Vous êtes sur la page 1sur 2

ANTYK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

POJCIA: monoteizm, politeizm, kalokagatia, kanon pikna, archetyp, sacrum, profanum, antropomorfizacja
Filozofia antyczna: stoicyzm, epikureizm, platonizm, sceptycyzm,
Teatr antyczny: koryfeusz,
Mity definicja mitu, znajomod wybranych kilku mitw
Cechy eposu staroytnego na przykadzie Iliady
Historia Krla Edypa, tragedia antyczna: hybris, katharsis, hamartia, konflikt tragiczny, tragizm, decorum,
zasada 3 jednoci, ironia tragiczna
7. Horacy Wybudowaem pominik, motyw nie wszystek umr (non omnis moriar)
BIBLIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pojcia: psaterz, przypowied, apokalipsa


Poziomy interpretacji Biblii
Historia Hioba i teodycea
Psalm jako gatunek i jego rodzaje
Przypowied jako gatunek i jej cechy, znajomod 2 przypowieci
Apokalipsa w. Jana przyczyny powstania, znaczenie dla wspczesnych, symbolika,
Stylizacja biblijna
Style jzykowe i cechy charakterystyczne: styl naukowy, urzdowy, publicystyczny, artystyczny

REDNIOWIECZE
Pojcia: teocentryzm, nazwa epoki, Biblia pauperum, dualizm, feudalizm, uniwersalizm, scholastyka, hierarchia
bytw, literatura parenetyczna, hagiografia, wzorce osobowe redniowiecza
Style epoki: romanizm, gotyk cechy
Bogurodzica- adresaci, motyw deesis,
Lament witokrzyski adresaci, miejsce i czas akcji, motyw Stabat Mater, plankt (lament)
mierd w redniowieczu- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci, danse macabre, ars moriendi, eschatologia,
wygld mierci i dlaczego takie due zainteresowanie tym tematem w tej epoce?
Asceza w. Aleksego historia ycia, model ascezy w porwnaniu do ascezy w. Franciszka
Idea rycerza w redniowieczu: cechy, przykad rycerza, etos rycerski,
Idea wadcy: cechy, Kronika Galla Anonima
Boska komedia wizja zawiatw oglnie
RENESANS
1. Pojcia: renesans, reformacja, humanizm, antropocentryzm, fortuna, cnota, epikureizm, stoicyzm,
horacjan izm, sielanka, poeta doctus
2. Hasa i ramy czasowe renesansu
3. Poezja J. Kochanowskiego: Hymn, Pieni, Fraszki, Treny
4. Idea szlachcica ziemianina na podstawie pieni J. Kochanowskiego
5. Sok Boccacio teoria sokoa
6. Makbet: teatr elbietaoski, funkcja wiata fantastycznego, przemiana gwnego bohatera, tragizm
Makbeta, porwnanie dramatu szekspirowskiego z antycznym
7. Nawizania do epoki renesansu- wybrany utwr
BAROK:
1. Pojcia: barok, kontrreformacja, jezuici, sarmatyzm, racjonalizm, trzcina mylca
2. Filozofia Kartezjusza,
3. Ramy czasowe epoki

4. Poezja Mikoaja Spa-Szarzyoskiego: sonet, motyw vanitas, poezja metafizyczna, interpretacja


sonetw autora
5. Krtkod ywota D. Naborowskiego
6. Poezja dworska J. A. Morsztyna, koncept w utworach autora,
7. Sarmatyzm: Zbytki polskie W. Potockiego, makaronizmy, gawda szlachecka
8. Nawizania do epoki baroku- wybrany utwr
OWIECENIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terminy: owiecenie, dydaktyzm, bajka, satyra, sentymentalizm, klasycyzm, rokoko


Gatunki literackie owiecenia: bajka narracyjna, bajka epigramatyczna, satyra, sielanka
Przykad owieceniowej satyry, bajki, sielanki
Rola krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego w ksztatowaniu polskiej kultury.
Instytucje polskiego owiecenia.
Budowa, przesanie sielanki sentymentalnej.
Nawizania do epoki owiecenia- wybrany utwr