlerin çoğul hale getirilmesi) Fransızca'da isimler genel olarak. (-ou) ile biten eril isimlerin dişilleri (-olle) ile biter: un fou une folle. un docteur un chasseur une doctoresse une chasseresse 7- (-eau) ile biten eril isimlerin dişilleri (-elle) ile sonuçlanır: un jumeau une jumelle. Bazı isimlerin dişillerini gösteren sözcükler tamamen ayrı bir isimdir. 8. genellikle.. dilimizde olduğu gibi gösterdi! leri varlığın sayısına göre tekil (singulier) ya da çoğul (pluriel) olurla Tekil isimlerin çoğulu.

les ciseaux.. tekili kullanılmaz : les lunettes. Birleşik isimlerin(1) (noms composés) çoğullaştırılmasmda genel ve kesin bir kural yoktur ama birleşik ismi meydana getiren sözcüklerin değişken (variable) veya değişmeyen (invariable) olduğunu saptadıktan sonra değişkense çoğulunu yapmak.Tekilde (s. 6. la justice . les archives v. 7.) Tous les chats sont ingrats (Tüm kediler nankördür.. cou clou-vtrou rail chandail (Göz. v. o varlığın adı tekil kaldığı halde çoğul gibi algılanabilir : Le chat est ingrat (Kedi nankördür. Herhangibir varlıktan genel anlamda sözedildiğinde. . Kimi isim ise karşımıza herzaman çoğul olarak çıkar. le faux. çoğulda genellikle (-x) harfi ile biterler. Çoğulda hiçbir kurala uymaz : un oeil (göz) des yeux (gözler) 5. (1) 40 Bu sözcükler için her zaman sözlüğe bakmak yerinde bir hareket olur. yalnız tekil olarak karşımıza çıkar. (-OU). Bazı isimler. le courage.b. çoğulu kullanılmaz: le bonheur. les bestiaux. (-AIL) ve (-AL) ile biten isimler. 8. gözler) anlamındaki sözcük kendine özgü durum gösterir. değişken değilse aynen bırakmak gerekir denilebilir. le vrai. (-EU).b. Şöyleki : le le le le le le manteau noyau cheveu bijou cheval travail les les les les les les manteaux noyaux cheveux bijoux chevaux travaux les les les les les cous clous trous rails chandails İstisnalar (exceptions) : le le le le le 4.) Bu iki cümlenin anlamında aşağı yukarı pek fark yoktur. (-EAU). x. z) ile biten sözcükler çoğulda değişmezler: le tapis la croix le nez les tapis les croix les nez Tekilde. (-AU). la bonté.

partout les passe .bains leva-nu-pieds (tekilde çoğulda aynıdır.dortoirs le wagon .monnaie les porte .postales les coffres .dortoir les cités .) Tv Bir fiil ve bir zarftan oluşan birleşik isimlerin çoğulu. (1) Herhangibir isim. görevleri) 1. 2.) le va-et-vient (tekilde çoğulda aynıdır. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ (Le comp.fort les cartes . sadece başındaki tanımlık çoğullaştırılır : les passe . La porte .monnaie Le gratte . d'objet indirect).örnekler :. les timbres poste les sacs à main Birleşik ismi oluşturan sözcükler bir isim ve ^niteleme sıfatı ise her ikisi de değişir: la carte .bain les chauffe . Bir fiil ve bir isimden oluşan birleşik isimde sadece isim değişir :0) le chauffe . ikincisi değiştirilmez : fwl^ ^ le timbre . FİİLİN DÜZ TÜMLECİ (Le complément d'objet direct). Birleşik ismi meydana getiren sözcüklerden ikincisi birinciyi tamlayan durumda ise birinci sözcük çoğul hale getirilir. tekili ile aynıdır. (s) veya (x) harfinin ilâvesi ile yapılır: le pourboire le portemanteau les pourboires les portemanteaux b.poste le sac à main d.ciel les gratte . Birleşik sözcük tek bir sözcük halinde ise yani trait d'union (-) la birbirine bağlanmamışsa. 41 . a. çoğulu.partout • LES FONCTIONS DU NOM DANS LA PROPOSITION (İsmin cümlecik içinde. 3.forts e.postale le coffre .restaurantles wagons . cümlecik içinde çeşitli görevler yüklenebilir : FİİLÎN ÖZNESİ (Le sujet du verbe).ciel Sözcükleri bu kurala uymayıp "invariable" kalırlar. Birleşik isim iki sözcük halinde ayrı ayrı yazılıyorsa ve ikisi de isimse her iki sözcüğün sonuna (s) harfi getirilir: la cité .restaurants c.

Comp. du verbe "fermer" Je lis UN LIVRE. ÖZNENİN YÜKLEMİ (L'attribut du sujet). demek olduğuna . 5. dir. 14. de l'adverbe). du verbe "lire" i. I ÖZNENİN YÜKLEMİ (ÖZNEYE VASIF VEREN SÖZCÜK) : II est PROFESSEUR. Comp. du nom). İSİM TÜMLECİ (Le comp. SIFAT TÜMLECİ (Le comp. 9. 13. SÖZ UZATIMI (Le pléonasme). Attribut du sujet "il" "L'homme n'est qu'un ROSEAU" -Pascalattribut du sujet "l'homme" Ankara est la CAPITALE de la Turquie. 10. FİİLİN ÖZNESİ : PARIS est la capitale de la France. 1. Comp. d'agent)(1>. FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ (Les comp. dir. 6. ind. 8 HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apostrophe). Comp. 12. circonstanciels du verbe). du verbe "penser" Ils parlent de LEURS EXAMENS. 7. sujet du verbe "être" SON OPINION diffère profondément de la mienne. ZAMİR TÜMLECİ veya KISIM GÖSTEREN TÜMLEÇ (Le complément du pronom ou du partitif). de l'adjectif). yapan). 11. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ : Les élèves pensent à LEURS EXAMENS. attribut du sujet "Ankara" [) 2 Lâtince: (agere = yapmak) fiilinden gelen (agent = göre "İşi yapan tümleç" anlamına geliyor. 2. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ (Le coriıp. FİİLİN DÜZ TÜMLECİ : La bonne ferme LES FENÊTRES. TÜMLEÇ YÜKLEMİ (L'attribut de l'objet). ind.4. ZARF TÜMLECİ (Le comp. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apposition). du verbe "parler" I.

de manière du verbe "partir" Je sors malgré la PLUIE. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ : La maison est entourée d'ARBRES. mis en apostrophe 43 . circ. de temps du verbe "voyager" Il est parti avec PLAISIR. Cléopatre. de prix du verbe 'acheter" Je pèse 60 kilos.5. de matière du verbe "être fait" Je voyage avec ma soeur. comp. apposition du mot "Cléopatre" "Je suis la forêt. comp. circ. circ. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK : Ils vous aiment.000 livres turques. circ. comp. en TURQUIE. comp. comp. d'agent 6. parure éternelle du monde" apposition du mot "forêt" 8.) comp. d'opposition du verbe "sortir" Il travaille pour ses enfants. \ comp. HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK: PORTEUR. comp. comp. circ. Je suis intivé (e) par MES AMIS à une excursion. d'accompagnement du verbe "voyager" 7. d'agent. de lieu du verbe "habiter" Mon ami voyage depuis trois JOURS. REINE d'Egypte. comp. AYŞE et toi. circ. comp. circ. FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ: J'habite à ANKARA. circ. apposition du pronom "vous". de but (d'intérêt) du verbe "travailler" Il meurt de faim. de moyen du verbe "voyager" Cette maison est faite en pierre. comp. circ. s'est suicidée. prenez mes valises s'il vous plaît. de cause du verbe "mourir" J'ai acheté cette robe 2. de poids du verbe "peser" J'aime voyager en avion. comp. (avec de la pierre. circ. circ.

comp. comp. comp. est venue vous chercher. comp. de l'adverbe "assez" 14. ma chère MAMAN. ZAMİR TÜMLECİ : Laquelle de ces robes préfères-tu? comp. travaillez bien mis en apostrophe Je t'aime. İSİM TÜMLECİ : "Travaillons donc à bien penser. SIFAT TÜMLECİ : Je suis content de ma VIE. mis en apostrophe 9. ZARF TÜMLECİ : Beaucoup d'ELEVES ont connu la réussite. comp. comp. du nom du mot "principe" Elle est encore sous l'effet de l'ANESTHESIE. de l'adjectif "content" Il est fier de ses ENFANTS. voilà le principe de la MORALE".MES ENFANTS. SÖZ UZATIMI : J'ai vu cela de mes propres YEUX. celui de MEHMET est professeur. du nom 11. TÜMLEÇ YÜKLEMİ : Je déteste cet enfant. un PARESSEUX. de l'adverbe "beaucoup" C'est assez pour une FOIS. du partitif) Une de vos AMIES. comp. pléonasme 10. du pronom "une" Mon père est avocat. du pronom "laquelle" (comp. du pronom "celui" 13. l'attribut de l'objet "cet enfant" 44 . comp. de l'adjectif "plein" 12. de l'adjectif "fier" Son coeur est plein de COURAGE. comp.

du non "matins"... l'ajouta à la pyramide. masc. comp.. comp. Nom commun. di verbe "regarder". Nom commun. comp.. B." Anatole FRANCE (Paris) Herşeye sonsuz bir tatlılık veren tatlı. Fenêtre : Seine : Quais : Matins : Gris : Choses : Nom commun. fém. sing. Douceur : Nom commun. d verbe "regarder". sing. fém. sujet du verbt Colomba "s'arrêter". sing." Prosper Mérimée (la Vengeance) Colomba bu yaprak yığınının önünde durdu ve bir kocayemiş dalı ayırarak. fém. pl. masc. Nom commun. masc. "J'aime à regarder par la fenêtre la Seine et ses quais par ce: matins d'un gris tendre qui donnent aux choses une douceui infinie. comp. sing. féminin singulier... d nom "branche". circ Tas de lieu du verbe "s'arrêter". ind di verbe "donner". fém. masc. Nom commun. du verbe "arracher".. dir. masc. et arrachant une branche d'arbousier.. : Nom propre. di verbe "donner". Nom commun. dir. sing. fém. Nom commun. dir. comp circ. du nom Feuillage Branche Arbousier Pyramide Nom commun. dir. d lieu du verbe "ajouter". Nom commun. : Nom commun. de lieu du verbe "regarder".I.. onu piramide ilâve etti. EXERCICES SUR L'ANALYSE DES NOMS-. "Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage. comp. sing. dir. sing. sing. 45 . Nom propre. comp. pl. pl. fém. masc. comp. gri sabahlarda Sein< nehrini ve kıyılarını seyretmeyi severim. comp. circ. comp. comp. Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış olan tüm isimlerin analizini yapa lım : A. sing. di verbe "regarder".. comp.

Qui lasse de son trou. masc. masc. Pays : Nom commun. masc. sing. . sujet du verbe "être réparé".. d'accompagnement du verbe "parcourir". II. Ponts : Nom commun. sing. E. du nom "tortue". mühendisler ve işçiler tarafından onarıldı. voulut voir le pays. Ouvriers : Nom commun. Vincent. Tahrip olan köprüler.. complément d'agent du verbe "être réparé". du verbe "voir".. dir. Journaliste : Nom commun. sing. masc. circ. sing. Aşağıdaki parçada geçen article' (tanımlık)leri.." Şu halde yabancı gazeteci Bay Vincent'la beraber Fransa yollarını katedeceğiz. sing. pl. pl.fém. Ingénieurs : Nom commun. Routes : Nom commun fém. U A . masc.. de l'adjectif "lasse". sing. comp. Vincent : Nom propre.. "Nous allons donc parcourir les routes de France avec M. du nom "routes". Tortue : Nom commun . du verbe "parcourir".. complément d'agent du verbe "être réparé". D. "Une tortue était. comp. comp. fém. u Tête : Nom commun. France : Nom propre.. masc. journaliste étranger. pl. comp.. mis en apposition de "Vincent".. dir." La FONTAINE (La Tortue et les Deux Canards) Yuvasından bıkmış. isimleri bulunuz ve analizlerini yapınız (1) : (X) 46 Alıştırma mahiyetinde verilen her parça veya tümceyi kendi kendinize kişisel olarak türkçeye çevirmeniz sizler için daha yararlı olacak düşüncesiyle türkçeleri verilmemiştir. Trou : Nom commun. fém. comp!. sing. sujet du verbe etre . Les ponts détruits ont été réparés par les ingénieurs et les ouvriers. à la tête légère. pl. comp..C. memleket görmek isteyen boş kafalı bir kaplumbağa vardı. masc.

La fête se tenait sur la place du marché. des baraques de confiserie médiocre. une piste d'autos tamponneuses. des casseroles. Pierre lui permit de jouer et paya les billets. des poupées. Amalia rêvait devant ce trésor. de temps à autre. La musique se françassait contre les murs des maisons voisines. exhortait les amateurs. Henri TROYAT (le plain de l'étranger) 47 . les amandes grillés. une loterie. le popcorn. La grande rue tournait sous l'impulsion de la patronne. un manège. sous les appels des haut-parleurs et la pétarade des carabines. Pour ne pas se perdre ou pour se rassurer. un micro à la main. Frédéric avait pris la main de Pierre. I. avec un tir. il s'écriait en levant les yeux sur lui : — Monsieur. Une fête banale. Monsieur! Vous avez vu? Le loterie offrait aux gagnants des services à the chinois. Une foule molle et hébétée flottait entre les éventaires. qui.'air embaumait les gaufres. des bijoux de pacotille.

Q. (mülkiyet sıfatları). C. rouge et blanc. Niteleme sıfatları anlamına etki ettikleri ismin sayı ve cinsine yani tekil. dişil oluşuna uyarlar. — Comment est la robe? R. ya da "être. — turc. Les enfants sont joveu*. 7. (belgisiz sıfatlar). l'adjectif qualificatif c. Q. (ilgi sıfatları). paraître. qualificatif. (işaret sıfatları). Les Les Les Les Les Les Les adjectifs qualificatifs adjectifs démonstratifs adjectifs possessifs adjectifs interrogatifs adjectifs relatifs adjectifs numéraux adjectifs indéfinis (niteleme sıfatları). 3. Niteleme sıfatları herzaman bir ismin anlamına etki eder ve onun özelliğini belirtir. — joveu*. Les Adjectifs Qualificatifs (Niteleme sıfatları) : Niteleme sıfatları : (COMMENT EST tekil isim?) ve (COMMENT SONT çoğul isim?) (Nasıldır?) sorularına yanıt verirler : a.LES ADJECTIFS (Sıfatlar) Varlıkların niteliklerini bildiren ve onları tayin etmeye yarayan sözcüklere "les adjectifs" (sıfatlar) adı verilir : 1. B. ya doğrudan doğruya (l'épithète olarak). Le drapeau turc est rouge et blanc. 5. çoğul. — longue. devenir" gibi attributif bir fiil aracılığı ile (l'attribut olarak) etki ederler. 2. — Comment sont les enfants? R. 1. l'adj. (sayı sıfatları). _ Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi : A. des adjectifs qualificatifs b. rendre. Niteleme sıfatları ait olduğu ismin anlamına. La robe est longue. (soru sıfatları). — Comment est le drapeau? R. Q. 48 . 4. 6. eril.

D. birden fazla ise. vieil(n Nouveau. Niteleme sıfatlarının tanımlığı (article) olmaz. Niteleme sıfatlarının ait oldukları sözcük. Cril ve dişil sözcüklerden birkaçı birarada ise eril egemen olur Ve sonuç olarak eril cinsine göre uzlaşma yapılır. nouvel Beau. Quelques adjectifs qualificatifs (Birkaç niteleme sıfatı) : Masculin (eril) Féminin (dişil) Rose Rouge Mince Jeune Noir Vert Petit Grand Gris Bon Las Inquiet Léger Heureux Joyeux Doux Long Blanc Premier Franc Sec Frais Turc Grec Vieux. Ancak ait oldukları sözcüğün article'si olur. bel Cruel - Rose Rouge Mince Jeune Noire Verte Petite Grande Grise Bonne Lasse Inquiète Légère Heureuse Joyeuse Douce Longue Blanche Première Franche Sèche Fraîche Turque Grecque Vieille Nouvelle Belle Cruelle (1) Vieil. E. nouvel ve bel sıfatları masculin olup sesli başlayan sözcüklerin önünde kullanılır : U n vieil homme U n nouvel habit U n bel enfant 49 .

Un métal précieux 9. Un directeur orgueilleux 8. Un bel arbre 23. Un frère cadet 18. Un nouvel emploi 50 Une chatte L'étudiante Une femme Une actrice Une famille Une vue Une directrice Une pierre Une enfant Une plume Une leçon Une saison Une maison Une fille Une mode Une robe Une soeur Une histoire Une mère Une soeur La force Une Une r. Un frère jumeau 21. Un garçon sot 15. Un chat gris 2. Un papillon léger 11. L'étudiant obéissant 3.Coquet Ancien Jumeau Bénin Malin Fou Mou Menteur Supérieur Meilleur Vengeur Pêcheur Créateur Destructeur Consolateur Vif Coquette Ancienne Jumelle Bénigne Maligne Folle Molle Menteuse Supérieure Meilleure Vengeresse Pécheresse Créatrice Destructrice Consolatrice Vive FAITES LES EXERCISES SUIVANTS 1. Un homme intelligent 4. Un climat printanier 13. Un costume parisien 17. Un goût turc 22. Un costume paysan 16. Un pays heureux 6 Un spectacle merveilleux 7. fleur coùtume . Un acteur charmant 5. Un père consolateur 20. Un mur bas 14. Un devoir entier 12. Un enfant capricieux 10. Un air moqueur 19.

'nouveaux Un nouveau cas De nouveaux cas. 4. Un beau livre De beaux livres. 30. Sıfatların çoğulunu elde etmek için genellikle sonlarına (s) getirilir : Une maison neuve Une rivière large Une belle fleur des maisons neuves des rivières larges ( . çoğulda sonlarına (-S) harfini alırlar : Un oeil bleu Des yeux bleus Un homme fou Des hommes fous 5. (-EU) ve (-OU) ile biten sıfatlar. (-AL) ile biten sıfatlar. 27.24. Un signe amical Des signes amicaux. 29. " D E S " yerine " D E " kullanılır: Un bon voyage De bons voyages. x) harflerinden biriyle Un garçon heureux Un boeuf gras Le fruit savoureux biten sıfatlar çoğullarında değişmezler : des garçons heureux des boeufs gras les fruits savoureux (-EAU) ile biten sıfatlar. isimlerde çoğul yapmak için kullanılan gerekli kurallar. Un livre nouveau Des livres. LES PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS (Niteleme sıfatlarının çoğulu) Genel olarak. 28. Un beau crayon De beaux crayons. Un Un Un Un Un Un Un bel exercice vieil auteur mur blanc esprit franc remède bénin esprit malin homme fou Une Une Une Une Une Une Une robe histoire maison idée humeur fièvre femme Not : Türkçede sıfatların dişili yoktur. 26. article indéfini 51 . sıfatlar için de aynı şekilde kullanılır : 1. çoğulda sonlarına (-x) harfini alırlar. ) de belles fleurs (s. İstisnalar (Exceptions) : (1) "Les Articles" konusunda değindiğimiz gibi sıfştın önünde. 2. 25. çoğulda (-AUX) ile sonuçlanırlar : Un ami loyal Des amis loyaux.

fatal final natal boréal frugal jovial glacial fatals finals natals boréals frugals jovials glacials Not: a. Masculin (eril) Singulier (tekil) Pluriel (çoğul) Féminin (dişil) Ce Cette (1)Cet CES Not: İşaret sıfatları "article" yerine kullanılırlar. Donnez-moi<2) CE crayon. (Şu = bu öğrencileri tanımıyorum. İşaret sıfatlarının türkçeye çevirisi (bu.) CES fleurs poussent doucement. Yani işaret ettikleri ismin başındaki "tanımlık" kalkar.) Je ne connais pas CES élèves.b. . Sıfatlar dişil (féminin) ve çogul (pluriel) oldukları zaman önce dişil yapılır ve çoğul eki sonra eklenir: Une craie blanche Des craies blanches b. o) şeklinde yapılabilir.) (1) (2) 52 "Cet": bu işaret sıfatı. Dilimizde niteleme sıfatlarının dişili olmadığı gibi çoğulu da yoktur.) CET arbre pousse vite. (Bu ağaç çabucak büyüyor. LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (İşaret sıfatlan) Bir ismin ifade ettiği şeyi veya kişiyi göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs démonstratifs" denir. (Bu okul yazm kapalıdır. şu. tekil) sözcükler önünde kullanılır: cet arbre cet homme cet étudiant cet oiseau v.) Est-ce que tu connais CETTE fille? (Bu kızı tanıyor musun?) CETTE école est fermée en été. sesli harfle ya da okunmayan (h)'la başlayan M A S C U L I N S I N G U L I E R (eril. Une belle fleur De belles fleurs Bir güzel çiçek Güzel çiçekler 2. (Bu çiçekler yavaş yavaş büyüyorlar. (Bu kalemi bana veriniz.

önüne geldikleri ismin sayı ve cinsine uyarlar ve "tanımlık" la birlikte kullanılmazlar. 4 élève est laborieuse. Bu sıfatlar. Ces élèves sont en classe. 13. 10 filles sont belles.LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS COMPOSES : (Birleşik işaret sıfatları) İşaret edilen nesnenin veya bireyin yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu belirtmek için çoğu zaman (-ci) ve (-là) takılarına başvurulur: Voici Voilà Voici Voilà Pi ime maison un appartement un arbre un jardin : : : : Cette maison-ci. Sur colline il y a une forêt. cette maison est petite. ne sont pas mûrs. 9 homme est beau. 11 Cette maison est grande. 53 . Ce jardin-là. 2 forêt est épaisse. sur colline il y a une ferme. Cet appartement-là.) P2 Lequel? Est-ce que tu veux ce stylo-ci ou ce stylo-là? (Hangisini? Bu kalemi mi yoksa şu kalemi mi istiyorsun?) EXERCICES Complétez les phrases avec les adjectifs démonstratifs : 1 automobile n'est pas chère. 6 femme est grosse . 3 élève est laborieux. 8 histoire est belle. 15 fille est blonde. 12. Cet arbre-ci. 7 horloge est ronde. LES ADJECTIFS POSSESSIFS (Mülkiyet sıfatları) îsmin ifade ettiği şeyin veya bireyin kime ya da neye ait olduğunu göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs possessifs" denir. 3. • Passe-moi un stylo. s'il te plaît. (Lütfen bana bir dolmakalem uzatıver. 5 arbre est coupé par le bûcheron. ces élèves sont dans la cour. kısacası "tanımlık" ortadan kalkar. est brune. 14 fruits sont mûrs.

b. sahip olan tek. 54 (Annemizi severiz. tekil şahıs 3. sahip olan ve sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : J'aime MA mère. Nous aimons NOTRE mère. sahip olan çoğul. çoğul şahıs 3. sahip olunan birden fazla ise eril ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: J'ai perdu MES livres. (Annemi severim. eril ve tekil sözcükler önünde (le) ya da (1') yerine kullanılırlar. fém. ton. La mère aime SES enfants. son. J'appelle MON amie. (Onun yüzü yuvarlak) d. (Evimiz üç katlı) VOTRE jardin est grand. eril ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : NOTRE maison a trois étages. sing. (Onların babası gazeteci) c.) . tekil şahıs 1. (Bahçeniz büyük) LEUR père est journaliste. çoğul şahıs masc. tes.Sahip olunan İsim Sahip olan 1. sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar . tekil şahıs 2. sahip olan da sahip olunan da tek olup.) notre. sahip olan çoğul. leur.) (Onların annesi ihtiyar. notre. çoğul şahıs 2. Tu fais TON devoir.) (Anne çocuklarını sever. votre. leur. Je lis MON livre. (a) mon (c) ma ton ta son sa (b) notre (d) notre votre votre leur leur masc. Tu fais TES devoirs.) (Kitaplarımı kaybettim.) (Arkadaşımı çağırıyorum. LEUR mère est vieille e. (Kitabımı okuyorum. ma. (Kızkardeşin akıllı) SA figure est ronde. mes. Il aime SON enfant. sing. et fém pluriel (c) mes tes ses (f) nos vos leurs mon. ses. sa.) (Kız arkadaşınıza yardım ediniz. sahip olunan tekil olup.) (Ödevlerini yapıyorsun. Aidez VOTRE amie.) (Ödevini yapıyorsun. ta. votre.) TA soeur est intelligente.) (Kendi çocuğunu seviyor.

e ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: Nous faisons NOS devoirs. Le petit garçon parle avec soeur. TA. Bir féminin (dişil) ismin başında sesli harf ya da okunmayan "] varsa MA. leurs. TON. (Elleri cebinde olmak) Avoir mal aux dents. fatı yerine "article défini" (belirli tanımlık) kullanılır : Se laver les mains. (Dişleri ağrımak) C. (Ayağını burkmak) Avoir les mains dans la poche. (Sizin kendi kita larınız. bir zıtlığın üzerinde durulmak istendiğinde ya da iki anİ£ ma gelebilecek durumlarda mülkiyet sıfatı ile bunu belirtmek ge rekir: Mon père est riche. 5 .) Not: A. (Ödevlerimizi yapıyoruz. onların da kendi defterleri var. (Ellerini yıkamak) se fouler le pied.f.) EXERCICES : Remplacez par un adjectif possessif convenable : 1.) Ancak. vos.) Vous avez VOS livres et ils ont LEURS cahiers. quant à ton père. senin baban ise zengin değil. nos. (Benim babam zengin. Türkçe ismin sonuna eklenen mülkiyet eklerinin yeterince açıklî yıcı olduğu durumlarda. sahip olan da sahip olunan da birden fazla ise. Fransızca'daki "adjectifs possessifs"i Türl çe'ye çevirmek gereksizdir : Mon père est riche. Mülkiyet kendiliğinden anlaşılacak durumda olduğunda mülkiyet . (Kitapları mı? Onlardan sadece birkaçını tanıyorum. Cansız bir varlık sözkonusu olduğunda (ONUN) ya da (ONLARIN anlamına (EN) pronom'u kullanılabilir ki bu durumda sahib olunaı bir "article" veya başka bir belirleyici ile ifade edilir : Ses livres? J'EN connais seulement quelques-uns. SON kullanılır : DENMEZ : DENİR : MA école MON école SA histoire SON histoire TA habitude TON habitude MA amie MON amie MA adresse MON adresse TA étudiante TON étudiante B. SA yerine MON. v (Babam zengindir.) D.) ("Benim babam zengindir" demek gereksizdir. il n'est pas riche.

3 épaule est ronde. 2 montre est carrée. 5 menton est pointu. Ferme bouche. 2. Voici une vieille dame. 19. Voilà une longue règle. 14. L'étudiant écoute son professeur. Voici une belle cravate. (Nasıl bir?). Voici un livre vert. 7. 3. 11.. (Ne gibi bir?). 8. Je lave visage. 13. 9. 17. lu penses à parents. Voici une forêt épaisse. Je mange du gâteau délicieux.. 5. Je me lave visage (attention). Nous sommes contents de étudiants. 9 classe est grande. 12. 4. 16. 10 soeur est belle. 7.. 5. 10. 9.. 8. 4. 11. Voilà un grand mur. 4 yeux sont verts. 8 nez est petit. 3. Mettez au pluriel : 1. 7 dos est large. 6. 15.. Est-ce que vous aimez patrie? Vous entendez avec oreilles. Je mange avec dents. 13. Voilà un bel homme. Nous sommes contents de vie. Voilà un beau garçon. (Ne çeşit?) şeklinde çevrilebilecek olan bu sıfatlar. Il tre oreille. tekil ya da çoğul olmasına göre dört çeşitte karşımıza çıkarlar. 20. Voilà une nouvelle robe. L'oiseau vole avec ses ailes. Voilà un petit oeil. Voici un vieil habit. 14. Les professeurs parlent à élèves. Ecrivez un adjectif possessif devant ces mots-ci : 1 lèvres sont rouges. J'ai une tante malheureuse. yeux. Nous regardons avec . Voilà un oeil bleu. 10. 18. belirledikleri ismin eril ya da dişil. 56 . Voilà un bijou précieux. 4.İ. Lis leçon. 15. L'élève montre sa classe. 12. 6 oreille est large. LES ADJECTIFS INTERROGATIFS (Soru sıfatları) : Nesne ve birey hakkında soru sormaya yarayan Türkçe'ye (Hangi?). Voilà une belle femme. 6. Voici un manteau blanc. Le professeur parle de élèves.

Adj. (öğretmen hangi araştırmaları kullanacağımızı bize söyleyecek.) Le professeur nous dira de quelles recherches nous devons nous servir. (BU). fém. QUEL QUELS QUELLE QUELLES Exemples Quel livre préfères-tu? Quels films aimes-tu le plus? Quelle heure est-il? De quelles robes as-tu besoin? Yukarıdaki çizelgede görüldüğü üzere. soru sıfatları soru cümlelerinde kullanıldığı gibi dolaylı anlatımla (interrogation indirect'le) ortaya konulmuş sorularda da kullanılır: Je ne sais plus quel jour il m'a téléphoné. pl. quelle. (İŞBU). sing. Quelle chance! Quelles questions! Quelle chaleur! Quel beau sentiment! (1)Quelle chance j'ai! S. (Arkadaşım. inter. B Oysaki bazı durumlarda. babasının tutumunun ne olacağını bana söyleyecek. quelles + isim) bulunduğu için sıfat tamlaması oluşturmaktadır. (SÖZKONUSU) gibi sıfat ya da sıfat grubu ile çevrilen ilgi sıfatları bugün sadece hukuk dilinde ve resmî yazışmalarda kullanılmaktadır. amma da sıcak!) (Ne güzel duygu!) (Amma da şansım varmış!) LES ADJECTIFS RELATIFS (İlgi sıfatlan) : Dilimize. (i) (Ne şans!) (Ne biçim sorular!) (Ne sıcak. pl. quels. (SÖZÜGEÇEN). Soru sıfatları bazen "l'adjectif exclamatif" (ünlem sıfatları) olarak da kullanılırlar. fém. masc.) Bu örneklerde soru sıfatları : (Quel.) C. (Bana ne günü telefon ettiğini unuttum. (ADIGEÇEN). yüklem görevinde olup özne olan isme ya da zamire yüklenmektedir : Quel est cet homme? (Bu adam kim?) Quel est ce livre bleu? (Bu mavi kitap ne?) Quelle fut votre réaction? (Tepkiniz ne oldu?) (Tepkiniz nasıl oldu?) Mon ami me dira quelle sera l'attitude de son père. sing. Şu şekilde oluşur: Bu tip ünlemlî cümlelerde "inversion" olmadığına dikkat ediniz.masc. 57 .

desquelles. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları). auxquelles şekline girer : Il a été notifié auxquels inculpés que (Adıgeçen zanlılara bildirildi ki ) 6. auquel. İlgi sıfatı. sözügeçen mallar aşağıdaki adrestedir. Le tribunal mettra à la vente aux enchères les biens meubles de M.. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları).. à ve de préposition'lari önünde article défini'nin uyduğu kurala göre: duquel. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58 - = = = - = - un deux trois quatre cinq six sept huit neuf DIX onze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = = = — = = = = = = douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf VINGT vingt et un vingt deux 30 31 32 40 41 42 50 51 60 61 62 = = = = = = = = = = = TRENTE trente et un trente deux QUARANTE quarante et un quarante deux CINQUANTE cinquante et un SOIXANTE soixante et un soixante deux .) B. desquels.. B.. olmak üzere iki grupta incelenebilirler. Dubois Lesquels biens se trouvent à l'adresse suivante. A. (Mahkeme Bay Dubois'nin taşınır mallarını açık artırma ile sattıracaktır.(Article défini + soru sıfatı) Masculin LEQUEL Lequel procès (işbu dâva) Singulier Féminin LAQUELLE Laquelle partie (adıgeçen taraf) LESQUELS Lesquels accusés (adıgeçen sanıklar) Pluriel LESQUELLES Lesquelles preuves (Sözüedilen kanıtlar) Örnekler A.. auxquels. LES ADJECTIFS NUMERAUX (Sayı sıfatları) Sayı sıfatları Fransızca'da : A.

000. e.Cinq cahiers. bir sesli harfin önünde okunur : vingt et un g. (di) okunur. vingt (20). 21. (z) gibi okunur. (101-cent un) dışında. quatre-vingt un = = = = CENT cent un cent deux cent trois 82 83 90 91 92 93 = = = = = = 1. Six livres .000 = UN MILLION Not : six (altı) ve (dix (on). (81) ve (91) de ulama yapılmaz. i.(dix). cinq (5). (s) harfi ile yapılır : quatre-vingts élèves h. f. huit (8). duruma göre farklı telâffuz edilirler : a. 23 v. (sis) . SOIXANTE-DIX soixante et onze soixante douze soixante treize etc. bir sesli harfin önünde telâffuz edilir. b.(dix). 22.d. Yalnız ya da cümle sonunda: (six). CENT (100) nm (t) harfi. Kendilerinden sonra sessiz harfle başlayan bir sözcük gelirse (Six). Sesli harfin önünde (x). sessiz harfin önünde (üi) olarak okunur : Huit mille . (dis) olarak okunur.000 quatre-vingt deux quatre-vingt trois QUATRE-VINGT DIX quatre-vingt onze quatre-vingt douze quatre-vingt treize etc. yalnız ya da sessiz harfle başlayan sözcük önünde (ve11) şeklinde telâffuz edilir.63 70 71 72 73 81 = = = = = = 100 101 102 103 soixante trois etc. sessiz harfin önünde (sen) olarak telâffuz edilir : Cinq cents . (80) sayısında ulama (liaison). 59 .dix garçons. = MILLE 1.huit livres.dix ciseaux (z) (z) c. (si) . d. Six enfants . gibi sayıların sonundaki (t).

MILLE (1.000) ise değişmez.b.b. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları) : Premier. (ikinci) (üçüncü) (dördüncü) Çoğaltıcı nitelik taşıyan sıfatlar da sıra sayı sıfatları grubundandır : Un double effort La triple somme b. anlamına gelen (-AIRE) ile biten sıfatlar da bu sınıfa katılır : — Une femme quinquagénaire (ellilik bir kadın) — Un arbre centenaire (yüzyıllık bir ağaç) — L'année bicentenaire (iki yüzüncü yıl) c. anlamına gelen ve (-AL) ile biten sıfatlar da bu bölümde incelenebilir : . veya iki yılda bir olan. B.000) arasındaki sayılar şöyle söylenir : Mille cent (1. (altmışlık) v. MILLE (1. VINGT (20) ve CENT (100) çoğulda. première) dışında asal sayı sıfatlarının sonuna (-ième) takısı getirilerek sıra sayı sıfatları elde edilir : Deux + ième Trois + ième Quatre + ième a. (s) harfi alırlar. birinci anlamına gelen (premier.b.j. première Deuxième (second) (seconde) Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième etc Yukarıda görüldüğü gibi. — deuxième — troisième — quatrième (iki kat çaba) (yekûnun üç katı) İnsanlardaki yaş dilimini gösteren. beş yılda bir yapılan v. (ellilik). üç yıllık v. 60 Süre ya da dönem gösteren iki yıllık.000) ile DEUX MILLE (2.100) Mille deux cents (1.200) k.

(Venedik'in 2 yılda bir yapılan festivali) (Yeni 5 yıllık plan) * Les adjectifs indéfinis (belgisiz sıfatlar) : Belgisiz sıfatlar. sınavda başarı gösteremedi. (dişil) — — — — — Maints Les autres D'autres Quelques Quelconques Divers Différents Plusieurs Certains Mêmes Tels Tous — Maintes Les autres D'autres Quelques Quelconques Diverses Différentes Plusieurs Certaines Mêmes Telles Toutes — — EXEMPLES : — Aucun étudiants n'est venu se présenter à l'examen.) — Je voudrais l'autre livre. (Hiçbir öğrenci sınava girmedi) — Nul navire n'est à l'horizon. (dişil) Aucun Nul Pas un Maint L'autre Un autre Quelque Quelconque Aucune Nulle Pas une Mainte L'autre Une autre Quelque Quelconque — — — — — — Certain Même Tel Tout Chaque Certaine Même Telle Toute Chaque PLURIEL (çoğul) Masc. (eril) Fém. (eril) Fém. (Öteki kitabı istiyorum.) 61 .) — Pas un élève n'a réussi à l'examen. (Tek bir öğrenci bile. önünde bulundukları ismin belgisiz anlamda kullanıldıklarını göstermeye yararlar. (Ufukta hiç gemi yok.— Le festival biennal de Venise — Le nouveau plan quinquennal 7. En çok kullanılanları şunlardır : (Günümüzdeki kullanım dikkate alınarak) SINGULIER (tekil) Masc.

(Geçen gün ona rastladım. pro. (Böyle bir öğrenci bu cümleyi çevirebilir. Çankaya'da büyük bir açık hava pazarı kurulur. (Her kadın güzel olmayı arzu eder. (Bundan eminim. toute. (O.) — (1)Toute femme désire être belle.) — Chaque samedi.) IMPORTANT 1. (Bu sözcüğün çeşitli anlamları vardır. ve adv.) — Ce mot a différents sens. J'en suis certain: J'en suis sûr.ı— Je l'ai rencontré l'autre jour. böyle bir cevap beklemiyordum. pronom ve adverbe olarak kullanılır. tous. e) deyiminde ise certain sözcüğü adjectif qualificatif niteleme sıfatı) dır. Certain: Tekil belgisiz bir tanımlıkla ya da tanımlık olmaksızın çoğul olarak kullanılır ve isimden önce gelir. (quelque) anlamında ise belgisiz sıfattır: Certain livre: Un livre (Herhangibir kitap) (Etre certain. Certain sözcüğü (un). Daha sonraki konularda ayrıntılı olarak görülecektir. je prends le même bus pour aller à Beytepe. (Adamın biri bütün partiyi satm almış) — Il a produit de divers témoins. Beytepe'ye gitmek için aynı otobüse binerim. un grand marché en plein air a lieu à Çankaya. pek çok tanık gösterdi. toutes: adjectif. (Her sabah.) — Chaque matin.) — Nous avons vu plusieurs choses intéressantes dans la rue. Çeşitli kullanımı daha sonra detaylarıyla görülecektir. (Asla. olarak kullanılır.) U) Tout. 62 . — Un <2)même médecin va opérer le malade et se charger ses soins. (2) Même: adj.) — Un certain homme a acheté tout le lot. (Sokakta birçok ilginç şeyler gördük. (Her cumartesi.) — Un tel étudiant peut traduire cette phrase. (Tek bir doktor hastayı hem ameliyat edecek.) — Je n'attendais jamais une telle réponse. hem de bakımını üstlenecek.

(Gazetenin biri kompozisyon yarışması düzenlemiş. (Hiçbir sınav bu kadar kolay olamazdı. isim belgisiz sıfat (Hikâye hiçbir kısıtlama olmaksızın anlatılabilir. — Yukarıdaki örneklerde (aucun) sıfatının ismin önünde yer aldığı görülüyor. bilmem nasıl. bilmem ne. QUELLES) soru sıfatları gibi cins ve sayılarına göre eril-dişil. (je ne sais quel). nul) belgisiz sıfatlarının bulunduğu cümlede (pas) ya da (point) olumsuzluk zarfı kullanılmaz.) — (Aucun) belgisiz sıfatı (ne jamais). Örnekler : Dieu sait quel jour je recevrai ta lettre. ve (ne plus) olumsuz zarfları ile birlikte kullanılabilirler: Je n'ai jamais rencontré aucun représentant de ce milieu. Aucun examen ne pourrait être facile. isim (SANS) préposition'u ile kullanılmışsa isimden sonra da gelebilir : On peut raconter l'histoire sans restriction aucune. kimbilir ne. kimhilir nasıl. henangi bir diye çevirmek yerinde olur. Allah bilir ne engeller onları alıkoymuştur. kimbilir hangi" diye çevrilebilirler. (Dâvetliler gelmediler.) Mes invites ne sont pas venus. olumsuzluğu vermeye yeterlidir.) Je ne sais quel journal a organisé un concours de composition.) 63 .) 3. (Belediye kimbilir nasıl bir karar almak zorunda kalmıştır. (Aucun.) Bu durumda (aucun) sıfatını (hiçbir) diye değil.) La municipalité a dû prendre Dieu sait quelle décision.2. QUELLE. (Dieu sait quel). tekil-çoğul olarak değişik şekilde yazılırlar. QUELS. Ancak. (on ne sait quel): hemen hemen aynı anlamı veren bu belgisiz sıfat grubu. (Kimbilir ne günü mektubunu alacağım. Dieu sait quels empêchements ont dû les retenir. (Hiçbir zaman o çevrenin herhangi bir temsilcisiyle karşılaşmadım. Aşağı yukarı CERTAIN) belgisiz sıfatıyla aynı anlama geldiği halde "Allah bilir ne. Allah bilir nasıl. Böyle bir cümlede (NE) olumsuzluk zarfı. tıpkı (QUEL.

bu konuyu ele alan bir seminer düzenlenecek. sayı ve cinsi yüklen- . (Biraz geç geldi. PEGUY Hiçbir başkan karşı karşıya gelmiyordu. on apercevait la tour Eiffel. FALAN. (Quelque): tekil ve çoğul isimlerle kullanılan eril ve dişili aynı şekilde yazılan bu belgisiz sıfat türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir: — A quelque distance. que ile bir yardımcı cümle meydana getirebilir ki bu cümlenin anlamında. (Ne gibi engelleriniz olursa olsun. isminin söylenmesi istenmeyen ya da söylenemeyen varlıklar için kullanılıp türkçeye (BİR. 4. (Sorununuz ne olursa olsun. (opposition) karşıtlık görülür.) — (Quelque que) Quelque. Ch." André GIDE (Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez.) Quelle que soit votre carrière (Mesleğiniz ne olursa olsun Quelle que soit son opinion (Onun düşüncesi ne olursa olsun 5. on va organiser un séminaire traitant ce sujet.) — Si quelques étudiants veulent bien y participer. 64 ) ) TEL: bu belgisiz sıfat.— (Aucun) ve (nul) sıfatlarının çoğulu olmadığı çizelgede belirtildi ise de bazı edebî metinlerde çoğuluna rastlanabilir.) — Il est arrivé avec quelque retard. okula gitmelisiniz. ve (que) ile başlayan bu yan cümlecikteki fiilin kipi subjonctif olur. FİLAN. (Quelque + isim + que + verbe au SUBJONCTIF) Quelques empêchements que vous ayez. Eyfel kulesi görülüyordu. onu avukatınıza söyleyin. vous devez aller à l'école. présentez-le à votre avocat. "AUCUNES choses ne méritent de détourner notre route. -NIN BİRİ) olarak çevrilen. (Eğer birkaç öğrenci katılmak isterse.) — (Quel que + verbe au subjonctif) Belgisiz sıfat grubu olan (quel que). HERHANGİ BİR. yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak dişil ve çoğul durumlara girebilir : Quel que soit votre problème.) "NULS chefs ne s'affrontaient". (Az öteden.

) — Vous devez vous décider pour telle ou telle méthode. tekil-çoğul ayrımlar gôstèren sıfattır — Un tel homme est venu vous chercher. (Her insan ölümlüdür.) 7. zamir (Benden başka birisi. Sözdiziminde değişik yeri vardır : a.) (Her külfet bir nimet karşılığıdır. her.) — Je vais commencer à lire tel ou tel livre. tüm. türkçeye (herhangi bir.lendiği isme uyarak eril-dişil." (Proverbe.) b. (Bir kadın sizi aradı. (Şu ya da bu kitabı okumaya başlayacağım. her durumda işlerimi bitirmek zorundayım. -nm hepsi. bu teklifi kabul ederdi. (Filân ya da falân yöntem için karara varmalısınız. (Her ne olursa olsun. TOUT: Adjectif indéfini olarak kullanılan bu sözcük. Bir zamirin önünde bulunabilir : — Tout autre que moi aurait accepté cette proposition. tekil-çoğul durumlara girer. bütün. sıradan bir.) şeklinde çevrilir: — Je peux consulter n'importe quel livre. (Herhangi bir kadın ev işini yapabilir. Yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak eril-dişil. Yalm bir ismin önünde yer alabilir ki bu durumda tanınûığın yerine geçer : Tout homme est mortel.) — N'importe quelle femme peut faire le ménage.. baştan başa anlamlarına gelir.) 65 . (N'IMPORTE QUEL): Bu belgisiz sıfat grubu yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyar.) (Atasözü) En tout cas.) Burada: TOUT = CHAQUE (her) "Toute peine mérite un salaire. (Herhangi bir kitaba başvurabilirim. (Adamın biri sizi aradı.) — Une telle femme est venue vous chercher. je dois finir mes travaux.) 6..

) — C'est le directeur même qui a pris cette décision. (Bu kararı veren müdürün kendisi.) EXERCICES I. (Bu çözümler. — Tout ceci est bien amusant. (Bundan kendinize koca bir sorun yaratmayın. (TOUT.) 66 . bizzat. TOUTES) belgisiz sıfatlarından uygun olanını yazınız : 1 la famille est réunie dans le salon. c. TOUS. on a une épreuve écrite.) Bu örneklerde: (CECI) ve (CELA) zamirleri tekil olduğu halde anlam çoğuldur. kendisi.) — Tout cela ne m'intéresse pas. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerlere.) — Ces mêmes solutions étaient déjà prévues.) Bu cümlelerde. (MÊME): Sonları -e) harfiyle bitmiş olan sıfatların eril ve dişilde aynı olması kuralına göre eril ve dişilde yazım farkı göstermeyen bu belgisiz sıfat türkçeye (aynı. (İstediğiniz herşeyi biliyorum. tek) diye çevrilir : — Le même homme est venu te chercher.) — Je veux apprendre tout ce qui vous irrite. (Aynı adam seni aradı. (Bütün bunlar pek eğlendirici.) 8. ilgi zamiri (qui) ve (que) nün (antécédent)'i olan (ce) la chose anlamındadır. kendi.) — Toutes les quatre semaines. olduğu gibi öngörülmüştü. İsmin önündeki belirleyiciden (yani tanımlık. (Bunların hiçbiri. (Sizi sinirlendiren herşeyi bilmek istiyorum. bütün bunlar beni ilgilendirmez. TOUTE. Yerine göre: (işi bu kadar büyütmeyin) gibi anlamı da olabilir. (Dört haftada bir yazılı sınav var.— Je sais tout ce -tıjfcjssıti»: voulez. (1) Bu bir deyimdir. işaret ve mülkiyet sıfatından) önce yer alabilir : — (I) N'en faites pas toute une histoire.

10. 4. avez-vous 6. 5. Nous dînerons (à) hôtels. nous descendrons dans 9. Tu te sers (de) choses.Je m'intéresse aux mêmes enfants. les misérables. restaurants. la campagne est verte. Avez-vous appris ce qui est instructif dans cette histoire? 7 la journée. 8 les marchandises. Nous avons livres. 7. (i) Fille kullanılması gereken préposition parantez içinde verilmiştir. Au printemps. (LE MEME. LA MEME v.b. M. Protégez les oreilles rougissent. Quant à Mehmet. 3. AKALIN s'intéressent(1) (à) ont goûts. II. et ? livre et (de) cahiers que moi. il se promène au bord de la mer.2 les étudiantes n'étudient pas bien. Örnekler : Je parle des mêmes enfants . Ancak bu préposition'dan sonra gelecek olan tanımlık (le ya da les) ise article contracté haline getirilecektir. ni coûtumes. Quand il fait froid. Les diverses provinces de Turquie n'ont ni climat. 6. ni tout à fait langage. 10 les fleurs sont belles. Nous avons vous. leurs plaisirs sont 5. 67 . 4. Voyageons ensemble. 9. 8. Je suis allé (à) cinéma que toi.) koyunuz: 1. elle n'est plus 3. 2. Ecoutez ce que le professeur dit. les remorqueurs sont au travail. Aşağıdaki boş bırakılmış yerlere. ni cultures. et Mme. il a toujours beaux yeux verts. ils professeur que l'année dernière. Ayşe a beaucoup grandi.

1. MEME. En 68 les jours. Tiens! C'est 10. 3 critiques ont beaucoup loué ce film. Dans la bibliothèque de la Faculté tu trouveras revue intéressante. Il est content de son ancien stylo. DIVERS. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış yerlere şu belgisiz sıfatlardan uygun olanım yazınız : QUELQUE. 5. Penses-tu à t'abonner à revue française. il achètera un stylo de la marque. 4. enfant que nous avons vu hier cas. AUTRE. 2. PLUS D'UN. . tourné en Turquie. On ne peut pas acheter une revue illustrée 6. Il nous a parlé sur sujet. 7 ce que vous dites est vrai. 9.III. TOUT. CERTAINS. 8 étudiants préparent bien la représentation. mon frère me parle du foot-ball.

(Je ve tu) kişi zamirlerinden anlaşılmaz. (Ona çiçek sunuyorum. 4. 69 . yerini tuttuğu ismin görevini yüklenip çeşitli durumlarda karşımıza çıkan sözcüklere ZAMİR denir. bir erkek hayvan veya kendisine erillik yüklenmiş bir nesne olduğu açıkça anlaşıldığı halde : Je lui offre des fleurs. 8. Il court vite. Fransızcada (emir kipi dışında) çekimli fiillerin öznesinin açıkça belirtilmesi gerekir. şahıslarda ise bu ayrım nisbeten görülebilir : Je lis un roman. 3. sen. (Hızlı koşuyor. 6. (Roman okuyorum.) Cümlesinde koşanın bir erkek.) Tu fais ton devoir. 5. Les espèces du pronom (Zamir türleri) 1. siz.) Cümlelerinde konuşanın ve kendisine hitabedilenin kadın mı yoksa erkek mi olduğu. tekil ve çoğul şahıslarında bu ayrım görülmez.) cümlesinde çiçek verilecek varlığın bir kadın mı yoksa bir erkek mi olduğu anlaşılamamaktadır. bazen bir sıfatın ya da bir grup sözcüğün yerini tutan. Les pronoms personnels Les pronoms possessifs Les pronoms démonstratifs Les pronoms interrogatifs Les pronoms relatifs Les pronoms indéfinis Les pronoms adverbiaux Les pronoms neutres (Kişi zamirleri) (Mülkiyet zamirleri) (İşaret zamirleri) (Soru zamirleri) (İlgi zamirleri) (Belgisiz zamirler) (Zarf zamirleri) (Nötr zamirler) LES PRONOMS PERSONNELS (Kişi zamirleri) Kişi zamirleri. üç kişiyi (ben. (Ödevini yapıyorsun. onlar) gösterir. 2. 7. gibi. ve 2. Çoğullar için de durum böyledir : Je leur offre des fleurs. 1. bir cümlede ismin. Oysaki türkçede bu durum farklıdır: Fiilin şahıs ekinden öznenin kim olduğu anlaşılır.LES PRONOMS (Zamirler) Türkçede olduğu gibi. o) ve çoğulunu (biz. İsimlerde erillik-dişillik olduğu halde kişi zamirlerinin 1. 3.

(Onu bana veriyor.o işi yapmaya mecbur ediyorlar. (Ondan bahsediyorum.) .) Ils nous en donnent (Bize ondan veriyorlar. elle (o) nous.) J'y(1) pense.) J'enU) parle. il (o) elle.Kişi zamirlerinin çizelgesi : t Sujet (özne) nominatif halde moi. (Onu ona veriyor. ils (onlar) (elles). indirect me (beni) te (seni) le.b. dir. elles se 3 le la les lui leur en Örnekler : Il me le donne. la. (nesne) accusatif halde III C. (Sizi o şeye . ind.o şeyi yapmaya teşvik ediyorlar. nous (biz) vous. vous (siz) eux.) (1) 70 y = à cela = ona (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. denildiğinde cansız bir nesne veya bir fikrin yerine kullanıldığı anlaşılır.) Je parle de lui. onlardan v. onlara. soi nous (bizi) vous (sizi) les (onları) nous (bize) vous (size) leur (onlara) nous vous se nous vous eux. (O şeyi . elles Atones (non accentueés) placés après le verbe Placés avant le verbe accentués Place des pronoms personnels (Emir kipi dışında kişi zamirlerinin yeri) 1 2 me je tu te il. en = de cela = ondan (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. (dolaylı tümleç) datif halde IV Réfléchi (öz dönüşlü) accusatif veya datif halde V Tonique (tonlu) c.o şeyi yapmayı düşünüyorum. elle se nous nous vous vous ils. elle. (Beni o işe . (Onu düşünüyorum.) Il le lui donne. ondan. Türkçeye çeviride: ona. tu (sen) lui. 1* (onu) me (bana) te (sana) lui (ona) me te se moi toi lui.) Ils vous y exhortent.) Ils m'y obligent. (O şeyden bahsediyorum. elles II Comp. je (ben) toi.) Je pense à lui.

(me. (Evet.-pl. se. buna inanıyorum. o mu?) Oui. (Evet. qu'il pleuvra Je sais qu'il pleuvra LE 71 . leur) hiçbir zaman birarada kullanılmazlar. DENMEZ: Je vous lui présenterai. je LE crois.) LE = cela. Belirsiz işaret zamirinin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : — Est-ce que tu crois cela? (Buna inanıyor musun?) Oui. tekillik-çoğulluk sözkonusu olmaz bu durumda : a. odur. bunu biliyorum.) — Est-elle la directrice? (Müdür. je LE suis. vous.) LE . DENÎR : Je vous présenterai à lui. a.GENEL BİLGİLER Dikkat edilmesi gereken noktalar 1. odur) le — Est-ce que vous êtes les fiancés? (Nişanlılar siz misiniz?) Oui.) bölümlerdeki. — Il pleuvra. LES zamirleri (attribut) görevindeki belirli bir ismin yerini tutabilirler ki bu durumda masc. nous. hazırız. (2.) la 3. — Etes-vous le fiancé? (Nişanlı siz misiniz?) Oui. nous LES sommes. benim. (eril-dişil) ve sing. Kendinden önce veya sonra gelen bir cümleciğin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : a. il L'est. (Evet. je LE sais (Yağmur yağacak.) 4. biziz.-fem.) — Est-il le directeur? (Müdür. (Sizi ona takdim edeceğim.) 2. Belirsiz bir isim veya bir sıfat. (Evet. (tekil-çoğul) ayrımı olur.— Etes-vous prêtes? (Hazır mısınız?) Oui. te. erillik-dişilik.prêtes (adj. LA. o mu?) Oui. Adından da anlaşıldığı gibi. elle L'est. LE.) ve (4. fém. pl.) 5. se) ve (lui. (Evet. nous LE sommes. (attribut) görevini yüklenirse (pronom neutre): LE kullanılır bunların yerine. (Evet.

J'habite chez lui.) sujet réel Il faut que je lise. c'est probable. sous. c.) (Onları düşünüyorsun. 72 (Benimle geliyor.) Herhangi bir soruya kısa yanıtta. ne eril ne de dişildir. Pronom neutre. gelmesi olası. devant.) (Onun evinde oturuyorum. bu olası. sur.) sujet réel.) gibi préposition (öntakı) lardan sonra : Il vient avec moi. impersonnel fiilden sonra gelen bir sözcük. c'est probable.) Adverbe de limitation: ne que'den sonra : Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. Gerçek özne görevini yüklenmediği için (sujet apparent) adım alır. DENÎR : Il est probable qu'il viendra. (Okumak gerek. (O gelecek. 6. avec. Tonique (accentué) zamirlerinin kullanımı : a. (il) ve (ce) kullanımı : DENMEZ: C'est probable qu'il viendra. (à. (venir) gelmek eylemi önce belirtilmişse. Gerçek özne (sujet réel). (Bir kitap gerek. Impersonnel fiillerin başındaki "pronom neutre": (IL). (Senin. (Sırrımı bilen sadece. que tu ne travailles pas. b. çalışmadığının farkındayım.) 8. (ce) pronom neutreu (il) pronom neutre'ünün yerini alabilir : Il viendra. fiilsiz kullanımda : Qui a fait cela? — moi. mastar ya da yardımcı cümleciktir : Örnekler : Il faut un livre. (ancak) sen varsın. Il se moque de toi.b. par v. (O gelecek mi? Evet. 7.) (Seninle alay ediyor.) Viendra-t-il? Oui. de. Ancak. (Bunu kim yaptı?) — (Ben.) sujet sujet apparent réel Il faut lire.b. (Okumam gerek. DENÎR : Il est possible qu'il vienne.) . DENMEZ: C'est possible qu'il vienne. — Je LE vois bien.) LE = que tu ne travailles pas. Tu penses à eux. derrière.

même lui . (Ondan daha az kuvvetlisin. (Sen aptalın birisin. tu es petit..b. (Sizin kadar zengin.mêmes eux . (plus.. (Ben uzun boyluyum. L'emphase (tumturaklı belirtme) durumlarında (même) sözcüğünden evvel : moı .) — Tu es bête..mêmes elles . toi.mêmes vous .) e.mêmes que). (moins que) v.) Tu es moins fort que lui.d. (Senden daha zenginim. sense kısa boylusun.meme toi . je suis grand.) Il est aussi intelligent que vous.) 73 .. toi.) Pronom relatif (ilgi zamiri) nden önce : C'est lui qui dit la vérité. (aussi que). den sonra : Je suis plus riche que toi.) g- Mise en évidence (Açıklık getirmek amacıyla ortaya koyma) durumunda : c'est moi c'est toi c'est lui c'est elle c'est nous c'est vous ce sont eux ce sont elles h. (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui suis professeur) es professeur) est intelligent) est intelligente) sommes riches) êtes méchants) sont pauvres) sont laborieuses) Özneyi pekiştirmek için : — Moi. (bizzat ben) (bizzat sen) (bizzat o) (erkek için) (bizzat o) (kadın için) (bizzat biz) (bizzat siz) (bizzat onlar) (erkekler için) (bizzat onlar) (kadınlar için) J'ai fait mon devoir moi-même. Kıyaslama eûmlélèiinde. (Gerçeği söyleyen o'dur.même elle . (Ödevimi bizzat kendim yaptım.même nous .

biribirini. .) Ne te souviens pas.moi.) (Ayağa kalkalım. Regardons-les.) (Onları onlara veriniz. Aide-la. (Oturmayınız. (Birbirlerine "hoşça kal" diyorlar. b. (Ona yardım etme) 10. onlardan yeme) Ne les regardons pas. Özdönüşlü zamirler (Pronoms réfléchis)'in kullanımı (me. se) Bazen kendi. vous. tekil şahsında (s) harfi olmadığı halde.) (Onlara bakalım. Levons-nous.) (Ona vardım et. grup -er'le biten düzenli fiillerde. 2. (Bana bakma) Ne me donne pas. (Ondan. (1)Asseyez-vous. elle.9. (Onu ona ödünç olarak verme) Ne vous asseyez pas.) Ils se disent "au revoir". (Kendimi yıkıyorum yani yıkanıyorum. 1. emir kipinin. bir cümlede özne olan: je. Donne . vous. levons-nous (se lever). ils. (1) (2) 74 Pronominal (dönüşlü) fiillerin emirine dikkat ediniz: Asseyez-vous (s'asseoir). se.) Impératif négatif (Olumsuz emir) Ne me regarde pas. bazen de biribiri. (Kalkmayalım. il.) (Ondan ye.) Ne les leur donnez pas.moi. (Onlara bakma) Ne l'aide pas. tu. (Anımsama) Ne nous levons pas.le lui. biribirine anlamlarına gelen ya da (passif) edilgen çatının bir aracı olan özdönüşlü zamirler.) (Anımsa.) Nous nous montrons des photos de vacances. (en) pronom'u önünde (s) harfi ilâve edilir. kendime.) (Oturunuz. Prêtez . Kişi zamirlerinin EMİR kipi (IMPERATIF) de kullanımı : a. (2)Manges-en.) (Onlarla konuş. Impératif affirmatif (olumlu emir kipi) Regarde . Parle-leur. Donnez-les leur. nous.) (Bana ver. Je me lave. te. (Bana verme) Ne le lui prête pas.(Onları onlara vermeyin) Ne m'en donne pas. Donne-m'en. nous. (Onlardan bana verme) N'en mange pas. (Bana bak. kendimi.) (Onlardan bana verin. elles kişi zamirlerinden sonra kullanılırlar.) (Onu ona ödünç olarak verin. souviens-toi (se souvenir). Souviens-toi.

anlamdadır. Belirli bir 3. bir tjj ya da soyut bir kavramın yerine geçer : — Chacun travaille pour soi. (SOI) zamirinin kullanımı Kendi anlamına gelen bu zamir. bir hastalık dur mudur. (Fransa'ya gitmeye karar veriyor. (İnsanın her zaman kendine bir saygı duyması gerekir.) NOT: soi-disant kalıbı sözde.) Cette maison se vend cher. chacu personne. (Sözde onu almaya gittiler.) — Il faut toujours un certain respect envers soi-même.) — On a souvent besoin d'un plus petit que soi. on. (Bu ev pahalıya satılıyor.(Biribirimize tatil resimlerimizi gösteriyoruz. nesnelerin de yeri tutar. c'est un ét maladif. insanın. sözcükleri veya kalıpları kı lanılmışsa onları izler ve çoğu zaman bir préposition'la bağlanrr tümleç olur. genellikle özne olarak. il faut. (Her insan kendisi için çalışır.) — N'aimer que soi. 11. soi-disant pour aller le chercher.) Son iki örnekteki "se lire" ve "se vendre" fiilleri edilgen (pass. insanların yerini tuttuğu gibi. kişi adlarının. (Hiçkimse.) Ces livres se lisent avec plaisir. kişinin değil.) Il se décide à aller en France. (Yalnızca kendini sevmek bencillik bile değil. v.) . çoğu kez kendinden daha küçüğüne ihtiyaç duyar. (insan kendi evinde bir kitapfiktakinden daha iyi çalışır.) — Personne n'est tout à fait content de soi. (İnsan. sözümona anlamına gelen.b. (Bu kitaplar zevkle okunuyor._c£^îıest même pas I'égoïsme. gen< likle (invariable) değişmeyen bir niteleyici olarak kull nılır : Ils sont partis. kendi kendinden tam olarak^memnun değildir.) — On travaille mieux chez soi que^dans une bibliothèque. tout le monde.

objet'yi pekiştirmek mümkündür: Qui vois-tu? -Lui. (Geç kaldım.) Je préfère voyager EN avion. fl) Nous sommes EN classe (Sınıftayız. (Seyahate çıkıyor.) Je suis EN retard. (Beni görüyor. (Masa tahtadan yapılmıştır. düz veya dolaylı tümleç görevini yüklenmiş olur. Örnekler : — Nous avons une femme de menageNous EN avons UNE. dir.) Nous sommes EN avril.? Qui cherches-tu ?-Moi. moi. — Ils ont gardé des fruits pour ce soir. Böylece.) Bu örneklerdeki (EN) sözcüğü ismin önünde bulunduğu için préposition (edat)' dur. — Önünde miktar bildiren bir deyimle oluşan düz tümlecin. (Uçakla yolculuk yapmayı yeğlerim.? 13.) La table est EN bois. Elle EN a vu.) — Je t'invite. Ils EN ont gardé. nesneyi pekiştirmek için "tonique" zamirlerin kullanımı : — Il me voit. (Seni dâvet ediyorum. dir. — Önünde (art. (Apposition) olarak.) Il part EN voyage. partitif) kısım gösteren tanımlık bulunan bir düz tümlecin. comp. seni) Ya da fiilsiz. onlardan) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir. toi. (de cela = ondan. — Önünde sayı sıfatı bulunduğu bir düz tümlecin. — Önünde (art. (Nisan ayındayız. beni.12. . indéfini) belgisiz tanımlık bulunan bir düz tümlecin. — Ya da kendisinden sonra (DE) préposition'u kullanımını gerektiren bir fiilin dolaylı tümlecinin yerine geçebilir. (1) "EN" pronom personnel'inin kullanımın (EN). c. — Elle a vu des chaussures qui lui plaisaient.

öğretmenleri tarafından seviliyor.) . ma fille EN est aimée. Nous EN rêvons — Mon père est content d'avoir obtenu ce travail.— Elles ne portent pas de bas pendant l'été. Il n'EN mange pas. — Tu t'occuperas de cette affaire immédiatement. — Combien ce paysan possède-t-il de vaches? Il EN a une vingtaine. — Il ne mange pas de légumes. Elles n'EN portent pas. Tu t'EN occuperas immédiatement. (Kızım. Ce pays EN a peu. — Combien comptes-tu d'étudiants dans cette salle de classe? J'EN compte 30. J'EN bois. ( = elle est aimée de ses professeurs). Je m'EN sers toujours. J'EN ai envie. kimi zaman complément d'agent. — Ce pays a peu d'habitants. — Tu n'as pas assez de travail. — J'ai envie de ce sac. — Je bois du vin. — Que pensez-vous de son nouveau livre? Qu'EN pensez-vous? — Je me sers toujours de mon parapluie. EN = de ses professeurs. — Nous avons eu trop de demandes pour les satisfaire. pour t'occuper pendant la journé Tu n'EN as pas assez. (yani edilgen fiilin işi yapa dolaylı tümleç) görevini de yüklenir : Ses professeurs. Nous EN avons eu trop. NOT: (EN). — Nous rêvons de partir pour un long voyage. Il EN est content.

Exercices : 1. — Ses collègues l'ont-ils apprécié? — Non. il n'EN a pas été apprécié. (EN) pronom personnel'i ait oldukları edilgen fiilin complément d'agent görevini yüklenmişlerdir. il est estimé de ses camarades. EXERCICES STRUCTURAUX ('En' kullanımında işlerlik kazanmak için) TABLEAU: 1 prends manges Tu achètes as troup beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos TABLEAU : 2 prends riz vends de ficelle lait sucre Tu en as TABLEAU: 3 places libres tables Est-ce cigarettes plus de lettres qu'il n'y a paquets ? il ne reste chapeaux briquets 78 achètes trop beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos encore toujours TABLEAU:4 il n'y en a plus Non. — Non. il EN est estimé. encore il en reste un deux . — Est-ce que ses camarades l'estime? — Oui. il n'a pas été apprécié de ses collègues. il n'en reste plus une deux il y en a Si. ils étaient écoutés de leurs étudiants. 2. 3. — Oui. ils EN étaient écoutés. — Oui. — Leurs étudiants les écoutaient-ils? — Oui. Şu halde yukarıdaki son üç örnekte görüldüğü gibi.

TABLEAU : 9 TABLEAU: 8 de la viande. un peu. pommes de terre 79 . toutes les nuits. TABLEAU: 6 TABLEAU: 7 un peu pain. Prends — Manges en assez. fruits. tous les jours. Il peut en prendre trois fois par jour.TABLEAU: 5 à tous les repas. pain. beaucoup. pas N'en mange Mange des (du tout) prends (trop) frites. deux fois par semaine. assez frites. à chaque repas. Prends du fromage. riz. salade. beaucoup de viande. quatre fois par mois.

TABLEAU : 12 — b occuper sa place. acheter ses livres. ? peinture il y en a partout. TABLEAU : 12 — a du départ II d'un automobiliste spectateur voyageur consommateur profite pour des grandes vacances lire des occasions acheter ses livres du dimanche se reposer. couleur lumière Non. 80 occuper sa place. se reposer.TABLEAU: 10 TABLEAU: 11 place musique Ya-t-il neige de la Oui. Il en profite pour lire. n' nulle part. .

NOT: (EN) ve (Y) pronom personnel'lerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar : a. Nous y pensons. Örnekler : — Nous tenons à garder notre travail. "Y" pronom personnellnin kullanımı : "y": (à cela) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir ve (à) préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin dolaylı tümleci olma görevini yüklenir.13. — Nous pensons à nos nombreux problèmes. — Vous ne pensez jamais à m'aider. — Tu consens à aller au théâtre. Il y revient. — Il est admis à passer ce concours difficile. — Il se joint à ses amis pour jouer au bridge. — Les étudiants ont participé à cette réunion. — Il revient à sa première idée. y = à + infinitif y = à + substantif (pour les choses) y = à + idée précédente. 81 . Nous y tenons. Il s'y habitue. Les étudiants y ont participé. en = de + infinitif en = de + substantif (pour les choses) en = de + idée précédente b. Il s'y joint. — Il se met à apprendre le français. Il y est admis. Il s'y met. — Il s'habitue à lire à haute voix. Vous n'y pensez jamais. Tu y consens.

Il est sûr de ses notes. Je me passe facilement de ma secrétaire. Je pense à mes amis (personne) Je pense à eux. örnekler : 1. nous. Je suis content d'eux 4. Il en est sûr. EXERCICES DE RECAPITULATION (Özetleme alıştırmaları) Aşağıdaki sorularda altları çizilmiş olan sözcük veya sözcük gruplarının yerine uygun kişi zamirleri ile yanıt verelim. Je pense à mes problèmes (objet). Je suis content de votre bon accueil. elle. Fiez-vous à votre ami. 1. 2. 8. 10. — Non. J'y pense. 82 Est-ce que vous avez prêté de l'argent à votre ami? — Oui. lui. 3. 7. je LA LUI ai portée. vous. Je m'en passe difficilement. 5. eux. Je me passe facilement d'elle. . je ne LUI EN ai pas prêté. Ne vous fiez pas à son attitude. 6. Yukarıdaki (a) ve (b) şıklarmdaki formüllerin dışındaki durumlarda : de + substantif (pour les personnes) à + substantif (pour les personnes) için (de) ya da (à) préposition'undan sonra pronom tonique (moi. je ne LA LUI ai pas portée. 9. 2. Ne vous y fiez pas. toi. Je me passe difficilement de cigarettes. je LUI EN ai prêté. J'en suis content. Il est sûr d'elle. elles) kullanılır. — Non. Je suis content de mes amis.Şimdiye dek görülen örneklerde bu nokalar pekiştirildi. Fiez-vous à lui. Est-ce que vous avez porté cette lettre au voisin? — Oui. Il est sûr de sa soeur.

il va LE LEUR transmettre. 7. — Non. Est-ce que les professeurs ont distribué les livres à leurs étudiants? — Oui. 6. 9. Est-ce qu'il va transmettre son bon souvenir à ses parents? — Oui. 12. je ne viens pas de LES LUI reprocher. Est-ce que tu offres un joli cadeau à ta mère? — Oui. je vais L'EN avertir. je ne vais pas L'EN avertir. — Non. 83 . je viens de LES LUI reprocher. 8. je LUI EN ai fait.3. je dois L'EN priver. ils ne LES LEUR ont pas distribués. Est. — Non . je ne LUI EN prête pas. — Non. Est-ce que le professeur donne beaucoup de devoirs aux élèves? — Oui. Est-ce que tu conduis les enfants à l'école? — Oui. Est-ce que vous devez priver Mehmet de dessert? — Oui. 4.ce que le dictionnaire plaît au professeur? — Oui. — Non. 14. ils LES LEUR ont distribués. 10. il LUI plaît. — Non. je ne dois pas L'EN priver. je ne LES Y conduis pas. 11. 13. Est-ce que vous avez fait des reproches à votre soeur? — Oui. Est-ce que vous venez de reprocher à votre femme ses dépenses? — Oui. il ne LUI plaît pas. il ne va pas LE LEUR transmettre. Est-ce que votre père a porté sa montre chez l'horloger? — Oui. — Non.il ne l'a pas portée chez LUI. — Non. il LEUR EN donne beaucoup. — Non. je ne LUI EN ai pas fait. — Non. il ne LEUR EN donne pas beaucoup. 5. il l'a portée chez LUI. je ne LUI EN offre pas un. je LES Y conduis. Est-ce tu vas avertir ton patron de ton départ? — Oui. je LUI EN offre un. — Non. je LUI EN prête. Est-ce que vous prêtez des disques à votre voisine? — Oui. — Non.

