Vous êtes sur la page 1sur 12

Manualul a fost aprobat prin O.MEdCT nr. 1262/53 din 6.06.

2007, `n urma evalu\rii calitative [i este realizat `n conformitate cu


programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului educa]iei [i cercet\rii nr. 5959 din 22.12.2006.

Date despre autor:


OCTAVIAN MNDRU, doctor n geografie, cercet\tor [tiin]ific principal I [i cadru didactic la Universitatea de Vest Vasile Goldi[
din Arad, autor de manuale [colare (pentru clasele IV-XII, ap\rute la Editura Corint), atlase, culegeri de sinteze [i teste, lucr\ri
n diferite domenii ale geografiei, ghiduri metodologice, caiete de activitate independent\, cursuri universitare. Dintre lucr\rile
actualizate, amintim: Romnia atlas geografic [colar, Atlas geografic [colar [i Atlas geografic de buzunar (edi]ii 2013, ap\rute
la Editura Corint), Geografia Uniunii Europene, Romnia geografie regional\, Geografie fizic\ [i uman\ general\, Elemente
de epistemologie geografic\, [.a., Editura Vasile Goldi[ University Press, 20122013.
Referen]i:
Prof. univ. dr. Gh. Mhra, Universitatea din Oradea
Prof. gr. I Lucian Popescu, Colegiul Naional George Cobuc, Cluj-Napoca
Redactor: Geanina Radu
Tehnoredactare computerizat\: Andreea Apostol
Coperta: Valeria Moldovan
Cartografie: Petrua erban
Control cartografic: prof. {tefan Popescu

Editura CORINT
Redac]ia [i administra]ia:
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.319.47.97, 021.319.47.99
Difuzarea:
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureti, cod potal 060012
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33, 0748.808.083, 0758.225.443
Fax: 021.310.15.30, 021.319.88.66
E mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


MNDRU, OCTAVIAN
Geografie: Europa - Romnia - Uniunea European:
probleme fundamentale: manual pentru clasa a XII-a /
Octavian Mndru. Bucure[ti: Corint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-135-367-8
913(4+498)(075.35)

ISBN: 978-973-135-367-8

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT,


parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

GEOGRAFIE
Europa Romnia Uniunea European\
Probleme fundamentale

CUPRINS
I. EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE
DE BAZ|
II. ROMNIA {I UNIUNEA
EUROPEAN|
III. EUROPA {I UNIUNEA
EUROPEAN| N LUMEA
CONTEMPORAN|
IV. ELEMENTE DE GEOGRAFIE
SOCIAL| {I CULTURAL| A
EUROPEI {I A ROMNIEI
V. ELEMENTE DE GEOGRAFIE
A SERVICIILOR {I

~n urma parcurgerii, `n clasa a XII-a, a tematicii


acestei discipline [colare, ve]i avea posibilitatea s\:
 utiliza]i adecvat terminologia presupus\ de
aceast\ tematic\;
 raporta]i elementele semnificative din societate,
[tiin]\ [i tehnologie la aceast\ tematic\;
 rela]iona]i elementele din realitatea `nconjur\toare
(natur\ [i societate) cu reprezentarea lor cartografic\.
De asemenea, sper\m s\ v\ dezvolta]i o atitudine
potrivit\ fa]\ de educa]ie, cunoa[tere, cultur\ [i
civiliza]ie referitoare la Europa, Romnia [i Uniunea
European\.

ADMINISTRA}IE N
EUROPA {I N ROMNIA

SUMAR
I. Europa [i Romnia elemente geografice de baz . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1. Spa]iul romnesc [i spa]iul european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.1 Europa [i Romnia caracteristici geografice generale . . . . . . . . . . .8
1.2 Pozi]ia geografic [i limitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2. Elemente fizico-geografice
definitorii ale Europei [i ale Romniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1 Relieful major trepte [i unit]i morfostructurale . . . . . . . . . . . . . .12
2.2 Tipuri genetice [i unit]i de relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.3 Unit]i majore de relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2.4 Clima factorii genetici, elementele climatice [i regionarea climatic .18
2.5 Harta sinoptic a Europei [i a Romniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2.6 Hidrografia aspecte generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
2.7 Dunrea [i Marea Neagr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2.8 nveli[ul biopedogeografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.9 Resursele naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
3. Elemente de geografie uman ale Europei [i ale Romniei . . . . . .32
3.1 Harta politic a Europei. Romnia ca stat al Europei . . . . . . . . . . . .34
3.2 Popula]ia [i caracteristicile ei geodemografice . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3.3 Sistemul de ora[e al Europei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
3.4 Analiza geografic a unor ora[e: Londra, Paris, Viena, Moscova . .40
3.5 Analiza geografic a unor ora[e: Bucure[ti, Constan]a, Timi[oara 42
3.6 Activit]ile economice caracteristici generale . . . . . . . . . . . . . . . . .44
3.7 Analiza unei ramuri industriale energia electric . . . . . . . . . . . . .46
3.8 Sisteme de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
3.9 Mediul nconjurtor [i peisaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
3.10 Regiuni geografice n Europa [i n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.11 Caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa [i din Romnia* . 54
3.12 Carpa]ii studiu de caz al unei regiuni geografice . . . . . . . . . . . . 56
3.13 }rile vecine Romniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Test Romnia [i Europa elemente geografice de baz . . . . . . . . 64
II. Romnia [i Uniunea European . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1. Formarea Uniunii Europene [i evolu]ia integrrii europene . . . . . . 66
2. Caracteristici geografice, politice [i economice actuale
ale Uniunii Europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3. Statele Uniunii Europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.1 Privire general [i sintetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2 Studii de caz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Fran]a. Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Regatul Unit. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Spania. Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Grecia. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Celelalte ]ri ale Uniunii Europene* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Diviziuni regionale [i organizarea
spa]iului geografic n Uniunea European.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

