Vous êtes sur la page 1sur 2

Esta noche, caballeros...

Villancico popular de Asturias

q = 110

bb 3

==============================
l& 4
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l b
l
P
l J l J l j
l
3

J
b

==============================
l& 4
l
l
j
l
j
j
l
l
#j
#j

l
l
l
l
l
Tu - ru
ru - ru
tu - ru
ru - ru
tu - ru - l
l
l
l
l
l
l
P

b
3

J
J
J

l b 4 J l J l J l j
l J l

==============================
&
l
l
l
l
l
l
Tu - ru
ru - ru
tu - ru
ru - ru
tu - ru l
l
l
l
l
l
F
>
>
>
>
>

.
.

l b 3
l .
l
l .
l #
l
l? b 4
L==============================
l
l
l
l
l
Allegro

Versin Coral:
JOS L. BLASCO

Bom

bom

bom

bom

bom

F.
b

.
.
J
J

=l
l&
{
l
l
l
================================
no - che
Es - ta no - l che, ca - ba - l lle - ros, l es
l
l
le - ja - nas
tie - rras ve ni mos
en
es - ta
F
l
l
l
l
l b
U

J
b

l&
{
l .
================================
j
j
j

l
=l
l .

Es - ta no - l che, ca - ba - l lle - ros, l es


l
l
ru.
no - che
nas
ve
ni
en
es
le
ja
tie
rras
mos
ta

l
l
l
l
l
UJ F .

.
J
.
J

l
l
l
l b b

=l

================================
&
Es - ta no - l che ca - ba - l lle - ros, l es
l
l
ru.
no - che
je - ja - nas l tie - rras ve - l ni - mos l en
l
l
es - ta
>
U

J
.

J
J .

l .
l
l
l
l b

l? b
{
l
l
=l
l
L================================
6

bom

Es
le

ta
no ja - nas

che
tie -

ca - ba rras ve -

lle
ni

ros,
mos

es
en

no - che
es - ta

. , P . J

J
. J
J

l
b

l .

l&
l
l
l
================================

=
l
de
Na - vi - l dad.
l Je - ss na - l ci de Ma - l r - a, l na - ci_en un l
l
- te
l
l b no - che_a can - l tar, , l Pa los a - l mos de_es - ta l ca - sa l que_es gen

.
.

=l
j
l&
l
================================
l
l . j
l
j
.
l # .
l Je - ss na - l ci de Ma - l r - a, l na - ci_en un l
l
de
Na - vi - l dad.
no - che_a can - l tar,
de_es - ta
l ca - sa l que_es gen - te l
l
, l p a . los a - l mos

.
b

l
l
l
l .
l
l b

================================
&
l Uh
l
l
l uh
l
l de Na - vi - l dad.
l
l
l
l
l
l
l
no - che_a can - tar,
,
p

l
l
l .
l .
l .
l
l b

l? b
l
l
l
l
l
L================================
=l
11

de
Na - vi no - che_a can -

dad.
tar,

Uh

(Edicin. J. Blasco, 1999 http://www.atrilcoral.com

uh

ESTA NOCHE, CABALLEROS... / Hoja: 2/2

, f
b
.

j
j

.
.

=l
#

================================
l&
l
ll
l
l

po - bre por - l tal.


los
a - l mos
de_es - ta
l
ll A
l ca - sa
l
de
cris - tian dad.
Dad - nos, por
Dios,
a - gui nal
do,
l
l
l
l
l
l
l
, f
b

l b # .
l
l l
l .
l

j
l #


================================
&
=

l
l
ll
l
l
l
po - bre por tal.
A
los
a mos
de_es - ta
ca
sa
l
l l Dad - nos, por l Dios, a - gui - l nal - do, l
de
cris - tian - l dad.
,
l b .
l .
ll f .
l .
l
l

J
b

================================
l&
l
ll
l
l

=l

A
los
a
mos
de_es
ta
ca
sa
l
l
ll
l
l
l
Dad - nos, por
Dios,
a - gui - l nal
do,
l
l
l
l
l
l
, f .

l b b .
l l
l .
l .
l
=ll

L================================
l?
l
ll
l
l

17

A
Dad -

los
nos,

a por

mos
Dios,

de_es - ta
a - gui

ca
nal

sa
do,

b .
. J

. , P .

J
b

l
l . J l
=l

l&
l
================================
ve - ni - mos l a
des - per - l tar,
l que_es - ta no - l che, ca - ba - l lle - ros, l
l
dd - nos - lo
por
ca - ri - dad,
l
l
l
l
l
l
, lP
b

.
.

l
l
l b
J l . j

j
l # .
l . j
l

=l
l & ve - ni - mos l a des - per - l tar,
l que_es
l
l
================================
- ta no che, ca - ba lle - ros,
l por ca - ri - l dad,
l
l
l
l
l
dd - nos - lo
,
p
, l
l . J
l .
l
l b . J
l .
l .
b

l&
l
l
================================
l

l
l
=l

des - per - l tar,


ve - ni - mos l a
l Uh
l
l
l
l
por
ca
dad,
dd
nos
lo
ri
l
l
l
l
l
l
, l
l . J
l . , l p .
.

l
l
l
l b b . J
l

l
l?
l
l
l
L================================
=l
22

ve - ni - mos
dd - nos - lo

a
por

des - per - tar,


ca - ri - dad,

Uh

1.
F
2. U
b f .

# l .
j

l&
l .
l l
{ . =
============================

l de
ll
l
es
no - che
Na - vi - l dad.
De
l
l
ll

l
f
F
U
b

l l

l b .
l # .
j
j
l .
{
============================
&

l
ll

l
es
no - che
Na - vi De
l de
l dad.
ll

l
F
l .

l
ll
U.
l b f

l&
l
l
ll
============================
{
=

l de Na - vi - l dad.
ll

l
es
no - che
De
U
l

l
l l

l
f
F

l
l .
l l

.
l b b

l?
l
l
l l
{ =
L============================

28

es

no

che

de

Na

vi -

dad.

(Edicin. J. Blasco, 1999 http://www.atrilcoral.com

De

La Navata,
Enero 1999