Est-ce que tu es avocat ? — Oui. Est-ce que ta mère est malade. je ne LES Y ai pas rendus. 17. — Non. cela me tente. il n'a pas recours à LUI. il ferait un excellent mari pour moi qui suis broillonne et désordonnée. (1) 84 Bu ûialogları yazarak çalışınız. je ne LE suis pas. il y a recours. FATOŞ : Il l'est. cela t'intéresse? Nous irions entendre Madame Suna KAN. je LES Y ai rendus. Tu sais. 19. je ne m'y oppose pas. 21. il le dit souvent. — Oui. .15. je LE suis. as-tu vu Mehmet? L'as-tu vu aujourd'hui? HASAN : Oui. elle ne L'est pas. — Non. il nous a invités au concert avec lui demain soir. Est-ce que vous vous opposez à votre père? — Oui. et toi. elle L'est. j'EN ai une. — Non. — Non. en cas de danger? — Oui. — Non. Bu durumu yaratarak arkadaşlarınızla "conversation" çalışmaları yapınız. 18. Moi. En cas de danger. il ne le prête qu'à moi. Il est très soigneux. je m'oppose à LUI. il a recours à LUI. — Non. Avez-vous rendu les livres à la bibliothèque? — Oui. a-t-il recours à des ruses? — Oui. je ne m'oppose pas à LUI. 22. je m'y oppose. Tiens. je n'EN ai pas une. — Non. 20. Aşağıdaki parçalardaki "pronom personnel" leri bulduktan sonra herbirinin ayrı ayrı görevlerini söyleyiniz : (1 'TEXTE DE MEMORISATION (I) FATOŞ : Hasan. Est-ce que tu as une voiture? — Oui. Est-ce que votre oncle a recours à son avocat. 16. il n'y a pas recours. Est-ce que vous vous opposez à ses raisons? — Oui. — Non. HASAN : A propos. et l'ai remercié de m'avoir prêté son dictionnaire.

ie sais. Moi aussi. benimkiler. onunki v. Yani sahibolunana göre değişirler. HASAN : Je t'obéis toujours. Je leur ai donné rendez-vous au jardin de "Seymenler". 2. vous êtes des mélomanes. Veux-tu aller chez la fleuriste en acheter? C'est tout près d'ici. FATOŞ : Mais. j'en veux onze. j'y pense maintenant et je tiens â lui offrir des fleurs. Türkçeye (benimki. seninkiler. bir ismin yerini tutar ve yerini tuttukları ismin kime ait olduğunu gösterirler. c'est une pianiste célèbre. HASAN : Je te demande d'être prête lorsque je reviendrai.) diye çevrilen bu zamirler yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine uyarlar. C'est la fête de maman ce soir. Que veux-tu? Des roses rouges? FATOŞ : Oui. sois-en sûr.b. FATOŞ : Je te le promets. Ils nous parleront de leur voyage en France. Connais-tu les morceaux qu'elle va jouer? HASAN : Oui. Je l'ai déjà entendue plusieurs fois. TABLEAU DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin çizelgesi) PLURIEL SINGULIER Une chose possédée Plusieurs shoses possédées masculin féminin masculin féminin le mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne les miens les tiens les siens les miennes les tiennes les siennes le nôtre le vôtre le leur la nôtre la vôtre la leur les nôtres les vôtres les leurs les nôtres les vôtres les leurs 85 . ie les connais presque tous. FATOŞ : Oui. i'aime la musique. TEXTE DE MEMEROSATION (II) HASAN : Je vient te chercher pour retrouver Ali et Metin. Je suis heureuse que vous ayez pensé à moi et que vous m'emmeniez avec vous. seninki. Achètes-en quatre ou cinq. LES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirleri) Mülkiyet zamirleri. je ne suis pas prête encore. et achète aussi quelques branches de mimosa. Je m'habille et me coiffe très vite.FATOŞ : Je le connais bien. Sahibolan kişiye göre kesinlikle değişmezler. toi et Mehmet.

o. elle lit LE SIEN. Eril-tekil (masc.) DES NÔTRES = De nos intérêts. c.) DES NÔTRES = Nos amis. Complément d'objet direct (nesne) olarak görülebilir : Je lis mon journal. (Sizin menfaatleriniz ve BİZİMKİLER konusunda kaygılanıyor. BENİMKİ büyüktür. (O. Complément de nom et d'adjectif (İsim ve sıfat tamlaması) görevinde görülebilir : Il a le souci de vos intérêts et DES NÔTRES. 86 . (Ben gazetemi. "aile bireyleri.) LE TIEN = ton avis. Eril-çoğul (masc. (Senin dairen küçük. ÖNEMLİ NOT 1. 2. "bana ait olan şey.) LE SIEN = son journal. Sujet (özne) görevini yüklenebilir : Ton appartement est petit.) mülkiyet zamiri. sana ait olan şey" anlamına gelebilir : Ne confonds pas LE TIEN et LE MIEN. (Benim düşüncem herzaman seninki gibi değil.— L'EMPLOI DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin kullanımı) Herhangibir cümlede ismin yapabildiği her çeşit görevi yüklenirler: a. kendininkini okuyor. Attribut (yüklem) olabilir : Mon avis n'est pas toujours LE TIEN. (Bana ait olanla sana ait olanı karıştırma) LE TIEN = ce qui est à toi. d.pl. b.) olan mülkiyet zamirleri (neutre) zamir değerinde olup. LE MIEN est grand.) LE MIEN = mon appartement. anne ve baba" anlamına gelebilir. aslâ dostumuz olmayacak. LE MIEN = ce qui est à moi. yakınlar.-sing. Où habitent LES TIENS? (Seninkiler nerede oturuyor?) LES TIENS = tes parents Il ne sera jamais DES NÔTRES.

Bunların dışında.3.1) Fém. (dişil) Neutre (cinssiz) CE CECI OCELA. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret zamirleri) İşaret zamirleri. (çoğul) CEUX CELLES Tekil CELUI-CI CELLE-CI Çoğul CEUX-CI CELLES-CI Tekil CELUI-LA CELLE-LA Çoğul CEUX-LA CELLES-LA Yakın Simple (yalın) Uzak (. elle. (tekil) CELUI CELLE Plur. ÇA (Cela) birleşik işaret zamirinin yerine daha çok halk dilinde ya da samimi arkadaşlar arasında (ça) kullanılır. eux. günlük dilde: C'est ça. Sözkonusu bu işaret zamirlerini bir çizelgede gösterdikten sonra çeşitli örneklerle daha iyi tanımaya çalışalım : PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret Zamirleri) Formes (Biçimler) Masc. (Fena değil!) 87 . aslında (ce) işaret sıfatı ile kişi zamirleri (lui. (eril) Composé (Birleşik) Sing. Yalın biçimde yukarıda gördüğümüz işaret zamirleri yakın ve uzak bir yeri göstermeye yarayan (ci) ve (là) ile kaynaşarak birleşik biçimlerini oluştururlar. eril ya da dişil olmayan neutre (cinssiz) yalın işaret zamiri (CE) ve yine neutre (cinssiz) birleşik işaret zamirleri (CECI) ve de (CELA) vardır. cümlede genellikle tek başlarına değil. (Oldu. bir tamlama içinde ya da bir yan cümlecik başlatır durumda bulunurlar ki bu yan cümlecikteki ilgi zamirinin antécédent (ilgi zamirinin yerini tuttuğu sözcük) yerini alırlar. tamam) — Ça va? (Nasılsın?) (İşler yolunda mı?) — Ça va. elles)'nin birleşmesinden meydana gelmişlerdir : ce ce ce ce + + + + lui elle eux elles = = = = CELUI CELLE CEUX CELLES Bu zamirler. Örneğin.

(Söylediğiniz doğru. tek iyi yönü de bu. — Ne faites pas pleurer l'enfant. c. bu doğru olmaz. Türkçeye (BU). (Şu âna kadar yaptıklarınız bir sonuç vermedi. (Bu yıl seyahat etmedim. c. özne (Kim o?) (Mehmet) Yukarıdaki iki örnekte de (ce). du verbe "dire" (CE). kendisine (DE) ile bağlanan bir sıfat vasıtasiyle de nitelenebilir : Cette bonne est honnête.örnekler : Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı : 1. çok pahalı) 88 . (ŞEY) diye çevrilebildiği gibi. özne görevini üstlenmiş olduğu halde birincide (bu) diye türkçeye çevrilebiliyor. (Bu hizmetçi namusludur. genellikle (TOUT) ile beraber kullanılır : TOUT CE que vous avez fait jusqu'ici n'a donné aucun résultat. ind.) Sujet du verbe "être" On parle de CE à quoi je pense . (CE) işaret zamiri. dir.) — Qui est-ce? C'est Mehmet. (nesne) du verbe "savoir" (Aradığı şeyi bilmiyorum. çoğu kez çevirisiz de kalabilir. du verbe "parler" Regardez et dites-moi CE que vous verrez. YÜKLEM ve TÜMLEÇ görevini yüklenebilir.) Ne aradığını CE = LA CHOSE CE que vous dites est vrai.) — Je n'ai pas voyagé cette année. Pronom relatif (ilgi zamiri) nin antécédent'i olarak kullanıldığı birkaç örnek : Je ne sais pas CE qu'il cherche. özne (Çocuğu ağlatmayın. ce ne serait pas juste. dir. c. cümlede ÖZNE.) (CE). c'est trop coûteux. ikincide ise çevirisiz kalıyor. C'est TOUT CE qu'elle a de bon. (ETRE) fiilinin sesli harfle başlayan durumlarında (C')'a döndüğü görülür.

sonra bu.) (CELA) her durumda basit bir isim gibi kullanılır ve kimi zaman anlamı bir sıfatla tümlenebilir : — Le domestique est honnête. güzel çiçektir.) — Partir. Y u karıdaki cümlede (que) nün neyi gösterdiği belli değildir. yapabilmek demektir. — CELA ne peut-il pas être dangereux de sauter de là? (Oradan atlamak tehlikeli olmaz mı?) (CECI) daha sonra bildirilecek bir durumu önceden haber vermeye yarayabilir : — Cette plage a CECI d'agréable qu'elle n'est pas loin de la ville.) CELA + DE + ADJECTIF QUAL. tek iyiliği de budur zaten. MASC. zamir ya da isim grubunu belirgin hale getirmeye yararlar.) — C'est une belle fleur (1)que la rose. C'est qui Ce sont qui (1) B i r cümlenin öğelerinden ya da başka bir deyişle. çeviride de bir fonksiyonu yoktur. (Hiçmetçi namusludur. ve yabancı dile çevrilemiyorsa fransızcada buna G A L L I C I S M E denir. (Gül. 89 . (Yirmibeş dakikalık bu belgesel film büyük bir eser. (İstemek. c'est pouvoir. il n'a que CELA de bon.— J'ai fumé d'abord quelques cigarettes puis c'est devenu une habitude (Başlangıçta birkaç sigara içtim. (Ayrılık.) — Vouloir. yarı ölmek demektir. bünyesindeki sözcüklerden her birinin ayrı ayrı neyi gösterdiği veya hangi görevi yüklendiği belli değilse. c'est mourir un peu. (Bu plajın şu iyiliği var ki kentten çok uzakta değil.) (CE) işaret zamirinin (QUE) ile kullanımı : — C'est une grande oeuvre que ce film documentaire de vingt-cinq minutes. (La rose est une belle fleur) şeklinde çevirisini yapıyoruz. bende bir alışkanlık ha line geldi. S1NG.) MISE EN EVIDENCE (C'EST QUI) ve (C'EST QUE) deyimleri : Bu iki deyim çerçeveledikleri isim.

pèse trois kilos. c'est celui de Leylâ.) — Je cherche mon sac.) C'est que Ce sont que Tümleci belirginleştirirler.) — Ce dictionnaire coûte 5. bu Leyla'nmkidir. (İşte. Complément de nom (İsim tamlaması) ile. b. celui que j'ai tué.) C'est Notre-Dame que nous voyons. CEUX. CELLE. C'est ce lycée qu'il a choisi. Fidan'ınkinin altında. onu görüyorum. Yakını gösteren işaret eki (-ci) ve uzağı bildiren işaret eki (-là) ile c.) (Nore-Dame'ı görüyoruz. (Teşekkür ederim. (Gidenler onlardır. (Bu tavşan iki kilo ağırlığmdadır.000 livres turques.) — Voici deux livres: je prends celui-ci. celui-là. et prends celui-là. (İlgi zamiri ile başlayan yan cümlecik) ile tamamlanır : — Ma robe est longue. celle de mon amie est courte. je le vois! (Çanta.) Vous le voyez? Où ça? (Görüyor musunuz? Nerede?) Là. (Çantamı arıyorum.) C'est Ahmet qui est intelligent. (Bu sözlüğün fiatı 5. Bir proposition subordonnée relative.000 Türk Lirası. Benim öldürdüğüm üç kilo ağırlığmdadır. .) Merci. celui-ci en coûte 8. ötekini sen al. sous celui de Fidan. (Hayır. (Seçtiği bu lisedir.) — Ce lièvre pèse deux kilos.) Mais le sac.000. (İşte iki kitap: şunu ben alıyorum.000 dir. (Akıllı olan Ahmet'tir.) C'est ce sac-là (Bu çanta mı?) Non. (Gördüğümüz Notre-Dame kilisesidir. (Hasta olan Ce sont eux qui partent. şununki ise 8.Özneyi belirginleştirirler ve c'est benim. (Elbisem uzundur. arkadaşımmki kısadır.) (1) 90 Bakınız: Pronoms personnels toniques.) (1)MOI qui suis malade. CELLES (Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı) a.) CELUI.

(de lui) v. ona selâm vermedi. (Sizi sevenleri seviniz. Bay Demir'in yerini tutmaktadır. hoca ders anlattırıyor. isteyenler) Ceux qui veulent : (isteyenler) — Ayşe et Fatma (Ayşe ile Fatma Celle-ci = Fatma Celle-là = Ayşe celle-ci est plus intélligente que celle-là. n'ont pas le droit de manger. celui-ci ne l'a pas salué.) . celle. O zaman anlam. (il) zamiri yerine kullanılır : — M. gibi tümleçler ilâve eti yiniz. îyi bilenleri ödüllendiriyor. Beriki ötekinden daha zekidir. celles) işaret zamirlerine türkçenin etkisinde larak (de moi). (Celui. Il répompense ci qui savent bien. Altın. il ne l'a pas salué. Demir a rencontré M. B. gelenler) voulant (isteyen. (Bay Demir. Eğer selâm a meyenin Bay Altın olduğu belirtilmek istenirse (celui-ci) kullanıl — M. (Ceux) zamirinin antécédent'ı aynı cümlede bulunmayabilir.b. (de toi). durumdan anlaşıl — En classe. he hiç kullanılmadığı da olabilir. le professeur fait réciter la leçon. ceux.) Bu cümlede (il). Participe présent: venant (gelen. Bay Altın'a rastladı.) — Bu kuruluş türkçeye çeviride participe présent (isim-fiil) in 1 lanılışına benzer.) ceux = les élèves. Demir a rencontré M. Altın.— Aimez ceux qui vous aiment. — Ceux. C. (Sınıfta. (Çalışmayanların yemeğe hakkı yoktur.) NOT A. les étudiants. antécédent i olmadığı zaman genellikle insanlar anlam gelir : Ceux qui ne travaillent pas. (Celui-ci) kimi zaman. Bu gibi durumlarda daha önce öğrenilen pronom posse: (mülkiyet zamirleri) kullanınız.

construisez des phrases Exemples : semblables avec les éléments donnés : a.TABLEAUX STRUCTURAUX TABLEAU: 1 (Questions) stylo Mehmet journal de Tarık professeur C'est le manteau Ayşe sac d' Erhan livre TABLEAU : 1 (Réponses) Non pas ce n' Mehmet celui de T a n k est » c* Oui celui d' Ayşe Erhan TABLEAU: 2 (Questions) ce sac manteau gant C'est cet ? -là crayon autobus ascenseur TABLEAU : 2 (Réponses) Non t celui-là est rouge bleu bleu jaune jaune noir noir Celui d' Ayşe est brun brun vert grand petit Exercices écrits (ou oraux) : A partir de l'exemple. ce n'est pas celui d'Ayşe. Non. Le stylo/Ayşe Le livre/Suzan Le numéro de téléphone/Mehmet Le professeur/Can a. C'est le stylo d'Ayşe? Oui. c'est celui d'Ayşe. .

coupe du pain. b. Et celui de Monsieur Hüseyin? Je ne peux pas vous répondre: il ne met pas de chapeau. 93 . De quelle couleur est-il? Il est rouge. Est-ce que vous connaissez qui lit son journal? h. Mlle Ayşe? Mlle Ayşe Le prof. Monsieur. g. Mlle Ayşe Le prof.La maison La serviette La gomme La robe Les livres Les crayons Les cahiers Les chemises 2. Et celui-là. J'aime mon frère et ma coeur: est belle. Voici le père et la mère dans la salle à manger: mange des légumes. f que rit est mon amie. il est à moi. i qui travaillent régulièrement. Et mon chapeau? Il est noir. Mlle Ayşe Oui. Dialogue : Le professeur: Il est à vous. Mlle Ayşe Le prof. ce manteau-là. es Il arrive parfois que tous les étudiants soient présents l'amphithéâtre est alors bondé. Il faut consoler qui souffrent. Il y a deux routes devant vous: est étroite. Laisse-la. es intelligent. d. Mlle Ayşe Le prof. e va être très fatiguant de continuer ainsi. /Hâsan /Kaan /Bülent /Canân /es élèves /les enfants /Noyan /mon frère Mettez les pronoms démonstratifs convenables a. elle est toujours c. le manteau de Madame Simin? Il est iaune. Et celui de Mlle Dilek? Il est bleu. connaîtront la réussite j. Mlle Ayşe Le prof.

à quoi? avec quoi? de quoi? par quoi? etc. Özne ve tümleç olarak : — — — — — — — — — 94 Qui veut venir avec moi? Qui sont ces jeunes filles? Qui est là? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous voir? A qui parlez-vous? A qui penses-tu? A quoi penses-tu? De qui parlent-ils? (Kim benimle gelmek ister?) (Kim bu genç kızlar?) (Kim var orada?) (Kimsiniz?) (Kimi görmek istiyorsunuz?) (Kiminle konuşuyorsunuz?) (Kimi düşünüyorsun?) (Ne düşünüyorsun?) (Kimden bahsediyorlar?) . hayvanlarla eşyalar için ayrı durumlar içerir. l'animal) lesquels ? lesquelles? et l'objet) Önemil olanlarını bir çizelgede algılayalım : PRINCIPAUX PRONOMS INTERROGATIFS Masc. Fém.4.c e que? Que? Qu'est-ce que? indirect à qui? avec qui? de qui? par qui? etc. LES PRONOMS INTERROGATIFS (Soru zamirleri) Soru zamirleri türkçedeki gibi insanlar için ayrı. Ancak hem insanlar hem de hayvanlarla eşyalar için kullanılanları da bulunmaktadır. Neutre (pour les choses) Qui? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? direct Qui? Qui e s t .. Bunu KÎM biliyor? NE istiyorsun? gibi. Kişi için (pour la personne) qui? (sujet ou complément) qui est-ce qui? (sujet) qui est-ce que? (complément) Hayvan ve eşya için (pour l'animal et l'objet) quoi? que? qu'est-ce qui? qu'est-ce que? lequel? Hepsi için laquelle? (pour tout) (pour la personne. Sujet objet L'emploi des pronoms interrogatifs (Soru zamirlerinin kullanımı) A.

— Par qui a-t-il obtenu cette information? (Bu bilgiyi kimden öğrendi? (Kim için çalışıyoruz?) — Pour qui travaillons-nous? (Mehmet'i kim çağırıyor?) — Qui est-ce qui appelle Mehmet? (Paul kimi çağırıyor?) — Qui est-ce que Paul appelle? — Sur qui est-ce que vous comptez? (Kime güveniyorsunuz?) (Ekmeği kim yapar?) — Qui fait le pain? (İlâçları kim hazırlar?) — Qui prépare les remèdes? — Par qui est-ce que les malades sont soignés? (Kim tarafından hastalar bakılır?) B. . Bu nedenle. nesneler vb. (Bu kadar güzel kokan şeyin ne olduğunu bilmiyorum.) C. (Ne istediğimi bilmiyorum.) •— Qui est-ce (Kim bu?) Je ne sais pas qui c'est. burada kısaca değinmekle yetinilecektir •— Qu'est-ce que vous voulez? (Ne istiyorsunuz?) — Je ne sais pas ce que je veux. (Qui) soru zamiri bir tamamlayıcı da alabilir : — Qui de vous tous est le plus ancien ici? (Aranızdan hangisi ya da hanginiz. kim en kıdemli?) — Qui d'autre voulez vous inviter?) (Başka kimi dâvet etmek istiyorsunuz?) — Qui parmi vous fera ce devoir? (Aranızdan kim bu ödevi yapacak?) NOT: Soru zamiri ile yapılmış olan cümleler bir temel cümleciğin fiilinin tür leci olabilir ki (interrogation indirecte) adı altında ileride ayrıntılı ol rak görülecektir. için kullanılan. (QUE) so zamiri genellikle tümleç görevini yüklenir : Que faites-vous? Que cherches-tu? Que veut-il? (Ne yapıyorsunuz?) (Ne arıyorsun?) (Ne istiyor?) 9. İnsandan başka varlıklar. (Bunun kim olduğunu bilmiyorum.) •— Qu'est-ce qui sent si bon? (Bu kadar güzel kokan nedir? — Je ne sais pas ce qui sent si bon.

olumlu şekildeki (chercher) ve (se demander) fiilleri olduğunda da bağlayıcı görev yüklenir : Je cherche que vous répondre. — Ayrıca: (QUE + INFINITIF) özellikle konuşma dilinde çok kullanılan bir kalıptır: Que faire? Que dire? Que lui écrire? (Ne yapmalı?) (Ne demeli?) (Ona ne yazmalı?) — Bu kullanımıyla temel cümlecikteki (savoir) ve (pouvoir) fiillerinin olumsuz şekillerine soru cümleciğini bir tümleç olarak da bağlar : Je ne sais plus que faire.) D. Modern dilde pek kullanılmamasına karşın (Neden?.Cümlelerinde (que) nün yerini tuttuğu sözcüğün insandan başka birşey olduğu anlaşılmaktadır.) — Temel cümlecikte. Neye karar vereceğimi düşünüyorum.) Bu cümlecikleri ikiye ayırarak ifade etmek istersek aslını bulabiliriz : 96 . (Neye karar vereceğini bilmiyor. Soru zamiri. (C) şıkkında görüldüğü üzere QUE gibi QUOI ğiyle temel cümleciği bağlayabilir : da soru cümleci- Il ne sait quoi décider. Ne bakımdan?) gibi soru zarflarının yerine de kullanıldığını bilmekte yarar var.) Je me demande que décider. (Size ne yanıt vereceğimi bulmaya çalışıyorum.) (Acaba neye karar versem. (Artık ne yapacağım bilmiyorum. (QUE) bir préposition'la kullanılması gerektiğinde yerini (QUOI) soru zamirine bırakır : En quoi est la cravate? (Kravat neden yapılmıştır?) De quoi parles-tu? (Neden sözediyorsun?) Dans quoi la mettrez-vous? (Onu neyin içine koyacaksınız?) F. Que gagne votre père? Que ne le ferait-il ? Que me sert ce livre? (Babanız ne kadar kazanıyor?) (Neden yapmayacakmış ?) (Bu kitap ne bakımdan işime yarar?) E. Ne kadar?.

3. çeviri yaparken soru zamiriyle ünlemin f a r k ı n a dikkat edilmeli.a. prendre en main pour recommencer. Elle se demande faire. . Sur basez-vous votre hypothèse? J'étais bien affolé. L'enfant cherche son jouet. (1) — — — — Qui cherche l'enfant? A qui parle l'enfant? Que cherche l'enfant? A quoi parle l'enfant? Burada. Il ne le sait.) a + b = Que doit-il décider? + il ne le sait = Il ne sait quoi décider. EXERCICES DE FIXATION Posez des questions pour les phrases suivantes selon les modèles donnés: Modèles : L'enfant cherche sa mère. (QUOI) herhangi bir sıfat ya da sıfat grubuyla nitelenebilir : (1)(Bundan daha hoş ne var?) Quoi de plus agréable? (ne olabilir?) Quoi d'autre veux-tu? A quoi bon? (Başka ne istiyorsun?) (Neye yarar?) EXERCICES Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış noktalı yerlere (que?. quoi?. 7. 6. Que doit-il décider? b. L'enfant parle à son jouet. L'enfant parle à sa mère. je ne savais plus 10. qu'est-ce qui? ve qu'est-ce que) soru zamirlerinden uygun olanını yerleştiriniz : vois-tu? tu vois. ünlem cümlesinde (!) vardır. A y rıca yazım işaretleri önemlidir. Soru zamiri kullanıldığında. G. 5. lui faut-il? deviendra ta soeur? ferez-vous demain? ta soeur deviendra? avez-vous décidé de faire? 1. 4. cümlenin sonunda (?). (Neye karar verecek?) (Bunu bilmiyor. 2.

3. lequel. 5.. lesquels. Le remède de la rage fut découvert par Pasteur. Genellikle. indirect (Dolaylı tümleç) EXERCICES Mettez les pronoms interrogatifs composés d'après les modèles donnés : Lequel de ces enfants est laborieux? Lesquels de ces enfants sont paresseux? Laquelle de ces maisons appartient à vous? Lesquelles de ces maisons appartiennent à vous? 98 . türkçeye (Hangisi?) diye çevrilir. hangisi hoşuna gidiyor?) laquelle: pronom interrogatif composé. 2. LES PRONOMS INTERROGATIFS COMPOSES (LEQUEL. LAQUELLE. Ceylân joue à la poupée. Nous mangeons du pain et du fromage. d'obj. Les montagnes sont couvertes de neige. sing. remplace "Quelle robe" fém. Je veux parler de mon voyage. 4. La porte est en fer. les) sözcüğünü. LESQUELS. 10. 8. LESQUELLES) Soru zamirlerinin bu şekli. Les enfants regardent la télé. Le voyageur demande l'heure du départ. yerini tuttuğu. 9. sözcüğün cins ve sayısına göre değiştirerek. la.1. ilk kısmını oluşturan (le. Les élèves répondent au professeur. sujet du verbe "plaire" Lequel de vos frères est avocat? (Erkek kardeşlerinizden hangisi avukat?) Lequel: sujet (özne) De ces deux chandails lequel aimes-tu mieux? (Bu iki kazaktan hangisini beğeniyorsun?) Lequel: comp. (nesne) Desquels parlaient-ils? (Hangilerinden sözediyorlardı?) Desquels: Comp. laquelle. dir. De ces deux robes. lesquelles) gibi birleşik şekillerini meydana getirirler. 7. bulunduğu cümlecikte özne ya da tümleç görevini yüklenebilirler. Nous parlons de notre examen. 6. laquelle te plaît? (Bu iki elbiseden.

oyunuzu hangisine vereceksiniz? 8. bizi neyin önünde bekleyecek? 5. 12. O. 2 de ces filles connaissez-vous le plus? 3 de ces autos est la plus jolie? 4 de ces étudiants aimez-vous le plus? 5. Bu çorba neden yapılmıştır? 6.1 de ces arbres sont cerisiers. De de ces régions venez-vous? 7. Televizyon şarkı yarışmasına kimin gönderileceğini henüz bildirmedi. De ces affaires. Bu iki kız çocuktan hangisinin Ayşe hanımın kızı olduğunu bilmiyorum. à vous intéressez-vous? 6. Neyin arkasına saklanmak niyetindesin? 9. Demin neden bahsediyordunuz? Ona ne demeli? Kim bu gürültüyü yapan? Kimin karşısında kendinizi suçlu hissediyorsunuz? 13. Bu beklenmeyen olay karşısında. 11. . Par de ces balles. Je voudrais savoir sont venues avec toi. Je voudrais savoir sont venus avec toi. Sizi bunu yapmaya hangi etken (ne) itti? 14. Hepsini bitirdikten sonra doğruları ile kontrol ediniz. ne yapacaklarını bilmiyorlar*r 7. Adaylar ilân edilmiş. 3. vous a plu? 11. 12. (1) Gramer uygulamaları olarak verilen bu cümleleri temiz bir kâğıt üstüne yapmaya çalışınız. le soldat a-t-il été blessé? 9. A de ces écoles voulez-vous aller? 8. 10. Bu iki öğretmenden hangisi seninki? 2. 4. Pour de ces damas préparez-vous cette robe? 10. Hangisini seçtiğinizi ona söyleyiniz lütfen. Traduisez en français'1' : 1. Vous avez déjà visité beaucoup de villes en Turquie.

a. arkadaşımın oğludur. 13. Ev. ki o bize doğru geliyor. Zamir adını taşıdıklarına göre diğer zamirler gibi bir ismin yerini tutarlar. Durıuna göre. iki virgül arasında yazılan cümleciklerin başında belirtilen : a b ki ki o onu c d ki ki onun orada : öznedir (nominatif halde). Çiçek. bir cümle içinde iki görev alırlar : 1. d. d cümlelerinde. pekçok örnekler verilebilir. : zarf tümleci (ablatif). b.1. Devant quoi nous attendra-t-il? De quoi cette soupe est-elle faite? Devant cet événement inattendu ils ne savent que faire. Kendileriyle başlayan yan cümlecik. La Télévision n'a pas encore annoncé qui on enverra à la compétition de chant. 5. LES PRONOMS RELATIFS (İlgi zamirleri) Fransızcada sık rastlanan bu ilgi zamirleri türkçede pek kullanılmazlar. Kent. : isim tamlaması (génitif). s'il vous plaît. iki katlıdır. 12. 8. 10. De ces deux professeurs lequel est le tien? Je ne sais pas laquelle de ces filles est celle de Madame Ayşe. 2. lequel vous avez choisi. 5. ki onun kokusunu seviyorum. b. c. 11. 2. 3. 7. güldür. ilgi zamirleri . . Dites-lui. 9. a. : düz tümleç (accusatif). gibi Çocuk. auquel donnerez-vous votre voix? Derrière quoi est-ce que tu penses te cacher? De quoi est-ce que vous parliez tout à l'heure? Que lui dire? Qui est-ce qui fait ce bruit? Vis-à-vis de qui vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? 14. 6. ki orada ben doğmuşum. "proposition subordonnée relative" adını alır. 100 "Relatif" admdan anlaşılacağı gibi bir cümleciği bir başka cümleciğe bağlarlar. Ankara'dır. 4. c. ki onu ben satın aldım. İlgi zamirleri. Les candidats sont annoncés. yerini tuttukları ismin sayı ve cinsini taşırlar.

pl. tümleci.) (masc. önce konulan] anlamına gelen antécédent. önde) + cedere (koymak) = (öne konulmuş. sing. isim tamlaması zarf tümleci gibi değişik görevleri yükle nirler. (1) Lâtince: ante (önce. ilgi zamirinden önce geleceğine göre yerine çok dikkat etmek gerekir. dont) gibi.) (fém. düz. dolayl tümleci. Les pronoms relatifs composés (variables) Bunlar da yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine göre yazılışlarında değişiklik gösterirler : le la les les + + + + quel quelle quels quelles = = = = lequel laquelle lesquels lesquelles (masc. sing.) Bu durumda birleşik ilgi zamirleri olarak şunlar elde edilir : lequel laquelle lesquels lesquelles à à à à de de de + + 4+ + + + = qui (sujet) lequel lesquels lesquelles laquelle lequel lesquels lesquelles = = = = = = = auquel auxquels auxquelles à laquelle duquel desquels desquelles ve diğer (préposition) larla aynı şekilde birleşik ilgi zamiri oluştururlar.) (fém. Les pronoms relatifs simples (invariables) Bu ilgi zamirleri. İlgi zamirleri iki bölümde incelenebilir : 1. pl. yerini tuttukları isim hangi cins ve hangi sayı da olursa olsun hiçbir zaman yazılışlarında değişiklik göstermezler (qui. 101 ."proposition subordonnée relative"in öznesi. que. Her ilgi zamiri bir ismin yerini tutar ve yerini tuttuğu isme "antécé dent"(1) denir. quoi. où.

Mon père lit le journal. Ortak olan bil sözcüğü . (b) = Phrase (c) c.fc LE PRONOM RELATIF: QUI (Sujet) Çeşitli cümlelerde ilgi zamirlerini ele alacak olursak: a. b. Elle İki cümlecikte de (ma soeur) sözcüğü ortaktır. a pour antécédent "père". Je vois mon père. Je vois mon père / qui lit le journal. yerine özne görevinde ilgi zamiri (qui) konularak (a) ve (b) cümlecikleri birleştirilmek suretiyle (c) birleşik cümlesini elde ederiz. Ma soeur a été contente. (a) + prop. Prop.(b) cümleciğinde kaldırıp. kendinden önce gelen ismin yerini tutar ve iki cümleciği biribirine bağlar. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. Başka bir örnek : a. b. sujet du verbe "lire". a + b = c yani : 102 . Birleşik cümlenin türkçeye çevirisi : Proposition principale __ Proposition subordonnée relative Her zaman özne olan (qui). Yukarıdaki cümlede geçen (qui) nin analizini yapalım : qui: pronom relatif invariable.

relative qui: pronom relatif. Le bifteck n'était pas assez cuit. (Garson iyice pişmemiş müşteriye bir biftek getirdi.) (DENMEZ Şimdiyedek gördüğümüz cümlelerde: (qui) ile başlayan yan cümlecil temel cümleciğin tümleçlerinden birini nitelemeye yaradığı için ya cümlecik temel cümleciğin sonuna getirilmişti. b. b. b. Oysaki yan cümlecik. qui a + b = c Le garçon a servi au client un bifteck / qui n'était pas assez cui (Garson müşteriye iyice pişmemiş bir biftek getirdi.) NOT : Temel cümlecikteki sözcüklerin yer değiştirmesine dikkat edinL Aksi halde gülünç cümleler ortaya çıkabilir : Le garçon a servi un bifteck au client qui n'était pas assez cuit. sujet du vert "être content". a pour antécédent "soeur". qui est en crocodile. Bu cümleyi biraz değişik ifade edelim : a. Il Le sac yerine "qui" ilgi zamirini koyalım. o sözcükten sonra yerleştirmek gerekir. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. (a) ve (b) cümleciklerini birleştirelim. Le sac est en crocodile. (Kızkardeşim için yılan derisinden yapılmış bir çanta satın a dım. Bunun için d (a) cümleciğindeki yani temel cümlecikteki bazı sözcükleri yerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur. sub. Le garçon a servi un bifteck au client. yani temel cümlecik paı çalanmamıştı. principale _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prop.c. temel cümleciğin ö z n e s i n i nitelem» ye yarıyorsa.) a. J'ai acheté un sec à main pour ma soeur/qui a été contante Prop. O halde: a + b = ı J'ai acheté pour ma soeur un saç / qui était en crocodile. Ancak bu birleştirme^ yaparken (qui) hangi sözcüğün yerini tutuyorsa (b) cümlec ğini. ilgi zamiriyle başlayan yan cümlecik temel cümleciğin ö: m .

) 104 . L'enfant est mon copain. (Annesine. C. b. (Müziği çok seven erkek kardeşim konservatuvara girecek. qui S. Yan cümlecik.nesinden sonra yer alır. formüllerine göre uygulama yapılır. C.) a. Il m'appelle. Mon frère (qui aime beaucoup la musique). Mon frère entrera au conservatoire. S.) est mon copain. Mon frère aime beaucoup la musique. (Beni çağıran çocuk arkadaşımdır. temel cümleciğin tümlecini nitelemeye yarıyorsa : S. C. Formül halinde göstermeye çalışalım : Fransızcada cümle : Sujet Verbe Complément sırasına göre kurulur. (qui S. temel cümleciğin yüklem ve tümleçleri daha sonra gelir. V. Il obéit à ses parents. V. (qui ) V. Örnekler : a. S. V. C. V. c2. aime beaucoup la musique. hem de tümlecini niteleyecekse : C. S.) Le garçon est très poli. Mon frère (qui entrera au conservatoire). S. (qui ) V. cJ. V. C. b. L'enfant (qui m'appelle. qui c. babasına itaat eden çocuk terbiyelidir. qui c. hem öznesini. (qui öznesini niteliyorsa : S. Le garçon (qui obéit à ses parents) est très poli. C. (qui ) V. C. entrera au conservatoire.

b. c. du verbe "cueillir". bunun sonucu olarak da bileşik zamanları "avoir" yardımcı fiiliyle çekilen "participe passé" 1er uyum yapar : a. La ville est Ankara. Je vous offrirai les fleurs. c. Proposition principale Prop. dir.) a. La ville (que tu visites). est Ankara (Ziyaret ettiğim kent Ankara'dır. c. S. dir. Nous étudions cette leçon. V.ı J'ai cueilli ces fleurs. bi. kendisiyle başlayan yan cümlecil "proposition subordonnée relative" ve yerini tuttuğu sözcük dé "anté cèdent" adını alır. Yerini tuttuğu sözcüğün (dişil-eril. LE PRONOM RELATIF : QUE (Comp. c. dir. que tu visites. dir. 105 . que j'ai cueillies. a + b3 = c c. dir. Tu LA visites. c. b3. b3. c. b2. a. b. La leçon est facile. dir. bi.2 Je LES ai cueilliES. Je vous offrirai les fleurs / que j'ai cueillies. comp. c. S.II. (que ) V. c. d'objet direct) (QUE) ilgi zamiriyle bir yan cümlecik başlar. (que). bu y*an Cümleciğir fiilinin düz tümleci görevini üstlenir. dir. ind. subordonnée relative que: pronom relatif. tekil-çoğul) sayı ve cinsim temsi] eder. a pour antécédent "les fleurs". dir. Tu visites cette ville. C.

L'ami ne tardera pas à venir.. du verbe "acheter". _ Prop. relative. dir. (Dâvet ettiğim ve size takdim etmek istediğim gelecek. L'ami (que a + b + c= d d. La leçon que nous étudions. que: pronom relatif. comp. b3. Je veux vous le présenter. dir. (Benim aldığım manto ile sizin yaptırdığınız aynı renktedir. que: pronom relatif.) Prop. du verbe "présenter". est facile. (Çalıştığımız ders kolaydır. rel. (que ) V. bu durumda ikinci pronom relatif önünde "et" ya da "mais" bulunur: a. yani "propoistion subordonnée relative"m "antécédent'"ı birden fazla olabilir. Bir "proposition principale" ayrı ayrı iki pronom relatif'in antécédent'i olabilir : Le manteau que j'ai acheté et celui que vous avez fait faire.) que: pron. a pour antécédent "manteau". relative. c. c. 106 . a + b3 = c c. sont de la même couleur.) S. dir. b. sub.b2. C. principale. que nous étudions. L'ami (que J'ai invité) et (que je veux vous présenter) ne tardera pas à venir. Je l'ai invité. sub. c. ) et (que ) ne tardera pas à venir. du verbe "inviter". a pour antécédent "l'ami" comp. a pour antécédent "l'ami" comp. Bir "proposition principale'"in öğelerinden özne ya da tümleç. dir. NousL'étudions. arkadaş az sonra Prop. dir.

c dit (Giydiğim elbiseyi diken terzi iyi çalışıyor. que air . a pour antécédent "celui". de temps (zaman gösteren zarf tümleci) görevini yüklenir : a. de temps. cümlenin ahengini sağlamak amacıyla birinci proposition relative'in öznesi fiilden sonra getirilir. Je le porte. rel. LE PRONOM RELATIF: OÙ: a. dir. Herhangi bir proposition relative'in bir öğesi o proposition'a bağlanan ikinci bir proposition relative'in antécédent'ı olabilir : a. Le tailleur (qui le costume (que ) travaille bien. o zaman yan cümlecikteki sözcüklerin sırası şöyle olur: (pronom relatif que + çekimli fiil + özne) Örnek : Les livres (que m'a prêtés Hasan) (qui a une belle bibliothèque). comp. c. comp. de lieu. c. C'est la maison. Sa 4 (qui S b . C'est la maison / où je suis né. a + b + c= d d.) Gerektiği hallerde. du verbe "faire faire". (Güzel bir kitaplığı olan Hasan'm bana verdiği kitaplar iyi ciltlenmiş) III. (OÛ) ya da (D'où) ilgi zamiri başında bulunduğu yan cümlecikteki fiilin complément circonstanciel de lieu (yer gösteren zarf tümlf-ci) ya da comp. Il a cousu le costume. (Doğduğum ev budur. comp. circ. Je suis né dans cette maison. circ.. circ. sont bien reliés.que: pron. Le tailleur travaille bien..) 107 . circ. de lieu b. a + b = c b. Le tailleur (qui a cousu le costume (que je porte)) travaille bien. comp.)) v. b.

desquels. (Gelmekte olduğum köyü biliyor musun?) Il faisait très froid cette semaine. Hier. comp. (où) a+ b = c c. Vous m'aviez parlé de cet homme.Proposition principale. comp. a + b = c 108 . (où) c.) a. 2. a. de laquelle. j'ai vu l'homme. b. 5. circ. de temps. Bu ilgi zamirinin içinde her zaman (DE) préposition'u vardır ve anlamını tamamladığı sözcüğün cinsine göre aşağıdaki görevleri yüklenebilir : 1. Je viens de ce village. de lieu du verbe "naître". Les touristes aiment istanbul. ind. (Turistler. Il faisait très foid cette semaine / où vous étiez parti. Connais-tu le village / d'où je viens? a. (Gittiğiniz hafta. _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. circ. de lieu (où) Les touristes aiment Istanbul / où ils viennent depuis longtemps. desquelles. Le Le Le Le Le complément complément complément complément complément indirect du verbe (Dolaylı tümleç) du nom (İsim tamlaması) d'agent (Edilgen fiilin işi yapan tümleci) de l'adjectif (Sıfat tümleci) du pronom (Zamir tümleci) Örnekler : 1. a pour antécédent "maison". a. circ. de lieu. circ.) IV. Vous êtes parti cette semaine. Ils y viennent depuis longtemps. hava çok soğuktu. 3. comp. c. coinp. uzun süredir geldikleri İstanbul'u severler. b. Connais-tu le village? b. 4. b. LE PRONOM RELATIF: DONT DONT = De qui. duquel. où: pronom relatif. sub. comp. relative.

a pour antécédent "l'homme" comp. d'agent du verbe "être émerveillé. ind." 4. 2. a.. m .) b. rel. (prop. Mais il y en avait un surtout (prop. a. rel. comp. b. La maison est entourée d'arbres. ama küçük ruhunun hayran kaldığı bir tanesi vardı bunlardan) Tous l'intéressaient (prop.) DONT = de qui. (Kokusunu sevdiğim çiçek güldür. j'ai vu l'homme / DONT vous m'aviez parlé. du verbe "parler". a. La fleur est la rose. 3. mais il y en avait un surtout DONT sa petite âme était émerveillée. b. Sa petite âme était émerveillée de ce conte. J'étais content de ce voyage. d'agent du verbe "être entouré. sub.) DE CE CONTE = DONT = duquel DONT : pron. a + b = Les arbres (dont la maison complètement. Anatole France (La Mort du Petit Sylvestre) (Hepsi onu ilgilendirirdi. J'ai fini ce voyage.) Dont = desquels Dont : pron. est entourrée) la dissimulent (Evi çevreleyen ağaçlar onu tâmamen gizliyor. a pour antécédent "ce conte". DONT : pronom relatif. du nom a + b = La fleur (DONT j'aime le parfum) est la rose.) DONT = de laquelle DONT : pronom relatif. indépendante) a.." 3.". a pour antécédent "les arbres" comp. a pour antécédent "la fleur". b. Les arbres dissimulent complètement la maison. du nom du mot "le parfum". comp.Hier. prin. duquel. comp. J'aime le parfum de cette fleur. (Dün bana bahsetmiş olduğunuz adamı gördüm. "Tous l'intéressaient.

"fier". Tout le monde estime ce gens. a. relative'in baş tarafında yer alır. Elle joue avec ce jouet. rel. a pour antécédent "celui-ci" comp. b.. öntakı ile kurulmuş bir ismin yerini tuttuğunda. Ma petite fille a un jouet. a. de celui-ci a -f-b = Tout le monde estime celui-ci dont je suis fier. rel.) 110 . 4. Personne ne se doutait de cela. (Yaralarına rağmen adam ölmemişti. b. a + b = L'homme avait survécu à ses blessures. duquel. a + b = Ma petite fille a un jouet AVEC LEQUEL elle joue. bu öntakı ilgi zamiri ile beraber proposition sub. b. de l'adjectif "content". (Kızımın. (à) ve (de) öntakıları dışında diğer tüm öntakılarla kullanılanlar şunlardır : Kişiler için : Eşya için : — — — — — qui lequel laquelle lesquels lesquelles Örnekler : a. oynadığı bir oyuncağı var. de l'adj. Dont: duquel Dont: pron. a pour antécédent "ce voyage" comp. DONT : pron. 5.) LES PRONOMS RELATIFS COMPOSES (Variables) Bir ilgi zamiri.. bu da kimsenin aklına gelmezdi. CE DONT personne ne se doutait. L'homme avait survécu à ses blessures. Je suis fier de ce gens.a +b = J'ai fini ce voyage / dont j'étais content. DONT = De qui.

b. Le vase est en cristal.) à qui = à laquelle. lesquelles) öntakı ile kaynaşarak bazı değişiklikler gösterirler. (Çiçekleri içine koyduğum vazo kristaldendir. J'ai mis les fleurs dans le vase.) Bu birleşik cümlede: "le vase est en cristal" temel cümlecik. m'ont donné des renseignements utiles. a. (Kendisine bu çiçekleri sunduğum hanım çok mutludur. "DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs' ise yardımcı cümleciktir. (Yalnız kişiler için) : à qui (Hem kişiler ve hem à + lequel de eşya için) : à + lesquels à + lesquelles à + laquelle (değişmez) = auquel = auquel = auxquels = auxquelles Başka örnekler : a. — "qui était en cristal" ise proposition subordonnée relative" dir. a + b = J'ai mis les fleurs dans le vase QUI était en cristal. Başka şekilde de birleştirilebilir : Yani a + b = Le vase DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs. b. pour antécédent "la dame" comp. b. Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi öntakı (à) ise zamirler aynıdır. ind. (Çiçekleri kristal vazoya koydum. est en cristal. m . lesquels. C. de "offrir". à qui: pr. Les agences m'ont donné des renseignements utiles. Aıicak tanındıklarda olduğu biçimde (lequel. La dame est très heureuse. rel. (AUXQUELLES ) V. Je me suis adressé à ces agences. a + b = La dame à qui j'offre ces fleurs est très heureuse.a.) S. a + b = Les agences AUXQUELLES je m'étais adressé. J'offre ces fleurs à cette dame.) Burada "J'ai mis les fleurs dans le vase" cümleciği "temel cümlecik" tir. a.

b. aura moins froid. b. comp. başında préposition bulunan başka bir isme (DE) préposition'u ile bağlandığı zaman bu préposition'la başlayan bu takıma (près de. (Yanında oturduğum ağaç meşe ağacıdır. au milieu de v. antécédent'ı kişi olmadığı için Bir isim.) Not : Bu cümlede pronom relatif'in (près de qui) kullanılamaz. a. (Kendisine eski bir elbise verdiğim dilenci daha az üşüyecek.b. a pour antécédent "le mendiant". Le mendiant aura moins froid. à côté de. a + b = L'arbre (près duquel je suis assis) est un chêne. hem de eşya için) près près près près duquel. ilgi zamirinin kullanımı konusunda ayrıntılı olarak görüldüğü gibi) bir isim. (de) olduğu zaman ya da (près de. a + b = Le mendiant à qui j'ai donné un vieux vêtement.) à qui = auquel. başında başka bir préposition olmayan bir isme (DE) ile bağlandığında sadece (DONT) pronom relatif! kullanılır : 112 . à qui : pr. desquels. J'ai donné un vieux vêtement à ce mendiant.) Not: Bu cümlede.) gibi durumlarda (à) öntakısıyla meydana çıkan kaynaşma aynı şekilde bunlarla da yapılır : (Yalnız kişiler için) près de qui. desquelles. Je suis assis près de cet arbre. du verbe "donner". rel. antécédent kişi olmadığı için (à qui) kullanılamaz. autour de. L'arbre est un chêne. b. Préposition. Örnek : a. de laquelle.. au milieu de v. (Hem kişiler.(Başvurduğum acentalıklar bana yararlı bilgiler verdiler. ind.) gibi (Locution prépositive) olarak bakılır. Aksi takdirde. loin de. (dont.

SUR LEQUEL
PRÈS DUQUEL
AU PIED DUQUEL

,
L arbre

A L > O M B R E D U

q

U E

je suis monté
je suis assis
j'ai campé
l

SUR LA BRANCHE DUQUEL
DONT

j'ai dormi

est
un

tu montes
chêne
on coupe une branche

Şemadaki altı cümlenin sırasıyla çevirisi :
A. Çıktığım ağaç, meşe ağacıdır.
B. Yanında oturduğum ağaç, meşe ağacıdır.
C. Eteğinde kamp yaptığım ağaç, meşe ağacıdır.
D. Gölgesinde uyuduğum ağaç, meşe ağacıdır.
E. Dalma çıktığın ağaç, meşe ağacıdır.
F. Bir dalı kesilen ağaç, meşe ağacıdır.
Başka örnekler :
1.

a.
b.

C'est vin progrès.
Tout le monde devrait être d'accord sur la valeur de ce progrès.

a + b = C'est un progrès SUR LA VALEUR DUQUEL tout le monde
devrait être d'accord.
2.

a.

Je vous remercie du dévouement.
b. Vous avez soigné mon père avec ce dévouement,
a + b = Je vous remercie du dévouement AVEC LEQUEL vous avez
soigné mon père.
3.

a.

Ce sont des vins.

b.

Tout le monde est d'accord sur la qualité de ces vins.

a + b = Ce sont des vins SUR LA QUALITE DESQUELS tout le
monde est d'accord.
İLGİ ZAMİRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
— (QUE) pronom relatif!, kişi zamiri (LE) gibi (ETRE) fiili ile gelen
(attribut) görevini de yüklenebilir ;
örnekler :
A.

SÛR QUE J'ETAIS, d'avoir fait tout mon devoir; je ne me suis pas
inquiété.
(Tüm görevini yapmış olduğumdan emin bulunduğum için endişelenmedim.)

1X3

Le brave homme que vous avez toujours été, méritait bien cette
récompense.
(Herzaman mert bir insan olduğunuzdan bu ödülü hak ediyordunuz.)
— Bir cümlenin içerdiği anlamı bir ilgi zamiriyle belirlemek mümkündür. Bu durumda şu şekiller kullanılır :
Ce
Ce
Ce
Ce

qui
que
dont
à quoi

Örnekler :
Ma maison a brûlé, ce qui m'a obligé à habiter ici.
(Evim yandı, bu olay beni buraya gelip oturmaya mecbur etti.)
Les ennemis ont sommé le général de livrer la place, ce qu'il a
refusé de faire.
(Düşmanlar, generale mevzii teslim etmesini önerdiler, o da bunu
reddetti.)
— Yukarıda görülen bu tür cümleciklerin sırası aksine olan bir
kuruluş biçimine geçebilir. Böyle olunca (proposition relative)
"C'ESI QUE" ile yinelenir.
Yukarıdaki ilk cümleciği ele alacak olursak :
— Ma maison a brûle ce qui m'a obligé à venir habiter ici.
Cümleciklerin sırasını değiştirelim :
— Ce qui m'a obligé à venir habiter ici, c'est que ma maison avait
brûlé.
— Pronom relatif'in antécédent'i bir zamir olabilir.
Il est fort en français, il pourrait connaître la réussite à l'examen
final.
Bu durumda proposition principale'deki
(tonique) olarak yinelenir :

kişi zamiri, vurgulu

Lui qui est fort en français, il pourrait connaître la réussite à
l'examen final.
— (QUI) ile başlayan yan cümlecik bir sebep gösterdiği zaman (qui
ve çekimli fiilinin) yerine o fiilin participe présent (isim-fiil)i
kullanılabilir :

örnekler :
Mes étudiants qui veulent apprendre le français,
qui veulent = voulant

travaillent bien,

O halde:
Mes étudiants VOULANT apprendre le français, travaillent bien.
(Fransızcayı öğrenmek isteyen öğrencilerim iyi çalışıyorlar.)
(Fr.yı öğrenmek istedikleri için
)
Mes parents qui n'ont pas reçu ma lettre, n'ont rien su.
qui n'ont pas reçu = n'ayant pas reçu.
Aynı cümleyi, (participe présent dans le passé) ile ifade edecek olursak aşağıdaki cümleyi elde ederiz.
Mes parents N'AYANT PAS REÇU ma lettre, n'ont rien su.
(Annem, babam mektubumu almadıkları için hiçbirşeyden haberleri olmamış.)
Bu tür proposition'un yeri değişebilir ve genellikle cümlenin başında, temel cümleciğin öznesinden önce bulunur :
N'AYANT PAS REÇU ma lettre, mes parents n'ont rien su.
özne
(x) Ancak temel cümleciğin fiilinin tümleçleri olmadığı zaman participe'li yardımcı cümlecik birleşik cümlenin sonuna da gelebilir.
— Les spectateurs qui croyaient que le spectacle était fini, : se sont
levés.
Bu cümleyi bu tür ifade etmek yerine ( x ) yukarıdaki kural gereğince şöyle söylemek daha iyi olur :
— Les spectateurs se sont levés CROYANT que le spectacle était
fini.
(Seyirciler, temsilin bittiğini zannederek kalktılar.)
— Böyle cümle kuruluşlarında, temel cümleciğin öznesi zamir olduğu zaman participe yardımcı cümleciği kullanmak yeğlenir.
N'ayant pas d'argent je ne suis pas allé au théâtre.
(Param olmadığı için tiyatroya gitmedim.)
Ne t'ayant pas vu depuis longtemps, j'ai pensé que tu étais en Vacances. (Seni uzun süredir görmediğimden tatilde olduğunu düşündüm.)
1Î5

LES PRONOMS RELATIFS INDEFINIS
(Belgisiz ilgi zamirleri)
Antécédent'ı olmaksızın kullanılan ilgi zamirleri bilinmeyen bir camlı varlığın yerini tutarlar. Bu nedenle, bu tür ilgi zamirlerine (indéfini = belgisiz) adı verilir .Genellikle atasözlerinde ve özdeyişlerde
bunlara rastlanır :
Qui vivra,verra.
Qui dort, dîne.
Cümlelerinde her nekadar antécédent yoksa da sous-entendu (zımne (tout homme) ya da (toute personne) gibi sözcüklerin varlığı
kabul edilebilir.
— Quiconque : Bu belgesiz ilgi zamiri de aşağı yukarı aynı koşullarda kullanılır :
Quiconque dit cela, se trompe.
(Bunu söyleyen, yanılıyor.)
— (QUE) ile zamirinin antécédent'i (QUI) veya (QUOI) ilgi zamirleri olabilir ki bunların bağlı oldukları yardımcı cümlecikte
SUBJONCTIF kipi kullanmak gerekir. Şöyle :
QUI QUE + verbe au subjonctif,/prop. principale,
antécédent
QUOI QUE + verbe au subj,/prop. princapale.
antécédent
Örnekler :
— Qui que vous soyez, attendez votre tour.
(Kim olursanız olun, sıranızı bekleyin.)

(,)Quoi

que vous disiez on ne vous croira pas.
(Ne derseniz deyiniz size inanılmayacak.)

Açıklamaya çalışılan (qui que ve quoi que) nün özel kullanımından
başka daha karmaşık iki biçimle karşılaşmak mümkündür: (Formülle belirtelim.)
(1)

Daha sonra görülecek olan (quoique) locution conjonctive! ile ayrı ayrı yazılmış olan (quoi que) ilgili zamiriyle antécédent'mni karıştırmayınız.
Örnek : Quoique vous disiez la vérité, personne ne vous croit.
(Gerçeği söylemenize karşın, kimse size inanmıyor.)
Buradaki : (quoique), opposition gösteren (bien que) ile eş anlamdadır.

116Ve

QUI QUE ce soit qui + verbe au subj., / prop. prin.
QUOI QUE ce soit qui + verbe au subj. / prop. prin.
şimdi formüllere uygulayarak cümle kuralım :
QUI QUE ce soit qui vienne, dites-lui que je suis occupé.
(Gelen kim olursa olsun, ona meşgul olduğumu söyleyin.)
— QUOI QUE ce soit qui te dérange, tout s'arrangera.
(Seni rahatsız eden ne olursa olsun, herşey düzenlenecek.)

EXERCICES
I.

Unissez les deux propositions d'après le modèle donné
a. J'aime les enfants.
b. Ils sont laborieux.
a + b = J'aime les enfants qui sont laborieux.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je vois le coiffeur; il tourne autour de son client.
Nous achetons ce livre; il est récemment publié.
On aime regarder les poissons; ils nagent dans le bassin.
Prends la chaise; elle est là.
Je n'aime pas cet élève; il est toujours bavard.
Les oiseaux
sont des canards; ils nagent dans le lac.
L'aveugle
a faim; il demande l'aumône.
N'oubliez pas votre manteau; il est accroché derrière la porte.
Qui est l'homme il frappe à la porte.
Voici l'autobus; il emmènera les touristes.

II. Reliez les deux propositions selon le modèle donné
a. J'achète ce livre.
b. Je l'aime bien.
a + b = J'achète ce livre que j'aime bien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous lisez la lettre; vous l'avez reçue hier.
Où est l'homme? ils le cherchent.
Ce sont des paysans; je les rencontre souvent.
La dame
est ma tante; je l'aide.
Les gens
sont mes parents; je les respecte.
Nous n'avons pas aimé les pommes; nous les avons mangées.
Quand est-ce que nous allons voir le film?; nous l'attendons depuis
des semaines.
8. Montrez-moi les images; vous les mettez dans votre poche.
9. Est-ce que vous connaissez les dames?; je les ai remerciées.
10. Le docteur
est mon cousin; tu l'estimes.
117

III. Unissez les deux propositions par l'intermédiaire du pronom relatif;
où, dans lequel, dans laquelle, dans lesquelles, selon le cas
Voici la maison; mon oncle y habite,
Voici la maison où mon oncle habite, veya;
Voici la maison dans laquelle mon oncle habite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La chambre est large; nous y dormons.
Connaissez-vous la maison?; le professeur y demeure.
Le maison
n'a qu'un étage; il y est allé.
Le magasin
va fermer; j'y travaille.
La salle de classe
est large; nous y étudions.
La ville
s'appelle Çorum; j'y suis né.
Voici la valise; vous y mettrez les habits.
C'est un pays; j'y voyage souvent.
Ce sont des forêts; j'y chasse de temps en temps.
La cour
est pleine de fleurs; les enfants y jouent.

IV. Transformez les propositions en les unissant d'après le modèle
donné
Voici mon ami; le nom de mon ami est TANCAN.
Voici mon ami DONT le nom est TANCAN.
1. A Ankara, il y a de beaux magasins; je regarde les vitrines de ces
magasins.
2. Quelle est cette rue?; je ne connais pas le nom de cette rue.
3. Qui est cette fille? nous ne connaissons pas les parents de cette fille.
4. Voici notre bibliothèque; je connais tous les livres de notre bibliothèque.
5. Voilà la fille; les yeux de cette fille sont verts.
6. Dans notre rue, il y a beaucoup d'autos; le bruit de ces autos me
réveille la nuit.
7. J'aime cet enfant; le visage de cet enfant est beau.
8. Nous écoutons la chanteuse; la voix de cette chanteuse
douce.

est très

9. Le garçon
pleure dans un coin; le livre de ce garçon
est perdu.
10. C'est un professeur très sévère; les élèves de ce professeur sont très
attentifs.
118

V. Transformez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
120
Voilà le père; ses enfants sont très sérieux.
Voilà le père DONT LES enfants sont très sérieux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je vois la Seine; ses eaux brillent au soleil.
On connait un gratte-ciel; sa hauteur est de 403 mètres.
Nous admirons cette villa; son jardin est plein de fleurs.
Voici la maison; sa porte est fermée.
Voici l'école; ses fenêtres sont ouvertes.
L'homme
est Atatürk; on voit sa statue à Kızılay.

7. J'habite dans une vieille maison; ses fenêtres donnent sur la mer.
8. A Paris, il y a de beaux magasins; nous regardons ses vitrines.
9. Voici mon ami; son chapeau est gris.
10. Voilà la valise; sa couleur est noire.
VI. Transposez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
Le jardin
est beau; je parle de ce jardin.
a. Le jardin DONT je parle, est beau.
b. Le jardin DUQUEL je parle, est beau.
1. Les livres
2. La personne

sont très chers; vous avez envie de ces livres.
est mon père; j'ai peur de mon père.

3. C'est le canif; je me sers de ce canif pour couper du pain.
4. L'homme
cet homme.

est mon voisin; les enfants se moquent de

5. La secrétaire
de cette secrétaire.

est travailleuse; je ne peux pas me passer

6. I I m'a donné une adresse; je ne me souviens pas de cette adresse
en ce moment.
7. Voici mes amis; je suis content de mes amis.
8. Voilà mes étudiants; je suis fier de ces étudiants.
9. Le travail
travail.

est très intéressant; il s'occupe de ce

10. J'ai acheté la robe, j'avais besoin de cette robe.

Traduisez en turc(,) :
1. Les touristes qui étaient venus la semaine passé, sont partis.
2. Quels sont les élèves à qui le professeur a donné des récompenses?
3. Ce sont les pensées à quoi je ne peux (pas) résister.
4. J'ai gardé de très beaux souvenirs des endroits que j'avais visités
l'année dernière.
5. Les fourchettes et les cuillers avec quoi nous mangeons doivent
être inoxidables.
6. Comparez ce qu'il paraît avec ce qu'il est.
7. Vous connaissez la solution à laquelle je consens.
8. Ce fauteuil sur le bras duquel vous vous appuyez, n'est pas si solide.
9. C'est la rue au bout de laquelle se trouve un joli parc public.
10. La maison pour laquelle j'ai fait tant de dépenses, vient d'être
brûlée.
11. Quoi que vous m'ayez dit sur ce sujet, je ne l'accepterai pas.

(1)

120

Önce, yalnız başınıza, kimsenin ne de kitabın yardımı olmadan çevirmeye çalışın, sonra kontrol air.aciyle arka sayfaya bakın.

bu bitkinin tarımı yapılmıyor. sonunda güzei bir halk bahçesinin bulunduğu sokaktır. Bu. Yazdığınız mektup fransızca hâtalarla dolu idi. 5. önemli olan. şimdi babasının bir fabrikada çalıştığı Paris'te oturuyor. 11. 10. Yemek yediğimiz çatal ve kaşıklar paslanmaz cinsten olmalıdır. annesi geçen yıl ölen arkadaşım. 4. oldukça zengin ve modern bir ülke olduğunu tüm dünya ülkeleri kabul etmektedir. 9. 7. 2. Ahmet'in gezindiğini gördüğüm bahçenin arkasındaki evin penceresinden bakan çocuk arkadaşımın yeğenidir. 12. 9. Şoförün geçtiği yol işte. Hizmetçinin. 16. Başkenti Ankara olan Türkiye'nin. (1) Sınavlarını bitirdiği gün. 13. 8. 121 . traduction du français en turc : Geçen hafta gelen turistler. onu her yerde arıyor. 2. Razı olduğum çözüm yolunu biliyorsunuz. öğretmenin (kendilerine) ödül verdiği öğrenciler hangileridir? Bunlar. 6. 7. 3. Defterinize her cümlenin çevirisini yazdıktan sonra Sayfa 122'ye bakarak sağlama yapınız. Yollarında gezindiğim bahçe bakımlıdır. Size okuduğum mektubu bana yazan. 15.La 1. beni gece dışarı çıkartmıyor. Onun dış görünüşü ile gerçek varlığını kıyaslayın. başarı elde etmektir. Evinde oturduğum ve sertliğini bildiğiniz amcam. çok zengin kişilere aittir. Karar verdiğiniz iş tehlikelidir. 4. Traduisez en français01 : 1. 11. yandı. 3. Geçen yıl ziyaret ettiğim yerlerden bende çok güzel anılar kaldı. Balkonu çiçeklerle bezenmiş bu ev. Kolunun üzerine dayandığınız koltuk pek o kadar sağlam değil. balkonu görülen beyaz evin arkasında bulunan bahçeden kopardığı çiçekleri koyduğu vazo kristaldendir. üzerinde durulması gereken bir noktadır. bu sabah gittiler. 8. 10. Uğrunda bunca harcamada bulunduğum ev. Geldiğimiz bölgede. Bu. 14. Bu konuda bana ne söylerseniz söyleyin. Yarısı kararmış duvarın tümünün badana edilmesi gerekiyor. hareket etti. kabul etmeyeceğim. 17. karşı gelemediğim düşüncelerdir. Arkadaşım portföyünü kaybettiğinden. 6. 5. Ayağı burkulduğu için yürüyemeyen kız kardeşimi taşımaya mecbur oldum.

s'étant foulé le pied. 17. 5. mon ami le cherche partout. L'affaire dont vous avez décidé. habite maintenant à Paris où son père travaille dans une usine. 14. 3. 2. je verrai tous les étrangers qui attendent devant un guichet. 12. traduction du turc en français : Le jour où il a fini ses examens. Le mur la moitié duquel est noircie a besoin d'être entièrement repeint. Là. Mon ami qui m'a écrit la lettre que je vous ai lue et dont la mère est morte l'an dernier. 13. C'est un point sur quoi il faut insister. c'est de réussir. L'enfant qui regarde par la fenêtre de la maison qui se trouve derrière le jardin où je vois Ahmet se promener est le neveu de mon ami. La maison dont le balcon est garni de fleurs. veya.La 1. Tous les pays du monde acceptent que la Turquie dont Ankara est la capitale. 7. 10. Enfin.. est un pays assez riche et moderne. UN TEXTE A la préfecture de Police. Voici le chemin par où le chauffeur a passé. on ne cultive pas cette plante. 16. 8. je vais donc à la préfecture de Police dont les bureaux sont dans la Cité. Ce qui est important. J'ai dû porter ma soeur qui. L'affaire à laquelle vous vous êtes décidés. ne me laisse pas sortir le soir. 6. Je suis étrangère: je veux rester quelques mois à Paris. Le jardin dans les allés duquel je me promène est bien entretenu. et dont vous connaissez la sévérité. Ayant perdu son portefeuille. Dans la région d'où nous venons. 4. 15. c'est mon tour. avec mes enfants: alors j'aurai besoin d'une carte de séjour. 9. Mon oncle dans la maison de qui j'habite. 122 . 11. appartient à des gens très riches. La lettre que vous aviez écrite était pleine de fautes de français. est dangereuse.. ne pouvait pas marcher. il est parti. est dangereuse. Le vase où la bonne a mis les fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin qui se trouve derrière la maison blanche dont on voit le balcon est en cristal.

tu veux y rester quelques mois. b. Et l'employé écrit : NATIONALITE : Turque Profession : Journaliste Domicile : 55. Je traverse la cour carrée. d. "C'est bien. est-ce que j'irai demander une carte de séjour? Tu iras demander a la préfecture de Police. quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une carte de séjour. et des oiseaux le dimanche. Il lève la tête et demande : "Où êtes-vous née?" — A Istanbul. vous voulez y rester quelques mois. 3. Oui. Présentez-vous à la caisse. c.. c. c. Tu en as besoin une. d. Oui. Tu as besoin une carte de séjour. Vous allez en demander à un bureau. Est-ce que je veux rester quelques mois à Paris? a. c'est mon tour. De a. Vos photographies?" Je donne mes papiers et l'employé écrit: ABLAY Sabahat."Avez-vous votre passeport? dit l'employé. Ouf! C'est fini! J'emporte ma carte et je quitte la salle où une foule nombreuse va et vient. "Et les enfants?" — Non. Tu iras en demander une à la préfecture de Police. dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. Turquie. 2. I. C'est une petite place où l'on vend des fleurs pendant la semaine. 123 . D'après le texte. Non. Vous irez la demander à la préfecture de Police. Tu as besoin d'une carte de séjour.. dit l'employé. Où a." Maintenant. d. vous ne voulez pas. (1) Test anahtarı için sayfa 125'e bakınız. nous voulons rester quelques mois à Paris. rue de Gayrettepe. b. les enfants de moins de 16 ans n'ont pas besoin de cartes de séjour. Oui. trouvez la réponse qui convient': 1. née le 15 Mars 1941. b.

Il écrit le nom de moi. Qu'est-ce qu'il écrit? a. ils n'ont pas besoin de cartes de séjour.4L Qui attend en cé roomént devant un guichet? a. 5. c. d. b. c. tu traverses la cour carrée dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. vendent des oiseaux pendant la semaine. Quelle cour est-ce je traverse pour sortir? a. 9. b. Je peux acheter les fleurs que j'aime. . Pour sortie. b. ils en ont besoin. d. Non. On a acheté beaucoup de fleurs. Je ne sais pas qui attendre. pour sortir. Oui. Un employé y attend. C'est tin homme qui attend devant le guichet. Non. b. Non. Quand est-ce qu'on y vend des oiseaux? a. On peut en acheter les fleurs. Pour sortir. et la date de ma naissance. Il te demande que tu avais ton passeport. . Qu'est-ce que l'employé me demande? a. b. d. Est-ce que les enfants ont besoin d'une carte de séjour? a. d. Il te demande si tu as ton passeport et tes photographies. c. c. en vend tous les jours. ils n'en pas ont. une petite salle. b. Ce sont des touristes qui attendent devant un guichet.24 On Us On On y y y y vend des oiseaux le dimanche. ils ont besoin d'une carte de séjour. d. Elle te demande si vous avez votre passeport et vos photographies. c. 6. Il me demande ce que j'ai. d. Il écrit mon nom et la date de ma nàissance. 7. vous traversez la cour carré. Pour sortir. k Qu'est-ce qu'on peut acheter au Marché aux Fleurs? a. c. On peut y acheter des fleurs. Il écrit le nom d'un employé. Tu traverses. je traverse la cour carrée. 8. c. d. b. vend des oiseaux n'importe quel jour. Il écrit mon nom et quand est-ce que je suis né.

que b. à laquelle d. où d. La ville a. dont d. que d. que d. c. duquel on arrive j'étais content. C'est un travail a. de laquelle 10.125 . duquel 9. auquel b. dont c. La pièce très intéressante. J'ai fini ce voyage a. dont b. auxquels j'aime le plus. . a. La au a. a. J'ai visité une région revient à l'esprit. que d. de laquelle ! les quais sont magnifiques. J'ignore ce a. a. à laquelle d. à laquelle b. duquel c. c. où b. que 3. dont Test anahtarı için Sayfa 127'ye bakınız. que 7. par laquelle à quoi d. Trouvez le pronom relatif couvenabk j 11 1. d'où 5.II. a. b. duquel d. de qui 2. Nous allons quitter Ankara pour Alanya nous passerons deux semaines. dont d. à qui persévérance est la qualité but. où le souvenir me c. c. j'ai vue à "Ankara Sanat" est c. où je m'intéresse. que vous plaît. que 8. auquel b. dont c. c. c. où b. est Istanbul. dont b. Il les a conduits au sommet de la Tour Eiffel l'on voit tout Paris. d'où 4. dont 6. qui b. J'aime la Seine a.

.

Bunlar. a 2.(125. a 7. NULLE n'est là. c 6. LES PRONOMS INDEFINIS (Belgisiz zamirler) İsimlerin yerini tutan ve varlıkları belirsiz şekilde gösteren sözcüklere belgisiz zamir (pronom indéfini) denir. d 5. UN AUTRE est là. indifférent AUCUN n'est arrivé encore. Je n'aime AUCUN . d 6. J'appelle UN AUTRE UNE AUTRE est là. sayfalardaki testin anahtarı: 1. özne ya da tümleç görevini yüklenirler. b 9. Tableau des pronoms indéfinis : Sujet (özne) Complément (tümleç) ON est venu QUELQU'UN est venu PERSONNE n'est venu RIEN n'est arrivé PLUSIEURS sont là CERTAINS sont venus CERTAINES sont venues ON: tümleç olamaz. c 8. a 11. pour bien se connaître. d 13. Je vois QUELQU'UN Je ne vois PERSONNE Je vois QUELQUE CHOSE Je vois PLUSIEURS Je vois CERTAINS de mes amis Je vois CERTAINES de mes amies TOUT m'intéresse Je vois TOUT TOUS m'intéressent Je vois TOUS TOUTES m'intéressent Je vois TOUTES CHACUN est là Donnez à CHACUN son dû CHACUNE est là Donnez à CHACUNE son dû NUL n'est là Nadiren kullanılırlar. c 4. L'UN et L'AUTRE sont là Je vois L'UN et L'AUTRE LES UNS et LES AUTRES sont là Je vois LES UNS et LES AUTRES TOUT LE MONDE est là J'invite TOUT LE MONDE UN TEL est là J'invite UN TEL AUTRUI vous est-il Il faut observer AUTRUI. d 3. b İC. J'appelle UNE AUTRE D'AUTRES sont là. b 12.127 . ve 126.

hem de AUTRE. lâtince kökenli olup. . A U T R U I ile aynı anlamdadır aşağı yukarı. dir. (Herkes kendi menfaasujet tini arar. A L T E R U M (neutre) = (Başka) sözcüğünden fransızcaya alınmıştır. — AUTRUI vous est-il indifférent. sujet (Kim olursa olsun. A L T E R (masc.Örneğin A L T R U ISTE'e yer verilmedi. QUEL QU'IL SOIT.) — J'appelle N'IMPORTE QUI. (Hiçkimse kaderinden kursujet tulamaz. (Başkasma ilgi duymaz mısınız?) sujet — Je ne sais pas GRAND-CHOSE à ce sujet.) comp.) — Ne dites cela à PERSONNE.) — NUL ne peut échapper à son destin. ind. (Bunu kimseye söylemeyiniz. okumaya hazırım. Zaten. sujet (Ne idüğü belirsiz iki adam seni aradı.) — Je suis prêt à lire N'IMPORTE LEQUEL.) — TOUT LE MONDE cherche son avantage.) comp. (Hangisi olursa olsun. (Başkalarına kötülük etme) comp.) A L T E R A (fém.L'EMPLOI ÖES PRONOMS INDEFINIS*1» (Belgisiz zamirlerin kullanımı) — Ne fais pas de mal à AUTRUI. ençok kullanılan belgisiz zamirlere değinilmektedir ... ne tür comp. — Lisez un livre.. olursa olsun. (Bir kitap okuyun. Üçü de tekil olarak kullanılırlar.). herhangi biri bunu yapabilirdi. dir. (1) Burada.. dir. (Bu konuda pek bir şey bilmiyorum.) — N'IMPORTE QUI aurait pu le faire.) — Deux pas GRAND-CHOSE ont demandé à te voir. dir. (Herhangi birini çağırıyorum. comp. comp. ind. Hem fazla kullanılmaz.