SUMAR
5. Romnia ca parte a Uniunii Europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.1 Oportunit]i geografice ale
Romniei cu semnifica]ie pentru Uniunea European . . . . . . . . . . . 86
5.2 Romnia [i ]rile Uniunii Europene interdependen]e
geografice, economice [i culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.3 Organizarea [i amenajarea spa]iului geografic
n Uniunea European [i n Romnia* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.4 Problema energiei n Uniunea European [i n Romnia.
Alte probleme comune* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Test Romnia [i Uniunea European . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
III. Europa [i Uniunea European n lumea contemporan . . . . . . . . . . 95
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
prezentare sintetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2. Rolul Europei n construirea lumii contemporane . . . . . . . . . . . . . . . 98
3. Uniunea European [i ansamblurile economice [i geopolitice
ale lumii contemporane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Mondializare, interna]ionalizare [i globalizare din
perspectiv european . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5. Europa, Uniunea European [i Romnia n urm\toarele decenii 104
Test Europa [i Uniunea European n lumea contemporan . . . . 106

IV. Elemente de geografie social [i cultural


a Europei [i a Romniei* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1. Tipuri tradi]ionale de utilizare a spa]iului geografic* . . . . . . . . . . . 108
2. Tipuri de comunit]i umane. Mentalit]i* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3. Diversitatea uman a Europei* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4. Structuri teritoriale [i dinamica social* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5. Raportul dintre elemente de geografie social [i cultural
ale Europei [i Romniei* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Test pentru curriculum op]ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
V. Elemente de geografie a serviciilor [i administra]ie n Europa
[i n Romnia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1. Ci de comunica]ie [i mijloace de transport** . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2. Rela]ii economice, turism, comer], activit]i complementare** . . . 122
3. Elemente de geografie administrativ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Test final* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
* Lec]iile marcate prin litere cursive [i un singur asterisc reprezint\ curriculum diferen]iat pentru
clasele de [tiin]e sociale, din cadrul filierei teoretice, profil umanist.
** Lec]iile marcate prin litere cursive [i dou\ asteriscuri se adreseaz\ calific\rilor profesionale din
domeniile servicii [i administra]ie, profil tehnologic.

UTILIZAREA MANUALULUI

Text
explicativ

Titlul
lec]iei

cap.I

Subtitlul
lec]iei

Dic]ionar cu
principalii termeni
noi, care trebuie
urm\ri]i odat\ cu
parcurgerea lec]iei

