Vous êtes sur la page 1sur 3

Grupa A

Materiay i tworzywa
pochodzenia naturalnego
1. Przyporzdkuj opisom odpowiadajce im pojcia. Wpisz litery (AI) w odpowiednie kratki.
3 p.
A. hydraty
B. zaprawa wapienna
C. zaprawa gipsowa

D. wapno palone
G. prchnica
E. wapno gaszone
H. wietrzenie ska
F. waciwoci sorpcyjne gleby
I. degradacja gleby

Im jej wicej w glebie, tym lepsze warunki rozwoju rolin.


Zdolno gleby do pochaniania czsteczek lub jonw z zawiesin znajdujcych si w glebie.
Dugotrwae dziaanie na skay wody, powietrza i temperatury.
Proces niszczenia gleby wskutek nieracjonalnego jej uytkowania i zanieczyszcze.
Tlenek wapnia.
Wodorotlenek wapnia.
Sole uwodnione zawierajce w sieci krystalicznej czsteczki wody.
Mieszanina gipsu palonego i wody.
Mieszanina wapna gaszonego, piasku i wody.

2. Wpisz wzory sumaryczne gwnych skadnikw przedstawionych ska i mineraw.


3 p.
2.

kalcyt

kreda

Kwarc

gips

agat

_____________

______________

_______________

______________

_______________

Uzupenij podzia surowcw mineralnych ze wzgldu na zastosowania.


2 p.

4. Uzupenij rwnania reakcji chemicznych. Przy kadym z nich zaznacz nazw procesu, w ktrym ta reakcja
chemiczna zachodzi. Wstaw znak X w odpowiedni kratk.
3 p.
A. otrzymywanie wapna gaszonego
B. twardnienie zaprawy gipsowej

C. otrzymywanie wapna palonego


D. twardnienie zaprawy wapiennej

CaCO3 T __________________________________ + CO2

A/

B/

C/

Ca(OH)2 + CO2 ___________________________ + H2O

A/

B/

C/

2 CaSO4 H2O + 3 H2O _____________________

A/

B/

C/

Na2O + SiO2 ______________________________

A/

B/

C/

5. Uzupenij zdania, zapisujc wzory sumaryczne zwizkw chemicznych lub nazwy odpowiednich rodzajw szka.
2 p.
Szko krysztaowe zawiera znaczne iloci tlenku oowiu(II) __________________ i tlenku potasu __________________.
Szko laboratoryjne wytwarza si z dodatkiem tlenku boru __________________ i tlenku glinu ____________________.
________________________________________ charakteryzuje si du gstoci, a po oszlifowaniu silnym poyskiem.
6. Zawarto procentowa wody w hydracie CuSO4 x H2O wynosi 36%. Ustal wzr sumaryczny tego hydratu
(mCu = 64 u, mS = 32 u, mO = 16 u, mH = 1 u).
2 p.
Obliczenia:

Odpowied: Wzr sumaryczny hydratu to ________________________________________________________________.


7. Wapie zawiera 83% wglanu wapnia. Oblicz, ile gramw tlenku wgla(IV) wydzieli si podczas reakcji identyfikacji
200 g wapienia kwasem solnym (mCa = 40 u, mC = 12 u, mO = 16 u). Zapisz rwnanie reakcji chemicznej.
2

3 p.
Rwnanie reakcji chemicznej: _________________________________________________________________________
Obliczenia:

Odpowied: Podczas reakcji identyfikacji 200 g wapienia kwasem solnym wydzieli si ______________ tlenku wgla(IV).