özne olarak on. Voilà ce que l'on dit.) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi (explétif) olan (1'). özellikle (si. (Bu gece ev soyuldu. kişiler için kullanılan belgisiz zamirleri küçük bir metinde görelim : ON a cambriolé la maison cette nuit. Konuşma dilinde: Biz.) e. ister hayır denilsin.) c. mais PERSONNE n'a vu le voleur.) (1) (2) Pronom Personnel konusunu işlerken. Si l'on t'invite. ne de pronom personnel'dir. (Kapıyı vurunuz o zaman size kapı açılacak. (işte söylenilen şey bu. tout le monde. birisi gürültü duymuş fakat kimse hırsızı görmemiş. Lâtince ( H O M O . QUELQU'UN a entendu du bruit.) b. TOUT LE MONDE le cherche. chacun. kullanılırsa. Hepsi endişeli. ilgili oldukları cümlecikte (LUI) kişi zamiri yerine (SOI) kullanılması gerektiğini belirtmiştik.. (on) önünde kullanılabilir. ya da hayır denilebilir. où ve que) den sonra.) — On m'a dit que vous vous marieriez avec un ingénieur.— ON lî) a sotivèntbesoin d'un plus petit que soi*1* sujet (Çoğu kez. CERTAINS prétendent que c'est le jardinier. Bu (1') ne article défini "élidé"dir. .H O M I N I S = însan) sözcüğünden gelen (ON) belgisiz zamirinden sonraki fiil her zaman 3. herkes fikrini söylüyor. (Ya evet. ou l'on dit non.) d. siz. anlamına da gelir.129 . CHACUN donne son avis. (îşte insanın mutlu olduğu bir ülke. Frappez et l'on vous ouvrira. ister evet. herkes onu arıyor. insan kendinden küçüğüne muhtaç olur. accepte (Eğer dâvet edilirsen kabul et. Kimi zaman "insan kimi zaman da: on travaille = çalışılır diye çevrilir. et. tekil şahısta kullanılır. ki bu durumda herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz. a. sujet (Birisi bana sizin bir mühendisle evleneceğinizi söyledi. Ahenk için dilin akıcı olması amacıyle şu durumlarda kullanılabilir. TOUS sont inquiets. Şimdi. Ou l'on dit oui. ou ou. Voilà un pays où l'on est heureux.. bazıları bahçıvanın hırsız olduğunu iddia ediyor.) On va au cinéma? (Sinemaya gidiyor muyuz?) On: belgisiz zamiri bazen (L'ON) şeklinde de kullanılır.

certaines Tel. şahıs)tır. bazıları ) l'autre. Örnekler : Personne ne connaît cette règle. toute. Tout. belgisiz zamirdir ve olumlu anlamlıdır. (Rien) belgisiz zamiri de (personne) belgisiz zamirinin kullanımına benzer. tous toutes Aucun. Bağlı bulunduğu cümlecikteki fiil her zaman olumsuz haldedir ve (pas) sözcüğü kullanılmaz. chacun. Değişen bazı belgisiz zamirlerden : l'un. les autres pleuraient. (Personne) sözcüğünün başında article défini (la) olursa isimdir ve anlamı (kişi. (Kimi bağırıyor.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 1.) — Les uns criaient. hiç kimse) (hiç kimse) (bazıları) (böylesi. Örnekler : Rien ne m'intéresse. nulle Certains. les unes (Biri . telle Plusieurs Autre . (Evde kimse yok') 2. Pek çok Öğrenci. a. kimi. (Herkes hayatından memnun olmalı. (kimileri. kimi ağlıyordu.) — Chacun doit être content de sa vie. Ancak (ne) ile kullanılır.kimileri ). aucune Nul. (Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor.130 (herşey. les uns.) 3. hepsi) (hiç biri. quelqu'une. chacune (Her biri) quelqu'un. kural olarak (PAS)'nın (personne) belgisiz zamirinin bulunduğu cümlede kullanılmayacağını bildiği halde uygulamada (PAS)'yı kullanmak yanılgısına düşer. (Hiçkimse bu kuralı bilmiyor. diğerleri) Örnekler : — Ils se nuisent l'un à l'autre. (PAS) kullanılmaz.) 11 n'y personne à la maison. birisi. Qui est la personne dont vous me parlez? (Bana bahsettiğiniz kişi kimdir? b.) Je ne veux rien. quelques-uns. l'une. (Hiçbir şey istemem. öylesi) (birçoğu) (diğeri) . les autres (diğeri. quelques-unes. (Biribirlerine zarar veriyorlar. Article'si olmazsa.) 4.

ismin yerine geçince pronom indéfini (belgisiz zamir) olurlar.) c.) — Je ne connais personne d'aussi savant. Quelqu'un D'ENTRE VOUS a-t-il vu mon livre? (Aranızdan birisi kitabımı gördü mü?) b.) 6. personne. . chacun ve certains'den sonra. Personne DE NOUS ne connaissait cet homme.) 7. (Daha kolay hiçbir şey. masc. Örnekler — Quelque chose de bon. (Bizden kimse bu adamı tanımıyordu. (Bu adamın davranışlarında gerçek olan hiçbirşey yok. quai. Certains DE MES AMIS sont venus me voir. pronom ve adverbe olarak kullanılır. a.) — Dans les affirmations de cet homme il n'y a rien de vrai. Heriki konularda daha ayrıntılı durulacağı için burada kısaca değinmekle yetineceğiz: Ce livre est bon J'en achèterai le même. (Onun hiç kitabı yok. Belgisiz zamirlerle adjectif qualificatif (niteleme sıfatı) geldiğinde sıfat her zaman masculin-singulier (eril-tekil) olarak kullanılır. (Yakında büyük birisi doğacak.Bu sözcükler isimle kullanıldıklarında adjectif indéfini (belgisiz sıfat). Genellikle quelqu'un. sing. MEME: adjectif. (îyi bir şeyler) — Rien de plus facile. Quelle belle robe tu as! J'ai la même. (Onun kadar yaramaz hiç kimse tanımıyorum. (Arkadaşlarımdan bazıları beni görmeye geldiler.) — Je ne connais personne d'aussi méchant que lui.) — Quelqu'un de grand va naître.) adj. (Onun ondan hiç yok.) pron. indéfini 5. (Bu kadar bilgili kimse tanımıyorum.131 . Şu durumdadır : pronom indéfini + DE + adj.: Il n'a aucun livre. bunları belli bir gruba bağlayan tümleç bulunur. indéfini Il n'en a aucun.

Complétez les phrases suivantes avec: on. ind. le sujet du \erbe "faire 2e. l'on. du verbe "faire". Tu voulais des journaux. relatif neutre. qui a découvert (X) en médecine." TE : le pron.Il n'a peur de p ni de r . ind. d'obj.EXERCICES 1. il n'entend r -P ne lui fait peur. j'aime t . dir. AUTRUI: le pron. où (III) s'arrêtait trop longtemps. sayfadadır. du verbe "vouloir". on iî' (I) prend l'autoroute du Sud et (II) Bourgogne. j'en ai acheté On y parle de (IV) que tu connais qui a fait de mal. 4. -R ne lui fait peur..132 Yanıtların doğrusu: 133.. dir. Il y aura bien (I) (II) (III) (V) qui nous donnera à manger. le comp. QUE : le pron. t me plaît. du sing. -Q est venu te voir pendant ton absence. -Je t'apporte q qui te fera plaisir. Complétez les phrases suivantes avec l'un des pronoms indéfinis indiqués Il est sourd. 133. (2) s'arrête en déjeune rapidement. quelque chose. Buraya kadar zamirler hakkında verilmiş bilgileri dikkate alarak aşağıdaki cümlede geçen zamirlerin analizini yapalım : Ne fais pas à AUTRUI CE/QUE TU ne voudrais pas qu ON TE fit. 2e prs.. -Q m'est arrivé pendant mon voyage. démonstratif neutre. quelques-uns. quelconque:(I) Arrêtons-nous ici. CE : le pron. Complétez avec quelqu'un. Yanıtlar. indéf. 2. Si (IV) aurait plus le temps d'arriver nous attend. le comp. (V) ce soir à Nice où (VI) (1) (2) . . ON : le pron. il remplace "ce" le comp.. je vais vous le raconter. c'est (IX) dont on parle C'est (VIII) de très fort. le comp. le sujet du verbe "vouloir". . sayfadadır. du verbe "faire". ce n'est pas un homme (VIII) de très bien. 2e pers. personnel. du sing. indéf. personnel. du verbe "vouloir". C'est vraiment (VI) beaucoup. TU : le pron.J'ai très bon appétit. 3.

Çeviri 133. Bunlar. quelque chose X. Başka hiç kimseye başvuruda bulunmaya cesaret edemiyorum. alıştırmanın doğru yanıtları 1. dün gösterdiklerinizin aynı değil. 9. 8. quelque chose 132. l'on IV. quelqu'un V. quelqu'un IX. Birini bekliyor onu buraya getirecek ve durumu ona anlatacak. alıştırmanın yanıtları I. sayfadaki. Filânca çıkıp size bunun tersini söyleyebilir. on n' VI. Herşeyin hazır olduğunu duydum. . quelque chose III. 10. quelqu'un II. Haberler arasında birkaç tane doğru olanı var. İnsan sevdiklerine seve seve boyun eğer. Bu kitaplardan birkaçı tanınmış. quelqu'un VII. Neclâ'dan daha zengin kimse rum. Bu işte sorumluluğu kimse üstüne almak istemez. sayfadaki 2.132. 4. quelque chose VI. 12. sayfadadır. Sizlerden birisi bu ödevi hazırlayacak. l'on V. 4. gerçeği siz bizzat aramalısınız. quelconque VIII. 3. Herşeyi isteyen hiçbirşeye sahip olmaz. quelques-uns IV. l'on (1) Traduisez en français'" ! v pr^ 1. l'on III. 11.133 . on II. 2. 5. tanımıyo- 7. 6.

134 Daha önce görülen "pronoms personnels" konusunu tekrarlayınız. Non. 10. Je ne connais personne de plus riche que Neclâ.133. On obéit volontiers à ceux qu'on aime. 11. 4. il y en a quelques-unes de justes. il n'EN sort pas. vous devez chercher la vérité vous-même. Je n'ose m'adresser à personne d'autre. il n'EN vient pas. Çoğu kez kişi adılından farklı değildir(1). 7. Non. Celui qui veut tout. buradaki konumuz. 6. Non. elles n'EN viennent pas. elles EN viennent. J'ai entendu dire que tout était prêt. Ce ne sont pas les mêmes que vous m'avez montrés hier. — Ton père vient de son bureau? Oui. LES PRONOMS ADVERBIAUX (Zarf zamirleri) (EN) ve (Y) : Bu iki zamir. 7. . 2. il EN sort. ils n'EN descendent pas. (1) . De ces livres quelques-uns sont connus. sayfadaki cümlelerin çevirisi 1. 3. 8. diğer zamirler içinde özel bir yere sahiptir. — Les voyageurs descendent de l'autobus? Oui. n'aura rien. 9. 12. Non. Personne ne veut prendre la responsabilité dans cette affaire. il EN vient. Entre les nouvelles. Un tel peut vous en dire le contraire. Ancak. zarf durumunda olan (en) ve (y) zamirlerinin kullanımı olduğuna göre diğer görevlerini şimdilik bir yana bırakmayı uygun görüyoruz : EN = DE + groupe de nom Exemples : — Elles viennent de Diyarbakır? Oui. 5. Il attend quelqu'un. L'un de vous doit préparer ce devoir. — Le train sort du tunnel? Oui. il amènera ici et il lui expliquera la situation. ils EN descendent.

(dans) anlamına gelen préposition'dur. (Futur ve cond.135 . Non. — Ton frère pense à son examen? Oui. yani (S) harfi katılır. présent) da Örnekler — Est-ce que tu iras à Paris? Oui. — Votre père est dans le magasin? Oui. Non. on n'y est pas bien.— Tu es monté sur la table? Oui. Non. j'irai. on y est bien. tekil şahısta (y) kullanılmak gerekirse dilin akıcılığı düşüncesiyle : (vaS-y) denir. (On est en classe) cümlesindeki gibi. (ALLER) fiilinin önüne (y) konulmaz. il n'y pense pas. Non. NOT 1. — On est bien à la maison? Oui. 2. — Quand irez-vous à la bibliothèque? Nous irons demain. .à = dans en (1) sur + groupe du nom Exemples : Je suis allé à Paris au bureau en ville dans cette maison J'y suis allé . j'y suis monté. bu durumda (S) harfinin kullanılmayışma dikkat etmek gerekir. (1) Buradaki (en). il y pense. Ancak olumlu emir 2. il n'y est pas. je n'y suis pas monté. il y est. Olumsuz halinde (n'y va pas) denir.

3. anlam taşımadıkları görülür ki bulundukları kalıbın içinde sözcüklerle kaynaşıp. cinssiz zamirdir ve fiilin gerçek öznesi olmayıp. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. Nous avons assez d'être. 7.136 "Impersonnel" yalnız üçüncü tekil şahsı olan fiillerin başındaki (il). onların ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. il revient déjà. örnekler S'en aller (Başını alıp gitmek) S'en prendre à quelque chose (Birine kızmak) N'en pas revenir de quelque chose (Bir şeye çok şaşmak) Il en est ainsi (Durum böyledir. pas Voilà ma proposition. je le vois. 5. Vous allez donc au théâtre. Je n' suis pas revenu de ces questions-là. (1) Lâtince: "neutrum" sözcüğünden fransızcaya geçmiş olan bu sözcük türkçede de "nötr" olarak kullanılmaktadır. Va-tTu vas t' aller. On n' bien. Un' va pas maintenant. 8. Je m' suis pris à cette affaire.3. est-ce que je peux aller. . Bu nedenle (sujet apparent) denir. moi aussi? Mon frère était dans la bibliothèque. 10. Quand un train arrivait. 2. 9. Ah. Neutre = cinssiz . 8. étudiants. a. une foule de voyageurs descendait. 6. görünüşte öznesidir. une autre foule montait. LES PRONOMS NEUTRES (Cinssiz zamirler) Adından da anlaşıldığı gibi "pronom neutre"(1) belirli bir ismin yerini tutmaz.) En avoir assez de quelque chose (Birşeyden bıkmak) Il y a (Vardır) N'y pas être (Anlamamak) Exercices Complétez les phrases suivantes avec: "en" ou "y" selon le cas et l'usage 1. Kalıplaşmış bazı deyimlerde (EN) ve (Y) in açık bir. On ne peut pas fumer une bonne pipe. Örneğin I. 4.

Il : sujet apparent (görünüşte özne) qu'il viendra : sujet réel (gerçek özne)dir. (qu'il viendra) ise tamamlayıcı yan cümleciktir. je LE sais. Il pleut Il neige Il gèle Il y a du brouillard Il Il Il Il fait fait fait fait chaud froid nuit jour Il est certain Il est sûr Il est probable Il faut Il est nécessaire Il est possible Il Il Il Il est est est est tôt tard midi minuit Yukarıdaki deyim ve fiillerin başında görülen (II) ne eril. temel cümleciktir. Bir cümleciğin yani bir önceki fikrin yerine geçen : LE Il pleuvra.) Bu cümlede : LE = CELA. Il est probable/qu'il viendra. c'est possible. Başında bağlaç olmayan temel hükmü bildiren : Il est probable cümleciği. II. denilebilir. cümlesini inceleyecek olursak. c. EN. bu bileşik cümlede iki adet çekimli fiil olduğuna göre iki cümleciğin varlığını anlarız. Örnekler Il viendra. ikinci cümleciklerde (il) yerine (ce) kullanılmıştır. ne de dişildir. (CE) "pronom neutre" ile (IL) "pronom neutre"ün kullanımı genellikle karıştırılır. Viendra-t-il? -Oui. Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere (VENIR) eylemi önce kullanıldığı için. Aslında bunların kullanımı bir âdet. Y kullanımı a. c'est probable.137 . (Yağmur yağacak. qu'il pleuvra (Yağmurun yağacağını biliyorum) demektir.b. alışkanlık sorunudur. LE. . bunu biliyorum. şu halde "neutre"dür. Çok katı bir kural olmamakla beraber (ce) ve (cela)nm konuşma diline (il) den daha yakın olduğu ve de eylem daha önce ifade edilmişse (il) yerine (ce) kullanılır.

) b. ça) kullanımı Pronom neutre : cela ve daha çok konuşma dilinde kullanılan ça. du verbe "dire". III. Voici un gâteau. il LE sait (Evet bunu biliyor. ils LE pensent.138 Pensez-vous que vous réussissiez? (Başaracağınızı düşünüyor musunuz?) Pensezvous que vous ayez raison? (Haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?) Pensezvous que la richesse fasse le bonheur? (Zenginliğin mutluluk getireceğini düşünüyor musunuz?) Örneklerde görüldüğü gibi "penser" fiilinin soru şeklinden sonra gelen yan cümleciğin fiili "indicatif" yerine subjonctif kipindedir. je n'en suis pas content.) Bu örneklerde görüldüğü gibi sıfatın sayı ve cinsi ne olursa olsun yerini. elles LE sont (Evet öyleler. LE : le comp. — Est-ce que vous dites que vous avez travaillé toute la nuit? Oui. denir. (Cela. Etes-vous content d'être docteur? Oui. y = à ce gâteau. d'objet dir. daha doğru olmakla beraber modern fransızcada sadeleştirme eğilimi olduğundan indicatif kipinin kullanımı güncelliğini korumaktadır. pronom neutre (LE) alır. — Est-ce qu'il est intelligent? (Akıllı mı?) Oui. Bu. (ne touche pas à ce gâteau) yerine : n'y touche pas. du verbe "penser". Non.(1) Oui. je LE dis.) — Est-ce qu'elles sont intelligentes? (Onlar akıllı mı?) Oui. c. ils LE sont (Evet böyleler. LE : le comp.— Est-ce qu'il sait qu'il a eu de la chance? (Şanslı olduğunu biliyor mu?) Oui. il LE fait (Evet onu yapıyor. (Attribut) görevindeki bir sıfat yerine (LE) kullanılabilir. her durumda basit bir isim gibi kullanılırlar.) — Fait-il ce qui est défendu? (Yasak olan şeyi yapıyor mu?) Oui. j'en suis content.) — Est-ce qu'ils sont méchants? (Yaramazlar mı?) Oui. il L'est (Evet öyledir. d'objet dir. . — Est-ce que les étudiants pensent qu'ils réussiront à l'examen. d. Örnekler : (1) .

9. Parle de tes voyages. 15. 5. Vous pensez trop à votre maladie. Elle est admise à passer ce concours difficile. Croyez-vous à l'utilité des voyages? Il joint à sa lettre quelques timbres. 8.139 . Je suis heureux de ton arrivée. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (EN) 1. Je pense à mes voyages.) CELA (ÇA) me fait plaisir de vous revoir. 10. Ils se mettent à apprendre le français. 7. 9. Ils prennent soin de leur famille. 6. je connais pourtant tous les quartiers d' Istanbul. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (Y) 1. se yahat edeceğim.L'année prochaine. Bu bana birşeyler kazandıracak. 7. On a compté dix livres. (Uzun süredenberi Ayşe'yi görmedim.) Je n'ai pas vu Ayşe depuis longtemps. 11. 8. Nous nous occupons de cette affaire. je voyagerai. 3. Istanbul est grand. 10. Je me suis habitué à prendre une douche avec de l'eau froide. BUNA rağmen. 2. malgré CELA je ne l'oubli» jamais. 4. Songez-vous à votre famille? Pense qu'il faudra bientôt repartir. CELA m'instruira (Gelecek yıl. (Sizi tekrar görmek. Nous nous habituons à nager. Nous parlons de nos examens. 5. Je me sers de mon stylo. 6. 14. 4. 12. bani zevk verir. om asla unutmuyorum. Il faut que nous répondions à cette lettre. Il est sûr de ton succès. Elle songe à m'aider. II. 3. 2. Il a répondu à cette question.) EXERCICES I. 13. Ne touche pas à ce livre. . Il y a beaucoup de bateaux dans le port. Je réponds à cette lettre.

Vous allez donc au théâtre. il ne a pas la force et il ne trouve pas un grand plaisir. si vous voulez. nous pouvons vous donner quelques-unes. Le professeur a beaucoup apprécié votre travail. 4. Voilà ma proposition. Il ne fera pas ce voyage.III. Il nous a parlé longtemps. 3. . Complétez les phrases suivantes avec (EN) et (Y) 1. 2. Nous avons beaucoup de revues illustrées. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. à quelle heure est-ce que vous reviendrez? 5.

lav-are am-are (lât. bir varlığın yaptığı ya da uğradığı işi. o varlıkla niteliği arasındaki ilişkiyi gösteren sözcüktür. LE VERBE DU PREMIER GROUPE (-ER) Birinci grup fiiller : (-er) le biten fiiller Lâtincede (-ARE) ile biten fiiller fransızcadaki birinci grup fiiller oluştururlar. LE VERBE DU DEUXIEME GROUPE (-IR) İkinci grup fiiller: (-IR) le biten fiiller Lâtincede (-IRE) ile biten fiiller. av-ERE. Türkçede fiillerin (-MEK) ve (-MAK) takılarıyla bittiğini biliyoruz : Gel-mek. fransızcadaki ikinci grup fiilleri meydana getirmişlerdir. Fiil bütün bunları belirl bir kişi. Am-ARE. yap mak gibi. bir hareket ya da bir oluş bildiren sözcüğe denir. başk bir deyişle. To do gibi. bitiren) grandir : grand-ISSANT (büyüyen) gibi. . de cevap veren (TO) vardır.) = aim-er (yıkamak) (sevmek) Birinci grup fiillerin tümünün participe présent (isim fiil)leri (-ANT) ile sonuçlanır. laver : lav-ANT (konuşan) parler : parl-ANT (yıkayan) aimer : aim-ANT (seven) II. îşte lâtince kökene dayanarak fransızcaya geçmiş olan tüm fiilleri mastar takılarına göre üç gruba ayırmak mümkündür : I. To come. Düzenli ikinci grup fiillerin participe présent'lan (-ISSANT) ile biter. belirli bir zaman ve de belirli br kipe göre gösterir. bir iş.LE VERBE (Fül) Fiil. Lâtincede ise (-ARE). (-ERE) ve (-IRE) takılarıyla biterler. fin-IRE gibi. o varlığın mevcudiyetini veya durumunu.) = lav-er (lât. şeklinde tanımlanabilir.141 . Türkçedeki (-MEK) ve (-MAK) takılarına îng. finir : fin-ISSANT (biten.

Le radical (Fiil kökü) Bu parça. b.) = = = = = être avoir écrire venir lire (-imek. (350) si (-ir) le.) (lât.142 Le radical (Fiil kökü) Pari — Donn — Fin — Réuss — Répond — Vend — Sav — Pouv — La terminaison (Fiil takısı) — er — er — ir — ir — re — re — oir — oir gibi. zamanını ve kaçıncı şahıs olduğunu göstermeye yarayan ektir.) (lât. a. (-OIR) (Üçüncü grup fiiller: (-RE).000 fiilin 4505'i en çok kullanılanlardır. fiilin mastarını. fiilin anlamını üzerinde taşıyan asıl parçasıdır.) (lât. être avoir écrire venir partir lire étANT ayANT écrivANT venANT partANT lisANT (olan) (sahip olan) (yazan) (gelen) (hareket eden) (okuyan) gibi ÖNEMLİ NOTLAR 1 Fransızcadaki 8. olmak) (sahip olmak) (yazmak) (gelmek) (okumak) Bu gruba dâhil olan fiillerin participe présent'lari (-ANT) takısıyla biter. Bir fiil sözcük olarak iki ana parçadan oluşmuştur. Frekansı yüksek olan 4505 fiilin hemen hemen (4000) i (-er) le. Örnekler L'infinitif (Mastar) Parler Donner Finir Réussir Répondre Vendre Savoir Pouvoir . (-IR). LE VERBE DU TROISIEME GROUPE (-RE). (175) i (-re) ile (30) u da (-oir) le biter. kipini.III. 2. La terminaison (Fiil takısı) Bu parça ise fiilin köküne eklenen. (-IR) ve (-OIR) le biterler) Esse Habere Scribere Venire Leggere (lât. .) (lât.

3. choisir. marcher İkinci grup : réussir. fiilleri gibi bir kısım bozuk çekimli fiiller ikinci grup düzenli fiiller. ranger. mener.b. mentir. Herhangi bir fiilin çekimi yapılırken. servir. mourir.b. Örneğin partir : partant (hareket eden) venir : Courir : Oysa ki : venant courant finir réussir choisir (gelen) (koşan) finissant réussissant choisissant (bitiren) (başaran) (seçen) v. tenir. appuyer. appeler. ÖNEMLİ NOTLAR 1. courir Üçüncü grup : Etre. LES VERBES IRREGULIERS (Düzensiz fiiller) Çekim yapılırken. . Appeler. attendre. bercer. offrir. kip. sentir. fermer. payer. commencer v. B. LES VERBES REGULIERS (Düzenli fuller) Çekim yapılırken.143 . Birinci grup fiillerden (aller) ve dönüşlü fiili (s'en aller) tamamen düzensiz fiillerdir. hangi kip. ouvrir. courir mourir v. Bu gibi fiiller "participe présent" larından anlaşılır. perdre v. Örnekler Birinci grup : Aller. jeter. souffrir. savoir v. hangi zaman ve hangi şahıs olursa olsun kökü değişmeyen ve bilinen düzenli takıları alan fiillere "DÜZENLİ FİİLLER" denir.b. gibi çekilmedikleri için ikinci gruptan çıkartılarak üçüncü grup düzensiz fiiller kategorisinde incelenirler. placer. manger. prendre. A. Birinci grup : parler. zaman ve şahıslara göre kökünün değişip değişmemesi dikkate alınarak düzenli (régulier) ya da düzensiz (irrégulier) olmak üzere sınıflandırıp. s'en aller. finir. genellikle kökü değişen ve düzenli takılar almayan fiillere "DÜZENSİZ FİİLLER" denir.b. 2.b. envoyer.b. venir. acheter. nettoyer. ona göre uygulama yapmak gerekir. fiilleri ile kısmen özellik gösterirler. rougir Üçüncü grup r rendre. sortir. préférer. peser. dormir. venir. jeter İkinci grup : Dormir. nager. réussir v. Partir.

= (Dün) çalışıyordum. istek kipi).) 3. (Eğer geçen hafta beni dâvet etmiş olsaydınız. Örnekler — Si j'étais riche. je serais venu chez vous.144 . bir Mercedes alırdım.) — Si vous m'aviez invité. = (Yarın) çalışacağım. ve gelecekte olacak olduğunu bildiren kiptir. 1. 6. (Fransızcada altı kip vardır. daha önce olmuş olduğunu. Örnekler — Je ne crois pas qu'il VIENNE.) (1) le mode — Kip : I Bu sözcük eril-dişil oluşuna göre anlam değişikliğine la mode — Moda : | uğrar. 3. bir olayın bulunduğumuz anda olmakta olduğunu. (Haber kipi). daima başka bir işe bağlıdır.) . (Eğer zengin olsaydım. (O. 4. Le mode subjonctif (Dilek. (Mastar kipi). Je travaille Je travaillais Je travaillerai = (Bugün) çalışıyorum. Subjonctif'le belirtilen iş. (Dilek. modaya uygundur. (Ortaç kipi). istek kipi) : kuşkulu ve emin olunmayan iş ve durumu gösterir. 2. Örnekler (Aujourd'hui) (Hier) (Demain) 2. size gelmiş olurdum. (Emir kipi). j'achèterais une Mercedes. LE LE LE LE LE LE MODE MODE MODE MODE MODE MODE INDICATIF CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPERATIF INFINITIF PARTICIPE Le mode indicatif (Haber kipi) : bir işin. Örnekler : il y a six modes en français. la semaine passée. Fransızcada altı kip vardır : 1. (Şart kipi). (Onun geleceğini sanmıyorum. Le mode conditionnel (Şart kipi) : herhangi bir şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi halinde bir işin olup olamayacağını bildiren kipe "şart kipi" denir. 5.) Elle est à la mode.LES MODES» " DES VERBES (Fiil kipleri) Fiilin gösterdiği iş veya durumun sunuluş biçimine LE MODE (kip) denir.

) — Il est assez riche pour ACHETER une maison. c'est POUVOIR. (Pazar günleri hiçbir şey yapmamak hoştur. Faisons notre devoir.) — Les professeurs s'efforcent d'ETRE utiles à leurs étudiants. (Ödevlerimi bitirmemi bekliyor. c'est DESIRER. şahıs ya da zaman göstermeden belirten kiptir. çok konuşmak zarar. (Yaşamak.45 . Örnekler — — — — — 5. arzu etmektir.) (Sâkin ol.) (Onlara güvenelim.) — Il faut TRAVAILLER. (Onun adresini hatırla. Ayez pitié de nous.) Le mode infinitif (Mastar kipi) : Bir işi veya durumu. (Çalışmak gerekir. Sois tranquille. Bu nedenle fiilimsi ya da .) — Il attend que je FINISSE mes devoirs. (Ödevlerimi yapmaya başlıyorum. (Çok kaşınmak yakar. (Okumayı severim. bir durum veya niteliği gösteren sıfat fiil kipidir. Le mode participe (Ortaç kipi) (Fiilimsi kipi) : Bir işi.— Nous craignons que le train n'AIT du retard.) — Trop GRATTER cuit.) — Il est agréable de ne rien FAIRE le dimanche. muktedir olmaktır.) (Bize acıyın.) — Je commence à FAIRE mes devoirs. teşvik ve ricayla bir işi. (Hocalar öğrencilerine yararlı olmaya gayret ederler. Souviens-toi de son adresse. Comptons sur eux.) Le mode impératif (Emir kipi) : adından da anlaşılacağı gibi emirle. bir hareketi temsil eder.) — VIVRE.) 6. Örnekler — VOULOIR. (Trenin rötar yapmasından endişe ediyoruz. (İstemek. (Bir ev satın alacak kadar zengindir.) — J'aime LIRE.) (Ödevimizi yapalım. trop PARLER nuit.

ne yapacağını. dit. ne söyleyeceğini. örnekler — Je l'ai vu MEDITANT. çocuk kolunu kırdı. Bir participe présent'm gérondif'ini kullanabilmek için temel cümledeki fiilin eylemi ile "gérondif" biçimdeki fiilin eyleminin aynı anda cereyan etmesi ve bu iki eylemin öznelerinin aynı olması gerekir: "se casser" fiilinin öznesi. où aller.146 (Şimdiki zaman) (Geçmiş zaman) (Gelecek zaman) .) — AYANT FAIT cinq heures de cours.. çünkü herbirinin kendine özgü tekil ve çoğul şahısları vardır. (Beş saat ders yaptıktan sonra hoca yorulur. le subjonctif ve l'impératif kiplerinin kişili kipler (des modes PERSONNELS) olduklarını gördük.. LES TROIS TEMPS PRINCIPAUX (Üç ana zaman) Sözü edilen iş : 1. le professeur est fatigué. vendant. nereye gideceğini bilmiyordu. Fidan me gêne. "Kırılmak" ve "oynamak" eylemleri de aynı anda oluşuyor. (Derin düşüncelere dalmış olarak onu gördüm. LE TEMPS PASSE 3. . compl. bu nedenle bunlara kişisiz kipler (des modes IMPERSONNELS) denir. L'infinitif ve le participe kipleri diğerleri gibi "kişili" değildir. (Oynarken.) Bu cümlede görüldüğü gibi "participe présent" nm başına "en" préposition'u. (Durmadan konuşan Fidan beni rahatsız ediyor. le participe présent (isim-fiil) : aimant. Bu kipin "participe passé" ve "participe présent" olmak üzere iki şekli vardır : le participe passé (sıfat-fiil) : aimé.) — ABSORBEE par ses pensées. participe présent.) — PARLANT sans cesse. "gérondif" adını alır. l'indicatif.. gelirse.) (Beş saat ders yaptığı için. circonstanciel görevini yüklenir. LE TEMPS PRESENT 2. elle ne savait que dire.) — EN JOUANT. disant. (Düşünceleriyle kendinden geçmiş olan o. hoca yorgundur. "jouer" fiilinin gizli öznesi de "l'enfant" dır. LE TEMPS FUTUR olmak üzere üç ana zaman içinde olur. NOT : Bu altı kipten. l'enfant s'est cassé le bras.. vendu. que faire. le conditionnel.aynı anlama gelen ortaç fiil adım alır. "l'enfant". "Gérondif" de.

(Şimdi ödevlerimi yapıyorum.) Il est arrivé tout à l'heure.) e.) L'imparfait : Je lisais le journal. (Bir haftadanberi onu görmedim. je ne me sens pas bien. je suis allé à la bibliothèque. (İki gün önce arkadaşıma rastladım. Le plus-que-parfait : Il avait fermé la porte. Le passé antérieur : Il eut fermé la porte.) f. (Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.) (1) Le passé composé ile le passé simple anlam bakımından türkçedeki (dili. bugün kullanılmayan bir zamandır Sadece yazı dilinde karşımıza çıkar. LE TEMPS PRESENT Şimdiki zaman.) c. (Kapıyı kapatmış oldu. konuşulurken eylemin cereyan etmekte olduğunu gösterir. je ne l'ai pas vu. Je suis né = Je naquis (doğdum.) Aujourd'hui. (Kapıyı kapattı.1. (Gazeteyi okuyordum.) d. Le passé composé0': Il a fermé la porte. (Mektubu az önce okudum.) J'ai rencontré mon ami il y a deux jours. eylemin daha önceden cereyan etmiş olduğunu gös terir.) NOT Biribirindeıı bazı farklarla ayrılan YEDİ çeşit geçmiş zaman vardır.) Depuis une semaine. (Az önce geldi. (Kapıyı kapatmıştı. kütüphaneye gittim. je fais mes devoirs. LE TEMPS PASSE Geçmiş zaman. Le passé simple : Il ferma la porte. Hier. (Dün. geçmiş zamandır. a.147 .yazmış) v. Maintenant.b.) 2. (Kapıyı kapattı. b. . doğmuşum) Il a écrit = Il écrivit (yazdı . Le passé récent : Je viens de lire la lettre. Ancak le passé simple.

(Kapıyı kapatmış olmuştu. Le futur proche : Il va dire la vérité. Les temps composés (Birleşik zamanlar) : Fiilin hangi birleşik zamanı elde edilmek isteniyorsa yardımcı fiil olarak kullanılan (ETRE) ya da (AVOIR) fiillerinden gerekenin gerekli zamanı alı- . Ils répond ENT R. T.) c. Le futur simple : Il dira la vérité demain. Tu parl/ES (konuşuyorsun) radical terminaison (kök) (takı) Nous fin ISSONS R. T. 2. .) (Le passé surcomposé. (Yarın Adana'ya hareket edeceğim. (Az sonra konuşacaksın.) Tu parleras tout de suite. (Az sonra gerçeği söyleyecek. Le futur antérieur : U aura dit la vérité. Les temps simples (Basit zamanlar) : Fiil köküne belirli takılar eklemekle oluşur. Le passé surcomposé : Il a eu fermé la porte. LE TEMPS FUTUR Gelecek zaman. LES TEMPS COMPOSES olmak üzere iki bölümde incelenir. eylemin önümüzdeki bir zaman içinde cereyan edeceğini bildirir : Demain. (Yarın gerçeği söyleyecek.) b.) NOT Biribirinden bazı farklarla ayrılan üç çeşit gelecek zaman vardır : a. je partirai pour Adana.g. LES TEMPS SIMPLES 2. kuruluş biçimlerine göre 1.148 v. (Gerçeği söylemiş olacak) LES TEMPS SIMPLES et LES TEMPS COMPOSES (Basit zamanlar ve birleşik zamanlar) Fiil zamanlan. 1.) Mon père reviendra dans un mois.b. (Babam bir ay sonra dönecek.) 3. günümüzde hiç kullanılmayan bir zamandır.

onlar) şahıs zamirlerini kullanmak zorunluluğu yoktur. ingilizcedeki gibi. Elle s'est foulé le pied. (1) Sırası geldikçe her birleşik zamanın nasıl elde edildiği ve kullanımı ayrıntıları ile açıklanacaktır.) {Fransa'ya gitti. COMMENT FORMER LES TEMPS SIMPLES DANS LES VERBES DU PREMIER GROUPE (en -ER)? ( (-er) le biten birinci grup fiillerin basit zamanlan nasıl yapılır?) 1.nıp.149 . bir zengin olsaydım!) TABLEAU DES TEMPS (Zaman çizelgesi) LES MODES (Kipler) LES TEMPS SIMPLES (Basit zpîaanlar) LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) INDICATIF le présent l'imparfait le passé simple le futur simple le le le le CONDITIONNEL le présent le passé IMPERATIF le présent le passé SUBJONCTIF le présent l'imparfait le passé le plus-que-parfait INFINITIF le présent le passé PARTICIPE le présent le passé passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur Bu zaman çizelgesine dayanarak düzenli. Il est allé en France. o. Que j'aie été riche! (Ödevlerimi bitirdim.) (Ah. özne görevini yüklenen şahıs zamirlerini kullanmak gereklidir. (ben. Oysaki fransızcada. çekimi yapılmak istenen asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) i getirilir(1) : J'ai fini mes devoirs. Nous avions rendu.) (Yenmiş oldunuz. Je serais venu.) (Gelmiş olacaktım. biz. Vous eûtes vaincu. siz. düzensiz fiillerin çekimlerinin nasıl yapılacağı konusuna değinelim. sen.) (Söylemiş olacaklar.) (İade etmiştik. . LE PRESENT DE L'INDICATIF (Haber Kipinin Şimdiki Zamanı) Türkçede fiil çekimi yapılırken. Ils auront dit.) (Ayağını burktu.

) (Avluya gidiyorum. -ENT) ekleri okunmaz ancak kendilerinden önce gelen sessiz harfi okutmaya yararlar. acheter.) . -ES. Mastar eki (1) L'indicatif présent. türkçedeki şimdiki ve geniş zaman karşılığıdır. Le présent de l'indicatif du verbe "ALLER" Je vais Nous allons Tu vas Vous allez Il (elle) va Ils (elles) vont "ALLER" fiili bir yere gitmek anlamında olduğu zaman kendinden sonra (à) préposition'u ister. verirsin.150 .) (Tiyatroya gidiyorum.) c. -ENT) konulur. Je vais à l'école. (Bugün T V izlemek istemiyorum. vermekteyiz) (Veriyorsunuz. -E. je me réveille à 6 heures. Je vais au cinéma.) (Sinemaya gidiyorum. Örnek : DONNER (Vermek) Je Tu II (elle) Nous Vous Ils (elles) donnE donnES donnE donnONS donnEZ donnENT (Veriyorum. veririz. Kendine özgü çekimi şöyledir. -ES. veririm. -E. verirsiniz.) (Kütüphaneye gidiyorum. Örneğin : D'habitude. Mener. (-E.) Aujourd'hui. vermektesin) (Veriyor. (Okula gidiyorum. O halde duruma uygun olarak parantez içinde verilen çevirilerden birini kullanmak gerekir. geriye kalan kök (radical) alınıp bu zamanın ekleri olan (-E. vermektesiniz) (Veriyorlar .verirler. -EZ. (Genellikle saat 6 da uyanırım. ALLER (gitmek) fiili düzensiz fiildir.) (Gara gidiyorum. CONJUGAISONS PARTICULIÈRES DU PREMIER GROUPE (Birinci gruptan özel çekimli fiiller) 1. Gösterdikleri özellik bakımından aynı tip fiillerdir. verir. Je vais à la gare. Je vais à la bibliothèque. peser. vermekte) (Veriyoruz. vermekteyim)(1) (Veriyorsun. Je vais à la cour. Je vais au théâtre. peler. -ONS.(*ER) le biten birinci grùp düzenli fiillerin Haber kipinin şimdiki zamanını çekmek için fiilin mastar eki olan (-ER) :kstldirılir. vermekteler) NOT a. je ne veux pas regarder la télé.

kökteki son harfi olan (G) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (j) sesini verebilmek amaciyle (G) harfiyle takı arasına (e) seslisi konulur.). Bu fiilin "futur"ü gerektiğinde. V O I R : Je verrai. ez) takılan ise okunduğu için "accent" konulmaz. (-OYER). ranger "Envoyer" fiilinin "futur"ü tüm olarak kural dışıdır. E N V O Y E R : J'enverrai.olan (-er) i attıktan sonra köke eldfenen (-e. balayer. Bu fiillerde de okunmayan takılar önünde. Örneğin : manger. (-UYER)'le biten fiiller Sonlart bu şekilde biten fiillerdeki (y) harfi genellikle okunmayan takılar önünde (i) ye dönüşür. nettoyer. du verbe "ACHETER" Je achètE Tu achètES Il (elle) achètE 2. Le présent de l'ind. appeler. de ces deux verbes Jeter Je JettE Tu jettES Il (elle) jettE Nous jetONS Vous jetEZ Ils (elles) jettENT 3. örnek : Le présent de l'ind. envoyer(. noyer. essuyer. -e.151 . appuyer. (-ons. sessiz (t) ya da (1) harfi çiftleşir. okunan takılar önünde ise (y) değişmez. okunan heceler önünde ise tek olarak kalır. Nous achetONS Vous achetEZ Ils (elles achètENT Appeler J'appellE Tu appellES Il (elle) appellE Nous appelONS Vous appelEZ Us (elles)appellENT (-AYER). Jeter. çağrışım yoluyla. -ent) takılan okunmadığı için kökteki (e) harfi üzerine O accent grave konulur. (1) (-GER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. Örnekler : payer. "voir" fiilinin futur'ünden anımsayın. nager. Bu nedenle uyarı yapılması uygun görülmüştür. -es. . Le présent de l'indicatif du verbe "envoyer" J'envoiE Nous envoyONS Tu envoiES Vous envoyEZ Il (elle) envoiE Ils (elles) envoiENT 4. Fransızca öğrenen pek çok kişi yanılgıya düşer.

Le présent de l'indicatif du verbe "PLACER" Je placE Tu placES Il (elle) placE 6. rougir. (-IR) ve (-RE) ile biten İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GRUP FİİLLERİN ŞİMDİKİ ZAMANİ 1. fermé. préféré. Örneğin : placer. commencé.-issons. .Le présent de l'indicatif du verbe "MANGER" Je mangÊ Tu mangES Il (elle) mangE 5. réunir. (. -it. köke (-is. payant v. commençant. (-ant) ile biter: allant. Nous mangEONS Vous mangEZ Ils (elles) mangENT (-CER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. b. fermant. préférant. mangé.b. choisir. Eğer takı okunmayan bir ses veriyorsa "accent grave" (è) a dönüşür : Le présent de l'indicatif du verbe "préférer" Je préfèrE Tu préfèrES Il (elle) préfèrE Nous préférONS oVus préférEZ Us (elles) préfèrENT NOT a. -issent) takıları getirilir Örnekler : finir. commencer. pétrir. -issez. (-ER) le biten birinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri. kökteki son harf olan (c) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (s) sesini verebilmek amaciyle (c) harfine.152 . -is. Participe présent (isim-fiil) leri. mangeant. (-é) ile biter: allé. conférer ve céder gibi fiillerde (-ER) mastar eki atıldıktan sonra gelen çekim eki okunan bir ses veriyorsa kökteki son sessiz harften önceki (e) seslisi üzerindeki "accent aigu" (é) kalır.b. payé v.b.) çengel (cédille) konulur. (-IR) le biten 2. bercer v. réussir. grandir. Nous plaÇONS Vous placEZ Ils (elles) placENT Préférer. grup fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için mastar eki (-IR) kaldırılır.

attendant. İkinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri (-i) ile biter: fini. entendu. descendant.b. -s. -ons. entendant. rougissant. grup düzenli fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için (-RE) mastar eki kaldırılır. réuni b. répondant. attendu. réunissant (-RE) ile biten 3. entendre. attendre. -. -ez. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. choisissant. . grandi. (2) Genel kural : "participe présent" elde etmek için (être. répondre. répondu. réussissant. Örnekler : rendre. "Participe présent" (isim-fiil) leri. perdu b. avoir-ayant. çoğul şahsı alınıp. (-ONS) takısı atıldıktan sonra geriye kalan kısma ( .Le présent de l'Indicatif du verbe "finir" Je finIS Tu finIS Il (elle) finIT Nous finISSONS Vous finISSEZ Ils (elles) finISSENT NOT a. choisi. descendu. savoir gibi birkaç fiilin dışında). "Participe présent" (isim-fiil) leri (-issant) ile biter: finissant.A N T ) getirilir : nous parlons — parlant nous finissons — finissant nous rendons — rendant (être-étant. Üçüncü grup düzenli fiillerin "participe passe" (sıfat-fiil) leri köke (-u) katkısıyla olur: rendu. vendre. Il répond. köke (-s. perdant (1) Fiilin kökünde (-d) harfi bulunduğu için (-t) sessizi getirilmez. perdre Le présent de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendS Tu vends Il (elle) vend(1) Nous vendONS Vous vendEZ Ils (elles) vendENT NOT a. vendant. -ent) talan getirilir . rougi. köke (-ANT) getirilerek elde edilir(2) rendant. grandissant.153 . avoir. réussi. il rend. descendre. pétri. il perd v. savoir-sachant) istisnalardır.

kendisini kucaklamak isteyen karısını ve çocuklarını itti.154 . à 10 heures.) D. bir hareketi. bir hareketi bildirir : En ce moment. Yakın gelecek bildirir (özellikle konuşma dilinde). bir olayı. Elle attend qu'elle ait dix-huit ans. (Histoire de France) (Jeanne d'Arc bütün bu zamanda büyük projesinin yalnızlığı içinde Allah'tan aldığı ilham ve kuvvetle yürüdü. (Her sabah. (Dünya güneş etrafında döner. je viens chez toi et à 11 heures.) C. (Yarm saat 10 da sana geleceğim ve 11 de çalışmaya başlayacağız. (Babam birkaç dakika önce evden çıktı. Alışkanlık gösterir : Chaque matin. Mon père sort de la maison. elle l'exécute " Michelet. Tarihî olayların canlılığını göstermek amacıyla (le présent historique) denilen uzak geçmişi gösterir : " Jeanne D'ARC marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein. Demain. hizmetçi ev işi yapmakta) B. nous commençons à travailler. et alors immuable. duş alırım. (Şu anda. Her zaman gerçek olan bir işi. il y a quelques minutes. bir olayı bildirir : La terre tourne autour du soleil. Yakm geçmişi gösterir (daha çok konuşma dilinde). Konuşulan anda cereyan etmekte olan bir işi.) .) F. On sekiz yaşma gelmeyi bekledi ve on sekiz yaşına geldiğinde düşüncesini değiştirmeden onu yerine getirdi ) Bir başka örnek : " Régulus. la bonne fait le ménage. tombé aux mains de Carthaginois. repousse sa femme et ses enfants qui veulent l'embrasser " (Kartacalilann eline düşmüş olan Régulus.LA VALEUR DU PRESENT DE L'INDICATIF (Haber kipinin şimdiki zamanının değeri) A.) E. je prends une douche.

-issions. Je donnAIS (Veriyordum. -ais. -iez. Üçüncü gruptan fiillerin "l'imparfait" (hikâye zamanı) ni bulmak için çekimi yapılacak fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. -OIR. Nous finISSIONS Vous finISSIEZ Ils (elle) finlSSAIENT Des verbes en (-RE. aient) getirilir : Vendre (3) — Nous vendONS vend. ais. geriye kalan kısma "l'imparfait" ekleri olan (-ais. -ait.L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanı) 1. Des verbes en (-ER): comme donner. -aient). prendre. -issiez. -ait. (-er) le biten birinci grup fiillerin "l'imparfait" takılan şunlardır : (-ais. Je finISSAIS Tu finISSAIS Il (elle) finISSAIT 3. -iez. verirdim. çoğul şahsına başvurulur. L'imparfait de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendAIS Tu vendAIS Il elle) vendAIT Nous vendIONS Vous vendIEZ Ils (elles) vendAIENT Verbe : prendre (irrégulier) Je prenAIS Tu prenAIS Il (elle) prenAIT Nous prenlONS Vous prenlEZ Ils (elles) prenAIENT Verbe : venir (irrégulier) Je venAIS Tu venAIS Il (elle) venAIT Nous venlONS Vous venlEZ Ils (elles) venAIENT . venir v. issait. (-ONS) takısı atılıp. -issais. -ions. -ions. savoir.) Tu donnAIS II (elle) donnAIT Nous donnIONS Vous donnlEZ Ils (elles) donnAIENT 2. -IR) : comme vendre. -issaient).155 .b. vermekte idim. (-ir)le biten ikinci grup düzenli fiillerin takıları şunlardır'u : (-issais. Des verbes en (-IR): comme finir.

Bu durumda.) — Avant de mourir. -ons. mektup YAZIYORDUM.) — Quand le téléphone a sonné. VIVAIT de régime et MANGEAIT à ses heures. -a. -ez.) B. quand je REVENAIS à la maison. (Param olsaydı.) ("Şu anda param yok. -as. (Doktor geldiğinde. Şöyle ki : (Fiilin kökü + ISS + AIS) LA VALEUR DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanının değeri) A. perhizle yaşar ve belirli saatlerde yemek yerdi. grup futur takılarının (-ERAI. duş alırdım. j'ECRIVAIS une lettre.) C. Şart gösteren yan cümlecik (la proposition subordonnée conditionnelle) de "l'imparfait" kullanıldığında temel cümlecik (la proposition principale) de "conditionnel présent" kullanılır.156 .) — Si vous DISIEZ la vérité. -ERONT).) ("Şimdi gerçeği söylemiyorsunuz. -EREZ. (Eskiden eve döndüğümde. araba alamıyorum. sağlığına çok dikkat ederdi. grubunki ise ( IRAI. -ERA. Geçmişte alışılmış bir olayı. 2. -IRAS. bulunulan anda gerçekleşmesi olanaksız bir iş. je PRENAIS une douche. j'en serais content. bir araba satın alırdım. -ERONS. Başka bir eylem başladığında henüz bitmemiş olan bir eylemi göstermeye yarar yani devamlılık bildirir : — Quand de médecin est venu. bir hareketi gösterir. (-ai. — Si j'AVAIS de l'argent. ben de memnun değilim bundan" demektir. bir işi. j'achèterais une voiture. -ERAS. (Telefon çaldığında. (Ölmeden önce.) LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin yalın gelecek zamanı) Birinci ve ikinci grup düzenli fiillerin mastarı aynen alınıp." demektir.NOT : Tüm fiillerin "l'imparfait" takısı aymdır. Böylece 1. il FAISAIT bien attention à sa santé. Ancak 2. bir eylem (l'hypothèse irréelle dans le présent) belirtilir. . -ont) ilâve edilir. grup düzenli fiillerde (-AIS) den önce (-ISS) takısı vardır. hasta yatağında UYUYORDU. (Eğer gerçeği söyleseydiniz memnun olacaktım. le malade DORMAIT dans son lit. — Autrefois.

partir. -a. (-ER) le biten düzenli fiillere bir örnek öğrenilirse (aller. envoyer. acheter gibi fiillerin özelliği C ) accent grave durumu c. -RAS. punir. gruplaruıki de (-RAI. -ons. 3. -a. répondre. Jeter: JejettERAI IujettERAS NousjettERONS Vous jettEREZ Il (elle) jettERA Us (elles) jettERONT d. -ez. -IRONT) olduğu görülür. jeter. écrire. -RONT) dir. lire. 1. servir. dormir.) + ez = VousparlEREZ (konuşacaksınız.) + a = Il (elle) parlERA (konuşacak. Je lèv ERAI Tu lèv ERAS Nous lèvERONS Il lèv ERA Us lèvERONT Vous lèvEREZ Jeter. -IREZ. -REZ.-IRA. sentir. -RONS. sortir.) semer. .) (-er) le biten fiillerin tümünün "le futur simple" inin çekimleri yapılabilir.ai + as = JeparlERAI = TuparlERAS (konuşacağım. appeler gibi fiillerin özelliği tüm şahıslarda (-tt-) ve (-11-) olmasıdır.) + ont = Us parlERONT (konuşacaklar.. gibi (-ir) le biten fiiller mastar olarak alındıktan sonra (-ai. -ez. je partir Tu partir Il (elle) partir Nous partir Vous partir Us (elles) partir + + + + + + ai as a ons ez ont = Je part IRAI = Tu part IRAS = Il (elle) part IRA = Nous part IRONS = Vous part IREZ = Ils (elles) part IRONT e. (-re) ve (-dre) ile biten. lever. -IRONS.157 . Je parler Tu parler Il (elle) parler Nous parler Vous parler Us (elles) parler 4. mentir.) + ons = Nous parlERONS (konuşacağız. prendre. -RA. -ont) eklenir . -as. appeler gibi birkaç fiilin dışında. dire.) (konuşacaksın. réussir. -as. peler. -ons.. perdre. -ont) eklenir. mener. mettre gibi fiillerin son sesli (e) harfi kaldırılıp (-ai.

-ront) la biteceğine göre bunların sadece 1. -ras. -rons. + + + + + + ai = Je di RAI as = Tu di RAS a = Il (elle) di RA ons = Nous di RONS ez = Vous di REZ ont = Ils (elles) di RONT Kural dışı olup öğrenilmesi gereken bazı fiiller vardır ki ne kadar düzensiz olursa olsun yine de fransızcadaki fiillerin tümünün gelecek zamanının takısının son kısmı (-rai.dire. -ra. . tekil şahıs "futur" ünü öğrenmek yeterlidir ALLER J'irai AVOIR J'aurai COURIR Je courrai CUEILLIR Je cueillerai DEVOIR Je devrai ETRE Je serai ENVOYER J'enverrai FAIRE Je ferai POUVOIR Je pourrai RECEVOIR Je recevrai SAVOIR Je saurai TENIR Je tiendrai VENIR Je viendrai VOIR Je verrai VOULOIR Je voudrai LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin di'li geçmiş zamanı) Bu zaman konuşma dilinde kesinlikle kullanılmaz.158 . mettre Je dir Tu dir 11 (elle) dir Nous dir Vous dir Ils (elles) dir f. lire. -rez. Aynı değere sahip olan birleşik di'li geçmiş zaman (passé composé) ise hem konuşma ve hem de yazı dilinde kullanılır. Ancak (edebî) yazı dilinde kullanılır.

Örnekler : Je fermai (le passé simple) = Je fermerai (le futur) = Kapattım.) (En çok kullanılan şahsıdır.a. -s.159 . Örnekler (1) Genellikle (le futur) ve le (passe simple) zamanlarının ilk üç tekil şahsında yanılanlar çoğunluktadır.) "Le participe passé" si (-u) ile biten fiillerin "le passé simple"'in: elde etmek için: le participe passé aynen alınır. fiilin mastar ekini attıktan sonra köke (-ai) ilâvesiyle de "le passé simple" elde edilir. *tes •rent) takıları getirilir. Fiilin mastarını aynen alıp (-ai) eklenince "le futur". Örnekler PARTICIPE INFITITIF PASSE AVOIR eu BOIRE bu CONNAÎTRE connu COURIR couru CROIRE cru DEVOIR dû FALLOIR fallu POUVOIR pu RECEVOIR reçu SAVOIR su VOULOIR voulu VIVRE vécu PASSE SIMPLE J'eus — nous eûmes — nous bûmes Je bus Je connus — nous connûmes — nous courûmes Je courus — nous crûmes Je crus — nous dûmes Je dus Il fallut (impersonnel) — nous pûmes Je pus — nous reçûmes Je reçus — nous sûmes Je sus — nous voulûmes Je voulus — nous vécûmes Je vécus c. . Smes. Kapatacağım. "Le participe passé" si (-i) ve (-is) le biten fiillerin "le passé simple" leri de şöyledir. (-s. : J'allai Tu allas Il alla + + + + + + ai(1) as a âmes âtes èrent = = = = = = Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Je parlai Tu parlas Il parla Nous parlâmes Vous parlâtes Ils parlèrent (konuştum) (konuştun) (konuştu) (konuştuk) (konuşlunuz) (konuştular) (Bu şahıslar yazı dilinde de pek kullanılmaz. -t. (-er) le biten fiiller Je pari Tu pari Il pari Nous pari Vous pari Ils pari aller b.

-îmes. -irent) dir. PARTICIPE PASSE appris compris fini mis parti senti sorti souri suivi PASSE SIMPLE J'appris Tu cumpris Il finit Je mis Tu partis Il sentit Je sortis Je souris Tu suivis — — — — — — — — — il apprit vous comprîtes ils finirent ils mirent nous partîmes vous sentîtes ils sortirent vous sourîtes nous suivîmes İstisnalar (-re) ile biten 3. çoğul şahsı alınıp.v. Takılar : (-is. nous naquîmes Je conduisis. (-ONS) takısı kal(1) 3. -it. grup düzenli fiillerin "passé simple" leri 2. LE PRESENT DU CONDITIONNEL (Şart kipinin şimdiki zamanı) Şart kipinin şimdiki zamanını elde etmek için. çekimi yapılacak fiilin haber kipinin gelecek zamanının 1.. grup düzenli fiillerle aynıdır.. grup düzenli) Je grandis Tu grandis Il grandit Nous grandîmes Vous grandîtes Ils grandirent (1)perdre (3. nous peignîmes Je dis. -îtes. grup düzenli) Je perdis Tu perdis Il perdit Nous perdîmes Vous perdîtes Ils perdirent Diğer istisnalar être faire écrire voir mourir naître conduire peindre dire : : : : : : : : : Je fus. grandir (2..160 . -is.INFINITIF APPRENDRE COMPRENDRE FINIR METTRE PARTIR SENTIR SORTIR SOURIRE SUIVRE d. nous écrivîmes Je vis. nous conduisîmes Je peignis. nous vîmes Je mourus. nous dîmes . grup düzenli fiillerin "le participe passé"si (-u) ile sonuçlandığı halde "le passé simple"lerinde (u) harfi yerine (i) harfi olduğu için istisnalar kategorisine konulur. nous fîmes J'écrivis. nous mourûmes Je naquis.b. . nous fûmes Je fis.

b. . (-er) ve (-ir) Ie biten 1. (cond.) + ais = Je vendRAIS (satacaktım. (cond. (cond. (-OIR) — — — — — — RAIS RAIS RAIT RIONS RIEZ RAIENT Örnekler Je marcherais Tu marcherais Il marcherait Nous marcherions Vous marcheriez Ils marcheraient Je punirais Tu punirais Il punirait Nous punirions Vous puniriez Ils puniraient Je répondrais Tu répondrais Il répondrait Nous répondrions Vous répondriez Ils répondraient Gelecek zamanı bozuk olan fiillerin "le conditionnel présent" mm elde etmek için fiilin gelecek zamanına başvuruda bulunmak gerekir : Aller Avoir Courir Cueillir Devoir (1) nous nous nous nous nous irons aurons courrons cueillerons devrons (futur) (futur) (futur) (futur) (futur) : : : : : J'irais J'aurais Je courrais Je cueillerais Je devrais (cond. hikâye zaman ekleri katılır. = le conditionnel présent Je parler Je finir Jevendr (l) + ais = Je parlERAIS (konuşacaktım. Şöyle ki : (-er) ve (-ir) le biten fiil mastar halinde alınır hikâye zaman ekleri katılır. présent) présent) présent) présent) présent) vendre. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi "le conditionnel présent": "le futur" ve "l'imparfait" karışımı olan bir zamandır. répondre v. ye 2.161 . gibi (-re) ile biten 3. attendre. nin şimdiki zamanını oluşturmak için daha basit bir yönteme de başvurulabilinir. «alt.dinlaïè&^Mkâye zaman ekleri olan : (-att* -als. (-IR). grup düzenli fullerin.) + ais = Je finIRAIS (bitirecektim. l'infinitif + les terminaisons de l'imparfait de l'ind. perdre. şar}: Ipi?^. (cond. grup düzenli fiillerin mastarım aldığımızda mastar takısındaki (e) kaldırılıp. ilâve edilir.) Le conditionnel présent takıları Deuxième groupe (-IR) Premier groupe (-ER) — — — — — — IRAIS IRAIS IRAIT IRIONS IRIEZ IRAIENT ERAIS ERAIS ERAIT ERIONS ERIEZ ERAIENT Troisième groupe (-RE).

Birşeyin doğruluğu hakkında sorumluluk kabul edilmediğini göstermek için conditionnel présent kullanılır(1) : (1) Bu tür cümlelere. ya da dik durduğu için baston yutmuş gibi bir adamdan) bahsederken gerçeği gösteren indicatif kipi kullanılmaz. bir kentte. (Yarın) hava güzel olursa. nous irions à la campagne (demain). . Konuşma dilinde pek kullanılmaz. — S'il faisait beau (maintenant).) c. Koşulun gelecek ya da şimdiki zamanla ilgili oluşuna göre "le conditionnel présent" şimdi cereyan etmekte olan ve gelecekte cereyan edecek olan bir işi bildirir. (Soğuk su içme. (Kentin tüm sırlarını bilecek olan bir milletvekili. kıra gidebiliriz (yarın). Bu nedenle "mode irréel" adını alan conditionnel présent'm şimdiki veya duruma göre geçmiş zamanı kullanılır. (Paris çok hoşuma gidiyor. seçmenlerine kolayca egemen olabilir. daha çok basında rastlanılır. — Un député qui connaîtrait tous les secrets de la ville dominerait facilement ses électeurs.£A VALEUR DU PRESENT DU CONDITIONNEL COMME MODE (Kip olarak "conditionnel présent" xun değeri) a. Gerçekte mevcut olmayan veya hiçbir zaman mevcut olmamış şeylerden (örneğin. Herhangi bir hareketi yapmadan önce bunun sonuçlan düşünülebilir veya sahip olunmayan bir şeyin vereceği zevk tahayyül edilebilir. j'aimerais y vivre. — On pourrait s'en aller! (Kalkıp gitsek mi.162 .) d. Bir fikir vermek ya da uyarıda bulunmak istendiğinde "conditionnel présent" kullanılır. (Şimdi) hava güzel olsaydı. — S'il faisait beau (demain). sana dokunabilir. b.) — Paris me plaît beaucoup. cela te ferait du mal. ne dersiniz?) e. kıra giderdik (şimdi). — Ne bois pas d'eau froide. bir ülkede olup bitenleri bilen. orada yaşamak isterdim. nous irions à la campagne (maintenant).

(Ne kadar bağırsam.) 3. ailenize haber verilecektir.163 . (Eğer ameliyat olursanız. au moins votre famille ne serait pas dans la misère. başınıza bir felâket gelirse. 2. personne ne m'entendrait. Örnekler 1. (Nekadar bağıracak olsam. Indicatif olduğunda çevirisine dikkat edilerek aradaki f a r k derhal anlaşılır. kimse beni işitmeyecektir.) — Si vous vous faisiez opérer. (Yağmur yağsa da.) .Hitler ne serait pas mort! (Hitler ölmemiş!) f. s'il vous arrivait un malheur. hiç değilse aileniz sefalet içinde kalmayacaktır. 3. îki "proposition juxtaposée" "QUE" ile birleştirilirse. on préviendrait votre famille. (Bana bir servet bile teklif etsen. "MÊME SI" li cümlenin bağlı olduğu temel cümlecikte. personne ne m'entend. "AVOIR BEAU (I) " yardımcı fiilinde conditionnel présent kullanılabilir. seninle evlenmem. yani iki fiil arasmda sebep-sonuç ilişkisi gözetilmezse iki fiil de "condtionnel présent" olur. buna imkân olduğu düşüncesi verilmek istendiğinde "mode irréel" kullanılır.) Aşağı yukarı aynı anlama gelen şu cümlelerde mode irréel'in kullanımına dikkat edelim. "QUAND BIEN MÊME" li cümlede. J'AURAIS BEAU crier. (Sigortanızı yaptırınız.) 4. dışarı çıkardım. irréel'den b a ş k a " i n d i c a t i f ' l e de kullanılır. je sortirais. (On defa daha kuvvetli olsanız da sizden. daha fazla korkmazdım.) Gelecekte. kimse beni işitmiyor. QUAND BIEN MÊME tu m'offrirais une fortune. 1. Faites une assurance. Vous seriez dix fois plus fort QUE je ne vous craindrais pas davantage. je ne me marierais pas avec toi. MÊME s'il pleuvait. J ' A I B E A U crier. Ortaya atılan bir ihtimalin doğuracağı doğal ve akla uygun sonuçlar reddedilebilir. 4. muhtemel olan bir şeyin gerçekleşmesi için pek az da olsa. (1) Avoir beau + infinitif.) g. 2.

(Bu ev.) k. il faudrait y installer un ascenseur. on préviendrait votre famille. kişiler için geçerli olduğunda "falloir" yerine (DEVOIR) fiiliyle gösterilir . "Il vaudrait mieux" impersonnel olarak kullanılmıştır. bir şeyin yapılmasının kesinlikle gerekli olduğunu değil fakat yapıldığı takdirde iyi olacağını belirtmek istendiğinde. Ce portrait est très vivant: on dirait qu'il va parler. (Vouloir) fiilinin "conditionnel présent" ı bir şey istendiğini belirtmek için.) m. prin / Prop. doktora gitmelisin.) j. complétive . Il vaudrait mieux aller le voir avant son départ. âdeta konuşacak. sub. (Öğrenciler.AU CAS OÙ Vous vous feriez opérer. (Hareketinden önce onu ziyaret etmek iyi olur.) EN CAS D'opération. conditionnel kipinde kullanılır .) conditionnel kullanılır ki buna kibarlık gösteren (conditionnel de politesse) denir. tu devrais voir le docteur.) n. Birşeyin zahirî görünüşünü belirtmek için "DİRE" fiilinin conditionnel'i kullanılır . (futur de l'indicatif) Prop. (Ameliyat durumunda. buraya bir asansör yapmalı. Cette maison est très haute. çalışsalar daha iyi ederler. "FAIRE MIEUX" nün conditionnel présent'i kullanılır. "Il faudrait" gibi kullanılan "il vaudrait mieux" vardır. Les étudiants feraient mieux de travailler.) h. Je ne te trouve pas bonne mine.) 1. on préviendrait votre famille. Yukarıda belirtilen durum." (Yeşil bir eşarp isterdim. Oysaki kişiler söz konusu olduğunda. (FALLOIR) impersonnel fiili. (örneğin bir mağazadan bir eşarp almak isteyen kişi) "Je voudrais une écharpe verte.164 . ailenize haber verilecektir. birinciden anlam bakımından daha kuvvetlidir. (Yüzünü pek iyi bulmuyorum. Şart cümlesi. Ancak bu sonuncu. (Ameliyat olmanız durumunda. (Bu portre çok canlı. i. ailenize haber verilecektir. "proposition complétive" görevini yüklendiğinde temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa zaman uyumu "concordance de temps" kuralları gereğince göreceli zamanlara dönüşür : Il dit / qu'il viendra. çok yüksek.

Il a dit / qu'il VIENDRAIT (futur relatif) Il dit / qu'il viendra / s'il peut (futur éventuel) prop. sub.) Descendre (3.) FermE FermONS FermEZ Pun IS Pun ISSONS Pun ISSEZ Descends DescendONS DescendEZ .165 . Je vous serais obligé de me répondre. takı olarak yalnız (-E) kalır. (-tu) şahsında (-ES) takısı aldıkları halde.) (Yiyelim. (-ER) le biten fiiller.) Les terminaisons du présent de l'impératif (Emir kipi takıları) Verbe: en (-ER) Verbe: en (-IR) Verbes: en (-RE). (Bana cevap vermenizden dolayı size minnettar olacağım. 0-OIR) -E -ONS -EZ -IS -ISSONS -ISSEZ -S -ONS -EZ Fermer (1. sub.) (Yiyiniz. gr. tekil şahsında (s) düşer. gr. "J'ouvrirais pour si peu le bec!" — La Fontaine — LE PRESENT DE L'IMPERATIF (Emir kipinin şimdiki zamanı) Genel kural : emir kipi. haber kipinin şimdiki zamanında. prin. (-IR). vous) zamirleri kaldırılır. Örnek Tu mangES Nous mangeONS Vous mangEZ Impératif MangE MangeONS MangEZ (Ye. ve 2. complétive conditionnelle Il a dit / qu'il VIENDRAIT / s'il POUVAIT (futur relatif éventuel] 0. 1. conditionnel présent bağımsız kullanılır ya: ni kendisine bağlı bir temel ya da yardımcı cümlecik yoktur. Yalnız kullanılınca. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının. Yalnız (tu. / Prop. / Prop. çoğul şahıslarından elde edilir.) Punir (2. 2. Bir ünlem durumunda. nous. gr. tekil. hafifçe bir onaylama havası sezilir. emir kipinin 2.) p.

gitmesini istiyorum. venez chez moi.) v. veuille. (Bana çabuk geliniz de size kızmayayım. je lui répondrai. gidelim. savoir. voulons.) Venez vite chez moi. que je ne sois pas fâché contre vous. être. Demain. vouloir 0 ' fiillerinin inpératif'i indicatif préséntdan değil ileride görülecek olan subjonctif présent'dan elde edilir : Avoir Etre Savoir Vouloir Aie Ayons Ayez Sois Soyons Soyez Sache Sachons Sachez Veuille Veuillons Veuillez LA VALEUR DE L'IMPERATIF COMME MODE ET COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak emir kipinin değeri) a. veuillez (daha zarif. Birinci çoğul şahıs. "pouvoir" fiilinin impératif'i yoktur.NOT 1.) Disons (Söyleyelim. İkinci tekil ve çoğul şahıslar EMİR bildirirler. 2. nâzik şekildir. Avoir. Dis Dites (Söyle) (Söyleyiniz) v.b.) Ya da : (s'il m'écrit. Lis (Oku) Lisez (Okuyunuz) b. je veux qu'il s'en aille.) (1) . teşvik ve cesaret gösterir. voulez b.b. ona cevap vereceğim. Lisons (Okuyalım.) Qu'il parte. veuillons.) Courons (Koşalım.) Allons (Haydi. Cümlenin : (pourvu qu'il m'écrive je lui répondrai. (Bana yazsın.) Qu'ils partent (Gitsinler. (Yarın benim eve geliniz.) . Qu'il parte (Gitsin. veux. c. je lui répondrai) anlamlarına geldiği anlaşılıyor.) Burada dikkat edildiğinde emirden çok bir varsayım ifade ediliyor. bana şu kitapları getiriniz. (Gitsin.) Qu'il m'écrive. NOT Üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "mode subjonctif" kullanılır. Şimdiki zamanda veya gelecek zamanda bir emir ifade edilmek istendiğinde ikisi için de "impératif présent" kullanılır.) Örnek : Veuillez m'apporter ces livres (Lütfen.166 Vouloir : fiilinin iki şekilde imperatif'i vardır : a.