Hart\
destinat\ analizei [i
raport\rii elementelor din text

Document
informativ destinat
analizei [i
argument\rii

SPA}IUL ROMNESC {I SPA}IUL


EUROPEAN

A. EUROPA {I ROMNIA CARACTERISTICI GEOGRAFICE


DE ANSAMBLU
EUROPA

ROMNIA

Harta alturat (fig. 1) asigur o imagine


simpl asupra a ceea ce poate fi considerat
spa]iul geografic european, ndeosebi prin
dimensiunea sa natural, care ofer suportul
comunit]ilor umane.
Ca ntindere [i continuitate, Europa are
aspectul unei prelungiri a Asiei (fiind o mare
peninsul a acesteia). De aceea, se consider
frecvent c aceste dou continente (Europa [i
Asia) formeaz n realitate o singur ntindere, denumit Eurasia.
Limita dintre Europa [i Asia este fixat n
lungul Mun]ilor Urali, apoi n continuare pe
fluviul Ural, Marea Caspic [i Mun]ii Caucaz;
aceast limit are un pronun]at caracter conven]ional.
Analiznd harta alturat (fig. 1), observm c Europa are o serie de caracteristici
vizibile, cum ar fi:
 ]rmurile sunt foarte sinuoase, determinnd cel mai mare raport dintre perimetrul
[i aria continentului (DOC 1);
 existen]a unor ntinse peninsule marginale [i insule exterioare;
 organizarea natural pe f[ii latitudinale, paralele, de la sud spre nord, cu o ax
central format din sistemul alpino-carpatic
[i bazinul Dunrii;
 existen]a unor mri interioare, cvasiizolate (Marea Baltic, Marea Neagr).
O linie imaginar trasat ntre Marea
Baltic [i Marea Neagr mparte Europa n
dou pr]i: n est, Europa continental [i n
vest, Europa peninsular; aceast linie este
denumit, uneori, istmul ponto-baltic. Acest
istm `ngusteaz\ continentul european `n lungul acestei linii imaginare (aproximativ `ntre
Kaliningrad [i Odessa), care permite astfel o
separare clar\ `ntre cele dou\ p\r]i ale sale.

Privind harta continentului nostru [i harta


spa]iului geografic pe care se afl situat ]ara
noastr (fig. 2), observm c acestea au n
comun cteva componente principale (Carpa]ii (fig. 3), Dunrea (fig. 4), Marea Neagr [i
Cmpia Panonic). Fa] de istmul pontobaltic, Romnia este situat spre vest. Prin trecere de la Europa la Romnia (DOC 2), se
observ\ c\ ]ara noastr poate fi considerat\
astfel o ]ar carpatic, danubian, pontic,
panonic, avnd o pozi]ie central-european.
Caracterul carpatic al spa]iului geografic
este dat de ponderea relieful carpatic (60% din
teritoriul ]rii) [i situarea celei mai mari pr]i
din acest lan] montan pe teritoriul ]rii noastre
(55%).
Caracterul dunrean (danubian) al ]rii
const\ `n faptul c\ segmentul cel mai mare al
fluviului este tangent teritoriului ]rii (38%), `n
situarea aproape integral (97%) a teritoriului
]rii n bazinul hidrografic al Dunrii [i al zonei
de vrsare (Delta Dunrii) pe teritoriul ]rii
noastre.
De[i ]rmul romnesc al Mrii Negre este
relativ redus n raport cu alte ]ri situate n
jurul acesteia, ]ara noastr poate fi considerat
o ]ar pontic. Caracterul panonic este dat de
larga deschidere a reliefului [i hidrografiei
spre Cmpia Panonic [i Europa Central.
}ara noastr reprezint aproape 1/40 din
ntinderea Europei [i peste 3% din popula]ia
acesteia. La nivelul planetei, Romnia ocup
0,16% din suprafa]a uscatului [i 0,34% din
popula]ia Terrei. Sub raportul geografiei fizice, Romnia poate fi definit n acela[i
timp ca un spa]iu carpatic, danubian, panonic [i pontic. Caracteristica principal de
geografie uman a acestui spa]iu o reprezint locuirea sa de ctre o popula]ie neolatin,
care formeaz romanitatea oriental.

TERMENI
Spa]iu termen general, care
are n vedere o anumit suprafa], precum [i totalitatea elementelor, proceselor [i fenomenelor geografice specifice.
Carpatic termen referitor la
Mun]ii Carpa]i [i caracteristicile
acestora.
Dunrean (danubian) termen referitor la Dunre (Danubiu, n latin), la caracteristicile [i
influen]a acesteia asupra teritoriilor din bazinul hidrografic.
Panonic termen referitor la
spa]iul geografic al Depresiunii
Panonice [i la caracteristicile sale
(de relief, clim).
Pontic referitor la Marea
Neagr (denumit n trecut
Pontus Euxinus).
Istm ponto-baltic linie
imaginar care une[te punctele
cele mai apropiate dintre Marea
Baltic [i Marea Neagr.
Romanitate oriental partea estic (oriental) a spa]iului
de romanitate (cu originea n civiliza]ia Imperiului Roman).

ACTIVIT|}I
Urmri]i harta Europei (fig. 1)
[i identifica]i alte elemente
observabile pe aceasta: localizarea, forma, mrimea [i denumirea principalelor peninsule,
insule [i mri exterioare,
orientarea fluviilor principale [i a
lan]urilor montane.