çoğul şahısları dışındaki şahıslar için) geriye kalan kısım alınıp (-E.. geriye kalan kısmı (BOIV-) alalım. çoğul şahıstaki (-ENT) takısını attıktan sonra. Indicatif présent du verbe "BOIRE" Je bois Tu bois Il boit Nous buvons Vous buvez Ils boivent Us boivENT Şu anda bize gerekli olan 3. çoğul şahsı alınır. yukarıda belirttiğimiz subjonctif présent eklerini koyalım. Subjonctif présent du verbe "BOIRE" Que je boiv Que tu boiv Qu'il boiv Que nous BUV _ Que vous BUV Qu'ils boiv — — — — — — e (îçsem. (1 indicatif imparfait nın aynısı. • „\ c .. -ES. ancak hemen şunu da belirtelim ki subjonctif kipinin her zamanında çekim yaparken (QUE) conjonction'un varlığım unutmamak gerekir . (-IR). -E.167 . çoğul şahıslan "indicatif imparfait" nin aynısıdır. 1. ve 2.... içeyim. ve 2. ^. Bu kurala göre BOIRE düzensiz fiilinin "subjonctif présent" ını bulalım: önce indicatif présent'im düşünelim. -ENT) takıları eklenir..LE SUBJONCTIF (Dilek.. .) es e ions ) n . İstek kipi) Genel kural : Herhangi bir fiilin "subjonctif présent" mı elde etmek için o fiilin "indicatif présent" 3. sondaki (-ENT) ta» kısı atıldıktan sonra (1. présent'nm aynısı) Les terminaisons du présent du subjonctif Premier groupe (-ER) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT Deuxième groupe (-IR) -İSSE -ISSES -İSSE -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupa (-RE).r.. . (-OIR) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT .) iez ) k ent (l'ind.

pouvoir. être. faire. gibi. pleuvoir.168 .) Qu'il vaille Qu'ils vailleht PLEUVOIR : Qu'il pleuve (impersonnel fiildir.) L'IMPARFAIT DU SUBJONCTIF (Dilek kipinin hikâyesi) (Günümüzde değerini kaybetmiş. (Çekimi "vouloir" fiili gibidir. .NOT dukanda açıklanan genel kural uyarınca bulunamayacak. çoğul şahısları kullanılır. savoir.) FALLOIR : Qu'il faille (impersonnel fiildir. aller. AVOIR : Que j'aie Que tu aies Qu'il ait Que nous ayons Que vous ayez Qu'ils aient ETRE : Que je sois Que tu sois Qu'il soit Que nous soyons Que vous soyez Qu'ils soient SAVOIR : Que je sache Que tu saches Qu'il sache Que nous sachions Que vous sachiez Qu'ils sachent FAIRE : Que je fasse Que tu fasses Qu'il fasse Que nous fassions Que vous fassiez Qu'ils fassent POUVOIR : Que je puisse Que tu puisses Qu'il puisse Que nous puissions Que vous puissiez Qu'ils puissent VOULOIR : Que je veuille Que tu veuilles Qu'il veuille Que nous voulions Que vous vouliez Qu'ils veuillent ALLER l Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent VALOIR : Bu fiilin daha çok 3. vouloir.) Edebî eserlerde karşılaşma durumu gözönüne alınarak kısaca değinmek yerinde olur. kullanılmayan bir zamandır. valoir. falloir. istisna teşkil eden bazı fiiller vardır ki bunların ayrıca öğrenilmesi gerekir : avoir. tekil ve 3.

) Que tu fusSES Qu'il fût Que nous fusSIONS Que vous fusSIEZ Qu'ils fusSENT AVOIR : passé simple: tu eus. -(i). . olaydım. -(î). (-IR). tèkiï $ahis için "passé simple" in yine 3. -(i).. (u) (u) (u) (u) (u) (u) SSE SSES T SSIONS SSIEZ S SENT NOT : Günümüzde konuşma dilinde.. II faut / que je sois au bureau à 8 heures. -(i). Subjonctif imparfait Que j'eusSE Que tu eusSES Qu'il eût Que nous eusSIONS Que vous eusSIEZ Qu'ils eusSENT ALLER : passé simple: tu allas. Yalnız 3. subjonctif imparfait'nin "subjonctif présent" almıştır. (-SB. yerini (Saat 8 de büroda olmam gerek.69 . il eut . tekil şahsı alınarak (t) sessizinden önce gelen (i) veya (u) sesli harfinin üzerine "accent circonflexe" (") konulur. (-OIR) -(i). -ŞŞS. tekil şahş* alınıp. Que je fusSE (Olsaydım.) Proposition principale proposition subordonnée complétive qui est le sujet réel du verbe "falloir". il fut Subjonctif imparfait . -(i). Örnekler ETRE : passé simple: tu fus.Genel kurşl : "Passé simple" 2. -SIE2İ. il alla Subjonctif imparfait Que j'allasSE Que tu allasSES Qui'l allât Que nous allasSIONS Que vous allasSIEZ Qu'ils allasSENT Les terminaisons du subjonctif imparfait Premier groupe (-ER) Deuxième groupe (-IR) -ASSE -ISSE -ISSES -ÎT -ASSES -ÂT -ASSIONS -ASSIEZ -ASSENT -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupe (-RE). -!§ENÏ) takıları ilâve edilir. -SIONS. Örnek a.

. dilek Que je SOIS riche! (Ah. 3. arzu. b.) olması gerekirken. b. .) eût (subj. Arzu : Je souhaite / qu'il fasse beau dimanche. présent) kullanılır. imparfait) yerine : ait (subj. Il fallait / que je sois au bureau à 8 heures." — La Fontaine — (İster iyi densin. Il faut / que vous appreniez le français. Hier. 2.170 Endişe: (Korku) Je crains qu'il NE soit trop tard. yan cümleciklerde ve temel cümleciklerde kullanılabilir a. me SUIVE! (Beni seven arkamdan gelsin!) Bir istek.) Şimdi subjonctif kipinin kullanımını daha ayrıntılı olarak inceleyelim : Genel olarak kullanıldığı yerler 1 • Mecburiyet: (Zorunluluk) Il faut / que tu saches la vérité.. Şimdiki zamanda bir emir Celui qui m'aime. imtiyaz veya eksiklik "Qu'on DISE quelque chose ou qu'on ne DISE rien. ister kötü densin. (Saat 8 de büroda olmam gerekiyordu. bir zengin olsam!) c. ait (subj.— "Falloir" fiili şimdiki zamanda olduğu için yan cümlecikte doğal olarak subjonctif présent kullanılmıştır. j'en veux faire à ma tête. Bir olasılık. işimi düşündüğüm gibi yapmak isterim. (que je sois) subjonctif présent kullanılması uygun görülmüştür. . bağımsız cümleciklerde. Nous souhaitons / que tous les étudiants aient de bonnes notes. Il a peur que vous NE tombiez.) Temel cümledeki "falloir" fiili imparfait yani geçmiş zamanlardan birinde olduğu için yardımcı cümlecikteki "être" fiili subjonctif imparfait (-que je fusse. LA VALEUR DU SUBJONCTIF COMME MODE et COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak subjonctif'in değeri) Bu kip. je craignais / que le train n'eût du retard. pré.

vous vous trompez. je veux / qu'il s'en aille. 9. Bekleyiş : J'attends qu'il ait fini. Je ne crois pas que la richesse fasse le bonheur. Nous sommes contents que tu reviennes.) Si vous croyez que la richesse fasse le bonheur. Il est utile que vous appreniez une langue étrangère. İzin : Je permets / quil vienne. J'ordonne que / vous fassiez vos travaux.) Croyez-vous(1) que la richesse fasse le bonheur? (çroire-intér. Emir : Qu'il parte. La mère ne permet pas / que sa fille aille toute seule au cinéma. (croire nég. Il attend que son frère ait dix-huit ans. Il défend que vous disiez cela. Tercih durumu: Il préfère que vous ne partiez pas Subjonctif kullanılmasını gerektiren Conjonction ve Locution conjonctive'ler 1. 8.171 . Pour (Bir isim. Yasaklama : Je défends qu'on le batte. Amaç göstermek için : x. 10. Şüphe (kuşku) : Je doute qu'il aille au travail. Je ne pense pas que vous puissiez réussir. 7.4. Duygu : Je suis content qu'il soit venu. zamir veya bir mastar önünde) xx. Hüküm : Il est juste qu'il ait été récompensé. 5. 11. Pour que (Bir subjonctif önünde) (1) Günümüzde "croire" ve "penser" fiillerinin soru şeklinden sonra "subjonctif" yerine "indicatif" kipi de kullanılır : Croyez-vous qu'il vient? (indicatif) Croyez-vous qu'il vienne? (subjonctif) . 6.

zamir veya mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Ecoutez-moi sans colère. Agissez de telle sorte que tout le monde soit content de vous.. Je travaille pour réussir. (Subjonctif'ten evvel gelirse elde edilmek istenen bir şeyi) gösterir. (Indicatif'ten evvel kullanılırsa elde edilmiş bir şeyi.örnekler Je travaille pour mon avenir.. Je viendrai tôt afin que nous ayons le temps de parler longuement.) 2.) xx. (De façon que . . Je vous fais travailler pour que vous réussissiez.) ve (De manière que . Afin que (Bir mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Je viendrai tôt afin de vous trouver sûrement.) aynı kurala göre kullanılır. Eksiklik veya yokluk göstermek için Sans Sans que (Bir isim. Örnekler — J'ai laissé la porte entr'ouverte de manière que j'ai entendu toute la conversation sans être vu. Le professeur répète les règles de grammaire afin que (Pour que) Les élèves les comprennent mieux..172 .) — Laissez la porte entr'ouverte de manière que vous puissiez entendre toute la conversation sans être vu. Örnekler x. De telle sorte que x. Puis-je parler sans vous fâcher? Puis-je parler / sans que vous vous fâchiez? subj. subj. Afin de xx. Aynı şekilde : (Yani aynı anlamda) x. (elde edilmiş şeyi gösterir. (elde edilmesi amaçlanan şeyi gösterir. xx.. Il a agi de telle sorte que tout le monde a été content de lui.

subj. subj.173 . xx. önünde) Örnekler x. önünde) (Subj. De crainte qu'il n'oublie de venir.. au lieu de mettre 14 heures pour aller à Diyarbakır. chez moi. Grâce à l'avion. Endişe ve korku belirtmek için x. soit qu'ils viennent subj. heures. je vais le lire une fois de plus. je suis allé le chercher. En attendant En attendant de xx. — Je vois mes amis presque chaque jour. Au lieu de (Bir isim veya mastar önünde) xx. . xx. De peur que .. nous y allons en deux. 5. j'irai chez vous. Münavebe (değişiklik) göstermek İçin Soit Soit (Bir isim veya mastar önünde) Soit que Soit que (Subjonctif önünde) Örnekler — Je vous préviendrai soit par lettre soit par téléphone. De peur de De crainte de xx. Au lieu que (Subjonctif önünde) Örnekler x. De crainte que Bir mastar önünde Subjonctif önünde. soit que j'aille chez eux. Jusqu'à ce que (Bir isim önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. xxx. Au lieu de sel la cuisinière a mis du sucre dans la soupe. 4. Örnekler x. Bir bekleyiş göstermek için x. En attendant que xxx.3. Bir şeyin diğerinin yerini tuttuğunu göstermek için x. Je lis le journal en attendant que le train arrive à la gare. xx. Je lis le journal en attendant le train. subj. subj. De peur de me tromper. Au lieu que vous veniez chez moi.

xx. Venez me voir avant que je NE parte. Avant xx. (İnşallah. Pourvu que (Büyük bir arzu göstermek için de kullanılır. kullanılması 174 . subj. Vous réussirez certainement à condition de travailler. subj. il est heureux. Si'ye bağlı olmadan şart göstermek için x. Je ne peux pas réussir xx. 7. Superlatif'ten sonra gelen yan cümlecikte subj. önünde) Örnek — Je peux dormir n'importe où pourvu que le lit soit propre. Avant de xxx. Je vous verrai avant mon départ. xx. Bir olay veya bir hareketin beklenen sonuçlan vermediğini göstermek için . Quoiqu'il soit bien que je travaille pauvre. önünde) Örnekler x. 9. 10. x. xxx.xxx.) Örnek . subj. Avant que (Bir isim. Bir şartın yeterli olduğunu göstermek için Pourvu que (Subj.) subj. Quoique (Subj. 8. Vous guérirez rapidement à condition que vous ne fassiez pas d'imprudence. Bien que xx. — Pourvu que le docteur soit chez lui. Subj. subj. beaucoup. x. à condition de (Bir mastar önünde) xx. Je vous verrai avant de partir. Je resterai là jusqu'à ce que tout soit fini. önünde) Örnekler x. veya zamir önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. à condition que (Subj. önünde) Örnekler x.

c'est qu'ils ne fassent pas leurs devoirs. bir sonuç göstermeye yarar. . — Je veux acheter une voiture / qui aille plus vite. Peu de (Aynı kurala girer. subj.örnek C'est la plus belle dame que je connaisse. Onların dışında başka birkaç örnek daha : — On a vu le spectacle le plus barbare / qui soit. 11. un homme / qui dise la vérité. bir meram. bir istek. — Elle est la seule / qui soit venue. subj. İlgi zamiriyle başlayan yan cümlecikte subjonctif kullanılma durumuna (PRONOM RELATIF) konusunda biraz değinilmişti. •— Il faudra quelqu'un de sérieux / qui veuillent travailler. Örnekler Il n'y a que toi qui connaisse mon secret.175 .) Örnek Il y a peu de gens qui soient tout à fait mauvais. subj. bir amaç. la proposition subordonnée relative'de SUBJONCTIF. — Je ne connais personne / qui puisse m'aider. — Mon père cherche un avocat / qui puisse l'aider. Subjonctif gerektiren bazı impersonnel deyimler Il Il Il Il Il Il Il Il est utile que est inutile que est nécessaire que est possible que est bien que est juste que est dommage que se peut que Il Il Il Il Il Il Il vaut mieux que est douteux que est bon que ne semble pas que arrive que me plaît que est regrettable qu' ON FASSE cela. — On a envoyé. — Ce qui m'étonne. varlığı kabul edilmeyen veya varlığından şüphe edilen bir insan veya eşyayı belirttiği zaman subjonctif kipinde olur. au tribunal. Yukarıda görüldüğü gibi. subj. Proposition relative.

je ne crois pas. il pense. 3. Aller au cinéma une fois par semaine. nous craignons. Se souvenir de son adresse. 2. il est juste. Fera-t-il beau dimanche? J'ai peur que non. 5. 1. Etre à l'heure. Il faut que vous disiez la vérité. ils ordonnent. 10. Transformez les phrases en unissant les deux propositions 1. 2. 7. 4." Modèle : Dire la vérité.176 Pleuvoir. j'attends. 3. Est-ce que votre frère ira à Paris? Vos parents le souhaitent. j'ai peur.I. vous êtes contents. . 6. Faire ses devoirs. 8. Transformez les phrases en utilisant "Il faut. Avoir peur. Se promener dans le parc public. Est-ce qu'il peut venir demain chez moi? J'en serais contente. 9. il est douteux. Venir chaque jour à l'Université. II. Partir de bonne heure. . Finir ses travaux.

Je veux que vous (FAIRE) J'ai peur que ma soeur (DIRE) vos devoirs. IV. Je voudrais te montrer mes photos de vacances. Je voudrais faire un gâteau. quelque chose qui n'est pas vrai. Il voudrait sortir plus tôt le samedi. Nous voudrions t'emprunter ta voiture. 5.III. b. Ils voudraient visiter quelques musées. 9. 4. Il ne faut pas que mes parents (VENDRE) cette maison. Nous voudrions nous promener. 5. 10. 7. il faut que tu (METTRE) un manteau. Comme il fait froid. Je voudrais te parler de l'examen. Les étudiants connaissent toutes les règles de grammaire? Je ne crois pas.177 . parce qu'ils leur plairont. Je veux bien. Est-ce que tu les as conduits à la gare? Je le désirais. il faut que votre fils (DORMIR) un peu. Je veux que mes étudiants (LIRE) ces livres. 2. 4. je ne veux pas que vous (SORTIR) Vu qu'il fait froid. subj. 6. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Je voudrais vous poser quelques questions. Vous pouvez LUI EN poser. 3. 10. Je ne suis pas sûr qu'il (FINIR) ses travaux. que vous m'en posiez. 8. 4. 1. . 3. Il faut que tu (ALLER) au marché avec ta mère. 8. Il faut que tous les élèves (FAIRE) ce que les professeurs leur demandent. 7. 6. Mettez les verbes entre paranthèses AU SUBJONCTIF 1. 2. Nous voudrions acheter une maison. 9. Etant donné qu'il est très fatigué. Je voudrais essayer sa voiture. 5. Je voudrais donner ma démission. a.

3. 12. Je veux que mes amis me (ECRIRE) souvent. 15. 9. La mère a peur que son enfant (AVOIR) faim. 1. Le professeur fait un programme de travail à ses élèves pour qu'ils (POUVOIR) apprendre leurs leçons. Il faut absolument que tu (VENIR) que tu lui (PARLER) . 14.-11. 4. Le professeur répète toutes les règles de grammaire à ses étudiants afin qu'ils (REUSSIR) Mettez au présent du subjonctif les verbes entre parenthèses. J'aimerais que tu (ETRE) plus raisonnable. (VIVRE) la Turquie! Qu'il (ATTENDRE) ! Pourvu qu'il (RECEVOIR) ma lettre! (SAUVER) qui peut! Qu'on nous (LAISSER) tranquilles! . Je viens de fermer la fenêtre afin qu'on (ENTENDRE) moins les enfants. V. Ma mère a donné un sac à mon père pour qu'il (FAIRE) les courses en rentrant du travail.178 Je ne crois pas que vous (ETRE) au théâtre à 8 heures. 3. un souhait ou une crainte etc. J'ai peur qu'il (AVOIR) froid. Je lui ai apporté un livre pour qu'il (LIRE) un peu. 10. 5. 2. . Ecris mieux pour que je (POUVOIR) te lire. 2. 6. 6. Il ne veut pas que nous (SAVOIR) qu'il est là. 7. Ils ont peur que je (ETRE) en retard. Mettez les verbes entre parenthèses au SUBJONCTIF 1. 5. Je lui téléphone pour qu'elle (VENIR) demain. J'ai laissé un mot à ma mère pour qu'elle (SAVOIR) où me trouver. 8. La bonne avait fermé les fenêtres afin que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. 4. 9. 8. La mère donne des médicaments à son enfant pour qu'il (ALLER) mieux. 7. Précisez si le subjonctif exprime un ordre. Il exige que vous lui (PRESENTER) des exercises. VI. 13. que vous (FAIRE) ce travail ensemble.

sa leçon.179 . Il veut dormir afin que demain il (POUVOIR) de bonne heure pour son train. Venez nous voir avant que mon grand-père ne (PARTIR) 30. 13. La foule s'étonne que la fête (CESSER) bonne heure. 17. 15. 12. Les jeunes vont danser jusqu'à ce que la nuit (TOMBER) 22. Il faut présenter une pétition en règle pour qu'il y (AVOIR) une démarche officielle. qu'il (OUVRIR) (DEMANDER) près de moi. En attendant que mon frère (FINIR) je ne le quitterai pas. 19. soit qu'il (NEIGER) . compte 28.10. Il faut que les enfants (SE RENDRE) de leurs méchancetés. 26. son devoir. 27. (POUVOIR) -t-il comprendre un jour qui] fait fausse route! Je veux qu'il (OBEIR) Je souhaite qu'il (DEVENIR) savant. Je cherche une maison qui me (PLAIRE) Il faut qu'il le (VOIR) Je désire un chien qui (SAVOIR) chasser et non un roquet qui (SE CONTENTER) de nous regarder. 18. Je crains que tu (NE PAS ETRE) assez patient. J'aime qu'il (VENIR) mes livres. 11. de si que mon père se lever tôt. J'exige qu'il (APPRENDRE) 24. et qu'il (ETRE) 25. Soit qu'il (PLEUVOIR) . 23. qu'il me conseil. Nous rentrons (PRENDRE) 21. qu'il (CESSER) de perdre son temps. Il faudra qu'il (SE DECIDER) .je sortirai. qu'il (CHOISIR) Il faut qu'il (SE DECIDER) qu'il (CHOISIR) un métier. me voir. 20. 14. 16. Agissez de manière que personne ne (POUVOIR) vous reprocher votre conduite. 29.

-(ETRE FINI) 10. tu vas attendre 6. Nous allons visiter la ville jusqu'à la fin de la réparation de mon auto. je vais répéter — Bon. -(REVENIR) 2. Mon père ne s'arrête pas de fumer. -(ETRE PUBLIE) 9. -(VENIR) 5. puis elle s'est calmée mais nous n'avons pas pris le bateau avant la fin de la tempête. Il manque encore des étudiants. (S'OUVRIR) 3. La mer était très forte. -(DEJEUNER) 4. -(VENIR) 6. cherche-les 7. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. je t'attendrai VIII. D'autres viendront à votre secours. en attendant que. tout est prêt pour le repas. Je travaillerai jusqu'à la venue de mon ami. Neclâ est restée à la maison 3. Venez nous voir avant votre départ. je resterai à l'hôtel 9. Le facteur n'avait pas encore passé. Nous ne pouvons rien décider avant la publication des résultats. je vais attendre 2. suivies du subjonctif Modèle : A. Il pleuvait. Mes amis.180 . Transformez les phrases suivantes en y mettant les locutions conjonctives: avant que. tenez bon 10. -(FAIRE : "il fait beau" deyimi subjonctif) . je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez.Vif. Ta fille n'est pas encore sortie de l'école. jusqu'à ce que. -(ETRE FINI) 7. nous avons dû rester à la maison 4. 1. il toussera 8. Tu n'as pas encore retrouvé tes gants. On répare mon appartement. Tu reviendras un jour. 1. Le bébé avait très faim. il a pleuré 5. -(ETRE FINI) 8. -(PARTIR) Venez nous voir avant que vous ne partiez. Nous resterons à la maison en attendant le beau temps. La volaille ne peut pas quitter le poulailler avant la venue de la fermière. Finissez les phrases suivantes en utilisant jusqu"à ce que Modèle : — Vous n'avez pas compris? Bon. Je resterai devant ce magasin èn attendant l'ouverture. On fera des heures supplémentaires jusqu'à la fin des travaux. pour que.

Est-ce qu'il pourront régler leurs factures. Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce que vous pourrez voyager? Tant mieux! que vous n'allez pas chez le professeur? Tant pis! que vous faites du sport? Tant mieux! qu'il pourra trouver du travail? Tant mieux! que tu connais le député? Tant mieux! 6. 5. Est-ce qu'elle devra s'arrêter de travailler? Tant pis! 9. Moi aussi . Est-ce que vous allez au cinéma? Tant mieux! . 4. cette année? R. Est-ce qu'ils pourront changer de voiture. 4. 2.. 3. 3. Est-ce que Fidan et Noyan pourront se marier cette année? 9. un jour. 2. Moi aussi. Est-ce que tu pourras tacheter une Mercedes ce mois-ci? 10. Est-ce que vous partez en vacances? Tant mieux! Ti.181 . ce mois-ci. Je suis content(e) que vous partiez en vacances! R2. Je regrette que tu ne puisses pas m'accompagner. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés 1. cette année? Est-ce que tu pourras te reposer dimanche prochain? Est-ce qu'il pourra conduire cette voiture maintenant? Est-ce qu'elle pourra faire des économies cette année? Est-ce que Buket pourra bricoler ce mois-ci? Est-ce que votre oncle pourra payer le téléphone cette semaine? 8. 5. Est-ce que ton frère pourra trouver du travail ce mois-ci? X.IX. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Tant pis! T. T2 — Mais il faudra qu'ils partent en vacances. 6. 1. Est-ce que vous aurez des débouchés? Tant mieux! 7. 2. — Je ne pense pas qu'ils puissent partir en vacances. 7. je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. cette année. 1.je suis content(e) de partir. Est-ce que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent? Tant pis! 8. Est-ce que tu pourras prendre une douche? Tant mieux! 10. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Est-ce que vos parents pourront partir en vacances. Ra.

Même exercice Il faut que je (LIRE) tout Camus et que je le (CONNAÎTRE) mieux. VOIR. XIII. il ne faudrait plus que vous couriez. 3. il nous). Il est possible que tu tes parents.) I1 faut que tu te taises et que tu ne dises pas ma pensée. il faut que vous 8. BOIRE. fumer. Ils ont trop bu. XVI. Modèle : Ne courez plus. (1) . Il faut que je me taise et que je ne dise pas ma pensée. 10. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés a. 4. il ne faudrait plus qu'ils Mettez à toutes les personnes du SUBJONCTIF I I faut que je (SE TAIRE) et que je (NE PAS DIRE) ma pensée. jouer. Il faut y résister et en décider (je. ils). Il faut que vous vos parents ce soir. b. boire. 9. manger. XV. ECRIRE 1. Vous avez soif. Il vaut mieux que vous ne pas en voiture.182 Diğer şahıslarını yazınız.- XII. Même exercice Il ne faut pas que j'attende plus longtemps. J'ai peur qu'on ne me pas. ^'Il faut que tu lises tout Camus et que tu le connaisses mieux.- M: . (. Il faut que je lise tout Camus et que je le connaisse mieux. . Construisez des phrases semblables avec les éléments donnés courir. nous. Daha sonra kitaba ya da deftere bakmadan yüksek sesle çekimleri yapınız. 5. 6. Il faut y penser et en discuter (on. il faut que je réponde et que je mette ma lettre à la boîte. &3*nplétex les phrases suivantes b l'aide des verbes : PARTIR. 2. D'après le modèle. Je voudrais que vous à votre client. Il faut y réfléchir et en parler (tu. vous). Il est nécessaire que nous en vacances. Je ne pense pas qu'il très tôt. XIV. CROIRE. elle. c. Je veux que tu me 7.

Il faut qu'on y pense et qu'on en discute. téléphonemoi. laisse-moi un mot. 1. s'ils veulent me voir. s'il te plaît. Rien ne vaut la peine de s'y intéresser. Rien ne peut vous déplaire. Si vous ne travaillez pas. rapelle-moi. d.v Modèle : a. 5. — Si tu viens et QU'IL N'Y AIT personne à la maison. Si la voiture est en panne. s'il n'y a personne à la maison. vous ne réussirez jamais à l'examen. b. si tu as des devoirs à faire. Si ta mère est malade. laisse* moi un mot. Si tu me téléphones. * XVII. XVIII. Si mes amis viennent. 2. a. si je ne réponds pas. j'attendrai. TABLEAUX STRUCTURAUX Tableau : 1 — a moniteurs journalistes juges Connais-tu Connaissez-vous Connaissent-ils d'autres routes provinces villes 18İ . 3. Personne ne peut vous aider. c. D'après le modèle ci-dessous. dites-leur d'entrer. si vous ne suivez pas régulièrement les cours. Je ne vois personne qui puisse vous aider. 4. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés Modèle : a. Personne ne sait la route. s'il te plaît. Utilisez le SUBJONCTIF après "QUE" remplaçant "SI" selon le modèle donné ci-dessous Modèle : — Si tu viens. s'il faut la réparer.

tableau : 1 — b je connaisse le seul Non. c'est que nous connaissions (qu') ils connaissent la seule Tableau : 2 — a oublie dire la vérité te taire lire la sentence oublions dire la vérité nous taire lire la sentence N' pas de oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence Tableau : 2 — b oublie N' oublions oubliez .184 tu pas qu'il faut que nous vous dises la vérité te taises lises la sentence disions la vérité nous taisions lisions la sentence disiez la vérité vous taisiez lisiez la sentence .

185 .Tableau : 3 — a journal livre ce cette Liras-tu un une revue pièce journal livre revue pièce Tableau : 3 — b le je Il faut que la lise un j' en Tableau : 3 — c une Tableau : 3 — d le le un la la » voilà Lisez — le une en la Tableau : 4 Gaziosmanpaşa Nous voulons nous installer Çankaya Ayrancı à Je ne pense pas que Je suis content nous nous installions Emek Bahçelievler Aydınlıkevler .

2 Ma soeur veut que je m'achète une voiture. Ce qui m'ennuie. 7. Il faudra que nous nous occupions des bagages. Ils pourront jouer au rugby.('»Traduisez en turc 1. Il est possible que le festival ait lieu à Bursa. Ils attendent qu'on leur en envoie. nous resterons ici. Je ne pense pas que vous ayez de bonnes notes. c'est qu'ils soient toujours en retard. 10. Nous ne sommes pas certains qu'ils aient assez d'argent. 5. 3. Il faut que nous payions les appareils que nous avons achetés. C'est vraiment la seule chose que je puisse faire. Il vaut mieux que tu appelles tes amis toi-même. 15. (1) 186 Her cümlenin çevirisini yaptıktan sonra 187. 8. 4. J'irai le voir avant qu'il ne parte. En attendant que vous preniez une décision. ils devraient chercher le coupable. 12. 14. 11. 13. 6. à condition qu'il y ait assez de place. 9. . Nous ne croyons pas qu'ils se soient tous amusés. sayfaya bakarak kontrol ediniz. Au lieu d'interroger les voisins.

Aldığımız cihazları ödememiz gerekiyor. onların her zaman geç kalmalarıdır. 14. Mademki öyle istiyorlar. Eğer kendini iyi hissetmezsen. kendime bir araba almamı istiyor. ve de araba kullanamayacaksan. bizzat senin çağırman daha iyi olur. . 4. "rugby" oynabilecekler. yanılıyorsunuz. Annem yeni ayakkabılarımı giymemi istiyor. Yeterince yer olması koşuluyla. 7. gerçekten budur. Arkadaşlarını. Öğretmenlerin açıkladıkları herşeyi öğrencilerin öğrenmesi gerekir. Onların yeterince parası olduğundan emin değiliz. îyi not alacağınızı sanmıyorum. 11. Taksiye binmen gerekmez. 10. 5. suçluyu aramaları gerekirdi. 8. Yapabileceğim tek şey.)Traduisez en français 1. çalışmadan başarabilecek tek öğrencidir. 2. (1) Yaptığınız çeviriyi 188. Eğer dersi açıkladığımda. Onların hepsinin eğlendiklerini sanmıyorum. Kendilerine ondan gönderilmesini bekliyorlar. 9. 15. Eğer bu haberin iyi olduğunu düşünüyorsanız. 3. kapının önünde beni bekle. Bagajlarla meşgul olmamız gerekecek. 5. ziyaretine gideceğim. Komşulardan hesap sormak yerine. 6. 2. Bir karar almanızı beklerken. 9. 8. 7. sayfadakilerle kontrol ediniz. Bu hanımın 50 yaşından daha az olacağını sanmıyorum. O gitmeden önce. Canımı sıkan şey. 10. Kız kardeşim. burada kalacağız. anlamazsanız lütfen bana sorunuz. öyle olsun! 3.Cümlelerin türkçeye çevirisi : (sayfa 186) 1. 6. çünkü bu satte daima otobüs vardır. 13. 4.187 . (. Belma. Festivalin Bursa'da olması mümkündür. 12. Uygun bir iş bulabilmeniz için en azmdan iki yabancı dil öğrenmeniz gerekir.

Si tu ne te sens pas bien et que tu ne puisses pas conduire. Je ne crois pas que cette dame ait moins de cinquante ans. L'INFINITIF (Mastar) Les terminaisons du présent de l'infinitif 1er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. 7. (Bundan böyle. (Anonim şirketin alacakları iflâs masasında ayrıntılı olarak ortaya konulmadı. attendsmoi devant la porte. VOIR LA VALEUR DE L'INFINITIF (Mastarın değeri) 1. Il est nécessaire que les élèves apprennent tout ce que les professeurs expliquent. ce pauvre homme aura le boire et le manger. 3. 5. venIR. Puisqu'ils le veulent. tam bir isim niteliğinde olduğu ve çoğul hale de getirildikleri görülebilir Les avoirs de la société anonyme ne furent pas détaillés dans la masse de faillite. parce que l'autobus passe à cette heure-ci. Si vous jugez que cette nouvelle soit bonne.) . "-OIR parl-ER donn-ER fin-IR pun-IR êtRE.) — Bu sözcüklerin. offrIR. -IR. 10. 2. Örnekler — Désormais. 6. avOIR naîtRE. Ce n'est pas la peine que tu prennes le taxi. 8. demandezmoi s'il vous plaît. V.187. sayfadaki türkçe cümlelerin fransızcaya çevirisi 1. Il faut que vous appreniez au moins deux langues étrangères pour pouvoir trouver un travail convenable.188 . Belma est l'unique étudiante qui puisse réussir sans travailler. 9. bu zavallı adamın hem içeceği hem de yiyeceği olacak. soit. Ma mère veut que je mette mes chaussures neuves. vous vous trompez. isim gibi kullanılır ve dolayısıyle de ismin yaptığı her görevi yüklenir. 4. Si j'explique la leçon et que vous ne la compreniez pas.

Bu nedenle herhangi bir fiili öğrenirken alacağı préposition'u ezberlemek gerekir. devenir député! Que dire? Quoi faire? Où aller? Comment agir? (O mu milletvekili oluyor!) (Nasıl olur. Complément d'objet (nesne). . (Fransa'ya gitmeye karar verdim.) 5.impératif (emir) anlamında da kullanılırlar. Le passé de l'indicatif (Haber kipinin geçmiş zamanı) yerine geçebilirler. Commencer quelque chose. Aider à quelqu'un. bir "proposition subordonnée cômplé-' tive" (tamamlayıcı yan cümlecik) durumunda olmadığı zaman bir isim. Accompagner quelqu'un. Örnekler — Compléter les phrases suivantes (Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. (Size yardım etmeye hazırım. DENİR Regarder quelque chose. (Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.) Je suis prêt à vous aider. i«ç .) 2. Aider quelqu'un. (Yakında bir arabam olacak. Mastarlar. bu konuda çoğu kez yanılgılara düştüğümüz bilinen bir gerçektir. Mastarlar. Örneğin DENMEZ Regarder à quelque chose. Biz türklerin fransızca öğrenirken anadilimizin etkisinde kalarak. örnek Il approche et les oiseaux de s'envoler. bir zamir veya bir MASTAR olabilir ancak bu complément d'objet DIRECT ya da INDIRECT olabilir ki bu da fiilin bir préposition alıp almayacağına bağlıdır. soru ve ünlem cümlelerinde kullanılabilirler.) — Ne pas se pencher par la fenêtre. Accompagner à quelqu'un. Commencer à quelque chose. bu olacak şey değil doğrusu!) (Ne demeli?) (Ne yapmalı?) (Nereye gitmeli?) (nasıl hareket etmeli?) 4. Örnekler Lui.) J'ai décidé d'aller en France.) Jaime lire.— — — — Çeşitli kullanımları Je vais bientôt avoir une voiture. (Okumayı severim. (Pencereden sarkmayınız.) — Agiter la bouteille avant de s'en servir. (O yaklaştı ve kuşlar uçtu.) 3.

COURIR. Örnekler TENIR quelque chose TENIR â quelque chose. Aynı şekilde. AVOUER. COMPTER SUR quelqu'un. SENTIR. Saluer quelqu'un.) ALLER Les enfants sont allés CUEILLIR des fleurs. (Araba kullanmasını bilmem. préposition kullanılıp kullanılmadığına veya kullanılan préposition'a göre değişikliğe uğrar. Saluer à quelqu'un. REGARDER. Respecter à quelqu'un. (Çocuklar çiçek toplamaya gittiler. türkçedeki tümleci ile fransızcadaki tümlecin uymaması : DENMEZ : Acheter quelque chose de quelqu'un. (Birşey tutmak. DIRE. Continuer quelque chose. DETESTER. SAVOIR. Respecter quelqu'un. ALLER. POUVOIR. OSER. (Bugün. PREFERER.) COMPTER Je ne compte pas ALLER au cinéma. (Birisinden birşey satm almak. AIMER. VOIR. ESPERER. Consulter quelque chose Bu fiiller. ADORER. COMPTER. Consulter à quelqu'un.) . MONTER.) (Birşeye veya birisine önem vermek) (Birşey saymak) (Birisine güvenmek) (Birşeye başlamak) (Birşeyi yapmaya başlamak) (Birşeyi yapmakla işe başlamak) Genellikle. türkçede ismin (e) halinde (yani datif durumunda) dolaylı tümleçler aldıkları halde fransızcada ismin (i) halinde (yani accusatif durumunda) düz tümleçler alırlar. Admirer quelqu'un. REVENIR. DECLARER. PRETENDRE.Admirer à quelqu'un. ENTENDRE. (Sizi ziyarete geldik. ENVOYER fiillerinden sonra préposition'suz bir tümleç kullanılır. 6. à quelqu'un COMPTER quelque chose. COMMENCER à faire quelque chose.) Bazı fiillerin de anlamı. Örnekler SAVOIR Je ne sais pas CONDUIRE. RACONTER. Causer quelque chose. COMMENCER PAR faire quelque chose. sinemaya gitmeyi düşünmüyorum. PARIER. COMMENCER quelque chose. DEVOIR.190 . DENİR : Acheter quelque chose à quelqu'un. AFFIRMER.) VENIR Nous sommes venus vous VOIR. Causer à quelque chose Continuer à quelque chose. RETOURNER. aujourd'hui. RENTRER. DESCENDRE. VENIR. ECOUTER. VOULOIR.

(Kuşların öttüğünü işitiyorum.) B. ettirgen (causatif = factitif) hale getirir A.) NOT Yukarıda değinilen mastar cümlelerini (être ve avoir) yardımcı fiillelerinden başka (semi-auxiliaire) adını alan fiillerin kullanıldığı cümlecikleri karıştırmamaya dikkat etmek gerekir. Örnekler a. (Ben) S2 (ben) Düşünmeyen kim? — Ben. J'ai fait mon devoir (Ödevimi yaptım.191 . (Elbisemi kendim dikerim. Préposition aracılığı olmadan. önüne geldiği mastarı. Yukarıdaki cümle ve buna benzer diğer infinitif cümlelerinin çevirisini şöyle düşünmek gerekir J'entends / que les oiseaux chantent. aujourd'hui. (açık özne) Sinemaya gitmeyecek olan kim? — Ben. sub. Örnek Ma mère a envoyé la bonne chercher du pain. Je fais coudre ma robe. 6. Prop. mastarla kullanılan fiiller listemizdeki son altısının.) auxiliaire / infinitif causatif . Je couds ma robe moi-même. prin Prop. şıktaki fiil listesinden sondan 6 fiil dışındakiler de çekimli fiilin açık öznesi ile mastarın gizli öznesi aynıdır. (Elbisemi diktiririm. Faire : yardımcısı olduğu fiilin önüne gelir. örneğin J'entends les oiseaux chanter = J'entends chanter les oiseaux. (gizli özne) b. S. (Annem hizmetçiyi ekmek almaya gönderdi. cümle yapı tarzı serbest sayılır. J'AI FAIT FAIRE mon devoir (Ödevimi yaptırdım. conjonctive c. örneğin Je ne compte pas / aller au cinéma.) auxiliaire / infinitif causatif A. Bu tür infinitif cümlelerinin yapı şeklinin serbest olmasma rağmen mastarı izleyen bir tümleç varsa cümledeki sözcüklerin yeri değiştirilemez.a.) Bu cümle yapılışı lâtinceden "construction latine" adı altında fransızcaya alınmıştır.) B.

) d. kızınız arkadaşlarıyla gitsin. (Saçlarımı kestirmek istemiyorum. Eş anlamlı bu iki fiil . (Izdırabınız var gibi geliyor bana.bir olayın doğruluğundan emin olunmadığını göstermeye yarar. -mak. Örnekler — Les parents ont laissé aller les enfants au cinéma. (B) cümlelerinde ise (FAIRE FAIRE) ve (FAIRE COUDRE) ettirgen fiillerdir. Örnek Il ne fait que parler : (Konuşmaktan başka birşey yapmıyor. (Sınavlar yakında başlayacak. (a) şıkkında görülen FAIRE gibi ettirgen (causatif) görevi yüklenir..) e. Örnek Il ne fait que de sortir : (Az önce dışarı çıktı. (Bırakın. Indicatif présent du verbe ALLER + infinitif = futur proche (yakın gelecek) Il va sortir (Biraz sonra dışarı çıkacak) Les examens vont commencer. baba çocukları sinemaya gönderdiler. c.) Ne FAIRE que + infinitif = . Ayrıca (FAIRE) fiili (SE FAIRE) çift zamirli.) .den başka birşey yapmamak. Indicatif présent du verbe VENIR + DE -f infinitif = passé récent.) Örnekte görüldüğü gibi. LAISSER fiili ancak geçişsiz fiillerle. yani : il vient de sortir cümlesi ile 1 aynı anlama sahiptir.192 PARAITRE = SEMBLER = gibi görünmek. Örnekler Vous me semblez souffrir = vous me paraissez souffrir.) Ne FAIRE que DE + infinitif = az önce -mek. dönüşlü fiil (pronominal) olarak kullanılır Je ne veux pas me faire couper les cheveux.. e benzemek.) — Laissez partir votre fille avec ses amis. bu son cümlenin anlamı b.(A) ve (B) cümlelerdeki cümlelerin anlam farkı : (A) cümlelerindeki (FAIRE) ve (COUDRE) transitif yani geçişlidir. . (Anne. (yakın geçmiş) Yakın geçmişle eş anlamdadır.

) Örnek J'ai beau parler.) VOULOIR + DIRE = demek olmak. Örnek Mehmet passe pour être le plus intelligent de la classe. kimse beni dinlemiyor. başka bir deyişle geçmiş zamanda tam olacakken geri kalmış bir işi. FAILLIR = MANQUER (de) Bu iki fiil de olmasına ramak kalmış.) — Vous avez manqué de(1) perdre votre sac. AVOIR BEAU + infinitif Yapılan bir hareketin. (Az kalsın uçağı kaçırıyordum. (Boşuna konuşuyorum.) . bu durumuyla bir eylemi gerçek dışı bir edilgen çatıya oturtur. (Conditionnel konusuna bakınız. POUVOIR + infinitif Puis-je sortir? Pouvons-nous entrer? k. Cela veut dire qu'il ne veut pas venir avec moi. sınıfın en zekisi gibi geçiniyor.Ils paraissent comprendre cela = Us semblent (Bunu anlıyor gibi görünüyorlar. (Dinlenmek için evde kalmak istiyorum. (Mehmet. Örnekler — J'ai failli tomber. (Düşeyazdım. VOULOIR + infinitif Je veux rester à la maison pour me reposer. personne ne m'écoute. (Az kalsın bir taksinin altında kalıyorduk. bir işin beklenilen sonucu vermediğini göstermek için kullanılır. diye tanınmak.) f.) i.193 . az kalsın düşüyordum. Bu fiil. comprendre cela.) — J'ai failli manquer l'avion. (Bu.) h.) g. (Çantanızı az kalsın kaybediyordunuz. bir olayı gösterir. onun benimle gelmek istemediği anlamına geliyor.) (1) Manquer de : Bu şekilde kullanılan manquer fiili (de) préposition'u olmadan da aynı anlama gelir : Nous avons manqué nous faire écraser par un taxi. (Dışarı çıkabilir miyim?) (îçeri girebilir miyiz?) PASSER POUR + infinitif = olarak geçinmek.

Düzensizler için parantez içinde (irr. "Etre" fiili. (3) rakamları fiillerin düzenli 1. 3. birleşik zamanlarda yüklendiği yardımcı (auxiliaire) görevi dışmda kimi sözcüklerle biraraya gelerek bilinen şimdiki. az sonra dışarı çıkacağım. (Acele et. indirect alan fiiller) Aborder(1) Accompagner Aider Attaquer Atteindre Causer Commander Commencer Complimenter Conseiller Consulter Continuer Croire Craindre Défier Défrayer (1) .infinitif = ETRE SUR LE POINT DE + infinitif = yapmak üzere olmak.194 (1) (1) (1) (1) (irr. siparişte bulunmak : Başlamak : iltifat etmek : Öğüt vermek : Danışmak : Devam etmek : inanmak : Endişe etmek : Meydan okumak : Masrafı ödemek Fiillerin yanında parantez içindeki (1). almış olmalarına karşın türkçede comp. 2.) LA DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS et LES VERBES FRANÇAIS (Türkçe ile Fransızca fiiller arasındaki fark) 1.) Dépêche-toi. dir.. saldırmak : Erişmek : Sebep olmak : Kumanda etmek. — Je suis sur le point de terminer mes travaux = Je suis en train de terminer mes travaux. geniş. ETRE EN TRAIN DE -f. yakın gelecek zamanlarının gösterdiği anlamı vermeye çalışır.) kısaltması konulmuştur. gruptan olduğunu gösteriyor.t. (işlerimi bitirmek üzereyim. je vais sortir = Je suis sur le point de sortir = Je suis en train de partir. refakat etmek : Yardım etmek : Hücum etmek. Voici les VERBES TRANSITIFS DIRECTS dont les correspondants prennent en turc des compléments indirects (Fransizcada comp. (2).) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (irr.) (1) (\) : Yaklaşmak : Eşlik etmek.. .) (irr.

birşeye katlanmak Birşeyin fiyatını belirlemek .) (1) (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : : : : : Saygı göstermek Hizmet etmek Katlanmak (birşeye).) (irr. Remplacer Rencontrer Renseigner (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : Borçlanılan parayı ödemek Teşekkür etmek Yerine geçmek Rastlamak Bilgi vermek Respecter Servir Souffrir Soupçonner Supplier Surveiller Surmonter Supporter Taxer (1) .':• Egemen olmak f' (irr. acı çekmek Şüphe etmek Yalvarmak Gözetlemek Birşeyin hakkından gelmek Tahammül etmek.) : Önceden sezmek (1) : Rica etmek (1) : Meydan okumak.Dominer Entreprendre Eviter Flatter Frapper Gratifier Grimper Heurter Mériter Objecter Obliger Opposer Pénétrer Plaindre Présider Pressentir Prier Provoquer Regarder (1) ».) : Girişimde bulunmak (1) : Sakınmak (1) . nüfuzetmek (irr. sebep olmak (1) : Bakmak Railler Régaler Regretter (1) (1) (1) : Alay etmek : Ziyafet vermek : Esef etmek Rembourser Remercier. Birinin yüzüne gülmek (1) : Vurmak (1) : Ödül vermek (1) : Tırmanmak (1) : Çarpmak (1) : Lâyık olmak (1) : İtiraz etmek (1) : İyilik etmek (1) : Karşı koymak (1) : Girmek. (irr.) : Acımak (1) : Başkanlık etmek (irr.

) — La jeune fille aide sa mère.. : Ummak (1) à . : Düşünmek (1) à . : Birşeyi değiştirmek (irr.196 (1) de.b. konu edinmek.. : Derin derin düşünmek (irr.b... zaptetmek (2) à . (Arkadaşlarına herzaman iyilik eder... piyano v. (Gençkız annesine yardım ediyor. ....) — Il oblige toujours ses amis. : Birini tatmin etmek (1) de. (Fakirlere acırım.) — Colomba veut venger son père... d'objet direct (Fransızcada dolaylı tümleç almalarına karşın türkçede düz tümleç alan fiiller) Abuser S'attendre Jouer Jouer Penser Songer S'emparer Réfléchir Satisfaire Changer Servir (1) . : Çalmak (müzik âleti : keman. : Oynamak...) de. : Birşeyi ele geçirmek. Hammaddeyi işlemek. : Birşeyi kötüye kullanmak (3) à ... şaka yapmak : Gözetlemek : Birinin intikamını almak Örnekler*'> — Je commence mes devoirs. : Arasından geçmek : Birine takılmak.) (1) de. (ödevlerime başlıyorum.) 2.) à .. : Bir görevi yüklenmek En çok kullanılan fiiller bu listeye alınmıştır.Tenter Toucher Traiter (1) (1) (D Traverser Taquiner Veiller Venger (D (1) (1) (1) : Teşebbüs etmek : Dokunmak : Davranmak. iskambil v. (Colomba babasının intikamını almak ister...) — Je plains les pauvres.) (1) à .. (futbol.. Voici les VERBES TRANSITIFS INDIRECTS dont les correspondants prennent en turc des comp.. Listedeki fiillerin herbiriyle en azından ikişer cümle yazınız... : Düşleyerek düşünmek (1) de.

) à (1) à (1) à (irr... : Birşeyi üstlenmek örnekler — Vous abusez de ma confiance.. . (Kara tahtaya yazmak için tebeşir kullanılır..) à (irr.Se Se Se Se servir souvenir tromper charger (irrjdeii. ..)de.. (Türkçede..) — Je sais jouer du violon..) — Je renonce à cette promenade. ..) — Nous allons changer de maison..) — On se sert de la craie pour écrire sur le tableau noir. birisiyle konuşmak Birşeyin arkasından gelmek örnekler — Les étudiants ont assisté à la conférence. (Ev değiştireceğiz. (Keman çalmasını bilirim. . .. anımsamak (1) de (son chemin) : Yolunu şaşırmak (1) de. : Hatırlamak....) .) — Les jeunes gens jouent au football. (Güvenimi kötüye kullanıyorsunuz. ... (Bu hoş olmayan işten kendini sıyırdı. .) à (1) à (1) à . fransızcada almış olduğu préposition'dan farklı olanlarını alan fiiller) 3—A.... .198 (öğrenciler konferansta hazır bulundular..) — Il s'est arraché à cette situation désagréable. : Birşeyi kullanmak (irr.. (Delikanlılar futbol oynuyorlar. . : : : : : : : : : Hazır bulunmak Birşeyden kendini sıyırmak Birinin hoşuna gitmek Birinin hoşuna gitmemek Birşeyden kaçıp kurtulmak Vazgeçmek Birinden sonra hayatta kalmak Birisine hitabetmek..) 3. Voici les VERBES INDIRECTS dont les correspondants prennenl en turc des prépositions différentes. (Bu gezintiden vazgeçiyorum. Fransızcada : (à préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin başlıcalan şunladır Assister S'arracher Plaire Déplaire Echapper Renoncer Survivre Parler Succéder CD à (1) à (irr.

(1) de...) de. (1) de..) de.) Je ne connais pas celle dont les enfants se moquent. Karar vermek . (irr. (1) de.) .3-B.) La montagne est couverte de neige. yenebilmek.Fransızcada: (DE) préposlilon'u ile kullanıldığı halde ttirkçede değişik şekilde görülen fiillerin başlıcaları Décider Dépendre Disposer S'apercevoir Approcher S'approcher Avoir besoin Avoir envie Avoir pitié Charger Couvrir Envelopper Entourer Etre chargé Jouir Remplir Rire Se moquer Triompher (1) de... (irr. (Çocukların alay ettikleri kadını tanımıyorum. birşeye yaklaşmak Birşeyin ihtiyacında olmak Birşeyi yapmakta istekli olmak Acımak Yüklemek... (İhtiyacım olan kitabı satın aldım... (1) de. arabasına almak Birşeyle örtmek Birşeyle sarmak Birşeyle çevirmek Yükümlü olmak Birşeyin zevkini çıkarmak Doldurmak (birşeyle) Birisine gülmek (alay etmek anlamında) Alay etmek Yenmek. (Bu işle derhal meşgul olmanız gerekiyor..) de.... (3) de. (Dağ karla örtülüdür..... (1) de. (1) de. (1) de. Vivre S'occuper • Se jouer Se soucier S'indigner (irr.) de.) de.. (irr..) Cela dépend de vous. (1) de. (irr.. (Bu. büyük başarı kazanmak Birşeyle geçinmek Meşgul olmak Eğlenmek Tasalanmak Hiddetlenmek Örnekler Il faut que vous vous occupiez immédiatement de cette affaire. Birşeye bağlı olmak Emrinde bulundurmak Birşeyin farkında olmak Birine. (1) de. size bağlı.) de. birşeye yaklaşmak Birine. (irr. (1) de.198 . (irr. (2) de. (1) de.. (irr..) de. (1) de.) J'ai acheté le livre duquel j'avais besoin. (2) de.) de.

Birinin elinden tutmak. (Bu kitabı arkadaşımdan ödünç aldım. : Birisinden birşey çalmak. (Partir) pour dan sonra (P) harfiyle başlayan bir sözcük gelirse. 199 . Emprunter qch. à qn. Pardonner qch. : Birşeyi birisine yaklaştırmak Approcher qch. (pour) yerini (à) ya verir. à qn.) — Les professeurs ont persuadé leurs élèves de bien travailler. Menacer qn. à qn. : Birisini birşeyle tehdit etmek. (Erkek kardeşimden.) 5. de qch. Prendre qch. herşeye çok dikkat etmesini istiyorum. de qch. : Birisini birşeyden esirgemek Epargner qch. Voler qch. à qn. à qn. : Birisinden birşey almak. par la main (1) = = = = = Bir yere gitmek. Birinin elinden yemek. : Birisini birşey konusunda ikna etmek. à qn. : Birşeyi birisinden alıp çekmek Arracher qch.4. (Öğretmenler. : Birşeyi birisinden istemek Demander qch.P ) üç (P) harfi kulağa hoş gelmediği için " J e pars à Paris" denmesi yeğlenir.) — J'ai emprunté ce livre à mon ami. Ormana kaçmak. Fuir dans la forêt Tenir qn. à qn. à qn. Örnekler — Je demande mon frère à faire bien attention à tout. hem de dolaylı tümleçle kullanılan bellibaşlı bazı fiiller) : Birşeyi birisinden saklamak Cacher qch. Bir yere girmek.P . Voici quelques verbes qui sont employés avec DES PREPOSITIONS PARTICULIERES (Kendilerine özgü préposition'larla kullanılan bazı fiiller) Partir pour(1) Entrer dans Boire dans un verre Manger dans la main de qn. : Birisinin birşeyini affetmek. Örneğin " J e pars pour Paris" dendiğinde ( P . de qn. Voici quelques principaux verbes qui sont employés aveè ' LE COMPLEMENT D'OBJET DIRECT et LE COMPLEMENT D'OBJET INDIRECT à la fois (Hem düz tümleç. : Birşeyi birisinden ödünç almak : Birşeyi birisinden satın almak Acheter qch. öğrencilerini çok çalışmaları konusunda ikna ettiler. Bir kadehten içmek. à qn. Persuader qn.

je partirai pour Londres. (Yarın Londra'ya hareket edeceğim.) — Demain. yani : özne + çekimli fiil -f à + infinitif 3.) LES VERBES SUIVIS DE L'INFINITIF (Kendilerinden sonra mastar gelen fiiller) Bu duruma 3 şekilde rastlamak mümkündür 1. Apercevoir Compter Courir (gitmek) (futur proche) (birşeyi boşuna yapmak) (farketmek.örnekler — Le professeur est entré dans la salle de classe à 9 heures. bir prenses havasına bürünürdü. uzaktan görmek) (ummak) (koşmak) Croire Déclarer Descendre Désirer Devoir Ecouter Entendre Envoyer Espérer Etre censé (inanmak. Quand je la tenais par la main.) — "Elle avait l'air d'une princesse. yani : özne + çekimli fiil + infinitif 2. .. sans prépositions. (de) préposition'u ile." Victor HUGO (Souvenir) (Elinden tuttuğum zaman.. söylemek) (inmek) (arzu etmek) (mecbur olmak) (dinlemek) (işitmek) (göndermek) (ümit etmek) (sayılmak) . (öğretmen saat 9 da sınıfa girdi. suivis directement de l'infinitif (Préposition'suz doğrudan doğruya mastar alan fiiller) Accourir Aimer (koşarak gelmek) (sevmek) Aller Avoir beau. 1.200 Les verbes. yani : özne + çekimli fiil -f de + infinitif olmak üzere. sanmak) (beyan etmek. Préposition'suz. (à) préposition'u ile.

(Amerika'ya bir yolculuk yapsam ne iyi olur..) Venir (gelmek) (passé récent) Voir (görmek) Vouloir (istemek) Örnekler Tous les étudiants croient pouvoir connaître la réussite.. -ebilmek) (yeğlemek. niyeti olmak) (muktedir olmak. muktedir olmak) Sembler (. gibi görünmek) (düşünmek..gibi görünmek) Sentir (hissetmek) Valouir mieux (Il vaut mieux aller: gitmek daha iyidir. .) (Il faut: gereklidir. çıkarmak) (cüret etmek) (.) (Laissez venir les enfants: bırakın çocuklar gelsinler) (çıkmak. tercih etmek) (iddia etmek) (tekrar tanımak) (bakmak) (dönmek) Savoir (bilmek. (J'ai fait écrire: yazdırdım.gibi gelmek. gibi gelmek.) J'aimerais faire un voyage en Amérique..) On voit les bateaux passer = On voit passer les bateaux.201 .Faillir Faire Falloir Laisser Monter Oser Paraître Penser Pouvoir Préférer Prétendre Reconnaître Regarder Revenir (Il a failli mourir: Az kalsuj ölüyordu. (Gemilerin geçtiği görülüyor. (Bütün öğrenciler başarı elde edebileceklerini zannederler..) Ils prétendent avoir de bonnes notes.) Nous les voyons venir vers nous. (Onların bize doğru geldiklerini görüyoruz..). (îyi not alacaklarını iddia ediyorlar.) .

.. özenle çalışmak Öğrenmek Başarmak Ummak Mecbur olmak Birşeyi yapmakta zahmet çekmek Yetinmek Gayret etmek Birşeyi yapmaya başlamak Yasaklamak.. à... Perdre (son temps) à.. à. à.. à. mahkûm etmek. e Destiner Hésiter Se déterminer Se disposer .. Se plaire à. S'obstiner à... Alışmak Eğlenmek Uygun düşmek....... à. à.. umutsuz olduğunu bildirmek... à. S'habituer à..... Obliger à. à. Kendini vakfetmek Razı olmak İbaret olmak Devam etmek Karar vermek Kararlı olmak Tahsis etmek Tereddüt etmek Karar vermek Hazır olmak Söz vermek Birşey yapmaya tahrik etmek Birşey yapmaya çağırmak Başlamak. S'engager à.. à...202 : : : : : : : : : : : : : Birşeyi yapmaya yardım etmek. à. à..... à... à... à. Se mettre à. à.. à. Persister à.. à. à.... à. à. koyulmak Alışmak Birisini birşey yapmaya mecbur etmek İnat etmek Sebat etmek Birşey yaparak vaktini kaybetmek Hoşlanmak ..Les verbes employés avec la préposition (à) devant l'infinitif (Mastardan önce (à) préposition'u ile kullanılan fiiller) Aider S'accoutumer S'amuser S'appliquer Apprendre Arriver S'attendre Avoir Avoir de la peine Se borner Chercher Commencer Condamner à. à.. Exciter à......... Se consacrer Consentir Consister Continuer Se décider Etre décidé. à... Inviter à..

) —. de. à. de.) — Je me suis décidé à apprendre l'anglais. (Erken gitmeye söz verdik. à.) — J'ai invité mes amis à dîner avec moi. meramında olmak Korkmak . à. de. (Mastardan önce "DE" préposition'u ile kullanılan fiiller) Accepter S'abstenir Accuser qn.) — Mon ami ne tardera pas à venir. à. à.) — Je n'arrive pas à dormir. (Bir türlü uyuyamıyorum. de.Prendre plaisir Se préparer Renoncer Servir Tarder Tenir Être tenu. Birşey yapmayı kabul etmek Birşeyi yapmaktan çekinmek Birisini birşey yapmaktan dolayı suçlamak Bitirmek Farkında olmak İhtiyacında olmak Arzusunda olmak Niyetinde. : : : : : : : : Zevk almak: Hazırlanmak Vazgeçmek Yaramak Gecikmek Önem vermek . de. (Arkadaşım gelmekte gecikmeyecek.Nous nous sommes engagés à allef tôt. Achever S'apercevoir Avoir besoin Avoir envie Avoir l'intention Avoir peur de. göz kulak olmak Örnekler — J'hésite à faire cela.) 3. de. (İngilizce öğrenmeye karar verdim. Les verbes employés avec la préposition (DE) devant l'infinitif. de. (Bunu yapmakta tereddüt ediyorum. à. e Travailler Veiller à. (Arkadaşlarımı benimle akşam yemeği yemeğe dâvet ettim. Mecbur olmak Gayret etmek : Nezaret etmek. à. à. de.

: Yetinmek Se contenter d e . de. Yazmak S'efforcer de. : Yükümlemek Charger d e .. acele S'empresser etmek de.. : Karar vermek de...) Söylemek de.. gayret etmek. özür dilemek Etre content.. Birşey yapmayı bitirmek Se garder de...: Öğütlemek.. katılmak yordu .... Entreprendre Teşebbüs etmek de...: Bırakmak Cesser de..: Üzerine almak Se charger d e . Acele etmek Juger (bon) de.. Sakmmak Se hâter de.. : Ayıplamak Blâmer d e .. Memnun olmak Etre heureux.... Az kalsm Menacer de. : Acele etmek Se dépêcher d e . .. Gayret etmek Essayer de.... Canı sıkılmak Eviter deKaçınmak S'excuser de. Tehdit etmek Se mêler de... korkmak Craindre Décider de.de..) de.. Karışmak. Dire (à qn. : Yasaklamak Défendre Demander (à qn.. : Birisinden birşey yapmasını istemek de...: Özen göstermek.: Uygun olmak Convenir de.. Uygun olarak yargıya varmak Manquer de.. : Bulmak S'aviser de. Gayret etmek....... denemek S'étonner deŞaşırmak S'ennuyer de. se de.) de... Kutlamak Finir de. Mutlu olmak Féliciter qn.. : Endişe etmek.. Dispenser Muaf tutmak Ecrire (à qn...... önermek Conseiller de... e de...

de.) Proposer Recommander Refuser Regretter Remercier (qn.... . de. dedede.. Mériter de. Persuader deSe plaindre de.de... tekil şahısta kullanılır : (Ça) Cela suffit (yeter) Il suffit de travailler pour connaître la réussite.... qn.. üzülmek : Teşekkür etmek : Pişman olmak : Tehlikeyi göze almak : Anımsamak : Yeterli olmak : Çaba göstermek : Ele almak.) (1) Daha çok 3. (Başarıya ulaşmak için çalışmak yeter. önermek : Tavsiye etmek. Être obligé.) de. (Deniz kenarında bir eve sahip olmayı düşlüyorum..) de. . de. dede.. Se presser dePrier (qn. de..) . de. denemek : Il vient de sortir (Az önce dışarı çıktı] (passe récent) Örnekler — Je rêve d'avoir une villa au bord de la mer. öğütlemek : Reddetmek : Esef etmek.... . Prendre garde de. Permettre (à qn. de. Obliger (qn.) de. Rêver Promettre (à qn. .) — J'essaie d'apprendre l'allemand.... de. sunmak : Birisinin birşey yapmasını affetmek : Birisine birşey yapması için izin verme : ikna etmek : Şikâyet etmek : Sakınmak : Özen göstermek : Acele etmek : Birisine birşey yapmasını rica etmek : Düşlemek : Söz vermek : Teklif etmek.) Se repentir Risquer Se souvenir Suffire(1) Tâcher Tenter Venir de. e de... Offrir Pardonner (à. : Lâyık olmak r îhmal etmek : Birisini birşey yapmaya mecbur etmek : Mecbur olmak : Takdim etmek. Prendre soin de..) de. Négliger de.... (Almanca öğrenmeye çalışıyorum.205 ... de...

) AVOIR FİİLİNİN KULLANIMI a. Borçlu olmak anlamına gelir Je dois de l'argent à l'un de mes amis. : (Dersleri düzenli bir şekilde izleyemediğimizden şikâyet ediyoruz. futur dans le passé. Notre professeur n'est pas encore venu. Les étudiants doivent étudier pour connaître la réussite.206 Yardımcı fiil olarak. -meli. otobüsü kaçırmış olması ihtimali var.) 4. -malı diye çevrilir yani zorunluluk gösterir.) FİİLİNİN ANLAMLARI) 1. (Arkadaşlarımdan birine borcum var. (Öğrenciler. .) LE SENS DU VERBE DEVOIR (DEVOIR (irr.futur relatif'i) gösterir ' Nous sommes allés voir notre cousin qui devait partir pour l'Amerique.) — Cessez dé bavarder (Gevezelik etmeyi kesin. (Amerika'ya gidecek olan kuzenimizi ziyaret ettik.) — Je conseille à mes enfants dè ne pas fumer. Yardımcı fiil olarak ikinci bir kullanılışı vardır ki bu durumda geçmiş zamana bağlı olarak gelecek zamanı (futur dans le passé yani . c. Bir ihtimal gösterir ve bu anlamda kullanıldığında semi-auxiliaire yarı yardımcı fiil) durumundadır. (çalışma^ lıdırlar.) 3. Bazı sözcüklerle yanyana geldiğinde çeşitli anlamlara sahip olarak. (locution verbale) oluşturarak. (Çocuklarıma sigara içmemelerini öğütlüyorum. il a dû manquer le bus (veya il doit avoir manqué le bus). "de ne pas pouvoir suivre régulièrement les cours.— Nous nous plaignons.) 2. . (Bana cevap vermekte acele ediyor. b. başarıya ulaşmak için çalışmak zorundalar). Mülkiyet göstermek için. (Hocamız henüz gelmedi.) — Il s'empresse de me répondre.

d.

Sahip olunan şeyle bir sıfat arasındaki ilgiyi göstermek için ku
lanılır ki daha çok insan vücudundan bahsedilirken bu şekil dikki
ti çeker.

e.

Birinin yaşı sözkonusu olduğunda soru ve yanıtta,

f.

Birine, onun duygulan, sağlığı ya da olaylar hakkında soru soru
duğunda,

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle impersonnel (y avoir) kullî
nılır,

h.

(avoir + à) zorunluluk göstermek için,

i.

(il y a) anlamında ama özel bir yönünü gösteren, eş anlamda başk
fiillerin yerine geçebilir.

a.

Birleşik zamanları oluştururken geçişli (transitif) fiillerde yardımc
fiil olarak "avoir" çeşitli zamanlan alınır ki bunlar ileriki derslerd
ayrıntılı olarak görülecektir. Bu nedenle birkaç örnekle şimdili
yetinilecektir.
J'ai fermé la fenêtre,
auxiliaire

(Pencereyi kapattım.)

Ils avaient dit la vérité,
(Gerçeği söylemişlerdi.)
auxiliaire
b.

J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

un bon professeur.
une grande maison.
une écharpe verte.
une visite à faire.

(İyi bir hocam var.)
(Büyük bir evim var.)
(Yeşil bir eşarbım var.)
(Yapacağım bir ziyaret var.)

c.

Avoir besoin de ...

: J'ai besoin d'un livre.
(Bir kitaba ihtiyacım var.)

Avoir chaud...

: J'ai chaud.
(Sıcaklıyorum.)

Avoir envie de...

: J'ai envive de manger quelque chose.
(Canım birşeyler yemek istiyor.)

Avoir froid...

: J'ai froid.
(Üşüyorum.)

Avoir faim...

: J'ai faim.
(Karnım aç)

Avoir honte de...

: J'ai honte de vous.
(Sizden ulanıyorum.)
m

Avoir le droit de...

J'ai le droit de dire cela.
(Bunu söylemeye hakkım var.)

Avoir l'intention de.

J'ai l'intention d'aller en Italie.
(İtalya'ya gitmeyi düşünüyorum.)

Avoir pitié de...

J'ai pitié de lui.
(Ona acıyorum.)

Avoir peur de...

J'ai peur de mes parents.
(Annemden, babamdan korkarım.)

Avoir raison

J'ai raison.
(Haklıyım.)

Avoir soif...

J'ai soif.
(Susadım, susuzluk hissediyorum.)

Avoir tort...

J'ai tort.
(Haksızım.)

Avoir mal à...

J'ai mal à la tête.
(Başım ağrıyor.)

Elle a les mains mouiIées.(Elleri ıslaktır.)
J'ai les yeux verts.
(Gözlerim yeşildir.)
Il a la jambe cassée.
(Bacağı kırıktır.)
Tu as les bras forts.
(Kolların kuvvetlidir.)
Bu şekildeki kullanımda mülkiyet fikrini "avoir" verdiği için mülkiyet sıfatı kullanılmaz, "article défini" kullanılır.
Elle a les mains mouillées
J'ai les yeux verts

= Ses mains sont mouillées.
= Mes yeux sont verts.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "être" fiili ile (s.v. Attribut)
şeklinde yapılan cümlede özne olan sözcük başında tanımlık yerine mülkiyet sıfatı kullanılır.
Avoir douze ans.
Quel âge avez-vous?(1)
J'ai 12 ans.
(1)

,208

(Oniki yaşında olmak.)
(Kaç yaşmdasmız?)
(Oniki yaşındayım.)

İngilizce bilenler genellikle bu deyimde ingilizcenin etkisinde kalarak yanılgıya
düşerler, çünkü ingilizcede :
How old are you? — I am 12 years old. Denildiğinde (to be) kullanıldığı halde
ingilizcedeki (to be) fiilinin fransızcadaki eş anlamlısı (être) yerine, to have'in
eş anlamlısı (AVOIR) kullanılır.

f.

Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il y a de neuf.

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle (y avoir) impersonnel fiil:
kullanıldığı gibi kendilerine özgü fiillerle de aynı anlam verilebilir.
Il y a du soleil.
Il ya a du vent.

(Ne var?)
(Neyin var?)
(Nesi var?)
(Ne var, ne yok?)

(Hava güneşli)
(Hava rüzgarlı)

= Il fait du soleil.
= Il fait du vent.

Impersonnel (Kişisiz fiil)'lerïe özel durumlar

.
h.

Pleuvoir
Il pleut = La pluie tombe.
Neiger
Il neige = La neige tombe.

(Yağmur yağmak)
(Yağmur yağıyor.)
(Kar yağmak)
(Kar yağıyor)

,, . ,
,„
J ai a payer
un cheque.
J
^

(Ödenecek bir çekim var.)
.
,.
v
(Bir çek ödemem gerekiyor.)

(avoir à... = devoir, être obligé de...) olduğuna göre yukarıdaki
cümleyi aynı anlamda kalmak koşuluyla şu şekillerde söyleyebiliriz :
i.

II
Il
Il
Il

reste
manque
faut
existe

=
=
=
=

Il
Il
Il
Il

y
y
y
y

a encore
a en moins
a nécessité
a

(daha var.)
(eksik var.)
(ihtiyaç var, gerek var.)
(vardır, mevcuttur.)

Il passe un bus toutes les heures à Bahçelievler.
(Her saat Bahçelievler'de bir otobüs seferi var)
LE SENS DU VERBE FAIRE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je fais mon devoir.
(Ödevimi yapıyorum.)
Vous faites(1> du feu dans la maison. (Evde ateş yakıyorsunuz.)
Les maçons font des murs.
(Duvarcılar duvar örüyorlar.)
Il fait beau, aujourd'hui.
(Bugün hava güzel.)
En été, il fait jour tôt.
(Yazın, gün erken olur.)
J'ai fait lire cette revue.
(Bu dergiyi okuttum.)

(1)

Fransızcadaki fiillerin haber kipinin şimdiki zaman 2. çoğul şahıs ekleri (-ez)
olduğu halde être, dire ve faire fiillerininki (-tes) harfleriyle biter :
être ; vous êtes
dire ; vous dites
faire ; vous faites.

,209

LES VERBES IMPERSONNELS
Fiillerin büyük bir çoğunluğu, belirlenmiş kişilikli bir özneye sahiptir
ki bu fiiller her zaman ve her şahısta çekimi yapılan fiillerdir. Bunların
yani (verbes personnels) lerin dışında bazı fiillerin iyice belirlenmiş bir
öznesi olmayıp belirlenmemiş nötr bir zamir öznesi bulunan ve sadece
3. tekil şahsında kullanılabilen fiiller vardır, işte bunlar (IMPERSONNEL) fiillerdir. Nötr zamir de başında bulunduğu fiilin gerçek öznesi
(sujet réel) değil, görünüşte öznesi (sujet apparent) dir.
IMPERSONNEL FİİLLER şu durumlarda karşımıza çıkar
a.

Atmosfer olaylarını gösteren fiillerde
Neiger : il neige, il neigeait, il neigera, il a neigé.

b.

FAIRE fiilini izleyen bir isim ya da sıfattan oluşan birleşik bir deyim (locution composée) de
Il fait jour
Il fait chaud

c.

(Gün ağarıyor.)
(Hava sıcak.)

Impersonnel deyimlerde (locution impersonnelle)
Il faut aller.
Il y a des fleurs.
Il s'agit de la patrie.

(Gitmek gerekir.)
(Çiçekler var.)
(Vatan sözkonusudur.)

Bu cümlelerde yukarıda belirtildiği gibi
Il : (sujet apparent)dır :

Quelle heure est-il?
Quel temps fait-il?
Plaît-il?

(Saat kaç?)
(Hava nasıl?)
(Efendim?)

"Il faut aller" cümlesini ele alacak olursak; özneyi bulmak için "kim?"
"ne?" sorularım sorduğumuzda, ancak "Ne lâzımdır?" sorusuna "gitmek" yanıtını alabiliyoruz. Şu halde :
"Falloir" impersonnel fiilinin gerçek öznesi (sujet réel) i "aller" mastarıdır.
Impersonnel fiillerin gerçek öznesi
a. bir isim

: Il me faut UN LIVRE.

b.

bir mastar : Il faut ETUDIER.

c.

tamamlayıcı bir yan cümlecik: Il faut que j'étudie; olabilir.

210

EXERCICES
Soulignez en rouge les verbes personnels, en bleu les verbes
impersonnels
La pluie tombe sans arrêt.
Il pleut à torrents.
Il pleure toutes les larmes de son corps.
La neige recouvre la région.
Il neigeait toujours.
Il fallait voir son adresse!
Il gèle à pierre fendre.
Le gel a provoqué des accidents.
Il fait beau depuis deux jours.Il fait bien son devoir.
Il y avait une foule énorme.
La foule s'écoule lentement.
Les obus pleuvaient.
Il s'agit de faire vite.
La brume recouvre les champs.
Il bruinait quand je suis sortie.