Aplica]ii destinate
complet\rii cerin]elor
de concretizare
a nv\]\rii

Document de
argumentare
a textului
explicativ

Imagini asupra unor


elemente reprezentative, numerotate
(fig. 3, 4) [i
cu trimitere `n text

capitolul

EUROPA {I ROMNIA
ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ|
Prima parte, cea mai substan]ial, a manualului cuprinde o prezentare, n paralel, a caracteristicilor geografice principale ale Europei [i ale Romniei. Aceast prezentare este
progresiv\, pornind de la elementele generale ale continentului nostru, la cele particulare
ale Romniei.
Analiza corelat a elementelor de geografie a Europei [i a
Romniei are la baz includerea spa]iului geografic na]ional n cel continental, ceea ce
presupune abordarea caracteristicilor spa]iului mai extins,
apoi a caracteristicilor comune
[i, n cele din urm\, a celor specifice spa]iului mai redus ca
ntindere.
O aten]ie deosebit este
acordat perceperii raporturilor dintre spa]iul european [i
cel na]ional, explicarea acestor
raporturi [i identificarea particularit]ilor geografiei Romniei n raport cu cea a Europei.

~n urma parcurgerii acestui capitol,


ve]i avea posibilitatea s\ dezvolta]i
competen]e noi referitoare la:
 utilizarea terminologiei [i a limbajului specific pentru prezentarea elementelor geografice de baz ale
Europei [i ale Romniei;
 explicarea acestor caracteristici prin raportarea lor
reciproc;
 explicarea legturilor dintre caracteristicile spa]iului na]ional [i ale celui european;
 utilizarea unor surse de informare diferite, referitoare la geografia Europei [i a Romniei;
 raportarea sistemelor naturale [i umane la nivelul
continentului, al ]rii [i al diferitelor diviziuni
regionale;
 interpretarea reprezentrilor cartografice analizate;
 n]elegerea diversit]ii naturale [i umane a spa]iilor
geografice studiate.

cap.I

SPA}IUL ROMNESC {I SPA}IUL


EUROPEAN

1.1 EUROPA {I ROMNIA CARACTERISTICI GEOGRAFICE


DE ANSAMBLU
EUROPA
Harta alturat (fig. 1) asigur o imagine
simpl asupra a ceea ce poate fi considerat
spa]iul geografic european, ndeosebi prin
dimensiunea sa natural, care ofer suportul
comunit]ilor umane.
Ca ntindere [i continuitate, Europa are
aspectul unei prelungiri a Asiei (fiind o mare
peninsul a acesteia). De aceea, se consider
frecvent c aceste dou continente (Europa [i
Asia) formeaz n realitate o singur ntindere, denumit Eurasia.
Limita dintre Europa [i Asia este fixat n
lungul Mun]ilor Ural, apoi n continuare pe
fluviul Ural, Marea Caspic [i Mun]ii Caucaz;
aceast limit are un pronun]at caracter conven]ional.
Analiznd harta alturat (fig. 1), observm c Europa are o serie de caracteristici
vizibile, cum ar fi:
 ]rmurile sunt foarte sinuoase, determinnd cel mai mare raport dintre perimetrul
[i aria continentului (DOC 1);
 existen]a unor ntinse peninsule marginale [i insule exterioare;
 organizarea natural pe f[ii latitudinale, paralele, de la sud spre nord, cu o ax
central format din sistemul alpino-carpatic
[i bazinul Dunrii;
 existen]a unor mri interioare, cvasiizolate (Marea Baltic, Marea Neagr).
O linie imaginar trasat ntre Marea
Baltic [i Marea Neagr mparte Europa n
dou pr]i: n est, Europa continental [i n
vest, Europa peninsular; aceast linie este
denumit, uneori, istmul ponto-baltic. Acest
istm `ngusteaz\ continentul european `n lungul acestei linii imaginare (aproximativ `ntre
Kaliningrad [i Odessa), care permite astfel o
separare clar\ `ntre cele dou\ p\r]i ale sale.

ROMNIA
Privind harta continentului nostru [i harta
spa]iului geografic pe care se afl situat ]ara
noastr (fig. 2), observm c acestea au n
comun cteva componente principale (Carpa]ii (fig. 3), Dunrea (fig. 4), Marea Neagr [i
Cmpia Panonic). Fa] de istmul ponto-baltic, Romnia este situat spre vest. Prin
trecere de la Europa la Romnia (DOC 2), se
observ\ c\ ]ara noastr poate fi considerat\
astfel o ]ar carpatic, danubian, pontic,
panonic, avnd o pozi]ie central-european.
Caracterul carpatic al spa]iului geografic
este dat de ponderea relieful carpatic (60% din
teritoriul ]rii) [i situarea celei mai mari pr]i
din acest lan] montan pe teritoriul ]rii noastre
(55%).
Caracterul dunrean (danubian) al ]rii
const\ `n faptul c\ segmentul cel mai mare al
fluviului este tangent teritoriului ]rii (38%) [i
`n situarea aproape integral (97%) a teritoriului ]rii n bazinul hidrografic al Dunrii [i al
zonei de vrsare (Delta Dunrii) pe teritoriul
]rii noastre.
De[i ]rmul romnesc al Mrii Negre este
relativ redus n raport cu alte ]ri situate n
jurul acesteia, ]ara noastr poate fi considerat
o ]ar pontic. Larga deschidere a reliefului [i
a hidrografiei spre Cmpia Panonic [i
Europa Central `i d\ caracterul panonic.
}ara noastr reprezint aproape 1/40 din
ntinderea Europei [i peste 3% din popula]ia
acesteia. La nivelul planetei, Romnia ocup
0,16% din suprafa]a uscatului [i 0,34% din
popula]ia Terrei. Sub raportul geografiei fizice, Romnia poate fi definit n acela[i
timp ca un spa]iu carpatic, danubian, panonic [i pontic. Caracteristica principal de
geografie uman a acestui spa]iu o reprezint locuirea sa de ctre o popula]ie neolatin,
care formeaz romanitatea oriental.

TERMENI
Spa]iu termen general, care
are n vedere o anumit suprafa], precum [i totalitatea elementelor, proceselor [i fenomenelor geografice specifice.
Carpatic termen referitor la
Mun]ii Carpa]i [i caracteristicile
acestora.
Dunrean (danubian) termen referitor la Dunre (Danubiu, n latin), la caracteristicile [i
influen]a acesteia asupra teritoriilor din bazinul hidrografic.
Panonic termen referitor la
spa]iul geografic al Depresiunii
Panonice [i la caracteristicile sale
(de relief, clim).
Pontic termen referitor la
Marea Neagr (denumit n trecut Pontus Euxinus).
Istm ponto-baltic linie
imaginar care une[te punctele
cele mai apropiate dintre Marea
Baltic [i Marea Neagr.
Romanitate oriental partea estic (oriental) a spa]iului
de romanitate (cu originea n civiliza]ia Imperiului Roman).

ACTIVIT|}I
1. Urmri]i harta Europei (fig.
1) [i identifica]i alte elemente
observabile pe aceasta: localizarea, forma, mrimea [i denumirea principalelor peninsule,
insule [i mri exterioare,
orientarea fluviilor principale [i a
lan]urilor montane.
2. Urm\ri]i harta Romniei
(fig. 2) [i identifica]i elementele
observabile pe aceasta.

M
-]
ii
P
S
S
e
c
c
n
a
a
n
n i n
d
d
s
in
i n u
l
a
Go
a
a
v
lful
v
ie
Bo
\
i
tnic

Vulc. Etna
3323

Done]

10

a n \

M a r e a

5642

Vf. Elbrus

M-]ii
Cauc
az

N e a g r \
40

2911

Raportul dintre perimetru


[i suprafa]

America
de Nord
[i
Central
America
de Sud
Australia
Antarctida

24,1

75 500

3 133

18,1

32 000

1 768

7,6
13,1

19 700
30 000

2 592
2 290

Lungimea L / S
Suprafa]a
(km/mil.
]rmurilor
(mil. km2)
(km)
km2)
Europa
10,4
38 000
3 654
Asia
44,3
62 000
1 396
Africa
30,2
30 500
1 010

Continent

Pen.
Pelopones
0

e
i 20 t I. Creta

c\

n
Do

ov
Az
M.
Pen.
Crimeea

M. Egee

Marea
Ionic\

I. Sicilia

50

ara
arm
M. M

Vf. Olimp

Ur
al

B a
l t i c \

B r
i t
a
I - l
e

Tis
a

Tirenian\

2000 peste 2000 m

M-]ii Balcani

Pen. Balcanic\

Podi[ul
Volg\i

C
Pre mp
c a ia
sp
i
a Casp
ic\
re

t
A
l
u

n
a

Pen.
Iutlan
da
Vulc.
Vezuviu

Str. B
osfor

t
n

a
l

Ron

i
a ]
r p

Pad

Kama

Volga

Ma

1000

a
e

Nipr
u

Ni Bug
st
Pr ru
ut

Olt

200

i
p

Podi[ul
Central
Rus

Boemiei
i
Dun\rea
C
Drava Cmpia
Sa Panonic\ Mure[ Vf. Moldoveanu
va
2544
a
\re
Dun
Vf. Durmitor

I. Sardinia M a r e a1281

Pod.

i
ic
ar
in
D
ii
\
-]
tic
M
ria
i \
Ad
in c
ea
n i
ar
e l
M
p a
A It
ii
-] .
M en
P