— Le vent est tombé, il va pleuvoir.
Il vente trop dans le région, je pars.
Les grêlons tombent gros comme des billes.
Il a gelé, les récoltes sont compromises.
Paul arrive demain.
Il vous appartient de prendre une décision.

— "Lorsque l'enfant paraît..." ainsi commence un
Hugo.
— Il lui arrive des ennuis.
— Ce détail importe peu à votre démonstration.
— Cette terre m'appartient.

poème de Victor

— Il paraît qu'il va déménager.
— Cette robe convient parfaitement pour la saison.
— Il importe que vous veniez.
— Il convient que nous allions l'attendre à la gare.
Sujet de rédaction: LA PLUIE
(En utilisant des verbes impersonnels, écrivez une rédaction)
,21

LES VERBES DEFECTIFS (Eksik fiiller)
Bazı zaman ve bazı şahıslan olmayan fiillere (verbes défectifs) denir ki
bu fiillerin günümüzde pek kullanılmadığı söylenebilir : Faillir, gésir,
braire, paître, seoir.
VI.

LE PARTICIPE (Ortaç) (Fiilimsi)

A. LE PARTICIPE PRESENT
B. LE PARTICIPE PASSE

:
:

(îsim-fiil)
(Sıfat-fiil)

Fiilin sıfata en yakın şekli olan ve fiille sıfatın arasında bir yerde bulunduğu varsayılan ortaçlar yukarıda belirtildiği gibi :
A. participe présent,
B. participe passé
olmak üzere iki bölümde incelenir ki bunlar türkçeye, değişik şekillerde çevrilebilir ve çeşitli görevlerde yardımcı cümleler kurmaya yararlar
Participe présent; genellikle etken anlam taşıdığından (etken ortaç) adını da alabilir. Türkçeye, fiilin; -en, -an- (gel-en, yap-an); -ecek, -acak
(gel-ecek, yap-acak); -er, -ur (gör-ür, gel-ir) şekliyle çevrilir.
Herhangi bir fiilin participe présent'mi elde etmek için genellikle, o fiilin indicatif présent'mm 1. çoğul şahsı alınıp, sondaki (-ONS) kaldırıldıktan sonra geriye kalan kısma (-ANT) takısı eklenir
Örnekler
VENIR
FINIR
LIRE
ECRIRE

nous venons
nous finissons
nous lisons
nous écrivons

venANT
finissANT
lisANT
écrivANT

(gelen)
(bitiren)
(okuyan)
(yazan)

İstisnalar: être: étant, avoir: ayant, savoir: sachant
LA VALEUR DU PARTICIPE PRESENT
(Participe présent'mn değeri)
1.

Participe présent, yan cümlecikte kullanıldığında şu anlamlara sahiptir
a.

La manière (Tarz)
— VOYANT que j'avais tort, je me suis tu.
(Haksız olduğumu görerek, sustum.)

,212

— CROYANT que le spectacle était fini, les spectateurs se sont
levés.
(Seyirciler, temsilin bittiğini sanarak, kalktılar)
b.

La cause (Sebep)
— ETANT malade, je ne suis pas allé à l'école.
(Hasta olduğum için, okula gitmedim.)
— N'AYANT PAS d'argent, je n'ai pas pu acheter cette voiture.
(Param olmadığı için, bu arabayı alamadım.)

c.

Le temps (Zaman)
— "S'ETANT approché, il vit deux nids posés côte à côte".
(Yaklaşınca, yanyana konmuş iki yuva gördü.)
— LAMENNAIS —

d.

L'opposition (Zıtlık)
— NE TRAVAILLANT PAS du tout, il a eu de bonnes notes
à l'examen mensuel.
(Hiç çalışmamasına karşın, aylık sınavda iyi not aldı.)

2.

Participe présent, bazen bir niteleme sıfatı (adjectif qualificatif)
gibi de kullanılabilir. Bu durumdaki participe présent'a (adjectif
verbal) denir; böyle olunca ait olduğu isme sayı ve cins bakımından
uyar
Un travail FATIGANT
Des cris PERÇANTS

3.

(Yorucu bir iş )
(Yırtıcı çığlıklar)

Temel cümleciğin fiilinin oluşu ile yardımcı cümleciğin fiilinki
aynı anda cereyan ediyor ve her ikisinin de açık ya da gizli özneleri aynı ise bu durumda participe présent'mn başına (EN) préposition'u getirilir ki buna (GERONDIF) adı verilir
en finissant, en disant, en lisant

Örnekler
— Je suis tombé EN MARCHANT. (Yürürken düştüm.)
Tomber (düşmek) ve Marcher (yürümek) eylemleri aynı anda oluyor.
"Tomber" ve "marcher" fiillerinin öznesi: BEN.
— EN le VOYANT triste, je suis triste aussi.
(Onun üzgün olduğunu görerek, ben de üzgünüm.)
— TOUT EN CHANTANT, elle fait le ménage.
(Hem şarkı söylüyor, hem evişi yapıyor.)
,213

NOT 1
Kimi zaman gérondif'in başına "TOUT" adverbe'i getirilebilir ki bu
şekilde: (hem
hem) diye türkçeye çevirmek daha iyi olur, yani
şöyle düşünülebilir
— Elle chante et en même temps elle fait le ménage.
Başka örnek
— Je prends mon petit déjeuner et en même temps je jette un coup
d'oeil sur le journal. TOUT EN PRENANT mon petit déjeuner, je
— jette un coup d'oeil sur le journal.
(Hem kahvaltımı yapıyor, hem de gazeteye bir göz atıyorum.)
NOT 2
EN + PARTICIPE PRESENT = GERONDIF
Bu şekilde elde edilen gérondif (être en train de ... = être sur le point
de
) anlamına da gelebilir ve gérondif'in ait olduğu sözcüğe uymadığını herzaman değişmez olduğunu unutmamak gerekir
a.
b.

Je vois un enfant PLEURANT dans la rue.
Je vois des enfants PLEURANT dans la rue.

(a) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleure = qui est en train de pleurer.
(b) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleurent = qui sont en train de pleurer.
NOT 3
Birçok fiilin participe présent'i ile adjectif verbal'i aynı olduğu halde
bazı fiillerin bu iki şekli farklıdır
Verbe à
Participe
Adjectif
infinitif
présent
verbal
Convaincre
Extravaguer
Fabriquer
Fatiguer
Intriguer
Suffoquer
Adhérer
Converger
Différer
Diverger
214

Convainquant
Extravaguant
Fabriquant
Fatiguant
Intriguant
Suffoquant
Adhérant
Convergeant
Différant
Divergeant

Convaincant
Extravagant
Fabricant
Fatigant
Intrigant
Suffocant
Adhérent
Convergent
Différent
Divergent

C'est tin travail FATIGUANT le cerveau.) (Dışarı çıktı. C'est une femme INTRIGANTE. niteleme sıfatı olarak kullanıldığında (participe adjectif) adını alır. hem de niteleme sıfatı olarak kullanılır 1.215 . entrikacı bir kadındır.Exceller Expédier Négliger Précéder Violer Excellant Expédiant Négligeant Précédant Violant Excellent Expédient Négligent Précédent Violent EXEMPLES 1.) 2.fül) "Participe passé" de isim-fiil gibi hem fiilin bir şekli. (Bu. (Çalıştım. kafayı yoran bir iştir.) LE PARTICIPE PASSE (Sıfat .) (Solmuş çiçekler.) (Yırtılmış kitap) . Il est sorti.) (Oturmakta olan hanımlar. (Bu.) 3. Voilà d'EXCELLENTS morceaux de musique. öğretmen tarafından düzeltiliyor. (Ödevler. Le livre déchiré. ait olduğu isme tıpkı bir niteleme sıfatı gibi sayı ve cins bakımından uyar Les soldats blessés.) (Yazdık) 2. (İşte şahane müzik parçaları. Les dames assises. (Arkadaşlarınız tarafından dâvet edileceksiniz. Les fleurs fanées. Nous avons écrit. (Yaralı askerler. "AVOIR" ya da "ETRE" yardımcı fiilleriyle çekilmiş bütün fiillerin birleşik zamanlarında yer alır J'ai travaillé. Fiilin bir şekli olarak.) Vous serez invités par vos amis. Participe passé. o fiilin edilgen (voix passive) halini elde etmekte yer alır Les devoirs sont corrigés par le professeur.) 3. Yardımcı fiil olan "ETRE" den sonra geçişli (verbe transitif) bir fiilin participe passé'sini getirmekle.

je travaille La nuit VENUE = quand la nuit vient = la nuit.216 . Participe passé'nin. 5. nous sommes rentrés. 1. Bu cümlede görüldüğü gibi bazen bir participe yan cümlesi yerine tek bir isim kullanarak zaman gösterme durumunu ifade edebiliriz La nuit. je travaille (Geceleyin. çalışırım. 2. La leçon finie. Je viendrai te voir en partant. Nos invités partis. 3. Ne garde pas une main dans ta poche quand tu salues quelqu'un. temel cümleciğin öznesinden ayrı bir öznesi olduğunda participe passé yan cümleciğin gerçek fiili görevini yüklenir ve aynı iş için kullanılan participe présent'mn verdiği anlamları verir — "Le chat PARTI. Tiens-toi droit pendant que tu marches. Le concert fini.) Le chat PARTI = quand le chat part — La nuit VENUE. ajoutez à ces propositions subordonnées participes des propositions principales Exemple: La nuit tombée.4. du Louvre. nous avons ren- II. 3. 4. 1. Quand nous nous sommes quittés. Ecrivez les phrases suivantes. fareler cirit atar.) EXERCICES I. (Kedi gidince. nous nous sommes promis de nous revoir. 2. Ne lisez pas pendant que vous mangez. . Le signal donné. 4. Lorsque nous visitons le musée contré des amis de Maraş. Le repas terminé. Pour faire des phrases complètes et logiques. en remplaçant les propositions subordonnées conjonctives par un GERONDIF Exemple : Ja viendrai te voir quand je partirai. les souris dansent" Proverbe. 5.

La tempête (FAIRE) ( ) rage a empêche et le canot d'arriver jusqu'au navire en détresse. 14. Okurken. 10.217 . sub. Yazılı sınava girecek öğrenciler hocalarını bekliyorlar. Annem televizyon izlerken. m'a empêché de sortir. Arkadaşım para çantasını kaybettiğinden onu her yerde arıyor. Bizimle buluşmak istemediği için. "La tortue (ENLEVER) ( ). La guerre (DETRUIRE) ( ) tout a presque rasé cette ville. Les cours (FINIR) ( ). 4. şarkı söylüyorsunuz.III.) 1. insan dinlenir. örgü örer. Gezinirken. 1802 de Besançon'da doğmuş olan Victor HUGO. (İnsan çalışarak amacına ulaşır. 2." — La Fontaine (FABLES) — Traduisez en français* 1. Complétez les phrases suivantes par des participesferapportant aux noms sujets. Erkek kardeşim. 13. on s'étonne partout de voir aller en cette guise. Çalışarak amaca ulaşılır. (Hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkmamı engelledi.) 3. 1885 de Paris'te öldü. 4. 6. Irmağın kenarında gezinirken çiçek topladık.) (dışarı çıkamadım. bundan sonraki sayfaya bakmadan kendi kendinize çevirmeye çalıştıktan sonra doğruları ile kontrol ediniz. 3. 5. Servetini çalışarak elde etti. Le marché (FAIRE) ( ). Le temps resté (prop. 11. 8. (1) Yöntemimize göre. 15. 2. Ailesi tarafmdan terkedilen bu çocuk aile ocağının mutluluğunu tanımıyor. 9. (Sayfa 218) . müzik dinleme alışkanlığım vardır. bir bankada cari hesaplar servisinde çalışıyor. Ayağı burkulduğu için. de cause) pluvieux m'a empêché de sortir. Çalışırken. 12. autrefois si belle. 7. Koşarken düştü. en écrivant chaque fois entre parenthèses la fonction du participe Modèle Le temps (RESTER) ( ) pluvieux. tous les étudiants sont rentrés chez eux. kızkardeşim yürüyemiyor. 5. on l'a acheté. resim sergisini ziyarete tek başına gitti.

Ne voulant pas se joindre à nous. 5. Bir fiilin birleşik zamanlarını yapmak için ön bilgi olarak şu önemli noktaları unutmamak gerekir 1. Yardımcı fiil "être" mi yoksa "avoir" mı? Dönüşlü fiil (verbe pronominal) nedir? Geçişli fiil (verbe transitif) nedir? Geçişsiz fiil (verbe in transitif) nedir? Bir fiilin sıfat-fiil (participe passé)'si nedir? Şu halde bu noktaları ve özelliklerini iyi öğrenmek gerekecek : 218 . douceur du foyer. 11. 9. LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) Genel bilgi : Bir fiilin birleşik zamanları. en vous promenant. En travaillant. 7. Né à Besançon en 1802. ma soeur ne peut pas marcher. sayfadaki çevirilerin doğrusu 1. 2. Se foulant le pied. 5. il est tombé. le cherche partout. En courant. 13. cette enfant n'a pas connu la. En travaillant. 3. 12. ma mère tricote. Mon ami ayant perdu son portefeuille. yardımcı fiil (auxiliaire) olan "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birinin yardımıyla yapılır. 2. ona göre yardımcı fiil çekilir ve yanına asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) si eklenir. j'ai l'habitude d'écouter de la musique. 8. 3. Nous avons cueilli des fleurs. on se repose. 6. En lisant. 4. En regardant la télévision. 4. Victor HUGO est mort en 1885.217. on atteint son but. yani hangi birleşik zaman yapılacaksa. en nous promenant au bord de la rivière. Les étudiants se présentant à l'examen écrit attendent leurs professeurs. Abandonnée par ses parents. 10. il est allé seul visiter l'exposition de peinture. 15. Mon frère travaille dans le service de comptes courants dans irne banque. Vous chantez. 14. Il a acquis sa fortune en travaillant.

a. gibi.1.) bozuk çekimli (irrégulier)) fiillerdir.) Meslek gösteren isimlerin önünde tanımlık (article) kullanılmaz : Je suis avocat Il est ingénieur.) (O zengindir. 3. LE VERBE AUXILIAIRE (Yardımcı fiil) "AVOIR" ve "ETRE" fiillerinin iki çeşit kullanılışları vardır : a. (Evim. "AVOIR" (sahip olmak.) — Ce livre est à moi.) (O. "ETRE" veya "AVOIR". ESAS FİİL OLARAK "ETRE" fiilinin cümlecik içinde kullanımı 1. ETRE + isim (nom) — Je suis professeur0* — Elle est ma mère. — Il a plusieurs livres. ETRE + niteleme sıfatı (adjectif qualificatif) — Il est riche(2). Esas fiil olarak kullanıldığında "ETRE" (olmak.) (Birçok kitabı var.) — Il est en France. (Sınıftayız. b.) ETRE + edat (préposition) + isim (nom) — Nous sommes dans la classe. CÜMLECİK İÇİNDE (Bir arabam var. Niteleme sıfatı öznenin "attribut"südür. Yardımcı fiil a. (1) (2) ETRE + à (préposition) = Uzaklıkta bulunmak. Fransa'dadır. o zaman yardımcı fiil (verbe auxiliaire) görevini yüklenip asıl anlamlarını kısmen veya tamamen kaybederler. "ETRE" ve "AVOIR" fiilleri daha önce de görüldüğü gibi. tu es médecin.) "AVOIR" FİİLİNİN AVOIR + isim (nom) — J'ai une voiture. bana aittir. başka bir fiilin birleşik zamanlarmı yapmaya yaradığında. (Bu kitap benimdir.) 4. 2. benim annemdir. (O. — Elle est intelligente. a. okulumdan 2 kilometre uzaklıktadır. (kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. (Ben öğretmenim. Sayı ve cins bakımından özneye uyar 21Î . Esas fiil b. mâlik olmak) anlamındadır. — Ma maison est à deux kilomètres de mon école.) (O zekidir. -imek). ait olmak. ESAS FİİL OLARAK KULLANIMI 1.

... 2. = yaslanmak.. çekinmek.) LES VERBES PRONOMINAUX (Dönüşlü fuller) Aynı şahıstan çift zamirle çekimleri yapılan ve mastarları (SE) veya (S') dönüşlü zamirleri ile başlayan fiillere "Les verbes pronominaux" adı verilir. Örnekler Ils se sont enfuis.. (Kaçtılar. iki çeşit "pronominal" fiil vardır A.. yola koyulmak. zorunda ol(Onunla konuşmak zorundayım. Elle s'est évanouie. bir şeyin üzerine düşmek.2. 5'acharner à (sur). LE VERBE ESSENTIELLEMENT PRONOMINAL (Herzaman "pronominal" olan fiil) Bu tür fiiller herzaman aynı şahıstan çift zamirle kullanılırlar.. .. — Il a à terminer ses devoirs.20 yapılamayan fiillerin = uzak kalmak = kendini yoksun etmek. »'acheminer. Böyle olunca da genel olarak şöyle bir yargıya varılabilir : herzaman pronominal olan fiillerde (me. kendini vermek. AVOIR + à + mastar (infinitif) mak. = mecbur olmak. s'accouder de.) (Ödevlerini bitirmek zorundadır. hiçbir zaman "transitif (geçişli)" halleri yoktur.. dirsek dayamak. nous. 5'abstenir de. se.) (Bayıldı. »'adonner. te.... — J'ai à lui parler.) "Enfuir" ya da "évanouir" diye fiiller olmadığına göre (se) yü bir tümleç olarak kabul edemeyince.. lerzaman pronominal olup tek zamirle çekimi istesi »'absenter. vous.. l'agenouiller.. . bunun "direct" ya da "indirect" olduğunu düşünmemek yerinde olur.. diz çökmek. se) dönüşlü zamirleri tümleç olarak kabul edilmez ve dolayısiyle de "participe passé" accord (uyum) u herzaman özne ile yapılabilir. 5'accroupir. = = = = = çömelmek.

. = birşey yapmak için boşuna çabalamak.. = çökmek.) açılmak.. S'enfuir. = koşmak. = (yalnız 3. = kendini hasretmek. Se dévouer à. S'évertuer à (faire). S'amouracher... fedâkârlık göstermek. savuşmak.... comporter. tekil şahısta kullanılır. = = = — âşık olmak.... ileri atılmak. şu anlaşılır ki. yatağa düşmek. . — haykırmak. S'entêter à (faire). = davranmak. = birşeye asılmak.. S'empresser de (faire). = kaymak. = sözünden vazgeçmek. S'entr'aider... = birşey hakkında bilgi edinmek... sarılmak.. = havalanmak. S'envoler.. S'emparer de. S'avérer... S'effondrer.... cramponner à.) Bundan şu çıkar ki. dédire.. S'en aller. = yardımlaşmak... = istifa etmek... S'écrier. sıçramak... démettre de. birşeyi yapmaya can atmak.... = kaçmak... = = = — yıkılmak. isyan etmek. = bayılmak..221 . S'ensuivre (Il s'ensuit). birşey. = = = = S'enquérir de... S'épanouir.. S'ébattre S'ébouler.... sokulmak. birisi için aracı olmak.. inat etmek. toplanmak. Se Se Se Se Se cabrer... S'évanouir. bağlanmak. S'élancer.. tutulmak (birisine). gelişmek...... gitmek. = (çiçek hk. birşeyi ele geçirmek..S'affaisser.... gerçekleşmek.... S'attrouper. S'aliter. gayret etmek... S'entremettre pour. = vazgeçmek. özveride bulunmak. Se blottir. S'efforcer de.... Se désister de..... = Birşeyi yapmak için ayak diremek. — Birisine aracı olmak. şahlanmak.

. sıkıntıdan patlamak... Se pâmer. endişelenmek. Se prosterner........ sert cevap vermek. Se rébiffer.. birleşmek. Se méfier de. Se mutiner.....Se fier à. Se morfondre. Se moquer de.... Se formaliser.. bunalmak. hiddetlenmek.. birşeye acımak. .222 Korumak (yağmura. fiilin tümleci olarak varsayılamazlar. Abriter 2.... sığmmak. Se lamenter sur. Se réfugier. Se souvenir de.. S'interposer.. güvenmek. fikir değiştirmek.. Se soucier de. Se méprendre.. isyan etmek.... çekinmek.. isyan etmek. soğuğa. sakınmak.. itiraz etmek. pişman olmak.. alay etmek. Abuser de. Se récrier. inat etmek... anımsamak. Se répentir de. s'opiniâtrer.. birşey üzerinde zihin yormak. Bunların dışında tabiî ve dönüşlü şekilde bulunan ve her iki şeklinde değişik anlamlara sahip pekçok fiil vardır ki bunların dönüşlü zamirleri.... karşı tavır almak. S'ingénier à. tehlikeye karşı) Fena bir yolda. S'obstiner. Se râviser. Se liguer. Se ramifier. tecavüz etmek) .. kendinden geçmek. Forme simple Sens (A) 1.. tabiî şekillerindeki durumlarıyla. intihar etmek.... S'insurger contre.. S'infiltrer.. sızmak. Se pavaner.. yanılmak.... aşırı derecede kullanmak (suistimal etmek.. Se suicider. çalım satmak.. eğilmek. döğüşen iki kişinin araşma girmek. dal budak salmak.

) Bildirmek. 23. Aviser (q. idare etmek. uzaktan görmek 8. qch.223 . Disposer des objets Disposer de Eşyaları özenle yerleştirmek. Apercevoir Farketmek. 24. Douter de. Accommoder Hazırlamak. Attendre Beklemek 10. Birşeyin varlığından şüphe etmek. yöneltmek 6. Appeler Çağırmak. qn. 16. 7. Buter (sur une pierre) Bir tarlanın sınırlarını belirlemek. qn. Décider de Karar vermek (bir karar almak) 17. Accorder (une faveur) (İzin vermek) İstenilen birşeyi vermek 5. bir isim vermek 9. Distraire Kendi çıkarına çevirmek. 22. qun) (eski bir fiil) Birini göndermek 18. işe yarar hale koymak 4. davranışta bulunmak. Agir Birşeyler yapmak. (C) 13. à q. Borner (un champ) 12. Adresser (une lettre. Başka birinin üzerinde hak iddia ettiği birşeyi ele geçirmeyi istemek. Distinguer Açıklıkla görmek. qun de q. haberdar etmek.3. Camper Bir kamp kurmak 14. Débattre (un prix) (Bir fiât üzerinde) pazarlık etmek. .. un regard) Göndermek. (B) 11. Birşeyi kullanabilmek..) Birisinin hoşuna gitmemek 19. 20. Disputer qch. Diriger Başta olmak.. 21. Déplaire à. tayin etmek.. karıştırmamak. Ayağını bir taşa çarpmak. emirler vermek. Comporter (des avantages) (Bazı avantajlara sahibolmak) (D) 15. Dépêcher (q. (q.

Birisine iltifat etmek. (I) 37. (G) 33.. (F) 31. Gêner 35. Imaginer Tahayyül etmek.(E) 25. Garder 34. bulmak. (J) 38. 30. qch. Lever Kaldırmak (M) 40. 27. Emporter Engager à. saklamak. des idées) (Giderken) yanma almak.qn) 29. Hâter Bir an önce olmasını sağlamak. Birisine birşeyi yapmayı tavsiye etmek.. 26. Duymak. qn. vermemek. Mallarını göstermek.. ou q. temsil etmek. Mettre Koymak (O) 41. Figurer 32. beslemek Mazur görmek. fikirlerini bildirmek. 28. Entendre Entretenir (q. Glisser Muhafaza etmek. Flatter Bir şeyin şeklini almak. Occuper 224 İşgal etmek . Jeter Atmak (L) 39. Excuser q. Rahatsız etmek Kaymak (H) 36. ona hoş görünmeye çalışmak. Exposer (des marchandises. îyi bir durumda saklamak.

Tanımak. 59. Bir konuyu. 53. bir hale koymak. Görevini bırakmak. Retrancher 57. 43. Çifte atmak (at hk. bir elbise giymiş olmak Meydana getirmek. Yaramak îmza atmak. 50. 56. Toplamak. arkasını çevirmek. 55. Passer Plaindre Porter Produire Geçmek. 44. Bir binayı onarmak. evine almak. 49.225 .(P) 42.) (R) 46. 48. Rattraper Reconnaître Recueillir Remettre Rendre Résigner (ses fonctions) Résoudre (un problème) Restaurer (un monument) Retirer Retourner Önden giden birine yetişmek. kabul etmek. 60. Dönmek. geçirmek Acımak Bir yük taşımak. Bir kısmını çıkarmak. 47. Yeniden koymak. Trouver Bulmak . Çekmek. İade etmek. Ruer (S) 58. sorunu halletmek. teslim etmek. 54. 61. Sauver Servir Servir à Signer Kurtarmak Hizmet etmek. 45. (T) 62. 51. 52. geriye çekmek.

Se buter Yetinmek İnadetmek. Bir habere şaşmamak..Forme pronominale Sens (A) 1. durumu kabul etmek. Se disputer Kavga etmek. 22. Se disposer à. 19... Se douter de. anlayışsızlık göstermek.. . Se borner à.. 16.. davranışlarda bulunmak. Se diriger vers Gitmek. 7. Çırpınmak Kararsızlıktan vazgeçmek. onu önceden tahmin etmek. Se distraire Hoşça vakit geçirmek. dikkati çekmek. 21. S'aviser de. 18.. şikayette bulunmamak.. onunla konuşmak.... Bir olayın meydana çıkacağını önceden kestirmek. Se débattre Se décider à. Farkedilmek. bir görünüm) takınmak Bir hareket tarzı izlemek. S'adresser à. Söz konusu olan şudur. 24.. S'accorder 5. bir ismi olmak. 9.226 . Se comporter 15. S'abuser 3. Se camper 14. Çağrılmak. 20. (C) 13. Il s'agit de.. 17.. Bir şeyi yapmayı düşünmek. Birşey için hazırlanmak... S'apercevoir de S'appeler S'attendre à. Uyuşmak Birisine hitabetmek. Se distinguer Belirlenmek. Se dépêcher Se déplaire (q.. 6. 12.. que part) (bir vaziyet. S'abriter 2. 10. 8. S'accommoder 4. (B) 11. Sığınmak Yanılmak Yetinmek. 23.. Acele etmek Bir yerde bulunmaktan hoşlanmamak..

Se gêner 35. Dar bir aralıktan süzülmek. Meşgul olmak. S'imaginer Boşuna inanmak.) (M) 40. S'entretenir (avec q. qn. S'emporter Hiddete kapılmak..(E) 25. 34. (H) 36. 26. qn) (Birisiyle) konuşmak.) (L) 39. (I) 37.) (Birisiyle) anlaşmak. (Bir şeyin yapılacağına) söz vermek. Se hâter Acele etmek. Se flatter de. Dökülmek (nehir hk.. (0) 41. Se lever Ayağa kalkmak. 28. S'occuper de. Se figurer 32. 227 .. S'engager à. başlamak.. vie) (F) 31. mahcup olmak. (G) 33. Se jeter Birisinin üzerine atılmak. 29. auprès de q. yapmamaya gayret etmek. Özür dilemek. Sexcuser (de qch. Se glisser Bir şeyden kaçınmak. Se mettre à. 27. qn) 30. Se garder de.. S'entendre (avec ••• q.. Utanç duymak.. S'exposer (ou exposer sa Hayatını tehlikeye koymak.. Sanmak (yanlış olarak) İddia etmek. Doğmak (güneş hk.. Koyulmak.. (J) 38.

. Şikâyet etmek.. emekliye ayrılmak. 44. Se remettre à. 54. Se sauver Kaçmak. (R) 46. Se ruer Şiddetle saldırmak. tutunmak. Se retirer Çekilmek.. 43. Se signer İstavroz çıkarmak. (S) 58. Se retrancher Etrafım çevrelemek. Se recueillir Derin düşüncelere dalmak. kendini göstermek.. 53. Gitmek. kendim tanıtmak. Se passer de. Kullanmak. 51. Se résoudre à. Vuku bulmak.. 56. Se produire Kendini fena hissetmek. kuvvetlenmek. 61. (T) 62... 48. Se porter mal 45.. 47. zarardan kurtulmak.. S'y reconnaître Karışık bir sorunu halletmek. Se rattraper Telâfi etmek. Se porter bien Kendini iyi hissetmek. Se résigner Razı olmak. Se restaurer Yemek yemek.. 50. Se plaindre Vazgeçmek.(P) 42. 59. Se servir de. Se remettre İyileşmek. Se retourner Arkaya bakmak. Se trouver 228 Bulunmak. Katlanmak. 49. kendi üzerinde dönmek. 57. 60. 52. akıntıya kapılmak. Bir işin başına yeniden geçmek.. Se rendre à. 55.

à. kendilerini) zamirlerinin yardımıyle çevrilir . Biribirlerine vermek. Birisine birşey vermek Verbe pronominal Sens Se promener Gezinmek Se lever Kalkmak S'amuser Eğlenmek Se répondre Biribirlerine yanıt vermek Se nuire Kendi kendine zarar vermek Se donner Kendini vermek. Yanıtlamak Nuire à qn. LES SENS DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin anlamları) LE VERBE PRONOMINAL A SENS REFLECHI (Dönüşlü anlamlı çift zamirli fiil) Bu tür çift zamirli fiiller türkçeye. kendimizi.. Verbe transitif Sens Promener qn.229 . qn. Birisine zarar vermek Donner q. ch. eğer fiil sesli harfle başlıyorsa (s') dönüşlü zamiri (pronom réfléchi) getirilerek elde edilen fiillerdir. qn. (kendimi. Birşeyi.B. kendini. birisini kaldırmak Amuser Eğlendirmek Répondre à. geçişli (transitif) fiillerin başına (SE). kendisini. Birisini gezdirmek. kendinizi.. LE VERBE ACCIDENTELLEMENT PRONOMINAL (Duruma göre dönüşlü olmuş fiiller) Bu tür fiiller. Lever qch.

birleşik zamanlarında fiil (auxiliaire) olarak "ETRE" fiilini alırlar. Örnek: Ahmet et Mehmet se regardent mutuellement (veya: l'un l'autre) 3. türkçeye.) NOT : Bu çeşit fiillerin anlamını vurgulamak amacıyla kimi zaman "entre nous. Bu çeşit cümlelerde "Complément d'agent" yoktur. entre eux. LE VERBE PRONOMINAL A SENS PASSIF (Edilgen anlamlı çift zamirli fiiller) NOT : Bu anlamı. (Zamanlarını kavga etmekle geçiriyorlar. sadece 3. "biribirimiz. Örnekler — Je me promène — Je me laverai (Geziniyorum. mutuellement. nous. . LE VERBE PRONOMINAL A SENS RECIPROQUE (Karşılıklı anlama sahip çift zamirli fiiller) NOT : Bu tür çift zamirli fiiller. şahıslarda bulunur.) — Ils passent leur temps à se quereller.) (Yıkanacağım. se. te. ( = On les vend cher = ils sont vendus cher). biribirleri" şeklinde çevrilir. (Çocuklar biribirlerini dövüyorlar.örnek Elle se regarde dans la glace depuis cinq minutes.) 2. (Beş dakikadan beri kendisini aynada seyrediyor. vous.230 yardımcı . réciproquement. (Bu kitaplar pahalıya satılıyor.) (Bu ev uzaktan görülüyor. se) anlamlarını yitirmişlerdir. ( = On la voit de loin — elle est vue de loin. entre vous. Örnekler — Les enfants se battent.) 4.) — Ces livres se vendent cher.) NOT : Bütün pronominal fiiller. LE VERBE PRONOMINAL A VALEUR SUBJECTIVE (öznel anlamlı çift zamirli fiiller) Bu tür fiillerde tümleç görevini yüklenmiş olan dönüşlü zamirler (me. biribiriniz. l'un l'autre ya da les uns les autres" kullanılır. — Cette maison se voit de loin.

(verbe: se baigner) Ils se salueront. 8. (verbe: se raser) Nous nous raserons la barbe. 11. 7. On fait très vite le voyage d'Ankara à Istanbul. On entendait de loin l'avion. A cause du brouillard. On voyait de loin la Tour Eiffel. 2. 4. (verbe: se rencontrer) Tu te fais du mal. indiquez si le verbe est réfléchi ou réciproque et dites quelle est la fonction (complément d'objet direct ou indirect) du 2e pronom (me. On ne paie pas les voyages en avion beaucoup plus cher que les voyages par le train. (verbe: se raser) Elles se sont rencontrées dans l'avion. vous. 7.EXERCICES I. 3. 10.se) 1. se. 6. On apercevait de loin cette école. On construit en ce moment des maisons neuves. (Kendi kendimi yıkıyorum. te. On voit la rivière à travers les arbres. ME: complément d'objet direct . Mettez un verbe pronominal de sens passif 1.232 . cümledeki "ME" dönüşlü zamirinin düz mü yoksa dolaylı tümleç mi olduğunu araştıralım : Q: Je lave QUI? (Kimi yıkıyorum?) R: Je lave moi-même. 9. 3. "LAVER" haline getirdikten sonra. 2. 9. (verbe: se saluer) Elle se lave les mains. a — Je ME lave. on voit mal la terre. (verbe: se dire) Vous êtes-vous déjà rencontrés? (verbe: se rencontrer) Tu te baignes. 5.) Şu halde yukarıdaki cümlede. 10. (verbe: se faire) Je me ferai médecin. (verbe: s'habiller) Ils se disent bonjour.) (verbe: se laver) Dönüşlü durumdaki "SE LAVER" fiilini "se" dönüşlü zamirinden kurtarıp. Nous nous habillons. (verbe: se faire) Ils se font des signes amicaux. (verbe: se laver) Il se rase. 6. 4. On ne doit pas poser cette question. (Yıkanıyorum. nous. On dit cela souvent. 8. 12. 5. II. Dans les phrases suivantes. (verbe: se faire) PLACE DES PRONOMS PERSONNELS REFLECHIS (Dönüşlü zamirlerin yeri) 1.

participe passé'nin uyum yapması. bu örnekten d'objet indirect" tir. se.) NOT : 2 Birleşik zamanlarında. olumsuz. düz ya da dolaylı tümleç olup olmadıkları anlaşıldıkları takdirde: eğer (me. vous. soru şekillerinin çekiminde: (me. dönüşlü zamirlerin görevine bağlıdır.) moi-même Şu halde. Dönüşlü zamirler. (es) Ils se sont levés NOT : 3 "Pronominal" fiillerin birleşik zamanlarında. (s).) (Herzaman geziniyorsun. u anlaşıldığı gibi "ME" "complément NOT : 1 Bu bilgilere dayanarak. madde 1/a-b'de anlatıldığı yöntemde incelenip. Aksi takdirde yani comp.232 Verbe: Se Souvenir Verbe: Se fier Souviens-toi Souvenons-nous Souvenez-vous Fie-toi Fions-nous Fiez-vous (Anımsa) (Anımsayalım) (Anımsayınız) (güven) (güvenelim) (güveniniz) .: Je lave QUOI? (Neyi yıkıyorum?) Ri: Je lave les mains (Elleri yıkıyorum. 231.) Q. bir "pronominal fiilin herhangi bir zamanının olumlu.) Q2: Je lave les mains à QUI? (Kime ait elleri yıkıyorum?) R2: Je lave les mains à (Kendime ait elleri yıkıyorum. d'objet direct görevini yüklenmişse. sayı ve cins bakımından buna uymak zorundadır. te. nous. yardımcı fiil "ETRE" fiilinden önce kullanılırlar Je me suis habillé (e) Tu t'es promené (e) Il s'est amusé Nous nous sommes fiés Vous vous êtes marié (e). sayfa. a— Olumlu emir cümlelerinde şu durumda kullanılırlar .b — Je ME lave les mains (Ellerimi yıkıyorum. Je m'habille bien Tu te promènes toujours U s'amuse bien (İyi giyinirim. te. se. d'objet indirect görevinde ise değişmez (invariable) kalır. se) comp. participe passé. se) dönüşlü zamirleri fiilden evvel gelirler (Emir kipi dışında). vous. nous.) (İyi eğleniyor. 2.

Ne nous souvenons pas. mourir (ölmek) fiilinin durumunu inceleyelim Mourir (ölmek) : Neyi ölmek? Kimi ölmek? — Yanıt yok. — Birisini sevmek. Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişsiz (intransitif) veya çift zamirli (pronominal) ise yardımcı fiil olarak "ETRE" kullanılır. fiillerin. Örneğin.b — Olumsuz emir kipinde fiilden önce gelirler Verbe. . NOT : 4 Passif (edilgen) anlamda kullanılan "pronominal" fiillerde "participe passé" uyumu dönüşlü zamirlerin yüklendiği görev düşünülmeksizin. Şimdi hangi gerektirece- Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişli (transitif) ise yani complément d'objet alıyorsa "AVOIR" yardımcı fiilinden yararlanılır. "marcher" (yürümek) gibi hareket gösteren fiiller de "AVOIR" la çekilirler. Cette maison s'est vendue. etmek için olarak alıp. : O halde. hangilerinin "ETRE" ğini öğrenmeye çalışalım 1. Örneğin. Bunların dışında: "courir" (koşmak). (Voir) Görmek Neyi görmek? Kimi görmek? — Birşeyi görmek.233 . Ne vous souvenez pas. aimer (sevmek) fiilinin geçişli mi yoksa geçişsiz mi olduğunu saptayalım (Aimer) Sevmek : Neyi sevmek? Kimi sevmek? — Birşeyi sevmek. Ne nous fions pas. neyi?. COMMENT FORMER LES TEMPS COMPOSES? (Birleşik zamanlar nasıl yapılır?) Bir fiilin birleşik zamanlarından herhangi birini elde "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birisini yardımcı fiil yanına esas fiilin "participe passé" sini koymak gerekir. 2. Ne vous fiez pas. kimi? sorularına yanıt verdiklerine göre "amier" ve MF "voir" fiilleri geçişli (transitif) fiillerdir. Ne te fie pas. Se Souvenir: Verbe: Se fier: Ne te souviens pas. — Birisini görmek. dolayısiyle de birleşik zamanlarında "AVOIR" yardımcı fiilini alacaklardır. doğrudan doğruya fiilin öznesiyle yapılır Ces ponts se sont réparés. — Yanıt yok. yardımcı olarak "AVOIR".

ch.134 donné (verdim. ne zaman?. sortir. = Geçirmek. arriver. NOT Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta bazı fiillerin kimi zaman geçişli. Örneğin a. descendre. mourir. nerede?. Şu halde complément d'objet yok. = Birşeyi aşağıya indirmek venleri inmek. vermişim) donné donné donné Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont donné donné donné donné . = Birşeyi yukarı çıkarmak veya merdivenleri çıkmak.Ancak. = Düşürmek. revenir. veya merdi- oldukları için LE PASSE COMPOSE (Di'li geçmiş zaman) 'indicatif présent de 'auxiliaire "être" ou "avoir + le participe passé = le passé composé ifukarıda hangi fiillerin "être". = Birşeyi dışarı çıkarmak. entrer. ch. ch. Passer e. nasıl ölmek? gibi sorulara yanıt alınabilir ki bunlar da zarf tümleçleridir. monter. rester. c. kimi zaman ise geçişsiz olmasıdır. Descendre q. q. -OIR Jarlé Fini (finir) Grandi (grandir) Choisi (choisir) Vendu (vendre) Venu (venir) Su (savoir) (parler) Donné (donner) Marché (marcher) ferbe: DONNER (vermek). passer. partir. Birleşik zamanlarında "être" yardımcı fiiliyle çekilen intransitif fiiller şunlardır : aller. er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. d. Monter q. -IR. Tomber Anlamlarında kullanıldıklarında bu fiiller geçişli (AVOIR) yardımcı fiili ile çekilirler. rentrer. devenir. venir. naître. (transitif) ai u as l a Llle a . hangilerinin "avoir" yardımcı fiilini işediklerini öğrendikten sonra kısaca "participe passé" nin nasıl elde îdileceğini anımsayalım. tomber. Btı ve bunun gibi complément d'objet almayan fiiller geçişsiz (intransitif) fiillerdir. Sortir b.

Que de fleurs il a cueillies! comp.235 . Quelles villes avez-vous visitées? comp. sing.) (Ne kadar çok çiçek toplamış!) "ETRE" fiili ile çekilen bütün geçişsiz fiillerin participe passé'leri özneleri ile sayı ve cins bakımından bir niteleme sıfatı gibi uyum gösterirler . pl. Est-ce que tu as connu cette fille? (Bu kızı tanıdın mı?) Oui. (Intransitif) Je suis Tu es Il est Elle est venu (e) venu (e) venu venue Nous sommes Vous êtes Ils sont Elles sont venus (es) venu (e). dir.) (Ne kadar ev inşa edildi?) d. Ancak fiilin düz tümleci participe passé'den önce gelmesi koşuluyla participe passé'nin sayı ve cinsine uyar ki participe passé'den önce düz tümlecin gelmesi şu durumlarda olabilir a.) (Gördüğüm genç kız güzeldir. Combien de maisons a-t-on construites? Comp. (pronominal) Je me suis Tu t'es Il s'est Elle s'est levé (e) levé (e) levé levée Nous nous sommes vous vous êtes Ils se sont Elles se sont levés (es) levé (e). La jeune fille que j'ai vue est belle. (es) levés levées L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE (Sıfat-fiilin uyumu) 1.) c. ts). dir. (s). (fém. "AVOIR" yardımcı fiili ile çekilen "participe passé" 1er kesinlikle özne ile uzlaşmaz. (es) venus venues Verbe: SE LEVER (Ayağa kalkmak). sing. pl. (fém. (fém.) e.Verbe: VENIR (gelmek). (fém. direct (fém.) pronom pers. (Evet onu tanıdım. dir. pronom relatif comp. je l'ai connue. 2. Comp. dir.) b. pl.

(Ayşe yıkandı.) Çift zamirli fiillerin tümü "être" ile çekildikleri halde participe passé'leri fiilin öznesiyle değil fiilin düz tümleci olan (me.) Ayşe s'est lavé les mains. nous courons et nous voyons l'accident.) (İçeri girdiler. Elles sont sorties.236 Vous attendrez un peu. comp.) b. ind. . dir. 3.) Ayşe s'est lavée. Sortir. direct (Ayşe ellerini yıkadı. (Aylâ ve Leylâ biribirlerine cevap verdiler.) Aylâ et Leylâ se sont répondu. monter. c. passer. Tu cours très vite. ( = elles ont répondu les unes aux autres) c. tomber fiillerinin geçişli. descendre. puis vous descendrez. Nous entendons un grand bruit. se) ile uzlaşırlar. mais tu ne peux pas me suivre. "Etre" ve "avoir" fiillerinin birleşik zamanlarında yardımcı fiil olarak "AVOIR" kullanılır. étage (descendre: intransitif) Elle a déjà descendu les escaliers (Descendre: transitif) (Merdivenleri indi bile. . Je connais cette dame.Elle est partie. (Her zaman prono minai olan fiiller dışında : (Sayfa 220-2/A Bakınız. puis il le vendra. geçişsiz olduğu hallere ve anlamlarına dikkat ediniz. nous. 3. ind. Elle est descendue au premier (Birinci kata indi. vous.) EXERCICES I. 4. Düzenli fiillerin participe passé'leri dışında düzensizlerinki için kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. se. 5. Örnekler a. c. Il battra son blé. 2. te.) ÖNEMLİ NOT 1. 2. Elle lui défendra de sortir. Ils sont entrés. Mettez les phrases suivantes au passé composé 1. (Gitti) (Dışarı çıktılar. elle devient célèbre. 6.

mais je ne 1' (ECOUTER) pas. Quand il arrivera. Il finira sa lettre. Il achète un bouquet de roses et il l'offre à sa femme. mais il ne se plaint pas. tu es content. Il aura peur. un chien m' (MORDRE) et depuis.7. mais je ne le reconnais pas. j' (AIMER) beaucoup les bêtes. 20. Le chauffeur conduira très vite. je sortirai. puis il partira. 28. Je prendrai mon manteau. 29. 11. EXERCICES METTEZ AU PASSE COMPOSE OU A L'IMPARFAIT selon le cas 1. 27. 16. 25. 23. Il couvrira deux cents kilomètres en moins de trois heures. Je le vois. 2. . Vous allez perdre votre clé. donc je ne le verrai pas longtemps. 15. Ma mère me (DEFENDRE) de le faire. Je remplis votre verre. 8. 10. j' (ALLER) jouer avec lui. 24. Nous recevrons sa lettre et nous lui répondrons. 21. elle me (DIRE) que c' (ETRE) sale et dangereux. Il faudra partir. 14. 22. je (TIRER) les oreilles et la queue. Quand j'en (VOIR) un dans la rue. 12. 19. Quand j' (ETRE) enfant. il courra et il tombera. 17. Elles partiront à midi et reviendront le soir. Où (PASSER) vos vacances quand vous (ETRE) enfants? Nous (ALLER) toujours au bord de la mer. II. Il vendra sa maison et il viendra vivre chez nous. Tu reçois un cadeau. Un jour. ils prennent un taxi. 26. mais je ne le mettrai pas. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Tu entreras dans le bureau et tu ouvriras la fenêtre. Il se blesse. Elles viendront au marché et elles choisiront des fleurs. 18. Nous ne suivons pas la même rue et nous nous perdons. Ils ne viennent pas à pied. il a mal. Je partirai en voiture. Il ne sait pas répondre parce qu'il ne comprend pas la question. Je conduirai et vous vous assiérez derrière. je (SE MEFIER) des chiens. 13. Ils sauront la nouvelle quand ils liront le journal.237 . mais vous ne buvez pas. 9. mes parents (LOUER) une villa près de Nice et nous (ALLER) nous y installer au début du mois de juillet. 30. Cet enfant est malade. il a de la fièvre. J'apprendrai ma leçon puis je sortirai. surtout les chiens.

pes qu'il (RENTRER) seul à la maison. Un jour. 6. nous (SE VOIR) tous les jours. ECRIVEZ LE PARTICIPE DANS LES PHRASES SUIVANTES 1. et sa mère (ETRE SURPRIS) de le voir arriver. nous (PASSER) . 4.. René (AVOIR) sept ans. j' (RECEVOIR) une lettre de mon ami. brusquement j' (ETRE ETONNE) de ne plus recevoir de lettres de Louis. nous (ETRE) dans la même classe et tous les soirs. 5. Pendant les vacances de 1950. je ne (COMPRENDRE) pas. 3. la mère de René (NE PAS VENIR) l'attendre à la sortie de l'école. nous (ALLER) ensemble à l'école. 11.. . 9. de nombreuses truites. mais je n' (AVOIR) pas de réponse. enfin. en 1959. 8. Je (CONTINUER) de lui écrire. III. Louis (ETRE) mon ami.Une seule fois. nous (S'AMUSER) à courir dans les rues et sur les places. je crois. Il (ETRE) malade depuis un mois et (COMMENCER) seulement à aller malade. j ' (ETRE) inquiet. Nous ne (PASSER) pas les vacances ensemble et quand le mois de juillet (ARRIVER) nous (SE QUITTER) tristement et nous (SE PROMETTRE) de nous écrire souvent. René 1' (ATTENDRE) un moment. Quelles nouvelles votre père a-t-il (RECEVOIR) de ses collègues? Combien de barrages a-t-on (CONSTRUIRE) en Turquie? A-t-il (COMPRENDRE) mes explications? Mes explications. à la sortie de l'école. et sa mère (ETRE) toujours devant la porte de l'école quand il (SORTIR) Un jour. 3. 7. Il (ALLER) à école primaire. les a-t-il (COMPRENDRE) ? Quels jouets a-t-on (OFFRIR) à votre soeur cadette? . nous les avons (ENTENDRE) Mes amis ont (PECHER) . Ses parents ne (VOULOIR).238 Quels beaux voyages nous avons (FAIRE) ? Avez-vous (FAIRE) votre valise? Vous avez (ENTENDRE) les cris de mon fils? Oui. Les truites qu'ils ont (PECHER) étaient très excellentes. les vacances à la montagne. 10. puis il (SE DECIDER) à rentrer. 2.

26. MAIGRIR. DIMINUER. . Avez-vous (VOIR) les animaux de Zoo? 14. GROSSIR. on les a (APERCEVOIR) près de l'étang. Elle (SE BLESSER) le pied 23. Ma santé (S'AMELIORER) 21. Ma mère (SE RENDRE) à la clinique. ils ont (PENETRER) dans la forêt. Nous (SE RACONTER) nos voyages. Tu n'as même pas (LIRE) les livres qu'il t'a (OFFRIR) 28. On lui a (OFFRIR) de belles choses. Vous (SE DONNER) de la peine pour faire votre travail. 16. Elle (SE REVEILLER) de très bonne humeur. Elles (SE PROMETTRE) de s'écrire.239 . je ne les ai pas (VOIR) 15. Elle (SE BLESSER) 24. Mon ami et moi. 13. nous (SE REVOIR) ce matin. 20. AMELIORER. 18. sont déjà (FANER) 29. Elle (SE BLESSER) au pied. Les beaux jours sont (VENIR) Ils sont (PASSER) par la grande route. 17. Elle a (SUIVRE) les conseils que vous lui avez (DONNER) 27. Non.12. EXPRESSION DE LA DUREE (Süreklilik ifadesi) EMPLOI DES MARQUES TEMPORELLES AVEC DES VERBES INDIQUANT UNE ACTION PROGRESSIVE (Giderek artan bir işi. 30. bir oluşu gösteren fiillerle zaman kavramlarının kullanımı) Depuis Cela (Ça) fait il y a que que s'emploient avec le présent ou le passé composé si le verbe indique une action progressive comme : AUGMENTER. 25. Les fleurs que j'ai (ACHETER) hier. Les membres de notre classe (SE TRANQUILLISER) enfin. 19. 22.

Exemples : — Depuis 2 ans. l'inflation a diminué. (2 yıldanberi.) — Depuis 2 ans. l'inflation diminue. sayfadadır. (2 yıldanberi. enflasyon azaldı. enflasyon azalıyor. Üç çizelgede süreklilik kavramını inceleyelim : (Çizelgeler 241 ve 242. PRESENT'la.240 . geçmişe yansıtılmış bir olay olarak kabul ediliyor. hâlâ yaşanmakta olan bir durum ifade ediliyor. 2.) Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi. PASSE COMPOSE ile ise durum. aynı gerçek.) . 2 farklı şekilde gösteriliyor 1.

geçmiş süreklilik belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT EN DANS On sera à lst. dans 2 heures .ON INDIQUE LA DUREE DE L'ACTION ELLE-MÊME (Bizzat eylemin sürekliliği belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT J'ai travaillé pendant 10 ans On rembourse pendant 10 ans On voyagera pendant 2 mois EN On a fait le voyage en 2 jours On fait le voyage en 2 jours On fera le voyage en 2 jours ON INDIQUE LA DUREE ANTERIEURE A L'ACTION (Eyleme.

— Il y a 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — Il est sorti depuis 10 minutes. — Depuis 2 ans. — Ça fait 2 ans que l'inflation a diminué. Futur . — Il y a 2 ans que l'inflation a diminué. — Il y a 2 ans que l'inflation diminue. — Ça fait dix ans qu'on y va. — On n'y va pas/plus depuis 10 ans. — Ça fait 10 minutes qu'il est sorti. — Ça fait 10 ans qu'on n'y va pas/plus. l'inflation diminue. — Il y a dix ans qu'on y va.ON INDIQUE LA DUREE POSTERIEURE A L'ACTION Passé composé (accompli) On y est allé il y a dix (accomplissement) Forme j affirmative ans Ferme négative Forme affirmative — On y va depuis 10 ans. — Ça fait 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — Il y a 10 minutes qu'il est sorti. — On n'y est pas/plus allé depuis 10 ans. — Ça fait 2 ans que l'inflation diminue. il y a que IL Y Présent — Depuis 2 ans. — Il y a 10 ans qu'on n'y va pas/plus. l'inflation a diminué. progressive Verbes perfectifs Verbes non perfectifs A Action Depuis. ça fait que.

Il cherche ce livre des heures. Nous sommes lundi. j'ai rapporté les livres qu'il m'avait prêtés la semaine passée. 2 3. 5. (es) Ils étaient venus Elles étaient venues . 15. II. 6.243 . J'ai rencontré ta soeur pour la première fois 3 heures. mes parents sont en vacances. ils reviendront 17 jours. Il est malade un mois. Je te rendrai tes livres quelques jours. On a déjà vu ce film policier 2 semaines. 10. 4. Je suis très fatiguée parce que je n'ai pas pris de vacances longtemps.EXERCICES I. Elle se regarde dans la glace 5 minutes. LE PLUS-QUE-PARFAIT (Miş'li geçmiş zaman) L'imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé = le plus-que-parfait DONNER (Transitif) J'avais donné (Vermiştim) Tu avais donné Il avait donné Nous avions donné Vous aviez donné Ils avaient donné VENIR (Intransitif) J'étais venu (e) (Gelmiştim) Tu étais venu (e) Il était venu Elle était venue Nous étions venus (es) Vous étiez venu (e). dans" I. 12. Complétez les phrases suivantes en utilisant "il y a. (s). Je n'ai pas téléphoné à mes parents 4 jours. il allait bien. Il a fait froid les premiers jours de l'automne. 13. 14. j'ai téléphoné à mon ami 3 jours. En ce moment. Elle s'est habillée une heure. Mon père ne fume plus 3 années. Je suis allée le voir une semaine. deux jours. Nous partirons pour Istanbul quelques semaines. 7. 9. 8. depuis.

EXERCICES I. — Lorsque nous sommes entrés au théâtre. Aynı şekilde şu cümleler incelenirse bu bilgi daha çok yerleşmiş olacaktır — Hier. önce "VERMEK" eylemi cereyan ediyor. — Quand tu m'as téléphoné. étudiants — Mon ami m'a invitée au cinéma. Şu halde iki eylem var.) Bu birleşik cümlede. (s).244 près du lac. il avait pris les billets deux jours. la pièce avait sommencé depuis longtemps. iki cümlecik vardır Proposition principale (Temel cümlecik) _ _ _ _ _ Proposition subordonnée relative (yardımcı cümlecik) Yüklemleri: FAIRE ve DONNER. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition subordonnée temporelle et à l'imparfait ceux de la proposition principale Modèle — Dès que les pêcheurs (ARRIVER) (JETER) leurs lignes dans l'eau. ils . Birincisi: DONNER (vermek). hocalarının verdikleri ödevleri yaptılar.Temel cümlenin eylemi "passé composé" olduğuna göre bundan önce cereyan etmiş olan eylemin "plus-que-parfait" olması gerekir. (es) Il s'était réveillé Ils s'étaient réveillés Elle s'était réveillée Elles s'étaient réveillées örnekler Les étudiants ont fait les devoirs/que leurs professeurs leur avaient donnés. (Öğrenciler. j'avais terminé mon repas. avant. sonra "YAPMAK" . les professeurs ont corrigé les devoirs / que leurs avaient faits avant-hier. ikincisi: FAIRE (yapmak). .SE REVEILLER (Pronominal) Je m'étais réveillé (e) (Uyanmıştım)Nous nous étions réveillés (es) Tu t'étais réveillé (e) Vous vous étiez réveillé (e). Örneklerden de anlaşıldığı gibi plus-que-parfait bir başka geçmiş eylemden önce olmuş (geçmiş) bir eylemi ifade eder.

je (ECRIRE) 3. Quand il (FAIRE) son petit déjeuner.. elle (ALLER) préparer le petit déjeuner. 2. 7. je lui (DONNER) un cadeau. ils }etateııileur& lignes dans l'eau. Après que ma mère (DESCENDE) de sa chambre. il (PARTIR) à l'école. Lorsque nous (SORTIR) contents du théâtre. nous (VOIR) une belle comédie de Molière. Quand vous (ARRIVER) à la gare. Quand tu me (TELEPHONER). 4. Lorsque tu (FINIR) tes examens. 6. Aussitôt que je (TERMINER) mes devoirs. 11. Modèle — Quand tu me (APPELER) je (FINIR) travail. mon 1. j'avais fini mon travail. 4. 9. — Quand tu m'as appelé. il (FAIRE) le tour de la Méditerrannée. ils (S'ENFUIR) . Aussitôt que je (RENTRER) une lettre. mon repas.— Dès que les pêcheurs étaient arrivés près dulac. je (TERMINER) . Lorsque le bateau (ENTRER) dans le port de Smyrne. je (RENTRER) chez moi. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition principale et au passé composé ceux de la proposition subordonnée. 8. Quand il (VENIR) me rendre visite. • ' 1. 5. nous (SE METTRE) à table. Dès que notre père (RENTRER) . leurs devoirs.. 5. le train (PARTIR) Quand la police la (CHERCHER) chez lui. Lorsque les enfants le (VOIR) passer.245 . Après que je (ACHETER) mon journal. Lorsque les étudiants (FINIR) au cinéma. je (ALLER) me coucher. 10. ils (ALLER) chez moi. elle (QUITTER) 3. devant lui. tu (PARTIR) en voyage. 2.

Quand nous (ENTRER) au théâtre. la pièce (COMMENCER) depuis longtemps. 7. elle (ETUDIER) déjà le turc. Quand elle (VENIR) en Turquie. 9. Quand ils (SORTIR) en ville. (s). (Uyanmış oldum) Tu te fus réveillé (e) U se fut réveillé Elle se fut réveillée Nous nous fûmes réveillés (es) Vous vous fûtes réveillé (e). LE PASSE ANTERIEUR Le passé simple de l'auxiliaire "ETRE» + ou "AVOIR" le participe le passé passé = antérieur DONNER (Transitif) J'eus donné (Vermiş oldum) Tu eus donné Il eut donné Nous eûmes donné Vous eûtes donné Ils eurent donné VENIR (Intransitif) Je fus venu (e) (Gelmiş oldum) Tu fus venu (e) U fut venu Elle fut venue Nous fûmes venus (es) Vous fûtes venu (e).Quand il (COMMENCER) à rire. 8. Quand je (RENCONTRER) mon ami. il (VOIR) son camarade tomber dans l'eau. (s). (es) Ils se furent réveillés Elles se furent réveillés Örnek — Quand j'eus quitté ma petite patrie /. une végétation nouvelle apparut à mes yeux. 6.246 . je le (CHERCHER) à l'école. ils (OUBLIER) la clé de la porte. (es) Ils furent venus Elles furent venues SE REVEILLER (Pronominal) Je me fus réveillé (e). 10. Proposition subordonnée de temps Proposition principale .

passé antérieur passé simple. Lorsque la cigogne est rentrée chez elle. LE FUTUR ANTERIEUR'" Le futur simple de l'auxiliaire "être" ou "avoir" DONNER (Transitif) + J'aurai donné (Vermiş olacağım) Tu auras donné Il aura donné le participe passé _ le futur antérieur — Nous aurons donné Vous aurez donné Ils auront donné VENIR (Intransitif) Je serai venu (e). Aussitôt qu'on nous a appelés. . EXERCICES I. Mettez dans les phrases suivantes des passés antérieurs et des passés simples en écrivant le passé simple à la place du présent et le passé antérieur à la place du passé composé. elle décide de se venger du renard. tous courent vers l'incendie. 4. je fis ma toilette. nous partons. Modèle : — Quand je me suis réveillée. 9. nous accourons.örnekte görüldüğü gibi temel cümlecikte passé simple olduğunda. (es) Ils seront venus Elles seront venues Modern fransızcada çoğu kez özellikle konuşma dilinde futur antérieur yerine futur simple kullanılır. Quand nous avons fini notre travail. Quand la petite chèvre a entendu le chant du coq. la résine prend feu. 3. nous entrons dans la salle de bains.247 . 8. je commence à lire. 2. 5. Dès que j'ai ouvert mes volets. le maître entre en conversation. Dès qu'un imprudent a jeté une cigarette. elle s'allonge par terre et le loup le mange. je vois au dehors un clair soleil. 10. Quand nous nous sommes levés. je fais ma toilette. — Quand je me fus réveillée. 1. Aussitôt qu'il a rencontré un élève. (Gelmiş olacağım) Tu seras venu (e) Il sera venu Elle sera venue (1) Nous serons venus (es) Vous serez venu (e). (s). buna bağlı olan zaman gösteren yardımcı cümlecikteki fiilin zamanı "passé antérieur" olur. 6 7. Dès qu'on m'a donné un livre. Quand on a donné l'alerte.

me rendre visite. Aussitôt que je (RENTRER) chez moi. je (ECRIRE) une lettre. je me réveillerai à 7 heures. 3. Bu nedenle. 5.SE LAVER (Pronominal) Je me serai lavé (e) (Yıkanmış olacağım) Tu te seras lavé (e) Il se sera lavé Elle se sera lavée Nous nous serons lavés (es) Vous vous serez lavé (e). la pièce . je sortirai (à 8 heures). 1. (s). NOT "Se réveiller" ve "SORTIR" eylemlerinin oluşuna dikkat edilirse. à la place des infinitifs entre parenthèses Modèle — Quand je (TERMINER) mes devoirs. Dès que je (APPRENDRE) ma leçon. je lui (DONNER) leur place. Quand il (VENIR) ce cadeau. demain je sortirai à 8 heures.248 je (ETRE) content. ikisi de gelecek zamana ait olmakla beraber "se réveiller" eylemi "sortir" eylemine göre daha önce meydana gelecektir. je (ALLER) au cinéma. EXERCICES I. Yani "futur antérieur" gelecekteki bir başka eylemden önce olacak işi. j'irai au cinéma. Lorsque je (APPRENDRE) 4. "se réveiller" eylemi "futur antérieur" olmalıdır. quand je me serai réveillé (à 7 heures). — Quand j'aurai terminé mes devoirs. oluşu bildiren eylemdir. Dès que les spectateurs (PRENDRE) (COMMENCER) . Mettez dans les phrases suivantes des futurs antérieurs et des futurs. Le futur antérieur = une action futur avant une autre action future. je la (RECITER) 2. (es) Ils se seront lavés Elles se seront lavées Örnek Demain. d'après le modèle donné. Bu iki bağımsız cümleciği tek bir birleşik cümle halinde ifade edelim : Demain.

Us passent deux semaines à Bodrum. je rentre chez moi. elle part avec son père. il va se baigner. Elle lit le journal. 10. Nous prenons notre bain. Lorsque les professeurs vous (INTERROGER) . ils (PARLER) le français. 9. Ahmet ira ouvrir la porte. 2. il revient. (s). Tayfun joue au ballon. 10. vous (REPONDRE) 6. nous sortons de l'eau. 8. 7.Aussitôt qu'elle (RENTRER) ses çaiwtts ïOBCHHUR) à l'embrasser. U fait cinquante métrés. je vous (PRETER) ce livre. Les enfants finissent de déjeuner. 7. 3. (es) U serait parti Us seraient partis Elle serait partie Elles seraient parties . 9. ils vont jouer sur la plage avec leurs camarades. Quand les élèves (bien ETUDIER) ce livre. Je fais une promenade. Le réveil-matin sonne. je vais me baigner. Reprenez les phrases suivantes en changeant les temps des verbes d'après le modèle donné Modèle — On sonne. ils font un petit voyage. Je finis mes devoirs.249 . — Quand on aura sonné. LE CONDITIONNEL PASSE Le conditionnel présent le participe de l'auxiliaire "etre" + passé ou avoir le conditionnel passé AIMER (Transitif) J'aurais aimé (Sevmiş olacaktım) Tu aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé PARTIR (Intransitif) Je serais parti (e) (Hareket etmiş Nous serions partis (es) Tu serais parti (e) olacaktım) Vous seriez parti (e). je (PRENDRE) ma douche. Ahmet va ouvrir la porte. 1. 6. Dès que je (RENTRER) . 5. elle le lui donne. 4. Canan fait ses devoirs. 8. nous nous levons. 11. Dès que je le (LIRE) .

temel cümlecikte conditionnel passé kullanılır. si j'avais eu de l'argent. attention. / Proposotion principale Si plus-que-parfait de l'indicatif. param olmuş olsaydı. tu (NE PAS OUBLIER) la cloche. Si tu (FAIRE) 3. geçmişte gerçekleşemeyen şartlı cümlelerde plus-que-parfait de l'indicatif. 1 Si je (SAVOIR) 2. je (ACHETER) une mercedes. j'aurais acheté une maison au bord de la mer. conditionnelle. Yani "satın almak = acheter" eylemi geçmişte (haber kipinin miş'li geçmiş zamanı = plus-que-parfait de l'indicatif) ile belirtilen bir koşula bağlı idi ki bu da gerçekleşemedi. je (ACHETER) ce livre. Proposition sub. (es) Ils se seraient souvenus Elles se seraient souvenues Örnek Autrefois. . (Eskiden. — Si j'avais été riche.250 lire. nous (SORTIR) dans . 4.SE SOUVENIR (Pronominal) Je me serais souvenu (e) (Hatırlamış olacaktım) Tu te serais souvenu (e) Il se serait souvenu Elle se serait souvenue Nous nous serions souvenus (es) Vous vous seriez souvenu (e). si le professeur (NE PAS VENIR) à campagne. deniz kenarında bir ev satın alamadım. (s). si je (FINIR) mon travail.) Bu cümleden şu anlaşılıyor: param yoktu. Que (FAIRE) - 5 Je (ALLER) . Şu halde özetlersek. nous. Si nous (ENTENDRE) la cour. j'aurais acheté une mercedes. deniz kenarında bir ev satın almış olurdum. / conditionnel passé EXERCICES 1. Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe de la subordonnée AU PLUS-QUE-PARFAIT et celui de la principale AU CONDITIONNEL PASSE Modele — Si je (ETRE) riche.

S'il faisait beau. au sujet de la réception que la famille BAYAZIT a donnée il y a une semaine: (Si plus-que-parfait. Si tu (ETRE) à Paris. vous (AVOIR) de bonnes notes. Nous les (VOIR). Si vous me (DEMANDER) ces disques. III. Complétez les phrases suivantes'1' 1. Si vous (VOULOIR) jouer saux échecs. 7. 2. Il y aurait mois d'accidents. 10. Si vous (NE PAS PARLER) pendant tout le cours. bien heureuse. 12. 15. tu (VENIR) avec moi à la réception. si Je ne serais pas en retard. 9. 13. si tu me (OFFRIR) des fleurs. Si l'eau était chaude. vous (SAVOIR) ce qu'il avait dit. Si vous ne faisiez pas tant de bruit. 5. vous (VENIR) chez moi. tu (NE PAS plus que moi.6. S'il y avait des embouteillages. Si nous (APPORTER) des fleurs. 8. 6. 2. passé) 1. 8. si Ton travail serait mieux. Si tu travaillais. la semaine dernière. cond. 11. j'en (ETRE) assister à la réception. tu (NE PAS ETRE) en retard. il (JOUER) avec moi. "imparfait" kullanılacağı hususuna dikkat ediniz. . "si" ile başlayan yardımcı cümlecikte avec moi l'autre jour. 9. Si tu (PRENDRE) un taxi.251 . Si mon cousin (VENIR) nous (ALLER) au cinéma. 4. 7. Si tu (POUVOIR) S'ENNUYER) (1) Temel cümlecikte "conditionnel présent". 10. Mettez au temps et au mode convenables les verbes des phrases suivantes. 14. Si la mer était calme. Si vous (APPRENDRE) la leçon. Si tu (VENIR) 3. nous lui (FAIRE) plaisir. Si je (DESIRER) joeur aux cartes. je vous les (PRETER) II. si elles (SORTIR) J'en (ETRE) content. 3. si Si je ne donnais pas d'argent à la femme de ménage.

— Cette maison est très haute. à flots. birşeyin zahirî görünüşünü ifade etmeye yarar — Cet homme était parfaitement immobile. Aynı durum. aksi halde geç kalacaktım.. doktora gitseniz iyi olurdu = gitmeliydiniz. les jeunes 6.) fiili ile belirtilir: — Je ne vous trouve pas bonne mine.) SANS LUI = S'il n'avait pas été là.252 .) (1) Sayfa: 162 .) AUTREMENT = Si je n'avais pas pris de taxi (eğer taksiye binmeseydim) 2. je serais arrivé en retard. (O. insanın âdeta bir heykel diyeceği geliyordu. vous auriez dû voir le docteur.4. (Bu ev çok yüksek.) Il aurait fallu(l). (Bir taksiye bindim. kişilerle ilgili olursa devoir (.:. bir tümleçle ifade edilebilir ki bu durumda temel cümle yine "conditionnel passé" olur. il aurait fallu y installer un ascenseur. (Arkadaşım beni kurtardı. . Örnek — Mon ami m'a sauvé.163 bakınız . . (Bu adam tamamen hareketsizdi. boğulacaktım. S'il (NE PAS Y AVOIR) gens (NE RIEN REGRETTER) de danses anciennes. SANS LUI. on aurait dit une statue. onsuz.) 4. birşeyin yapılmasını kesin değil ama yapılırsa iyi olacağını ifade eder 3. On aurait dit(1).. orada olmasaydı) — J'ai pris un taxi. la fête (ME 5. jouer au bridge. je me serais noyé. AUTREMENT. Kimi cümlelerde şart. S'ils (NE PAS POUVOIR) les vieux messieurs. (Yüzünüzü pek iyi bulmuyorum. Si le chaxâpâgne (NE PAS <50ULER) PARAÎTRE) moins gaie. buraya bir asansör yapılmalıydı. que (DIRE) AUTRES SENS DU CONDITIONNEL PASSE (Conditionnel passé'nin başka anlamlan) 1.

Örnekler Il dit / qu'il viendra / s'il peut. Indicatif futur antérieur IMPARFAIT FUTUR RELATIF (Cond. 163. Indicatif présent b. Birşey istendiğini belirtmek için nezaketen'1': "J'aurais voulu!' kullanılır. Indicatif passé composé d. (futur antérieur) Je savais / que tu aurais fini ton travail avant mon arrivée. Il dit / qu'il viendra. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il m'aiderait / s'il avait fini son travail. (futur relatif) b.) Şart. (mutlak za man) — Il dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. (Size yardım etmek isterdim ama edemedim. geçmiş zamandaki bir fiile bağlı olarak bir "proposition complétive" durumda kurulmuş olabilir ki o zaman. présent) PLUS-QUE-PARFAIT FUTUR ANTERIEUR RELATIF (Cond. sayfalara bakınız. futur antérieur relatif = conditionnel passé) olur a. (göreceli zaman) Il dit / qu'il m'aidera / s'il a fini son travail. v. . 6. (göreceli geçmiş zaman] — — — — (1) "Conditionnel présent" 162. Indicatif futur simple c. (futur antérieur dans le passé = conditionnel passé. (futur simple) Il a dit / qu'il viendrait. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il viendrait / s'il pouvait. Zaman uyumu kuralları gereğince temel cümlenin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa yardımcı cümlecikteki fiil futur yerine göreceli futur (futur relatif = le futur dans le passé) yani conditionnel présent. cümlecikler.5. Esef bildirmek için — J'aurais voulu vous aider.b. zaman uyumu (concordance des temps) kuralları gereğince : a. (mutlak geçmiz zamai irréel) — Il a dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. zaman.254 . (görece! zaman) — II dit / qu'il savait / que j'aurais fini mes travaux. Je sais / que tu auras fini ton travail avant mon arrivée. 8. yardımcı cümlecikteki futur antérieur ise.) 7. passé) zamanlarına dönüşürler.

j'y arriverais à l'heure. Transformez les propositions suivantes d'après les modèles donnés — Il faut faire les travaux. Il aime à regarder par la fenêtre le Bosphore. 14.j'y arriverais à l'heure.f XERCICES ' 1. Örnekler a. Je désire une robe blanche. En marchant vite. 3.254 . Il désire me présenter sa fille. J'aime danser une valse. b. 4. j'y serais arrivé à l'heure. j'y arriverai à l'heure. (Cond. Si je marche vite. Nous devons nous taire. NOT : Her iki cümlecikteki öznelerin aynı oluşuna dikkat ediniz. Il doit dire la vérité. 15. . Il faut faire une opération d'urgence. Tu peux posséder une maison. présent) — Il aurait fallu faire les travaux. 8. 16. j'y serais arrivé à l'heure. Je veux avoir beaucoup de livres. şartlı cümle (proposition subordonnée conditionnelle) yerine geçebilir. passé) Tu dois épouser cette charmante jeune fille. Je peux vous aider. j'y arriverai à l'heure. Tu peux t'en aller. En marchant vite . En marchant vite. aksi takdirde gérondif kullanılamazdı. LE GERONDIF ET LE CONDITIONNEL Gérondif. Vous devez participer à cette réunion. 2. 9. 11. (Cond. Il faut appeler un médecin. 12. 6. 10. Il faut rentrer à la maison. — Il faudrait faire les travaux. 7. c Si j'avais vite marché. Tu dois fermer les fenêtres. Si je marchais vite. 13. 17. 5. Je veux assister à cette réception.