F
0

ro
N o r d - E uVis
tu
Od
la
er

Main

4808 Blanc

3482

Tarifa
Str. GC.
ibraltar

p
o

Volga

Rin

m
r
d

Dv
ina
de
Ve
st

I. Corsica

aleare
I-le B

1602

i A l p i
] i Vf. Mont

n
Do

1142

er
es
W

ne

ru
Eb

ili er
Cord

l Finic
Golfu

2522

ada lquivir
Gu
Betic\

200

L. Onega
L. Ladoga C

M 2654 ] i

Vienne

Masivul
1886
Central

GuadianPa e n. I b e r i c \

C
m p i a

a
621
is
ala
.C
Marea Mnecii Str
Se
Pen.
na
Bretagne
Loara

ne

e
M a r

Elba

Tam
is

3404

I. Marea
Britanie

1041

2592

Dv
ina
de
No
rd

N o r d u l u i

ron

C. Roca

M a r e a

Vf. Ben Nevis

Ga

40

1343

M-]i
i Ca 2648
ntab M
ric - ]
Duero i i i P i
ri

60

I-le Hebride

Golful
Biscaya

Me
zen

2470

I. Irlanda

50

DOC 1

1894

M. Alb\

N o r v e g i e i

e
i c

A
Vf. Narodnaia

M a r e a

60

Pen. Kola

Torne

I. Islanda

50

40
M. Barents

Vatna Jkull

30
Capul Nord

20

Oceanul Arctic

60

10

70

ra
cio
Pe

Ce 20
10
rcu
lp
ola
ra
rcti
c

200 400

600

800 1000 km

I. Cipru

30

40

Fig. 1 Spa]iul geografic european


48

21

22

24

25

28

LI

CA

]
a

Mure[

46

VA

DO

OL

47

29

t
Pru

et
Sir

I
R

27R

26
A

PU

23
CT
isa

Neag

r\

B
44

0 20 40 60 80 100 km

Olt

Dun\rea
L

Marea

45

Fig. 3 Carpa]ii Mun]ii Bucegi

Fig. 2 Spa]iul geografic al Romniei

DOC 2

De la Europa la Romnia

Hr]ile de mai sus, n succesiunea lor, de la suprafa]a mai extins (Europa) la


suprafa]a mai redus (Romnia), indic\ foarte clar fenomenul de trecere de scar, n
care anumite elemente din prima hart apar, la o scar mrit, cu mai multe detalii.
Aceste dou hr]i arat foarte sugestiv corela]ia dintre spa]iul european [i cel romnesc.

Fig. 4 Valea Dun\rii `n sectorul Bazia[-Por]ile


de Fier (Cazane)

1.2 POZI}IA GEOGRAFIC| {I LIMITELE


EUROPA PE GLOB
Urmrind un planiglob fizic (fig. 1),
observm c Europa ocup un spa]iu continental relativ redus ca ntindere, situat
aproape integral n zona temperat. Acesta
arat n mod sugestiv c Europa reprezint
o prelungire a Asiei.
Cea mai utilizat accep]iune care define[te
[i delimiteaz spa]iul european este cea
reprezentat pe aceast hart [i care consider
continentul nostru cuprins ntre Oceanul
Atlantic, Oceanul Arctic, Marea Mediteran,
Marea Neagr, Mun]ii Caucaz [i Mun]ii Ural
(nglobnd, sub aspectul geografiei fizice, [i
partea european a Federa]iei Ruse).
Europa are dimensiuni reduse n raport cu
ntinderea Terrei [i a celorlalte continente, dar
este relativ bine populat\. Continentul nostru
reprezint aproximativ 1/50 din suprafa]a
Terrei, 1/15 din suprafa]a uscatului terestru [i
mai mult de 1/10 din popula]ia planetei.
Continentul european este nconjurat
pe mai mult de 3/4 din perimetrul su de
oceane [i mri [i este legat de Asia prin mai
pu]in de 1/4 din limitele sale. Limitele ariei
continentale propriu-zise au spre punctele
cardinale anumite extremit]i (spre nord,
Capul Nord; spre sud, Capul Tarifa; spre
vest, Capul Roca, iar spre est o por]iune a
Mun]ilor Ural).
Legtura foarte strns dintre Europa [i
Asia este ilustrat de continuitatea ntinderii [i de apartenen]a ntregului spa]iul la
aceea[i plac tectonic (DOC 1), denumit
placa Eurasiatic (fig. 2).
Aceast hart a plcilor tectonice sugereaz existen]a unei singure ntinderi relativ continui [i aparent omogene, mrginit de alte plci. Din acest punct de
vedere, limita estic a Europei are un caracter conven]ional.