En allant au bord de la mer. impératif présent'lari olan (sois content. par le temps En gagnant beaucoup d'argent. A V O I R ENVIE DE v. sois fier )'yi "impératif passé'' ile karıştırmamaya dikkat ediniz. je n'ébranlerai pas ma santé. l'impératif passée leri yoktur. vous verrez une statue.EXERCICES I. En courant. (s). vous garderiez votre ligne. fière de v. 13. ma soeur préparera ses devoirs. 15. 6. 3. 9. En voyageant par le train.255 . e. En passant par Ulus. LE SUBJONCTIF PASSE (COMPOSE) Le de ou (1) (2) subjonctif présent l'auxiliaire "être" + U . content. 2. vous auriez rattrapé le temps perdu. tf avoir le participe le subjonctif passé = passé Locutions verbales: A V O I R PEUR. 12. elle serait moins fatiguée. vous réussirez dans la vie. L'IMPERATIF PASSE L'impératif présent de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé l'impératif — passé LIRE (Transitif) P> ALLER (Intransitif)*2» Aie lu (Okumuş ol) Ayons lu Ayez lu Sois allé (e) (Gitmiş ol) Soyons allés (es) Soyez allé (e). En venant vivre à la campagne. En nageant. tu aurais oublié tous tes soucis. on n'aurait pas fatigué. se réveiller gibi çift zamirli fiillerin. 11. . tu rendras ta mère heureuse En agissant comme il faut. aie envie ) ve Etre. vous n'abimeriez pas votre santé. remplacez le gérondif convenable avec "si" d'après les modèles au-dessus 1. En me couchant tôt. (es) NOT : se lever. En buvant de l'eau pure.b. En étudiant jour et nuit. En se levant de bonne heure.b. En mangeant des légumes. être fier. En écrivant une fois par semaine. 14. 4. vous garderez votre ligne. 8. En faisant du sport. 7. 5. 10. impératif présent'lari olan (Aie peur. Dans les phrases suivantes. ils se seraient sentis mieux. j'achèterai une maison. les chats auraient attrapé la souris.

(AVOIR : subjonctif passé. Que tu aies fini Bitirmiş olsam) Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini ARRIVER (Intransitif) Que je sois arrivé (e) (Vasıl olmuş olsam) (Varmış olayım) Que tu sois arrivé (e) Qu'il soit arrivé Qu'elle soit arrivée Que nous soyons arrivés (es) Que vous soyez arrivé (e). (es) Qu'ils se soient fiés Qu'elles se soient fiées Örnekler — J'ai peur que l'avion n'ait du retard maintenant (AVOIR: subjonctif présent. geçmişteki bir işi. çünkü "geç kalma" eylemi geçmişte. j'ai peur que l'avion n'ait eu du retard hier. çünkü "geç kalma" eylemi şu anda). (es) Qu'ils soient arrivés Qu'elles soient arrivées SE FIER (Pronominal) Que je me sois fié (e) (İnanmış olsam. bir oluş veya hareketi bildiren subjonctif kipindeki fiil SUBJONCTIF PASSE'ye konulur. . inanmış olayım) Que tu te sois fié (e) Qu'il se soit fié Qu'elle se soit fiée Que nous nous soyons fiés (es) Que vous vous soyez fié (e). (s). (s).) Yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi bulunduğumuz anda. — Maintenant.256 .FINIR (Transitif) Que j'aie fini (Bitirmiş olayım.

Je souhaite qu'ils (REUSSIR) 18. U ne paut pas toucher à l'auto jusqu'à ce que les gendarmes (FAIRE) leur enquête. Je doute que vous (NE PAS COMPRENDRE) en retard. 4. 16. Ne partez pas sans que nous vous le (PERMETTRE) 7. Je désire que vous (ARRIVER) 19. tes travaux. 3. (subjonctif plus-que-parfait'ye) rastlamak mümkündür.257 . de bonnes notes à l'examen contente de mon arrivée. Je ne suis pas certain qu'elle (ETRE) avant la nuit. Je ne pense pas que nous (SE TROMPER) 5. ses examens. hier. Je ne suis pas sûr qu'ils (APPRENDRE) la leçon. Je veux que tu (REVENIR) 12. là. Veille sur le blessé jusqu'à ce qu'il (S'ENDORMIR) 8. Je regrette que tu (ETRE) 2. Je suis content mois passé. Ecrivez les phrases suivantes en mettant les verbes au subjonctif passé 1. à temps. la semaine passée. Je suis content que tu (FINIR) 13. que vous (COMPRENDRE) cela le LE SUBJONCTIF PLUS QUE-PARFAIT''> Le subjonctif imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" (1) + le participe passé le subjonctif = plus-que-parfait Modern fransızcada.EXERCICES I. 6. Je ne crois pas qu'il (VENIR) cela. 9. _ le train hier. 11. günlük dilde kesinlikle kullanılmayan bir zamandır. 15. 10. Il ne peut pas repartir avant qu'on lui (FAIRE) pansement. Je ne crois pas qu'il (AVOIR) dernier. Bugün ancak edebî dilde. Je ne crois pas qu'ils (AVOIR) un des économies. J'attends qu'il (TERMINER) 14. Je crains que mon frère (MANQUER) 20. 17. . U avait fermé la fenêtre pour que les enfants (NE PAS AVOIR) froid.

(es) Qu'ils fussent sortis Qu'elles fussent sorties S'ASSEOIR (Pronominal) Que je me fusse assis (e) (Oturmuş olaydım. Yukarıdaki cümlelerde her cümleciğin başına ya da sonuna zaman kavramlarım koyarak durum daha açık bir hale getirilmiştir. — Hier. (es) Qu'ils se fussent assis Qu'elles se fussent assises Örnekler — Maintenant je crains / que l'avion ait eu du retard hier. . yardımcı cümlecikteki subjonctif passé yerine kullanılır. olsaydım) Qu'il fût sorti Qu'elle fût sortie Que nous fussions sortis (es) Que vous fussiez sorti (e). je craignais / que l'avion eût eu du retard avant-hier. NOT \ Subjonctif plus-que-parfait. temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olduğu zaman. (s).LIRE (Transitif) Que j'eusse lu (Okumuş olaydım. olsaydım) Que tu te fusses assis (e) Qu'il se fût assis Qu'elle se fût assise Que nous nous fussions assis (es) Que vous vous fussiez assis (e).258 . Que nous eussions lu olsaydım) Que vous eussiez lu Que tu eusses lu Qu'ils eussent lu Qu'il eût lu SORTIR (Intransitif) Que je fusse sorti (e) Que tu fusset sorti (e) (Dışarı çıkmış olaydım.

Je regrettais que vous (POUVOIR) le train. gr. soi 7. Je doutais que vous (SE TROMPER) 4. Il était fâcheux que tu (ETRE) 10. Je craignais que l'orage (RETARDER) 6. L'INFINITIF PASSE L'infinitif de l'auxiliaire le participe l'infinitif "être" ou "avoir" + passé = passé 1er gr. 1. Nous ne sommes pas sortis de la salle d'audience avant qu< les juges (PRONONCER) la condamnation. e (anlaşmış olmak) être mort. Mettez au subjonctif plus-que-parfait les verbes entre parenthèse d'après le modèle Modèle Je regrettais que tu (ETRE) en retard la veille. Je ne pensais pas qu'il (SE REVEILLER) 5. e (toplanmış olmak s'être entendu. AIMER 2e gr. FINIR 3e gr. gr. e (kalmış olmak) s'être réuni. occupé par ton travail assister à ce procès. 9. gr. un 8. On doutait qu'un avocat (NE JAMAIS FAIRE) plus belle plaidoirie que celle-là.EXERCICES I. e (ölmüş olmak) gr. RESTER SE REUNIR S'ENTENDRE MOURIR (sevmiş olmak) (bitirmiş olmak) (satmış olmak) . On attendait que le procureur (PRONONCER) réquisitoire.259 . VENDRE (transitif) (transitif) (transitif) avoir aime avoir fini avoir vendu 1er 2e 3e 3e (intransitif) : (pronominal): (pronominal): (intransitif) : être resté. Je regrettais qu'elle (S'ENDORMIR) 3. Je regrettais que mon amie (NE PAS VENIR) 2.

i. Le complément direct (düz tümleç) almış bulunan ya da alabilen her çekilmiş fiil ETKEN (la voix active) haldedir. edilgen cümlede "article partitif'"in yerini "article défini" alır. esas fiilin participe passé'si yanma getirilir. Etken cümleciğin öznesinin başına çoğunlukla (par) préposition'u getirilerek edilgen cümlecikteki fiile tümleç olarak görev verilir. yani düz tümleç almayan fiillerin edilgen halleri yoktur. Etken fiillerin zamanlarının tümü edilgende de vardır. c. m. olur. Passif (edilgen) cümledeki fiil her zaman "être" yardımcı fiili ile çekildiğine göre asıl fiilin participe passé'si bir niteleme sıfatı gibi özne ile sayı ve cins bakımından uzlaşır. k. .260 . Sadece düz tümleç alabilen yani transitif (geçişli) fiiller etken halden EDİLGEN (la voix passive) haline çevrilebilirler.LA VOIX ACTIVE et LA VOIX PASSIVE (Fiillerin etken ve edilgen halleri) ön bilgiler a. Etken cümlenin düz tümleci mülkiyet sıfatı almışsa. e. f. b. h. Etken cümleciğin düz tümleci. Etken cümlenin düz tümleci bir article partitif (kısım gösteren tanımlıkla) kullanılmışsa. 1. d. Etken bir cümleciği edilgen hale getirmeden önce esas fiilin passif mastarını düşünmek ve mastardaki être fiilini istenilen zamana koyduktan sonra esas fiilin participe passé'sini yanında bulundurmak gibi dikkatli bir yol izlenilirse yanılgıya düşme önlenebilir. Intransitif (geçişsiz). edilgen cümlecikteki fiilin öznesi g. Etken fiil hangi zamanda ise edilgen cümlecikte "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. edilgen cümleye çevrildiğinde mülkiyet sıfatı kaldırılıp yerine article défini (belgili tanımlık) getirilir. Herhangi bir fiilin passif (edilgen) halini intransitif (geçişsiz) fiillerin passé composé'leri ile karıştırmamaya dikkat edilmelidir.

Bu fiiller düz tümleç aldıklarına göre transitif yani geçişli fiillerdir. qn. e appelé. qch. qch. yanma esas fiilin particpe passé'si getirileceğine göre (être invité) yi ele alalım Le présent de l'indicatif du passif ' Je suis invité (e) (dâvet ediliyorum.) edilmiştim. qch.) edileceğim. (s). Bunların passif (edilgen) mastarlarım bulmakla yola çıkmak gerektiğine göre être être être être être être être être kapatılmak açılmak verilmek sevilmek çağrılmak dâvet edilmek düzeltilmek yenilmek fermé.) Böylece. qch.) Tu es invité (e) Il est invité Elle est invitée Nous sommes invités (es) Vous êtes invité (e).261 . e Edilgen haldeki fiilin hangi zamanı isteniyorsa. qch. yukarıda açıklandığı üzere tüm zamanların çekimi yapılabilif (Ayrıca kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. O halde edilgen hale çevrilebilirler.) edildim. (es) Ils sont invités Elles sont invitées L'imparfait Le futur Le cond. "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. qn.) edilecektim. e aimé. e mangé. e donné. e invité. qch.) Olumsuz ve soru şekilleri için "être" fiilinin olumsuz ve soru şekilleri düşünüldükten sonra asıl fiilin participe passé'si eklenir. e corrigé.. qch. . e ouvert.Yukarıda belirtilen şıkları daha açık bir şekilde görelim : Fermer Ouvrir Donner Aimer Appeler Inviter Corriger Manger Acheter Finir qch. présent Le passé composé Le plus-que-parfait J'étais invité (e) Je serai invité (e) Je serais invité (e) J'ai été invité (e) J'avais été invité (e) (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet ediliyordum. qn.

edilgen cümledeki fiilin öznesi durumuna getireceğiz : un gros chien être gardé. lui. active).) Bu cümlede: "garder" fiili transitif (geçişli) bir fiildir. Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. (Turistler. çünkü düz tümleci: "la maison" sözcüğü vardır. demektir.) La Turquie Edilgen cümlenin öğeleri : Sujet Verbe La Turquie est visitée Complément d'agent par les touristes (Türkiye.) Etken cümlede Etken cümlede Etken cümlede özne yüklem düz tümleç les touristes visitent (verbe: visiter: tr. agent = olan complément d'agent = . (iri bir köpek evi koruyor. elles) kullanılır: Elle a été suivie par lui. turistler tarafından ziyaret ediliyor. elle. iri bir köpek tarafından korunuyor. (Ph. hocalarına saygı gösterdiler. edilecek miyim? edilmiş miydiniz? Un gros chien garde la maison. Şu halde bu cümle: "etken" haldedir. eux. (Onun tarafından takibedildi. etken fiilin düz tümlecini alıp.) — Les touristes visitent La Turquie (Ph. A. Edilgen hale getirmek için (ön bilgiler) bölümünde belirttiğimiz üzere. pronoms toniques: (moi. edilgen cümlenin öğelerini yerleştirelim : Verbe est gardée Sujet La maison Complément d'agent par un gros chien (Ev. nous. e la maison Edilgen cümlenin fiilinin mastarı Edilgen cümlenin fiilinin öznesi Edilgen cümlenin complément d'agent'ı(1) Şimdi.) (Etken) Lâtince: agere = yapmak. .örnek Je ne suis Il n'a pas Est-ce que Aviez-vous = = = = pas invité été invité je serai invité? été invité ? dâvet dâvet dâvet dâvet edilmiyorum.) d- U) Les étudiants ont respecté leurs professeurs. vous.262 yapan sözcüklerinden fransızcaya alınmış İşi yapan tümleç. toi. edilmedi.) (Öğrenciler.) Not : Edilgen cümlede "par" préposition'undan sonra zamir kullanmak gerektiğinde.

Cela SE DIT souvent.— Les professeurs ont été respectés par leurs étudiants (Ph. ( = Cela EST DIT souvent) (Bu sık sık söylenir.) (Ağabeyim bira içti. e = = = = = = = = = = = görülmek satılmak söylen (il) mek yapılmak telâffuz edilmek farkedilmek ayırdedilmek okunmak yaralanmak inşa edilmek sorulmak. Ces livres SE VENDAIENT cher.) (Edilgen) Not : Mülkiyet sıfatlarının yer değişikliğine dikkat ediniz. e blessé. syntaxe (sözdizimi) yönünden fark yapan. tekil ve çoğul şahıslarında complément d'agent'sız kullanılırlar ve edilgen anlama sahiptirler. öğrencilerinden saygı gördüler.) Bu. e vendu. Mon frère aîné a bu de la bière. e lu.) (Bu kitaplar pahalıya satılıyorlardı. örnekler 2. A.) (Etken) — La bière a été bue par mon frère.) 3. (Bira ağabeyim tarafından içildi. e construit.263 . SENS PASSIF DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin edilgen anlamı) Se voir Se vendre Se dire Se faire Se prononcer S'apercevoir Se distinguer Se lire Se blesser Se construire Se poser Se réparer — = = = = = = = = = = = être être être être être être être être être être être être vu. e posé. e dit. e. e prononcé.) (Hocalar. ( = Ces livres ETAIENT VENDUS cher. (Ph. e aperçu. P. e distingué. e réparé. belgisiz zamir (ON) ile de complément d'agent'sız edilgen anlam veren cümleler kurulabilir : . passif anlam veren pronominal fiiller gibi sémantique (anlambilimi) bakımından benzeyip.) Not : Article partitif'in article défini haline dönüşmesine dikkat ediniz. konulmak onarılmak Yukarıda saydığımız gibi bazı pronominal fiiller. e fait. 3.

ON la VOIT de loin. UN EMPLOI PARTICULIER DU PASSIF (Edilgen şeklin özel kullanımı) Çoğu zaman. bulunduğumuz andaki bir eylemi göstermeyip. ( = On les a interrogés pendant longtemps. = Ev uzaktan görülüyor.) 2. Ces livres SONT VENDUS cher. cümlede bir saat önce "yapılma" eyleminin meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde aşağıdaki şu iki cümle arasındaki farkları saptayınız : 1. içinde bulunduğumuz anda cereyan ettiğini. (l'action présente) ( = Le professeur la corrige en ce moment. oysaki 2. La faute est corrigée maintenant sous mes yeux. Le travail EST FAIT sous mes yeux PAR des ouvriers.) (Çalışma.) 2.) 1. cümlede yapılma eyleminin. edilgen şeklin şimdiki zamanı.264 Les élèves sont interrogés depuis des heures. Cela EST DIT souvent. gözlerimin önünde işçiler tarafından yapılıyor. . ( = On a fait le travail il y a une heure. Le travail EST FAIT depuis une heure.) (L'action passée dont on montre le résultat) . La maison EST VUE de loin.La maison SE VOIT de loin. Ces livres SE VENDENT cher. Cela SE DIT souvent. = Bu sık sık söylenir. ( = Les ouvriers font le travail sous mes yeux. par le professeur.) (Çalışma bir saat önce yapıldı. ON DIT cela souvent. = Bu kitaplar pahalıya satılıyor. sonucu verilmek istenen geçmişteki bir eylemi belirtir (Bu durumda edilgen fiilin tümleci yoktur) 1. cümleleri kıyaslarsak: 1. ON les VEND cher. ve 2.

Ma mère a tricoté cette blouse. Mettez les phrases suivantes au passif d'après le modèle Modèle — Mon ami dit la vérité. Les professeurs récompensent les étudiants. 8. 2. Le docteur avait guéri la malade. 3. 10. 2. Un chien suit notre voiture. Les bijoutiers vendaient les bracelets. A. II. Elles l'ont connu. L'architecte construira la maison. Atatürk fonda la Turquie moderne. Les élèves les ont finis. Le maître punit les élèves paresseux. 14. 9. 4. Tout le monde l'avait comprise. Un jeune homme l'a suivie. 8.EXERCICES I. 15. 5. Nous l'avons trouvée très difficile. Un ami m'avait appelée. (Ph. P. Le berger garde le troupeau. 12.) 1. Personne ne m'a vue. A. (Ph. 12. 6.) — Il était attendu par ses amis.) 1. La route traverse de nombreux villages. La rivière borde la ville. Mettez à la forme passive d'après le modèle Modèle — Ses amis l'attendaient. Les touristes ont suivi le cours de la rivière. 3. Les ouvriers l'ont creusé. 6. (Ph. (Ph. 11. 4. 2< . 10. P. 5. 13. 7. 7. 14. 13. Pasteur trouva les microbes. 9. Le professeur corrigeait les fautes de dictée. Les enfants les mangeaient. 15.) — La vérité est dite par mon ami. Tu as écrasé les fourmis. Nous les cultiverons. 11. Tu m'invites. Le porteur les prenait. La guerre les a détruites. Le médecin t'a guérie. Quelqu'un l'a renversée.

Des maisons neuves se construisent en ce moment. 7. 3. 14. Elle ne sera pas acquittée par le jury. Le thé a été servi par ma mère.) — Mes copains m'invitent. La tour Eiffel s'apercevait de loin. Exprimez : a) b) par le passif. Les maisons vont se réparer. Cette lettre était écrite par mon père. 8. Nous serons récompensés par nos parents. 2. 9. (Ph. Les ponts se sont réparés en peu d'années. La rivière se voit à travers les arbres. b. Mettez les phrases suivantes à l'actif Modèle — Je suis invité par mes copains. Ce coupable sera condamné à mort par la Cour Martiale. A. 12. Les plus belles villes de Turquie seront visitées par les touristes. IV. 9. Elle a été appelée par une copine.266 Une femme accusée a été jugée par la cour d'assises. 5. 2. Ce mot se prononce de plusieurs façons. 1. 5. 13.) 1. 6. 11. On le LIT avec plaisir. 8. a. 10. . 4. Le réquisitoire a été prononcé par le procureur général. Les ponts viennent de se réparer. (Ph. 10. Ce roman EST LU avec plaisir. Notre voisine a été soignée par un excellent médecin. 7. P. à l'aide du pronom indéfini "ON". Les circonstances atténuantes n'ont pas été accordées par le procureur général. La parole n'a pas été donnée à l'avocat de l'accusée par le président. 6. Cette question ne doit pas se poser. 3. modèle Ce roman se lit avec plaisir. 4. Cette maison se vend cher. Les questions ont été comprises par tous les élèves. La plaidoirie a été terminée par l'avocat. . Trop de fautes se font en classe.III.

3. Par qui est-ce que les malades . 4 5. Ils recevront un intérêt de 3 %. Les employés viennent d'être payés. Le secrétariat inscrit les étudiants. Les spectateurs ont vivement applaudi les acteurs. 4. 11. 15. hier. 5. 2. Les professeurs sont satisfaits par les réponses des étudiants. 10. On la cherche depuis longtemps.V. Ces questions ne doivent pas se poser. VI. 2.. par le docteur. Les boursières vont être payées. écrire.. Complétez les phrases suivantes par des verbes qui conviennent (prendre. corriger. soigner. La Sécurité sociale les aide. faire. 6. 3. 4. au malade par l'infirmière. 9. 10.. Une actrice soigne toujours ses cheveux. 8. 5. 12.. par les professeurs. Complétez les phrases suivantes 1. Cette photo Cette lettre Cet excellent dîner Le tableau noir Les devoirs Les devoirs Les malades La mère du malade La malade Beaucoup de médicaments par mon amie. par maman. rassurer. Les malades vont bientôt connaître l'adresse des médecins. La Sécurité sociale remboursera aux ouvriers les frais de maladie. On ne sait pas par qui ces fleurs . VII. 8. 13. préparer. 14. On vous a surpris.267 . 6. effacer. 7. 9. 3. Mettez à la forme active ou passive les phrases suivantes selon le cas 1. Ce livre doit se lire. Il se demande par qui cette maison Je veux savoir par qui ce travail . Les ouvriers ont obtenu une juste augmentation de salaires. Je ne sais pas par qui cet article . par les médecins. donner) selon le cas et l'usage 1. 17. 2. par ses parents à la cilinique. 16. par les étudiants. 18. transporter. demain. Le patron refuse les ouvriers. par mes parents.. Le journaliste est en train de finir son article. 7. par les élèves.. Elle a été invitée à dîner par ses collègues.

7. 3. 7. 10. S. . je ne sais par qui je Elle veut savoir par qui ce tableau VIII. Par qui est-ce que le pain Par qui est-ce que la viande Pourriez-vous me dire par qui cette voiture Mais mon.268 . mais je ne sais pas par qui elle (REPARER) La lecture de concours (GAGNER) par Burcu. Complétez les phrases suivantes parenthèses à la forme passive en utilisant ? ? ? les verbes entre 1. 8 9. Je ne sais pas par qui ces livres (ECRIRE) 2. Nous ne savons pas par qui tu (POUSSER) On réparera ma voiture demain. Je veux savoir par qui cette symphonie (COMPOSER) Par qui est-ce que cette rédaction (ECRIRE) Nous voulons savoir par qui ces travaux (FAIRE) la semaine prochaine.6. 6. 5. Pourriez-vous nous dire à qui ces fleurs vont (OFFRIR) ? 4.

ornées de timbres étrangers. — (très) sözcüğü (belle) niteleme sıfatının. et davantage aujourd'hui. au Japon. Sade ve kısa bir parçada "adverbe" türlerinin bazılarını görelim. verbe adverbe . admet Noyan. (Bu genç kız çok güzel) — Tu parles ASSEZ doucement. dit Tayfım. "Nous avons reçu hier seize lettres.S. "On n'en a jamais trop". aux Etats-Unis. Ses membres ont cherché des correspondants.II. Là-bas.) — Cette jeune fille est TRES belle.. — (assez) sözcüğü (doucement) zarfının anlamlarını değiştirdikleri için bu sözcükler "zarf" tır. (O.269 . Tout à coup. — C'est beaucoup trop.S. je ne vais pas rester longtemps. — Tu as peut-être raison. hızlı yürüyor. bir niteleme sıfatının ya da başka bir zarfın anlamını de ğiştirmeye yarayan sözcüklere "ZARF" adı verilir. ils ont reçu de très belles enveloppes. chez Madam ABLAY." — Le club s'organise rapidement.) Yukarıdaki üç örnekte görülen — (vite) sözcüğü (marche) fiilinin. Je dois revoir sérieusement ma composition de sciences pour demain. en U. Moi-même. LES MOTS INVARIABLES (Değişmeyen Sözcükler) 1. des écoliers se partagent des timbres turcs et expédient les leurs ici. Nous devons coller exactement deux cent hui timbres. DE LOINTAINS AMIS "Le club s'organise rapidement. annonce le comptable. L'ADVERBE (Zarf) Bir fiilin. — Il marche VITE. soupire timidement Canân. (Oldukça tatlı bir şekilde konuşuyorsun.R.

hisur le champ. vite. — "tout à coup" deyim zarfı "ont reçu" fiilinin — "très" zarfı "belles" niteleme sıfatının. tant. en bas. autrefois. tout. sans cesse. tantôt. LIEU Ailleurs. très. enfin. tout à l'heure. si (olup olmadığı). même. partout. tôt. tellement. deslà-bas.270 . derrière . peu. QUANTITE Assez. bientôt. exprès ve (-MENT) ile biten zarfların büyük çoğunluğu. er. si. à gauche. . longtemps.b. en haut. mal. loin. tard. quand. demain. plutôt. moins. aussitôt. combien.— Tout à coup. souvent. ici. ils ont reçu de très belles enveloppes. sus. à droite. ainsi. — "beaucoup" zarfı "trop" zarfının anlamlarını değiştiriyorlar. TABLEAUX DES PRINCIPAUX ADVERBES et DES PRINCIPALES LOCUTIONS ADVERBIALES ADVERBES LOCUTIONS ADVERBIALES TEMPS Aujourd'hui. au fur et à mesure. dehors. dedans. encore. tout à coup. pourquoi. davantage. toujours. en. v. mieux. au-dessus. INTERROGATION Comment. beaucoup. adverbe adverbe Parçadan alınan bu cümlelerde — "rapidement" zarfı "s'organise" fiilinin. trop. y. MANIERE Bien. à présent. loctuion verbe adverbe adjectif adverbiale — C'est beaucoup trop. dessous. au dessous. jamais. au-dehors. devant. où. d'abord.où.

Adverbe de lieu "là" ile article défini "la" nın anlam. AFFIRMATION Oui.... 3. vraiment. si (olumsuz soruya olumlu anlamda yamt için kullanılır). de lieu 2.271 . Adverbe de lieu olan " y " ile pronom " y " arasındaki farka dikkat ediniz: (Geniş bilgi için "pronoms" konusuna bakınız) (Sayfa 69-84) — J'aime bien Alanya. pas. Probablement DOUTE peut-être. moins. (adv. ÖNEMLİ NOTLAR 1. certainement.. "ALLER" fiilinin "FUTUR" ve CONDITIONNEL'inin önünde adverbe de lieu "y" kullanılmaz — Est-ce que tu iras à Çeşme? Oui. de lieu) . j'y pense (pronom). pronom "en" ve préposition "en"'ın kullanım. jamais.COMPARAISON Aussi. Adverbe de lieu "en". pas du tout.. anlam ve yüklendikleri görev farklarına dikkat ediniz — J'en reviens (adv.. déf. görev ve yazılış farkına dikkat ediniz — Il est là. nullement. déf. sans doute ne point. ne pas. ne. ne . NEGATION Non. art. plus. de lieu) — Est-ce que tu penses à ta situation? Oui. de lieu) — La robe est blanche. autant. adv. point.) — La gomme est là. certes. j'irai bientôt. (art. je voudrais y aller encore une fois. Ancak.. (adv.

"beaucoup" zarfının ise sadece fiilin anlamında değişiklik meydana getirdiğine dikkat ediniz — C'est très bien. (bağlaç) — La chambre où je dors donne sur la mer. "mauvais.) (Olumsuz anlamda) — A-t-il jamais été en Amérique? (Amerika'da hiç bulundu mu?) (Olumlu anlamda) 5. (fiilin anlamında değişiklik) 8. 4. (bağlaç) (Soru işareti yok. (zarfın anlamında değişiklik. bonne" sözcüğünün "adjectif" oluşuna dikkat ediniz — J'ai bien compris cette règle (adverbe) Il est bon (adjectif) 6. Aynı şekilde. (Seni hiç unutmayacağım. mauvaise" sözcüğünün sıfat oluşuna dikkat ediniz — Il lit mal. soru zarfı ya da bağlaç olabileceğine dikkat ediniz — Quand est-ce que tu partiras? (soru zarfı) soru işareti var.) 9. — Où vas-tu? (soru zarfı) — Je veux savoir où tu vas. — Je fais ma toilette en dix minutes (préposition). "Bien" sözcüğünün "adverbe" "Bon.) . bağlaç ya da ilgi zamiri olabileceklerine dikkat ediniz. "Très" zarfının bir sıfatın veya bir başka zarfın anlamına etki ettiğine.) — Elle est très belle. "Où" veya "d'où" sözcüklerinin kullanılışlarına göre soru zarfı.272 . (ilgi zamiri) (Bu konuda ayrıntılı bilgi için "pronoms relatifs" konusuna bakınız. je m'en occuperai (pronom).) (Cümlenin sonunda — Je ne sais pas quand je partirai. Adverbe de temps "jamais" nm olumlu ya da olumsuz anlamlı oluşuna dikkat ediniz — Je ne t'oublierai jamais. (sıfatın anlamında değişiklik) — Il travaille beaucoup. "mal" sözcüğünün zarf.— Est-ce que tu t'occuperas de cette affaire? Oui. (adverbe) — Il fait mauvais temps (adjectif) 7. "Quand" sözcüğünün kullanılışına göre.

elles-mêmes DİKKAT : "soi-même" daima 3. (adverbe) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi a. ismin önünde bulunduğunda. — Cette étoffe coûte cher. zarf. (lui-même = lui. coûter cher. 11. même les vieillards. c. sentir bon. zamir değişmeyen bir durumda olduğunda. elle-même pluriel nous-mêmes. "Même" sözcüğü. (adjectif) Quelle belle chemise tu as! .. Tout le monde courait. (article + même + substantif): ADJECTIF (article + même): PRONOM même (invariable) (sans article): ADVERBE (même + pronom personnel tonique) (bizzat ben anlamında^ Mon père a réparé cela lui-même. eux-mêmes. . tekil şahısta kullanılır ve özne. b. görev ve dolayısiyle de anlamına dikkat ediniz a. ya da genellikle "impersonnel' fiilden sonra gelen MASTARIN belirtilmemiş öznesi du rumunda ise "lui-même" yerine SOI-MEME kullanılması ge reklidir : (Sayfa 75. b. lui-même. sıfat ismin yerini tuttuğunda. CHACUN. — Il faut préparer les devoirs soi-même. — Il faut décider de faire cela soi-même. zarf görevini yüklenir.. Kimi sıfatların hiç değişmeyen "adverbe de manière" (tarz gösteren zarf) olarak kullanılma durumlarına dikkat ediniz voir clair. d. b. ON PERSONNE.10. 27: . c. — Personne n'est content de soi-même. pas un autre) TABLEAU singulier moi-même. c.J'ai la même (pronom). parler juste. bak ) — Chacun pense à soi-même. a. sıfat ve zamir olmak üzere üç görev yüklendiği için. vous-mêmes. toi-même. Elles ont les mêmes robes. — Ces fleurs sentent bon.

MEME les savants ne savent pas tout. pl. pronom neutre. Bu nedenle tanımlıkla kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir — Tout le pays est beau. Toute la ville est belle. ind. (Örnekler) (Exemples) masc. (tout + article + substantif) : adjectif (tüm anlamında) (tout + substantif (sans article)) : adjectif (her anlamında) Tableau des adjectifs indéfinis "TOUT" Genre-nombre ADJ. de. pl.Exercices sur l'emploi de AUSSI) (hatta. pronom neutre. sing. du verbe "parler" — TOUS sont venus. fém. comp. "Tout" ismin yerini tuttuğunda zamir görevini alır ve yerine geçtiği ismin sayı ve cinsine göre: tout. MEME des livres de philosophie. Adjectif olarak kullanılan "TOUT" dan sonra "article" varsa "tüm bütün".) — Dans cette école. MEME les enfants. Il lit beaucoup. bile) 1. "TOUT" sözcüğü sıfat. 12. (Sayfa: 62 bak. herkes anlamında kullanılır ve fiili 3.) b. article yoksa "her" anlamına gelir. ind. comp. tous.) . (zamir olarak kullanıldığında sonundaki "S" okunur). dir. du verbe "savoir" — Je m'intéresse à TOUT. comp. Toutes les villes ne sont pas belles. fém.) — Tout pays est beau.4 . pronom sujet du verbe "venir" (hepsi. tout se tait. "s'intéresser" — Je parle de TOUT. masc. MEME les oiseaux. Tout est triste. — Je sais TOUT. TOUT TOUS TOUTE TOUTES Tout le pays est riche. (Ülkenin tümü güzeldir. IND. MEME des livres rares. sing. TOUT m'intéresse (Herşey anlamında) pronom neutre sujet du verbe '"intéresser". şekillerinde karşımıza çıkar. 3. (Her ülke güzeldir. "MEME" comme adverbe: (MEME = ET Tout le monde était là. çoğul şahısta olur. Tous les pays ne sont pas riches. Je possède beaucoup de livres. 2. toutes. zamir ve zarf olarak kullanıldığı için kullanım ve anlamına dikkat etmek gerekir a. pronom neutre. 5. 4.

— TOUT LE MONDÉ est venu. le professeur donne à TOUS (pronom) des récompenses. tekil şahısta kullanılır. eğer "TOUT" zarfı sessiz harfle başlayan féminin bir sıfatın önüne gelirse özel bir durum arzederek uyum sağlar yani (e) ya da "féminin pluriel" ise (es) alır — Il est tout beau. TOUS (adj. complètement. d'un pronom indéfini ou d'un adverbe (d'après le modèle) 1. TOUT en tricotant. d'un adjectif. "ADVERBE" 1er değişmeyen sözcükler olduğu halde. (Sıfat eril olduğundan "tout" değişmez. 3. sujet du verbe "venir" (herkes anlamında ve fiili 3. Elles sont toutes petites. TOUTE.) — — — — — — Ils sont tout petits. elle est ( noire. Les étudiants ont des serviettes ( ) neuves. 6. Quand le printemps vient. 4 5. bir "gérondif" in önüne geldiğinde "ZARF" tır. TOUS. 27! . Elles sont tout heureuses. Önünde bulunduğu bu sözcükleri özellikle sıfatları pekiştirmeye yarar. 2. ( ) les arbres ont perdu ( > leurs feuilles. pronom indéfini. 7. ( ) change dans la nature. Mettez TOUT.) c. "TOUT" : bir sıfatın. en même temps tricote) EXERCICES sur l'emploi de "TOUT" qu'elle I. Les enfants ont des sacs ( ) neufs. entièrement" anlamlarına gelir. Elle est tout heureuse. Ancak. — Elle regarde la télévision. "Tout à fait. Il est tout heureux. ( = Elle regarde la télévision.) — Elle est toute belle.) les élèves travaillent. La voiture roule ( ) doucement. Ils sont tout heureux. bir sıfat-fiilin. Mon ami a une jolie petite chatte. TOUTES et indiquez entre parenthèse s'il s'agit. (Sıfat dişi ve " b " sessiz harfi ile başladığı için "tout" zarfı "TOUTE" durumuna geçmiştir.

13. je me lève à six heures. Non. 10. J'ai invité ( ) mes amis à mon anniversaire. Comment est-ce que les voyageurs sortent du tunnel? 15.276 masculin féminin lent (yavaş. Genel olarak sıfatlardan tarz gösteren zarflar elde edilir Le féminin de l'adj. 18 ( ) est intéressant. 17 ( ) la ville ( ) entière est en mouvement et ( ) pleine de bruit. 23 ( ) les montagnes sont ( blanches en hiver. Est-ce que ( ) les pharmacies restent ouvertes le dimanche? 11. elles ne restent pas ( ) ouvertes.8 ( ) les enfants apprennent-ils à lire? 9. La chemise de Paul est ( ) déchirée. ( ) sont venus. qualificatif + (-MENT) = adverbe de manière Örnekler Adjectif qualificatif . 19 ( ) la journée. 16. 14. Dans notre salle de classe. je me suis promenée dans les rues. elles ne sont pas ( ) occupées. ils apprennent ( ) à lire. Non. 25. 21. Oui. ağır) lente heureux doux léger rapide heureuse douce légère rapide Adverbe lentement (yavaş yavaş) ( = d'un manière lente) heureusement doucement légèrement rapidement (vite) . 20 ( ) les jours. 22 ( ) les langues étrangères me plaisent. Ils sortent du tunnel ( ) noirs de fumée. 24 ( ) les feuilles sont ( vertes en été. 12. ( ) les places sontelles occupées? 13. Cet enfant déchire ( ).

ve superlatif dereceleri vardır comparatif Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Tôt (erken) Tard (geç) Plus tôt (daha erken) Plus tard (daha geç) Le plus tôt (en erken) Le plus tard (en geç) Exceptions : Yukarıda verilen kurala uymayan zarflar şunlardır Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Bien (iyi) Mal (kötü) Peu (az) Mieux (daha iyi) Pis (daha kötü) Moins (daha az) Le mieux (en iyi) Le pis (en kötü) Le moins (en az) 15.277 . "Devant" ve "derrière" kimi zaman zarf.Exceptions (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) soneklerini alırlar prudent constant — prudemment — constamment ( = d'une manière prudente) ( = d'une manière constante) 14. tekrarlanır Je suis tantôt à Istanbul. kimi zaman ise préposition (edat) görevini yüklenirler: Passe devant (adverbe) Passe devant moi (préposition) 16. Niteleme sıfatlarında olduğu gibi zarfların da positif. tantôt à Ankara. (quelquefois) (quelquefois) . "Tantôt" zarfı genellikle tek başına kullanılmayıp.

sous. depuis. en vue de. OPPOSITION malgré en dépit de. en face de.. .LA PREPOSITION (Edat) Herhangi bir cümlecik içinde. sans AGENT de. . sur MANIERE par. avec. dans.. jusqu'à.. près de . avant. — Je me sers d'un stylo. TABLEAU DES PREPOSITIONS (Bu tabloda en işlek olanlar gösterilmiştir) LOCUTIONS PREPOSITIVES SENS PREPOSITIONS LIEU à.. — Il est bon pour ses voisins. sur. en.278 à cause de. après.... pour. à côté de. TEMPS à. durant. avant. derrière jusqu'à. ATTRIBUTION à. — Nous irons à Bursa. — La cour de l'école est pleine de fleurs. vers. anlam bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar — Il nuit à sa copine. BUT pour afin de. par MOYEN avec. dans. sans. chez. par. de.. en. devant. pendant. hors de. après.. de. au-dessous de. pour CAUSE de. en.. en MATIERE en.. au milieu de.. au-dessus de.

comp. de lieu — Us viendront me chercher à cinq heures. de lieu. en auto. de nom — Sur les conseils de mon ami. comp. comp. de matière — Malgré sa robuste constitution. U habite au-dessus de la pharmacie. Soulignez introduisent les compléments. 4 . de moyen — Ce jeune est-il de vos étudiants? comp. comp. de proportion — Les ouvriers travaillent sous la direction de mon frère. de cause — Dans ma colère. 2.) comp. Il a raconté l'histoire à son fils. comp. d'opposition — A cause de la pluie. de cause — Sur 34 étudiants. partitif — Laquelle de ces robes préférez-vous? comp. comp. de temps — Ma soeur est en Amérique. tous les turcs furent prospères. comp. comp.280 . je ne sais pas ce que je dirai. qu'elle 1. de cause — Ma chambre donne sur le marché aux fleurs. j'ai renoncé à faire cela. comp. il se croit malade. je n'ai pas pu sortir. de lieu — La table est en bois. de dépendance EXERCICES I. de dépendance — Sous ATATÜRK. il y a 20 jeunes filles. 3. partitif — U a agi dans une mauvaise intention. de cause — Je voyagerai en avion (en bateau.Örnekler — Mes amis m'attendront devant la maison. comp. comp. Ne marchez pas sur l'herbe de la pelouse . Voilà un ouvrier qui pense à son travail. comp. Encadrez les prépositions. comp. comp.

7. 14. 8. 17. 5. vous trouverez le bureau de tabac. Je me dirige vers la ville à toute allure. Encadrez les prépositions. Nous passerons par Eskişehir. . . 1. Je meurs de fatigue. indiquez entre parenthèses le sens du complément qu'elles introduisent la bibliothèque (lieu. 2. Encadrez. D'après le modèle donné. vous connaissez le chemin de la maison. 10. X ). II. Une voiture venant Me Çınarcık a culbuté 2dans le fossé. 8. 3.'( ) Je séjournerai dans ce bourg de jeudi à lundi. 3. Mon grand frère a conduit la voiture de Çınarcık à Bursa.) Modèle: Je vais à 1. 11. Il se dirigeait vers Yalova quand il a rencontré la mère de Buket. Il a été piqué par une guêpe. 15. Je partirai de Bursa après lui. III. Viens en auto. 19. ATATÜRK a combattu pour la liberté. 16. 4. de mêmes couleurs les prépositions qui introduisent ces compléments J'aime aller dans le verger de mon oncle. J'éclaire la pièce avec une lampe électrique. contre l'esclavage. Sur 100.280 Soulignez en rourge les compléments de verbe. 18. 13. 6. Tu partiras avant le printemps.5. 10. appelle son chien près de lui. 6. en bleu les compléments de nom. 7. Il part avec sa nièce. Il monte sur son âne et voyage à travers le pays. Il passe ses journées entre le lit et le fauteuil. Je partirai en Juillet et resterai chez ma soeur jusqu'à la fin des vacances. Le cirque installe la tente au milieu de la place. Il arrivera à Paris dans la nuit. Je marche avec précaution entre les fruits qui jonchent le sol. 9. 9. Il arrivera donc avant moi. 2. Il l'a tiré par les pieds. 12. Passez devant moi. En face de la poste. s'assied devant la cheminée. Cette chemise est en coton. Malgré son travail. 20. vous avez 60. J'écris avec soin. il n'a pas pu connaître la réussite.

Relevez Relevez Relevez Relevez 6. Us employèrent deux minutes à regarder les décors.) EXERCICES ECRITS 1. Horay. 7. venues du fond de la campagne. Texte: II A la campagne Toute la journée. Elle est revenue le soir. et enfin un pic couvert de neige qu'illuminaient des projecteurs. 5. de portraits de défunts. . prépositions. adjectifs numéraux.. Tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu Ernest. s'arrêtaient et s'égouttaient. Relevez les compléments des verbes et donnez leur nature. P.) . 2. les murs étaient tapisés de vieux diplômes. épuisée mais contente. Décrivez un décor d'une pièce de théâtre. 3. le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. sréSt? arrêtée devant toutes les vitrines. le grand Meaulnes. DHÔTEL. adverbes. tandis qu'ils observaient les ouvriers. (ALAIN .. le vieux greffier.281 . le dernier de tous... curieux de toutes leurs histoires. 5. a erré le long des quais. nous écoutions ce que disaient les paysannes.. Le pays où l'on n'arrive jamais. Au premier plan. et et et et analysez analysez analysez analysez les les les les pronoms indéfinis. Mon grand-oncle Moinel. (A. Elle est sortie après déjenuer. c'était un montage en carton représentant un désert de sable avec des buissons. Emile-Paul. un grand garçon qui allait être instituteur. Au-delà montaient des rocs. 4.FOURNIER.4.. Les deux garçons se plaquèrent derrière des planches. a déambulé à travers la ville. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où. dans le brouillard de septembre.. une certaine animation régnait. A la porte vitrée. EXERCICES DE REVISION Texte: I Dans les coulisses Dans cet autre bâtiment. de médaillons.. Relevez et analsez les adjectifs indéfinis. Et de la cuisine. Des machinistes s'employaient à monter de hauts décors que l'on disposait sur plusieurs plans. les charrettes. l'avait suivi de près.La tante Moinel était une de mes grand-tantes.

juste autant qu'il faut. il se lève. Racontez. Texte: IV L'île Du côté par où l'on arrive au jardin. Analysez les adverbes de temps. Si l'on y avait fait naufrage ou si un tremblement de terre venait anéantir le bourg. Analysez les prépositions et les locutions prépositives depuis "Quand la place. 3. Il est bien sûr que je ne lui ferai pas de mal.282 . Texte.EXERCICES ECRITS 1. Analysez les compléments de lieu et de temps des verbes. Il me connaît maintenant.le chien se couche en travers de la porte. son arrière-train qui commence à devenir raide.. Il marmonne . lenteur. mais pour jouir du paillasson. puisque c'est ton caprice. S'il me voit arriver. (M. une vache dans un pré. c'est l'île." 2. un cheval à l'écurie. là de vieux murs secrets. volent. Analysez les mots: porte. 4. GENEVOIX. (G..1a queue fatiguée: "Passe. ailleurs encore d'une haie de thuyas que double un grillage barbelé. le Jardin dans l'île. le chat se sauvait à mon approche. Il ne bouge même pas l'oreille.. le Bestiaire et l'herbier. Mercure de France) EXERCICES ECRITS 1. Analysez les attributs du sujet. avec lenteur. Décrivez au choix un lion dans une cage. pleine de fruits succulents. presque au ras de la barrière. rampent. bourdonnante. L'île est immense. III Chien et chat Quand la place est libre. touffue. approche. chat (occupée par le chat). 3. ce n'est plus le jardin. on pourrait s'y nourrir de baies sauvages et de venaison. la défend aussi bien que la rivière. non certes pour la garder. Alors c'est toujours l'île. Analysez les compléments d'agent. DUHAMEL. comprenant quil me gêne. Il déplace.. de bêtes vivantes qui trottent. La vieille muraille. la place est occupée par le chat.) ." De temps en temps. Il ne se dérange même pas. Autrefois. 2. Dès que l'on est passé. Vous êtes dans une arrière-boutique. derrière ce fouillis de buissons. il y a la rivière et le pont. 4. Elle est "entourée de tous côtés": ici d'eau vive. Vous entendez des clients qui entrent et sortent. jusqu'à lenteur.

3. En automne c'est.. 3 Dites. Analysez les adverbes. Analysez les mots ou groupes de mots: l'on (arrive). les compléments compléments de temps des verbes. 4. CAMUS EXERCICES ECRITS 1. marchés). au contraire. derrière. (A. Analysez les prépositions de la première phrase (Le printemps. le: aspects de votre régioi . Analysez les compléments d'objet.283 . un déluge de boue. Texte: V Saisons Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par le corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues c'est un printemps qu'on vend sur les marchés. en quelques lignes. Pendant l'été. le solei incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise on ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. grillage barbelé. Analysez les compléments du verbe "est entourée. Les beaux jours viennent seule ment en hiver. de lieu. Décrivez en quatre phrases les différents pendant les quatre saisons. 2." 2. les plaisirs que peut procurer l'île à vin bande de jeunes enfants. ic ailleurs.EXERCICES ECRITS 1.

II neige sans cesse ET la montagne est toute blanche. quoique.) 1. — Le livre et le cahier sont utiles.. İki bağımsız cümleciği (Deux propositions indépendantes) bağlar.. ni. b." Charles-Louis-Philippes (Maman) . car. cependant. or. lorsque. LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE COORDINATION (İlgi bağlaçlarının görevleri) (et. or. soit. ou. donc. Les conjonctions de coordination (ilgi bağlaçları) 2.284 . 2. Aynı göreve sahip iki sözcük grubunu biribirine bağlayabilir — Leur professeur corrige le devoir de Banu ET celui de Gönül. mais. que.) LES PRINCIPALES CONJONCTIONS (ainsi. aussi. ou. si. Aynı türden iki cümleciği biribirine bağlar a. puisque. (Bir çocuk bir kere yalan söyleyince.) îki tür bağlaç vardır 1. iki temel cümleciği (Deux propositions principales) bağlar.) •— On ne croit plus un enfant quand il a menti. lorsque tu es assise à la fenêtre. ni. Les conjonctions de subordination (yan bağlaçlar) I.. iki kısmı ya da bir birleşik cümlede iki cümleciği biribirine bağlamaya yarayan sözcüklere "LA CONJONCTION (Bağlaç)" denir. comme.LA CONJONCTION (Bağlaç) Bir cümlecikteki aynı cins iki sözcüğü. toutefois etc. örneğin iki (attribut) yü bağlar — Elle est sage ET heureuse. Bir birleşik cümle içinde.. "Maman. néanmoins. tu couds ET tu penses. néanmoins. et. mais. cependant. Aynı türden ve aynı görevi yüklenmiş iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar. car. donc. 3. bir daha ona inanılmaz. (Kitap ve defter yararlıdır.

iki yan cümleciği (Deux propQèïtïtàM subordonnées) bağlar "Maman. puisque. àmoin! que. de même que. nous partirons. en attendant que. alors que. aussitôt que.. (à condition que.) Yan cümleciği (la proposition subordonnée) temel cümleciğe (la proposition principale) bağlayarak birleşik cümlenin meydana gel meşine yarar : — Je crois / QUE vous vous trompez. Bir birleşik cümlede. nous partons. des revues.. bien que. prop. subordonnée comp. comme. interrogation ind. prop." LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION (Yan bağlaçların görevleri) (lorsque. (indicatif) — En attendant qu'il soit de bonne humeur je m'occupe de me. 2. quand. nous achetons des journaux. bir yan cümleciği diğer bir yan cümleciğe bağlayabilir : Je crois / QUE tu réussiras / PARCE QUE tu es intelligent. tu n'es plus ime simple femme qui coud ET qui pense. dès que.) 28Ï . que. II. De crainte que. LES LOCUTIONS CONJONCTIVES (Deyim bağlaç) Bir bağlaç değerinde olan sözcük grubuna la locution conjonctive ( = la conjonction composée) denir. deyim bağlaçlarından sonra kullanılan olumlu fiilden öno (NE) explétif olarak kullanılabilir.. depuis que jusqu'à ce que. (indicatif) — Aussitôt que la voiture arrivera. à mesure que. pour que. principale / prop.' affaires (subjonctif) — Avant que train (1) (1)parte. tandis que. si. (subjonctif) Avant que.. Bir birleşik cümle içinde. après que. d'objet principale — Je ne sais pas / S'il viendra. (Subjonctif konusuna bakınız.c. parce que. prop. autant qu< de sorte que. afin que. quoique. subordonnée. 1.) Örnekler — Dès que vous terminez vos devoirs. ainsi que.

. vieillards. (subjonctif) — En admettant que tu sois guéri. Ama çoğunlukla. tek. — Plus je pense à mes travaux. (Bu durumda cümlenin fiili 3. "plus. Olumsuz aynı temel cümleciğe bağlı olan iki yan cümleciği bağlayabilir — Je ne crois pas qu'il vienne. moins tu es généreux. ya da 3. — Moins je fais de sport. la maîtresse fait de son mieux. je pars.) 5. NI: ikincisi "elliptique" olan olumsuz iki cümleciği bağlamaya yarar — Il ne boit N I en mange. — Plus tu deviens riche. 6.— Pendant que Meldan répondait. mieux. je garderais la maison. ET le faible ET le fort vont tous également de la vie à la mort. la hauteur. (1) .286 Sayfa 285 dip nota bakınız. moines. tek. 2. tous étaient descendus. 7. les professeurs font (subjonctif) de leur mieux — De crainte que la maison (1)soit sale. ET: Herhangi bir sayma durumunda her sözcükten önce tekrarlanabilir — Le pauvre ET le riche. l'éléphant ET le zèbre habitent l'Afrique. çoğul şahısta olabilir ama 3. moins. autant" sözcüklerinden biriyle başlayan iki cümlecik arasında (ET) kullanılmaz — Mieux vous écouterez. les autres chuchotaient. 4. Sayılan kavramlar eşdeğer ya da dereceli bir şekilde ise (ET) kullanımlayabilir — La fierté. le panthère. (conditionnel) Emplois remarquables de quelques conjonctions 1. Sayma durumunu hızlandırmak için kimi zaman (ET) kaldırılır kullanılmaz — Femmes. (subjonctif) — Au cas où tu serais malade. 3. l'arrogance caractérise (caractérisent) l'hidalgo. şahıs yeğlenir. sayma durumunda sadece son sözcükten önce kullanılır — Le lion. (indicatif) — Afin que les étudiants aient de bonnes notes. mieux vous comprendrez. NI même qu'il pense à venir. plus je me fatigue. plus je deviens triste.

Bununla beraber. — QUANT A moi. 2. 9... ilgi zamiri.) .. karıştırmamaya dikkat ediniz — QUAND je serai rentrée. autant.. (Haksız olduğu için susuyor.. (QUAND) ile (QUANT A ) çok farklı sözcüklerdir. (Bana gelince. moins. Le savoir ET l'habileté ne mènent pas toujours à la fortune. on doit travailler.. (QUE: burada "QUAND" bağlacının tekrarından kaçınmak için kullanılan "conjonction" dur.8.287 .) 3. (QUE: pronom relatif) — Quand on est jeune et QU'on se porte bien. (QUE: kıyaslama cümlelerinde kullanılan plus. (PARCE QUE) yan bağlacı ile (PAR CE QUE) deyiminin anlam ve kullanım farkına dikkat ediniz — Elle se tait PARCE QU'elle a tort.. ya da beraber gidiyor gibi varsayılan sözcükler kimi zaman olumsuz cümlede (NI) yerine (ET) sözcüğü ile de bağlanabilir. ben de eve döndüm.. DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR 1.. mn bir parçasıdır. Olumsuz bir cümleciğin benzer kısımlarını bağlamaya yardım eder Elle n'est NI belle Nİ riche. zarf olduğu durumlara dikkat ediniz — Je ne crois pas QUE la richesse fasse le bonheur.) — PAR CE QUE vous dites. (Söylediğiniz şeyle haksız olduğunuzu anlıyorum. je dormirai. benzer gibi bakılan.) aussi. QUE: sözcüğünün bağlaç. (QUE: conj.. Bu kullanımlarda (PAS) yerine (NI) sözcüğü geçer..) — QUE faites-vous là? (QUE: pronom interrogatif) — QUE de fleurs vous avez cueillies! (QUE: adverbe de quantité) — Il est aussi grand QUE son père. je suis rentrée chez moi. soru zamiri. de subordination) — La pièce QUE j'ai vue était intéressante.. je vois que vous avez tort.

je ne l'ai pas chez moi. j'avoue que ce garçon mérite une leçon. 3. (QUOIQUE)*0 yan bağlacı (BIEN QUE) yan bağlacı ile eşdeğer anlamdadır. Je ne suis méchante. 5. 7. il conduit une automobile. Préférez-vous la mer ou la montagne? Je n'aime guère la télévision. 4. 11. il fait la sourde oreille.. Cet homme est infirme. Remplacez les 1. En effet elle est pleine de livres. 4. Vous êtes fatigué reposez-vous. Oysaki iki sözcük halinde yazılan: (QUOI QUE. 7.) ile eşit anlama sahiptir — QUOIQU'il soit malade. il a besoin de repos. Il pars pour quelques jours. Venez ne venez pas. . duymazlıktan geliyor. . Modèle Emportez du pain | et j des fruits. demain. il sort. décidez-vous. La chaleur. Soyez prudents. Encadrez les conjonctions de coordination. 8. rancunière.) EXERCICES I. QUELLE SOIT LA CHOSE QUE. car la route est glissante. 6. Au contraire. vraiment ne diminue pas. C'est extraordinaire. 2. 6. Votre valise semble bien lourde. (Hasta olmasma rağmen dışarı çıkıyor. Je connais le froid de Kars mais la chaleur de Mersin. 2. 1. 3. car il est tard. Soulignez les éléments de la phrase qu'elles unissent. 10. 9. 5. Je n'ai bu ni mangé. (Ne söylersem söyleyeyim. Allez vous coucher. Cette maison est vaste. Il ne viendra aujourd'hui. Je récompenserai celui qui travaille et qui s'applique le plus. du reste.. je m'assieds sur ce banc je respire l'air frais de la campagne. elle semble augmenter.4. mais peu confortable.) — QUOI QUE je dise. 8. Je suis obligé de prendre le métro l'autobus.288 par des conjonctions de coordination Le soir.

la mer m'est déconseillée: je ne sais vraiment où aller. en les unissant par une des conjonctions: et. 4. mais j'espère que cela ne se reproduira pas. l'autre. IV. sa soeur est vraiment gentille. Ce film est merveilleux. Croyez-vous qu'il soit nécessaire de venir. V. 3. Ecrivez les propositions subordonnés conjonctives.) 1. Remplacez les par une des locutions conjonctives (au contraire. d'autre part. Je leur ai dit que Kaan était un bon garçon. J'admets que vous aviez une excuse. Il ne fait plus de progrès. mais. Utilisez dans la même phrase les deux mots indiqués. 6. 9. travailles. Qu'il vienne ne m'étonnerait pas. Je leur ai conseillé de bien contrôler son travail. tu restes ici. Ce garçon est très méchant. 12. réussis. III. trop lentement. 7.9. Kaan m'a présent sen père sa mère. Je souhaite vivement que vous veniez. 10. il est de plus en plus faible. ni. c'est lui qui a obtenu la palme d'or. Je demande qu'il vienne. ou bien. Je ne les connaissais l'un . 5. Il m'a assuré qu'il viendrait. 2. Je sais fort bien qu'il est mécontent. Il faut que vous preniez la tête de l'entreprise. Soulignez les conjonctions de subordination Modèle: Je sais / que vous viendrez. prétentieux. bibliothèque. mais tu n'iras pas ailleurs. vaux. car. trop vite. beau. lecture. que vous viendrez (Prop. conj. 11. du reste) 1 2.289 . 8. il risque d'échouer à son examen. Monts. 5 . Mon père m'a dit qu'il m'emmènerait au théâtre. tu pars avec nous. 3. donc. qu'il était paresseux. Je n'ai pas vu qu'il voulait tourner à gauche. sub. Je n'aime pas les vacances à la campagne. 4. 10. en revanche. .

Soulignez les propositions subordonnées conjonctives.o. Je regrette 3. Ils souhaitent 10. Vous désirez . D'après les modèles donnés au-dessous. Ma mère demande 4. Remplacez les par une proposition jonctive complément d'objet Modèle Il dit Il dit qu'il ira à la bibliothèque. mais il n'est pas sûr que tous pensent comme moi .) b. marquez. Il est nécessaire que vous soyez avec nous ce jour-là.) 1. 6. Je veux que vous ayez de bonnes notes. Qu'il réussisse est mon voeu le plus cher. J'aimerais 6.VI. J'aime / que tu obéisses (c. 8. Elle dit 2. Nous avons constaté 7. Croyez-vous 5.) ou sujet (s. Ils disent 9. 3. Je veux 8. Que vous ayez raison me semble indiscutable. Je crois qu'il a froid. Qu'il lui pardonne serait une nouvelle faiblesse. entre parenthèses si elles sont complément d'objet (c. 7.) du verbe Modèles a.290 ? subordonnée con- . J'ai bien vu qu'il était très embarrassé. 10. 4. Je trouve que le cinéma fait de grands progrès et que certains grands films sont des chefs-d'oeuvre.o. Il faut / que tu obéeisses (s. Crois-tu que je ne m'en suis pas aperçu? 5. VII. Il faut que chacun y mette du sien. 2. 1. 9.

Soulignez en rouge les propositions subordonnées relatives.rel. 4. 7. Paul que tu appelais est venu. Ils disent que tu connais les étudiants que j'attends. conjonctive complément d'objet + de temps + principale + cause + principale + . 2. Indépedante + principale + subordonnée conjonctive complément d'objet. Subordonnée conjonctive complément de principale (ou indépendante). 8. J'espère que le rapport qu'il nous a fait soit bien exact. 4. IX. 5. 3. (p.291 .conj. Principale + subordonnée subordonnée relative. Je veux que tu fasses le travail que je t'ai demandé. 3. U faut qu'il fasse beau demain. Je ne veux pas que vous repartiez très tôt.s. Faites une phrase contenant les propositions signalées 1. (p. Soulignez les conjonctions ou les locutions conjonctives Modèle Venez / puisque vous êtes libres. Ecrivez les propositions subordonnées compléments de cause. U dit qu'il va partir.VIII. Apporte-moi les livres que j'ai laissés sur le bureau. Subordonnée conjonctive complément principale (ou indépendante). Montre-moi le livre / que tu viens d'acheter. 9. Principale + subordonnée conjonctive complément de temps.) 1. Je sais que tu fais le tour de l'Angleterre. Tu sais bien que c'est impossible. 6. 6.s. X. 10. Principale + subordonnée conjonctive complément de cause. Je crois / que tu as raison. 2. en bleu les propositions subordonnées conjonctives Modèles a.) b. 5.

Il a gagné parce que ses concurrents ont abandonné. 11. 6. Puisque vous êtes gentils. 3.292 . Du moment qu'il fait beau. Du moment que vous promettez d'être raisonnables. . il a envoyé un télégramme. vous pouvez aller vous baigner. Je ne peux rien faire étant donné que je n'ai aucun renseignement. 2. nous finirons ce travail demain. je vous ferai une surprise. je ne peux rester ici. Comme il est tard. 8. Je vous pardonne parce que c'est la première fois. je vous autorise à le faire.puisque voua êtes libres. 7. 1. Comme je n'aime pas l'obscurité. Comme la vie augmente. Comme il a manqué la train. il ne sera pas expulsé du terrain. nous devons mieux nous organiser. 9. 10. 4. Attendu que le joueur s'est excusé. Etant donné qu'il a été malade. 12. 5. il a dû s'absenter.

293 . c. a. "accidentellement" kullanılanlar.. Örnekler Holà! hé! descendez (Hey.. Ünlem sözcükleri : a...) Au feu! (Yangın var!) Au secours! (imdat! Can kurtaran yok mu?) Eh bien! qu'est-ce que tu fais? (Pekâlâ! e! daha neler yapıyorsun?) Allons! courage! (Haydi bakalım cesur ol!) . On donne le nom de locution interjective remplissant le rôle d'interjection Ah! bah! En avant! Grand Dieu! Dieu du ciel! Hé quoi! Dieu me pardonne! Eh bien! Ma foi! à tout groupe de : Mon Dieu! Oui da! Qui vive! Tout beau! etc. cümlecikteki diğer sözcüklerle ilişkisi olmayan tam ve apayrı değişmez bir sözcüktür. şaşkınlık gibi ruhsal durumu belirtmeye yarayan bir çığlık. bir nida'dır.. inin bakalım aşağıya!) Ah! il est enfin venu (Ay! nihayet geldi. Ünlem sözcüğü. Les principales interjections et onomatopées Heu! Eh! Ouf! Ah! Ho! Parbleu! Aïe! Fi! Holà! Bah! Gare! Pif! Hop! Bravo! Ha! Pof! Hum! Hé! Pouf! Chut! 0! Hein! Sus! Clic! Oh! Hélas! etc.. (Bak hele! işte o. Clac! b.) Tiens! la voilà. sevinç.. onomatopées. Ça! c. b. locutions interjectives. üzüntü. Certains mots peuvent accidentellement devenir interjections Diable! Paix! Alerte! Ciel! Comment! Allons! Halte! Peste! Malheur! Courage! Silence! Bon! Dame! Miséricorde! Tiens! etc.L'INTERJECTION (Ünlem) Hayranlık. olmak üzere üç grupta incelenebilirler..

conjonction de coordination (et. vaincu. ni. proposition principale — Nous admirons le bateau / qui arrive. — Je suis content de ma vie. çekimli bir fiilin etrafında toplanmış olan sözcük grubuna cümlecik adı verilir. vici = Je suis venu. — Le vent souffle et les arbres gémissent. m'aperçoit.294 . Bu cümlecikler de "propositions coordonnées" adını alırlar. — Demain. her çekimli fiilin meydana getirdiği indépendante (bağımsız) cümlecik. tu entendras un beau concert. Bu cümlelerde ise birden fazla çekimli fiil var. j'ai — La nuit tombait. vidi. aussi . — Il s'arrête. — Dès que le jour se lève. b.) — Caesar'ın "Veni. a. sourit. j'ai vu. Cümlecik (proposition) üç çeşittir: 1.NOTIONS GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS ET LA PROPOSITION COMPLEXE (Cümlecik türleri ve birleşik cümle hakkında genel bilgiler) Gramer kuralları uyarınca. tourne la tête. proposition principale Bir birleşik cümlede temel hükmü gösteren ve bazen öğelerinden .c'est pourquoi." cümlesi gibi. cependant. ou. 2. pourtant)'dan biriyle diğerine bağlanmıştır. car. / le coq chante. La proposition principale. mais. — J'aime me baigner. — Je suis heureux et tu es heureux aussi. le ciel se remplissait d'étoiles. İki veya daha fazla bağımsız cümlecik yanyana gelirse propositions juxtaposées (bağımsız sıra cümlecikleri adını alırlar. Yukarıda görülen cümleciklerin herbirinin tek bir tane çekimli fiilleri olduğundan ve büyük harfle başlayıp nokta ile bittiği için proposition indépendante (bağımsız cümlecik) tir. mais je regrette qu'il y ait autant de monde sur la plage. donc.

conjonctive de cause 3. 2. prop. toi / qui es heureux. prop. sub. cümleyi meydana 1. Proposition subordonnée participe olmak üzere beş şekilde kurulur. sub. subordonnée relative 2. Proposition subordonnée conjonctive. participe Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir birleşik getiren yan cümlecik. Le vent étant froid. (Arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. prop.) . relative LA PHRASE COMPLEXE (Birleşik cümle) İçinde en az bir temel cümlecik ve bir yan cümlecik bulunan cümleye birleşik cümle denir. sub. / je suis rentré à la maison. 1. 3. infinitive 5. subordonnée de temps — Nous admirons le bateau / qui arrive.295 . sub. Dites-moi / pourquoi vous pleurez. principale / prop. Proposition subordonnée interrogative. Proposition subordonnée relative. / je rentre à la maison. Yukarıdaki cümlelerde — Dès que le jour se lève. prop. Vous vous ennuyez / parce que vous n'avez pas d'amis.herhangi birini açıklamaya yardımcı olan bir ya da birden fazla yan cümleciğe sahip ana cümleciğe temel cümlecik (proposition principale) denir. 3. / le coq chante. Je t'envie. 5. J'entends / les oiseaux chanter. sub. prop. sub. prop. 4. interrogative 4. (Phrase complexe) prop. participe La nuit venue. Proposition subordonnée infinitive. prop.

Je vais à la poste. pour que. quand. qui.FONCTIONS DES PROPOSITIONS SUBORDONNEES DANS LA PHRASE RELATIVE complète Aimez celui l'antécédent qui vous aime complément d'objet du verbe principal CONJONCTIVE Amenée par la conjonction "que" Je crois / qu'il pleuvra.. comme.. INFINITIVE PARTICIPE Je vois les enfants jouer (jouer les enfants) Ma lettre écrite.. . quand. complément circonstanciel du verbe principal amenée par "si. comment." Dis-moi / pourquoi tu ne travailles pas assez. puisque. où etc. afin que etc " Nous sortons / avant qu'il pleuve. INTERROGATIVE amenée par les autres conjonctions "parce que. pourquoi.

" Il me dit: "Je sortirai. Il me demande quand je partirai. çeşitli şekillerini aşağıdaki örneklerle daha iyi görelim. demande si je suis malade. savoir. Discours direct (düz anlatım)'ı dolaylı anlatıma değiştirmek için düz anlatımın başındaki iki nokta ve tırnak işaretleri kaldırılarak düz anlatımın durumuna göre örneğin. Il me demande où j'habite. Il me dit qu'il sortira. Il me demande ce qui sent si bon. "Qu'est-ce que? = Que ?' ile yapılmışsa. se demander. affirmatif bir cümle ise baş tarafına "QUE" bağlacı." Il me dit: "J'ai rencontré une dame à qui j'ai demandé mon chemin." Il me demande ce que je fais.297 ." Il me dit: "J'ai pris un taxi qui passait." Il me demande: "Es-tu malade?" Il me demande: "Est-ce que tu es malade?" Il Il Il Il Il me demande: "Qu'est-ce que tu fais?" Il me demande: "Que cherches-tu?" Il me demande: "Qu'est-ce qui sent si bon?" Il me demande: "Où es-tu né?" Il me demande: "Quand partirastu?" Il me demande: "Où est-ce que tu habites?" Il me demande: "Pourquoi est-ce que tu ris?" Il me dit: "J'ai pris ma douche. Il me dit qu'il a pris sa douche. Il me demande où je suis né.LE DISCOURS DIRECT et LE DISCOURS INDIRECT (Düz ve Dolaylı Anlatım) Dire." Il me dit: "Je ne me sens pas bien. Il me dit qu'il a rencontré une dame à qui il a demandé son chemin. Il me dit qu'il a pris un taxi qui passait. . Il me demande ce que je cherche. "CE QUE" konulmak suretiyle yapılır. "Est-ce que" ya da inversion'la yapılmış bir soru cümlesi ise "SI" soru zarfı. gibi fiillere bağlı olarak kurulan yan cümlecikler (propositions subordonnées) ile (Discours indirect) dolaylı anlatım oluşturulur. me me me me dit qu'il vient. dit qu'il ne se sent pas bien. demande Si je suis malade. Il me demande pourquoi je ris. ignorer s'étonner. DISCOURS DIRECT DISCOURS INDIRECT Il me dit: "Je viens. demander.

demander. Ayrıca düz anlatımdaki zaman kavramları (bugün. (mutlak zaman) — Il disait: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre. Örnekler — Il dit: "Je viendrai demain. olumsuz emir kipinde ise dolaylı anlatımda." fiilleri şimdiki zamanlardan (présent." II me dit d'être prudent. Il dit qu'il emporte la lampe qui éclairera la chambre. futur ise futur relatif (cond." II me dit de m'efforcer d'être utile à ma patrie. LA CONCORDANCE DES TEMPS (Révision) (Zaman Uyumu) Eğer temel cümlecikteki.298 . plus-que-parfait) olursa dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı değişikliğe uğrar. 2 gün önce. (zaman değişikliği yok. imparfait. 3 hafta sonra gibi) arka sayfada gösterildiği şekilde değişikliğe uğrar. II me dit DE ME LEVER tôt." Il dit qu'il viendra demain. présent)'e dönüştürülür. savoir." II me dit de ne pas avoir peur.Düz anlatım." II me dit de ne pas faire beaucoup de bruit. dün. (göreceli zaman) — Il dit: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre". futur gibi) birinde ise dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı düz anlatımdaki zamanın aynısı kalır. yarın. emir kipinde ve olumlu ise "de" préposition'u ile emir kipindeki fiilin mastarı kullanılır dolaylı anlatımda. — Il me dit: "Lève-toi tôt". "dire. Oysaki bu fiillerin zamanı geçmiş zamanlardan birinde (passé composé. mutlak zaman) — Il a dit: "Je viendrai demain. "de" préposition'undan sonra ne pas ve mastar kullanılır. passé composé ise plus-queparfait'ye. Bu durumda düz anlatımdaki fiilin zamanı: présent ise dolaylı anlatımda imparfait'ye. passé simple." Il a dit qu'il viendrait le lendemain.. — Il me dit: "N'aie pas peur.. değiştirilmez. Düz anlatım. — Il me dit: "Efforce-toi d'être utile à ta patrie. — Il me dit: "Ne fais pas beaucoup de bruit. — Il me dit: "Sois prudent." .

" Il m'a dit qu'il avait fait beau la veille. Il me dit: "Il a fait beau hier. Il m'a dit: "Il fait beau aujourd'hui." Il me dit: "Il fera beau demain." Il m'a dit qu'il faisait beau alors. Il m'a dit: "Il fera beau demain." Il m'a dit qu'il ferait beau le lendemain." Il me dit qu'il fait beau aujourd'hui." Mes amis m'ont dit qu'ils étaient allés à la campagne deux semaine plus tôt (auparavant). Il m'a dit: "Il a fait beau hier. Il me dit: "Il fait beau aujourd'hui." Il dit qu'il a retenu deux chambres à l'hôtel. Mes amis m'ont dit: "Nous sommes allés à la campagne il y a deu semaines. Il a dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel." Mes amis m'ont dit qu'ils partiraient pour Alanya deux semaine plus tard. Mes amis m'ont dit: "Nous partirons pour Alanya dans deux s< maines. ." Il me dit qu'il fera beau demain." Mon ami m'a dit qu'il avait trouvé une maison qui me plairai certainement. Mon ami m'a dit: "J'ai trouvé une maison qui te plaira certaine ment.Il disait qu'il emportait la lampe qui éclairerait la chambre." Il me dit qu'il a fait beau hier. (görece li zaman) II dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel." II a dit quil avait retenu deux chambres à l'hôtel.

TABLEAU DE LA CONCORDANCE DES TEMPS Verbe de la proposition principale Présent ou Futur Passé (Zaman uyumu çizelgesi) Verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif au subjnoctif Simultanéité PRESENT PRESENT Postériorité FUTUR SIMPLE PRESENT Antériorité IMPARFAIT PASSE SIMPLE PASSE COMPOSE PLUS-QUE-PARFAIT PASSE Simultanéité IMPARFAIT PASSE SIMPLE IMPARFAIT Postériorité FUTUR RELATIF FUTUR ANTERIEUR DANS LE PASSE IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT PASSE ANTERIEUR PLUS-QUE-PARFAIT Antériorité .

..EXPRESSION DU TEPMS (Zaman ifadesi) PRESENT (Şimdiki zaman) PASSE (Geçmiş zaman) FUTUR (Gelecek zaman) ou Discours direct (Düz anlatım) Récit différé (Farklı zamanda anlatım) (Dans un moment différent du temps) Aujourd'hui En ce moment l'autre jour Hier Il y a x jours Dimanche dernier la veille x jours plus tôt .. x jours auparavant à ce moment-là ou Dimanche passé (même chose pour) : la semaine passée le mois passé l'an passé Demain Dans x jours Dimanche prochain (même chose pour) : la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine le dimanche d'avant le dimanche précédent le lendemain x jours plus tard ou le dimanche suivant le dimanche d'après .

.

APPENDICES .

.

.

imek takı fiil) .ETRE (olmak.

AIMER (voix active) Présent J'aime T u aimes Il aime Nous aimons Vous aimez I l s aiment INDICATIF Passé Composé J ' a i aimé T u as aimé Il a aimé Nous avons aimé Vous avez aimé Ils ont aimé CONDITIONNEL Présent J'aimerais T u aimerais I l aimerait Nous aimerions Vous aimeriez Ils aimeraient Imparfait J'aimais T u aimais Il aimait Nous aimions Vous aimiez Ils aimaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s aimé T u avais aimé I l avait aimé Nous avions aimé Vous aviez aimé Ils avaient aimé Passé Ire Forme J ' a u r a i s aimé T u aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé Passé Simple J'aimai T u aimas Il aima Nous aimâmes Vous aimâtes Ils aimèrent Passé Antérieur J ' e u s aimé T u eus aimé Il eut aimé Nous eûmes aimé Vous eûtes aimé Ils eurent aimé Passé 2e Forme J ' e u s s e aimé T u eusses aimé Il eût aimé Nous eussions aimé Vous eussiez aimé Ils eussent aimé Futur J'aimerai T u aimeras I l aimera Nous aimerons Vous aimerez Ils aimeront Futur Antérieur J ' a u r a i aimé T u auras aimé Il aura aimé Nous aurons aimé Vous aurez aimé Ils auront aimé IMPERATIF Présent Passé Aime Aimons Aimez A i e aimé Ayons aimé Ayez aimé INFINITIF SUBJONCTIF Passé Présent Que j ' a i e aimé Que j ' a i m e Qu tu aies aimé Que tu aimes Qu'il ait aimé Qu'il aime Que nous ayons aimé Que nous aimions Que vous ayez aimé Que vous aimiez Qu'ils aient aimé Qu'ils aiment Aimer IMPARFAIT Plus-Que-Parfait PARTICIPE Que j'aimasse Que tu aimasses Qu'il aimât Que nous aimassions Que vous aimassiez Qu'ils aimassent Que j'eusse aimé Que tu eusses aimé Qu'il eût aimé Que nous eussions aimé Que vous eussiez aimé Qu'ils eussent aimé Présent Passé Avoir aimé Présent Aimant Passé Aimé Passé Composé A y a n t aimé .307 .

Parfait J'avais été aimé Tu avais été aimé Il avait été aimé Nous avions été aimés Vous aivez été aimés Ils avaient été aimés Passé 1 re Forme J'aurais été aimé Tu aurais été aimé Il aurait été aimé Nous aurions été aimés Vous auriez été aimés Ils auraient été aimés Passé Simple Je fus aimé Tu fus aimé Il fut aimé Nous fûmes aimés Vous fûtes aimés Ils furent aimés Passé Antérieur J'eus été aimés Tu eus été aimé Il eut été aimé Nous eûmes été aimés Vous eûtes été aimés Il eurent été aimés Passé 2 e Forme J'eusse été aimé Tu eusses été aimé Il eût été aimé Nous eussions été aimés Vous eussiez été aimés Ils eussent été aimés Futur Je serai aimé Tu seras aimé Il sera aimé Nous serons aimés Vous serez aimés Ils seront aimés Futur Antérieur J'eus été aimé Tu auras été aimé Il aura été aimé Nous aurons été aimés Vous aurez été aimés Ils auront été aimés IMPERATIF SUBJONCTIF Présent Passé Que je sois aimé Que j'aie été aimé Que tu sois aimé Que tu aies été aimé Qu'il soit aimé Qu'il ait été aimé Que nous soyons aimés Que nous ayons été aimés Que vous soyez aimés Que vous ayez été aimés Qu'ils soient aimés Qu'ils aient été aimés Imparfait Que je fusse aimé Que tu fusses aimé Qu'il fût aimé Que nous fussions aimés Que vous fussiez aimés Qu'ils fussent aimés .AIMER (voix passive) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je suis aimé Tu es aimé Il est aimé Nous sommes aimés Vous êtes aimés Ils sont aimés Passé Composé J'ai été aimé Tu as été aimé Il a été aimé Nous avons été aimés Vous avez été aimés Ils ont été aimés Présent Je serais aimé Tu serais aimé Il serait aimé Nous serions aimés Vous seriez aimés Ils seraient aimés Imparfait J'étais aimé Tu étais aimé Il était aimé Nous étions aimés Vous étiez aimés Ils étaient aimés Plus .Que .308 Présent Passé Sois aimé Aie été aimé Soyons aimés Ayons été aimés Soyez aimés Ayez été aimés INFINITIF Présent Être aimé Passé Avoir été aimé PARTICIPE Présent Étant aimé Plus-Que-Parfait Que j'eusse été aimé Passé Que tu eusses été aimé Été aimé Qu'il eût été aimé Que nous eussions été aimés Passé Composé Que vous eussiez été aimés Ayant été aimé Qu'ils eussent été aimés .

309 .FINIR INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je finis Tu finis Il finit Nous finissons Vous finissez Ils finissent Passé Composé J'ai fini Tu as fini Il a fini Nous avons fini Vous avez fini Ils ont fini Présent Je finirais Tu finirais Il finirait Nous finirions Vous finiriez Ils finiraient Imparfait Je finissais Tu finissais Il finissait Nous finissions Vous finissiez Ils finissaient Plus-Que-Parfait J'avais fini Tu avais fini Il avait fini Nous avions fini Vous aviez fini Ils avaient fini Passé l e Forme J'aurais fini Tu aurais fini Il aurait fini Nous aurions fini Vous auriez fini Ils auraient fini Passé Simple Je finis Tu finis Il finit Nous finîmes Vous finîtes Ils finirent Passé Antérieur J'eus fini Tu eus fini Il eut fini Nous eûmes fini Vous eûtes fini Ils eurent fini Passé 2 e Forme J'eusse fini Tu eusses fini Il eût fini Nous eussions fini Vous eussiez fini Ils eussent fini Futur Je finirai Tu finiras Il finira Nous finirons Vous finirez Ils finiront Futur Antérieur J'aurai fini Tu auras fini Il aura fini Nous aurons fini Vous aurez fini Ils auront fini IMPÉRATIF Présent Passé Finis Finissons Finissez Aie fini Ayons fini Ayez fini INFINITIF SUBJONCTIF Présent Que je finisse Que tu finisses Qu'il finisse Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Passé Que j'aie fini Que tu aies fini Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini Imparfait Que je finisse Que tu finisses Qu'il finît Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Plus-Que-Parfait Que j'eusse fini Que tu eusses fini Qu'il eût fini Que nous eussions fini Que vous eussiez fini Qu'ils eussent fini Présent Finir Passé Avoir fini PARTICIPE Présent Finissant Passé Fini Passé Composé Ayant fini .

310 Présent .S' FEKCEVO R (pronominal) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je m'aperçois Tu t'aperçois Il s'aperçoit Nous nous apercevons Vous vous apercevez Ils s'aperçoivent Passé Composé Je me suis aperçu Tu t'es aperçu Il s'est aperçu Nous nous sommes aperçus Vous vous étés aperçus Ils se sont aperçus Présent Je m'apercevrais Tu t'apercevrais Il s'apercevrait Nous nous apercevrions Vous vşous apercevriez Ils s'apercevraient Imparfait Je m'apercevais Tu t'apercevais Il s'apercevait Nous nous apercevions Vous vous aperceviez Ils s'apercevaient Plus-Que-Parfait Je m'étais aperçu Tu t'étais aperçu Il s'était aperçu Nous nous étions aperçus Vous vous étiez aperçus Ils s'étaient aperçus Passé Ire Forme Je me serais aperçu Tu te serais aperçu Il se serait aperçu Nous nous serions aperçus Vous vous seriez aperçus Ils se seraient aperçus Passé Simple Je m'aperçus Tu t'aperçus Il s'aperçut Nous nous aperçûmes Vous vous aperçûtes Ils s'aperçurent Passé Antérieur Je me fus aperçu Tu te fus aperçu Il se fut aperçu Nous nous fûmes aperçus Vous vous fûtes aperçus Ils se furent aperçus Passé 2e Forme Je me fusse aperçu Tu te fusses aperçu Il se fût aperçu Nous nous fussions aperçus Vous vous fussiez aperçus Ils se fussent aperçus Futur Simple Je m'apercevrai Tu t'apercevras Il s'apercevra Nous nous apercevrons Vous vous apercevrez Ils s'apercevront Futur Antérieur Je me serai aperçu Tu te seras aperçu Il se sera aperçu Nous nous serons aperçus Vous vous serez aperçus Ils se seront aperçus SUBJONCTIF IMPERATIF Présent Aperçois-toi Apercevons-nous Apercevez-vous Passé Sois aperçu Soyons aperçus Soyez aperçus Présent Que je m'aperçoive Que tu t'aperçoives Qu'il s'aperçoive Que nous nous apercevions Que vous vous aperceviez Qu'ils s'aperçoivent Passé Que je me sois aperçu Que tu te sois aperçu Qu'il se soit aperçu Que nous nous soyons aperçus Que vous vous soyez aperçus Qu'ils se soient aperçus Imparfait Que je m'aperçusse Que tu t'aperçusses Qu'il s'aperçut Que nous nous aperçussions Que vous vous aperçussiez Qu'ils s'aperçussent S'apercevant Plus-Que-Parfait Que je me fusse aperçu Passé Que tu te fusses aperçu Qu'il se fût aperçu S'étant aperçu Que nous nous fussions aperçus Que vous vous fussiez aperçus Qu'ils se fussent aperçus .

311 .ALLER (intransitif) Présent Je vais Tu vas Il va Nous allons Vous allez Ils vont INDICATIF Passé Composé Je suis allé Tu es allé Il est allé Nous sommes allés Vous êtes allés Ils sont allés CONDITIONNEL Présent J'irais Tu irais Il irait Nous irions Vous iriez Ils iraient Imparfait J'allais Tu allais Il allait Nous allions Vous alliez Ils allaient Plus-Que-Parfait J'étais allé Tu étais allé Il était allé Nous étions allés Vous étiez allés Ils étaient allés Passé Ire Forme Je serais allé Tu serais allé Il serait allé Nous serions allés Vous seriez allés Ils seraient allés Passé Simple J'allai Tu allas Il alla Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Passé Antérieur Je fus allé Tu fus allé Il fut allé Nous fûmes allés Vous fûtes allés Ils furent allés Passé 2e Forme Je fusse allé Tu fusses allé Il fût allé Nous fussions allés Vous fussiez allés Ils fussent allés Futur Simple J'irai Tu iras Il ira Nous irons Vous irez Ils iront Futur Antérieur Je serai allé Tu seras allé Il sera allé Nous serons allés Vous serez allés Ils seront allés SUBJONCTIF Prérent Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent Passé Que je sois allé Que tu sois allé Qu'il sois allé Que nous soyons allés Que vous soyez allés Qu'ils soient allés Imparfait Que j'allasse Que tu allasses Qu'il allât Que nous allassions Que vous allassiez Qu'ils allassent Plus-Que-Parfait Que je fusse allé Que tu fusses allé Qu'il fût allé Que nous fussions allés Que vous fussiez allés Qu'ils fussent allés IMPÉRATIF Présent Va Allons Allez Passé Sois allé Soyons allés Soyez allés PARTICIPE Présent Allant Passé Allé Passé Composé Étant allé .

ENVOYER (Transitif) INDICATIF CONDITIONNEL Présent J'envoie T u envoies I l envoie Nous envoyons Vous envoyez Ils envoient Passé Composé J ' a i envoyé T u as envoyé Il a envoyé Nous avons envoyé Vous avez envoyé Ils ont envoyé Présent J'enverrais T u enverrais Il enverrait Nous enverrions Vous enverriez Ils enverraient Imparfait J'envoyais T u envoyais Il envoyait Nous envoyions Vous envoyiez Ils envoyaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s envoyé T u avais envoyé Il avait envoyé Nous avions envoyé Vous aviez envoyé Ils avaient envoyé Passé Ire Forme J ' a u r a i s envoyé T u aurais envoyé U aurait envoyé Nous aurions envoyé Vous auriez envoyé Ils auraient envoyé Passé Simple J'envoyai T u envoyas Il envoya Nous envoyâmes Vous envoyâtes Ils envoyèrent Passé Antérieur J ' e u s envoyé T u eus envoyé Il eut envoyé Nous eûmes envoyé Vous eûtes envoyé Il eurent envoyé Passé 2e Forme J ' e u s s e envoyé T u eusses envoyé U eût envoyé Nous eussions envoyé Vous eussiez envoyé Ils eussent envoyé Futur Simple J'enverrai T u enverras Il enverra Nous enverrons Vous enverrez Ils enverront Futur Antérieur J ' a u r a i envoyé Tu auras envoyé Il aura envoyé Nous aurons envoyé Vous aurez envoyé Us auront envoyé SUBJONCTIF Présent Que j'envoie Que tu envoies Qu'il envoie Que nous envoyions Que vous envoyiez Qu'ils envoient Passé Que j ' a i e envoyé Que tu aies envoyé Qu'il ait envoyé Que nous ayons envoyé Que vous ayez envoyé Qu'ils aient envoyé Imparfait Que j'envoyasse Que tu envoyasses Qu'il envoyât Que nous envoyassions Que vous envoyassiez Qu'ils envoyassent Plus-Que-Parfait Que j'eusse envoyé Que tu eusses envoyé Qu'il eût envoyé Que nous eussions envoyé Que vous eussiez envoyé Qu'ils eussent envoyé .312 IMPERATIF Présent Envoie Envoyons Envoyez Passé Aie envoyé Ayons envoyé Ayez envoyé PARTICIPE Présent Envoyant Passé Envoyé Passé Composé Ayant envoyé .

Verbes d'USAGE COURANT INFINITIF INDICATIF Présent Imparfait Futur lancer manger essuyer balayer appeler jeter semer espérer je lance je mange j'essuie je balaie j'appelle je jette je sème j'espère je lançais je mangeais j'essuyais je balayais j'appelais je jetais je semais j'espérais je lancerai je mangerai j'essuierai je balaierai j'appellerai je jetterai je sèmerai j'espérerai courir mourir ouvrir partir tenir venir je cours je meurs j'ouvre je pars je tiens je viens je courais je mourais j'ouvrais je partais je tenais je venais je courrai je mourrai j'ouvrirai je partirai je tiendrai je viendrai VERBES E N .E R VERBES D U 3e G R O U P E EN .O I R devoir je dois je devais je devrai pouvoir je peux je pouvais je pourrai savoir je sais je savais je saurai voir je vois je voyais je verrai vouloir je veux je voulais je voudrai VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE attendre boire craindre croire dire écrire faire lire mettre naître paraître prendre rendre vivre 'attends e bois e crains e crois e dis 'écris e fais e lis e mets e nais e parais e prends e rends e vis 'attendais e buvais e craignais e croyais e disais 'érivais e faisais e lisais e mettais e naissais e paraissais e prenais e rendais e vivais 'attendrai e boirai e craindrai e croirai e dirai 'écrirai e ferai e lirai e mettrai e naîtrai e paraîtrai e prendrai e rendrai e vivrai .

INDICATIF Passécomposé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur j'ai lancé j'avais lancé j'eus lancé j'aurai lancé j'ai mangé j'avais mangé j'eus mangé j'aurai mangé j'ai essuyé j'avais essuyé j'eus essuyé j'aurai essuyé j'ai balayé j'avais balayé j'eus balayé j'aurai balayé j'ai appelé j'avais appelé j'eus appelé j'aurai appelé j'ai jeté j'avais jeté j'eus jeté j'aurai jeté j'ai semé j'avais semé j'eus semé j'aurai semé j'ai espéré j'avais espéré j'eus espéré j'aurai espéré j'ai couru j'avais couru j'eus couru j'aurai couru je suis mort j'étais mort je fus mort je serai mort j'ai ouvert j'avais ouvert j'eus ouvert j'aurai ouvert je suis parti j'étais parti je fus parti je serai parti j'ai tenu j'avais tenu j'eus tenu j'aurai tenu je suis venu j'étais venu je fus venu je serai venu j'ai dû j'avais dû j'eus dû j'aurai dû j'ai pu j'avais pu j'eus pu j'aurai pu j'ai su j'avais su j'eus su j'aurai su j'ai vu j'avais vu j'eus vu j'aurai vu j'ai voulu j'avais voulu j'eus voulu j'aurai voulu j'ai attendu j'avais attendu j'eus attendu j'aurai attendu j'ai bu j'avais bu j'eus bu j'aurai bu j'ai craint j'avais craint j'eus craint j'aurai craint j'ai cru j'avais cru j'eus cru j'aurai cru j'ai dit j'avais dit j'eus dit j'aurai dit j'ai écrit j'avais écrit j'eus écrit j'aurai écrit j'ai fait j'avais fait j'eus fait j'aurai fait j'ai lu j'avais lu j'eus lu j'aurai lu j'ai mis j'avais mis j'eus mis j'aurai mis je suis né j'étais né je fus né je serais né j'ai paru j'avais paru j'eus paru j'aurais paru j'ai pris j'avais pris j'eus pris j'aurais pris j'ai rendu j'avais rendu j'eus rendu j'avais rendu j'ai vécu j'avais vécu j'eus vécu j'avais vécu .314 .

O I R je je je je devrais pourrais saurais verrais je voudrais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais dû pu su vu voulu dû pu su vu voulu VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE j'attendrais je boirais je craindrais je croirais je dirais j'écrirais je ferais je lirais je mettrais je naîtrais je paraîtrais je prendrais je rendrais je vivrais j'aurais attendu j'aurais bu j'aurais craint j'aurais cru j'aurais dit j'aurais écrit j'aurais fait j'aurais lu j'aurais mis je serais né j'aurais paru j'aurais pris j'aurais rendu j'aurais vécu que que que que que que que que que que que que que que j'attende je boive je craigne je croie je dise j'écrive je fasse je lise je mette je naisse je paraisse je prenne je rende je vive .316 .Verbes d'USAGE COURANT CONDITIONNEL Présent Passé VERBES E N .appelle je jette je sème j'espère que que que que que que que que j'aie lancé j'aie mangé j'aie essuyé j'aie balayé j'aile appelé j'aie jeté j'aie semé j'aie espéré que que éue que que que je coure je meure j'ouvre je parte je tienne je vienne que que que que que que j'aie connu je sois mort j'aie ouvert je sois parti j'aie tenu je sois venu que je doive que je puisse que je sache que je voie que je veuille que que que que que j'aie j'aie j'aie j'aie j'aie que que que que que que que que que que que que que que j'aie attendu j'aie bu j'aie cru j'aie dit j'aie dit j'aie écrit j'aie fait j'ai lu j'aie mis je sois né j'aie paru j'aie pris j'aie rendu j'aie vécu ne VERBES D U 3e G R O U P E E N .E R je lancerais je mangerais j'essuierais je balaierais j'appellerais je jetterais je sèmerais j'espérais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais SUBJONCTIF lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré Présent je pus que que que que que que que que lance je mange j'essuie je balaie j.I R je courais je mourrais j'ouvrirais je partirais je tiendrais je viendrais j'aurais couru je serais mort j'aurais ouvert je serais parti j'aurais tenu je serais venu VERBES D U 3e G R O U P E EN .

IMPÉRATIF PARTICIPE Présent Présent Passé Passé composé lance mange essuie balaie appelle jette sème espère lançant mangeant essuyant balayant appelant jetant semant espérant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré cours meurs ouvre pars tiens viens courant mourant ouvrant partant tenant venant couru mort ouvert parti tenu venu ayant étant ayant étant ayant étant couru mort ouvert parti tenu venu dois sache vois veuille devant pouvant sachant voyant voulant dû pu su vu voulu ayant ayant ayant ayant ayant dû pu su vu voulu attends bois crains crois dis écris fais lis mets nais parais prends rends vis attendant buvant craignant croyant disant écrivant faisant lisant mettant naissant paraissant prenant rendant vivant attendu bu craint cru dit écrit fait lu mis né paru pris rendu vécu ayant attendu ayant bu ayant craint ayant cru ayant dit ayant écrit ayant fait ayant lu ayant mis étant né ayant paru ayant pris ayant rendu ayant vécu .316 .

Confédération générale de travail Çalışma genel konfederasyonu Cie Compagnie Şirket D.M.S.A.O. Corps Diplomatique Kordiplomatik C. Grand quartier général H. Avion â décollage et â atterisage courts Kısa mesafeye inip kalkabilen uçak. Défense contre avions Uçaksavar D. Habitation à loyer modéré Ibid Ibidem (lâtince'den alıntı) Başkomutanlık karargâhı Sosyal konut Aynı yerde .P.A. Lüksemburg) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B.P.F.R. Compte chèque postal Posta çeki hesabı C. Agence Internationale de l'énergie atomique B.317 . Bulletin Officiel Resmî bülten C.I. Banque Européenne d'Investissement Bénélux Belgique Nederland Luxembourg B.P. Faculté Fakülte F.D. Banque Internationale pour reconstruction et le développement Benelüks Devletleri (Belçika. Allocations familiales A.C.I.D.L. Education. Dichlorodiphényltrichlorétane Dedete E.N. physique et sportive Spor ve beden eğitimi Fac. Ecole normale supérieure Yüksek Öğretmen Okulu E.I. Fonds monétaires internationals Uluslararası para fonu Free on board Gemide teslim F. Hollanda.T.D. Association Internationale de développement A.I.E. AJJ.G.M. Certificat d'Aptitude professionnelle Meslekî yetenek sertifikası C.E. Conseil de l'Europe Avrupa Konseyi C.G.B.S. Aile ödeneği Uluslararası kalkınma birliği Uluslararası Atom Enerjisi Avrupa Yatırım Bankası (İngilizce'den alıntı ticaret deyimi) G.A.D.C. Avion à décollage et â atterrissage verticaux Dikine kalkıp inebilen uçak A.D.O.A.E.V.Q.I.QUELQUES ABREVIATIONS (Bazı kısaltmalar) Kısaltma Anlamı Aslı A.T.A.C.

P.TAN.S.O. Organisation pour l'alimentation et l'agriculture Gıda ve Tarım Örgütü O. Mouvement de libération des femmes Kadın özgürlük hareketi Mme. Nouveau Franc Yeni frank O . Parti Comuniste Komünist Partisi PJJ.K. Police Judiciaire Adlî Polis P S.N.F. Journal officiel Resmî gazete L'U. Office de Radiodiffusion Télévision Française Fransız Radyo-Televizyon O. Organisation de coopération et de développement économique İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü O.-C.U. beyefendi M. Monsieur Bay. Ouvrier professionnel Vasıflı îşçi Çalışma Örgütü Örgütü O.E.-saniye.C. Organisation européenne de coopération économique Avrupa iktisadî İşbirliği OJ. Hanımefendi N. L'Université Üniversite M. Mlle Madame.C.F.E.E. Méthodes audio-visuelles Görsel . Organisation mondiale de la santé Dünya Sağlık Örgütü O.A.) (lât).işitsel yöntemler M.A.L. Ouvrier spécialisé Vasıflı İşçi O. Post-scriptum (lâtince'den alıntı) Not (Herhangibir yazı bitip imza atıldıktan sonra unutulan bir noktayı bildirmek amacı ile yazılan not) (lâtince) "post": après (fr. Organisation du Traité de l'Atlantique Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO) P.D. scriptum: écrit (fr.T.P.G. Jésus-Christ İsa J. Organisation des Nations Unies Birleşmiş Milletler Örgütü O. Mètre-Kilogramme-Seconde Fizik birimi sistemi olan metre-kg.V.A . Mademoiselle Bayan.F.318 Kurumu . Organisation internationale du travail Uluslararası OJM.C. Offre publique d'achats Duyuru yolu ile sözverme OJ8.S.T.) .S. (Pédégé) Président-Directeur général Genel Müdür PJ.A. M.Kualtm» Aah Anlamı Id Idem (Lâtince'den alıntı) Aynı J.

E. United Nations International Children's Emergency Found (İng.S.E.P. Zone à urbaniser en priorité Kentleşmede öncelikli bölge .C.U.I.F. Sosyalist Partisi U.319 .P. S.N.D.I. Very important person (İng.L. Union Nationale des Etudiants de France Fr. den alıntı) Birleşmiş Milletler Eğitim. Société à responsabilité limitée Sınırlı sorumlu şirket S. Zone d'aménagement concerté Tasarlanmış kentleşme bölgesi Z.Kısaltma AA Aıılamı RJS. United Nations Educational.V.A. Scientific and Cultural Organisation (İng.A. den alıntı) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu TELE Télévision Televizyon V.F. Uluslararası Öğrenci Birliği UJV.E.N.C.C. Bilim ve Kültür Örgütü U.F J.P. Section française de l'Internationale Ouvrière Fr.O. Répondez s'il vous plaît Lütfen cevaplandırma.) Çok önemli kişi Z.R.A.O. Zone d'aménagement différé Ertelenmiş düzenleme bölgesi Z.

— Abondance de biens ne nuit pas Fazla mal göz çıkarmaz. — Arriver comme marée en carême Hızır gibi yetişmek. — A laver la tête d'un âne. tout l'honneur İnsana lâyık olduğu saygı gösterilmelidir. le beau temps Sabnn sonu selâmettir. <— A chose faite point de remède Olmuşla ölmüşe çare yoktur. — A quelque chose malheur est bon Bir musibet bin nasihatten iyidir. on perd sa lessive Can çıkmayınca huy çıkmaz. — A l'oeuvre. — A chacun son tour Sakla samanı gelir zamanı.320 . . vendanges sont faites îş işten geçti. — A tout moulin il faut de l'eau Susuz değirmen dönmez. — Adieu paniers. — A bon chat. — A tout seigneur. — Après la pluie. bon rat El elden üstündür. on connaît l'artisan îş insanın aynasıdır. — A bon vin point d'enseigne îyi mal kendini belli eder.PROVERBES (Ata sözleri) — A — — A beau mentir qui vient de loin Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

— A vieille mule. blanc bonnet Ayvaz kasap hep bir hesap. gelinim sen anla. — Au royaume des aveugles. autres moeurs Zaman sana uymuyorsa. — C'est bonnet blanc. on devient sage İnsan yaşlandıkça akıllanır. autant d'avis Her kafadan bir ses çıkar. — Avec l'âge. — Briller la chandelle par les deux bouts Har vurup harman savurmak. — Autant de tête. on cannait l'ainl Dost. — C — — Ce que femme veut. — C'est le ton qui fait la musique Söyleyiş tarzı gerçek niyeti gösterir. kara günde belli olur. — Aux grands maux.— Au besoin. — Bien chien chasse de race Anasına bak kızını al. les grands remèdes Büyük başın derdi büyük olur. Dieu le veut Kadının dileği Allah'ın buyruğu gibidir. — B — — Battre le chien devant le lion Kızım sana söylüyorum. les borgnes sont rois Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. — Autres temps. sen zamana uy. — C'est en forgeant qu'on devient forgeron insan bir işi yapa yapa ustalaşır. kenarına bak bezini al. — Bien mal acquis ne profite jamais Haydan gelen huya gider. . frein doré Berduşa palan vursan yine değişmez.321 .

. onu biçer. Her koyun kendi bacağından asılır. — D — — Dans les grandes maisons. gönüller rahat olduktan sonra. derdi de büyük olur. — Charbonnier est maître chez soi.322 . on se couche Herkes ne ekerse. — Défiance est mère de sûreté Aldanmak istemeyen fazla güvenmemeli. — Comme on fait son lit. — Chaque chose en son temps Herşeyin bir sırası vardır. — Contentement passe richesse Zenginliğin ne önemi var. il faut choisir le moindre tki kötüden. — Dans les petites boîtes. les bons onguents Ummadığın taş. en az zararlı olanı seçmek gerekir. — Chat échaudé craint de l'eau froide Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. baş yarar. Allah herkesi düşünür. — Chacun pour soi. on les honore Adamına göre davranılır. sonra canan.— C'est l'hôpital qui se moque de la charité Dinime dahleden bâri müslüman olsa. les grands vents y battent Büyük başın. il ne faut pas discuter Zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes kendi evinin efendisidir. — Comme on connaît les saints. — De deux maux. — Comparaison n'est pas raison Her gördüğün sakallıyı baban sanma. — Chose promise. — Charité bien ordonnée commence par soi-même Önce can. — Des goûts et des couleurs. Dieu pour tous Herkes kendini. Ufak tefek görüp de Karamürsel sepeti sanmayın. chose due Söz namustur.

) — H — — Heureux au jeu. — Erreur n'est pas compte Yanlış hesap Bağdat'tan döner. — E — — Enfermer le loup dans la bergerie Kuzuyu kurda teslim etmek. je te dirai qui tu es Kiminle arkadaşlık ettiğini söyle. fikirlerin çarpışmasından çıkar. sana düşeni yap. malheureux en amour (Malheureux au jeu. _ i _ — Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Demir tavında dövülür. ver gülüm. sana. Donner un oeuf pour avoir un boeuf Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. — Entre l'arbre et l'écorce .il ne faut pas mettre de doigt Karı koca arasına girilmez.) Kumarda kazanan aşkta kaybeder. — Fautes de grives. advienne qui pourra Sen. . — F — — Fais ce que tu dois.— Donnant donnant Al gülüm. senin kim olduğunu söyleyeyim. (Bak: A harfi ile olan kısımdaki atasözlerinden 16. Et tırnaktan ayrılmaz. Dis-moi qui tu hontes. heureux en amour. on mange des merles Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir.323 . gerisini Allah'a bırak. — Il faut rendre à Caesar ce qui appartient à Caesar.— De la discussion jaillit la'lumière Gerçek. et à Dieu ce qui à Dieu .

— La parole est d'argent mais le silence est d'or Söz gümüş. sükût altındır. jeux de vilain Şaka derken kaka olur. büyük söz söyleme. — L'appétit vient en mangeant însan yedikçe iştahı açılır. Ancak cahil ve görgüsüzler dövüşmekten hoşlanırlar. — L — — La faim chasse le loup hors du bois Açlık insana neler yaptırmaz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. birine ya da birşeye muhtaç olmayacağını söylememelidir. je ne boirai pas de ton eau Hiçkimse. — Il n'y a pas de fumée sans feu Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. — Il n'y a pas de rose sans épine Dikensiz gül olmaz. — Il y a loin de la coupe aux lèvres Arzu etmekle. — II ne faut jurer de rien Büyük lokma ye. — L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître Para kullanmasını bilene mutluluk.Sezar'm hakkını Sezar'a vermek gerekir.— Il faut hurler avec les loups Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı demek gerekir. — La fête passée. .324 . — Il n'y a que la vérité qui blesse Gerçek acıdır. kullanmasını bilmeyene mutsuzluk getirir. — Il vaut mieux aller au boulanger qu'au médecin Yiyeceğe verilen para doktora verilenden daha iyidir. adieu le saint îş işten geçti. arzuyu gerçekleştirmek arasında büyük fark vardır. — Il ne faut pas dire : Fontaine. . — J— — Jeux de main.

Le temps. la caravane passe İt ürür. L'exception confirme la règle İstisnalar kuralları bozmaz. L'habit ne fait pas le moine Görünüşe aldanmamalı. Les affaires sont les affaires İş iştir. İş başka. c'est de l'argent Vakit. arkadaşlık başka. kervan yürür. les souris dansent Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar. sessiz kalır.L'eau va à la rivière Para parayı çeker. loin du coeur Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. il faut le boire Hamama giren terler. Loin des yeux. Les cordonniers sont les plus mal chaussés Terzi söküğünü dikemez. L'oisiveté est la mère de tous les vices Tembellik. Le mieux est l'ennemi du bien Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunur. kötülüklerin anasıdır. nakittir. Le soleil luit pour tout le monde Yasalar önünde herkes eşittir. Le chat parti. L'intention vaut le fait Niyet. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas Gün güne uymaz. Le vin est tiré. Les grandes douleurs sont muettes Gerçek sıkıntıda olan şikayetçi değildir. Les chiens aboient. Les grands discours ne sont pas les grands faiseurs Fazla konuşan pek fazla iş yapmaz. uygulamak kadar değerlidir. .

özveride bulunmadan herhangi bir konuda sonuca varılamaz. insana herşeyi yaptırır. — Mettre la charrue devant les boeufs İşe tersinden başlamak. — Les murs ont des oreilles Yerin kulağı var. — Les petits ruisseaux font les grandes rivières Damlaya damlaya göl olur. — Morte la bête. dent pour dent Göze göz. . — On reconnaît l'arbre à ses fruits îşi.326 .— Les loups ne se mangent pas entre eux Kurt kurdu yemez. — Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. — Mieux vaut tard que jamais Geç olsun da güç olmasın. — N — — Nécessité fait la loi Zorunluluk. — Nul n'est prophète en son pays insanın yaşadığı çevrede değeri bilinmez. — M — — Mauvaise herbe croît toujours Acı patlıcanı kırağı çalmaz. mort le venin Ölenin kimseye kötülüğü dokunmaz. — O — — Œil pour oeil. — On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeuts Sıkıntı çekmeden. dişe diş. insanın aynasıdır.

İşleyen demir ışıldar. hayra alâmettir. — Petit à petit. — Qui peut le plus. azı da verir. muradına ermiş. — Qui ne risque rien n'a rien Korkak bezirgân ne kâr eder. — Q — — Qui a bu boira Alışmış kudurmuştan beterdir. — Pas de nouvelles. — Qui paie ses dettes s'enrichit Borcunu ödeyen kârlı çıkar. bonnes nouvelles Haber gelmemesi. onu biçer. 32 . peut le moins Çoğu veren. emniyetin anasıdır. — Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée Su testisi su yolunda kırılır. — Qui ne dit mot consent Sükût ikrardan gelir. — Qui sème le vent récolte la tempête İnsan ne ekerse. — Qui donne aux pauvres prête à Dieu Yapılan iyilik boşa gitmez. — Pierre qui roule n'amasse pas mousse Yuvarlanan taş yosun tutmaz.— p _ i'. insanın emniyetini sağlar. ne zarar. — Qui dort dîne Uyku akşam yemeği yerine geçer. Tedbirli olmak. — Prudence est la mère de sûreté Tedbir. — Pauvreté n'est pas vice Fakirlik ayıp değil. l'oiseau fait son nid Sabreden derviş.

— Qui terre a. — Qui s'excuse s'accuse Özrü kabahatinden büyük. tel fils Öyle babanın böyle evlâdı olur. guerre a Malı olanın başı dertten kurtulmaz. çoğu da çalar.328 . — Qui va à la chasse perd sa place Ava giden avlanır.— Q u i se ressemble s'assemble Tencere yuvarlandı. çok görür. "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" Kanunî Sultan Süleyman — Si la jeunesse savait. — Qui vole un oeuf vole un boeuf Azı çalan. —• Qui s'y frotte s'y pique Tehlikeyi göze alan zararına katlanır. — Rome ne s'est pas faite en un jour Sabrın sonu selâmettir. — Qui vend la fin vend les moyens Birşeyi amaçlayan onun yollarından da geçmeyi göze almalıdır. . — S — — Santé passe richesse Sağlık zenginlikten de üstündür. — Qui vivra verra Çok yaşayan. kapağını buldu. — R — — Rira bien qui rira le dernier Son gülen çok güler. si la vieillesse pouvait Gençlerin tecrübesi ihtiyarların da gücü yoktur. — Qui trop embrasse mal étreint İki karpuz bir koltuğa sığmaz. — T — — Tel père.

— Une hirondelle ne fait pas le printemps Bir çiçekle bahar olmaz. — Tout nouveau tout beau Yeni olan herşey güzeldir. — Toute vérité n'est pas bonne à dire Her gerçeğin söylenmesi iyi olmaz. Her zahmet ödüllendirilmelidir. iki insan demektir. c'est pouvoir Arzu etmek. — Tout ehemin mène à Rome Bütün yollar Roma'ya gider. — Trop de précaution nuit Aşırı tedbir zararlıdır. — Vouloir. bir nimet karşılığıdır. dix de retrouvés Kaybolanın yerine yenilerini bulmak kolaydır.329 .. sonuca varmak demektir. Gerçeklerden herzaman hoşlanılmaz. — Un homme averti en vaut deux Bilgili insan. — V — — Ventre affamé n'a point d'oreilles Aç ayı oynamaz.l'autre — Un de perdu. . birşeyi elde etmek.— Tel qui rit Vendredi Dimanche pleurera Bugün bana ise yarın sanadır. — U — — Un Çivi clou çiviyichasse söker. Gülme komşuna gelir başına. — Toute peine mérite salaire Her külfet. istemek.

hem de sıfat olarak kullanılan bir sözcük oluşturulabilinir Ülke adı NOM Halkı SUBSTANTIF Bu ülkeye ait olan ADJECTIF L'Allemagne Les Allemands La philosophie allemande L'Amérique Les Américains Les inventions américaines L'Angleterre Les Anglais L'humour anglais La Belgique Les Belges La Le Brésil Les Brésiliens Le café brésilien La Bulgarie Les Bulgares La broderie bulgare Le Canada Les Canadiens Le climat canadien Le Danemark Les Danois Le caractère danois L'Espagne Les Espagnols L'orgueil espagnol L'Europe Les Européens Une marchandise européenne La France Les Français La résistance française La Grèce Les Grecs Le vin grec La Hongrie Les Hongrois La cavalerie hongroise La Hollande Les Hollandais La peinture hollandaise L'Italie Les Italiens La musique italienne Le Japon Les Japonais Les costumes japonais La Norvège Les Norvégiens Les fiords norvégiens La Pologne Les Polonais L'histoire polonaise Le Portugal Les Portugais Les navigateurs portugais La Roumanie Les Roumains La cuisine roumaine La Russie Les Russes Les chansons russes La Suède Les Suédois Les écrivains suédois La Suisse Les Suisses La langue suisse La Turquie Les Turcs Les Lois turques La Yougoslavie Les Yougoslaves L'armée yougoslave . hem o ülkede (veya kıtada) oturanları gösteren.NOMS DE FAMILLE CONCERNANT LES PAYS Her ülke (veya kıta) adından.330 bière belge .

aux vôtres les tiens 3: . mit c. Les robes a. Qui a mangé la pomme que j'avais a. mise d.Contrôle général Trouvez ce qui est convenable 1. les gens Jeanne a achetées ne sont pas à la mode. dont je vais vous faire. Vous serez content de la friction a. où b. ils d. aux tiens b. que c. comment d. celle c. qui c. b. J'écris à mes parents qui habitent à Istanbul. ils b. quand b. les miennes d. acheter b. écriv a. ceux 5. on dit b. les vôtres c. b. que qui frappe à la porte? b. celui 7. Regardez ces arbres a. celui d. d'où 3. à que mon frère admirait est morte il y a deux semain< a. Est-ce que vous connaissez les enfants jardin? a. je sais d. de d. d. tous 4. dont c. ceux c. b. d'où c. dont d. cet c. Qui est a. Ses notes sont a. les meilleurs d. que 6 jouent dans les fruits sont tous mûrs. mette 8. 2. vous aussi. Tes devoirs sont aussi bien écrits que a. plus bons c. plus bonnes 9. les miens 10. meilleures ici? que les miennes.

18. dont c. .332 Non. b. a. d. es-tu sûre de son bon accueil? — Oui. b. b. les leures 12. elle n'aide jamais a. Non. la mienne d. lui b. b. d. dont 16. je ne sais pas cela. nous nous nous nous ne sommes pas indiquétés d'eux. que c. qui d. c. nous le ne savons pas. je ne sais pas ce qui l'a poussé à partir. que d. Elle a vu des chaussures a. je suis sûre de lui. Ce sont des amis je rencontre souvent à Kızılay en me promenant avec ma soeur. c. Hélène. nous sommes sûrs de son bon accueil b. d'où je vous parle est très grande. quant à mon amie. leur d. . ne nous inquiétons pas d'eux. nous en sommes sûres c. n'en nous inquiétons pas. le mien b. que 14. 37. Mes amis. la sienne d. à la mienne b. dont 15. a. de la mienne 13. Ayşe. au sien c. nous n'inquiétons pas d'eux. ou c. nous ne le savons pas. du mien c. Est-ce que vous vous inquiétez de vos voisins? — a. j'en suis sûre d. savez-vous ce qui a poussé Ahmet à partir? — a.11. L'Usine a. La couleur de ton chapeau est plus agréable que celle a. J'aide ma mère. elles lui plaissaient.

b. Est-ce que votre cousine était habituée à son confort? — Non. il s'en passe difficilement. je n'en ai pas parlé à eux. Est-ce que votre père pense trop à sa maladie? — Oui. c. 22. a. 23.33 . d. Est-ce que vous avez prêté vos livres à votre amie? — Oui. nous les lui avons prêté. elle n'était habituée. a. le sien d. b. elle n'y était pas habituée. pas à lui. b. il s'est passé difficilement. Est-ce que ton père se passe difficilement de cigarettes? — Oui. je ne leur ai parlé pas d'eux. je ne leur en ai pas parlé. a. Est-ce que tu as parlé de tes cours à tes parents? — Non. il y pense trop b.19. ceux c. b. nous les lui ont prêtée. tu te passes difficilement d'elles. c. c. Ce c. nous les lui avons prêtés. 21. elle n'y était habituée pas. d. a. nous les avons prêté à elle. je ne leur en ai pas parlés. c. d. il pense y trop 20. il récompem qui savent bien. 24 a. il y trop pense c. d. l'élève b. b. il pense trop à elle d. Elle qui ne travaille pas régulièrement est ma soeur. le professeur fait réciter la leçon aux élèves. ce . il n'y était pas habituée. Celle 25. il s'en difficilement passe. a. En classe. a. Celui d.

Paul (FINIR) a..26. va partira d. je (RECEVOIR) a. a fini cette fenêtre. Ce manteau-ci coûte 5. les siennes b. ouvri ouverte ses devoirs il y a quelques minutes. aussi c. c. 31. vient fini d. ce qui c. Le professeur dit à ses élèves a. En hiver. b. ce qu'elle bavarder en classe.334 une lettre. vient de finir c. 34. Ma maison est sur la colline.. Le a.. vient finir 35. ouvrir d. elles 27. si b. livres.. est parti 36. celles c. b. Mon ami a beaucoup de livres. je (PREPARER) je viens de le préparer je viens du préparer je viens de préparer j'ai préparé . a.. thé est frais. Paul. de ne pas à ne pas fera pendant les Vacances. tout toutes 29. Pierre nous raconte a. reçois d. je n'ai pas livres que lui.. les montagnes sont a. recevrai c.. de mes amis sont a i bas. ceux d. tous d. autant de 30. ai recevu b. La semaine dernière.000 blanches. a.. . Je lui dis de ne pas (OUVRIR) a. Quant à moi. ceux qu'il d. partira b va partir c. ne pas b. Dépêche-toi.. c. celui-là b. c. beaucoup b c. ce manteau 28.000 livres turques. ai reçu 33. a.. sans d. en coûte 6. d.. l'avion (PARTIR) a. b. celui d. ce qu'il 32. celui-ci c. . ouvert b. tant de d.

nous (SE PROMENER) avec vous. a acheté b. a. La couleur de ton sac est meilleure que celle a.37. Cet d Celle-ci 47. a. b. faisez c. Après b.. faites du lait. a. Il y a c. Dans 41 4 ans. celui-ci d. b. nous promenons 40 a. les enfants (BOIRE) a. vous terminerez vos études de l'Université. b. nous promènerons d. Celle c. faitez 39. Cette horloge-là est rectangulaire. celle b. Que (FAIRE) a. Après avoir d. très c. Demain. a achetée c. est laborieuse mais celuicelle-ci cette-ci . de mien 46 horloge-ci est ronde. la semaine passée? a. Dans 42. de la mienne b. achetait 43. buvent d. d' pleine de bruit. boirent b. nous promènerons c. c.335 . tout 45. là est paresseux. Après c. Depuis trois mois. le mien c. La ville a. nous étudions le français. Pierre et Hélène sont des élèves. Depuis d. du mien d. toute d. Hier. toute entière est en mouvement. La classe est a. même 44. a. avez-vous vu la maison que mon père (ACHETER) . boivent c. trop d. se promènerons b. Tous les matins. b. avait achetée d. boitent 38. vous maintenant? b font d. tout c.

d. Tous c. se reveillée Personne Tout de très bonne humeur. tous c. La de a. plus meilleur 51. Rien 56. Hier. Hélène et Cécile (SE PROMETTRE) de s'écrire quand elles avaient dix ans. b. a. Beaucoup déchirée. b. s'est réveillée d. mêmes 55 noirs de fumée. s'est reveillé 58.336 . porte de la chambre de mon frère aussi grande que la mienne. tous c. Ce petit enfant a peur de a. lui b. pir c. se jettent c. plus pire les pharmacies restent ouvertes le dimanche? b. d. a. Est-ce que a. s'ont promis . plus mauvais d.48. c. b. meilleur b. touts d. bonnes 54. b. U faut toujours a. Cet homme est a. La robe de Danielle est a. toutes des pierres. ma soeur (SE REVEILLER) a. se réveillé c. Les voyageurs sortent du tunnel a. plus bon c. jamais d toute 57. se promettent b. pire 52. se sont jeté se sont jettés que je ne pensais. se sont promises d. il y a deux heures. celui-ci d celle-ci celle 49. 50. Tout c. se sont jetés b. Les enfants (SE JETER) a. rien c. tout b. se sont promis c. être meilleur d. chaque 53. Très d. bone m'intéresse. b. tout d.

. Autrefois.. as-tu achetées d.. elles (SE DIRE) qu'il fallait faire cela.. b. prendais 69. vous avez fait 68. s'est blessait 62. avait reçu 66. je me sers pour couper du pain.. la semaine dernière. se sont dites d. à l'hôpital. se sont dit c. a. je (PRENDRE) a. offerts 65. avait reçues d. il y a deux jours. vous (SE FAIRE) des signes de la main quand vous étiez en train de partir. prenais d. C'est le couteau a.59. dont une douche. nous sommes dits d. vous êtes fait b. Mesdames. avaient reçues c. tu as acheté b.. Le mois dernier. s'est blessée d. a. les ymgrmııım^mmm a. se sont disaient 63.. ai prendu c. celle-ci 60. que c. qui b. vous êtes faites c. achèteras-tu 67. avaient reçu b. s'est blessé c. Combien de gommes (ACHETER) hier. lorsque je me levais... offert à Hélène pour son Noël? b. pour ton frère? a. d. dont c. Ma mère (SE BLESSER) a. se blessée à la main. s'est rendu b. offris d. tu as achetées c. offri c. vous faites d. a. celui . Il a lu les lettres qu'il (RECEVOIR) il y a 5 jours. où d. que d..337 . b. nous sommes dit c. se sont dits b. nous somnies dis "au revoir" avant de partir. ai pris b. La malade (SE RENDRE) a. nous (SE DIRE) a. s'est rendrée c. nous nous sommes dits 61. Quels jouets a-t-on (OFFRIR) a. Hier. b. s'est rendue se rendue 64.. Voici la jeune fille .

O. sonnera d. dont d. b. Quand nous (ARRIVER) a. d. la sienne de. que les fenêtres donnent. c. le téléphone (SONNER) a. Dün bizim eve gelenler iki yıl önce kalmış oldukları Paris'ten bu sabah hareket ettiler. vous n'étiez pas là. Yarın saat kaçta hareket edeceğinizi ve nereye gideceğinizi biliyorum. a. a.. quand je dormais. ont attendue d. bana sizin kim olduğunuzu soruyor. bana size olanı soruyor. celle-ci c. b. et à quelle heure vous partirez. 77. c. où 71. ai attendu c. tous mes amis m' (ATTENDRE) a. au parc. daha önce iki yıl kalmış oldukları Paris'e. Hier matin. a sonnait 74. Mireille Mathieu . Dün bize gelen hanımlar.338 . a. de celle b. quand je suis entrée dans la classe.70. d.. où elles étaient déjà restées deux ans. attendaient 73. Yarın gideceğiniz yeri ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. c. 76. sommes arrivé c. b. sonnait b. 72. sommes arrivés b. bu sabah hareket ettiler. Bizde dün kalanlar. d. êtes. pour Paris. Il me demande qui vous.sur la mer est à moi. la voix est très douce. kimsiniz diye bana soruyor. avons arrive arrivions 75. Je sais où vous irez demain. Yarın gideceğinizi ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. Yarın nereye gideceğinizi ve saat kaçta hareket edeceğinizi biliyorum. . Celles qui étaient venues hier.. diye soruyor. a. dont d. On écoute avec plaisir. bu sabah Paris için hareket ettiler ki orada iki yıl kalacaklarmış. O. b. qui c. sont parties ce matin. chez nous. O. bana siz misiniz. d. La pièce a. a sonné c. Dün bize gelen hanımlar iki yıl evvel kaldıkları Paris'e bu sabah hareket ettiler. . O. ont attendu b. Hier soir.

33. 82. Hiçkimsenin dolaşmaya gelmediği parkı yakında kar örtecek. Saiia ait olan şeyle. d. Gezinmeye gelecek kişi neredeki parkın karını görecek. bana ait olanı karıştırmamanı söylüyorum sana. b. c. 81. Ödevlerimi yaptığım kadar televizyon seyrederim. a. Altıncı katta bulunan ikinci oda. öğretmen. d. . c. ödevlerimi yapmama karşın televizyon da izlerim. öğrenciler için çok yararlı olan cümlecikler hakkında bir ders verdi. Öğretmen cümlecikler üzerindeki bir dersi yaptı ki bunlar öğrencilere çok yararlı oldu. qui a été très utile pour les élèves. b. a. d. İkinci oda ki bu altıncı kata aittir.. 79. Kimsenin gezinmeyeceği parkı daha sonra kar kaplayacak. Hiçkimsenin gezinti yapmaya gelmeyeceği parkı.78. Sana. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. Benimki ile seninki karıştırılmamalı diyorum. d. Altıncı kattaki 2 oda birinci odadan daha büyüktür. c. 80. Je te dis de ne pas confondre le tien et le mien. a. birinci kattan daha az büyüktür. birinci kattakinden daha az büyüktür. a. je regarde la télévision. Tout en faisant mes devoirs. cerrahın kendisini hemen ameliyat ettiği hastaneye gitmekte tereddüt etmedi. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. a.339 . c. cümlecikler hakkında. b. Bientôt la neige couvrira le parc où personne ne viendra se promener. Altıncı katta bulunan ikinci oda. birinci kattakinden daha büyüktür. Ma soeur qui s'était blessé la jambe n'a pas hésité à aller à l'hôpital où le chirurgien l'a opérée tout de suite. a. öntakılar hakkında. ödev yaparken televizyon izlemekteyim. sur les propositions. Seninki ile benimkini karıştırma diyorum sana. b. Bacağından yaralanmış olan kızkardeşim. Le professeur a fait une leçon. yakında kar kaplayacak. c. Öğretmen. Le deuxième chambre qui est au sixième étage est moins grande que celle du premier. b. benim kitapla seninkini karıştırmayalım diyorum. Öğretmen. Hem ödevlerimi yapar. hem de televizyon izlerim. d.

340 . Vous nous dites de s'efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. c. (Not : Her sorunun ancak bir tane doğru yanıtı vardır. d. b. Yaralanmış kızkardeşim bacağını ameliyat ettirdiği hastaneye gitmekte kuşkuya düşmedi. Vous nous disez de travailler bien et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. İkisinden birisi bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. bize çok çalışmaya gayret etmemizi. a. Hastaneye koşan kızkardeşim bacağından yaralanmıştı ve onu hemen hastanede ameliyat ettiler. a. Vous nous dites de nous efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. bu grevin onu çok huzursuz ettiğini açıklamaya gayret eder. Je n'ai pas connu les gens dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlés hier. devamlı ameliyat ettikleri bacağından tekrar ameliyat olmak istemedi. onu çok rahatsız ettiğini onlara açıklar. Onlardan birisi. Yaralanmış olan kızkardeşim. d. Siz. Onlardan birisi. 86. Je n'ai pas pu connaître ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. b.b. Onlardan birisi bu grevin.) Testin yanıtları arka sayfadadır. 85. ailemize ve vatanımıza yararlı olmamızı söylüyorsunuz. b. d. Ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. a. je n'ai pas pu connaître. c. c. bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. Vous dites à nous d'efforcer de bien travailler et d'être utilises à notre famille et à notre patrie. Şüphe ettiğiniz ve dün bize bahsettiğiniz kişileri tanıyamadım. 84. L'un deux essaie de leur expliquer que cette grève-ci le gêne beaucoup. c. . d. Je n'ai pu pas connaître ceux que vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier.

54. 52. 43. 11. 33. 5. 31. 40. 6. 17. 58. 41. 14. 37. 20. 55. 53. 3. 51. 13. 22. 24. 42. 19. 32. 21. 27. 18. 39. 8. 49. b d b b c b c c d b c b d d b c b c a d d d a d d b a d c 30. 50. 7. 57. 35. 29. 26. 44. 47. 28. 2. 45. 23. 38. 56. 16.Contrôle général Yanıtları 1. 25. 48. 15. 9. 36. 10. 4. 34. 46. 12. b d d c a b a b c b c c c a c c c b c b b c c d b d c b b .

cuivre b. la poste e. la gare b. études e. mon pneu c. avons fini par rire la fenêtre (1976) Dans la rue. immortels e. la vitre tellement joué que nous b. genereux d. désirs b. les voitures c. les magasins (1976) 3. irrégulière e. l'école d. papier (1975) 8. b. . verre e. Vous avez perdu un portefeuille en a. vous vivriez jusqu'à cent ans. on fait des a. desseins (1975) 5. d. nous avons faire éclater a. la sortie e. éternels c. la chaussée b. projets c. 'Pour envoyer votre lettre vous devez aller à a. le retour d. l'arrivée c. l'épicerie c. malheureuse désordonnée (1975) 6. Nous attendons a. bois c. mon ballon e. l'agent de Police d le trottoir e. agitée c. les piétons marchent sur a. gentils b. le retard du train sur le quai de la gare.342 rouge . Dès les premiers jours d'été. d. la pharmacie (1980) . le voyage (1977) 4. régulière de vacances. cuir d. En menant une vie a. mortels (1975) 7. Tous les hommes sont a. 1. Dimanche.TESTS (ÖSYM) CÜMLEDEKİ YERÎ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇÎNÎZ. b. rêveries d.

a. chérissent (1977) 13. trouvé d. Les parents aiment leur enfants. établi b. l'armée turque c.9». livres d. Ce brave soldat turc 10. Christophe Colomb a découvert L'Amérique. les enfants jouent et chantent gaiement. amusent c. jouets (1982/11) . bagages c. le décorateur b. détestent d. partagé (1976) 12. le médecin e.343 . "Dans la cour de l'école. l'instituteur d le compositeur (1978) CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN YERİNE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KONURSA CÜMLENİN ANLAMI DEĞİŞMEZ? 11. chaussures b. "Il s'est déshabillé et a jeté ses habits sur une chaise. l'ingénieur c. vêtements e. poliment péniblement (1976) 14. d. Les filles turques c." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. crée e." b. joyeusement c." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. Les soldats turcs e. punissent b. morte pour ^ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ^ttrÖifijjfe-' lidir? a. Les femmes turques (1978) parce que vous êtes malade. invente c. "Vous allez chez a. a. méchamment b. respectent e. doucement e.

les . Répondez rapidement à ce qu'on vous demande. sa (1976) enfants. large d. supplie e. "Lorsque je ne peux pas l'accompagner. . 1' d. ils n'ont pas pu retrouver . je permets à mon fils d'aller au cinéma avec ses amis. chaud 17. rapide c. facile e. Dans la nuit. fortement e. rouge c. demande c. d. ce e. conseille b.CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN KARŞIT (ZIT) ANLAMLISI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 15. cher b. d. ces c. juste (1979) 18. 19. a. Donnez du gâteau à a. grand rond (1977) 16. silencieusement lentement (1976) b. dis (1983/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇİNİZ. défends d. a. longuement b. leur 20. largement c. Elle a mis son chapeau neuf. b. son c. ses d. "C'était trop dur pour lui. vieux e. a.344 b. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. cet (1974) chemin." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. mon e.

depuis à travers d. au-dessus / de (1981/II) . C'est toute une petite ville a. le / ma e. n'ai pas de travail et ni car 28. e. b. c. c. à (1975) \ je n'avais pas d'argent. le / sa c. ou d. e. s'ouvrait difficilement un chemin avec b. m'a permis d' / au d' / du pour / du 24. pas (1976) Kızılırmak. à Italie. c. les / ma d. derrière sur (1977) 27. b. Il a. j'irai a. n'ai pas pu acheter ce livre donc b. parce que / du e. On a." cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. mais car (1977) 26. à / au d. en (1978) aller cinéma. c. pendant d. L'année prochaine. e. Le soleil s'était levé chambre. au milieu de e. et ou d.345 . pour c. potu: / à (1975) 23. à 1' e. au fond de les vacances. une / cet (1974) 22. e. e. a. b. maigre / des d. serai absent en jusqu' par 25.21. au bord de c. "Il a trouvé du travail l'aide ses amis. b. b. grâce à / de c. sa / ma lumière remplissait b. devant (1976) 29. dans / de la b. Je a c. Je a. 1' d. Je a. la foule. à travers de c. d'argent.

pas / et e. après / jamais c. depuis / plus (1983/11) 35. ni / et d. depuis c. retard. avec / de e. de / à b.. par / de (1979) 31. de / la (1982/11) 34. à / de (1978) . pour / le d.. "Je n'ai soeur frère. pas / de c. parce que / après e... comme / pas encore d. en / à d. "Il habite dans ce quartier deux ans. de / pour c. il y a (1980) 32. ni / ni c... après e.30." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. "Il se dirige gare d'un pas rapide.. à / pour d. pas / ni (1982/11) 33." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. pourtant / pas b. "Elle a eu un enfant et elle ne travaille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a.. nous sommes arrivés .. vers / la e." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. avec / le b. " la circulation.346 .. dans d. mais / pas e. en b. pour / avant b.. "Tu demanderas hangisi getiril- tes amis " hangisi getiril- venir te voir. à cause de / en c. avant / la c..

meilleur (1974) m . pas / jamais (1974) 41. combien / par d. Quand / du (1983/11) 42. " vient bruit?" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. aussi (1977) 43. combien / chaque c. dans (1978) 37. jamais / personne d. Catherine chante bien. comme c. "Paul était au cinéma. quelle / tous c. plus / rien e. J'ai acheté la robe a. pas / quelqu'un b. le plus c. mais il vient . b. quelle / le (1982/11) 38 gagnez-vous a. quel / le d. qu'est-ce que / par an? b. le e. je veux acheter a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. beaucoup c. D'où / ce b. Pourquoi tout le monde le déteste-t-il lui qui n'a mal à a. sortir. le même (1974) 40. bon b. d'en c.36. mais sa soeur chante a. bien d.. d'où d.. Pourquoi / le e. en e. d'y b. mieux e. Comment / ce c. la moins e. quelle / toute e. même b. que / par (1978) - 39. meilleure — fait de hangisi getiril- chère. quel / tout b. comment / dans e. Par où / quel d. le moins d. pareille d. rien / lui c. "A heure vous levez-vous matin?" a. Mon ami a un joli chapeau.

tellement / que b. autant travaillé. "Ils parlaient pour qu'on les entende. si (1980) 50. U a. sévèrement (1976) dire que l'on sait tout. peu e. meilleure e. à peine 45." b. c. "Ce gâteau est a. fort b. e.348 . lentement d. ne faut jamais souvent autant 48. le plus 46.44. toujours d." b. e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. bien e. mal c. bien d. lentement e. tu peux aller au cinéma. a été puni doucement mal peu 47. b. c. Puisque tu as a. aussi c. la plus e. tellement d." petite contenir deux mille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." b. "Son métier est a. mal c. "Ayşe est a. trop / pour bien / pour e. lourdement (1981/11) 51. meilleur c. assez / à (1983/11) . bon d. le moins (1978) parce qu'il n'avait pas fait son devoir. très d. Il a. "Cette salle est spectateurs. b. franchement (1977) petite élève de sa classe. plus 49. aussi c. trop (1977) que l'autre. aussi bonne (1979) mal payé que le mien. régulièrement d. b. très / de c.

349 . Quelqu'un c. ceux e. On b. Rien d." cümlesinin anlamını kuvvetlendirmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. celui c. e. me / là e. aussi e. celle celles (1975) vous m'aviez conseillé. "Je n'ai pas aimé ce film. peu c. J'ai lu le livre a. mais je préfère a. dont c. que e. du tout d. agréablement b.52. a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. le / y d. des / qui b. ces / dont (1983/11) 56. de / à qui d. un / celui qui j'écris souvent. qui b. b. le / à qui d. Personne (1980) 57. Il rappelait le jardin ils s'étaient rencontrés. ce 58." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. de sa soeur. le / que b." aşağıdakilerden hangisi getirilun / qui le / pour qui (1981/11) 55. "Ce sont très bons amis j'écris souvent. se / là (1974) 55. duquel b. " ne m'a vu quand je suis arrivé. où (1977) . Certain e. c. lui / que b. "Ce sont très bons amis cümlesinde boş bırakılan yerlere melidir? a. les / que c. mes / auxquelles e. Elle a de beaux yeux. d. se / où c. grandement (1982/11) 53.

b. celle que a. celles qui d. b. qui / le c. U l'a entendue crier. d. est gai.59. e. quand / il (1982/11) e. qui / lui d. "Il a accepté la cigarette cümlesinde boş bırakılan yerlere aşagıdakilerden hangisi getirilmelidir? b. ALTI ÇİZİLİ SÖZCÜKLERİN YERİNE ZAMİRLERİNİN KONULMUŞ BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 63. Us l'ont entendu crier. où < d. Elle l'a entendue crier. b. dont je vais mettre offrait son ami. celle qui c. toute / toute c. Je l'avais entendue crier. (1977) 64. que / lui a." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine zamirleri konursa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. C'est un film a. je ne sais pas aujourd'hui" b. (1979) . chante. a. c. Il l'entend crier. Elle le leur donne.350 . tout / tous 60. qui c. 62. ceux que (1979) e. qui / leur AŞAĞIDAKİ CÜMLEDE. Il leur en donne. tout / tout (1974) on a beaucoup parlé. d. Us lui en donnet. "J'ai deux jupes neuves. Mehmet a entendu cette fille crier. "Mon père donne du pain aux pauvres. tous / tous d. avec (1976) 61. Elle les lu donne. Il les lui donne. don . c. qué e. b. a. e. tous / tout e.

U a. nous leur en présenterons un c.* a. Elle ne veut pas lui en montrer. "Je viens d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis. b. e. b. mange (1975) 70. faisais (1975) 351 . (1978 67. e. c. Elle ne veut pas le leur montrer. b fasse d. "Ali et Mehmet ont vu la voiture rouler. travaille b. Je viens de le slui annoncer. b. Je viens de la leur annoncer. m'a demandé ce que je fais aurai fait ferai beaucoup. c. nous le lui présenterons e. Elle ne veut pas la lui montrer. d. 69. voyage d. Je viens de la lui annoncer. (1983/11 68. "Elle ne veut pas montrer sa poupée à sa mère." a. s'amuse c.65. e. Ils l'ont vue partir. nous le leur présenterons (1974) 66. Elle ne veut pas le lui montrer. d. e. "Nous présenterons un nouveau modèle à notre client. Us la voient partir. Ils la verront partir. nous lui en présenterons une b." cümlesinin zamirlerle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir a. Je viens de lui en annoncer une. dort e. c. Ellen e veut pas la leur montrer (1982/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN ÖĞEYİ YA DA ÖĞELEB GRUBUNU SEÇİNİZ. Il réussit à ses examens parce qu'il a." cümlesinde altılı çizili isimlerin (noms) yerine zamirleri (pronoms' getirilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. nous lui en présenterons un d. c. Je viens de leur en annoncer une. Us l'ont vu partir.

Quand je suis fatigué. Je a. e. Je a. porter b. soulève c. me repose (1975) la main pour demander la parole. ne suis pas sûr qu'ils ont acheté aient acheté achetèrent 74. b. avaient acheté (1975) la petite ville où nous étions l'été dernier. aurait fallu (1975) 72. aurons revu (1975) 75. je a. c. b. b. marche c. apporter e. Malgré son chapeau de paille. reverrons d. rapporter (1975) 76. ennuie (1975) 77. il ne peut pas soleil a. revoyons e. choisissiez e. revoyions une maison au bord de la mer. Ne b. empêche c. Le bruit nous a. avons revu c. choisirez d. a. choisissez b. Partons / étions prévenus b. Hier nous a. transporter d. avez choisi c. supporter c. e. monte (1975) pas sans que nous a. cours 78. falloir d. partez / sommes prévenus . gêne d'entendre ce que vous dites. aurez choisi (1975) 73. achèteront d. redresse 79. vous ai dit qu'il faut faudra faudrait aller voir nos amis. b. lève d.71. nage d. L'étudiant a. arrête d. c. enlève e. b. Vous un métier quand vous aurez fini vos études. me promène e.352 les rayons du .

fera (1976) vous téléphonerai dès que je chez moi. b.. e. sera rentrée (1974) 85. ferait 83. (1976) hier soir. b. aura fait d. rentre d. elle a. est rentrée e. conduirais (1979) 353 . Bien qu'il a. écouterai c. pars / prévenons e. faire d. fait c. vous été venus viendriez étiez venus 81. Il a. "Si j'habitais un village. je vous aurais montré ces photos. il ne met jamais de manteau. Je a. serai rentré suis rentré d. j' volontiers les oiseaux. c. b. partez / soyons prévenus d.. conduise b. e. rentre étais rentré (1976) 84. avais écouté e. venez (1977) . si chaud.c. écouterais d. conduirai d. ne pensait pas qu'il ferait fait fera 82. Si a. c. "Voulez-vous que je les à la gare?" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. e. seriez venus d. écoute b. a fait (1977) froid." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. rentrera b. conduis c. rentrerait c. rentrerais b. fasse e. Quand elle a eu fait une promenade. ai écouté (1979) 86. aie conduit e. partez / préviendrons 80. c.

habiter b. lira b. nous ne pouvons pas le concert à la radio. attendrez d. lirait e. Si tu ne pas tout de suite." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. partiras c. "Les parents veulent que leurs enfants a. prendre d. . cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." ." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. vivre c. pars b. "Il disait qu'il toutes ces histoires il y a longtemps. demeurer e. "Taisez-vous. partais (1978) 91. étaient d. installer (1978) 92. voir b." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. seront e. partirais d. entendre e. aura lu (1979) 88. tu vas manquer le train. lit c. attendiez (1980) 89. montrer (1981/II) 90. avait lu d. regarder c. ont été b. les enfants. devant la porte.87. sont c. "Si vous arrivez avant moi. déménager d. attends b.354 soient (1977) heureux. attendez c. seras parti e. "Nous allons nous bientôt dans cet appartement. avez attendu e.

" b." (1977) 97. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOLAYLI (ENDİREK) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 98.ü faudra que vous b. en / veniez c. Nous n'aurons pas le temps.355 . Nous n'irons pas chez ta soeur. . Nous n'aurons pas le temps d'aller chez sa soeur. Vous êtes a. à/étiez sa maison a détruite. Je a." me dit Jean. ai / que ç. de / venez (1974) à l'heure. "J'ai rencontré ce matin Pierre qui allait au marché." passé des journées je'itt üeuviens avec cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Nous n'allons pas chez sa soeur. a. Nous n'avons pas le temps. crois que / était qui / soit que / eu 95." cümlesinin dolaysız (direct) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. j'ai rencontré Pierre. il a rencontre Pierre au marché. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez ta soeur. Paul dit qu'il a rencontré Pierre ce matin en allant au marché. très / êtes e. ai / dont (1980) 94. "J'y plaisir. en / êtes d.93. "Ce matin. "U lui dit qu'ils n'auront pas le temps d'aller chez sa soeur. e. que / été (1974) retard . e. qui / été d. avais / que e. suis / que b. étais / où d. "Ce matin. b." d. Paul dit: "Je rencontre Pierre au marché. "Mon oncle a toujours des choses intéressantes à nous dire." c. c. c. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOĞRUDAN (DİREK) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 96. d. Us n'auront pas le temps d'aller chez ta soeur. en allant au marché. b.

Il dit qu'il a mangé du chocolat. qu'est-ce que tu étudies en classe. "Apportez-moi le dossier noir!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Il lui dit " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. c. b. ce que tu étudies en classe. qu'il m'a apporté le dossier noir. e. si je suis M. que j'étais M. c. b. Il lui disait qu'il mangerais son chocolat. son oncle a toujours des choses intéressantes à leur dire. M. b. d. Il lui dit: "J'ai mangé ton chocolat!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. de leur apporter le dossier noir. où est M. b. (1976) 99. d. de lui apporter le dossier noir. si vous êtes M. son oncle a toujours des choses intéressantes à dire. n'est-ce pas?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "L'employé me demande " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. c. ce que tu étudiais en classe. Durand d. Durand b. (1978) 102. e.356 . e. Il lui a dit qu'il avait mangé son chocolat. mon oncle a toujours des choses intéressantes à lui dire. mon oncle a toujours des choses intéressantes à vous dire. "Vous êtes monsieur Durand. qu'il lui apportera le dossier noir. Il lui dit qu'il a mang son chocolat. Il va lui dire qu'il aurait mangé son chocolat. d.Jean dit que a. ce que tu étudieras en classe. "Qu'est-ce que tu étudies en classe?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Je te demande ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. de m'apporter le dossier noir. (1982/11) . mon oncle a toujours des choses intéressantes à me dire. (1979) 100. c. que tu étudies en classe. Durand c. e. Duran e. Durand (1980) 101.

b. c. e. d. c. e. e. a. c. d. d." cümlesinin edilgen (passif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. J'ai mis le poison sur la table et le chat a mangé le poisson. Le professeur corrige mon devoir de composition. La professeur aura corrigé m on devoir de composition. (1981/11) BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN EDİLGEN (PASİF) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 105. b. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur qui avait enfin été arrêté. c. a enfin été arrêté. "Cette photo a été prise par Jacques. (1977) 104. Le professeur corrigera mon devoir de composition." cümlesinin etken (actif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1983/11) .357 . Le poisson que j'avais mis sur la table a été mangé par le chat. Jacques a pris cette photo. Jacques l'avait prise. Le voleur avait enfin été arrêté par le commissaire par qui il était recherché depuis une semaine.Ilfilii-i BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN ETKEN (AKTİF) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 103. e. Mon devoir de composition sera corrigé par le professeur. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur par a enfin été arrêté. Le poisson a mangé le chat que j'avais mis sur la table. b. Le voleur que recherchait le commissaire. Le poisson que j'ai mis sur la table a été mangé par le chat. d. Le voleur a enfin été arrêté par le commissaire qui le recherchait depuis une semaine. (1976 106. "Le commissaire a enfin arrété le voleur qu'il recherchait depuis une semaine. Jacques a pu prendre cette photo. On a pris la pohoto de Jacques. Le a. Le poisson avait été mangé par le chat. Le professeur a corrigé mon devoir de composition. Le professeur corrigerait mon devoir de composition. Jacques allait prendre cette photo. chat a mangé le poisson que j'avais mis sur la table. b.

d. nous lisons le journal. Benim için ilginç olan. özel dersler alacaktı. yağsa da gideriz. c. c. Yağmur qu'il ne pleuve pas. özel dersler almazdı. nous partirons. Belki başkaları için ilginç. Uykun gelince git. Yağmur c. Müdür konuşma yapmadan önce gazete okuyoruz. özel dersler alır. S'il était paresseux. (1975) 111. Tembel olmasaydı. Uyumak isteyince yatmaya git. (1977) 358 . yat. Tembelse özel ders alsın. d. e. başkaları için de ilginçtir. Ce qui est intéressant pour moi ne l'est peut-être pas pour d'autres. Başkalarının ilginç bulduğunu ben de ilginç bulurum. c. özel dersler de alırdı. Müdür konuşma yaparken gazete okuruz. Uykun gelmiş. il prendrait des leçons particulières. Müdürün konuşma yapmasını beklerken gazete okuyoruz. yağmazsa gideceğiz. d. Güzel fakat kötü huylu bir köpek. Tembel olsaydı. Beni hiç ısırmayan bu köpeği çok seviyorum. (1975) 108. 107. c. (1975) 109. e. e. a. (1977) 112. a. Müdür konuşma yapıncaya kadar gazeteyi okuruz. A condition a. b. Bu köpek güzel ama ısırır. e. Benim ilginç bulunduğumu belki başkaları da ilginç bulur. Yağmur b. ama benim için değil. b. Tembel olmuş olsaydı. Uyumak ister istemez bana söyle. d. Bu köpek beni hiç ısırmadı. b. git de yat. Tembelse. b. Yağmur e. b. a. Yağmur d.VERİLEN FRANSIZCA CÜMLENİN TÜRKÇEStNİ SEÇİNİZ. a. Kötü huylu olmasına rağmen bu köpek beni hiç ısırmadı. başkaları için belki öyle değildir. (1975) 110. Ce a. il ne m'a jamais mordu. e. Uyumak ister istemez yat. Benim için ilginç olan. yağarsa gitmeyiz. c. Avant que le directeur ne fasse un discours. chien a beau être méchant. yağarsa gitmeyeceğiz. yağmazsa gidebiliriz. d. Couche-toi dès que tu auras envie de dormir. Müdür konuşmasını yapar yapmaz gazete okuruz. ama o beni ısırmaz.