10

ROMNIA N EUROPA
n cadrul continentului european
(fig. 3), Romnia este situat aparent n
sud-estul acestuia, la distan]e aproape
egale fa] de marginile vestic\, nordic\ [i
estic\ ale continentului [i mai aproape de
sudul acestuia.
Pozi]ia sud-estic este mai clar n cazul
spa]iului ponto-caspic, reprezentat de arealul Mun]ilor Caucaz [i de regiunile nconjurtoare. Prin Mun]ii Carpa]i [i Dunre,
]ara noastr este legat de Europa Central
[i se poate aprecia c apar]ine acesteia.
Att pentru Europa, ct [i pentru
Romnia, un element al pozi]ionrii lor pe
glob l constituie traversarea acestora de
paralela de 45 lat. N, ceea ce le situeaz n
plin zon temperat. Principala consecin]
a acestei pozi]ii o reprezint caracterul
temperat al climei pe aproape ntreaga
ntindere [i aspectul continental al acesteia,
cu ct ne situm mai spre est.
Centrul geometric al ]rii noastre este
situat n apropierea intersec]iei dintre
meridianul de 25 long. E [i paralela de 46
lat. N.
Fa] de acest punct imaginar, coordonatele geografice extreme ale ]rii noastre
(DOC 2) se afl situate la distan]e comparabile, ceea ce sugereaz aspectul aproape circular al perimetrului teritoriului respectiv.
n cazul Romniei, elementele specifice
ale pozi]iei le constituie situarea sa pe
cursul inferior al Dunrii, cu acces la Marea
Neagr [i o anumit apropiere fa] de Asia
(Asia Mic, Orientul Mijlociu [i Apropiat).
Caracteristica principal a pozi]iei
Romniei o reprezint situarea acesteia n
plin zon temperat; pozi]ia sa sud-estic\
`n Europa determin\ cre[terea continentalismului climatic.
Un element interesant al pozi]iei ]rii
noastre pe glob este situarea n zona de
maxim extindere latitudinal a uscatului
(ceea ce reprezint mai mult o coinciden]
dect o consecin]).

TERMENI
Coordonate geografice sistemul referen]ial format din latitudine (care reflect deprtarea
fa] de Ecuator) [i longitudine
(care reflect deprtarea fa] de
primul meridian), cu ajutorul
crora poate fi precizat pozi]ia
oricrui punct situat pe glob.
Plac tectonic diviziune
major a scoar]ei terestre.
Ponto-caspic spa]iu situat
ntre Marea Neagr [i Marea Caspic.
Eurasia supercontinent format din cele dou pr]i cunoscute
n mod tradi]ional prin denumirile de Europa [i Asia, care formeaz mpreun o ntindere continu de uscat.
Continentalism proprietate
a climei care reflect diferen]ele
termice mari ntre anotimpurile
extreme; acestea se reflect [i n
nveli[ul biogeografic.

ACTIVIT|}I
1. Urmri]i pozi]iile geografice ale continentelor reprezentate pe planiglob (fig. 1) [i preciza]i avantajele [i dezavantajele
acestei pozi]ii a Europei n raport
cu celelalte continente.
2. Preciza]i, oral sau n scris,
pentru fiecare vector de distan]
reprezentat pe harta alturat:
direc]ia, lungimea, punctul spre
care este orientat [i consecin]ele
geografice pentru ]ara noastr ale
fiecrei direc]ii.

90N
80

O C E A N U L

70
6630 Cercul Polar Arctic

70

6630

60

60

EUROPA

AMERICA
DE
NORD

50
40

A S I A

50
40

30
2330 Tropicul Racului (Tropicul de Nord)
I-le. Hawaii
20

30
2330
20

AFRICA

10

OCEANIA
0 Ecuator
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

10

40

30

20

10

10

20

30

10
40

50

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 170 0

60

10

AMERICA
DE SUD

20 Tropicul Capricornului
2330 (Tropicul de Sud)

20
2330

AUSTRALIA

30

30

40

40
50

50
60

60

Cercul Polar Antarctic

6630

Cercul Polar Antarctic

70

6630

70

80

80
90

Fig. 1 Planiglobul fizic

Plci tectonice

DOC 1

80

A R C T I C

Imaginea acestor plci tectonice sugereaz


decupajul real al scoar]ei terestre [i ofer o
anumit imagine asupra continuit]ii spa]iale
dintre diferitele suprafe]e continentale sau
oceanice ale globului.
Direc]iile de deplasare ale plcilor, limitele
dintre plci [i sectoarele de coliziune arat
felul n care au loc cele mai mari modificri
tectonice la scara planetei. Relativa omogenitate a plcii eurasiatice arat c, pe ntreaga sa
ntindere, masa continental are o origine [i o
genez comun. La contactul dintre aceast
plac [i cele situate spre sud, datorit procesului de coliziune a pl\cilor, s-a format lan]ul
alpino-himalayan.

Cercul Polar Arctic

a
a c
P l

Tropicul de nord

Ecuator

Nazca

Limita pl\cilor
tectonice
(rift sau ridge)
Direc]ii de
deplasare
a pl\cilor
Subduc]ie
Limite probabile
`ntre pl\ci

Placa
Pacific\

Placa
Filipine

P l a c a
A f r i c a n \

\
a n
i c
e r

Placa

4
2

Placa
Antilelor

Tropicul de sud

a
P l a c

A m

Placa
Pacific\

t i c \
a s i a
E u r

In

do

Placa Sco]ia

P
-A la
us ca
tr
al
i

an

Alte pl\ci majore


[i medii:
1. Pl. Cocos
2. Pl. Arabiei
3. Pl. Iranian\
4. Pl. Egeean\

Cercul Polar Antarctic

P l a c a

A n t a r c t i c \

2000 km

Fig. 2 Pl\cile tectonice


M
-]
ii
P
S
e
c
c
a
a n i
n
n
n
d
d
s
in
i n u
l a
a
Go
a
v
lful
v
ie
Bo
\
i
tnic

1000

a
M
10

Vf. Olimp
2911

Horodi[tea

481506

264205

Ur
al

Podi[ul
Volg\i

Zimnicea

433707

252332

Sulina

450936

294124

Beba Veche

460727

201544

50

Done]

Do

km

c\

C
Pre mp
c a ia
sp
i
a Casp
ic\
re

0
2 4 n0

Pen.
Crimeea
M a r e a

5642

Vf. Elbrus

M-]ii
Cauc
az

N e a g r \
40

ara
arm
M. M

M. Egee
Pen.
Pelopones

r
e
a
i 20 t I. Creta 25E

Fig. 3 Pozi]ia fizico-geografic\ a Romniei `n Europa

26

km

29
00

Podi[ul
Central
Rus

km

B a
l t i c \

a n \

Tis
a

Marea
Ionic\

I. Sicilia

00

S
Vulc. Etna
3323

2000 peste 2000 m

osfor

Pen.
Iutlan
da

B r
i t
a

A
l
u

I - l
e

n
a

R
200

Tirenian\

Kama

Str. B

a
l

Ron

i
a ]
r p

Pen. Balcanic\

I. Sardinia M a r e a

aleare
I-le B

3482

M-]ii Balcani

1050 km

liera
Cordi

Vf. Durmitor

a
\re
Dun

2522

Tarifa
Str. GiC.
braltar

ov
Az
M.

2544

Vulc.
Vezuviu
1281

45N

Boemiei
i
Dun\rea
C
Drava Cmpia
Sa Panonic\ Mure[ Vf. Moldoveanu
va

i
ic
ar
in
D
ii
\
-]
tic
M
ria
i \
Ad
in c
ea
n i
ar
e l
M
p a
A It
ii
-] .
M en
P

Nipru

Ni Bug
st
Pr ru
ut

Olt

I. Corsica

ada lquivir
Gu
Betic\

Iberic\

Pad

Long.
estic

Volga

Pod.

4808 Blanc

1602

Main

i A l p i
] i Vf. Mont

3404

2592

GuadianPa e n.

Rin

C. Roca

ro
N o r d - E uVis
tu
Od
la
er

M 2654 ] i

2800 km
e

ru
Eb

40

Masivul
1886
Central

er
es
W

Vienne
ne
ron
Ga

M-]i
i Ca 2648
ntab M
ric - ]
Duero i i i P i
rin

1142

d
Dv
ina
de
Ve
st

Lat.
nordic

Elba
C
m p i a

ala
.C
Marea Mnecii Str
Se
na
Pen.
Bretagne
Loara
Golful
Biscaya

e
M a r

Volga

621

l Finic
Golfu

n
Do

Marea
2 7 I.Britanie
00
km
Tam
isa
is

Punctul
extrem

N o r d u l u i

1041

45N

200

M a r e a

Vf. Ben Nevis

60

1343

Dv
ina
de
No
rd

L. Onega
L. Ladoga C

Coordonate geografice extreme


ale Romniei

I-le Hebride

I. Irlanda

50

2470

Me
zen

M. Alb\

N o r v e g i e i

e
i c

DOC 2

1894

2800 km

Pen. Kola

A
Vf. Narodnaia

M a r e a

60

I. Islanda

50

40
M. Barents

Capul Nord

Vatna Jkull

25 30

20

Oceanul Arctic

Ma

10

70

Torne

60

10

rA
rcti
c

ra
cio
Pe

Ce 20
rcu
lP
ola

30

I
200 400

600

I. Cipru

40

800 1000 km

ACTIVIT|}I
Ce elemente reprezentate pe h\r]ile
al\turate (fig. 1, 2, 3) provin din cunoa[terea
mai aprofundat a scoar]ei terestre?

11