113. Je
a.
b.
c.
d.
e.

ne me rappelle pas depuis quantr
Ne zaman hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Ne zamandan beri hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğu zamanı hatırlamıyorum.
Kaç saattir hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğumdan beri onu hatırlamıyorum.

(1977)

114. Trois ou quatre fois par jour, Erdal leur apportait une bouteille
d'eau.
a. Günde üç dört kez, Erdal onlara birer kova su getiriyordu.
b. Günde üç dört kova suyu onlara Erdal getirirdi.
c. Günde üç dört kez, Erdal onlara bir şişe su getirirdi.
d. Erdal ,günde üç dört kez onlar için su alırdı.
e. Erdal günde üç dört şişe su içerdi.
(1976]
115. La
a.
b.
c.
d.
e.

nouvelle avait été annoncée à la radio.
Radyodan haber yayınlanıyor.
Haber radyodan bildirildi.
Radyodaki yayınların hepsi yeni
Radyoda yeni yeni yayınlar var.
Haberi veren radyo idi.

(1976

116. Tant que vous vous plaignez, personne ne vient à votre aide.
a. Şikâyet edene, yardıma koşulur.
b. Hiç kimse onun şikâyetine aldırmıyordu.
c. Şikâyet ettiğiniz sürece kimse yardımınıza gelmez.
d. Şikâyet ettikçe üzüntünüz artar.
e. Şikâyet ettiğiniz ölçüde üzülürsünüz.
(197é
117. Je
a.
b.
c.
d.
e.

dois manger jusqu'à que je finisse tous les gâteaux.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yemek gerek.
Bütün pastaları bir bir yemem gerekiyor.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yesem.
Bütün pastaları yiyorum, ümit ederim daha var.
Bütün pastaları bitirmeye mecburdum.

118. Voici un arbre dont les feuilles tombent.
a. işte ağacın yaprakları düşüyor.
b. işte bir ağaç ve düşen yapraklar.
c. işte yaprakları düşmüş bir ağaç.
d. işte yapraksız bir ağaç.
e. işte yapraklan düşen bir ağaç.

(197ı

(197

119. Venez tous à notre réunion.
a. Toplantımıza herkes gelsin.
b. Tüm toplantılarımıza gelin.
c. Toplantımıza gelmelisiniz.
d. Toplantımıza herkesi getirin.
e. Hepiniz toplantımıza gelin.

(1974)

120. C'est moi qui l'ai vu le premier,
a. îlk onu gördüm.
b. Onu ilk gören benim,
c. îlk o beni gördü.
d. Birinci bendim.
e. Birinciyi gördüm.

(1974)

121. Il
a.
b.
c.
d.
e.

(1974)

faut que tu travailles pour vivre,
Hayatta çalışmak zorunludur.
Yaşamak için çalışmak gerek.
Çalışmak için yaşamalısın.
Yaşamak için çalışman gerek.
Çalış ki yaşayabilesin.

122. Elle n'a pas pu dormir à cause du roman policier qu'elle avait lu.
a. Polisiye roman okuduğundan iyi uyudu.
b. İyi uyuyamadığmdan polisiye roman okudu.
c. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamadı.
d. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamıyordu.
e. Polisiye bir roman okudu, sonra uyuyabildi.
(1974)
123. Mon frère avait ime voiture, tandis que moi je n'avais même pas
une bicyclette.
a. Kardeşimin bir arabası vardı, halbuki benim bir bisikletim
bile yoktu.
b. Kardeşimin arabası, benim de bisikletim vardı.
c. Benim bisikletim yoktu, kardeşimin de arabası.
d. Kardeşimin sadece arabası vardı, benim ise hem arabam hem
bisikletim vardı.
e. Kardeşimle benim ne arabamız ne de bisikletimiz var. (1974)
124. "Il ne voulait pas que les vacances finissent mal."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. O, istemese de tatil kötü bitecek.
b. O, tatilin kötü bitmesini istemiyordu.
c. O, tatilin kötü bitmesini istemez.
d. O istemese de tatil kötü geçiyor.
e. O, tatilin kötü geçmesini istememişti.
(1981/11)
360

125. "Qui est ce jeune homme avec qui tu tu parlais?"
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konuştuğun bu genç adam kim?
b. Seninle konuşan bu genç adam kim?
c. Seninle konuşan adam genç midir?
d. Bu genç adam mı seninle konuştu?
e. Seninle konuşan bu genç mi?
126. "Mettez votre manteau pour ne pas avoir froid."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Artık hava soğuk değil, mantonu çıkar.
b. Üşüyorsunuz, mantonuzu giyin.
c. Hava soğuk olmasa da mantonuzu giyin.
d. Üşümemek için mantonuzu giyin.
e. Soğuk almamak için mantonuzu giymelisiniz.

>

(1980)

(1980)

127. "Tout à coup, il s'est rappelé qu'il devait téléphoner à son ami."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arkadaşının telefon edeceğini hatırladı.
b. Birden telefon edeceği arkadaşını hatırladı.
c. Birden arkadaşına telefon etmesi gerektiğini hatırladı.
d. Arkadaşını hatırlayınca telefon etti.
e. Arkadaşını hatırladıkça telefon ediyordu.
(1980)
128. "Tu as acheté la voitur edont je rêvais."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rüyamda gördüm, arabayı alıyordum.
b. Araba aldığımı rüyamda gördüm.
c. Ben karar verirken arabayı sen aldın.
d. Araba almayı hayal ediyorum.
e. Hayal ettiğim arabayı satın aldın.

(1979)

129. "Comme ils sont restés à la maison, ils n'ont pas vu ce film."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evde kaldıkları için bu filmi göremezler.
b. Evde kalacakları için bu filmi göremeyecekler.
c. Evde kaldıkları için bu filmi görmediler.
d. Bu filmi göremeyecekleri için evde kaldılar.
e. Evde kalanlar bu filmi göremezler.
(1979)
130. "Nous avons fini ce travail en deux heures."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu işi iki saatte bitirdik.
b. Bu işi iki saat sonra bitirecektik.
,361

c. Bu işi saat ikide bitirdik.
d. Bu işi saat ikiden önce bitirdik.
e. Bu işi iki saate kadar bitiririz.
131. "Il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'école."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzun bir süre okula gelmedi.
b. Uzun süredir okula gelmez oldu.
c. Uzun bir süre artık okula gelmeyecek.
d. Uzun süredir, artık okula gelmiyor.
e. Uzun bir süre okula gelemez.

(1976)

(1978)

132. "S'il n'avait pas oublié la parole qu'il m'avait donnée, j'aurais pu
l'excuser volontiers."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bana vermiş olduğu sözü unutmasaydı, onu seve seve bağışlayabilecektim.
b. Bana verdiği sözü unutmasa, onu seve seve bağışlardım.
c. Bana verdiği sözü tutsaydı, onu seve seve bağışlayacaktım.
d. Bana vereceği sözü tutsa, onu seve seve bağışlayabilirim.
e. Bana vermiş olduğu sözü tutsa, onu seve seve bağışlardım.
(1978)
133. "Nous avons fait venir un journaliste, pour répondre à vos différentes questions."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çeşitli konular üzerinde tartışmak için bir gazeteci bulduk.
b. Çeşitli konuları bir gazeteci ile tartışmak için geldik.
c. Çeşitli sorularınızı cevaplaması için bir gazeteci getirttik.
d. Çeşitli sorularınıza cevap vermek üzere bir gazeteci geldi.
e. Çeşitli sorunlarınızı çözmek için bir gazetecinin gelmesini sağladık.
(1981/11)
134. "Il faisait si beau le matin que je n'ai même pas pensé à prendre
mon parapluie."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabah hava güzel olacak diye şemsiye almayı düşünmedim.
b. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almadan çıktım.
c. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almak istemedim.
d. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almayı düşünmedim
bile.
e. Sabah hava güzel olacağa benzediğinden, şemsiyesiz çıktım,
(1981/11)
362

135. "Il lira le journal quand il aura bu son café."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kahvesini içer içmez gazetesini okur.
b. Kahvesini içerken gazetesini okuyordu.
c. Kahvesini içince gazetesini okudu.
d. Kahvesini içerken gazetesini okuyacak.
e. Kahvesini içtikten sonra gazetesini okuyacak.
(1982/11)
136. "Dites-lui ce qu'il doit faire."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ne yapacağını ona söyleyelim.
b. Ne yapması gerektiğini ona söyleyiniz.
c. Yapacağı işleri söyleyiniz.
d. Yapacağınız işleri bana söyleyiniz.
e. Ne yapacağını ona söyledim.
(1982/11)
137. "Bien qu'il soit malade, il va tous les jours à son travail."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hastalanınca günlerce işine gidemedi.
b. Hastalanmadan önce her gün işine gidiyordu.
c. Hasta olmasına rağmen her gün işine gidiyor.
d. Her gün işe gittiği için hasta oldu.
e. Çok hasta olmasına rağmen her gün çalışıyordu.
(1982/11)
138. "Il ne lui restait plus qu'à dire la vérité."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ona bu gerçeği hiçbir zaman açıklamamalı.
b. Ona gerçeği söylemek zorunda kalmıştı.
c. Ona gerçeği söylemekten başka çare yok.
d. Artık gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu.
e. Ona gerçeği hiç söylememek gerek.
(1983/11)
139. "Cette vieille dame ne veut plus se rappeler ce qui s'est passé
pendant la guerre."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu yaşlı hanım, savaşta olup bitenleri artık hatırlamak istemiyor.
b. Bu yaşlı hanım, savaşın çok önce bittiğini hatırlamıyor.
c. Bu yaşlı hanımın hiç hatırlamak istemediği şeyler savaşta geçen olaylardır.
d. Bu yaşlı hanım ,savaşta geçen olayları hiçbir zaman hatırlamıyor.
e. Bu yaşlı hanım, savaşta geçenlerin artık kendisine hatırlatılmasını istemiyor.
(1983/11)

,363

140. "Comme il n'y pas d'Université dans notre ville, mon frère est
obligé d'aller faire ses études à Istanbul."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şehrimizde üniversite bulunmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini istanbul'da yaptı.
b. Yüksek öğrenim yapmak zorunda olan kardeşim, şehrimizde
üniversite olmadığı için İstanbul'a gitti.
c. Kardeşim, yüksek öğrenimini şehrimizdeki üniversitede değil,
fakat İstanbul'da yapmak zorunda kaldı.
d. Şehrimizde üniversite olmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini yapmak için İstanbul'a gitmek zorunda.
e. Yüksek öğrenim yapmak isteyen kardeşim, şehrimizde üniversite olmadığından İstanbul'a gidiyor.
(1983/11)
141. "Les enfants aiment jouer avec la neige dans le jardin."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
a. Quand?
b. Avec quoi?
c. Pourquoi?
d. Comment?
e. A qui?
(1981/11)
142. "Sur la route il conduit sa voiture très prudemment."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
b. pourquoi?
a. comment?
c. quand?
d. à qui?
e. combien?
(1982/11)
143. "Je leur ai donné rendez-vous au jardin public à dix heures."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a. Qui?
b. Quoi?
c. Quand?
d Où?
e. Comment?
(1980)
144. "Il est resté un moment assis sur la chaise, la tête baissée, à regarder ses mains."
a. Qui?
c. Qù?
e. Quand?

b. Comment?
d. Pendant combien de temps?
(1979)

145. "Aujourd'hui des usines sont construites dans la banlieue des villes
et à la campagne. La nature en souffre beaucoup et il devient de
plus en plus difficile pour les gens de retrouver une nature non
polluée. Pendant ce temps, les savants essayent de nous rendre la
vie plus agréable ,mais, en réalité, nos conditions de vie deviennent
chaque jour plus mauvaises."
364

Bu
a.
b.
c.
d.
e.

paragrafta vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
Les hommes profitent du progrès.
Grâce au progrès industriel la vie future sera plus agréable.
La natura n'est pas nécessaire à l'homme.
Les usines rendent la campagne plus belle.
La vie naturelle est détruite par l'industrialisation.
(1982/11)

146. "Marcel continue son voyage qui, chaque jour, devient de plus en
plus difficile. Le matin ,il n'arrive plus à se lever. Il n'a même pas
la force de manger et il ne boit que du thé, des litres de thé, mais
il a toujours soif. Ses yeux lui font si mal qu'il est obligé de les
fermer souvent. Trois ou quatre fois dans la journée, il doit
s'arrêter."
Yukarıdaki parçada vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
a. En voyage, le thé est la meilleure des boissons.
b. Pendant son voyage, Marcel a dû bien manger.
c. Marcel est un homme paresseux.
d. Avant de partir en voyage, Marcel a oublié ses lunettes.
e. Marcel voyage dans des conditions insupportables.
(1983/11)
Her parçadan sonra verilmiş olan soruları o parçaya göre cevaplayınız.
"J'aime voyager. J'ai vu et revu beaucoup d'endroits pendant ces
dernières années. Pour moi ,un voyage, c'est une aventure personnelle ,un changement dans ma vie. Quand je visite un pays,
j'essaie d'abord de me renseigner sur ses problèmes politiques
et économiques, et ensuite je me promène, je regarde tout ce qui
est nouveau pour moi. Quelquefois, je retourne dans un pays que
j'avais déjà visité, et c'est alors un plaisir de retrouver les endroits
que j'avais aimés, même s'ils ont changé
"
147. Pour moi, les voyages sont l'occasion
a. d'étudier les changements économiques d'un pays
b. de penser à me jeunesse
c. de rendre visite à mes amis à l'étranger
d. de préparer les prochaines vacances
e. d'apprendre beaucoup de choses

(1982/11)

148. Quand je voyage
a. je ne m'intéresse pas aux problèmes du pays
b. je cherche parfois l'aventure
c. j'aime revoir certains endroits

365

d. je ne peux pas oublier mon pays
e. je veux retrouver mes habitudes
149. Avant de visiter un pays
a. on doit se renseigner sur son climat
b. il ne faut pas oublier de faire ses réservations
c. il faut en connaître les endroits intéressants
d. il faut en avoir une certaine connaissance
e. je consulte toujours un guide touristique

(1982/11)

(1982/11)

"Tout à coup le temps a changé. Le vent s'est levé, la mer est devenue mauvaise et dangereuse. Les vagues étaient plus hautes que
les maisons. Au port, tout le monde attendait sur le quai le retour
des pêcheurs, les femmes surtout. Quand ils sont rentrés, certaines
femmes ont compris que leur mari ne reviendrait pas. Elles
pleuraient mais savaient aussi qu'être pêcheur, ce n'est pas facile.
Quand un pêcheur part en mer il n'est jamais sûr de revenir."
150. Vouloir être pêcheur, c'est
a. accepter les dangers de la mer
b. vouloir sortir en mer seulement quand il fait beau
c. oublier sa femme sur le quai
d. être obligé d'habiter en ville
e. choisir une vie agréable
(1982/11)
151. Dans ce passage, l'auteur veut montrer que
a. la nature aide les pêcheurs
b. les femmes de pêcheur sont toujours heureuses
c. le métier de pêcheur est dangereux
d. tous les habitants de ce port sont pécheurs
e. les pêcheurs rentrent avec beaucoup de poissons

(1982/11)

152. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Le plaisir d'être pêcheur
Une vie difficile
Une bonne pêche
Vivre au bord de la mei
Un bon retour

(1982/11)

"Pendant les vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un
endroit à l'autre, avec, évidemment, le désir de voir beaucoup de
choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, c'est très bien, car
on se donne de l'importance quand on peut citer plusieurs noms
de lieux qu'on a visités, mais si c'est pour eux, pour voir réellement,

,366

échappant sans doute à la survellance de ses parents. Quand on voit les choses en courant. L'enfant. e. rechèrches interrompues hier soir vers 20 heures et qui reprendront ce matin. b. e. comment un enfant peut se perdre dans la forêt. les voyages ne doivent pas servir à rapporter des souvenirs. c. qui voulait rattraper son ballon. qu'on peut voir beaucoup de choses en peu de temps. un groupe d'enfants jouait dans la forêt proche de la ville. c. la douleur des parents sans enfants. les dangers courus par les policiers la nuit dans la forêt. b. courir est le véritable plaisir des vacances. pourquoi les parents ne font pas attention à leurs enfants. d. tout le monde doit se souvenir des endroits visités. d. s'est enfoncé dans la forêt et n'a plus retrouvé son chemin pour rejoindre ses camarades. on apprend tout ce qui est important dans le monde. elles se ressemblent toutes et celui qui parcourt le monde à toute vitesse ne peut en rapporter beaucoup de souvenirs. l'un des enfants s'est mis à courir après son ballon qu'il avait lancé très loin. Les policiers. (1983/11) "Dimanche après-midi. C'est une histoire triste qui raconte a. a." 153. d. a. la plupart des gens veut connaître le plus grand nombre d'endroits possible." 156. qu'il faut voyager pour pouvoir en parler à ses amis. prévenus par les parents . e. il reste du temps pour acheter des souvenirs. e. b. (1983/11) 154. qu'il ne faut voyager que pendant les vacances. Quand on visite très vite beaucoup d'endroits. qu'il ya a beaucoup d'endroits à visiter dans le monde. qu'il ne faut pas se presser quand on visite un endroit. c. c. b. on en a seulement une idée superficielle. (1983/11) 155.je ne les comprends pas bien. on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens avec qui parler. le chagrin d'un enfant qui n'a pas de ballon. L'auteur pense a. c'est en peu de temps que l'on doit visiter les endroits intéressants. A un moment donné. (1983/11) . on prend davantage plaisir à ses vacances.367 . d.ont organisé des recherches dans la région. Selon l'auteur.

157. Sylvie a. entre tout de suite b. Quand elle passe devant le cinéma. en passant devant le cinéma. En sortant du parc. Sylvie a. les enfants n'ont pas besoin d'être surveillés. Dans la forêt. vers six heures. tout le monde a perdu 1 espoir de retrouver l'enfant. décide de voir le film plus tard c. les efforts des policiers resteront sans résultat l'enfant se cache dans la forêt. les policiers ont seulement retrouvé le ballon. un jour où pleuvrait.. ne comprend pas pourquoi les gens attendent (1981/11) 160. il ne faut pas faisser les enfants jouer seuls. c. d.. il y a des policiers au coin des chemins. n'est pas intéressée par le film e. Il a. par exemple. Elle a marché lentement sur le boulevard et. "était dérangée par le bruit de la grande ville" . e. c.. elle aussi d. était très triste b. Elle a pensé que le film devait être bien et qu'elle pourrait le voir une autre fois.368 (1981/11) . b. fait la queue. d. d. semble que la forêt soit le meilleur endroit pour jouer. a. 159. b. e. les parents conseillent à leurs enfants de jouer loin d'eux. elle a remarqué une longue queue. c. était très occupée c. décide d'aller au restaurant pense rentrer chez elle hésite sur ce qu'elle peut faire veut encore se promener se dépêche 161. Ce jour-là. b. Sylvie a.. Quand elle est sortie. (1983/11) "Sylvie est restée un long moment dans le parc à regarder les enfants qui jouaient pendant que leur mère lisait ou tricotait. . e.. (1983/11) 158. elle ne savait pas quoi faire: il était encore trop tôt pour dîner mais elle n'avait plus le temps de faire une longue promenade. les parents des enfants peuvent passer un bon dimanche.

ne jamais penser e. on s'ennuie b. des petits travaux de couture et de nombreusses lectures. Elle sortait seulement pour ses achats au marché du dans les magasins des rues voisines. (1980) vend beaucoup de livres parce que (qu') les gens veulent du papier ils sont très chers ils sont nécessaires à notre vie ils n'ont aucune importance personne ne veut les lire Grand-mère n'avait pas d'autre occupation que l'entretien de sa maison. d. rester vivant c. "Le livre est le compagnon de toute notre vie". on perd son temps c. on n'est jamais seul (1980) 164. a dit un écrivain célèbre. se promenait dans la ville e. Nos conversations étaient remplies de questions sur ce qu'on m'apprenait à l'école et de conseils de bonne conduite. sortait pour se promener . la grand-mère a. Les livres sont utiles pour a. Elle dépensait peu. 162. e. on oublie ce qu'on sait e. Pour passer le temps. le silence retombait entre nous. Elle n'avait pas de relations avec les voisins qu'elle saluait avec froideur. voulait faire quelque chose de différent (1981/11) Les livres se vendent partout et à tout le monde et font maintenant partie de notre vie car ils ont un rôle très important dans toutes les activités humaines: ouvrages littéraires. c. On lit pour comprendre. bien connaître toutes choses b. guides pratiques et livres d'école. pour réfléchir et pour mieux vivre. Avec un bon livre a. b.369 . faite d'immobilité et de rêveries. Elle aimait une vie solitaire. tout devient difficile d. On a. En dehors de cela. ne rien savoir d. scientifiques. 165. faisait des visites à ses voisins b. vivre sans plaisir (1980) 163.d.

168. à midi (1978) 170. parce qu'il a eu peur c. au coucher du soleil c. il est important de (d1) a. car les deux battants de la fenêtre se sont soudain ouverts d. "Un beau jour de printemps donne du bonheur à tout et à tous" se dit-il. à minuit b. s'amuser beaucoup (1980) 167. bavardait avec l'enfant (1980) 166. d. c.mère et l'enfant parlaient a. cousait et lisait d. tôt le matin e. être riche b. L'air pur entre dans la pièce. se sent heureux de se réveiller de bonne heure de voir une belle journée de printemps de voir les hommes heureux d'avoir bien dormi de n'avoir rien à faire (1978) 169. Il en ouvre les deux battants. des souvenirs de jeunesse de la grand-mère d. de ce qui se rassait à l'école (1980) Jacques se réveille de bonne heure et voit par la fenêtre le soleil qui brille avec éclat dans le ciel. de projets d'avenir c. Pour la grand-mère. de ce qu'ils avaient entendu à la radio b. e. La grand . faisait le ménage. à une heure avancée d. allait souvent au cinéma e. Il a. quand on frappe à la porte b. être en bonne santé e. Il saute de son lit et court avec joie vers la fenêtre. dès qu'il voit le soleil briller e. avoir une vie calme et solitaire c. de ce qui se passait dans le quartier e. b.370 . avant le lever du soleil (1978) . Il saute de son lit a.c. bien travailler à l'école d. en respirant profondément. Cette scène se passe a.

Comment? En développant les installations. des voyages. ils ont très occupés par leurs études et leurs examens. quand les mères de famille auront des appareils ménagers qui feront la cuisine et la vaisselle à leur place. a. préfèrent se promener c. quand la vie sera devenue plus facile pour tous. travailleront toute la journée b. les étudiants a. comment les hommes et les femmes occuperontils leur temps libre? Les travailleurs prendront leur retraite à quarante cinq ans. De Nouvelles Installations Sportives e. ne pourront pas prendre de vacances d. A l'université. Le sport n'est pas obligatoire dans les facultés. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya uygun başlık olabilir? . Les Avantages du Sport c.Tous les jeunes aiment le sport et nous devons les encourager dans ce sens. de la peinture. et aussi parce qu'ils n'ont plus le temps. auront moins de travail c. n'aiment pas cela d. ne peuvent jamais pratiquer un sport d. tout le monde fera du sport. les hommes a. Dans l'avenir. passent des examens (1981/II) 172. 174. en les aidant à mieux profiter de leur temps libre. ne peuvent pas sortir de classe e. n'auront plus de machines (1979) 371 . feront tout leur travail eux-mêmes e. sont obligés de faire du sport b. ne doivent pas faire de sport (1981/II 173. ont trop de travail b. Très souvent les jeunes abandonnent le sport en entrant à l'université parce qu'ils n'ont pas les salles ou les espaces nécessaires. Souvent les étudiants ne font pas de sport parce qu'ils a. Nécessite des Etudes b. La Jeunesse Universitaire (1981/11) Quand la machine aura libéré les ouvriers de leur travail. peuvent faire du sport s'ils le veulent e. mais pourquoi ne pas installer des salles de sport à côte des salles de cours? 171. Serons-nous plus heureux? Voilà la question. ne vont pas au stade c. Le Sport et le Temps Libre d.

a. 177. Cette ville est considérée comme le centre des arts et de la civilisation européenne. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir? a. capitale de la France. faire des courses d. Projet de voyage e. Une vie difficile b. progresser dans sa profession b. Encore du travail! d. Paris est tout à fait pareil à la ville natale de Mehmet. est considérée comme la ville principale de l'Europe b. c. Vive le travail (1979) C'était la première fois que Mehmet visitait Paris. Paris est moins grand que la ville natale de Mehmet. ne feront rien e. La vie dans la ville natale de Mehmet est aussi gaie qu'à Paris. n'est qu'un centre d'amusement et de gaiete d. Mehmet était à Paris pour a. étudier à l'université e.. passer son temps dans les cafés (1978) 179. feront des choses agréables d. b. a. est la ville principale de la vie artistique européenne c. (1978) 178. ne seront pas contents c. Pendant leur temps libre ils . est une grande ville universitaire e. Du bonheur pour tous? c. Mehmet. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? a. Paris ne ressemble pas du tout à la petite ville natale de Mehmet. voyager comme touriste c. e.. il amait s'asseoir à la terrasse d'un café et regardait passer les jeunes gens rentrant de l'université. capitale de la France. un jeune peintre turc était heureux d'y vivre afin de perfectionner son art. est une ville sans importance (1978) 372 . La vie y était gaie et tout à fait différente de celle de sa petite ville natale en Turquie.. Paris. s'ennuieront chez eux (1974) 176.175. travailleront encore b.

elle était là. ne se parlaient pas c. les Martin a. je regardais les enfants. les jeunes et les vieux dans le parc. les enfants racontaient ce qu'ils avaient fait dans la journée. leurs voisins d. leur travail c. les Martin. Une femme. au dîner. Qui parle de sa vie? a. ce qu'ils mangent e. 180. Mme Martin. Un jour. je regardais par la fenêtre. transforme la vie familiale b. Mantenant les Martin ne parlent plus que de a. est trop chère (1979) e. je restais seule à la maison. ne restaient pas chez eux (1979) 181. avec un gros chien et elle lui apprenait à rapporter les pierres qu'elle lançait. Un jeune homme. Tout changé l'année dernière quand ils ont acheté un téléviseur qu'ils ont mis dans leur salle à manger: le choix des programmes est devenu le seul sujet de conversation et personne ne fait plus attention à la bonne cuisine de Mme Martin. qui travaillait dans un bureau avait toujours quelque chose à dire. Je lisais. quand ils allaient chez des amis. ce qu'ils feront en vacances b. étaient très heureux e. est fatigante d. Avant d'avoir la télévision. n'aimaient pas les bons repas d.je ne voulais pas les accompagner. . Comme si j'étais au théâtre.373 . dans une ville voisine . en donne aucun plaisir Le dimanche. 183. J'avais peur de montrer mon gros nez. ce qu'ils pourront voir à la télévision (1979) 182. n'occupe pas bien le temps c. Il y a deux ans c'était une famille très unie. Le soir. s'ennuyaient le soir b. b.Nous avons longtemps hésité à acheter un poste de télévision à cause de nos voisins. La télévision a. je pleurais. j'ai vu une petite fille. j'avais peur de parler. Ils partaient.

d. L'auteur ne voulait pas accompagner ses parents. Un professeur. elle continuait à dormir e. c. 184. elle pensait qu'elle était laide c. La mère étroites a. parce c. Une petite fille.c. petite fille était à la gare dans le métro au théâtre en voiture dans le parc (1976) (1977) 185. Louis savait qu'on lui achèterait encore des chaussures trop étroites: sa mère avait peur que ses pieds s'élargissent s'ils étaient à l'aise dans des chaussures larges. elle préférait jouer avec ses amies b. parce qu' a. e. parce de Louis lui achète toujours des chaussures trop qu'elles sont plus solides qu'il n'y en a pas de larges dans le magasin qu'elles seront plus confortables qu'elle ne veut pas que son fils ait les pieds larges que les chaussures étroites sont moins chères (1976) 187. elle écrivait (1977) Louis et sa mère sont sortis pour aller acheter des chaussures. d. D'ailleurs. parce d. e. Comme ses anciennes chaussures étaient laides et usées! 186. parce e. b. il a trouvé que la paire choisie allait bien. Un chauffeur de taxi. parce b. b. Aşagıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olamaz? a. Il était très content. e. une fois chaussé. La a. elle voulait aller au cinéma d. d. mais il l'acceptait pour faire plaisir à sa mère. 374 Promenade dans le grand magasin Plaisir d'avoir des chaussures neuves Les chaussures étroites de Louis Comment choisir des chaussures (1976) . Peronnellement. Louis aurait préféré ne pas devoir supporter cette douleur très désagréable et voir ses pieds s'élargir.

Mais avant. Pour surveiller la santé publique. e. (1976) 191. Les accidents augmentent de plus en plus.188. d. sauf pour les accidents. D'ailleurs. Monsieur Dupont a rencontré son ami Jacques en sortant du bureau. beaucoup d'accidents de voiture sont dus à la mauvaise santé des conducteurs. ou trop tard. La mère de Louis lui achète des chaussures neuves. Bu a. Progrès de la médecine (1976) 190. b. Les médecins ne peuvent pas tout savoir. . e. il y aurait beaucoup moins de maladies et les hôpitaux seraient presque inutiles. Hôpitaux inutiles c. A l'hôpital où je passe chaque semaine l'ambulance amène sans arrêt des blessés. Ils ont pris l'autobus pour rentrer chez eux. Nécessité du contrôle médical b. 189. ils se porteraient mieux. e. d. parçanın ana fiiri aşağıdakilerden hangisini Louis sort faire des courses avec sa mère. Il est difficile de trouver une bonne paire de chaussures. Nous ne faisons pas attention à notre santé et nous négligeons d'aller chez le médecin. Louis porte avec plaisir des chaussures trop étroites. b. Bu a. (1976) Hier. Les hôpitaux sont indispensables surtout pour les blessés des accidents de la route.375 . Pour garder une bonne santé. Bu parçada. b. En règle générale . c. Si les gens allaient plus souvent ou plus tôt chez le docteur. Louis ne veut pas qu'on lui achète des chaussures neuves. c. Causes des accidents d. on ne se soigne pas assez. Les chauffeurs en mauvaise santé font souvent des accidents. aşağıdaki fikirlerden hangisi ifade edilmemiştir? a. d. U faut emmener les blessés à l'hôpital sans tarder. U faut supprimer les hôpitaux car il y a moins de maladies à notre époque. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur? a. il faut avoir l'habitude de se faire contrôler par un médecin. parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Les hôpitaux restent insuffisants pour les accidents de la route. (1976) Si les médecins savaient tout. Ignorance des médecins e. c. les hôpitaux sont nécessaires.

ils se sont prorfiënés dans lë ja'rdin public. Monsieur Dupont a
invité son ami à dîner et il a téléphoné à sa femme pour la prévenir Mais sa femme lui a dit qu'elle ne voulait inviter personne
parce qu'il n'y avait rien pour le dîner. Alors ils ont acheté des
oeufs, un poulet, des fruits et du vin. Quand ils sont arrivés à la
maison, ils ont pensé qu'ils avaient oublié d'acheter du pain.
Jacques est allé en chercher et il est revenu tout de suite.
192. Cette histoire se passe
a. dans une ville
b. dans un petit village
c. à la campagne
d. à la montagne
e. au bord de la mer

(1977)

193. Avant
a. ils
b. ils
c. ils
d. ils
e. ils

(1977)

de rentrer chez eux
sont allés dîner au restaurant
sont allés au café
sont retournés travailler au bureau
se sont promenés dans le parc
ont cherché du pain

194. Madame Dupont ne voulait inviter personne parce qu'
a. elle était fatiguée
b. elle ne connaissait pas Jacques
c. il lui manquait tout ce qu'il faut pour le repas
d. elle avait déjà des invités
e. elle n'avait pas de pain

(1977)

Un docteur envoie son domestique porter une boîte d'aspirine à
un malade et une caisse contenant six lapins vivants à l'un de ses
amis. Malheureusement, le domestique se trompe et remet la caisse
au malade et l'aspirine à l'ami. Vous devez comprendre facilement
la surprise du malade lorsqu'avec les lapins, il reçoit l'ordonnance
suivante: "En avaler deux toutes les demi-heures."
195. Qui était chargé de porter les paquets?
a. l'un des malades du docteur
b. le docteur lui-même
c. celui qui est au service du docteur
d. l'un des amis de son domestique
196. Qu'est-ce qui est arrivé au domestique?
a. il a mangé les lapins
b. il a oublié de donner les paquets au malade
,376

c. il a perdu les paquets
d. il a laissé partir les lapins
e. il s'est trompé de paquets

(1976)

197. Selon l'ordonnance qu'est-ce que le malade doit faire?
a. toutes les demi-heures il doit manger un lapin
b. toutes les demi-heures il doit donner des cachets aux lapins
c. il doit garder les lapins dans la caisse
d. il doit prendre deux cachets toutes les demi-heures
e. il doit avaler deux cachets après avoir mangé du lapin (1975)
Le grand compositeur-pianiste Rubinstein entrait un jour au salon
de concert à Londres où il donnait un concert. Une femme l'arrête
dans un corridor ,et lui demande un billet en disant qu'elle est
trop pauvre pour s'en payer un. "Hélas, Madame, répond Rubinstein, je n'ai qu'une place à vous offrir, et si vous vouliez me la
prendre je serais bien content. -Oh, merci, Maître, Où est cette
place? -Au piano, Madame."
198. Pourbuoi la dame demande-t-elle un billet à Rubinstein?
Parce que (qu")
a. il y a une longue queue devant le guichet.
b. le guichet est fermé.
c. il n'y a plus de places.
e. elle veut connaître Rubinstein.
d. elle n'a pas d'argent pour s'acheter un billet.

(1975)

İ99. Où
a.
b.
c.
d.
e.

est la place que Rubinstein propose à la dame?
dans la loge
au balcon
parmi les auditeurs
à côté de sa femme
sur la scène

(1975)

200. Où
a.
b.
c.
d.
e.

la dame parle-t-elle avec Rubinstein?
au salon de concert
dans le couloir
à côté du piano
devant la porte
devant le guichet

(1975)

Maman, Bernard n'est pas heureux au lycée. Il n'arrive pas à rester
assis six heures par jour sans bavarder et comme il parle trop,
on le fait sortir dans le couloir. On ne l'interroge plus parce qu'il
n'apprend jamais ses leçons. On le laisse rêver dans son coin et
377

on ne s'occupe pas de lui, âlors Ü ne veut plus aller «u, lycée. Il a
besoin de bouger et de travailler avec ses mains. Il veut être maçon
comme papa.
201. Comment Bernard est-il au lycée?
Il est
a. malheureux
b. heureux
c. studieux
d. assidu
e. silencieux
(1975)
202. Pourquci Bernard doit-il sortir dans le couloir?
Parce qu'
a. il n'est pas heureux.
b. il reste assis six heures par jour.
c. il parle trop.
d. il rêve dans son coin.
e. il a besoin de bouger.
(1975)
203. Pourquoi les professeurs de Bernard ne veulent-ils plus l'interroger?
Parce que (qu')
a. il est le premier de sa classe.
b. il sait trop de choses.
c. Bernard ne travaille jamais.
d. il est trop petit.
e. il reste troujours dans le couloir.
(1975)
C'était un beau soir d'automne, tiède sur la ville. La nuit venait,
le ciel était encore clair à l'ouest. Il y avait peu de monde sur les
quais: Paris mangeait déjà. Les étoiles remplissaient peu à peu le
ciel.
Moi, j'étais content de ce silence. Je me promenais seul. Et je
goûtais la douceur du soir, de ce Paris vide.
204. Qu'est-ce que l'auteur goûtait?
a. un plat de cuisine
b. du vin rouge
c. la conversation des parisiens
d. le calme de la ville
e. le bruit des rues
(1974)
205. A quelle heure l'auteur est-il sorti se promener?
a. vers le matin
b. à 9 heures du matin
c. avant le déjeuner
d. au coucher du soleil
e. après le petit déjeuner
(1974)
,378

207. 11 y avait peudemonde :
a. sur les rails
b. sur les toits
c. sous les arbres
d. au bord de la Seine
e. dans la gare

(1974)

Le chien Dick ne veut pas manger de pain sec. Le vieux gardien
n'a plus faim. Tout l'ennuie, tout le fatigue. Il retourne le morceau
de pain, négligemment, d'un coup de nez. Il soupire et il se plaint
dans ce muet langage des chiens que je comprends souvent mieux
que le bavardage des hommes. Il dit: "Je ne le mangerai, ce morceau, que pour vous faire plaisir, je ne le mangerai que si vous
voulez". Cette noble lassitude me touche et je siffle le jeune chien
Castor. Aussitôt Dick se redresse, mord le pain sec. Il gronde en
regardant autour de lui. "Tiens! N'appelez personne ét surtout pas
ce jeune sot Castor."
208. Quel sentiment a Dick pour ce morceau de pain sec?
a. Il est très content.
b. Il le trouve délicieux.
c. Il le trouve appétissant.
d. Il n'en est pas content.
e. Il est joyeux.
209. Si Dick le mange, c'est parce qu' :
a. il a faim.
b. il est fatigué.
c. il a soif.
d. il veut satisfaire son maître.
e. il est vieux.

(1974)

(1974)

210. Comment Dick trouve-t-il Castor?
a. jeune
b. bête
c. jaloux
d. intelligent
e. méchant
(1974)
211. Le
a.
b.
c.
d.
e.

maître siffle Castor pour
lui donner du pain.
qu'il joue avec Dick.
le gronder.
que Dick mange son pain.
l'emmener à la maison.

(1974)

Ma mère était très économe; elle était aussi très charitable. Ayant
appris, je ne sais comment, qu'un tailleur de la rue voisine, nommé

,379

Rabiou, souffrait dans la misère et méritait un sortmeilleur, elle a songé
|out de suite à lui être utile.
Elle lui a fait d'abord quelques dons. Mais ma mère n'était pas
riche. L'argent qu'elle lui a donné n'était pas suffisant pour le
tirer du sein de la misère. Elle a pensé ensuite à lui trouver de
l'ouvrage et elle a commencé par lui commander pour mon père
deux ou trois pantalons et pardessus. Mais les habits faits par le
tailleur allaient mal à mon père. Comme il était d'une simplicité
admirable, il ne s'en aperçut même pas.
212. Quel est le caractère de la mère?
a. Elle est égoïste.
b. Elle est dure.
c. Elle est avare.
d. Elle est orgueilleuse.
e. Elle est humaine.

(1974)

213. Comment étaient les habits?
a. Ils étaient beaux.
b. Us allaient bien au père.
c. Us étaient simples.
d. Us étaient élégants.
e. Us étaient mal faits.

(1974)

214. Pourquoi la mère a-t-elle commandé des habits pour le père?
a. Parce que le père en avait besoin.
b. Pour aider ce pauvre tailleur.
c. Parce que Rabiou cousait bien.
d. Parce que la mère connaissait bien ce tailleur.
e. Parce que la mère ne savait pas coudre.
(1974)
C'était l'hiver, Renard était dans son logis, sans provisions. U est
sorti pour chercher fortune et ils'est assis près d'un mur espérant
quelque occasion. U fut très joyeux de voir une charrette conduite
par deux marchands qui venaient de la mer. Us avaient leurs
paniers pleins de poissons frais, grands et petits.
En les voyant, Renard s'est couché au milieu de la route. U s'était
donné l'air d'un mort, les yeux fermés, les dents serrées.
"C'est un renard! crie l'un des marchands. Descends vite et prendsle." Tous les deux descendent, le prennent, le jettent sur le panier
et ils continuent leur route. "Il coûtera assez cher" pensaient-ils.
Mais le Renard riait. Doucement, il a tiré quelques poissons. U les
a mangés, puis il en a tiré d'autres et choisissant un bon moment,
a sauté de la charrette et s'est enfui.
,380

215. Pourquoi Renard-était-il sans provisions?
Parce que (qu*)
a. tout était couvert de neige.
b. il n'avait pas d'argent.
c. il avait froid.
d. il n'était pas riche.
e. il n'allait pas en chercher.

(1974

216. Pourquoi est-il sorti de chez lui?
a. pour attendre les marchands
b. pour aller chercher de quoi manger
c. pour aller pêcher
d. parce qu'il s'ennuyait seul
e. pour s'amuser
217. D'où revenaient les marchands?
218. Qu'est-ce que Renard a fait en voyant les marchands ?
a. il s'est enfui vers son logis
b. il s'est caché derrière un mur
c. il a fermé les yeux
d. il les a attendus près d'un mur
e. il s'est allongé sur leur passage

(1974]

VERİLEN TÜRKÇE CÜMLENİN FRANSIZCASINI SEÇİNİZ.
219. Yolu şaşırmamak için dikkat etmeniz gerek.
a. Si vous faites attention vous ne vous tromperez pas de route
b. Faites attention à ne pas vous tromper de route.
c. Il faut que vous fassiez attention pour ne pas vous trompei
de route.
d. Il faut faire attention à ne pas se perdre en route.
e. Vous êtes obligés de faire attention, sinon vous vous tromperez
de route.
(1975;
220. Ne
a.
b.
c.
d.
e.

nereye, ne de kiminle gittiğini biliyorum.
Je sais avec qui il est parti.
Je ne sais pas avec qui il part.
Je ne sais ni avec qui il part, ni où il va.
Je ne sais pas s'il va partir.
Je ne sais pas où il va.

(1975]

,381

221. Tiyatro oyunumuz çok başarılı olduğundan devam etme kararı aldık.
a. Notre pièce de théâtre a beaucoup de succès, alors nous allons
continuer.
b. Comme notre pièce de théâtre a beaucoup de succès nous avons
pris la décision de continuer .
c. Nous continuerons parce que notre pièce de théâtre a beaucoup
de succès
d. Le succès de notre pièce de théâtre nous encourage à continuer.
e. Nous avons tellement de succès, que nous continuerons. (1975)
222. Şimdi, sinema ve kahveyi tercih eden gençleri tiyatro ve konsere
çekmeyi arzu ederdik.
a.

Nous voulons bien que les jeunes qui préfèrent le café et le
cinéma, aillent plus souvent au théâtre et au concert.
c. Nous voudrions que les jeunes, au lieu d'aller au café ou au
cinéma, s'intéressent plus au théâtre et au concert.
d. Nous voudrions attirer les jeunes, qui préfèrent pour l'instant
le café ou le cinéma, à venir au théâtre ou au concert.
e. Pour l'instant, le théâtre et le concert sont plus attirants pour
les jeunes que le café ou le cinéma.
(1975)
223. Okumak isteyince kent kitaplığına giderim.
a. Quand je vais à la bibliothèque de la ville, je lis.
b. Quand j'ai besoin de lire, je vais à la bibliothètque en ville.
c. Comme je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
d. Quand je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
e. Lorsque je veux lire, je trouve des livres à lire dans la bibliothèque de la ville.
224. Göreme bölgesine bu yaz çok sayıda turist geldi.

(1976)

a. De nombreux touristes ont visité cet été la région de Cappadoce.
b.

U est venu de nombreux touristes cet été dans la région de
Cappadoce.
c. On a vu, cet été plusieurs touristes dans la région de Cappadoce.
d. Plusieurs touristes sont arrivés cet été en Cappadoce.
e. U y avait, cet été, beaucoup de touristes dans la région de
Cappadoce.
(1976)

225. Çocukların toplarıyla kapısını Int^iklarï « è yâşlt fbii; kadınındı*.
a. La vieille femme qui habite dans cette maison, aime regarde]
par sa fenêtre, les enfants jouer au ballon.
b. Les enfants qui ont cassé la vitre avec leur ballon, ont peui
de la vieille femme.
c. La maison dont les enfants ont cassé la porte avec leur ballor
est à une vieille femme.
d. La maison dont la porte a été cassée par les enfants, appartient
à une vieille femme.
e. La maison dont les enfants ont cassé la vitre avec leur ballon
est à une vieille femme.
(1976)
226. Kahvaltıda ne peynir ne de yağ yerim.
a. Au petit déjeuner, je mange du fromage et du beurre.
b. Au petit déjeuner, je mange du fromage, mais pas de beurre.
c. Au petit déjeuner ,du beurre et du fromage: je n'en mange pas,
d. Au petit déjeuner, je ne mange que du beurre.
e. Au petit déjeuner, je ne mange ni beurre ni fromage.
(1977)
227. Sadece eğlenmeyi düşünen arkadaşlarınız var.
a. La seule pensée de vos amis est de s'amuser.
b. Vos amis ne pensent qu'à s'amuser.
c. Vous avez des amis qui ne pensent pas à s'amuser.
d. S'amuser est la seule pensée de vos amis.
e. Vous avez des amis dont l'unique pensée est de s'amuser. (1977)
228. Hasta değilim ama iyi uyuyamıyoFum.
a. Je ne suis pas malade, mais je ne peux pas bien dormir.
b. Comme je ne peux pas bien dormir, je me crois malade.
c. Je ne suis pas malade, mais je ne veux pas dormir.
d. Je ne peux pas dormir, suis-je malade?
e. Je suis malade, pourtant je dors bien.
(1977)
229. İşte aldığım çiçekler, onları anneme vereceğim.
a. Voilà les fleurs que j'ai achetées, je les donnerai à ma mère.
b. Je donnerai ces fleurs à ma mère, je les lui ai achetées.
c. J'ai acheté ces fleurs pour ma mère, je vais les lui donner.
d. Ce sont les fleurs que ma mère, a achetées et qu'elle m'a données.
e. Je donne à ma mère les fleurs que j'ai achetées.
(1974)

,383

Je ne sais pas où maman ira cet après-midi. b. b. Il n'avait pas eu le temps de venir. Nous partirons bientôt avec la voiture. Tu es aussi heureux que moi. Il n'a pas eu le temps de venir. c. votre robe est plus jolie. e. Il me téléphoné parce qu'il n'aura pas le temps de venir. b. (1974) 235.384 dengi . Il faut attendre l'arrivée de la voiture pour partir. votre robe sera plus jolie. a. b. et il m'a téléphoné. Je ne savais pas où irait maman. b. Si son père n'accepte pas. Kırmızı bir kemerle elbiseniz daha güzel olurdu. e. c. il rentrera à Paris. . (1974) 233. Si son père n'accepte pas il sera obligé de rentrer à Paris. toi aussi. Son père n'a pas accepté. b. Tu as de la chance comme moi. d. c. a. (1974) 232. Je ne savais pas où elle allait l'après-midi. Nous avons de la chance tous les deux. Vous aviez une ceinture rouge et votre robe était plus jolie. Eğer babası kabul etmemiş olsaydı. "Araba geilr gelmez gideceğiz. c. Mettez une ceinture rouge pour que votre robe soit plus jolie." cümlesinin Fransızcadaki aşağıdakilerden hangisidir? a. Il est obligé de rentrer à Paris.230. e. a. il aurait été obligé de rentrer à Paris. d. Senin de benim kadar şansın var. Öğleden sonra annemin nereye gideceğini bilmiyorum. (1974) 231. (1974) 234. Il n'a pas le temps de venir. e. a. Si vous mettez une ceinture rouge. Tu as autant de chance que moi. Avec une ceinture rouge votre robe serait plus jolie. bana telefon etti. Si son père n'acceptait pas. Si son père n'avait pas accepté. Paris'e dönmeye mecbur olacaktı. il serait obligé de rentrer à Paris. Je ne sais pas où va maman. Gelmeye vakit olmamıştı. Mettez une ceinture rouge. e. J'ai de la chance. a. d. c. mais il m'a téléphoné. d. alors il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'avait pas eu le temps de venir.

c. e. b." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. à se promener et à attendre l'autobus. b. d. Aussitôt que la voiture arrivera. (1981/11) 239." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Aujourd'hui. (1979) 238. e. Dans la rue on voit des gens qui font des courses. Il a réparé sa voiture en quatre heures. certains attendent l'autobus. J'ai peur que vous ne puissiez pas jouer au football aujourd'hui. b. (1979) 237." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. qui se promènent. les autres se promènent. Une voiture est peinte à quatre heures. (1979) 236. Je n'ai pas pu attendre la fin du film à cause de sa longueur. La voiture a été rénovée en quatre heures. . c. Je n'ai pas attendu la fin du film parce qu'il était trop long. kimi dolaşıyor. j'ai peur de jouer au football. c. Le film était long. Elle a lavé sa voiture il y a quatre heures. kimi aılşveriş yapıyor.385 . Dans la rue il y a des gens: pendant que les uns font des courses. "Korkarım ki bugün futbol oynayamayacaksınız. Le film était trop long pour que je puisse attendre la fin. nous partirons. Il a vérifié sa voiture il y a quatre heures. d. Si la voiture arrive. Dans l'avenue il y a beaucoup de gens: ils passent leur temps à faire des courses. "Sokakta pek çok insan var. les autres se promènent. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Dans la rue il y a beaucoup de gens: les uns font des courses. Dans l'avenue on voit des gens: les uns font des courses. les autres se promènent. "Film o kadar uzundu ki sonunu beklemedim. b. "Arabasını dört saatte tamir etti. nous partirons. et qui prennent l'autobus. Le film était si long que je n'ai pas attendu la fin. d. e. sinon j'aurais attendu la fin. Nous attendons la voiture pour partir. bazıları da otobüs bekliyor. et certains attendent l'autobus. d. c. et certains prennent l'autobus.

"O kadar gürültü yapıyorsunuz ki artık hiçbir şey işitemiyorum. Après avoir terminé ses études.386 . U veut finir ses études pour être avocat. je ne pourrai rien entendre. Us ont peur que je ne puisse pas jouer au football aujourd'hui. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. tu m'emmènes à l'école. Vous faites tant de bruit que je ne peux plus rien entendre. il doit terminer ses études. Comme je suis petit. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. Je suis petit. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. c. "Kimse işitmesin diye ayaklarımın ucunda yürüyorum. b. (1980) . Je n'entends rien parce que vous faites du bruit. (1981/11) 240. Quand j'étais petit. e. Tu m'emmenais à l'école parce que j'étais petit.c. U a fait ses études en vue d'être avocat." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. Je n'entends rien à cause du bruit que vous faites. e. il est devenu avocat. b. Ne faites pas de bruit. Personne ne peut m'entendre. e. d. personne ne peut vous entendre. tu me conduis jusqu'à la porte de l'école. Je marche sur la pointe des pieds afin que personne ne m'entende. b. sinon je n'entends rien. (1980) 243. Je marche lentement pour ne pas être entendu. Quand vous marchez sur la pointe des pieds. c." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1981/11) 241. J'ai peur qu'ils ne jouent au football aujourd'hui. parce que je marche très doucement. "Öğrenimini bitirince avukat oldu. d. sen beni okulun kapısına kadar götürürdün. Si vous faites tellement de bruit. "Ben küçükken. c. Quand tu étais petit. c. N'ayez pas peur de jouer au football aujourd'hui. Dès qu'il aura terminé ses études il deviendra avocat. J'essaie de faire moins de bruit en marchant sur la pointe des pieds. d. e. b. Pour être avocat." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. (1980) 242.

à ta place. Le professeur leur a posé beaucoup de questions. "Öğretmen onlara çok soru sordu. (1982/11) . (1983/11) 246. Il a présenté son oeuvre au président avant de l'avoir terminée. Si elle n'était pas malade elle viendrait régulièrement à la bibliothèque. e. d. Elle est souvent malade et ne vient bibliothèque. je commencerais à travailler dès que j'aurais obtenu mon diplôme. Il a termnié son oeuvre. c. je me mettrais à travailler même si je n'avais pas obtenu mon diplôme. b. Le professeur lui demande beaucoup de choses. et aussitôt je commencerai à travailler à ta place. b. c. "Yapıtım tamamladıktan sonra başkana suncta/f cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. "Hasta olmasaydı düzenli olarak kütüphaneye gelirdi. Je pourrais commencer à travailler si j'avais obtenu mon diplôme comme toi. j'aurai mon diplôme. Il a terminé son oeuvre après l'avoir présentée au directeur. Bientôt.387 . On pose toujours beaucoup de questions au professeur. b. Moi. (1982/11) 247. diplomamı alır almaz çalışmaya başlardım. Avant sa maladie elle venait régulièrement à la bibliothèque. "Senin yerinde olsam." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Moi. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. à ta place. b. c. Quand elle n'était pas malade elle venait régulièrement à la bibliothèque. après il l'a donnée au capitaine. c. e. je voudrais aussitôt travailler avec toi. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1978) 245. d. pas régulièrement à la e. Il a présente son oeuvre au président après l'avoir terminée.244. Elle était souvent malade et ne venait pas régulièrement à la bibliothèque. Il a fini son chef-d'oeuvre avant de le présenter au roi. Beaucoup de questions sont posées au professeur. Ce sont ces questions que le professeur leur a posées. Si j'avais mon diplôme. d.

mais je ne l'ai pas entendu. fatigué (1980) . tout à l'heure b. U fait encore trop froid pour que le printemps vienne. d. avec qui tu parlais?" e. Bahar gelmesine rağmen havalar hâlâ soğuk gidiyor. c. On a dû sonner un moment à la porte. soit d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. hepsini okuyup okuyamadığını merak ederdim. b. e. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. mais je ne l'ai pas entendu: je dormais depuis un moment. je n'ai rien entendu au moment où on a sonné à la porte. "Herhalde bir an için uyumuş olacağım. car je n'ai pas entendu sonner à la porte. Mon père avait beaucoup de livres dans sa bibliothàque mais je ne sais pas s'il les avait tous lus. b. Quand le printemps sera là il fera moins froid. car je dormais. Bien que le printemps soit venu il fait toujours froid. J'ai tellement cherché à savoir quand mon père avait pu lire tous les livres de sa bibliothèque. c. e. çünkü kapının çalındığını duymadım. (1983/II) 250. b. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque que je ne pense pas qu'il ait pu tous les lire. mais je n'ai rien entendu. On a sans doute sonné à la porte. d. j'ai dû m'endormir. que je me demandais s'il les avait tous lus.248. "U est arrivé en courant et a ouvert la porte brusquement. (1982/11) 249. Comme sans doute je dormais. (1983/11) 251." c." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümle yanlış olmaz? a. car je m'étais endormi un moment avant. Dès que le printemps sera passé les jours chauds arriveront. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque. Je voudrais bien savoir comment mon père a pu lire tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque. "Babamın kitaplığında o kadar çok kitap var ki." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. II fait toujours froid pourtant le printemps devrait venir.388 . A un moment. On a dû sonner à la porte. bien b.

4/3/1/5/2 (1977) 257. 2/4/1/3 (1974) 256.252. il est arrivé d en e. brusquement (1981/11) 253. 3/1/5/2/4 d. 2/1/4/3 e. a ouvert c. la porte b. "Bien qu'il soit fatigué.389 . 4/3/2/5/1 d. dans les cinémas français d. pour des raisons de sécurité a. e. 254. il sortira tout à l'heure avec ses amis. interdit c." cümlesinden aşagıdakilerden hangisi çıkarılırsa cümlenin bütünlüğü bozulmaz? a. généralement e. pour des raisons de sécurité. 4/3/5/1/2 c. 1/2/3/4 (1975) 255. / avez / vous / feu / 2 3 4 1/4/2/3 3/2/1/4 3/1/2/4 ANLAMLI b. 4/5/2/3/1 (1976) . 4/3/1/2/5 e. lisent / ils / beaucoup / en 1 2 3 4 a. c. 4/3/2/1/5 b. 2/1/3/4 c. du 1 a. 5/2/3/1/4 e. de fumer (1983/11) NUMARALANARAK VERİLMİŞ BULUNAN ÖĞELERDEN BİR CÜMLE KURAN SIRAYI SEÇİNİZ. rapidement / fini / puisqu'il a / son travail / nous pouvons sortir 1 2 3 4 5 a." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? b. 1 2 3 4 5 a. il est généralement intérdit de fumer. grande / maison / une / je vois / blanche. 2/1/3/4/5 b. "Dans les cinémas français. 2/4/3/1 b. 2/1/4/3 d. 2/3/4/1 d. 3/2/1/4/5 c.

3/4/2/1/5 c. 1/5/3/4/2 d. au cinéma / deux mois / que / il y a / nous ne sommes pas allés 1 2 3 a. 5/1/4/3/2 c. 5/1/2/3/4 (1974) c. 2/3/4/1/5 e. 4/1/3/2/5 d. 3/2/4/1/5 d. 4/1/3/2/5 d. 2/4/3/1/5 . 5/4/2/3/1 b. 3/1/4/2/5 264. 262. ne / pas / partirons / nous / en vacances 1 2 3 4 5 a. 3/5/4/2/3 4 b. nous / c'est / voyons / ce / que 1 2 a. 1/4/3/2/5 c. vous / ai / je / en / parlé 1 2 3 4 5 b. 2/4/3/5/1 (1974) 263. 3/1/2/5/4 e. avoir / on fait / la vaisselle / dîné / après 1 2 a.390 3 4 5 b. 3/4/1/2/5 (1975) 261. 1/3/2/5/4 e. 1/5/4/3/2 e. 4/2/3/5/1 d. 1/3/5/4/2 (1974) a. 3/1/2/5/4 (1975) 259. 3/5/1/2/4 4/2/1/3/5 e. 4/2/3/5/1 e. 2/3/4/5/1 b. 3/1/5/4/2 c. 5/1/4/2/3 (1974) 5 . 1/4/5/2/3 b. je vais comprendre / ce que / à / je me demande / son film 1 2 3 4 5 a. 5/1/3/4/2 c. 4/5/2/1/3 c.258. 4/3/1/2/5 c. 2/4/5/1/3 3 4 5 b. voulez-vous / n'y / qu'ils / pas / pensent? 1 2 3 4 5 a. 2/1/5/4/3 d. 1/4/5/3/2 (1975) 260. 5/1/3/2/4 d.

5/2/6/3/1/4 e. 6/1/4/3/5/2 (1974) a. e. 5/1/6/4/2/3 e. b. 3/1/4/5/2/6 d. 5/6/2/1/3/4 e. 5/6/2/1/4/3 VERİLMİŞ OLAN EKSİK CÜMLEYİ ANLAM VE MINDAN TAMAMLAYAN ŞIKKI SEÇİNİZ. Il a. bord / au / de / n'allez pas / la / mer 1 2 3 4 5 6 a. 3/2/6/5/4/1 b. 4/1/2/6/5/3 b. nous / jamais / apporte / ne / de cadeau / il 1 2 3 4 5 6 a. 6/3/5/4/1/2 d. à Cannes / les vacances / retourner / tu as / pour / envie de 1 2 3 4 5 6 a. 4/5/6/2/1/3 c. 270. Je a. c. 4/6/3/1/5/2 c.391 . 2/1/4/3/5/6 d. b. 4/2/1/3/5/6 b. 6/3/5/2/4/1 c. 4/2/5/3/1/6 (1976) 269. étaient / la chambre / les objets / dans / tous / renversés 1 2 3 4 5 6 a. 1/3/5/6/2/4 c. 1/3/2/6/5/4 b. apprend le français pour un mois parce qu'il est français comme il est français étant français parce qu'il ira en France 271. 1/3/2/4/6/5 b. c. 3/4/2/1/6/5 d. 5/6/2/4/3/1 e.265. 2/6/3/1/5/4 e. d. 5/3/4/1/2/6 (1974) 267. 2/5/3/6/4/1 (1975) 268. n'ai pas le temps à vous expliquer ce problème de vous expliquer ce problème vous expliquant ce problème SÖZDİZİMİ BAKI (1975] . 6/4/1/3/2/5 c. 4/3/2/1/6/5 d.

je parle d.. e. ne pas parler b. vous saviez cette nouvelle vous sauriez cette nouvelle vous avez su cette nouvelle vous savez cette nouvelle vous sachez cette nouvelle Si a. d. b. vous écoutiez la radio. e. avec qui je parlerai Bien qu'il soit malade a. la fenêtre est avec moi c. lorsoue vous parlez b. la fenêtre est à côté de moi b. lui en parler e. avec n'importe qui e. il ne fait pas son devoir d. b. je vous explique ce problème Quand je regarde par la fenêtre. en vous expliquant ce problème e. . tu n'avais pas pris froid tu ne manqueras pas les cours tu manquerais les cours tu n'as pas manqué les cours tu n'aurais pas manqué les cours tu n'avais pas manqué les cours . a. il va au cinéma e. c. je suis autour de la fenêtre d. ayant parlé d.d. avoir parlé jamais c. pas parler Je ne sais pas a. quand je parle c. d.. je suis sur la fenêtre Nous allons a. il reste au lit c. il ne va pas à l'école b. il ne sortira pas cet après-midi Si a. c. la fenêtre est en face de moi e.

tu avais voulu descendre dans un très bon hôtel. "Quand tu allais à Istanbul " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. b. Bien qu'il soit pauvre.278. e. c. j'emporte peu de valises c. n'aide pas les riches (1974) (1976] 280. "Les employés ne pouvaient pas bavarder pendant qu'ils " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? 394 . n'a pas d'argent d. "Quand je pars en vacances " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. que je le fasse vite. c. (1981/11) 282. d. est malade e. qui s'est occupé du bureau? b. je l'ai déjà fini. il a. elle t'attend à la gare. j'emporterai peu de valises d. "Ce devoir est tellement difficile " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygur olarak tamamlar? a. d. tu prenais le train. Je a. j'ai pu le faire moi-même. e. (1981/11) 281. e. d'empertais peu de valises e. d. j'avais emporté peu de valises (1980) 283. je peux le faire. que je ne pourrai pas le faire tout seul. je t'écrirai une lettre. c. aide les autres b. n'aime pas les enfants c. b. j'ai emporté peu de valises b. bien sûr. viendrai à condition que vous venez aussi que vous veniez aussi que vous viendriez aussi que vous seriez venu aussi que vous soyez venu aussi 279.

même si je n'étais pas malade b. quand tu demanderas e.a. même si j'étais malade e. c. "Elles ont peur que " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. que vous fassiez e. "Ils pourraient t'aider " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. dès qu'ils seront partis b. e. qu'est-ce que vous avez fait c. vous faites une faute c. "Il conduit la voiture de son père " ifadesini aşagıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. d. même si je suis malade d. bien qu'il n'ait pas le permis de conduire 394 . à demander d. vous feriez une faute d. ce que vous avez fait b. que faitez-vous " (1979) 287. si tu le leur demandais (1979) 288. vous fassiez une faute (1978) 285. "J'irais chanter " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. vous avez fait une faute b. b. en leur demandant b. même s'il est malade (1978) 286. même si vous êtes malade c. dès que tu leur demandes c. qu'avez-vous fait d. seront près de leur chef seraient malades ont des affaires à terminer étaient en train de travailler seront rentré chez eux (1976) 284. vous ferez une faute e. "Vous voulez me montrer a.

ma voiture avait été réparée c. c. e. d. s'il avait l'autorisation d. comme son frère le lui demandera e. La neige nous a obligés à nous arrêter. alors qu'il faisait beau (1982/11) 289. c. (1975) 395 . c. car elle doit aller faire des courses. e. nous nous arrêterons. 292. il est obligatoire de s'arrêter. Il voulait monter dans le train. a.c. "Je n'ai pas encore déjeuné " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. b. a. Arrêtons-nous. "Si je gagne assez d'argent " ifadesini aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. d. b. Nous nous sommes arrêtes à cause de la neige. puisqu'elle s'occupe de ses enfants. quand son mari reviendra du bureau. c. chaque fois qu'elle est seule. dès que j'aurai fini mon travail. Il est tombé sur le quai mais il est monté dans le train. Il va neiger bientôt. En voulant monter dans le train. Quand il neige. c. à faire un voyage (1982/11) 290. C'est sous le train qu'il est tombé. Nous sommes obligés de nous arrêter. Il est tombé du train. d. (1975) 293. il est tombé sur le quai. "Elle joue du piano " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. d. Quand il a voulu monter dans le train. e. e. quand ce sera prêt. puisque j'avais tout mangé. il neige. si elle n'était pas encore prête. elle était très contente d. je t'ai acheté un cadeau b. bien que ma femme ne soit pas dans la cuisine. il est tombé sur le quai. b. (1983/11) VERİLMİŞ BULUNAN İLE AYNI ANLAMDA OLAN CÜMLEYİ SEÇİNİZ. (1983/11) 291. parce que je viens juste de rentrer. je t'offirai un bon diner e.

ne paux pas aller faire du ski. a. Je n'arrive pas à dormir à cause du bruit. Le bruit ne me dérange pas du tout pour dormir. est qu'il n'y ait pas de bruit. Nous habitons trop loin de chez vous pour pouvoir venir vous voir souvent. nous ne pouvons pas venir vous voir souvent. a. Je n'ai pas assez d'argent pour aller faire du ski. b. b. vous habitez loin. Vous habitez trop loin. b. (1975) 295. d. e. nous avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. (1975) |296. Il ne faut pas trop dormir quand il y a du bruit (1976) İ98. Je n'ai pas assez d'argent. e. b. d.294. mon frère et ma soeur ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. a. il faut de l'argent. Je renoncerai à appeler le directeur à condition que vous arrêtiez la radio. J'irai faire du ski. a. d. L'anné dernière. L'année dernière. Comme nous habitons trop loin. Ali et Mehmet ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. e. b. c. Il y a trop de bruit. L'année dernière. je ne peux pas dormir. d. toi et ton mari avez voulu passer vos vacances au bord de la mer. La condition pour bien dormir. Je a. Si j'avais de l'argent j'irais faire du ski. Il y a trop de bruit pour l'instant. (1976) 97. Bien que nous habitions loin de chez vous. e. Arrêtez votre radio avant que j'apelle le directeur. . L'année dernière. Vous n'habitez pas si loin! Nous pouvons venir vous voir. c. nous venons vous souvent. c. mon mari et moi avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. Pour aller faire du ski. C'est fatiguant de venir vous voir souvent. c. L'année dernière. J'ai de l'argent mais je ne vais pas faire du ski. L'année dernière. Arrêtez votre radio ou je vais appeler le directeur. Ali a voulu passer ses vacances au bord de la mer. quand même nous venons vous voir souvent.

je n'ai pas le temps. "Vous faites du sport? Tant mieux!" cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. d. (1977) 302. Le jury interroge le candidat. L'époux de cette jeune fille blonde. Les candidats passent l'un après l'autre devant le jury. je serai content. Paul est le frère d'une jeune fille blonde. b. On présente les candidats au jury. c. J'aurais besoin de chaussures pour sortir." cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a.c. Pour se chausser. Si vous n'arrêtez pas la radio. je n'ai pas le temps. il faut des chaussures. Je ne sais pas comment il faut expliquer tout ça. la radio est arrêtée. a. "Je veux bien vous donner des explications. Quand j'aurai le temps je vous expliquerai tout. e.397 . (1977) 301. Le directeur vient. b. c'est Paul. b. Il ne faut pas appeler le directeur. Paul s'est marié avec une jeune fille blonde. Malheureusement. d. c. Que les candidats viennent l'un après l'autre. e. e. e. Paul a épousé la jeune fille blonde. b. (1976) 300. e. c. je devrai appeler le directeur. e. Je voudrais sortir avec mes chaussures. Je ne veux rien expliquer. c. Personne ne peut vous expliquer ce que vous demandez. Si j'avais le temps. a. (1981/11) . a. Les candidats passent devant le jury. Paul demandera la main d'un blonde. je vous donnerais des explications. Les candidats se présentent successivement devant le jury. Le sport vous fait certainement du bien. (1974) 299. Il me faudrait des chaussures pour sortir. Je suis content de vous voir faire du sport. parce que vous n'avez pas arrête la radio. d. c. Il faut savoir se chausser pour sortir. Il est nécessaire que vous fassiez du sport. Si vous faites du sport. La femme de Paul n'est pas blonde. Je ne peux pas sortir sans chaussures. d. b. d. C'est bien de faire du sport. (1981/II) 303.

145. 57. 121. 15. 83. 43. 34. 27. 56. 53. 19. 25. 101. 105. 52. 11. 110. 151. 71. . 84. 49. 99. 2. 87. 128. 55.398 C D A B E D C D C C B D A C D C D C E A E D A B E C C A B B B A D E E B E B E 40. 33. 155. 74. 109. 104. 22. 152. 135. 18. B 79. 21. 59. 142. 51. C A C D B C D A A A A C C B C C E C C D E B B B C C B B A A D E C C A B A D 78. 108. 91. 88. 7. 4. 117. 75. 96. 133. 138. 73. 38. C E A C B D C A C B D A E E E D A C A D B A D D D C E E A D C D E C B C B C A 118. 6. 139. 102. 17. 64. 62. 58. 111. 93. . E E B D C A B A D C E C A D A C D E B C D A D B A E E E E E C D A C B E C D A . 13. 39. 140. 107. 41. 68. 82. 42. 32. 115. 98. 37. 3. 94. 130. 50. 144. 16. 136. 112. 54. 44. 20. 60. 10. 119. 72. 45. 129. 26. 120. 127. 97. 8. 67. 63. 46. 35. 146. 156. 103. 86. 150. 125. 14. 134. 77. 154. 95. 114. 141. 23. 48. 66. 90. 131. 65. 85. 143. 9. 30: 31. 148. 137. 124. 149. 28. 24. 47. 12. 36. 132.1. 5. 126. 70. 123. 147. 80. 106. 89. 122. 69. 76. 113. 92. 29. 153. 81. 100. 61. 116.

285. 160. 198. E 300. 238. 200. 270. 205. B C E E 231. A A C E A D A E D B A A D C 268. D 187. 241. 290. 158. D 278. 234. 288. E 182. 294. 289. A 280. A 298. 293. 250. A 216. 226. 168. D E A E B D D E 275. 162. B 277. 170. C 220. 272. D 265. 204. E 302. E 214. D 257. 163. 245. E 256. 237. 240. C 230. C C E D D E B A C C D D B D 208. B 186. C 297. 190. 169. 296. 252. C 174. C 221. B 267. A A 262. B 180. 271. B 258. 247. B 211. 159.157. D 210. 171. E 178. 206. 269. E 185. 172. B E A C B A 193. 195. C 218. 188. 232. E 260. 287. E 303. 207. 236. B 261. B 222. C 255. D C A B D E B E B 253. 161. 202. B 194. 244. 286. D B B C D A E C C B E B D D A D 173. 291. 292. 251. D 276. 227.73. 248. C 176. E 219. 274. D . 284. B 279. 196. 243. D 224. 229. A 179. 197. A 183. 165. 235. E 264. 228. B 177. 233. 239. D 212. B 184. 189. C 263. D 181. 192. C 281. B 175. 203. 199. 283. B 215. 242. 201. D 209. 225. 2. 249. 191. 167. E B D E D A E B D A E C A D E 295. 282. 164. A 301. 246. D 223. B 217. 166. B 266. D 299. D 259. E 213. D 254.

Atasözleri ve Deyimler Fiil çekimleri .précis de s t r u c t u r e s e t idiomes à T usage des c a n d i d a t s aux administratifs e t examens français concours universitaires Tüm yönleriyle Fransızca Dilbilgisi Açıklamalar — Örnekler Alıştırmalar Örnek Testler ve Cevap Anahtarları Özdeyiş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful